Poranění močových cest Rekonstrukce a dysfunkce dolních močových cest Méně invazivní endourologie Karcinom prostaty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poranění močových cest Rekonstrukce a dysfunkce dolních močových cest Méně invazivní endourologie Karcinom prostaty"

Transkript

1 ročník Poranění močových cest Rekonstrukce a dysfunkce dolních močových cest Méně invazivní endourologie Karcinom prostaty

2 Pro pacienty s kostními metastázami je KAŽDODENNÍ ŽIVOT VZÁCNÝ a KŘEHKÝ Zometa zabraňuje vzniku kostních příhod. 1 Tyto příhody zkracují život Vašich pacientů 2 Zkrácená informace Zometa 4 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, Zometa 4 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem (acidum zoledronicum) Složení: Koncentrát: Jedna injekční lahvička s 5 ml koncentrátu obsahuje 4 mg acidum zoledronicum. Prášek: Jedna injekční lahvička s 4 mg acidum zoledronicum a jedna ampulka s 5 ml vody na injekci. Indikace: Prevence kostních příhod (patologických zlomenin, kompresivních zlomenin obratlů, radiační nebo chirurgická léčba kostí, nádorem indukovaná hyperkalcemie) u pacientů s pokročilou formou nádorového onemocnění postihujícího kosti. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorovým onemocněním (TIH). Dávkování: Prevence kostních příhod u pacientů s pokročilou formou nádorového onemocnění postihujícího kosti. Dospělí a starší lidé: K prevenci kostních příhod u pacientů s pokročilou formou nádorového onemocnění postihujícího kosti se doporučuje dávka Zomety 4 mg rozpuštěná a dále naředěná roztokem pro infuze na 100 ml 0,9% sterilním roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy. Roztok Zomety nesmí být smíchán s infuzními roztoky s dvojmocnými kationty. Podává se každé 3 až 4 týdny formou nitrožilní infuze oddělenou infuzní linkou po dobu 15 minut. Pacientům by také měl být perorálně podán denně doplněk 500 mg kalcia a 400 m.j. vitaminu D. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorovým onemocněním (TIH). Dospělí a starší lidé: Doporučovaná dávka při léčbě hyperkalcemie (kalcium v séru 12,0 mg/ dl nebo 3,0 mmol/l) je 4 mg Zomety, rozpuštěná a dále naředěná roztokem pro infuzi (100 ml 0,9% sterilního roztoku chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy). Takto připravený infuzní roztok se podává formou jednorázové 15minutové intravenózní infuze. Před každou aplikací přípravku musí být pacient adekvátně hydratován. Opakované podání. Pro opakovanou léčbu TIH je dostupné omezené množství údajů (viz úplná informace o přípravku). Zhoršená funkce ledvin. U pacientů s TIH trpících současně závažným zhoršením funkce ledvin se může o léčbě Zometou uvažovat až po zhodnocení rizika a přínosu léčby. U pacientů s TIH se sérovým kreatininem < 400 μmol/l nebo < 4,5 mg/dl není nutná úprava dávkování. U pacientů s mnohočetným myelomem nebo metastázami solidních nádorů do kostí musí být při zahájení léčby Zometou stanoven sérový kreatinin a clearance kreatininu (CLcr). Zometa se nedoporučuje podávat pacientům, kteří již před zahájením léčby mají závažné poškození funkce ledvin (CLcr < 30 ml/ min). U pacientů s kostními metastázami a s mírným nebo středním postižením funkce ledvin (CLcr ml/ min) se doporučuje následující dávkování (viz úplná informace o přípravku). Kontraindikace: Přípravek je kontraindikován u pacientů se známou a klinicky významnou hypersenzitivitou na kyselinu zoledronovou nebo jiné bisfosfonáty nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku, dále u těhotných a kojících žen. Zvláštní upozornění/opatření: Před zahájením léčby Zometou musí být u pacientů zjištěn a případně adekvátně upraven stav hydratace. Po zahájení terapie Zometou musejí být pečlivě sledovány standardní metabolické parametry související s hyperkalcemií, jako jsou hladiny kalcia, fosfátu a magnézia v séru, včetně hladiny sérového kreatininu.u pacientů užívajících bisfosfonáty byly velmi zřídka hlášeny silné bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů, občas zneschopňující. V průběhu léčby Zometou by měly být funkce ledvin monitorovány odpovídajícími metodami, zváženy individuální rizikové faktory. U pacientů s kostními metastázami a s dřívějším mírným až středně Literatura: 1. SPC Zometa, 01/ F. Saad et al. Pathologic Fractures Correlate With Reduced Survival in Patients With Malignant Bone Disease. Cancer 2007; 110; závažným poškozením funkce ledvin se doporučuje zahájit léčbu nižšími dávkami Zomety. U pacientů, u kterých bylo v průběhu léčby Zometou prokázáno zhoršení funkce ledvin, musí být léčba Zometou přerušena do doby, než se hladina sérového kreatininu vrátí na hodnoty, které se nebudou lišit o více než 10 % od výchozí hodnoty. Podávání Zomety u pacientů se závažným poškozením funkce ledvin již před zahájením léčby a pro omezené množství farmakokinetických údajů o těchto pacientech se vzhledem k potenciálnímu vlivu bisfosfonátů, včetně Zomety, na funkci ledvin a z důvodu nedostatku klinických údajů o bezpečnosti, nedoporučuje (viz úplná informace o přípravku). K dispozici je omezené množství klinických údajů u pacientů s jaterní nedostatečností, pro tuto skupinu pacientů není dáno žádné specifické doporučení. U pacientů s rizikem srdečního selhání je nutné zabránit nadměrnému přívodu tekutin. Případy osteonekrózy čelisti byly hlášeny zejména u pacientů s nádorovým onemocněním léčených bisfosfonáty, včetně Zomety. Většina hlášených případů byla spojena se stomatologickým výkonem. Před zahájením léčby bisfosfonáty je nutno zvážit stomatologické vyšetření spolu s preventivním ošetřením. Zometa by neměla být používána v pediatrické populaci, protože u dětí nebyla stanovena bezpečnost a účinnost. Zometa obsahuje stejnou léčivou látku jako Aclasta (kyselina zoledronová). Pacienti léčení Zometou by neměli být současně léčeni Aclastou. Interakce: V průběhu klinického hodnocení byla Zometa podávána souběžně s běžně používanými protinádorovými léky, diuretiky, antibiotiky a analgetiky, aniž by byl pozorován výskyt interakcí. Při studiu in vitro nebyla patrná vazba zoledronové kyseliny na proteiny plazmy, ani nebyla zjištěna inhibice lidských P450 enzymů, ale žádná klinická studie cílená na interakce nebyla provedena. Při společné aplikaci bisfosfonátů, jako je Zometa, s aminoglykosidy se doporučuje zvláštní opatrnost, protože může dojít k aditivnímu účinku obou léků, s následným snížením hladiny kalcia v séru na delší dobu, než je požadováno. Opatrnost je také nutná, pokud je Zometa indikována společně s potenciálně nefrotoxickými přípravky. Je také nutné věnovat zvýšenou pozornost možnému vývoji hypomagnezémie. U pacientů s mnohočetným myelomem může být zvýšené riziko poškození ledvin, pokud jsou intravenózně podávané bisfosfonáty, jako je Zometa, podávány v kombinaci s thalidomidem (viz úplná informace o přípravku). Nežádoucí účinky: Velmi časté: hypofosfatemie. Časté: anemie, bolesti hlavy, konjunktivitida, nevolnost, zvracení, nechutenství, bolestivost kostí, svalů a kloubů, generalizovaná bolest, zhoršení renálních funkcí, horečka, chřipce podobné příznaky (únava, třesavka, malátnost, návaly horka), zvýšení kreatininu a urey v séru, hypokalcemie. Další nežádoucí účinky viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Dostupné lékové formy/velikost balení: inf.cnc. sol. 1 4 mg; 4 4 mg; 10 4 mg inf.pso.lqf. 1 4 mg + 1 amp. rozpouštědla; 4 4 mg + 4 amp. rozpouštědla; 10 4 mg + 10 amp. rozpouštědla. Poznámka: Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Reg. č.: koncentrát: EU/1/01/176/ ; prášek: EU/1/01/176/ Datum registrace: koncentrát: ; prášek: Datum poslední revize textu SPC: 01/2010. Drži tel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham, West Sussex, Velká Británie. Přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. ZOM-001/01/2011 NOVARTIS s.r.o., GEMINI budova B, Na Pankráci 1724/129, Praha 4, tel.: , fax: , acidum zoledronicum

3 Obsah/Contents Adresa vydavatele: Ambit Media, a.s. Klicperova 604/8, Praha Adresa pro korespondenci: obchodní centrum Media Hall Bidláky 20, Brno tel.: Šéfredaktor: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Vedoucí redaktor: prim. MUDr. Aleš Čermák Redakční rada: MUDr. Ivan Anděl prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. prim. MUDr. Oto Köhler, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Návrh obálky, grafická úprava, sazba a tisk: Medica Healthworld, a.s. Odpovědná redaktorka: Mgr. Irena Kratochvílová Technická redaktorka: Ing. Gabriela Benešová Jazyková korektorka: Mgr. Irena Kratochvílová Inzerce: Alexandra Manová tel.: Zkratka pro citace: Urol List ISSN , MK ČR E ISSN pro internetovou verzi Toto číslo vychází: 29. dubna 2011 Předplatné časopisu činí 600 Kč (150 Kč za jedno číslo) včetně DPH nebo 24 Eur (6 Eur za jedno číslo), Urologům je časopis distribuován zdarma. Předplatitelé ze Slovenské republiky mohou využít platby převodem na slovenský účet (v EUR). Časopis objednávejte na adrese: Časopis je excerpován v databázích Index Copernicus Technika odběru štěpu ze sliznice dutiny ústní při rekonstrukci močové trubice: hodnocení pooperačních komplikací a spokojenosti pacientů 7 G. Barbagli, G. Romano, M. Lazzeri TECHNIQUE OF HARVESTING ORAL MUCOSA FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. EVALUATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AND PATIENT SATISFACTION Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard 11 A. Čermák, D. Pacík MANAGEMENT OF URETHRAL STRICTURE: DORSAL FLAP FROM BUCCAL MUCOSA THE GOLD STANDARD Poranění močových cest a genitálu 21 ~ J. Sánchez Gómez, L. Martínez-Pineiro URINARY TRACT AND GENITAL TRAUMA Neurourologické vyšetření a léčba 32 M. Drake, F. Cruz NEURO-UROLOGICAL ASSESSMENT AND TREATMENT Stresová močová inkontinence u žen: diagnostika a léčba na základě hodnocení AUA guidelines 38 I. Gorbachinsky, G. H. Badlani STRESS URINARY INCONTINENCE IN WOMEN: DIAGNOSTICS AND TREATMENT BASED ON AUA GUIDELINES REVIEW Možnosti vyžití robotické technologie v urologii (vyjma operace prostaty) 44 D. Chalmers, J. R. Wagner NON-PROSTATE UROLOGIC ROBOTIC SURGERY Perkutánní nefrolitotomie (PNL): přehled užívaných technik a novinek v této oblasti 49 R. L. Kuo PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY (PNL): A REVIEW OF CURRENT PROCEDURAL TECHNIQUES AND DEVELOPMENTS Urol List 2011; 9(5): 3 4 3

4 Toto vydání Urologických listů vychází za laskavé podpory společností Hormonální terapie při léčbě karcinomu prostaty: jak léčit karcinom a neuškodit pacientovi 55 B. Tombal, A. Stainier HORMONE THERAPY IN THE MANAGEMENT OF PROSTATE CANCER: TREATING THE CANCER WITHOUT HURTING THE PATIENT Úbytek kostní hmoty u androgen deprivační terapie: naléhavý problém pacientů s karcinomem prostaty naše zkušenosti 60 D. Pacík, V. Vít, J. Katolická, J. Jarkovský CANCER TREATMENT INDUCED BONE LOSS (CTIBL): BURNING ISSUE IN PROSTATE CANCER PATIENTS OUR EXPERIENCE EAU guidelines pro léčbu poranění močové trubice 65 L. Martínez-Pińeiro, N. Djakovic, E. Plas, Y. Mor, R. A. Santucci, E. Serafetinidis, L. N. Turkeri, M. Hohenfellner EAU GUIDELINES ON URETHRAL TRAUMA 4 Urol List 2011; 9(5): 3 4

5

6 Vážené kolegyně a kolegové, první číslo Urologických listů vstoupilo do druhého desetiletí třetího milénia spolu s příchodem skutečného jara také v pestřejším duchu. Číslo je zaměřeno především na dolní močové cesty a méně invazivní techniky v urologii. Profesor Guido Barbagli z Florencie je velmi dobře znám prací a příspěvky na téma rekonstrukce močové trubice. Ve článku pro náš časopis se zaměřil na techniku použití sliznice dutiny ústní jako dnes nejpoužívanějšího materiálu v této indikaci. To, že ani u nás nejsme nijak pozadu, demonstruje (i když na méně početném souboru) prim. Čermák z FN Brno. Profesor Martínez-Pineiro ~ z Madridu poskytl přehledný článek zaměřující se na poranění močových cest a genitálu z širší perspektivy, který úzce souvisí jak s výše uvedenými příspěvky, tak s aktualizovanými EAU Guidelines úzce zaměřenými pouze na poranění močové trubice. Marcus Drake z Bristolu se spolupracovníky shrnuje současný stav možností vyšetřování i léčby na poli neurourologických poruch. Tento článek je zejména pro všeobecně orientovaného urologa velmi praktický a užitečný. Gopal Badlani, který přesídlil z Long Islandu v N. Y. do Wake Forest University, diskutuje se svým kolegou současná AUA Guidelines na téma stresové močové inkontinence a zamýšlí se nad některými spornými otázkami a určitými nedostatky. To, že roboticky asistovaná radikální prostatektomie nepřináší oproti konvenční operaci žádné benefity, je na základě údajů medicíny založené na důkazech (přes agresivní marketing) známo stále většímu okruhu urologů. Nad tím, jaká je role roboticky asistovaných operací v dalších oblastech urologie, se zamýšlí Joseph Wagner z Hartfordu. Perkutánní litotrypse je standardní méně invazivní operační technikou léčby komplikované nefrolitiázy. Avšak i tato technika se v průběhu desetiletí vyvíjela a zdokonalila; jakým způsobem, to ukazuje profesor Ramsay Kuo z litiatického centra v Albany, N. Y. Onkologické téma nebude chybět ani v tomto jinak neonkologickém čísle. Profesor B. Tombal z Belgie přináší aktualizovaný po hled na androgenní deprivaci u karcinomu prostaty. S touto léčbou velmi úzce souvisí úbytek kostní hmoty, osteopenie a osteoporóza jaké jsou nové aktuální léčebné možnosti této poruchy a jakou předpokládanou četnost můžeme v rizikové populaci pacientů očekávat na vlastním souboru, prezentuje D. Pacík z FN Brno. Věřím, že číslo zaujme a bude vítaným příspěvkem jak do Vaší knihovničky, tak jako zdroj pro další rozšíření informací a vědomostí. Dalibor Pacík 6 Urol List 2011; 9(1): 6

7 Technika odběru štěpu ze sliznice dutiny ústní při rekonstrukci močové trubice: hodnocení pooperačních komplikací a spokojenosti pacientů G. Barbagli, G. Romano, M. Lazzeri SOUHRN Sliznice dutiny ústní (OM) představuje pro uretroplastiku oblíbený materiál. Cílem této studie je popis ope - rační techniky, hodnocení pooperační morbidity (v dutině ústní) a spokojenosti pacientů s výkonem v homogenní skupině 350 jedinců, kteří podstoupili uretroplastiku s užitím štěpu z OM. Pacientům byl odebrán štěp elipsovitého tvaru a rána následně uzavřena. Standardní velikost štěpu byla následující: 4 cm na délku a 2,5 cm na šířku. Výskyt pooperačních komplikací a spokojenost pacienta byly hodnoceny pomocí nevalidovaného semikvantitativního dotazníku (0 = absence komplikací a symptomů, 3 = nejhorší kom - plikace a symptomy). Časný výskyt komplikací byl hodnocen pomocí 6 otázek, dalších 13 otázek bylo zaměřeno na pozdější komplikace a spokojenost pacienta. Časné komplikace: u 15 pacientů (4,3 %) došlo ke krvácení. Většina pacientů neměla žádné bolesti (85,2 %) a pouze u 3,7 % pacientů byla nutná aplikace protizánětlivých agens. U většiny pacientů (65,8 %) byl pozorován mírný nebo středně závažný otok. Pozdní komplikace: většina pacientů uváděla znecitlivění ústní dutiny: u 73,4 % pacientů přetrvalo znecitlivění po dobu jednoho týdne, u 22,9 % pacientů po dobu jednoho měsíce a u 3,77 % pacientů po tři měsíce. K znecitlivění v důsledku zjizvení u většiny pacientů nedošlo vůbec, nebo pouze v minimální míře. 2,3 % pacientů zaznamenalo změnu v citlivosti dutiny ústní. 98,3 % pacientů nepozorovalo žádné potíže při otvírání úst a 99,7 % pacientů nepociťovalo žádné problémy při úsměvu. 97,1 % pacientů uvádělo slabou nebo mírnou suchost v ústech. Na otázku: Podstoupil byste znovu odběr štěpu ze sliznice dutiny ústní pomocí této techniky? odpovědělo 343 pacientů (98 %) kladně a 7 pacientů (2 %) záporně. Závěrem lze konstatovat, že odběr elipsovitého štěpu z tváře s uzavřením rány představuje bezpečnou techniku, která dosahuje vysoké míry spokojenosti pacientů. SUMMARY TECHNIQUE OF HARVESTING ORAL MUCOSA FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. EVALUATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AND PATIENT SATISFACTION The oral mucosa (OM) is a popular substitute for urethroplasty. The aim of this study was to describe the surgical technique and to investigate postoperative oral morbidity and patient satisfaction in a homogeneous group of patients of 350 patients, who underwent OM harvesting from a single check. The graft was harvested in an ovoid shape with closure of the wound. Standard graft size was 4 cm in length and 2.5 cm in width. Postoperative complications and patient satisfaction were investigated using a self-administered, non-validated semi-quantitative (0 = absence of complications or symptoms; 3 = the worst complication or symptom) questionnaire. 6 questions were used to investigate early complications and 13 questions to investigate late complications and patient satisfaction. Early complications: bleeding occurred in 15 (4.3%) patients. The majority of patients (85.2%) showed no pain and only 3.7% required use of anti-inflamma - tory drugs. The majority of patients (65.8%) showed slight or moderate swelling. Late complications: most of patients (73.4%) reported oral numbness for one week, 22.9% for one month and 3.77% for three months. The numbness due to scar was absent or slight in most of patients. Changes in oral sensitivity occurred in 2.3% pts. No difficulties opening mouth and smiling was found in 98.3% and 99.7% of patients, respectively. Slight or moderate dry mouth was found in 97.1% of patients. In response to the question: "Would you undergo oral mucosa graft harvesting using this technique again?" 343 pts (98%) replied yes and 7 patients (2%) replied no. In conclusion, the harvesting of an OM ovoid graft from a cheek with closure of the wound is a safe procedure with a high patient satisfaction rate. KLÍČOVÁ SLOVA sliznice dutiny ústní uretroplastika uretrální striktura tvář kvalita života pooperační komplikace KEY WORDS oral mucosa urethroplasty urethral stricture cheek quality of life postoperative complications Massimo Lazzeri, M.D. Department of Urology IFCA, via del Pergolino 4/6, Florence Italy Urol List 2011; 9(1):

8 Technika odběru štěpu ze sliznice dutiny ústní při rekonstrukci močové trubice: hodnocení pooperačních komplikací a spokojenosti pacientů ÚVOD Při korekci vrozené i získané striktury močové trubice u mužů lze užít nejrůznější substituční materiály, jako je například kůže penisu nebo sliznice dutiny ústní (OM) [1]. Sliznice dutiny ústní představuje v současné době nejspolehlivější a nej oblí - benější substituční materiál pro rekonstrukci močové trubice [1]. Systematické hodnocení případů uretroplastiky s užitím OM štěpu při korekci získaného nebo vrozeného defektu prokázalo úspěš - nost této techniky u 418 pacientů (66,5 %) se získaným defektem a 553 pacientů (76,4 %) s vrozeným defektem [1]. Úspěch užívání OM štěpu při rekonstrukční operaci močové trubice lze připisovat biologickým vlastnostem této sliznice [2]. Odběr OM je velmi snadný a není spojen s komplikacemi vyskytujícími se při odběru štěpu z jiných oblastí. Sliznice dutiny ústní je snadno dostupná a jizva v místě odběru štěpu není vidět [1,2]. Nejčastějším mís - tem pro odběr štěpu je sliznice ve vnitřní části tváře, rtu nebo jazyka [1,3]. V několika studiích však byl odběr OM spojen s výskytem komplikací v dutině ústní, jako např. znecitlivění, napjatost, motorický deficit aj. [4 10]. Přehledová studie uvádí, že celková míra výskytu komplikací při odběru ze sliznice tváře nebo rtu se sta - tisticky neliší, míra morbidity se pohybuje mezi 3 4 % [7]. Vznik zjizvení nebo kontraktury byl častěji zaznamenán u pacientů, u nichž byl štěp odebrán ze tváře, než při užití labiálního materiálu. Odběr štěpu ze rtu však může způsobit poškození n. mentalis vedoucí ke znecitlivění dutiny ústní a dalším komplikacím [2]. Cílem této studie je popis operační techniky, hodnocení pooperační morbidity (v dutině ústní) a spokojenosti pacientů s výkonem v homogenní skupině jedinců, kteří podstoupili uretroplastiku s užitím štěpu z OM z jedné tváře pomocí stejné standardizované techniky. MATERIÁL A METODY Tato studie představuje prospektivní analýzu zahrnující 350 pacientů ve věku let (střední hodnota 42 let), kteří podstoupili uretrální rekonstrukci s užitím OM štěpu z jedné tváře [11]. Do studie nebyli zařazeni pacienti, u nichž byl štěp odebrán z obou tváří, z jazyka nebo rtu, případně z obou tváří i jazyka. Primárním výsledným parametrem byla incidence časných a pozdních komplikací, jež hodnotili sami pacienti pomocí semikvantitativního, nevalidovaného dotazníku. Dotaz - ník zahrnoval 6 otázek zjišťujících výskyt časných (prvních deset dnů po výkonu) komplikací a 13 otázek zjišťujících výskyt pozdních (3 měsíce po výkonu) komplikací a spokojenost pacienta s výkonem. Semikvantitativní analýza byla provedena na základě bodovací škály v rozmezí 0 3, kde 0 označuje absenci komplikací a symptomů a 3 nejhorší zaznamenané komplikace nebo symptomy. Druhým sledovaným cílem byla spokojenost pacienta vyjádřená odpovědí na otázku: Podstoupil byste znovu odběr štěpu ze sliznice dutiny ústní pomocí této techniky? Všichni pacienti byli požádáni o vyplnění části týkající se výskytu časných komplikací 30 dnů po výkonu a části týkající se výskytu pozdních komplikací 4 měsíce po operaci (během kontrolní návštěvy lékaře). Klinické informace a patologické údaje byly retrospektivně hodnoceny pomocí deskriptivních statistických metod. Chirurgická technika Pro stanovení nejvhodnějších parametrů odebíraného štěpu je nutné pečlivé odebrání anamnézy, zjištění příčiny vzniku striktury, stanovení její přesné lokalizace a délky. U pacientů s infekčním onemocněním dutiny ústní (např. kandida, virus varicella nebo herpes), pacientů, kteří v minulosti podstoupili operační výkon v oblasti úst nebo jazyka, a pacientů, kteří hrají na dechový hudební nástroj, bude užit kožní štěp z genitální nebo mimogeni - tální oblasti. Tři dny před operací si pacient začne vyplachovat ústa ústní vodou s chlorhexidinem a pokračuje až do třetího dne po výkonu. Den před výkonem je nasazena profylaktická léčba antibio - tiky, která je ukončena tři dny po operaci. Čtvrtý den po výkonu jsou až do odstra - nění katétru orálně aplikována antibiotika. Intubační kanyla je zavedena nosem, ústa tak zůstávají úplně volná [11]. Pacient je zarouškován na dvou místech, díky čemuž mohou pracovat současně dva operační týmy. Každý tým má vlastní soupravu chirurgických instrumentů. Jeden z týmů odebere a připraví štěp ze sliznice v ústech, zatímco druhý tým připraví přístup k močové trubici. Při užití vhodného retraktoru k roztažení úst může štěp odebírat pouze jediný asistent. Pacient je uložen do klasické polohy na zádech (při uretroplastice penisu) nebo jednoduché litotomické polohy (při uretroplastice bulbární uretry), kdy lýtka jsou umístěna do popruhů s automatickými nafukovacími kompresními punčochami a dolní končetiny jsou fixovány uložením chodidel pacienta do speciálního obutí. Povrch vnitřní části pravé tváře je očištěn 10% roztokem jodovaného povidonu a podél vnějšího okraje tváře je umístěna fixační sutura, která udrží bukální sliznici napnutou. Identifikujeme Stensenův vý - vod (který se nachází na úrovni druhého moláru), naměříme a vyznačíme požado vaný elipsovitý tvar štěpu (4 2,5 cm), 1,5 cm od Stensenova vývodu a 1,5 cm od okraje tváře (obr. 1). Podél okraje štěpu aplikujeme injekčně 1% roztok lidokainu s epinefrinem (1 : ) pro podporu hemostázy. Vyznačený štěp je ostře vypreparován a odstraněn, svalovina je ponechána intaktní (obr. 2). Ujistíme se, zda nejsou přítomny žádné známky krvácení. Do oblasti apexů v místě odběru štěpu jsou umístěny dva stehy (obr. 3). Po zauzlení a zatáhnutí obou stehů se šíře rány významně zmenší (obr. 4), čímž zabráníme sutuře pod tahem. Místo odběru štěpu je uzavřeno pomocí pokračovací 5-0 polyglaktinové sutury (obr. 5). V případě nutnosti může být pomocí stejné techniky odebrán druhý štěp z levé tváře. Štěp je stabilizován na silikonové podložce pomocí inzulinových jehel. Poté, co pečlivě odstraníme jakýkoli tuk, upravíme tvar štěpu na základě místa a rozměru striktury. Standardní délka štěpu odebraného z tváře by neměla přesahovat 4 cm a šířka 2,5 cm (obr. 1). Pooperační péče První den po operaci může pacient konzumovat pouze tekutou dietu a zmrzlinu, další den se může vrátit k běžné stravě. 8 Urol List 2011; 9(1): 7 10

9 Technika odběru štěpu ze sliznice dutiny ústní při rekonstrukci močové trubice: hodnocení pooperačních komplikací a spokojenosti pacientů Obr. 1. Štěp je 4 cm dlouhý a 2,5 cm široký, začíná 1,5 cm od Stensenova vývodu a 1,5 cm od okraje tváře. Obr. 2. Štěp je nadzvednut a odstra - něn, svalová vlákna jsou ponechána intaktní. Obr. 3. V oblasti apexů v místě odběru štěpu jsou umístěny dva stehy. Obr. 4. Stehy v oblasti apexů v místě odběru stehu jsou zauzleny a zatáhnuty, čímž se významně zmenší šířka rány. Obr. 5. Místo odběru štěpu je uzavřeno bez tahu. Obr. 6. Je vyznačena délka a šířka obdélníkového štepu. Pacient je časně mobilizován a třetí den po výkonu propuštěn. Orální aplikace antibiotik je ukončena až po odstranění katétru. VÝSLEDKY Časné komplikace Ke krvácení v místě odběru štěpu během prvních tří dnů po operaci došlo u 15 (4,3 %) pacientů, ale pouze u dvou pa - cientů (léčených na počátku naší učební křivky) byla nutná okamžitá chirurgická revize. Většina pacientů (85,2 %) neuvá - děla okamžitě po výkonu žádnou bolest (49,2 %) nebo pouze mírnou bolest (36 %) a pouze 3,7 % pacientů vyžadovalo apli - kaci protizánětlivých agens pro zmírnění bolesti. U většiny pacientů (65,8 %) došlo po výkonu k slabému (41,2 %) nebo mír - nému (24,6 %) otoku, ale 58,6 % se však již třetí den po výkonu mohlo vrátit k normální stravě. Krátce po operaci uvedlo 52,6 % pacientů, že hlavní příčinou dys - komfortu byla perineální rána (ve srovnání s ránou v dutině ústní), zatímco 18,3 % pacientů nepociťovalo žádný dyskomfort. Obr. 7. Velký defekt v oblasti odběru po odstranění štěpu. Pozdní komplikace První čtyři otázky se zaměřovaly konkrétně na komplikace související s chirurgickým uzavřením místa odběru štěpu. Většina pacientů (88,3 %) nepociťovala v souvislosti se stehy v ústech žádné znecitlivění (48 %) nebo pouze mírné znecitlivění (40,3 %). U 93,9 % pacientů necitlivost přetrvala pouze po dobu jednoho měsíce po výkonu. Čtyři měsíce po výkonu, kdy byl dotazník distribuován pacientům, nepoci - ťo vala většina pacientů (82,8 %) žádné znecitlivění v ústech v souvislosti s jizvou po odběru štěpu. Incidence infekce (otázka 5) v dutině ústní po výkonu byla velmi nízká (1,7 %). Otázky 6 10 se zamě - řovaly konkrétně na pozdní následky spojené s chirurgickým uzavřením místa odběru štěpu. Většina pacientů (87,4 %) uvedla, že chirurgické uzavření rány ne - mělo žádné důsledky, jako např. potíže při otvírání úst, úsměvu, pocit suchosti v ústech nebo otok po jídle. Všichni pa - Urol List 2011; 9(1):

10 Technika odběru štěpu ze sliznice dutiny ústní při rekonstrukci močové trubice: hodnocení pooperačních komplikací a spokojenosti pacientů cienti byli schopni během jednoho měsíce (otázka 12) po výkonu konzumovat normální stravu (otázka 11). Spokojenost pacienta Na otázku: Podstoupil byste znovu odběr štěpu ze sliznice dutiny ústní pomocí této techniky? odpovědělo 343 pacientů (98 %) kladně a 7 pacientů (2 %) záporně [11]. Všichni pacienti, kteří byli s výsledkem operace nespokojeni, měli dlouhou anamnézu neúspěšných uretroplastik a námi provedený výkon byl opět neúspěšný. Neúspěšná uretroplastika pravděpo - dobně ovlivnila názor pacientů, neboť tito neuváděli vysoké skóre v doménách hodnotících výskyt časných a/nebo pozdních pooperačních komplikací. DISKUZE Incidence pooperačních komplikací v du - tině ústní po odběru štěpu z úst stále představuje nevyřešený problém vzhledem k tomu, že většina publikovaných článků nerozlišuje různé techniky odběru nebo neuvádí velikost a tvar odebíraného štěpu [4 6,8 10]. Někteří autoři popisují odběr štěpu o velikosti > 5 cm [5,8,9]. Studie srovnávající výsledný stav při odběru OM štěpu ze rtu a z tváře uvádějí, že odběr sliznice z tváře je spojen s menším dys - komfortem a menším výskytem kompli - kací po výkonu [6,7,13]. Rozdíl v morbiditě lze přičítat odlišné anatomické lokalizaci míst odběru [7]. Při odběru štěpu z tváře dochází častěji ke vzniku zjizvení a kontraktury, protože se tato oblast nachází nad m. buccinator [7], zatímco odběr štěpu ze rtu může způsobovat znecitlivení vzhledem k tomu, že se ret nachází pro - ximálně od n. mentalis [7]. V případě, že je ze rtu odebrán širší štěp, může v důsledku primárního uzavření rány nebo kontraktury dojít k inverzi rtu. Dvě studie srovnávaly skupinu pa - cientů (bez jakéhokoli výběru), u nichž byla rána po odběru sliznice z tváře uzavřena, s pacienty, u nichž bylo místo ponecháno bez sutury [4,10]. Autoři dospěli k závěru, že vzhledem k tomu, že uzavření místa odběru zhoršuje pooperační bolest, je lepší ponechat místo odběru bez sutury [4,10]. Hlavní dlouhodobé pooperační komplikace zahrnovaly znecitlivění, přetr - vá vající potíže při otvírání úst a změny produkce slin [4 10]. Obě studie jsou velmi přínosné vzhledem k tomu že se jedná o prospektivní a randomizované kontrolované studie (RCT) [4,10]. Autoři však ne - uvádějí průměrnou velikost ani tvar štěpu odebíraného z tváře, ačkoli jedna ze studií jasně uvádí, že bolest nijak nesouvisela s velikostí štěpu [4,10]. Na základě zku - šeností se domníváme, že volba, zda místo odběru uzavřít, nebo nikoli, by měla závi - set na tvaru a velikosti odebíraného štěpu. Při odběru velkého štěpu obdélní - kového tvaru (> 2,5 cm na šířku a > 4 cm na délku) může být sutura pod tahem (obr. 6,7), což způsobuje bolest a kon - trakci. Za těchto okolností souhlasíme s autory, kteří doporučují ponechat místo odběru štěpu otevřené. Pro usnadnění uzav ření rány bez tahu (obr. 3 5) dopo - ručujeme odebírat štěp elipsovitého tvaru (obr. 1) raději než obdélníkového tvaru. Délka štěpu by neměla přesahovat 4 cm a šířka 2,5 cm (obr. 1). Šířka a velikost otevřených úst je u jednotlivých pacientů rozdílná a závisí také na věku. U pacientů s malými ústy je tedy nutné vyvarovat se odebírání většího štěpu a uzavírání rány. Abychom předešli vzniku pooperačních komplikací, upřednostňujeme u těchto pacientů odběr dvou menších štěpů z obou tváří, raději než jednoho většího štěpu z jedné tváře. Výsledky největší doposud publikované studie (zahrnující 350 případů) tento postup potvrzují. V naší studii jsme zaznamenali následující výsledky: 73,4 % pacientů si stěžovalo na znecitlivění úst pouze po dobu jednoho týdne, 98,3 % pacientů nepozorovalo žádné přetrvávající potíže při otvírání úst a 97,1 % pacientů nezaznamenalo žádnou změnu v produkci slin. Domníváme se, že spíše než uzavření rány má tyto příznivé výsledky na svědomí zejména velikost a tvar štěpu. Naše studie však má jisté nedostatky. Jedna z námitek by se mohla týkat veli - kosti odebíraného štěpu. Štěp o velikosti 4 2,5 cm odebraný z jedné tváře je však dostačující pro korekci většiny striktur bulbární močové trubice vzhledem k tomu, že elastická sliznice umožňuje měnit velikost štěpu, v případě nutnosti lze dosáhnout délky až 6 cm. Štěp o šířce 2,5 cm je dostatečný pro většinu rekonstrukčních operací striktury o délce > 6 cm a šířce > 2,5 cm vyžadují odběr sliznice z obou tváří nebo složitější zákrok. Posledním nedostatkem může být skutečnost, že dotazník pro hodnocení časných kompli kací pacienti obdrželi až desátý den po výkonu a na otázky odpovídali retrospektivně, což nemusí být úplně nejvhodnější, například hodnocení bolesti pacienti pro váděli třetí, šestý a desátý den po operaci. ZÁVĚR Odběr štěpu ze sliznice tváře s následným uzavřením rány představuje bezpečnou techniku dosahující vysoké míry spokojenosti pacientů. Abychom předešli vý - skytu pooperačních komplikací, je nezbytné odebrat štěp elipsovitého tvaru, jehož velikost by neměla překračovat 4 cm na délku a 2,5 cm na šířku. Literatura 1. Markiewicz MR, Lukose MA, Margarone JE et al. The oral mucosa graft: a systematic review. J Urol 2007; 178(2): Markiewicz MR, Margarone JE, Barbagli G et al. Oral mucosa harvest: an overview of anatomic and biologic considerations. EAU-EBU UPDATE SERIES (5) 2007; 5: Simonato A, Gregori A, Ambruosi C et al. Lingual mucosal graft urethroplasty for anterior urethral reconstruction. Eur Urol 2008; 54(1): Wood DN, Allen SE, Andrich DE et al. The morbidity of buccal mucosal graft harvest for urethroplasty and the effect of nonclosure of the graft harvest site on postoperative pain. J Urol 2004; 172(2): Dublin N, Stewart LH. Oral complications after buccal mucosal graft harvest for urethroplasty. BJU Int 2004; 94(6): Jang TL, Erickson B, Medendorp A et al. Com pa - rison of donor site intraoral morbidity after mucosal graft harvesting for urethral reconstruction. Urology 2005; 66(4): Markiewicz MR, DeSantis JL, Margarone JE et al. Morbidity associated with oral mucosa harvest for urological reconstruction: an overview. J Oral Maxillo - fac Surg 2008; 66(4): Castagnetti M, Ghirardo V, Capizzi A et al. Donor site outcome after oral mucosa harvest for urethroplasty in children and adults. J Urol 2008; 180(6): Kamp S, Knoll T, Osman M et al. Donor site morbidity in buccal mucosa urethroplasty: lower lip or inner cheek? BJU Int 2005; 96(4): Martin BA, Rouke K, Edmonton AB. Closure vs non-closure of buccal mucosa graft harvest site: a randomized controlled trial. J Urol 2009; 181: 15(abstract 39). 11. Barbagli G, Vallasciani S, Romano G et al. Morbi - dity of oral mucosa graft Harvesting from a single cheek. Eur Urol 2010; 58(1): Urol List 2011; 9(1): 7 10

11 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard A. Čermák, D. Pacík SOUHRN Pro rekonstrukci striktury bulbární uretry byla a je používána řada technik a metod. Použití kožních volných štěpů nebo přenesných kožních laloků penilní kůže byla dlouhou dobu s oblibou využívána jako nejvhodnější tkáň pro substituční uretroplastiku při řešení striktury uretry. Komplikace s přihojením, či spíše rejekcí štěpu, tvorba divertiklů, nebo naopak jizvení limitovalo jejich úspěšné využití. Určujícím faktorem pro úspěšný výsledek štěpu je jeho mechanická podpora. Historicky původně oblíbené ventrální umístění štěpu bylo hojně používáno pro snadný operační přístup příznivé vlastnosti lůžka štěpu, které zajišťovala spongiózní tkáň. Ve srovnání s povrchem corpora cavernosa, které nabízí velmi dobrou mechanickou podporu štěpu, je však lůžko tvořené spongiozní tkání ve ventrální pozici suboptimální. Využítí dorzálního umístění štěpu umožňuje dobré rozprostření štěpu na tunica albuginea corpora cavernosa po celé délce překlenutí striktury uretry. Fixace graftu zamezí svraštění a retrakci štěpu a přilnutí plochy zajistí dobrou revaskularizaci. V současné době jsou již i dlouhodobá data sledování velmi slibná ve srovnání s předchozími metodami. SUMMARY MANAGEMENT OF URETHRAL STRICTURE: DORSAL FLAP FROM BUCCAL MUCOSA THE GOLD STANDARD A whole variety of techniques have been used for the reconstruction of bulbar urethra stricture. Free skin grafts or transferred cutaneous flaps from penile skin have been long considered as the most suitable tissue material for substitution urethroplasty in urethral stricture management. However, the complications associated with wound healing or graft rejection, occurrence of diverticles or scarring restricted the chances for successful outcome. The mechanical support of graft is considered the most critical factor for treatment success. Ventral graft placement was abundantly used due to the easy chirurgical access and suitable graft bed characteristics provided by spongious tissue. However, compared with the surface of corpora cavernosa, which provides a good mechanical support, is bed from spongious tissue considered suboptimal. Dorsal graft placement enables adequate graft spread over tunica albuginea corpora cavernosa along the entire length of stricture. Graft fixation prevents graft contracture or retraction and adhesion of the surface ensures good revascularization. The currently available long term follow-up data seems pro - mising (compared to the older techniques). KLÍČOVÁ SLOVA striktura uretry bukální sliznice graft uretroplastika rekonstrukce uretry KEY WORDS urethral stricture buccal mucosa graft urethroplasty urethral reconstruction ÚVOD Striktura močové trubice představuje u mužů závažné onemocnění. V případě striktury je narušena normální schopnost správného a kompletního vyprázdnění močového měchýře. Dochází ke stáze moči nad překážkou, a tím se vytvářejí příhodné podmínky k rozvoji močové in - fekce. Závažnost problematiky spočívá v tom, že nemocných se zúžením močové trubice v posledním desetiletí přibývá. Neustálým rozšiřováním endoskopických metod v diagnostice a léčbě urologických onemocnění včetně mnohočetných mani - pulací v horních cestách močových se vý - znamně zvyšuje výskyt iatrogenních striktur. Záněty, traumata a rozvoj intenzivní medicíny, u které je nezbytné sledování nemocných včetně přesného monitorování diurézy pomocí zavedeného permanentního katétru, jsou příčinou vzniku striktury, která se může projevit až po několika letech. Etiologicky hraje u vzniku striktury hlavní roli parciální ztráta výstelky močové trubice. Vzniklé defekty mají tendenci se rychle hojit kontrakcí deepitelizovaných částí k sobě s následným překrytím sliznicí. Při mikci navíc dochází k rupturám vzniklé jizevnaté tkáně, dochází k průniku moči do subepiteliálních prostor, zánětlivé prim. MUDr. Aleš Čermák Urologická klinika FN Brno Jihlavská 20 Urol List 2011; 9(1):

12 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard Obr. 1. Striktura uretry ureterografie. Obr. 2. Striktura uretry peroperační nález. reakci a následné spongiofibróze. To vede ke zúžení lumen močové trubice. Infekce močových cest celý tento proces výrazně zhoršuje. Hlavními etiopatogenetickými faktory vedoucími ke tvorbě striktury jsou poranění a infekce močové trubice. Nej - častěji dochází k iatrogennímu poškození uretry mechanicky při nešetrném zavá - dě ní uretrálního katétru do nedostatečně lubrikované uretry, použitím nepřiměřeně velkého průměru katétru s následnou ischemickou nekrózou stěny, blokádou uretrálních žlázek s následným zánětem a zejména instrumentálními výkony v uro - poetickém systému. PŘÍČINA STRIKTURY URETRY Etilogicky lze rozdělit příčiny zúženiny močové trubice na: idiopatické vrozené traumatické pozánětlivé lichen sclerosus Volba metody léčby striktury uretry závisí na lokalizaci, délce striktury, roz - sahu poškození jizevnaté tkáně, spongio - fibróze. Spongiofibróza se téměř vždy nachází na distálním i proximálním konci striktury. Důležitá je tedy její celková délka i tloušťka. Snaha o rekonstrukci striktury uretry musí vycházet nikoli z délky striktury, ale z délky spongiofibrózy, protože ta je nositelem strikturogenního potenciálu. Nejčastější příčinou restenózy, a tudíž s e- lhání léčebného postupu, je v nedosta - tečném rozsahu excize postižené tkáně. Při volbě metody je důležité zhodnocení radiologického nálezu na uretrografii. Toto vyšetření samotné ale nestačí ke správ - nému zhodnocení a často vede k podhodnocení nálezu, protože radiologicky se jeví striktura krátká, ale ve skutečnosti může být rozsah spongiofibrózy delší. Excize nebo incize pouze radiologicky zúžené části trubice může vést k ponechání spongiofibrózy a časné restenóze. Pro určení rozsahu striktury je potřebné zhodnocení tzv. grey šedé uretry (postižená část) a určení hranice pink růžové uretry, která je normální, kde je sliznicí patrné normálně prokrvené spongiózní těleso. DIAGNOSTIKA Pro určení rozsahu a naplánování adekvátní léčby je nutné pečlivé vyšetření močové trubice. K zobrazení lokalizace a délky striktury je standardním vyšetřením retrográdní uretrocystografie (UCG) a mikční cystouretrografie (MCUG). Ultrasonografie uretry doplňuje uretrocystografii informací o stupni a rozsahu spongiofibrózy, která je důležitá pro volbu léčebného postupu. Dobře se zobrazují striktury penilní uretry, kde je až stoprocentní výtěžnost. Hůře lze hodnotit strik - tury bulbární uretry, kde je výtěžnost menší. Spongiofibróza uretry zahrnuje nálezy od prostého zesílení stěny až po hy perechogenní jizvu. Striktury přední uretry se podle stupně zjištěné spongiofibrózy dělí do šesti skupin (Jordanova klasifikace z roku 1987). Objektivním průkazem ztí - žené mikce je uroflowmetrické vyšetření, které je velmi jednoduché a neinvazivní. Pro strikturu uretry je typický obdélníkový tvar křivky s prodlouženou dobou močení a nízkým maximálním i prů měr - ným průtokem. Experimentálně se zkouší měření rychlosti proudění kontrastní látky v oblasti striktury pomocí dopplerovské ultrasonografie. Tím lze hodnotit dyna - mickou závažnost zúženiny. Endosko - pickým vyšetřením močové trubice se pátrá zejména po tzv. šedé ( grey ) sliznici, která ukazuje na přítomnost spongio - fibrózy. Při endoskopii lze lokalizovat zevně a určit délku striktury palpací konce ureteroskopu a prosvícením stěny. Rekonstrukce uretry je i v současné době moderní urologie záležitost velmi jemná, delikátní, vyžadující často dlouho - dobé zkušenosti a osvojení a zvládnutí řady technik, které je třeba někdy volit až podle aktuálního operač ního nálezu. Stanovení rozsahu spongio fibrózy před - operačně může být nesnadné, protože je palpačně hmatná až při velkém rozsahu. Méně rozsáhlá, avšak chirurgicky vý - znamná spongiofibróza je patrná až po incizi uretry. Fibróza má vyhlazený šedý epitel, spongiozní těleso je na řezu fibrotické až sklerotické a nekrvácí. Délku spongiofibrózy lze určit až po prodloužení incize do růžové, měkké uretry a hojně krvácivého spongiouního tělesa. Vnitřní optická uretrotomie (OUTi) je metoda jednoduchá a účinná u krátkých měkkých cirkulárních striktur. Optická uretrotomie byla zavedena do urologické praxe Sachsem v roce Podstatou je protětí striktury uretry až do zdravé tkáně. Tím se odstraní kontraktura jizvy. Poté probíhá hojení epitelizací incize z okrajů rány. Metoda je zatížena vysokou četností recidiv [1]. Pansadoro a Emiliozzi zjistili, že vnitřní optická uretrotomie byla dlouho - době úspěšná jenom u striktur < 15 mm. V žádném případě se nezdařilo recidivu striktury úspěšně vyřešit druhou optickou uretrotomií, naopak často po ní došlo 12 Urol List 2011; 9(1): 11 19

13 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard k prodloužení striktury. Celková úspěšnost léčby metodou OUTi se udává kolem 30 % [17]. Naději na trvalý úspěch mají jen krátké a blanité striktury nezánětlivého pů vodu. V současné době se indikuje optická uretrotomie pouze u krátkých iriso - vých striktur bez prokázané spongiofibrózy. Rekonstrukce uretry s excizí spongio - fibrózy a anastomózou end-to-end může dosahovat úspěšnosti až v 95 % případů. Metodu však lze použít u krátkých striktur tak, aby byla výsledná anastomóza zcela bez napětí. Hodí se tedy k řešení striktury délky max mm. Kromě samotného překlenutí defektu je třeba ještě počítat s 20 mm podélné incize spatřovaných okrajů uretry. Celkový posun je tedy 40 mm a i při dostatečné mobilizaci pro - ximálního i distálního okraje je to maxi - mální délka, aby anastomóza zůstala bez napětí a snížilo se riziko ischemie [2]. K náhradě postižené části uretry se již delší dobu využívá přenesených kožních laloků z oblasti genitálií, nebo štěpů získaných z genitální či extragenitální oblasti. Kožní laloky s sebou nesou kom - plikace v podobě nutnosti rozsáhlé excize na penisu či šourku, potřebě velké mobilizace laloku k přenosu hluboko do peri - nea. Laloky vykazují vyšší četnost jizvení z důvodu torze vyživující stopky. Při použití skrotálního laloku vyrůstá z ponechaných folikulů ochlupení, na kterém může vznikat litiáza [3,4]. Extragenitální kožní laloky také vykazují vysokou tendenci k jizvení [5]. Webster et al porovnávali výsledky štěpů získaných z kůže penisu a z extragenitálních oblastí (vnitřní strana paže) a zjistili, že extragenitální štěpy vyka - zují velmi vysokou četnost komplikací a neúspěchu. První, kdo popsal použití sliznice močového měchýře pro substituční uretroplastiku, byl Mammelar [6]. Výsledky nebyly příliš povzbudivé jednak pro kom - plikace při odběru tkáně, velkou tloušťku a nepravidelný povrch uretry v místě štěpu, hojnou sekreci a tendenci k tvorbě divertiklů. Využití štěpu z bukální sliznice získalo v poslední době velkou popularitu. Bukální sliznici lze použít pro rekonstrukci při řešení jak striktury uretry, tak i komplexu hypospadie. Použití bukální sliznice není však úplně nové. Humby popsal použití Obr. 3. Odběr bukání sliznice. Obr. 4. Steh lůžka po odběru štěpu z bukání sliznice. bukální sliznice již v roce 1941 [7], ale největšího rozmachu dosáhla až po roce V roce 1998 referoval Barbagli se - stavu 37 pacientů, u kterých byla použita předkožka, ale v 6 případech z důvodu nedostatku tkáně byla striktura bulbární uretry řešena jednodobou plastikou s dorzálním, netubularizovaným onlay štěpem z bukální sliznice [8]. V současné době máme k dispozici následující materiál pro uretroplastiku: genitální nebo extragenitální kůže sliznici močového měchýře orální sliznici/štěp z bukální sliznice, rtu, jazyka střevní sliznice jiný materiál matrix tkáňové inženýrství Urol List 2011; 9(1):

14 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard Obr. 5. Upravené štěpy bukání sliznice. Obr. 6. Moblizace uretry. Obr. 7. Otočení mobilizované uretry o 180 a podélná incize. TECHNIKA POUŽITÍ BUKÁLNÍHO ŠTĚPU Operační výkon se provádí v celkové anestezii s nasotracheální intubací. Pacient je polohován do vysoké litotomické polohy. Operaci provádí dva ope - rační týmy s vlastním instrumentáriem. Jedna skupina provádí samotnou plastic - kou operaci na uretře, druhá skupina (v našem případě využíváme služeb plastického chirurga) odebírá potřebný stěp z bukální nebo lingvální sliznice. Tkáň je odebírána nejčastěji z vnitřní strany tváře pod Stensenovým vývodem, který nesmí být poraněn. Touto technikou lze obvykle získat až 6 cm dlouhý štěp. Pokud je třeba získat delší úsek, je možné řez prodloužit pod dolní ret směrem ke střední linii. Tímto způsobem lze získat až cm tkáně. Je možné provést i odběr z druhé strany tváře a štěpy spojit. Před odběrem je vhodné injikovat podkožně Lidocain 2 % s adrenalinem 1 : pro lepší hemostázu. Podkožní injekce roztoku vypne tkáň, a usnadní tak odběr štěpu. Barvivem označený štěp je vyříznut a vy - jmut. Rána je zkontrolována a provedena pečlivá hemostáza. Ránu šijeme obvykle jednotlivými Vicryl Rapid 3-0 stehy. Pokud je odběr elipsoidního tvaru, okraje lze dobře přiblížit a ránu sešíváme jednotlivými stehy tak, aby tkáň byla bez napětí (obr. 3,4). Pokud je odběr obdélníkového tvaru, je vhodnější ponechat místo odběru bez sutury k volnému hojení granulací Obr. 8. Vložení štěpu a jeho fixace na corpora cavernosa. Obr. 9. Proximální a distální apex, otev - řené uretry jsou našity na hroty štěpu. Obr. 10. Uretra je rotována do původní pozice. 14 Urol List 2011; 9(1): 11 19

15 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard a epitelizací. Po odběru upravujeme graft do potřebného tvaru (obr. 5). Před vlože - ním štěpu provedeme jeho pečlivé očištění od zbytků podkožního tuku. Výhody použití orální sliznice: relativně snadné získání, v případě potřeby lze získat dva štěpy relativně pevná, ale pružná obvykle je k dispozici dostatek tkáně dává dobré šance na přihojení tkáň je dobře vaskularizovaná, epitelová část je dostatečně silná a podkožní je relativně tenká malá četnost komplikací v místě odběru pro tkáň je přirozené vlhké prostředí odolnost vůči kožním nemocem odolnost vůči infekcím, má výborné imunologické vlastnosti místo odběru zůstává skryté Odběr tkáně však musí být proveden zkušeným chirurgem v orofaciální oblasti, aby nedošlo ke komplikacím. Možné komplikace při odběru bukální sliznice: parestezie (nejčastější komplikace) peroperační krvácení pooperační infekce bolest a otok poranění vývodu slinné žlázy obtížný odběr při omezené hybnosti čelisti ztráta, nebo porucha citlivosti tváře nebo dolního rtu při poškození nervu Obr. 11. Striktura přední uretry. Velikost štěpu musí být velká podle fyziognomie ústní dutiny pacienta, aby nedošlo k potížím při otevírání úst. Stan - dardní potřebná velikost graftu je 4 cm délky a 2,5 cm šířky. Tato velikost bývá bezproblémová při odběru i pooperačně při otevírání úst. Pokud je potřeba větší štěp, preferujeme odběr dalšího štěpu z druhé strany před rozsáhlým odběrem právě z důvodu vyhnutí se popsaným komplikacím. Odběr tkáně ze rtu Odběr tkáně ze rtu je rychlá a snadná metoda. Podél zevní hrany dolního rtu jsou naloženy 3 situační stehy, aby bukální slizince zůstala natažená. Stejným způsobem jako u bukální sliznice se používá injekce 1 2% Lidokainu s adrenalinem 1 : Obr. 12. Dorzální onlay bukání štěp. Urol List 2011; 9(1):

16 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard Graft je odejmut v potřebné délce. Je provedena pečlivá hemostáza. Místo odběru se ponechává k sekundárnímu hojení bez sutury. Ihned po odběru se na ránu přikládá led k zamezení vzniku otoku a hematomu. Metoda je velmi jednoduchá a rychlá, ale někteří pacienti si stěžují na kosmetický výsledek. Po zhojení může být hranice rtu vtažená nebo naopak evertovaná. Z těchto estetických důvodů není vhodné odebírat štěp větší než 4 cm délky a 1,5 cm šířky. Výhody odběru štěpu ze rtu: odběr je možné provést u všech pacientů odběr je rychlý a snadný, nevyžaduje nosní intubaci a speciální ústní retraktor štěp je ideální pro všechny typy uretroplastik vyžadujících menší a tenký typ graftu Graft je vhodný v dětské urologii (hypospadie) pro one-stage dorzální penilní a bulbární uretroplastiky. Obr. 13. Distrakční ruptura uretry. Obr. 14. Resekční anastomóza end-to-end. Odběr tkáně z jazyka Odběr z jazyka by měl provádět ústní chirurg. Je použit standardní ústní roz - věrač, špička jazyka je vytažena na stehu z dutiny ústní. Není potřeba instilace Lidokainu ani adrenalinu. Po identifikaci Whartonova vývodu je pečlivě zkontro - lován průběh lingválního nervu. Okraje štěpu jsou naříznuty skalpelem a celý štěp je získán uvolněním nůžkami od spodiny. Lůžko je pečlivě zkontrolováno a stavěno krvácení. Rána je zašita jednotlivými 4-0 stehy. Štěp je upraven odstraněním spodní fibrovaskulární tkáně. Obvyklá velikost získaného štěpu je 4 cm délky a 2,5 cm šířky. V případě potřeby je možné odebrat tkáň z druhé strany jazyka. Na závěr výkonu je vhodné pokapat dorzální povrch jazyka několika kapkami citrono - vého džusu ke stimulaci slinných žláz. Pooperačně má být pacient kontrolován ústním chirurgem nejméně dvakrát denně. Výhody odběru štěpu z jazyka: odběr je možné provést u všech pacientů možnost získání dvou štěpů jizva po odběru je skrytá odběr je rychlý a snadný štěp je vhodný pro jakoukoli uretroplas- 16 Urol List 2011; 9(1): 11 19

17 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard tiku, kde je použit menší a tenký štěp. Je dobrou alternativou odběru tkáně ze rtu. POOPERAČNÍ PÉČE Po odběru tkáně z oblasti dutiny ústní je potřeba kontrola chirurgem alespoň dvakrát denně. První den může pacient přijímat tekutiny a zmrzlinu, následně tekutou stravu a třetí den může přijímat běžnou dietu. PŘÍPRAVA URETRY Obvykle začínáme operovat nejprve uretru, abychom zhodnotili rozsah defektu a mohli určit potřebný rozsah odebíraného štěpu. Přístup k bulbární uretře volíme standardně ze sagitálního řezu v perineální oblasti. Provedeme rozdělení musculus bulbocavernosus. Poškození bulbospongiózních svalů a perineálních nervů může vést k nedostatečným uretrálním kontrakcím s výslednou poruchou evakuace semene a zbytkové moči z uretry. Tyto poruchy mohou vyústit v oslabení proudu ejakulace, ve ztrátu ejakulace, neschopnost ejakuace semene, infertilitu, zadržení zbytkové moči v uretře či postevakuační odkapávání moči. Všechny tyto kom - plikace se mohou podílet na vzniku dočasné nebo trvalé sexuální dysfunkce. V některých případech proto provádíme techniku muscle and nerve sparing bulbární uretroplastiku s šetřením perineálního nervu a ozřejměním dorzálního obvodu uretry bez protětí svalů. Tuto metodu však nelze dobře využít v případě proximální striktury zasahující až k membranózní uretře. Tam vede šetření svalu k omezení manipulačního prostoru, který je nutný pro dostatečnou expozici dorzální strany uretry a bezpečné založení anastomózy mezi incidovanou uretrou a štěpem. Uretra je kompletně mobilizována (obr. 6), otočena o 180, a tak je ozřejměna její dorzální strana (obr. 7). Ta je podélně incidovaná v místě striktury a řez je prodloužen pro xi - mál ním i distálním směrem 1 cm do zdravé tkáně a normálního lumen. Proximální i distální uretra je kalibrována. Připravený graft pečlivě rozprostřeme a fixujeme na corpora cavernosa situač - ními stehy Vicryl 5-0 (obr. 8). Štěp fixujeme i v centrální části, abychom zamezili vzniku mrtvého prostoru. S výhodou lze použít tkáňového lepidla. Podle současných zkušeností je použití tkáňového le - pidla preferováno z důvodu lepší adheze po celé ploše vloženého štěpu a možnosti vyhnout se použití množství fixačních stehů. Poté provedeme anastomózu okraje sliznice uretry se štěpem pokračujícím stehem 5-0 (obr. 9). Zavedeme sili - konový katétr F 18 a rotujeme uretru zpět do původní polohy. Dokončíme suturu druhé stěny incize uretry ke graftu (obr. 10). Za 3 týdny po operaci provádíme RTG kontrastní vyšetření uretrografií. Za 3 mě - síce po operaci provádíme uroflowmetrii. Po uretroplastice rutinně zavádíme epicystostomii. Stále se vedou diskuze o nut nosti epicystostomie a názor není jednotný. Zastánci epicystostomie vyzdvihují větší bezpečnost při hojení operační plastiky. Vychází z předpokladu, že při epicysto - stomii se dokonaleji vyprazdňuje močový měchýř a nedochází k průniku moči kolem katétru do operované oblasti. Odpůrci epicystostomie poukazují na možný výskyt krvácivých komplikací po zavedení epicysto stomie a nutnost operační revize s evakuací hematomu. VÝSLEDKY NAŠEHO SOUBORU V roce bylo ošetřeno 87 pa - cientů se strikturou uretry, u kterých bylo provedeno 213 endoskopických uretrotomií OUTi (průměr 2,44 na pacienta). Výkon bylo nutno opakovat u 55 pacientů (63,2 %). U nich bylo provedeno 181 re - ope rací, nejméně jedna a maximálně pět. Tři a více výkonů bylo provedeno u 16 (20 %) z celkového počtu pacientů. Neúspěchy s OUTi vedly ke změně strategie v péči o nemocné se strikturou uretry. Pouze u pacientů se strikturou v bulbární části, která má irisový charakter, indikujeme optickou uretrotomii jako metodu volby s vědomím rizika recidivy. Pro provádění OUTi indikujeme jedno - duché, bulbární, měkké striktury kratší než 2 cm, dříve neléčené, dále jako me - todu léčby striktury vzniklé jako kom - plikace léčeného karcinomu prostaty a u mužů s komorbiditami, které vylučují provedení uretroplastiky. U pacientů s již provedenou uretrotomií a irisovou striktu - Tab. 1. Etiologie striktury. Příčina striktury Počet pacientů idiopatická 16 traumatická 7 lichen sclerosus (BXO) 2 iatrogenní 3 infekční 2 Celkem 30 Tab. 2. Místo striktury. Příčina striktury Počet pacientů panureterální 3 penilní 9 bulbární 18 Celkem 30 rou indikujeme otevřenou rekonstrukci a endoskopickou uretrotomii v případě časné recidivy neopakujeme. Tubulární striktury primárně indikujeme k otevřené uretroplastice, V roce bylo ošetřeno 18 pa cientů (27 62 let, průměrný věk 32 let) metodou dorzální bukání štěp a 12 pacientů resekční plastikou. Prů - měrná doba sledování byla 26 měsíců (4 39 měsíců). Žádný z pacientů nevyžadoval krevní převod. U dvou pacientů (dorzální bukání štěp) byl při kontrolní uretrografii (3 týdny po operaci) zjištěn únik malého množství kontrastní látky v místě anastomózy. V jednom případě v proximální části, v druhém případě distálně. V obou případech došlo k úspěšnému zhojení po dvoutýdenním zavedení katétru. U dvou (11,1 %) uretroplastik dorzálním bukáním štěpem a v jednom případě resekční anastomózy (8,3 %) došlo k restenóze po 31, resp. 34 měsících, resp. 12 měsících. U dvou pacientů se vy - vinula infekce v ráně, která byla úspěšně léčena změnou antibiotika. V jednom případě po resekční plastice došlo k infekci a rozestupu rány na perineu a stav si vyžádal resuturu. U žádného pacienta nevznikl divertikl nebo píštěl. Mikční průtok Q-max se zlepšil Urol List 2011; 9(1):

18 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard Tab. 3. Zlepšení Q-max a IPSS symptom skóre po operaci. Předoperační Pooperační p Q-max (prům.) DBMG 5,2 ml/s (3 11) 21 ml/s (15 28) < 0,001 Q-max (prům.) A-U 3,4 ml/s (3 13) 19 ml/s (16 32) < 0,001 IPSS DBMG 21,8 (13 28) 5,1 (4 10) < 0,001 IPSS A-U 20,4 (13 28) 4,7 (3 9) < 0,001 DBMG: dorsal buccal mucosa graft, A-U: resekční ureteroplastika (anastomotic urethroplasty) Tab. 4. Restenóza podle typu uretroplastiky. 1 rok 5 let 10 let 15 let A U resekční anastomóza 7 % 12 % 13 % 14 % DBMG substituční ureteroplastika 12 % 21 % 30 % 42 % DBMG: dorsal buccal mucosa graft, A-U: resekční ureteroplastika (anastomotic urethroplasty) tkáně štěpu, který je vystaven působení moči. Následné studie neprokázaly signifikantní rozdíl mezi úspěšností plastiky s agumentací štěpu a mezi resekční plastikou s náhradou štěpem. Uretroplastiky s resekcí by měly být prováděny pouze u traumatických striktur. Lokální komplikace Lokální komplikace se obecně vyskytují do tří let po operaci. Místní komplikace, jako jsou tvorba píštěle, tvorba divertiklu, stenóza meatu uretry a kontraktura štěpu se obvykle projeví do jednoho roku po operaci, ale mohou se vyskytnout i v poz - dějším období. Odkapávání po vymočení se obvykle vyskytuje 2 3 roky po operaci. z 5,2 ml/s (DBMG), resp. 3,4ml/s (A-U) na 21 ml/s (DBMG) 19 ml/s (A-U). IPSS symptomové skóre se snížilo signifikantně u DMBG i A-U. Komplikace v místě odběru tkáně (DBMG): 90 % pacientů nemělo bolesti 75 % mělo lehký nebo střední otok, který vymizel do 5 dnů 0 % podkožní hematom či krvácení 94 % mělo sníženou citlivost nejméně týden po operaci. Porucha cítivosti přetrvávala 3 měsíce po operaci u 6 % pacientů 0 % ED erektilní dysfunkce 6 % (jeden pacient) měl poruchu ejakulace 11,1 % mělo ukapávání moči po vymo - čení, zvláště při sedání do auta a vstávání Naše čísla jsou na malých souborech a sledování zatím není dlouhodobé. Proto je statistické hodnocení obtížné a lze předpokládat, že výsledky se budou ještě měnit. Obvyklá četnost je udávána na velkých souborech [16]. DISKUZE Jednodobá nebo vícedobá plastika Výsledky dlouhodobých sledování ukazují, že většina jednodobých plastik dosahuje vyšší účinnosti. Štěpem z bukální sliznice je dosahováno lepších výsledků u léčby defektů přední uretry spojených s hypo - spadií/epispadií (84 %, 75 %) stejně tak jako u léčby bulbární striktury (96 %) [9]. Při použití bukálního štěpu bylo dosaženo nejlepších výsledků ve srovnání s ostat - ními volnými štěpy i přenesenými živenými laloky. Vícedobá plastika je doporučována pro komplexní striktury vyžadující přenos většího množství tkáně nebo u přidru - žených lokálních komplikací, jako jsou extenzivní jizvení, píštěle či infekce [10]. Umístění štěpu Krátkodobé sledování výsledků hodnotilo úspěšnost dorzálních graftů 96 % a 85 % ventrálních. Při dlouhodobém sledování neshledává podstatných rozdílů mezi použitím dorzálního a ventrálního graftu [11,12]. Barbagli popsal tři varianty umístění bukálního štěpu: dorzální, ventrální a laterální [14]. Barbagli et al jsou průkopníky metody dorzálního bukálního štěpu. Původní reference byly 100% úspěšnost této metody a 90% úspěšnost dorzálního laloku kůže předkožky [8]. Nicméně další dlouhodobá sledování poukázala na nižší úspěšnost 84 % u dor - zálního bukálního štěpu [13] a 73 % při použití kůže předkožky [14]. Excize stenózy vs jednoduchá augmentace striktury Delvecchio et al v roce 2004 poukazovali na vhodnost provedení excize stenotické části uretry a doporučovali tento postup provádět vždy [15]. Předpokládali, že pouhé vložení onlay laloku je nevhodné z důvodu přenosu již primárně méněcenné SOUČASNÁ DOPORUČENÍ LÉČBY STRIKTURY URETRY Vnitřní uretrotomie (OUTi) je metoda s velmi vysokou pravděpodobností ne - úspěchu. Při hodnocení otázky, zda se stále mají provádět OUTi, nebo již ne pro - vádět, je odpověď ano i ne. Pro provádění OUTi jsou vhodné jednoduché bulbární striktury kratší než 2 cm, dříve neléčené, jestliže očekáváme úspěšnost > 40 % a pokud recidivu lze očekávat nejdříve po 6 měsících po první proceduře. Metoda by měla být používaná u striktury vzniklé jako komplikace léče - ného karcinomu prostaty a u mužů s komorbiditami, které vylučují provedení uretroplastiky nebo s krátkou předpokládanou dobou života. Dále je OUTi možné indikovat u mužů, kteří primárně odmítají provedení uretroplastiky. Je nutné pa - cienta na horší výsledky a vysokou pravdě - podobnost recidivy upozornit. OUTi by neměla být prováděna u delších striktur (> 2 cm) s extenzivní spongiofibrózou, u časné recidivy (méně než 3 měsíce) po OUTi nebo dilataci uretry. Není vhodná jako metoda léčby u stenózy membranózní uretry po pánevní fraktuře. Substituční uretroplastika je zatížena výskytem komplikací a selhání. Kde to lze, má být použita resekční plastika s anastomózou end to end. V případě, že nelze provést anastomózu, má být provedena substituční uret roplastika. Metoda onlay graft je 18 Urol List 2011; 9(1): 11 19

19 Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice zlatý standard účinnější než přenesené laloky. Jako nejúčinnější se dnes jeví uretroplastika s použitím přenosu bukálního štěpu. Bulbární uretroplastika by měla být prováděna se šetřením m. bulbospongiosus a perineálních nervů. Protětí bulbární uretry je doporučeno pouze u traumatic - kých striktur. U netraumatických striktur je metoda první volby s použitím onlay graftu. Umístění štěpu by mělo být dor - zální u celé přední uretry, pouze u proxi - mální části bulbární uretry je vhodné provést ventrální umístění laloku. Pro fixaci štěpu je výhodné použití tkáňového fibrinového lepidla. Orální sliznice vyka zuje nejlepší biologické vlastnosti ze sou časných známých substitučních materiálů. Pro správné hodnocení výsledků je nutné provádět pooperační sledování s RTG kontrastním vyšetřením uetrografie a sledování uroflowmetických parametrů průtoku moči. Výsledky je nutné hodnotit porovnáním předoperačních a poope - račních dotazníků. ZÁVĚR Je důležité si uvědomovat, že operační plastiky uretry přinášejí i přes propraco - vané techniky poměrně značné procento selhání a že náhrada jakýmkoli materi á - lem je v průběhu času stále ohrožena vznikem komplikací. Žádná ze současných metod nenabízí 100% úspěšnost léčby, proto je potřeba další zkoumání a hledání účinnějších metod léčby striktury uretry. Literatura 1. Heyns CF, Steenkamp JW, De Kock ML et al. Treatment of male urethral strictures: is repeated dilation or internal urethrotomy useful? J Urol 1998; 160(2): Fiala R, Záťura F, Reif R. Striktura a trauma mužské uretry. Praha: StudiaGeo 1999, edice UROLOG: Morey AF, McAninch JW. When and how to use buccal mucosal grafts in adult bulbar urethroplasty. Urology 1996; 48(2): Greenwell TJ, Venn SN, Mundy AR. Changing practice in anterior urethroplasty. BJU Int. 1999; 83(6): Webster GD, Brown MW, Koefoot RB Jr. et al. Subopti mal results in full thickness skin graft urethroplasty using an extrapenile skin donor site. J Urol 1984; 131(6): Memmelar J. Use of bladder mucosa in a one-stage repair of hypospadias. J Urol 1947; 58(1): Humby GA. A one-stage operation for hypospadias. Br J Surg 1941; 29: Barbagli G, Palminteri E, Rizzo M. Dorsal onlay graft ure t hroplasty using penile skin or buccal mucosa in adult bulbourethral strictures. J Urol 1998; 160(4): Wessells H and McAninch JW. Current controversies in anterior urethral stricture repair: free-graft versus pedicled skin-flap reconstruction. World J Urol 1998; 16(3): Palminteri E, Lazzeri M, Guazzoni G, Turini D and Barbagli G: New 2-stage buccal mucosal graft urethro - plasty. J Urol 2002; 167(1): Pansadoro V, Emiliozzi P, Gaffi M et al. Buccal mucosa urethroplasty in the treatment of bulbar urethral strictures. Urology 2003; 61(5): Pansadoro V, Emiliozzi P, Gaffi M et al. Buccal mucosa urethroplasty for the treatment of bulbar urethral strictures. J Urol 1999; 161(5): Barbagli G, Palminteri E, Guazzoni G et al. Bulbar urethroplasty using buccal mucosa grafts placed on the ventral, dorsal or lateral surface of the urethra: are results affected by the surgical technique? J Urol 2005; 174(3): Barbagli G, Palminteri E, Lazzeri M et al. Interim outcomes of dorsal skin graft bulbar urethroplasty. J Urol 2004; 172 (4 Pt 1): Delvecchio FC, Anger JT, Webster GD. A proposal that whenever possible stricture excision be a part of all bulbar urethroplasties: A progressive approach to patient selection. J Urol 2004; 171: Andrich DE, Dunglison N, Greenwell TJ et al. The long-term results of urethroplasty, J Urol. 2003; 170(1): Hyršl l, Kawaciuk I. Současný pohled na dg. a léčbu striktur močové trubice, Zdravotnické noviny, Lékař - ské listy 22/2000. Urol List 2011; 9(1):

20 duod inz A4 k1.indd 1 4/11/11 3:58:24 PM

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Konference. dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Kurdějov, 29. až 31. května 2014

Konference. dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Kurdějov, 29. až 31. května 2014 Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů Kurdějov, 9. až 3. května 04 ODBORNÝ PROGRAM Pátek 30. května 04 9.00 0.0 MEGAURETERY I. Ultrazvukové, scintigrafické a klinické nálezy u operovaných megaureterů

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat

Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra Ošetřovatelství a porodní asistence Bakalářská Práce Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat Vypracoval: Markéta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Stránka 1 z 29 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BOTOX botulini toxinum typus A prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka je botulini toxinum

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 1964 2014 Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno: a komu bylo více svěřeno, od toho bude více žádáno. Evangelium

Více

SMĚRNICE PRO DIAGNOSTIKU NEZHOUBNÉHO ZVĚTŠENÍ PROSTATY VE ŠVÉDSKU

SMĚRNICE PRO DIAGNOSTIKU NEZHOUBNÉHO ZVĚTŠENÍ PROSTATY VE ŠVÉDSKU SMĚRNICE PRO DIAGNOSTIKU NEZHOUBNÉHO ZVĚTŠENÍ PROSTATY VE ŠVÉDSKU Na švédských internetových stránkách Socialstyrelsen / Medicinsk Faktadatabas MARS (1) lze najít kvalitně zpracované klinické směrnice

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Dny dětské endokrinologie 2008

Dny dětské endokrinologie 2008 Abstrakta Dny dětské endokrinologie 2008 Symposium 1 Polohové anomálie varlat současná diagnostická a léčebná doporučení POLOHOVÉ ANOMÁLIE VARLAT V DĚTSKÉM VĚKU: HORMONÁLNÍ LÉČBA NEBO CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ?

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY Obalka_1_2011 6/7/11 8:31 AM Stránka 1 ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační

Více