RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava"

Transkript

1 - 1 - A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Místo stavby: Obec : Vodoprávní úřad: Kraj: Název toku: REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA k.ú. Zdislavice u Herálce Herálec Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava Vysočina Perlový potok Kilometráž vodního toku: ř.km 17,80 Hydrologické číslo povodí: Správce toku: Povodí Vltavy s.p. Praha Vlastník vodního díla: KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek 1/ Žďár nad Sázavou Projektant: Projekční kancelář Ing. Václav Kurka Příčná 1389; Přelouč Ing.Václav Kurka je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby. Číslo autorizace :

2 - 2 - A1.2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ Investor poskytl projektantovi informace o vlastnických vztazích k pozemkům a zajistil základní hydrologické údaje Perlového potoka v profilu hráze rybníka Kachlička. Projektant si vyžádal vyjádření o inženýrských sítích a zajistil základní mapové podklady včetně katastrální mapy, informaci o parcelách a výpisů z katastru nemovitostí. Zájmové území bylo zaměřeno v absolutním výškovém systému Balt p.v. V prostoru rekonstrukce hráze rybníka a zátopy byl proveden inženýrskogeologický průzkum jehož cílem bylo ověření místních geologických podmínek pro realizaci rybníka a možnosti získat v jejich prostoru konstrukční materiál na dosypání hráze. A1.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU Rybník Kachlička je vodní dílo staré cca let. Nachází se v katastrálním území Zdislavice, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod, na pp.č. 483/1 o katastrální výměře 19,1453 ha. Rybník je průtočný, leží na Perlovém potoce. V povodí nad rybníkem jsou situovány z významnějších vodních děl rybník Zdislavický, Touškov, Plačkovský, Dubský a Regál. Hlavním přítokem rybníka je Perlový potok. Dalším přítokem je bezejmenný tok z lokality Panský les. Hráz je zemní, sypaná, lichoběžníkového profilu. Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou a nad zpevněním je svah porostlý vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Vzdušní svah je porostlý stromy a křovinami. Po koruně hráze vede místní asfaltová komunikace o šířce 4,5 m. U pravého zavázání hráze je stánek s občerstvením. Pod hrází se nachází zamokřené louky. Výpustné zařízení je umístěno přibližně ve středu návodního svahu hráze. Objekt tvoří uzavřený kamenný požerák hrazený dřevěnými dlužemi o délce přepadové

3 - 3 - hrany 48 cm a rozměrech 140 x 180 cm.od požeráku vede dřevěné odpadní potrubí DN450 v délce 27,5 m. Bezpečnostní přeliv je umístěn u levého zavázání hráze. Přeliv je nehrazený, přímý. V místě přelivné hrany jsou umístěny česle o výšce 75 cm a délce 3,5 m. Odtok od přelivu tvoří skluz lichoběžníkového tvaru, dno i svahy jsou chráněny kamennou dlažbou. Hrází prochází odpad od bezpečnostního přelivu porušeným kamenným klenutým mostkem. Pod mostkem je skluz opevněn kamennou dlažbou a dále pokračuje otevřený příkop. V dolní části po spojení s odpadem od výpusti koryto meandruje. V hrázi se nachází metalický kabel v majetku společnosti Telefónica a nadzemní a podzemní vedení NN do 1kV v majetku ČEZ. Nutno respektovat vyjádření a před stavbou inženýrské sítě vytýčit. A1.4 DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU Zátopa rybníka Kachlička pp.č.483/1, k.ú. Zdislavice u Herálce, výměra m 2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití - rybník. Vlastník: KINSKÝ ŽĎÁR, a.s. Žďár nad Sázavou 1, Zámek1/1 Pozemky dotčené stavbou: pp.č. cel.výměra druh pozemku vlastník (KN) (m 2 ) k.ú. Zdislavice u Herálce 483/ ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/3 888 ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/ ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s. 483/5 23 ost.plocha KINSKÝ Žďár, a.s ost.plocha Popíšil Jiří, Zdislavice 31

4 - 4 - k.ú. Leština u Herálce 71/ orná půda Ing.Jan Horní, Havlíčkův Brod 71/1 975 lesní pozemek Menšík Josef, Humpolec 71/9 324 lesní pozemek Pithartovi, Havlíčkův Brod 70/ lesní pozemek Bártl Petr, Věž vodní plocha ČR-Povodí Vltavy s.p.praha ost.plocha Obec Věž k.ú. Boňkov vodní plocha ČR-Povodí Vltavy s.p. Praha 180/ lesní pozemek JUDr-Jiří Liška, Havlíčkův Brod 180/5 151 lesní pozemek Havlová Lenka, Věž 94 Snímky katastrální mapy, informace o parcelách a výpis z katastru nemovitostí je doložen v dokladové části. A1.5 ZDŮVODNĚNÍ AKCE Rybník Kachlička je průtočný Perlovým potokem. Jedná se o vodní dílo III.kategorie, největší v této části povodí. Rybník plní funkci protipovodňové ochrany při průchodu tisícileté povodně. Vzhledem ke své ploše a retenčnímu účinku dojde ke zploštění povodně a ochraně území pod hrází. Aby mohlo toto vodní dílo dobře plnit svoji funkci, je nutné aby jednotlivé objekty byly plně funkční a v souladu s ČSN Malé vodní nádrže. V současné době tyto objekty tuto funkci plní pouze podmíněně. Zděná spodní výpust a dřevěné odpadní potrubí od spodní výpusti jsou porušené, ve špatném technickém stavu. Bezpečnostní přeliv - kamenný propustek v levobřežním zavázání hráze je v havarijním stavu. Při průchodu větších vod hrozí až zborcení celé konstrukce.

5 - 5 - A1.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Rekonstrukce objektů rybníka Kachlička nebude mít vliv na životní prostředí v dané oblasti. V projektu byla ponechaná kóta původní provozní hladiny, aby došlo k zatopení stejných úseků litorálu v zadní části. A1.7 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE Základní hydrologické údaje zpracoval Český hydrometeorologický ústav Praha. tok: Perlový potok hydrologické číslo povodí: v profilu: hráz rybníka Kachlička plocha povodí v km 2 : 14,21 průměrná dlouhodobá roční výška srážek v mm : 710 průměrný dlouhodobý roční průtok v l/s: 105,0 třída: III M-denní průtoky v m 3 /s M Q md M Tř. Q md III. N-leté průtoky v m 3 /s N tř. Q N 4,8 6,6 9,2 11,3 13,5 16,7 19,2 III Q 1000 = 29 m 3 s -1 WPV 1000 = m 3

6 - 6 - A1.8 HYDROGRAFIE POVODÍ Rybník Kachlička je průtočný Perlovým potokem, který pramení v jižní části povodí v polesí nad rybníkem Pařezitý. Směr toku je převážně severní až severovýchodní. V povodí se nacházejí střídavě lesní a zemědělské pozemky. V povodí se nacházejí využívané zdroje podzemní vody. A1.9 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮ- ZKUM Na lokalitě byl proveden ve dvou etapách inženýrsko-geologický průzkum. Při první návštěvě byla provedena prohlídka hráze a tělesa hráze ve třech příčných profilech bylo provedeno celkem 12 maloprofilových ručních vrtů do hloubky 2 m. Sondáž s omezenou vypovídající schopností byla zvolena jako rychlý a nedestruktivní způsob využívající krátkodobého vypuštění nádrže. Při druhé návštěvě jsme při nízkém stavu vody ve vytipovaném prostoru levého (jižního) břehu zátopy nechali vyhloubit celkem 3 strojně kopané sondy. Horniny a zeminy zastižené ve vrtech a sondách byli na místě popsány. Ze strojně kopaných sond při levém břehu zátopy rybníka byl odebrán směsný technologický vzorek pro základní klasifikační rozbory (granulometrii, přirozenou vlhkost, platicitní meze dle Atterberga a zkoušku zhutnitelnosti Proctor standart). Hráz: v tělese staré hráze bylo provedeno celkem 12 průzkumných sond. Podle podrobné prohlídky a dokumentace maloprofilových sond je původní hráz, resp.její jádro, v celém profilu tvořeno zeminou, makroskopicky popsanou jako: žlutohnědá, rezavohnědá, písčitojílovitá hlína až jílovitý písek-klasifikace dle makroskopického posouzení zrnitostní skladby v oboru tříd S5/SC (písek jílovitý) a F4/CS (jíl písčitý).

7 - 7 - Z hlediska využitelnosti, resp.vhodnosti zemin pro konstrukci zemních hrází se dle ČSN jedná o zeminy velmi vhodné až výborné pro použití do homogenních hrází a těsnících částí. Zemina v tělese hráze je podle odporu proti pronikání sond dobře zhutněná, respektive dlouhodobě konsolidovaná - silně ulehlá. V povrchových vrstvách hráze na vzdušní i návodní straně se ve větší míře uplatňují hlinité písky a písky. Přes popisnou rozdílnost se jedná o původně jednotný materiál z místních zdrojů, v průběhu času zrnitostně modifikovaný erozivními a i půdotvornými procesy. Na návodní straně pod čárou nejvyšší hladiny je hráz masivně opevněna hrubým kamenem. Koruna hráze a její vzdušní strana jsou ve vcelku obvyklé míře porostlé starší stromovou vegetací. Průsaky hrází:silnější zamokření terénu bylo pozorována při patě vzdušního svahu jižního křídla hráze. Vlastní hráz, vybudovanou z jílovitopísčitých zemin, charakteristických koeficientem filtrace K f až m/s je možno v zásadě považovat za nepropustnou. Na návodní straně jsou do svahu hráze zabudovány větší kamen až balvany, ovšem bez vzájemného kontaktu, a tedy bez negativního vlivu na propustnost hráze. Ke způsobu založení hráze se na základě provedené sondáže nelze zodpovědně vyjadřovat. Nicméně v předpolí hráze na obou jejích stranách byly místně dokumentovány zeminy, zrnitostně spadající do třídy S3/S-F (písek s příměsí jemnozrnné zeminy) a obdobné zeminy byly dokumentovány i v podloží konstrukčních jílovitých písků v zemníku na jižní straně zátopy (sondy K1,2,3). Pravděpodobně se zde jedná o původní, písčitou až štěrkovitou výplň nivy. Je-li hráz založena na tomto sice dobře únosném, ale poměrně propustném položí, potom toto propustné podloží je nejpravděpodobnější příčinou zamokřování pozemků pod hrází. Samostatný vliv na zamokřování má také absence patního drénu, který by u hrází těchto rozměrů dle dnešních přístupů měl být samozřejmostí. Konstrukční zemina pro opravu hráze: z potenciálního zemníku v prostoru sond K1, K2 a K3 (situace 2) byl odebrán jeden směsný technologický vzorek,

8 - 8 - reprezentující makroskopicky jednotný typ zeminy, která se v dané prostoru plošně vyskytuje v hloubkovém intervalu 0,2-2,1 m, resp. 0,3-1,7 m. Průměrná mocnost vrstvy konstrukční zeminy v úseku mezi sondami K1 a K3 je 1,6 m. Rekonstrukce hráze: s přihlédnutím k dokumentovaném stavu stávající hráze (kap.5 a 5.1) v kontextu s možností získat v lokalitě dostatečné množství vhodné konstrukční zeminy je možno hráz rybníku Kachlička rekonstruovat v zásadě jednoduchým způsobem, umožňujícím ponechat stávající hráz bez zásadních objemových změn. Doporučeným způsobem rekonstrukce je postup dle následujících bodů: Přípravné práce: -odstranění vegetace a větších kořenů z návodního svahu hráze -po úvaze totéž na vzdušní straně a v koruně hráze -z návodního svahu hráze odstranění kamenného opevnění a cca 0,3 až 0,5 m mocné vrstvy humózních hlín a písčitých hlín, včetně rozptýlených kamenů a zbytků kořenů -srovnání, očištění, případně přehutnění návodního svahu Stavební práce: - při návodní straně hráze navrhujeme vytvořit zavazovací zářez o šíři 6-8 m a hloubce 1/10 maximální hloubky vody v daném místě, nejméně ale 0,6 m -následně může být přihutněn nový návodní líc z konstrukční zeminy-hutněná zemina bude splňovat zavazovací zářez a pokrývat návodní svah hráze tak, aby v koruně hráze byla šířka přihutněného těsnícího líce alespoň 1,5 m a sklon návodního svahu byl 1:3,5 -k návodní patě hráze a na návodní svah bude zpětně rozprostřeno kamenné opevnění, výšku opevnění je nutno vzhledem k délce nádrže navrhnout s ohledem na výšku výběhu větrových vln Hutnění návodního líce: Bude-li použita místní konstrukční zemina ze zemníku v prostoru sond K1,K2 a K3, je možno při hutnění a kontrole hutnění vycházet z údajů poskytnutých hutnící zkouškou Proctor standart.

9 - 9 - Zemina in situ je jen mírně převlhčena o 2 % vůči w opt, a tedy za tohoto stavu vlhkosti je přímo použitelná ke konstrukci návodního líce. Konstrukční zeminu je nutno rozprostírat po vrstvách max cm sypaniny. Hutnění je nutno dosáhnout míry zhutnění D 95% pd max PS, tedy v tomto případě 1889*0,95 = 1795 kg/m 3. Kontrola zhutnění vzhledem k p d max PS konstrukční zeminy by měla být prováděna minimálně na každé 3. vrstvě zhutněné zeminy odběrem neporušených vzorků nebo jamkovými zkouškami tak, aby bylo možno včas zachytit a odstranit případné nedostatky. Vzdušní strana hráze: Pokud bude vzdušní svah hráze urovnán, je nutno po úvaze odstranit vegetaci včetně kořenů. Pro terénní úpravy vzdušního svahu doporučujeme přednostně použít propustné písčité a kamenité zeminy, získané při skrývkách zemníku i čištění návodní strany hráze. Při vzdušní patě obou křídel hráze doporučujeme navrhnout patní drén, zasahující do hloubky cca 1 m, vyplněný hrubým, silně propustným materiálem. Prosakující vody by zde měla být podchycena drenáží a gravitačně odvedena do výpustného koryta. Definitivní vzdušní svah by měl být upraven do sklonu minimálně 1:2. Oprava bezpečnostního přelivu: K uvedenému z geologického hlediska nestanovujeme žádné limitující podmínky. Doporučeným způsobem je pouhá oprava, rekonstruující funkční stav zařízení, včetně způsobu a hloubky založení výpusti nebo návrhových průtoků výpusti a přelivu, respektujících kapacitní limity toku pod nádrží. Závěr-rekapitulace: - Těleso stávající hráze je přes poněkud zchátralý stav vybudováno z vhodné konstrukční zeminy. nebyly zaznamenány žádné závažné poruchy nebo netěsnosti vlastního tělesa hráze.

10 Dokumentované průsaky při patě hráze připisujeme propustnému štěrkopískovému podloží hráze a doporučujeme je eliminovat rozšířením návodního těsnícího líce a zřízením patního drénu. - K rekonstrukci může být využita místní zemina, těžená v prostoru jižního břehu zátopy, která svými parametry splňuje podmínky k přímému využití pro konstrukci homogenních hrází, nebo k těsnícím účelům. A1.10 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ Pro opravu hráze bude z tělesa hráze (návodní i vzdušní líc) bude sejmuta porušená část hráze o objemu m 3 zeminy. Do hráze bude odtěženo v zemníku pro násyp hráze celkem m 3 zeminy. Zemník bude otevřen v zátopě rybníka ve vzdálenosti do 1 km. Před návodním lícem hráze bude odtěžena neúnosná vrstva o celkovém objemu cca m 3. Zbývající kubatura tj. 373 m 3 která nebude využita k rekultivaci zemníku bude zpětně rozprostřena podél opraveného návodního líce hráze. Pro rekonstrukci spodní výpusti bude odtěženo 1728 m 3 a pro dosypání otevřené hráze bude použito m 3 zeminy. Pro rekonstrukci bezpečnostního přelivu bude odstraněno 640 m 3 a pro obsyp objektu bude použito 420 m 3. A1.11 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ Rybník Kachlička je průtočný. Rybníkem protéká Perlový potok. Po provedené rekonstrukci bude mít rybník sypanou zemní hráz, uzavřenou spodní výpust u které bude možné provádět běžnou manipulaci s vodou při napouštění a vypouštění a bezpečnostní přeliv s pevnou přelivnou hranou.

11 U rybníka jsou stanoveny tři hladiny provozní, normální a maximální. - kóta provozní hladiny.. 538,75 m n.m. - kóta normální hladiny.. 539,20 m n.m. - kóta max. hladiny.. 540,99 m n.m. - vodní plocha při prov. hl... 15,11 ha - vodní plocha při norm. hl... 16,33 ha - vodní plocha při max. hl.. 22,10 ha - objem vody při prov.hl m 3 - objem vody při norm. hl m 3 - objem vody při max.hl m 3 A1.12 RETENČNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Mezi kótou provozní hladiny 538,75 m n.m. a kótou normální hladiny 539,20 m n.m. je ovladatelný retenční prostor o objemu m 3. Mezi korunou bezpečnostního přelivu (tj.normální hladinou) na kótě 539,20 m n.m. a max.hladinou na kótě 540,99 m n.m. vznikne neovladatelný retenční prostor o objemu m 3. objem stálého nadržení m 3 celkový objem m 3 ovladatelný retenční prostor m 3 neovladatelný retenční prostor m 3 Při průchodu Q 1000 = 29 m 3 /s bude po transformaci z rybníka odtékat 8,8 m 3 /s. A1.13 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY Provádění stavebních prací závisí na době přidělení finančních prostředků a počasí v období provádění stavby. Protože hráz bude možné otevřít pouze za příznivého počasí a příznivé předpovědi, doba výstavby bude přibližně jeden rok.

12 A1.14 POVODŇOVÝ PLÁN Před zahájením stavby zpracuje nebo nechá zpracovat povodňový a havarijní plán dodavatel stavby. V kapitole E1.4-zásady organizace výstavby je postup prací navržen tak, aby bylo nebezpečí ohrožení území pod hrází rybníka Kachlička co nejmenší v nejmenším časovém úseku. Nutno ovšem upřesnit, že úplnou ochranu v době otevřené hráze zajistit nelze a že při povodňové situaci v tomto období poškození území pod hrází rybníka je možné.

13 - 1 - B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1.1 ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STA- VENIŠTĚ Rybník Kachlička se nachází po pravé straně silnice Humpolec-Skála, severozápadně od obce Boňkov. Nad rybníkem Kachlička se nachází rybník Zdislavický. Rybníkem protéká Perlový potok. Staveniště je přehledné. Jednotlivé objekty tj. hráz, bezpečnostní přeliv a spodní výpust jsou pro těžkou zemní mechanizaci přístupné. B1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY Stavba je rozdělena do tří objektů: SO1 Hráz SO2 Spodní výpust SO3 Bezpečnostní přeliv B1.3 POPIS OBJEKTŮ SO1 Hráz Hráz je zemní, sypaná, lichoběžníkového profilu. Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou a nad zpevněním je svah porostlý vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Vzdušní svah je porostlý stromy a křovinami. V některých místech na návodní straně a v koruně se nacházejí pařezy. Stromy na návodní

14 - 2 - straně rostou nepravidelně, v některých místech ve shlucích. Stromy nepříznivě působí na návodní líc v místě zpevněné koruny a v místě kamenné rovnaniny. Po koruně hráze vede místní asfaltová komunikace o šířce 4 m. Pod hrází se nachází zamokřené louky. Oprava stávající hráze bude probíhat v koruně, na návodní straně a částečně na vzdušné straně. Z koruny a návodního svahu budou v celé délce odstraněny stromy a pařezy. Z návodního líce bude sejmuté stávající zpevnění z kamenné rovnaniny a bude uložené na mezideponii pro opětovné použití. Následně bude z hráze odtěžena vyznačená část včetně kořenů a pařezů. Při těžbě bude průběžně pod odborným dohledem upřesněno nakládání s odtěženou zeminou. Nevhodná zemina včetně kořenů a pařezů bude uložena nejdříve na mezideponii a následně přetříděná a uložená do vytěženého zemníku v zátopě. Vrstva odstraněné zeminy se bude pohybovat v rozmezí 1-1,5 m. Na vzdušní straně v pravé polovině je svah hráze v horní části strmý. Tato část vzdušního líce je porostlá převážně náletem. Ze vzdušního líce hráze bude nálet odstraněn. Současně bude z hráze sejmuta vrstva 0,3 m s kořeny. Následně bude hráz dosypaná posouzenou zeminou do navrženého sklonu. Zemina bude zhutněna na 95 % max.objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor standart. Ve dně rybníka podél navrženého návodního svahu bude v šíři 20 m a tloušťce cca 0,40-0,60 m odstraněna neúnosná zemina za účelem vytvoření manipulačního prostoru pro pohyb těžké mechanizace. Těsně před návodním lícem hráze, v místě kde je navržena úprava a dosypání hráze do navrženého profilu bude v patě návodního svahu hráze ze dna odstraněna neúnosná a nevhodná zemina v tl. až 0,80 m. V patě návodního líce hráze bude vyhlouben zavazovací zářez. Na upravenou, zhutněnou a převzatou základovou spáru hráze bude provedeno dosypání hráze do navrženého profilu a sklonu. Zemina bude do hráze ukládána po vrstvách silných 20 cm a bude zhutněna na 95% max.objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor Standart. Do násypu bude použita zemina natěžená ze zemníku v zátopě. Po provedení násypu bude přesahující nezhutněná část z hráze odstraněna.

15 - 3 - Návodní líc bude upraven do sklonu 1: 3,5. Do úrovně kóty 541,00 m n.m. bude návodní líc zpevněn filtrační vrstvou ze štěrkodrtě 0/63 tl. 30 cm a lomovým kamenem vel. 250 mm tl. 70 cm. Do paty návodního líce bude použit přetříděný kámen z původní kamenné rovnaniny. Úprava v koruně hráze je proměnlivá, přizpůsobená konkrétním podmínkám tj. šířce zpevněné části a šířce a sklonu okrajových částí. V místě otevření hráze bude provedeno zpevnění kamenem se zhutněním v celkové tl.40 cm a položen asfaltový koberec. Stávající komunikace bude vyspravena a v celé délce položen asfaltový koberec v tl.6 cm v šířce 4 m. Prostor hráze v koruně mezi komunikací a začátkem vzdušného svahu kde bude hráz dosypávaná bude nejdříve sejmuta humózní vrstva. Do násypu bude použita přetříděná zemina z odtěžené části hráze. Zbývající části koruny a svahů budou zatravněny. Sjezd do rybníka ke spodní výpusti bude zřízen z pravé strany hráze. Sjezd bude zpevněn ze štěrkodrtě 0/63 mm a pohozem ze štěrkodrtě 32/63 mm. V patě na vzdušné straně hráze bude zřízen patní drén DN160 s filtračním obsypem frakcí 0/8 a 16/32 mm, v délce 105 m. Drén bude zaústěn do otevřeného koryta pod vyústěním odpadního potrubí ze spodní výpusti. SO2 Spodní výpust Stávající spodní výpust je umístěna přibližně ve středu návodního svahu hráze. Objekt tvoří uzavřený kamenný požerák hrazený dřevěnými dlužemi o délce přepadové hrany 48 cm a rozměrech 140 x 180 cm s předsazenou vtokovou hlavou. Od požeráku vede dřevěné odpadní potrubí DN450 v délce 27,5 m. Spodní výpust je porušená s nevyhovujícím dřevěným odpadním potrubím. V místě spodní výpusti bude hráz otevřena a celý původní objekt bude odstraněn. V době kdy bude hráz otevřená a původní objekt s odpadním potrubím budou odstraňovány bude voda převáděna potrubím DN 600 mm (2x) které bude položené v prokopané hrázi. V místě původní odstraněné spodní výpusti je navržena nová spodní výpust s předsazenou vtokovou hlavou. Po postavení spodní výpusti bude voda puštěna přes navržený požerák a provizorní potrubí bude odstraněné.

16 - 4 - Vtoková hlava navržená v přední části loviště má základ 2,1/1,7 m. Výška základu je 1,2 m. Pod základem je navržený vyrovnávací beton. Vnější rozměr vtokové hlavy je 1,7/1,30 m. Obvodové stěny jsou silné 0,3 m. Celková výška nadzákladové části vtokové hlavy je 1,15 m. Vnitřní světlost je 0,7/1,4 m. V přední části jsou v bočních stěnách osazeny vodící drážky U50 pro vložení česlí a dluží. V horní části je po obvodu vnitřní stěny osazen vodící profil U50 za účelem vložení vodorovné česlové stěny. Na vtokovou hlavu je napojené železobetonové potrubí DN 600 TZH-Q-ZIT 600/2500 o délce 12,5 m. V místě přívodního potrubí bude na zhutněné a převzaté základové spáře položen vyrovnávací beton a na něm betonová deska silná 40 cm. Přítokové potrubí položené na bet.desku bude v celém profilu obetonované s výztuží z betonářské oceli. Obetonování je sešikmené, aby násyp trvale dosedal ke stěně. Přítokovým porubím bude voda přiváděna ke spodní výpusti ve které se bude provádět vlastní manipulace s vodou. Spodní výpust je navržena jako uzavřená monolitická výpust hrazená kanálovým šoupátkem DN600 mm umístěným ve střední dělící zdi o výšce 2,60. V dělící zdi je osazena ocelová trouba DN600. Vnější rozměry spodní výpusti jsou 2,6/1,6 m. Obvodové stěny jsou silné 0,4 m. Vnitřní rozměry spodní výpusti jsou 1,8/0,8 m. V bočních stěnách v přední části jsou vloženy vodící drážky U65. Horní část spodní výpusti bude opatřena ocelovým uzamykatelným poklopem a ocelovým zábradlím. Na spodní výpust je napojené odpadní železobetonové potrubí o profilu DN 800 mm-tzh-q-zit 800/2500 o délce 27,5 m. V místě odpadního potrubí bude na zhutněné a převzaté základové spáře položen vyrovnávací beton a na něm betonová deska silná 30 cm. Odpadní potrubí bude položené na betonovou desku a v celém profilu bude obetonované s výztuží z betonářské oceli dle vzorového řezu. Boční stěny budou sešikmené, aby zemní násyp byl trvale přitláčen k obetonování. Před násypem bude stěna obetonování natřena bentonitem. V ose hráze je navržené na odpadním potrubí betonové žebro. Na výtoku je potrubí ukončené betonovým čelem. Pod vyústěním odpadního potrubí je dno i svahy koryta potoka zpevněné dlažbou z lomového kamene do betonu v délce 5m a dlažba je ukončena betonovým prahem.

17 - 5 - Před spodní výpusti je navržené loviště 13x19 m zpevněné dlažbou do betonu V přední a levé straně loviště je dlažba ukončena betonovým prahem. Svah přední a levé části loviště je zemní, nezpevněný. Po obou stranách spodní výpusti podél loviště je betonová zeď silná 0,60 m a vysoká celkem i se základem 2 m. Po pravé straně loviště je kádiště 9/21 m z betonových panelů. Panely budou položené do podsypu tl.4 cm, podkladu z kamene drceného 32/63 tl.20 cm a lomového kamene 125/200 mm tl.50 cm. Mezi lovištěm a kádištěm je opěrná betonová zeď o délce 19 m, šířce 0,6 m. Směrem do loviště je zeď snížena o 40 cm na šířku 40 cm. Po provedení všech prací u spodní výpusti bude hráz zasypaná. Do hráze bude použita původní zemina zbavená kořenů apod. Chybějící zemina bude použita z označeného zemníku. Před násypem bude z prostoru odstraněn veškerý nevhodný materiál tj. pozůstatky bednění, přeschlá zemina apod. Zemina do násypu bude ukládána po vrstvách 20 cm a bude hutněna na 95% max.objemové hmotnosti Proctor standart. V koruně bude hráz zpevněna na šířku 4 m podkladem z kameniva drceného mm po zhutnění tl.20 cm, podkladem z kameniva drceného mm tl.20 cm po zhutnění a v celé délce asfaltovým kobercem. Na stavbu bude použit beton vodostavební, trvanlivý, mrazuvzdorný C25/30XF3. Přístup ke spodní výpusti a kádišti bude po kamenných schodech širokých 1,5 m. SO3 Bezpečnostní přeliv Bezpečnostní přeliv je umístěn u levého zavázání hráze. Přeliv je nehrazený, přímý. V místě přelivné hrany jsou umístěny česle o výšce 75 cm a délce 3,5 m. Odtok od přelivu tvoří skluz lichoběžníkového tvaru, dno i svahy jsou chráněny kamennou dlažbou. Hrází prochází odpad od bezpečnostního přelivu kamenným klenutým mostkem (propustkem). Propustek je široký 1,75 m a celková světlá výška po vrch klenby je 2,35 m.

18 - 6 - Pod mostkem je skluz opevněn kamennou dlažbou a dále pokračuje otevřený příkop. V dolní části po spojení s odpadem od výpusti koryto meandruje. Obě strany před propustkem jsou zpevněny nízkou betonovou zídkou. Pod propustkem jsou obě strany (břehy) zpevněny kamennou zdí na sucho. Obě betonové zídky před vtokem, zděný klenbový propustek a boční kamenné zdi pod propustkem jsou silně porušené v havarijním stavu. Při průchodu velké vody hrozí zborcení celé konstrukce. Celá nátoková část, klenbový propustek a kamenné zdi pod propustkem budou rozebrány a odstraněny. V místě původního objektu bude navržen nový bezpečnostní přeliv ve tvaru propustku s pevnou přelivnou hranou. Při navržení této konstrukce bude možné využít velkou retenční schopnost nádrže. Při jiné konstrukci by nebylo možné účinně přetransformovat Q 1000 a tím ochránit území pod hrází rybníka Kachlička. Pevná přelivná hrana bezpečnostního přelivu na vtoku do propustku je navržena na kótě 538,75 m n.m. Za vtokem vzniká lom ve dně. Dno propustku je navržené ve sklonu 3,5 %. Bezpečnostní přeliv (propustek) je široký 2 m a vysoký 2,70 m. Dno propustku je betonová deska tl.1 m položená na vyrovnávací beton tl. 0,2 m. Stěny jsou silné v horní části 0,45 m a v patě 0,9 m. Vnější líc zdi je ve sklonu 10:1. Stropní deska je silná 0,4 m. V ose hráze je navržené betonové zavazovací žebro široké 1 m. Na vtoku a výtoku jsou čelní zdi široké v pohledu 1 m. V horní části zdi je nízká atika do které bude ukotvené ocelové zábradlí. Celková délka propustku je 13 m. Ve vzdálenosti 8,65 m od vtoku do propustku je kamenný práh široký 0,5 m, vysoký 0,45 m a dlouhý 3,6 m. Ve střední části je okno široké 2 m. V bočních stěnách okna budou osazeny vodící drážky U50 pro vložení česlí. Nátoková část k bezpečnostnímu přelivu (propustku) je po obou stranách zpevněna bočními zdmi vysokými v nadzákladové části 0,5-3,1 m. Základ je široký 0,9-1,4 m a vysoký 1 m. V horní části je zeď široká 0,6 m a v patě 0,7-1 m. Zeď je z betonu vodostavebního, prokládaného lomovým kamenem. V zadní části zdi bude vložena síť KARI KY81. Ve střední části zdi bude vložena navržená výztuž z profilu R14. Pohledová část zdi bude zpevněna obkladovým zdivem z lomového kamene.

19 - 7 - Zdi na vzdušné straně budou stejné konstrukce. Nadzákladová část bude vysoká 0,8-3 m. Délka levé zdi na nátokové části je 18 m, zeď je vysoká 0,5-3,1 m. Délka pravé zdi na nátoké části je 15,5 m, zeď je vysoká 0,5-3,1 m. Délka levé zdi na odtokové části pod propustkem je 20 m, zeď je vysoká 0,8-3 m. Délka pravé zdi je 17 m, zeď je vysoká 0,8-3 m. Za levou boční zdí pod přelivem bude proveden filtrační obsyp s vloženou drenáží DN100 zaústěnou do odpadního koryta od přelivu. Dno otevřeného nátoku od kamenného prahu až k propustku bude zpevněné dlažbou z lomového kamene tl.30 cm do betonu tl.20 cm. Dno před kamenným prahem bude zpevněné v délce 4 m pohozem z drceného kamene. Šířka nátoku k bezpečnostnímu přelivu je 2-3,6 m. Pod bezpečnostním přelivem je dno odpadního otevřeného koryta široké ve zpevněné části 2,5 m. Břehy za opěrnými zdmi na vzdušní straně v místě přechodu do stávajícího přírodního koryta budou zpevněny těžkým kamenným záhozem. Zbývající část otevřeného koryta pod hrází bude pouze pročištěná. V naznačených místech bude v koruně opěrných zdí osazeno ocelové zábradlí. Při stavbě bude použit beton vodostavební, trvanlivý, mrazuvzdorný C25/30XF3. Vzorové řezy opěrných zdí jsou rozkresleny pro výšky1,2 a 3 m-viz.výkres č. 36. Zemní práce budou prováděny tak, aby stěna otevřeného výkopu byla ve sklonu aspoň 1:1. V případě, že bude sklon strmější bude jej nutné v celé ploše zapažit příložným pažením, aby nedošlo k sesuvu. B1.4 TECHNICKÉ ÚDAJE - kóta provozní hladiny.. 538,75 m n.m. - kóta normální hladiny.. 539,20 m n.m. - kóta maximální hladiny.. 540,99 m n.m.

20 vodní plocha při prov. hl... 15,11 ha - vodní plocha při norm. hl... 16,33 ha - vodní plocha při max. hl.. 22,10 ha - objem vody při prov.hl m 3 - objem vody při norm. hl m 3 - objem vody při max.hl m 3 HRÁZ: - celková délka hráze. 160 m - kóta upravené koruny hráze ,73-542,99 m n.m - šířka koruny hráze. 7-11,5 m - max. výška hráze z návodní strany. 5,75 m - max.výška hráze ze vzdušní strany 6,30 m - sklon návodního svahu 1: 3,5 - sklon vzdušního svahu.. 1:2,2-2,6 - patní drén DN 160 mm PVC dl m - zpevnění vzdušního svahu (v místě otevřené hráze).....zatravnění - zpevnění návodního svahu lomový kámen vel.250 mm tl.70 cm položený na filtr ze štěrkodrtě 32/63mm, tl.30 cm - zpevnění koruny asfaltový koberec š. 4 m SPODNÍ VÝPUST: Vtoková hlava - kóta horní hrany vtokové hlavy ,25 m n.m. - kóta dna vtokové hlavy ,10 m n.m. - vnější rozměry... 1,7/1,3 m - vnitřní rozměry... 1,4/0,7 m - tloušťka stěny... 0,30 - výška vtokové hlavy... 1,15 m - vodící drážky U50 - dva páry

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Identifikační číslo Investor Poldr v Oldřichově na Hranicích, včetně ekologických opatření 129D126007007 Město Hrádek nad Nisou Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Labe Oldřichovský

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka Salvátorský rybník Přerov nad Labem SALVÁTORSKÝ RYBNÍK PŘEROV NAD LABEM PRŮZKUM STAVU RYBNÍKU A POTRUBÍ VÝPUSTI Identifikační údaje: Název stavby: Salvátorský rybník Místo stavby: k. ú. Přerov nad Labem

Více

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu 91 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu (1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (C H ), rybničních

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA ŽBÁNOVSKÝ POTOK OBJEKT Č.

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

SO 202.1 Demolice východní lávky

SO 202.1 Demolice východní lávky DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní údaje o stavbě... 4 2.1 Konstrukční uspořádání stávajícího mostu...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - Polní komunikace C 20 b dle schváleného návrhu KPÚ v KÚ Paceřice Změna č. 1 Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Souhrnné řešení stavby HS : 001/02/2009 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Obec Bory - kanalizační přípojky Příloha: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň PD: Projektová dokumentace k územnímu souhlasu Zpracovatel PD: PROVOD - inženýrská společnost s r.o. Středisko Tišnov -

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-1958/2010-318/VLJ Rousínov, dne 10. května 2010 Oprávněná úřední

Více

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Říčka Kamenice, největší pravostranný přítok Jizery, odvádí vody ze široké, zalesněné centrální oblasti Jizerských

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232 / státní podnik AKCE I OPRAVA,Y ZAI/{E,R Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zďi,.km.71194-71232 P #frl Ing.PavelŠenk vedoucí PS Liberec edložil: Í Zpracoval: dne:, Proiednal: clne: Vvhlásil:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektového návrhu je rekonstrukce vozovky části ul. Slepá v úzkém úseku od branky domu na konci ulice až po

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení... 2 b) Požadavky na vybavení... 3 c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu... 4 d) Vliv na povrchové a podzemní vody

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča Obsah přednášky: Opěrné konstrukce (MSEW) Svahy (RSS) Báze násypu Opěrná stěna Mostní opěra Příčný řez: Ostatní prvky Lícový

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 35 NÁZEV OPATŘENÍ Suché a polosuché poldry DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Vybudování suché nebo polosuché nádrže je účinné protipovodňové opatření, kterým

Více

Josef Matouš - projektové práce Družstevní 22, 289 23 Milovice. Lesní cesta Do Ostrova

Josef Matouš - projektové práce Družstevní 22, 289 23 Milovice. Lesní cesta Do Ostrova Josef Matouš - projektové práce Družstevní 22, 289 23 Milovice DOKUMENTACE STAVBY ZJEDNODUŠENÁ Název akce : Paré číslo : Lesní cesta Do Ostrova Číslo zakázky : 5 / 2014 Datum : březen 2014 Josef Matouš

Více