Příklady dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání"

Transkript

1 Příklady dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová

2 Stejně jako celý projekt Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství byla i samotná tvorba této publikace financována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme.

3 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme rádi, že se i k Vám dostala tato publikace, která patří mezi výstupy našeho projektu Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství a pojednává o příkladech dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání. Doufáme, že Vám uvedené příklady budou inspirací pro Vaši vlastní praxi a přejeme mnoho úspěchů. Kladno, červen 2012 Tým pracovníků projektu

4 Integrace žáka Od té doby, co je v platnosti školský zákon č. 561/2004 Sb., tj. od ledna 2005 se zdravotně postižené děti vzdělávají přednostně ve spádové škole, a to formou individuální integrace. Pro školu to znamená mnoho starostí a příprav na toto dítě. Nicméně i přes veškerá úskalí je mnoho škol, které se do výchovy a výuky zdravotně postižených dětí pouští se spoustou elánu a ochotou překonávat překážky. A také jsou samozřejmě školy, kde i přesto, že škola má dobré podmínky ke vzdělávání žáka s postižením, nastaví škola dítěti i rodiči podmínky takové, že žák není schopen uspět a často dojde ke zhroucení nejen žáka, ale i celé rodiny. Legislativně ukotvuje vzdělávání všech žáků školský zákon (aktuálně 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel). Všechny děti mají právo na vzdělávání ve spádové škole, která je povinna poskytnout jim takové podmínky vzdělávání, aby dítě bylo schopno uspět a došlo k nejvyššímu možnému rozvoji jeho schopností i osobnosti. V tomto duchu školský zákon doplňuje i vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (novelizována vyhláškou č. 147/2011 Sb.)

5 Ideální průběh vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Včasná diagnostika Ideálně již v kojeneckém nebo batolecím věku je stanovena správná a přesná diagnóza dítěte, rodič je ze strany odborníků (lékařů, psychologů) citlivě seznámen s onemocněním dítěte, prognózou vývoje a jsou mu nabídnuty možnosti řešení, příp. zmírnění následků zdravotního postižení. 2. Raná péče Rodina je podporována v péči a výchově dítěte odborníky z rané péče, kteří do rodiny dochází, příp. rodina dochází do centra rané péče. Rodiče mají k dispozici pomůcky a brožury, mohou konzultovat své postupy ve výchově dítěte, dostávají z rané péče zpětnou vazbu, pomoc a náměty na další rozvoj dítěte. 3. Speciálně pedagogické centrum (případně Pedagogicko psychologická poradna) Od 3 let je možno přejít do péče SPC (PPP), které nadále rodině pomáhá s rozvojem schopností dítěte, dále dítě sleduje při integraci v MŠ i ZŠ a napomáhá učitelům dítěte, aby vše zvládli. SPC rovněž doporučuje do MŠ i ZŠ vhodné pomůcky, přítomnost asistenta pedagoga a pomáhá spoluvytvářet individuální vzdělávací plán dítěte. SPC se primárně stará o děti a žáky se zdravotním postižením, PPP o žáky zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné a o žáky s poruchami učení. Ve výjimečných případech může PPP obstarávat i žáky se zdravotním postižením, např. pokud v místě bydliště žáka není SPC dostupné. 4. Mateřská škola Dítě je zařazeno do mateřské školy, a to formou individuální integrace. Na doporučení SPC je ve třídě MŠ přítomen asistent pedagoga, který dítěti pomáhá se začleněním do kolektivu dětí, pomáhá mu se sebeobsluhou, stravováním, příp. samostatným pohybem. U dětí sluchově postižených pomáhá navíc komunikovat s ostatními žáky, s dítětem komunikuje alternativním způsobem.

6 Pouze v případě žáků s těžkým zdravotním postižením je však mnohdy vhodnější zařazení dítěte do speciální mateřské školy (dítě s více vadami, dítě s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, příp. těžký zrakový nebo sluchový deficit). I zařazení do speciální MŠ probíhá na základě doporučení SPC, které spolu s rodiči zváží všechna pro a proti a společně se domluví na nejlepším možném způsobu vzdělávání dítěte. 5. Základní škola Dle aktuálně platných školských zákonů a vyhlášek má povinnost přijmout dítě spádová ZŠ. Tato škola je i povinna připravit žákovi takové podmínky vzdělávání, které žák potřebuje ke svému rozvoji. Zda je pro žáka vhodnější individuální integrace nebo speciální škola řeší opět rodiče s SPC, rozhodující slovo mají vždy rodiče. SPC tedy doporučí individuální integraci, opět pomůže s tvorbou IVP podle příslušného vzdělávacího programu, v případě nutnosti doporučí asistenta pedagoga. Škole doporučí vhodné pomůcky, vzdělávací materiály, počítačové programy apod. Minimálně 2x ročně probíhá návštěva školy, diskuse se všemi učiteli zúčastněnými na integraci žáka, s jeho rodinou a probírají se úskalí, na něž škola nebo rodina narazila, a hledá se optimální řešení. V případě žáků s těžkým, hlubokým mentálním handicapem nebo s více vadami, z nichž základní je středně těžká mentální retardace, je možné vzdělávání v základní škole speciální nebo ve speciální třídě v ZŠ. Pouze u těchto žáků převažují u vzdělávání formou individuální integrace negativa nad pozitivy. 6. Střední škola Žák dle svých dosažených výsledků na ZŠ pokračuje středoškolským studiem. V případě žáků s tělesným, řečovým, smyslovým postižením nebo poruchou autistického spektra většinou formou individuální integrace. V ojedinělých případech je i na střední škole nutný asistent pedagoga, většinou u dětí se závažným tělesným handicapem. Student maturitního oboru má nárok (dle hloubky postižení) i na uzpůsobení maturitní zkoušky. Žáci s mentálním handicapem mohou pokračovat ve studiu na speciálních středních školách, kde jsou učební obory přizpůsobeny jejich možnostem.

7 Příklady dobré praxe, aneb přínosná integrace Naše Speciálně pedagogické centrum (dále jen centrum) v souladu se svým posláním přednostně integruje děti do běžných základních škol. Centrum má aktuálně v péči přes 100 integrovaných žáků na cca 70 různých základních a mateřských školách, které se nachází v 60 různých městech a obcích Středočeského kraje. Většina z těchto žáků se vzdělává podle upraveného vzdělávacího programu. Buď se jedná o úpravu formou Individuálního vzdělávacího plánu s průběhem výuky dle RVP ZV nebo jsou žáci převedeni do vzdělávacího programu RVP ZV, přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Kazuistika č. 1: Jedná se o žáka 2. ročníku ZŠ se závažným tělesným handicapem, který je odkázán na invalidní vozík. Tělesný handicap je vrozený, k diagnostice došlo již při narození. Od raného věku probíhala cílená rehabilitace rozvoje pohybových schopností pomocí Vojtovy metody. V předškolním věku proběhlo vyšetření ve školském poradenském zařízení a bylo doporučeno zařazení do speciální MŠ. Po odkladu povinné školní docházky (byl udělen zejména kvůli zdravotnímu stavu) nastoupil žák do 1. třídy běžné základní školy. Škola není bezbariérová, je však vybavená schodolezem. Ve třídě je kromě třídní učitelky i asistentka pedagoga, která pomáhá zejména s přesuny žáka, příp. mu podává jemu nedostupné věci a zajišťuje pomoc se sebeobsluhou a hygienou. Žák je v kolektivu velmi oblíben, spolužáci jsou ochotní mu pomoci s úkony, které sám nezvládne. Po výukové stránce je tento žák nejlepším ze třídy, neboť je jednak velmi inteligentní a jednak velmi pilný. Rodina se školou úzce spolupracuje, řeší veškeré obtíže spojené s postižením dítěte. Společně rodina se školou shání finanční prostředky na úpravu bariérového prostředí školy. Kazuistika č. 2: Jedná se o žáka s více vadami - lehká mentální retardace, lehká mozková dysfunkce hypoaktivní formy, strabismus, svalová hypotonie. Diagnosa mentálního handicapu byla stanovena v předškolním věku, rodina byla

8 ještě před nástupem povinné školní docházky informována o možném nezvládání učiva ZŠ. Na začátku 1. ročníku byl žák odeslán do PPP ke kontrolnímu vyšetření, neboť těžko zvládal nároky školy, byl nesoustředěný a nesamostatný. Na základě vyšetření bylo doporučeno vzdělávání dle vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Škola následně kontaktovala naše SPC, aby pomohlo s integrací. Žák se i nadále vzdělává ve své třídě v kmenové škole, formou IVP mu byl upraven vzdělávací program. Od 2. ročníku je na základě doporučení SPC ve třídě navíc přítomna asistentka pedagoga. Aktuálně je žák ve 4. ročníku. Za pomoci a podpory asistentky pedagoga zvládá učivo spolu se třídou ve všech předmětech, včetně naukových. Jako podporu má názorné pomůcky (tabulky násobků, přehledy mluvnického učiva), delší čas na samostatnou práci, občasnou dopomoc prvního kroku jako návod ke správnému řešení úloh. Ve třídě je velmi dobře začleněn, kolektiv ho plně přijímá, má kamarády. Rodina se školou velmi dobře spolupracuje, podílí se na přípravě pomůcek do školy. Tento chlapec, ačkoli má mentální handicap a poruchu pozornosti, aktuálně zvládá učivo základní školy. Kazustika č. 3: V tomto případě se jedná o žákyni s Downovým syndromem a středně těžkou mentální retardací. I ona je individuálně integrována v ZŠ. Děvče se narodilo s genetickou vadou, proto byla diagnosa stanovena již po narození. Rodiče byli informováni o předpokládaném snížení rozumových schopností. V pěti letech začala dívka docházet do MŠ v místě bydliště, adaptace na MŠ byla bez potíží, kolektiv ji dobře přijal. Na základě doporučení PPP měla odklad školní docházky a PPP ji předala do péče našeho SPC. Se školkou byl konzultován IVP, který byl zaměřen zejména na rozvoj řeči a sebeobsluhy. Rodina se následně rozhodla pro individuální integraci v ZŠ, neboť nejbližší speciální škola je vzdálená cca 20 km, což je pro rodinu s mnoha dalšími dětmi nereálné k dojíždění. Škola si tedy musela zažádat o změnu v rejstříku škol, neboť vzdělávání této dívky je podle vzdělávacího programu Základní školy speciální. Aktuálně je dívka ve škole 2. rokem, zvykla si na školní režim i na spolužáky. Ti se k dívce chovají velmi hezky, pomáhají paní učitelce s péčí o ni. Starají se zejména

9 o její oblékání, obouvání a pomáhají jí ve školní jídelně. Ve třídě je přítomna asistentka pedagoga, která dle pokynů třídní učitelky vyučuje dívku samostatně dle RVP pro ZŠ speciální, I. díl (dříve pomocná škola). V rámci možností zapojuje paní učitelka děvče i do vzdělávání zbytku třídy dívka například vybírá sešity, zalévá květiny, maže tabuli. Integrace žáků s mentálním handicapem je pro přípravu učitelů na výuku nejsložitější. Kromě vyučování zbytku třídy musí učitel vymyslet i program pro tohoto žáka a současně postavit vyučovací hodinu tak, aby byl zapojen i žák s mentální retardací do dění ve třídě. Úprava obsahů vzdělávání však může být pouze v naukových předmětech, a nemusí být ani ve všech. Mnoho dětí s mentálním handicapem nezvládá např. Čj a Ma v rozsahu učiva ZŠ, ale např. prvouku nebo vlastivědu a přírodovědu ano. Proto je důležité před tvorbou IVP žáka dobře poznat, udělat si pedagogickou diagnostiku a naplánovat si jeho výuku tak, aby byla žákovi poskytnuta možnost co největšího rozvoje v jednotlivých oblastech, ale současně nedošlo k přetížení žáka. Při integraci žáků se smyslovými vadami nebo tělesným handicapem sice většinou učitel neřeší vzdělávací obsahy, ale zase musí řešit formy vzdělávání, ať už se jedná o úpravy pracovního prostředí nebo o úpravy učebních textů, výuku v Braillově písmu nebo znakovém jazyce. Na druhou stranu rodina žáků s tímto handicapem je schopná a ochotná pomoci škole spoustou vychytávek jak mnoho bariér překonat svépomocí příp. pomocí pomůcek původně určených k jinému účelu. Ze zkušeností pedagogů i pracovníků SPC je nejnáročnější integrace žáků s poruchou autistického spektra, zejména s Aspergerovým syndromem. Tito žáci jsou obvykle intelektově dobře vybavení, nicméně obtíže jsou v jejich sociálním začlenění, četné jsou poruchy chování. U žáků s PAS je přítomnost asistenta pedagoga ve třídě přímo nutností, protože v případě afektivního záchvatu je potřebný druhý pedagog, aby žáka odvedl mimo prostředí třídy do relaxační místnosti a zde jej zklidňoval. Ve výuce mají tito žáci velké výkyvy, jsou předměty v nichž excelují a je nutná příprava

10 práce navíc a jsou předměty, které žák s PAS nepovažuje za nutné a odmítá v nich pracovat. Pak je úkolem asistenta pedagoga žáka vhodně motivovat k práci. Dalším významným úkolem asistenta pedagoga je i nácvik chování v sociálních situacích a vhodné zapojování žáka s PAS do kolektivu třídy. Současný trend vzdělávání všech žáků v jediném typu školy, byť s rozličnými vzdělávacími programy, je sice náročný, ale současně nediskriminuje žádné dítě z práva na vzdělávání ve svém místě bydliště, mezi kamarády, v blízkosti např. babiček, které ho mohou bezpečně přivést ze školy domů. Dojíždění do speciální školy dítě vytrhuje z jeho prostředí a současně ztěžuje rodině možnosti, jak se o dítě po vyučování postarat. Problémem a úskalím integrace jsou kromě nedostatečné přípravy pedagogů na pedagogických fakultách v oblasti speciální pedagogiky i omezené možnosti školní budovy (staré a nevyhovující budovy s množstvím bariér), dále v nemálo případech malá motivace ke změně přístupu školy k handicapu a v neposlední řadě finanční prostředky. Financování pomůcek, materiálů, speciálních lavic, ale i platů asistentů pedagoga je aktuálně velmi nesystémové a nedostačující vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu integrovaných žáků. Příklady špatné praxe, aneb takto ne Kromě škol ochotných se postarat o všechny své spádové žáčky je samozřejmě i mnoho škol, které buď postižené dítě do školy vůbec nepřijmou, nebo ho přijmou, ale podmínky vzdělávání mu nepřipraví nebo nejsou dostatečné. Velké potíže mohou nastat rodičům a žákům s jiným typem zdravotního postižení, než je postižení mentální. V novelizované vyhlášce č. 73/2005 Sb. je nyní legislativně ukotveno, že podle vzdělávacího programu pro žáky s postižením mentálním se nesmí vzdělávat žák bez tohoto handicapu. Rodiče žáků s tělesnou vadou, sluchovou vadou, zrakovým postižením

11 či autismem mají volbu ZŠ tímto velmi stíženou. Dítě má sice vážné zdravotní postižení, nicméně intelekt je v normě. Vzděláváno proto může být v buď ZŠ běžného typu nebo ve speciální škole pro konkrétní druh zdravotního postižení se vzdělávacím programem RVP ZV. Takovýchto speciálních ZŠ s výukou podle RVP ZV je pomálu, ve Středočeském kraji není žádná. Rodině, posléze i SPC nezbývá než hledat jinou, nespádovou školu, která je ochotná si postižené dítě vzít pod svá ochranná křídla a postarat se o něj. Děti s mentálním handicapem mohou volit mezi integrací v běžné ZŠ a speciální školou. V případě, že spádová škola integrovat dítě odmítá (byť dle Školského zákona nesmí) nebo dítě integraci těžce nese, je možný přestup do základní školy praktické nebo do základní školy speciální (dle hloubky mentálního handicapu). Vždy je nutno zvážit, kde bude dítěti lépe a kde o něj bude lépe postaráno. Kazuistika č. 1: Jedná se o žákyni, která byla na prvním stupni odeslána pro nezvládání učiva k vyšetření do PPP, následně byla diagnostikována lehká mentální retardace a bylo vysloveno podezření na poruchu autistického spektra. Diferenciální diagnostika v APLA Praha následovala, diagnostikován byl atypický autismus. Rodina odmítla přestup do speciální školy, přestože ji do toho kroku velmi tlačila škola. SPC tedy doporučilo integraci v ZŠ, doporučilo vzdělávání dle RVP ZV, přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením a doporučilo asistenta pedagoga. Vzdělávání dívky se aktuálně odehrává tak, že žákyně je s asistentkou pedagoga téměř po celou dobu vyučování v kabinetě a zde izolovaně probírají látku naukových předmětů. Spolu se třídou bývá dívka jen na velmi málo hodin, kolektiv ji v té době nepřijímá, protože do něj již nepatří, je to cizí element. Takže tato dívka s poruchou autistického spektra je ještě více sociálně izolovaná díky přístupu školy, než jí izoluje samotná podstata jejího handicapu. Kazuistika č. 2: Žák posledním rokem plnící povinnou školní docházku, vychází ze 7. ročníku. Mentální handicap zjištěn již na 1. stupni, kdy byl žák odeslán k vyšetření

12 do PPP pro výukové potíže. Diagnostikována lehká mentální retardace, doporučen přestup do základní školy praktické. Rodiče s přestupem nesouhlasili, zejména z ekonomických důvodů (dojíždění autobusem). Chlapec setrval na ZŠ, neměl status integrovaného žáka, protože z PPP byl doporučen pouze přestup do speciální školy, nikoli integrace na ZŠ. Na prvním stupni opakoval, protože výukově nezvládal. Následné kontrolní vyšetření již bylo realizováno v SPC pro žáky s mentálním handicapem. Zde na přání rodiny byl vystaven integrační posudek v ZŠ s tím, že žákovi bude vypracován IVP vycházející z RVP ZV, z přílohy pro mentálně postižené. Následně byl tedy tento vzdělávací plán vypracován, nicméně vzdělávání dle něj probíhalo pouze velmi sporadicky a nesystematicky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hodného žáka, který nezlobil, v hodinách byl potichu a sám si kreslil nebo s něčím tiše hrál, učitelům ve třídě nevadil. Nicméně jeho výuka značně pokulhávala. Se třídou se učit nemohl, neboť mu chybělo mnoho znalostí z předchozích tříd a samostatnou práci na jeho úrovni znalostí mu většina druhostupňových učitelů nezadala. Ve třídě aktuálně kamarády nemá, opakuje 7. ročník, spolužáci jsou o 2 i více let mladší a nemají společné zájmy. Chlapec vychází ze ZŠ s velmi malými znalostmi počítá do 20, čte formou slabikování, nezná celou psací abecedu, s obtížemi se podepíše. Kazustika č. 3: V této studii jde o žáka, který má vrozený tělesný handicap, má velmi ztížen pohyb a má narušenou komunikační schopnost (mluví pomalu a nezřetelně). Diagnosa tělesného postižení byla stanovena hned po narození, následovala cílená rehabilitace. Přesto nedošlo k rozvoji samostatného pohybu, žák je odkázaný na vozík. V předškolním věku docházel do speciální MŠ. Nástup povinné školní docházky byl na ZŠ, kam byl žák individuálně integrovaný na základě doporučení SPC pro tělesně postižené žáky. Od prvního ročníku se chlapec vzdělával za pomoci asistentky pedagoga, která byla přítomna po celou dobu jeho vzdělávání, nedošlo ani k personální změně. Opakovaně bylo při psychologických testech zjištěno, že žák má velmi malé předpoklady pro zvládnutí učiva ZŠ, přesto chlapec na ZŠ prospíval velmi dobře, na druhém stupni byl hodnocen několika trojkami. Výuka probíhala

13 ve třídě se spolužáky, žák seděl u speciální polohovací lavice na vozíku a asistentka pedagoga seděla celou dobu vyučování u něj. Prakticky až v závěru povinné školní docházky, při testu profesní orientace bylo zjištěno, že chlapec má velmi malé znalosti i z trivia. Čtení bylo na velmi slabé úrovni, psaní bylo velmi pomalé, kostrbaté, s četnými chybami, příklady z matematiky zvládl v oboru do 100. Přesto školní výsledky byly výborné, tam počítal i daleko složitější příklady. Následnými hovory s třídní učitelkou, náslechy ve třídě a konzultacemi s paní asistentkou vyplynulo, že jediný typ zkoušení, který je chlapci vzhledem k vadě řeči zadáván, jsou písemné práce. Na jejich vypracování měl navíc mnohem delší časový limit a celou dobu měl k dispozici asistentku pedagoga. Tato paní chtěla natolik chlapci pomáhat, aby měl dobré výsledky, aby se nestresoval a aby se co nejméně namáhal, že mu při testech radila a napovídala, místy mu prakticky diktovala správné odpovědi. Rodina byla tedy ukolébána dobrými výsledky žáka. Chlapec sám byl velmi málo motivovaný, takže se o své vůli neučil nic navíc a ve škole věděl, že když nebude znát výsledek, tak mu paní asistentka ochotně pomůže. Žák tedy ukončil povinnou školní docházku s několika trojkami. Přestože poslední vyšetření v SPC prokázalo, že intelektová kapacita klesla do pásma lehké mentální retardace, na základě výsledků ze ZŠ jej přijala maturitní střední škola. Rodina si problémy žáka již vysvětlit nenechala, vždyť na ZŠ mu to šlo dobře, takže nyní chlapec studuje střední školu. Bohužel asistentka pedagoga přešla na tuto školu s ním, vzhledem k výborným zkušenostem s učením chlapce si jí dále platí rodina jako osobní asistentku žáka.

14 Závěrečné slovo Při integraci žáků se zdravotním postižením do škol je opravdu zapotřebí jen pár věcí: - chtít to zkusit, být pozitivně integraci nakloněn, - vzít v úvahu všechny možnosti a naopak limity žáka, - vzít v úvahu všechny možnosti a limity učitelského sboru, - vzít v úvahu všechny možnosti a limity školy jako budovy, a ve finále vše důkladně promyslet, jak by byla pozitivní integrace realizovatelná, kým a jakými prostředky. Co se týče samotného žáka, pak je nutné jako u každého jiného žáka mu stanovit optimální vzdělávací plán tak, aby ho žák zvládl splnit aniž by došlo k jeho přetížení, ale současně jej nepostavit tak, aby se žák nenaučil to, co v jeho možnostech a schopnostech je. Pokud se před přijetím žáků se speciálním vzdělávacími potřebami sejde tým: rodiče (příp. i žák), škola (ředitel, výchovný poradce, třídní učitel, asistent pedagoga) a odborník z poradenského zařízení, pak se jistě podaří najít možnosti a způsoby, jak dítěti v jeho začlenění do společnosti co nejlépe pomoci.

15

16

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ OBSAH PREZENTACE Charakteristika ZŠ U Lesa Obecná charakteristika žáka s MP Podmínky vhodné

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Běţné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky

Běţné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky v tom v tom MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Katalog podpůrných opatření. Kontext sociálního znevýhodnění. Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015

Katalog podpůrných opatření. Kontext sociálního znevýhodnění. Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015 Katalog podpůrných opatření Kontext sociálního znevýhodnění Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015 1 Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR červenec 2013 - červen 2015 Nositel projektu: Univerzita Palackého

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHY K 30. srpnu 2011

PŘÍLOHY K 30. srpnu 2011 PŘÍLOHY K 30. srpnu 20 Příloha č. Školní rok 2009/200 Grantový projekt v rámci globálního grantu CZ..07/.2.03 Rovné příležitosti dětí a žáků V tomto školním roce 2009/200 byla schválena realizace grantového

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz

Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz PhDr. Drahomíra Jansová, psycholog, vedoucí PPP OK Šumperk Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění. Vyhl.č.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek ICT v oblasti výchovného poradenství Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek namísto úvodu Škola produkuje mnoho lidí, kteří umějí číst, ale neumějí rozlišit, co za přečtení stojí a co ne (George Maculay

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Výstupy školských poradenských zařízeních Pk

Výstupy školských poradenských zařízeních Pk Výstupy školských poradenských zařízeních Pk PhDr. Petra Novotná PPP Ústí na Orlicí Listopad 2014 Petra Novotná Zpráva a doporučení ŠPZ Je vystavena pokud se vyšetření či konzultace žáka či studenta týká

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Individuální vzdělávací plán pro praxi

Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzděláváací plán (IVP) je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Základní škola J. Gutha-Jarkovského Centrum pro podporu integrace dětí s PAS Truhlářská 22, Praha 1 Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Miroslav

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 1 Zjištění... 4 1.1 Školní rok 2012/2013... 4 1.1.1 Nově diagnostikovaní klienti... 4 1.1.2 Kontrolní vyšetření klientů s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více