Příklady dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání"

Transkript

1 Příklady dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová

2 Stejně jako celý projekt Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství byla i samotná tvorba této publikace financována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme.

3 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme rádi, že se i k Vám dostala tato publikace, která patří mezi výstupy našeho projektu Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství a pojednává o příkladech dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání. Doufáme, že Vám uvedené příklady budou inspirací pro Vaši vlastní praxi a přejeme mnoho úspěchů. Kladno, červen 2012 Tým pracovníků projektu

4 Integrace žáka Od té doby, co je v platnosti školský zákon č. 561/2004 Sb., tj. od ledna 2005 se zdravotně postižené děti vzdělávají přednostně ve spádové škole, a to formou individuální integrace. Pro školu to znamená mnoho starostí a příprav na toto dítě. Nicméně i přes veškerá úskalí je mnoho škol, které se do výchovy a výuky zdravotně postižených dětí pouští se spoustou elánu a ochotou překonávat překážky. A také jsou samozřejmě školy, kde i přesto, že škola má dobré podmínky ke vzdělávání žáka s postižením, nastaví škola dítěti i rodiči podmínky takové, že žák není schopen uspět a často dojde ke zhroucení nejen žáka, ale i celé rodiny. Legislativně ukotvuje vzdělávání všech žáků školský zákon (aktuálně 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel). Všechny děti mají právo na vzdělávání ve spádové škole, která je povinna poskytnout jim takové podmínky vzdělávání, aby dítě bylo schopno uspět a došlo k nejvyššímu možnému rozvoji jeho schopností i osobnosti. V tomto duchu školský zákon doplňuje i vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (novelizována vyhláškou č. 147/2011 Sb.)

5 Ideální průběh vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Včasná diagnostika Ideálně již v kojeneckém nebo batolecím věku je stanovena správná a přesná diagnóza dítěte, rodič je ze strany odborníků (lékařů, psychologů) citlivě seznámen s onemocněním dítěte, prognózou vývoje a jsou mu nabídnuty možnosti řešení, příp. zmírnění následků zdravotního postižení. 2. Raná péče Rodina je podporována v péči a výchově dítěte odborníky z rané péče, kteří do rodiny dochází, příp. rodina dochází do centra rané péče. Rodiče mají k dispozici pomůcky a brožury, mohou konzultovat své postupy ve výchově dítěte, dostávají z rané péče zpětnou vazbu, pomoc a náměty na další rozvoj dítěte. 3. Speciálně pedagogické centrum (případně Pedagogicko psychologická poradna) Od 3 let je možno přejít do péče SPC (PPP), které nadále rodině pomáhá s rozvojem schopností dítěte, dále dítě sleduje při integraci v MŠ i ZŠ a napomáhá učitelům dítěte, aby vše zvládli. SPC rovněž doporučuje do MŠ i ZŠ vhodné pomůcky, přítomnost asistenta pedagoga a pomáhá spoluvytvářet individuální vzdělávací plán dítěte. SPC se primárně stará o děti a žáky se zdravotním postižením, PPP o žáky zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné a o žáky s poruchami učení. Ve výjimečných případech může PPP obstarávat i žáky se zdravotním postižením, např. pokud v místě bydliště žáka není SPC dostupné. 4. Mateřská škola Dítě je zařazeno do mateřské školy, a to formou individuální integrace. Na doporučení SPC je ve třídě MŠ přítomen asistent pedagoga, který dítěti pomáhá se začleněním do kolektivu dětí, pomáhá mu se sebeobsluhou, stravováním, příp. samostatným pohybem. U dětí sluchově postižených pomáhá navíc komunikovat s ostatními žáky, s dítětem komunikuje alternativním způsobem.

6 Pouze v případě žáků s těžkým zdravotním postižením je však mnohdy vhodnější zařazení dítěte do speciální mateřské školy (dítě s více vadami, dítě s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, příp. těžký zrakový nebo sluchový deficit). I zařazení do speciální MŠ probíhá na základě doporučení SPC, které spolu s rodiči zváží všechna pro a proti a společně se domluví na nejlepším možném způsobu vzdělávání dítěte. 5. Základní škola Dle aktuálně platných školských zákonů a vyhlášek má povinnost přijmout dítě spádová ZŠ. Tato škola je i povinna připravit žákovi takové podmínky vzdělávání, které žák potřebuje ke svému rozvoji. Zda je pro žáka vhodnější individuální integrace nebo speciální škola řeší opět rodiče s SPC, rozhodující slovo mají vždy rodiče. SPC tedy doporučí individuální integraci, opět pomůže s tvorbou IVP podle příslušného vzdělávacího programu, v případě nutnosti doporučí asistenta pedagoga. Škole doporučí vhodné pomůcky, vzdělávací materiály, počítačové programy apod. Minimálně 2x ročně probíhá návštěva školy, diskuse se všemi učiteli zúčastněnými na integraci žáka, s jeho rodinou a probírají se úskalí, na něž škola nebo rodina narazila, a hledá se optimální řešení. V případě žáků s těžkým, hlubokým mentálním handicapem nebo s více vadami, z nichž základní je středně těžká mentální retardace, je možné vzdělávání v základní škole speciální nebo ve speciální třídě v ZŠ. Pouze u těchto žáků převažují u vzdělávání formou individuální integrace negativa nad pozitivy. 6. Střední škola Žák dle svých dosažených výsledků na ZŠ pokračuje středoškolským studiem. V případě žáků s tělesným, řečovým, smyslovým postižením nebo poruchou autistického spektra většinou formou individuální integrace. V ojedinělých případech je i na střední škole nutný asistent pedagoga, většinou u dětí se závažným tělesným handicapem. Student maturitního oboru má nárok (dle hloubky postižení) i na uzpůsobení maturitní zkoušky. Žáci s mentálním handicapem mohou pokračovat ve studiu na speciálních středních školách, kde jsou učební obory přizpůsobeny jejich možnostem.

7 Příklady dobré praxe, aneb přínosná integrace Naše Speciálně pedagogické centrum (dále jen centrum) v souladu se svým posláním přednostně integruje děti do běžných základních škol. Centrum má aktuálně v péči přes 100 integrovaných žáků na cca 70 různých základních a mateřských školách, které se nachází v 60 různých městech a obcích Středočeského kraje. Většina z těchto žáků se vzdělává podle upraveného vzdělávacího programu. Buď se jedná o úpravu formou Individuálního vzdělávacího plánu s průběhem výuky dle RVP ZV nebo jsou žáci převedeni do vzdělávacího programu RVP ZV, přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Kazuistika č. 1: Jedná se o žáka 2. ročníku ZŠ se závažným tělesným handicapem, který je odkázán na invalidní vozík. Tělesný handicap je vrozený, k diagnostice došlo již při narození. Od raného věku probíhala cílená rehabilitace rozvoje pohybových schopností pomocí Vojtovy metody. V předškolním věku proběhlo vyšetření ve školském poradenském zařízení a bylo doporučeno zařazení do speciální MŠ. Po odkladu povinné školní docházky (byl udělen zejména kvůli zdravotnímu stavu) nastoupil žák do 1. třídy běžné základní školy. Škola není bezbariérová, je však vybavená schodolezem. Ve třídě je kromě třídní učitelky i asistentka pedagoga, která pomáhá zejména s přesuny žáka, příp. mu podává jemu nedostupné věci a zajišťuje pomoc se sebeobsluhou a hygienou. Žák je v kolektivu velmi oblíben, spolužáci jsou ochotní mu pomoci s úkony, které sám nezvládne. Po výukové stránce je tento žák nejlepším ze třídy, neboť je jednak velmi inteligentní a jednak velmi pilný. Rodina se školou úzce spolupracuje, řeší veškeré obtíže spojené s postižením dítěte. Společně rodina se školou shání finanční prostředky na úpravu bariérového prostředí školy. Kazuistika č. 2: Jedná se o žáka s více vadami - lehká mentální retardace, lehká mozková dysfunkce hypoaktivní formy, strabismus, svalová hypotonie. Diagnosa mentálního handicapu byla stanovena v předškolním věku, rodina byla

8 ještě před nástupem povinné školní docházky informována o možném nezvládání učiva ZŠ. Na začátku 1. ročníku byl žák odeslán do PPP ke kontrolnímu vyšetření, neboť těžko zvládal nároky školy, byl nesoustředěný a nesamostatný. Na základě vyšetření bylo doporučeno vzdělávání dle vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Škola následně kontaktovala naše SPC, aby pomohlo s integrací. Žák se i nadále vzdělává ve své třídě v kmenové škole, formou IVP mu byl upraven vzdělávací program. Od 2. ročníku je na základě doporučení SPC ve třídě navíc přítomna asistentka pedagoga. Aktuálně je žák ve 4. ročníku. Za pomoci a podpory asistentky pedagoga zvládá učivo spolu se třídou ve všech předmětech, včetně naukových. Jako podporu má názorné pomůcky (tabulky násobků, přehledy mluvnického učiva), delší čas na samostatnou práci, občasnou dopomoc prvního kroku jako návod ke správnému řešení úloh. Ve třídě je velmi dobře začleněn, kolektiv ho plně přijímá, má kamarády. Rodina se školou velmi dobře spolupracuje, podílí se na přípravě pomůcek do školy. Tento chlapec, ačkoli má mentální handicap a poruchu pozornosti, aktuálně zvládá učivo základní školy. Kazustika č. 3: V tomto případě se jedná o žákyni s Downovým syndromem a středně těžkou mentální retardací. I ona je individuálně integrována v ZŠ. Děvče se narodilo s genetickou vadou, proto byla diagnosa stanovena již po narození. Rodiče byli informováni o předpokládaném snížení rozumových schopností. V pěti letech začala dívka docházet do MŠ v místě bydliště, adaptace na MŠ byla bez potíží, kolektiv ji dobře přijal. Na základě doporučení PPP měla odklad školní docházky a PPP ji předala do péče našeho SPC. Se školkou byl konzultován IVP, který byl zaměřen zejména na rozvoj řeči a sebeobsluhy. Rodina se následně rozhodla pro individuální integraci v ZŠ, neboť nejbližší speciální škola je vzdálená cca 20 km, což je pro rodinu s mnoha dalšími dětmi nereálné k dojíždění. Škola si tedy musela zažádat o změnu v rejstříku škol, neboť vzdělávání této dívky je podle vzdělávacího programu Základní školy speciální. Aktuálně je dívka ve škole 2. rokem, zvykla si na školní režim i na spolužáky. Ti se k dívce chovají velmi hezky, pomáhají paní učitelce s péčí o ni. Starají se zejména

9 o její oblékání, obouvání a pomáhají jí ve školní jídelně. Ve třídě je přítomna asistentka pedagoga, která dle pokynů třídní učitelky vyučuje dívku samostatně dle RVP pro ZŠ speciální, I. díl (dříve pomocná škola). V rámci možností zapojuje paní učitelka děvče i do vzdělávání zbytku třídy dívka například vybírá sešity, zalévá květiny, maže tabuli. Integrace žáků s mentálním handicapem je pro přípravu učitelů na výuku nejsložitější. Kromě vyučování zbytku třídy musí učitel vymyslet i program pro tohoto žáka a současně postavit vyučovací hodinu tak, aby byl zapojen i žák s mentální retardací do dění ve třídě. Úprava obsahů vzdělávání však může být pouze v naukových předmětech, a nemusí být ani ve všech. Mnoho dětí s mentálním handicapem nezvládá např. Čj a Ma v rozsahu učiva ZŠ, ale např. prvouku nebo vlastivědu a přírodovědu ano. Proto je důležité před tvorbou IVP žáka dobře poznat, udělat si pedagogickou diagnostiku a naplánovat si jeho výuku tak, aby byla žákovi poskytnuta možnost co největšího rozvoje v jednotlivých oblastech, ale současně nedošlo k přetížení žáka. Při integraci žáků se smyslovými vadami nebo tělesným handicapem sice většinou učitel neřeší vzdělávací obsahy, ale zase musí řešit formy vzdělávání, ať už se jedná o úpravy pracovního prostředí nebo o úpravy učebních textů, výuku v Braillově písmu nebo znakovém jazyce. Na druhou stranu rodina žáků s tímto handicapem je schopná a ochotná pomoci škole spoustou vychytávek jak mnoho bariér překonat svépomocí příp. pomocí pomůcek původně určených k jinému účelu. Ze zkušeností pedagogů i pracovníků SPC je nejnáročnější integrace žáků s poruchou autistického spektra, zejména s Aspergerovým syndromem. Tito žáci jsou obvykle intelektově dobře vybavení, nicméně obtíže jsou v jejich sociálním začlenění, četné jsou poruchy chování. U žáků s PAS je přítomnost asistenta pedagoga ve třídě přímo nutností, protože v případě afektivního záchvatu je potřebný druhý pedagog, aby žáka odvedl mimo prostředí třídy do relaxační místnosti a zde jej zklidňoval. Ve výuce mají tito žáci velké výkyvy, jsou předměty v nichž excelují a je nutná příprava

10 práce navíc a jsou předměty, které žák s PAS nepovažuje za nutné a odmítá v nich pracovat. Pak je úkolem asistenta pedagoga žáka vhodně motivovat k práci. Dalším významným úkolem asistenta pedagoga je i nácvik chování v sociálních situacích a vhodné zapojování žáka s PAS do kolektivu třídy. Současný trend vzdělávání všech žáků v jediném typu školy, byť s rozličnými vzdělávacími programy, je sice náročný, ale současně nediskriminuje žádné dítě z práva na vzdělávání ve svém místě bydliště, mezi kamarády, v blízkosti např. babiček, které ho mohou bezpečně přivést ze školy domů. Dojíždění do speciální školy dítě vytrhuje z jeho prostředí a současně ztěžuje rodině možnosti, jak se o dítě po vyučování postarat. Problémem a úskalím integrace jsou kromě nedostatečné přípravy pedagogů na pedagogických fakultách v oblasti speciální pedagogiky i omezené možnosti školní budovy (staré a nevyhovující budovy s množstvím bariér), dále v nemálo případech malá motivace ke změně přístupu školy k handicapu a v neposlední řadě finanční prostředky. Financování pomůcek, materiálů, speciálních lavic, ale i platů asistentů pedagoga je aktuálně velmi nesystémové a nedostačující vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu integrovaných žáků. Příklady špatné praxe, aneb takto ne Kromě škol ochotných se postarat o všechny své spádové žáčky je samozřejmě i mnoho škol, které buď postižené dítě do školy vůbec nepřijmou, nebo ho přijmou, ale podmínky vzdělávání mu nepřipraví nebo nejsou dostatečné. Velké potíže mohou nastat rodičům a žákům s jiným typem zdravotního postižení, než je postižení mentální. V novelizované vyhlášce č. 73/2005 Sb. je nyní legislativně ukotveno, že podle vzdělávacího programu pro žáky s postižením mentálním se nesmí vzdělávat žák bez tohoto handicapu. Rodiče žáků s tělesnou vadou, sluchovou vadou, zrakovým postižením

11 či autismem mají volbu ZŠ tímto velmi stíženou. Dítě má sice vážné zdravotní postižení, nicméně intelekt je v normě. Vzděláváno proto může být v buď ZŠ běžného typu nebo ve speciální škole pro konkrétní druh zdravotního postižení se vzdělávacím programem RVP ZV. Takovýchto speciálních ZŠ s výukou podle RVP ZV je pomálu, ve Středočeském kraji není žádná. Rodině, posléze i SPC nezbývá než hledat jinou, nespádovou školu, která je ochotná si postižené dítě vzít pod svá ochranná křídla a postarat se o něj. Děti s mentálním handicapem mohou volit mezi integrací v běžné ZŠ a speciální školou. V případě, že spádová škola integrovat dítě odmítá (byť dle Školského zákona nesmí) nebo dítě integraci těžce nese, je možný přestup do základní školy praktické nebo do základní školy speciální (dle hloubky mentálního handicapu). Vždy je nutno zvážit, kde bude dítěti lépe a kde o něj bude lépe postaráno. Kazuistika č. 1: Jedná se o žákyni, která byla na prvním stupni odeslána pro nezvládání učiva k vyšetření do PPP, následně byla diagnostikována lehká mentální retardace a bylo vysloveno podezření na poruchu autistického spektra. Diferenciální diagnostika v APLA Praha následovala, diagnostikován byl atypický autismus. Rodina odmítla přestup do speciální školy, přestože ji do toho kroku velmi tlačila škola. SPC tedy doporučilo integraci v ZŠ, doporučilo vzdělávání dle RVP ZV, přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením a doporučilo asistenta pedagoga. Vzdělávání dívky se aktuálně odehrává tak, že žákyně je s asistentkou pedagoga téměř po celou dobu vyučování v kabinetě a zde izolovaně probírají látku naukových předmětů. Spolu se třídou bývá dívka jen na velmi málo hodin, kolektiv ji v té době nepřijímá, protože do něj již nepatří, je to cizí element. Takže tato dívka s poruchou autistického spektra je ještě více sociálně izolovaná díky přístupu školy, než jí izoluje samotná podstata jejího handicapu. Kazuistika č. 2: Žák posledním rokem plnící povinnou školní docházku, vychází ze 7. ročníku. Mentální handicap zjištěn již na 1. stupni, kdy byl žák odeslán k vyšetření

12 do PPP pro výukové potíže. Diagnostikována lehká mentální retardace, doporučen přestup do základní školy praktické. Rodiče s přestupem nesouhlasili, zejména z ekonomických důvodů (dojíždění autobusem). Chlapec setrval na ZŠ, neměl status integrovaného žáka, protože z PPP byl doporučen pouze přestup do speciální školy, nikoli integrace na ZŠ. Na prvním stupni opakoval, protože výukově nezvládal. Následné kontrolní vyšetření již bylo realizováno v SPC pro žáky s mentálním handicapem. Zde na přání rodiny byl vystaven integrační posudek v ZŠ s tím, že žákovi bude vypracován IVP vycházející z RVP ZV, z přílohy pro mentálně postižené. Následně byl tedy tento vzdělávací plán vypracován, nicméně vzdělávání dle něj probíhalo pouze velmi sporadicky a nesystematicky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hodného žáka, který nezlobil, v hodinách byl potichu a sám si kreslil nebo s něčím tiše hrál, učitelům ve třídě nevadil. Nicméně jeho výuka značně pokulhávala. Se třídou se učit nemohl, neboť mu chybělo mnoho znalostí z předchozích tříd a samostatnou práci na jeho úrovni znalostí mu většina druhostupňových učitelů nezadala. Ve třídě aktuálně kamarády nemá, opakuje 7. ročník, spolužáci jsou o 2 i více let mladší a nemají společné zájmy. Chlapec vychází ze ZŠ s velmi malými znalostmi počítá do 20, čte formou slabikování, nezná celou psací abecedu, s obtížemi se podepíše. Kazustika č. 3: V této studii jde o žáka, který má vrozený tělesný handicap, má velmi ztížen pohyb a má narušenou komunikační schopnost (mluví pomalu a nezřetelně). Diagnosa tělesného postižení byla stanovena hned po narození, následovala cílená rehabilitace. Přesto nedošlo k rozvoji samostatného pohybu, žák je odkázaný na vozík. V předškolním věku docházel do speciální MŠ. Nástup povinné školní docházky byl na ZŠ, kam byl žák individuálně integrovaný na základě doporučení SPC pro tělesně postižené žáky. Od prvního ročníku se chlapec vzdělával za pomoci asistentky pedagoga, která byla přítomna po celou dobu jeho vzdělávání, nedošlo ani k personální změně. Opakovaně bylo při psychologických testech zjištěno, že žák má velmi malé předpoklady pro zvládnutí učiva ZŠ, přesto chlapec na ZŠ prospíval velmi dobře, na druhém stupni byl hodnocen několika trojkami. Výuka probíhala

13 ve třídě se spolužáky, žák seděl u speciální polohovací lavice na vozíku a asistentka pedagoga seděla celou dobu vyučování u něj. Prakticky až v závěru povinné školní docházky, při testu profesní orientace bylo zjištěno, že chlapec má velmi malé znalosti i z trivia. Čtení bylo na velmi slabé úrovni, psaní bylo velmi pomalé, kostrbaté, s četnými chybami, příklady z matematiky zvládl v oboru do 100. Přesto školní výsledky byly výborné, tam počítal i daleko složitější příklady. Následnými hovory s třídní učitelkou, náslechy ve třídě a konzultacemi s paní asistentkou vyplynulo, že jediný typ zkoušení, který je chlapci vzhledem k vadě řeči zadáván, jsou písemné práce. Na jejich vypracování měl navíc mnohem delší časový limit a celou dobu měl k dispozici asistentku pedagoga. Tato paní chtěla natolik chlapci pomáhat, aby měl dobré výsledky, aby se nestresoval a aby se co nejméně namáhal, že mu při testech radila a napovídala, místy mu prakticky diktovala správné odpovědi. Rodina byla tedy ukolébána dobrými výsledky žáka. Chlapec sám byl velmi málo motivovaný, takže se o své vůli neučil nic navíc a ve škole věděl, že když nebude znát výsledek, tak mu paní asistentka ochotně pomůže. Žák tedy ukončil povinnou školní docházku s několika trojkami. Přestože poslední vyšetření v SPC prokázalo, že intelektová kapacita klesla do pásma lehké mentální retardace, na základě výsledků ze ZŠ jej přijala maturitní střední škola. Rodina si problémy žáka již vysvětlit nenechala, vždyť na ZŠ mu to šlo dobře, takže nyní chlapec studuje střední školu. Bohužel asistentka pedagoga přešla na tuto školu s ním, vzhledem k výborným zkušenostem s učením chlapce si jí dále platí rodina jako osobní asistentku žáka.

14 Závěrečné slovo Při integraci žáků se zdravotním postižením do škol je opravdu zapotřebí jen pár věcí: - chtít to zkusit, být pozitivně integraci nakloněn, - vzít v úvahu všechny možnosti a naopak limity žáka, - vzít v úvahu všechny možnosti a limity učitelského sboru, - vzít v úvahu všechny možnosti a limity školy jako budovy, a ve finále vše důkladně promyslet, jak by byla pozitivní integrace realizovatelná, kým a jakými prostředky. Co se týče samotného žáka, pak je nutné jako u každého jiného žáka mu stanovit optimální vzdělávací plán tak, aby ho žák zvládl splnit aniž by došlo k jeho přetížení, ale současně jej nepostavit tak, aby se žák nenaučil to, co v jeho možnostech a schopnostech je. Pokud se před přijetím žáků se speciálním vzdělávacími potřebami sejde tým: rodiče (příp. i žák), škola (ředitel, výchovný poradce, třídní učitel, asistent pedagoga) a odborník z poradenského zařízení, pak se jistě podaří najít možnosti a způsoby, jak dítěti v jeho začlenění do společnosti co nejlépe pomoci.

15

16

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne

Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne 31. 8. 2016 1. Kapitoly 3.5, 3.5.1. a 3.5.2. se nahrazují novými. 2. Učební plán na straně 25 se nahrazuje novým učebním plánem (aktualizace k 1. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z 16.) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. ZÁKONY & VYHLÁŠKY PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. MI3DC_DSP Speciální pedagogika SP4RC_SP Speciální pedagogika SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika OP3DC_DSP Speciální pedagogika SP2BK_SP1 Speciální pedagogika

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ 1. Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází i náš školní vzdělávací plán, ctí pojetí, že rámcové cíle

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Příjmení a jméno:... nar... Bydliště s adresou, PSČ:... č.tel... Žák, student třídy:... Škola... Sdělení školy

Příjmení a jméno:... nar... Bydliště s adresou, PSČ:... č.tel... Žák, student třídy:... Škola... Sdělení školy Příjmení a jméno:... nar.... Bydliště s adresou, PSČ:... č.tel.... Žák, student třídy:... Škola... Sdělení školy Vážení, žádáme o důsledné a podrobné vyplnění následujícího sdělení. Dále nám pomohou také

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Od hraní k vědění Škola: Základní škola Žarošice, okres Hodonín Ředitel školy: Mgr. Ing. Tibor Zmrzlík Koordinátor ŠVP ZV:

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Mgr. Zuzana Šimková Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava

Mgr. Zuzana Šimková Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava Mgr. Zuzana Šimková 1. 11. 2016 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava poskytuje základní a střední vzdělání žákům s těžkým zdravotním postižením

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 347/99-1001 Oblastní pracoviště č.1 Signatura: oa2as101 Okresní pracoviště Praha, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola U Zásobní zahrady

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

CO VYPLÝVÁ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO č. 82/2015 Sb., ZVLÁŠTĚ PAK Z 16? PODPORA ŽÁKU SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

CO VYPLÝVÁ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO č. 82/2015 Sb., ZVLÁŠTĚ PAK Z 16? PODPORA ŽÁKU SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich diagnózy, která se tak stává pouze prostředkem

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou,

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, Informace pro rodiče : Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, začleněné do dodatku, platného od 1.9.2016 Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více