Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1"

Transkript

1 Oslovená firma Kontaktní osoba Ulice č. PSČ Obec Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠST228/2015 Ing. Vladimír Ruml Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 1. Zadavatel: Střední průmyslová škola sdělovací techniky se sídlem: Panská 856/3, Praha 1 zastoupená ředitelem Ing. Luďkem Šnajdarem za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy vás 2. Rozsah zakázky v y z ý v á jako uchazeče k podání nabídky na realizaci dodávky malého rozsahu na akci: Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 1) Předmětem rekonstrukce je změna vnitřní dispozice 1. nadzemního podlaží budovy laboratoří, rekonstrukce učebny č. 17 v hlavní budově školy v Panské ul. č. 3. 2) V budově laboratoří budou stávající cihlové příčky tl. 10 cm, výška 395, délka 626 cm, a tl. 15cm, výška 395 cm, délka 442 cm, dodavatelem vybourány a materiál ekologicky zlikvidován. Ještě bude vybourán SDK bez vaty podhled 4,5m 2. Ve vybourané příčce bude zaslepen přívod vody. Nové příčky budou zhotoveny ze SDK tloušťky 10 cm s min. vatou, výšky 395 cm a celkové délky 1050 cm. Zároveň bude provedena výměna 3 ks dveří šíře 80 cm. Elektro rozvody pro světla

2 budou provedeny kabely CYKY 3x1,5 v délce cca 20m, přesun cca 20 ks zásuvek do 5m, kabel 3x2,5, Bude ještě přemístěno cca 10 ks závěsných zářivkových svítidel. Nové rozvody datových sítí budou v délce cca 50m kabely SYKFY se zakončením pěti dvojzásuvkami RJ-45. SDK příčky budou osazeny dvěma vypínači osvětlení. Bude provedena výmalba nových příček, cca 42 m 2. Podlahová krytina lamino masiv cca 40 m 2. Dále bude zhotovena protihluková stěna tl. 10cm o rozměrech 6,26x3,95 m u jedné příčky. V učebně č.17 bude vybourán žlab v podlaze o rozměrech 10x0,5m, hloubka 20 cm, osazený krkem DN bm, a antistatickou krytinou 0,6x0,6. Zadní stěna učebny bude osazena předstěnou Lamino šedá do výšky 2,1m, délky 10m, s vypuštěním dole 0,8m pro skříňky. Povrchové úpravy, malby: Budou provedeny nové malby v učebnách, kabinetech a v budově laboratoří, v učebně č. 17. Součástí budou i drobné opravy omítek štukováním a stěrkováním. Malba bude bílá, dvojnásobná. Sokly do výše 1,6m nejsou součástí malby. Dodatečné informace k zadání může uchazeč požadovat po zadavateli nejpozději do Dotazy budou podány písemně na adresu zadavatele, nebo elektronicky na adresu: a kopie odpovědí (včetně dotazů, ale bez identifikace tazatele) budou rozeslány všem uchazečům o veřejnou zakázku. V případě, že zadání obsahuje názvy, specifická označení zboží a služeb, označení původu, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky, který by vedl ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků, je zájemce oprávněn v nabídce uvést plnění jiné, které však musí být kvalitativně a technicky obdobné a slučitelné. Položkový rozpočet uchazeče požadujeme zpracovat v členění podle zadávacích podmínek dodávky uvedených výše. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé akce v rozsahu zadání. Uchazeč má povinnost překontrolovat zadání a případné zadáním opomenuté položky ocenit a uvést je zcela samostatně mimo nabídkovou cenu. 3. Realizace dodávky Popis dodávky: Budou provedeny stavební úpravy na adrese Panská 3, Praha 1. Na závěr zakázky bude dodána revizní zpráva v rozsahu platných předpisů a norem. 4. Podmínky realizace Dodavatel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám. Dodavatel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí.

3 Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů firmy s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu v místech, kam nezasahuje dodávka, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků školy, kteří budou určeni s dodavatelem spolupracovat. Po ukončení prací je nutno provést generální úklid dodávkou dotčených prostor a venkovních ploch objektu. 5. Platební podmínky Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Záloha nebude před započetím prací poskytnuta objednavatel ji neposkytuje. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků zadavatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Splatnost faktury vyžadujeme nejméně 15 dnů. 6. Termín plnění Zahájení prací je dáno termínem hlavních prázdnin. Zahájení prací nejdříve předání zakázky do užívání nejpozději do Zadavatel preferuje dokončení v co nejkratším termínu. Do nabídky uveďte celkový počet kalendářních dnů od zahájení prací po dokončení a předání díla a ostatní požadované údaje uvedené v příloze č. 1 - Tabulka k nabídkovému rozpočtu. 7. Kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje: prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu, část kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle ustanovení 53 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. lze doložit čestným prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů, prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání, doklad o odborné způsobilosti dodavatele (autorizace u osoby pověřené vedením zakázky), před podpisem smlouvy doloží vybraný uchazeč oprávnění k podnikání, prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů dle 55 zákona č. 137/2006 Sb., odstavce 1, písmene a) doložit pojistnou smlouvu potvrzením o pojištění, jejímž předmětem je pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 3 mil. Kč, nebo čestné prohlášení uchazeče, že takovou pojistnou smlouvu uzavře před podpisem smlouvy o dílo na tuto zakázku (přílohou smlouvy o dílo bude tato pojistná smlouva), písmene c) doložit výkaz celkového obratu uchazeče za předcházející 3 účetní období, min. 5 mil. Kč za každý sledovaný rok, prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56, zákona č. 137/2006 Sb., odstavce 3 písmene a) doložit (v prosté kopii) seznam prací obdobného charakteru realizovaných za posledních 5 let

4 Prokazuje-li dodavatel splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 způsobem podle 127 (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), nesmí být tento výpis k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů podle 134 (certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů) a certifikát obsahuje náležitosti stanovené v 139, nesmí být tento certifikát k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 1 rok. Uchazeč, který řádně nedoloží či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, bude zadavatelem dle ustanovení 60 zákona č. 137/2006 Sb. vyloučen. 8. Nabídka Nabídka musí mít v úvodu rekapitulaci obsahu nabídky dle zadání, musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, popřípadě pověřenou osobou uchazeče. Podepsaný návrh smlouvy respektující požadavky zadávací dokumentace předložte jako součást nabídky. 9. Nabídková cena Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 250,- tis. Kč s DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude uvedeno DPH a nabídková cena bez DPH. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v položkové cenové kalkulaci včetně rezervy na nepředpokládané náklady ve výši 5%. Čerpání rezervy a její fakturace bude možné pouze s písemným souhlasem zadavatele. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a dále tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky nebo v případech požadovaných vícedodávek předem písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští. Nedílnou součástí položkového rozpočtu bude i vyplněná tabulka příloha č. l 10. Kritéria pro hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria, to je: nabídková cena s DPH Na základě nabídkových cen jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejnižší hodnoty. Smlouva bude uzavřena do 5 dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky. Práce na realizaci zakázky budou zahájeny nejpozději do v souladu s uvedenými termíny plnění.

5 11. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení či možnost zadat k realizaci pouze vybrané ucelené části díla. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy. 12. Lhůta pro podání nabídek Uchazeči podají své nabídky osobně do kanceláře školy Panská 3, Praha 1, nebo poštou na adresu zadavatele: SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1. Lhůta pro doručení nabídky končí v pondělí dne do 13:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídky. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem,,neotvírat SOUTĚŽ a názvem Rekonstrukce budovy Panská 3, Praha 1. Obal bude na uzavření opatřen razítkem zájemce přes přelep, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. Kontaktní osobou pro případné dotazy: Ing. Vladimír Ruml tel: Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: do Další podmínky Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce. Místní šetření prohlídka a zaměření se bude konat po dohodě s ing. Vladimírem Rumlem, tel , v období od do Závěrečná ustanovení Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku. V Praze Ing. Luděk Šnajdar ředitel SPŠST

6 Příloha č.1 Rekonstrukce osvětlení v budově SPŠ sdělovací techniky, Malá Štupartská 8, Praha 1 Celková cena bez DPH DPH Celková cena s DPH Závazná doba plnění zakázky ANO - NE Záruční lhůta v měsících (minimálně však 24 měsíců) V souladu s ustanovením 68 odst. 2 zákona 137/2006 Sb. tímto prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem své nabídky a to po celou dobu běhu zadávací lhůty... Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 246/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 247/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více