Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích"

Transkript

1 Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Přítomni: p. Tvrdý, pí Macháčková, Bc. Beránková, p. Foukal, Doc. doc. PhDr. et RNDr. Otto Zwettler, CSc., p. Zajdák, sl. K. Hradilová, Bc. Hradilová Omluveni: pan Ivo Šarman Přítomni občané: Bod 1. Technický bod Předsedající starosta obce Lovčice pan Václav Tvrdý zahájil 46. zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) v h. Všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, vyvěšeno na úřední desce OÚ od Proti zápisu č. 45 nebyly podány žádné námitky. Starosta obce konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, je tedy usnášeníschopné. Za ověřovatele zápisu 46. zasedání ZO byli navrženi pan Vlastimil Zajdák a slečna Kateřina Hradilová, zapisovatelkou paní Lidmila Macháčková. Usnesení č. 920/14/Z46 ZO schvaluje ověřovatele zápisu. Program: 1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů, zapisovatele, zveřejnění, ověření zápisu z minulého zasedání, schválení programu 46. zasedání ZO) 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 3. Informace od posledního zasedání 4. Pošta 5. Majetkové věci 6. Různé 7. Diskuse 8. Rekapitulace 9. Závěr Usnesení č. 921/14/Z46 ZO schvaluje program 46. zasedání ZO. Bod 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Usnesení č. 919/14/Z45 splněno (zveřejnění záměru na pronájem části prostor školy)

2 Usnesení č. 922/14/Z46 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání. Bod 3. Informace od posledního zasedání 3/1 Lovčice Rekonstrukce Vodovodu Zastupitelstvo obce Lovčice projednalo výsledek jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: LOVČICE REKONSTRUKCE VODOVODU Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí: 1. místo: ARTESIA, spol. s r.o. Ratíškovice 241, Ratíškovice IČ: Nabídková cena bez DPH: ,00 Kč 2. místo: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Martina Benky 12, Hodonín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,00 Kč 3. místo: VHS plus, vodárenské stavby, s.r.o. Tř. Masarykova 1197, Veselí nad Moravou IČ: Nabídková cena bez DPH: ,97 Kč 4. místo: MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87, Kyjov IČ: Nabídková cena bez DPH: ,00 Kč Usnesení č. 923/14/Z46 Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč: ARTESIA, spol. s r.o., Ratíškovice 241, Ratíškovice, společnost s ručením omezení, Jaroslav Chovanec jednatel společnosti, Ing. Jaroslav Bystřický

3 jednatel společnosti, IČ: , DIČ: CZ za cenu ,00 Kč bez DPH. Usnesení č. 924/14/Z46 ZO schvaluje nejvhodnější nabídku fy ARTESIA, spol. s r.o., Ratíškovice 241, Ratíškovice, společnost s ručením omezeným, Jaroslav Chovanec jednatel společnosti, Ing. Jaroslav Bystřický jednatel společnosti, IČ: , DIČ: CZ za cenu Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Lovčice současně pověřuje starostu obce k jednání a přípravě smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení. Usnesení č. 925/14/Z46 ZO schvaluje pověření starosty obce k jednání a přípravě smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení fy ARTESIA, spol. s r.o., Ratíškovice Ratíškovice, společnost s ručením omezeným, Jaroslav Chovanec jednatel společnosti, Ing. Jaroslav Bystřický jednatel společnosti, IČ: , DIČ: CZ Bod 4. Pošta Č.j. 117 MěÚ Kyjov, odbor živ.prostředí a územ.plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov Oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Nechvalín v období 2009 Č.j. 118 Městská knihovna, Národní tř. 36, Hodonín Záznam o metodické návštěvě Č.j. 119 Česká pošta, s.p., Orlí 655/38, Brno Zájem o prodloužení nájmu nebytových prostor pro poštu Č.j. 121 Stanislav Gardáš, Padělky 698, Ždánice Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro Odstranění rod. domu parc. č. 397 Č.j. 122 Finanční úřad pro JMK, nám. Svobody 4, Brno Informace pro podání hlášení k záloze na odvod a přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her Č.j. 123 E.ON ČR, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Č.j. 125 DSO Severovýchod Skutečnost k Č.j. 126 DSO Severovýchod Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu roku 2014 Č.j. 127 DSO Severovýchod Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu roku 2014 Č.j. 128 KÚ JMK, odbor správní, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Sdělení Ministerstva financí Č.j. 129 JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka KÚ JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Výzva ke splnění informační povinnosti Č.j. 132 Ing. Vladimír Dobeš, Sportovní 1304, Ratíškovice Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci novostavby Rodinný dům parc. č. 397 Č.j. 133 Stanislava Bednaříková, Lovčice 292 Ohlášení výměny části plotu u domu č. p. 292 Č.j. 134 ČR, Hasičský záchranný sbor JMK, Zubatého 1, Brno Dotace na požární techniku v roce 2015 Č.j. 136 MND, a.s., Úprkova 807/6, Hodonín

4 Žádost o vyjádření k projektu realizace geologických prací semického průzkumu Svahy Ždánické elevace Č.j. 137 IGEA s.r.o., Na Valše 3, Ostrava 1 Žádost o podepsání smluv o zřízení věcného břemene na stavbku Plynofikace obce Lovčice, KS Obec Lovčice Č.j. 138 EKOKOM a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Nová smlouva o zajištění zpetného odběru a využití odpadů z obalů Č.j. 143 Ministerstvo zemědělství, Ing. Jitka Žaloudková, gestor ocenění Oranžová stuha Oranžová stuha Č.j. 144 MěÚ Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, Ždánice Návrh výroku rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby (manželé Hrdí) Č.j. 154 JMK, KÚ JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Zateplení budovy ZŚ a MŠ Lovčice stanovisko k žádosti o dotaci z operačního programu Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Č.j. 155 Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, Praha 4 Poděkování, Přihláska do SMO Usnesení č. 926/14/Z46 ZO bere na vědomí došlou poštu. Bod 5. Majetkové věci 5/1 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice u Kyjova. Usnesení č. 927/14/Z46 ZO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s fy EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4. 5/2 Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice u Kyjova. Usnesení č. 928/14/Z46 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s fy EKO- KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4. 5/3 Příloha č.1 smlouvy č.017/201 na nakládání s komunálním a ostatním odpadem z obce rok 2014 mezi EKOR, s.r.o., Havlíčkova 181, Kyjov a Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice u Kyjova. Usnesení č. 929/14/Z46 ZO schvaluje Přílohu č. 1 smlouvy č. 017/201 na rok 2014 s fy EK0R, s.r.o., Havlíčkova 181, Kyjov.

5 Bod 6. Různé 6/1 Oprava vodovodní přípojky u RD č.p. 63 a č.p. 12 hospoda. 6/2 Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v klubovně na malém hřišti dokončena. 6/3 Zastávka na kopci - zděná konstrukce je provedena, zbývá dokončit střechu a klempířské práce. 6/4 Úklid po obci a sečení zeleně. 6/5 Víceúčelové hřiště je dokončeno a předáno, od bude otevřeno pro veřejnost. Víceúčelové hřiště je vybudováno z obecních finančních prostředků, Obec Lovčice požádala o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště a dětského hřiště Ministerstvo pro místní rozvoj a ČEZ. V úterý se sejdeme na stanovení požadavků a nabídek na pozici správce hřiště. 6/6 KD Lovčice - rekonstrukci sociálního zařízení začneme začátkem 5/2014. V úterý se sejdeme na KD v Lovčicích k projednání rekonstrukce sociálního zařízení. 6/7 Rekonstrukce 1. a 2. třídy základní školy elektřina, omítky, malba, topení za cenu přibližně Kč. Usnesení č. 930/14/Z46 ZO schvaluje rekonstrukci 1. a 2. třídy základní školy elektřina, omítky, malba, topení za cenu přibližně Kč. 6/8 Rekonstrukce sociálních zařízení v prvním nadzemním podláží budovy školy za cenu Kč. Usnesení č. 931/14/Z46 ZO schvaluje rekonstrukci sociálních zařízení v prvním podlaží budovy školy za cenu Kč. 6/9 Odměny poskytované členům zastupitelstva změna Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., platná od Byly podány různé návrhy, pan starosta nechal vždy hlasovat, ale žádný z návrhů nebyl přijat. Odměny poskytované členům zastupitelstva zůstávají tedy v nezměněné výši. Bod 7. Diskuse p. Foukal přibývá parkování aut na silnicích, hlavně o víkendech, je nutné vyčistit zanesený potok, jak to vypadán se stavebními parcelami na Padělcích, jsou všechny vykoupené, oprava rýny a svedení dešťové vody ze střechy budovy KD p. Zajdák auta pod kopečkem parkují stále Bc. Hradilová nejsou označeny křižovatky na dolním konci p. Macháčková altán na malém hřišti je nutné opatřit nátěrem Bc. Hradilová smlouva na věcné břemeno s fy RWT Gas je v zápise nedostatečná nejsou zde uvedena parcelní čísla, kterých se to týká, - v zápise jsou chybně uvedená parc. čísla na směnu pozemku s p. Martinem Konečným, - na zasedání zastupitelstva obce nebyla dosud projednána výroční zpráva o poskytování informací, - na webu obce není zveřejněn rozpočet na rok 2013 a 2014, nejsou zveřejněny Lovčické ozvěny. Bod 8. Rekapitulace Paní Macháčková provedla rekapitulaci přijatých usnesení 46. zasedání ZO.

6 Bod 9. Závěr Příští zasedání zastupitelstva obce bude v hodin. Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve hodin.... Václav Tvrdý starosta obce.. Kateřina Hradilová Vlastimil Zajdák Příloha: prezenční listina

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více