Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz"

Transkript

1 OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka v 19,00 hodin a přivítala přítomné. Bod č. 1 Zahájení Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Jevišovka sedm dní před konáním zastupitelstva a v den konání vyhlášena místním rozhlasem. Starostka konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni viz. prezenční listina. Zapisovatelkou byla jmenována Bošiaková Jindřiška. Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zastupitelstva byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí v kanceláři starostky. Starostka navrhla ověřovatele zápisu : pp. Lukáč Miroslav a Šaroun Pavel. Nebyl předložen jiný návrh. Usnesení č. 3/1 Zastupitelé obce schvalují ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva p. Lukáče Miroslava a Šarouna Pavla Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva, do kterého byly vloženy další body. Program byl schválen. Usnesení č. 3/1-1 Zastupitelstvo Obce Jevišovka schvaluje následující program zasedání zastupitelstva : 1/ Zahájení ( přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu ) 2/ Kontrola usnesení 3/ Stavy účtů ( běžný účet, BFJ), přehled o příjmech z daní 4/ Zpráva finančního výboru 5/ Zpráva kontrolního výboru 6/ Zpráva kulturního výboru 7/ Zpráva výboru životního prostředí 8/ Značení ulic v obci 9/ Závěrečný účet za rok / Rozpočtové opatření č. 2/2012 a 3/ / Revitalizace slepého ramene 12/ Místní informační systém a digitální povodňový plán obce 13/ Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON 14/ Vodovodní přípojka bytovky 15/ Občanská vybavenost areálu volnočasových aktivit 16/ Došlá pošta, různé 17/ Závěr Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod č. 2 Kontrola usnesení

2 Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o splnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva. Uložené úkoly starostka splnila. Usnesení č. 3 /2 Zastupitelstvo obce v souladu s 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Bod č. 3 Stavy účtů Místostarosta obce ing.patrik Lukáč seznámil přítomné se stavem běžného účtu obce a o zůstatku na účtu bytového fondu Obce Jevišovka. Dále přednesl zprávu o příjmech z daní k Usnesení č. 3/ 3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zůstatky na běžném účtu a bytovém fondu Obce Jevišovka a také zprávu o příjmech z daní k Bod č. 4 - Zpráva finančního výboru Předseda finančního výboru p. Michal Vago přednesl zprávu z jednání finančního výboru ze dne Usnesení č. 3/ 4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.. Bod č. 5 - Zpráva kontrolního výboru Kontrolní výbor nemá zprávu. Bod. č. 6 Zpráva kulturního výboru Předsedkyně kulturního výboru p. Jitka Radkovičová přednesla zprávu o činnosti kulturního výboru. Zhodnotila plnění kulturního kalendáře, informovala o akcích v obci od poslední schůze a informovala o přípravě Zpravodaje č. 2/2012. Usnesení č. 3/ 6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kulturního výboru. Bod č. 7 Zpráva výboru životního prostředí Výbor se nesešel, neměl zprávu. Bod č. 8 Značení ulic v obci Starostka informovala přítomné o problému značení ulic v obci. Na základě rozhodnutí zastupitelstva proběhla mezi občany anketa o značení ulic v obci, jednak ve Zpravodaji, ale také na webu obce. Anketu odevzdalo celkem 37 občanů a všichni byli pro značení ulic, na webu hlasovalo 71 pro a 14 proti. Z důvodu spuštění základních registrů od je nutné rozhodnout, zda budou v adresách uváděny názvy ulic, či nikoliv. Starostka vyzvala zastupitele, aby se k danému problému vyjádřili. Usnesení č. 3/ 8 V souladu s 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO ruší rozhodnutí ZO ze dne o značení ulic v obci Jevišovka. Bod č. 9 Závěrečný účet za rok 2011 Závěrečný účet byl zveřejněn na elektronické i fyzické úřední desce od Usnesení č. 3/ 9 V souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:

3 Zastupitelstvo obce přijímá systémové opatření pořizování rozpočtu obce tak, jak jej schválí zastupitelstvo obce. Termín: trvale Bod. č. 10 Rozpočtové opatření č. 2/2012 Rozpočtové opatření č. 2/2012, příjmy byly navýšeny o Kč, výdaje o Kč a financování Kč je z rezervy z roku Rozpočtové opatření č. 3/2012, příjmy byly navýšeny o Kč, výdaje o Kč, financování Kč je z rezervy z roku Komentář k jednotlivým rozpočtovým opatřením podala účetní obce. Usnesení č. 3/ 10 V souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012 a rozpočtové opatření č. 3/2012 Bod č. 11 Revitalizace slepého ramene v k.ú. Jevišovka a Drnholec Starostka informovala přítomné o probíhajících jednáních k tomuto projektu. Po rozborech sedimentu a zaměření toku následují jednání s Lesy ČR a Povodím Moravy. Zhotovitel projektu VZD Invest s.r.o. Brno předložil Smlouvu o dílo č. 07/2012 ve výši Kč bez DPH ( projektová dokumentace, vyjádření a stanoviska účastníků řízení, územní a stavební řízení). Dále firma předložila Smlouvu mandátní č. 3/2012/BD ( pro zajištění dokumentace a předložení žádosti o dotaci ) ve výši Kč bez DPH. Usnesení č. 3/ 11 V souladu s 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje Smlouvu mandátní o obstarání záležitostí investora č. 3/2012/BD a Smlouvu o dílo č. 07/2012 s firmou VZD Invest s.r.o. na akci Revitalizace slepého ramene v k.ú. Jevišovka a Drnholec. Bod č. 12 Místní informační systém a digitální povodňový plán obce Starostka informovala zastupitele o společném projektu obcí Hevlín a Jevišovka. Žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Projektová dokumentace je již vypracovaná pro obě obce společně. Tímto je větší šance pro získání dotace. Mandátní smlouvu na vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci podepisuje obec Hevlín, naše obec se bude podílet 1/3 nákladů. Po schválení dotace bude sepsána Smlouva o správě svěřeného majetku na dobu 5 let po realizaci. Usnesení č. 3/12 V souladu s 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje projekt Místní informační systém a digitální povodňový plán obcí Hevlín a Jevišovka zpracovaný Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy ze Zlína. Bod č Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Starostka předložila Smlouvu č /001o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON distribuce na kabelovou přípojku ke sklepu p. Širůčkové R. Věcné břemeno úplatné jednorázově ve výši 1000 Kč. Usnesení č. 3/13 V souladu s 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje Smlouvu č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 379/14, 745/20 pro stavbu Jevišovka-kabelová smyčka Širůčková R.. Bod č Vodovodní přípojka bytovky Obyvatelé pěti domů č.p. 222,224,226,227,228 bytovek se obrátili na vedení obce s problémem havárie vodovodní přípojky, kterou jsou jejich domácnosti zásobovány pitnou vodou. Společnost VaK

4 havárii sice odstranila, ale pracovníci upozornili na nutnost rekonstrukce přípojky, jelikož je kovová a ve velmi špatném stavu. Technik firmy VaK navrhl dvě varianty, které si mají občané sami financovat, popř. požádat obec o částečné profinancování. Jelikož již v roce 1991 byla tato přípojka Darovacími smlouvami převedena na společnost VaK a domácnosti mají vodoměry ve sklepech, měla by společnost VaK provést rekonstrukci na své náklady. Zastupitelé navrhují svolat jednání občanů bytovek a vedení společnosti Vak za přítomnosti vedení obce a pověřují starostku obce svolat toto jednání co nejdříve. Bod č Občanská vybavenost areálu volnočasových aktivit Starostka informovala zastupitele o možnosti získání dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Mikulovsko z fiche 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko. Vypracovala žádost na vybavení areálu po rekonstrukci lavičkami, odpadkovými koši, nádobami na výsadbu květin, volejbalovým setem a mobilním setem na košíkovou. Usnesení č. 3/15 V souladu s 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění ZO schvaluje žádost o dotaci ze SZIF na Vybavení areálu volnočasových aktivit. Bod. č. 16 Došlá pošta, různé Starostka předložila žádost p. Miroše o možnost spolupodílnictví obce na nákladech části kanalizační přípojky k domu č.p. 47 z důvodu velké vzdálenosti možnosti připojení. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo, někteří občané budovali přípojky delší. Není možné přispívat na přípojky, samotná kanalizace je velkou finanční zátěží pro obec. Starostka informovala o opravě kanalizačních šachet před domem rodiny Mrenicové a Tičerové. Kolem těchto šachet na travnatém povrchu se rozšířili a rozmnožili potkáni a zničili utěsnění kanalizačních rour. Byla provedena deratizace a oprava šachet. Starostka informovala zastupitele o dokončovacích pracech na Intenzifikaci čistírny odpadních vod, stavba byla již odzkoušena a předána. Bude podána žádost o kolaudaci celého díla. Starostka informovala zastupitele o veřejné službě občanů. Od března nastoupilo 10 nezaměstnaných spoluobčanů s povinností odpracovat každý měsíc 20 hodin zdarma. V současné době poklesl stav na 6 uchazečů o zaměstnání. Informace o sběrném dvoru v Drnholci ( Pasohlávkách, Ivani a Perné ) čeká se na rozhodnutí o přidělení dotace Hydroprojekt Praha začíná zpracovávat pro Povodí Moravy studii proveditelnosti Dyje přírodě blízká protipovodňová opatření obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku nivy v úseku ústí Jevišovky - Hevlín. Odpady zavedený čtyřpopelnicový systém se osvědčil, byly objednány další nádoby pro domácnosti. STKO nabídlo také sběr textilu do pytlů, které budou odváženy s papírem zdarma. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. p. Lukáč Miroslav Jak pokračuje rekonstrukce areálu? Starostka informovala zastupitele o pokračování prací na Rekonstrukci areálu volnočasových aktivit. Dle dodavatele je možné ukončení prací do Bod č. 17 Usnesení a závěr Starostka konstatovala, že usnesení bylo schvalováno za každým bodem programu a z toho důvodu jej již nepředkládá. Poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání ZO.

5 Zápis vyhotoven dne Bošiakovou Jindřiškou Ing. Patrik Lukáč místostarosta obce Bošiaková Božena starostka obce Ověřovatelé zápisu: Miroslav LUKÁČ... Pavel ŠAROUN...

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 37-11/2009. Komínková

Zápis č. 37-11/2009. Komínková Zápis č. 37-11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 9.11.2009, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více