RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava"

Transkript

1 - 1 - A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Místo stavby: Obec : Vodoprávní úřad: Kraj: Název toku: REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA k.ú. Zdislavice u Herálce Herálec Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava Vysočina Perlový potok Kilometráž vodního toku: ř.km 17,80 Hydrologické číslo povodí: Správce toku: Povodí Vltavy s.p. Praha Vlastník vodního díla: KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek 1/ Žďár nad Sázavou Projektant: Projekční kancelář Ing. Václav Kurka Příčná 1389; Přelouč Ing.Václav Kurka je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby. Číslo autorizace :

2 - 2 - A1.2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ Investor poskytl projektantovi informace o vlastnických vztazích k pozemkům a zajistil základní hydrologické údaje Perlového potoka v profilu hráze rybníka Kachlička. Projektant si vyžádal vyjádření o inženýrských sítích a zajistil základní mapové podklady včetně katastrální mapy, informaci o parcelách a výpisů z katastru nemovitostí. Zájmové území bylo zaměřeno v absolutním výškovém systému Balt p.v. V prostoru rekonstrukce hráze rybníka a zátopy byl proveden inženýrskogeologický průzkum jehož cílem bylo ověření místních geologických podmínek pro realizaci rybníka a možnosti získat v jejich prostoru konstrukční materiál na dosypání hráze. A1.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU Rybník Kachlička je vodní dílo staré cca let. Nachází se v katastrálním území Zdislavice, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod, na pp.č. 483/1 o katastrální výměře 19,1453 ha. Rybník je průtočný, leží na Perlovém potoce. V povodí nad rybníkem jsou situovány z významnějších vodních děl rybník Zdislavický, Touškov, Plačkovský, Dubský a Regál. Hlavním přítokem rybníka je Perlový potok. Dalším přítokem je bezejmenný tok z lokality Panský les. Hráz je zemní, sypaná, lichoběžníkového profilu. Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou a nad zpevněním je svah porostlý vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Vzdušní svah je porostlý stromy a křovinami. Po koruně hráze vede místní asfaltová komunikace o šířce 4,5 m. U pravého zavázání hráze je stánek s občerstvením. Pod hrází se nachází zamokřené louky. Výpustné zařízení je umístěno přibližně ve středu návodního svahu hráze. Objekt tvoří uzavřený kamenný požerák hrazený dřevěnými dlužemi o délce přepadové

3 - 3 - hrany 48 cm a rozměrech 140 x 180 cm.od požeráku vede dřevěné odpadní potrubí DN450 v délce 27,5 m. Bezpečnostní přeliv je umístěn u levého zavázání hráze. Přeliv je nehrazený, přímý. V místě přelivné hrany jsou umístěny česle o výšce 75 cm a délce 3,5 m. Odtok od přelivu tvoří skluz lichoběžníkového tvaru, dno i svahy jsou chráněny kamennou dlažbou. Hrází prochází odpad od bezpečnostního přelivu porušeným kamenným klenutým mostkem. Pod mostkem je skluz opevněn kamennou dlažbou a dále pokračuje otevřený příkop. V dolní části po spojení s odpadem od výpusti koryto meandruje. V hrázi se nachází metalický kabel v majetku společnosti Telefónica a nadzemní a podzemní vedení NN do 1kV v majetku ČEZ. Nutno respektovat vyjádření a před stavbou inženýrské sítě vytýčit. A1.4 DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU Zátopa rybníka Kachlička pp.č.483/1, k.ú. Zdislavice u Herálce, výměra m 2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití - rybník. Vlastník: KINSKÝ ŽĎÁR, a.s. Žďár nad Sázavou 1, Zámek1/1 Pozemky dotčené stavbou: pp.č. cel.výměra druh pozemku vlastník (KN) (m 2 ) k.ú. Zdislavice u Herálce 483/ ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/3 888 ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/ ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/5 23 ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s ost.plocha Popíšil Jiří, Zdislavice 31

4 - 4 - k.ú. Leština u Herálce 71/ orná půda Ing.Jan Horní, Havlíčkův Brod 71/1 975 lesní pozemek Menšík Josef, Humpolec 71/9 324 lesní pozemek Pithartovi, Havlíčkův Brod 70/ lesní pozemek Bártl Petr, Věž vodní plocha ČR-Povodí Vltavy s.p.praha ost.plocha Obec Věž k.ú. Boňkov vodní plocha ČR-Povodí Vltavy s.p. Praha 180/ lesní pozemek JUDr-Jiří Liška, Havlíčkův Brod 180/5 151 lesní pozemek Havlová Lenka, Věž 94 Snímky katastrální mapy, informace o parcelách a výpis z katastru nemovitostí je doložen v dokladové části. A1.5 ZDŮVODNĚNÍ AKCE Rybník Kachlička je průtočný Perlovým potokem. Jedná se o vodní dílo III.kategorie, největší v této části povodí. Rybník plní funkci protipovodňové ochrany při průchodu tisícileté povodně. Vzhledem ke své ploše a retenčnímu účinku dojde ke zploštění povodně a ochraně území pod hrází. Aby mohlo toto vodní dílo dobře plnit svoji funkci, je nutné aby jednotlivé objekty byly plně funkční a v souladu s ČSN Malé vodní nádrže. V současné době tyto objekty tuto funkci plní pouze podmíněně. Zděná spodní výpust a dřevěné odpadní potrubí od spodní výpusti jsou porušené, ve špatném technickém stavu. Bezpečnostní přeliv - kamenný propustek v levobřežním zavázání hráze je v havarijním stavu. Při průchodu větších vod hrozí až zborcení celé konstrukce.

5 - 5 - A1.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Rekonstrukce objektů rybníka Kachlička nebude mít vliv na životní prostředí v dané oblasti. V projektu byla ponechaná kóta původní provozní hladiny, aby došlo k zatopení stejných úseků litorálu v zadní části. A1.7 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE Základní hydrologické údaje zpracoval Český hydrometeorologický ústav Praha. tok: Perlový potok hydrologické číslo povodí: v profilu: hráz rybníka Kachlička plocha povodí v km 2 : 14,21 průměrná dlouhodobá roční výška srážek v mm : 710 průměrný dlouhodobý roční průtok v l/s: 105,0 třída: III M-denní průtoky v m 3 /s M Q md M Tř. Q md III. N-leté průtoky v m 3 /s N tř. Q N 4,8 6,6 9,2 11,3 13,5 16,7 19,2 III Q 1000 = 29 m 3 s -1 WPV 1000 = m 3

6 - 6 - A1.8 HYDROGRAFIE POVODÍ Rybník Kachlička je průtočný Perlovým potokem, který pramení v jižní části povodí v polesí nad rybníkem Pařezitý. Směr toku je převážně severní až severovýchodní. V povodí se nacházejí střídavě lesní a zemědělské pozemky. V povodí se nacházejí využívané zdroje podzemní vody. A1.9 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮ- ZKUM Na lokalitě byl proveden ve dvou etapách inženýrsko-geologický průzkum. Při první návštěvě byla provedena prohlídka hráze a tělesa hráze ve třech příčných profilech bylo provedeno celkem 12 maloprofilových ručních vrtů do hloubky 2 m. Sondáž s omezenou vypovídající schopností byla zvolena jako rychlý a nedestruktivní způsob využívající krátkodobého vypuštění nádrže. Při druhé návštěvě jsme při nízkém stavu vody ve vytipovaném prostoru levého (jižního) břehu zátopy nechali vyhloubit celkem 3 strojně kopané sondy. Horniny a zeminy zastižené ve vrtech a sondách byli na místě popsány. Ze strojně kopaných sond při levém břehu zátopy rybníka byl odebrán směsný technologický vzorek pro základní klasifikační rozbory (granulometrii, přirozenou vlhkost, platicitní meze dle Atterberga a zkoušku zhutnitelnosti Proctor standart). Hráz: v tělese staré hráze bylo provedeno celkem 12 průzkumných sond. Podle podrobné prohlídky a dokumentace maloprofilových sond je původní hráz, resp.její jádro, v celém profilu tvořeno zeminou, makroskopicky popsanou jako: žlutohnědá, rezavohnědá, písčitojílovitá hlína až jílovitý písek-klasifikace dle makroskopického posouzení zrnitostní skladby v oboru tříd S5/SC (písek jílovitý) a F4/CS (jíl písčitý).

7 - 7 - Z hlediska využitelnosti, resp.vhodnosti zemin pro konstrukci zemních hrází se dle ČSN jedná o zeminy velmi vhodné až výborné pro použití do homogenních hrází a těsnících částí. Zemina v tělese hráze je podle odporu proti pronikání sond dobře zhutněná, respektive dlouhodobě konsolidovaná - silně ulehlá. V povrchových vrstvách hráze na vzdušní i návodní straně se ve větší míře uplatňují hlinité písky a písky. Přes popisnou rozdílnost se jedná o původně jednotný materiál z místních zdrojů, v průběhu času zrnitostně modifikovaný erozivními a i půdotvornými procesy. Na návodní straně pod čárou nejvyšší hladiny je hráz masivně opevněna hrubým kamenem. Koruna hráze a její vzdušní strana jsou ve vcelku obvyklé míře porostlé starší stromovou vegetací. Průsaky hrází:silnější zamokření terénu bylo pozorována při patě vzdušního svahu jižního křídla hráze. Vlastní hráz, vybudovanou z jílovitopísčitých zemin, charakteristických koeficientem filtrace K f až m/s je možno v zásadě považovat za nepropustnou. Na návodní straně jsou do svahu hráze zabudovány větší kamen až balvany, ovšem bez vzájemného kontaktu, a tedy bez negativního vlivu na propustnost hráze. Ke způsobu založení hráze se na základě provedené sondáže nelze zodpovědně vyjadřovat. Nicméně v předpolí hráze na obou jejích stranách byly místně dokumentovány zeminy, zrnitostně spadající do třídy S3/S-F (písek s příměsí jemnozrnné zeminy) a obdobné zeminy byly dokumentovány i v podloží konstrukčních jílovitých písků v zemníku na jižní straně zátopy (sondy K1,2,3). Pravděpodobně se zde jedná o původní, písčitou až štěrkovitou výplň nivy. Je-li hráz založena na tomto sice dobře únosném, ale poměrně propustném položí, potom toto propustné podloží je nejpravděpodobnější příčinou zamokřování pozemků pod hrází. Samostatný vliv na zamokřování má také absence patního drénu, který by u hrází těchto rozměrů dle dnešních přístupů měl být samozřejmostí. Konstrukční zemina pro opravu hráze: z potenciálního zemníku v prostoru sond K1, K2 a K3 (situace 2) byl odebrán jeden směsný technologický vzorek,

8 - 8 - reprezentující makroskopicky jednotný typ zeminy, která se v dané prostoru plošně vyskytuje v hloubkovém intervalu 0,2-2,1 m, resp. 0,3-1,7 m. Průměrná mocnost vrstvy konstrukční zeminy v úseku mezi sondami K1 a K3 je 1,6 m. Rekonstrukce hráze: s přihlédnutím k dokumentovaném stavu stávající hráze (kap.5 a 5.1) v kontextu s možností získat v lokalitě dostatečné množství vhodné konstrukční zeminy je možno hráz rybníku Kachlička rekonstruovat v zásadě jednoduchým způsobem, umožňujícím ponechat stávající hráz bez zásadních objemových změn. Doporučeným způsobem rekonstrukce je postup dle následujících bodů: Přípravné práce: -odstranění vegetace a větších kořenů z návodního svahu hráze -po úvaze totéž na vzdušní straně a v koruně hráze -z návodního svahu hráze odstranění kamenného opevnění a cca 0,3 až 0,5 m mocné vrstvy humózních hlín a písčitých hlín, včetně rozptýlených kamenů a zbytků kořenů -srovnání, očištění, případně přehutnění návodního svahu Stavební práce: - při návodní straně hráze navrhujeme vytvořit zavazovací zářez o šíři 6-8 m a hloubce 1/10 maximální hloubky vody v daném místě, nejméně ale 0,6 m -následně může být přihutněn nový návodní líc z konstrukční zeminy-hutněná zemina bude splňovat zavazovací zářez a pokrývat návodní svah hráze tak, aby v koruně hráze byla šířka přihutněného těsnícího líce alespoň 1,5 m a sklon návodního svahu byl 1:3,5 -k návodní patě hráze a na návodní svah bude zpětně rozprostřeno kamenné opevnění, výšku opevnění je nutno vzhledem k délce nádrže navrhnout s ohledem na výšku výběhu větrových vln Hutnění návodního líce: Bude-li použita místní konstrukční zemina ze zemníku v prostoru sond K1,K2 a K3, je možno při hutnění a kontrole hutnění vycházet z údajů poskytnutých hutnící zkouškou Proctor standart.

9 - 9 - Zemina in situ je jen mírně převlhčena o 2 % vůči w opt, a tedy za tohoto stavu vlhkosti je přímo použitelná ke konstrukci návodního líce. Konstrukční zeminu je nutno rozprostírat po vrstvách max cm sypaniny. Hutnění je nutno dosáhnout míry zhutnění D 95% pd max PS, tedy v tomto případě 1889*0,95 = 1795 kg/m 3. Kontrola zhutnění vzhledem k p d max PS konstrukční zeminy by měla být prováděna minimálně na každé 3. vrstvě zhutněné zeminy odběrem neporušených vzorků nebo jamkovými zkouškami tak, aby bylo možno včas zachytit a odstranit případné nedostatky. Vzdušní strana hráze: Pokud bude vzdušní svah hráze urovnán, je nutno po úvaze odstranit vegetaci včetně kořenů. Pro terénní úpravy vzdušního svahu doporučujeme přednostně použít propustné písčité a kamenité zeminy, získané při skrývkách zemníku i čištění návodní strany hráze. Při vzdušní patě obou křídel hráze doporučujeme navrhnout patní drén, zasahující do hloubky cca 1 m, vyplněný hrubým, silně propustným materiálem. Prosakující vody by zde měla být podchycena drenáží a gravitačně odvedena do výpustného koryta. Definitivní vzdušní svah by měl být upraven do sklonu minimálně 1:2. Oprava bezpečnostního přelivu: K uvedenému z geologického hlediska nestanovujeme žádné limitující podmínky. Doporučeným způsobem je pouhá oprava, rekonstruující funkční stav zařízení, včetně způsobu a hloubky založení výpusti nebo návrhových průtoků výpusti a přelivu, respektujících kapacitní limity toku pod nádrží. Závěr-rekapitulace: - Těleso stávající hráze je přes poněkud zchátralý stav vybudováno z vhodné konstrukční zeminy. nebyly zaznamenány žádné závažné poruchy nebo netěsnosti vlastního tělesa hráze.

10 Dokumentované průsaky při patě hráze připisujeme propustnému štěrkopískovému podloží hráze a doporučujeme je eliminovat rozšířením návodního těsnícího líce a zřízením patního drénu. - K rekonstrukci může být využita místní zemina, těžená v prostoru jižního břehu zátopy, která svými parametry splňuje podmínky k přímému využití pro konstrukci homogenních hrází, nebo k těsnícím účelům. A1.10 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ Pro opravu hráze bude z tělesa hráze (návodní i vzdušní líc) bude sejmuta porušená část hráze o objemu m 3 zeminy. Do hráze bude odtěženo v zemníku pro násyp hráze celkem m 3 zeminy. Zemník bude otevřen v zátopě rybníka ve vzdálenosti do 1 km. Před návodním lícem hráze bude odtěžena neúnosná vrstva o celkovém objemu cca m 3. Zbývající kubatura tj. 373 m 3 která nebude využita k rekultivaci zemníku bude zpětně rozprostřena podél opraveného návodního líce hráze. Pro rekonstrukci spodní výpusti bude odtěženo 1728 m 3 a pro dosypání otevřené hráze bude použito m 3 zeminy. Pro rekonstrukci bezpečnostního přelivu bude odstraněno 640 m 3 a pro obsyp objektu bude použito 420 m 3. A1.11 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ Rybník Kachlička je průtočný. Rybníkem protéká Perlový potok. Po provedené rekonstrukci bude mít rybník sypanou zemní hráz, uzavřenou spodní výpust u které bude možné provádět běžnou manipulaci s vodou při napouštění a vypouštění a bezpečnostní přeliv s pevnou přelivnou hranou.

11 U rybníka jsou stanoveny tři hladiny provozní, normální a maximální. - kóta provozní hladiny.. 538,75 m n.m. - kóta normální hladiny.. 539,20 m n.m. - kóta max. hladiny.. 540,99 m n.m. - vodní plocha při prov. hl... 15,11 ha - vodní plocha při norm. hl... 16,33 ha - vodní plocha při max. hl.. 22,10 ha - objem vody při prov.hl m 3 - objem vody při norm. hl m 3 - objem vody při max.hl m 3 A1.12 RETENČNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Mezi kótou provozní hladiny 538,75 m n.m. a kótou normální hladiny 539,20 m n.m. je ovladatelný retenční prostor o objemu m 3. Mezi korunou bezpečnostního přelivu (tj.normální hladinou) na kótě 539,20 m n.m. a max.hladinou na kótě 540,99 m n.m. vznikne neovladatelný retenční prostor o objemu m 3. objem stálého nadržení m 3 celkový objem m 3 ovladatelný retenční prostor m 3 neovladatelný retenční prostor m 3 Při průchodu Q 1000 = 29 m 3 /s bude po transformaci z rybníka odtékat 8,8 m 3 /s. A1.13 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY Provádění stavebních prací závisí na době přidělení finančních prostředků a počasí v období provádění stavby. Protože hráz bude možné otevřít pouze za příznivého počasí a příznivé předpovědi, doba výstavby bude přibližně jeden rok.

12 A1.14 POVODŇOVÝ PLÁN Před zahájením stavby zpracuje nebo nechá zpracovat povodňový a havarijní plán dodavatel stavby. V kapitole E1.4-zásady organizace výstavby je postup prací navržen tak, aby bylo nebezpečí ohrožení území pod hrází rybníka Kachlička co nejmenší v nejmenším časovém úseku. Nutno ovšem upřesnit, že úplnou ochranu v době otevřené hráze zajistit nelze a že při povodňové situaci v tomto období poškození území pod hrází rybníka je možné.

13 - 1 - B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1.1 ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STA- VENIŠTĚ Rybník Kachlička se nachází po pravé straně silnice Humpolec-Skála, severozápadně od obce Boňkov. Nad rybníkem Kachlička se nachází rybník Zdislavický. Rybníkem protéká Perlový potok. Staveniště je přehledné. Jednotlivé objekty tj. hráz, bezpečnostní přeliv a spodní výpust jsou pro těžkou zemní mechanizaci přístupné. B1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY Stavba je rozdělena do tří objektů: SO1 Hráz SO2 Spodní výpust SO3 Bezpečnostní přeliv B1.3 POPIS OBJEKTŮ SO1 Hráz Hráz je zemní, sypaná, lichoběžníkového profilu. Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou a nad zpevněním je svah porostlý vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Vzdušní svah je porostlý stromy a křovinami. V některých místech na návodní straně a v koruně se nacházejí pařezy. Stromy na návodní

14 - 2 - straně rostou nepravidelně, v některých místech ve shlucích. Stromy nepříznivě působí na návodní líc v místě zpevněné koruny a v místě kamenné rovnaniny. Po koruně hráze vede místní asfaltová komunikace o šířce 4 m. Pod hrází se nachází zamokřené louky. Oprava stávající hráze bude probíhat v koruně, na návodní straně a částečně na vzdušné straně. Z koruny a návodního svahu budou v celé délce odstraněny stromy a pařezy. Z návodního líce bude sejmuté stávající zpevnění z kamenné rovnaniny a bude uložené na mezideponii pro opětovné použití. Následně bude z hráze odtěžena vyznačená část včetně kořenů a pařezů. Při těžbě bude průběžně pod odborným dohledem upřesněno nakládání s odtěženou zeminou. Nevhodná zemina včetně kořenů a pařezů bude uložena nejdříve na mezideponii a následně přetříděná a uložená do vytěženého zemníku v zátopě. Vrstva odstraněné zeminy se bude pohybovat v rozmezí 1-1,5 m. Na vzdušní straně v pravé polovině je svah hráze v horní části strmý. Tato část vzdušního líce je porostlá převážně náletem. Ze vzdušního líce hráze bude nálet odstraněn. Současně bude z hráze sejmuta vrstva 0,3 m s kořeny. Následně bude hráz dosypaná posouzenou zeminou do navrženého sklonu. Zemina bude zhutněna na 95 % max.objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor standart. Ve dně rybníka podél navrženého návodního svahu bude v šíři 20 m a tloušťce cca 0,40-0,60 m odstraněna neúnosná zemina za účelem vytvoření manipulačního prostoru pro pohyb těžké mechanizace. Těsně před návodním lícem hráze, v místě kde je navržena úprava a dosypání hráze do navrženého profilu bude v patě návodního svahu hráze ze dna odstraněna neúnosná a nevhodná zemina v tl. až 0,80 m. V patě návodního líce hráze bude vyhlouben zavazovací zářez. Na upravenou, zhutněnou a převzatou základovou spáru hráze bude provedeno dosypání hráze do navrženého profilu a sklonu. Zemina bude do hráze ukládána po vrstvách silných 20 cm a bude zhutněna na 95% max.objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor Standart. Do násypu bude použita zemina natěžená ze zemníku v zátopě. Po provedení násypu bude přesahující nezhutněná část z hráze odstraněna.

15 - 3 - Návodní líc bude upraven do sklonu 1: 3,5. Do úrovně kóty 541,00 m n.m. bude návodní líc zpevněn filtrační vrstvou ze štěrkodrtě 0/63 tl. 30 cm a lomovým kamenem vel. 250 mm tl. 70 cm. Do paty návodního líce bude použit přetříděný kámen z původní kamenné rovnaniny. Úprava v koruně hráze je proměnlivá, přizpůsobená konkrétním podmínkám tj. šířce zpevněné části a šířce a sklonu okrajových částí. V místě otevření hráze bude provedeno zpevnění kamenem se zhutněním v celkové tl.40 cm a položen asfaltový koberec. Stávající komunikace bude vyspravena a v celé délce položen asfaltový koberec v tl.6 cm v šířce 4 m. Prostor hráze v koruně mezi komunikací a začátkem vzdušného svahu kde bude hráz dosypávaná bude nejdříve sejmuta humózní vrstva. Do násypu bude použita přetříděná zemina z odtěžené části hráze. Zbývající části koruny a svahů budou zatravněny. Sjezd do rybníka ke spodní výpusti bude zřízen z pravé strany hráze. Sjezd bude zpevněn ze štěrkodrtě 0/63 mm a pohozem ze štěrkodrtě 32/63 mm. V patě na vzdušné straně hráze bude zřízen patní drén DN160 s filtračním obsypem frakcí 0/8 a 16/32 mm, v délce 105 m. Drén bude zaústěn do otevřeného koryta pod vyústěním odpadního potrubí ze spodní výpusti. SO2 Spodní výpust Stávající spodní výpust je umístěna přibližně ve středu návodního svahu hráze. Objekt tvoří uzavřený kamenný požerák hrazený dřevěnými dlužemi o délce přepadové hrany 48 cm a rozměrech 140 x 180 cm s předsazenou vtokovou hlavou. Od požeráku vede dřevěné odpadní potrubí DN450 v délce 27,5 m. Spodní výpust je porušená s nevyhovujícím dřevěným odpadním potrubím. V místě spodní výpusti bude hráz otevřena a celý původní objekt bude odstraněn. V době kdy bude hráz otevřená a původní objekt s odpadním potrubím budou odstraňovány bude voda převáděna potrubím DN 600 mm (2x) které bude položené v prokopané hrázi. V místě původní odstraněné spodní výpusti je navržena nová spodní výpust s předsazenou vtokovou hlavou. Po postavení spodní výpusti bude voda puštěna přes navržený požerák a provizorní potrubí bude odstraněné.

16 - 4 - Vtoková hlava navržená v přední části loviště má základ 2,1/1,7 m. Výška základu je 1,2 m. Pod základem je navržený vyrovnávací beton. Vnější rozměr vtokové hlavy je 1,7/1,30 m. Obvodové stěny jsou silné 0,3 m. Celková výška nadzákladové části vtokové hlavy je 1,15 m. Vnitřní světlost je 0,7/1,4 m. V přední části jsou v bočních stěnách osazeny vodící drážky U50 pro vložení česlí a dluží. V horní části je po obvodu vnitřní stěny osazen vodící profil U50 za účelem vložení vodorovné česlové stěny. Na vtokovou hlavu je napojené železobetonové potrubí DN 600 TZH-Q-ZIT 600/2500 o délce 12,5 m. V místě přívodního potrubí bude na zhutněné a převzaté základové spáře položen vyrovnávací beton a na něm betonová deska silná 40 cm. Přítokové potrubí položené na bet.desku bude v celém profilu obetonované s výztuží z betonářské oceli. Obetonování je sešikmené, aby násyp trvale dosedal ke stěně. Přítokovým porubím bude voda přiváděna ke spodní výpusti ve které se bude provádět vlastní manipulace s vodou. Spodní výpust je navržena jako uzavřená monolitická výpust hrazená kanálovým šoupátkem DN600 mm umístěným ve střední dělící zdi o výšce 2,60. V dělící zdi je osazena ocelová trouba DN600. Vnější rozměry spodní výpusti jsou 2,6/1,6 m. Obvodové stěny jsou silné 0,4 m. Vnitřní rozměry spodní výpusti jsou 1,8/0,8 m. V bočních stěnách v přední části jsou vloženy vodící drážky U65. Horní část spodní výpusti bude opatřena ocelovým uzamykatelným poklopem a ocelovým zábradlím. Na spodní výpust je napojené odpadní železobetonové potrubí o profilu DN 800 mm-tzh-q-zit 800/2500 o délce 27,5 m. V místě odpadního potrubí bude na zhutněné a převzaté základové spáře položen vyrovnávací beton a na něm betonová deska silná 30 cm. Odpadní potrubí bude položené na betonovou desku a v celém profilu bude obetonované s výztuží z betonářské oceli dle vzorového řezu. Boční stěny budou sešikmené, aby zemní násyp byl trvale přitláčen k obetonování. Před násypem bude stěna obetonování natřena bentonitem. V ose hráze je navržené na odpadním potrubí betonové žebro. Na výtoku je potrubí ukončené betonovým čelem. Pod vyústěním odpadního potrubí je dno i svahy koryta potoka zpevněné dlažbou z lomového kamene do betonu v délce 5m a dlažba je ukončena betonovým prahem.

17 - 5 - Před spodní výpusti je navržené loviště 13x19 m zpevněné dlažbou do betonu V přední a levé straně loviště je dlažba ukončena betonovým prahem. Svah přední a levé části loviště je zemní, nezpevněný. Po obou stranách spodní výpusti podél loviště je betonová zeď silná 0,60 m a vysoká celkem i se základem 2 m. Po pravé straně loviště je kádiště 9/21 m z betonových panelů. Panely budou položené do podsypu tl.4 cm, podkladu z kamene drceného 32/63 tl.20 cm a lomového kamene 125/200 mm tl.50 cm. Mezi lovištěm a kádištěm je opěrná betonová zeď o délce 19 m, šířce 0,6 m. Směrem do loviště je zeď snížena o 40 cm na šířku 40 cm. Po provedení všech prací u spodní výpusti bude hráz zasypaná. Do hráze bude použita původní zemina zbavená kořenů apod. Chybějící zemina bude použita z označeného zemníku. Před násypem bude z prostoru odstraněn veškerý nevhodný materiál tj. pozůstatky bednění, přeschlá zemina apod. Zemina do násypu bude ukládána po vrstvách 20 cm a bude hutněna na 95% max.objemové hmotnosti Proctor standart. V koruně bude hráz zpevněna na šířku 4 m podkladem z kameniva drceného mm po zhutnění tl.20 cm, podkladem z kameniva drceného mm tl.20 cm po zhutnění a v celé délce asfaltovým kobercem. Na stavbu bude použit beton vodostavební, trvanlivý, mrazuvzdorný C25/30XF3. Přístup ke spodní výpusti a kádišti bude po kamenných schodech širokých 1,5 m. SO3 Bezpečnostní přeliv Bezpečnostní přeliv je umístěn u levého zavázání hráze. Přeliv je nehrazený, přímý. V místě přelivné hrany jsou umístěny česle o výšce 75 cm a délce 3,5 m. Odtok od přelivu tvoří skluz lichoběžníkového tvaru, dno i svahy jsou chráněny kamennou dlažbou. Hrází prochází odpad od bezpečnostního přelivu kamenným klenutým mostkem (propustkem). Propustek je široký 1,75 m a celková světlá výška po vrch klenby je 2,35 m.

18 - 6 - Pod mostkem je skluz opevněn kamennou dlažbou a dále pokračuje otevřený příkop. V dolní části po spojení s odpadem od výpusti koryto meandruje. Obě strany před propustkem jsou zpevněny nízkou betonovou zídkou. Pod propustkem jsou obě strany (břehy) zpevněny kamennou zdí na sucho. Obě betonové zídky před vtokem, zděný klenbový propustek a boční kamenné zdi pod propustkem jsou silně porušené v havarijním stavu. Při průchodu velké vody hrozí zborcení celé konstrukce. Celá nátoková část, klenbový propustek a kamenné zdi pod propustkem budou rozebrány a odstraněny. V místě původního objektu bude navržen nový bezpečnostní přeliv ve tvaru propustku s pevnou přelivnou hranou. Při navržení této konstrukce bude možné využít velkou retenční schopnost nádrže. Při jiné konstrukci by nebylo možné účinně přetransformovat Q 1000 a tím ochránit území pod hrází rybníka Kachlička. Pevná přelivná hrana bezpečnostního přelivu na vtoku do propustku je navržena na kótě 538,75 m n.m. Za vtokem vzniká lom ve dně. Dno propustku je navržené ve sklonu 3,5 %. Bezpečnostní přeliv (propustek) je široký 2 m a vysoký 2,70 m. Dno propustku je betonová deska tl.1 m položená na vyrovnávací beton tl. 0,2 m. Stěny jsou silné v horní části 0,45 m a v patě 0,9 m. Vnější líc zdi je ve sklonu 10:1. Stropní deska je silná 0,4 m. V ose hráze je navržené betonové zavazovací žebro široké 1 m. Na vtoku a výtoku jsou čelní zdi široké v pohledu 1 m. V horní části zdi je nízká atika do které bude ukotvené ocelové zábradlí. Celková délka propustku je 13 m. Ve vzdálenosti 8,65 m od vtoku do propustku je kamenný práh široký 0,5 m, vysoký 0,45 m a dlouhý 3,6 m. Ve střední části je okno široké 2 m. V bočních stěnách okna budou osazeny vodící drážky U50 pro vložení česlí. Nátoková část k bezpečnostnímu přelivu (propustku) je po obou stranách zpevněna bočními zdmi vysokými v nadzákladové části 0,5-3,1 m. Základ je široký 0,9-1,4 m a vysoký 1 m. V horní části je zeď široká 0,6 m a v patě 0,7-1 m. Zeď je z betonu vodostavebního, prokládaného lomovým kamenem. V zadní části zdi bude vložena síť KARI KY81. Ve střední části zdi bude vložena navržená výztuž z profilu R14. Pohledová část zdi bude zpevněna obkladovým zdivem z lomového kamene.

19 - 7 - Zdi na vzdušné straně budou stejné konstrukce. Nadzákladová část bude vysoká 0,8-3 m. Délka levé zdi na nátokové části je 18 m, zeď je vysoká 0,5-3,1 m. Délka pravé zdi na nátoké části je 15,5 m, zeď je vysoká 0,5-3,1 m. Délka levé zdi na odtokové části pod propustkem je 20 m, zeď je vysoká 0,8-3 m. Délka pravé zdi je 17 m, zeď je vysoká 0,8-3 m. Za levou boční zdí pod přelivem bude proveden filtrační obsyp s vloženou drenáží DN100 zaústěnou do odpadního koryta od přelivu. Dno otevřeného nátoku od kamenného prahu až k propustku bude zpevněné dlažbou z lomového kamene tl.30 cm do betonu tl.20 cm. Dno před kamenným prahem bude zpevněné v délce 4 m pohozem z drceného kamene. Šířka nátoku k bezpečnostnímu přelivu je 2-3,6 m. Pod bezpečnostním přelivem je dno odpadního otevřeného koryta široké ve zpevněné části 2,5 m. Břehy za opěrnými zdmi na vzdušní straně v místě přechodu do stávajícího přírodního koryta budou zpevněny těžkým kamenným záhozem. Zbývající část otevřeného koryta pod hrází bude pouze pročištěná. V naznačených místech bude v koruně opěrných zdí osazeno ocelové zábradlí. Při stavbě bude použit beton vodostavební, trvanlivý, mrazuvzdorný C25/30XF3. Vzorové řezy opěrných zdí jsou rozkresleny pro výšky1,2 a 3 m-viz.výkres č. 36. Zemní práce budou prováděny tak, aby stěna otevřeného výkopu byla ve sklonu aspoň 1:1. V případě, že bude sklon strmější bude jej nutné v celé ploše zapažit příložným pažením, aby nedošlo k sesuvu. B1.4 TECHNICKÉ ÚDAJE - kóta provozní hladiny.. 538,75 m n.m. - kóta normální hladiny.. 539,20 m n.m. - kóta maximální hladiny.. 540,99 m n.m.

20 vodní plocha při prov. hl... 15,11 ha - vodní plocha při norm. hl... 16,33 ha - vodní plocha při max. hl.. 22,10 ha - objem vody při prov.hl m 3 - objem vody při norm. hl m 3 - objem vody při max.hl m 3 HRÁZ: - celková délka hráze. 160 m - kóta upravené koruny hráze ,73-542,99 m n.m - šířka koruny hráze. 7-11,5 m - max. výška hráze z návodní strany. 5,75 m - max.výška hráze ze vzdušní strany 6,30 m - sklon návodního svahu 1: 3,5 - sklon vzdušního svahu.. 1:2,2-2,6 - patní drén DN 160 mm PVC dl m - zpevnění vzdušního svahu (v místě otevřené hráze).....zatravnění - zpevnění návodního svahu lomový kámen vel.250 mm tl.70 cm položený na filtr ze štěrkodrtě 32/63mm, tl.30 cm - zpevnění koruny asfaltový koberec š. 4 m SPODNÍ VÝPUST: Vtoková hlava - kóta horní hrany vtokové hlavy ,25 m n.m. - kóta dna vtokové hlavy ,10 m n.m. - vnější rozměry... 1,7/1,3 m - vnitřní rozměry... 1,4/0,7 m - tloušťka stěny... 0,30 - výška vtokové hlavy... 1,15 m - vodící drážky U50 - dva páry

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Obec Písek u Jablunkova (foto: TK) Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle 45i zák. 114/1992 Sb., v platném

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3

OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3 OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3 3. PRŮZKUMNÉ PRÁCE, PODKLADY... 3 3.1. ZAMĚŘOVÁNÍ... 3 3.2. HYDROLOGIE... 3 3.3. HYDROGEOLOGIE... 3 3.4. PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více