KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013

2 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel: SURPMO, a. s. Projektové středisko Hradec Králové Vedoucí Projektového střediska: Zástupce vedoucí: Ing. arch. Alena Koutová (odpovědný zástupce projektanta) Ing. arch. Miroslav Baťa PROJEKTANT KOLEKTIV ZHOTOVITELE Mgr. Vít Andrejs RNDr. František Bárta Ing. arch. Miroslav Baťa Ing. Květoslav Havlíček Mgr. Ludmila Hovorková Vlastimil Kašpar Ing. arch. Václav Kout Ing. arch. Alena Koutová Ing. Josef Smíšek Pavla Spišáková Ing. Lucie Teslíková Hurdálková Aleš Vondráček Ing. František Weisbauer 2

3 Územní plán Dobrá Voda u Hořic OBSAH ELABORÁTU I. ÚZEMNÍ PLÁN I.1. Textová část společný svazek s částí II.1. elaborátu I.2. Grafická část I.2.a. Výkres základního členění území 1 : I.2.b.1. Hlavní výkres 1 : I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. Textová část společný svazek s částí I.1. elaborátu včetně doprovodné tabulkové části II.2. Grafická část II.2.a. Koordinační výkres 1 : II.2.b. Výkres širších vztahů 1 : II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :

4 Územní plán Dobrá Voda u Hořic OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1.a) Vymezení zastavěného území 7 I.1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 8 I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření a vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 9 I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 13 I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 15 I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 17 I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 27 I.1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona 28 I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona 28 I.1.j) Údaje o počtu stran územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 28 II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1.a) Postup pořízení územního plánu 30 II.1.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 31 II.1.c) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 37 II.1.d) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 40 II.1.e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 40 4

5 Územní plán Dobrá Voda u Hořic II.1.f) Výsledek přezkoumání souladu územního plánu podle 53 odst. 4 stavebního zákona: 1. s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 3. s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů 4. s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 45 II.1.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 47 II.1.h) Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona 48 II.1.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 50 II.1.j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 50 II.1.k) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 88 II.1.l) Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a jejich odůvodnění 91 II.1.m) Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu 92 Seznam zkratek a symbolů 93 5

6 Územní plán Dobrá Voda u Hořic I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 6

7 Územní plán Dobrá Voda u Hořic I.1.a) Vymezení zastavěného území ÚP Dobrá Voda u Hořic vymezuje hranice ZÚ jednotlivých částí sídel Dolní Dobrá Voda a Horní Dobrá Voda dle stavu ke dni ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000, I.2.b.1. Hlavní výkres 1 :

8 Územní plán Dobrá Voda u Hořic I.1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE ÚP vytváří územně technické podmínky pro: udržitelný rozvoj obce (vymezené rozvojové plochy budou sloužit pro doplnění, zkvalitnění a rozvoj především v oblasti bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování, dopravní a technické infrastruktury, zeleně a veřejných prostranství) a pro podporu a ochranu hodnot území, možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území zejména na ploše přírodního charakteru (cykloturistika, pěší turistika, agroturistika a jiné aktivity) s cílem posílení prostupnosti krajinou, zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot v území a pro posilování ekologické stability území. Koncepcí ÚP jsou stabilizovány a podporovány význam a funkce obce Dobrá Voda u Hořic ve struktuře osídlení kraje v Rozvojové ose Hořice Jičín Liberecký kraj. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE ÚP vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území, které v zásadě respektuje a je s nimi koordinován. Historicky vzniklá prostorová kompozice sídla, tvořená stabilizovanými plochami zastavěného území, a komunikační síť je respektována a postupně bude doplňována využíváním vymezených ploch změn. Tyto plochy budou využívány tak, aby bylo dotvářeno kvalitní životní prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky ve vazbě na historické tradice obce s využitím lokálních zvyklostí s posílením nového centra obce. Na základě vyhodnocení územních a věcných souvislostí přírodních, kulturních a civilizačních hodnot je vhodné vymezovat v území naučné stezky ke zvýšení povědomí veřejnosti a pro zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu ve vazbě na rybniční soustavu. 8

9 Územní plán Dobrá Voda u Hořic I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření a vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti URBANISTICKÁ KONCEPCE Historicky vzniklá urbanistická kompozice sídel Dolní Dobrá Voda a Horní Dobrá Voda bude zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, občanského vybavení a výroby, a to tak, že obec bude mít charakter jednoho sídelního útvaru při respektování charakteru a hladiny zástavby původních sídel. Současné plochy smíšené obytné s venkovskou zástavbou jsou doplněny novými plochami, které doplňují zastavěné území, nebo na něj bezprostředně navazují. Zároveň se v těchto plochách umožňuje rodinná rekreace. Plochy staveb pro rodinnou rekreaci nejsou samostatně vymezovány. Plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení) jsou stabilizované. Předpokládá se rozvoj jak komerčních zařízeních malých a středních, tak tělovýchovných a sportovních zařízení návrhem nových ploch. Samostatně se vymezuje plocha pro hřbitov. Plochy areálů stávající zemědělské výroby a i ostatních výrobních i nevýrobních podnikatelských subjektů, které jsou součástí smíšených výrobních ploch, smíšených obytných venkovských ploch a ploch občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, jsou stabilizované. Samostatně se vymezují plochy pro rozvoj občanského vybavení - komerčních zařízení malých a středních, plochy smíšené výrobní (včetně rezerv) a plocha zemědělské výroby. Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně zastoupené v rámci všech ploch. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování včetně vymezení samostatných ploch zeleně veřejné a zeleně přírodního charakteru. Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem uspokojení nadmístních zájmů v území a zabezpečení jeho udržitelného rozvoje. Plochy územních rezerv jsou navrženy pro prověření budoucího smíšeného výrobního využití navazující na zastavěné území (zemědělská výroba) a zastavitelné plochy smíšené výrobní a pro prověření budoucího využití pro plochy vodní a vodohospodářské (rybník, poldry). 9

10 Územní plán Dobrá Voda u Hořic VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: Plochy smíšené obytné venkovské (SV) k. ú. Dolní Dobrá Voda: Z8, Z14, Z16 Z18 k. ú. Horní Dobrá Voda: Z1 Z3, Z5 Z13, Z32 Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) k. ú. Dolní Dobrá Voda: Z40 Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) k. ú. Horní Dobrá Voda: Z4 Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) k. ú. Dolní Dobrá Voda: Z39 Plochy smíšené výrobní (VS) k. ú. Dolní Dobrá Voda: Z20, Z21 k. ú. Horní Dobrá Voda: Z19 Plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) k. ú. Dolní Dobrá Voda: Z22 Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) k. ú. Dolní Dobrá Voda: Z27, Z28, Z36 (parkoviště) k. ú. Horní Dobrá Voda: Z26, Z30, Z33 Z35 Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) k. ú. Dolní Dobrá Voda: Z23 Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) k. ú. Dolní Dobrá Voda: Z38 k. ú. Horní Dobrá Voda: Z38 10

11 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Plochy zeleně zeleň přírodního charakteru (ZP) k. ú. Horní Dobrá Voda: Z37 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ÚP respektuje a chrání stabilizované plochy sídelní zeleně reprezentované plochami zeleně veřejné a zeleně přírodního charakteru a vymezuje plochu zeleně na veřejných prostranstvích veřejná zeleň (ZV) v k. ú. Dolní Dobrá Voda a v k. ú. Horní Dobrá Voda Z38 a plochu zeleně přírodního charakteru (ZP) v k. ú. Horní Dobrá Voda Z37. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv: Plochy smíšené výrobní (VS) k. ú. Dolní Dobrá Voda: R1, R2 k. ú. Horní Dobrá Voda: R1 Plochy vodní a vodohospodářské (W) k.ú. Horní Dobrá Voda: R3 (rybník) k.ú. Horní Dobrá Voda: R4, R5 (poldry) a stanovuje tyto podmínky pro prověření budoucího využití: - koordinace s limity a hodnotami území (R1 R5), - přínos pro udržitelný rozvoj území (R1 R5), - hygienická nezávadnost (R1, R2), - min. 10 % vymezené plochy ve prospěch zeleně (R1 R2). VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI V ÚP jsou vymezeny plochy Z8 (SV) a Z38 (ZV) zasahující do obou k.ú. a plocha Z40 (OM) v k.ú. Dolní Dobrá Voda, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním ÚS. Pro pořízení ÚS se stanovují tyto podmínky: - řešit uspořádání pozemků s rozdílným způsobem využití v příslušných plochách, - řešit dopravní systém území a jeho napojení na organismus obce včetně dopravy v klidu (parkoviště) a nemotorové dopravy, 11

12 Územní plán Dobrá Voda u Hořic - řešit možnosti přeložení a doplnění sítí technické infrastruktury umožňující optimální využití plochy pro navrhované funkce, - řešit požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, - řešit určení hranice zástavby a návrh podmínek prostorového uspořádání staveb, - řešit pořadí změn v území (etapizace). Pro vložení dat o těchto ÚS do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta 5 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Dobrá Voda u Hořic. 12

13 Územní plán Dobrá Voda u Hořic I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ DOPRAVA Silniční síť Vedení silniční sítě je v území stabilizováno a bude i nadále respektováno. V ÚP je vymezena plocha silniční dopravy (Z28) pro rychlostní silnici R35 zahrnující i řešení vedení doprovodných komunikací jako souvisejících staveb. Šíře koridoru je vymezena šířkou budoucího ochranného pásma rychlostní silnice, tedy 100 metrů na obě strany od osy přilehlého jízdního pásu. U ostatní silniční sítě silnic III. třídy je vymezena plocha silniční dopravy (Z30) pro přeložku silnice III/3267 v návaznosti na silnici III/3269. V ÚP jsou vymezeny plochy silniční dopravy (Z26, Z27, Z33 Z35) pro vedení místních komunikací ke zpřístupnění navrhovaných rozvojových ploch, a to komunikace navazující na stávající silnice III. třídy nebo na stávající komunikace. Ostatní komunikace jsou uvažovány v rámci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. Odstavná stání u (stabilizované i vymezené) zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů. Samostatně se vymezuje plocha (Z36) pro parkoviště u vymezené plochy hřbitova. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Vedení železniční tratě včetně železniční stanice jsou v území stabilizovány a budou i nadále respektovány. NEMOTOROVÁ DOPRAVA Pro pěší dopravu bude nadále využívána síť současných veřejných pozemních komunikací a síť místních a ostatních komunikací, která je respektována a doplňována. Současná cyklotrasa využívající plochy silniční dopravy je respektována a doplněna o místní propojení v jihozápadní části území. JINÉ DRUHY DOPRAVY Samostatně vymezené plochy pro ostatní druhy dopravy se na území obce v současné době nevyskytují ani nově nevymezují. Nemotorová doprava (pěší, cyklistická) bude nadále realizována ve všech plochách, ve kterých to umožňují jejich podmínky využití. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Obec Dobrá Voda u Hořic bude i nadále zásobována z obecního vodovodu, který je součástí skupinového vodovodu Hořice. Vodovodní síť je respektována. Nově se navrhuje rozšíření sítě pro rozvojové plochy. Nouzové zásobování bude zajištěno cisternami nebo vodou balenou. Zajištění požární vody je ze stávajících hydrantů a požárních nádrží, vodních ploch a vodotečí. 13

14 Územní plán Dobrá Voda u Hořic ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Současný stav je nevyhovující. Existuje pouze dešťová kanalizace se zakončením ve vodotečích. Navrhuje se realizace oddílné kanalizace se zakončením v centrální ČOV na vymezené ploše (Z23). Původní kanalizace bude využita pro odvod dešťových vod. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Zásobovaní řešeného území elektrickou energií bude i ve výhledu zajišťovat TR 110/35 kv Nový Bydžov. Stávající zásobovací systém 35 kv, který je řešen nadzemním vedením, bude zachován. Navrhovaný rozvoj území si pro zajištění zásobování elektrickou energií vyžádá zvýšení počtu elektrických stanic VN/NN. K rozšíření systému VN bude využito jak nadzemního, tak kabelového vedení VN. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Současná vedení VTL a STL plynovodu jsou stabilizovaná a budou respektována. V zastavěném území a zastavitelných plochách se umožňuje rozvoj plynofikace. TELEKOMUNIKACE Trasy dálkových telekomunikačních kabelů jsou stabilizovány a budou respektovány. Radioreléová trasa protínající severovýchodní okraj řešeného území není dotčena stávající zástavbou ani navrhovaným rozvojem obce. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Koncepce nakládání s odpady je zachována. OBČANSKÉ VYBAVENÍ Stabilizované plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu, komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení jsou respektovány. ÚP vymezuje plochu (Z40) v k.ú. Dolní Dobrá Voda pro komerční zařízení malá a střední, plochu (Z4) v k.ú. Horní Dobrá Voda pro tělovýchovná a sportovní zařízení a plochu (Z39) v k.ú. Dolní Dobrá Voda pro hřbitov. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Všechny stabilizované prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, vymezené platnou legislativou, jsou samostatně vymezeny jako plochy veřejné zeleně a jsou rovněž součástí ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v zastavěném území kromě ploch smíšených výrobních. Jejich rozšíření je navrhováno v rámci vymezených zastavitelných ploch a samostatně v ploše veřejné zeleně (Z38), která zasahuje do obou k.ú. 14

15 Územní plán Dobrá Voda u Hořic I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ ÚP v území mimo ZÚ a zastavitelných ploch vymezuje následující typy ploch s rozdílným způsobem využití v krajině, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn v krajině: Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) ÚP vymezuje pro podporu rekreace a cestovního ruchu plochu: k. ú. Dolní Dobrá Voda: K8 Plochy vodní a vodohospodářské (W) ÚP respektuje současnou síť vodních toků a stávající vodní plochy. K prověření budoucího možného využití tohoto charakteru se vymezují plochy územních rezerv: k.ú. Horní Dobrá Voda: R3 (rybník); R4, R5 (poldry). Plochy zemědělské (NZ) ÚP považuje plochy ZPF a jejich strukturu za stabilizovanou. Výjimečně se vynětí ze ZPF povoluje jen na zastavitelných plochách, pro realizaci ÚSES nebo pro protipovodňová a protierozní opatření v souladu s pozemkovými úpravami. Plochy lesní (NL) ÚP považuje plochy za stabilizované a důsledně chrání PUPFL. Nově vymezuje plochu: k.ú. Dolní Dobrá Voda: K4. Plochy smíšené nezastavěného území přírodní (NSp) ÚP respektuje a chrání rozptýlenou krajinnou zeleň především na plochách ostatní neplodné půdy. Nově se vymezují plochy přírodní : k. ú. Horní Dobrá Voda: K5 K7, K10 K12, k. ú. Dolní Dobrá Voda: K13, K14. Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP. 15

16 Územní plán Dobrá Voda u Hořic ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Plochy prvků ÚSES regionální biokoridor RK 733, místní biocentra LC1, LC2, LC3 a LC4 a místní biokoridory LK1, LK2, LK3, LK4 a LK5 jsou nezastavitelné. Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Prvky ÚSES byly zpřesněny na hranice parcel nebo jejich lomové body. Nefunkční úseky prvků RK 733, LC1, LC2, LC4, LK1, LK2 je nutno funkčně doplnit. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám. PROSTUPNOST KRAJINY Dopravní prostupnost Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána stabilizovaná síť pozemních komunikací, která je akceptována a nadále rozvíjena plochami dopravní infrastruktury silniční. Pro účel dopravní prostupnosti turistického a rekreačního charakteru bude nadále využívána značená trasa pro nemotoristickou dopravu (cyklotrasa), kterou je třeba akceptovat a nadále rozvíjet. Pro zlepšení prostupnosti pro nemotorickou dopravu se navrhuje cyklotrasa místního významu. Biologická prostupnost Biologická prostupnost území je mírně omezená. Zlepšování prostupnosti bude zajištěno především postupným dotvářením plné funkčnosti všech prvků ÚSES a pravidelnou péčí o ně, doplňováním rozptýlené krajinné zeleně a zlepšováním migračních podmínek v tocích. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ ÚP připouští opatření tohoto charakteru v plochách s rozdílným způsobem využití (W, NZ, NL a NSp) mimo ZÚ a zastavitelné plochy. OCHRANA PŘED POVODNĚMI ÚP připouští opatření tohoto charakteru v plochách s rozdílným způsobem využití (W a NSp) mimo ZÚ a zastavitelné plochy. K prověření budoucího možného využití ÚP vymezuje plochy územních rezerv pro poldry, a to na Chlumském potoce (R4) a Chvalinském potoce (R5), oba v k.ú. Horní Dobrá Voda. REKREACE Stávající plochy rodinné rekreace, které jsou součástí ploch smíšených obytných venkovských, je možno považovat za stabilizované. Samostatně se vymezuje plocha rekreace na plochách přírodního charakteru (K8) v k.ú. Dolní Dobrá Voda. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují, ani nenavrhují. 16

17 Územní plán Dobrá Voda u Hořic I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ÚP respektuje současné členění území obce a plochy s rozdílným způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn (zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv. ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití: - plochy smíšené obytné venkovské (SV), - plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN), - plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV), - plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM), - plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), - plochy občanského vybavení hřbitovy (OH), - plochy smíšení výrobní (VS), - plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ), - plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), - plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ), - plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI), - plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV), - plochy zeleně přírodního charakteru (ZP), - plochy vodní a vodohospodářské (W), - plochy zemědělské (NZ), - plochy lesní (NL), - plochy smíšené nezastavěného území přírodní (NSp). Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným způsobem využití se jedná o: - plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), - plochy změn (je navržena budoucí změna využití Z = zastavitelná plocha, P = plocha přestavby K = plocha změny v krajině), - plochy územních rezerv (je navrženo územní hájení pro uvažovaný způsob využití R). 17

18 Územní plán Dobrá Voda u Hořic ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: Plochy smíšené obytné venkovské (SV) Hlavní využití: Přípustné využití: - bydlení v rodinných domech, - rodinná rekreace. - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva, obchodní prodej do 200 m 2 prodejní plochy, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby), - chovatelství a pěstitelství, - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 12,5 m, - intenzita využití stavebních pozemků max. 40 %; v ploše Z14 situovat stavební pozemek do severní části. Plochy rekreace rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) Hlavní využití: Přípustné využití: - rekreace v nezastavěném území. - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - terénní úpravy, - zeleň, - vodní plochy, mokřady. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 18

19 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) Hlavní využití: - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva a veřejná správa). Přípustné využití: - občanské vybavení (obchodní prodej do 200 m 2 prodejní plochy, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby), - bydlení v rámci staveb hlavního využití, - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 12,5 m, - intenzita využití stavebních pozemků max. 60 %. Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) Hlavní využití: - občanské vybavení (obchodní prodej, ubytování, stravování, služby) nesnižující kvalitu prostředí ploch v okolí umožňujících bydlení a rekreaci. Přípustné využití: - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální a zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, ochrana obyvatelstva), - bydlení v rámci staveb hlavního využití, - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň, - veřejná prostranství. 19

20 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 12,5 m, - intenzita využití stavebních pozemků max. 70 %. Plochy občanského vybavení tělovýchova a sport (OS) Hlavní využití: Přípustné využití: - občanské vybavení (tělovýchova a sport). - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, zdravotní služby, kultura, obchodní prodej, stravování, ubytování, služby) v rámci staveb hlavního využití, - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň, - rekreační vodní plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 9 m, - intenzita využití stavebních pozemků max. 20 %. Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) Hlavní využití: - občanské vybavení (veřejné pohřebiště). Přípustné využití: - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. 20

21 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy smíšené výrobní (VS) Hlavní využití: Přípustné využití: - výroba a skladování, výrobní služby nesnižující kvalitu prostředí ploch v okolí umožňujících bydlení a rekreaci, - občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby). - bydlení v rámci staveb hlavního využití, - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 15 m, - intenzita využití stavebních pozemků max. 70 %; v plochách Z19 a Z21 min. 10 % plochy ve prospěch zeleně. Plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) Hlavní využití - vyjma plochy Z22: - chov hospodářských zvířat, pěstování náročných druhů rostlin, výroba a skladování, výrobní služby nesnižující kvalitu prostředí ploch v okolí umožňujících bydlení a rekreaci. Hlavní využití pro plochu Z22: - chov ryb, jehož negativní vliv nenaruší biotop živočichů žijících na přilehlém Bašnickém rybníce. Přípustné využití - vyjma plochy Z22: - zpracování vznikajících odpadů a dovezených odpadů pokud toto využití negativně neovlivní sousední plochy, - zpracování vznikajících zemědělských produktů, - občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, ubytování, služby), - bydlení vlastníka nebo správce, 21

22 Územní plán Dobrá Voda u Hořic - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň. Přípustné využití pro plochu Z22: - skladování, - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 9 m; v ploše Z22 max. 5 m, - intenzita využití stavebních pozemků max. 90 %; v ploše Z22 max. 60 %. Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) Hlavní využití: Přípustné využití: - silniční doprava na pozemcích rychlostní silnice, silnic I., II., III. třídy, místních a ostatních komunikací. - ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy), chodníky mimo průjezdný profil komunikací, - nemotorová doprava (vyjma ploch rychlostní silnice), - veřejná technická infrastruktura, - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy dopravní infrastruktury - železniční (DZ) Hlavní využití: Přípustné využití: - železniční doprava. - veřejná dopravní a technická infrastruktura, 22

23 Územní plán Dobrá Voda u Hořic - občanské vybavení (stravování, služby), - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) Hlavní využití: Přípustné využití: - technická infrastruktura. - dopravní infrastruktura související s hlavním využitím, - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) Hlavní využití: Přípustné využití: - zeleň na plochách veřejných prostranství. - vodní plochy do 0,2 ha, - ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy), chodníky, - nemotorová doprava, - občanské vybavení (tělovýchova a sport), - drobná architektura a mobiliář pro relaxaci, - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura. 23

24 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby max. 4 m, - intenzita využití stavebních pozemků max. 10 %. Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) Hlavní využití: Přípustné využití: - přírodě blízké ekosystémy. - stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační systémy, odpočívadla), - vodní plochy do 0,2 ha, - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - výšková regulace zástavby není stanovena, - intenzita využití stavebních pozemků max. 5 %. Plochy vodní a vodohospodářské (W) Hlavní využití: Přípustné využití: - vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů v krajině, akumulace vody a odvádění povrchových vod). - protipovodňová a protierozní ochrana, - chov ryb, - mokřady, - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň, - prvky ÚSES. 24

25 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy zemědělské (NZ) Hlavní využití: Přípustné využití: - obhospodařování zemědělského půdního fondu. - protipovodňová a protierozní ochrana, - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, - stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační systémy, odpočívadla), - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustný využitím a veřejná technická infrastruktura, - zeleň, - prvky ÚSES, - vodní plochy do 0,2 ha. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy lesní (NL) Hlavní využití: Přípustné využití: - plnění funkcí lesa. - protipovodňová a protierozní ochrana, - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, - stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační systémy a odpočívadla), 25

26 Územní plán Dobrá Voda u Hořic - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, - prvky ÚSES, - vodní plochy do 0,2 ha, mokřady. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy smíšené nezastavěného území přírodní (NSp) Hlavní využití: Přípustné využití: - přirozené a přírodě blízké ekosystémy, - protierozní a protipovodňová ochrana. - vodní plochy 0,2 ha, mokřady, - zeleň, - veřejná technická infrastruktura, - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, - prvky ÚSES. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a pro podporu ochrany a rozvoje hodnot území se stanovují, v členění dle ploch či jejich skupin, tyto podmínky: - srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou před svedením do kanalizace a vodního toku vsakovány nebo zadržovány v rámci dané plochy, 26

27 Územní plán Dobrá Voda u Hořic - v plochách zasahujících do vzdálenosti 50 m od okraje lesa budou stavby hlavní i vedlejší, vyjma oplocení umisťovány nejblíže ve vzdálenosti výšky porostu v mýtní zralosti od okraje lesa, - plochy změn s funkčním využitím bydlení (plochy smíšené obytné venkovské) Z17 a Z18 vymezené v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury (železniční) jsou podmíněně vhodné pro funkční využití do doby průkazu naplnění hygienických limitů hluku z provozu na těchto plochách, a to v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době, - v plochách nezastavěného území není vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 SZ. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Pro zachování krajinného rázu Cidlinsko s typem krajiny zemědělské a lesozemědělské, je třeba zachovat charakter a strukturu krajiny. Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se dále stanovují tyto podmínky: do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat charakter a strukturu zástavby, výškovou hladinu okolní zástavby a harmonické měřítko) a navrhnout ozelenění, inženýrské sítě přednostně umisťovat pod zem, při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a tvorbu nových výhledů a průhledů, zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky, aleje), zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním a obnovou cestní sítě. ÚP nestanovuje další podmínky plošného a prostorového uspořádání zajišťující ochranu krajinného rázu, a proto k zásahům do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, bude nadále vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody v zastavitelných plochách a v plochách změn v krajině. I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: VD1 (Z28) VD2 (Z33) VD3 (Z34) dopravní infrastruktura rychlostní silnice včetně souvisejících staveb a zařízení, v k. ú. Dolní Dobrá Voda. dopravní infrastruktura místní komunikace, v k. ú. Horní Dobrá Voda. dopravní infrastruktura místní komunikace, v k. ú. Horní Dobrá Voda. 27

28 Územní plán Dobrá Voda u Hořic VD4 (Z35) VD5 (Z27) dopravní infrastruktura místní komunikace, v k. ú. Horní Dobrá Voda. dopravní infrastruktura místní komunikace, v k.ú. Dolní Dobrá Voda. VT1 (Z23) technická infrastruktura čistírna odpadních vod, v k.ú. Dolní Dobrá Voda. ÚP vymezuje tato veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: VU1 VU2 územní systém ekologické stability regionální biokoridor (RK 733), v k.ú. Horní Dobrá Voda. územní systém ekologické stability regionální biokoridor (RK 733) v k.ú. Horní Dobrá Voda. ÚP nevymezuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci. I.1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo. I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření. I.1.j) Údaje o počtu stran územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část ÚP má celkem 28 stran. Grafická část obsahuje 4 výkresy: I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000, I.2.b.1. Hlavní výkres 1 : 5 000, I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000, I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 :

29 II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 29

30 II.1.a) Postup pořízení územního plánu Pořízení nového ÚP schválilo zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Hořic na svém zasedání dne a určilo starostku obce paní Mgr. Janu Němečkovou pro spolupráci s pořizovatelem podle SZ. O zajištění pořízení byl požádán úřad územního plánování Hořice (dále jen pořizovatel) dopisem ze dne 20. července Zastupitelstvo obce rovněž vybralo a schválilo zpracovatele ÚP, a to firmu SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové (dále jen zpracovatel). Návrh zadání, vypracovaný ve spolupráci s pověřeným zastupitelem, byl zpracován souladu s přílohou č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). V souladu s ustanovením 47 odst. 2 SZ jej pořizovatel zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím a KÚ. Vyhláška o možnosti nahlédnout do návrhu zadání byla vyvěšena od do na úřední desce Obce Dobrá Voda u Hořic i MÚ Hořice. Výsledky projednání byly vyhodnoceny a následně do zadání zapracovány. Upravené zadání schválilo zastupitelstvo včetně pokynů pro zpracovatele. Na základě stanoviska KÚ Královéhradeckého kraje - odbor životního prostředí - posouzení vlivu na životní prostředí byla uzavřena smlouva s firmou EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové, která vypracovala Posouzení návrhu územního plánu Dobrá Voda u Hořic z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Na základě schváleného zadání a pokynů pro zpracovatele vypracoval zpracovatel (zastoupený autorizovaným projektantem Ing. arch. Alenou Koutovou, ČKA 00750) návrh ÚP. Návrh ÚP byl vypracován v souladu s 50 odst. 1 a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Projednání návrhu ÚP pořizovatel oznámil podle 50 odst. 2 SZ, společné jednání se konalo na MÚ v Hořicích. Dotčené orgány zaslaly v termínu své připomínky. Jejich připomínky byly zapracovány. Ve smyslu ustanovení 51 SZ byla dne zaslána na KÚ Královéhradeckého kraje žádost o sdělení stanoviska. Dne bylo sděleno zamítavé stanovisko s požadavkem k odstranění nedostatků. Dne byla zaslána opakovaná žádost o posouzení návrhu ÚP a dne bylo sděleno opětovně záporné stanovisko. Na základě zpřesněných metodik, byla zaslána nová žádost o stanovisko. Dne bylo požádáno o doplnění zprávy a dne 8. ledna 2013 bylo potvrzeno odstranění nedostatků a nebyly shledány takové nedostatky, které by neumožňovaly přistoupit k řízení o ÚP. V souladu s ustanovením 52 SZ bylo zahájeno řízení o vydání ÚP. Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP se konalo , bylo oznámeno dotčeným orgánům, sousedním obcím a obci Dobrá Voda u Hořic dopisem ze dne a veřejnosti veřejnou vyhláškou na úřední desce MÚ Hořice a Obce Dobrá Voda u Hořic (tj ). Do upraveného a posouzeného návrhu ÚP a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj v území bylo možné nahlédnout, po dobu nejméně 31 dnů od vyvěšení oznámení veřejného projednání, u pořizovatele MÚ Hořice - odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice (dále i na nebo na Obecním úřadě Dobrá Voda u Hořic (dále i na V průběhu veřejného projednání byly vzneseny 2 námitky a žádná připomínka. V zákonné lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny další námitky ani připomínky. Byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách, který byl v souladu s ustanovení 53 odst. 1 SZ dotčeným orgánům a KÚ. Dotčené orgány souhlasily nebo neuplatnily stanoviska ve lhůtě 30 dnů po obdržení. KÚ doporučil provést zpřesňující úpravu a doplnit poučení o právech a povinnostech. Dále bylo konstatováno, že návrh ÚP bude upraven v souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno a vzhledem k tomu, že se nejedná o podstatné úpravy návrhu ÚP, bude možno po dopracování pořizovatelem a zpracovatelem předložit Zastupitelstvu obce Dobrá Voda u Hořic ÚP k vydání. 30

31 II.1.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ Obec Dobrá Voda u Hořic se nalézá v Královéhradeckém kraji, v SO ORP Hořice. Sousedí na severovýchodě s Hořicemi, na severu s obcí Bílsko u Hořic, na severozápadě s obcí Holovousy, na západě s obcemi Ostroměř a Lískovice, na jihu s obcí Bašnice, na jihovýchodě s obcí Milovice a na východě s obcí Třebnouševes. Řešené území obce se nachází při severním okraji Východolabské tabule. Jde o plochou pahorkatinu na svrchnokřídových jílovcích, slínovcích a spongilitech a kvartérních sedimentech říčních teras, spraší a vátých písků, která je zemědělsky intenzivně využívaná. Reliéf je mírně zvlněný, tvořený plochými kopci s táhlými, většinou mírně skloněnými svahy všech světových orientací. Od severu k jihu protéká obcí Chlumský potok, který je respektován. Nad obcí Bašnice se vlévá jako levostranný přítok do Bašnického potoka a nad Nechanicemi ústí jako pravostranný přítok do Bystřice. Ta se severně Chlumce nad Cidlinou vlévá do Cidliny a posléze východně Poděbrad do řeky Labe. V západní části prochází územím v ZÚR KHK vymezený biokoridor RK 733, který byl v řešeném území zpřesněn a je omezeně funkční. Prostorově je propojen s obcí Ostroměř, kde je třeba v procesu pořízení nového ÚP Ostroměř respektovat napojovací bod z tohoto ÚP. Směrem k obci Lískovice byl dopřesněn tak, aby i v tomto území bylo umožněno dopřesnění nefunkční části prvku. Tato spojnice od Bašnického potoka k lesnímu okraji byla zpřesněna dle hranic pozemků a vymezena jako VPO VU1. Do území zasahuje okraj Bašnického a Lískovického lesa. RBC 989 Bašnický a Lískovický les se na jihozápadě pouze dotýká hranice území obce. Při pořizování nového ÚP Lískovice je třeba respektovat napojovací bod RK 733 z tohoto ÚP a zároveň zpřesnit hranici RBC na hranici obce. Prvky ÚSES místní úrovně ležící na společné hranici (biocentrum) a směřující vně řešeného území (biokoridory) jsou s obcemi Bílsko u Hořic (LK1), Hořice (LC1), Bašnice (LK5) funkčně napojitelné. Při pořizování nových ÚP těchto obcí a města Hořice je nutno respektovat napojovací body z tohoto ÚP. Do obcí Holovousy, Ostroměř, Lískovice, Milovice, Třebnouševes nejsou místní prvky vedeny. Celé území leží dle ZÚR KHK v Cidlinském bioregionu a v oblasti krajinného rázu Cidlinsko s typem krajiny zemědělské a lesozemědělské, který je řešením koncepce uspořádání krajiny respektován. Z hlediska širších dopravních vztahů leží území obce v prostoru, který je obsluhován prostřednictvím respektovaných vedení silnic III. třídy. Severně a východně od tohoto území prochází trasa silnice I/35, která je součástí mezinárodního tahu E442, a je tedy na ni kladen značný podíl těžké tranzitní dopravy. Na východním okraji území je vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční pro rychlostní silnici R35 (Z28), která byla zpřesněna v rámci koridoru DS2, vymezeného v ZÚR KHK. Návaznost na sousední území je nutno zajistit v rámci procesu pořízení nových ÚP Hořice, Třebnouševes a Milovice, ve kterých je třeba akceptovat napojovací body z tohoto ÚP. V rámci koridoru DS2 je v ZÚR KHK vymezen koridor DS52 pro doprovodnou komunikaci II/635. Plocha pro tuto komunikaci je součástí plochy Z28 (na hranicích s obcemi Milovice a Třebnouševes) a severně přechází do stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční (ve vazbě na město Hořice). Při pořizování ÚP obcí Milovice a Třebnouševes a města Hořice je třeba akceptovat napojovací body těchto ploch. Z komunikace I/35 vychází silnice II/326 směr Nový Bydžov, tvořící jihovýchodní hranici území obce. Napříč řešeným územím ve směru východ - západ je vedena železniční trať č. 041 Jičín - Hradec Králové, která je respektována. Nejbližší veřejné vnitrostátní letiště je v Hořicích. Jeho OP jsou respektována. Realizovaný vodovod má zdroje pitné vody v Bílsku u Hořic a je propojen se skupinovým vodovodem Hořice. Z Dobré Vody u Hořic je veden zásobní vodovodní řad 31

32 západním směrem do obce Lískovice. Vodovodní síť dle PRVK Kk bude prodloužena jižním směrem do obcí Bašnice, Bříšťany a Sukorady (bez grafického vyjádření ve Výkrese širších vztahů). Zásobování řešeného území elektrickou energií je zajištěno z napájecího bodu TR 110/35 kv Nový Bydžov. V případě mimořádných situací je zásobování zajištěno z propojeného systému VN v návaznosti na další TR 110/35 kv. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovených PÚR ČR, schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009 jsou relevantní priority dle Zadání v míře odpovídající úrovni územního plánu přiměřeně takto naplňovány: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. ÚP navazuje na stávající stabilizované plochy a rozvojové plochy umisťuje a navrhuje je k využití tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, a to s ohledem na urbanistický a architektonický ráz obce a s ohledem na archeologické dědictví místa. (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. ÚP nevytváří v urbánním prostředí plochy, které by negativně ovlivňovaly sociální soudržnost obyvatel nebo vedly prostorově k sociální segregaci. (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Výsledné řešení ÚP vychází z komplexního řešení dle Zadání ÚP a požadavků vznesených v průběhu zpracování ÚP, a to na základě odborných podkladů a konzultací s erudovanými specialisty. (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. vývoj. ÚP ve svém výsledku stabilizuje území jako polycentrické nadále odrážející historický 32

33 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfi elds průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Pro snížení záborů volné krajiny ÚP navrhuje plochu přestavby (P1) s novým využitím jako plocha smíšená obytná venkovská. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. ÚP nenavrhuje negativní zásahy do VKP, doplňuje a zpřesňuje prvky ÚSES. ÚP vychází ze zjištěného stavu v území a požadavků na jeho využití, které byly vyhodnoceny a komplexně zpracovány do této výsledné dokumentace. V obecné rovině umožňuje výsadby krajinné zeleně a revitalizaci vodních ploch a toků. Využití rozvojových ploch je navrženo tak, aby nedocházelo k výraznému ohrožení krajinného rázu a dále zůstala zachována charakteristika a typ krajiny a zároveň nebylo omezeno využití přírodních zdrojů. Rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke snížení biologické rozmanitosti a funkčnosti ekosystémů s ohledem na trvale udržitelné žití. Respektují se a posilují VKP (návrh plochy lesní). Pro posílení retenční schopnosti krajiny vymezuje územní rezervy pro vodní plochu a suché poldry. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). ÚP stabilizuje plochy dopravní infrastruktury, které lze využít pro různé formy cestovního ruchu a doplňuje cyklotrasu. (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Pro zlepšení dopravní prostupnosti územím z hlediska širších vztahů vymezuje ÚP plochu pro rychlostní komunikaci R35. Při tomto návrhu nedochází k výrazné fragmentaci krajiny. Navrhuje se posílení elektrických rozvodů do území průmyslové zóny, které může podpořit diferenciace výrob v těchto plochách. Z dalších úkolů pro územní plánování se řešeného území týká ochrana a zpřesnění plánovaného koridoru pro kapacitní silnici (R35b) ve východní části území, který je ÚP splněn vymezením zpřesněné plochy dopravní infrastruktury Z28 včetně zařazení mezi VPS (viz Odůvodnění ad I.1.d). 33

34 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Území obce Dobrá Voda u Hořic je součástí území řešeného v ZÚR KHK, které byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnosti dne 16. listopadu ÚP splní úkoly dané pro územní plánování v území dle vydaných ZÚR KHK - vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů především ve vazbě na zastavěné území obcí. Rozvojové plochy umisťuje do vymezeného zastavěného území nebo na něj těsně navazují a převažuje v nich jako hlavní způsob využití bydlení doplněné dalšími funkcemi. Cíleně tak podporuje polyfunkčnost celého území a diferenciaci ploch v krajině. Nadále se tak Dobrá Voda bude rozvíjet jako sídlo nabízející kvalitní bydlení v dosahu větších sídelních aglomerací a v blízkosti přírodě blízkých ploch. ÚP níže popsaným způsobem přispívá k naplnění pro území obce relevantních priorit pro územní plánování stanovených v ZÚR KHK: ad 1) ÚP vytváří podmínky pro rozvoj ekonomického potenciálu návrhem nových ploch smíšených a ploch přestavby pro tuto funkci, ad 2) ÚP vytváří podmínky pro občanské vybavení, kde připouští občanské vybavení jež svým významem podporuje ekonomickou prosperitu kraje, především ve formě služeb pro krátkodobou rekreaci. ad 3) ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu, a to zpřesněním plochy pro umístění rychlostní komunikace R35. ad 5) ÚP vytváří podmínky pro kvalitní bydlení a pro zlepšení vzhledu sídla navrhuje pro plochy s chátrající a dožilou zástavbou přestavby a znovuvyužíti pro různé funkce, ad 6) ÚP stabilizací a návrhy ploch veřejné zeleně a plochy tělovýchovného a sportovního zařízení podporuje soudržnost obyvatel, a tak vytváří předpoklady pro prevenci prostorové sociální segregace. ad 7) ÚP vytváří územní podmínky pro doplnění občanského vybavení, a to návrhem ploch občanského vybavení a přípustným využitím v dalších vhodných typech ploch, především v plochách bydlení. ad 8) ÚP chrání plochy ZPF a důsledně chrání PUPFL jako významný potenciál území, minimalizuje návrhy rozvojových ploch na ZPF a neodnímá PUPFL. Některé plochy navrhuje k převodu do PUPFL. Celková koncepce nemění krajinný ráz ani stávající rozvržení a krajinnou matrici danou převážně strukturou ZPF. ad 9) ÚP vytváří územní podmínky pro zlepšení dopravní prostupnosti územím návrhem ploch dopravní infrastruktury. 34

35 ad 10) ÚP navrhuje plochu s dožitým využitím a chátrajícími objekty k přestavbě a využití pro novou funkci. ad 11) ÚP připouští v plochách smíšených výrobních aktivity, které mohou být využity i pro recyklaci odpadových surovin a stanovuje i základní podmínky pro takovou činnost. ad 12) ÚP vyváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a rekreačních aktivit využívajících přírodního potenciálu území, a to především respektováním stávajících sítí značených cest a tras, nerušením neznačených účelových komunikací, jež je možno využít k dalšímu zkvalitnění prostupnosti území a návrhem ploch občanského vybavení a ploch rekreace. ad 14) vod. ad 15) ÚP výrazně snížil počet požadavků na využití ploch v místech s pravidelnými rozlivy ÚP vyhodnotil vstupní požadavky na rozvojové plochy v území, a to i s ohledem na možná přírodní rizika (katastrofy) s cílem minimalizovat rozsah případně vzniklých škod a navrhl ke zvýšení ochrany území plochy rezerv určených pro suché poldry. ad 16) ÚP podporuje protierozní a retenční schopnosti krajiny, a to konkrétními návrhy ploch smíšených nezastavěného území plochami rezerv pro suché poldry a komplexem opatření v krajině spočívající v ochraně stabilních struktur a návrhem ploch PUPFL a ochranou prvků ÚSES. ad 17) ÚP stanovuje hlavní využití ploch ZPF a PUPFL a připouští jejich využití tak, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana. ad 19) ÚP chrání prvky ÚSES regionálního charakteru, navrhuje opatření ke zvýšení biologické propustnosti krajiny, a to nejen na základě poskytnutých vstupních informací, ale i na základě výsledků terénních průzkumů a odborných znalostí. ad 20) ÚP respektuje současné uspořádání sídla a v nich zachované stavby dokládající vývoj stavitelství, včetně ochrany stávajících kulturních dominant. Stanovuje regulativy pro využití ploch s ohledem na ochranu těchto stavebních hodnot. Ve vydaných ZÚR KHK je řešené území zařazeno do nadmístní rozvojové osy NOS1 rozvojová osa Hořice Jičín Liberecký kraj, ze které vyplývají tyto úkoly pro územní plánování: - vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní podmínky pro optimální dopravní dostupnost města Jičín jako polyfunkčního střediska z území OB4 Hradec Králové/Pardubice a z území Libereckého kraje (v návaznosti na rozvojovou osu vymezenou Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje - ROS 2), - vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů, především ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch přestavby, - zpřesnění ploch a koridorů, vymezených v rámci NOS1 provádět s ohledem na principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů těchto zásad na životní prostředí 35

36 včetně navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. Tyto úkoly byly v ÚP splněny takto: ÚP vymezuje zpřesněnou plochu dopravní infrastruktury silniční Z28 pro rychlostní silnici R35 včetně souvisejících staveb a zařízení. ÚP pro podporu ekonomického rozvoje vymezuje zastavitelné plochy a plochy územních rezerv jako plochy smíšené výrobní, umožňující i podporu rozvoje lidských zdrojů. ÚP při zpřesňování koridorů vymezených v rámci NOS1 zohledňuje principy a podmínky stanovené ve Vyhodnocení vlivů ZÚR KHK na životní prostředí, především v kapitole 7. Ve vydaných ZÚR KHK jsou pro řešené území stanoveny úkoly pro zpřesnění koridorů dopravní infrastruktury, a to: Silniční doprava DS2, DS45, DS52: - koordinovat upřesnění koridorů s ostatními zájmy nadmístního významu v území, - koordinovat návaznosti koridorů a ploch na hranicích obcí, - zpřesnění ploch koridorů bude prováděno s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví. Tyto úkoly byly v ÚP splněny takto: Plocha Z28 (DS) je zpřesněna v rámci koridoru DS2 dle navazující podrobnější dokumentace při koordinaci s ostatními zájmy v území. Plocha Z28 (DS) je koordinována na hranicích sousedního města a obcí právě na základě navazující podrobnější dokumentace. Dotčení území obce Dobrá Voda u Hořic koridorem DS45 se na základě posouzení záměru v podrobnějším měřítku a na základě ověření terénním průzkumem nepředpokládá, není proto vymezována zpřesněná plocha pro tento záměr. Koridor DS52 (pro doprovodnou komunikaci k R35) je zpřesněn z části v rámci plochy Z28, z části v rozsahu stabilizované plochy DS (dnešní I/35). Eliminace negativních důsledků na životní prostředí a veřejné zdraví vychází z faktu, že navazující podrobnější dokumentace byla kladně posouzena v procesu EIA. Ve vydaných ZÚR KHK jsou vymezeny prvky ÚSES, konkrétně pro řešené území jsou to regionální biocentrum 989 Bašnický a Lískovický les a regionální biokoridor RK 733. Z úkolů pro územní plánování jsou pro řešené území relevantní následující: - respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální úrovní jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, - při zpřesňování vymezených skladebných částí budou respektována následující základní pravidla (výběr) - v případech zásadnějších změn polohy a vymezení jednotlivých skladebných částí regionálního významu důsledně zvážit vlivy na fungování jako celku, - v případech střetů s jinými zájmy na využití území individuálně odborně posoudit vlivy eventuálních ústupků ve vymezení ÚSES na celkovou funkčnost systému. ÚP zpřesnil regionální biocentrum 989 Bašnický a Lískovický les na hranici katastrálních území tak, že již leží jen v sousedním k. ú. Drobné zmenšení nemá vliv na 36

37 funkčnost tohoto biocentra a naopak jeho zmenšení může přinést kladné odezvy nejen při plánování zkvalitnění funkčnosti tohoto biocentra, ale i efektivitu při jednání o jeho ochraně. ÚP zpřesnil vedení regionálního biokoridoru RK 733, a jeho nefunkční části byly navrženy jako VPO. Nefunkční část ležící mezi letištěm a železniční tratí je prostorově napojena na obec Ostroměř. Nefunkční část mezi železnicí a okrajem obce Lískovice je zpřesněna tak, aby nefunkční část byla minimalizována a do doby její plné funkčnosti byl chráněn a využíván úsek podél Bašnického potoka, který je alespoň z části funkční (travnaté svahy toku se sporadickou keřovou a stromovou zelení. Vedení biokoridoru je zpřesněno k lomům a hranicím parcel a je zohledněno i jeho upřesnění v k.ú. Lískovice. Výše uvedené změny nebudou mít negativní vliv na funkčnost ÚSES jako celku, a tím byly úkoly v ÚP splněny. II.1.c) Vyhodnocení splnění požadavků zadání Zpracování ÚP vychází ze Zadání ÚP Dobrá Voda u Hořic, které bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne usnesením č. 1/2011 a pokynů pořizovatele a určeného zastupitele pro úpravu po společném jednání. Zadání a připomínky byly jako celek splněny, jak je dále v Komentáři uvedeno. Dílčí úpravy při formulování ÚP byly průběžně dohadovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem, kterým byla usnesením zastupitelstva obce ze dne stanovena Mgr. Jana Němečková, starostka obce. O těchto krocích byl informován pořizovatel. Komentář ke splnění jednotlivých bodů Zadání: A. Požadavky vyplývající z PÚR ČR, ÚPD vydané krajem a dalších širších územních vztahů. ÚP zohledňuje dotčení řešeného území koridorem dopravní infrastruktury, vymezeným v PÚR ČR, který upřesňuje v návaznosti na koridor vymezený v ZÚR KHK. Stabilizuje a rozšiřuje plochy smíšené výrobní (včetně územních rezerv) s funkcí smíšenou výrobní, kam lze umístit nejen regionální, ale i mezinárodní aktivity. Způsob naplnění priorit územního plánování, stanovených v PÚR ČR, blíže specifikovaných v ZÚR KHK, a citovaných pro zpracování ÚP v této části Zadání, je popsán v kap. II.1.b) tohoto Odůvodnění, stejně jako požadavky vyplývající z dalších širších územních vztahů. B. Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP. ÚP reaguje na ÚAP a posiluje nejslabší pilíř udržitelného rozvoje obce, tj. environmentální. V plochách změn v krajině navrhuje k prověření nové plochy vodní a vodohospodářské (rybník a 2 poldry), vymezuje plochu lesní a plochy smíšené nezastavěného území. Na plochách s využitím pro zbylé dva pilíře (hospodářský a sociální) jako přípustné využití pro podporu nejslabšího pilíře (zeleň apod). Velkým posílením environmentálního pilíře bude zbudování oddílné kanalizace zakončené ČOV. C. Požadavky na rozvoj území obce. ÚP vymezuje plochy pro rozvoj bydlení, jež vycházejí z požadavků vznesených v průběhu jeho příprav, a dále vymezuje plochy pro občanskou vybavenost a výrobu včetně plochy technické a dopravní infrastruktury v návaznosti na nově vymezené plochy. Navrhuje se realizace oddílné kanalizace a centrální ČOV a doplnění vodovodní sítě. Nově se navrhují plochy veřejné zeleně, plocha lesní a rezerva pro plochy vodní a vodohospodářské. 37

38 D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území. Pro zachování krajinného rázu Dobré Vody u Hořic, charakterizované jako venkovské sídlo v převážně zemědělském typu krajiny, navrhuje ÚP nové rozvojové plochy spojené s plošnou výstavbou do proluk mezi zastavěnými územími (v centru obce) nebo do ploch nově zastavitelných bezprostředně navazující na stávající ZÚ. Zároveň uchovává a posiluje propojení sídla s okolní krajinou (plochy dopravní infrastruktury, prvky ÚSES, vodní toky). Pro novou zástavbu a přestavby stanovuje základní plošné a výškové regulativy, v obecné rovině pak i respektování současné zástavby. Pro polyfunkční využití krajiny se nově navrhují trasy pro měkkou turistiku a plocha k rekreaci bez zástavby. Ostatní funkce krajiny jsou zachovány a ÚP by měl vést ke zvýšení KES. ÚP respektuje stávající přírodní hodnoty území a posiluje je. Využívá stávajících a nově navržených přírodních ploch k posílení ekostabilizačních funkcí krajiny, včetně posílení retenčních schopností. Nenavrhuje nové výškové a plošně rozsáhlé dominanty v krajině. E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury. ÚP respektuje koncepci zásobování vodou a ochranu vodních zdrojů a navrhuje komplexní řešení likvidace odpadních vod zbudováním oddílné kanalizace se zakončením na ČOV. Respektuje stávající rozvodný systém VN a doplňuje ho pro posílení dodávky elektrické energie. Telekomunikační rozvody jsou respektovány a je upozorněno na vedení dálkového kabelu. V rámci zpracování ÚP nevzešel požadavek ze strany obce na změnu řešení koncepce odpadového hospodářství ani návrh na sběr bioodpadu, či sběrný dvůr. Zpracovatel navrhoval při jednáních s obcí možnosti řešení, obci ale současný systém vyhovuje. F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. ÚP vymezil pro posílení ochrany části Dobrovodského rybníka (Nový) do jeho plochy biocentrum LC3, pro zvýšení rozlohy vodních ploch a soustavy stávajících rybníků je na Bašnickém potoce navržena k prověření územní rezerva pro novou vodní plochu - rybník. Pro zvýšení biodiverzity území (včetně ornitofauny) navrhuje v nevyužívané části Bašnického rybníka (Cukrovarský) plochu lesní. ÚP zpřesnil prvky ÚSES (které jsou převážně funkční) do propojeného systému s identifikací k hranici parcel nebo jejich lomovým bodům. Pro zlepšení funkčnosti regionálního prvku ÚSES se jeho nefunkční části navrhují do VPO. ÚP respektuje stávající prvky krajinného rázu, především liniovou a plošnou zeleň, plochy vodní a lesní. Rozvojové plochy jsou navrženy v prolukách a v návaznosti na ZÚ. Nenavrhuje se žádné nové sídlo ani izolovaná skupinová či individuální zástavba. Nenavrhuje se zábor PUPFL. G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. ÚP vymezil VPS pro potřeby dopravní infrastruktury silniční a VPO pro zajištění funkčnosti ÚSES. H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy). V ÚP nejsou navrženy plochy pro zařízení a činnosti, které by snižovaly kvalitu životního prostředí jako celku. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny jsou navrženy plochy územních rezerv pro dva suché poldry a jednu vodní plochu, dále se vymezují plocha lesní a plochy smíšené nezastavěného území, které by jednak samostatně, ale především polyfunkčním dopadem měly výrazně přispět k retenci vody v krajině a snížení povodňových rizik. Nové plochy jsou navrženy tak, aby doplnily stávající ZÚ nebo na něj bezprostředně navazují. Jejich umístění a tvar nevytvářejí překážky pro efektivní a ekologické obhospodařování ZPF. Pro zvýšení lesnatosti obce Dobrá Voda u Hořic se navrhuje plocha lesní v západní části zazemněného Bašnického (Cukrovarského) rybníka, který je v současné době zarostlý převážně rákosem a náletovými dřevinami. Obnovení vodní plochy 38

39 je technicky náročné a ekologicky problematické. Je zdůrazněno, že celé řešené území je považováno za místo s archeologickými nálezy. I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. ÚP doplňuje vodovodní síť o plochy vedoucí k nově navrženým plochám. Nově navrhuje zbudování oddílné kanalizace se zakončením splaškových vod do centrální ČOV. Doplňuje rozvody elektrické energie s cílem posílit zásobování centra obce a průmyslové zóny. Byly prověřeny stávající prvky ÚSES, bylo provedeno jejich vyhodnocení a dopřesnění. Pro zvýšení ekostabilizačních funkcí krajiny byly navrženy k prověření územní rezervy pro suché poldry a pro vodní plochu, a dále je navržena plocha lesní a plochy smíšené nezastavěného území. V obecné rovině (bez přesné lokalizace) je doporučena výsadba liniové a skupinové zeleně. J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. ÚP respektuje dle PÚR ČR a vydaných ZÚR KHK vedení koridoru dopravní infrastruktury R35 a upřesňuje vymezení (plocha Z28). K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. ÚP vymezuje plochy, kde by měla být pro prověření změn zpracována územní studie (plochy Z8, Z38 a Z40). L. požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. ÚP v souladu se schváleným Zadáním ÚP nevymezuje plochy, pro něž by bylo nutno stanovit využití regulačním plánem. M. Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast ÚP zohlednil, na základě stanoviska KÚ Královéhradeckého kraje ze dne vydaného pod čj /ŽP/2010, závěry vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), které byly zapracovány do VVURÚ. N. Požadavky na zpracování konceptu, včetně požadavku na zpracování variant. ÚP je zpracován invariantně. O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. ÚP je zpracován dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to jak v textové, tak grafické části - v souladu s MINIS ve verzi platné k datu schválení Zadání ÚP (změna označení MK a MC na LK a LC v koncepci ÚSES byla provedena na základě požadavku KÚ KHK v souvislosti s náležitostmi, které vyplývají ze skutečnosti, že obci je poskytnut grant z KHK). 39

40 II.1.d) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP Dobrá Voda u Hořic záležitosti tohoto charakteru nevyplynuly. II.1.e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Pro rozvoj Dobré Vody u Hořic se předpokládá využití především volných ploch v ZÚ. Plochy mimo ZÚ jsou navrhovány pro rozvoj tam, kde bude jejich novým využitím co nejméně negativně dotčen ZPF a PUPFL, krajinný ráz a kvalita životního prostředí. V průběhu zpracování ÚP byly jednotlivé rozvojové plochy přehodnoceny i s ohledem na ochranu ZPF a ochranu půd vyšších tříd. I přes tuto snahu však část rozvojových ploch leží nevyhnutně na půdách I. a II. třídy ochrany, protože obec Dobrou Vodu u Hořic není možné dále rozvíjet, aniž by k dotčení těchto tříd nedošlo, vzhledem k jejich rozložení a zastoupení v území. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF V návrhu ploch pro rozvoj obce byl respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 14/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zákon č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, všechny ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES a po dohodě s orgánem ochrany přírody. a to: Do vyhodnocení nejsou zahrnuty, protože nevyžadují zábor ZPF, ani další plochy, - plocha K8 (plocha rekreace na ploše přírodního charakteru), protože jejím využitím není trvale znemožněno její užívání k hospodaření, - plochy K5 K7, K10 K12, K13, K14 (plochy smíšené nezastavěného území přírodní), kde je třeba zachovat přírodě blízký způsob využití ploch. Zábory v členění dle funkcí a jednotlivých lokalit jsou zakresleny v samostatném výkresu a podrobně vyhodnoceny v tabulkách. Uvedené výměry záborů jsou maximální a vyjadřují celou rozlohu návrhových zastavitelných ploch (či ploch změn v krajině). Při navazujících řízeních může být odňata nejvýše část odpovídající míře využití (zastavění), stanovené pro každý typ plochy s rozdílným způsobem využití v kapitole I.1.f) ÚP. 40

41 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL ÚP nenavrhuje rozvojové plochy na pozemcích PUPFL a naopak navrhuje plochu K4 pro zalesnění. Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF Dotčení ploch ZPF je zpracováno do tabulek. Tabulka č. 1. uvádí souhrn všech ploch na ZPF navržených pro rozvoj, a to pro každé katastrální území samostatně, včetně kódu využití. Tabulka č. 2. podává souhrnný přehled ploch ZPF zabíraných pro změny v krajině, včetně označení navržené funkce. Do tabulky byly zařazeny plochy s druhem pozemku odpovídajícím zemědělskému využití (dle mapy KN), ač kód BPEJ je uveden pro jiný druh (dle dat z ÚAP). Výměry jsou uváděny v hektarech a jsou maximální. Skutečný zábor (a částka odvodu) bude stanoven až při realizaci konkrétního záměru podle skutečně zabírané plochy. Třídy ochrany jsou převzaty z poskytnutých údajů ÚAP a v souladu s vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb. 41

42 Tabulka č. 1 Plochy ZPF zabírané pro rozvoj obce (v hektarech) Označení plochy Kód využití Celkový zábor Kód BPEJ Třída ochrany V ZÚ Druh pozemku Mimo ZÚ Druh pozemku k.ú. Dolní Dobrá Voda Z8 SV 2, I ,53 orná Z14 SV 0, V. 0, Z16 SV 0, II. 0,17 orná - - Z17 SV 0, II. 0, ,45 TTP Z18 SV 0, II. 0,62 orná - - Z40 OM 0, I ,35 orná Z39 OH 0, I ,22 0,07 orná zahrada Z20 VS 0, II ,23 0,29 sad orná Z21 VS 2, II ,63 orná Z22 VZ 0, ,15 voda Z27 DS 0, V ,06 TTP Z28 DS 18, II. III ,00 9,26 orná orná Z36 DS 0, I ,13 zahrada Z23 TI 0, V ,17 TTP 99 Z38 ZV 0, I. V. 0,02 0,01 0,01 zahrada TTP TTP CELKEM v k.ú. 27,23 2,06 25,17 k.ú. Horní Dobrá Voda Z1 SV 0, I. 0,46 orná - - Z2 SV 0, I. 0,10 orná - - Z3 SV 0, I. 0,47 zahrada - - Z5 SV 0, I. 0,05 zahrada - - Z6 SV 0, I. 0,08 zahrada - - Z7 SV 0, V. 0,01 zahrada - - 0,06 0, TTP orná

43 Označení plochy Kód využití Celkový zábor Kód BPEJ Třída ochrany V ZÚ Druh pozemku Mimo ZÚ Druh pozemku 0,11 TTP Z8 SV 2, I. 0,18 - orná - 2,60 0,20 orná zahrada Z9 SV 0, II. 0,12 orná 0,60 orná II. Z10 SV 0, V. Z11 SV 0, V. 0,31 TTP - - Z12 SV 0, V. 0,07 orná - - Z13 SV 0, V. 0,41 TTP - - Z4 OS 1, I. V. Z19 VS 0, I. I. 0,24 0,19 orná orná Z26 DS 0, II. 0,01 zahrada - - Z30 DS 1, II. V. 0,3 0,22 0,04 0, ,09-0 orná 0 orná - - TTP - 0,01 zahrada ,39 0,16 0,04 0,41 0,9 0,04 0,06 0,29 0, orná TTP orná TTP orná orná zahrada TTP voda Z33 DS 0, I. 0,03 orná - - Z34 DS 0, I. 0,04 TTP - - Z35 DS 0, I. 0,01 0,01 0 zahrada Z38 ZV 0, I. V. 0,12 0,09 orná orná 0,04 0,02 zahrada TTP Z37 ZP 0, V. 0,05 0,01 orná voda CELKEM v k.ú. 9,65 3,89 5,76 43

44 Tabulka č. 2 Plochy ZPF zabírané pro zalesnění (v hektarech) Označení plochy Kód využití Kód BPEJ Třída ochrany Mimo ZÚ Druh Pozemku k.ú. Dolní Dobrá Voda K4 NL IV. 0,58 voda CELKEM ZPF 0,58 44

45 II.1.f) Výsledek přezkoumání souladu územního plánu podle 53 odst. 4 stavebního zákona: 1. s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 3. s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů 4. s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 1. s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, Soulad s politikou územního rozvoje PÚR ČR 2008 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne Dle tohoto dokumentu nevyplývají konkrétní požadavky. Obec leží mimo rozvojové osy, ale v blízkosti plánovaného koridoru rychlostní silnice R35, který může přinést propojením s rozvojovými oblastmi přiměřené impulzy rozvoje. Na úrovni ÚP jsou rozvíjeny Republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje, především čl. 14,15,16,18,19,20,21 a 22. Soulad územně plánovací dokumentací vydanou krajem ZÚR KHK byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnosti dne 16. listopadu Z platných ZÚR KHK se v ÚP odrážejí následující body: nadmístní rozvojová osa NOS 1 dopravní infrastruktura DS 45, DS 52, DS 2 regionální biocentrum 989 Bašnický a Lískovický les a regionální biokoridor RK s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, ÚP je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného území. Koncepce řešení ÚP se ve své podstatě zaměřuje na základní požadavky a to minimalizovat příčiny negativních vlivů na kvalitu života v řešeném území a napomoci rozvoji hodnotných prvků v území. 3. s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, Veškeré kroky při zpracování, pořizování a projednávání ÚP probíhaly v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (SZ) a vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti viz. kapitola a) Postup při pořízení územního plánu. Zároveň obsah zadání i obsah ÚP jsou v souladu s požadavky těchto právních předpisů. 45

46 4. s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů V procesu pořizování územně plánovací dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené orgány. Pro postupy podle SZ, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené orgány stanoviska, která jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle SZ, s tím, že dle ustanovení 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. V souladu s ustanovením 50 odst.2 SZ bylo projednání návrhu ÚP oznámeno jednotlivě všem dotčeným orgánům, jichž se řešení ÚP týká. Uplatněná stanoviska: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 upozornění na pravděpodobnost zasažení některých lokalit hlukem s upozorněním, že veškerá protihluková ochrana nebude hrazena z prostředků ŘSD Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha bez připomínek Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2 bez připomínek Ministerstvo životního prostředí ČR, Územní odbor pro HK, Resslova 1229, Hradec Králové bez připomínek Obvodní báňský úřad, Lomní 357, Trutnov bez připomínek Státní energetická inspekce pro ČR, Sušilova 1337, Hradec Králové bez připomínek Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dělnická 162, Jičín požadavek na regulativ a podmínky směřující k dalšímu stupni rozhodování v území a upozornění na právní normy Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, Jičín bez připomínek Městský úřad Hořice - Oddělení školství a kultury, Jiřího z Poděbrad 342, Hořice bez připomínek Úřad pro civilní letectví, územní inspektorát, letiště Ruzyně, Praha 6 bez připomínek Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 124, oddělení EIA a IPC, Hradec Králové souhlasné stanovisko Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 124, oddělení zemědělství, Hradec Králové souhlasné stanovisko- lesní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, posuzování vlivu na životní prostředí, technická ochrana životního prostředí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 124, oddělení EIA a IPC, Hradec Králové požadavky na úpravu dokumentace ochrana zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 124, oddělení územního plánování, Hradec Králové v návrhu Územního plánu Dobrá Voda u Hořice se zjištěnými nedostatky k odstranění- upraveno, nahrazeno nový souhlasným vyjádřením Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad, Havlíčkova 56, Jičín umožnění umístění společných zařízení v případě provedení pozemkových úprav Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice, Teplého 1897, požadavky na regulativy ÚP byl upraven na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 46

47 II.1.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Předmětem zpracování bylo posouzení Návrhu ÚP Dobrá Voda u Hořic z hlediska vlivu na životní prostředí, dle platné legislativy (tzv. SEA). Tento požadavek vyplynul ze závěrů zjišťovacího řízení k návrhu Zadání ÚP Dobrá Voda u Hořic na základě Stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne Vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl orgánem ochrany přírody vyloučen. Zpracovaný posudek firmou EMPLA AG, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ing. Vladimír Plachý odb. způsobilost č. 182/OPV/93 z ) vyhodnocuje zpracovaný Návrh ÚP z hlediska dopadu na ŽP. V kapitole 7. tohoto posudku posuzovatel doporučuje opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. Navrhovaná opatření (v souladu s VVURÚ včetně SEA) jsou zapracována do předkládaného ÚP, jeho textové části kapitoly I.1.c) a I.1.f) následovně: Navržené opatření pro plochy smíšené obytné venkovské (Z8, Z14) V závazné části ÚP je obecná podmínka pro zadržení srážkové vody v ploše pozemku. Pro plochu Z14 je pak podmínka stanovena v prostorovém uspořádání. Navržená opatření pro plochy smíšené výrobní (Z19, Z21, R1 a R2) Pro opatření na těchto plochách týkající se zadržení vody je opět v obecných podmínkách využití ploch a jejich konkretizaci a způsob musí řešit navazující projektová dokumentace. Podmínkou prostorového uspořádání ploch Z19 a Z21 je minimální plocha 10 % ve prospěch zeleně, stejně jako v případě prověřování ploch R1 a R2. Její přesné umístění, a tím i využití jejího efektu ve vztahu k okolí je nutno řešit v navazující projektové dokumentaci. Pro plochu Z19 nestanovuje druh výroby, ale v hlavním využití uvádí výrobu a skladování, jejíž negativní vliv nad mez pro sousední plochy přípustnou nepřekračuje hranici vymezené plochy. Navržená opatření pro plochu dopravní infrastruktury (Z28) Opatření v této ploše týkající se zmírnění dopadu stavby na krajinný ráz (podmínka vydaného souhlasného stanoviska k záměru výstavby silnice R 35), tj. výsadba zeleně, je respektováno, neboť v přípustném využití plochy dopravní infrastruktury je zeleň stanovena. Navržená opatření pro plochu výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) Pro opatření tohoto způsobu využití, resp. konkretizované pro plochu Z22 je v hlavním využití uvedeno v ploše Z22 chov ryb, jehož negativní vliv nenaruší biotop živočichů žijících na přilehlém Bašnickém potoce. 47

48 II.1.h) Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona 48

49 49

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více