Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace"

Transkript

1 Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu posledních sedmi let diagnostikován a léčen s pokročilou parodontitidou. Během této doby bylo pacientovi několikrát nabídnuto implantologické ošetření, které ale odmítal z důvodů obav z chirurgického výkonu. Deset měsíců před implantací střední horní řezáky postihla akutní parodontitida (obr. 1), což vedlo k potřebě extrahovat všechny zbývající zuby v horní čelisti. Po extrakci zubů se odevzdala imediátní horní celková náhrada (obr. 2). Pacient nebyl s to se sžít s nošením celkové snímatelné náhrady a vyžadoval nový léčebný plán, který umožní zhotovení fixní náhrady nesené na implantátech. Léčebný plán schválený pacientem zahrnoval CT navigovanou implantaci s okamžitým odevzdáním fixní provizorní náhrady v den implantace. Souhrn (Poprvé zveřejněno v časopise Clinical Perspectives (BIOMET 3i), Volume 6, Issue 3, 2007) Diagnóza Bezzubá horní čelist (šest měsíců) Odpovídající kvalita a kvantita kosti pro zavedení implantátů bez nutnosti předchozí augmentace Odpovídající dimenze měkkých tkání Optimální prostor pro protetické ošetření vzhledem k zubům protější čelisti Dostatečné otevření úst pro umístění CT chirurgické šablony Léčebný plán Duplikace horní náhrady pro CT vyšetření Provedení CT vyšetření Analýza CT snímku nabídka kosti s ohledem na důležité anatomické struktury a umístění virtuálních implantátů (obr. 3 5) Objednání vygenerované chirurgické šablony Zhotovení laboratorního provizoria na Conical Abut - ments a QuickBridge Provisional Components na modelu Zavedení implantátů NanoTite PREVAIL přes chirurgickou šablonu Nasazení Conical Abutments, QuickBridge Temporary Cylinders a QuickBridge Caps pro zhotovení imediátní fixní provizorní náhrady Po dvou měsících hojení otisk pozice implantátů a nasazení definitivní fixní hybridní náhrady Obr. 1 RTG snímek střední horní řezáky postižené akutní parodontitidou. *Head of Team Holmgatan private practice clinic in Falun, Sweden and a Research Fellow at the Department of Biomaterials, Institute for Surgical Sciences, Sahl - grenska Academy, Göteborg University, Göteborg, Švédsko. Obr. 2 Imediátní horní celková náhrada. Quintessenz, 19. ročník, září

2 Obr. 3 Analýza CT snímku nabídka kosti s ohledem na důležité anatomické struktury a umístění virtuálních implantátů. Obr. 4 Analýza CT snímku nabídka kosti s ohledem na důležité anatomické struktury a umístění virtuálních implantátů. plánování pozice implantátů se ve firmě Materialise Den - tal, Inc. zhotovila chirurgická šablona (která bude v ústech spočívat přímo na sliznici) se začleněnými vodícími tubusy zhotovenými pro Naviga tor System For CT Guided Surgery a odpovídající plánovaným pozicím implantátů (obr. 6a). Od firmy Materialise Dental Inc. se rovněž objednal stereolitografický model. Obr. 5 Analýza CT snímku nabídka kosti s ohledem na důležité anatomické struktury a umístění virtuálních implantátů. Předimplantační diagnostika a příprava Po schválení léčebného plánu se horní snímatelná náhrada zrebazovala Protemp 3 Garant (3M ESPE) a tím se vytvořila rentgenkontrastní linie zobrazující hranici měkkých tkání (obr. 2). Pacient byl odeslán k provedení CT vyšetření. CT bylo doručeno s 1mm silnými axiálními řezy a okluzní rovinou nastavenou v nulovém úhlu, v souladu s radiologickým protokolem firmy Materialise Dental, Inc. (Glen Burnie). CT data se umístila na CD a následně se zpracovala v SimPlant Pro Interactive CT Planning Software (Materialise Dental, Inc.) (obr. 5, 6a). Do reformátovaných scanů se umístily virtuální implantáty. Vztah plánovaných pozic implantátů k okolní kosti a anato - mických strukturám je vidět na obr Po dokončení na- 14 Zhotovení fixní provizorní náhrady Pro zhotovení imediátních fixních provizorních náhrad se z Navigator Laboratory Kit (BIOMET 3i) vybraly analogy přenosových dílů s odpovídajícím průměrem a dél - kou. Laboratorní analogy implantátů se umístily do přenosových dílů analogů a šroubky se dotáhnuly zhruba o dvě otáčky. Soustava analogů/přenosových dílů analogů se prostrčila vodícími tubusy chirurgické šablony a do zářezů ve vodících tubusech se umístily rotační poziční piny zajišťující správnou orientaci šestihranů z modelů k přenosovým dílům (obr. 6b). Šroubky na přenosových dílech analogů se ručně dotáhly k analogům implantátů. V zubní laboratoři se do stereolitografického modelu vyvrtaly díry pro přijetí analogů implantátů. Analogy se do modelu umístily pomocí chirurgické šablony a zafi - xovaly akrylátovou pryskyřicí (6c). Náhrada se potom umístila na model a zaartikulovala k modelu protější čelisti pomocí skusového registrátu (obr. 7a). Náhrada na modelu se poté dublovala a vytvořený model se zaartikuloval podle skusového registrátu. Podle náhrady se vytvořila vakuově zhotovená chirurgická šablona (obr. 7b). Chirurgická šablona se umístila na zartikulovaný model a pořídil se skusový voskový registrát (obr. 7c), podle kterého se v ústech zajistí správná pozice chirurgické šablony. Na modelu se vyzkoušely Conical Abutments (BIO- MET 3i) různé výšky (1 3 mm) v závislosti na tloušťce sliznice (obr. 8a nahoře). QuickBridge Temporary Cylinders (BIOMET 3i) se umístily na Conical Abut - Quintessenz, 19. ročník, září 2010

3 Obr. 6a Chirurgická šablona se začleněnými vodícími tubusy, které odpovídají plánovaným pozicím implantátů. Obr. 7a Zubní náhrada umístěna na modelu a její následná artikulace pomocí skusového registrátu. Obr. 6b Laboratorní analogy prostrčeny do vodících tubusů chirurgické šablony. Rotační poziční piny umístěny ve vodících tubusech. Obr. 7b Vakuově zhotovená chirurgická šablona. Obr. 6c Laboratorní analogy v modelu. Obr. 7c Skusový voskový registrát. Quintessenz, 19. ročník, září

4 Obr. 8a Conical Abutments odzkoušené a umístěné na modelu. Obr. 9a Opracovaná a vyleštěná provizorní fixní náhrada. Obr. 8b Vakuově zhotovená chirurgická šablona vyplněna tuhnoucí akrylátovou pryskyřicí a dosazena na model. Obr. 9b Umístění chirurgické šablony do úst pacienta pomocí skusového registrátu. Obr. 8c Provizorní náhrada na modelu, pobraný skusový registrát pro pozdější správné umístění provizoria v ústech. 16 Obr. 9c Zafixování chirurgické šablony pomocí kostních šroubů. Quintessenz, 19. ročník, září 2010

5 ments a upev nily (obr. 8a dole). Na Temporary Cylinders se nasadily QuickBridge Caps jejichž retenční žlábky se vyblokovaly voskem. Vakuově zhotovená chirurgická šablona se potom vyplnila chemicky tuhnoucí akrylátovou pryskyřicí ProTemp 3 Garant (3M ESPE), dosadila se na model a nechala se ztuhnout (obr. 8b). Provizorní náhrada se u krčku vyvolnila asi o 1mm a vytvořil se tak prostor pro QuickBridge Caps. Provizorní náhrada se potom vrátila zpátky na model a vzal se skusový registrát pro pozdější správné umístění provizoria v ústech (obr. 8c). Provizorní fixní náhrada se poté opracovala a vy - leštila (obr. 9a). Obr. 10a Preparace implantačních loží pomocí vrtáků a vrtáků se stop-násadci. Obr. 10b Zavedení implantátů připevněných k přenosovému dílu. Obr. 10c Zajištění správné pozice šestihranů z modelu k přenosovým dílům. Chirurgický výkon implantace Po aplikaci anestezie se pomocí skusového registrátu chirurgická šablona umístila do správné pozice (obr. 9b). K preparaci implantačního lože se použily gingivální trepany, poziční redukce pro vrtáky a vrtáky se stop-násadci vybrané z Navigator Surgical Kit podle sekvence navržené firmou Materialise Dental, Inc. Chirurgická šablona se v pozici zafixovala pomocí 2 mm kostních šroubů (BIO- MET Microfixation) (obr. 9c). Gingivální trepany vhodné velikosti se zavedly přes vodicí tubusy šablony a za pomalých otáček se preparovalo až do prvního taktilního kontaktu s kostním podkladem. K preparaci implantačních loží se použily redukce pro vrtáky a vrtáky se stopnásadci vhodné velikosti (obr. 10a). V pozici zubů 13 a 23 se k úpravě alveolu použil cortical punch/countersink drill. Pro umístění implantátů o průměru 4 mm se použily vrtáky s průměrem 2 mm a 3 mm. Průměr 3 mm byl zvolen na základě měkké kosti v horní bezzubé čelisti. Implantáty se připevnily k přenosovým dílům vhodné délky a průměru. Nejdříve se zavedly implantáty v pozici zubů 13 (obr. 10b) a 23 pro zajištění oboustranné fixace chirurgické šablony. Následně se vypreparovala lože pro zbývající čtyři implantáty, které se zavedly na místo. Všech šest implantátů NanoTite Certain (BIOMET 3i) o průměru 4 mm se za pomalých otáček zavedlo přes vodící tubusy chirurgické šablony. Pozice a délky implantátů byly následující: v pozici 15 11,5 mm, v pozici mm, v pozici 11 11,5 mm, v pozici mm, v pozici 23 15mm a v pozici 25 8,5 mm. Finální dotažení implantátů se dělo ručně pomocí chirurgické ráčny, aby se ověřila správná orientace žlábků přenosových dílů a pozičních žlábků vodicích tubusů a zajistila se tak správná pozice šestihranů z modelu k přenosovým dílům (obr. 10c). Fixační kostní šrouby se odstranily z chirurgické šablony a hned poté se odstranily přenosové díly uvolněním fixačních šroubků a jemným vysunutím z vodicích tubusů. Šablona se pak odstranila z úst. Po kontrole primární stability implantátů radiofrekvenční analýzou (RFA radio frequency analysis) se k úpravě koronální části kosti použily ruční profilové vrtáky. Na implantáty se umístily Conical Abutments a fixační šroubky se dotáhly na 20 Ncm (obr. 11, nahoře). Na každý z abutmentů se přifixoval QuickBridge Temporary Cylinders (obr. 11, dole). Na tyto cylindry se nasunuly QuickBridge Caps (obr. 12). Quintessenz, 19. ročník, září

6 Obr. 11 Conical Abutments na implantátech dotažené fixačními šroubky (nahoře). Přifixování QuickBridge Tem porary Cy lin - ders na Conical Abutments (dole). Obr. 12 QuickBridge Caps nasunuty na cylindrech. Obr. 13 Provizorní fixní náhrada. Obr. 14 Zkouška upravené zubní náhrady v ústech pacienta. Obr. 15 Zhotovení panoramatického rentgenového snímku pro kontrolu dosazení zubní náhrady. Provizorní fixní náhrada se vyzkoušela, vyvolněný prostor se vyplnil akrylátovou pryskyřicí, náhrada se dosadila v ústech pacienta pomocí připraveného skusového registrátu a pryskyřice se nechala ztuhnout a náhrada se poté vyjmula z úst. QuickBridge Caps zůstaly v náhradě. Mezery a bubliny v okolí kapniček se vyplnily akrylátovou pryskyřicí a přebytek materiálu se odstranil (obr. 13). Upravená náhrada se vyzkoušela v ústech a bylo nutné provést jen minimum úprav (obr. 14). Do kapniček se aplikoval 2% chlorhexidinový gel a náhrada se dosadila na místo. Okluze se zkontrolovala okluzním papírkem; dbalo se na vyloučení laterálních sil. Pro kontrolu dosazení náhrady se zhotovil panoramatický rentgenový snímek (obr. 15). QuickBridge jsou vyrobené z PEEK (polyetereterketonu) a nejsou rentgenkontrastní. Pacient byl odeslán domů s instrukcemi o provádění ústní hygieny a příjmu měkké stravy. Po dvou měsících se pacient do- 18 stavil k otisku pozice implantátů na definitivní fixní hybridní náhradu. Závěr Kazusitika ukazuje ošetření horní bezzubé čelisti CT navigovanou implantací. Ošetření proběhlo přesně tak, jak si pacient představoval; precizní umístění většího množství implantátů podle atraumatického, flapless chirurgického protokolu následované okamžitým nasazením estetického, funkčního laboratorně zhotoveného provizoria s provizorními komponenty systému QuickBridge. Jednoduchost QuickBridge techniky představuje efektivní a ekonomickou možnost výroby provizorní náhrady zhotovené před implantací. Pro další fotografie a videa z výše uvedené kasuistiky navštivte a klikněte na IN THE OPE- RATORY. Quintessenz, 19. ročník, září 2010

7 reklama Biomet 3i

Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching

Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching Stefan Fickl, Dr. med. dent*, Otto Zuhr, Dr. med. dent**, Jamal M. Stein, Dr. med. dent***,

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical Výrobce: Thommen Medical AG Neckarsulmstrasse 28 2540 Grenchen Švýcarsko www.thommenmedical.com THOMMEN Medical INFORMACE titanové implanáty INICELL CE1250 THOMMEN Medical Respektujte návod na použití

Více

Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů

Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů Irfan Ahmad, BDS The Ridgeway Dental Surgery 173 The Ridgeway North Harrow Middlesex, HA2 7DF UK www.irfanahmadtrds.co.uk

Více

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

problémů: přímé kořenové nástavby - volbou připevnění kořenové nástavby do kanálu, případně na korunku.

problémů: přímé kořenové nástavby - volbou připevnění kořenové nástavby do kanálu, případně na korunku. Protetika kvalitně, rychle a esteticky dostavba zubu a kořenová nástavba MUDr. Ivan Třešňák, Campo Tures, Itálie V Z D Ě L Á V Á N Í Úvod Praktický zubní lékař registruje mnohdy potřebu dostavby zubního

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Tento materiál vznikl ve spolupráci se společností CAMOSCI CZECH s.r.o. specialistou na zobrazovací

Více

Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů

Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů Marta Baldassarri, MS, PhD*, Jenni Hjerppe, DDS, PhD**, Davide Romeo, DDS, PhD***, Stefan Fickl, DDS, PhD****, Van P. Thompson, DDS, PhD*****, Christian F. J. Stappert, DDS, MS, PhD****** CÍL: Mikrospára

Více

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411 KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň

Více

LCP dlahy na horní přední část klavikuly. Anatomicky předtvarovaný fixační systém s úhlovou stabilitou pro diafýzu a laterální konec klavikuly.

LCP dlahy na horní přední část klavikuly. Anatomicky předtvarovaný fixační systém s úhlovou stabilitou pro diafýzu a laterální konec klavikuly. LCP dlahy na horní přední část klavikuly. Anatomicky předtvarovaný fixační systém s úhlovou stabilitou pro diafýzu a laterální konec klavikuly. Technický návod Nástroje a implantáty schválené nadací AO

Více

Sympozium DENTSPLY Implants

Sympozium DENTSPLY Implants Sympozium DENTSPLY Implants Praha 17. dubna 2015 Vítejte! Srdečně Vás zveme na sympozium Dentsply Implants v Praze 17. dubna 2015. Doufáme, že oceníte připravený vědecký program a příležitost seznámit

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 4 Duben 1999 O B S A H Část metodická - Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 ( 53-10-6) Zubní technik - Učební osnova

Více

ZDARMA. Nechte svoji odbornost růst! Vzdělávání v Dentamedu. Platnost: leden - červen 2010. Vážení zákazníci,

ZDARMA. Nechte svoji odbornost růst! Vzdělávání v Dentamedu. Platnost: leden - červen 2010. Vážení zákazníci, Platnost: leden - červen 2010 Nechte svoji odbornost růst! Vzdělávání v Dentamedu Šek Dentamed ZDARMA hodnota šeku uplatnění šeku datum vydání šeku Platnost šeku je 1 rok od data vydání Šek je nepřenosný

Více

Návod ke zpracování. Platí k 03.09

Návod ke zpracování. Platí k 03.09 Návod ke zpracování VITA snímání barev VITA souhra barev VITA reprodukce barev VITA kontrola barev Platí k 03.09 Pro fazetování oxidových keramických konstrukcí v rozsahu koeficientu tepelné roztažnosti

Více

RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1

RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1 RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1 Tento dokument obsahuje informace pro správné použití RAYSCAN α, před použitím přístroje si je proto řádně přečtěte. Návod k použití dodávaný

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 KURZY pro zubní techniky 2 0 1 0 CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 Š k o l i c í l a b o r a t o ř Školicí laboratoř vybavená špičkovou přístrojovou technikou od firem Schick, Bego, Vita, Erkodent a dalších.

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXV V Praze dne 29. června 2007 částka 7 Cena 50 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

Více

Úvodník. Odborné články

Úvodník. Odborné články Ortho - Aktiv Úvodník Vážení kolegové, skoro nemožné se stalo skutkem a máte ve svých rukách další výtisk časopisu Ortopedická protetika. Vy toho máte v rukách daleko více a nevím jestli si to uvědomujete.

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720 #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720 komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR KZT a ekonomika Pomoc zubním technikům, nebo byznys? Alexandra Seidlová Odborné články Laboratorní zhotovení aparátu

Více

Zajištění vstupu do krevního oběhu

Zajištění vstupu do krevního oběhu Zajištění vstupu do krevního oběhu Renáta Zoubková ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 7.3.2 JESENIUS

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více