Pokyny pro používání, instalaci a připojení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro používání, instalaci a připojení"

Transkript

1 CS Pokyny pro používání, instalaci a připojení Sklokeramická varná deska

2 Sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro používání v domácnostech. Naše výrobky se dodávají zabalené do ekologických materiálů, které mohou být recyklovány, vyhozeny nebo zničeny, aniž by představovaly jakoukoli zátěž pro životní prostředí. Pokyny pro používání Pokyny pro zapojení Typový štítek Pokyny pro používání jsou určené pro uživatele. Popisují spotřebič a jeho fungování. Pokyny platí pro různé typy spotřebičů, a mohou proto zahrnovat popis funkcí, které na vašem spotřebiči nejsou k dispozici. Spotřebič musí být zapojený podle pokynů, které jsou k němu přiloženy, a v souladu s platnými předpisy a normami. Zapojení smí provést pouze kvalifi kovaná osoba. Typový štítek obsahující základní informace o spotřebiči je připevněný ke spodní straně varné desky. Důležitá varování...3 Popis spotřebiče...4 Varné plochy...4 Ovládání elektrických varných ploch...6 Čištění a údržba...8 Instalace...9 Připojení spotřebiče k elektrické síti Technické parametry

3 Důležitá varování Instalaci spotřebiče do kuchyňské pracovní desky a jeho připojení k elektrické síti a přívodu plynu smí provádět pouze technik s odpovídající kvalifi kací. Nenechávejte malé děti bez dozoru, když je spotřebič v provozu. Nebezpečí popálení a opaření! Během vaření se může vznítit přehřátý tuk nebo olej na varné desce. Hrozí nebezpečí popálení a požáru; proto mějte proces vaření neustále pod kontrolou. Nepoužívejte varnou desku k vytápění místnosti. Nepokládejte na varnou desku prázdné nádoby. Sklokeramické varné desky se nesmí používat jako pracovní stůl. Ostré předměty mohou způsobit poškrábání. Příprava pokrmů v tenkém alobalu nebo v plastových nádobkách na horkých varných plochách není dovolena. Na sklokeramickou varnou desku nepokládejte žádné plastové předměty ani hliníkovou fólii. Pokud je v blízkosti varné desky umístěna na stěně elektrická zásuvka a do ní je zapojen jiný spotřebič, dejte pozor, aby napájecí šňůra nepřišla do kontaktu s horkými varnými plochami. Pod varnou deskou neskladujte žádné předměty citlivé na teplo, např. čisticí prostředky, spreje apod. Sklokeramickou varnou desku nepoužívejte, pokud je prasklá nebo zlomená. Jestliže se objeví viditelná prasklina, odpojte spotřebič okamžitě z elektrické sítě. Dejte pozor, aby byly součásti hořáků správně umístěné a nainstalované. V případě poruchy okamžitě vypojte spotřebič z elektrické sítě a kontaktujte servis. K čištění varné desky nepoužívejte parní ani vysokotlaké čisticí zařízení, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem. Spotřebič je vyrobený v souladu s platnými bezpečnostními standardy. Přesto však důrazně doporučujeme, aby osoby se zhoršenou fyzickou, motorickou nebo mentální kapacitou, popř. osoby s nedostatečnými znalostmi nebo zkušenostmi, nepoužívaly tento spotřebič bez dozoru kvalifi kovaného člověka. Stejné doporučení platí, pokud spotřebič používají osoby mladistvé. Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 3

4 Popis spotřebiče 1. Varná plocha vlevo vzadu 2. Varná plocha vlevo vpředu 3. Varná plocha vpravo vpředu 4. Varná plocha vpravo vzadu Varné plochy Před prvním použitím spotřebiče Zapněte varné plochy na 3 až 5 minut a vyberte maximální úroveň výkonu; z varné desky se může trochu kouřit. Tímto způsobem dosáhne ochranný kryt na varné desce své maximální pevnosti. Důležitá varování Nezapínejte varnou plochu, pokud na ní nestojí varná nádoba, a nikdy nepoužívejte varnou desku k vytápění místnosti! Dávejte pozor, aby varné plochy a dna varných nádob byly čisté a suché a aby mezi nimi probíhal dostatečný přenos tepla; tím zabráníte případnému poškození topného povrchu. Tuk nebo olej na varných nádobách se může vznítit. Proto buďte při používání tuku a oleje k přípravě pokrmů opatrní (např. hranolky). Nepokládejte vlhké nádoby ani pokličky pokryté párou na varné plochy, protože je vlhkost poškozuje. Nenechávejte horké nádoby ochlazovat na varných plochách, protože by se pod nimi hromadila vlhkost a mohla by způsobit korozi. 4

5 Důležitá varování týkající se sklokeramické varné desky Varná plocha dosahuje velice rychle zvolené úrovně výkonu nebo teploty, ale okolí varných ploch zůstává poměrně chladné. Varná deska je odolná proti změnám teploty. Varná deska je rovněž odolná proti nárazům. Varné nádoby se mohou pokládat na varnou desku zprudka, aniž by se deska poškodila. Sklokeramické varné desky se nesmějí používat jako pracovní stůl. Ostré předměty je mohou poškrábat. Příprava pokrmů v tenkém alobalu nebo v plastových nádobkách na horkých varných plochách není dovolena. Na sklokeramickou varnou desku nepokládejte žádné plastové předměty ani hliníkovou fólii. Nikdy nepoužívejte sklokeramickou varnou desku, která je prasklá nebo zlomená. Pokud na varnou desku spadne předmět ostrou hranou dolů, může varná deska, popř. sklokeramický panel, prasknout. Následky jsou viditelné okamžitě nebo až za chvíli. Jestliže se objeví viditelná prasklina, odpojte spotřebič okamžitě z elektrické sítě. Pokud se na horkou sklokeramickou varnou desku vysype cukr nebo pocukrovaný pokrm, otřete okamžitě varnou desku. Varné nádoby Tipy pro používání varných nádob Používejte vysoce kvalitní varné nádoby s plochým a stabilním dnem. Přenos tepla je nejlepší, když má dno varné nádoby a varná plocha stejný průměr a varná nádoba je umístěna uprostřed varné plochy. Při používání varných nádob z tvrzeného skla (Pyrex) nebo porcelánu dodržujte pokyny výrobce varné nádoby. Pokud používáte tlakové hrnce, nenechávejte je bez dozoru, dokud není dosažen požadovaný tlak. Varná plocha musí být zpočátku nastavena na maximální úroveň výkonu; během nárůstu tlaku používejte senzory ke snižování úrovně výkonu podle pokynů výrobce tlakového hrnce. Dbejte na to, aby v tlakovém hrnci nebo jakékoli jiné varné nádobě bylo vždy dost vody, protože použití prázdné varné nádoby na varné desce vede k přehřátí, které poškozuje jak nádobu, tak varnou plochu. Varné nádoby z tvrzeného skla (Pyrex) se speciálně leštěným dnem jsou vhodné pro používání na varných deskách, pokud jejich průměr odpovídá průměru varné plochy. Varné nádoby s větším průměrem mohou prasknout v důsledku tepelného namáhání. Při používání speciálních nebo neobvyklých varných nádob dodržujte pokyny výrobce příslušné nádoby. 5

6 Jestliže použijete k vaření na sklokeramické varné desce vysoce refl exní varnou nádobu (jasný kovový povrch) nebo varnou nádobu s tlustým dnem, může se příprava pokrmu o několik minut (až o 10) prodloužit. Pokud chcete vařit větší množství jídla, doporučujeme použít nádobu s plochým tmavým dnem. Nepoužívejte keramické nádobí, protože by mohlo zanechat na sklokeramické varné desce škrábance. Úspory energie Průměry varných nádob se musejí shodovat s průměrem varné plochy. Jestliže je varná nádoba příliš malá, uniká část tepla bez užitku do okolí; kromě toho se při použití příliš malé varné nádoby může poškodit varná plocha. Vždy, když je to při daném procesu vaření možné, používejte pokličky. Varná nádoba musí mít vhodnou velikost, odpovídající množství připravovaného pokrmu. Příprava malého množství pokrmu ve velké nádobě znamená plýtvání energií. Pokrmy, jejichž příprava trvá dlouhou dobu, se musejí připravovat v tlakových hrncích. Různé druhy zeleniny, brambory apod. se mohou vařit v malém množství vody, ale poklička musí být těsně uzavřená. Když se voda začne vařit, snižte úroveň výkonu tak, aby se udržovala teplota těsně nad bodem varu. Ovládání elektrických varných ploch Varné plochy se zapínají pomocí knofl íků nainstalovaných na ovládacím panelu. Symboly vedle knofl íků udávají, která varná plocha se obsluhuje kterým konkrétním knofl íkem. Topný výkon varné plochy se může nastavovat buď plynule (1 9), nebo po stupních (1 6). U přepínačů s plynulým nastavením se knofl ík může otáčet v libovolném směru. U přepínačů energie otáčejte knofl ík ve směru hodinových ručiček, pokud chcete zvýšit topný výkon, nebo proti směru hodinových ručiček, pokud chcete výkon snížit. Varná plocha se může vypnout tři až pět minut před koncem přípravy pokrmu, aby se využilo zbytkové teplo a ušetřila část energie (následující tabulka obsahuje několik příkladů využití jednotlivých úrovní výkonu). 6

7 S E 0 0 Varná plocha vypnutá Udržování teploty a ohřívání menšího množství pokrmu Ohřívání Ohřívání nebo delší vaření větších množství 4 7 Postupné vaření/smažení (např. omelety) 5 8 Smažení 6 9 Rychlé ohřívání Ovládací knoflíky varných zón levá přední levá zadní pravá zadní pravá přední Vypínač varné plochy s dvojitým prstencem Jestliže normálním způsobem otočíte ovládací vypínač varné plochy s dvojitým prstencem, aktivuje se základní (vnitřní) varná plocha. Pokud chcete aktivovat celou varnou plochu, otočte knofl ík k symbolu, který následuje za číselnými znaky, až uslyšíte klapnutí; potom otočte knofl ík zpět do požadované polohy. Celá varná plocha se vypíná otočením knofl íku zpět do polohy 0. Kontrolky Jestliže je zapnutá alespoň jedna varná plocha, svítí žlutá kontrolka (LED). U některých modelů může být tato funkce realizována prosvětlenou stupnicí nad aktivovaným knofl íkem. Výstražné kontrolky (jen u některých modelů) Sklokeramické varné desky jsou vybavené výstražnými kontrolkami v přední části panelu. Jestliže svítí určitá konkrétní výstražná kontrolka, znamená to, že je příslušná varná plocha horká (nebezpečí popálení). Když se varná plocha vypne, zůstane výstražná kontrolka rozsvícená, dokud se varná plocha neochladí pod 50 C. 7

8 Čištění a údržba Čištění 8 obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3 obrázek 4 obrázek 5 Po každém použití počkejte, až se sklokeramická varná deska ochladí, a vyčistěte ji; jinak se při příštím použití spotřebiče i nejmenší zbytek pokrmu připeče k horkému povrchu. Při pravidelném čištění a údržbě sklokeramického povrchu používejte speciální údržbové přípravky, které vytvářejí na povrchu ochrannou vrstvu, odpuzující všechny nečistoty. Před každým použitím otřete z povrchu varné desky a ze dna varné nádoby všechen prach a ostatní částečky, protože by mohly poškrábat povrch (obr. 1). Pozor: Drátěnky, brusné houby a brusné čisticí prostředky mohou poškrábat povrch varné desky. Sklokeramický povrch se může poškodit také agresivními spreji a nevhodnými nebo nedostatečně promíchanými tekutými čisticími prostředky (obr. 1 a obr. 2). Použití agresivních čisticích pomůcek na okrajích varných ploch nebo použití varných nádob s poškozeným dnem může zanechat na varné desce stopy. Lehké skvrny můžete odstranit vlhkým měkkým hadrem; potom otřete povrch do sucha (obr. 3). Skvrny od vody můžete odstranit s použitím slabého roztoku octa; nepoužívejte však tento roztok k čištění rámu (pouze u některých modelů, protože může dojít ke ztrátě lesku). Nepoužívejte agresivní spreje nebo prostředky na odstraňování vodního kamene (obr. 3). Rozsáhlejší skvrny můžete odstranit s použitím speciálních přípravků a pomůcek na čištění sklokeramických varných desek. Při používání těchto produktů postupujte podle pokynů vydaných příslušnými výrobci. Dejte pozor, abyste pečlivě odstranili všechny zbytky čisticích prostředků, protože by po zahřátí varných ploch mohly poškodit sklokeramickou varnou desku (obr. 3). Odolné a připečené zbytky můžete odstranit s použitím škrabky. Buďte opatrní, abyste se škrabkou sami neřízli! Cukr a pocukrované pokrmy mohou trvale poškodit sklokeramický povrch (obr. 5); proto je musíte ze sklokeramického povrchu co nejdříve odstranit, i když jsou varné plochy třeba ještě horké (obr. 4). Případná změna barvy sklokeramického povrchu nemá žádný vliv na jeho fungování nebo stabilitu. Takové změny barvy jsou většinou způsobené připečením zbytků potravin nebo použitím varných nádob vyrobených z materiálů, jako je hliník nebo měď, ze kterých se obtížně odstraňují skvrny. Varování: Všechna výše popsaná poškození se vztahují především ke vzhledu spotřebiče a neovlivňují přímo jeho fungování. Takové vady nemohou být předmětem záručního nároku.

9 Instalace Důležitá varování Instalaci spotřebiče do kuchyňské pracovní desky a jeho připojení k elektrické síti smí provádět pouze technik s odpovídající kvalifi kací. Dýha nebo jiná povrchová úprava součásti kuchyňského nábytku, do které má být vestavěna varná deska, musí být ošetřena žáruvzdorným lepidlem (100 C); jinak se povrch pracovního stolu může odbarvit nebo zdeformovat. Varná deska je dimenzována pro vestavbu do pracovní desky nad součástí kuchyňského nábytku o šířce 600 mm nebo větší. Po instalaci musejí být dva přední upevňovací prvky volně přístupné zespoda. Závěsné nebo nástěnné kuchyňské prvky musejí být namontované dost vysoko, aby nepřekážely v pracovním procesu. Vzdálenost mezi varnou deskou a odsávací digestoří musí být přinejmenším taková, jako je uvedeno v pokynech pro instalaci digestoře. Minimální vzdálenost je 650 mm. Vzdálenost mezi okrajem spotřebiče a sousední vysokou součástí kuchyňského nábytku musí být nejméně 40 mm. Použití ozdobných desek nebo panelů z masivního dřeva na pracovních stolech za varnou deskou je povoleno, pokud minimální vzdálenost zůstane stejná, jako je uvedeno v instalačních výkresech. Minimální vzdálenost mezi vestavěnou varnou deskou a zadní stěnou je uvedena na instalačním výkresu. Rozměry výřezu v kuchyňském pracovním stole Varné desky mohou být nainstalovány v pracovních stolech o tloušťce 30 až 50 mm. Součást kuchyňského nábytku pod varnou deskou nesmí být vybavena zásuvkami. Jestliže je součást kuchyňského nábytku provedena jako vodorovná dělicí stěna, musí být namontována nejméně 10 centimetrů od spodního povrchu pracovní desky. Prostor mezi dělicí stěnou a varnou deskou musí být prázdný; v této mezeře nesmějí být umístěny žádné předměty. 9

10 Pod touto varnou deskou smějí být nainstalované pouze trouby typu EVP4, EVP2, vybavené chladicím větrákem. Před instalací trouby musíte odstranit zadní stěnu příslušné součásti kuchyňského nábytku v prostoru výřezu pro varnou desku. Instalační procedura Pracovní stůl musí být namontovaný dokonale vodorovně. Povrchy výřezu musejí být vhodně chráněné. Připevněte upevňovací prvky (4) přiloženými šrouby (4) k levé a pravé stěně varné desky a výřezu v pracovním stole. Připojte varnou desku k elektrické síti (viz pokyny pro připojení varné desky k elektrické síti). Vložte varnou desku do výřezu a silou zatlačte shora proti pracovnímu stolu. 10

11 Připojení spotřebiče k elektrické síti Spotřebič smí připojit pouze autorizovaný kvalifi kovaný technik. Ochrana elektrického systému musí vyhovovat všem platným předpisům. K připojovacím svorkám se lze dostat po otevření, popř. po odstranění jejich krytů. Než zapojíte spotřebič, přesvědčte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá síťovému napětí ve vaší zásuvce. Typový štítek se základními informacemi je upevněný na spodní straně varné desky. Elektrický okruh musí obsahovat také vypínač všech pólů s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm, který v případě potřeby odpojuje spotřebič od elektrické sítě. Mezi vhodná zařízení patří pojistky, jističe apod. Zapojení musí být provedeno podle možností instalace a s ohledem na elektrický proud a pojistky. Za předpokladu, že jsou chráněny proti riziku požáru, mohou být spotřebiče tohoto typu nainstalovány v pracovní desce vedle součásti kuchyňského nábytku, která je vyšší než spotřebič (nainstalovaný); v tom případě však musí být na druhé straně, vedle spotřebiče, nainstalována součást kuchyňského nábytku ne vyšší než sporák. Součásti pod proudem a součásti izolace musejí být chráněné proti jakékoli možnosti přímého dotyku. VAROVÁNÍ! Před každým zásahem odpojte spotřebič od elektrické sítě. Připojte vestavnou varnou desku ke kuchyňskému sporáku s použitím dvou konektorů. Konektory jsou nainstalované na vodičích varných ploch, zatímco příslušné zásuvky jsou připevněné k rámu trouby za rozvodnou deskou. Obě části kuchyňského sporáku spojte tak, že zasunete konektory bez použití nástrojů do příslušných zásuvek. Důležité: Konstrukce konektorů umožňuje jejich zapojení pouze jedním způsobem. Proto vždy najděte správnou dvojici konektorů (zástrčka musí při lehkém tlaku snadno zajet do zásuvky a zaklapnout). Jestliže se omylem pokusíte spojit dvojici konektorů, které k sobě nepatří, jejich konstrukce vám v tom mechanicky zabrání. V takovém případě zkuste zapojit zástrčku do další zásuvky. Uzemnění vestavné varné desky Varná deska musí být uzemněna zelenožlutým uzemňovacím vodičem, který je v ní z výroby nainstalován. Připojte koncovku uzemňovacího vodiče k uzemňovací svorce na rámu trouby s použitím podložky a matice. Uzemňovací svorka je označena symbolem uzemnění. 1 - Konektorové zástrčky 2 - Konektorové zástrčky 3 - Zelenožlutý uzemňovací vodič s koncovkou 11

12 Technické parametry Typový štítek A Výrobní číslo B Kód C Model D Typ E Ochranná známka F Technické informace G Značky/symboly shody s normami VYHRAZUJEME SI PRÁVO PROVÁDĚT JAKÉKOLI ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNGOVÁNÍ SPOTŘEBIČE. SKP /cs (08-08)

Pokyny pro používání, instalaci a připojení

Pokyny pro používání, instalaci a připojení CZ Pokyny pro používání, instalaci a připojení Kombinovaná a plynová varná deska Kombinovaná a plynová varná deska Vážený zákazníku! Kombinovaná a plynová varná deska je určena pro používání v domácnostech.

Více

Pokyny pro používání, instalaci a připojení

Pokyny pro používání, instalaci a připojení CZ Pokyny pro používání, instalaci a připojení Kombinovaná a plynová varná deska Kombinovaná a plynová varná deska Vážený zákazníku! Kombinovaná a plynová varná deska je určena pro používání v domácnostech.

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH. Abychom vám mohli nabídnout prvotřídní výrobek, naše výzkumné týmy pro vás vyvinuly

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KUCHYŇSKÝ SPORÁK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI 1 Obsah Použité symboly v návodu k obsluze...2 Důležitá bezpečnostní informace...3 Instalace...3 Bezpečnost dětí...3 Během použití spotřebiče...4 Servis...5

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2 Návod k obsluze INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4 Obsah Princip činnosti, 2 Pokyny pro uživatele, 2 Instalace, 2 Používání, 2 Údržba, 4 DZ 2KIL (IX)/HA Pokyny pro instalaci, 6 Instalace, 6 Umístění

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více