Program rozvoje městyse STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje městyse STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období 2015-2020"

Transkript

1 Program rozvoje e STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období ČERVNA 2015 MAS ŠUMAVSKO

2 Obsah ÚVOD ANALYTICKÁ ČÁST... 4 CHARAKTERISTIKA MĚSTYSE... 4 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÁ ČÁST VIZE MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ PŘEHLED CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT KONTAKTY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ Str. 2

3 ÚVOD Dokument Programu rozvoje obce (PRO) je základním koncepčním dokumentem pro řízení rozvoje e Strunkovice nad Blanicí na období Na vzniku tohoto dokumentu se podílel Strunkovice nad Blanicí, zástupci veřejnosti a MAS Šumavsko, z. s. Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority e Strunkovice nad Blanicí. Zejména v malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové rovině. Jestliže nejsou uvedeny písemně, pak nejsou přístupné všem. Až písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění. Jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit a časový plán jejich naplnění a dále jsou v dokumentu definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, finanční náročnost, atd.). Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Program rozvoje obsahuje dvě základní části část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení. Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta veřejnost celý proces byl projednán na pracovní skupině. Tento dokument vznikal v průběhu prvního pololetí roku Str. 3

4 1. ANALYTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA MĚSTYSE 1.1 Území Poloha Městys Strunkovice nad Blanicí se nachází v Jihočeském kraji, v podhůří Šumavy, asi deset kilometrů severovýchodně od okresního města Prachatice. Městysem protéká řeka Blanice. Strunkovice nad Blanicí leží v nadmořské výšce 458 m. n. m. Městys Strunkovice nad Blanicí tvoří v současnosti kromě samotných Strunkovic dalších 7 místních částí. Jedná se o osady: Blanička, Malý Bor, Protivec, Svojnice, Šipoun, Velký Bor, Žichovec. Celková katastrální plocha území Strunkovice nad Blanicí činí ha. Historické souvislosti První písemná zmínka o obci pochází z roku Status e, navrácený obci 10. října 2006, byl udělen již v polovině 14. století. Právo užívat vlastní pečeť vydali Rožmberkové roku V 19. století se pro Strunkovice ujalo lidové označení Mexiko, a to v souvislosti se skupinou strunkovických mužů, kteří se zúčastnili války v Mexiku a po návratu vyprávěli o svých zážitcích. Z obce pochází slavný rod Havlasů. Jeho nejznámějšími členy jsou hudební skladatel Quido Havlasa ( ) a spisovatel Bohumil Havlasa ( ). Ve 20. století vynikl mezi rodáky význačný atomový fyzik Dr. Jaroslav Pernegr ( ). V současnosti patří mezi nejvýznamnější osobnosti Strunkovic nad Blanicí čestný občan sbormistr Theodor Pártl (1933), místní mlynář, středoškolský pedagog a sbormistr Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích. 1.2 Obyvatelstvo Demografická situace Žije zde 1232 obyvatel a hustota zalidnění obce je 49,89 obyv./km². Tabulka 1: Změna počtu obyvatel a věkové poměry v i Strunkovice nad Blanicí Počet obyvatel v roce 2013 Změna počtu obyvatel ( ) 0-14 let (%) 65 a více let (%) Index stáří Změna podílu obyvatel 0-14 let ( ) Změna podílu obyvatel 65+ let ( ) Strunkovice nad Blanicí ,64 15,75 % 15,42 % 97,94 109,97 94,89 ORP Str. 4

5 Okres ,72 15,45 % 16,22 % 104,98 106,25 76,39 Kraj ,51 15,06 % 17,47 % 116,02 103,28 79,13 ČR ,02 15,01 % 17,37 % 115,73 101,51 80,25 (Zdroj: V i v porovnání s ORP, okresem, či krajem mají nejvyšší % dospívající mládeže do 14 let a nejnižší index stáří. Tabulka 2: Pohyb obyvatel v i Strunkovice nad Blanicí v roce 2013 Absolutně Na obyvatel Živě narození celkem 10 8 Zemřelí celkem 14 8 Přirozený přírůstek -4-3 Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo migrace 3 2 Meziroční změna počtu obyvatel -1-1 (Zdroj: V roce 2013 se v i narodilo celkem 10 dětí a zemřelo 14 obyvatel. Saldo migrace činí 3 obyvatele, tzn. meziroční změna počtu obyvatel je -1. Tabulka 3: Pohyb obyvatel v i Strunkovice nad Blanicí v roce 2013 Míra porodnosti Míra úmrtnosti Přirozený přírůstek v přepočtu na 1000 obyvatel Míra imigrace Míra emigrace Saldo migrace Meziroční změna počtu obyvatel Strunkovice nad Blanicí Okres Kraj Str. 5

6 ČR (Zdroj: V roce 2013 byla v i 8 % míra porodnosti i úmrtnosti a republikově byla tato hodnota na 10 %. Spolková činnost V e je velmi bohatý spolkový život. Fungují zde následující spolky a sdružení: Český svaz včelařů Demdaal Chrámový pěvecký sbor a orchestr sv. Dominika Myslivecké sdružení Strunkovice nad Blanicí Římskokatolická farnost Strunkovice nad Blanicí Sbory dobrovolných hasičů SPORT PRO VŠECHNY Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad Blanicí Strunkovický Ochotnický Spolek TJ Blaník TJ Sokol 1.3 Hospodářství Ekonomická situace Působí zde několik podnikatelských subjektů (mezi největší patří: ZZV Prachatice a.s., ZEMPO-VOS a.s., ELKOTEX s.r.o., AGROPODNIK a.s., AGRO STRUNKOVICE s.r.o.) a živnostníků (kovovýroba, truhlárna, autoopravna, DTP studio a video studio). Pro další rozvoj jsou postupně vytvářeny nezbytné podmínky. Tabulka 4: Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v i Strunkovice nad Blanicí v roce 2013 Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%) do 10 mikropodniky 14 40,22 % malé podniky 10 3,69 % střední podniky 0 0,00 % 250 a více velké podniky 0 - nezjištěno ,09 % (Zdroj: Městys Strunkovice nad Blanicí má na svém území mikropodniky a malé podniky s počtem zaměstnanců do 50. Střední a velké podniky se zde nenacházejí. Str. 6

7 Tabulka 5: Struktura zaměstnanosti v i Strunkovice nad Blanicí podle odvětví v roce 2011 (v %) Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby Strunkovice nad Blanicí 10,40 % 33,84 % 40,64 % ORP 6,90 % 36,56 % 44,10 % Kraj 5,05 % 34,52 % 49,20 % (Zdroj: V roce 2011 byla nejvyšší zaměstnanost občanů e ve službách a nejnižší v zemědělství a lesnictví. Tyto hodnoty jsou srovnatelné s ORP, ale i krajově. Graf 1: Vývoj podílu nezaměstnaných osob (Zdroj: 1.4 Infrastruktura Kostru silniční dopravní infrastruktury tvoří silnice II. třídy (II/141, II/142) a silnice III. třídy (III/14418, III/14124, III/14126, III/14221, III/14222, III/14223, III/14225), doplněné místními a účelovými komunikacemi. Zastavitelné plochy je možno připojit ze stávajících komunikací. 1.5 Vybavenost obce K občanské vybavenosti patří: vodovod, kanalizace, ČOV, plynofikace, ZŠ, MŠ, školní družina, zdravotní středisko, lékárna, dům s pečovatelskou službou, pošta, Úřad e, kulturní dům s tělocvičnou a saunou, digitální kino, knihovna, sportovní areál (fotbalové hřiště, nohejbalové hřiště, taneční parket), sportovní střelnice, autokemp Žíchovec, vlakové a autobusové spojení, restaurace a obchody (potraviny, smíšené zboží, železářství, stavební materiály, kadeřnictví, kosmetika). Str. 7

8 Tabulka 6: Domovní a bytový fond v i Strunkovice nad Blanicí dle SLDB 2011 Počet domů 459 Počet obydlených domů 309 Podíl obydlených domů 67,32 % Podíl obydlených domů v ČR 83,40 % Počet rodinných domů 286 Podíl rodinných domů 62,31 % Podíl rodinných domů v ČR 72,18 % Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 47,80 % Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00 % (Zdroj: Dle zobrazené tabulky lze zjistit, že má 150 domů s trvale hlášenými obyvateli (rekreanty). Tabulka 7: Zdravotnická zařízení v i Strunkovice nad Blanicí v roce 2013 Počet ordinací praktického lékaře 1 Počet ordinací praktického lékaře pro děti a dorost 1 Počet ordinací stomatologa 1 Počet ordinací gynekologa Počet ordinací specialisty Počet nemocnic Počet lůžek v nemocnicích Počet lékáren 1 (Zdroj: V i se nacházejí ordinace praktického, dětského a zubního lékaře. Tabulka 8: Vývoj bytové výstavby v i Strunkovice nad Blanicí v období Počet dokončených bytů Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel 1,66 0,83 0,00 0,00 0,00 Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v kraji 3,37 3,34 3,19 3,11 2,06 Str. 8

9 Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v ČR 3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 (Zdroj: V i se zastavila výstavba nových bytů. 1.6 Životní prostředí Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V i Strunkovice nad Blanicí dosahuje koeficient hodnoty 0,52. Orná půda zaujímá 54,62 % plochy, lesy tvoří 15,32 % plochy. Graf 2: Struktura využití půdy (Zdroj: 1.7 Správa e Tabulka 9: Vývoj rozpočtového hospodaření e Strunkovice nad Blanicí v letech (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace Str. 9

10 Příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Podíl kapitálových výdajů 6,27 % 17,44 % 22,03 % 13,60 % Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 89,68 % 82,13 % 65,61 % 78,95 % (Zdroj: Porovnání hodnot od roku e - rozpočtového hospodaření. Str. 10

11 SWOT ANALÝZA SWOT analýza Silné stránky Prvky selského baroka Dobře fungující MŠ a ZŠ Existence vlastního sběrného dvora Fungující kino ve vlastnictví e Bohatý spolkový život Dům s pečovatelskou službou Existence autokempu Žíchovec Přilákání turistů do oblasti Řada hřišť a sportovišť pro realizaci volnočasových aktivit Nízká nezaměstnanost Městys zaměstnává několik pracovníků z úřadu práce Kvalitní životní prostředí Příležitosti Slabé stránky Nevyhovující stav vodovodu a kanalizační sítě Špatný stav některých pozemních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí a v místních částech Nevyhovující stav ČOV ve e i místních částech Nevyhovující stav budovy úřadu e Rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor Zchátralé návesní prostory v místních částech návsi, ve Strunkovicích náměstí Nedostatečná parkovací kapacita v i Nedostatečná kapacita MŠ Strunkovice nad Blanicí Špatný stav autobusových zastávek a čekáren Ohrožení Existence parcel ve vlastnictví e Pro výstavbu rodinných domů Rekonstrukce domu B Havlasy Prostory pro vybudování minimuzea, restaurace, ubytování Rozšíření kapacity MŠ Zkvalitnění výuky v MŠ a ZŠ Zlepšení vzhledu veřejného prostranství Revitalizace zeleně na návsích, náměstích, v areálu ZŠ Dostavba bytových jednotek v domově s pečovatelskou službou Výstavba nových bytových jednotek Ve vlastnictví e, k pronájmu Využívání dotačních titulů strukturálních fondů EU, národních dotačních programů a krajských fondů Vybudování zimního kluziště s přirozeným přítokem vody Využití knihovny a prostor školy pro celoživotní a neformální vzdělávání Narušování ovzduší lokálními zdroji vytápění Odchod mladých lidí Finanční náročnost na údržbu bytového fondu ve vlastnictví e Finanční náročnost na provoz kina Černé skládky Nedostatek finančních zdrojů na údržbu a provoz majetku e Nezrealizována protipovodňová opatření Str. 11

12 Spolupráce s místní akční skupinou MAS Šumavsko a ostatními obcemi v regionu Str. 12

13 2. STRATEGICKÁ ČÁST zpracovatel: členové pracovních skupin, zastupitelstvo e Strunkovice nad Blanicí, MAS Šumavsko, z. s. VIZE MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Kvalitní a pro obyvatele atraktivní, který se dále rozvíjí a nabízí pro občany i návštěvníky bohatý spolkový život, kulturu i vzdělávání. PŘEHLED CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT Základní přehled cílů, opatření a aktivit zobrazuje aktuální členění Strategického plánu OBCE PRO. CÍL 1 KVALITNÍ A FUNKČNÍ ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA PRO OBYVATELE OBCE 1.1 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI PITNÉ VODY AKTIVITY: Rekonstrukce vodovodu Velký Bor Rekonstrukce poškozených vodovodů a výstavba nových vodovodů ve Strunkovicích a všech místních částech Rekonstrukce a opravy stávajících vodojemů 1.2 OPATŘENÍ: REKONSTRUKCE A OPRAVY KANALIZAČNÍ SÍTĚ A ČOV AKTIVITY: Oprava kanalizace Velký Bor Oprava kanalizace Svojnice Oprava kanalizace Šipoun Oprava a čištění kanalizace Strunkovice Rekonstrukce poškozených kanalizací a souvisejících objektů a výstavba nových ve Strunkovicích a všech místních částech Modernizace stávajících a výstavba nových ČOV v místních částech Čištění a oprava požárních nádrží (Šipoun, Svojnice, Strunkovice) Rekonstrukce kanalizační přípojky a doplnění o jímku na odpadové vody sportovní Střelnice 1.3 OPATŘENÍ: ROZVOJ HROMADNÉ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY AKTIVITY: Rozšíření parkovacích kapacit ve Strunkovicích nad Blanicí Modernizace stávajících autobusových zastávek a čekáren a jejich vybavení Vybudování nové autobusové zastávky ve Strunkovicích a Protivci Oprava místních komunikací ve Velkém Boru Rekonstrukce místních komunikací a náves ve Svojnicích Oprava místních komunikací Protivec Oprava a rekonstrukce místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí Str. 13

14 Oprava místních komunikací Malý Bor Opravy a rekonstrukce všech poškozených místních komunikací a chodníků ve Strunkovicích nad Blanicí a jejích místních částech Opravy a výměna dopravního značení Pořízení zařízení na údržbu komunikací 1.4 OPATŘENÍ: KVALITNÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ AKTIVITY: Terénní a sadové úpravy zahrady u KD Svojnice Revitalizace zeleně v areálu ZŠ Revitalizace a údržba zeleně na náměstí, na návsích, veřejné prostranství a sportovní areály 1.5 OPATŘENÍ: ÚSPORA ENERGIÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY AKTIVITY: Rekonstrukce VO ve Strunkovicích a všech místních částech Aktualizace pasportu VO a návrhu optimalizace VO Rekonstrukce, opravy a dovybavení sběrného dvora ve Strunkovicích Využití fotovoltaiky na střešních obecních prostorách kina, KD, ZŠ a MŠ pro provoz objektu 1.6 OPATŘENÍ: KVALITNÍ VEŘEJNÁ ZPRÁVA AKTIVITY: Územně plánovací dokumentace Městyse Strunkovice nad Blanicí Rekonstrukce úřadu e Modernizace a technické vybavení úřadu e CÍL 2 ATRAKTIVNÍ BYDLENÍ PRO STÁVAJÍCÍ I NOVÉ OBYVATELE 2.1 OPATŘENÍ: PŘÍPRAVA PRO NOVÉ BYDLENÍ AKTIVITY: Příprava ZTV a zasíťování parcel vhodných pro výstavbu rodinných domů ve Strunkovicích nad Blanicí 2.2 OPATŘENÍ: ROZVOJ KAPACIT PRO OBECNÍ BYDLENÍ AKTIVITY: Výstavba nájemních bytů v půdních prostorách č.p. 95 ve Strunkovicích nad Blanicí Rekonstrukce, opravy a údržba stávajícího bytového fondu 2.3 OPATŘENÍ: PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY AKTIVITY: Dostavba II. etapy domu s pečovatelskou službou ve Strunkovicích nad Blanicí 2.4 OPATŘENÍ: ŘEŠENÍ NÁVESNÍCH PROSTOR AKTIVITY: Rekonstrukce náměstí a přilehlého okolí Strunkovice nad Blanicí Rekonstrukce návesních prostor všech místních částí Zpracování studií a projektových dokumentací pro stavební povolení všech návesních prostor všech místních částí Strunkovic Rekonstrukce veřejných prostor Strunkovic včetně všech místních částí Rekonstrukce domu B. Havlasy na náměstí ve Strunkovicích CÍL 3 ROZVINUTÝ KOMUNITNÍ ŽIVOT V MĚSTYSY 3.1 OPATŘENÍ: PODPORA SPOLKŮ AKTIVITY: Hřiště Velký Bor a Strunkovice nad Blanicí Str. 14

15 Rekonstrukce hřiště za KD ve Strunkovicích nad Blanicí Víceúčelové sportovní hřiště Strunkovic nad Blanicí Sportovní hala Strunkovic nad Blanicí Vybavení nové sportovní haly Strunkovic nad Blanicí a řešení vytápění Rekonstrukce, modernizace, dostavba Autokempu Žíchovec Říční plovárna Strunkovic nad Blanicí Zimní kluziště Strunkovic nad Blanicí Dovybavení dětských hřišť herními prvky a mobiliářem ve všech místních částech e 3.2 OPATŘENÍ: VYBUDOVÁNÍ KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVITY: Vybavení komunitního centra a drobné stavební úpravy ve Velkém Boru Oprava budovy osadního výboru Velký Bor Oprava KD Svojnice 3.3 OPATŘENÍ: INVESTICE DO SPOLKOVÝCH A KULTURNÍCH PROSTOR AKTIVITY: Rekonstrukce KD a tělocvičny Strunkovice + dovybavení Dovybavení sportovní střelnice Strunkovice Modernizace kina Strunkovice Výstavba hasičské zbrojnice se zázemím ve Velkém Boru Nákup dvougaráže ve Velkém Boru, následná oprava CÍL 4 KVALITNÍ A DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 OPATŘENÍ: PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITY: Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ Strunkovice Rozšíření kapacity MŠ a zkvalitnění předškolního vzdělávání Strunkovice 4.2 OPATŘENÍ: PODPORA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITY: Rekonstrukce budovy ZŠ Strunkovice I. stupeň Rekonstrukce budovy II. stupně ZŠ Strunkovice a zpevněných ploch školy Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků v areálu ZŠ 4.3 OPATŘENÍ: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITY: Využití knihovny a prostor školy pro celoživotní vzdělávání a pro neformální vzdělávání Dovybavení knihovny nábytkem a zařízením CÍL 5 BEZPEČNÝ MĚSTYS 5.1 OPATŘENÍ: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ AKTIVITY: Odlehčení kanalizace v ul. Protivecká (Strunkovice nad Blanicí) Snížení nivelity v ul. Protivecká (Strunkovice nad Blanicí) Protipovodňová opatření ve sportovním areálu Strunkovice nad Blanicí Protipovodňová opatření proti přívalovým dešťům Strunkovice nad Blanicí a místní části Str. 15

16 5.2 OPATŘENÍ: PREVENCE DALŠÍCH RIZIK V MĚSTYSY AKTIVITY: Opravy, údržba, rekonstrukce rozhlasu ve Strunkovicích a všech místních částech Revitalizace hasičáren (Protivec, Šipoun, Svojnice, Strunkovice) Revitalizace chodníku Ulice Protivecká CÍL 6 AKTIVNÍ PÉČE A VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 6.1 OPATŘENÍ: STRAVEBNÍ OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ AKTIVITY: Opravy malých kaplí a božích muk v k.ú. Strunkovice, Svojnice, Žíchovec, Šipoun, V.Bor a Protivec Oprava návesní kaple Blanička Oprava návesní kaple Svojnice Rekonstrukce budovy fary (muzeum ) ve Strunkovicích nad Blanicí 6.2 OPATŘENÍ: PÉČE O ZESNULÉ AKTIVITY: Rekonstrukce a opravy a udržování hřbitova Opravy a údržby pomníků padlích Zbudování kolumbária (uložení uren) 6.3 OPATŘENÍ: REALIZACE PROJEKTU SPOLUPRÁCE (MEZIOBECNÍ, MIKROREGIONÁLNÍ, MASKOVÁ) AKTIVITY: Příprava projektů spolupráce obcí v regionu Aktivita zapojení do činnosti místní akční skupiny Str. 16

17 CÍL 1 KVALITNÍ A FUNKČNÍ ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA PRO OBYVATELE OBCE 1.1 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI PITNÉ VODY STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V i a jeho místních částech se nachází místy poškozený vodovod, který je potřeba opravit. Nutná je postupná rekonstrukce vodovodů jak v i, tak i v jeho místních částech. Dále je potřeba vystavět nové vodovody, které v určitých částech i chybí. Dalším bodem je rekonstrukce a oprava stávajících vodojemů v i. AKTIVITY: Rekonstrukce vodovodu Velký Bor Rekonstrukce poškozených vodovodů a výstavba nových vodovodů ve Strunkovicích a všech místních částech Rekonstrukce a opravy stávajících vodojemů AKTIVITA: Rekonstrukce vodovodu Velký Bor Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení s častými úniky vody. Nedostatečné dimenze. Chybí požární hydranty. Staré vedení je nepřístupné (vedeno přes oplocené zahrady a dvory) AKTIVITA: Rekonstrukce poškozených vodovodů a výstavba nových vodovodů ve Strunkovicích a všech místních částech Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: V některých místních částech vodovod není řešen. Blanička vlastní studny). Malý Bor a Svojnice - sdružení vlastníků vodovodů S ohledem na zajištění kvality a množství vody lze do budoucna předpokládat napojení na JVS a následnou rekonstrukci všech vodovodních objektů. Str. 17

18 1.1.3 AKTIVITA: Rekonstrukce a opravy stávajících vodojemů Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Vodojem v Malém Boru a Svojnicích nejsou ve vlastnictví e, v případě, že je do vlastnictví získá, bude nutná jejich oprava. Zatím celkem 5 vodojemů. 1.2 OPATŘENÍ: REKONSTRUKCE A OPRAVY KANALIZAČNÍ SÍTĚ A ČOV STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V i a místních částech se nachází kanalizace, která je zastaralá a je nutná její postupná rekonstrukce. Dalším bodem je modernizace ČOV, jelikož je zastaralá a bylo by vhodné zavedení nových moderních technologií. V místních částech se nachází požární nádrže, ale jejich stav je nevyhovující. Jsou zarostlé, špinavé a nutná je jejich obnova a vyčištění. AKTIVITY: Oprava kanalizace Velký Bor Oprava kanalizace Svojnice Oprava kanalizace Šipoun Oprava a čištění kanalizace Strunkovice Rekonstrukce poškozených kanalizací a souvisejících objektů a výstavba nových ve Strunkovicích a všech místních částech Modernizace stávajících a výstavba nových ČOV v místních částech Čištění a oprava požárních nádrží (Šipoun, Svojnice, Strunkovice) Rekonstrukce kanalizační přípojky a doplnění o jímku na odpadové vody sportovní Střelnice AKTIVITA: Oprava kanalizace Velký Bor Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení, místy otevřená stoka. Rozbité kanálové šachty a vpusti. Chybějící kanálové koše. Str. 18

19 1.2.2 AKTIVITA: Oprava kanalizace Svojnice Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení, místy otevřená stoka. Rozbité kanálové šachty a vpusti. Chybějící kanálové koše AKTIVITA: Oprava kanalizace Šipoun Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení, místy otevřená stoka. Rozbité kanálové šachty a vpusti. Chybějící kanálové koše AKTIVITA: Oprava a čištění kanalizace Strunkovice Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení, rozbité kanálové šachty a vpusti. Chybějící kanálové koše. Čištění přívodního potrubí na ČOV, které je vzhledem k minimálnímu spádu a přívalovým dešťům zaneseno. Str. 19

20 1.2.5 AKTIVITA: Rekonstrukce poškozených kanalizací a souvisejících objektů a výstavba nových ve Strunkovicích a všech místních částech Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: AKTIVITA: Modernizace stávajících a výstavba nových ČOV v místních částech Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: AKTIVITA: Čištění a oprava požárních nádrží (Šipoun, Svojnice, Strunkovice) Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: AKTIVITA: Rekonstrukce kanalizační přípojky a doplnění o jímku na odpadové vody sportovní Střelnice Str. 20

21 Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Na kanalizační přípojce je zpětná klapka. Při povodních se zpětná klapka uzavře a odpadová voda se naakumuluje v jímce. Při vrácení do normálního stavu se zpětná klapka otevře a odpadní vody odtečou do ČOV. 1.3 OPATŘENÍ: ROZVOJ HROMADNÉ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE Některé místní komunikace a chodníky v i a jeho místních částech jsou ve špatném stavu, proto je nutná jejich postupná rekonstrukce. Také je potřeba rekonstrukce a modernizace autobusových zastávek, čekáren a jejich vybavení. AKTIVITY: Rozšíření parkovacích kapacit ve Strunkovicích nad Blanicí Modernizace stávajících autobusových zastávek a čekáren a jejich vybavení Vybudování nové autobusové zastávky ve Strunkovicích a Protivci Oprava místních komunikací ve Velkém Boru Rekonstrukce místních komunikací a náves ve Svojnicích Oprava místních komunikací Protivec Oprava a rekonstrukce místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí Oprava místních komunikací Malý Bor Opravy a rekonstrukce všech poškozených místních komunikací a chodníků ve Strunkovicích nad Blanicí a jejích místních částech Opravy a výměna dopravního značení Pořízení zařízení na údržbu komunikací AKTIVITA: Rozšíření parkovacích kapacit ve Strunkovicích nad Blanicí Bezpečnost Náklady: Ve Strunkovicích nad Blanicí (nádraží, DPS, domy nájemného bydlení a v místních částech). Str. 21

22 1.3.2 AKTIVITA: Modernizace stávajících autobusových zastávek a čekáren a jejich vybavení Bezpečnost Náklady: Strunkovice, Malý Bor, Velký Bor, Šipoun, Svojnice AKTIVITA: Vybudování nové autobusové zastávky ve Strunkovicích a Protivci Bezpečnost Náklady: včetně terénních úprav AKTIVITA: Oprava místních komunikací ve Velkém Boru Dopravní infrastruktura Náklady: povrch je pouze mlatový, poškozený asfaltový povrch AKTIVITA: Rekonstrukce místních komunikací a náves ve Svojnicích Dopravní infrastruktura Str. 22

23 Náklady: Asfalty jsou poškozené opravami vodovodu, kanalizace a výkopy po plynofikaci. Místy zcela asfaltový povrch chybí. Obrubníky jsou rozbité AKTIVITA: Oprava místních komunikací Protivec Dopravní infrastruktura Náklady: Povrch místy zcela zničen, popraskán AKTIVITA: Oprava a rekonstrukce místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí Dopravní infrastruktura Náklady: Poškozené povrchy, propadlé povrchy po opravách kanalizace, vody a plynu. Utopené kanálové vpusti. Poškozené obrubníky. Chodníky podél cest chybí, nebo jsou rozbité. Rovněž nejsou bezbariérové a nevyhovují pro jízdu s kočárky, kárkou či na invalidním vozíku AKTIVITA: Oprava místních komunikací Malý Bor Dopravní infrastruktura Str. 23

24 Náklady: Povrch je z části asfaltový, poškozený AKTIVITA: Opravy a rekonstrukce všech poškozených místních komunikací a chodníků ve Strunkovicích nad Blanicí a jejích místních částech Dopravní infrastruktura Náklady: AKTIVITA: Opravy a výměna dopravního značení Bezpečnost Náklady: AKTIVITA: Pořízení zařízení na údržbu komunikací Bezpečnost Náklady: Str. 24

25 Pro zimní i letní údržbu metení, kropení, sečení, příkopový mulčovač, štěpkovač, prohrnování apod. Obrázek 1: Strunkovice - parkoviště ul.prachatická - Bavorovská Obrázek 2: BUS zastávka Protivec Obrázek 3: místní komunikace Protivec 1.4 OPATŘENÍ: KVALITNÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE Zkrášlení a obnovování krajiny v i je nedílnou součástí rozvoje e. Vybudování aleje či jiné zeleně pozitivně působí nejen na obyvatele, ale i na funkci krajiny a její biodiverzitu. V souvislosti s tímto cílem je potřeba zrevitalizovat zeleň v areálu základní školy a zahrady u kulturního domu. AKTIVITY: Terénní a sadové úpravy zahrady u KD Svojnice Revitalizace zeleně v areálu ZŠ Revitalizace a údržba zeleně na náměstí, na návsích, veřejné prostranství a sportovní areály AKTIVITA: Terénní a sadové úpravy zahrady u KD Svojnice Revitalizace krajiny Str. 25

26 Náklady: AKTIVITA: Revitalizace zeleně v areálu ZŠ Revitalizace krajiny Náklady: Terénní úpravy, sadová výsadba, mobiliář AKTIVITA: Revitalizace a údržba zeleně na náměstí, na návsích, veřejné prostranství a sportovní areály Revitalizace krajiny Náklady: Ředitel ZŠ Terénní úpravy, sadová výsadba, mobiliář. 1.5 OPATŘENÍ: ÚSPORA ENERGIÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V i a místních částech se nachází zastaralé veřejné osvětlení. Nutná je jeho postupná rekonstrukce. V souvislosti s úsporou energie by bylo vhodné umístit fotovoltaiku na střešní prostory kina a kulturního domu, a tím čerpat energii na provoz objektů. Strunkovice provozují vlastní sběrný dvůr, avšak je nutná jeho rekonstrukce a dovybavení. Str. 26

27 AKTIVITY: Rekonstrukce VO ve Strunkovicích a všech místních částech Aktualizace pasportu VO a návrhu optimalizace VO Rekonstrukce, opravy a dovybavení sběrného dvora ve Strunkovicích Využití fotovoltaiky na střešních obecních prostorách kina, KD, ZŠ a MŠ pro provoz objektu AKTIVITA: Rekonstrukce VO ve Strunkovicích a všech místních částech Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Stožáry veřejného osvětlení jsou zastaralé, mnohde umístěny vprostřed chodníků. Osvětlovací tělesa jsou často nefunkční, poruchová. Nutno vyměnit za úsporné. Rozvody VO jsou v Al. Nutná výměna za Cu AKTIVITA: Aktualizace pasportu VO a návrhu optimalizace VO Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: AKTIVITA: Rekonstrukce, opravy a dovybavení sběrného dvora ve Strunkovicích Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Str. 27

28 Střechy, krovy, okapy, zpevněné plochy AKTIVITA: Využití fotovoltaiky na střešních obecních prostorách kina, KD, ZŠ a MŠ pro provoz objektu Fungování úřadu Náklady: Včetně pořízení fotovoltaiky. Obrázek 4: VO ve Strunkovicích 1.6 OPATŘENÍ: KVALITNÍ VEŘEJNÁ ZPRÁVA STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V souvislosti se správou úřadu je potřeba kompletní rekonstrukce budovy úřadu e. Jedná se o vnitřní i vnější prostory, zejména podlahy, izolace, fasáda, atd. Strunkovice nemají územní plánovací dokumentaci, nutné její vypracování. AKTIVITY: Územně plánovací dokumentace Městyse Strunkovice nad Blanicí Rekonstrukce úřadu e Modernizace a technické vybavení úřadu e AKTIVITA: Územně plánovací dokumentace Městyse Strunkovice nad Blanicí Fungování úřadu Str. 28

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ. Téma: 3. rozvoj podnikání Téma: 3.1 Podpora drobných a malých podniků Téma: 3.2 Vytváření podmínek pro příliv investic

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ. Téma: 3. rozvoj podnikání Téma: 3.1 Podpora drobných a malých podniků Téma: 3.2 Vytváření podmínek pro příliv investic ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ Téma: 1. Doprava Téma: 1.1 Výstavba a rekonstrukce místních komunikací, chodníků, parkovišť a zastávek Téma: 1.2 Dopravní bezpečnost a prevence Téma: 1.3 Pěší a cyklistická doprava Téma:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Charakteristice obce

Charakteristice obce Obec R a t m ě ř i c e, Ratměřice 72, 257 03 Jankov mail: obec@ratmerice.cz www.ratmerice.cz tel. 317 833 321, fax 317 833 289 IČO: 00473481 Obec Ratměřice je členem svazku obcí Koncepční dokument zpracovává

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU MAS Podbrněnsko, o.s. 26.9.2013 Podmínky pro bydlení shrnutí (flipchart) - Možnost dotace na zavedení systému kontroly rychlosti s napojením na nejbližší městskou policii -

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 4. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více