Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek"

Transkript

1 Předmět plnění: Rekonstrukce kanalizace, kolektoru potrubního vedení pro chemické látky a objektu ČOV Způsob a rozsah plnění Podrobné technické zadání je součástí zadávací dokumentace, které je na vyžádání u pověřeného zaměstnance zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídek. 1. Rekonstrukce stávající kanalizace DKO požadované práce Venkovní dešťové kanalizace v areálu Dalkia Kolín, a.s. Jedná se cca o 380 bm kanalizace dimenze od DN200 do DN800. Opravy kanalizace budou provedeny v rozsahu a způsobem, který je uveden v příloze č. 1 tohoto technického zadání. To znamená, že opravy se musí provádět technologiemi bez výkopových prací tak, aby nedošlo k omezení pohybu po areálu DKO. Kanalizace je v trvalém provozu a není možné její 100% odstavení. Do přílohy č.1 je nutné provést položkové nacenění jednotlivých oprav za konkrétní úseky kanalizace. Přílohou č. 2 zadání je protokol kamerové prohlídky, dle kterého jsou místa přesně zmapována. Po provedených opravách musí být provedena revizní kontrola všech oprav, zhotovena průvodní dokumentace a provedeno geodetické zaměření celého kanalizačního systému, a to jak plošné, tak výškové. Platí i v případě, že bude provedena oprava jen vybraných částí kanalizace. Vnitřní dešťová kanalizace NVH (Nové vodní hospodářství) Jedná se o rekonstrukci vnitřních svodů dešťové kanalizace NVH. Současný stav litinových svodu je neuspokojivý. Nové požadované řešení spočívá v kompletní rekonstrukci čtyř svodů v dimenzi DN 100. Z důvodu komplikovaného nahrazení stávajících tras a z důvodu potřeby zaústění kanalizace do jiné vodoteče musí být nová požadovaná kanalizace řešena jiným způsobem vedení kanalizace jinou trasou a jinou dimenzí potrubí. Požadované řešení: Pro splnění požadavků na celkovou hltnost hlavního svodu NVH je zapotřebí provést nové napojení na hlavní dešťovou kanalizaci DN800 v současné době toto napojení již existuje DN200, avšak není v požadované dimenzi. Do této vpusti je v současné době zavedena pouze polovina požadovaných svodů + část technologie. Pro nové napojení musí být proto proveden výkop v délce cca 4 bm. strana č.1 / 6

2 Nový hlavní svod DN300 bude veden v rohu budovy pod střechu NVH (vnitřkem budovy). Ve spodní části hlavního svodu požadujeme umístit čistící kus. (sklepní prostor NVH) V horní části bude hlavní svod napojen na sběrnici, viz. níže. Pod stropem v celé délce budovy NVH (cca 30m) bude instalované sběrné potrubí, do kterého budou zaústěny všechny (4 ks) svody DN100. Dimenze sběrnice bude odstupňovaná dle směru toku. V úrovni druhého nadzemního podlaží budovy bude dále do hlavního svodu DN300 zaústěna odbočka DN100 - odpadní vody z technologie (záchytná vany ve druhém podlaží). Celé potrubí požadujeme z materiálu pro odpadní kanalizační vedení KG. Uložení a uchycení kanalizace bude součástí dodávky. Součástí díla bude dále i demontáž původních litinových svodů (výjma cca 4m, které budou zachovány v provozu pro odpad umyvadla a oplachovou sprchu). Nové prostupy podlažími budou stavebně začištěny. Práce budou prováděny za trvalého provozu NVH. Montážní, stavební i lešenářské práce musí být proto prováděny se zvýšenou opatrností. Jímka záchytná studna uzávěr výstupní kanalizace Popis objektu: Stávající kontrolní jímka vypouštěných technologických a dešťových vod je v dolní části kruhová a v horní části šestiúhelníková podzemní stavba. Do prostoru jímky je přiváděná voda kanalizační betonovou troubou DN800, odvod je odborně odhadnut na čtvercový průřez 600x600mm se spodní hranou u dna jímky. Detailní projektová dokumentace k této stavbě není dostupná. Objekt je v dobrém stavu, dodatečně zde bylo instalováno měřící zařízení množství vod (měřící žlab). Toto zařízení musí zůstat po stavebních úpravách funkční. Kapacity, obestavěné prostory: Stávající vodní objem jímky je cca 37 m 3. Tento celkový objem stavebního objektu se nemění. Stávající objem odpadní vody v jímce je závislý na hladině ve vodoteči a pohybuje se od 3,5m3 do 4,0m3. Současný stav hladiny v jímce je ode dna cca mm. Požadované technické a konstrukční řešení: Uzávěr výstupní kanalizace - základní úpravou jímky je instalace uzávěru na výstupní vodoteč z jímky, směr Labe. Uzávěr musí v budoucnu splňovat požadavek na rychlé uzavření kanalizace (v řádu sekund, požadujeme max. do 120s čas uvést v nabídce), 100% bezpečné uzavření kanalizace podniku v případě neočekávané havárie úniku nebezpečné ropné látky, či zvýšení ph. (uzavření uzávěru při dosažení ph10) Součástí dodávky proto musí být i instalace čidla pro indikaci ropných látek. Uzávěr požadujeme s elektrickým pohonem a s možností ovládání ve dvou režimech: strana č.2 / 6

3 A) automatickém v závislosti na čidlech pro případ náhlé nezjištěné havárie. Pro tento typ havárie požadujeme vyvedení signálu o této havárii a uzavření armatury na hlavní velín DKO a velín NVH nové vodní hospodářství. Signalizaci řešit způsobem trvalého transparentu s názvem stavu havárie + blikající světlo, zvukové hlášení - klakson. B) ručním pro případ náhlé, avšak zjištěné havárie Vodoteč je vyústěna do Labe pod úrovní jeho hladiny mimo objekt Dalkia Kolín, a.s. ve vzdálenosti cca 10bm Předpokládané rozměr vodoteče je 600x600mm čtvercový průřez. Dimenze uzávěru DN600 musí být zachována. Na zachování čtvercového průřezu vodoteče netrváme. Dno jímky bude při prováděných pracích vyčištěno. Součástí zadání je příloha č. 3 - výkres, řez jímky. Podmínky a postup montáže Pro provedení montážních prací je nutno zajistit odstranění vody z prostoru kontrolní jímky alespoň v délce trvání 48 hodin. Po tuto dobu musí být provedena tato opatření a provizoria: a) uzavřen odtok do kanalizace DN800 v poslední revizní šachtě systému (uzavírací balon) b) uzavřen a utěsněn spojovací kanál jímka směr Labe (zřejmě 600x600mm deskou s dotěsněním montážní pěnou, případně jiným způsobem) - práce bude prováděna pod vodou a ze strany od DKO, uvnitř areálu. c) provizorní přečerpávání odpadních vod z poslední šachty do recipientu čerpadlem s plovákem Qv= 30-40m 3 /h H=5-7m. Výstup požární hadicí pr. 75 mm (A) d) průběžné odčerpávání a vysušování průsaků vod v kontrolní jímce e) zajištění provizorního staveništního rozvodu osvětlení jímky a napájení provizorních čerpadel 400VAC / 5kW f) montáž vlastního uzávěru, případně další úpravy na vodoteči, utěsnění, vyvložkování stávající vodoteče g) vyčištění dna celé jímky h) odstranění dočasných uzávěrů Přílohy: (budou předány se zadávací dokumentací viz výzva k podání nabídek) 1. Seznam poškozených míst způsob opravy 2. Protokol kamerové prohlídky 3. Výkres řez jímky 2. Rekonstrukce podzemního kolektoru pro potrubní vedení chemických látek v délce 3bm Jedná se o částečnou rekonstrukci 3 bm betonového podzemního kolektoru, ve kterém je uloženo 3x plastové potrubní vedení DN 2 (louh sodný, síran železitý, kyselina chlorovodíková). Detailní projektová dokumentace k této stavbě není dostupná. strana č.3 / 6

4 Předpokládaný vnitřní rozměr kolektoru je: šířka 800 mm, výška 500 mm, hloubka uložení kolektoru vršek panelu 800 mm pod povrchem. Bližší rozsah rekonstrukce je uveden níže. Rekonstrukce bude provedena v rozsahu: 1. výkopové práce obnažení kolektoru 3bm 2. oprava kolektoru dno, stěny, strop (minimálně ve stejném provedení jako současný kolektor beton, cihla, panel) místě poškození 3. vyčištění kolektoru od nečistot a nánosů jen v místě poškození a v dostupných částech 4. izolace kolektoru rekonstruovaná část 5. zához výkopů, zhutnění, vyrovnání s okolním terénem a uvedení povrchů do původního stavu Předpokládáme, že kolektor může kolidovat s dešťovou kanalizací. Tato kanalizace se v důsledků rekonstrukce úpravy svodů uvnitř NVH stane nefunkční. Kanalizace bude směrem do budovy NVH zaslepena, případně po základ budovy vykopána a zrušena. (2 bm) 3. Rekonstrukce stávající biologické ČOV 1) Vnitřní prostory: požadovaný rozsah dodávky Rekonstrukce se vnitřních prostor ČOV se týká celého stropu, všech stěn objektu, podlah a konstrukcí od úrovně 0,10 m. (0,00 m je brán vršek podlahy ČOV). Rámy jímek v podlaze -0,10 m musí být důkladně očištěny a natřeny antikorozní barvou RAL6002 tmavě zelená (2X základní a 2x vrchní nátěr) Rekonstrukce bude provedena v rozsahu: Kompletní očištění vnitřních omítek a stropu, jejích oprava, penetrace, vymalování (odstín bílý) Kompletní oprava, penetrace a nátěr podlahy ČOV barva RAL 7040 (šedá) Odborná sanace poškozených nosných prvků stropů (obnažená armatura panelů nástřik apod.) Kompletní náhrada ocelových konstrukcí za konstrukce nové - zábradlí, schodiště,, vchodové vrata a ostatní ocelové prvků (potrubí, konzole, konstrukce pochozích lávek, pororošty apod.). Náhrada ocelových konstrukcí musí být provedena způsobem a tak, aby nedošlo k dlouhodobému omezení přístupu do ČOV. Všechny kovové části dodávky musí být povrchově upraveny žárově zinkované Výměna vstupních vrat. Vrata v provedení žárově zinkovaném. Stávající okno natřít antikorozní barvou, tj. 2x základní barvou a 2x vrchní barvou RAL 7040 (šedá). Výměna umyvadla, vodovodní baterie. strana č.4 / 6

5 Instalace ventilátoru pr. 300 mm do stávajícího prostupu v obvodové zdi, včetně přívodu elektro a jeho revize. Ventilátor musí splňovat podmínky pro provoz ve vlhkém prostředí a instalace musí být doplněna o časové automatické spínání, které zajistí automatické spínání ventilátoru v denních hodinách. Požadavek na spínání je cca 3x denně na 2 hodiny. Ventilátor bude zajišťovat nucené odvětrání ČOV. ČOV bude během rekonstrukcí v trvalém provozu. Kovový odpad bode dodavatelem demontován a uložen do kontejneru na kovový odpad, který je umístěn v areálu Dalkia Kolín,a.s. (cca 250m) 2.Venkovní prostory Ořezání přilehlého stromu (hrušně) tak, aby jeho větev nezasahovala k omítce objektu Nahrazení luxferového okna za okno v provedení stejném jako je vedlejší stávající okno pevný fix, rám žárově zinkovaný Výměna okapu a svodu v celé své délce pozink Výměna celého oplechování střechy pozink Rekonstrukce celé střechy výměna krytiny IPA, provedení ochranného nátěru Nátěr žebříku, elektrorozvaděče a stávajícího okna tj. 2x základní barvou a 2x vrchní barvou RAL7040 (šedá) Osazení všech otvorů budovy trvale otevřenými žaluziemi Obložení soklu budovy ČOV obkladem stejné provedení jako u okolních budov (bude upřesněno na konzultačním dnu, nutné místní šetření) Očištění a oprava všech venkovních omítek, včetně přístavku pro komunální odpad perlinka, lepidlo, penetrace fasádní omítka, JUB 2423 (světle zelená), včetně přístavku pro komunální odpad. Termín realizace: zahájení prací po podpisu SoD Ukončení a předání díla do Podrobné technické zadání je součástí zadávací dokumentace, které je na vyžádání u pověřeného zaměstnance zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídek. strana č.5 / 6

6 Budoucí místo plnění: Dílo musí obsahovat veškeré přípravné a související práce (lešení, dopravu, režii apod.), zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti na předaném staveništi, udržování pořádku na staveništi, likvidaci odpadu, dodání veškerých oprávnění atestů a revizí, průvodní dokumentace. Dílo musí být provedeno dodavatelsky bez spoluúčasti DKO, tzv. na klíč. strana č.6 / 6

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více