Právní aktuality / Legal update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aktuality / Legal update"

Transkript

1 PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking Pracovní právo / Labour Insolvence a reorganizace / Insolvency Restructuring Procesní právo / Litigation Daně / Tax Vývoj legislativy / Legislature progress Co se děje v PRK / What is new in PRK Anglický souhrn / English Summary Co o nás říkají / What do they say about us Pokud budete mít Vy nebo Váš kolega či kolegyně zájem o zasílání právních aktualit prosím kontaktujte Veroniku Mištovou na ové adrese anebo se zaregistrujte na našich webových stránkách. / If you or your colleague are interested in receiving our legal update, please contact Veronika Mištová at or you can register at our website. The Loan Market Association 1

2 Obsah / Content OBCHODNÍ PRÁVO... 3 Sídlo právnických osob... 3 Limitace náhrady škody ve světle judikatury Nejvyššího soudu České republiky... 3 Datové schránky - těsně před startem... 4 PRÁVO NEMOVITOSTÍ... 5 Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem... 5 BANKOVNICTVÍ... 6 Chystaná nová úprava finančního zajištění... 6 Transpozice transparenční směrnice do zákona o podnikání na kapitálovém trhu... 7 Judikatura Nejvyššího soudu ohledně nakládání s prostředky na bankovních účtech... 7 PRACOVNÍ PRÁVO... 9 Nové právní předpisy... 9 Rozšíření závaznosti KSVS Změny v procesu žádostí o víza PROCESNÍ PRÁVO Navrhovaná novela nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení Anti suit / Anti arbitration injunctions Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti INSOLVENCE A REORGANIZACE Novela insolvenčního zákona DANĚ Zdravotní pojištění Datové schránky Výdajový paušál na dopravu Změna výdajových paušálů z příjmů Sleva na vyživované dítě Nový daňový řád Skupinová registrace k DPH Daňové úniky spojené s dovozem VÝVOJ LEGISLATIVY Bankovnictví a finance Obchodní právo Občanské právo, nemovitosti Soudní řízení, insolvence Jiné CO SE DĚJE V PRK Daniela Musilová se stala partnerkou Best Lawyers Rodinný den PRK Partners Bohumil Havel nový Of Counsel Konference 3IN ENGLISH SUMMARY Corporate Real Estate Banking Labour Litigation Insolvency and Restructuring Tax What s new in PRK CO O NÁS ŘÍKAJÍ / WHAT DO THEY SAY ABOUT US

3 Sídlo právnických osob Limitace náhrady škody ve světle judikatury Nejvyššího soudu České republiky Datové schránky Sídlo právnických osob Autorka: Mgr. Radka Rutar Sídlo právnické osoby již nemusí být skutečné Dne nabyla účinnosti novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 215/2009 Sb., která implementuje evropskou směrnici č. 2006/68/ES. Novela nazývaná též "euronovelou" byla důsledkem transpozice Druhé směrnice Rady ES. Zároveň provedla nenápadnou novelu občanského zákoníku, a to zejména ustanovení o sídle právnických osob. Podle nového 19c občanského zákoníku si mohou právnické osoby s účinností od do veřejného rejstříku nechat zapsat libovolné sídlo. Nemusí tedy jako doposud jít o sídlo skutečné, tedy místo, kde byla umístěna její správa a kde se veřejnost mohla s právnickou osobou stýkat. V současné podobě 19c občanského zákoníku stačí pro zápis sídla splnit dvě podmínky: 1) Sídlo nesmí být umístěno v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti a zároveň 2) nesmí právnická osoba namítat, že její skutečné sídlo je jinde, než sama uvádí ve veřejném rejstříku. V tomto případě bude zejména kladen důraz na přijímání korespondence v zapsaném sídle právnické osoby. Předpokládá se, že tento požadavek časem zcela nahradí projekt datových schránek. Bez ohledu na výše uvedené, uvolněním formálních požadavků na zápis sídla právnických osob do veřejného rejstříku, nedošlo ke změně zákona o správě daní a poplatků a i nadále platí, že v případě, kdy právnická osoba účelově přemístí své sídlo, může finanční úřad, do jehož působnosti právnická osoba nově spadá, z oprávněných důvodů (hospodárnost, rychlost řízení, apod.) rozhodnout o "vrácení" právnické osoby zpět do působnosti původního finančního úřadu. Limitace náhrady škody ve světle judikatury Nejvyššího soudu České republiky Autoři:Mgr. Jarmila Hanzalová Mgr. Juraj Hudec Článek reaguje na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (dále jen NS ), které připouští limitaci náhrady škody formou rozšíření liberačních důvodů Již řadu let je v odborných kruzích vedena diskuse o přípustnosti smluvní limitace náhrady škody OBCHODNÍ PRÁVO 3 v obchodních závazkových vztazích. Existují dvě základní koncepce (i) na tzv. liberální a (ii) striktní přístup k dané problematice. Zastánci striktního výkladu argumentují proti limitaci náhrady škody její neurčitostí. Osoba vzdávající se předem nároku na náhradu části škody totiž neví, čeho se vzdává. Jako možné východisko zastánci striktního výkladu uvádějí možnost sjednání smluvní pokuty, jejíž sjednání zákon výslovně připouští. Naopak zastánci liberálního výkladu poukazují na praktickou potřebu limitovat rozsah náhrady škody. Praxe volá po možnosti limitace náhrady škody zejména při uzavírání smluv, jejichž plnění je pro jednu ze stran vysoce rizikové. Nemožnost omezit náhradu škody může vést k neúměrnému zvyšování nákladů těchto plnění zejména v důsledku nutnosti pojistit veškerá rizika ze smlouvy plynoucí. Rovněž poukazují na to, že institut limitace náhrady škody je běžným institutem jak v cizích právních řádech, tak i v oblasti mezinárodního obchodu. V právní praxi převažuje liberální názor, který při dodržení určitých pravidel umožňuje stranám náhradu škody smluvně limitovat. Limitace náhrady škody má odpovídat konkrétním skutkovým okolnostem případu a její smluvní úprava v smluvních ustanoveních by měla přesně specifikovat, v čem limitace spočívá. Důraz je kladen jak na precizní právní formulace, tak i na skutkové okolnosti konkrétních případů s cílem snížit nejasnosti při aplikaci a výkladu těchto ustanovení. S ohledem na odlišné interpretace ustanovení obchodního zákoníku zastánci obou přístupů dlouho netrpělivě čekali na vyjádření NS v rámci posuzování sporných případů, které přinesla praxe. Vzhledem k tomu, že většinovým názorem na limitaci náhrady škody je právě onen liberální výklad, bylo dlouho očekávané rozhodnutí NS poněkud překvapující. NS se ve svém rozhodnutí z března 2008 (32 Odo 1651/2005) bez poskytnutí hlubší právní analýzy přiklonil ve prospěch tzv. striktního právního výkladu problematické otázky, který nepřipouští možnost smluvní limitace náhrady škody. Senát bez argumentace a právní analýzy odmítnul odlišné názory na danou problematiku. Pozitivním impulzem v oblasti smluvní limitace náhrady škody je však rozhodnutí téhož senátu NS ze září 2008 (32 Odo 739/2006). V tomto pozdějším rozhodnutí, oproti výše uvedenému rozhodnutí, NS v praxi často používanou formu limitace náhrady škody připouští, a to formou rozšíření okolností vylučujících odpovědnost tzv. liberačních důvodů. Vzhledem k posunu v rozhodnutích se nabízí povzbuzení, avšak neustálené rozhodování Nejvyššího soudu v praxi působí značnou právní nejistotu a ztěžuje předvídatelnost soudních rozhodnutí. Proto průlomem v otázce smluvní limitace náhrady škody bude možná až rekodifikace soukromého práva, která počítá s řešením ve prospěch možnosti smluvní limitace náhrady škody.

4 Datové schránky - těsně před startem Autorka: Mgr. Jana Buršíková Článek navazuje na naše předchozí materiály věnované problematice datových schránek, které se zabývaly jednotlivými principy a ustanoveními této revoluční právní úpravy Nyní bychom se s vámi rádi podělili o první praktické zkušenosti s datovými schránkami a upozornili vás na některé problémy a nejasnosti, které se v souvislosti s novým předpisem aktuálně objevují. Jak jsme Vás již dříve podrobně informovali v našich Právních aktualitách z června tohoto roku (http://www.prkpartners.cz/dokument.php?jazyk=cz&dokument=1538;), k nabyl účinnosti zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále též ZEU ). Parlamentem prošla před tímto datem i novela ZEU, došlo tak k tomu, že zákon byl novelizován ještě před svou účinností. Novela, jejímž cílem bylo dořešit některé praktické problémy a posunout komplexní nastartování celého projektu (např. zavedení lhůty 90 dnů na vyzvednutí zásilky s přístupovými údaji, posunutí lhůty pro aktivaci datových schránek až do ) doznala v Poslanecké sněmovně podstatných změn a do zákonné úpravy tak byly na poslední chvíli doplněny některé poněkud překvapivé a ne zcela koncepční instituty, jako je využití datových schránek pro privátní komunikaci mezi fyzickými a právnickými osobami navzájem (byť s odloženou účinností do roku 2010). V průběhu července převážná většina tuzemských obchodních společností obdržela od České pošty a.s. obálky s přístupovými údaji pro členy statutárních orgánů. Dle dostupných zdrojů nadpoloviční většina těchto obálek již byla adresáty převzata, řada subjektů již využila přístupové údaje k nastavení a seznámení se s aplikací datových schránek. Někteří odvážlivci z řad podnikatelů i zástupců státní správy již dokonce své datové schránky zaktivovali. V této souvislosti pak stojí za to zmínit některé skutečnosti. V prvé řadě Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s provozovatelem systému Česká pošta a.s. umožnilo uživatelům datových schránek se do datové schránky přihlásit přes webové rozhraní seznámit se částečně s jejím fungováním a nastavit většinu jejích parametrů aniž by tím schránku zprovoznili (neboli aktivovali v terminologii, kterou užívá ministerstvo). Tato možnost sice nemá oporu v právní úpravě (ZEU hovoří o tom, že již prvním přihlášením příslušné osoby je datová schránka zpřístupněna, tj. laicky řešeno uvedena do provozu, termíny nastavení ani aktivace datové schránky ZEU nezná). Z hlediska nás, zatím stále trochu nedůvěřivých (budoucích) uživatelů datových schránek, je to nicméně možnost velmi pozitivní. Vedle toho lze stále využít i možnost si zřídit a zkoušet fungování testovací (DEMO) verze datových schránek zejména pro přijímání a odesílání zpráv, a to na webové adrese Dále je třeba zmínit, že nedořešeno zůstalo přebírání obálek s přístupovými údaji společnostmi, jejichž statutární orgány se dlouhodobě zdržují mimo Českou republiku. Podle konzistentně uplatňovaného postoje MVČR je ke zpřístupnění (zprovoznění) datové schránky nutné, aby se do ní poprvé přihlásil její majitel fyzická osoba, respektive některý z členů statutárního orgánu majitele - právnické osoby. Zpřístupnění datové schránky tedy není možné provést pomocí třetí osoby k tomu zmocněné (ZEU zavádí dvě kategorie takových osob, a to osoba pověřená, respektive administrátor). Naopak ze strany České pošty a.s. bylo možno získat výklad v tom smyslu, že je možno písemně pověřit administrátora, získat jeho přístupové údaje a schránku zpřístupnit jeho přihlášením. Tento výklad je dle našeho názoru, pokud ne přímo v rozporu s ustanoveními ZEU, pak tedy jeho velmi volnou interpretací. S určitým kompromisem přišla v závěru letošního léta Česká pošta a.s. když umožnila převzetí obálky s přístupovými údaji pro statutární orgány (jejich členy) zmocněncem vybaveným k tomu plnou mocí s předepsanými náležitostmi. S uvedeným problémem souvisí i nejasnost ohledně postavení administrátora, zejména to, zda je oprávněn přijímat či odesílat s právními účinky datové zprávy prostřednictvím datové schránky. Ze znění ZEU jsme vždy rozuměli, že takové oprávnění má pouze majitel datové schránky (rozuměj jeho statutární orgán (jeho členové) u právnické osoby), respektive jimi pověřená osoba (v tom rozsahu, v jakém jsou jí tato práva udělena). Administrátora jsme pak chápali jako osobu, která supluje administrativní oprávnění majitele vůči MVČR, respektive pověřeným osobám (jmenuje pověřené osoby, informuje MVČR o ztrátě přístupových údajů atd.), avšak nemá právo právně účinné manipulace s dokumenty v datové schránce. Tomu však neodpovídá koncepce formuláře pro jmenování administrátora ve vlastní aplikaci datových schránek, kde zakliknutím příslušných okének formuláře lze vymezit rozsah práv administrátora. Výběr možností je zde přitom stejný jako u oprávněné osoby a zahrnuje i možnost udělit administrátorovi právo přijímat nebo doručovat datové zprávy. Toto nám opět nepřipadá jako závěr, který je dobře možno vyvodit z ustanovení ZEU. Jednou z dalších, a to velmi důležitých otázek, které jsou aktuálně diskutovány, je i otázka, jakým způsobem nejlépe archivovat elektronické originály přečtených zpráv doručených přes datovou schránku, a to zejména s ohledem na omezenou časovou platnost certifikátu, na němž je založen elektronický podpis, kterým jsou podepisovány dokumenty obsažené v datové zprávě. Dle některých názorů se po vypršení platnosti certifikátu stává elektronický dokument nepodepsaným. Optimální řešení tohoto problému není doposud zřejmé a objevují se i extrémní názory, že jedinou bezpečnou cestou k uchování autenticity elektronických dokumentů je provést jeho autorizovanou konverzi do listinné podoby. 4

5 PRÁVO NEMOVITOSTÍ Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Autoři: Mgr. Daniela Musilová Mgr. Pavlína Sabevová Rozšíření okruhu subjektů, které se mohou domáhat právní ochrany v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů z dvou let na pět let V aktualitách z oblasti práva nemovitostí z dubna roku 2008 a následně pak z března 2009 (http://www.prkpartners.cz/dokumenty.php?id=1072&jazyk=cz) jsme Vás informovali o novele katastrálního zákona. Dnes bychom na problematiku související s katastrem nemovitostí a zápisy do katastru rádi navázali, a to informací o připravované novele zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ( Zákon ). V současné době je novela Zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve fázi prvního čtení. Novela Zákona mění okamžik, ve kterém nastávají právní účinky vkladu práva do katastru. Nově tyto účinky nastávají k okamžiku doručení návrhu na vklad práva katastru nemovitostí; tedy k okamžiku definovanému dnem, hodinou a minutou. Takto stanovený okamžik právních účinků usnadní realizaci realitních transakcí financovaných prostřednictvím hypotéčního úvěru. Podle dosavadní právní úpravy je totiž potřeba, aby zástavní právo ve prospěch banky k převáděné nemovitosti zřídil ještě prodávající a teprve pak nemovitost převedl na kupujícího; navíc nelze podat návrhy na vklad vlastnického na vklad zástavního práva v jeden den. Jeli totiž podán návrh na vklad vlastnického práva, ztrácí prodávající k počátku dne, kdy došlo k podání návrhu své vlastnické právo k nemovitosti, a nemůže ji tedy dát následně do zástavy. Nově se upravuje postup proti zamítnutí vkladu katastrálním úřadem. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu bude přípustná pouze žaloba (podle páté části občanského soudního řádu) podávané prostřednictvím katastrálního úřadu ve třicetidenní lhůtě od doručení zamítavého rozhodnutí. Během třicetidenní lhůty nebude katastrální úřad provádět žádné zápisy ohledně nemovitostí, jichž se zamítavé rozhodnutí týká. V případě, že dojde k podání žaloby, nebudou žádné zápisy prováděny až do doby, než bude katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu o podané žalobě. Důvodem je snaha, zabránit nenapravitelných škodám, ke kterým by došlo v případě, že by soud svým rozhodnutím vklad vlastnického práva povolil. Novela Zákona zavádí poznámku spornosti. Tato se zapíše, je-li podána žaloba na určení vlastnictví nemovitosti nebo na určení neplatnosti právního úkonu. Zápis poznámky spornosti nevyvolává přerušení řízení o povolení vkladu práva. Cílem je eliminovat podávání šikanózních žalob, jež mají poškodit konkurenci. Pokud soud rozhodne ve věci, ohledně které je zapsána poznámka spornosti jinak, než ji posoudil katastrální úřad, vymaže katastrální úřad povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv, které jsou v rozporu s vydaným rozhodnutím soudu. Novela Zákona se rovněž snaží vypořádat se s problematikou starých zástavních práv převzatých z pozemkových knih. Zápis těchto práv v katastru nemovitostí právně znehodnocuje dotčené nemovitosti. Stávající právní úprava nenabízí možnost, jak prokázat zánik či promlčení těchto zástavních práva a dosáhnout tak jejich výmazu z katastru nemovitostí. Novela Zákona umožní zástavním dlužníkům výmaz zástavního práva za podmínky, že složí předpokládaný dluh do soudní úschovy. Lze předpokládat, že s ohledem na inflaci a měnové reformy nebudou skládané částky zpravidla vyšší než Kč. Výmaz zástavních práv jiným způsobem není samozřejmě vyloučen. Mezi další změny obsažené v novele Zákona patří zrušení povinnosti předkládat k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí nabývací tituly pocházející z let 1992 a dřívějších, zavedení formulářového návrhu na vklad práva, nově se nebude požadovat úředně ověřený překlad podkladů ve slovenštině. V nově úpravě se počítá také s vyššími správními poplatky za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. V současnosti činí poplatek 500,- Kč bez ohledu na to, zda se jedná o vklad práva k jedné nemovitosti nebo k více nemovitostem převáděných nebo zatěžovaných jednou smlouvou a uvedených v jednom návrhu na vklad práva. Nová úprava zavádí správní poplatek ve výši 500,- Kč za navržené věcné právo k první nemovitosti a dále správní poplatek 300,- Kč za každé navržené právo k druhé a další nemovitosti; poplatek za vklad prohlášení vlastníka budovy by činil 5 000,- Kč. Výše poplatku by byla limitována maximální částkou ,- Kč. Vyšší příjmy plynoucí z vybraných správních poplatků by měly být využity na financování činnosti katastrálních úřadů a na urychlení digitalizace katastrálních map. Dle původních návrhů mělo nové znění Zákona nabýt účinnosti dnem Nicméně novela Zákona je stále v prvním čtení, což odkládá její konečné přijetí a následně účinnost na neurčito. 5

6 BANKOVNICTVÍ Chystaná nová úprava finančního zajištění Transpozice transparenční směrnice do zákona o podnikání na kapitálovém trhu Judikatura Nejvyššího soudu ohledně nakládání s prostředky na bankovních účtech Chystaná nová úprava finančního zajištění Autor: Mgr. Martin Bruthans Nutnost novelizace stávající úpravy finančního zajištění Rozšíření definice možných forem finančního zajištění Dne byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru. Tato novelizační směrnice bude mít vliv na stávající úpravu finančního zajištění v českém právním řádu. Přestože směrnice přináší jen některé dílčí úpravy (viz níže) a má být implementována do národních právních řádů až ke konci roku 2010, odbor Legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR již zahájil práci na koncepci nové právní úpravy. Nutnost novelizovat stávající úpravu finančního zajištění, dnes obsaženou zejména v obchodním zákoníku, přitom hodlá využít k celkovému přepracování úpravy, a to nejen po obsahové, ale i po formální stránce. Do budoucna by tak mělo být finanční zajištění upraveno samostatným zákonem a mělo by dojít k vypuštění příslušné úpravy z obecných ustanovení o závazkových vztazích v obchodním zákoníku (mj. s poukazem na to, že právní úprava finančního zajištění je svou podstatou kogentní a nehodí se tak do systematiky dispozitivní úpravy závazkového práva). Odbor Legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR vypracoval konzultační materiál, ve kterém vysvětluje navrhovanou koncepci nového zákona o finančním zajištění (v některých bodech ve více variantách), a tento konzultační materiál poskytl na svých internetových stránkách (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_financi_zajisteni.html) k vyjádření odborné veřejnosti. Lhůta k podání vyjádření uplynula Samotná směrnice 2009/44/ES přináší zejména rozšíření možných druhů aktiv sloužících jako finanční zajištění, kterými jsou podle stávající úpravy hotovost a finanční nástroje. Podle navrhované úpravy by mělo být možné použít pro tento účel též pohledávky z úvěru poskytnutého úvěrovou institucí. Ke zřízení finančního zajištění k úvěrovým pohledávkám přitom má postačovat předání soupisu pohledávek a není nutné jejich výslovné postoupení. Z povahy věci se tento typ aktiva jako finanční zajištění bude moci uplatnit pouze u poskytovatelů, kterými budou právě úvěrové instituce. Novelizační směrnice pak tuto změnu promítá i do dalších ustanovení původní směrnice 2002/47/ES. Další významnější změnou, kterou směrnice přináší, je částečné rozšíření definic dvou možných forem, které finanční zajištění může nabývat, tj. "dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva" (v právním řádu ČR implementována jako zajišťovací převod práva) a "dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty" (implementováno jako zástavní právo). Navrhovaný zákon, dle koncepce předložené Ministerstvem financí, však nezůstane u těchto doplnění, ale bude nejspíš zahrnovat též obsahové změny oproti stávající úpravě. Možná forma finančního zajištění by tak napříště již neměla být omezena na zástavní právo a zajišťovací převod práva, ale byla by v zásadě dispozitivní (v rámci obecných omezení daných pro formu smlouvy o finančním zajištění, pro realizaci finančního zajištění atd.). Zvažována je i změna ve vymezení osob, které mohou být poskytovateli a/nebo příjemci finančního zajištění. Od stávající liberální úpravy, dané poslední novelizací, podle které může být poskytovatelem či příjemcem jakákoli právnická osoba, je-li protistranou v zákoně výslovně uvedený subjekt, se uvažuje o návratu k omezení pouze na zákonem vymezené subjekty (úvěrové a další finanční instituce, centrální banky atd.), popř. na subjekty splňující stanovená obratová a velikostní kritéria. Konzultační materiál zatím obsahuje varianty a konkrétní způsob vymezení bude zvolen až v samotném návrhu zákona. Dalšími změnami v chystaném zákoně, o kterých je vhodné se zmínit, je výslovné zahrnutí pohledávek ze smluv o úvěru mezi pohledávky, které mohou být finančním zajištěním zajišťovány (dosud v této otázce nepanovala shoda, viz též naše dřívější Právní aktuality (http://www.prkpartners.cz/dokumenty.php?id=1069&jazyk=cz)). Na druhou stranu, projev vůle obou smluvních stran bude muset do budoucna ke vzniku finančního zajištění 6

7 výslovně směřovat, na rozdíl od stávající úpravy, kdy musí být naopak aplikace úpravy finančního zajištění výslovně vyloučena, jinak se tato úprava, jsou-li splněna obecná kritéria pro aplikaci, vždy použije (např. u zástavního práva k pohledávkám z účtu či zástavního práva k akciím, která se dnes mohou stát finančním zajištěním i "bezděčně", bez výslovného projevu vůle stran). Transpozice transparenční směrnice do zákona o podnikání na kapitálovém trhu Autor: Mgr. Ing. David Bregar Mgr. Jana Kropíková Oznamovací povinnost Čtvrtletní zpráva Uveřejnění významných podílů na hlasovacích právech kótovaných společností Práva zahraničních vlastníků akcií a dluhopisů Po nedávné zásadní novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu ( ZPKT ) v důsledku směrnice MiFID, přineslo letošní léto další vlnu nových právních předpisů zaměřených na harmonizaci vnitrostátní legislativy s komunitárním právem. Nová právní úprava, účinná od , se dotýká především oznamovacích povinností emitentů a významných akcionářů ve vztahu ke kótovaným cenným papírům podle tzv. transparenční směrnice 2004/109/ES, dále pak stanoví nová kritéria pro posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru podle směrnice 2007/44/ES. K transpozici výše uvedených komunitárních směrnic došlo prostřednictvím novely ZPKT a několika dalších souvisejících právních předpisů. Podrobnější pravidla v tomto směru přinášejí prováděcí vyhlášky České národní banky, regulátora českého kapitálového trhu. Ve vztahu k pravidelným oznamovacím povinnostem emitentů kótovaných cenných papírů bylo důsledně uplatněno pravidlo domovského státu. Díky tomu jsou emitenti, jejichž cenné papíry jsou kótovány na trzích ve více členských státech EU, povinni dodržovat pravidla pouze jednoho z nich. Novelizovaný ZPKT se tedy nově aplikuje pouze na ty emitenty, jejichž domovským státem je Česká republika. Řada zahraničních emitentů, jejichž cenné papíry jsou v ČR přijaty k obchodování tak nadále nebudou nuceni splňovat požadavky svého domovského státu a ČR současně. Kromě podrobnějších požadavků týkajících se náležitostí obsahu výroční a pololetní zprávy emitentů kótovaných cenných papírů, byla zcela nově zavedena také tzv. čtvrtletní zpráva. Jejím smyslem je poskytnout investorům základní informace také v období mezi uveřejněním výroční a pololetní zprávy. Nicméně skutečný dopad zákonného požadavku na zpracování čtvrtletní zprávy nebude zřejmě tak významný, jelikož povinnost uveřejňovat podobné informace byla a je obvykle vyžadována již samotnými organizátory regulovaných trhů. Novela rovněž přináší změnu v povinnosti akcionářů uveřejňovat významné podíly na hlasovacích právech kótovaných společností. Postata této povinnosti zůstává nezměněna, daná problematika je nicméně nyní rozvedena detailněji včetně popisu výjimek z této povinnosti. Vzhledem k tomu, že významná část kótovaných akcií a dluhopisů je v každé zemi typicky držena zahraničními vlastníky, stala se cílem nové úpravy mimo jiné i snaha co možná nejvíce usnadnit těmto vlastníkům (avšak nejen jim) výkon jejich práv. V mnoha případech totiž zahraniční vlastníci čelí významným formálním překážkám výkonu svých práv oproti domácím subjektům. Emitenti jsou nyní povinni zpřístupnit formulář plné moci k zastupování vlastníka kótovaných akcií a dluhopisů na valné hromadě či schůzi vlastníků dluhopisů. Nicméně i nadále mohou tito vlastníci předkládat plné moci v jiné než společnostmi navržené formě a společnosti jsou povinny je akceptovat. Nově je rovněž umožněno, aby kótované společnosti komunikovaly se svými akcionáři, popř. vlastníky jí emitovaných dluhopisů, pouze elektronicky (tj. např. prostřednictvím u, SMS zpráv či webových stránek s přístupovými hesly). Poslední oblastí, která byla transpozicí významně ovlivněna, je úprava postupu při dosažení či překročení prahů kvalifikovaných účastí na subjektech profesionálně působících ve finančním sektoru (jako např. banky, organizátoři regulovaných trhů, obchodníci s cennými papíry, spořitelní a úvěrní družstva a další), jejichž nabytí, zvýšení či pozbytí podléhá souhlasu České národní banky. Judikatura Nejvyššího soudu ohledně nakládání s prostředky na bankovních účtech Autor: Mgr. Martin Bruthans V nedávné době bylo publikováno několik rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, která se týkají nakládání s peněžními prostředky na bankovních účtech a která tak mohou být zajímavá pro bankovní praxi Vklad na účtu jako předmět dědictví Rozsudkem ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1219/2006, Nejvyšší soud rozhodoval ve sporu, který se týkal žaloby na určení, že vklad na účtu, vedený u banky, náleží do dědictví po zemřelé. Dle zanechané závěti měla být žalobkyně dědicem "veškerých peněžních prostředků, které zemřelá vlastnila ke dni své smrti, a to jak na hotovosti, tak formou úspor u peněžních ústavů"; dědicem "veškerého ostatního majetku zemřelé a majetkových práv, která nezanikla její smrtí", byl ustanoven žalovaný. V této souvislosti vznikl spor mj. o to, zda dědicem "účtu" a "vkladu na účtu" je žalobkyně nebo žalovaný, resp. zda "vklad na účtu" vůbec je předmětem dědictví. 7

8 Nejvyšší soud v dané věci argumentoval, že "přestože obchodní zákoník používá v ustanoveních 708 a násl. termín "majitel účtu", účet sám o sobě nemá majetkovou hodnotu a peněžní prostředky na něm uložené jsou v majetku peněžního ústavu. Za "majitele účtu" je třeba z pohledu ustanovení obchodního zákoníku o běžném a vkladovém účtu považovat osobu, pro kterou peněžní ústav zřídil na základě smlouvy účet. Na základě smlouvy o běžném nebo vkladovém účtu je peněžní ústav povinen přijmout na účet peněžité vklady učiněné majitelem účtu nebo platby uskutečněné v jeho prospěch bez zřetele k tomu, kdo je majitelem peněžních prostředků, které se tímto na účet ukládávají. Při provádění výplat z účtu se peněžní ústav řídí pokyny majitele účtu; skutečnost, kdo byl majitelem peněžních prostředků uložených na úctě, tu opět není významná." Na základě této argumentace Nejvyšší soud dovodil, že závěr napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, podle kterého "do dědictví po zemřelé náleží vklad na účtu", není správný, protože peněžní prostředky na účtu jsou v majetku peněžního ústavu, a napadené rozhodnutí zrušil. Nakládání s prostředky na účtu v rámci SJM Poněkud jinou argumentaci zvolil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne , sp. zn. 22 Cdo 2793/2006, když rozhodoval o tom, zda je žalobkyně oprávněna disponovat s peněžními prostředky na účtu v situaci, kdy dispoziční oprávnění k účtu má sjednáno pouze její manžel jako žalovaný, avšak na účtu jsou uloženy prostředky ze společného jmění manželů. Nejvyšší soud v tomto případě sice potvrdil rozhodnutí nižšího soudu, kterým byla žaloba zamítnuta, avšak s poukazem na to, že uplatněný nárok (tj. právo disponovat s prostředky na účtu, zahrnují-li tyto prostředky i majetek ve společném jmění manželů) nemá oporu ve hmotném právu. Nejvyšší soud tak ve své argumentaci připustil, že peněžní prostředky na účtu by mohly být součástí společného jmění manželů (tedy majetkem vkladatele, nikoli peněžního ústavu), v rozporu s výše citovaným judikátem. Je však možné, že Nejvyšší soud, odkazujíc na " prostředky na účtu, které jsou ve společném jmění manželů", měl na mysli spíše pohledávky na výplatu z účtu. Bezdůvodné obohacení při výplatě z účtu bez dispozičního práva Posledním komentovaným judikátem je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne Sp. zn. 33 Odo 912/2006. V dané věci šlo o spor o vydání bezdůvodného obohacení, ke kterému mělo dojít na straně žalované. Žalovaná vybrala z účtu u banky (která byla žalobkyní v daném sporu) formou výběru na přepážce hotovost, přestože majitel účtu (její manžel) již v danou chvíli zrušil její dříve zřízené dispoziční oprávnění k finančním prostředkům na tomto účtu, aniž jí to sdělil. O zrušení dispozičního oprávnění žalovanou neinformoval ani zaměstnanec banky, realizující výběr hotovosti. Majitel účtu následně vyplacení částky u banky reklamoval, ta mu ji musela vrátit a její zaplacení vymáhala po žalované. Zatímco soud prvního soudu i odvolací soud rozhodli ve prospěch žalované (tj. manželky majitele účtu, realizující výběr), s poukazem na její dobrou víru při využití dispozičního oprávnění k účtu a na skutečnosti, že na její straně nedošlo k porušení žádné právní povinnosti, Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch žalující banky. Nejvyšší soud argumentoval tím, že "peněžní prostředky na účtu vedeném peněžním ústavem nejsou v majetku majitele účtu, v jehož prospěch byl tento účet zřízen, nýbrž v majetku peněžního ústavu. Oprávnění majitele účtu, jakož i osob majících k účtu dispoziční oprávnění, spočívající v tom, aby na základě jeho příkazu byly vyplaceny peněžní prostředky z účtu u peněžního ústavu, představuje proto pouze pohledávku z účtu u peněžního ústavu." V daném případě tak žalované, po zrušení jejího dispozičního oprávnění, podle Nejvyššího soudu nemohlo vzniknout oprávnění k výplatě finančních prostředků z účtu na základě jejího příkazu (tj. nemohla vzniknout pohledávka z účtu u žalobkyně bylo jí tedy plněno bez právního důvodu a došlo u ní ke vzniku bezdůvodného obohacení, které byla povinna vydat. Shrnutí Z komentovaných judikátů je tedy zřejmé, že Nejvyšší soud poměrně konstantně vyjadřuje názor, že prostředky na účtu nejsou majetkem majitele účtu (vkladatele), ale peněžního ústavu, který účet vede; na tom podle nás nic nemění ani druhý shora citovaný judikát, protože tato otázka nebyla v daném případě při rozhodování Nejvyššího soudu zásadní. Majiteli účtu pouze vzniká pohledávka na výplatu těchto prostředků z účtu na základě příkazu; podle třetího citovaného judikátu přitom takovou pohledávku má nejen majitel účtu, ale i osoba s dispozičním právem k účtu. V této souvislosti považujeme za vhodné upozornit na to, že tato ustálená judikatura Nejvyššího soudu se ovšem v rozporu s ustanoveními upravujícími finanční zajištění ( 323a a násl. obchodního zákoníku), která výslovně počítají s tím, že finanční zajištění může být majitelem účtu zřízeno i k prostředkům na účtu (viz 323d odst. 1, ve spojení s 323a odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku). Jakkoli je tato koncepce převzata do českého práva "uměle" v důsledku implementace příslušné směrnice EU, je zjevné, že tento rozpor zůstává zatím Nejvyšším soudem nepovšimnut. 8

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt:

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt: Přehled legislativních novinek Vydání Listopad 2011 www.roedl.cz Überschrift_Inhalt: Obsah: Überschrift Přehled významných 2 nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Überschrift 1 Přehled

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty)

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty) Konečně je třeba vyzdvihnout rovněž zákonnou precizaci definice a úpravy tzv. neúčinných právních úkonů, tedy těch, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout.

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_3 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I. K části

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může správní orgán vydat rozhodnutí, obdrží-li podklad pro rozhodnutí jako naskenovaný soubor.

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může správní orgán vydat rozhodnutí, obdrží-li podklad pro rozhodnutí jako naskenovaný soubor. Příloha č. 3 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 151 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016 Postup

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Případná neplatnost ujednání o úrocích ve smlouvě o úvěru nezpůsobuje sama o sobě (vzhledem k povaze takové smlouvy a k jejímu obsahu)

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 V Praze dne 04.09.2015 Věc: Návrh na změnu Statut redakční rady časopisu Komorní listy Vážené prezidium, dovoluji si Vám předložit

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů V návaznosti na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in)

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) V reakci na zkušenosti s finanční krizí v roce 2008 vydaly mnohé státy právní předpisy, pomocí nichž bude v budoucnu

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 902/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více