PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA Zakázka. : Zhotovitel : Ing. ŠUPÁREK projekce 30. dubna 14/ Moravská Ostrava HIP Objednatel : Ing. Štpán Šupárek 777/ : Matiní gymnázium, Ostrava, píspvková organizace Dr. Šmerala Ostrava Datum : Únor 2012 Arch. íslo: /stavba-píloha 1

2 Základní údaje stavby: Cílem projektu jsou stavební úpravy jako píprava pro nové vybavení interiéru v laboratoi chemie ve 3. NP budovy Matiního gymnázia, Ostrava, píspvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25 v Moravské Ostrav. V rámci stavebních úprav bude provedeno vybourání stávající devotískové píky mezi souasnou laboratoí chemie a pípravnou, opravy omítek a podhled, dále výmna rozvod elektroinstalace, plynu, rozvod vody, kanalizace, opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obklad, dlažeb, vše jako píprava pro kompletní výmna nábytku a vybavení v prostorách laboratoe a pípravny. V rámci stavby se rovnž pedpokládá oprava souvisejících kanalizaních odpad pod stropem kabinetu fyziky ve 2. NP budovy. a) Identifikaní údaje stavby: název stavby REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA úel stavby místo stavby stavební úpravy, nové vybavení interiéru laboratoe chemie Moravská Ostrava parc.ísla pozemk dotených stavbou 653/1, k.ú. Moravská Ostrava okres kraj Ostrava-msto Moravskoslezský kraj investor stavby, objednatel projektu Matiní gymnázium, Ostrava, píspvková organizace Dr. Šmerala Moravská Ostrava provozovatel projektant Matiní gymnázium, Ostrava, píspvková organizace Dr. Šmerala Moravská Ostrava Ing. Šupárek projekce 30. dubna 2034/ Ostrava KAIT : Architektonické a stavebn - technické ešení: V rámci stavby bude provedeno vybourání stávající devotískové píky mezi souasnou laboratoí chemie a pípravnou, opravy omítek a podhled, dále výmna rozvod elektroinstalace, plynu, rozvod vody, kanalizace, opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obklad, dlažeb, vše jako píprava pro kompletní výmnu nábytku a vybavení v prostorách laboratoe a pípravny. V rámci stavby se rovnž pedpokládá oprava souvisejících kanalizaních odpad pod stropem kabinetu fyziky ve 2. NP budovy. Provoz v budov, poet a rozmístní zamstnanc: Budova Matiního gymnázia, Ostrava je šestipodlažní, nejí podsklepená. Je zastešená plochou stechou. Budova je využívána pro výuku gymnázia. Pro stavební práce nebude nutno uvolovat Arch /stavba-píloha 1-2 -

3 žádné další prostory, stavební práce budou probíhat uvnit budovy v dob hlavních prázdnin, skladování stavebního materiálu bude zajištno rovnž uvnit budovy, pístup na staveništ z vnitního dvora budovy. b) Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích: Dotená budova se nachází na parcele íslo 653/1 v katastrálním území Moravská Ostrava. Parcela je v KN vedena jako zastavná plocha a nádvoí, výmra parcely je 3301 m 2. Budova je vedena pod íslem popisným Dotená budova je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28. íjna 2771/117, Mor. Ostrava, , správcem nemovitosti ve vlastnictví kraje je Matiní gymnázium, Ostrava, píspvková organizace, Dr. Šmerala 25, Moravská Ostrava. Objekt se nachází na rovinném pozemku. c) údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: Projekt byl zpracován na základ tchto podklad: -prohlídky staveništ, zamení stavby a místních przkum -konzultace s objednatelem Místo výstavby bude dostupné z komunikace parc , ul. Dr. Šmerala. d) informace o splnní požadavk dotených orgán: V dokumentaci jsou dodrženy požadavky a podmínky všech dotených orgán státní správy. e) informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu: Dokumentace byla zpracována dle všech platných hygienických a požárn-bezpenostních pedpis, je v souladu s obecn technickými požadavky na výstavbu a se všemi platnými eskými technickými normami. f) údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí, popípad územn plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona: Stavba spluje podmínky územního plánu msta, jedná se o stávající objekt. g) vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a jiná opatení v doteném území: Sousední objekty nebudou stavbou nijak ovlivnny. Pro stavební práce nebude nutno uvolovat žádné další prostory, stavební práce budou probíhat uvnit budovy v dob hlavních prázdnin, skladování stavebního materiálu bude zajištno rovnž uvnit budovy, pístup na staveništ z vnitního dvora budovy. Stavba nemá nepíznivý vliv na životní prostedí. Jiná opatení v doteném území nejsou plánována. Arch /stavba-píloha 1-3 -

4 h) pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby: Pedpokládaná lhta výstavby je 2 msíce. Zaátek stavby se pedpokládá v msících ervenec a srpen Vzhledem k charakteru stavby bude veškeré zásobování stavby probíhat z vnitního dvora školy, kde bude umístno zaízení staveništ - kontejner, skladovací plocha apod. Pístup na staveništ bude vnitkem budovy. Bude nutno dsledn oddlit stavební innost od ostatních ástí budovy pomocí prachotsných plachet. i) statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové i nebytové v m2, a o potu byt v budovách bytových a nebytových: Orientaní hodnota stavby je urena v rozpotu stavby. B-SOUHRNNÁ ZPRÁVA: 1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení: a) zhodnocení staveništ, u zmny dokonené stavby též vyhodnocení souasného stavu konstrukcí; stavebn historický przkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón: Staveništ je tvoeno místností laboratoe chemie ve 3. NP budovy Matiního gymnázia, Ostrava Budova se nachází v památkové zón msta Ostravy, není památkov chránná, stavba eší pouze vnitní opravy bez zásahu do nosných konstrukcí a dispoziních zmn. b) urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících: Objekt se nachází na rovinném pozemku v souvislé zástavb. c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: Místo výstavby bude dostupné z komunikace parc , ul. Dr. Šmerala. Pípojky IS nebudou realizovány. d) ešení technické a dopravní infrastruktury vetn ešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území: Objekt se nachází mimo území s vlivy dlní innosti a na rovinném pozemku. e) vliv stavby na životní prostedí a ešení jeho ochrany: Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostedí v okolí stavby, nebo zde nebudou použity žádné zdravotn závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné i nebezpené technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolování žádných škodlivin. g) ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a komunikací: Netýká se stavby beze zmn. f) przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové dokumentace: Projekt byl zpracován na základ tchto podklad: Arch /stavba-píloha 1-4 -

5 -prohlídky staveništ, zamení a místních przkum -konzultace s objednatelem Výsledky všech przkum jsou zalenny do projektové dokumentace. h) údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a výškový systém: i) lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory: Stavba tvoí 1 stavební objekt. j) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich minimalizace: Sousední objekty nebudou stavbou nijak ovlivnny. Stavba nemá negativní vlivy na okolí. k) zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník: Bhem výstavby musí být postupováno dle platných výnos a pedpis o bezpenosti pi práci. Pi pedání staveništ zajistí investor pesné výškové i smrové vytýení stávajících vedení a pedá je protokolárn dodavateli. Pi pejímce staveništ upesní bezpeností technici dodavatel podmínky zabezpeení pracovník ped úrazem v souladu se zákoníkem práce a píslušnými bezp.pedpisy. 2. Mechanická odolnost a stabilita: Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni psobící v prbhu výstavby a užívání nemlo za následek: a) zícení stavby nebo její ásti, b) vtší stupe nepípustného petvoení, c) poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce, d) poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin. 3. Požární bezpenost: Oproti pvodnímu stavu nedochází k žádným zmnám, nedochází ke zvýšení požárního rizika. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí: Stavba nemá negativní vlivy na zdraví uživatel, na okolí a na životní prostedí. Užíváním stavby nebude docházet k uvolování žádných škodlivin. 5. Bezpenost pi užívání: Stavba je bezpená pro užívání pi zachování všech pedepsaných parametr dle projektu (zejména použité materiály, technologické postupy). Arch /stavba-píloha 1-5 -

6 6. Ochrana proti hluku: Netýká se stavby, stavba nebude sloužit pro výrobu ani skladování. 7. Úspora energie a ochrana tepla: a) splnní požadavk na energetickou náronost budov a splnní porovnávacích ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické náronosti budov: Stavba je stávající, z hlediska úspory energií nedochází ke zmnám. 8. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Netýká se stavby-beze zmn. 9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí- radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpenostní pásma apod: 10. Ochrana obyvatelstva: Stavba spluje požadavky na ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 11. Inženýrské stavby (objekty): a) odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod: b) zásobování vodou: c) zásobování energiemi: d) ešení dopravy: Místo výstavby je dostupné z komunikace parc , ul. Dr. Šmerala. e) povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav: f) elektronické komunikace: 12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve stavb vyskytují): Ve stavb se nevyskytují. Arch /stavba-píloha 1-6 -

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Územní odbory Stedoeského kraje

Územní odbory Stedoeského kraje 1. ÚVOD 1.1. JAK JSEM SE DOSTAL K PROJEKTU STANICE HZS Na následujících ádcích chci pedstavit mj roníkový projekt. Z nho budu ale prezentovat pouze architektonickou a dispoziní studii. Ze stavební ásti

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více