PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)"

Transkript

1 PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá setkání) OBSAH: 1. Úvod 2. Kdo je přítel 3. Být přítel 4. Budování přátelství 5. Rozchod, hádka 6. Osamělost 7. Nejlepší přítel 8. Společenství 1.lekce ÚVOD Před začátkem studií na téma přátelství si pokuste udělat následující test. Na konci studií si tento test budete moci udělat znovu, abyste viděli, v čem se změnily některé vaše pohledy. Jednotlivé odpovědi podujte od 1 do 5 (1 znamená vůbec) Vím, co to znamená mít dobrého přítele Mám opravdový zájem o lidi O to, co mám, se dělím s druhými Lidé mě mají rádi a jsem vítán v různých kolektivech Bráním své přátele 1

2 Přátelím se se svými rodiči Jsem přítel se svými sourozenci Mám mnoho přátel Mám několik skutečně hlubokých vztahů 1. Kdo je tvým nejlepším přítelem? 2. Co si na něm, ní nejvíc ceníš? 3. Jaký si myslíš, že je rozdíl mezi kamarádem a přítelem? Divili jste se někdy tomu, pro jsou určití lidé schopni zaujmout pozornost druhých a získat si rychle přátele? Zatrhněte ty kvality, o kterých si myslíte, že jsou nutné k zaujetí druhých. pěkné oblečení otevřenost hezký úsměv velkorysost vřelost duchovní hloubka hezký vzhled morální závazky hodně peněz popularita inteligence upřímnost osobnost silná vůle hodně zájmů dobré známosti Nyní se znovu zamyslete nad těmito kvalitami a označte prvních pět, o kterých si myslíte, že jsou nejdůležitější pro přátelství. Sdílejte své výsledky se skupinou a chvíli nad nimi diskutujte. 4. Největší dar, který mi přítel může dát, je (zatrhněte první tři). naslouchání mi nenechá mě, i kdyby mě všichni opustili udrží jazyk za zuby 2

3 bude s ním legrace bude se mnou při mých zraněních bude svou bolest sdílet se mnou nechá mě být, když budu mít špatný den bude mě povzbuzovat, 5. Největší zranění, které jsem v přátelství zažil nebo kterého bych se nejvíc bál (zatrhněte dvě ) zneužití pro vlastní cíle sražení mého sebevědomí zesměšnění před druhými ignorace náhlé opuštění nespravedlivé obvinění pomluvy jiné ti nebo méně slovy napište svou definici přítele. Začněte takto: "Přítel je ten, kdo..." 7. Chtěli byste během následujících šesti týdnů, kdy budete studovat tento kurz, nejen patřit do vaší skupinky, ale i riskovat prohloubení vzájemného přátelství? (A tím většího vzájemného se poznání). Zakroužkujte jednu odpověď. a. v žádném případ b. nejsem si jist c. pokud ale budou chtít i ostatní d. možná e. určitě f. zeptejte se mě příští týden 2. lekce KDO JE PŘÍTEL? V prvním setkání jste diskutovali, co to vlastně je přátelství a hlavně, kdo je přítel. Možná někoho takového máte, možná po něm pouze toužíte. V tomto studiu se podíváme na jeden z nejkrásnějších příklad přátelství v Písmu. Jedná se o přátelství Davida a Jonatána. První krok: Odpovězte na následující otázku a sdílejte odpovědi se skupinkou. 3

4 Kterou vlastnost bys u svého přítele nesnesl? Proč? Druhý krok: Čtěte 1 Samuelova 18:1-4, 19: David i Jónatan byli dva největší kandidáti na izraelský trůn (David jako pomazaný Hospodin, Jónatan jako nejstarší syn). Co byste mezi nimi očekávali? Našli byste něco podobného ve vašich životech? 2.V.1...miloval ho jako sám sebe. Srv. Mt.22: Kde je hranice mezi egocentrismem, sebeláskou a tím, co radí Písmo? 3.Ve verších 3. a 4. čteme, že Jonatán dal Davidovi věci určené ke své osobní ochraně. Tím se mu vlastně "dává všanc". V našich přátelstvích jsou často vlastnosti, za které se schováváme a které se bojíme otevřít, protože se bojíme zranění od toho, před kým bychom je otevřeli. Jsou to určité obranné zóny jako nap. arogance, nedostatek času, přehnaný hněv, nenaslouchání, agresivita atd. Pokuste se diskutovat o tom, které jsou vaše ochranné zóny, a co dělat pro to, abychom se jich zbavili. Srv. Řím. 15:7. 4. V.5...David měl úspěchy na základ toho, co pro něj udělal Jonatán. Srv. Řím. 12:10 a Fil.2:4-8. Co v souvislosti s tímto oddílem vidíš jako úskalí, na kterém může přátelství zkrachovat? 5. 1Sam 19:1-2. Jonatán dokonce riskuje i svou reputaci. Jak bychom měli jednat, kdy se náš přítel dostane do úzkých nebo je zraněn? Srv. Žid.10:24, Gal.6:2. Pokuste se nepoužívat odpovědi typu "pomoci mu". Zamyslete se, jak konkrétně aplikovat uvedené verše. 6. Všimněte si, jak o Davidovi Jonatán mluví před Saulem - v.5. Srv. P.18:21,.101:5. Zamyslete se, jak mluvíte o lidech, které máte rádi, ale i o těch, které příliš v lásce nemáte. Jak myslíte, že ostatní mluví o vás? V čem je nám Jonatán velikým příkladem a inspirací? 7. Pokuste se na základ přečteného oddílu vypsat několik vlastností, které vás u Davida a Jónatana na jejich přátelství zaujaly. 3. lekce BÝT PŘÍTEL Přátelství a vlastně jakýkoli vztah na nás vyžaduje určitou investici. Určitou energii, kterou do vztahu musíme vložit. V ideálním přátelství se nelze pouze "vézt". V následujícím studiu se budeme zamýšlet nad příběhem Barnabáše a Pavla, kteří se stali dobrými přáteli. První krok: Pokuste se odpovědět na následující otázky a sdílejte odpovědi se skupinkou. 4

5 1. Při výběru zaměstnání bych dal přednost a. nudné práci, která ale bude bezpečná b. zajímavé práci s určitým nebezpečím c. začít podnikat bez jakéhokoli zabezpečení 2. Rád jím a. to, co znám, co vím, ž mi chutná b. nějakou specialitu, kterou trochu znám c. n co, co jsem nikdy nejedl 3. Ve větší partě lidí a. se držím svých přátel b. začnu se bavit s člověkem, kterého neznám c. koukám, s kolika novými lidmi bych se mohl poznat 4. Ve známosti bych dal přednost a. někomu, koho mám rád b. někomu, o kom si myslím, že bych ho měl rád c. někomu, s kým jsem se ještě nikdy před tím nesetkal 5. Když s někým začnu vztah, obvykle a. nechám druhého mluvit b. snažím se, aby to bylo s mluvením nastejno c. přebírám iniciativu 6. Dal bych přednost životu a. bez riskování v bezpečí b. trochu riskovat, trochu bezpečí c. hodně riskování a žádné bezpečí 7. Když řídím (auto, kolo, motorku) a. jezdím opatrně b. občas zariskuji c. jezdím jak blázen Součet: 1 bod za každé a, 2 body za b, 3 body za c. Součet pak vyznačte na nakreslené ose. 5

6 máš hodně rád jistotu jsi "divoký jezdec" Druhý krok: Čtětte Skutky 9:19-21, Pokuste se příběh zopakovat ve dvaceti slovech, pak v deseti, v pěti a nakonec ve dvou slovech. 2. Co bylo nejdůležitějším okamžikem, který spojil Barnabášův život s Pavlovým? Co vlastně "nastartovalo" jejich přátelství? 3. Jak důležitý se ti zdá risk, který Barnabáš udělal? 4. Jak důležitá je zde důvěra, kterou Barnabáš Pavlovi ukázal? Jak vidíš u sebe schopnost důvěřovat? Co ti v důvěře brání? 5. Barnabáš se Pavla ujal. Tím ukázal na důležitou věc v přátelství, kterou je sdílení a to nejen ve smyslu mluvení, ale i sdílení cílů, nápadů věcí. Srv. s 1Tes.2:8. Které dvě věci chtěl Pavel s Tesalonickými sdílet? Jak byste to aplikovali na váš nejbližší vztah, na vaši skupinku? Pokuste se na základ testu zamyslet, do jaké míry jste schopni se sdílet o... Dobré jídlo peníze duchovních zápasech svých hříších radostech vizích Barnabáš o Pavla také pečoval, srv. Fil.2:4. V jakých oblastech si myslíš, že je třeba pečovat o své přátele? Kde je hranice péče a vlezlosti? Kdy naopak začíná lhostejnost? 7. Pokuste se vypsat vlastnosti, které prokázal Barnabáš, kdy se ujal Pavla. Jak byste je chtěli konkrétně projevit ve vašich vztazích? 6

7 4. lekce BUDOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ Jak bylo naznačeno ji v minulé lekci, přátelství vyžaduje nejen přijímání, ale i dávání, na kterém se podílí obě strany. Jako každé budování i budování přátelství stojí určitou námahu a úsilí, které se však vyplatí. Je mnoho lidí, kteří přátelství nikdy nepoznali ne proto, že mají smůlu na lidi, ale proto, že odmítli investovat do vztahů. V této lekci se budeme zabývat tím, co znamená budovat přátelství a jak žít jako přátelé. První krok: Odpovězte následující otázky a odpovědi sdílejte se skupinkou. 1. Přemýšlejte nad tím, komu jste z dobrých známých poslední dobou telefonovali. 2. Komu byste telefonovali v následujících případech? (z lidí uvedených v první otázce, popř. i někomu dalšímu) - potřebujete ručení - dostali jste se do průšvihu, který jste si sami zavinili - máte duchovní problémy, se kterými se potřebujete svěřit - máte z něčeho úžasnou radost - nevíte, kam v život dál Druhý krok: Čtěte Koloským 3:12-14 a 1 Tesalonickým 5:11 Diskutujte nad otázkami. 1. Vypište všechny vlastnosti, o kterých jste četli a seřaďte je podle toho, ve kterých jste nejsilnější až po ty, ve kterých jste nejslabší. 2. Jaké synonymum bys dal za slovo soucit? Napadají tě některé události ze života Ježíšova, kdy Ježíš projevil soucit? 3. Vlastnost, které se říká dobrota, najdeme i ve výčtu ovoce Ducha v Galatským 6:22. Srv. 2Kor.6:6, Ef.2:2, Tit.3:4. Pokuste se dobrotu popsat n kolika slovy a poté se zamyslete, jak ji aplikovat v přátelství. Čím se liší od soucitu? 4. Pokuste se zamyslet nad tím, kdo byl nejskromnější člověk, se kterým jste se kdy setkali. V čem se jeho skromnost projevovala? Srv. Kol.3:12, Jak. 4:6,7, Sk.8: V několika větách se pokus definovat rozdíl mezi skromností a pokorou. Srv. s Mt.11:29. Jak myslíš, že se pokora může konkrétně projevit v přátelství? 7

8 6. Jsi typ člověka, který to po prvním neúspěchu vzdá nebo bojuješ i když to nejde? Srv.2Kor.12:12. V čem si myslíš, že je trpělivost v přátelství důležitá? 7. V přátelství nastávají i konflikty, po kterých musí přijít odpuštění. Jaké jsou důvody toho, že nejsme někdy schopni odpustit a ani se navzájem přijmout? Proč si myslíte, že v tomto verši je v kontextu našeho odpuštění, odpuštění Kristovo? Srv. Luk.7: Tes.5:11. Zamyslete se nad tím, kdy jste naposledy svého přítele povzbudili. Rozdělte se ve skupince do dvojic a v několika minutách řekněte druhému, co se vám na něm líbí. Poté upřímně řekněte, jaký jste měli pocit, když jste o sobě slyšeli něco pozitivního. Proč myslíte, že máme často tendenci se spíš kárat nebo i pomlouvat, než se povzbuzovat? 9. Proč si myslíte, že máme jako křesťané být komu oporou? 10. Podívejte se zpět na výčet v prvním bodě a k jednotlivým vlastnostem připište, jak se chcete v těchto vlastnostech změnit ve vztahu se svým přítelem nebo někým blízkým. 5. lekce ROZCHOD, HÁDKA Na první pohled by tato lekce do série o přátelství snad ani neměla patřit. Přemýšlíme přece o přátelství a ne o tom, co přátelství není. Přesto však i hádky a rozchody k přátelství patří. A někdy dokonce tyto nepříjemné zkušenosti přátelství ještě stmelují - dojde-li k usmíření. V této lekci se budeme společně zabývat těmito nepříjemnými situacemi. Zjistíme, že se něco podobného stalo i apoštolu Pavlovi a podíváme se na to, jak se s tím Pavel vyrovnával. První krok: Odpovězte na následující otázky a odpovědi sdílejte se skupinkou 1.Přemýšlejte nad tím, kdy jste se naposledy s někým pohádali. Čí myslíte, že to byla vina? U jste se smířili? 2. Právě jsem rozzloben na počet lidí. 3. Kdy se rozzlobím, chovám se jako (napište nějaké zvíře). Sdílejte své odpovědi ve skupince. Druhý krok: Biblické studium Čtěte Skutky 12:25, 15:

9 2 Tim.4:9-11(Pavel píše Timoteovi) 1. Popiš svými slovy roztržku mezi Pavlem a Barnabášem. Jaká vlastnost Jana Marka byla pro Pavla nepřijatelná? 2. Proč si myslíte, že to byl Barnabáš, kdo se Jana Marka ujal? Odpovězte na tuto otázku na základ toho, co jste si již o Barnabášovi říkali, zvláště v souvislosti s jednou jeho mimořádnou vlastností. 3. Jak si myslíte, že se cítil Jan Marek po té, co dostal druhou šanci od Barnabáše. Jaké byly pozitivní a jaké negativní následky rozchodu Pavla a Barnabáše? 4. Ef. 4:26 Pokuste se hovořit o tomto verši ve světle probíraného příběhu. Myslíte, že Písmo hněv zcela vylučuje nebo ho spíš dává do určitého kontextu? Pokud myslíte to druhé, pokuste se na základ textu z knihy Efezským určit do jakého. 5. Srv. text uvedený ve 2Tim. s Kol. 4:10, Fil. 24. Co se zde dozvídáme o vztahu mezi Pavlem a Janem Markem? Co se na tom můžeme od Pavla učit v souvislosti s hádkou? 6. Pokuste se ke každému následujícímu výrazu uvést paralelu z probíraného příběhu. Poskytnutí druhé šance Obnovení důvěry Nedůvěra na základě předchozího zklamání Povzbuzení i přes předchozí zklamání Hádka zapříčiňující rozchod 7. Pokuste se několika slovy napsat, co nás zde Boží slovo učilo o tom, co dělat při krizích ve vztazích. Vypište několik kroků vedoucích k usmíření, které jste si uvědomili. 6. sejití OSAMĚLOST Pokud rozchod byl diskutabilní ve smyslu zda ho zařadit do této studijní série, pak osamělost je ještě diskutabilnější. Přesto však každý z nás tento pocit alespoň někdy okusil. Je to vlastně přesný opak vztahů. A toto mě vedlo k tomu, abych osamělost zařadil právě do této série. Pokud zažijeme osamělost, můžeme lépe ocenit krásu dobrého vztahu. Osamělost lze zažít ve smyslu úplného odloučení od lidí, ale i uprostřed lidí, kteří nás dobře znají. Je to stav, který nemáme rádi, protože jako lidské bytosti jsme byli stvořeni ke vztahům a ne k samotě. Přesto se ale čas od času s osamělostí musíme vyrovnávat. A právě o tom budeme přemýšlet v tomto studiu. 9

10 První krok Pokuste se pomocí daných otázek určit, co pro vás znamená osamělost Osamělost je... to když vím, ze školy, zaměstnání půjdu opět...sám jet na prázdniny bez někoho, kdo je v mém věku vnitřní pocit, že mi nikdo nerozumí nemít opravdového přítele odloučení od Boha kvůli hříchu když nemám s kým chodit Kdy jste se cítili v život nejvíc osamělí? Druhý krok: Čtěte Žalm 22: Nepřipomínají vám n co první slova tohoto Žalmu? Na kterém místě Písma bychom našli stejný výkřik? 10

11 2. Pokuste se v textu najít, kým se žalmista cítí opuštěn. 3. Vypište n kolik oblastí, kvůli kterým se někdy cítíte Bohem opuštěni. Srovnejte s následujícími verši; Iz. 41:14, 43:1-2, Řím. 8:35, 2 Tim. 2:13,. 27:10, 5Moj. 31:6. Myslíte, že byl žalmista opravdu Bohem zcela opuštěn? Myslíte, že nás Bůh může nechat zcela "napospas osudu"? Proč to někdy tak pociťujeme? 4. Žalmista prožívá i opuštěnost lidmi vv.7-9. Jak se to projevuje, jak bys to aplikoval na svoji situaci? Jaký vidíš rozdíl mezi tím, jak na žalmistovu samotu reagují lidé a jak reaguje Bůh? 5. Jaké rysy Božího charakteru si ve své samot žalmista připomíná? 6. Proč v situaci samoty žalmista začíná Boha chválit? Srv. Řím.8:28, Fil.4:4 7. V žalmista odvrací o i od lidí zpět k Bohu. Od "já" v.7, k "ty" v.10. Co si zde připomíná? Jak bys to aplikoval do svého života? Srv.1P. 5:7 8. Podívejme se na podobnou situaci, ve které se ocitl Pavel. 2Tim.4:10,11,16,17. V čem je nám jeho postoj příkladem? Proč se nám někdy stává, že za ztrátou vztah s lidmi následuje i ztráta vztahu s Bohem? 9. Zamysli se nad tím, zda ve tvém okolí není n kdo osamocený. Třeba ve sboru, v mládeži, v sousedství. Pokus se ho nějak zkontaktovat, nabídnout mu kamarádství, někam ho pozvat. Právě ty se pro něj můžeš stát cestou zpět nejen do kolektivu, ale možná i k Bohu. Napiš si jeho jméno. Poté se ve skupince podělte o nápady, jak dotyčného kontaktovat, jak ho oslovit. 7. lekce NEJLEPŠÍ PŘÍTEL Asi každý z nás má svého nejlepšího přítele a možná také mnozí z nás pro někoho nejlepšími přáteli jsou. Přesto jsou lidé, kteří nemají mnoho přátel, mají pouze kamarády. Asi souhlasíte, že mezi kamarádem a přítelem je rozdíl. I nejlepší přítel však může zklamat. Existuje jen jeden přítel, který nezklame, který nám dal i dokonalý příklad toho, co to znamená být přítelem. Jak asi víte, je to Kristus. A nad jeho přátelstvím s námi a jeho příkladem pro nás, se budeme zamýšlet v této lekci. První krok: Přemýšlejte nad otázkami a své odpovědi sdílejte se skupinkou. 11

12 1. Pokuste se vystihnout rozdíl mezi přátelstvím a kamarádstvím. 2. Pokuste se vystihnout rozdíl mezi partnerstvím a přátelstvím. Druhý krok: Biblické studium Čtěte Jan 15: Pokuste se vyjmenovat příklady, na kterých Ježíš během svého života konkrétně dokázal svou lásku, o které se v tomto oddíle hovoří. 2. Na základ uvedených pasáží se pokuste vypsat n kolik charakteristických vlastností Ježíšovy lásky. Mt26:39, Mk.10:43-45 Jan 13: 1,4-5 Jan 15:13, Fil. 2: V kterých dvou oblastech se sebezapření projevilo u Pána Ježíše? Jak bys Ježíš v příklad aplikoval do rodinného života svojí skupinky nejbližších vztahů do sboru 4. Napadá vás nějaká paralela s dnešním světem v souvislosti se zvykem obmytí nohou v Ježíšových dobách? V čem je nám zde Ježíš příkladem? 5. V jakých oblastech byste mohli svým přátel m posloužit, ale nechcete? Proč je tomu tak? 6. Vypište si n kolik oblastí, které lze obětovat pro své přátele.poté je očíslujte podle toho, o které se nejvíc bojíte až po ty, na kterých vám tolik nezáleží. 7. V čem vidíte mimo ukřižování největší oběť, kterou nám Ježíš přinesl. Jak bychom to mohli aplikovat na naše přátelství. Srv. Fil.2: V jakých oblastech můžeme čestně vyznat, že je nám Ježíš nejlepším přítelem? 12

13 8. lekce SPOLEČENSTVÍ V předcházejících studiích jsme se zabývali přátelstvím i vztahy spíš z pohledu mezi dvěma lidmi. Tato poslední studie se bude týkat přátelských vztah v kontextu celého společenství. N kdy jsme schopni udržet přátelství s jedním člověkem, ale pro společenství přínosem nejsme. Důvodů může být víc, ale jedním bývá ten, že své představy o společenství milujeme víc ne společenství samo. V této lekci se budeme zamýšlet nejen nad smyslem společenství, ale i nad skupinkou, se kterou jsme absolvovali toto studium. První krok: Odpovězte na následující otázky a sdílejte odpovědi se skupinkou. 1. Co si myslíte, že je nejdůležitější pro dobré společenství. 2. Na jaký kolektiv vzpomínáte nejraději? Proč? Druhý krok: Biblické studium Čtěte Skutky 2: Co myslíte, že bylo na společenství popsaném ve Skutcích nejpřitažlivější pro lidi, kteří se do něj dostali? 2. Vypište svými slovy činnosti, které první křesťané dělali. 3. Které činnosti se orientovali spíš "dovnitř " a které "ven"? 4. Zamyslete se nad svojí skupinkou a porovnejte to, co děláte vy, s tím, co dělali první křesťané. 5. Ve verši 45 čteme, že dokonce "prodávali svůj majetek". To ukazuje na jistotu, kterou jim dával nejen vztah s jejich Pánem, ale i vzájemný vztah. Pokuste se vypsat několik věcí, které ve společenství mohou vést k vytvoření opravdové jistoty. 6. Ve verši 46 čteme, že se scházeli na dvou úrovních. Pokuste se vystihnout důležitost a nezastupitelnost každé této úrovni 13

14 7. Podle vlastní úvahy vyplňte otázky v kontextu vaší Skupinky a sboru 1...nejslabší atd. Apoštolské vyučování: "Vytrvale poslouchali učení apoštol, byli spolu, lámali chléb a modlili se" Duchovní vitalita: "Skrze apoštoly se stalo mnoho zázrak a znamení" Společenství/soucit s potřebnými PVD 1. Jedná se zde o problém rivality nebo závisti. V našich podmínkách se nejedná o následnictví trůnu, ale může se jednat o touhu vyniknout na úkor druhého, dokázat druhému, že jsem někdo lepší atd. Určitě najdete další důvody. 2. Kdy Písmo píše "jako sám sebe", znamená to mít k sobě úctu, vidět se jako Boží stvoření a ne jako něco, co se Bohu moc nepovedlo. Správným předpokladem je podle Matoušova evangelia láska k Bohu, který mi dává reálný pohled na sebe sama. Egocentrismus a sebeláska má na prvním míst moje potřeby. Já sám jsem pro sebe malým bohem a druzí jsou zde od toho, aby tyto potřeby naplnili. 3. Nejsme schopni přijmout sami sebe, tak jako přijímáme druhé, protože se jich vlastně bojíme. Bojíme se, že odhalí, kdo jsme a my prožijeme zranění. Výsledkem je, že si lidi držíme od těla uvedenými vlastnostmi, i vlastnostmi dalšími. Zbavit se těchto vlastností, které nás oddělují od druhých, znamená riskovat zranění spojené s tím, kdy se otevíráme. Co tedy s tím? Jedna z věcí, kterou můžeme udělat, je napsána v Římanům v 15. kapitole. Dát lidem jasně znát, že je přijímáme, jako nás přijal Kristus - tzn. bez podmínek. Že po nich nechceme "obchod" typu kdy ty něco uděláš pro mě, budeme přátelé. Druhá věc je to, že my musíme první začít riskovat zranění z toho, že nás druzí poznají. My musíme první svlékat ochranné zóny. Tohoto však budeme schopni pouze tehdy, kdy si uvědomíme, že i přes naše chyby, které jsme nejenom měli, ale které i máme, nás Bůh přijal, a že tento fakt nás osvobozuje od druhých lidí. 4. Jonatán přeje Davidovi úspěchy. David se stává brzy úspěšnější než Jonatán. V našich přátelstvích se toto může stát kamenem úrazu. Zvláště Kristův příklad uvedený v epištole Filipským je pro nás velikým vzorem, co to znamená prakticky vidět druhého víc než sebe a co to znamená mu přát. Naopak Saul je křiklavou výstrahou toho, kdy člověk neunese úspěchy druhých, a to i těch nejbližších. 14

15 5. V dnešní době toho všichni máme tolik, že na nějaké nošení břemen druhých prostě není nejen čas, ale ani energie. Přesto nás k tomu Písmo vybízí - kniha Židům dokonce k "zájmu o druhé". Jak to v přátelství myslíme vážně se většinou ukáže tehdy, kdy jde o naši reputaci, kdy se druhého máme zastat a něco nás to bude stát. I zde je nám Jonatán příkladem. Ale nejen on - ještě větší příklad máme v našem Pánu, v jeho smrti za nás. Diskutujte nad tím, jak chcete nést břemena svým blízkým a jaká břemena chcete, aby nesli oni vám. 6. Dalším "prubířským kamenem" našich přátelství a vztahů vůbec je to, jak mluvíme o druhých. Všimněme si, že Jonatán Davida dokonce chválí. Mluví o něm pozitivně - tzn. dělá víc, než že by pouze mlčel. Často negativní mluvení o druhých je pro nás určitou formou kompenzace toho, v čem jsme špatní, kde nás kouše svědomí. 7. Tato otázka je zcela na vašem vlastním úsudku. Několik linií, které jsme sledovali v tomto studiu: přejícnost, zranitelnost - otevřenost, láska k druhému jako k sobě sama, hezké mluvení o druhém, riskování reputace kvůli druhému atd. Nenechte se tímto výčtem omezit a hledejte vlastní odpovědi. Podívejte se také na Davida, který v tomto příběhu hraje zdánlivě pasivní roli. Následnou diskusi se pokuste usměrnit k tomu, aby lidé přemýšleli, jak aplikovat některé principy, které jste viděli u Jonatána a Davida. 3.PVD Test na začátku tohoto studia má vést k zamyšlení nad tím, jak moc se bojíme riskovat, něco začínat, do něčeho investovat.často to jsou přátelské vztahy, které všechny tyto vlastnosti zahrnují. 1. Tento bod se zaměřuje k pomoci lépe formulovat daný text. Podobný souhrn může být pomocí. Poslední dvě slova by měla ukázat na zdůraznění přátelství, péče, zájmu o druhého. 2. Jsou to věci, o kterých ještě budete mluvit v dalších bodech. Jedná se o důvěru, risk a vstřícnost. Bez těchto vlastností, které se projevily zvláště u Barnabáše, by jejich vztah asi těžko vznikl. 3. Smyslem této otázky není vyplnit test, ale zaměřit se na jeho podklad k samotnému risku jako vlastnosti, která patří k přátelství. Je na nás, abychom udělali první krok a někdy tím i riskovali nepochopení nebo i jiné věci. Největším příkladem nám v tomto je Kristus, který udělal první krok ve vztahu k nám. 4. Barnabáš měl mnoho důvodů Pavlovi nevěřit a dát mu to patřičně najevo. Přesto mu však pomáhá. Upozorněte skupinku na to, že podobně pak Pavel přistupoval k těm, kterým psal své dopisy. Mnohokrát je spíš povzbuzuje, dává jim najevo svou důvěru. Pokuste se přečíst pár úvodů do jeho listů. Důvod, proč o druhých tak často pochybujeme, je asi mnoho a stojí za to si je na skupince formulovat. 15

16 5. Přátelství není jen důvěra, ale i sdílení. A to nejen ve smyslu slov. Pavel sboru v Tesalonice chce odevzdat nejen evangelium, ale celý svůj život. Jako by si nechtěl nechat nic pro sebe. Jedná se zde o opak toho "držet si n koho od těla". Pavel nechce, aby jeho adresáti vid li krásnou masku, ale Pavla, takového jaký je. Sdílení často znamená, že investujeme bez toho, abychom čekali na návrat. Test, který je v otázce, měl posloužit k zamyšlení nad touto otázkou. 6. Péče znamená něco dlouhodobějšího. Je to dlouhodobý zájem o druhého, snaha mu pomoci v jeho zápasech. V době, která se často spojuje s lhostejností, je toto cesta za člověkem. 7. Barnabáš nám zde dal příklad v ochotě riskovat, v důvěře, sdílení a péči. Veďte členy skupinky k tomu, aby se pokusili aplikovat tyto principy na vztah, který prožívají - se skupinkou - s nejbližším přítelem - s kamarádem Vlastnosti, které nám v souvislosti s přátelstvím ukazuje Barnabáš, nám nejsou vlastní. Je třeba prosit Ježíše o zmocnění k těmto vlastnostem. 4. PVD 1. Otázky v prvním kroku a první otázka v kroku druhém mají vést k hlubšímu zamyšlení nad uvedeným tématem. Věnujte jim dostatek času, na druhou stranu si dejte pozor, aby tyto otázky nespotřebovaly čas, který si určíte k studiu Písma. 2. Jedno synonymum by mohlo být vžití se, možná také lítost, ale určitě najdete další. O P.J. čteme, že když viděl Jeruzalém, "byl pohnut lítostí", kdy viděl zástupy, které byly jako ovce bez pastř e, "bylo mu jich líto", kdy viděl, že Lazar zemřel, "vstoupily mu do očí slzy" atd. Z Ježíšova života vidíme, že se nejednalo o jakýsi záchvat sentimentality, ale opravdovou spoluúčast. 3. Na základ uvedených pasáží vidíme, že se jedná o pozitivní vztah vyjádřený dobrým skutkem. Asi by nám moc nepomohla Boží dobrota, která by se projevila kdesi v nebi na andělích. Možná jeden z rozdíl mezi dobrotou a soucitem je to, že v dobrotě je víc racionality než citu. Tím ale nelze říci, že v soucitu racionalita chybí. Vymezení těchto vlastností však záleží na vaší skupince. 4. Odpověď záleží na subjektivní zkušenosti. Z uvedených pasáží vidíme, že pokorní lidé nejsou slaboši ale spíš ti, kdo si uvědomují svoje omezení před P.B. a tedy to, že co jsou, jsou pouze díky Boží milosti. Za pokorné lidi hovoří charakter hlasitěji ne jejich slova. 5. Tyto dvě vlastnosti se dost prolínají a asi je lze těžko od sebe oddělit. Je zajímavé že příkaz "učte se ode mne", je Ježíšem dán pouze v souvislosti právě s pokorou. 6. Jedna z nejvíce ceněných charakterových vlastností v N.Z. je trpělivost nebo také vytrvalost. Bez toho nelze v přátelství obstát. Zvláště v okamžicích neporozumění i zklamání iluzí z druhého. Někdy toto jsou totiž okamžiky, ve kterých se ukazuje na čem naše vztahy stojí. 16

17 7. V příběhu u Lukáše vidíme, že komu bylo mnoho odpuštěno, nebo lépe kdo si uvědomuje, jak mnoho mu bylo odpuštěno, ten dokáže odpustit i druhým. To, že si tento fakt neuvědomujeme má za následek neodpuštění a vzájemné se nepřijetí. Často jsme nepochopili, že Kristus přijal nás a že to by mělo být důvodem našeho přijetí druhých lidí. 8. Tento bod by m l povzbudit k tomu, abychom se naučili povzbuzovat. Je to cosi, co v našich společenstvích neumíme, čeho se spíš bojíme. Mnohokrát u nás převažuje řečeno s Karlem Čapkem "patologický negativismus". 9. Základní věcí je mít sám oporu a to u Boha. Pokud oporu postrádám, lehce se mi stane, že dotyčný přítel mě se svými problémy stáhne s sebou. Největší oporou by pro mě měl být Bůh a až pak lově k, přítel. Pokud tomu tak není, jsem v pokušení od druhého požadovat to, co mi může dát pouze Bůh - dokonalé přijetí. 10. Tento bod je zaměřen na praktickou aplikaci, která nám je někdy velmi protivná, protože se dotýká našich životů. Pokuste se ale zbytek času touto aplikací strávit. 5. PVD Jako v předešlých lekcích, i v této je několik "rozehřívacích" otázek. Snažte se o vzájemnou otevřenost - jinak tyto otázky postrádají smysl. 1. Pavel se chtěl vydat na druhou misijní cestu a potřeboval s sebou vzít spolehlivé spolupracovníky, kteří by byli schopni nést útrapy této cesty. A právě toto se stává jablkem sváru mezi Pavlem a Barnabášem. Jak jsme mohli číst, Marek Pavla opustil v Pamfylii, a to hned na začátku první misijní cesty. Nevíme přesně proč, ale lze se domnívat, že to byl strach z dalších problém, které se daly očekávat. To, co Pavla u Jana Marka asi nejvíce rozzlobilo, byla jeho nespolehlivost a snad i bázlivost. 2. Z předešlé lekce víme, že Barnabáš znamená "syn potěšení". Tato vlastnost se u n j projevila práv v této roztržce. Jan Marek totiž v Pamfylii neopustil jen Pavla, ale i Barnabáše, který mu ale dává druhou šanci. Přesto, že Jan Marek v prvním přátelství zklamal, nedává mu to Barnabáš svým postojem najevo. Toto se stává novou cestou k znovuuzavření přátelství. 3. Bible nám na tuto otázku neodpovídá přímo, ale jak se ukazuje z dalších verš, Jan Marek druhou možnost již využil. Zřejmě to pro něj byla veliká motivace zkusit to znova. Je špatné, když nad svými přáteli lámeme příliš brzy hůl. Pravděpodobně krok, který Barnabáš udělal, byl pro Jana Marka velikým povzbuzením. 4. Písmo nehovoří o hněvu jako o něčem, co nemá mezi křesťany existovat. Hříchem však je, když hněv v sobě začneme živit, když s ním jdeme spát, když nás začne stravovat. Roztržka, ke které došlo, není komentována jako něco hříšného, špatného ani jako něco pozitivního. Je prostě brána jako fakt. V dalších otázkách uvidíme, že nad hněvem, který vzplanul mezi Pavlem a Barnabášem,"slunce zapadlo". 5. Z těchto pasáží vidíme, že Pavel s Janem Markem opět počítá, že v sobě neživí staré roztržky a zranění. Možná, že na Pavlově místě bychom měli tendenci na Jana Marka zapomenout, protože přizvání k další práci by mohlo ukázat, že jsme jednali ukvapeně, že jsme se měli zachovat spíš jako Barnabáš. I v tom je nám Pavel velikým příkladem, jak navazovat ztracené vztahy. Prostě - nepřipomínat minulá zklamání. 6. Odpovědi mají vést k hlubšímu pochopení příběhu i k tomu, abyste se znovu zamysleli nad všemi aspekty, které souvisely s rozchodem Pavla s Barnabášem a Janem Markem. 17

18 7. Tento příběh je ukázkou toho, že ani hádka, a dokonce ani rozchod nemá být v přátelství konečnou. Několik výrazných okamžiků, které mohou být inspirací i pro naše situace: Poskytnutí nové důvěry J. Markovi Barnabášem, obnovení Pavlovy důvěry, nepřipomínání starých selhání. Pokuste se najít některé další příklady, které byste chtěli aplikovat v podobných situacích ve vašich životech. 6. PVD 1. Stejná slova řekl P.J. na kříži. Mt. 27:46, Mk. 15:34. Práv na tomto Žalmu si můžeme ještě lépe uvědomit hrůzu toho, co náš Pán musel prožívat, abychom mohli nejenom žít, ale třeba i dělat tato studia. 2. V zásad se zde jedná o pocit opuštěnosti Bohem a lidmi. 3. Důvodů jist najdete několik. Někdy se jedná o hřích, jindy o to, že prostě s Bohem nekomunikujeme. Kvůli velikému zklamání, někdy z důvodů velikých zkoušek. Pokuste se ale najít své důvody. Zmíněné verše nám ukazují na Boží věrnost a na to, že naše pocity opuštěnosti Bohem nejsou žádným ukazatelem reality. I když bychom si to zasloužili, Bůh nás nenechá napospas osudu, ale pečuje o nás. Je důležité, abyste tuto otázku pečlivě probrali a přečetli všechny uvedené verše. Často je náš vztah s Bohem tak trochu byznys. Čím více se budu snažit, tím menší pravděpodobnost, že mě Bůh opustí... Pokuste se v přípravě na tuto lekci najít ještě další verše týkající se Boží věrnosti. 4. Jednou z lidských vlastností je neschopnost pochopit, co druzí prožívají, a někdy i zlehčování jejich problém. Podobně jako žalmista to můžeme prožívat i dnes. Neporozumění bolí, výsměch pálí... Základní rozdíl v přístupu Božím a lidském v tomto žalmu je ten, že Bůh zde nikde neříká, že žalmistu opustil, kde to lidé ho opustili. To, co Bůh udělal v žalmistově životě hovoří o Boří věrnosti. 5. Svatý, vládce, zachránce, ten kdo slyší, útočiště 6. Chválou se naše pozornost přesouvá od sebe samých k Bohu. Naše samota se stává ještě hroznější, kdy se na sebe příliš zaměřujeme. Na pozadí zmíněných novozákonních veršů vidíme, že zkoušky mají smysl, a že právě v těžkých situacích se ukazuje, kde je vlastně zdroj naší radosti. Zda dobré vztahy s lidmi nebo B h sám. Je zajímavé, že mnoho zbožných lidí i v nejtěžších zkouškách našlo důvody k chvále. 7. Žalmista si připomíná svoji naprostou závislost na Bohu, a to již od svého narození, ale i to, že ho Bůh "choval", že ho nikdy neopustil, že s ním měl. Právě v okamžiku, kdy žalmista přiznává, že mu v jeho samotě nikdo nepomůže, prosí o Boží blízkost. Toto není fatalistická rezignace, ale spíš vložení důvěry na Boha s tím, že on se postará o vše - tzn. i o pozemské přátele. Někdy žel k tomu, abychom si uvědomili, kdo je Bůh, potřebujeme zakusit hluboký pocit opuštěnosti. 8. Pavel vyznává, že ho "všichni opustili". Toto je velmi smutné vyznání. Tímto ale Pavel nekončí. V dalších verších vidíme, že se Pavel spoléhá na Boha. Pavlova síla nepocházela od přátel a dobrých vztahů s nimi, ale z jeho vztahu s Bohem. Toto je velikou inspirací pro každého z nás. 18

PŘÁTELSTVÍ OBSAH: 1. Úvod 2. Kdo je přítel 3. Být přítel 4. Budování přátelství 5. Rozchod, hádka 6. Osamělost 7. Nejlepší přítel 8.

PŘÁTELSTVÍ OBSAH: 1. Úvod 2. Kdo je přítel 3. Být přítel 4. Budování přátelství 5. Rozchod, hádka 6. Osamělost 7. Nejlepší přítel 8. 1 PŘÁTELSTVÍ OBSAH: 1. Úvod 2. Kdo je přítel 3. Být přítel 4. Budování přátelství 5. Rozchod, hádka 6. Osamělost 7. Nejlepší přítel 8. Společenství 1.lekce ÚVOD Před začátkem studií na téma přátelství

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák)

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák) Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák) Studia nemají za cíl systematicky projít celou knihou, i když její větší část pokrývají. Cílem je zběžné seznámení se s touto knihou a její

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více