PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)"

Transkript

1 PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá setkání) OBSAH: 1. Úvod 2. Kdo je přítel 3. Být přítel 4. Budování přátelství 5. Rozchod, hádka 6. Osamělost 7. Nejlepší přítel 8. Společenství 1.lekce ÚVOD Před začátkem studií na téma přátelství si pokuste udělat následující test. Na konci studií si tento test budete moci udělat znovu, abyste viděli, v čem se změnily některé vaše pohledy. Jednotlivé odpovědi podujte od 1 do 5 (1 znamená vůbec) Vím, co to znamená mít dobrého přítele Mám opravdový zájem o lidi O to, co mám, se dělím s druhými Lidé mě mají rádi a jsem vítán v různých kolektivech Bráním své přátele 1

2 Přátelím se se svými rodiči Jsem přítel se svými sourozenci Mám mnoho přátel Mám několik skutečně hlubokých vztahů 1. Kdo je tvým nejlepším přítelem? 2. Co si na něm, ní nejvíc ceníš? 3. Jaký si myslíš, že je rozdíl mezi kamarádem a přítelem? Divili jste se někdy tomu, pro jsou určití lidé schopni zaujmout pozornost druhých a získat si rychle přátele? Zatrhněte ty kvality, o kterých si myslíte, že jsou nutné k zaujetí druhých. pěkné oblečení otevřenost hezký úsměv velkorysost vřelost duchovní hloubka hezký vzhled morální závazky hodně peněz popularita inteligence upřímnost osobnost silná vůle hodně zájmů dobré známosti Nyní se znovu zamyslete nad těmito kvalitami a označte prvních pět, o kterých si myslíte, že jsou nejdůležitější pro přátelství. Sdílejte své výsledky se skupinou a chvíli nad nimi diskutujte. 4. Největší dar, který mi přítel může dát, je (zatrhněte první tři). naslouchání mi nenechá mě, i kdyby mě všichni opustili udrží jazyk za zuby 2

3 bude s ním legrace bude se mnou při mých zraněních bude svou bolest sdílet se mnou nechá mě být, když budu mít špatný den bude mě povzbuzovat, 5. Největší zranění, které jsem v přátelství zažil nebo kterého bych se nejvíc bál (zatrhněte dvě ) zneužití pro vlastní cíle sražení mého sebevědomí zesměšnění před druhými ignorace náhlé opuštění nespravedlivé obvinění pomluvy jiné ti nebo méně slovy napište svou definici přítele. Začněte takto: "Přítel je ten, kdo..." 7. Chtěli byste během následujících šesti týdnů, kdy budete studovat tento kurz, nejen patřit do vaší skupinky, ale i riskovat prohloubení vzájemného přátelství? (A tím většího vzájemného se poznání). Zakroužkujte jednu odpověď. a. v žádném případ b. nejsem si jist c. pokud ale budou chtít i ostatní d. možná e. určitě f. zeptejte se mě příští týden 2. lekce KDO JE PŘÍTEL? V prvním setkání jste diskutovali, co to vlastně je přátelství a hlavně, kdo je přítel. Možná někoho takového máte, možná po něm pouze toužíte. V tomto studiu se podíváme na jeden z nejkrásnějších příklad přátelství v Písmu. Jedná se o přátelství Davida a Jonatána. První krok: Odpovězte na následující otázku a sdílejte odpovědi se skupinkou. 3

4 Kterou vlastnost bys u svého přítele nesnesl? Proč? Druhý krok: Čtěte 1 Samuelova 18:1-4, 19: David i Jónatan byli dva největší kandidáti na izraelský trůn (David jako pomazaný Hospodin, Jónatan jako nejstarší syn). Co byste mezi nimi očekávali? Našli byste něco podobného ve vašich životech? 2.V.1...miloval ho jako sám sebe. Srv. Mt.22: Kde je hranice mezi egocentrismem, sebeláskou a tím, co radí Písmo? 3.Ve verších 3. a 4. čteme, že Jonatán dal Davidovi věci určené ke své osobní ochraně. Tím se mu vlastně "dává všanc". V našich přátelstvích jsou často vlastnosti, za které se schováváme a které se bojíme otevřít, protože se bojíme zranění od toho, před kým bychom je otevřeli. Jsou to určité obranné zóny jako nap. arogance, nedostatek času, přehnaný hněv, nenaslouchání, agresivita atd. Pokuste se diskutovat o tom, které jsou vaše ochranné zóny, a co dělat pro to, abychom se jich zbavili. Srv. Řím. 15:7. 4. V.5...David měl úspěchy na základ toho, co pro něj udělal Jonatán. Srv. Řím. 12:10 a Fil.2:4-8. Co v souvislosti s tímto oddílem vidíš jako úskalí, na kterém může přátelství zkrachovat? 5. 1Sam 19:1-2. Jonatán dokonce riskuje i svou reputaci. Jak bychom měli jednat, kdy se náš přítel dostane do úzkých nebo je zraněn? Srv. Žid.10:24, Gal.6:2. Pokuste se nepoužívat odpovědi typu "pomoci mu". Zamyslete se, jak konkrétně aplikovat uvedené verše. 6. Všimněte si, jak o Davidovi Jonatán mluví před Saulem - v.5. Srv. P.18:21,.101:5. Zamyslete se, jak mluvíte o lidech, které máte rádi, ale i o těch, které příliš v lásce nemáte. Jak myslíte, že ostatní mluví o vás? V čem je nám Jonatán velikým příkladem a inspirací? 7. Pokuste se na základ přečteného oddílu vypsat několik vlastností, které vás u Davida a Jónatana na jejich přátelství zaujaly. 3. lekce BÝT PŘÍTEL Přátelství a vlastně jakýkoli vztah na nás vyžaduje určitou investici. Určitou energii, kterou do vztahu musíme vložit. V ideálním přátelství se nelze pouze "vézt". V následujícím studiu se budeme zamýšlet nad příběhem Barnabáše a Pavla, kteří se stali dobrými přáteli. První krok: Pokuste se odpovědět na následující otázky a sdílejte odpovědi se skupinkou. 4

5 1. Při výběru zaměstnání bych dal přednost a. nudné práci, která ale bude bezpečná b. zajímavé práci s určitým nebezpečím c. začít podnikat bez jakéhokoli zabezpečení 2. Rád jím a. to, co znám, co vím, ž mi chutná b. nějakou specialitu, kterou trochu znám c. n co, co jsem nikdy nejedl 3. Ve větší partě lidí a. se držím svých přátel b. začnu se bavit s člověkem, kterého neznám c. koukám, s kolika novými lidmi bych se mohl poznat 4. Ve známosti bych dal přednost a. někomu, koho mám rád b. někomu, o kom si myslím, že bych ho měl rád c. někomu, s kým jsem se ještě nikdy před tím nesetkal 5. Když s někým začnu vztah, obvykle a. nechám druhého mluvit b. snažím se, aby to bylo s mluvením nastejno c. přebírám iniciativu 6. Dal bych přednost životu a. bez riskování v bezpečí b. trochu riskovat, trochu bezpečí c. hodně riskování a žádné bezpečí 7. Když řídím (auto, kolo, motorku) a. jezdím opatrně b. občas zariskuji c. jezdím jak blázen Součet: 1 bod za každé a, 2 body za b, 3 body za c. Součet pak vyznačte na nakreslené ose. 5

6 máš hodně rád jistotu jsi "divoký jezdec" Druhý krok: Čtětte Skutky 9:19-21, Pokuste se příběh zopakovat ve dvaceti slovech, pak v deseti, v pěti a nakonec ve dvou slovech. 2. Co bylo nejdůležitějším okamžikem, který spojil Barnabášův život s Pavlovým? Co vlastně "nastartovalo" jejich přátelství? 3. Jak důležitý se ti zdá risk, který Barnabáš udělal? 4. Jak důležitá je zde důvěra, kterou Barnabáš Pavlovi ukázal? Jak vidíš u sebe schopnost důvěřovat? Co ti v důvěře brání? 5. Barnabáš se Pavla ujal. Tím ukázal na důležitou věc v přátelství, kterou je sdílení a to nejen ve smyslu mluvení, ale i sdílení cílů, nápadů věcí. Srv. s 1Tes.2:8. Které dvě věci chtěl Pavel s Tesalonickými sdílet? Jak byste to aplikovali na váš nejbližší vztah, na vaši skupinku? Pokuste se na základ testu zamyslet, do jaké míry jste schopni se sdílet o... Dobré jídlo peníze duchovních zápasech svých hříších radostech vizích Barnabáš o Pavla také pečoval, srv. Fil.2:4. V jakých oblastech si myslíš, že je třeba pečovat o své přátele? Kde je hranice péče a vlezlosti? Kdy naopak začíná lhostejnost? 7. Pokuste se vypsat vlastnosti, které prokázal Barnabáš, kdy se ujal Pavla. Jak byste je chtěli konkrétně projevit ve vašich vztazích? 6

7 4. lekce BUDOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ Jak bylo naznačeno ji v minulé lekci, přátelství vyžaduje nejen přijímání, ale i dávání, na kterém se podílí obě strany. Jako každé budování i budování přátelství stojí určitou námahu a úsilí, které se však vyplatí. Je mnoho lidí, kteří přátelství nikdy nepoznali ne proto, že mají smůlu na lidi, ale proto, že odmítli investovat do vztahů. V této lekci se budeme zabývat tím, co znamená budovat přátelství a jak žít jako přátelé. První krok: Odpovězte následující otázky a odpovědi sdílejte se skupinkou. 1. Přemýšlejte nad tím, komu jste z dobrých známých poslední dobou telefonovali. 2. Komu byste telefonovali v následujících případech? (z lidí uvedených v první otázce, popř. i někomu dalšímu) - potřebujete ručení - dostali jste se do průšvihu, který jste si sami zavinili - máte duchovní problémy, se kterými se potřebujete svěřit - máte z něčeho úžasnou radost - nevíte, kam v život dál Druhý krok: Čtěte Koloským 3:12-14 a 1 Tesalonickým 5:11 Diskutujte nad otázkami. 1. Vypište všechny vlastnosti, o kterých jste četli a seřaďte je podle toho, ve kterých jste nejsilnější až po ty, ve kterých jste nejslabší. 2. Jaké synonymum bys dal za slovo soucit? Napadají tě některé události ze života Ježíšova, kdy Ježíš projevil soucit? 3. Vlastnost, které se říká dobrota, najdeme i ve výčtu ovoce Ducha v Galatským 6:22. Srv. 2Kor.6:6, Ef.2:2, Tit.3:4. Pokuste se dobrotu popsat n kolika slovy a poté se zamyslete, jak ji aplikovat v přátelství. Čím se liší od soucitu? 4. Pokuste se zamyslet nad tím, kdo byl nejskromnější člověk, se kterým jste se kdy setkali. V čem se jeho skromnost projevovala? Srv. Kol.3:12, Jak. 4:6,7, Sk.8: V několika větách se pokus definovat rozdíl mezi skromností a pokorou. Srv. s Mt.11:29. Jak myslíš, že se pokora může konkrétně projevit v přátelství? 7

8 6. Jsi typ člověka, který to po prvním neúspěchu vzdá nebo bojuješ i když to nejde? Srv.2Kor.12:12. V čem si myslíš, že je trpělivost v přátelství důležitá? 7. V přátelství nastávají i konflikty, po kterých musí přijít odpuštění. Jaké jsou důvody toho, že nejsme někdy schopni odpustit a ani se navzájem přijmout? Proč si myslíte, že v tomto verši je v kontextu našeho odpuštění, odpuštění Kristovo? Srv. Luk.7: Tes.5:11. Zamyslete se nad tím, kdy jste naposledy svého přítele povzbudili. Rozdělte se ve skupince do dvojic a v několika minutách řekněte druhému, co se vám na něm líbí. Poté upřímně řekněte, jaký jste měli pocit, když jste o sobě slyšeli něco pozitivního. Proč myslíte, že máme často tendenci se spíš kárat nebo i pomlouvat, než se povzbuzovat? 9. Proč si myslíte, že máme jako křesťané být komu oporou? 10. Podívejte se zpět na výčet v prvním bodě a k jednotlivým vlastnostem připište, jak se chcete v těchto vlastnostech změnit ve vztahu se svým přítelem nebo někým blízkým. 5. lekce ROZCHOD, HÁDKA Na první pohled by tato lekce do série o přátelství snad ani neměla patřit. Přemýšlíme přece o přátelství a ne o tom, co přátelství není. Přesto však i hádky a rozchody k přátelství patří. A někdy dokonce tyto nepříjemné zkušenosti přátelství ještě stmelují - dojde-li k usmíření. V této lekci se budeme společně zabývat těmito nepříjemnými situacemi. Zjistíme, že se něco podobného stalo i apoštolu Pavlovi a podíváme se na to, jak se s tím Pavel vyrovnával. První krok: Odpovězte na následující otázky a odpovědi sdílejte se skupinkou 1.Přemýšlejte nad tím, kdy jste se naposledy s někým pohádali. Čí myslíte, že to byla vina? U jste se smířili? 2. Právě jsem rozzloben na počet lidí. 3. Kdy se rozzlobím, chovám se jako (napište nějaké zvíře). Sdílejte své odpovědi ve skupince. Druhý krok: Biblické studium Čtěte Skutky 12:25, 15:

9 2 Tim.4:9-11(Pavel píše Timoteovi) 1. Popiš svými slovy roztržku mezi Pavlem a Barnabášem. Jaká vlastnost Jana Marka byla pro Pavla nepřijatelná? 2. Proč si myslíte, že to byl Barnabáš, kdo se Jana Marka ujal? Odpovězte na tuto otázku na základ toho, co jste si již o Barnabášovi říkali, zvláště v souvislosti s jednou jeho mimořádnou vlastností. 3. Jak si myslíte, že se cítil Jan Marek po té, co dostal druhou šanci od Barnabáše. Jaké byly pozitivní a jaké negativní následky rozchodu Pavla a Barnabáše? 4. Ef. 4:26 Pokuste se hovořit o tomto verši ve světle probíraného příběhu. Myslíte, že Písmo hněv zcela vylučuje nebo ho spíš dává do určitého kontextu? Pokud myslíte to druhé, pokuste se na základ textu z knihy Efezským určit do jakého. 5. Srv. text uvedený ve 2Tim. s Kol. 4:10, Fil. 24. Co se zde dozvídáme o vztahu mezi Pavlem a Janem Markem? Co se na tom můžeme od Pavla učit v souvislosti s hádkou? 6. Pokuste se ke každému následujícímu výrazu uvést paralelu z probíraného příběhu. Poskytnutí druhé šance Obnovení důvěry Nedůvěra na základě předchozího zklamání Povzbuzení i přes předchozí zklamání Hádka zapříčiňující rozchod 7. Pokuste se několika slovy napsat, co nás zde Boží slovo učilo o tom, co dělat při krizích ve vztazích. Vypište několik kroků vedoucích k usmíření, které jste si uvědomili. 6. sejití OSAMĚLOST Pokud rozchod byl diskutabilní ve smyslu zda ho zařadit do této studijní série, pak osamělost je ještě diskutabilnější. Přesto však každý z nás tento pocit alespoň někdy okusil. Je to vlastně přesný opak vztahů. A toto mě vedlo k tomu, abych osamělost zařadil právě do této série. Pokud zažijeme osamělost, můžeme lépe ocenit krásu dobrého vztahu. Osamělost lze zažít ve smyslu úplného odloučení od lidí, ale i uprostřed lidí, kteří nás dobře znají. Je to stav, který nemáme rádi, protože jako lidské bytosti jsme byli stvořeni ke vztahům a ne k samotě. Přesto se ale čas od času s osamělostí musíme vyrovnávat. A právě o tom budeme přemýšlet v tomto studiu. 9

10 První krok Pokuste se pomocí daných otázek určit, co pro vás znamená osamělost Osamělost je... to když vím, ze školy, zaměstnání půjdu opět...sám jet na prázdniny bez někoho, kdo je v mém věku vnitřní pocit, že mi nikdo nerozumí nemít opravdového přítele odloučení od Boha kvůli hříchu když nemám s kým chodit Kdy jste se cítili v život nejvíc osamělí? Druhý krok: Čtěte Žalm 22: Nepřipomínají vám n co první slova tohoto Žalmu? Na kterém místě Písma bychom našli stejný výkřik? 10

11 2. Pokuste se v textu najít, kým se žalmista cítí opuštěn. 3. Vypište n kolik oblastí, kvůli kterým se někdy cítíte Bohem opuštěni. Srovnejte s následujícími verši; Iz. 41:14, 43:1-2, Řím. 8:35, 2 Tim. 2:13,. 27:10, 5Moj. 31:6. Myslíte, že byl žalmista opravdu Bohem zcela opuštěn? Myslíte, že nás Bůh může nechat zcela "napospas osudu"? Proč to někdy tak pociťujeme? 4. Žalmista prožívá i opuštěnost lidmi vv.7-9. Jak se to projevuje, jak bys to aplikoval na svoji situaci? Jaký vidíš rozdíl mezi tím, jak na žalmistovu samotu reagují lidé a jak reaguje Bůh? 5. Jaké rysy Božího charakteru si ve své samot žalmista připomíná? 6. Proč v situaci samoty žalmista začíná Boha chválit? Srv. Řím.8:28, Fil.4:4 7. V žalmista odvrací o i od lidí zpět k Bohu. Od "já" v.7, k "ty" v.10. Co si zde připomíná? Jak bys to aplikoval do svého života? Srv.1P. 5:7 8. Podívejme se na podobnou situaci, ve které se ocitl Pavel. 2Tim.4:10,11,16,17. V čem je nám jeho postoj příkladem? Proč se nám někdy stává, že za ztrátou vztah s lidmi následuje i ztráta vztahu s Bohem? 9. Zamysli se nad tím, zda ve tvém okolí není n kdo osamocený. Třeba ve sboru, v mládeži, v sousedství. Pokus se ho nějak zkontaktovat, nabídnout mu kamarádství, někam ho pozvat. Právě ty se pro něj můžeš stát cestou zpět nejen do kolektivu, ale možná i k Bohu. Napiš si jeho jméno. Poté se ve skupince podělte o nápady, jak dotyčného kontaktovat, jak ho oslovit. 7. lekce NEJLEPŠÍ PŘÍTEL Asi každý z nás má svého nejlepšího přítele a možná také mnozí z nás pro někoho nejlepšími přáteli jsou. Přesto jsou lidé, kteří nemají mnoho přátel, mají pouze kamarády. Asi souhlasíte, že mezi kamarádem a přítelem je rozdíl. I nejlepší přítel však může zklamat. Existuje jen jeden přítel, který nezklame, který nám dal i dokonalý příklad toho, co to znamená být přítelem. Jak asi víte, je to Kristus. A nad jeho přátelstvím s námi a jeho příkladem pro nás, se budeme zamýšlet v této lekci. První krok: Přemýšlejte nad otázkami a své odpovědi sdílejte se skupinkou. 11

12 1. Pokuste se vystihnout rozdíl mezi přátelstvím a kamarádstvím. 2. Pokuste se vystihnout rozdíl mezi partnerstvím a přátelstvím. Druhý krok: Biblické studium Čtěte Jan 15: Pokuste se vyjmenovat příklady, na kterých Ježíš během svého života konkrétně dokázal svou lásku, o které se v tomto oddíle hovoří. 2. Na základ uvedených pasáží se pokuste vypsat n kolik charakteristických vlastností Ježíšovy lásky. Mt26:39, Mk.10:43-45 Jan 13: 1,4-5 Jan 15:13, Fil. 2: V kterých dvou oblastech se sebezapření projevilo u Pána Ježíše? Jak bys Ježíš v příklad aplikoval do rodinného života svojí skupinky nejbližších vztahů do sboru 4. Napadá vás nějaká paralela s dnešním světem v souvislosti se zvykem obmytí nohou v Ježíšových dobách? V čem je nám zde Ježíš příkladem? 5. V jakých oblastech byste mohli svým přátel m posloužit, ale nechcete? Proč je tomu tak? 6. Vypište si n kolik oblastí, které lze obětovat pro své přátele.poté je očíslujte podle toho, o které se nejvíc bojíte až po ty, na kterých vám tolik nezáleží. 7. V čem vidíte mimo ukřižování největší oběť, kterou nám Ježíš přinesl. Jak bychom to mohli aplikovat na naše přátelství. Srv. Fil.2: V jakých oblastech můžeme čestně vyznat, že je nám Ježíš nejlepším přítelem? 12

13 8. lekce SPOLEČENSTVÍ V předcházejících studiích jsme se zabývali přátelstvím i vztahy spíš z pohledu mezi dvěma lidmi. Tato poslední studie se bude týkat přátelských vztah v kontextu celého společenství. N kdy jsme schopni udržet přátelství s jedním člověkem, ale pro společenství přínosem nejsme. Důvodů může být víc, ale jedním bývá ten, že své představy o společenství milujeme víc ne společenství samo. V této lekci se budeme zamýšlet nejen nad smyslem společenství, ale i nad skupinkou, se kterou jsme absolvovali toto studium. První krok: Odpovězte na následující otázky a sdílejte odpovědi se skupinkou. 1. Co si myslíte, že je nejdůležitější pro dobré společenství. 2. Na jaký kolektiv vzpomínáte nejraději? Proč? Druhý krok: Biblické studium Čtěte Skutky 2: Co myslíte, že bylo na společenství popsaném ve Skutcích nejpřitažlivější pro lidi, kteří se do něj dostali? 2. Vypište svými slovy činnosti, které první křesťané dělali. 3. Které činnosti se orientovali spíš "dovnitř " a které "ven"? 4. Zamyslete se nad svojí skupinkou a porovnejte to, co děláte vy, s tím, co dělali první křesťané. 5. Ve verši 45 čteme, že dokonce "prodávali svůj majetek". To ukazuje na jistotu, kterou jim dával nejen vztah s jejich Pánem, ale i vzájemný vztah. Pokuste se vypsat několik věcí, které ve společenství mohou vést k vytvoření opravdové jistoty. 6. Ve verši 46 čteme, že se scházeli na dvou úrovních. Pokuste se vystihnout důležitost a nezastupitelnost každé této úrovni 13

14 7. Podle vlastní úvahy vyplňte otázky v kontextu vaší Skupinky a sboru 1...nejslabší atd. Apoštolské vyučování: "Vytrvale poslouchali učení apoštol, byli spolu, lámali chléb a modlili se" Duchovní vitalita: "Skrze apoštoly se stalo mnoho zázrak a znamení" Společenství/soucit s potřebnými PVD 1. Jedná se zde o problém rivality nebo závisti. V našich podmínkách se nejedná o následnictví trůnu, ale může se jednat o touhu vyniknout na úkor druhého, dokázat druhému, že jsem někdo lepší atd. Určitě najdete další důvody. 2. Kdy Písmo píše "jako sám sebe", znamená to mít k sobě úctu, vidět se jako Boží stvoření a ne jako něco, co se Bohu moc nepovedlo. Správným předpokladem je podle Matoušova evangelia láska k Bohu, který mi dává reálný pohled na sebe sama. Egocentrismus a sebeláska má na prvním míst moje potřeby. Já sám jsem pro sebe malým bohem a druzí jsou zde od toho, aby tyto potřeby naplnili. 3. Nejsme schopni přijmout sami sebe, tak jako přijímáme druhé, protože se jich vlastně bojíme. Bojíme se, že odhalí, kdo jsme a my prožijeme zranění. Výsledkem je, že si lidi držíme od těla uvedenými vlastnostmi, i vlastnostmi dalšími. Zbavit se těchto vlastností, které nás oddělují od druhých, znamená riskovat zranění spojené s tím, kdy se otevíráme. Co tedy s tím? Jedna z věcí, kterou můžeme udělat, je napsána v Římanům v 15. kapitole. Dát lidem jasně znát, že je přijímáme, jako nás přijal Kristus - tzn. bez podmínek. Že po nich nechceme "obchod" typu kdy ty něco uděláš pro mě, budeme přátelé. Druhá věc je to, že my musíme první začít riskovat zranění z toho, že nás druzí poznají. My musíme první svlékat ochranné zóny. Tohoto však budeme schopni pouze tehdy, kdy si uvědomíme, že i přes naše chyby, které jsme nejenom měli, ale které i máme, nás Bůh přijal, a že tento fakt nás osvobozuje od druhých lidí. 4. Jonatán přeje Davidovi úspěchy. David se stává brzy úspěšnější než Jonatán. V našich přátelstvích se toto může stát kamenem úrazu. Zvláště Kristův příklad uvedený v epištole Filipským je pro nás velikým vzorem, co to znamená prakticky vidět druhého víc než sebe a co to znamená mu přát. Naopak Saul je křiklavou výstrahou toho, kdy člověk neunese úspěchy druhých, a to i těch nejbližších. 14

15 5. V dnešní době toho všichni máme tolik, že na nějaké nošení břemen druhých prostě není nejen čas, ale ani energie. Přesto nás k tomu Písmo vybízí - kniha Židům dokonce k "zájmu o druhé". Jak to v přátelství myslíme vážně se většinou ukáže tehdy, kdy jde o naši reputaci, kdy se druhého máme zastat a něco nás to bude stát. I zde je nám Jonatán příkladem. Ale nejen on - ještě větší příklad máme v našem Pánu, v jeho smrti za nás. Diskutujte nad tím, jak chcete nést břemena svým blízkým a jaká břemena chcete, aby nesli oni vám. 6. Dalším "prubířským kamenem" našich přátelství a vztahů vůbec je to, jak mluvíme o druhých. Všimněme si, že Jonatán Davida dokonce chválí. Mluví o něm pozitivně - tzn. dělá víc, než že by pouze mlčel. Často negativní mluvení o druhých je pro nás určitou formou kompenzace toho, v čem jsme špatní, kde nás kouše svědomí. 7. Tato otázka je zcela na vašem vlastním úsudku. Několik linií, které jsme sledovali v tomto studiu: přejícnost, zranitelnost - otevřenost, láska k druhému jako k sobě sama, hezké mluvení o druhém, riskování reputace kvůli druhému atd. Nenechte se tímto výčtem omezit a hledejte vlastní odpovědi. Podívejte se také na Davida, který v tomto příběhu hraje zdánlivě pasivní roli. Následnou diskusi se pokuste usměrnit k tomu, aby lidé přemýšleli, jak aplikovat některé principy, které jste viděli u Jonatána a Davida. 3.PVD Test na začátku tohoto studia má vést k zamyšlení nad tím, jak moc se bojíme riskovat, něco začínat, do něčeho investovat.často to jsou přátelské vztahy, které všechny tyto vlastnosti zahrnují. 1. Tento bod se zaměřuje k pomoci lépe formulovat daný text. Podobný souhrn může být pomocí. Poslední dvě slova by měla ukázat na zdůraznění přátelství, péče, zájmu o druhého. 2. Jsou to věci, o kterých ještě budete mluvit v dalších bodech. Jedná se o důvěru, risk a vstřícnost. Bez těchto vlastností, které se projevily zvláště u Barnabáše, by jejich vztah asi těžko vznikl. 3. Smyslem této otázky není vyplnit test, ale zaměřit se na jeho podklad k samotnému risku jako vlastnosti, která patří k přátelství. Je na nás, abychom udělali první krok a někdy tím i riskovali nepochopení nebo i jiné věci. Největším příkladem nám v tomto je Kristus, který udělal první krok ve vztahu k nám. 4. Barnabáš měl mnoho důvodů Pavlovi nevěřit a dát mu to patřičně najevo. Přesto mu však pomáhá. Upozorněte skupinku na to, že podobně pak Pavel přistupoval k těm, kterým psal své dopisy. Mnohokrát je spíš povzbuzuje, dává jim najevo svou důvěru. Pokuste se přečíst pár úvodů do jeho listů. Důvod, proč o druhých tak často pochybujeme, je asi mnoho a stojí za to si je na skupince formulovat. 15

16 5. Přátelství není jen důvěra, ale i sdílení. A to nejen ve smyslu slov. Pavel sboru v Tesalonice chce odevzdat nejen evangelium, ale celý svůj život. Jako by si nechtěl nechat nic pro sebe. Jedná se zde o opak toho "držet si n koho od těla". Pavel nechce, aby jeho adresáti vid li krásnou masku, ale Pavla, takového jaký je. Sdílení často znamená, že investujeme bez toho, abychom čekali na návrat. Test, který je v otázce, měl posloužit k zamyšlení nad touto otázkou. 6. Péče znamená něco dlouhodobějšího. Je to dlouhodobý zájem o druhého, snaha mu pomoci v jeho zápasech. V době, která se často spojuje s lhostejností, je toto cesta za člověkem. 7. Barnabáš nám zde dal příklad v ochotě riskovat, v důvěře, sdílení a péči. Veďte členy skupinky k tomu, aby se pokusili aplikovat tyto principy na vztah, který prožívají - se skupinkou - s nejbližším přítelem - s kamarádem Vlastnosti, které nám v souvislosti s přátelstvím ukazuje Barnabáš, nám nejsou vlastní. Je třeba prosit Ježíše o zmocnění k těmto vlastnostem. 4. PVD 1. Otázky v prvním kroku a první otázka v kroku druhém mají vést k hlubšímu zamyšlení nad uvedeným tématem. Věnujte jim dostatek času, na druhou stranu si dejte pozor, aby tyto otázky nespotřebovaly čas, který si určíte k studiu Písma. 2. Jedno synonymum by mohlo být vžití se, možná také lítost, ale určitě najdete další. O P.J. čteme, že když viděl Jeruzalém, "byl pohnut lítostí", kdy viděl zástupy, které byly jako ovce bez pastř e, "bylo mu jich líto", kdy viděl, že Lazar zemřel, "vstoupily mu do očí slzy" atd. Z Ježíšova života vidíme, že se nejednalo o jakýsi záchvat sentimentality, ale opravdovou spoluúčast. 3. Na základ uvedených pasáží vidíme, že se jedná o pozitivní vztah vyjádřený dobrým skutkem. Asi by nám moc nepomohla Boží dobrota, která by se projevila kdesi v nebi na andělích. Možná jeden z rozdíl mezi dobrotou a soucitem je to, že v dobrotě je víc racionality než citu. Tím ale nelze říci, že v soucitu racionalita chybí. Vymezení těchto vlastností však záleží na vaší skupince. 4. Odpověď záleží na subjektivní zkušenosti. Z uvedených pasáží vidíme, že pokorní lidé nejsou slaboši ale spíš ti, kdo si uvědomují svoje omezení před P.B. a tedy to, že co jsou, jsou pouze díky Boží milosti. Za pokorné lidi hovoří charakter hlasitěji ne jejich slova. 5. Tyto dvě vlastnosti se dost prolínají a asi je lze těžko od sebe oddělit. Je zajímavé že příkaz "učte se ode mne", je Ježíšem dán pouze v souvislosti právě s pokorou. 6. Jedna z nejvíce ceněných charakterových vlastností v N.Z. je trpělivost nebo také vytrvalost. Bez toho nelze v přátelství obstát. Zvláště v okamžicích neporozumění i zklamání iluzí z druhého. Někdy toto jsou totiž okamžiky, ve kterých se ukazuje na čem naše vztahy stojí. 16

17 7. V příběhu u Lukáše vidíme, že komu bylo mnoho odpuštěno, nebo lépe kdo si uvědomuje, jak mnoho mu bylo odpuštěno, ten dokáže odpustit i druhým. To, že si tento fakt neuvědomujeme má za následek neodpuštění a vzájemné se nepřijetí. Často jsme nepochopili, že Kristus přijal nás a že to by mělo být důvodem našeho přijetí druhých lidí. 8. Tento bod by m l povzbudit k tomu, abychom se naučili povzbuzovat. Je to cosi, co v našich společenstvích neumíme, čeho se spíš bojíme. Mnohokrát u nás převažuje řečeno s Karlem Čapkem "patologický negativismus". 9. Základní věcí je mít sám oporu a to u Boha. Pokud oporu postrádám, lehce se mi stane, že dotyčný přítel mě se svými problémy stáhne s sebou. Největší oporou by pro mě měl být Bůh a až pak lově k, přítel. Pokud tomu tak není, jsem v pokušení od druhého požadovat to, co mi může dát pouze Bůh - dokonalé přijetí. 10. Tento bod je zaměřen na praktickou aplikaci, která nám je někdy velmi protivná, protože se dotýká našich životů. Pokuste se ale zbytek času touto aplikací strávit. 5. PVD Jako v předešlých lekcích, i v této je několik "rozehřívacích" otázek. Snažte se o vzájemnou otevřenost - jinak tyto otázky postrádají smysl. 1. Pavel se chtěl vydat na druhou misijní cestu a potřeboval s sebou vzít spolehlivé spolupracovníky, kteří by byli schopni nést útrapy této cesty. A právě toto se stává jablkem sváru mezi Pavlem a Barnabášem. Jak jsme mohli číst, Marek Pavla opustil v Pamfylii, a to hned na začátku první misijní cesty. Nevíme přesně proč, ale lze se domnívat, že to byl strach z dalších problém, které se daly očekávat. To, co Pavla u Jana Marka asi nejvíce rozzlobilo, byla jeho nespolehlivost a snad i bázlivost. 2. Z předešlé lekce víme, že Barnabáš znamená "syn potěšení". Tato vlastnost se u n j projevila práv v této roztržce. Jan Marek totiž v Pamfylii neopustil jen Pavla, ale i Barnabáše, který mu ale dává druhou šanci. Přesto, že Jan Marek v prvním přátelství zklamal, nedává mu to Barnabáš svým postojem najevo. Toto se stává novou cestou k znovuuzavření přátelství. 3. Bible nám na tuto otázku neodpovídá přímo, ale jak se ukazuje z dalších verš, Jan Marek druhou možnost již využil. Zřejmě to pro něj byla veliká motivace zkusit to znova. Je špatné, když nad svými přáteli lámeme příliš brzy hůl. Pravděpodobně krok, který Barnabáš udělal, byl pro Jana Marka velikým povzbuzením. 4. Písmo nehovoří o hněvu jako o něčem, co nemá mezi křesťany existovat. Hříchem však je, když hněv v sobě začneme živit, když s ním jdeme spát, když nás začne stravovat. Roztržka, ke které došlo, není komentována jako něco hříšného, špatného ani jako něco pozitivního. Je prostě brána jako fakt. V dalších otázkách uvidíme, že nad hněvem, který vzplanul mezi Pavlem a Barnabášem,"slunce zapadlo". 5. Z těchto pasáží vidíme, že Pavel s Janem Markem opět počítá, že v sobě neživí staré roztržky a zranění. Možná, že na Pavlově místě bychom měli tendenci na Jana Marka zapomenout, protože přizvání k další práci by mohlo ukázat, že jsme jednali ukvapeně, že jsme se měli zachovat spíš jako Barnabáš. I v tom je nám Pavel velikým příkladem, jak navazovat ztracené vztahy. Prostě - nepřipomínat minulá zklamání. 6. Odpovědi mají vést k hlubšímu pochopení příběhu i k tomu, abyste se znovu zamysleli nad všemi aspekty, které souvisely s rozchodem Pavla s Barnabášem a Janem Markem. 17

18 7. Tento příběh je ukázkou toho, že ani hádka, a dokonce ani rozchod nemá být v přátelství konečnou. Několik výrazných okamžiků, které mohou být inspirací i pro naše situace: Poskytnutí nové důvěry J. Markovi Barnabášem, obnovení Pavlovy důvěry, nepřipomínání starých selhání. Pokuste se najít některé další příklady, které byste chtěli aplikovat v podobných situacích ve vašich životech. 6. PVD 1. Stejná slova řekl P.J. na kříži. Mt. 27:46, Mk. 15:34. Práv na tomto Žalmu si můžeme ještě lépe uvědomit hrůzu toho, co náš Pán musel prožívat, abychom mohli nejenom žít, ale třeba i dělat tato studia. 2. V zásad se zde jedná o pocit opuštěnosti Bohem a lidmi. 3. Důvodů jist najdete několik. Někdy se jedná o hřích, jindy o to, že prostě s Bohem nekomunikujeme. Kvůli velikému zklamání, někdy z důvodů velikých zkoušek. Pokuste se ale najít své důvody. Zmíněné verše nám ukazují na Boží věrnost a na to, že naše pocity opuštěnosti Bohem nejsou žádným ukazatelem reality. I když bychom si to zasloužili, Bůh nás nenechá napospas osudu, ale pečuje o nás. Je důležité, abyste tuto otázku pečlivě probrali a přečetli všechny uvedené verše. Často je náš vztah s Bohem tak trochu byznys. Čím více se budu snažit, tím menší pravděpodobnost, že mě Bůh opustí... Pokuste se v přípravě na tuto lekci najít ještě další verše týkající se Boží věrnosti. 4. Jednou z lidských vlastností je neschopnost pochopit, co druzí prožívají, a někdy i zlehčování jejich problém. Podobně jako žalmista to můžeme prožívat i dnes. Neporozumění bolí, výsměch pálí... Základní rozdíl v přístupu Božím a lidském v tomto žalmu je ten, že Bůh zde nikde neříká, že žalmistu opustil, kde to lidé ho opustili. To, co Bůh udělal v žalmistově životě hovoří o Boří věrnosti. 5. Svatý, vládce, zachránce, ten kdo slyší, útočiště 6. Chválou se naše pozornost přesouvá od sebe samých k Bohu. Naše samota se stává ještě hroznější, kdy se na sebe příliš zaměřujeme. Na pozadí zmíněných novozákonních veršů vidíme, že zkoušky mají smysl, a že právě v těžkých situacích se ukazuje, kde je vlastně zdroj naší radosti. Zda dobré vztahy s lidmi nebo B h sám. Je zajímavé, že mnoho zbožných lidí i v nejtěžších zkouškách našlo důvody k chvále. 7. Žalmista si připomíná svoji naprostou závislost na Bohu, a to již od svého narození, ale i to, že ho Bůh "choval", že ho nikdy neopustil, že s ním měl. Právě v okamžiku, kdy žalmista přiznává, že mu v jeho samotě nikdo nepomůže, prosí o Boží blízkost. Toto není fatalistická rezignace, ale spíš vložení důvěry na Boha s tím, že on se postará o vše - tzn. i o pozemské přátele. Někdy žel k tomu, abychom si uvědomili, kdo je Bůh, potřebujeme zakusit hluboký pocit opuštěnosti. 8. Pavel vyznává, že ho "všichni opustili". Toto je velmi smutné vyznání. Tímto ale Pavel nekončí. V dalších verších vidíme, že se Pavel spoléhá na Boha. Pavlova síla nepocházela od přátel a dobrých vztahů s nimi, ale z jeho vztahu s Bohem. Toto je velikou inspirací pro každého z nás. 18

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1 Jak mluvit s dětmi o sexu Mark Laaser PŘEDMLUVA NÁROČNÝ ÚKOL Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Dr. Daniela Tausch-Flammer: Čas zármutku Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ISBN 978-80-254-8944-4 Jednoho

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více