Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladûjov na Moravû a její rekonstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladûjov na Moravû a její rekonstrukce"

Transkript

1 Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladûjov na Moravû a její rekonstrukce Jan FEDORâÁK Na podzim roku 2004 zaãala akce restaurování mariánského sloupu v obci Mladûjov na Moravû, kterou financoval Svazek obcí Regionu Moravskotfiebovska a Jevíãska. Restaurování probíhalo v rámci absolventsk ch prací v ateliéru kamene Institutu restaurování a konzervaãních technik v Litomy li. 1 Mladûjov na Moravû se zdá b t na první pohled zapomenut m koutem Podorlické vrchoviny, jinak tomu v ak bylo v období baroka, které zanechalo v obci fiadu sochafisk ch památek. Po celé 18. století zde byly ke cti a slávû boïí pravovûrn mi katolíky vztyãovány kfiíïe, sochy a svûtecké sloupy. K tûmto objektûm patfií i restaurovan mariánsk sloup, do té doby jedna z nejzanedbanûj ích památek v obci, na hranici samotného zániku a odborné vefiejnosti zcela neznámá. Sloup stojí na kraji mírnû svaïitého pole u kfiíïení cest v obci. V blízkosti sloupu protéká potok a samotné místo je ãasto podmáãené. Tyto okolnosti bezesporu pfiispûly k váïnému po kození díla. Podle slov pamûtnice z nedalekého stavení se vrcholová socha Immaculaty zfiítila bûhem melioraãních prací a regulace potoka, kdy byly okolní ol e vykáceny a jejich pafiezy vybouchávány. Následující roky pfiinesly naprostou degradaci místa, které se stalo skládkou a pohltila ho zeleà. Na poãátku restaurátorské akce, koncem fiíjna roku 2004, bylo torzo sochy nalezeno zahloubené a témûfi pohfibené v bahnû vedle sloupu, zahrnuté naváïkou kamení, kusû betonu, cihel a bfiidlicov ch ta ek. Samotn sloup byl v havarijním stavu. Vedle nalezeného torza byla vykopána fiada vût ích a men ích jasnû identifikovateln ch fragmentû. Bûhem prûzkumu okolí sloupu bylo nakonec nashromáïdûno pfies dvû stû zlomkû nejrûznûj ího charakteru. Chybûla hlava, ruce, valná ãást nohou a mnohé modelace plá tû. Zemská sféra obtoãená hadem se témûfi nedochovala. Pro potfiebu rekonstrukce bylo nasnadû provést hlub í prûzkum okolí podstavce, protoïe nebylo moïné jednoznaãnû fiíci, Ïe bûhem opakovan ch vykopávek byly nalezeny v echny dostupné fragmenty. âas amatérské archeologie pak s koneãnou platností ukonãila nastávající zima a bylo nutné smífiit se s nashromáïdûn m materiálem a jeho podobou. Vzhledem k tûïkému po kození torza nebylo moïné uvaïovat o navrácení sochy na pûvodní místo a bylo zfiejmé, Ïe bude muset b t nahrazena. Proto byly jiï pfied zapoãetím prací hledány dostupné informace o pûvodním díle i vhodné analogie svûteck ch a mariánsk ch sloupû pfiibliïnû stejného stáfií v ir ím okolí obce. Základním pfiedpokladem naplnûní poïadavkû památkové péãe navrácení funkce a v znamu mariánského sloupu, úspû ného restaurování a rehabilitace celého místa bylo najít vyobrazení, které by dostateãnû vypovídalo o pûvodní podobû vrcholové sochy. O pomoc pfii hledání byli poïádáni obãané obce i regionální a zahraniãní tisk. Paralelnû pokraãovalo studium obdobn ch mariánsk ch sloupû, které bylo zamûfieno na srovnání pfiedev ím s pracemi vy l mi z dílny olomouckého sochafie Johanna Sturmera. Analogická rekonstrukce mûla pak b t provedena podle nasbíraného obrazového materiálu. Základním podkladem pro rekonstrukci a dal í postup restaurování se nakonec stala barevná fotografie z roku 1976 ukazující stav sloupu pfied pádem vrcholové sochy, získaná od nûmecké rodiny Bojanovsky, Ïijící v Mladûjovû do 60. let 20. století. Nález fotografie posunul zam lenou rekonstrukci z oblasti interpretaãního hledání a hypotéz na pole rekonstrukce exaktní, i kdyï na základû nedokonalé dokumentace pûvodního objektu. Dostateãná míra zachování autentického kvalitního povrchu torza originální sochy navíc umoïnila provést rekonstrukci modelace díla. V rámci interpretace mariánského sloupu se souãasnû fie ila nezbytná otázka hypotetického autorství a datace. 2 Byl vysloven závûr, Ïe sloup s vrcholovou sochou Panny Marie Immaculaty byl postaven pravdûpodobnû nûkdy po morové epidemii roku 1715, nebo spí e aï pozdûji, kolem roku 1740, ãemuï nasvûdãuje páskov ornament uïit na hlavici sloupu a kubizující formy reliéfû na podstavci, které se v té dobû objevovaly. V kontextu regionální kamenické produkce se jedná o dílo pomûrnû vysoké v tvarné úrovnû. Proporãnû, v uïitém materiálu i umûleck m zpracováním hmoty kamene se mladûjovsk sloup nejvíce blíïí svatojánskému sloupu v nedalekém Radi ovû, jenï byl postaven roku 1739, a svûteck m sloupûm v blízk ch obcích Rychnov na Moravû a Kunãina. Poãátkem 18. století pûsobil v obci Jan Jifií Hendrich z Mladûjova, kter zde roku 1713 postavil dnes jiï neexistující sloup Nejsvûtûj í Trojice. 3 1 Obr. 1. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), sloup se sochou Panny Marie, stav z roku (Foto z archivu rodiny Bojanovsky) 1 Souãasná Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. 2 Konzultace Ph.D. Martin Pavlíãek. 3 Vratislav NEJEDL, Milo SUCHOMEL, Ivana MAXOVÁ, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiãní a dal í svûtecké sloupy a pilífie v okrese Svitavy, Praha 1997, s ,

2 2 3 Charakterem a proporcemi odpovídal sloupu mariánskému a lze vyslovit domnûnku, Ïe Jan Jifií Hendrich je autorem obou sloupû. Vzhledem a kompoziãním rozloïením draperie lze také sochu zafiadit do blízkosti dílenské práce olomouckého sochafie Johanna Sturmera, autora jedineãného sochafiského souboru v Kunãinû, kter vznikl v letech SoubûÏnû se shromaïìováním dostupn ch písemn ch a obrazov ch pramenû probíhal i podrobn restaurátorsk prûzkum vãetnû anal zy sloïení kamene, fragmentû barevn ch úprav a obsahu vodorozpustn ch solí. Mariánsk sloup byl vysekán z jemnozrnného kfiemenného pískovce. Materiál pro realizaci díla byl s nejvût í pravdûpodobností tûïen pfiímo v Mladûjovû. Lom se nalézá ve svahu Mladûjovského vrchu (647 m n. m.) nad obcí, místnû naz vaném Na Rottbergu. Na rozdíl od snûhovû bílého kamene pou- Ïitého na podstavec a vrcholovou sochu se ve hmotû dfiíku sloupu v raznû uplatàují Ïlutavé a pfiedev ím cihlovû aï krvavû ãervené mouhy a Ïílování, které je velice pûsobivé. Odli n kámen sloupu, zajímav v jimeãn m probarvením do ãervena, byl pravdûpodobnû pro své estetické kvality a barvu spojenou s mariánskou a morovou symbolikou pouïit zcela zámûrnû. Vedle pfiirozen ch mechanick ch a mrazov ch destrukcí spojen ch s pûsobením vlhkosti a kofienového systému vy ích rostlin pfiispûl k váïnému po kození sochy rovnûï nevhodn pfiede l konzervaãní zásah fluátování, 4 provedené pravdûpodobnû v roce Pfiedpoklad znaãné kontaminace solemi se nepotvrdil. Vzhledem ke stavu kamene torza sochy Panny Marie byl prûzkum doplnûn mûfiením pevnosti kamene a pfiedev ím mûfiením ultrazvukové transmise s cílem zpfiesnit rozsah po kození. 6 Ukázalo se, Ïe pro zabezpeãení a omezení destrukce hmoty si stav kamene vyïádá razantnûj í konzervaãní zásah s hloubkovou konsolidací. Aãkoli se to zpoãátku nezdálo pravdûpodobné, byly v záhybech torza sochy Panny Marie a na hlavici sloupu nalezeny fragmenty historick ch barevn ch úprav. 7 Reprezentativnost vzorkû ov em neumoïàuje spolehlivû a pravdivû stanovit posloupnost ani rozsah polychromie. 8 Metodick m vzorem pro samotné restaurování a konzervaci torza sochy se stala rekonstrukce domu U Kamenného zvonu v Praze a jeho sochafiské v zdoby prûãelí s pfiípadn m vyuïitím metody anastylózy. 9 Z poãtu a charakteru dochovan ch fragmentû bylo od poãátku jasné, Ïe jejich postupn m sestavováním bude dosaïeno jen neúplné formy, pouze ãásteãnû reprezentující pûvodní celek a velikost díla. Torzo sochy Panny Marie Immaculaty s dokumentární hodnotou artefaktu tak bylo respektováno ve své dochované podobû a restaurování bylo pfiirozenû vedeno jako konzervaãní a muzejní zásah. Konzervace byla rozdûlena do nûkolika základních etap, které zahrnovaly ovûfiené postupy. V první etapû konzervátorsk ch prací, po dokumentaci dochovaného stavu, bylo torzo spoleãnû se zlomky opatrnû oãi tûno od nánosû vegetace a zeminy. âi tûní probíhalo selektivnû od nejpevnûj ích ploch po nejpo kozenûj í. Následnû se pfiistoupilo k postupnému zpevàování torza opakovan mi nátûry a ponofiováním zlomkû do oragnokfiemiãitého konsolidantu. Jednotlivé fragmenty díla tak byly pfiipraveny k rekonstrukci podoby sochy a mohlo se zaãít s jejich provizorním spojováním. Nejprve bylo zapotfiebí roztfiídit zlomkov materiál. Stranou byly uloïeny úlomky, které neobsahovaly známky Obr. 2. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), torzo sochy Panny Marie, stav po pfievezení torza do ateliéru IRKT Litomy l, (Autorem fotografií 2 11 je Jan Fedorãák.) Obr. 3. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), torzo sochy Panny Marie, postup tfiídûní a zpevàování fragmentû. Obr. 4. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), torzo sochy Panny Marie, stav po restaurování. Obr. 5. Modeletto sochy Panny Marie. Obr. 6. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), torzo sochy Panny Marie, rekonstrukce sochy v sochafiské hlínû na sádrovém odlitku. Obr. 7. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), sloup se sochou Panny Marie po osazení vrcholové sochy, stav z roku 2007, detail. 4 Pfiítomnost fluátu potvrdila na základû dodan ch vzorkû laboratofi Fakulty stavební âvut Praha. Rezidua fluátû na povrchu sloupu i torza vrcholové sochy zcela uzavírala povrch kamene a tvofiila nepropustnou stûnu o mocnosti 0,02 mm. 5 O nûco níï domu ãíslo 122 stojí kamenná socha statue neposkvrnûného poãetí Marie. Na pfiední stranû soklu stojí: renovováno ke cti BoÏí od Josefa Jenische roku Pod kulat m sloupem, kter nese sochu svaté Marie, stojí 18F0 (pravdûpodobnû 1870). Viz Charlotte FRITSCHER-ZEBISCH, Abschrift aus der Blosdorfer Chronik im Jahre 1998, s Mûfiení rychlosti ultrazvuku potvrdilo viditelná po kození, upfiesnilo jeho rozsah a míru zpevnûní materiálu. Mûfiení provádûl Ing. Karol Bayer pfiístrojem USME-C (Geotron Krompoholz, BRD) s mûfiicí frekvencí 250 khz. 7 Vyhodnocení vzorkû provedli Ing. Karol Bayer a Ing. Renata Vyskoãilová (dnes Ti lová). 8 Pojivem polychromie byl olej. Nejstar í barevnou úpravu pravdûpodobnû tvofiil svûtl bíl nátûr, na kter byla pozdûji v pfiípadû vrcholové sochy nanesena okrová vrstva podklad pro zlatou fólii lepenou na mixtion. Rozsah zlacení nelze z dochovan ch fragmentû 474

3

4

5 originálního povrchu, a dále byly kameny tfiídûny do skupin podle velikosti, struktury, zpûsobu kamenického opracování a odstínu patiny. Nejvût í fragmenty s jasnû ãitelnou modelací se podafiilo snadno pfiifiadit k základnímu torzu, a tím odkr t podobu pûvodní kompozice díla. Následovalo hledání uplatnûní pro úlomky, jejichï vypovídací schopnost byla omezená. Pfies v echnu snahu se nepodafiilo vyãerpat v echny fragmenty se stopami pûvodního povrchu. Po ujasnûní základního mnoïství vyuïitelného materiálu bylo zahájeno jeho lepení do skupin, ke kter m pak byly snadnûji pfiifiazovány dal í úlomky. Lepení s ohledem na omezenou mnoïinu vyuïiteln ch fragmentû a zb vající kapsy mezi nimi bylo provádûno dvûma zpûsoby: tam, kde formy nab valy ucelen ch tvarû, byly lepeny pfiímo epoxidovou pryskyfiicí, a v místech, kde zb valy hypotetické moïnosti budoucího doplnûní nov mi nalezen mi fragmenty, byl spoj upraven s ohledem na moïnou reverzibilitu zásahu. Mechanicky nejvíce namáhané spoje byly podpofieny ãepy z kompozitního plastu. Celkov poãet vyuïit ch fragmentû se nakonec zastavil na ãtyfiiceti dvou. Vzniklé spáry mezi slepen mi zlomky byly vyplnûny modifikovan m minerálním tmelem. V sledná tmelicí smûs byla vybrána po sérii zkou ek zamûfien ch na pevnost, strukturu, barevnost a vratnost zásahu. Prezentace torza byla vyfie ena formou fixáïní kotvy, která byla vyfiíznuta ze Ïelezného plechu podle ablony v reálném mûfiítku kopírující povrch zad Panny Marie. Dimenzování fixáïní kotvy pfiedcházela konzultace se statikem a vypracování nûkolika variant prezentace sochy. Immaculata byla na závûr osazena na hranol podstavce z hrubozrnného pískovce. Pfied zapoãetím rekonstrukce bylo vymodelováno torzo sochy v mûfiítku 1 : 3, na kterém byla vyzkou ena ideální pfiedstava rekonstruovan ch tvarû. Vzniklé modelletto tak pfiispûlo k poznání charakteristického rukopisu díla a ovûfiení doplàovan ch hmot. Základem pro rekonstrukci se stala optická kopie sádrov odlitek sejmut z originálu prostfiednictvím sádrolukoprenové formy. Samotná rekonstrukce vrcholové sochy pak probíhala se snahou co nejvíce se pfiiblíïit fotografii zachycující stav památky pfied pádem. Dostupná fotografie ov em nepfiedstavovala dostateãnû instruktivní dokumentaãní podklad. Nebyl tak k dispozici vûrohodn materiál, podle nûhoï by bylo moïné pofiídit na fragmentárním sochafiském díle plastick nebo skulpturální dodatek zcela odpovídající originálu. Po skonãení tvarové interpretaãní rekonstrukce byla zhotovena nová forma pro pofiízení sádrového odlitku, jenï mûl poslouïit jako pfiedloha pro sekanou kopii. S ohledem na rozpoãet celé akce byla nakonec vytvofiena faksimile v umûlém kameni. V polovinû ãervence roku 2007 se nakonec po více neï dvou letech práce a prûtahû spojen ch také s finanãními otázkami podafiilo novou sochu osadit na místo, a obnovit tak podstatu pûvodního mariánského sloupu. Obr. 8. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), torzo sochy Panny Marie, grafické znázornûní lepen ch spojû. Obr. 9. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), socha Panny Marie, srovnání pûvodního stavu a stavu v prûbûhu konzervace torza. Obr. 10. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), socha Panny Marie, grafické znázornûní po kození. Obr. 11. Mladûjov na Moravû (okres Svitavy), sloup se sochou Panny Marie, stav po restaurování. bezpeãnû urãit, nanejv lo o patku, hlavici a vrcholovou sochu, jak mûïeme pozorovat na obdobn ch mariánsk ch sloupech. 9 Anastylóza znamená plné obnovení památkového artefaktu, objektu nebo díla jeho sloïením z jednotliv ch originálních dílû ãi fragmentû. VyuÏívá pûvodních zlomkû i k vsazování do zhotoven ch kopií. Tento postup byl uplatnûn v pfiípadû rekonstrukce domu U Kamenného zvonu (Jifií BLAÎEJ: Cesta za podobou soch z prûãelí domu U Kamenného zvonu, in: Zprávy památkové péãe 62, 2002, ã. 4, s )

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Jan HAVRDA, Michal TRYML A NOTACE: Problematika archeologicky

Více

Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle

Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle Zuzana Vaverková A NOTACE: Text rekapituluje v chodiska, metody a pracovní postup pfii opravách, restaurování, instalaci a vytváfiení prohlídkové

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech

Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Vratislav RY AV 3 In memoriam PhDr. Franka Ferdinanda Boldta, zakladatele Comenia v Chebu. 3 Autorem v ech fotografií

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální SOUHRNY

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální SOUHRNY Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti Semináfi Hlavního v boru Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální 4. 4. 2006 Brno SOUHRNY ãíslo 1 BRNO 2006 Hlavní v bor

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

FÓRUM 2000 OBSAH OCHRANA P ÍRODY 2

FÓRUM 2000 OBSAH OCHRANA P ÍRODY 2 FÓRUM 2000 Chtûl bych pohovofiit z hlediska ekologického a vlastnû vycházím ze svého tfietího úkolu tak, jak o nûm hovofiil Jeffrey Sachs. Tak, jak se na e století blíïí ke svému konci, stojí pfied námi

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více