Program rozvoje městyse STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje městyse STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období 2015-2020"

Transkript

1 Program rozvoje e STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období ČERVNA 2015 MAS ŠUMAVSKO

2 Obsah ÚVOD ANALYTICKÁ ČÁST... 4 CHARAKTERISTIKA MĚSTYSE... 4 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÁ ČÁST VIZE MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ PŘEHLED CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT KONTAKTY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ Str. 2

3 ÚVOD Dokument Programu rozvoje obce (PRO) je základním koncepčním dokumentem pro řízení rozvoje e Strunkovice nad Blanicí na období Na vzniku tohoto dokumentu se podílel Strunkovice nad Blanicí, zástupci veřejnosti a MAS Šumavsko, z. s. Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority e Strunkovice nad Blanicí. Zejména v malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové rovině. Jestliže nejsou uvedeny písemně, pak nejsou přístupné všem. Až písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění. Jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit a časový plán jejich naplnění a dále jsou v dokumentu definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, finanční náročnost, atd.). Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Program rozvoje obsahuje dvě základní části část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení. Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta veřejnost celý proces byl projednán na pracovní skupině. Tento dokument vznikal v průběhu prvního pololetí roku Str. 3

4 1. ANALYTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA MĚSTYSE 1.1 Území Poloha Městys Strunkovice nad Blanicí se nachází v Jihočeském kraji, v podhůří Šumavy, asi deset kilometrů severovýchodně od okresního města Prachatice. Městysem protéká řeka Blanice. Strunkovice nad Blanicí leží v nadmořské výšce 458 m. n. m. Městys Strunkovice nad Blanicí tvoří v současnosti kromě samotných Strunkovic dalších 7 místních částí. Jedná se o osady: Blanička, Malý Bor, Protivec, Svojnice, Šipoun, Velký Bor, Žichovec. Celková katastrální plocha území Strunkovice nad Blanicí činí ha. Historické souvislosti První písemná zmínka o obci pochází z roku Status e, navrácený obci 10. října 2006, byl udělen již v polovině 14. století. Právo užívat vlastní pečeť vydali Rožmberkové roku V 19. století se pro Strunkovice ujalo lidové označení Mexiko, a to v souvislosti se skupinou strunkovických mužů, kteří se zúčastnili války v Mexiku a po návratu vyprávěli o svých zážitcích. Z obce pochází slavný rod Havlasů. Jeho nejznámějšími členy jsou hudební skladatel Quido Havlasa ( ) a spisovatel Bohumil Havlasa ( ). Ve 20. století vynikl mezi rodáky význačný atomový fyzik Dr. Jaroslav Pernegr ( ). V současnosti patří mezi nejvýznamnější osobnosti Strunkovic nad Blanicí čestný občan sbormistr Theodor Pártl (1933), místní mlynář, středoškolský pedagog a sbormistr Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích. 1.2 Obyvatelstvo Demografická situace Žije zde 1232 obyvatel a hustota zalidnění obce je 49,89 obyv./km². Tabulka 1: Změna počtu obyvatel a věkové poměry v i Strunkovice nad Blanicí Počet obyvatel v roce 2013 Změna počtu obyvatel ( ) 0-14 let (%) 65 a více let (%) Index stáří Změna podílu obyvatel 0-14 let ( ) Změna podílu obyvatel 65+ let ( ) Strunkovice nad Blanicí ,64 15,75 % 15,42 % 97,94 109,97 94,89 ORP Str. 4

5 Okres ,72 15,45 % 16,22 % 104,98 106,25 76,39 Kraj ,51 15,06 % 17,47 % 116,02 103,28 79,13 ČR ,02 15,01 % 17,37 % 115,73 101,51 80,25 (Zdroj: V i v porovnání s ORP, okresem, či krajem mají nejvyšší % dospívající mládeže do 14 let a nejnižší index stáří. Tabulka 2: Pohyb obyvatel v i Strunkovice nad Blanicí v roce 2013 Absolutně Na obyvatel Živě narození celkem 10 8 Zemřelí celkem 14 8 Přirozený přírůstek -4-3 Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo migrace 3 2 Meziroční změna počtu obyvatel -1-1 (Zdroj: V roce 2013 se v i narodilo celkem 10 dětí a zemřelo 14 obyvatel. Saldo migrace činí 3 obyvatele, tzn. meziroční změna počtu obyvatel je -1. Tabulka 3: Pohyb obyvatel v i Strunkovice nad Blanicí v roce 2013 Míra porodnosti Míra úmrtnosti Přirozený přírůstek v přepočtu na 1000 obyvatel Míra imigrace Míra emigrace Saldo migrace Meziroční změna počtu obyvatel Strunkovice nad Blanicí Okres Kraj Str. 5

6 ČR (Zdroj: V roce 2013 byla v i 8 % míra porodnosti i úmrtnosti a republikově byla tato hodnota na 10 %. Spolková činnost V e je velmi bohatý spolkový život. Fungují zde následující spolky a sdružení: Český svaz včelařů Demdaal Chrámový pěvecký sbor a orchestr sv. Dominika Myslivecké sdružení Strunkovice nad Blanicí Římskokatolická farnost Strunkovice nad Blanicí Sbory dobrovolných hasičů SPORT PRO VŠECHNY Sdružení sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad Blanicí Strunkovický Ochotnický Spolek TJ Blaník TJ Sokol 1.3 Hospodářství Ekonomická situace Působí zde několik podnikatelských subjektů (mezi největší patří: ZZV Prachatice a.s., ZEMPO-VOS a.s., ELKOTEX s.r.o., AGROPODNIK a.s., AGRO STRUNKOVICE s.r.o.) a živnostníků (kovovýroba, truhlárna, autoopravna, DTP studio a video studio). Pro další rozvoj jsou postupně vytvářeny nezbytné podmínky. Tabulka 4: Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v i Strunkovice nad Blanicí v roce 2013 Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%) do 10 mikropodniky 14 40,22 % malé podniky 10 3,69 % střední podniky 0 0,00 % 250 a více velké podniky 0 - nezjištěno ,09 % (Zdroj: Městys Strunkovice nad Blanicí má na svém území mikropodniky a malé podniky s počtem zaměstnanců do 50. Střední a velké podniky se zde nenacházejí. Str. 6

7 Tabulka 5: Struktura zaměstnanosti v i Strunkovice nad Blanicí podle odvětví v roce 2011 (v %) Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby Strunkovice nad Blanicí 10,40 % 33,84 % 40,64 % ORP 6,90 % 36,56 % 44,10 % Kraj 5,05 % 34,52 % 49,20 % (Zdroj: V roce 2011 byla nejvyšší zaměstnanost občanů e ve službách a nejnižší v zemědělství a lesnictví. Tyto hodnoty jsou srovnatelné s ORP, ale i krajově. Graf 1: Vývoj podílu nezaměstnaných osob (Zdroj: 1.4 Infrastruktura Kostru silniční dopravní infrastruktury tvoří silnice II. třídy (II/141, II/142) a silnice III. třídy (III/14418, III/14124, III/14126, III/14221, III/14222, III/14223, III/14225), doplněné místními a účelovými komunikacemi. Zastavitelné plochy je možno připojit ze stávajících komunikací. 1.5 Vybavenost obce K občanské vybavenosti patří: vodovod, kanalizace, ČOV, plynofikace, ZŠ, MŠ, školní družina, zdravotní středisko, lékárna, dům s pečovatelskou službou, pošta, Úřad e, kulturní dům s tělocvičnou a saunou, digitální kino, knihovna, sportovní areál (fotbalové hřiště, nohejbalové hřiště, taneční parket), sportovní střelnice, autokemp Žíchovec, vlakové a autobusové spojení, restaurace a obchody (potraviny, smíšené zboží, železářství, stavební materiály, kadeřnictví, kosmetika). Str. 7

8 Tabulka 6: Domovní a bytový fond v i Strunkovice nad Blanicí dle SLDB 2011 Počet domů 459 Počet obydlených domů 309 Podíl obydlených domů 67,32 % Podíl obydlených domů v ČR 83,40 % Počet rodinných domů 286 Podíl rodinných domů 62,31 % Podíl rodinných domů v ČR 72,18 % Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 47,80 % Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00 % (Zdroj: Dle zobrazené tabulky lze zjistit, že má 150 domů s trvale hlášenými obyvateli (rekreanty). Tabulka 7: Zdravotnická zařízení v i Strunkovice nad Blanicí v roce 2013 Počet ordinací praktického lékaře 1 Počet ordinací praktického lékaře pro děti a dorost 1 Počet ordinací stomatologa 1 Počet ordinací gynekologa Počet ordinací specialisty Počet nemocnic Počet lůžek v nemocnicích Počet lékáren 1 (Zdroj: V i se nacházejí ordinace praktického, dětského a zubního lékaře. Tabulka 8: Vývoj bytové výstavby v i Strunkovice nad Blanicí v období Počet dokončených bytů Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel 1,66 0,83 0,00 0,00 0,00 Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v kraji 3,37 3,34 3,19 3,11 2,06 Str. 8

9 Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v ČR 3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 (Zdroj: V i se zastavila výstavba nových bytů. 1.6 Životní prostředí Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V i Strunkovice nad Blanicí dosahuje koeficient hodnoty 0,52. Orná půda zaujímá 54,62 % plochy, lesy tvoří 15,32 % plochy. Graf 2: Struktura využití půdy (Zdroj: 1.7 Správa e Tabulka 9: Vývoj rozpočtového hospodaření e Strunkovice nad Blanicí v letech (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace Str. 9

10 Příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Podíl kapitálových výdajů 6,27 % 17,44 % 22,03 % 13,60 % Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 89,68 % 82,13 % 65,61 % 78,95 % (Zdroj: Porovnání hodnot od roku e - rozpočtového hospodaření. Str. 10

11 SWOT ANALÝZA SWOT analýza Silné stránky Prvky selského baroka Dobře fungující MŠ a ZŠ Existence vlastního sběrného dvora Fungující kino ve vlastnictví e Bohatý spolkový život Dům s pečovatelskou službou Existence autokempu Žíchovec Přilákání turistů do oblasti Řada hřišť a sportovišť pro realizaci volnočasových aktivit Nízká nezaměstnanost Městys zaměstnává několik pracovníků z úřadu práce Kvalitní životní prostředí Příležitosti Slabé stránky Nevyhovující stav vodovodu a kanalizační sítě Špatný stav některých pozemních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí a v místních částech Nevyhovující stav ČOV ve e i místních částech Nevyhovující stav budovy úřadu e Rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor Zchátralé návesní prostory v místních částech návsi, ve Strunkovicích náměstí Nedostatečná parkovací kapacita v i Nedostatečná kapacita MŠ Strunkovice nad Blanicí Špatný stav autobusových zastávek a čekáren Ohrožení Existence parcel ve vlastnictví e Pro výstavbu rodinných domů Rekonstrukce domu B Havlasy Prostory pro vybudování minimuzea, restaurace, ubytování Rozšíření kapacity MŠ Zkvalitnění výuky v MŠ a ZŠ Zlepšení vzhledu veřejného prostranství Revitalizace zeleně na návsích, náměstích, v areálu ZŠ Dostavba bytových jednotek v domově s pečovatelskou službou Výstavba nových bytových jednotek Ve vlastnictví e, k pronájmu Využívání dotačních titulů strukturálních fondů EU, národních dotačních programů a krajských fondů Vybudování zimního kluziště s přirozeným přítokem vody Využití knihovny a prostor školy pro celoživotní a neformální vzdělávání Narušování ovzduší lokálními zdroji vytápění Odchod mladých lidí Finanční náročnost na údržbu bytového fondu ve vlastnictví e Finanční náročnost na provoz kina Černé skládky Nedostatek finančních zdrojů na údržbu a provoz majetku e Nezrealizována protipovodňová opatření Str. 11

12 Spolupráce s místní akční skupinou MAS Šumavsko a ostatními obcemi v regionu Str. 12

13 2. STRATEGICKÁ ČÁST zpracovatel: členové pracovních skupin, zastupitelstvo e Strunkovice nad Blanicí, MAS Šumavsko, z. s. VIZE MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Kvalitní a pro obyvatele atraktivní, který se dále rozvíjí a nabízí pro občany i návštěvníky bohatý spolkový život, kulturu i vzdělávání. PŘEHLED CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT Základní přehled cílů, opatření a aktivit zobrazuje aktuální členění Strategického plánu OBCE PRO. CÍL 1 KVALITNÍ A FUNKČNÍ ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA PRO OBYVATELE OBCE 1.1 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI PITNÉ VODY AKTIVITY: Rekonstrukce vodovodu Velký Bor Rekonstrukce poškozených vodovodů a výstavba nových vodovodů ve Strunkovicích a všech místních částech Rekonstrukce a opravy stávajících vodojemů 1.2 OPATŘENÍ: REKONSTRUKCE A OPRAVY KANALIZAČNÍ SÍTĚ A ČOV AKTIVITY: Oprava kanalizace Velký Bor Oprava kanalizace Svojnice Oprava kanalizace Šipoun Oprava a čištění kanalizace Strunkovice Rekonstrukce poškozených kanalizací a souvisejících objektů a výstavba nových ve Strunkovicích a všech místních částech Modernizace stávajících a výstavba nových ČOV v místních částech Čištění a oprava požárních nádrží (Šipoun, Svojnice, Strunkovice) Rekonstrukce kanalizační přípojky a doplnění o jímku na odpadové vody sportovní Střelnice 1.3 OPATŘENÍ: ROZVOJ HROMADNÉ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY AKTIVITY: Rozšíření parkovacích kapacit ve Strunkovicích nad Blanicí Modernizace stávajících autobusových zastávek a čekáren a jejich vybavení Vybudování nové autobusové zastávky ve Strunkovicích a Protivci Oprava místních komunikací ve Velkém Boru Rekonstrukce místních komunikací a náves ve Svojnicích Oprava místních komunikací Protivec Oprava a rekonstrukce místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí Str. 13

14 Oprava místních komunikací Malý Bor Opravy a rekonstrukce všech poškozených místních komunikací a chodníků ve Strunkovicích nad Blanicí a jejích místních částech Opravy a výměna dopravního značení Pořízení zařízení na údržbu komunikací 1.4 OPATŘENÍ: KVALITNÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ AKTIVITY: Terénní a sadové úpravy zahrady u KD Svojnice Revitalizace zeleně v areálu ZŠ Revitalizace a údržba zeleně na náměstí, na návsích, veřejné prostranství a sportovní areály 1.5 OPATŘENÍ: ÚSPORA ENERGIÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY AKTIVITY: Rekonstrukce VO ve Strunkovicích a všech místních částech Aktualizace pasportu VO a návrhu optimalizace VO Rekonstrukce, opravy a dovybavení sběrného dvora ve Strunkovicích Využití fotovoltaiky na střešních obecních prostorách kina, KD, ZŠ a MŠ pro provoz objektu 1.6 OPATŘENÍ: KVALITNÍ VEŘEJNÁ ZPRÁVA AKTIVITY: Územně plánovací dokumentace Městyse Strunkovice nad Blanicí Rekonstrukce úřadu e Modernizace a technické vybavení úřadu e CÍL 2 ATRAKTIVNÍ BYDLENÍ PRO STÁVAJÍCÍ I NOVÉ OBYVATELE 2.1 OPATŘENÍ: PŘÍPRAVA PRO NOVÉ BYDLENÍ AKTIVITY: Příprava ZTV a zasíťování parcel vhodných pro výstavbu rodinných domů ve Strunkovicích nad Blanicí 2.2 OPATŘENÍ: ROZVOJ KAPACIT PRO OBECNÍ BYDLENÍ AKTIVITY: Výstavba nájemních bytů v půdních prostorách č.p. 95 ve Strunkovicích nad Blanicí Rekonstrukce, opravy a údržba stávajícího bytového fondu 2.3 OPATŘENÍ: PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY AKTIVITY: Dostavba II. etapy domu s pečovatelskou službou ve Strunkovicích nad Blanicí 2.4 OPATŘENÍ: ŘEŠENÍ NÁVESNÍCH PROSTOR AKTIVITY: Rekonstrukce náměstí a přilehlého okolí Strunkovice nad Blanicí Rekonstrukce návesních prostor všech místních částí Zpracování studií a projektových dokumentací pro stavební povolení všech návesních prostor všech místních částí Strunkovic Rekonstrukce veřejných prostor Strunkovic včetně všech místních částí Rekonstrukce domu B. Havlasy na náměstí ve Strunkovicích CÍL 3 ROZVINUTÝ KOMUNITNÍ ŽIVOT V MĚSTYSY 3.1 OPATŘENÍ: PODPORA SPOLKŮ AKTIVITY: Hřiště Velký Bor a Strunkovice nad Blanicí Str. 14

15 Rekonstrukce hřiště za KD ve Strunkovicích nad Blanicí Víceúčelové sportovní hřiště Strunkovic nad Blanicí Sportovní hala Strunkovic nad Blanicí Vybavení nové sportovní haly Strunkovic nad Blanicí a řešení vytápění Rekonstrukce, modernizace, dostavba Autokempu Žíchovec Říční plovárna Strunkovic nad Blanicí Zimní kluziště Strunkovic nad Blanicí Dovybavení dětských hřišť herními prvky a mobiliářem ve všech místních částech e 3.2 OPATŘENÍ: VYBUDOVÁNÍ KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVITY: Vybavení komunitního centra a drobné stavební úpravy ve Velkém Boru Oprava budovy osadního výboru Velký Bor Oprava KD Svojnice 3.3 OPATŘENÍ: INVESTICE DO SPOLKOVÝCH A KULTURNÍCH PROSTOR AKTIVITY: Rekonstrukce KD a tělocvičny Strunkovice + dovybavení Dovybavení sportovní střelnice Strunkovice Modernizace kina Strunkovice Výstavba hasičské zbrojnice se zázemím ve Velkém Boru Nákup dvougaráže ve Velkém Boru, následná oprava CÍL 4 KVALITNÍ A DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 OPATŘENÍ: PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITY: Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ Strunkovice Rozšíření kapacity MŠ a zkvalitnění předškolního vzdělávání Strunkovice 4.2 OPATŘENÍ: PODPORA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITY: Rekonstrukce budovy ZŠ Strunkovice I. stupeň Rekonstrukce budovy II. stupně ZŠ Strunkovice a zpevněných ploch školy Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků v areálu ZŠ 4.3 OPATŘENÍ: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITY: Využití knihovny a prostor školy pro celoživotní vzdělávání a pro neformální vzdělávání Dovybavení knihovny nábytkem a zařízením CÍL 5 BEZPEČNÝ MĚSTYS 5.1 OPATŘENÍ: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ AKTIVITY: Odlehčení kanalizace v ul. Protivecká (Strunkovice nad Blanicí) Snížení nivelity v ul. Protivecká (Strunkovice nad Blanicí) Protipovodňová opatření ve sportovním areálu Strunkovice nad Blanicí Protipovodňová opatření proti přívalovým dešťům Strunkovice nad Blanicí a místní části Str. 15

16 5.2 OPATŘENÍ: PREVENCE DALŠÍCH RIZIK V MĚSTYSY AKTIVITY: Opravy, údržba, rekonstrukce rozhlasu ve Strunkovicích a všech místních částech Revitalizace hasičáren (Protivec, Šipoun, Svojnice, Strunkovice) Revitalizace chodníku Ulice Protivecká CÍL 6 AKTIVNÍ PÉČE A VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 6.1 OPATŘENÍ: STRAVEBNÍ OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ AKTIVITY: Opravy malých kaplí a božích muk v k.ú. Strunkovice, Svojnice, Žíchovec, Šipoun, V.Bor a Protivec Oprava návesní kaple Blanička Oprava návesní kaple Svojnice Rekonstrukce budovy fary (muzeum ) ve Strunkovicích nad Blanicí 6.2 OPATŘENÍ: PÉČE O ZESNULÉ AKTIVITY: Rekonstrukce a opravy a udržování hřbitova Opravy a údržby pomníků padlích Zbudování kolumbária (uložení uren) 6.3 OPATŘENÍ: REALIZACE PROJEKTU SPOLUPRÁCE (MEZIOBECNÍ, MIKROREGIONÁLNÍ, MASKOVÁ) AKTIVITY: Příprava projektů spolupráce obcí v regionu Aktivita zapojení do činnosti místní akční skupiny Str. 16

17 CÍL 1 KVALITNÍ A FUNKČNÍ ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA PRO OBYVATELE OBCE 1.1 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI PITNÉ VODY STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V i a jeho místních částech se nachází místy poškozený vodovod, který je potřeba opravit. Nutná je postupná rekonstrukce vodovodů jak v i, tak i v jeho místních částech. Dále je potřeba vystavět nové vodovody, které v určitých částech i chybí. Dalším bodem je rekonstrukce a oprava stávajících vodojemů v i. AKTIVITY: Rekonstrukce vodovodu Velký Bor Rekonstrukce poškozených vodovodů a výstavba nových vodovodů ve Strunkovicích a všech místních částech Rekonstrukce a opravy stávajících vodojemů AKTIVITA: Rekonstrukce vodovodu Velký Bor Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení s častými úniky vody. Nedostatečné dimenze. Chybí požární hydranty. Staré vedení je nepřístupné (vedeno přes oplocené zahrady a dvory) AKTIVITA: Rekonstrukce poškozených vodovodů a výstavba nových vodovodů ve Strunkovicích a všech místních částech Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: V některých místních částech vodovod není řešen. Blanička vlastní studny). Malý Bor a Svojnice - sdružení vlastníků vodovodů S ohledem na zajištění kvality a množství vody lze do budoucna předpokládat napojení na JVS a následnou rekonstrukci všech vodovodních objektů. Str. 17

18 1.1.3 AKTIVITA: Rekonstrukce a opravy stávajících vodojemů Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Vodojem v Malém Boru a Svojnicích nejsou ve vlastnictví e, v případě, že je do vlastnictví získá, bude nutná jejich oprava. Zatím celkem 5 vodojemů. 1.2 OPATŘENÍ: REKONSTRUKCE A OPRAVY KANALIZAČNÍ SÍTĚ A ČOV STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V i a místních částech se nachází kanalizace, která je zastaralá a je nutná její postupná rekonstrukce. Dalším bodem je modernizace ČOV, jelikož je zastaralá a bylo by vhodné zavedení nových moderních technologií. V místních částech se nachází požární nádrže, ale jejich stav je nevyhovující. Jsou zarostlé, špinavé a nutná je jejich obnova a vyčištění. AKTIVITY: Oprava kanalizace Velký Bor Oprava kanalizace Svojnice Oprava kanalizace Šipoun Oprava a čištění kanalizace Strunkovice Rekonstrukce poškozených kanalizací a souvisejících objektů a výstavba nových ve Strunkovicích a všech místních částech Modernizace stávajících a výstavba nových ČOV v místních částech Čištění a oprava požárních nádrží (Šipoun, Svojnice, Strunkovice) Rekonstrukce kanalizační přípojky a doplnění o jímku na odpadové vody sportovní Střelnice AKTIVITA: Oprava kanalizace Velký Bor Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení, místy otevřená stoka. Rozbité kanálové šachty a vpusti. Chybějící kanálové koše. Str. 18

19 1.2.2 AKTIVITA: Oprava kanalizace Svojnice Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení, místy otevřená stoka. Rozbité kanálové šachty a vpusti. Chybějící kanálové koše AKTIVITA: Oprava kanalizace Šipoun Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení, místy otevřená stoka. Rozbité kanálové šachty a vpusti. Chybějící kanálové koše AKTIVITA: Oprava a čištění kanalizace Strunkovice Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Staré a poškozené potrubní vedení, rozbité kanálové šachty a vpusti. Chybějící kanálové koše. Čištění přívodního potrubí na ČOV, které je vzhledem k minimálnímu spádu a přívalovým dešťům zaneseno. Str. 19

20 1.2.5 AKTIVITA: Rekonstrukce poškozených kanalizací a souvisejících objektů a výstavba nových ve Strunkovicích a všech místních částech Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: AKTIVITA: Modernizace stávajících a výstavba nových ČOV v místních částech Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: AKTIVITA: Čištění a oprava požárních nádrží (Šipoun, Svojnice, Strunkovice) Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: AKTIVITA: Rekonstrukce kanalizační přípojky a doplnění o jímku na odpadové vody sportovní Střelnice Str. 20

21 Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Na kanalizační přípojce je zpětná klapka. Při povodních se zpětná klapka uzavře a odpadová voda se naakumuluje v jímce. Při vrácení do normálního stavu se zpětná klapka otevře a odpadní vody odtečou do ČOV. 1.3 OPATŘENÍ: ROZVOJ HROMADNÉ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE Některé místní komunikace a chodníky v i a jeho místních částech jsou ve špatném stavu, proto je nutná jejich postupná rekonstrukce. Také je potřeba rekonstrukce a modernizace autobusových zastávek, čekáren a jejich vybavení. AKTIVITY: Rozšíření parkovacích kapacit ve Strunkovicích nad Blanicí Modernizace stávajících autobusových zastávek a čekáren a jejich vybavení Vybudování nové autobusové zastávky ve Strunkovicích a Protivci Oprava místních komunikací ve Velkém Boru Rekonstrukce místních komunikací a náves ve Svojnicích Oprava místních komunikací Protivec Oprava a rekonstrukce místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí Oprava místních komunikací Malý Bor Opravy a rekonstrukce všech poškozených místních komunikací a chodníků ve Strunkovicích nad Blanicí a jejích místních částech Opravy a výměna dopravního značení Pořízení zařízení na údržbu komunikací AKTIVITA: Rozšíření parkovacích kapacit ve Strunkovicích nad Blanicí Bezpečnost Náklady: Ve Strunkovicích nad Blanicí (nádraží, DPS, domy nájemného bydlení a v místních částech). Str. 21

22 1.3.2 AKTIVITA: Modernizace stávajících autobusových zastávek a čekáren a jejich vybavení Bezpečnost Náklady: Strunkovice, Malý Bor, Velký Bor, Šipoun, Svojnice AKTIVITA: Vybudování nové autobusové zastávky ve Strunkovicích a Protivci Bezpečnost Náklady: včetně terénních úprav AKTIVITA: Oprava místních komunikací ve Velkém Boru Dopravní infrastruktura Náklady: povrch je pouze mlatový, poškozený asfaltový povrch AKTIVITA: Rekonstrukce místních komunikací a náves ve Svojnicích Dopravní infrastruktura Str. 22

23 Náklady: Asfalty jsou poškozené opravami vodovodu, kanalizace a výkopy po plynofikaci. Místy zcela asfaltový povrch chybí. Obrubníky jsou rozbité AKTIVITA: Oprava místních komunikací Protivec Dopravní infrastruktura Náklady: Povrch místy zcela zničen, popraskán AKTIVITA: Oprava a rekonstrukce místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí Dopravní infrastruktura Náklady: Poškozené povrchy, propadlé povrchy po opravách kanalizace, vody a plynu. Utopené kanálové vpusti. Poškozené obrubníky. Chodníky podél cest chybí, nebo jsou rozbité. Rovněž nejsou bezbariérové a nevyhovují pro jízdu s kočárky, kárkou či na invalidním vozíku AKTIVITA: Oprava místních komunikací Malý Bor Dopravní infrastruktura Str. 23

24 Náklady: Povrch je z části asfaltový, poškozený AKTIVITA: Opravy a rekonstrukce všech poškozených místních komunikací a chodníků ve Strunkovicích nad Blanicí a jejích místních částech Dopravní infrastruktura Náklady: AKTIVITA: Opravy a výměna dopravního značení Bezpečnost Náklady: AKTIVITA: Pořízení zařízení na údržbu komunikací Bezpečnost Náklady: Str. 24

25 Pro zimní i letní údržbu metení, kropení, sečení, příkopový mulčovač, štěpkovač, prohrnování apod. Obrázek 1: Strunkovice - parkoviště ul.prachatická - Bavorovská Obrázek 2: BUS zastávka Protivec Obrázek 3: místní komunikace Protivec 1.4 OPATŘENÍ: KVALITNÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE Zkrášlení a obnovování krajiny v i je nedílnou součástí rozvoje e. Vybudování aleje či jiné zeleně pozitivně působí nejen na obyvatele, ale i na funkci krajiny a její biodiverzitu. V souvislosti s tímto cílem je potřeba zrevitalizovat zeleň v areálu základní školy a zahrady u kulturního domu. AKTIVITY: Terénní a sadové úpravy zahrady u KD Svojnice Revitalizace zeleně v areálu ZŠ Revitalizace a údržba zeleně na náměstí, na návsích, veřejné prostranství a sportovní areály AKTIVITA: Terénní a sadové úpravy zahrady u KD Svojnice Revitalizace krajiny Str. 25

26 Náklady: AKTIVITA: Revitalizace zeleně v areálu ZŠ Revitalizace krajiny Náklady: Terénní úpravy, sadová výsadba, mobiliář AKTIVITA: Revitalizace a údržba zeleně na náměstí, na návsích, veřejné prostranství a sportovní areály Revitalizace krajiny Náklady: Ředitel ZŠ Terénní úpravy, sadová výsadba, mobiliář. 1.5 OPATŘENÍ: ÚSPORA ENERGIÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V i a místních částech se nachází zastaralé veřejné osvětlení. Nutná je jeho postupná rekonstrukce. V souvislosti s úsporou energie by bylo vhodné umístit fotovoltaiku na střešní prostory kina a kulturního domu, a tím čerpat energii na provoz objektů. Strunkovice provozují vlastní sběrný dvůr, avšak je nutná jeho rekonstrukce a dovybavení. Str. 26

27 AKTIVITY: Rekonstrukce VO ve Strunkovicích a všech místních částech Aktualizace pasportu VO a návrhu optimalizace VO Rekonstrukce, opravy a dovybavení sběrného dvora ve Strunkovicích Využití fotovoltaiky na střešních obecních prostorách kina, KD, ZŠ a MŠ pro provoz objektu AKTIVITA: Rekonstrukce VO ve Strunkovicích a všech místních částech Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Stožáry veřejného osvětlení jsou zastaralé, mnohde umístěny vprostřed chodníků. Osvětlovací tělesa jsou často nefunkční, poruchová. Nutno vyměnit za úsporné. Rozvody VO jsou v Al. Nutná výměna za Cu AKTIVITA: Aktualizace pasportu VO a návrhu optimalizace VO Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: AKTIVITA: Rekonstrukce, opravy a dovybavení sběrného dvora ve Strunkovicích Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV) Náklady: Str. 27

28 Střechy, krovy, okapy, zpevněné plochy AKTIVITA: Využití fotovoltaiky na střešních obecních prostorách kina, KD, ZŠ a MŠ pro provoz objektu Fungování úřadu Náklady: Včetně pořízení fotovoltaiky. Obrázek 4: VO ve Strunkovicích 1.6 OPATŘENÍ: KVALITNÍ VEŘEJNÁ ZPRÁVA STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V souvislosti se správou úřadu je potřeba kompletní rekonstrukce budovy úřadu e. Jedná se o vnitřní i vnější prostory, zejména podlahy, izolace, fasáda, atd. Strunkovice nemají územní plánovací dokumentaci, nutné její vypracování. AKTIVITY: Územně plánovací dokumentace Městyse Strunkovice nad Blanicí Rekonstrukce úřadu e Modernizace a technické vybavení úřadu e AKTIVITA: Územně plánovací dokumentace Městyse Strunkovice nad Blanicí Fungování úřadu Str. 28

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Program rozvoje města Rožďalovice

Program rozvoje města Rožďalovice Program rozvoje města Rožďalovice Květen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA... 2 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 3 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Strategie území správního obvodu ORP Konice

Strategie území správního obvodu ORP Konice Strategie území správního obvodu ORP Konice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a neziskového sektor na venkově Dokument je zpracován na období

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 1 REALIZAČNÍ TÝM SCLLD: Ing. Pavel Rada (MAS Východní

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více