ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND PSB REGULAR COUPON 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND PSB REGULAR COUPON 1"

Transkript

1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND PSB REGULAR COUPON 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK 01/10/2007

2 Zjednodušený prospekt obsahuje následující dokumenty: Informace o investiční společnosti Informace o podfondu Přílohu s každoročně revidovanými informacemi V případě odlišností mezi francouzskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje francouzský text. Informace o investiční společnosti 1. Název: KBC Click (zkráceně Click ) 2. Datum vzniku: 8. dubna Doba trvání: Neomezená 4. Členský stát, v němž se nachází sídlo společnosti: Belgie 5. Statut: Investiční společnost s několika podfondy neřídící se podmínkami Směrnice 85/611/CEE, jejíž fungování a investování podléhá zákonu z 20.července 2004 o institucích kolektivního investování. 6. Typ správy: Společnost určila jako investičního poradce společnost: KBC Asset Management SA sídlící na adrese Avenue du Port 2, 1080 Brusel. 7. Pověření správou investičního portfolia: Správou investičního portfolia nebyl nikdo pověřen. 8. Finanční služby: Finanční služby v Belgii zajišťují: KBC Bank SA, avenue du Port 2, B-1080 Brusel Centea SA, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antverpy CBC Banque SA, Grand Place 5, B-1000 Brusel 9. Distributor : KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg. 10. Depozitář: KBC Bank SA, avenue du Port 2, 1080 Brusel. 11. Auditor: Deloitte Réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, zastoupený panem J. Vlaminckxem, auditorem schváleným Bankovní, finanční a pojišťovací komisí (CBFA), Lange Lozanastraat 270, B-2018 Antverpy. 2

3 12. Promotér : 3 KBC 13. Daňový režim: Pro investiční společnost: Roční daň ve výši 0,08% z výše čistých částek investovaných v Belgii k 31. prosinci předchozího roku. Vracení u zdroje srážené daně z belgických dividend a zahraničních příjmů získaných společností (v souladu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění). Režim zdanění příjmů a výnosů získaných investorem závisí na legislativě platné pro jeho statut v zemi, kde příjmy a výnosy získal. V případě pochybností o platném daňovém režimu je povinností investora osobně se informovat u příslušných odborníků či poradců. Evropský systém zdanění příjmů z úspor: Příjmy této instituce kolektivního investování (OPC) nepodléhají Evropskému systému zdanění příjmů z úspor platnému v Belgii v souladu se zákonem ze 17. května 2004, který do belgického práva transponoval směrnici Rady Evropské unie 2003/48/ES ze 3. června 2003 týkající se systému zdanění příjmů z úspor ve formě výplaty úroků, a který novelizoval Zákoník pro daně z příjmů z roku 1992 v oblasti srážek z movitého majektu. Zdanění výnosu z odkupu vlastních cenných papírů institucemi kolektivního investování do cenných papírů: Příjmy z této OPC nepodléhají zdanění výnosu získaného odkupem akcií institucemi kolektivního investování do cenných papírů, jak jej zavádí programový zákon z 27. prosince Doplňující informace: Zdroje informací: V institucích zajišťujících finanční služby lze na vyžádání, před nebo po upsání cenných papírů, zdarma získat prospekt, stanovy, výroční a pololetní zprávy i kompletní informace o ostatních podfondech. Informace o celkové výši nákladů na akcie v oběhu a míry rotace portfolia v předchozích obdobích lze získat v sídle společnosti, avenue du Port 2, 1080 Brusel. Na internetových stránkách lze najít následující dokumenty a informace: prospekt, poslední vydaná výroční nebo pololetní zpráva Kompetentní orgán: Bankovní, finanční a pojišťovací komise (Commission Bancaire, Financière et des Assurances- CBFA) Rue du Congrès Brusel Zjednodušený prospekt byl vydán po schválení CBFA v souladu s článkem 53, 1 zákona z 20.července 2004, o některých formách kolektivní správy investičních portfolií. Toto schválení nezahrnuje žádné hodnocení vhodnosti nebo kvality nabídky, ani situace subjektu, který nabídku realizuje Osoby odpovědné za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu Představenstvo Sicavu. U vědomí představenstva Sicavu, údaje v prospektu a ve zjednodušeném prospektu jsou v souladu se skutečností a neobsahují nic, co by při běžném opominutí mohlo změnit jejich význam Kontaktní místo, kde lze případně získat další informace: Service Product and Knowledge Management APC. KBC Asset Management SA Avenue du Port Brusel Tel: KBC-Fund Phone (N) (F) (pondělí až pátek 8h 22h, sobota 9h 17h)

4 Informace o podfondu PSB Regular Coupon 1 1. Představení 1.1. Název: PSB Regular Coupon Datum vzniku: 8. srpna Doba trvání: Omezená do 30. června Kotace na burze: Není Pověření správou investičního portfolia: Správou investičního portfolia nebyl nikdo pověřen. 2. Informace o investicích 2.1. Cíl podfondu: Ochrana Kapitálu: 100%, částka ke dni splatnosti (před odečtením nákladů a poplatků) v poměru k počáteční upisovací hodnotě ve výši 10 CZK : 10 CZK. Podfondu ani jeho akcionářům se neposkytuje žádná formální záruka. Hlavním cílem podfondu je zajistit akcionářům co nejvyšší možný výnos prostřednictvím investic do obchodovatelných cenných papírů a likvidit, jejichž výtěžek bude použit k uzavírání swapů s přední(mi) protistranou(-nami) v rámci možností daných zákonem. 2.2 Investiční politika podfondu: Vždy budou respektována omezení podle Královské vyhlášky ze 4.března Kategorie povolených investičních aktiv Podfond může investovat do cenných papírů, instrumentů peněžního trhu, podílů institucí kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a jiných instrumentů pod podmínkou, že tyto investice budou v souladu s platnými předpisy a cíly podle kapitoly Stanovená strategie. Schválené transakce s deriváty: (1) Pro realizaci investičních cílů uzavírá podfond swapové smlouvy v rámci legálně povolených omezení a to s prvořadou/ými protistranou/ami. V tomto kontextu se podfond zavazuje postoupit v době svého trvání prvořadé/ým protistraně/nám část svých budoucích příjmů. Jako protislužbu se protistrana/y zavazují poskytnout výnos podle postupu popsaného v kapitole Vytyčená strategie. Fond má dále za cíl omezit poklesy čisté hodnoty aktiv spojených s případným růstem úrokových sazeb během života fondu. 4

5 (2) Podfond rovněž uzavírá swapové smlouvy na úroky s cílem optimalizovat peněžní toky portfolia v rámci závazků smluv uzavíraných podle odstavce (1). (3) Podfond může rovněž uzavírat smlouvy, které se týkají úvěrových rizik emitentů dluhových instrumentů. Úvěrové riziko je riziko, které emitent dluhového instrumentu má jako pasivum. Toto úvěrové riziko se týká těch podílů jejichž věrohodnost v momentě uzavření smlouvy se rovná věrohodnosti emitenta, jehož dluhové podíly má podfond v té době v držení. Před uzavřením smlouvy tohoto typu musí UCI nechat tento program schválit od CBFA. Deriváty pod bodem (1) a (2) jsou nutné k realizaci investičních cílů a neovlivňují rizikový profil podfondu. Deriváty pod bodem (3) slouží ke krytí rizik. Charakteristika dluhopisů: Aktiva lze částečně investovat do dluhopisů vydaných podniky a veřejnými institucemi. Průměrný rating investic odpovídá stupni AA u Standard&Poor s nebo rovnocenému ratingu u Moody s nebo u Fith, nebo, pokud není rating k dispozici, kreditnímu rizikovému profilu nižšímu. Při výběru dluhopisů jsou zvažovány všechny splatnosti. Stanovená strategie: INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA Podfond sleduje dva investiční cíle: na jedné straně udržet počáteční upisovací hodnotu ke dni splatnosti a na druhé straně zajistit rozdělení dividendy za Období na základě rozhodnutí Valné hromady. Dividenda pro první Období je pevná a rovná se 4% (před zdaněním). Pro následující Období, od 2. Období je dividenda pohyblivá a stanovena eventuálním navýšením koše 30 kvalitních podnikových akcií (viz níže), které se vyznačují výraznou burzovní kapitalizací a nízkým poměrem cena/zisk za Období, vypočítanou na základě struktury Fix Upside Coupon. Eventuální nárůst tohoto akciového koše za Období ((Konečná hodnota koše za Období minus Počáteční hodnota koše) dělená Počáteční hodnotou koše) bude stanoven a vyplacen 100% jako dividenda za Období s tím, že pro stanovení Konečné hodnoty akcií za Období je potřeba vzít v úvahu výpočet popsaný v oddílu Konečná hodnota akcie za Období. Na negativní výkonnost koše není brán zřetel. Dividenda za Období je minimálně 1%. Vyplacené dividendy podléhají dani z výnosu cenných papírů ve výši 15% s výhradou změn platných legislativních podmínek. Dividendy za všechny období kromě posledního období jsou splatné v poslední bankovní den v Belgii v měsíci, který následuje po konci Období. Dividenda za poslední období je splatná při splatnosti. SPLATNOST: čtvrtek 30. června 2011 (Výplata k datu D + 1 bankovní den) MĚNA: CZK, vývoj směnného kurzu místních deviz akcií v koši oproti CZK není brán v úvahu. OBDOBÍ: Období Dividenda období (před zdaněním) 1) 12/ /2008 4% Období Konečný kurz období 2) 12/ /2009 U každé akcie v koši průměr kurzů prvních pětii dnů Ocenění od prosince ) 12/ /2011 U každé akcie v koši průměr kurzů prvních pěti dnů Ocenění v červnu

6 POČÁTEČNÍ HODNOTA AKCIE: u každé akcie v koši průměr kurzu prvních pět dnů Ocenění od úterý 11.prosince 2007 (včetně tohoto dne). KONEČNÁ HODNOTA ACIE ZA OBDOBÍ: - Scénář 1: je-li Konečný kurz období akcie vyšší než Počáteční hodnota této akcie zaúčtuje se nezávisle na výši tohoto rozdílu pro výpočet Konečné hodnoty této akcie zvýšení 10% v poměru k Počáteční hodnotě této akcie za příslušné Období. - Scénář 2: je-li Konečný kurz období akcie stejný nebo nižší než Počáteční hodnota této akcie zaúčtuje se pro výpočet Konečné hodnoty této akcie za Období Konečný kurz této akcie za příslušné Období. POČÁTEČNÍ HODNOTA KOŠE: vážený průměr Počáteční hodnoty akcií v koši. KONEČNÁ HODNOTA KOŠE ZA OBDOBÍ: období. vážený průměr Konečné hodnoty akcií v Koši za Kurs: Pro všechny akcie, kromě akcií kotovaných na milánské burze, uzavírací kurs, jmenovitě kurs akcie v koši vypočítaný a zveřejněný k uzávěrce burzy odpovědným orgánem burzy, na níž je cenný papír kotován (nebo jeho právním nástupcem). Pro akcie kotované na milánské burze referenční kurs. Den ocenění: Znamená pro každou akcii v koši burzovní den na burze, na níž je akcie kotována a na nejdůležitější burze, kde se hodnotí opce této akcie, pokud v tento den nedojde na trhu k nenadálé události ovlivňující tuto akcii (pozastavení nebo omezení obchodování s tímto cenným papírem) nebo k předčasnému ukončení obchodování (odpovědný orgán ohlásí v tento burzovní den dřívější ukončení obchodování než v jiných burzovních dnech). Dojde-li na trhu k nenadálé události ovlivňující některou akcii v koši nebo k předčasnému ukončení obchodování, je původní Den ocenění dané akcie nahrazen prvním následujícím burzovním dnem, během něhož nedojde na trhu k nenadálé události ani k předčasnému ukončení obchodování a který není původním Dnem ocenění ani prozatím nenahrazuje některý původní Den ocenění v důsledku nenadálé události na trhu nebo předčasného ukončení obchodování. Dojde-li však během každého z osmi burzovních dnů následujících po původním Dni ocenění k nenadálé události nebo k předčasnému ukončení obchodování: 1) bude osmý burzovní den považován za původní Den ocenění, 2) společnost v dobré víře a po dohodě s kvalitní(mi) protistranou(-nami), s níž (nimiž) uzavřela swapovou smlouvu, určí kurs akcie tak, jak by byl zřejmě kotován v tento osmý burzovní den a 3) společnost informuje akcionáře a) o nenadálé události na trhu nebo o předčasném ukončení obchodování ovlivňujících některou nebo více akcií v koši, b) o změně podmínek pro určení Počáteční a/nebo Konečné hodnoty a c) o podmínkách výplaty částek podle realizovaných investičních cílů. Níže uvedené příklady slouží k popisu fungování struktury podfondu. Uvedené příklady v žádném případě nenaznačují očekávaný výnos. Skutečný výnos podfondu závisí na jedné straně na skutečném vývoji trhu během doby splatnosti struktury a na straně druhé na konkrétních podmínkách podfondu, a dále zejména na vývoji relevantních cenných papírů, na splatnosti a na míře participace, jak uvádí oddíl Investiční cíle a politika. Následující příklad ilustruje investiční cíle podfondu. Příklad je použit pro podfond s délkou trvání 3 roky a 6 měsíců a s košem 3 akcií, z nichž každá má stejnou váhu a počáteční kurz ve výši 100. Dividenda pro první Období je pevná a rovná se 4% (před zdaněním). Pro následující Období, od 2. Období je dividenda pohyblivá a stanovena eventuálním navýšením koše akcií V případě nárůstu, i minimálního, eventuálně (>0%) za Období na jednotlivou akcii v porovnání s její Počáteční hodnotou bude výnos této akcie stanoven na 7% za příslušné Období. Nicméně, v případě eventuálního poklesu ( 0%) za Období na jednotlivou akcii v porovnání s její Počáteční hodnotou se započítá pro stanovení přínosu této akcie k hodnotě koše za příslušné Období její skutečný pokles. Minimální dividenda v období je 1%. Příklad: Pozitivní scénář: 6

7 Akcie A B C Výpočet Dividenda (**) Konečný kurz za Období 1(*) není není není / 4% použit použit použit Konečný kurz za Období 2(*) 101 (7%) 106 (7%) 103 (7%) (7%+7%+7%)/3=7% 7% Konečný kurz za Období 3(*) 104 (7%) 110 (7%) 101 (7%) (7%+7%+7%)/3=7% 7% (*) Konečný kurz a v závorce, přínos každé akcie (Konečná hodnota akcie v období) k dividendě za příslušné Období. (**) Daňové zatížení : daň z výnosu cenných papírů 15% z dividend s výhradou změn platných legislativních předpisů. Neutrální scénář: Akcie A B C Výpočet Dividenda (**) Konečný kurz za Období 1(*) není není není / 4% použit použit použit Konečný kurz za Období 2(*) 98 (-2%) 101 (7%) 103 (7%) (-2%+7%+7%)/3=4% 4% Konečný kurz za Období 3(*) 95 (-5%) 101 (7%) 103 (7%) (-5%+7%+7%)/3=3% 3% (*) Konečný kurz a v závorce, přínos každé akcie (Konečná hodnota akcie v období) k dividendě za příslušné Období. (**) Daňové zatížení : daň z výnosu cenných papírů 15% z dividend s výhradou změn platných legislativních předpisů. Negativní scénář: Akcie A B C Výpočet Dividenda (**) Konečný kurz za Období 1(*) není není není / 4% použit použit použit Konečný kurz za Období 2(*) 97 (-3%) 99 (-1%) 101 (7%) (-3%-1%+7%)/3=1% 1% Konečný kurz za Období 3(*) 98 (-2%) 101 (7%) 89 (-11%) (-2%+7%-11%)/3=2% 1% (*) Konečný kurz a v závorce, přínos každé akcie (Konečná hodnota akcie v období) k dividendě za příslušné Období. (**) Daňové zatížení : daň z výnosu cenných papírů 15% z dividend s výhradou změn platných legislativních předpisů. APLIKOVATELNÝ KOŠ : Níže uvedená tabulka ukazuje ve sloupcích zleva doprava postupně podle pořadového čísla akcie, její jméno, kód Bloombetg, burzu, na které je kotována a její počáteční váha. 7

8 1 ALTRIA GROUP INC MO UN Equity New York 4.00% 2 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA SM Equity Madrid 4.00% 3 BANCO SANTANDER CENTRAL HISP SAN SM Equity Madrid 3.00% 4 BASF AG BAS GY Equity Frankfurt 5.00% 5 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BATS LN Equity London 3.00% 6 CITIGROUP INC C UN Equity New York 3.00% 7 CREDIT SUISSE GROUP-REG CSGN VX Equity Virt-x 2.00% 8 DIAGEO PLC DGE LN Equity London 2.00% 9 E.ON AG EOA GY Equity Frankfurt 2.00% 10 ELI LILLY & CO LLY UN Equity New York 4.00% 11 ENEL SPA ENEL IM Equity Milan 6.00% 12 FORTUM OYJ FUM1V FH Equity Helsinki 3.00% 13 GENERAL ELECTRIC CO GE UN Equity New York 4.00% 14 HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN Equity London 4.00% 15 ING GROEP NV-CVA INGA NA Equity Amsterdam 6.00% 16 JPMORGAN CHASE & CO JPM UN Equity New York 2.00% 17 MANULIFE FINANCIAL CORP MFC CT Equity Toronto 5.00% 18 NOVARTIS AG-REG NOVN VX Equity Virt-x 2.00% 19 PFIZER INC PFE UN Equity New York 4.00% 20 REED ELSEVIER NV REN NA Equity Amsterdam 2.00% 21 REYNOLDS AMERICAN INC RAI UN Equity New York 4.00% 22 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX Equity Virt-x 3.00% 23 RW E AG RW E GY Equity Frankfurt 3.00% 24 SANOFI-AVENTIS SAN FP Equity Paris 3.00% 25 SUN LIFE FINANCIAL INC SLF CT Equity Toronto 2.00% 26 SUNTRUST BANKS INC STI UN Equity New York 2.00% 27 SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SCAB SS Equity Stockholm 2.00% 28 TELEFONICA SA TEF SM Equity Madrid 3.00% 29 TOTAL SA FP FP Equity Paris 4.00% 30 UPM-KYMMENE OYJ UPM1V FH Equity Helsinki 4.00% Kriteria výběru do akciového koše: Akcie se může stát součástí akciového koše (i) pouze v případě, že je kotována na burze (ii), je význačnou akcií v akciovém indexu, (iii) akcie má dostatečnou tržní kapitalizaci a nevysoký poměr ukazatele cena/zisk a (iv) správní rada Společnosti ji schválila a odsouhlasila pro zařazení do akciového koš 8 Úprava koše v případě fúze, akvizice, rozštěpení, znárodnění, bankrotu, nebo diskvalifikace: Fúze nebo akvizice V případě, že se jeden nebo více emitentů akcií v koši zúčastní fúze nebo akvizice během doby trvání podfondu, bude akciím emitentů, kterých se operace týká a kteří po jejím skončení stále splňují Kritéria výběru, přidělena v koši váha odpovídající součtu vah akcií všech emitentů, kterých se operace týká. Pokud po skončení operace nebude žádný z emitentů splňovat Kritéria výběru, bude postupováno v souladu s pokyny uvedenými v odstavci Znárodnění, bankrot, diskvalifikace.

9 Rozštěpení V případě, že u emitenta některé akcie v koši dojde k rozštěpení, bude váha příslušné akcie rovnoměrně rozdělena mezi akcie všech emitentů, kteří z rozštěpení vzešli a kteří splňují Kritéria výběru. Pokud po skončení operace nebude žádný z emitentů vzešlých z rozštěpení splňovat Kritéria výběru, bude postupováno v souladu s pokyny uvedenými v odstavci Znárodnění, bankrot, diskvalifikace. Znárodnění, bankrot, diskvalifikace V případě, že u emitenta některé akcie v koši dojde ke znárodnění, bankrotu, nebo přestane-li splňovat Kritéria výběru ( Diskvalifikace ), bude akcie prodána za poslední kurs známý před vyloučením. Výtěžek z prodeje pak bude investován až do dne splatnosti swapové transakce na podklad za tržní sazbu platnou v době vyloučení na peněžním trhu nebo trhu dluhopisů na dobu odpovídající době zbývající do konce splatnosti swapové transakce na podklad podfondu. Výtěžek z prodeje spolu s úroky bude ke dni splatnosti zaúčtován jako výsledek akcie pro výpočet konečného nárůstu koše k poslednímu dni. Volatilita hodnoty čistého obchodního jmění může být v důsledku složení portfolia vysoká Rizikový profil podfondu: Hodnota akcie se může zvyšovat nebo snižovat a investor může získat nižší čásku, než vložil. Posouzení rizikového profilu OPC vychází z doporučení Belgické asociace Asset Managerů, které lze nalézt na internetových stránkách Další informace o veškerých rizicích jsou uvedeny v prospektu. Tabulka shrnující rizika a jejich hodnocení podfondem: Typ rizika Stručná definice rizika Tržní riziko Riziko propadu trhu určité kategorie aktiv, který by mohl ovlivnit ceny a Vysoké hodnotu aktiv v portfoliu Úvěrové riziko Riziko nesplnění závazků emitentem nebo protistranou Nízké Riziko výsledku Riziko, že výsledek operace nedopadne v daném platebním systému Nízké operace podle očekávání Riziko likvidity Riziko nemožnosti prodat určitou pozici ve vhodný čas za přiměřenou Nízké cenu Kurzové riziko Riziko ovlivnění hodnoty investice změnou směnných kursů Žádné Riziko ztráty aktiv Riziko ztráty aktiv, která jsou v držení depozitáře nebo pomocného Žádné depozitáře Riziko koncentrace Riziko spojené s velkou koncentrací investic v určité kategorii aktiv Nízké nebo na určitém trhu Výkonnostní riziko Riziko ohrožující výkonnost Vysoké Kapitálové riziko Riziko ohrožující kapitál Žádné Riziko flexibility Nedostatečná flexibilita produktu jako takového a omezení bránící Nízké přechodu k jiným dodavatelům Riziko inflace Riziko spojené s inflací Nízké Riziko spojené Nejistota ohledně trvalosti určitých prvků prostředí, např. daňového Nízké s vnějšími faktory systému Posouzení kurzového rizika nebere v úvahu volatilitu jednotlivých měn, v nichž jsou denominována aktiva v portfoliu, vzhledem k referenční měně OPC Rizikový profil typického investora: Profil typického investora, pro nějž byl podfond sestaven: velmi dynamický. Tento rizikový profil je vypočítán pro investora z eurozóny a může se lišit od rizikového profilu pro investora z jiné měnové oblasti. Další informace o rizikových profilech najdete na Posouzení profilu typického investora vychází z doporučení Belgické asociace Asset Managerů, které lze nalézt na internetových stránkách 3. Ekonomické informace 3.1. Poplatky a náklady: 9 Jednorázové poplatky a náklady hrazené investorem (v měně podfondu, nebo procentem hodnoty čistého obchodního jmění na akcii, není-li uvedeno jinak)

10 Nákup Odprodej Změna podfondu Poplatek za uvedení na trh Během upisovacího období : 2% Po upisovacím období : 2% Administrativní náklady Odměna za dodání Max. 10 EUR (+ 21% listinných akcií DPH) za dodání pro Částka určená ke krytí nákladů na koupi/prodej aktiv Částka určená k redukci odprodeje během měsíce následujícího po nákupu Poplatek za dodání listinných instituce zajišťující finanční služby Během počátečního upisovacího období: 0% - Je-li poplatek za uvedení na trh u nového podfondu vyšší než u podfondu předchozího: rozdíl mezi oběma poplatky - Max. 10 EUR (+ 21% DPH) za dodání pro instituce zajišťující finanční služby Ke dni splatnosti : 0% Příslušná částka určená ke krytí nákladů na koupi nebo prodej u daných podfondů. Dříve: Příkazy <= Po počátečním EUR: 1% upisovacím období: Příkazy > % pro podfond. EUR: 0,5% pro podfond. - Max 5% pro podfond Max 5% pro podfond akcií * Poplatek za burzovní operace - CAP (kapitalizační akcie) : Ke dni splatnosti 0% Jindy : 1,1% (max. 750 EUR) DIS (distribuční akcie): 0% CAP -> CAP/DIS : 1,1% (max.750 EUR) DIS-> CAP/DIS : 0% * Poplatek ve výši 0,6% je účtován za dodání listinných akcií v důsledku vyzvednutí akcií z nekrytého účtu nebo přeměny akcií na jméno na akcie na doručitele. Pravidelné poplatky a náklady hrazené podfondem (v měně podfondu, nebo procentem hodnoty čistého obchodního jmění na akcii, není-li uvedeno jinak) Poplatek za správu investičního Max. 0,1 CZK za akcii pololetně (z čehož (z toho CZK na akcii pololetně na portfolia vytvoření podfondu a jeho technický a právní provoz). Provize je splatná na konci každého pololetí a je vypočítána z počtu akcií na začátku příslušného pololetí. Poplatek za administrativu Max. 0,1% ročně z hodnoty čistého jmění podfondu. Tento poplatek je splatný na konci každého pololetí a počítá se z hodnoty akcií uložených u depozitáře na začátku příslušného pololetí. Poplatek za finanční služby - Odměna depozitáři Roční daň Jiné náklady (odhad), včetně odměny auditora a případných odměn administrátorům Max. 0,05% ročně z hodnoty čistého jmění podfondu. Tento poplatek je splatný na začátku každého kalendářního roku a počítá se z hodnoty akcií uložených u depozitáře poslední bankovní pracovní den předchozího kalendářního roku. 0,08% čisté výše finančních prostředků investovaných v Belgii k 31.prosinci předchozího roku. Částky, které jsou již zahrnuty do zdanitelného základu relevantních investičních institucí, se do zdanitelného základu nezahrnují. 0,1% ročně z hodnoty čistého jmění podfondu 3.2. Existence tzv. soft commissions a fee-sharing agreements Více informací k tomuto bodu, které nebyly zahrnuty do Zjednodušeného prospektu, naleznete v Doplňujících informacích o podfondu. 4. Informace o akciích a jejich obchodování 4.1. Typy akcií nabízených veřejnosti: V současnosti jsou vydávány pouze dividendové akcie. Akcie jsou na jméno nebo na doručitele podle rozhodnutí akcionáře. Akcie na doručitele jsou vydávány v denominacích po 1, 5 a 25 akciích. Pro akcie na jméno nejsou vydávány akciové certifikáty. Na místě je vydáno potvrzení o zápisu do registru akcionářů Měna výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění: CZK 10

11 4.3. Výplata dividend: Po uzavření účetního období stanoví valná hromada část výsledku, která bude vyplacena držitelům cenných papírů s nárokem na dividendy, a to v souladu se zákonem z 20. července 2004, o některých formách kolektivní správy investičních portfolií. Držitelé kapitalizačních akcií nemají nárok na dividendy. Část čistého zisku, která jim náleží, je kapitalizována připojením k těmto akciím. Valná hromada může, v souladu s ustanoveními zákona, rozhodnout o výplatě dividend v mezidobí. V souladu s ustanoveními stanov a v mezích zákona může představenstvo rozhodnout o výplatě záloh na dividendy Počáteční upisovací období/den: 1. října 2007 až 7. prosince 2007 (včetně), s výhradou předčasného ukončení; vypořádání: 14. prosince Počáteční upisovací cena: 10 CZK 4.6. Výpočet hodnoty čistého obchodního jmění: Hodnota čistého obchodního jmění se počítá jednou za čtrnáct dnů první bankovní pracovní den po ukončení příjmu příkazů. První hodnota čistého obchodního jmění po počátečním upisovacím období bude hodnota v středu 16. ledna 2008, vypočítaná první následující bankovní pracovní den. Pro výpočet hodnoty čistého obchodního jmění akcií spojených s žádostmi o emisi, s odkupem akcií nebo se změnou podfondu v den D budou použity skutečné hodnoty v den D, pokud v okamžiku ukončení příjmu příkazů nebylo známo alespoň 80% skutečných hodnot. Pro výpočet hodnoty čistého obchodního jmění akcií spojených s žádostmi o emisi, s odkupem akcií nebo se změnou podfondu v den D budou použity skutečné hodnoty v den D+1, pokud v okamžiku ukončení příjmu příkazů již bylo známo více než 20% skutečných hodnot Zveřejnění hodnoty čistého obchodního jmění: Hodnota čistého obchodního jmění se zveřejňuje po výpočtu ve finančním tisku (L Echo a De Tijd) a lze ji zjistit u institucí zajišťujících finanční služby Podmínky pro upisování akcií, odkup akcií a změny podfondu: D = datum ukončení příjmu příkazů (16. a poslední den v měsíci v 10.00hod.; jsou-li v tento den banky zavřeny, potom poslední předcházející bankovní pracovní den v 10.00hod.) a datum zveřejnění hodnoty čistého obchodního jmění. Výše uvedený čas ukončení příjmu příkazů platí pro instituce zajišťující finanční služby a distributory uvedené v prospektu. V případě ostatních distributorů prosíme investora, aby se informoval přímo u nich na jimi uplatňovaný čas ukončení příjmu příkazů. D+ 1 bankovní pracovní den = datum výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění. D+ 5 bankovních pracovních dnů = datum platby nebo úhrady žádostí. 11

12 PŘÍLOHA: KAŽDOROČNĚ REVIDOVANÉ INFORMACE KBC CLICK PSB REGULAR COUPON 1 1. syntetický ukazatel rizika IV na stupnici od 0 (nízké riziko) do IV (vysoké riziko). 12

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS pro

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 07/02/2011

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748)

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED belgické investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií, volící investice vyhovující podmínkám Směrnice 85/611/EHS ICBE (=Instituce pro kolektivní investice

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK Prospekt

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9

PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9 PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem podílů směřujících do investic, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS Kategorie kolektivního

Více

Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1

Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 Informace o Podfondu World Selection USD 1 Informace týkající se podfondu World Selection USD 1 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 1.2. Datum vzniku: 21. prosince 2012 1.3. Doba trvání: Omezená

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 b) Datum úpisu: Od 1. srpna 2012 do 12. září 2012 (včetně) c) Doba trvání: Do 31.

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 PROSPEKT PODFONDU ČSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1

Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1 Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Exclusive Headstart 1 1.2. Datum úpisu: Od 4. června 2012 do 13. července 2012 (včetně) 1.3. Doba trvání:

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND Prospekt

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky Ministerstvo financí odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. pololetí 2015 17. července 2015 Ministerstvo financí Čtvrtletní zpráva

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB WORLD REVERSE SWING 1

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB WORLD REVERSE SWING 1 PROSPEKT PODFONDU ČSOB WORLD REVERSE SWING 1 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více