OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky""

Transkript

1 Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/ Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: Spisový znak: Skartační znak/lhůta: A / 5 Datum: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Obec Nasavrky, IČO , Nasavrky 31, Choceň 1 (dále jen "žadatel") podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky" na pozemcích parc. č. 284/5, 290/3, 290/4 v katastrálním území Mostek nad Orlicí, st. parc. č. 5, 10, 13, 23, parc. č. 3/7, 11/1, 11/9, 12/2, 13/2, 19/1, 19/5, 19/7, 19/8, 24, 25, 27/1, 27/2, 28, 31/2, 32, 47/1, 64/2, 90/2, 90/6, 108/2, 123/4, 123/8, 123/10, 123/11, 182/3, 182/6, 183/4, 183/9, 184/2, 186/6, 186/9, 192, 194, 195/1, 200/3, 200/6, 217/1, 217/2, 217/6, 217/11, 217/15, 218/1, 219/1, 241/6, 241/7, 241/9, 241/10, 251, 253, 256 v katastrálním území Nasavrky u Chocně. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavba obsahuje: Technologická část - PS 01 - ČOV - strojní část - PS 02 - ČOV - Technologická elektroinstalace, MaR Stavební část - SO 01 - Splašková kanalizace (vč. PČS 1,2,3) - SO 02 - Rekonstrukce vodovodu - SO 03 - Elektropřípojky SO 04 - ČOV - DSO Sdružené nádrže (denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, kalojem) - DSO Provozní domek - stavební část - DSO Provozní domek - elektroinstalace, hromosvod - DSO Spojovací potrubí ČOV (vč. lapáku písku, pračky písku, uskladňovací plochy, výustního obj.) - DSO Příjezdová komunikace, chodníky - DSO Vodovodní přípojka - DSO Oplocení - DSO Příprava území, KTÚ a sadové úpravy

2 Č.j. Výst/3011/ str. 2 Městský úřad Choceň, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den 8. října 2014 (středa) ve 14:00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací síni Městského úřadu Choceň, dveře č Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Choceň, odbor výstavby, úřední dny: Po a St hod.). Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 278/70, 278/115, 284/3, 284/4, 284/11, 284/12, 284/13, 287/23, 287/25, 290/13, 290/14, 534/1 v katastrálním území Mostek nad Orlicí, st. par. č. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 6, 8/2, 9, 11, 14/1, 14/2, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53, 54, 55/1, 56/1, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65/1, 66, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, parc. č. 3/1, 3/5, 3/6, 3/8, 6/2, 9/2, 9/5, 9/6, 11/2, 11/3, 11/8, 11/12, 11/14, 12/1, 12/3, 13/1, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 19/2, 19/6, 19/9, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 29, 30, 31/1, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 36/4, 36/6, 36/7, 36/11, 36/13, 36/14, 36/15, 36/16, 36/18, 39/3, 42/1, 42/2, 43/1, 43/4, 44, 45, 46/1, 46/3, 48/1, 48/2, 48/3, 51, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 65, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 86/2, 86/3, 86/5, 87, 88/1, 88/4, 88/5, 90/3, 90/4, 90/5, 90/7, 90/8, 90/9, 109/1, 110, 123/9, 171/2, 182/1, 182/4, 182/5, 182/7, 182/8, 183/1, 183/5, 183/6, 183/10, 184/1, 184/3, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/7, 188, 195/2, 195/3, 196, 197, 198, 200/1, 200/7, 203, 205/1, 205/3, 217/3, 217/4, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10, 217/12, 217/13, 217/14, 217/16, 217/17, 218/2, 219/2, 219/6, 232/2, 238/2, 257/6, 257/12, 257/17, 257/18, 260, 263 v katastrálním území Nasavrky u Chocně. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Nasavrky č.p. 22, č.p. 22, č.p. 19, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 12, č.p. 29, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 33, č.p. 16, č.p. 23, č.e. 24, č.p. 25, č.e. 28, č.p. 40, č.p. 35, č.p. 15, č.p. 42, č.p. 32, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 27, č.p. 43, č.p. 34, č.p. 14, č.p. 44, č.p. 23 a č.p. 23. Poučení: Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad může podle 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 172 odst. 1 stavebního

3 Č.j. Výst/3011/ str. 3 zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. Ing. Martin Kiesewetter vedoucí odboru Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:... Datum sejmutí: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení... Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí V elektronické podobě zveřejněno od:... V elektronické podobě zveřejněno do :... Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění... Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

4 Č.j. Výst/3011/ str. 4 Obdrží: Účastníci (dodejky) Obec Nasavrky, IDDS: dgva3se sídlo: Nasavrky č.p. 31, Choceň 1 Obec Mostek, IDDS: 4pka3rm sídlo: Mostek č.p. 62, Choceň 1 Jaroslav Nováček, Nasavrky č.p. 46, Choceň 1 Josef Valach, Nasavrky č.p. 19, Choceň 1 Martin Valach, Dvořisko č.p. 15, Choceň 1 Pavel Valach, Nasavrky č.p. 19, Choceň 1 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, Pardubice 19 Jaroslav Brunát, Roudničská č.p. 2/33, Roudnička, Hradec Králové 2 Marta Škvorová, Lhota pod Libčany č.p. 209, Lhota pod Libčany Mgr. Miriam Vojtíšková, Na Drahách č.p. 206/27, Malšovice, Hradec Králové 9 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Ing. Petr Ouřetský, Nasavrky č.p. 5, Choceň 1 Lenka Kočová, Nasavrky č.p. 26, Choceň 1 Hana Kučerová, Nasavrky č.p. 22, Choceň 1 Ilona Kuchtová, Horní Sloupnice č.p. 222, Sloupnice Jan Vašina, Nasavrky č.p. 22, Choceň 1 Jiří Michalec, Nasavrky č.p. 35, Choceň 1 Jana Michalcová, Nasavrky č.p. 35, Choceň 1 Josef Hloušek, Podhomolí č.p. 1549, Choceň 1 Eva Skalická, Němčí č.p. 15, Podlesí, Ústí nad Orlicí 1 Vladimír Jagenbrein, Nasavrky č.p. 33, Choceň 1 Jaroslava Jagenbreinová, Nasavrky č.p. 33, Choceň 1 Pavel Hakkel (1979), Nasavrky č.p. 17, Choceň 1 Jana Hellerová, Velká Čermná č.p. 71, Čermná nad Orlicí Helena Rychtaříková, Litomyšlská č.p. 1222, Choceň 1 Luboš Vrba, Nasavrky č.p. 32, Choceň 1 Martin Ouřetský, Nasavrky č.p. 5, Choceň 1 Jiří Souček, IDDS: gdj28pc trvalý pobyt: Nasavrky č.p. 34, Choceň 1 Jana Součková, Nasavrky č.p. 34, Choceň 1 Josef Majzner, Nasavrky č.p. 45, Choceň 1 Petra Majznerová, Nasavrky č.p. 45, Choceň 1 Milan Moučka, Nasavrky č.p. 44, Choceň 1 Marie Moučková, Nasavrky č.p. 44, Choceň 1 O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Josef Bezdíček, Nasavrky č.p. 37, Choceň 1 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, Praha 10-Strašnice Equa bank a.s., IDDS: iayc2h2 sídlo: Karolinská č.p. 661/4, Praha 8-Karlín, Praha 86 Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, Praha 4-Krč Zdenka Vrbová, Věkova č.p. 371/2, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec 14 Elena Abrahamová, Nasavrky č.p. 18, Choceň 1 Vlasta Jiráská, Dr. Fikejze č.p. 525, Choceň 1 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IDDS: wr5uy77 sídlo: Slezská č.p. 350, Jablonné nad Orlicí

5 Č.j. Výst/3011/ str. 5 Úřední deska: Městský úřad Choceň, Odbor správní, Jungmannova č.p. 301, Choceň 1 Obecní úřad Nasavrky, IDDS: dgva3se sídlo: Nasavrky č.p. 31, Choceň 1 Obecní úřad Mostek, IDDS: 4pka3rm sídlo: Mostek č.p. 62, Choceň 1 vyvěšeno pro: Marie Dostálová, Nasavrky 3, Choceň 1 vyvěšeno pro: Ing. Zdeněk Dostál, Mostek 60, Choceň 1 vyvěšeno pro: Jiří Dostál, Nasavrky 3, Choceň 1 vyvěšeno pro: Jan Záleský, Nasavrky 42, Choceň 1 vyvěšeno pro: Olga Záleská, Nasavrky 42, Choceň 1 vyvěšeno pro: Jaroslav Michalec, Nasavrky 4, Choceň 1 vyvěšeno pro: František Honza, Nasavrky 4, Choceň 1 vyvěšeno pro: Marta Kašparová, Nasavrky 6, Choceň 1 vyvěšeno pro: Ludmila Boháčová, náměstí Svobody 1192, Choceň 1 vyvěšeno pro: Pavel Dostál, Nasavrky 15, Choceň 1 vyvěšeno pro: Milan Víša, Dolní Dobrouč 389, Dolní Dobrouč vyvěšeno pro: Ota Víša, Nasavrky 7, Choceň 1 vyvěšeno pro: Jiří Žaba, Nasavrky 23, Choceň 1 vyvěšeno pro: Marie Žabová, Nasavrky 23, Choceň 1 vyvěšeno pro: Josef Majzner, Nasavrky 40, Choceň 1 vyvěšeno pro: Milada Majznerová, Nasavrky 40, Choceň 1 vyvěšeno pro: Věra Marková, Puškinova 441, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto vyvěšeno pro: Josef Kaňka, Nasavrky 8, Choceň 1 vyvěšeno pro: Anna Kaňková, Nasavrky 8, Choceň 1 vyvěšeno pro: Josef Filipi, Nasavrky 21, Choceň 1 vyvěšeno pro: Marie Filipiová, Nasavrky 21, Choceň 1 vyvěšeno pro: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 vyvěšeno pro: Ing. Jiří Pavelka, Šumavská 418/21, Ponava, Brno 2 vyvěšeno pro: Ing. Oldřich Pavelka, Husova 245, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto vyvěšeno pro: Petr Pavelka, Zaječice 167, Zaječice vyvěšeno pro: Eva Slámová, Koldín 99, Choceň 1 vyvěšeno pro: Ludmila Eichingerová, Nasavrky 2, Choceň 1 vyvěšeno pro: Josef Ouřetský, Nasavrky 5, Choceň 1 vyvěšeno pro: Zdena Ouřetská, Nasavrky 5, Choceň 1 vyvěšeno pro: Luboš Souček, Nasavrky 12, Choceň 1 vyvěšeno pro: Jiří Vrba, Nasavrky 29, Choceň 1 vyvěšeno pro: Dana Vrbová, Nasavrky 29, Choceň 1 vyvěšeno pro: Jiřina Alvarezová, Nasavrky 11, Choceň 1 vyvěšeno pro: Zuzana Vychytilová, Jungmannova 301, Choceň 1 vyvěšeno pro: Miloš Zahradník, Nasavrky 14, Choceň 1 vyvěšeno pro: Jana Zahradníková, Nasavrky 21, Choceň 1 vyvěšeno pro: Pavel Hakkel, Nasavrky 17, Choceň 1 vyvěšeno pro: Petr Hakkel, Nasavrky 17, Choceň 1 vyvěšeno pro: Robin Hakkel, U Hájku 413, Horní Jelení vyvěšeno pro: František Dostál, V. Nezvala 1220, Choceň 1 vyvěšeno pro: Věra Tomková, Nasavrky 25, Choceň 1 vyvěšeno pro: Luděk Tomek, Nasavrky 25, Choceň 1 vyvěšeno pro: Jiří Pavelka, Nasavrky 10, Choceň 1 vyvěšeno pro: František Bartoš, Nasavrky 9, Choceň 1 vyvěšeno pro: Miriam Bartošová, Nasavrky 9, Choceň 1 vyvěšeno pro: Miluše Brandejsová, Nasavrky 27, Choceň 1 vyvěšeno pro: Ing. Vladimír Novák, Nasavrky 43, Choceň 1 vyvěšeno pro: Blanka Nováková, Nasavrky 43, Choceň 1 vyvěšeno pro: Pavel Brandejs, Nasavrky 30, Choceň 1 vyvěšeno pro: Petr Brandejs, Nasavrky 27, Choceň 1

6 Č.j. Výst/3011/ str. 6 vyvěšeno pro: Zemědělské družstvo Mostek, Sudličkova Lhota 3, Mostek, Choceň 1 vyvěšeno pro: Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Praha 1-Staré Město vyvěšeno pro: Jarmila Bezdíčková, Nasavrky 25, Choceň 1 vyvěšeno pro: Pavel Hakkel, Nasavrky 17, Choceň 1 vyvěšeno pro: Růžena Hakkelová, Nasavrky 17, Choceň 1 vyvěšeno pro: UNIDEBT Czech, SE, Dělnická 1324/9, Praha 7-Holešovice vyvěšeno pro: Oldřich Zahradník, Nasavrky 27, Choceň 1 vyvěšeno pro: Miluše Zahradníková, Nasavrky 27, Choceň 1 vyvěšeno pro: Janina Dostálová, V. Nezvala 1220, Choceň 1 vyvěšeno pro: Marie Brandejsová, Nasavrky 30, Choceň 1 vyvěšeno pro: Anna Pavelková, Nasavrky 10, Choceň 1 vyvěšeno pro: Zdeněk Toman, Sruby 154, Sruby vyvěšeno pro: Okresní správa sociálního zabezpečení, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí 1 vyvěšeno pro: Rostislav Černý, Mostek 33, Choceň 1 zastoupení pro: Eduard Černý, Mostek 33, Choceň 1 vyvěšeno pro: a) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, b) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 47jbpbt sídlo: Jiráskova č.p. 179, Vysoké Mýto Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: 47jbpbt sídlo: B. Smetany č.p. 92, Vysoké Mýto Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Tvardkova č.p. 1191, Ústí nad Orlicí 1 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86 sídlo: Smetanova č.p. 1390, Ústí nad Orlicí 1 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69 sídlo: Hylváty č.p. 5, Ústí nad Orlicí 3 Obecní úřad Nasavrky, IDDS: dgva3se sídlo: Nasavrky č.p. 31, Choceň 1 Městský úřad Choceň, oddělení majetkoprávní, Jungmannova č.p. 301, Choceň 1 Na vědomí Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Pardubicích, IDDS: 2cy8h6t sídlo: Zámek č.p. 4, Pardubice 2

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/37682-11/4806-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 17.10.2011

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více