Právní aktuality / Legal update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aktuality / Legal update"

Transkript

1 PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking Pracovní právo / Labour Insolvence a reorganizace / Insolvency Restructuring Procesní právo / Litigation Daně / Tax Vývoj legislativy / Legislature progress Co se děje v PRK / What is new in PRK Anglický souhrn / English Summary Co o nás říkají / What do they say about us Pokud budete mít Vy nebo Váš kolega či kolegyně zájem o zasílání právních aktualit prosím kontaktujte Veroniku Mištovou na ové adrese anebo se zaregistrujte na našich webových stránkách. / If you or your colleague are interested in receiving our legal update, please contact Veronika Mištová at or you can register at our website. The Loan Market Association 1

2 Obsah / Content OBCHODNÍ PRÁVO... 3 Sídlo právnických osob... 3 Limitace náhrady škody ve světle judikatury Nejvyššího soudu České republiky... 3 Datové schránky - těsně před startem... 4 PRÁVO NEMOVITOSTÍ... 5 Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem... 5 BANKOVNICTVÍ... 6 Chystaná nová úprava finančního zajištění... 6 Transpozice transparenční směrnice do zákona o podnikání na kapitálovém trhu... 7 Judikatura Nejvyššího soudu ohledně nakládání s prostředky na bankovních účtech... 7 PRACOVNÍ PRÁVO... 9 Nové právní předpisy... 9 Rozšíření závaznosti KSVS Změny v procesu žádostí o víza PROCESNÍ PRÁVO Navrhovaná novela nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení Anti suit / Anti arbitration injunctions Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti INSOLVENCE A REORGANIZACE Novela insolvenčního zákona DANĚ Zdravotní pojištění Datové schránky Výdajový paušál na dopravu Změna výdajových paušálů z příjmů Sleva na vyživované dítě Nový daňový řád Skupinová registrace k DPH Daňové úniky spojené s dovozem VÝVOJ LEGISLATIVY Bankovnictví a finance Obchodní právo Občanské právo, nemovitosti Soudní řízení, insolvence Jiné CO SE DĚJE V PRK Daniela Musilová se stala partnerkou Best Lawyers Rodinný den PRK Partners Bohumil Havel nový Of Counsel Konference 3IN ENGLISH SUMMARY Corporate Real Estate Banking Labour Litigation Insolvency and Restructuring Tax What s new in PRK CO O NÁS ŘÍKAJÍ / WHAT DO THEY SAY ABOUT US

3 Sídlo právnických osob Limitace náhrady škody ve světle judikatury Nejvyššího soudu České republiky Datové schránky Sídlo právnických osob Autorka: Mgr. Radka Rutar Sídlo právnické osoby již nemusí být skutečné Dne nabyla účinnosti novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 215/2009 Sb., která implementuje evropskou směrnici č. 2006/68/ES. Novela nazývaná též "euronovelou" byla důsledkem transpozice Druhé směrnice Rady ES. Zároveň provedla nenápadnou novelu občanského zákoníku, a to zejména ustanovení o sídle právnických osob. Podle nového 19c občanského zákoníku si mohou právnické osoby s účinností od do veřejného rejstříku nechat zapsat libovolné sídlo. Nemusí tedy jako doposud jít o sídlo skutečné, tedy místo, kde byla umístěna její správa a kde se veřejnost mohla s právnickou osobou stýkat. V současné podobě 19c občanského zákoníku stačí pro zápis sídla splnit dvě podmínky: 1) Sídlo nesmí být umístěno v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti a zároveň 2) nesmí právnická osoba namítat, že její skutečné sídlo je jinde, než sama uvádí ve veřejném rejstříku. V tomto případě bude zejména kladen důraz na přijímání korespondence v zapsaném sídle právnické osoby. Předpokládá se, že tento požadavek časem zcela nahradí projekt datových schránek. Bez ohledu na výše uvedené, uvolněním formálních požadavků na zápis sídla právnických osob do veřejného rejstříku, nedošlo ke změně zákona o správě daní a poplatků a i nadále platí, že v případě, kdy právnická osoba účelově přemístí své sídlo, může finanční úřad, do jehož působnosti právnická osoba nově spadá, z oprávněných důvodů (hospodárnost, rychlost řízení, apod.) rozhodnout o "vrácení" právnické osoby zpět do působnosti původního finančního úřadu. Limitace náhrady škody ve světle judikatury Nejvyššího soudu České republiky Autoři:Mgr. Jarmila Hanzalová Mgr. Juraj Hudec Článek reaguje na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (dále jen NS ), které připouští limitaci náhrady škody formou rozšíření liberačních důvodů Již řadu let je v odborných kruzích vedena diskuse o přípustnosti smluvní limitace náhrady škody OBCHODNÍ PRÁVO 3 v obchodních závazkových vztazích. Existují dvě základní koncepce (i) na tzv. liberální a (ii) striktní přístup k dané problematice. Zastánci striktního výkladu argumentují proti limitaci náhrady škody její neurčitostí. Osoba vzdávající se předem nároku na náhradu části škody totiž neví, čeho se vzdává. Jako možné východisko zastánci striktního výkladu uvádějí možnost sjednání smluvní pokuty, jejíž sjednání zákon výslovně připouští. Naopak zastánci liberálního výkladu poukazují na praktickou potřebu limitovat rozsah náhrady škody. Praxe volá po možnosti limitace náhrady škody zejména při uzavírání smluv, jejichž plnění je pro jednu ze stran vysoce rizikové. Nemožnost omezit náhradu škody může vést k neúměrnému zvyšování nákladů těchto plnění zejména v důsledku nutnosti pojistit veškerá rizika ze smlouvy plynoucí. Rovněž poukazují na to, že institut limitace náhrady škody je běžným institutem jak v cizích právních řádech, tak i v oblasti mezinárodního obchodu. V právní praxi převažuje liberální názor, který při dodržení určitých pravidel umožňuje stranám náhradu škody smluvně limitovat. Limitace náhrady škody má odpovídat konkrétním skutkovým okolnostem případu a její smluvní úprava v smluvních ustanoveních by měla přesně specifikovat, v čem limitace spočívá. Důraz je kladen jak na precizní právní formulace, tak i na skutkové okolnosti konkrétních případů s cílem snížit nejasnosti při aplikaci a výkladu těchto ustanovení. S ohledem na odlišné interpretace ustanovení obchodního zákoníku zastánci obou přístupů dlouho netrpělivě čekali na vyjádření NS v rámci posuzování sporných případů, které přinesla praxe. Vzhledem k tomu, že většinovým názorem na limitaci náhrady škody je právě onen liberální výklad, bylo dlouho očekávané rozhodnutí NS poněkud překvapující. NS se ve svém rozhodnutí z března 2008 (32 Odo 1651/2005) bez poskytnutí hlubší právní analýzy přiklonil ve prospěch tzv. striktního právního výkladu problematické otázky, který nepřipouští možnost smluvní limitace náhrady škody. Senát bez argumentace a právní analýzy odmítnul odlišné názory na danou problematiku. Pozitivním impulzem v oblasti smluvní limitace náhrady škody je však rozhodnutí téhož senátu NS ze září 2008 (32 Odo 739/2006). V tomto pozdějším rozhodnutí, oproti výše uvedenému rozhodnutí, NS v praxi často používanou formu limitace náhrady škody připouští, a to formou rozšíření okolností vylučujících odpovědnost tzv. liberačních důvodů. Vzhledem k posunu v rozhodnutích se nabízí povzbuzení, avšak neustálené rozhodování Nejvyššího soudu v praxi působí značnou právní nejistotu a ztěžuje předvídatelnost soudních rozhodnutí. Proto průlomem v otázce smluvní limitace náhrady škody bude možná až rekodifikace soukromého práva, která počítá s řešením ve prospěch možnosti smluvní limitace náhrady škody.

4 Datové schránky - těsně před startem Autorka: Mgr. Jana Buršíková Článek navazuje na naše předchozí materiály věnované problematice datových schránek, které se zabývaly jednotlivými principy a ustanoveními této revoluční právní úpravy Nyní bychom se s vámi rádi podělili o první praktické zkušenosti s datovými schránkami a upozornili vás na některé problémy a nejasnosti, které se v souvislosti s novým předpisem aktuálně objevují. Jak jsme Vás již dříve podrobně informovali v našich Právních aktualitách z června tohoto roku (http://www.prkpartners.cz/dokument.php?jazyk=cz&dokument=1538;), k nabyl účinnosti zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále též ZEU ). Parlamentem prošla před tímto datem i novela ZEU, došlo tak k tomu, že zákon byl novelizován ještě před svou účinností. Novela, jejímž cílem bylo dořešit některé praktické problémy a posunout komplexní nastartování celého projektu (např. zavedení lhůty 90 dnů na vyzvednutí zásilky s přístupovými údaji, posunutí lhůty pro aktivaci datových schránek až do ) doznala v Poslanecké sněmovně podstatných změn a do zákonné úpravy tak byly na poslední chvíli doplněny některé poněkud překvapivé a ne zcela koncepční instituty, jako je využití datových schránek pro privátní komunikaci mezi fyzickými a právnickými osobami navzájem (byť s odloženou účinností do roku 2010). V průběhu července převážná většina tuzemských obchodních společností obdržela od České pošty a.s. obálky s přístupovými údaji pro členy statutárních orgánů. Dle dostupných zdrojů nadpoloviční většina těchto obálek již byla adresáty převzata, řada subjektů již využila přístupové údaje k nastavení a seznámení se s aplikací datových schránek. Někteří odvážlivci z řad podnikatelů i zástupců státní správy již dokonce své datové schránky zaktivovali. V této souvislosti pak stojí za to zmínit některé skutečnosti. V prvé řadě Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s provozovatelem systému Česká pošta a.s. umožnilo uživatelům datových schránek se do datové schránky přihlásit přes webové rozhraní seznámit se částečně s jejím fungováním a nastavit většinu jejích parametrů aniž by tím schránku zprovoznili (neboli aktivovali v terminologii, kterou užívá ministerstvo). Tato možnost sice nemá oporu v právní úpravě (ZEU hovoří o tom, že již prvním přihlášením příslušné osoby je datová schránka zpřístupněna, tj. laicky řešeno uvedena do provozu, termíny nastavení ani aktivace datové schránky ZEU nezná). Z hlediska nás, zatím stále trochu nedůvěřivých (budoucích) uživatelů datových schránek, je to nicméně možnost velmi pozitivní. Vedle toho lze stále využít i možnost si zřídit a zkoušet fungování testovací (DEMO) verze datových schránek zejména pro přijímání a odesílání zpráv, a to na webové adrese Dále je třeba zmínit, že nedořešeno zůstalo přebírání obálek s přístupovými údaji společnostmi, jejichž statutární orgány se dlouhodobě zdržují mimo Českou republiku. Podle konzistentně uplatňovaného postoje MVČR je ke zpřístupnění (zprovoznění) datové schránky nutné, aby se do ní poprvé přihlásil její majitel fyzická osoba, respektive některý z členů statutárního orgánu majitele - právnické osoby. Zpřístupnění datové schránky tedy není možné provést pomocí třetí osoby k tomu zmocněné (ZEU zavádí dvě kategorie takových osob, a to osoba pověřená, respektive administrátor). Naopak ze strany České pošty a.s. bylo možno získat výklad v tom smyslu, že je možno písemně pověřit administrátora, získat jeho přístupové údaje a schránku zpřístupnit jeho přihlášením. Tento výklad je dle našeho názoru, pokud ne přímo v rozporu s ustanoveními ZEU, pak tedy jeho velmi volnou interpretací. S určitým kompromisem přišla v závěru letošního léta Česká pošta a.s. když umožnila převzetí obálky s přístupovými údaji pro statutární orgány (jejich členy) zmocněncem vybaveným k tomu plnou mocí s předepsanými náležitostmi. S uvedeným problémem souvisí i nejasnost ohledně postavení administrátora, zejména to, zda je oprávněn přijímat či odesílat s právními účinky datové zprávy prostřednictvím datové schránky. Ze znění ZEU jsme vždy rozuměli, že takové oprávnění má pouze majitel datové schránky (rozuměj jeho statutární orgán (jeho členové) u právnické osoby), respektive jimi pověřená osoba (v tom rozsahu, v jakém jsou jí tato práva udělena). Administrátora jsme pak chápali jako osobu, která supluje administrativní oprávnění majitele vůči MVČR, respektive pověřeným osobám (jmenuje pověřené osoby, informuje MVČR o ztrátě přístupových údajů atd.), avšak nemá právo právně účinné manipulace s dokumenty v datové schránce. Tomu však neodpovídá koncepce formuláře pro jmenování administrátora ve vlastní aplikaci datových schránek, kde zakliknutím příslušných okének formuláře lze vymezit rozsah práv administrátora. Výběr možností je zde přitom stejný jako u oprávněné osoby a zahrnuje i možnost udělit administrátorovi právo přijímat nebo doručovat datové zprávy. Toto nám opět nepřipadá jako závěr, který je dobře možno vyvodit z ustanovení ZEU. Jednou z dalších, a to velmi důležitých otázek, které jsou aktuálně diskutovány, je i otázka, jakým způsobem nejlépe archivovat elektronické originály přečtených zpráv doručených přes datovou schránku, a to zejména s ohledem na omezenou časovou platnost certifikátu, na němž je založen elektronický podpis, kterým jsou podepisovány dokumenty obsažené v datové zprávě. Dle některých názorů se po vypršení platnosti certifikátu stává elektronický dokument nepodepsaným. Optimální řešení tohoto problému není doposud zřejmé a objevují se i extrémní názory, že jedinou bezpečnou cestou k uchování autenticity elektronických dokumentů je provést jeho autorizovanou konverzi do listinné podoby. 4

5 PRÁVO NEMOVITOSTÍ Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Autoři: Mgr. Daniela Musilová Mgr. Pavlína Sabevová Rozšíření okruhu subjektů, které se mohou domáhat právní ochrany v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů z dvou let na pět let V aktualitách z oblasti práva nemovitostí z dubna roku 2008 a následně pak z března 2009 (http://www.prkpartners.cz/dokumenty.php?id=1072&jazyk=cz) jsme Vás informovali o novele katastrálního zákona. Dnes bychom na problematiku související s katastrem nemovitostí a zápisy do katastru rádi navázali, a to informací o připravované novele zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ( Zákon ). V současné době je novela Zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve fázi prvního čtení. Novela Zákona mění okamžik, ve kterém nastávají právní účinky vkladu práva do katastru. Nově tyto účinky nastávají k okamžiku doručení návrhu na vklad práva katastru nemovitostí; tedy k okamžiku definovanému dnem, hodinou a minutou. Takto stanovený okamžik právních účinků usnadní realizaci realitních transakcí financovaných prostřednictvím hypotéčního úvěru. Podle dosavadní právní úpravy je totiž potřeba, aby zástavní právo ve prospěch banky k převáděné nemovitosti zřídil ještě prodávající a teprve pak nemovitost převedl na kupujícího; navíc nelze podat návrhy na vklad vlastnického na vklad zástavního práva v jeden den. Jeli totiž podán návrh na vklad vlastnického práva, ztrácí prodávající k počátku dne, kdy došlo k podání návrhu své vlastnické právo k nemovitosti, a nemůže ji tedy dát následně do zástavy. Nově se upravuje postup proti zamítnutí vkladu katastrálním úřadem. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu bude přípustná pouze žaloba (podle páté části občanského soudního řádu) podávané prostřednictvím katastrálního úřadu ve třicetidenní lhůtě od doručení zamítavého rozhodnutí. Během třicetidenní lhůty nebude katastrální úřad provádět žádné zápisy ohledně nemovitostí, jichž se zamítavé rozhodnutí týká. V případě, že dojde k podání žaloby, nebudou žádné zápisy prováděny až do doby, než bude katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu o podané žalobě. Důvodem je snaha, zabránit nenapravitelných škodám, ke kterým by došlo v případě, že by soud svým rozhodnutím vklad vlastnického práva povolil. Novela Zákona zavádí poznámku spornosti. Tato se zapíše, je-li podána žaloba na určení vlastnictví nemovitosti nebo na určení neplatnosti právního úkonu. Zápis poznámky spornosti nevyvolává přerušení řízení o povolení vkladu práva. Cílem je eliminovat podávání šikanózních žalob, jež mají poškodit konkurenci. Pokud soud rozhodne ve věci, ohledně které je zapsána poznámka spornosti jinak, než ji posoudil katastrální úřad, vymaže katastrální úřad povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv, které jsou v rozporu s vydaným rozhodnutím soudu. Novela Zákona se rovněž snaží vypořádat se s problematikou starých zástavních práv převzatých z pozemkových knih. Zápis těchto práv v katastru nemovitostí právně znehodnocuje dotčené nemovitosti. Stávající právní úprava nenabízí možnost, jak prokázat zánik či promlčení těchto zástavních práva a dosáhnout tak jejich výmazu z katastru nemovitostí. Novela Zákona umožní zástavním dlužníkům výmaz zástavního práva za podmínky, že složí předpokládaný dluh do soudní úschovy. Lze předpokládat, že s ohledem na inflaci a měnové reformy nebudou skládané částky zpravidla vyšší než Kč. Výmaz zástavních práv jiným způsobem není samozřejmě vyloučen. Mezi další změny obsažené v novele Zákona patří zrušení povinnosti předkládat k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí nabývací tituly pocházející z let 1992 a dřívějších, zavedení formulářového návrhu na vklad práva, nově se nebude požadovat úředně ověřený překlad podkladů ve slovenštině. V nově úpravě se počítá také s vyššími správními poplatky za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. V současnosti činí poplatek 500,- Kč bez ohledu na to, zda se jedná o vklad práva k jedné nemovitosti nebo k více nemovitostem převáděných nebo zatěžovaných jednou smlouvou a uvedených v jednom návrhu na vklad práva. Nová úprava zavádí správní poplatek ve výši 500,- Kč za navržené věcné právo k první nemovitosti a dále správní poplatek 300,- Kč za každé navržené právo k druhé a další nemovitosti; poplatek za vklad prohlášení vlastníka budovy by činil 5 000,- Kč. Výše poplatku by byla limitována maximální částkou ,- Kč. Vyšší příjmy plynoucí z vybraných správních poplatků by měly být využity na financování činnosti katastrálních úřadů a na urychlení digitalizace katastrálních map. Dle původních návrhů mělo nové znění Zákona nabýt účinnosti dnem Nicméně novela Zákona je stále v prvním čtení, což odkládá její konečné přijetí a následně účinnost na neurčito. 5

6 BANKOVNICTVÍ Chystaná nová úprava finančního zajištění Transpozice transparenční směrnice do zákona o podnikání na kapitálovém trhu Judikatura Nejvyššího soudu ohledně nakládání s prostředky na bankovních účtech Chystaná nová úprava finančního zajištění Autor: Mgr. Martin Bruthans Nutnost novelizace stávající úpravy finančního zajištění Rozšíření definice možných forem finančního zajištění Dne byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru. Tato novelizační směrnice bude mít vliv na stávající úpravu finančního zajištění v českém právním řádu. Přestože směrnice přináší jen některé dílčí úpravy (viz níže) a má být implementována do národních právních řádů až ke konci roku 2010, odbor Legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR již zahájil práci na koncepci nové právní úpravy. Nutnost novelizovat stávající úpravu finančního zajištění, dnes obsaženou zejména v obchodním zákoníku, přitom hodlá využít k celkovému přepracování úpravy, a to nejen po obsahové, ale i po formální stránce. Do budoucna by tak mělo být finanční zajištění upraveno samostatným zákonem a mělo by dojít k vypuštění příslušné úpravy z obecných ustanovení o závazkových vztazích v obchodním zákoníku (mj. s poukazem na to, že právní úprava finančního zajištění je svou podstatou kogentní a nehodí se tak do systematiky dispozitivní úpravy závazkového práva). Odbor Legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR vypracoval konzultační materiál, ve kterém vysvětluje navrhovanou koncepci nového zákona o finančním zajištění (v některých bodech ve více variantách), a tento konzultační materiál poskytl na svých internetových stránkách (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_financi_zajisteni.html) k vyjádření odborné veřejnosti. Lhůta k podání vyjádření uplynula Samotná směrnice 2009/44/ES přináší zejména rozšíření možných druhů aktiv sloužících jako finanční zajištění, kterými jsou podle stávající úpravy hotovost a finanční nástroje. Podle navrhované úpravy by mělo být možné použít pro tento účel též pohledávky z úvěru poskytnutého úvěrovou institucí. Ke zřízení finančního zajištění k úvěrovým pohledávkám přitom má postačovat předání soupisu pohledávek a není nutné jejich výslovné postoupení. Z povahy věci se tento typ aktiva jako finanční zajištění bude moci uplatnit pouze u poskytovatelů, kterými budou právě úvěrové instituce. Novelizační směrnice pak tuto změnu promítá i do dalších ustanovení původní směrnice 2002/47/ES. Další významnější změnou, kterou směrnice přináší, je částečné rozšíření definic dvou možných forem, které finanční zajištění může nabývat, tj. "dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva" (v právním řádu ČR implementována jako zajišťovací převod práva) a "dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty" (implementováno jako zástavní právo). Navrhovaný zákon, dle koncepce předložené Ministerstvem financí, však nezůstane u těchto doplnění, ale bude nejspíš zahrnovat též obsahové změny oproti stávající úpravě. Možná forma finančního zajištění by tak napříště již neměla být omezena na zástavní právo a zajišťovací převod práva, ale byla by v zásadě dispozitivní (v rámci obecných omezení daných pro formu smlouvy o finančním zajištění, pro realizaci finančního zajištění atd.). Zvažována je i změna ve vymezení osob, které mohou být poskytovateli a/nebo příjemci finančního zajištění. Od stávající liberální úpravy, dané poslední novelizací, podle které může být poskytovatelem či příjemcem jakákoli právnická osoba, je-li protistranou v zákoně výslovně uvedený subjekt, se uvažuje o návratu k omezení pouze na zákonem vymezené subjekty (úvěrové a další finanční instituce, centrální banky atd.), popř. na subjekty splňující stanovená obratová a velikostní kritéria. Konzultační materiál zatím obsahuje varianty a konkrétní způsob vymezení bude zvolen až v samotném návrhu zákona. Dalšími změnami v chystaném zákoně, o kterých je vhodné se zmínit, je výslovné zahrnutí pohledávek ze smluv o úvěru mezi pohledávky, které mohou být finančním zajištěním zajišťovány (dosud v této otázce nepanovala shoda, viz též naše dřívější Právní aktuality (http://www.prkpartners.cz/dokumenty.php?id=1069&jazyk=cz)). Na druhou stranu, projev vůle obou smluvních stran bude muset do budoucna ke vzniku finančního zajištění 6

7 výslovně směřovat, na rozdíl od stávající úpravy, kdy musí být naopak aplikace úpravy finančního zajištění výslovně vyloučena, jinak se tato úprava, jsou-li splněna obecná kritéria pro aplikaci, vždy použije (např. u zástavního práva k pohledávkám z účtu či zástavního práva k akciím, která se dnes mohou stát finančním zajištěním i "bezděčně", bez výslovného projevu vůle stran). Transpozice transparenční směrnice do zákona o podnikání na kapitálovém trhu Autor: Mgr. Ing. David Bregar Mgr. Jana Kropíková Oznamovací povinnost Čtvrtletní zpráva Uveřejnění významných podílů na hlasovacích právech kótovaných společností Práva zahraničních vlastníků akcií a dluhopisů Po nedávné zásadní novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu ( ZPKT ) v důsledku směrnice MiFID, přineslo letošní léto další vlnu nových právních předpisů zaměřených na harmonizaci vnitrostátní legislativy s komunitárním právem. Nová právní úprava, účinná od , se dotýká především oznamovacích povinností emitentů a významných akcionářů ve vztahu ke kótovaným cenným papírům podle tzv. transparenční směrnice 2004/109/ES, dále pak stanoví nová kritéria pro posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru podle směrnice 2007/44/ES. K transpozici výše uvedených komunitárních směrnic došlo prostřednictvím novely ZPKT a několika dalších souvisejících právních předpisů. Podrobnější pravidla v tomto směru přinášejí prováděcí vyhlášky České národní banky, regulátora českého kapitálového trhu. Ve vztahu k pravidelným oznamovacím povinnostem emitentů kótovaných cenných papírů bylo důsledně uplatněno pravidlo domovského státu. Díky tomu jsou emitenti, jejichž cenné papíry jsou kótovány na trzích ve více členských státech EU, povinni dodržovat pravidla pouze jednoho z nich. Novelizovaný ZPKT se tedy nově aplikuje pouze na ty emitenty, jejichž domovským státem je Česká republika. Řada zahraničních emitentů, jejichž cenné papíry jsou v ČR přijaty k obchodování tak nadále nebudou nuceni splňovat požadavky svého domovského státu a ČR současně. Kromě podrobnějších požadavků týkajících se náležitostí obsahu výroční a pololetní zprávy emitentů kótovaných cenných papírů, byla zcela nově zavedena také tzv. čtvrtletní zpráva. Jejím smyslem je poskytnout investorům základní informace také v období mezi uveřejněním výroční a pololetní zprávy. Nicméně skutečný dopad zákonného požadavku na zpracování čtvrtletní zprávy nebude zřejmě tak významný, jelikož povinnost uveřejňovat podobné informace byla a je obvykle vyžadována již samotnými organizátory regulovaných trhů. Novela rovněž přináší změnu v povinnosti akcionářů uveřejňovat významné podíly na hlasovacích právech kótovaných společností. Postata této povinnosti zůstává nezměněna, daná problematika je nicméně nyní rozvedena detailněji včetně popisu výjimek z této povinnosti. Vzhledem k tomu, že významná část kótovaných akcií a dluhopisů je v každé zemi typicky držena zahraničními vlastníky, stala se cílem nové úpravy mimo jiné i snaha co možná nejvíce usnadnit těmto vlastníkům (avšak nejen jim) výkon jejich práv. V mnoha případech totiž zahraniční vlastníci čelí významným formálním překážkám výkonu svých práv oproti domácím subjektům. Emitenti jsou nyní povinni zpřístupnit formulář plné moci k zastupování vlastníka kótovaných akcií a dluhopisů na valné hromadě či schůzi vlastníků dluhopisů. Nicméně i nadále mohou tito vlastníci předkládat plné moci v jiné než společnostmi navržené formě a společnosti jsou povinny je akceptovat. Nově je rovněž umožněno, aby kótované společnosti komunikovaly se svými akcionáři, popř. vlastníky jí emitovaných dluhopisů, pouze elektronicky (tj. např. prostřednictvím u, SMS zpráv či webových stránek s přístupovými hesly). Poslední oblastí, která byla transpozicí významně ovlivněna, je úprava postupu při dosažení či překročení prahů kvalifikovaných účastí na subjektech profesionálně působících ve finančním sektoru (jako např. banky, organizátoři regulovaných trhů, obchodníci s cennými papíry, spořitelní a úvěrní družstva a další), jejichž nabytí, zvýšení či pozbytí podléhá souhlasu České národní banky. Judikatura Nejvyššího soudu ohledně nakládání s prostředky na bankovních účtech Autor: Mgr. Martin Bruthans V nedávné době bylo publikováno několik rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, která se týkají nakládání s peněžními prostředky na bankovních účtech a která tak mohou být zajímavá pro bankovní praxi Vklad na účtu jako předmět dědictví Rozsudkem ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1219/2006, Nejvyšší soud rozhodoval ve sporu, který se týkal žaloby na určení, že vklad na účtu, vedený u banky, náleží do dědictví po zemřelé. Dle zanechané závěti měla být žalobkyně dědicem "veškerých peněžních prostředků, které zemřelá vlastnila ke dni své smrti, a to jak na hotovosti, tak formou úspor u peněžních ústavů"; dědicem "veškerého ostatního majetku zemřelé a majetkových práv, která nezanikla její smrtí", byl ustanoven žalovaný. V této souvislosti vznikl spor mj. o to, zda dědicem "účtu" a "vkladu na účtu" je žalobkyně nebo žalovaný, resp. zda "vklad na účtu" vůbec je předmětem dědictví. 7

8 Nejvyšší soud v dané věci argumentoval, že "přestože obchodní zákoník používá v ustanoveních 708 a násl. termín "majitel účtu", účet sám o sobě nemá majetkovou hodnotu a peněžní prostředky na něm uložené jsou v majetku peněžního ústavu. Za "majitele účtu" je třeba z pohledu ustanovení obchodního zákoníku o běžném a vkladovém účtu považovat osobu, pro kterou peněžní ústav zřídil na základě smlouvy účet. Na základě smlouvy o běžném nebo vkladovém účtu je peněžní ústav povinen přijmout na účet peněžité vklady učiněné majitelem účtu nebo platby uskutečněné v jeho prospěch bez zřetele k tomu, kdo je majitelem peněžních prostředků, které se tímto na účet ukládávají. Při provádění výplat z účtu se peněžní ústav řídí pokyny majitele účtu; skutečnost, kdo byl majitelem peněžních prostředků uložených na úctě, tu opět není významná." Na základě této argumentace Nejvyšší soud dovodil, že závěr napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, podle kterého "do dědictví po zemřelé náleží vklad na účtu", není správný, protože peněžní prostředky na účtu jsou v majetku peněžního ústavu, a napadené rozhodnutí zrušil. Nakládání s prostředky na účtu v rámci SJM Poněkud jinou argumentaci zvolil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne , sp. zn. 22 Cdo 2793/2006, když rozhodoval o tom, zda je žalobkyně oprávněna disponovat s peněžními prostředky na účtu v situaci, kdy dispoziční oprávnění k účtu má sjednáno pouze její manžel jako žalovaný, avšak na účtu jsou uloženy prostředky ze společného jmění manželů. Nejvyšší soud v tomto případě sice potvrdil rozhodnutí nižšího soudu, kterým byla žaloba zamítnuta, avšak s poukazem na to, že uplatněný nárok (tj. právo disponovat s prostředky na účtu, zahrnují-li tyto prostředky i majetek ve společném jmění manželů) nemá oporu ve hmotném právu. Nejvyšší soud tak ve své argumentaci připustil, že peněžní prostředky na účtu by mohly být součástí společného jmění manželů (tedy majetkem vkladatele, nikoli peněžního ústavu), v rozporu s výše citovaným judikátem. Je však možné, že Nejvyšší soud, odkazujíc na " prostředky na účtu, které jsou ve společném jmění manželů", měl na mysli spíše pohledávky na výplatu z účtu. Bezdůvodné obohacení při výplatě z účtu bez dispozičního práva Posledním komentovaným judikátem je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne Sp. zn. 33 Odo 912/2006. V dané věci šlo o spor o vydání bezdůvodného obohacení, ke kterému mělo dojít na straně žalované. Žalovaná vybrala z účtu u banky (která byla žalobkyní v daném sporu) formou výběru na přepážce hotovost, přestože majitel účtu (její manžel) již v danou chvíli zrušil její dříve zřízené dispoziční oprávnění k finančním prostředkům na tomto účtu, aniž jí to sdělil. O zrušení dispozičního oprávnění žalovanou neinformoval ani zaměstnanec banky, realizující výběr hotovosti. Majitel účtu následně vyplacení částky u banky reklamoval, ta mu ji musela vrátit a její zaplacení vymáhala po žalované. Zatímco soud prvního soudu i odvolací soud rozhodli ve prospěch žalované (tj. manželky majitele účtu, realizující výběr), s poukazem na její dobrou víru při využití dispozičního oprávnění k účtu a na skutečnosti, že na její straně nedošlo k porušení žádné právní povinnosti, Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch žalující banky. Nejvyšší soud argumentoval tím, že "peněžní prostředky na účtu vedeném peněžním ústavem nejsou v majetku majitele účtu, v jehož prospěch byl tento účet zřízen, nýbrž v majetku peněžního ústavu. Oprávnění majitele účtu, jakož i osob majících k účtu dispoziční oprávnění, spočívající v tom, aby na základě jeho příkazu byly vyplaceny peněžní prostředky z účtu u peněžního ústavu, představuje proto pouze pohledávku z účtu u peněžního ústavu." V daném případě tak žalované, po zrušení jejího dispozičního oprávnění, podle Nejvyššího soudu nemohlo vzniknout oprávnění k výplatě finančních prostředků z účtu na základě jejího příkazu (tj. nemohla vzniknout pohledávka z účtu u žalobkyně bylo jí tedy plněno bez právního důvodu a došlo u ní ke vzniku bezdůvodného obohacení, které byla povinna vydat. Shrnutí Z komentovaných judikátů je tedy zřejmé, že Nejvyšší soud poměrně konstantně vyjadřuje názor, že prostředky na účtu nejsou majetkem majitele účtu (vkladatele), ale peněžního ústavu, který účet vede; na tom podle nás nic nemění ani druhý shora citovaný judikát, protože tato otázka nebyla v daném případě při rozhodování Nejvyššího soudu zásadní. Majiteli účtu pouze vzniká pohledávka na výplatu těchto prostředků z účtu na základě příkazu; podle třetího citovaného judikátu přitom takovou pohledávku má nejen majitel účtu, ale i osoba s dispozičním právem k účtu. V této souvislosti považujeme za vhodné upozornit na to, že tato ustálená judikatura Nejvyššího soudu se ovšem v rozporu s ustanoveními upravujícími finanční zajištění ( 323a a násl. obchodního zákoníku), která výslovně počítají s tím, že finanční zajištění může být majitelem účtu zřízeno i k prostředkům na účtu (viz 323d odst. 1, ve spojení s 323a odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku). Jakkoli je tato koncepce převzata do českého práva "uměle" v důsledku implementace příslušné směrnice EU, je zjevné, že tento rozpor zůstává zatím Nejvyšším soudem nepovšimnut. 8

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2011 Tento materiál se snaží o shrnutí aktuálně velmi diskutovaného problému souběhu pracovního poměru a výkonu funkce jednatelů a členů představenstev obchodních společností,

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 52/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci

Více

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu.

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. PRÁVNÍ NEWS legislativa 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. Zákon o e-governmentu zavádí dvě klíčové novinky, které výrazným způsobem ovlivní všechny procesy

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více