Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

2 ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace Vyhlášení sout že Informace o zadavateli P edm t zakázky Specifikace podmínek zakázky Klasifikace p edm tu zakázky a p edpokládaná hodnota zakázky Místo a termín pln ní Požadavky na prokázání kvalifikace Zadávací dokumentace a dodatečné informace Nabídka Lh ta a místo pro podávání nabídky Požadovaná závazná úprava nabídky Zadávací lh ta Požadavky na varianty nabídek Otevírání obálek Kriteria a hodnocení nabídek Obchodní podmínky Zp sob zpracování nabídkové ceny Harmonogram Fakturační a platební podmínkyy Všeobecné smluvní podmínky Neod vodn ná mimo ádn nízká cena Další podmínky a práva zadavatele.11 ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky P íloha č. 1 Krycí list nabídky P íloha č. 2 Smlouva o dílo Návrh... 17

3 ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu 1.1 Vyhlášení sout že Jedná se o zakázku na stavební práce, která je zadávána dle standard Czech invest, P íloha Páte ního manuálu OPPI M Pravidla pro výb r dodavatel, aktualizace 8/0, platnost od Nejedná se o zadávací ízení dle zákona č.137/2006 Sb. Pokud je zákon odkazován, tak pouze pro up esn ní podmínek Informace o výb rovém ízení jsou uve ejn ny na internetové adrese zadavatele a v Obchodním v stníku informačním systému elektronické verze v modulu pro zadávání zakázek 1.2 Informace o zadavateli Název BOCHEMIE a.s. Sídlo Lidická 326, Bohumín Statutární zástupce Ing. Martin Procházka, Ing. Ji í Puš IČ Telefon Odpov dná osoba ve v cech Ing. Milan Bohunský technických: 1.3 P edm t zakázky Specifikace podmínek zakázky p esná charakteristika Stavební rekonstrukce objektu v areálu zadavatele. Stavební rekonstrukce objektu Hlavní budova - Laborato e (budova č.53) a Poloprovozní laborato (budova č.68) Hlavní budova - Laborato e (budova č. 53) výzkumné a vývojové laborato e, analytické laborato e, pracovny výzkumných a vývojových pracovník. Poloprovozní laborato (budova č. 68) - výzkumné a vývojové poloprovozní pracovišt pro testování navržených výrobních technologií ve v tším m ítku. Uchazeč o zakázku je povinen ocenit celý p edm t zakázky v souladu s obsahem výkaz vým r a výkresovou dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecn závazných a doporučených p edpis a metodik. Pokud je uvedeno v rozpočtu pojmenování konkrétního výrobku nebo jméno dodavatele jedná se pouze o orientační definování jakosti výrobku nebo jeho parametr. Zadavatel v žádném p ípad netrvá na uvedení tohoto konkrétního výrobku, ale požaduje, aby dodaný výrobek či materiál obsahoval obdobné technické parametry a spl oval užitné vlastnosti.

4 Popis stavby p esná charakteristika zakázky Obsahem projektu je provedení stavební rekonstrukce následujících objekt : SO1: Provozní objekt Laborato e Jedná se o stávající 4 podlažní objekt založený na železobetonových pasech. Zdivo v 1NP je ešeno jako cihelné z metrických formát CDM 100/ NP 4.NP je ešeno ze struskopenzobetonových panel G57. P íčky v 1.NP jsou ešeny z plných pálených cihel pop. dutých cihel v tl. 150 mm. V ostatních patrech jsou p íčky provedeny z panel tl. 80 mm. Sloupy v objektu jsou zhotoveny ze struskopenzobetonových panel G57. Okna jsou provedena jako d ev ná otevíravá. Prosv tlení schodiš je provedeno ocelovými okny s polykarbonátovou výplní. Vn jší dve e jsou p evážn d ev né, pouze dvoje vstupní dve e na schodišt jsou kovové s izolačním prosklením. Jedná se o dve e, které byly vym n ny cca p ed 2 roky. Vnit ní dve e jsou ešeny jako d ev né do ocelových zárubní. V rámci projektu je navrženo zateplení fasády, zateplení st echy objektu, oprava st ešní krytiny, vým na všech oken a n kterých vstupních dve í. Uvnit budovy v 1.NP dojde ke zrušení n kolika p íček a zazd ní stávajících otvor. Stávající sklad se zm ní na novou laborato a zrušením p íček mezi stávajícími sklady a chodbou dojde k vytvo ení druhé nové laborato e. V rámci 2NP se ze současných 4 kancelá í a šatny žen, vybouráním 2 st n, vzniknou 4 nové laborato e. Takto vzniklé laborato e budou vybaveny novými rozvody plynu, vody, elektroinstalace, odpady a novými rozvody odsávání. Venkovní část stávajícího odsávacího potrubí bude nahrazena novým. SO2 Provozní objekt Poloprovozní laborato Jedná se o jednopodlažní objekt, jehož obvodovou konstrukcí tvo í železobetonové panely, p ichycené do železobetonových pás. Budova je odd lena od sousední budovy d lící st nou ze železobetonových panel. V budov se nenachází žádná p íčka. Okna jsou provedena jako hliníkové jednok ídlové otevíravé. Vstupní dve e a vrata jsou plechová, nezateplená do kovových zárubní. Podlaha je zhotovena z litého betonu hlazeného oceli. Stavební objekt bude sloužit jako poloprovozní laborato výzkumného centra a částečn jako sklad. Prostor bude rozd len na dva požárn odd lené úseky a to na výzkumný poloprovoz a rozvodnu. Budou demontovány okna v celé spodní ad na severozápadní stran a otvory budou zazd ny. Vstupní dve e a vrata budou demontovány a nahrazeny novými. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování nové ocelové plošiny uvnit objektu. Dále pak k částečnému odbourání stávající betonové podlahy pro vybetonování nových základ pro plošinu a pro uložení záchytného žlabu se sb rnou jímkou. Podlaha bude vyspravena a opat ena jednotnou chemicky odolnou st rkou s antistatickými vlastnostmi. Prostor výzkumného poloprovozu bude vybaven rozvody páry, tlakového vzduchu, vakua, teplé vody, chlazení a elektroinstalaci v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu. Zdroje t chto medií budou nainstalovány na zpevn né ploše u budovy. P ívod el. proudu bude použit stávající. V trání bude zajišt no dv ma ventilátory, z toho jeden bude plnit funkci havarijního. Technologické odsávání bude provedeno z materiálu PVC U. Veškeré spoje budou ut sn ny a odbočky zakončeny uzavíracími klapkami. Výstup bude veden p es kolonu, (dodávka investora)kde bude zbaven chemických nečistit. Blíže Projektová dokumentace k projektu s názvem Výzkumné centrum Bochemie Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, kterou Vám p edáme (osobn ) v elektronické podob po zaslání žádosti na ovou adresu Postup prací a bezpečnostní opat ení: Staveništ v areálu chemického výrobního závodu Bochemie a s. bude po celou dobu provád ní prací označeno. Staveništ bude na stavebním pozemku investora, nezasahuje na okolní pozemky a není nutný zábor ve ejného prostranství. P ístup na staveništ bude po stávající komunikaci. Budovy se

5 nacházejí v uzav eném areálu výrobního závodu. Zam stnanci dodavatele stavby a potenciální subdodavatelé jsou povinni se ídit interními p edpisy Bochemie a..s, které upravují pohyb osob, materiálu a pracovní dobu všech osob v areálu. Každá osoba bude poučena a seznámena s t mito pravidly. Staveništ bude uspo ádáno tak, aby nedocházelo k nadm rnému znečiš ování ovzduší a okolí stavby, nesmí být nepovolen omezován provoz na komunikacích, ani jinak zm n na bezpečnostní provozní situace v areálu Bochemie a.s. v Bohumín, kde se objekty nacházejí. Dále nesmí být omezena práva vlastník sousedních pozemk. Bezpečnost práce P i provád ní veškerých stavebních prací je t eba se ídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce, které jsou obsaženy zejména v t chto dokumentech: - Zákoník práce v platném zn ní - Zákon č. 309/2006 Sb. "O zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci". - Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., "Podmínky ochrany zdraví p i práci". - Na ízení vlády č. 362/2005 Sb. "O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky". - Na ízení vlády č. 591/2006 Sb. "O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích". Všichni zúčastn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací a jsou povinni používat p i práci p edepsané pracovní pom cky. Dále je t eba ohraničit staveništ včetn výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech. Výkaz vým r (stanovení objemu prací) Výkaz vým r je uveden v elektronické podob a je součástí projektové dokumentace, která bude p edána elektronicky po vyžádání. Uchazeč o zakázku zpracuje nabídkovou cenu p edevším na základ výkazu vým r, který obsahuje rozsah a druh požadovaných prací a použitého materiálu. Množství udávaná u jednotlivých položek jsou stanovena na základ projektové dokumentace pro každý druh práce a materiálu. Dodavateli nem že být zaručeno, že se skutečná množství nebudou lišit od požadovaných. Očekává se však, že se dodavatel seznámí s podrobným popisem prací a s požadavky projektu a pečliv zváží všechna množství do výkazu zahrnutá. Zadavatel upozor uje, že výkaz vým r je nutno porovnávat s výkresovou dokumentací a technickými zprávami a dalšími texty projektové dokumentace. V p ípad nesrovnalostí budou tyto ešeny dle bodu č Zadávací dokumentace. P ípadné p ipomínky týkající se množství má uchazeč možnost p edat ve form p ílohy Dopln k rozpočtu č.1 p i dodržení označení prací nebo materiálu. Možné chyby, které by mohly být ve výkazu vým r, nezproš ují uchazeče jeho závazku provést všechny smluvní práce v souladu s výkresy a technickými podmínkami. Za správnost dokumentace odpovídá zadavatel. Ceny a sazby stanovené na základ tohoto výkazu musí obsahovat plnou hodnotu prací, a to včetn všech náklad a výdaj, které by mohly být požadovány pro stavbu spolu s jakýmikoliv nezbytnými dočasnými pracemi a za ízením a se započítáním všeobecných rizik, povinností a závazk stanovených či zahrnutých v dokumentech, na kterých je nabídka založena. P edpokládá se, že odvody státu, režie, zisk a slevy týkající se všech závazk jsou rovnom rn rozloženy do všech jednotkových cen. Sazby a ceny nabízené na základ výkazu vým r je t eba uvád t podle sazeb, které jsou b žné p ed dnem podání nabídky, p ičemž je t eba brát v úvahu zm ny v cenách p edvídatelné až do doby dokončení díla. Sazby a ceny je t eba uvést pro každou položku výkazu vým r. Sazby musí zahrnovat veškeré dan, dávky a ostatní finanční závazky, které nejsou uvád ny jako samostatné ve výkazu vým r a v nabídce.

6 Sazby musí být pevné a nesm jí podléhat jakýmkoliv zm nám v pr b hu doby pln ní smlouvy. Položky v ocen ném výkazu vým r se budou rovnat celkové částce uvedené v nabídce. Ceny jednotlivých položek se v každém výkazu sčítají na míst určeném pro tento účel. Cena za práce neuvád né pod jednotlivými položkami je považována za zahrnutou v jednotlivých sazbách a cenách uvedených pod ostatními položkami prací. Nap íklad cena za p ípravnou stavbu, technologické za ízení či jiná dočasná za ízení, dále náklady na veškeré vybavení, vytáp ní, údržbu, poplatky za spot ebu elektrického proudu a vody, a všechny další podobné výdaje. Sazby a ceny zahrnují mimo jiné pracovní sílu, dopravu, zkoušky kvality a dozor, materiály, po izování materiál, údržbu, užívání a opravy veškerého za ízení, vybavení či p íslušenství, výstavbu a údržbu všech dočasných d l jakéhokoliv druhu a sloužících všem službám, které by mohly být vyžadovány pro ádné zhotovování, dokončení a smluvní údržbu díla včetn pojišt ní, zisku, veškerých všeobecných rizik a všech finančních závazk. Nabízející musí ve svých sazbách počítat se všemi prozatímními a všeobecnými položkami, o kterých se m že domnívat, že nejsou dostatečn zahrnuty jinde ve výkazech vým r, a to včetn zajišt ní bezpečnosti dopravního provozu, dopravních značek a souladu s ostatními ustanoveními v technických podmínkách a podmínkách smlouvy Klasifikace p edm tu zakázky a p edpokládaná hodnota zakázky Popis: stavební práce (hlavní CPV kód) P edpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) je v intervalu více než 500 tis. Kč bez DPH do 50 mil. Kč včetn dle klasifikace Pravidel pro Výb r dodavatel 17_17 M OPPI ze dne , odstavec č.(8, písm. c). P edpokládaná hodnota zakázky je ,-Kč bez DPH 1.4 Místo a termín pln ní Místem pln ní jsou tyto pozemky Lokalizace katastrální území pozemek vlastník Bohumín Bohumín, Hlavní budova - Bochemie a.s. Výrobní areál Bochemie a.s. Laborato e (budova č. 53) Poloprovozní laborato (budova č. 68 ) - Termín zahájení pln ní P edpokládané zahájení pln ní zakázky je Požadavky na prokázání kvalifikace Zadavatel se zavazuje p i nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje spln ní kvalifikačních p edpoklad, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávn ných zájm uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

7 Uchazeč p edloží kopie následujících dokument : 1) Výpis z obchodního rejst íku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních p edpis ; (ne starší 90 dn ). 2) Právoplatn uzav ená pojistná smlouva, jejímž p edm tem je pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem, t etí osobou a to minimáln v objemu 15 mil. Kč 3) Seznam 3 zakázek obdobného charakteru, které provedl v posledních 3 letech, a to v objemu min. 10 mil. Kč bez DPH; dále ke každé takto doložené stavb p iloží reference. 4) Osv dčení o vzd lání a odborné kvalifikaci osob odpov dných za vedení realizace p íslušných stavebních prací. Zadavatel požaduje, aby odpov dná osoba byla autorizovaným technikem nebo inženýrem v oboru pozemního stavitelství. 5) Čestné prohlášení (originál nikoli kopie), že v posledních 3 letech byl jeho obrat min. 50mil. Kč/rok. 6) Doklady o certifikaci dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO Zadavatel p ed uzav ením smlouvy s vít zným uchazečem o zakázku bude požadovat p edložení originálních doklad prokazujících spln ní kvalifikace nebo jejich ov ené kopie. 1.6 Zadávací dokumentace a dodatečné informace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace bude dostupná na webových stránkách Bochemie a.s.: bližší specifikace stránek: Projektová dokumentace není součástí tohoto dokumentu a je nutno si ji vyzvednout v sídle zadavatele u Ing. Milana Bohunského. Projektová dokumentace bude zájemci p edána v elektronické podob. Žádost o p edání projektové dokumentace zašle žadatel elektronicky na adresu: kde si domluví termín p edání projektové dokumentace min. 1 den p edem. Zadavatel poskytne na vyžádání projektovou dokumentaci po celou dobu b hu lh ty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodatečné informace budou podány uchazeč m na základ dotaz doručených elektronickou poštou zadavateli na elektronickou adresu: Dodatečné informace budou poskytnuty nejpozd ji ke dni doručení žádosti, a to vždy včetn p esného zn ní žádosti. Odpov di a dodatečné informace budou zaslány současn všem, kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

8 1.7 Nabídka V p ípad, že má být p edm t zakázky pln n společn n kolika dodavateli, jsou zadavateli povinni p edložit současn s doklady prokazujícími spln ní kvalifikačních p edpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou v či zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společn a nerozdíln, a to po celou dobu pln ní zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle v ty první, aby dodavatelé byli zavázáni společn a nerozdíln, platí, pokud zvláštní právní p edpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současn určit jednoho pov eného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), zp sob jeho jednání, rozsah jeho oprávn ní jednat za ostatní dodavatele, kte í podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v p ípad, že taková adresa bude shodná se sídlem pov eného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetn telefonického a ového spojení. Pov ení dle p edchozí v ty musí být v nabídce doloženo ádnou plnou mocí v originále nebo v ú edn ov ené kopii Lh ta a místo pro podávání nabídky Lh ta pro podání nabídek končí dnem ve 12:00 hodin pro osobní podání, v p ípad podání poštou musí být zásilka do této lh ty doručena na adresu společnosti. Místo pro podání nabídky Bochemie a.s., Lidická, Bohumín, podatelna, kontaktní osoba: Eva Tomalová vedoucí podatelny Osobn podané nabídky se p ijímají na výše uvedené adrese zadavatele v pracovních dnech v pond lí pátek , Mimo poslední den lh ty pro podání nabídek. V poslední den lh ty tj. dne lze nabídku doručit nejpozd ji do hodin. Prohlídka místa pln ní a kontaktní osoby Prohlídka místa pln ní se p edpokládá. Prohlídky místa budou probíhat po celou dobu, tj. do do 12:00 hodin. Prohlídky se m že zúčastnit max. 1 zástupce uchazeče a je nutné si ji objednat min. jeden den p edem na ové adrese: Požadovaná závazná úprava nabídky a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce dle závazné osnovy uvedené v Oddíle 2 a P íloha č. 1 Krycí list a P íloha č.2 Obchodní podmínky budou podepsány oprávn nou osobou. b) Nabídka bude odevzdána ve vytišt né, pevn spojené podob tak, aby bylo zabrán no ztrát či vým n jednotlivých list nabídky. Doporučujeme spojení formou svázání provázkem s pečetí. Elektronická forma podání nabídek se nep ipouští. c) Nabídka nebude obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. d) První list nabídky bude krycí list nabídky (P íloha č. 1 zadávací dokumentace). Nabídka uchazeče se podává písemn v počtu: 1 originál a 1 naskenovaný originál na CD a to dohromady v jedné ádn uzav ené obálce s názvem zakázky Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu a z etelnou výzvou NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení sout žiteli v p ípad, že nabídka nebude p ijata ve stanovený termín k p edložení nabídek, e) Obsah nabídky je stanoven v Oddíle 2 Zadávací dokumentace Zadávací lh ta Délka zadávací lh ty: Zadávací lh ta, po kterou jsou uchazeči vázání svou nabídkou je v délce 150 dn. Zadavatel tak činí v souladu bodem 1.9.6, odst. 9) této dokumentace. Zadávací lh ta začíná b žet okamžikem skončení lh ty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výb ru nejvhodn jší nabídky. Zadávací lh ta se prodlužuje uchazeč m, s nimiž m že zadavatel uzav ít smlouvu, až do doby uzav ení smlouvy nebo do zrušení zadávacího ízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lh ta neb ží. B h zadávací lh ty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lh ta neb ží rovn ž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzav ít smlouvu z d vodu ešení námitek.

9 Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nep ipouští žádné varianty nabídek Otevírání obálek Otevírání obálek a hodnocení nabídek se bude konat dne v 9.00 hod. na adrese: Bochemie a.s., Lidická 326, Bohumín. Komise bude postupovat v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci. 1.8 Kriteria a hodnocení nabídek Pro pot eby systematického vyhodnocení p edložených nabídek jednotlivých uchazeč je sestaven soubor kritérií odpovídající zadávací dokumentaci ve ejné zakázky, pro hodnocení její ekonomické výhodnosti. Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti bodovou metodou a vymezení kritérií Kritérium Hodnocení Váha v % 1. Celková cena díla bez DPH dle SoD čl. IV. bod 2) (*) bod 55% Hodnocena je celková cena díla bez DPH. 2. Délka navrhované doby dodání díla dle SoD čl. III. bod 1) (*) bod 25% Hodnocena je doba dodání díla (v kalendá ních dnech) Maximální doba dodání díla je stanovena na 90 dn od data podpisu smlouvy. 3. Délka navrhované záruční doby díla dle SoD čl. XIII. bod 1) (*) bod 10% Hodnocena je délka záruční doby na dílo v m sících Minimální záruka na celé dílo je stanovena na 36 m síc. 4. Platební podmínky dle SoD, čl. V. bod. 4) (*) bod 10% Hodnocená je délka splatnosti faktur (v kalendá ních dnech) Minimální délka splatnosti je 30 dn. (*) Hodnotící kritéria vychází z návrhu smlouvy o dílo, která je povinnou součástí nabídky a zde uvedených a navržených podmínek zajišt ní a závazk uchazeče v či zadavateli. Jednotlivá kritéria budou zpracována do tabulkových výstup krycí list nabídky. Popis zp sobu hodnocení: Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti bodovou metodou. Cílem je objektivizovat zp sob hodnocení nabídek. Vlastní hodnocení nabídek se provede pomocí více kritérií bodovým systémem a to samostatn pro každé kritérium s tím, že d ležitost jednotlivých kritérií je vyjád ena jejich váhou v procentech. Každý hodnotitel p id luje každé nabídce pro dané hodnocené kritérium počet bod dle p edem stanoveného klíče (zp sobu) systémem: více bod - výhodn jší nabídka. V p ípad, že je dle názoru hodnotitele n kolik nabídek v určitém kritériu zcela srovnatelných, p id lí hodnotitel všem srovnatelným nabídkám stejný počet bod. P id lené počty bod jednotlivými hodnotiteli se násobí p íslušnými váhami kritérií. Součet takto získaných bod za všechna kritéria od všech hodnotitel tvo í celkový vážený bodový zisk nabídky. Nejvýhodn jší nabídkou je nabídka s nejv tším váženým bodovým ziskem. Stanovení systému p id lování bod : Je p id lováno: 1 až 100 bod (1min., 100 max.) Postup pro číseln vyjád itelná kritéria: - Pro číseln vyjád itelná kritéria, kde nižší hodnota ve srovnání s ostatními je pro zadavatele výhodn jší (kritérium č.1 cena a kritérium č.2 doba dodání díla) se bude používat pro výpočet bodového zisku nabídky vzorec: (hodnota nejnižší : hodnota hodnocená) x maximální počet p id lovaných bod = nevážený bodový zisk nabídky.

10 - Pro číseln vyjád ená kritéria, kde vyšší hodnota ve srovnání s ostatními je pro zadavatele výhodn jší (kritérium č.3 záruční lh ta a č.4 splatnost faktur) je možné použít pro výpočet bodového zisku nabídky vzorec: (hodnota hodnocená : hodnota nejvyšší) x maximální počet p id lovaných bod = nevážený bodový zisk nabídky. Nevážené bodové zisky nabídky se pak zaokrouhlí nejvýše na dv desetinná místa. Členové komise následn počet bod pro násobí %váhou daného kritéria (váha bude vyjád ená desetinným číslem). Součet všech celkových vážených bod od všech hodnotitel určí po adí vít ze. 1.9 Obchodní podmínky Zp sob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí být zpracována za celé pln ní zakázky. P edpokladem pro stanovení ceny je výkaz vým r projektu a projektová dokumentace. Platným výkazem vým r je ten, který je součástí projektové dokumentace včetn slepého položkového rozpočtu. Každý jiný formát nebude uznán zp sobilým pro hodnocení nabídky a p edložené ceny díla. V p ípad, že uchazeč na základ svých znalostí a zkušeností zjistí, že n které položky nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a výkazu vým r, uvede tyto ve zvláštním souboru, který nazve Dopln k rozpočtu Dopln k rozpočtu nebude započten do kalkulované ceny prost ednictvím p edloženého položkového rozpočtu. Bude uveden zvláš a uchazeč m že navrhnout v Dodatku č.1 navýšení celkové ceny díla o zjišt ný rozdíl. Nabídková cena bude člen na dle jednotlivých objekt a následn bude uvedena celková cena díla v této struktu e: - nabídková cena celkem bez DPH - samostatn DPH - nabídková cena celkem včetn DPH Výsledná nabídková cena, součet všech celk uvedených ve výkaze vým r, bude uvedena v krycím list nabídky dle p ílohy č. 1. Uchazeč je dále povinen ocenit veškeré položky dodaných výkaz vým r pokrývající p edm t zakázky zadávané dle Pravidel pro výb r dodavatel OPPI aktualizace 8/ Harmonogram Sout žitel na základ zpracovaného rozpočtu vyhotoví Gantt v diagram pr b hu stavebních prací a uvede termín zahájení stavebního díla (viz. z ízení staveništ ), zaznamená pr b h prací po jednotlivých logických celcích a ukončí jej p edáním díla (viz. odklizení staveništ ). V harmonogramu uvede základní milníky pr b hu stavby uvedené v SoD. Dílo bude provád no v následujících pro zhotovitele závazných termínech mílnících výstavby : a) P evzetí staveništ : b) Zahájení provád ní díla: c) rekonstrukce budovy č.53 d) rekonstrukce budovy č.68 e) P edání dokončeného díla včetn Fakturační a platební podmínky Platby budou probíhat výhradn v Kč. Rovn ž veškeré cenové údaje budou uvád ny v Kč. Nabídková cena nebude m n na v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny v či zahraničním m nám či jinými faktory s vlivem na m nový kurz a stabilitu m ny.

11 Všeobecné smluvní podmínky Součástí zadávací dokumentace je návrh Smlouvy o dílo (P íloha č.2). Jakékoliv zm ny v tomto návrhu nebo nevypln ní údaj, které jsou p edm tem pln ní zakázky a zárove hodnotícím kritériem bude považováno za nespln ní podmínek zadávacího ízení. D sledkem nedodržení obsahové stránky podepsaného návrhu smlouvy o dílo oprávn nou osobou uchazeče m že být vyloučení uchazeče z výb rového ízení - viz bod 1.9.6, odst.3) zadávací dokumentace. Sout žitel je oprávn n p ipravit Dodatek č.1, ve kterém m že specifikovat své požadavky. Oprávn ná osoba podpisem stvrdí souhlas s podmínkami Neod vodn ná mimo ádn nízká nabídková cena V p ípad mimo ádn nízké nabídkové ceny, m že zadavatel nabídku vy adit z hodnocení. Zadavatel pro up esn ní stanovení mimo ádn nízké nabídkové ceny uvádí toto: Mimo ádn nízká nabídková cena bude stanovena jako cena nižší o více než 20% ve srovnání s mediánem všech nabídkových cen, které splní formální požadavky zadavatele. Výpočet pr m rné nabídkové ceny bude stanoven jako medián všech nabídkových cen bez DPH. Nabídkové ceny, které budou nižší o více než 20% než stanovený medián, budou považovány za mimo ádn nízké nabídkové ceny, a tudíž budou z dalšího hodnocení vy azeny. Zadavatel bude takto postupovat i u jednotlivých položek. V p ípad mimo ádn nízké ceny konkrétní položky rozpočtu bude vyžadovat po sout žiteli objasn ní této mimo ádn nízké ceny, a to i v p ípad, že nabídková cena nenaplní znaky mimo ádn nízké nabídkové ceny Další podmínky a práva zadavatele 1. Zadavatel nep iznává uchazeči právo na náhradu náklad spojených s účastí v zadávacím ízení. 2. V p ípad, že nabídka není podepsána oprávn nou osobou, musí obsahovat na samostatném list doloženou ú edn ov enou plnou moc pro osobu, která nabídku podepsala s tím, že je oprávn na za uchazeče ve výb rovém ízení jednat. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo posuzovat pouze vhodné nabídky sout žitel. Za vhodné nelze považovat nabídky, které jsou v rozporu se zadávací dokumentací. Nabídky je možno podle Pravidel pro výb r dodavatel č.j.10596/11/08100 rovn ž považovat za nep ijatelné v t chto p ípadech: a) Nevhodné, kterými jsou nabídky nespl ující požadavky zadavatele na p edm t pln ní zakázky, b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavk zadavatele než na p edm t zakázky. c) U kterých uchazeč neprokázal spln ní kvalifikačních p edpoklad d) Které jsou v rozporu s právními p edpisy e) Které obsahují upravené podmínky pln ní v rozporu s požadavky zadavatele nebo neod vodn nou mimo ádn nízkou nabídkovou cenu. O tom, zda se jedná o neod vodn nou mimo ádn nízkou nabídkovou cenu, rozhodne zadavatel. f) Které byly podány po uplynutí lh ty pro podání nabídek.

12 4. Zadavatel si vyhrazuje právo výb rové ízení bez udání d vodu zrušit kdykoliv, nejpozd ji však do uzav ení smlouvy. O zrušení výb rového ízení bude bezodkladn písemn informovat všechny uchazeče, kte í podali nabídku v ádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazeč m sd lit d vod zrušení výb rového ízení. 5. Zadavatel zruší výb rové ízení bez zbytečného odkladu, pokud: a) nebyly ve stanovené lh t podány žádné nabídky, nebo b) nebyly ve stanovené lh t podány žádné nabídky spl ující požadavky zadavatele na p edm t pln ní zakázky, resp. byli z účasti ve výb rovém ízení vyloučeni všichni uchazeči, nebo c) byly zjišt ny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výb rového ízení, resp. výzv, zadávací dokumentaci, nebo d) v pr b hu výb rového ízení se vyskytly d vody zvláštního z etele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výb rovém ízení pokračovat, nebo e)vybraný uchazeč, pop ípad druhý v po adí, odmítl uzav ít smlouvu nebo neposkytl k jejímu uzav ení dostatečnou součinnost 6. V p ípad, že dojde ke zm n údaj uvedených v nabídce do doby uzav ení smlouvy s vybraným uchazečem, je p íslušný uchazeč povinen o této zm n zadavatele bezodkladn písemn informovat. 7. Obdrží-li zadavatel ve stanovené lh t nabídky, u kterých zjistí, že vyžadují up esn ní informací, m že toto up esn ní od uchazeč vyžádat. Nesmí však dojít ke zm nám cenovým a technických parametr a nesmí se m nit nabízené podmínky. 8. Zadavatel si vyhrazuje právo ov it informace obsažené v nabídce uchazeče u t etích osob. 9. Zadavatel si vyhrazuje právo uzav ít smlouvu s vít zným uchazečem pouze v p ípad, že získá na tuto akci finanční dotaci ze strukturálních fond OPPI Ministerstva pr myslu a obchodu ČR, výzva Potenciál. V p ípad, že zadavatel nezíská dotaci z fond EU, vyhrazuje si právo na zrušení výb rového ízení. Získáním dotace se rozumí uve ejn ní v seznamu p íjemc dotace a obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 10. V souvislosti s možností získání finanční dotace ze strukturálních fond OPPI upozor uje zadavatel, že dodavatel stavebních prací a jeho subdodavatelé musí umožnit zam stnanc m nebo zmocn nc m poskytovatele dotace Ministerstva pr myslu a obchodu, agentury CzechInvest, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu ú adu a dalším oprávn ným orgán m státní správy vstup do objekt a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolou doklad souvisejících s projektem. Zadavatel výslovn takto upozor uje, že vybraný dodavatel je osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finanční kontroly dle 2 e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole. 11. Pokud n která p íloha obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobk a služeb nebo pokud číslo položky ve výkazu vým r vede ke konkrétnímu výrobku, je to pouze p ibližná kvalitativní a technická specifikace a zadavatel umož uje použití i jiných, kvalitativn a technicky obdobných ešení. 12. Podepisování čistopisu Smlouvy o dílo, která je identická s p edloženými obchodními podmínkami s vybraným uchazečem bude provedeno v sídle zadavatele.

13

14 ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky - obsah Nabídka bude zpracována v následující struktu e (včetn dodržení číslování kapitol). 1 Krycí list nabídky Krycí list nabídky viz p íloha č. 1 zadávací dokumentace. 2 Kvalifikace uchazeče a návrh pln ní (popis činností, harmonogram prací) 2.1. Kvalifikační p edpoklady uchazeče v rozsahu požadovaném v bod 1.5. zadávací dokumentace P ílohy a další dokumenty dle zadávací dokumentace 2.2. Popis časového pr b hu realizace p edm tu pln ní (harmonogram prací Gantt v diagram ) Ocen ní p edm tu zakázky (ocen né výkazy vým r pro všechny objekty/celky) podepsané oprávn nou osobou uchazeče (soupis cen za jednotlivé stavební objekty včetn celkové nabídkové ceny) v rozsahu 1.9. zadávací dokumentace Dopln k rozpočtu dle Zadávací dokumentace 3 Návrh smlouvy Bude obsahovat p edložený návrh smlouvy včetn povinných p íloh dle této zadávací dokumentace podepsaný oprávn nou osobou uchazeče. Ve Smlouv o dílo budou uvedeny ve vyznačených oddílech (zelenou barvou) údaje, které jsou hodnotícími kritérii zakázky. Upravené obchodní podmínky nebo jinak dopln ná Smlouva o dílo je vážným zásahem do podstaty zadávací dokumentace a taková nabídka bude vyloučena ze sout že. Zadavatel upozor uje, že uchazeč je oprávn n vyhotovit návrh podmínek formou Dodatku č.1, který p iloží k podepsané smlouv oprávn nou osobou. 4 Dodatek ke smlouv Bude obsahovat Dodatek ke smlouv č. 1 navržený uchazečem, pokud bude chtít uchazeč m nit ustanovení Smlouvy o dílo.

15 1. Název zakázky: P íloha č. 1 krycí list nabídky Krycí list nabídky Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu V rámci projektu Výzkumné centrum Bochemie registrační číslo 4.2 PT03/ Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel Bochemie, a.s. Lidická Bohumín IČ: Uchazeč název: sídlo/místo podnikání: tel./fax: bankovní spojení: č. účtu: IČ: DIČ: spisová značka pod kterou je uchazeč veden u p íslušného soudu či živnostenského ú adu: osoba oprávn ná jednat za uchazeče: kontaktní osoba: tel./fax:

16 3. Sout žní kritéria 1. Celková cenová nabídka bez DPH: (dle SoD čl. IV. bod 2) Výše DPH: Cena včetn DPH: 2. Výše navrhované doby dodání díla dle SoD čl. III. bod 1) Doba dodání díla v kalendá ních dnech: 3. Délka navrhované záruční doby díla dle SoD čl. XIII. bod 1) Délka navrhované záruční doby v m sících: 4. Platební podmínky dle SoD, čl. V. bod. 4) Doba splatnosti faktur za dílo ve dnech: 4. Oprávn ná osoba 1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, p íjmení :.. Funkce:.. Podpis:.. Pozn.: Krycí list nabídky bude na další stran obsahovat OBSAH nabídky, jak je uvedeno v ODDÍLE 2 - Závazná struktura nabídky. 1 Oprávn nou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemn pov ená osoba. V p ípad takového pov ení musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávn ní (zejména úkony za uchazeče v tomto výb rovém ízení) sv ená pov ené osob, včetn podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listin.

17 P íloha č. 2 Obchodní podmínky VZOR Smlouvy o dílo na p edm t zakázky Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH Objednatel : BOCHEMIE a.s.. Sídlem: Lidická 326, Bohumín IČ: Zastoupena: Bankovní spojení: (dále jen objednatel ) a Zhotovitel :.. Sídlem.. IČ: Zástupce ve v cech smluvních:. Zástupce ve v cech technických a realizačních:.. Bankovní spojení:. (dále jen zhotovitel ) uzav eli tuto Smlouvu o dílo: I. P EDM T DÍLA P edm tem díla dle této smlouvy je provedení díla s názvem Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu. (dále označováno též jen jako dílo ) 1. Podklady pro provád ní díla tvo í zejména níže uvedené dokumenty: Projektová dokumentace Výzkumné centrum Bochemie Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby 2. Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady ádn prostudoval a neshledal na nich žádných závad. 3. Kdykoliv v pr b hu provád ní díla m že objednatel jednostrann zm nit rozsah provád ného díla, a to jak jeho zúžením (mén práce) či rozší ením (vícepráce). Provedení víceprací či mén prací je objednatel oprávn n požadovat pouze v p ípad, že tyto vyplynou z nep edvídatelných skutečností.

18 II. MÍSTO PROVÁD NÍ DÍLA 1. Dílo bude provád no na pozemcích a budovách viz níže v katastrálním území obce Bohumín (dále jen místo provád ní díla ). 2. Objednatel prohlašuje, že je oprávn ným uživatelem pozemku a budovy, na nichž má být dílo provád no. 3. Zhotovitel prohlašuje, že si místo provád ní díla m l možnost prohlédnout, pot ebnou dokumentaci prostudoval a neshledal na n m žádných p ekážek pro provád ní díla, jakož že se i seznámil se stavem inženýrských sítí na pozemku a pod ním a v budov. III. TERMÍN PROVÁD NÍ DÍLA 1. Dílo bude provád no v následujících pro zhotovitele závazných termínech mílnících výstavby : a) P evzetí staveništ : b) Zahájení provád ní díla: c) rekonstrukce budovy č.53 d) rekonstrukce budovy č.68 e) P edání dokončeného díla včetn. Doba dodání díla je stanovena na.. dn od data podpisu smlouvy. 2. Na základ písemného pokynu objednatele provedeného nap. i zápisem do stavebního deníku je zhotovitel povinen p erušit provád ní díla, p ičemž o dobu p erušení provád ní díla, ke kterému došlo na žádost objednatele bez zavin ní zhotovitele, se o stejnou dobu prodlužují výše uvedené termíny provád ní díla. 3. V p ípad, že objednatel bude požadovat provedení víceprací, prodlužuje se termín pro p edání dokončeného díla pouze v p ípad, že rozsah víceprací činí více nežli 10 % z celkové ceny díla včetn DPH a pouze v p ípad, že zárove bude zm na termínu pro p edání dokončeného díla (jeho prodloužení) sjednána písemným dodatkem k této smlouv. IV. CENA DÍLA 1. Cena díla je sjednána jako pevná a nep ekročitelná, není-li v této smlouv výslovn sjednáno jinak. Zhotovitel jako profesionál v daném oboru si je v dom obvyklých rizik a p ípadných vícenáklad spojených s provád ním díla a tudíž veškerá taková rizika a p ípadné vícenáklady do ceny díla již zakalkuloval. 2. Celková cena díla činí.,- Kč bez DPH. 3. DPH bude účtována dle platných právních p edpis. P ičemž p esná specifikace ceny, DPH aktuálních sazeb je uvedena v Cenové nabídce (krycí list nabídky), která tvo í P ílohu č. 1 této smlouvy. 4. Cena díla m že být m n na pouze v p ípad, že objednatel bude z d vodu uvedených v čl. I bod 3. této smlouvy nucen upravit rozsah provád ných prací. P ípadná úprava cenového ujednání bude ešena v rámci písemného dodatku k této smlouv.

19 V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Cenu díla je zhotovitel oprávn n účtovat po dokončení jednotlivých etap díla, logických stavebních celk, a to na základ zhotovitelem vystavených faktur následovn : a) Po provedení..% z ceny díla + DPH. b) Po provedení..% z ceny díla + DPH. c) Po provedení..% z ceny díla + DPH. d) Po p edání ádn dokončeného celého díla..% z ceny díla + DPH. e) Po uplynutí záruční doby, budou-li odstran ny veškeré vady a nedod lky (tato částka p edstavuje tzv. zádržné)..% z ceny díla + DPH. 2. K faktu e zhotovitel vždy doloží v kopii objednatelem podepsaný zápis ve stavebním deníku, kterým objednatel potvrdí, že p íslušná etapa provád ní díla byla ádn dokončena. 3. Bude-li provád né dílo v p íslušné etap vykazovat vady, počne splatnost faktury za p íslušnou etapu b žet až od data jejich odstran ní. 4. Splatnost faktur je sjednána na. dní od data doručení objednateli. 5. Cena díla bude placena p evodem ve prosp ch výše uvedeného účtu zhotovitele. VI. PROVÁD NÍ DÍLA 1. Zhotovitel je povinen dílo provád t v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a dalšími podklady, právními p edpisy, ČSN a EN. 2. P i provád ní díla je zhotovitel povinen dodržovat zejména veškeré bezpečnostní, protipožární, hygienické a ekologické právní p edpisy, jakož i pokyny objednatele a p íslušných správních orgán. 3. Postup p i provád ní díla je zhotovitel povinen zapisovat na konci každého dne provád ní díla do stavebního deníku. Stavební deník bude tzv. propisovací a každá stránka tudíž bude provedena nejmén ve 2 listech. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale p ístupný objednateli. Objednatel je oprávn n do stavebního deníku nahlížet a činit do n j své záznamy a vyjad ovat se k záznam m zhotovitele. K záznam m objednatele, pokud to z jejich povahy vyplyne, je zhotovitel povinen se vyjád it ve lh t 2 pracovních dn. Objednatel je oprávn n ponechat si pro svou pot ebu jedno vyhotovení zápis ve stavebním deníku. Stavební deník zhotovitel povede od data p evzetí staveništ do konce záruční doby. 4. V p ípad zjišt ní vadného provád ní díla zhotovitelem je objednatel oprávn n na ídit zhotoviteli p erušení provád ní díla, a to až do doby nežli zhotovitel zajistí zjednání nápravy (zjednáním nápravy se p itom rozumí zejména odstran ní stávajícího závadného stavu a p ijetí opat ení k tomu, aby dílo mohlo být provád no bezvadn ). O dobu takového p erušení provád ní díla se neprodlužuje termín pro provedení a p edání dokončeného díla. 5. V p ípad, že p i dalším provád ní díla bude určitá část díla zakryta, je zhotovitel zápisem do stavebního deníku povinen objednatele na tuto skutečnost alespo 3 pracovní dny p edem upozornit. Poruší-li zhotovitel tuto svou povinnost je objednatel oprávn n požadovat, aby zhotovitel na své náklady zakryté práce odkryl a umožnil objednateli jejich kontrolu.

20 6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat p im enou čistotu a po ádek a zejména zajistit úklid okolí, pokud dojde k jeho znečišt ní činností zhotovitele. 7. V p ípad, že činností zhotovitele p i provád ní díla dojde ke vzniku škod či uložení sankcí ze strany správních orgán, a objednatel takové škody či sankce uhradí nebo je uzná a bude p ipraven je uhradit, je zhotovitel povinen objednateli takto vynaložené náklady uhradit ve lh t 15 dn od výzvy objednatele. VII. P EDÁNÍ DÍLA 1. Zhotovitel objednatele vyzve k p evzetí díla písemn alespo 7 dní p edem. 2. Objednatel je povinen p evzít pouze ádn dokončené dílo. Pro účely této smlouvy se za ádn dokončené dílo považuje dílo prosté jakýchkoliv vad a nedod lk. 3. O p edání a p evzetí díla bude sepsán p edávací protokol. 4. Spolu s p edáním díla je zhotovitel povinen objednateli p edat záruční listy, certifikáty, prohlášení o shod a jiné obdobné doklady k dodávkám dodaným zhotovitelem v rámci díla, jakož i protokoly o provedených kontrolách a zkouškách. 5. P i p edání díla je zhotovitel povinen objednateli p edat také dv vyhotovení projektové dokumentace dle skutečného provedení díla v listinné podob a v jednom vyhotovení v elektronické podob na CD-ROM v n kterém z b žn používaných software. VIII. ZÁRUKA, ODPOV DNOST ZA VADY A REKLAMACE 1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruční dobu v délce. m síc. 2. Záruční doba počíná plynout od p edání ádn dokončeného díla. 3. Po dobu po kterou bude b hem záruční doby reklamace vy izována, záruční doba neb ží a pokračuje ve svém b hu až po ádném vy ízení reklamace. 4. V p ípad zjišt ní vad na díle, je zhotovitel povinen zjišt né vady odstranit do 7 dn od jejich nahlášení objednatelem. Bude-li se jednat o vady havarijní, je zhotovitel povinen vady odstranit do 24 hodin od jejich nahlášení. Za havarijní vady se považují vady, které hrub zt žují či znemož ují užívání díla či jeho části, nebo vady, které zp sobují další škody. 5. Nedojde-li k odstran ní vad ze strany zhotovitele ani ve lh t dalších 7 dn a u havarijních vad ani ve lh t dalších 24 hodin, je objednatel oprávn n vady odstranit sám nebo prost ednictvím t etí osoby a náklady vynaložené na odstran ní vad zhotoviteli vyúčtovat, a to spolu se smluvní pokutou ve výši 50 % z náklad vynaložených na odstran ní vad, p ičemž zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škod. 6. Ustanoveními uvedenými v této smlouv nejsou jakkoliv dotčeny další nároky objednatele z odpov dnosti za vady či ze záruky vyplývající z p íslušných právních p edpis. Volba mezi jednotlivými nároky p ísluší objednateli. 7. Za vady se pro účely této smlouvy považují také nedod lky.

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo: I. PŘEDMĚT DÍLA

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo: I. PŘEDMĚT DÍLA SMLOUVA O DÍLO Objednatel : Zhotovitel : Město Dolní Benešov sídlem Městského úřadu Hájecká 65, Dolní Benešov 747 22 IČ: 00299979 zast.: Martinem Štefkem - starostou zástupce ve věcech smluvních: Martin

Více

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

II. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA SMLOUVA O DÍLO Objednatel : Město Dolní Benešov sídlem Městského úřadu Hájecká 65, Dolní Benešov 747 22 IČ: 00299979 zast.: Martinem Štefkem - starostou zástupce ve věcech smluvních: Martin Štefek....,

Více

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form.

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. VÝZVA k podání nabídky dle závazných pokyn pro žadatele a p íjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie A) Identifika ní údaje Zadavatele Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21 Oznámení o zahájení zadávacího ízení ve ejná zakázka malého rozsahu (otev ené ízení) Název zakázky edm t zakázky Dodávka osobního automobilu Dodávka osobního automobilu dle Zadávací dokumentace Datum vyhlášení

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

iden.. SMVS 113V

iden.. SMVS 113V OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ datové centrum SSZ iden.. SMVS 113V222001510 Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb,

Více

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ).

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ). MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: MMB/ 0254110 /2016/OI Ing. Elena Gregorová 542 174 174

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu 1/7 Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zateplení fasády, Turpišova

Více

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č.

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č. Název zakázky Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim zákona č. 137/2006

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Dokumentace bouracích prací - dům kultury Chrastava

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh. Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava fasády garáže a zateplení soklů Domova Sosna zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku I. Smluvní strany 1.Objednatel Identifikace ( název, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu) Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít (pokud nevyplývá toto

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY #4214/SBN/2014-SBNH@m 4214/SBN/2014-SBNH.j.: UZSVM/SBN/3845/2014-SBNH VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále též Ú ad", ÚZSVM, zadavatel ) jako zadavatel

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky 1/7 Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku 2/7 Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DODÁVKA NÁBYTKU PRO VŠ KOLEJE POD PALACKÉHO VRCHEM BLOK A02 ve ejná zakázka zjednodušené podlimitní ízení na dodávky PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ÍZENÍ dle 38 zákona o ve ejných zakázkách.

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel: TEZA, s. r. o. Sídlo: F. V. Krejčího 405, Česká Třebová 560 02 IČO: 62061739 DIČ: CZ62061739 Zápis v OR vedeným u KS v

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 111, 227 010 114 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno Úvalno

Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno Úvalno Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno 58 793 91 Úvalno Výzva více zájemcům k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce na výstavbu víceúčelových hřišť

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikační údaje: Zadavatel: BONVER MORAVIA, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 603 22 331, DIČ: CZ60322331, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zateplení v budově sportovního zázemí v obci Milín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zateplení v budově sportovního zázemí v obci Milín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy mimo režim zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Název ve ejné zakázky Dodávky samolepících

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY #6528/SBN/2014-SBNH@+ 6528/SBN/2014-SBNH.j.: UZSVM/SBN/6004/2014-SBNH VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále též Ú ad", ÚZSVM, zadavatel ) jako zadavatel

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: 2/2007 Výzva k podání nabídky na dodávku služby: Grafické a tiskové služby Počet stran

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k ve ejné zakázce zadané v otev eném ízení s názvem Dodávka vybavení a ICT za ízení v rámci

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská správa domů s.r.o. IČ: 251 73 570 Sídlo: Náměstí Svobody 8, 385

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání ve ejných zakázek Radni ní 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 90386/2015 SP. ZN. 91.1 VY IZUJE: Ing.

Více

Jezeřany Maršovice - kanalizace

Jezeřany Maršovice - kanalizace Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná podle ustanovení 6, 16 a 18 odstavec (3) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 2. z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Beroun, P r e i s l e r o v a 1 3 3 5 tel: 311622572, fax 311623413, e-mail 2zsberoun@tiscali.cz, 2zs@2zsberoun.cz http://www.2zsberoun.cz VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více