Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově"

Transkript

1 Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie Management projektu a řízení lidských zdrojů Technické a technologické řešení projektu Harmonogram realizace projektu Rozpočet a finanční plán projektu Cost/Benefit Analýza projektu Udržitelnost projektu Analýza rizik a jejich předcházení Závěrečné shrnutí projektu 45 V Liberci, Mgr. Tomáš Kafka 1

2 1. Úvodní informace 1.1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI Tato studie je zpracována k projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově za účelem vyhodnocení proveditelnosti (realizovatelnosti) projektu. Součástí studie je provedení analýzy nákladů a přínosů projektu (tzv. Cost/Benefit Analýzy) se zohlednění dopadu realizace projektu na socio-ekonomické poměry v Hospodářsky slabé oblasti Cvikovsko v rámci zpracování dokumentu Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (PRHSOLK). Zároveň je tato studie zpracována jako příloha budoucí žádosti o získání finanční podpory na realizaci projektu z Regionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod (nebo jiného dotačního programu EU v rámci čerpání strukturálních fondů v programovém období ). Cílem zpracování studie je popsat podstatu projektu a jeho etapy, technické řešení projektu, harmonogram projektu, doporučit některé kroky pro realizaci, vyhodnotit potřebu realizace (tzv. analýzu trhu), finanční plán, zhodnotit udržitelnost projektu a finanční náročnost a rentabilitu. Zároveň takto zpracovaná studie proveditelnosti bude sloužit investorovi jako příručka pro řízení procesu přípravy a realizace projektu. Osnova studie proveditelnosti vychází z přílohy 4 Příručky pro žadatele Závazné osnovy ekonomického hodnocení projektů v programu SROP. Pro zpracování celého dokumentu byla dále využita metodická příručka Studie proveditelnosti a metodická příručka Analýza nákladů a přínosů, které připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj pro program SROP a další metodické materiály zpracovatele. Studie je zpracována ke dni IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE STUDIE PROVEDITELNOSTI Objednatel studie: Město Cvikov Adresa: Náměstí osvobození Cvikov IČ: Statutární zástupce: Mgr. Ivo Čeřovský, starosta města Kontaktní osoba pro projekt: Mgr. Ivo Čeřovský, starosta města, pan Petr Vrabec, stavební a investiční technik 1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELŮ Obchodní jméno: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Tř. 1.máje 858/ Liberec III IČ: Jednatel společnosti: Mgr. Tomáš Kafka Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Kafka Zpracovatel projektové části: Obchodní jméno: Ing. Josef Dostál Projekty-Stavby Sídlo: Jiráskova 286/I Cvikov IČ: Projektant: Ing. Josef Dostál 2

3 2. Stručné vyhodnocení projektu Projekt byl zpracovateli studie proveditelnosti předán s tímto zadáním: - posoudit proveditelnost projektu v obecné rovině dle běžné metodiky, - v rámci studie proveditelnosti zpracovat analýzu nákladů a přínosů projektu se zohledněním dopadu realizace projektu na socio-ekonomické prostředí jedné z hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Cvikovsko, - zpracovat studii proveditelnosti jako potenciální přílohu žádosti o dotaci z některého stávajícího nebo budoucího programu čerpání strukturálních fondů v oblasti CR (v době zpracování studie nebyla možnost umístit projekt do žádné aktuální výzvy). Z tohoto pohledu studie proveditelnosti splnila svůj účel a hodnotí projekt takto: 2.1 VÝCHOZÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI Nositeli projektu jsou dobře známy výchozí podmínky technické, tedy stávající stav objektu Hotelu Sever a z něj se odvíjející potřebný rozsah stavebních prací, i výchozí podmínky koncepční (je prozkoumána poptávka po realizaci projektu ze strany cílových skupin, je zajištěn soulad projektu s rozvojovými cíly města, mikroregionu i regionu). Projekt je navržen k zabezpečení základní turistické infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu ve Cvikově, chce využít potenciálu pobytové turistiky v Lužických horách a oslovit klientelu nejenom z Čech ale i ze zahraničí. Technicko správní připravenost projektu k realizaci je více než dostatečná. K datu zpracování studie proveditelnosti je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, je vydáno územní rozhodnutí, je zpracována realizační projektová dokumentace vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu. Lze tedy konstatovat, že principy technického řešení jsou projekčně vyřešeny, stejně tak důležité vazby projektu na okolí. Jsou dostatečně podrobně známy investiční náklady, nositel projektu má připraven předběžný finanční model k zajištění finančních prostředků na realizaci projektu. Rizika, vyplývající ze stávajícího stavu připravenosti projektu jsou nositeli projektu známa a jsou popsána v této studii proveditelnosti vč. návrhu opatření k jejich eliminaci. Provoz objektu Turistického a společenského centra bude organizačně a finančně zajištěn projednáním a schválením projektu v zastupitelstvu města. Projekt je za stávající úrovně technického, organizačního a ekonomicko-finančního zabezpečení vyhodnocen jako připravený k realizaci investice. 2.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Jak je uvedeno výše v kapitole 2.1, zpracování technického řešení projektu je de facto ukončeno, neboť byly v rámci projektových prací provedeny potřebné stavebně technické průzkumy, realizace stavby byla projednány s dotčenými subjekty dle stavebního zákona a bylo získáno územní rozhodnutí, stavební řízení bylo zahájeno s předpokladem vydání stavebního povolení v listopadu 2006, je vypracována realizační projektová dokumentace. Technické řešení rekonstrukce objektu je zpracované v dostatečné podrobnosti a se znalostí technického stavu stávajících konstrukcí. Rozsah prací je zpracován ve výkresové části projektové dokumentace i v položkovém rozpočtu (oceněný výkaz výměr). 3

4 Organizační zabezpečení realizace projektu je navrženo v této studii proveditelnosti podle běžných manažerských schémat pro obdobné projekty a se zohledněním úmyslu nositele projektu financovat realizaci projektu za účasti strukturálních fondů EU. Je v odpovědnosti nositele projektu zajistit ustanovení realizačního týmu. V další přípravě projektu se předpokládá využití odborných firem (projekční firma, poradenská firma, inženýrská kancelář, atd.). Pracovníci těchto externích firem budou v realizačním týmu a klíčovou úlohou nositele projektu bude zajistit jejich vzájemnou informovanost a koordinaci. 2.3 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Podle zpracované stavebně technické realizační dokumentace, jsou celkové náklady na realizaci projektu (náklady investiční fáze) odhadnuty ve výši Kč (bez finančních nákladů). Město Cvikov není v současné době schopno takto rozsáhlou investici pokrýt pouze z vlastních zdrojů, byť s pomocí investičního dlouhodobého úvěru (ekonomická návratnost investice není reálně možná a investiční úvěr by znamenal vysoké zadlužené obce viz varianta 3 ekonomické analýzy v kapitole 10.4). Náklady jednotlivých fází a etap jsou odhadnuty ve výši: přípravná předinvestiční fáze Kč (vč. nákupu nemovitosti); investiční fáze Kč ( Kč úroky), rekonstrukce objektu-stavební práce Kč, zpevněné plochy Kč, vodohospodářské stavby Kč vybavení kuchyně Kč, vybavení interiérů Kč, řízení projektu a další služby Kč provozní fáze Kč/rok (bez splátek úvěru a úroků). Nositel projektu předpokládá získání dotace na realizaci projektu ve výši cca Kč ze strukturálních fondů a Kč z rozpočtu Libereckého kraje. Město Cvikov v současné době nedisponuje finančními prostředky k zajištění realizace projektu. 4

5 3. Výchozí situace 3.1 STRUČNÝ POPIS LOKALITY Město Cvikov se nachází v západní části Libereckého kraje, v podhůří Lužických hor, na komunikaci I/13 Děčín-Nový Bor-Liberec, respektive s napojením na silnici I/9 Česká Lípa-Svor- Rumburk (vzdálenost do České Lípy cca 18 km, do Liberce cca 38 km). Cvikov (cca 360 m n.m.) spadá do Libereckého kraje a nachází se v jihovýchodní části Lužických hor, je členskou obcí Euroregionu Nisa a Svazku obcí Novoborsko. Do katastru města patří místní části Drnovec, Trávník u Cvikova, Naděje, Lindava, Svitava a Záhořín. Městský úřad Cvikov je zároveň pověřeným úřadem pro obce Svor, Kunratice u Cvikova, Mařenice a Krompach. Rozloha města je cca ha, v katastru města se nachází zdroj pitné vody i čistička odpadních vod, městem protéká Boberský potok, je zde i několik rybníků využívaných místními rybáři jako chovné rybníky a rybníky pro sportovní rybolov. Jako osada byl Cvikov založen ve 13. století, největší rozmach zaznamenal od 2. poloviny 19.století (sídlo soudního okresu, berního a pozemkového úřadu, četnictva a finanční stráže) a průmyslový rozvoj textilního průmyslu, tkalcovství a sklářství od přelomu 19. a 20. století. Lázeňství je zaznamenáno ve městě od r Cvikov měl v roce 2005 celkem obyvatel. Celkově lze území Cvikovska charakterizovat jako ekonomicky mírně zaostávající se stagnujícím počtem obyvatel (migrační populační obrat je vyšší než přirozený), poměrně příznivou věkovou strukturou (průměrný věk 38,3 let), ale nepříznivou vzdělanostní skladbou (pouze 5% obyvatel má vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, zatímco pouze základní vzdělání má téměř 28% obyvatel Cvikova). Oblast byla populačně postižena poválečným odsunem Německého obyvatelstva (Cvikov má dnes asi 60% obyvatel oproti r.1930). Nezaměstnanost dosahuje na Cvikovsku v posledních 5 letech hodnot okolo 10%. Počet ekonomicky aktivních obyvatel je 2.233, z toho cca 46% v odvětvích zpracovatelského průmyslu, ubytování a stravování pak zaměstnává cca 4% ekonomicky aktivních obyvatel. Přibližně obyvatel vyjíždí ze Cvikova denně za prací (cca 42% ekonomicky aktivních). Ekonomická základna města je tvořena poměrně širokým spektrem drobných firem, podnikajících ve stavebnictví, službách, sklářství, strojírenské výrobě. Nejvýznamnější místní zaměstnavatelé mají zaměstnanců (fa INTEDOOR spol. s r.o., MAX MOSER spol. s r.o., MORTON TRADE a.s.). Pracovních příležitostí je méně než ekonomicky aktivních osob, míra zaměstnanosti se na Cvikovsku pohybuje okolo 62%. Místní ekonomika byla po r.1989 postižena zejména úpadkem místních průmyslových podniků (Grafostroj, Severka) a také v 90. letech neúspěšným podnikáním (krachem) dalších firem a ekonomickým poklesem odvětví sklářského průmyslu. V posledních 3 letech však zaznamenává určitý růst v některých oborech (služby v automobilovém průmyslu, stavebnictví, výroba nábytku a výrobků ze dřeva). Ekonomika města a okolí je spíše průmyslového charakteru s podílem služeb na zaměstnanosti (obchod, pohostinství a služby samotné) cca 30%. Stavebnictví pak cca 7%, zemědělství cca 4%. Převažující počet podniků je v kategorii drobný podnik dle klasifikace podle Zákona o podpoře podnikání č. 47/2002 Sb. Oblast Cvikovska má vysoký rozvojový potenciál pro cestovní ruch díky výhodné poloze na jižním okraji Lužických hor a zároveň poloze na hlavní mezinárodní silnici I/13. V okolí Cvikova vede celostátní cyklotrasa č.22, která prochází přes důležitou turistickou a cykloturistickou křižovatku Nová Huť vzdálenou cca 8 km do Cvikova. Ve Cvikově je přírodní koupaliště se zázemím pro další sporty a volnočasové aktivity. Město samotné leží na jižním okraji CHKO Lužické hory, v blízkosti města se nachází přírodní památky Dutý kámen a Naděje a turisticky velmi atraktivní vrch Klíč. Cestovní ruch a rozvoj služeb je alternativou pro růst lokální ekonomiky a vytvoření pracovních příležitostí. Hlavní turistické cíle ve městě a okolí jsou z kulturně historických památek kostel sv. Alžběty (goticko-renesanční ze 16. století), morový sloup (r. 1697), kalvárie-křížová cesta na Křížovém 5

6 vrchu (r.1728), z přírodních atraktivit přírodní rezervace a přírodní výtvor Dutý kámen, vrch Milštejn se zbytky středověkého hradu, ledová jeskyně, přehrada Naděje a pískovcová skála Křížová věž, stoleté tisy v Krompachu (odhadované stáří 550 let), hora Klíč a další vrcholy Lužických hor Luž, Hvozd. Dle klasifikace dokumentu program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje (GaREP spol. s r.o., 2003) se Cvikov nachází v turistickém regionu Český Sever, turistické oblasti Lužické hory a Ještědský hřbet, turistická podoblast Lužické hory- Novoborsko. obr. 1 budova Městského úřadu ve Cvikově 3.2 VÝCHOZÍ SITUACE OBJEKTU HOTELU SEVER SOUČASNÝ STAV OBJEKTU Objekt Hotelu Sever se nachází v centru obce, v bezprostřední blízkosti náměstí, v ulici Žitavská č.p. 132, na pozemcích p.č. 491, související pozemky dotčené stavbou pak p.č. 490, 491, 597/4 a 597/7 v k.ú. Cvikov, a vodohospodářské objekty na pozemcích 3545/1, 3783/1, 3783/27, 3783/25. Jedná se o třípodlažní budovu, částečně podsklepenou, postavenou kolem r s původním multifunkčním využitím, provoz byl od 90. let 20. století postupně utlumován až byla budova zcela provozně opuštěna a je nevyužívaná cca 6 let. V důsledku toho objekt chátral a současný stav objektu je velmi špatný. Původní provoz budovy byl řešen v jednotlivých podlažích takto: 1.NP restaurace a vinárna, 2.NP víceúčelový sál s kinem a 3.NP hostinské ubytování se společným sociálním zázemím. 6

7 2 pohled na stávající stav objektu Hotel Sever oobr. obr. 3 současný stav zadního traktu objektu Hotelu Sever 7

8 CÍLOVÝ STAV Vzhledem k tomu, že objekt hotelu je neodmyslitelnou součástí zástavby centra města, rozhodlo se Město Cvikov získat objekt do vlastnictví (r. 2005), provést jeho rekonstrukci a obnovit jeho využití ve prospěch socio-ekonomického života obce a podpořit ve městě rozvoj služeb v cestovním ruchu. Objekt bude využíván jako společenské a turistické centrum s informačním centrem, recepcí, víceúčelovým sálem, restaurací a ubytováním hotelového typu, vše s příslušným zázemím. Cílový stav využití jednotlivých podlaží je navržen takto: 1.NP: - denní restaurace s kapacitou 64 míst vč. kuchyně (kapacita 160 jídel) a vinárna s večerním/nočním provozem s kapacitou 42 míst s přípravou pro studená jídla. Obě provozovny budou mít společné sociální zázemí, dále garsoniéra pro personál a kancelář; - recepce a informační centrum jako dva samostatné provozní celky se společným zázemím, recepce pro ubytovací část ve 3.NP, informační centrum pro poskytování informací návštěvníkům a obyvatelům města; 2.NP: - víceúčelový sál s galerií a se sociálním zázemím a šatnou (přesahuje galerií do 3.NP) s předsálím a výčepem; - byt správce 2+KK; 3.NP: - ubytovací pokoje penzionového typu každý s vlastním sociálním zázemím, kapacita 16 lůžek v 6ti pokojích, jedna ubytovací jednotka je řešena jako bezbariérová. 1.PP: - technické zázemí budovy. Součástí dosažení cílového stavu je provedení úprav příjezdové komunikace a zřízení parkovacích ploch. obr. 4 historický pohled na objekt Hotelu Sever z r

9 Stavebně-urbanistické řešení vychází z původního konceptu budovy a snaží o zachování jejího historického rázu. Pohledové fasády do ulice Žitavská a ulice Ústavní budou de facto beze změny, přístavby evakuačního výtahu a únikového schodiště budou provedeny v dvorním traktu. Konceptuálně vychází pohledové řešení fasády z původního historického vzhledu objektu a je záměrem vrátit objektu alespoň částečně původní vzhled. 3.4 CÍLOVÉ SKUPINY Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro rozvoj služeb a cestovního ruchu ve městě a okolí. Návštěvníci města a okolí: Ubytovací kapacity v blízkém okolí Cvikova jsou převážně charakteru penzionů a nižšího standardu ubytování (celkem cca 200 lůžek). V Horní a Dolní Světlé pak další penziony s celkem cca 250 lůžky. V oblasti se nachází velké množství objektů individuální rekreace. Vzhledem k tomu, že pro oblast Cvikova nejsou k dispozici specifická data, vychází zpracovatel studie z dat Českého statistického úřadu za Liberecký kraj, respektive okres Česká Lípa. Pobytová návštěvnost Libereckého kraje se pohybuje na úrovni cca hostů ubytovacích zařízení za rok s průměrem přenocování 4 noci a délkou pobytu 5 dnů. Cizinci tvoří přibližně osob zdroj ČSÚ, r Při přepočtu na lůžka v okrese Česká Lípa (cca 25% celkové kapacity kraje) s úpravou podle atraktivity destinace koeficientem 0,5 by to bylo cca osob za rok. Lze zcela odůvodněně odhadnout, že v okrese Česká Lípa jsou vedle Máchova kraje druhým nejvýznamnějším turistickým cílem Lužické hory, a to jak v létě, tak i v zimě. Proto zpracovatel této studie předpokládá (z důvodu absence konkrétních dat a informací) roční návštěvnost Lužických hor okolo osob (odhad podílu na celkovém počtu návštěvníků Libereckého kraje). Cílové skupině návštěvníků města a okolí bude sloužit jak ubytovací kapacita objektu, restaurační provozy a případně i sál při pořádaných akcích, tak v neposlední řadě informační centrum v objektu, které bude poskytovat návštěvníkům města informace o turistických cílech a službách. Obyvatelé Cvikova a okolních obcí: Jak je uvedeno výše v kapitole 3.1, ve Cvikově žije cca obyvatel, sezónní obyvatelstvo, tedy počet osob, obývajících objekty nevyužívané k trvalému bydlení, je cca (zdroj - údaje poskytnuté městem). Tato cílová skupina bude využívat především restaurační provozy objektu a víceúčelový sál (účast na kulturních a společenských akcích). Podnikatelé v oblasti obchodu a služeb ve Cvikově: Přeneseně lze za cílovou skupinu považovat také podnikatelské subjekty, podnikající v oblasti obchodu a služeb, kteří díky zvýšení návštěvnosti města a potenciálnímu prodloužení pobytu návštěvníků ve městě mohou zaznamenat nárůst zájmu o své služby a zvýšení tržeb. Ve Cvikově je registrováno celkem 853 ekonomických subjektů, z toho podnikajících ve službách cca 147, ve Cvikově je 14 restauračních zařízení a 5 ubytovacích zařízení. Realizace projektu umožní podnikání v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb. Úmyslem nositele projektu Města Cvikova je restauraci a vinárnu v 1.NP pronajmout podnikatelskému subjektu za účelem jejich provozování v běžném podnikatelském režimu. Ubytovací kapacity budou provozovány buď městem prostřednictvím MKK (Městské klub kultury), nebo budou také pronajaty podnikatelskému subjektu. 3.5 SHRNUTÍ Ve Cvikově a okolí jsou dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu za té podmínky, že bude vybudována potřebná základní turistická infrastruktura, která umožní nabídnout návštěvníkům kvalitní stravovací a ubytovací služby a informační služby, případně přes informační centrum služby dalších subjektů cestovního ruchu. Fyzicko-geografické podmínky, klimatické podmínky, 9

10 přírodní i kulturně-historické atraktivity oblasti jsou nadprůměrné a velmi vhodné pro celoroční cestovní ruch. Lužické hory jsou zatím ne zcela doceněnou celoroční destinací cestovního ruchu v Libereckém kraji s významným potenciálem, zejména při propojení na sousední turistické cíle v Německu (Oybin, Luckendorf, atd.). Cvikov je tradiční vstupní lokalitou do Lužických hor. Objekt společenského a turistického centra je velmi vhodně umístěn v blízkosti centra města, je tedy pro návštěvníka snadno dostupný, zároveň leží na silnici Cvikov-Trávník-Mařenice, která je přístupovou komunikací do srdce Lužických hor. Ze strany města a jeho obyvatel je vysoký zájem o rozvoj cestovního ruchu a proto se vedení města snaží připravovat a realizovat takové projekty, které svým charakterem jak zlepší podmínky života obyvatel města, tak především budou vytvářet podmínky pro atraktivní pobyt ve městě a okolí nabídnou návštěvníkovi oblasti kromě pestré škály forem trávení volného času a příležitostí k rekreaci kvalitní ubytovací a stravovací služby. 10

11 4. Základní informace o projektu Tato kapitola podává informace o cílech projektu, jeho jednotlivých aktivitách, etapách a způsobu jeho technického řešení. Projekt řeší rekonstrukci objektu hotelu vč. dodávky technologie kuchyně, dodávky interiérů a úprav přístupové komunikace a zpevněných ploch vč. sadových úprav. Výstupem projektu bude ucelený multifunkční objekt společenského a turistického centra, umožňující využití jako stravovací a ubytovací zařízení, společenské centrum pro různé společenské a kulturní akce a jako turistické městské informační centrum. Objekt je řešen celkovou rekonstrukcí všech podlaží stávající budovy, vč. konstrukce střechy a přístavby únikového výtahu a schodiště. 4.1 ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Město Cvikov leží v jedné z hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (HSO LK) Cvikovsko. Liberecký kraj definoval HSO jako oblasti, jejichž ekonomika je strukturálně postižená a kde je zejména vyšší nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí. Cvikovsko je oblast poměrně malé rozlohy, která leží v prozatím ekonomicky opomíjeném území na východ od křižovatky silnic I/9 a I/13 ve Svoru. Slabinou lokální ekonomiky je průměrný podíl služeb a především nízký podíl služeb orientovaných na cestovní ruch. Město má z pohledu cestovního ruchu velmi výhodnou polohu. Leží na geografickém středu jižního úpatí Lužických hor, město je přirozeným východiskem pro turisty směřující do oblasti Luže a Hvozdu, dvou významných horských vrcholů česko-německého pohraničí. Městem prochází dvě turistické trasy a řada cyklostezek. Blízké obce (Trávník, Drnovec, Mařenice, Světlá, Krompach) jsou známými turistickými a chalupářskými lokalitami. V současné době není ve městě provozováno žádné ubytovací zařízení úrovně navrženého projektu, existující stravovací zařízení jsou velmi nízké úrovně, společenské prostory této kapacity zcela chybí. Informační centrum je provozováno v nevyhovujících prostorách ve vstupu do budovy městského úřadu v souběhu s podatelnou MěÚ. 4.2 CÍLE PROJEKTU Projekt je směřován na rozvoj místní infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech, na rozvoj základní infrastruktury ubytovacích a stravovacích zařízení a rozvoj služeb pro návštěvníky (informační centrum). Současně projekt řeší rozvoj občanské vybavenosti v oblasti služeb a kultury. Hlavním cílem projektu je stimulovat ve Cvikově rozvoj cestovního ruchu, vybudovat k tomu ve Cvikově potřebnou základní infrastrukturu cestovního ruchu a vytvořit tak podmínky pro pobytově orientovaný cestovní ruch. Dílčími cíly jsou: - provést rekonstrukci objektu Hotelu Sever a zachovat tak ve městě účelné a atraktivní využití původní historické budovy; - zajistit plnohodnotnou službu turistického informačního centra pro Cvikov a Lužické hory; - zvýšit úroveň nabídky služeb cestovního ruchu ve Cvikově. 11

12 obr. 5 výřez turistické mapy okolí Cvikova Lužické hory 4.3 FÁZE PROJEKTU Rekonstrukce objektu Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově je investičně náročným projektem, jehož celkové náklady mohou dosáhnout více než 52 MCZK. Přestože je Město Cvikov tuto rekonstrukci schopno financovat prostředky z vlastního rozpočtu pouze velmi obtížně, bylo usnesením zastupitelstva města ze dne rozhodnuto, že se město bude snažit o získání objektu, jeho revitalizaci a tuto investici řešit za pomoci finanční podpory na realizaci projektu z různých dotačních zdrojů, mimo jiné i programů využívajících prostředků strukturálních fondů nebo iniciativ EU. Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze projektu je obdobím přípravných prací pro realizaci projektu, kdy bylo rozhodnuto o realizaci návrhu projektu. Mezi hlavní činnosti v tomto období patří projednání návrhu a způsobu financování projektu v zastupitelstvu obce, zadání a zpracování projektové dokumentace, rozpočtu stavebních prací a harmonogramu jejich postupu, aktivity směřující k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, zajištění financování projektu (vč. zpracování žádosti o finanční podporu), zpracování studie proveditelnosti, posouzení vlivů na životní prostředí apod. V případě tohoto projektu sem patří i pořízení samotného objektu 12

13 z veřejné aukce jako prvotní a nutná podmínka zahájení celkové přípravy investice do jeho rekonstrukce. V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení, vydáno územní rozhodnutí, předpoklad získání stavebního povolení v listopadu 2006, zpracována je realizační projektová dokumentace vč. výkazu výměr, studie proveditelnosti a řešeny některé aspekty přípravy žádosti o podporu realizace projektu z prostředků EU v rámci podpory výstavby a rekonstrukce infrastruktury cestovního ruchu. Z pohledu hotovostních toků sem patří náklady na zpracování projektových dokumentací vč. stavebně technických průzkumů, inženýrské činnosti při zajištění stavebního povolení, žádosti o finanční podporu, studie proveditelnosti, posouzení vlivů na životní prostředí, atd., a v případě tohoto projektu náklady na pořízení objektu z veřejné aukce. Všechny příjmy a výdaje v tomto období nejsou rozhodující pro posouzení efektivnosti investice a její hodnocení by neměly ovlivnit. Jedná se o tzv. utopené náklady (SUNK COST), které investor vydá, bez ohledu, zda se investice uskuteční či nikoliv. Investiční fáze Investiční fáze začne u tohoto projektu zajištěním finančních prostředků na realizaci, tedy s největší pravděpodobností podpisem smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků na realizaci a zajištěním dalších prostředků bankovním úvěrem nebo z vlastních zdrojů Města Cvikova. Následovat by mělo zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, z časového hlediska ale bude zadávací řízeno připraveno a realizováno s předstihem s cílem zajistit bezproblémový průběh stavebních prací a splnění plánovaných realizačních termínů (viz dále kapitola 8. Harmonogram realizace projektu). Investiční fáze dále zahrnuje samotné stavební práce vč. činností technického dozoru, předávacího řízení po dokončení rekonstrukce, pořízení nutného interiéru a vnitřního zařízení objektu, kolaudační řízení. bude ukončena předáním objektu do užívání. Do investiční fáze patří i činnosti a náklady managementu projektu. Investiční fáze je z hlediska hotovostních toků fází výdajovou, kdy za příjmy lze považovat pouze proplacení dotačních finančních prostředků do výše poskytnuté dotace. Provozní fáze Provozní fáze začíná předáním objektu do užívání. Před vlastním zahájením provozu bude nutné zajistit řadu právních, organizačních a ekonomických kroků. Bude nutné provést výběr nájemců jednotlivých provozoven vč. uzavření smluvních vztahů s nimi, zajistit personální obsazení infocentra a obslužného personálu objektu, instalovat vnitřní vybavení provozoven restaurace a vinárny (v odpovědnosti nájemců), zpracovat zásady provozování jednotlivých provozoven, uzavřít smlouvy s poskytovateli energií a médií, atd. V provozní fázi z pohledu finančních toků budou na straně výdajů náklady na rozběh provozu, běžné provozní náklady objektu po jednotlivých provozovnách (dále v kapitole 10. je uvažováno pouze se základními náklady nositele projektu, nikoliv s náklady na samotnou podnikatelskou činnost provozoven), mzdové a personální náklady obslužného personálu a zaměstnanců (opět dále uvažováno pouze s náklady nositele projektu) a případné režijní náklady. Na straně výnosů jsou to výnosy z pronájmu provozoven, případně z činnosti ubytovacího zařízení (pokud ho bude provozovat nositel projektu Město Cvikov). Likvidační fáze Likvidační (poprovozní) fáze následuje po fázi provozní. Je obdobím, kdy se objekt Společenského a turistického centra Sever ve Cvikově již nebude provozovat a využívat v důsledku její dožilosti. Nepředpokládá se, že by likvidační fáze byla spojená s demolicí objektu. Po uplynutí doby životnosti odhadované na cca 50 let, se předpokládá celková rekonstrukce objektu a s tím související další využívání objektu. 13

14 4.4 AKTIVITY PROJEKTU Dále jsou popsány jednotlivé aktivity projektu tak, jak budou v případě realizace projektu vykonávány nositelem projektu, respektive realizačním týmem projektu. Aktivita 1 Sestavení realizačního týmu projektu, činnost realizačního týmu Před zahájením vlastních realizačních prací bude sestaven realizační tým projektu. Realizační tým bude mít za úkol zajistit výkon všech činností, potřebných k řádnému průběhu realizace a dosažení cílů projektu: - zpracování zadávací dokumentace a realizace zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací v souladu s platnými zákonnými předpisy; - uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem stavební firmou; - zajištění finančních prostředků na profinancování investice; - zajištění a provádění stavebního dozoru investora; - řízení a koordinace činností stavebníka, projektanta, stavebního dozora, dodavatele stavebních prací a dodavatele technologie stravovacích provozů a interiéru během výstavby; - zajištění plnění podmínek případné dotační smlouvy a řádného sledování nákladů a finančních toků projektů; - zajištění odpovídající publicity a marketingových aktivit projektu. Během realizace projektu budou jednotlivé odpovědné subjekty provádět příslušné odborné činnosti. Řízení a koordinace se předpokládá zajištěna externí odbornou firmou. Činnost realizačního týmu končí předáním objektu společenského a turistického centra do užívání investorovi Městu Cvikov. Podrobněji je organizační zajištění řízení a koordinace projektu popsáno dále v kapitole 6. Aktivita 2 Zadávací řízení Pokud budeme uvažovat získání finanční podpory ze strukturálních fondů, bude realizace projektu zahájena po podpisu smlouvy o získání dotace. Je uvažováno, že v předstihu bude zajištěna příprava zadávací dokumentace projektu pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a s ním souvisejícími zákony. Výběrové řízení bude pro Město Cvikov pravděpodobně kompletně zajišťovat externí dodavatel. Projektovou dokumentaci ve stupni pro realizaci stavby jako podklad pro zadávací dokumentaci zpracovala pro obci externí projekční kancelář vč. výkazu výměr a směrného rozpočtu. U navrženého postupu průběhu zadávacího řízení v předstihu před poskytnutím dotace je na zvážení, zda tento postup bude v souladu s podmínkami dotační smlouvy. Toto bude nutné během zpracování žádosti o finanční podporu projektu upřesnit a případně přepracovat harmonogram realizace podle podmínek dotačního programu (zda poskytovatel dotace nebude požadovat schvalování zadávací dokumentace a účast svého zástupce v hodnotící komisi, jak je doposud běžnou praxí). Aktivita 3 Stavební práce Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací, který bude pro Město Cvikov zajišťovat kompletní dodávku stavebních prací pořízení investice, dojde k předání staveniště a budou zahájeny stavební práce. Dohled nad prováděním stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, sjednaným harmonogramem, podle smluvního rozpočtu a dalších požadavků investora bude zajišťovat stavební dozor stavby (viz výše činnost realizačního týmu). 14

15 Po dokončení stavebních prací bude provedeno předávací řízení za účelem zjištění případných vad a nedodělků. Po odstranění vad a nedodělků a konečném převzetí stavby investorem bude přistoupeno k zahájení kolaudačního řízení. V souběhu se stavebními pracemi bude zajištěna dodávka technologie stravovacího zařízení restaurace a vinárny a tato pak vybraným dodavatelem instalována v koordinaci s dodavatelem stavebních prací do rekonstruovaných prostor. Po dokončení stavebních prací bude objekt vybaven zařízením interiéru a nábytkem. Aktivita 4 Publicita a marketing Projekt rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever bude pro Město Cvikov představovat významnou investici. Jako významnému projektu mu tedy bude vhodné zajistit odpovídající publicitu na lokální i regionální úrovni, případně i přes hranici v sousedním Německu. Stejně tak bude vhodné zajistit novému zařízení náležitou propagaci a marketing nabízených služeb. Publicita bude spočívat zejména v pravidelném informování veřejnosti v lokálním a regionálním tisku o projektu a jeho realizaci. Informace budou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Města Cvikova. Předání zařízení do provozu proběhne jako slavnostní za účasti místních i regionálních osobností a hostů. Marketingové aktivity budou sestávat z vytvoření nabídky produktů a služeb, které budou moci být objektem v souvislosti s provedením rekonstrukce objektu centra Sever poskytovány. Součástí marketingu bude stanovení cenové strategie pronájmu, cen poskytovaných služeb a zajištění zpracování návrhu marketingových a propagačních materiálů. Aktivita 5 Vyhodnocení projektu, závěrečná zpráva a audit Po dokončení projektu a všech jeho aktivit bude provedeno vyhodnocení projektu za účelem posouzení zda bylo dosaženo cílů projektu, zda bylo při realizaci projektu postupováno v souladu s příslušnými dokumenty (projektová dokumentace, smlouva s dodavatelem, smlouva o poskytnutí dotace, stavební povolení, atd.) a zda byly dodrženy podmínky a pravidla financování projektu vč. dodržení projektového nákladového rozpočtu. Finanční dokumentace projektu bude podrobena účetními auditu s cílem ověřit soulad finanční dokumentace s platnými účetními předpisy a pravidly dotačního programu. 15

16 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie Účelem této kapitoly je zhodnotit potenciál komerční úspěšnosti projektu, byť lze projekt díky jeho podstatě za čistě komerční těžko považovat vzhledem k charakteru využití budovy, náročnosti investice a cílům projektu (kromě rozvoje infrastruktury CR uspokojení veřejné potřeby společenského centra a informačního centra). Ostatně, nositelem projektu je veřejný subjekt Město Cvikov. I proto se počítá s podporou jeho realizace z veřejných dotačních zdrojů, neboť by na základě aplikace čistě komerčního přístupu projekt nebyl ekonomicky rentabilní, tedy finančně udržitelný a realizovatelný. 5.1 ANALÝZA TRHU A NABÍDKY OBDOBNÝCH AKTIVIT V MÍSTĚ REALIZACE Na území Cvikova se v současné době nenachází žádné jiné zařízení, které by svou podstatou mohlo nahradit nabídku Společenského a turistického centra Sever v koncepci projektu. Město Cvikov má sice městské kulturní zařízení v objektu secesní budovy z konce 19. století s vlastním parkovištěm a zahradou s parkovou úpravou v Nerudově ulici č.p. 496, které provozuje Městský klub kultury (rozpočtová organizace města), ale kapacita a celkový charakter využití této budovy neodpovídá charakteru projektu rekonstrukce objektu Hotelu Sever. Činnost Městského klubu kultury (MKK) je prvořadě zaměřena na rozvoj kulturního a společenského dění města, spolupráci se všemi společenskými a zájmovými organizacemi, soubory, kroužky apod. V prvním poschodí budovy MKK se nachází sál o kapacitě max. 80 míst (stolová úprava max. 70 míst), ve kterém se pořádají drobné klubové pořady, malé taneční zábavy, představení pro děti a důchodce. Pro akce menšího rozsahu (20 osob) lze využívat salonku. Zahrada je vhodná pro pořádání malých zahradních slavností. V přízemí budovy je restaurace. Ve druhém poschodí budovy sídlí Základní umělecká škola Cvikov se svým vokálně instrumentálním souborem Lusatia consort. Dále MKK zastřešuje činnost loutkového souboru KLUBÍČKO, v budově je divadélko, sklad loutek a kulis, klubovna, šatna a hala, ve které je možno vystavovat výtvarné práce. V suterénu budovy Městského klubu kultury má zázemí skupina historického šermu. Tato skupina se v roce 1999 osamostatnila od skupiny Cvikovští žoldnéři. Mezi pravidelné činnosti v budově MKK patří Tradiční setkání důchodců, pořady Klubu žen a cvičení žen. Od roku 2006 si vzalo město pod patronát Klub aerobik dětí. Z charakteru využití budovy MKK je tedy zřejmé, že ve městě není skutečně žádné zařízení, objekt či budova, které by alternativně mohlo plnit funkce objektu Společenského a turistického centra Sever. Stravovací služby: Turistický průvodce města uvádí celkem 13 zařízení, poskytujících nějaké stravovací služby, z toho jsou jako restaurace označeny pouze tři: restaurace Pohoda, restaurace Městského klubu kultury a restaurace U Fugase, kde je indikováno pouze občerstvení. Ostatní zařízení jsou typu bar, pivnice nebo bufet. Ubytovací služby: Přímo ve městě není ubytovací zařízení, v okolí města (část obce Trávník) jsou 2 penziony s celkem 60 lůžky), v části Drnovec motel s chatovou osadou Dutý Kámen (36+24 lůžek), přímo ve městě jsou dále dvě turistické ubytovny, které jsou však využitelné pouze přes léto a jsou využity jako letní tábory (70 lůžek). Další ubytovací zařízení typu penzionu se nacházejí ve vzdálenosti 5-15 km od města, celkem cca 220 lůžek, především v Horní Světlé pod Luží. V okrese Česká Lípa se pak nachází celkem lůžek v různých typech ubytovacích zařízení a v turistické oblasti Lužické hory a Ještědský hřbet pak lůžek s průměrnou cenou 249,- Kč/osoba/noc (zdroj: 16

17 5.2 ODHAD POPTÁVKY Velikost poptávky po projektu lze odvodit z počtu členů jednotlivých cílových skupin projektu, jak je uvedeno v kapitole 3.4. Na základě těchto údajů je možné konstatovat, že projekt bude poptávat cca osob (4.440 obyvatel města, obyvatel rekreačních objektů, návštěvníků Lužických hor). Podrobnější odhad poptávky není v této fázi nutné zpracovat. Po zahájení provozu objektu bude důležité prezentovat nabízené služby a cíleným marketingem oslovit konkrétní cílové skupiny. Úspěšnost provozu objektu jako společenského centra bude záviset na atraktivitě programu akcí, které MKK připraví, třeba i ve spolupráci s dalšími subjekty. Zdrojem informací použitých v této studii je kromě jiného oficiální web Českého statistického úřadu, statistická ročenka Libereckého kraje 2005, oblast cestovní ruch (http://www.czso.cz/xl/edicniplan.nsf/p/ , Kvalitativní a cenová výhodnost nabídky projektu Z pohledu kvality projektem zrealizované a nabízené služby lze jednoznačně konstatovat, že nebude mít v nejbližším okolí konkurenci stejné úrovně. Cenově jsou předpokládané odbytové ceny na běžné výši. Kvalitativní komerční výhodou může být umístění stravovací, ubytovací a informační služby do jednoho objektu, kdy zejména cílová skupina návštěvníků může uspokojit potřebu zajištění ubytování a stravy a získání informací pro pobyt v lokalitě/regionu, případně využít některý z nabídky produktů cestovního ruchu přes infocentrum. Stravovací služby: Stravovací zařízení ve Cvikově jsou dnes na velmi nízké úrovni. Lze očekávat, že nově vybudovaný provoz s moderní kuchyní a v atraktivním objektu bude kvalitativně atraktivní. Ovšem za předpokladu kvalitní obsluhy a přípravy jídel. Nastavení odbytových cen za stravování bude odvislé od podnikatelského záměru nájemce a konkurenceschopnosti prodávané služby. Ubytovací služby: Kvalita ubytování bude jednoznačně na vyšší úrovni než je stávající nabídka (ubytování jiného typu než ubytovna přímo ve Cvikově dnes není). Cenově bude na běžné úrovni regionu. Informační služby: Informační služby budou poskytovány bezplatně, kvalita servisu bude odvislá od odborné kvalifikace budoucího personálu infocentra a rozsahu a úrovně spolupráce s dalšími subjekty CR v lokalitě i v regionu. Alternativní uspokojení potřeb cílových skupin Stravovací služby: Ve Cvikově neexistuje rovnocenná alternativa ke stravovacím službám potenciálně nabízeným po uvedení objektu do provozu. Ve Cvikově jsou bufety a občerstvení, pivnice, bary a tři restaurace. Dle vyjádření místních obyvatel však kvalita stravovacích služeb v uvedených zařízeních je velmi nízká. Restaurace, provozovaná v současné době v objektu MKK, más ice dostatečnou kvalitu služeb, nemá však dostatečnou kapacitu. Ubytovací služby: Jak je uvedeno výše, přímo ve Cvikov není možné uspokojit poptávku po ubytování typu penzionu nebo hotelu nižší kategorie (2lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, telefonem a TV). Informační služby: V současné době neexistuje rovnocenná alternativa k připravovanému informačnímu centru. Informační místo je sice v budově MěÚ, spektrum informací a nabídka navazujících služeb však nedosahuje úrovně očekávané od turistického informačního centra. 17

18 5.3 MARKETINGOVÁ STRATEGIE Poslání projektu (je shodné s cíli projektu, které byly uvedeny v kapitole 4.2).: A) stimulovat ve Cvikově rozvoj cestovního ruchu, B) vybudovat k tomu potřebnou základní infrastrukturu cestovního ruchu a vytvořit tak podmínky pro pobytově orientovaný cestovní ruch, C) provést rekonstrukci objektu Hotelu Sever a zachovat tak ve městě účelné a atraktivní využití původní historické budovy, D) zajistit plnohodnotnou službu turistického informačního centra pro Cvikov a Lužické hory, E) zvýšit úroveň nabídky služeb cestovního ruchu ve Cvikově. Projekt je směřován na rozvoj místní infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech, na rozvoj základní infrastruktury ubytovacích a stravovacích zařízení a rozvoj služeb pro návštěvníky (informační centrum). Současně projekt řeší rozvoj občanské vybavenosti v oblasti služeb a kultury. Hlavní strategický cíl projektu Hlavním strategickým cílem projektu, tedy stavem, kterého má být dosaženo realizací projektu, je dosáhnout lepší nabídky a využití turistického potenciálu obce a regionu, zvýšit přitažlivost obce a regionu pro návštěvníky a zlepšit úroveň poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu a to v oblasti, která patří mezi hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje, ale má potenciál k rozvoji cestovního ruchu jako faktoru rozvoje místní ekonomiky. Zvolená strategie Zvolená strategie k dosažení cíle představuje soubor postupů a činnosti, pomocí nichž bude dosaženo hlavního strategického cíle. U každého postupu a činnosti je sledován její přínos pro splnění hlavního cíle. V případě tohoto projektu lze za klíčové postupy a činnosti, ovlivňující dosažení hlavního strategického cíle, považovat: 1) koncipování samotného projektového záměru tak, aby pokud možno řešil danou problematiku komplexně, bez nutnosti provádění dalších investičních, správních či organizačních kroků k zajištění funkčnosti projektu, a aby projektem vzniklý produkt vyplňoval potenciální tržní mezeru (viz také dále bod 3); 2) umístění realizace projektu do lokality, která má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, tedy je dostatečně atraktivní, je již nějak infrastrukturně vybavená a dostupná, a rozvoj cestovního ruchu je součástí rozvojové strategie místních aktérů, což znamená, že existují předpoklady pro dostatečnou poptávku po produktu; 3) realizaci projektu za ekonomicky nejvhodnějších podmínek, tedy vytvoření produktu a jeho uvedení na trh s optimálními náklady, což v praxi znamená zajištění kvalitní přípravy projektové dokumentace, výběr ekonomicky nejvhodnější nabídky na zhotovení dodávku stavebních prací, důsledný dohled nad prováděním stavebních prací a další činnosti, popsané dále v kapitole 6.; 4) po dokončení investiční fáze projektu - definici samotného produktu a formulaci nástrojů pro jeho umístění na trh a podporu jeho prodeje koncovému uživateli/zákazníkovi, s tím souvisí i určení cílového zákazníka (viz výše cílové skupiny projektu); 18

19 5) zajištění provozu zařízení vč. organizačních aspektů a ekonomiky provozu, tedy zajištění udržení produktu na trhu a jeho případné inovace a vylepšování a zajištění podpory prodeje produktu po dobu provozování zařízení a udržování kontaktu se zákazníkem (cílovou skupinou) k ověření jeho spokojenosti a zájmu o produkt. Předkládaný projekt rekonstrukce objektu Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově se popsané strategie drží. Snad s výjimkou bodu 5) je zvolená strategie zapracována v samotném projektu jak je popsán touto studií proveditelnosti a dostupnými podkladovými dokumenty (projektová dokumentace). Postupy a činnosti popisované body 4) a 5) budou v odpovědnosti a zájmu majitele a provozovatele zařízení ( prodejcích produktu - služeb) aby stanovený hlavní strategický cíl dlouhodobě udrželi. Marketingové činnosti dle bodu 4) pak budou zejména v odpovědnosti zastřešujícího provozovatele centra, kterým bude Městský klub kultury, příspěvková organizace. 5.4 MARKETINGOVÝ MIX Produkt Z pohledu naplnění strategického cíle projektu - stimulovat rozvoj CR ve Cvikově - bude produktem projektu řada služeb: A) Stravovací služby - kvalitní stravovací zařízení s dostatečnou kapacitou, B) Ubytovací služby - ubytovací zařízení, odpovídající současným nárokům zákazníka na standard, C) Informační služby - informační turistické centrum. Price (cena) Cenu za využívání produktu při zohlednění představy města o způsobu provozování jednotlivých provozoven, není možné koncipovat čistě komerčním přístupem požadavku návratnosti investovaných prostředků v obvyklé lhůtě (cca 15 let). U projektů tohoto charakteru by za takto nastavenou cenu byl produkt (pronájem provozovny restaurace a vinárny) de facto na trhu neprodejný. Obdobně je nutné uvažovat o konečné ceně přenocování v ubytovacím zařízení (ať již bude provozováno MKK nebo nájemcem - podnikatelem). Proto je také projekt navržen k podpoře realizace z dotačního programu. Produkt 1 Stravovací služby Ceny za pronájem stravovacího zařízení by měly být nastaveny tak, aby výnosy z tržeb za pronájem pokrývaly významnou část provozních nákladů objektu a zároveň byly únosné ve vztahu k ceně poskytovaných služeb (konkurenceschopná cena za stravovací služby). Předpokládaná výše nájemného za stravovací provozy v objektu je Kč/měsíc. Produkt 2 Ubytovací služby Cena za ubytování je předpokládána na úrovni 300 Kč/osoba/noc. Tato konečná cena produktu za ubytovací službu zahrnuje veškeré náklady provozovatele, podstatně vyšší cena by v daném regionu nebyla konkurenceschopná (ceny za lůžko se podle na internetu dostupných ceníků jednotlivých obdobných ubytovacích zařízeních v okolí Lužických hor pohybují v rozmezí Kč/osoba/noc). Průměrná cena v Libereckém kraji je pak 247 Kč/lůžko/noc (zdroj: 5666c12571ab001facb7/$FILE/ xls). Produkt 3 Informační služby Produkt turistického informačního centra (tedy poskytnutí informace, nabídnutí dalších služeb, zajištění služeb atd.) není typem komerčního produktu a služby informačního centra budou poskytovány návštěvníkům a turistům bezplatně. Pokud se provozovateli činností IC podaří zapojit do sítě informačních center v Libereckém kraji a pokud bude schopno pro místní podnikatele zajišťovat klientelu, je možné po určité době i počítat s příjmy z provize za 19

20 zprostředkované obchody. To však není hlavním účelem činnosti informačního centra a v ekonomické analýze není s těmito ekonomickými aktivitami počítáno. Promotion (propagace) V oblasti veřejně prospěšných projektů, kam patří také projekt Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově, jsou hlavní složkou komunikačních aktivit činnosti směřující k řízení a ovlivňování vztahu města s veřejností a cílovými skupinami projektu. Význam publicity a propagace projektu a jeho výstupu produktu v podobě moderního společenského a turistického centra je pro udržitelnost a splnění cílů bezpochybný. Principy propagační a marketingové kampaně, sloužící k uvedení produktu na trh, k oslovení cílových skupin a vzbuzení jejich zájmu o produkt (využití služeb ubytovací a stravovací kapacity, účast na společenských, kulturních a dalších akcích pořádaných v Centru) budou zpracovány jako součást realizace projektu v rámci aktivity 4. Také se bude jednat o nabídku informací poskytovaných infocentrem propagační a informační materiály, apod., kterými bude prováděn specifický marketing lokality/regionu vůči cílové skupině návštěvníků. Place (umístění a distribuce) Umístění projektu je z pohledu potenciální poptávky po výsledném produktu vhodné. Areál leží v blízkosti městského centra, cca 300 m od náměstí, v těsné blízkosti komunikace ze Cvikova do Lužických hor jako turistické destinace. Druhá distribuční cesta k zákazníkům je prostřednictvím sítě turistických center a serverů a obecně přes internet, kdy nabídka služeb centra Sever bude zveřejněna přes běžné turistické servery oblasti jako součást celkového marketingu Centra Sever. Provozovatele může také navázat obchodní spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami. 20

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech NPPCRR Národní program podpory CR v regionech MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Listopad 2016 Dotační program podpora cestovního ruchu Snahou je podpora konkurenceschopnosti destinací a podpora socioekonomických

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Studie proveditelnosti obsah a struktura

Studie proveditelnosti obsah a struktura Studie proveditelnosti obsah a struktura Datum: Místo: Prezentuje: 21. 8. 2008 ÚRR Ing. Hana Gavlasová Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Základy investování. Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa

Základy investování. Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa Základy investování Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa Etapa realizační přípravy Časové vymezení uzavření smlouvy mezi investorem a realizátorem vyšší dodavatel, zhotovitel) ---------

Více

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt životní cyklus Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Centrum aktivního odpočinku" Zpracoval:

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Obec Chornice Právní forma Obec IČO 276693 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba

Více

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5 Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5 Prioritní osa: 13.3. Cestovní ruch Oblast podpory: 13.3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Město Semily Právní forma předkladatele projektu Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

Oprava lesní svážnice U seníku

Oprava lesní svážnice U seníku Správa lesů města Tábora, s.r.o. U Čápova dvora 2712 Měšice 390 02 Tábor V Táboře dne 6. 11. 2015 Počet stran textu: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. SLMT/261/2015/Ka k veřejné zakázce malého rozsahu podle

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA)

ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA) ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA) Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby; Krajská správa silnic Libereckého kraje Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený: Mgr. Stanislavem

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Komunitní dům seniorů

Odůvodnění veřejné zakázky. Komunitní dům seniorů Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: Komunitní dům seniorů Zadavatel:

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.2 KOLOVÁ VÝZVA Č. 11 PŘÍLOHA Č. 5 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Strana: 1 PLATNOST OD 19. 1. 2016 1.

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Luboš Srdínko Podnikatel IČO 40201830 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Obec Němčice Obec IČO 279277 Sídlo 107, Němčice 56002 Zodpovědný zástupce

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ Název zadavatele: Městská část Praha 13 Sídlo zadavatele: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, PSČ 158 00 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pořízení DPS

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU A. Zadavatel: České Švýcarsko,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Podnikání a ekonomika SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 20.07.2007 09:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal; Stanislava Nechvílová,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11 Realizované v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

Pracovní list Sestavení podnikového plánu

Pracovní list Sestavení podnikového plánu Pracovní list Sestavení podnikového plánu Na následujícím příkladu si ukážeme jednoduché plánování ve firmě Sen Market. Výchozí myšlenka plánování vychází z odpovědi na otázku, čím vůbec při plánování

Více