Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

2 ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace Vyhlášení sout že Informace o zadavateli P edm t zakázky Specifikace podmínek zakázky Klasifikace p edm tu zakázky a p edpokládaná hodnota zakázky Místo a termín pln ní Požadavky na prokázání kvalifikace Zadávací dokumentace a dodatečné informace Nabídka Lh ta a místo pro podávání nabídky Požadovaná závazná úprava nabídky Zadávací lh ta Požadavky na varianty nabídek Otevírání obálek Kriteria a hodnocení nabídek Obchodní podmínky Zp sob zpracování nabídkové ceny Harmonogram Fakturační a platební podmínkyy Všeobecné smluvní podmínky Neod vodn ná mimo ádn nízká cena Další podmínky a práva zadavatele.11 ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky P íloha č. 1 Krycí list nabídky P íloha č. 2 Smlouva o dílo Návrh... 17

3 ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu 1.1 Vyhlášení sout že Jedná se o zakázku na stavební práce, která je zadávána dle standard Czech invest, P íloha Páte ního manuálu OPPI M Pravidla pro výb r dodavatel, aktualizace 8/0, platnost od Nejedná se o zadávací ízení dle zákona č.137/2006 Sb. Pokud je zákon odkazován, tak pouze pro up esn ní podmínek Informace o výb rovém ízení jsou uve ejn ny na internetové adrese zadavatele a v Obchodním v stníku informačním systému elektronické verze v modulu pro zadávání zakázek 1.2 Informace o zadavateli Název BOCHEMIE a.s. Sídlo Lidická 326, Bohumín Statutární zástupce Ing. Martin Procházka, Ing. Ji í Puš IČ Telefon Odpov dná osoba ve v cech Ing. Milan Bohunský technických: 1.3 P edm t zakázky Specifikace podmínek zakázky p esná charakteristika Stavební rekonstrukce objektu v areálu zadavatele. Stavební rekonstrukce objektu Hlavní budova - Laborato e (budova č.53) a Poloprovozní laborato (budova č.68) Hlavní budova - Laborato e (budova č. 53) výzkumné a vývojové laborato e, analytické laborato e, pracovny výzkumných a vývojových pracovník. Poloprovozní laborato (budova č. 68) - výzkumné a vývojové poloprovozní pracovišt pro testování navržených výrobních technologií ve v tším m ítku. Uchazeč o zakázku je povinen ocenit celý p edm t zakázky v souladu s obsahem výkaz vým r a výkresovou dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecn závazných a doporučených p edpis a metodik. Pokud je uvedeno v rozpočtu pojmenování konkrétního výrobku nebo jméno dodavatele jedná se pouze o orientační definování jakosti výrobku nebo jeho parametr. Zadavatel v žádném p ípad netrvá na uvedení tohoto konkrétního výrobku, ale požaduje, aby dodaný výrobek či materiál obsahoval obdobné technické parametry a spl oval užitné vlastnosti.

4 Popis stavby p esná charakteristika zakázky Obsahem projektu je provedení stavební rekonstrukce následujících objekt : SO1: Provozní objekt Laborato e Jedná se o stávající 4 podlažní objekt založený na železobetonových pasech. Zdivo v 1NP je ešeno jako cihelné z metrických formát CDM 100/ NP 4.NP je ešeno ze struskopenzobetonových panel G57. P íčky v 1.NP jsou ešeny z plných pálených cihel pop. dutých cihel v tl. 150 mm. V ostatních patrech jsou p íčky provedeny z panel tl. 80 mm. Sloupy v objektu jsou zhotoveny ze struskopenzobetonových panel G57. Okna jsou provedena jako d ev ná otevíravá. Prosv tlení schodiš je provedeno ocelovými okny s polykarbonátovou výplní. Vn jší dve e jsou p evážn d ev né, pouze dvoje vstupní dve e na schodišt jsou kovové s izolačním prosklením. Jedná se o dve e, které byly vym n ny cca p ed 2 roky. Vnit ní dve e jsou ešeny jako d ev né do ocelových zárubní. V rámci projektu je navrženo zateplení fasády, zateplení st echy objektu, oprava st ešní krytiny, vým na všech oken a n kterých vstupních dve í. Uvnit budovy v 1.NP dojde ke zrušení n kolika p íček a zazd ní stávajících otvor. Stávající sklad se zm ní na novou laborato a zrušením p íček mezi stávajícími sklady a chodbou dojde k vytvo ení druhé nové laborato e. V rámci 2NP se ze současných 4 kancelá í a šatny žen, vybouráním 2 st n, vzniknou 4 nové laborato e. Takto vzniklé laborato e budou vybaveny novými rozvody plynu, vody, elektroinstalace, odpady a novými rozvody odsávání. Venkovní část stávajícího odsávacího potrubí bude nahrazena novým. SO2 Provozní objekt Poloprovozní laborato Jedná se o jednopodlažní objekt, jehož obvodovou konstrukcí tvo í železobetonové panely, p ichycené do železobetonových pás. Budova je odd lena od sousední budovy d lící st nou ze železobetonových panel. V budov se nenachází žádná p íčka. Okna jsou provedena jako hliníkové jednok ídlové otevíravé. Vstupní dve e a vrata jsou plechová, nezateplená do kovových zárubní. Podlaha je zhotovena z litého betonu hlazeného oceli. Stavební objekt bude sloužit jako poloprovozní laborato výzkumného centra a částečn jako sklad. Prostor bude rozd len na dva požárn odd lené úseky a to na výzkumný poloprovoz a rozvodnu. Budou demontovány okna v celé spodní ad na severozápadní stran a otvory budou zazd ny. Vstupní dve e a vrata budou demontovány a nahrazeny novými. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování nové ocelové plošiny uvnit objektu. Dále pak k částečnému odbourání stávající betonové podlahy pro vybetonování nových základ pro plošinu a pro uložení záchytného žlabu se sb rnou jímkou. Podlaha bude vyspravena a opat ena jednotnou chemicky odolnou st rkou s antistatickými vlastnostmi. Prostor výzkumného poloprovozu bude vybaven rozvody páry, tlakového vzduchu, vakua, teplé vody, chlazení a elektroinstalaci v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu. Zdroje t chto medií budou nainstalovány na zpevn né ploše u budovy. P ívod el. proudu bude použit stávající. V trání bude zajišt no dv ma ventilátory, z toho jeden bude plnit funkci havarijního. Technologické odsávání bude provedeno z materiálu PVC U. Veškeré spoje budou ut sn ny a odbočky zakončeny uzavíracími klapkami. Výstup bude veden p es kolonu, (dodávka investora)kde bude zbaven chemických nečistit. Blíže Projektová dokumentace k projektu s názvem Výzkumné centrum Bochemie Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, kterou Vám p edáme (osobn ) v elektronické podob po zaslání žádosti na ovou adresu Postup prací a bezpečnostní opat ení: Staveništ v areálu chemického výrobního závodu Bochemie a s. bude po celou dobu provád ní prací označeno. Staveništ bude na stavebním pozemku investora, nezasahuje na okolní pozemky a není nutný zábor ve ejného prostranství. P ístup na staveništ bude po stávající komunikaci. Budovy se

5 nacházejí v uzav eném areálu výrobního závodu. Zam stnanci dodavatele stavby a potenciální subdodavatelé jsou povinni se ídit interními p edpisy Bochemie a..s, které upravují pohyb osob, materiálu a pracovní dobu všech osob v areálu. Každá osoba bude poučena a seznámena s t mito pravidly. Staveništ bude uspo ádáno tak, aby nedocházelo k nadm rnému znečiš ování ovzduší a okolí stavby, nesmí být nepovolen omezován provoz na komunikacích, ani jinak zm n na bezpečnostní provozní situace v areálu Bochemie a.s. v Bohumín, kde se objekty nacházejí. Dále nesmí být omezena práva vlastník sousedních pozemk. Bezpečnost práce P i provád ní veškerých stavebních prací je t eba se ídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce, které jsou obsaženy zejména v t chto dokumentech: - Zákoník práce v platném zn ní - Zákon č. 309/2006 Sb. "O zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci". - Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., "Podmínky ochrany zdraví p i práci". - Na ízení vlády č. 362/2005 Sb. "O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky". - Na ízení vlády č. 591/2006 Sb. "O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích". Všichni zúčastn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací a jsou povinni používat p i práci p edepsané pracovní pom cky. Dále je t eba ohraničit staveništ včetn výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech. Výkaz vým r (stanovení objemu prací) Výkaz vým r je uveden v elektronické podob a je součástí projektové dokumentace, která bude p edána elektronicky po vyžádání. Uchazeč o zakázku zpracuje nabídkovou cenu p edevším na základ výkazu vým r, který obsahuje rozsah a druh požadovaných prací a použitého materiálu. Množství udávaná u jednotlivých položek jsou stanovena na základ projektové dokumentace pro každý druh práce a materiálu. Dodavateli nem že být zaručeno, že se skutečná množství nebudou lišit od požadovaných. Očekává se však, že se dodavatel seznámí s podrobným popisem prací a s požadavky projektu a pečliv zváží všechna množství do výkazu zahrnutá. Zadavatel upozor uje, že výkaz vým r je nutno porovnávat s výkresovou dokumentací a technickými zprávami a dalšími texty projektové dokumentace. V p ípad nesrovnalostí budou tyto ešeny dle bodu č Zadávací dokumentace. P ípadné p ipomínky týkající se množství má uchazeč možnost p edat ve form p ílohy Dopln k rozpočtu č.1 p i dodržení označení prací nebo materiálu. Možné chyby, které by mohly být ve výkazu vým r, nezproš ují uchazeče jeho závazku provést všechny smluvní práce v souladu s výkresy a technickými podmínkami. Za správnost dokumentace odpovídá zadavatel. Ceny a sazby stanovené na základ tohoto výkazu musí obsahovat plnou hodnotu prací, a to včetn všech náklad a výdaj, které by mohly být požadovány pro stavbu spolu s jakýmikoliv nezbytnými dočasnými pracemi a za ízením a se započítáním všeobecných rizik, povinností a závazk stanovených či zahrnutých v dokumentech, na kterých je nabídka založena. P edpokládá se, že odvody státu, režie, zisk a slevy týkající se všech závazk jsou rovnom rn rozloženy do všech jednotkových cen. Sazby a ceny nabízené na základ výkazu vým r je t eba uvád t podle sazeb, které jsou b žné p ed dnem podání nabídky, p ičemž je t eba brát v úvahu zm ny v cenách p edvídatelné až do doby dokončení díla. Sazby a ceny je t eba uvést pro každou položku výkazu vým r. Sazby musí zahrnovat veškeré dan, dávky a ostatní finanční závazky, které nejsou uvád ny jako samostatné ve výkazu vým r a v nabídce.

6 Sazby musí být pevné a nesm jí podléhat jakýmkoliv zm nám v pr b hu doby pln ní smlouvy. Položky v ocen ném výkazu vým r se budou rovnat celkové částce uvedené v nabídce. Ceny jednotlivých položek se v každém výkazu sčítají na míst určeném pro tento účel. Cena za práce neuvád né pod jednotlivými položkami je považována za zahrnutou v jednotlivých sazbách a cenách uvedených pod ostatními položkami prací. Nap íklad cena za p ípravnou stavbu, technologické za ízení či jiná dočasná za ízení, dále náklady na veškeré vybavení, vytáp ní, údržbu, poplatky za spot ebu elektrického proudu a vody, a všechny další podobné výdaje. Sazby a ceny zahrnují mimo jiné pracovní sílu, dopravu, zkoušky kvality a dozor, materiály, po izování materiál, údržbu, užívání a opravy veškerého za ízení, vybavení či p íslušenství, výstavbu a údržbu všech dočasných d l jakéhokoliv druhu a sloužících všem službám, které by mohly být vyžadovány pro ádné zhotovování, dokončení a smluvní údržbu díla včetn pojišt ní, zisku, veškerých všeobecných rizik a všech finančních závazk. Nabízející musí ve svých sazbách počítat se všemi prozatímními a všeobecnými položkami, o kterých se m že domnívat, že nejsou dostatečn zahrnuty jinde ve výkazech vým r, a to včetn zajišt ní bezpečnosti dopravního provozu, dopravních značek a souladu s ostatními ustanoveními v technických podmínkách a podmínkách smlouvy Klasifikace p edm tu zakázky a p edpokládaná hodnota zakázky Popis: stavební práce (hlavní CPV kód) P edpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) je v intervalu více než 500 tis. Kč bez DPH do 50 mil. Kč včetn dle klasifikace Pravidel pro Výb r dodavatel 17_17 M OPPI ze dne , odstavec č.(8, písm. c). P edpokládaná hodnota zakázky je ,-Kč bez DPH 1.4 Místo a termín pln ní Místem pln ní jsou tyto pozemky Lokalizace katastrální území pozemek vlastník Bohumín Bohumín, Hlavní budova - Bochemie a.s. Výrobní areál Bochemie a.s. Laborato e (budova č. 53) Poloprovozní laborato (budova č. 68 ) - Termín zahájení pln ní P edpokládané zahájení pln ní zakázky je Požadavky na prokázání kvalifikace Zadavatel se zavazuje p i nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje spln ní kvalifikačních p edpoklad, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávn ných zájm uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

7 Uchazeč p edloží kopie následujících dokument : 1) Výpis z obchodního rejst íku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních p edpis ; (ne starší 90 dn ). 2) Právoplatn uzav ená pojistná smlouva, jejímž p edm tem je pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem, t etí osobou a to minimáln v objemu 15 mil. Kč 3) Seznam 3 zakázek obdobného charakteru, které provedl v posledních 3 letech, a to v objemu min. 10 mil. Kč bez DPH; dále ke každé takto doložené stavb p iloží reference. 4) Osv dčení o vzd lání a odborné kvalifikaci osob odpov dných za vedení realizace p íslušných stavebních prací. Zadavatel požaduje, aby odpov dná osoba byla autorizovaným technikem nebo inženýrem v oboru pozemního stavitelství. 5) Čestné prohlášení (originál nikoli kopie), že v posledních 3 letech byl jeho obrat min. 50mil. Kč/rok. 6) Doklady o certifikaci dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO Zadavatel p ed uzav ením smlouvy s vít zným uchazečem o zakázku bude požadovat p edložení originálních doklad prokazujících spln ní kvalifikace nebo jejich ov ené kopie. 1.6 Zadávací dokumentace a dodatečné informace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace bude dostupná na webových stránkách Bochemie a.s.: bližší specifikace stránek: Projektová dokumentace není součástí tohoto dokumentu a je nutno si ji vyzvednout v sídle zadavatele u Ing. Milana Bohunského. Projektová dokumentace bude zájemci p edána v elektronické podob. Žádost o p edání projektové dokumentace zašle žadatel elektronicky na adresu: kde si domluví termín p edání projektové dokumentace min. 1 den p edem. Zadavatel poskytne na vyžádání projektovou dokumentaci po celou dobu b hu lh ty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodatečné informace budou podány uchazeč m na základ dotaz doručených elektronickou poštou zadavateli na elektronickou adresu: Dodatečné informace budou poskytnuty nejpozd ji ke dni doručení žádosti, a to vždy včetn p esného zn ní žádosti. Odpov di a dodatečné informace budou zaslány současn všem, kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

8 1.7 Nabídka V p ípad, že má být p edm t zakázky pln n společn n kolika dodavateli, jsou zadavateli povinni p edložit současn s doklady prokazujícími spln ní kvalifikačních p edpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou v či zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společn a nerozdíln, a to po celou dobu pln ní zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle v ty první, aby dodavatelé byli zavázáni společn a nerozdíln, platí, pokud zvláštní právní p edpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současn určit jednoho pov eného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), zp sob jeho jednání, rozsah jeho oprávn ní jednat za ostatní dodavatele, kte í podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v p ípad, že taková adresa bude shodná se sídlem pov eného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetn telefonického a ového spojení. Pov ení dle p edchozí v ty musí být v nabídce doloženo ádnou plnou mocí v originále nebo v ú edn ov ené kopii Lh ta a místo pro podávání nabídky Lh ta pro podání nabídek končí dnem ve 12:00 hodin pro osobní podání, v p ípad podání poštou musí být zásilka do této lh ty doručena na adresu společnosti. Místo pro podání nabídky Bochemie a.s., Lidická, Bohumín, podatelna, kontaktní osoba: Eva Tomalová vedoucí podatelny Osobn podané nabídky se p ijímají na výše uvedené adrese zadavatele v pracovních dnech v pond lí pátek , Mimo poslední den lh ty pro podání nabídek. V poslední den lh ty tj. dne lze nabídku doručit nejpozd ji do hodin. Prohlídka místa pln ní a kontaktní osoby Prohlídka místa pln ní se p edpokládá. Prohlídky místa budou probíhat po celou dobu, tj. do do 12:00 hodin. Prohlídky se m že zúčastnit max. 1 zástupce uchazeče a je nutné si ji objednat min. jeden den p edem na ové adrese: Požadovaná závazná úprava nabídky a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce dle závazné osnovy uvedené v Oddíle 2 a P íloha č. 1 Krycí list a P íloha č.2 Obchodní podmínky budou podepsány oprávn nou osobou. b) Nabídka bude odevzdána ve vytišt né, pevn spojené podob tak, aby bylo zabrán no ztrát či vým n jednotlivých list nabídky. Doporučujeme spojení formou svázání provázkem s pečetí. Elektronická forma podání nabídek se nep ipouští. c) Nabídka nebude obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. d) První list nabídky bude krycí list nabídky (P íloha č. 1 zadávací dokumentace). Nabídka uchazeče se podává písemn v počtu: 1 originál a 1 naskenovaný originál na CD a to dohromady v jedné ádn uzav ené obálce s názvem zakázky Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu a z etelnou výzvou NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení sout žiteli v p ípad, že nabídka nebude p ijata ve stanovený termín k p edložení nabídek, e) Obsah nabídky je stanoven v Oddíle 2 Zadávací dokumentace Zadávací lh ta Délka zadávací lh ty: Zadávací lh ta, po kterou jsou uchazeči vázání svou nabídkou je v délce 150 dn. Zadavatel tak činí v souladu bodem 1.9.6, odst. 9) této dokumentace. Zadávací lh ta začíná b žet okamžikem skončení lh ty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výb ru nejvhodn jší nabídky. Zadávací lh ta se prodlužuje uchazeč m, s nimiž m že zadavatel uzav ít smlouvu, až do doby uzav ení smlouvy nebo do zrušení zadávacího ízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lh ta neb ží. B h zadávací lh ty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lh ta neb ží rovn ž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzav ít smlouvu z d vodu ešení námitek.

9 Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nep ipouští žádné varianty nabídek Otevírání obálek Otevírání obálek a hodnocení nabídek se bude konat dne v 9.00 hod. na adrese: Bochemie a.s., Lidická 326, Bohumín. Komise bude postupovat v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci. 1.8 Kriteria a hodnocení nabídek Pro pot eby systematického vyhodnocení p edložených nabídek jednotlivých uchazeč je sestaven soubor kritérií odpovídající zadávací dokumentaci ve ejné zakázky, pro hodnocení její ekonomické výhodnosti. Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti bodovou metodou a vymezení kritérií Kritérium Hodnocení Váha v % 1. Celková cena díla bez DPH dle SoD čl. IV. bod 2) (*) bod 55% Hodnocena je celková cena díla bez DPH. 2. Délka navrhované doby dodání díla dle SoD čl. III. bod 1) (*) bod 25% Hodnocena je doba dodání díla (v kalendá ních dnech) Maximální doba dodání díla je stanovena na 90 dn od data podpisu smlouvy. 3. Délka navrhované záruční doby díla dle SoD čl. XIII. bod 1) (*) bod 10% Hodnocena je délka záruční doby na dílo v m sících Minimální záruka na celé dílo je stanovena na 36 m síc. 4. Platební podmínky dle SoD, čl. V. bod. 4) (*) bod 10% Hodnocená je délka splatnosti faktur (v kalendá ních dnech) Minimální délka splatnosti je 30 dn. (*) Hodnotící kritéria vychází z návrhu smlouvy o dílo, která je povinnou součástí nabídky a zde uvedených a navržených podmínek zajišt ní a závazk uchazeče v či zadavateli. Jednotlivá kritéria budou zpracována do tabulkových výstup krycí list nabídky. Popis zp sobu hodnocení: Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti bodovou metodou. Cílem je objektivizovat zp sob hodnocení nabídek. Vlastní hodnocení nabídek se provede pomocí více kritérií bodovým systémem a to samostatn pro každé kritérium s tím, že d ležitost jednotlivých kritérií je vyjád ena jejich váhou v procentech. Každý hodnotitel p id luje každé nabídce pro dané hodnocené kritérium počet bod dle p edem stanoveného klíče (zp sobu) systémem: více bod - výhodn jší nabídka. V p ípad, že je dle názoru hodnotitele n kolik nabídek v určitém kritériu zcela srovnatelných, p id lí hodnotitel všem srovnatelným nabídkám stejný počet bod. P id lené počty bod jednotlivými hodnotiteli se násobí p íslušnými váhami kritérií. Součet takto získaných bod za všechna kritéria od všech hodnotitel tvo í celkový vážený bodový zisk nabídky. Nejvýhodn jší nabídkou je nabídka s nejv tším váženým bodovým ziskem. Stanovení systému p id lování bod : Je p id lováno: 1 až 100 bod (1min., 100 max.) Postup pro číseln vyjád itelná kritéria: - Pro číseln vyjád itelná kritéria, kde nižší hodnota ve srovnání s ostatními je pro zadavatele výhodn jší (kritérium č.1 cena a kritérium č.2 doba dodání díla) se bude používat pro výpočet bodového zisku nabídky vzorec: (hodnota nejnižší : hodnota hodnocená) x maximální počet p id lovaných bod = nevážený bodový zisk nabídky.

10 - Pro číseln vyjád ená kritéria, kde vyšší hodnota ve srovnání s ostatními je pro zadavatele výhodn jší (kritérium č.3 záruční lh ta a č.4 splatnost faktur) je možné použít pro výpočet bodového zisku nabídky vzorec: (hodnota hodnocená : hodnota nejvyšší) x maximální počet p id lovaných bod = nevážený bodový zisk nabídky. Nevážené bodové zisky nabídky se pak zaokrouhlí nejvýše na dv desetinná místa. Členové komise následn počet bod pro násobí %váhou daného kritéria (váha bude vyjád ená desetinným číslem). Součet všech celkových vážených bod od všech hodnotitel určí po adí vít ze. 1.9 Obchodní podmínky Zp sob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí být zpracována za celé pln ní zakázky. P edpokladem pro stanovení ceny je výkaz vým r projektu a projektová dokumentace. Platným výkazem vým r je ten, který je součástí projektové dokumentace včetn slepého položkového rozpočtu. Každý jiný formát nebude uznán zp sobilým pro hodnocení nabídky a p edložené ceny díla. V p ípad, že uchazeč na základ svých znalostí a zkušeností zjistí, že n které položky nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a výkazu vým r, uvede tyto ve zvláštním souboru, který nazve Dopln k rozpočtu Dopln k rozpočtu nebude započten do kalkulované ceny prost ednictvím p edloženého položkového rozpočtu. Bude uveden zvláš a uchazeč m že navrhnout v Dodatku č.1 navýšení celkové ceny díla o zjišt ný rozdíl. Nabídková cena bude člen na dle jednotlivých objekt a následn bude uvedena celková cena díla v této struktu e: - nabídková cena celkem bez DPH - samostatn DPH - nabídková cena celkem včetn DPH Výsledná nabídková cena, součet všech celk uvedených ve výkaze vým r, bude uvedena v krycím list nabídky dle p ílohy č. 1. Uchazeč je dále povinen ocenit veškeré položky dodaných výkaz vým r pokrývající p edm t zakázky zadávané dle Pravidel pro výb r dodavatel OPPI aktualizace 8/ Harmonogram Sout žitel na základ zpracovaného rozpočtu vyhotoví Gantt v diagram pr b hu stavebních prací a uvede termín zahájení stavebního díla (viz. z ízení staveništ ), zaznamená pr b h prací po jednotlivých logických celcích a ukončí jej p edáním díla (viz. odklizení staveništ ). V harmonogramu uvede základní milníky pr b hu stavby uvedené v SoD. Dílo bude provád no v následujících pro zhotovitele závazných termínech mílnících výstavby : a) P evzetí staveništ : b) Zahájení provád ní díla: c) rekonstrukce budovy č.53 d) rekonstrukce budovy č.68 e) P edání dokončeného díla včetn Fakturační a platební podmínky Platby budou probíhat výhradn v Kč. Rovn ž veškeré cenové údaje budou uvád ny v Kč. Nabídková cena nebude m n na v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny v či zahraničním m nám či jinými faktory s vlivem na m nový kurz a stabilitu m ny.

11 Všeobecné smluvní podmínky Součástí zadávací dokumentace je návrh Smlouvy o dílo (P íloha č.2). Jakékoliv zm ny v tomto návrhu nebo nevypln ní údaj, které jsou p edm tem pln ní zakázky a zárove hodnotícím kritériem bude považováno za nespln ní podmínek zadávacího ízení. D sledkem nedodržení obsahové stránky podepsaného návrhu smlouvy o dílo oprávn nou osobou uchazeče m že být vyloučení uchazeče z výb rového ízení - viz bod 1.9.6, odst.3) zadávací dokumentace. Sout žitel je oprávn n p ipravit Dodatek č.1, ve kterém m že specifikovat své požadavky. Oprávn ná osoba podpisem stvrdí souhlas s podmínkami Neod vodn ná mimo ádn nízká nabídková cena V p ípad mimo ádn nízké nabídkové ceny, m že zadavatel nabídku vy adit z hodnocení. Zadavatel pro up esn ní stanovení mimo ádn nízké nabídkové ceny uvádí toto: Mimo ádn nízká nabídková cena bude stanovena jako cena nižší o více než 20% ve srovnání s mediánem všech nabídkových cen, které splní formální požadavky zadavatele. Výpočet pr m rné nabídkové ceny bude stanoven jako medián všech nabídkových cen bez DPH. Nabídkové ceny, které budou nižší o více než 20% než stanovený medián, budou považovány za mimo ádn nízké nabídkové ceny, a tudíž budou z dalšího hodnocení vy azeny. Zadavatel bude takto postupovat i u jednotlivých položek. V p ípad mimo ádn nízké ceny konkrétní položky rozpočtu bude vyžadovat po sout žiteli objasn ní této mimo ádn nízké ceny, a to i v p ípad, že nabídková cena nenaplní znaky mimo ádn nízké nabídkové ceny Další podmínky a práva zadavatele 1. Zadavatel nep iznává uchazeči právo na náhradu náklad spojených s účastí v zadávacím ízení. 2. V p ípad, že nabídka není podepsána oprávn nou osobou, musí obsahovat na samostatném list doloženou ú edn ov enou plnou moc pro osobu, která nabídku podepsala s tím, že je oprávn na za uchazeče ve výb rovém ízení jednat. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo posuzovat pouze vhodné nabídky sout žitel. Za vhodné nelze považovat nabídky, které jsou v rozporu se zadávací dokumentací. Nabídky je možno podle Pravidel pro výb r dodavatel č.j.10596/11/08100 rovn ž považovat za nep ijatelné v t chto p ípadech: a) Nevhodné, kterými jsou nabídky nespl ující požadavky zadavatele na p edm t pln ní zakázky, b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavk zadavatele než na p edm t zakázky. c) U kterých uchazeč neprokázal spln ní kvalifikačních p edpoklad d) Které jsou v rozporu s právními p edpisy e) Které obsahují upravené podmínky pln ní v rozporu s požadavky zadavatele nebo neod vodn nou mimo ádn nízkou nabídkovou cenu. O tom, zda se jedná o neod vodn nou mimo ádn nízkou nabídkovou cenu, rozhodne zadavatel. f) Které byly podány po uplynutí lh ty pro podání nabídek.

12 4. Zadavatel si vyhrazuje právo výb rové ízení bez udání d vodu zrušit kdykoliv, nejpozd ji však do uzav ení smlouvy. O zrušení výb rového ízení bude bezodkladn písemn informovat všechny uchazeče, kte í podali nabídku v ádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazeč m sd lit d vod zrušení výb rového ízení. 5. Zadavatel zruší výb rové ízení bez zbytečného odkladu, pokud: a) nebyly ve stanovené lh t podány žádné nabídky, nebo b) nebyly ve stanovené lh t podány žádné nabídky spl ující požadavky zadavatele na p edm t pln ní zakázky, resp. byli z účasti ve výb rovém ízení vyloučeni všichni uchazeči, nebo c) byly zjišt ny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výb rového ízení, resp. výzv, zadávací dokumentaci, nebo d) v pr b hu výb rového ízení se vyskytly d vody zvláštního z etele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výb rovém ízení pokračovat, nebo e)vybraný uchazeč, pop ípad druhý v po adí, odmítl uzav ít smlouvu nebo neposkytl k jejímu uzav ení dostatečnou součinnost 6. V p ípad, že dojde ke zm n údaj uvedených v nabídce do doby uzav ení smlouvy s vybraným uchazečem, je p íslušný uchazeč povinen o této zm n zadavatele bezodkladn písemn informovat. 7. Obdrží-li zadavatel ve stanovené lh t nabídky, u kterých zjistí, že vyžadují up esn ní informací, m že toto up esn ní od uchazeč vyžádat. Nesmí však dojít ke zm nám cenovým a technických parametr a nesmí se m nit nabízené podmínky. 8. Zadavatel si vyhrazuje právo ov it informace obsažené v nabídce uchazeče u t etích osob. 9. Zadavatel si vyhrazuje právo uzav ít smlouvu s vít zným uchazečem pouze v p ípad, že získá na tuto akci finanční dotaci ze strukturálních fond OPPI Ministerstva pr myslu a obchodu ČR, výzva Potenciál. V p ípad, že zadavatel nezíská dotaci z fond EU, vyhrazuje si právo na zrušení výb rového ízení. Získáním dotace se rozumí uve ejn ní v seznamu p íjemc dotace a obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 10. V souvislosti s možností získání finanční dotace ze strukturálních fond OPPI upozor uje zadavatel, že dodavatel stavebních prací a jeho subdodavatelé musí umožnit zam stnanc m nebo zmocn nc m poskytovatele dotace Ministerstva pr myslu a obchodu, agentury CzechInvest, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu ú adu a dalším oprávn ným orgán m státní správy vstup do objekt a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolou doklad souvisejících s projektem. Zadavatel výslovn takto upozor uje, že vybraný dodavatel je osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finanční kontroly dle 2 e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole. 11. Pokud n která p íloha obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobk a služeb nebo pokud číslo položky ve výkazu vým r vede ke konkrétnímu výrobku, je to pouze p ibližná kvalitativní a technická specifikace a zadavatel umož uje použití i jiných, kvalitativn a technicky obdobných ešení. 12. Podepisování čistopisu Smlouvy o dílo, která je identická s p edloženými obchodními podmínkami s vybraným uchazečem bude provedeno v sídle zadavatele.

13

14 ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky - obsah Nabídka bude zpracována v následující struktu e (včetn dodržení číslování kapitol). 1 Krycí list nabídky Krycí list nabídky viz p íloha č. 1 zadávací dokumentace. 2 Kvalifikace uchazeče a návrh pln ní (popis činností, harmonogram prací) 2.1. Kvalifikační p edpoklady uchazeče v rozsahu požadovaném v bod 1.5. zadávací dokumentace P ílohy a další dokumenty dle zadávací dokumentace 2.2. Popis časového pr b hu realizace p edm tu pln ní (harmonogram prací Gantt v diagram ) Ocen ní p edm tu zakázky (ocen né výkazy vým r pro všechny objekty/celky) podepsané oprávn nou osobou uchazeče (soupis cen za jednotlivé stavební objekty včetn celkové nabídkové ceny) v rozsahu 1.9. zadávací dokumentace Dopln k rozpočtu dle Zadávací dokumentace 3 Návrh smlouvy Bude obsahovat p edložený návrh smlouvy včetn povinných p íloh dle této zadávací dokumentace podepsaný oprávn nou osobou uchazeče. Ve Smlouv o dílo budou uvedeny ve vyznačených oddílech (zelenou barvou) údaje, které jsou hodnotícími kritérii zakázky. Upravené obchodní podmínky nebo jinak dopln ná Smlouva o dílo je vážným zásahem do podstaty zadávací dokumentace a taková nabídka bude vyloučena ze sout že. Zadavatel upozor uje, že uchazeč je oprávn n vyhotovit návrh podmínek formou Dodatku č.1, který p iloží k podepsané smlouv oprávn nou osobou. 4 Dodatek ke smlouv Bude obsahovat Dodatek ke smlouv č. 1 navržený uchazečem, pokud bude chtít uchazeč m nit ustanovení Smlouvy o dílo.

15 1. Název zakázky: P íloha č. 1 krycí list nabídky Krycí list nabídky Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu V rámci projektu Výzkumné centrum Bochemie registrační číslo 4.2 PT03/ Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel Bochemie, a.s. Lidická Bohumín IČ: Uchazeč název: sídlo/místo podnikání: tel./fax: bankovní spojení: č. účtu: IČ: DIČ: spisová značka pod kterou je uchazeč veden u p íslušného soudu či živnostenského ú adu: osoba oprávn ná jednat za uchazeče: kontaktní osoba: tel./fax:

16 3. Sout žní kritéria 1. Celková cenová nabídka bez DPH: (dle SoD čl. IV. bod 2) Výše DPH: Cena včetn DPH: 2. Výše navrhované doby dodání díla dle SoD čl. III. bod 1) Doba dodání díla v kalendá ních dnech: 3. Délka navrhované záruční doby díla dle SoD čl. XIII. bod 1) Délka navrhované záruční doby v m sících: 4. Platební podmínky dle SoD, čl. V. bod. 4) Doba splatnosti faktur za dílo ve dnech: 4. Oprávn ná osoba 1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, p íjmení :.. Funkce:.. Podpis:.. Pozn.: Krycí list nabídky bude na další stran obsahovat OBSAH nabídky, jak je uvedeno v ODDÍLE 2 - Závazná struktura nabídky. 1 Oprávn nou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemn pov ená osoba. V p ípad takového pov ení musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávn ní (zejména úkony za uchazeče v tomto výb rovém ízení) sv ená pov ené osob, včetn podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listin.

17 P íloha č. 2 Obchodní podmínky VZOR Smlouvy o dílo na p edm t zakázky Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH Objednatel : BOCHEMIE a.s.. Sídlem: Lidická 326, Bohumín IČ: Zastoupena: Bankovní spojení: (dále jen objednatel ) a Zhotovitel :.. Sídlem.. IČ: Zástupce ve v cech smluvních:. Zástupce ve v cech technických a realizačních:.. Bankovní spojení:. (dále jen zhotovitel ) uzav eli tuto Smlouvu o dílo: I. P EDM T DÍLA P edm tem díla dle této smlouvy je provedení díla s názvem Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu. (dále označováno též jen jako dílo ) 1. Podklady pro provád ní díla tvo í zejména níže uvedené dokumenty: Projektová dokumentace Výzkumné centrum Bochemie Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby 2. Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady ádn prostudoval a neshledal na nich žádných závad. 3. Kdykoliv v pr b hu provád ní díla m že objednatel jednostrann zm nit rozsah provád ného díla, a to jak jeho zúžením (mén práce) či rozší ením (vícepráce). Provedení víceprací či mén prací je objednatel oprávn n požadovat pouze v p ípad, že tyto vyplynou z nep edvídatelných skutečností.

18 II. MÍSTO PROVÁD NÍ DÍLA 1. Dílo bude provád no na pozemcích a budovách viz níže v katastrálním území obce Bohumín (dále jen místo provád ní díla ). 2. Objednatel prohlašuje, že je oprávn ným uživatelem pozemku a budovy, na nichž má být dílo provád no. 3. Zhotovitel prohlašuje, že si místo provád ní díla m l možnost prohlédnout, pot ebnou dokumentaci prostudoval a neshledal na n m žádných p ekážek pro provád ní díla, jakož že se i seznámil se stavem inženýrských sítí na pozemku a pod ním a v budov. III. TERMÍN PROVÁD NÍ DÍLA 1. Dílo bude provád no v následujících pro zhotovitele závazných termínech mílnících výstavby : a) P evzetí staveništ : b) Zahájení provád ní díla: c) rekonstrukce budovy č.53 d) rekonstrukce budovy č.68 e) P edání dokončeného díla včetn. Doba dodání díla je stanovena na.. dn od data podpisu smlouvy. 2. Na základ písemného pokynu objednatele provedeného nap. i zápisem do stavebního deníku je zhotovitel povinen p erušit provád ní díla, p ičemž o dobu p erušení provád ní díla, ke kterému došlo na žádost objednatele bez zavin ní zhotovitele, se o stejnou dobu prodlužují výše uvedené termíny provád ní díla. 3. V p ípad, že objednatel bude požadovat provedení víceprací, prodlužuje se termín pro p edání dokončeného díla pouze v p ípad, že rozsah víceprací činí více nežli 10 % z celkové ceny díla včetn DPH a pouze v p ípad, že zárove bude zm na termínu pro p edání dokončeného díla (jeho prodloužení) sjednána písemným dodatkem k této smlouv. IV. CENA DÍLA 1. Cena díla je sjednána jako pevná a nep ekročitelná, není-li v této smlouv výslovn sjednáno jinak. Zhotovitel jako profesionál v daném oboru si je v dom obvyklých rizik a p ípadných vícenáklad spojených s provád ním díla a tudíž veškerá taková rizika a p ípadné vícenáklady do ceny díla již zakalkuloval. 2. Celková cena díla činí.,- Kč bez DPH. 3. DPH bude účtována dle platných právních p edpis. P ičemž p esná specifikace ceny, DPH aktuálních sazeb je uvedena v Cenové nabídce (krycí list nabídky), která tvo í P ílohu č. 1 této smlouvy. 4. Cena díla m že být m n na pouze v p ípad, že objednatel bude z d vodu uvedených v čl. I bod 3. této smlouvy nucen upravit rozsah provád ných prací. P ípadná úprava cenového ujednání bude ešena v rámci písemného dodatku k této smlouv.

19 V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Cenu díla je zhotovitel oprávn n účtovat po dokončení jednotlivých etap díla, logických stavebních celk, a to na základ zhotovitelem vystavených faktur následovn : a) Po provedení..% z ceny díla + DPH. b) Po provedení..% z ceny díla + DPH. c) Po provedení..% z ceny díla + DPH. d) Po p edání ádn dokončeného celého díla..% z ceny díla + DPH. e) Po uplynutí záruční doby, budou-li odstran ny veškeré vady a nedod lky (tato částka p edstavuje tzv. zádržné)..% z ceny díla + DPH. 2. K faktu e zhotovitel vždy doloží v kopii objednatelem podepsaný zápis ve stavebním deníku, kterým objednatel potvrdí, že p íslušná etapa provád ní díla byla ádn dokončena. 3. Bude-li provád né dílo v p íslušné etap vykazovat vady, počne splatnost faktury za p íslušnou etapu b žet až od data jejich odstran ní. 4. Splatnost faktur je sjednána na. dní od data doručení objednateli. 5. Cena díla bude placena p evodem ve prosp ch výše uvedeného účtu zhotovitele. VI. PROVÁD NÍ DÍLA 1. Zhotovitel je povinen dílo provád t v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a dalšími podklady, právními p edpisy, ČSN a EN. 2. P i provád ní díla je zhotovitel povinen dodržovat zejména veškeré bezpečnostní, protipožární, hygienické a ekologické právní p edpisy, jakož i pokyny objednatele a p íslušných správních orgán. 3. Postup p i provád ní díla je zhotovitel povinen zapisovat na konci každého dne provád ní díla do stavebního deníku. Stavební deník bude tzv. propisovací a každá stránka tudíž bude provedena nejmén ve 2 listech. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale p ístupný objednateli. Objednatel je oprávn n do stavebního deníku nahlížet a činit do n j své záznamy a vyjad ovat se k záznam m zhotovitele. K záznam m objednatele, pokud to z jejich povahy vyplyne, je zhotovitel povinen se vyjád it ve lh t 2 pracovních dn. Objednatel je oprávn n ponechat si pro svou pot ebu jedno vyhotovení zápis ve stavebním deníku. Stavební deník zhotovitel povede od data p evzetí staveništ do konce záruční doby. 4. V p ípad zjišt ní vadného provád ní díla zhotovitelem je objednatel oprávn n na ídit zhotoviteli p erušení provád ní díla, a to až do doby nežli zhotovitel zajistí zjednání nápravy (zjednáním nápravy se p itom rozumí zejména odstran ní stávajícího závadného stavu a p ijetí opat ení k tomu, aby dílo mohlo být provád no bezvadn ). O dobu takového p erušení provád ní díla se neprodlužuje termín pro provedení a p edání dokončeného díla. 5. V p ípad, že p i dalším provád ní díla bude určitá část díla zakryta, je zhotovitel zápisem do stavebního deníku povinen objednatele na tuto skutečnost alespo 3 pracovní dny p edem upozornit. Poruší-li zhotovitel tuto svou povinnost je objednatel oprávn n požadovat, aby zhotovitel na své náklady zakryté práce odkryl a umožnil objednateli jejich kontrolu.

20 6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat p im enou čistotu a po ádek a zejména zajistit úklid okolí, pokud dojde k jeho znečišt ní činností zhotovitele. 7. V p ípad, že činností zhotovitele p i provád ní díla dojde ke vzniku škod či uložení sankcí ze strany správních orgán, a objednatel takové škody či sankce uhradí nebo je uzná a bude p ipraven je uhradit, je zhotovitel povinen objednateli takto vynaložené náklady uhradit ve lh t 15 dn od výzvy objednatele. VII. P EDÁNÍ DÍLA 1. Zhotovitel objednatele vyzve k p evzetí díla písemn alespo 7 dní p edem. 2. Objednatel je povinen p evzít pouze ádn dokončené dílo. Pro účely této smlouvy se za ádn dokončené dílo považuje dílo prosté jakýchkoliv vad a nedod lk. 3. O p edání a p evzetí díla bude sepsán p edávací protokol. 4. Spolu s p edáním díla je zhotovitel povinen objednateli p edat záruční listy, certifikáty, prohlášení o shod a jiné obdobné doklady k dodávkám dodaným zhotovitelem v rámci díla, jakož i protokoly o provedených kontrolách a zkouškách. 5. P i p edání díla je zhotovitel povinen objednateli p edat také dv vyhotovení projektové dokumentace dle skutečného provedení díla v listinné podob a v jednom vyhotovení v elektronické podob na CD-ROM v n kterém z b žn používaných software. VIII. ZÁRUKA, ODPOV DNOST ZA VADY A REKLAMACE 1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruční dobu v délce. m síc. 2. Záruční doba počíná plynout od p edání ádn dokončeného díla. 3. Po dobu po kterou bude b hem záruční doby reklamace vy izována, záruční doba neb ží a pokračuje ve svém b hu až po ádném vy ízení reklamace. 4. V p ípad zjišt ní vad na díle, je zhotovitel povinen zjišt né vady odstranit do 7 dn od jejich nahlášení objednatelem. Bude-li se jednat o vady havarijní, je zhotovitel povinen vady odstranit do 24 hodin od jejich nahlášení. Za havarijní vady se považují vady, které hrub zt žují či znemož ují užívání díla či jeho části, nebo vady, které zp sobují další škody. 5. Nedojde-li k odstran ní vad ze strany zhotovitele ani ve lh t dalších 7 dn a u havarijních vad ani ve lh t dalších 24 hodin, je objednatel oprávn n vady odstranit sám nebo prost ednictvím t etí osoby a náklady vynaložené na odstran ní vad zhotoviteli vyúčtovat, a to spolu se smluvní pokutou ve výši 50 % z náklad vynaložených na odstran ní vad, p ičemž zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škod. 6. Ustanoveními uvedenými v této smlouv nejsou jakkoliv dotčeny další nároky objednatele z odpov dnosti za vady či ze záruky vyplývající z p íslušných právních p edpis. Volba mezi jednotlivými nároky p ísluší objednateli. 7. Za vady se pro účely této smlouvy považují také nedod lky.

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více