Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace, Vedlejší 10, Brno Bohunice 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno Bohunice 1.3 Ředitel školy: RNDr. Jan Harmata 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola, školní družina, školní jídelna 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1

2 1.6 Úplná škola 1.stupeň Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , 33 Kapacita 2.stupeň Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Datum zřízení: Členové ŠR: za úřad městské části p. Milada Písařovicová p. Petra Pejčochová p. Miloš Vrážel za pedagogické pracovníky p. Lenka Demelová, předseda p. Renata Srncová p. Bohumíra Vlková za zákonné zástupce žáků p. Eva Šmahlíková p. Michaela Škrháková p. Martina Cahová 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života, Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Z ulice Vedlejší do hlavního proudu života Školní vzdělávací program vycházející z RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s LMD jedna žákyně v 7. ročníku jeden žák v 1. ročníku Jiné specializace, zaměření: Škola je zaměřena na výuku předmětu Taneční a pohybová výchova, na rozsáhlou nabídku volnočasových aktivit a na podporu žáků s poruchami učení. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna

3 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 7, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. 8 / přepoč. 5, Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem - - fyz. / přepoč. - Z činnosti ŠK: 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 53,73/58 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 0,97/56 0, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 14 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod 4 Celkem 6 39 Rodičovská dovolená 3 Ženy 3

4 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zněných pracovníků Pedagogika, psychologie Cizí jazyky 5 Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU 5 Informatika, PC, SIPVZ 6 Společenské vědy 1 Legislativa, řízení, ekonomie Sport, TV, turistika Výchovné poraden., prevence soc. pat. jevů Alternativní pedagogika Přírodní vědy 6 Technické vědy Český jazyk a literatura 5 Zdravotnictví, BOZP, PO 1 Jiné Celkem 2.4 Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický).. 6/2,919 z toho a) romský asistent... b) jiný (pedagogický, osobní)... 6/2, Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

5 3.2 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: Průměr na jednoho žáka: 1, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Podporujeme žáků v olympiádách a soutěžích nejen ve školních, ale i městských a krajských kolech. Některé soutěže např. v matematice (Pythagoriáda), zeměpisu, dějepisu a přírodopisu mají velký ohlas mezi žáky. Na 1. stupni se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu dva mimořádně nadaní žáci. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník nižší ročník/5. ročník 5/6 10/12 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 19 Důvody: 13 (přestup na jinou školu), 3 (změna bydliště), 2 (přání žáka či zákonného zástupce, 1 (splněno 9 let povinné školní docházky po absolvování 8. ročníku) Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 28 Důvody: přestup na 2. st., změna bydliště 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Kontroly provedené Českou školní inspekcí: nebyly 4.1 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: - 5

6 4.2 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Veřejnosprávní kontrola na místě , Útvar interního auditu a kontroly MČ Brno-Bohunice Kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky poskytnutými z rozpočtu MČ Brno-Bohunice za leden až září 2013, nebyl zjištěn nedostatek. Prověření účinnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému za leden až červen 2013, nebyl zjištěn nedostatek. Ověření mezitímních závěrek za I. a II. čtvrtletí roku Účetnictví poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace školy Veřejnosprávní kontrola na místě , Útvar interního auditu a kontroly MČ Brno-Bohunice Ověření účetní závěrky za rok 2013 se zaměřením na hospodárné, efektivní a účelné nakládání s prostředky poskytnutými z rozpočtu MČ Brno-Bohunice za rok 2013, nebyl zjištěn nedostatek. Prověření účinnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému v roce 2013, nebyl zjištěn nedostatek. Účetnictví poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace školy Kontrola MSSZ Brno, kontrola zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Nebyly zjištěny nedostatky Kontrola KHES Brno dne , ověření správnosti postupu školy na rodičem nahlášený výskyt vší dne Rodič tuto informaci podal ve škole i na KHES. Ředitel ihned podal rodičům příslušné třídy informaci o výskytu vší. K tomuto postupu kontrola neshledala námitky Kontrola KHES Brno dne ve školní kuchyni Dvě závady (chybějící odpadkový koš na jednorázové ručníky a chybějící náplň na tekuté mýdlo u jednoho z umyvadel) odstraněny na místě. 4.3 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 19 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné 6

7 6.0 Další údaje o škole 6.1 Zápis do 1. tř. na školní rok 2013/2014 Počet dětí u zápisu celkem 115 Z toho odklady 19 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/ Nastoupí na jinou školu Soutěže Sportovní soutěže níci umístění Turnaj v šachu městské kolo ml. kategorie: 1. místo F. Chalúpek 3. A V. Kancler, 3.A A. Černoš, 4. C A. Vavřínková 4. C J. Vymyslický,5.C Florbal mladší žákyně Okresní kolo B. Pokorná, 6. B D. Pospíšilová, 6. B A. Veselá, 6. B S. Fialová, 6. C K. Dobšíková, 7. A K. Fraňková, 7. A B. Hájková, 7. A M. Matulová, 7. A T. Ondráčková, 7. A K. Gjumija, 7. C N. Baierlová, 7. C (V. Kubová, 6. B) Velikonoční pohár florbal Okresní kolo B. Pokorná, 6. B M. Matulová, 7. A T. Hrubá, 8. A K. Böhmová, 8. B N. Rejdová, 8. B V. Balusová, 8. B B. Sedláčková, 8. B D. Kadlčíková, 8. C A. Havlíčková, 9. A A. Kotková, 9. A Z. Parfusová, 9. B Pohár rozhlasu starší žáci, žákyně Obvodní kolo T. Rozmahelová,8. B (skok vysoký) M. Strublová, 9. B (skok vysoký) M. Matoušková, 8. B (vytrvalost) L. Zukalová, 8. C (vrh koulí) M. Barták, 9. B (vrh koulí) 2. místo 2. místo Pohár rozhlasu mladší žáci, žákyně Obvodní kolo dívky: V. Kubová, 6. B M.Litschmannová,6. B B. Pokorná, 6. B (60 m) M. Kousalíková, 6. C K. Dobšíková, 7. A (hod) družstvo: 7

8 K. Fraňková, 7. A A. Kopečková, 7. A M. Matulová, 7. A N. Vlachová, 7. B N. Badalová, 7. C hoši: T. Milán, 6. C P. Hron, 7. A (60 m) M. Hort, 7. A D. Mynář, 7. A A. Pacal, 7. A D. Peška, 7. A (hod) J. Skalický, 7. A P. Chvátal, 7. B N. Janusis, 7. B J. Košťál, 7. B A. Volný, 7. B (skok daleký) M. Kraus, 7. C družstvo: 1. místo Společenskovědní soutěže níci umístění Čtenářská soutěž Babylon městské kolo Karolína Zemene 5. B 41. ročník celostátní soutěže celostátní kolo J. Havel 5. A čestné uznání literárního projevu Náš svět vyhlašované MŠMT Pěvecká soutěž Karlovarský městské kolo Veronika Havlíčková 4. A 2. místo skřivánek Pěvecká soutěž Karlovarský městské kolo Matěj Páč 5. C 1. místo skřivánek Pěvecká soutěž Karlovarský celostátní kolo Matěj Páč 5. C 1. místo skřivánek Dějepisná olympiáda Okresní kolo K. Michnová, 8. C Karlovarský skřivánek Okresní kolo A. Havlíčková, 9. A 2. místo Literární a recitační soutěže níci umístění Dětská scéna 2014 Okresní kolo 3. kat. J. Blažek, 6. A 4. kat. H. Drnovská, 8. A Olympiáda z českého jazyka Okresní kolo D. Kadlčíková, 8. C Přírodovědné a matematické soutěže níci umístění Matematická soutěž MATESO městské kolo K. Zemene 5. B 2. místo Matematická olympiáda 5. tříd okresní kolo K. Zemene 5. B 1. místo Matematická soutěž Klokánek celostátní kolo K. Zemene 5. B 1. místo Zeměpisná olympiáda Okresní kolo M. Eliáš, 6. B A. Kopečková, 7. A D. Doležal, 9. A Biologická olympiáda Okresní kolo K. Michnová, 8. C H. Drnovská, 8. A J. Buchmaier, 7. C Matematická olympiáda pro 6. ročník Matematická olympiáda pro 7. ročník Okresní kolo Okresní kolo M. Kousalíková, 6. C Z. Böhmová, 6. A S. Podrázská, 6. B S. Živělová, 6. A A. Pacal, 7. A J. Metelka, 7. C M. Janeček, 7. C Lederová, 7. B 6. místo místo 9. místo úspěšný řešitel 8

9 M. Čermáková, 7. B Matematická olympiáda pro 8. Okresní kolo K. Michnová, 8. C ročník Purkiáda městské kolo J. Kuchyňka, 9. A místo Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s ÚMČ Brno Bohunice pravidelné příspěvky do bulletinu Naše Bohunice kulturní vystoupení žáků naší školy při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na Bohunickém vítání léta podíl na akci Podzimní setkání dětí a mládeže Bohunic a okolí Spolupráce s rodiči žáků slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. tříd a jejich rodiče Den slabikáře, slavnostní předání slabikáře prvňáčkům spojené s ukázkami práce slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9. tříd zápis do 1. tříd edukativně stimulační skupiny pro děti ohrožené počátečním neúspěchem dílny pro předškoláky zaměřené na tělovýchovnou, výtvarnou a hudební činnost informační setkání pro rodiče budoucích prvňáčků informační setkání pro rodiče vycházejících žáků 9. ročníku a žáků, kteří se hlásili na víceletá gymnázia třídní schůzky a hovorové hodiny Kavárna pro žáky, rodiče a veřejnost spojená s kulturním vystoupením Vernisáž keramické výstavy Moře na Veletrhu základních škol v SVČ Lužánky Spolupráce s Tanečním klubem Dance Sport Pro Kometa Brno metodické a trenérské vedení našich učitelů při výuce taneční a pohybové výchovy podíl na výuce taneční a pohybové výchovy na naší škole prezentace činnosti pro rodiče u příležitosti Dne otevřených dveří Spolupráce s MŠ Amerlingova, Běloruská, Švermova, Uzbecká, Vedlejší Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče (ukázky práce školní družiny a zájmových útvarů, dílny pro děti) Mikulášská besídka pro MŠ předškoláků na edukativně stimulačních skupinách a na dílnách zaměřených na pracovně výtvarnou, tělovýchovnou a hudební činnost Spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně souvislá a asistentská praxe posluchačů PF Spolupráce se ZŠ Ostopovice návštěva žáků 5. ročníku ZŠ Ostopovice v naší škole a přátelské utkání ve florbalu 9

10 Spolupráce se ZŠ Bosonohy návštěva žáků 5. ročníku ZŠ Bosonohy v naší škole a přátelské utkání ve vybíjené Spolupráce s KJM Lány Klíčování prvňáčků, slavnostní pasování na čtenáře, 1. ABC Šňůrka plná korálků, 1. ABC Účast na výukových programech pořádaných KJM Lány Spolupráce s VOŠZ Josefa Podsedníka Brno zdravotní příprava, praktická cvičení akce pro všechny třídy 4. a 8. roč. Spolupráce s PPP Zachova Brno pravidelná spolupráce při diagnostikování žáků se speciálními poruchami učení Spolupráce s odborem prevence HZS Jihomoravského kraje exkurze žáků 7. ročníku v hasičské stanici St. Lískovec (Ochrana člověka za mimořádných událostí) Spolupráce s Městskou policií Brno a Policií ČR podíl na akci Podzimní setkání dětí a mládeže Bohunic a okolí Spolupráce s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti metodiků prevence sociálně patologických jevů na pravidelných schůzkách využití služeb psychologů z centra při řešení konfliktních situací v některých třídách (Setkávání se třídou) Spolupráce s hudební školou Yamaha vystoupení žáků hudební školy Yamaha na Dni otevřených dveří a vernisáži keramické výstavy Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci pravidelné příspěvky do bulletinu Naše Bohunice kulturní vystoupení žáků naší školy při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu Setkání dětí a mládeže Bohunic a okolí se zástupci volnočasových aktivit Bohunic pořádání besed se zajímavými osobnostmi pro žáky, učitele a veřejnost v prostorách naší školy na Bohunickém vítání léta pořádání příměstských táborů se zaměřením na výuku anglického jazyka Keramické výstavy výstava keramiky Moře v prostorách naší školy 10

11 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* 0 / 0 / 1 / 0 / 1 0 / 0 / 1 / 0 / 8 Informatika, PC / * * 1 7 Náboženství 0 0 Přírodní vědy 1 7 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika Technické vědy 0 0 Umělecké obory Zdravotní, speciální pedagogika 2 30 Jiné 0 0 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 7.0 Zhodnocení a závěr: V ZŠ skončily po uplynutí dvou let 2 projekty: Všichni máme stejnou šanci a Žáci žákům. Škola druhým rokem zajišťuje udržitelnost obou projektů, tj. 75 % služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a probíhá 75 % aktivit v oblasti Žáci žákům jako v době trvání projektu. Probíhal druhým rokem 2 letý projekt Comenius zaměřený na tvorbu turistického průvodce Brnem. Ten vytvořili žáci. Učitelé v rámci projektu získávají další mezinárodní zkušenosti s výukou ve spřátelených školách Proběhla tři setkání, v Polsku, ve Španělsku a v Itálii Daří se stále snižovat počet školních úrazů. Pro žáky a jejich rodiče byla zorganizována velká spousta užitečných a úspěšných akcí přibližně na úrovni loňského školního roku. Pokračovalo využívání zrekonstruovaného školního hřiště ve výuce i pro veřejnost v odpoledních hodinách. V červnu začala výměna oken a stavební úpravy (zateplení) pavilonů D a E. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 ČJ/NJ/vých.poradenství vysokoškolské školní metodik prevence 2 AJ/Z/RJ/, TV/Z vysokoškolské úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog celý psychologie vysokoškolské školní speciální pedagog celý spec.ped/ učitel. 1.st. vysokoškolské Věková struktura do 35 let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 11

12 školní metodik prevence 2 2 školní psycholog 1 školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: Specializační studium Výchovné poradenství, MU Brno, Filozofická fakulta školní metodik prevence: Prevence drogových a jiných závislostí, Skálův institut Praha školní psycholog: školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 8.3 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Mentální lehké 1. 1 Souběžné postižení více vadami 7. 1 Tělesné 3., 4. 2 Vývojové poruchy chování 2., 3., 4., 5., 7., 8. 6 Vývojové poruchy učení Mimořádné nadání 2., 3. 2 Sluchové 2. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků - Celkem

13 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2013 / 2014 Školní metodik prevence: Svatava Jakešová, Jana Junková 1. Co se během roku dařilo bojovat se všemi projevy šikany ve škole téměř vymizely jakékoli náznaky kyberšikany opětovná a důrazná prevence, osvětlení rizik tohoto chování na škole se nekouří, nezaznamenali jsme žádné případy zneužívání návykových látek daří se zapojovat stále mimořádně vysoký počet žáků do mimoškolních aktivit, máme řadu externích spolupracovníků 2. Co se nedařilo podle stanovených cílů a proč roste počet žáků, jejichž rodiče zanedbávají povinnou péči o své děti, které se navenek projevuje zejména v krytí záškoláctví přibývají případy, kdy je velmi těžké dospět s rodiči ke společně dodržovanému postupu při výchově dětí (rodiče nedodržují důsledně vzájemně dohodnuté postupy) stále se nám nedaří snižovat počty kuřáků, kteří kouří mimo školu, obvykle v sídlištních partách 3. Co bychom uvítali z naší strany, návrhy na témata odborných seminářů, apod. semináře na téma efektivního vyjednávání s problémovými rodiči (nabízené semináře jsou drahé, škola na ně nemá finanční prostředky) jsme spokojeni se spoluprací, při řešení aktuálních problémů Výroční zprávu předkládá RNDr. Jan Harmata, ředitel školy 13

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2013 Obsah: 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více