RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava"

Transkript

1 - 1 - A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Místo stavby: Obec : Vodoprávní úřad: Kraj: Název toku: REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA k.ú. Zdislavice u Herálce Herálec Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava Vysočina Perlový potok Kilometráž vodního toku: ř.km 17,80 Hydrologické číslo povodí: Správce toku: Povodí Vltavy s.p. Praha Vlastník vodního díla: KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek 1/ Žďár nad Sázavou Projektant: Projekční kancelář Ing. Václav Kurka Příčná 1389; Přelouč Ing.Václav Kurka je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby. Číslo autorizace :

2 - 2 - A1.2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ Investor poskytl projektantovi informace o vlastnických vztazích k pozemkům a zajistil základní hydrologické údaje Perlového potoka v profilu hráze rybníka Kachlička. Projektant si vyžádal vyjádření o inženýrských sítích a zajistil základní mapové podklady včetně katastrální mapy, informaci o parcelách a výpisů z katastru nemovitostí. Zájmové území bylo zaměřeno v absolutním výškovém systému Balt p.v. V prostoru rekonstrukce hráze rybníka a zátopy byl proveden inženýrskogeologický průzkum jehož cílem bylo ověření místních geologických podmínek pro realizaci rybníka a možnosti získat v jejich prostoru konstrukční materiál na dosypání hráze. A1.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU Rybník Kachlička je vodní dílo staré cca let. Nachází se v katastrálním území Zdislavice, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod, na pp.č. 483/1 o katastrální výměře 19,1453 ha. Rybník je průtočný, leží na Perlovém potoce. V povodí nad rybníkem jsou situovány z významnějších vodních děl rybník Zdislavický, Touškov, Plačkovský, Dubský a Regál. Hlavním přítokem rybníka je Perlový potok. Dalším přítokem je bezejmenný tok z lokality Panský les. Hráz je zemní, sypaná, lichoběžníkového profilu. Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou a nad zpevněním je svah porostlý vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Vzdušní svah je porostlý stromy a křovinami. Po koruně hráze vede místní asfaltová komunikace o šířce 4,5 m. U pravého zavázání hráze je stánek s občerstvením. Pod hrází se nachází zamokřené louky. Výpustné zařízení je umístěno přibližně ve středu návodního svahu hráze. Objekt tvoří uzavřený kamenný požerák hrazený dřevěnými dlužemi o délce přepadové

3 - 3 - hrany 48 cm a rozměrech 140 x 180 cm.od požeráku vede dřevěné odpadní potrubí DN450 v délce 27,5 m. Bezpečnostní přeliv je umístěn u levého zavázání hráze. Přeliv je nehrazený, přímý. V místě přelivné hrany jsou umístěny česle o výšce 75 cm a délce 3,5 m. Odtok od přelivu tvoří skluz lichoběžníkového tvaru, dno i svahy jsou chráněny kamennou dlažbou. Hrází prochází odpad od bezpečnostního přelivu porušeným kamenným klenutým mostkem. Pod mostkem je skluz opevněn kamennou dlažbou a dále pokračuje otevřený příkop. V dolní části po spojení s odpadem od výpusti koryto meandruje. V hrázi se nachází metalický kabel v majetku společnosti Telefónica a nadzemní a podzemní vedení NN do 1kV v majetku ČEZ. Nutno respektovat vyjádření a před stavbou inženýrské sítě vytýčit. A1.4 DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU Zátopa rybníka Kachlička pp.č.483/1, k.ú. Zdislavice u Herálce, výměra m 2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití - rybník. Vlastník: KINSKÝ ŽĎÁR, a.s. Žďár nad Sázavou 1, Zámek1/1 Pozemky dotčené stavbou: pp.č. cel.výměra druh pozemku vlastník (KN) (m 2 ) k.ú. Zdislavice u Herálce 483/ ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/3 888 ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/ ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/5 23 ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s ost.plocha Popíšil Jiří, Zdislavice 31

4 - 4 - k.ú. Leština u Herálce 71/ orná půda Ing.Jan Horní, Havlíčkův Brod 71/1 975 lesní pozemek Menšík Josef, Humpolec 71/9 324 lesní pozemek Pithartovi, Havlíčkův Brod 70/ lesní pozemek Bártl Petr, Věž vodní plocha ČR-Povodí Vltavy s.p.praha ost.plocha Obec Věž k.ú. Boňkov vodní plocha ČR-Povodí Vltavy s.p. Praha 180/ lesní pozemek JUDr-Jiří Liška, Havlíčkův Brod 180/5 151 lesní pozemek Havlová Lenka, Věž 94 Snímky katastrální mapy, informace o parcelách a výpis z katastru nemovitostí je doložen v dokladové části. A1.5 ZDŮVODNĚNÍ AKCE Rybník Kachlička je průtočný Perlovým potokem. Jedná se o vodní dílo III.kategorie, největší v této části povodí. Rybník plní funkci protipovodňové ochrany při průchodu tisícileté povodně. Vzhledem ke své ploše a retenčnímu účinku dojde ke zploštění povodně a ochraně území pod hrází. Aby mohlo toto vodní dílo dobře plnit svoji funkci, je nutné aby jednotlivé objekty byly plně funkční a v souladu s ČSN Malé vodní nádrže. V současné době tyto objekty tuto funkci plní pouze podmíněně. Zděná spodní výpust a dřevěné odpadní potrubí od spodní výpusti jsou porušené, ve špatném technickém stavu. Bezpečnostní přeliv - kamenný propustek v levobřežním zavázání hráze je v havarijním stavu. Při průchodu větších vod hrozí až zborcení celé konstrukce.

5 - 5 - A1.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Rekonstrukce objektů rybníka Kachlička nebude mít vliv na životní prostředí v dané oblasti. V projektu byla ponechaná kóta původní provozní hladiny, aby došlo k zatopení stejných úseků litorálu v zadní části. A1.7 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE Základní hydrologické údaje zpracoval Český hydrometeorologický ústav Praha. tok: Perlový potok hydrologické číslo povodí: v profilu: hráz rybníka Kachlička plocha povodí v km 2 : 14,21 průměrná dlouhodobá roční výška srážek v mm : 710 průměrný dlouhodobý roční průtok v l/s: 105,0 třída: III M-denní průtoky v m 3 /s M Q md M Tř. Q md III. N-leté průtoky v m 3 /s N tř. Q N 4,8 6,6 9,2 11,3 13,5 16,7 19,2 III Q 1000 = 29 m 3 s -1 WPV 1000 = m 3

6 - 6 - A1.8 HYDROGRAFIE POVODÍ Rybník Kachlička je průtočný Perlovým potokem, který pramení v jižní části povodí v polesí nad rybníkem Pařezitý. Směr toku je převážně severní až severovýchodní. V povodí se nacházejí střídavě lesní a zemědělské pozemky. V povodí se nacházejí využívané zdroje podzemní vody. A1.9 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮ- ZKUM Na lokalitě byl proveden ve dvou etapách inženýrsko-geologický průzkum. Při první návštěvě byla provedena prohlídka hráze a tělesa hráze ve třech příčných profilech bylo provedeno celkem 12 maloprofilových ručních vrtů do hloubky 2 m. Sondáž s omezenou vypovídající schopností byla zvolena jako rychlý a nedestruktivní způsob využívající krátkodobého vypuštění nádrže. Při druhé návštěvě jsme při nízkém stavu vody ve vytipovaném prostoru levého (jižního) břehu zátopy nechali vyhloubit celkem 3 strojně kopané sondy. Horniny a zeminy zastižené ve vrtech a sondách byli na místě popsány. Ze strojně kopaných sond při levém břehu zátopy rybníka byl odebrán směsný technologický vzorek pro základní klasifikační rozbory (granulometrii, přirozenou vlhkost, platicitní meze dle Atterberga a zkoušku zhutnitelnosti Proctor standart). Hráz: v tělese staré hráze bylo provedeno celkem 12 průzkumných sond. Podle podrobné prohlídky a dokumentace maloprofilových sond je původní hráz, resp.její jádro, v celém profilu tvořeno zeminou, makroskopicky popsanou jako: žlutohnědá, rezavohnědá, písčitojílovitá hlína až jílovitý písek-klasifikace dle makroskopického posouzení zrnitostní skladby v oboru tříd S5/SC (písek jílovitý) a F4/CS (jíl písčitý).

7 - 7 - Z hlediska využitelnosti, resp.vhodnosti zemin pro konstrukci zemních hrází se dle ČSN jedná o zeminy velmi vhodné až výborné pro použití do homogenních hrází a těsnících částí. Zemina v tělese hráze je podle odporu proti pronikání sond dobře zhutněná, respektive dlouhodobě konsolidovaná - silně ulehlá. V povrchových vrstvách hráze na vzdušní i návodní straně se ve větší míře uplatňují hlinité písky a písky. Přes popisnou rozdílnost se jedná o původně jednotný materiál z místních zdrojů, v průběhu času zrnitostně modifikovaný erozivními a i půdotvornými procesy. Na návodní straně pod čárou nejvyšší hladiny je hráz masivně opevněna hrubým kamenem. Koruna hráze a její vzdušní strana jsou ve vcelku obvyklé míře porostlé starší stromovou vegetací. Průsaky hrází:silnější zamokření terénu bylo pozorována při patě vzdušního svahu jižního křídla hráze. Vlastní hráz, vybudovanou z jílovitopísčitých zemin, charakteristických koeficientem filtrace K f až m/s je možno v zásadě považovat za nepropustnou. Na návodní straně jsou do svahu hráze zabudovány větší kamen až balvany, ovšem bez vzájemného kontaktu, a tedy bez negativního vlivu na propustnost hráze. Ke způsobu založení hráze se na základě provedené sondáže nelze zodpovědně vyjadřovat. Nicméně v předpolí hráze na obou jejích stranách byly místně dokumentovány zeminy, zrnitostně spadající do třídy S3/S-F (písek s příměsí jemnozrnné zeminy) a obdobné zeminy byly dokumentovány i v podloží konstrukčních jílovitých písků v zemníku na jižní straně zátopy (sondy K1,2,3). Pravděpodobně se zde jedná o původní, písčitou až štěrkovitou výplň nivy. Je-li hráz založena na tomto sice dobře únosném, ale poměrně propustném položí, potom toto propustné podloží je nejpravděpodobnější příčinou zamokřování pozemků pod hrází. Samostatný vliv na zamokřování má také absence patního drénu, který by u hrází těchto rozměrů dle dnešních přístupů měl být samozřejmostí. Konstrukční zemina pro opravu hráze: z potenciálního zemníku v prostoru sond K1, K2 a K3 (situace 2) byl odebrán jeden směsný technologický vzorek,

8 - 8 - reprezentující makroskopicky jednotný typ zeminy, která se v dané prostoru plošně vyskytuje v hloubkovém intervalu 0,2-2,1 m, resp. 0,3-1,7 m. Průměrná mocnost vrstvy konstrukční zeminy v úseku mezi sondami K1 a K3 je 1,6 m. Rekonstrukce hráze: s přihlédnutím k dokumentovaném stavu stávající hráze (kap.5 a 5.1) v kontextu s možností získat v lokalitě dostatečné množství vhodné konstrukční zeminy je možno hráz rybníku Kachlička rekonstruovat v zásadě jednoduchým způsobem, umožňujícím ponechat stávající hráz bez zásadních objemových změn. Doporučeným způsobem rekonstrukce je postup dle následujících bodů: Přípravné práce: -odstranění vegetace a větších kořenů z návodního svahu hráze -po úvaze totéž na vzdušní straně a v koruně hráze -z návodního svahu hráze odstranění kamenného opevnění a cca 0,3 až 0,5 m mocné vrstvy humózních hlín a písčitých hlín, včetně rozptýlených kamenů a zbytků kořenů -srovnání, očištění, případně přehutnění návodního svahu Stavební práce: - při návodní straně hráze navrhujeme vytvořit zavazovací zářez o šíři 6-8 m a hloubce 1/10 maximální hloubky vody v daném místě, nejméně ale 0,6 m -následně může být přihutněn nový návodní líc z konstrukční zeminy-hutněná zemina bude splňovat zavazovací zářez a pokrývat návodní svah hráze tak, aby v koruně hráze byla šířka přihutněného těsnícího líce alespoň 1,5 m a sklon návodního svahu byl 1:3,5 -k návodní patě hráze a na návodní svah bude zpětně rozprostřeno kamenné opevnění, výšku opevnění je nutno vzhledem k délce nádrže navrhnout s ohledem na výšku výběhu větrových vln Hutnění návodního líce: Bude-li použita místní konstrukční zemina ze zemníku v prostoru sond K1,K2 a K3, je možno při hutnění a kontrole hutnění vycházet z údajů poskytnutých hutnící zkouškou Proctor standart.

9 - 9 - Zemina in situ je jen mírně převlhčena o 2 % vůči w opt, a tedy za tohoto stavu vlhkosti je přímo použitelná ke konstrukci návodního líce. Konstrukční zeminu je nutno rozprostírat po vrstvách max cm sypaniny. Hutnění je nutno dosáhnout míry zhutnění D 95% pd max PS, tedy v tomto případě 1889*0,95 = 1795 kg/m 3. Kontrola zhutnění vzhledem k p d max PS konstrukční zeminy by měla být prováděna minimálně na každé 3. vrstvě zhutněné zeminy odběrem neporušených vzorků nebo jamkovými zkouškami tak, aby bylo možno včas zachytit a odstranit případné nedostatky. Vzdušní strana hráze: Pokud bude vzdušní svah hráze urovnán, je nutno po úvaze odstranit vegetaci včetně kořenů. Pro terénní úpravy vzdušního svahu doporučujeme přednostně použít propustné písčité a kamenité zeminy, získané při skrývkách zemníku i čištění návodní strany hráze. Při vzdušní patě obou křídel hráze doporučujeme navrhnout patní drén, zasahující do hloubky cca 1 m, vyplněný hrubým, silně propustným materiálem. Prosakující vody by zde měla být podchycena drenáží a gravitačně odvedena do výpustného koryta. Definitivní vzdušní svah by měl být upraven do sklonu minimálně 1:2. Oprava bezpečnostního přelivu: K uvedenému z geologického hlediska nestanovujeme žádné limitující podmínky. Doporučeným způsobem je pouhá oprava, rekonstruující funkční stav zařízení, včetně způsobu a hloubky založení výpusti nebo návrhových průtoků výpusti a přelivu, respektujících kapacitní limity toku pod nádrží. Závěr-rekapitulace: - Těleso stávající hráze je přes poněkud zchátralý stav vybudováno z vhodné konstrukční zeminy. nebyly zaznamenány žádné závažné poruchy nebo netěsnosti vlastního tělesa hráze.

10 Dokumentované průsaky při patě hráze připisujeme propustnému štěrkopískovému podloží hráze a doporučujeme je eliminovat rozšířením návodního těsnícího líce a zřízením patního drénu. - K rekonstrukci může být využita místní zemina, těžená v prostoru jižního břehu zátopy, která svými parametry splňuje podmínky k přímému využití pro konstrukci homogenních hrází, nebo k těsnícím účelům. A1.10 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ Pro opravu hráze bude z tělesa hráze (návodní i vzdušní líc) bude sejmuta porušená část hráze o objemu m 3 zeminy. Do hráze bude odtěženo v zemníku pro násyp hráze celkem m 3 zeminy. Zemník bude otevřen v zátopě rybníka ve vzdálenosti do 1 km. Před návodním lícem hráze bude odtěžena neúnosná vrstva o celkovém objemu cca m 3. Zbývající kubatura tj. 373 m 3 která nebude využita k rekultivaci zemníku bude zpětně rozprostřena podél opraveného návodního líce hráze. Pro rekonstrukci spodní výpusti bude odtěženo 1728 m 3 a pro dosypání otevřené hráze bude použito m 3 zeminy. Pro rekonstrukci bezpečnostního přelivu bude odstraněno 640 m 3 a pro obsyp objektu bude použito 420 m 3. A1.11 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ Rybník Kachlička je průtočný. Rybníkem protéká Perlový potok. Po provedené rekonstrukci bude mít rybník sypanou zemní hráz, uzavřenou spodní výpust u které bude možné provádět běžnou manipulaci s vodou při napouštění a vypouštění a bezpečnostní přeliv s pevnou přelivnou hranou.

11 U rybníka jsou stanoveny tři hladiny provozní, normální a maximální. - kóta provozní hladiny.. 538,75 m n.m. - kóta normální hladiny.. 539,20 m n.m. - kóta max. hladiny.. 540,99 m n.m. - vodní plocha při prov. hl... 15,11 ha - vodní plocha při norm. hl... 16,33 ha - vodní plocha při max. hl.. 22,10 ha - objem vody při prov.hl m 3 - objem vody při norm. hl m 3 - objem vody při max.hl m 3 A1.12 RETENČNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Mezi kótou provozní hladiny 538,75 m n.m. a kótou normální hladiny 539,20 m n.m. je ovladatelný retenční prostor o objemu m 3. Mezi korunou bezpečnostního přelivu (tj.normální hladinou) na kótě 539,20 m n.m. a max.hladinou na kótě 540,99 m n.m. vznikne neovladatelný retenční prostor o objemu m 3. objem stálého nadržení m 3 celkový objem m 3 ovladatelný retenční prostor m 3 neovladatelný retenční prostor m 3 Při průchodu Q 1000 = 29 m 3 /s bude po transformaci z rybníka odtékat 8,8 m 3 /s. A1.13 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY Provádění stavebních prací závisí na době přidělení finančních prostředků a počasí v období provádění stavby. Protože hráz bude možné otevřít pouze za příznivého počasí a příznivé předpovědi, doba výstavby bude přibližně jeden rok.

12 A1.14 POVODŇOVÝ PLÁN Před zahájením stavby zpracuje nebo nechá zpracovat povodňový a havarijní plán dodavatel stavby. V kapitole E1.4-zásady organizace výstavby je postup prací navržen tak, aby bylo nebezpečí ohrožení území pod hrází rybníka Kachlička co nejmenší v nejmenším časovém úseku. Nutno ovšem upřesnit, že úplnou ochranu v době otevřené hráze zajistit nelze a že při povodňové situaci v tomto období poškození území pod hrází rybníka je možné.

13 - 1 - B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1.1 ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STA- VENIŠTĚ Rybník Kachlička se nachází po pravé straně silnice Humpolec-Skála, severozápadně od obce Boňkov. Nad rybníkem Kachlička se nachází rybník Zdislavický. Rybníkem protéká Perlový potok. Staveniště je přehledné. Jednotlivé objekty tj. hráz, bezpečnostní přeliv a spodní výpust jsou pro těžkou zemní mechanizaci přístupné. B1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY Stavba je rozdělena do tří objektů: SO1 Hráz SO2 Spodní výpust SO3 Bezpečnostní přeliv B1.3 POPIS OBJEKTŮ SO1 Hráz Hráz je zemní, sypaná, lichoběžníkového profilu. Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou a nad zpevněním je svah porostlý vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Vzdušní svah je porostlý stromy a křovinami. V některých místech na návodní straně a v koruně se nacházejí pařezy. Stromy na návodní

14 - 2 - straně rostou nepravidelně, v některých místech ve shlucích. Stromy nepříznivě působí na návodní líc v místě zpevněné koruny a v místě kamenné rovnaniny. Po koruně hráze vede místní asfaltová komunikace o šířce 4 m. Pod hrází se nachází zamokřené louky. Oprava stávající hráze bude probíhat v koruně, na návodní straně a částečně na vzdušné straně. Z koruny a návodního svahu budou v celé délce odstraněny stromy a pařezy. Z návodního líce bude sejmuté stávající zpevnění z kamenné rovnaniny a bude uložené na mezideponii pro opětovné použití. Následně bude z hráze odtěžena vyznačená část včetně kořenů a pařezů. Při těžbě bude průběžně pod odborným dohledem upřesněno nakládání s odtěženou zeminou. Nevhodná zemina včetně kořenů a pařezů bude uložena nejdříve na mezideponii a následně přetříděná a uložená do vytěženého zemníku v zátopě. Vrstva odstraněné zeminy se bude pohybovat v rozmezí 1-1,5 m. Na vzdušní straně v pravé polovině je svah hráze v horní části strmý. Tato část vzdušního líce je porostlá převážně náletem. Ze vzdušního líce hráze bude nálet odstraněn. Současně bude z hráze sejmuta vrstva 0,3 m s kořeny. Následně bude hráz dosypaná posouzenou zeminou do navrženého sklonu. Zemina bude zhutněna na 95 % max.objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor standart. Ve dně rybníka podél navrženého návodního svahu bude v šíři 20 m a tloušťce cca 0,40-0,60 m odstraněna neúnosná zemina za účelem vytvoření manipulačního prostoru pro pohyb těžké mechanizace. Těsně před návodním lícem hráze, v místě kde je navržena úprava a dosypání hráze do navrženého profilu bude v patě návodního svahu hráze ze dna odstraněna neúnosná a nevhodná zemina v tl. až 0,80 m. V patě návodního líce hráze bude vyhlouben zavazovací zářez. Na upravenou, zhutněnou a převzatou základovou spáru hráze bude provedeno dosypání hráze do navrženého profilu a sklonu. Zemina bude do hráze ukládána po vrstvách silných 20 cm a bude zhutněna na 95% max.objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor Standart. Do násypu bude použita zemina natěžená ze zemníku v zátopě. Po provedení násypu bude přesahující nezhutněná část z hráze odstraněna.

15 - 3 - Návodní líc bude upraven do sklonu 1: 3,5. Do úrovně kóty 541,00 m n.m. bude návodní líc zpevněn filtrační vrstvou ze štěrkodrtě 0/63 tl. 30 cm a lomovým kamenem vel. 250 mm tl. 70 cm. Do paty návodního líce bude použit přetříděný kámen z původní kamenné rovnaniny. Úprava v koruně hráze je proměnlivá, přizpůsobená konkrétním podmínkám tj. šířce zpevněné části a šířce a sklonu okrajových částí. V místě otevření hráze bude provedeno zpevnění kamenem se zhutněním v celkové tl.40 cm a položen asfaltový koberec. Stávající komunikace bude vyspravena a v celé délce položen asfaltový koberec v tl.6 cm v šířce 4 m. Prostor hráze v koruně mezi komunikací a začátkem vzdušného svahu kde bude hráz dosypávaná bude nejdříve sejmuta humózní vrstva. Do násypu bude použita přetříděná zemina z odtěžené části hráze. Zbývající části koruny a svahů budou zatravněny. Sjezd do rybníka ke spodní výpusti bude zřízen z pravé strany hráze. Sjezd bude zpevněn ze štěrkodrtě 0/63 mm a pohozem ze štěrkodrtě 32/63 mm. V patě na vzdušné straně hráze bude zřízen patní drén DN160 s filtračním obsypem frakcí 0/8 a 16/32 mm, v délce 105 m. Drén bude zaústěn do otevřeného koryta pod vyústěním odpadního potrubí ze spodní výpusti. SO2 Spodní výpust Stávající spodní výpust je umístěna přibližně ve středu návodního svahu hráze. Objekt tvoří uzavřený kamenný požerák hrazený dřevěnými dlužemi o délce přepadové hrany 48 cm a rozměrech 140 x 180 cm s předsazenou vtokovou hlavou. Od požeráku vede dřevěné odpadní potrubí DN450 v délce 27,5 m. Spodní výpust je porušená s nevyhovujícím dřevěným odpadním potrubím. V místě spodní výpusti bude hráz otevřena a celý původní objekt bude odstraněn. V době kdy bude hráz otevřená a původní objekt s odpadním potrubím budou odstraňovány bude voda převáděna potrubím DN 600 mm (2x) které bude položené v prokopané hrázi. V místě původní odstraněné spodní výpusti je navržena nová spodní výpust s předsazenou vtokovou hlavou. Po postavení spodní výpusti bude voda puštěna přes navržený požerák a provizorní potrubí bude odstraněné.

16 - 4 - Vtoková hlava navržená v přední části loviště má základ 2,1/1,7 m. Výška základu je 1,2 m. Pod základem je navržený vyrovnávací beton. Vnější rozměr vtokové hlavy je 1,7/1,30 m. Obvodové stěny jsou silné 0,3 m. Celková výška nadzákladové části vtokové hlavy je 1,15 m. Vnitřní světlost je 0,7/1,4 m. V přední části jsou v bočních stěnách osazeny vodící drážky U50 pro vložení česlí a dluží. V horní části je po obvodu vnitřní stěny osazen vodící profil U50 za účelem vložení vodorovné česlové stěny. Na vtokovou hlavu je napojené železobetonové potrubí DN 600 TZH-Q-ZIT 600/2500 o délce 12,5 m. V místě přívodního potrubí bude na zhutněné a převzaté základové spáře položen vyrovnávací beton a na něm betonová deska silná 40 cm. Přítokové potrubí položené na bet.desku bude v celém profilu obetonované s výztuží z betonářské oceli. Obetonování je sešikmené, aby násyp trvale dosedal ke stěně. Přítokovým porubím bude voda přiváděna ke spodní výpusti ve které se bude provádět vlastní manipulace s vodou. Spodní výpust je navržena jako uzavřená monolitická výpust hrazená kanálovým šoupátkem DN600 mm umístěným ve střední dělící zdi o výšce 2,60. V dělící zdi je osazena ocelová trouba DN600. Vnější rozměry spodní výpusti jsou 2,6/1,6 m. Obvodové stěny jsou silné 0,4 m. Vnitřní rozměry spodní výpusti jsou 1,8/0,8 m. V bočních stěnách v přední části jsou vloženy vodící drážky U65. Horní část spodní výpusti bude opatřena ocelovým uzamykatelným poklopem a ocelovým zábradlím. Na spodní výpust je napojené odpadní železobetonové potrubí o profilu DN 800 mm-tzh-q-zit 800/2500 o délce 27,5 m. V místě odpadního potrubí bude na zhutněné a převzaté základové spáře položen vyrovnávací beton a na něm betonová deska silná 30 cm. Odpadní potrubí bude položené na betonovou desku a v celém profilu bude obetonované s výztuží z betonářské oceli dle vzorového řezu. Boční stěny budou sešikmené, aby zemní násyp byl trvale přitláčen k obetonování. Před násypem bude stěna obetonování natřena bentonitem. V ose hráze je navržené na odpadním potrubí betonové žebro. Na výtoku je potrubí ukončené betonovým čelem. Pod vyústěním odpadního potrubí je dno i svahy koryta potoka zpevněné dlažbou z lomového kamene do betonu v délce 5m a dlažba je ukončena betonovým prahem.

17 - 5 - Před spodní výpusti je navržené loviště 13x19 m zpevněné dlažbou do betonu V přední a levé straně loviště je dlažba ukončena betonovým prahem. Svah přední a levé části loviště je zemní, nezpevněný. Po obou stranách spodní výpusti podél loviště je betonová zeď silná 0,60 m a vysoká celkem i se základem 2 m. Po pravé straně loviště je kádiště 9/21 m z betonových panelů. Panely budou položené do podsypu tl.4 cm, podkladu z kamene drceného 32/63 tl.20 cm a lomového kamene 125/200 mm tl.50 cm. Mezi lovištěm a kádištěm je opěrná betonová zeď o délce 19 m, šířce 0,6 m. Směrem do loviště je zeď snížena o 40 cm na šířku 40 cm. Po provedení všech prací u spodní výpusti bude hráz zasypaná. Do hráze bude použita původní zemina zbavená kořenů apod. Chybějící zemina bude použita z označeného zemníku. Před násypem bude z prostoru odstraněn veškerý nevhodný materiál tj. pozůstatky bednění, přeschlá zemina apod. Zemina do násypu bude ukládána po vrstvách 20 cm a bude hutněna na 95% max.objemové hmotnosti Proctor standart. V koruně bude hráz zpevněna na šířku 4 m podkladem z kameniva drceného mm po zhutnění tl.20 cm, podkladem z kameniva drceného mm tl.20 cm po zhutnění a v celé délce asfaltovým kobercem. Na stavbu bude použit beton vodostavební, trvanlivý, mrazuvzdorný C25/30XF3. Přístup ke spodní výpusti a kádišti bude po kamenných schodech širokých 1,5 m. SO3 Bezpečnostní přeliv Bezpečnostní přeliv je umístěn u levého zavázání hráze. Přeliv je nehrazený, přímý. V místě přelivné hrany jsou umístěny česle o výšce 75 cm a délce 3,5 m. Odtok od přelivu tvoří skluz lichoběžníkového tvaru, dno i svahy jsou chráněny kamennou dlažbou. Hrází prochází odpad od bezpečnostního přelivu kamenným klenutým mostkem (propustkem). Propustek je široký 1,75 m a celková světlá výška po vrch klenby je 2,35 m.

18 - 6 - Pod mostkem je skluz opevněn kamennou dlažbou a dále pokračuje otevřený příkop. V dolní části po spojení s odpadem od výpusti koryto meandruje. Obě strany před propustkem jsou zpevněny nízkou betonovou zídkou. Pod propustkem jsou obě strany (břehy) zpevněny kamennou zdí na sucho. Obě betonové zídky před vtokem, zděný klenbový propustek a boční kamenné zdi pod propustkem jsou silně porušené v havarijním stavu. Při průchodu velké vody hrozí zborcení celé konstrukce. Celá nátoková část, klenbový propustek a kamenné zdi pod propustkem budou rozebrány a odstraněny. V místě původního objektu bude navržen nový bezpečnostní přeliv ve tvaru propustku s pevnou přelivnou hranou. Při navržení této konstrukce bude možné využít velkou retenční schopnost nádrže. Při jiné konstrukci by nebylo možné účinně přetransformovat Q 1000 a tím ochránit území pod hrází rybníka Kachlička. Pevná přelivná hrana bezpečnostního přelivu na vtoku do propustku je navržena na kótě 538,75 m n.m. Za vtokem vzniká lom ve dně. Dno propustku je navržené ve sklonu 3,5 %. Bezpečnostní přeliv (propustek) je široký 2 m a vysoký 2,70 m. Dno propustku je betonová deska tl.1 m položená na vyrovnávací beton tl. 0,2 m. Stěny jsou silné v horní části 0,45 m a v patě 0,9 m. Vnější líc zdi je ve sklonu 10:1. Stropní deska je silná 0,4 m. V ose hráze je navržené betonové zavazovací žebro široké 1 m. Na vtoku a výtoku jsou čelní zdi široké v pohledu 1 m. V horní části zdi je nízká atika do které bude ukotvené ocelové zábradlí. Celková délka propustku je 13 m. Ve vzdálenosti 8,65 m od vtoku do propustku je kamenný práh široký 0,5 m, vysoký 0,45 m a dlouhý 3,6 m. Ve střední části je okno široké 2 m. V bočních stěnách okna budou osazeny vodící drážky U50 pro vložení česlí. Nátoková část k bezpečnostnímu přelivu (propustku) je po obou stranách zpevněna bočními zdmi vysokými v nadzákladové části 0,5-3,1 m. Základ je široký 0,9-1,4 m a vysoký 1 m. V horní části je zeď široká 0,6 m a v patě 0,7-1 m. Zeď je z betonu vodostavebního, prokládaného lomovým kamenem. V zadní části zdi bude vložena síť KARI KY81. Ve střední části zdi bude vložena navržená výztuž z profilu R14. Pohledová část zdi bude zpevněna obkladovým zdivem z lomového kamene.

19 - 7 - Zdi na vzdušné straně budou stejné konstrukce. Nadzákladová část bude vysoká 0,8-3 m. Délka levé zdi na nátokové části je 18 m, zeď je vysoká 0,5-3,1 m. Délka pravé zdi na nátoké části je 15,5 m, zeď je vysoká 0,5-3,1 m. Délka levé zdi na odtokové části pod propustkem je 20 m, zeď je vysoká 0,8-3 m. Délka pravé zdi je 17 m, zeď je vysoká 0,8-3 m. Za levou boční zdí pod přelivem bude proveden filtrační obsyp s vloženou drenáží DN100 zaústěnou do odpadního koryta od přelivu. Dno otevřeného nátoku od kamenného prahu až k propustku bude zpevněné dlažbou z lomového kamene tl.30 cm do betonu tl.20 cm. Dno před kamenným prahem bude zpevněné v délce 4 m pohozem z drceného kamene. Šířka nátoku k bezpečnostnímu přelivu je 2-3,6 m. Pod bezpečnostním přelivem je dno odpadního otevřeného koryta široké ve zpevněné části 2,5 m. Břehy za opěrnými zdmi na vzdušní straně v místě přechodu do stávajícího přírodního koryta budou zpevněny těžkým kamenným záhozem. Zbývající část otevřeného koryta pod hrází bude pouze pročištěná. V naznačených místech bude v koruně opěrných zdí osazeno ocelové zábradlí. Při stavbě bude použit beton vodostavební, trvanlivý, mrazuvzdorný C25/30XF3. Vzorové řezy opěrných zdí jsou rozkresleny pro výšky1,2 a 3 m-viz.výkres č. 36. Zemní práce budou prováděny tak, aby stěna otevřeného výkopu byla ve sklonu aspoň 1:1. V případě, že bude sklon strmější bude jej nutné v celé ploše zapažit příložným pažením, aby nedošlo k sesuvu. B1.4 TECHNICKÉ ÚDAJE - kóta provozní hladiny.. 538,75 m n.m. - kóta normální hladiny.. 539,20 m n.m. - kóta maximální hladiny.. 540,99 m n.m.

20 vodní plocha při prov. hl... 15,11 ha - vodní plocha při norm. hl... 16,33 ha - vodní plocha při max. hl.. 22,10 ha - objem vody při prov.hl m 3 - objem vody při norm. hl m 3 - objem vody při max.hl m 3 HRÁZ: - celková délka hráze. 160 m - kóta upravené koruny hráze ,73-542,99 m n.m - šířka koruny hráze. 7-11,5 m - max. výška hráze z návodní strany. 5,75 m - max.výška hráze ze vzdušní strany 6,30 m - sklon návodního svahu 1: 3,5 - sklon vzdušního svahu.. 1:2,2-2,6 - patní drén DN 160 mm PVC dl m - zpevnění vzdušního svahu (v místě otevřené hráze).....zatravnění - zpevnění návodního svahu lomový kámen vel.250 mm tl.70 cm položený na filtr ze štěrkodrtě 32/63mm, tl.30 cm - zpevnění koruny asfaltový koberec š. 4 m SPODNÍ VÝPUST: Vtoková hlava - kóta horní hrany vtokové hlavy ,25 m n.m. - kóta dna vtokové hlavy ,10 m n.m. - vnější rozměry... 1,7/1,3 m - vnitřní rozměry... 1,4/0,7 m - tloušťka stěny... 0,30 - výška vtokové hlavy... 1,15 m - vodící drážky U50 - dva páry

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Identifikační číslo Investor Poldr v Oldřichově na Hranicích, včetně ekologických opatření 129D126007007 Město Hrádek nad Nisou Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Labe Oldřichovský

Více

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA k.ú. Vojkovice u Židlochovic Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 04/2011 Vypracoval: Bc. Dagmar Kabelová zakázky: 97/09

Více

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Název akce SN Hlínský Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00, doručovací číslo 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olešné Hlínský potok 2-03-01-0604

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

Technická zpráva SO 04

Technická zpráva SO 04 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže Kraj: Zlínský Číslo akce: 323447 Zpracoval: Daněčková/Foukal Datum: 01.02.2016 TECHNICKÁ

Více

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Název akce Jizera, Benátky nad Jizerou, protipovodňová ochrana Identifikační číslo 129 123 6509 Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Povodí Vodní tok Číslo hydrologického

Více

A. Průvodní zpráva. Kraj: Obec: Katastr: Hradec Králové

A. Průvodní zpráva. Kraj: Obec: Katastr: Hradec Králové A. Průvodní zpráva Obsah A. Průvodní zpráva... 1 A.1 Identifikační údaje stavby... 2 A.2 Identifikační údaje stavebníka... 2 A.3 Identifikační údaje projektanta... 2 A.4 Technické parametry vodního díla...

Více

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka Salvátorský rybník Přerov nad Labem SALVÁTORSKÝ RYBNÍK PŘEROV NAD LABEM PRŮZKUM STAVU RYBNÍKU A POTRUBÍ VÝPUSTI Identifikační údaje: Název stavby: Salvátorský rybník Místo stavby: k. ú. Přerov nad Labem

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod

Více

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr

ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr Zpracoval: Mgr. Ing. Pavel Tollner Brno, prosinec 2016 Investiční záměr Akce: Investor:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu 91 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu (1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (C H ), rybničních

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou

Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou Účelem stavby je vybudování malé vodní nádrže v lokalitě podmáčeného území vymezeného tělesem železniční trati Trmice Bílina č. 131 a silnicí III/25822.

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou.

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou. Název akce Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné km 9,900-11,500 Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olše

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Vypracoval: Burdová Věra Datum: 24. 2. 2016 Základní údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Mírovka optimalizace

Více

F. Stavební část F.1. Obnova Rejšického rybníka. Technická zpráva

F. Stavební část F.1. Obnova Rejšického rybníka. Technická zpráva F. Stavební část F.1 Technická zpráva F.1.1 Popis stávajícího stavu F.1.2 Návrh technického řešení F.1.3 Hydrotechnické výpočty F.1.4 Výkaz výměr a kubatur Výkresová část F.2 Podélný profil zdrže, 1:500/100

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení 3. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: dle dohody Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Úprava rybniční stoky Úprava prostoru zátopy Úprava prostoru kolem

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný projektant: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 26245906, tel./fax.: 568 422 142, e-mail:

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK

BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY OBEC B O H U Ň O V I C E BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK SO 201B PROPUSTEK KŘÍŽENÍ SE STEZKOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Průvodní zpráva. 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. VÝSTAVBA RYBNÍČKU WOPLAN V OPLANECH PRAŽSKÁ PELHŘIMOV OBSAH:

Průvodní zpráva. 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. VÝSTAVBA RYBNÍČKU WOPLAN V OPLANECH PRAŽSKÁ PELHŘIMOV OBSAH: 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA VÝSTAVBA RYBNÍČKU WOPLAN V OPLANECH A. Průvodní zpráva OBSAH:

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

SO 202.1 Demolice východní lávky

SO 202.1 Demolice východní lávky DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní údaje o stavbě... 4 2.1 Konstrukční uspořádání stávajícího mostu...

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě...

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě... OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Údaje o území... 3 A.4 Údaje o stavbě... 5 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - Polní komunikace C 20 b dle schváleného návrhu KPÚ v KÚ Paceřice Změna č. 1 Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Souhrnné řešení stavby HS : 001/02/2009 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA ŽBÁNOVSKÝ POTOK OBJEKT Č.

Více

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A. 1. 1 Údaje o stavbě:... 2 A.1.2 Údaje o žadateli:... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:... 2 A. 2 Seznam vstupních podkladů...

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

Závěrečné shrnutí. Projekt VODAMIN, Cíl 3. Projektové řešení definitivní stabilizace vodohospodářské situace

Závěrečné shrnutí. Projekt VODAMIN, Cíl 3. Projektové řešení definitivní stabilizace vodohospodářské situace Závěrečné shrnutí Projekt VODAMIN, Cíl 3 Projektové řešení definitivní stabilizace vodohospodářské situace Výstupem zakázky, která má 2 části, je zpracování projektových dokumentací, jejichž předmětem

Více

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a J e v i š o v i c k á p ř e h r a d a Zatopená plocha při hladině stálého nadržení (Ms) 3,00 ha Zatopená plocha při max.hl. zásobního prostoru (Mz) 8,10 ha Zatopená plocha maximální 12,6 ha Hladina zásobního

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Funkce a bezpečnost malých vodních děl. Ing. Ondřej Švarc VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Funkce a bezpečnost malých vodních děl. Ing. Ondřej Švarc VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Funkce a bezpečnost malých vodních děl Ing. Ondřej Švarc VODNÍ DÍLA - TBD a.s. www.vdtbd.cz svarc@vdtbd.cz Vyhodnocení povodní v červnu 2013, seminář 16.10.2014 Ve skupině

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

ZADÁVACÍ LIST. Část A. Název akce: Rybníky Výsluní, Nový rybník - rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze

ZADÁVACÍ LIST. Část A. Název akce: Rybníky Výsluní, Nový rybník - rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze Příloha k SOD č. xx/2016 Zadávací list ZADÁVACÍ LIST Část A Název akce: Rybníky Výsluní, Nový rybník - rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze Číslo PL: 2 01 11 058 Text dle PL, včetně změn

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Název akce Třebovka, Dlouhá Třebová Hylváty, úprava toku v obcích Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Tichá Orlice

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava komunikace Chrastava, Hřbitovní ulice

Více

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Komunikace k ČOV PŘÍLOHA ČÍSLO: D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Martin Smělý

Komunikace k ČOV PŘÍLOHA ČÍSLO: D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Martin Smělý STAVBA: Kanalizace a ČOV obce Bohdalice - Pavlovice Komunikace k ČOV PŘÍLOHA ČÍSLO: D.2.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prováděcí dokumentace stavby ŘÍJEN 2013 SO 03 Příprava územní a terénní úpravy pro ČOV Zodpovědný

Více

VD Hracholusky rekonstrukce uzávěru bezpečnostního přelivu. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČ:

VD Hracholusky rekonstrukce uzávěru bezpečnostního přelivu. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČ: Název akce VD Hracholusky rekonstrukce uzávěru bezpečnostního přelivu Investor Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Mže po

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

F.2.1 Technická zpráva ke stavebnímu objektu SO 01 část retenční přehrážka

F.2.1 Technická zpráva ke stavebnímu objektu SO 01 část retenční přehrážka F.2.1 Technická zpráva ke stavebnímu objektu SO 01 část retenční přehrážka Ke zdůvodňování a vysvětlování návrhu změny stavby představované jediným stavebním objektem - vodohospodářské polyfunkční opatření

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA (dle přílohy č.8 k vyhlášce č.146/2008 Sb.) 1. Identifikační údaje Název stavby: Úprava cestní sítě v zámeckém parku Stavební objekt: SO 101 Zpevněné plochy Stupeň PD: Dokumentace

Více

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VD Fryšták rekonstrukce vzdušného líce hráze

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VD Fryšták rekonstrukce vzdušného líce hráze Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR VD Fryšták rekonstrukce vzdušného líce hráze Kraj: Zlínský Číslo akce: 313259 Zpracoval: útvar 3103, útvar 409 Datum: 31. 3. 2016 1 TECHNICKÁ

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3 2. Vodní dílo HORKA POLOHA Tok Libocký potok říční km 10,4 hydrologické pořadí 1-13-01-080 Obec Krajková, Habartov, Nový Kostel Okres Cheb, Sokolov Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je vybudováno jako samostatné

Více

LB PŘÍTOK JELENÍHO POTOKA. Přehrážka v km 0,540

LB PŘÍTOK JELENÍHO POTOKA. Přehrážka v km 0,540 LB PŘÍTOK JELENÍHO POTOKA Přehrážka v km 0,540 Základní údaje o vodním toku ČHP: 4-10-01-029 Místo: k.ú. Ostružná Obec s RP: Jeseník Okres: Šumperk Kraj: Olomoucký Název toku: LB přítok Jeleního potoka

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Údolní 2188 390 02 T á b o r tel.: 381 489 118 BOŽEJOVICE KANALIZACE a ČOV Město J i s t e b n i c e D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak.č. : 16 01 30 3 Stupeň : Datum : Březen 2016 Kraj : Jihočeský

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

A. Průvodní zpráva

A. Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva -------------------------------------------------------- Investor: Obec Suchý Důl, Suchý Důl 145, 549 62 Suchý Důl Akce: Udržovací práce vodní nádrže na p.p.č. 709, k.ú. Slavný Datum:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část

TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Martin Dobeš Září 2010 Obsah: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 1.3 PODKLADY... 3 1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU...

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ ÚVOD V roce 28 byl v akciové společnosti VODNÍ DÍLA TBD vypracován dokument Parametry zvláštních povodní pro Borecký rybník, který se zabývá odvozením časového průběhu

Více

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Říčka Kamenice, největší pravostranný přítok Jizery, odvádí vody ze široké, zalesněné centrální oblasti Jizerských

Více