1. Nové principy v doručování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Nové principy v doručování"

Transkript

1 1. Nové principy v doručování 1. Doručování a jeho význam 2. Odpovědnost účastníka za adresu pro doručování. Písemnost lze doručit účastníkovi na jakémkoliv místě, na němž bude zastižen - 46 odst. 1 o.s.ř. 3. Doručovací adresa Adresa sdělená účastníkem v konkrétním řízení, Adresa, evidovaná v evidenci obyvatel na žádost účastníka, Adresa místa trvalého pobytu v evidenci obyvatel. 4. Datové schránky 5. Možnost doručování účastníkem řízení 1. Doručováním v občanském soudním řízení se má na mysli doručení vyhotovení rozhodnutí, předvolání, vyrozumění o dědickém právu či jiné listiny stanoveným adresátům způsobem, který je upraven v o.s.ř. Listiny mohou být doručovány v klasické papírové podobě, nebo elektronicky ( em nebo jako datová zpráva). Podoba doručované listiny odpovídá způsobu doručování. Pokud zákon stanoví povinnost, aby orgány veřejné moci (OVM) doručovaly jiným OVM nebo právnickým osobám do jejich datových schránek (DS), je nutno v těchto případech doručovat výlučně elektronicky (prostřednictvím DS). Význam doručování: Jde především o to, že pouze řádným doručením, provedeným v souladu s příslušnými předpisy, mohou nastat jeho účinky, předvídané zákonem (účastníci či jiné osoby mají povinnost se dostavit k soudu jen tehdy, pokud jim bylo řádně doručeno; rozhodnutí může nabýt právní moci jen tehdy, pokud bylo řádně doručeno). Právní úprava doručování je obsažena v ust. 45 až 50j o.s.ř., v 28a a 28b jednacího řádu pro soudy a dále také v 12 až 13h Vnitřního a kancelářského řádu pro soudy (VKŘ). Podle těchto předpisů je povinen postupovat i notář jako soudní komisař v řízení o dědictví. 2. Způsob doručování platný do byl velmi komplikovaný, kazuistický a málo efektivní. Podle této právní úpravy nebyla zakotvena odpovědnost účastníka za existenci adresy pro doručování a ochranu vlastních zájmů. I v případě, že bylo doručováno na adresu uvedenou v centrální evidenci obyvatel, bylo možné účinnost doručení popřít. Soud již není v pozici soukromého detektiva pátrajícího po adresách, na kterých se adresát zdržuje a kde je mu možné zásilku doručit. Nová úprava doručování především umožňuje, aby bylo možné písemnost doručit účastníkovi na jakémkoliv místě, na němž bude zastižen ( 46a odst. 1 o.s.ř.) Nová úprava doručování zakotvuje odpovědnost účastníka (fyzické osoby) za jeho adresu pro doručování. Pokud v konkrétním řízení nesdělí 1

2 fyzická osoba soudu adresu, na kterou chce, aby se jí doručovaly písemnosti, a nebude chtít, aby se jí doručovalo na adresu trvalého pobytu, bude mít možnost, aby si v evidenci obyvatel nechala zaevidovat adresu pro doručování. Pokud tak neučiní (nesdělí soudu žádnou adresu a ani v evidenci obyvatel si nenechá zaevidovat určitou adresu pro doručování), soud bude účastníkovi (fyzické osobě) doručovat na adresu jeho trvalého pobytu, i když se na ní nezdržuje. Písemnost se bude považovat za doručenou na tuto adresu, i když si adresát zásilku nevyzvedl a bez ohledu na to, že se adresát na této adrese trvale nezdržuje. Neúčinnost doručení bude možné namítnout jen z omluvitelných důvodů, jako je například hospitalizace. 3. Zákon zavádí tzv. doručovací adresu. Touto adresou je v obecné rovině, pokud pominu datovou schránku, adresa místa trvalého pobytu evidovaná v evidenci obyvatel. Jak jsem již uvedl, každý však bude mít možnost si v evidenci obyvatel uvést údaj o adrese, na kterou chce, aby mu byly doručovány písemnosti. V konkrétním řízení může být adresou pro doručování i adresa sdělená účastníkem, pokud účastník požádal soud, aby mu doručoval písemnosti na tuto adresu (jak obyčejná, tak i elektronická adresa) 4. Naprostou novinkou v doručování je doručování do datové schránky. Občanský soudní řád tento způsob doručování preferuje a v některých případech zakotvuje tento způsob doručování jako povinný. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi zakotvuje pro orgány veřejné moci (tedy i notáře) povinnost komunikovat s ostatními OVM a těmi, kteří mají DS (povinně zřízenou jako právnické osoby, nebo zřízenou dobrovolně jako fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby) právě prostřednictvím DS. Datová schránka je datové úložiště jde o určitý prostor na serveru, který je vyhrazen určité osobě. Datová schránka není a není ani archivem neslouží k archivaci dokladů, jen přináší písemnosti. Je vlastně jakýmsi osobním elektronickým pošťákem. 2

3 2. Způsoby doručování 1. Při jednání nebo jiném soudním úkonu - 45 odst. 1 o.s.ř. 2. Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (zákon č. 300/2008 Sb.) 3. Na žádost adresáta na jinou adresu nebo elektronickou adresu 4. Prostřednictvím doručujícího orgánu 5. Prostřednictvím účastníka řízení či jeho zástupce 6. Uložením u soudu v případech podle 46c odst. 2 a 3 o.s.ř. Způsoby doručování jsou upraveny v 45 o.s.ř. Občanský soudní řád upřednostňuje doručování při jednání nebo jiném soudním úkonu ( 45 odst. 1. o.s.ř.) jde o výjimku z obecně stanovené přednosti doručování do datové schránky ( 17 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením odstavce 1 nedotčeno ). Doručuje se zásadně prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Teprve tehdy, není-li možné doručovat tímto způsobem, se doručuje dalšími způsoby. Není možné doručovat znamená: adresát nemá zřízenu datovou schránku, nebo jí má znepřístupněnu, nelze jednoznačně určit, zda adresát má zřízenu datovou schránku (nejsou známé potřebné identifikační údaje adresáta), neumožňuje to povaha doručované písemnosti. Jinými způsoby není možné doručování provádět nelze tedy uskutečnit doručování těmi, kteří nejsou doručující orgány (např. Policie ČR, obecní policie nebo obec). Zákonem stanovenému okruhu osob se doručuje i vyvěšením listiny na úřední desce soudu (např. osobám neznámého pobytu). 3

4 3. Některé zásady pro doručování 1. Způsob doručení určí v referátu ta osoba, která vyřizuje věc. Volí takový způsob doručování, který šetří čas a náklady soudního komisaře a osob či orgánů, jimž se doručuje. 2. Není-li možné doručit písemnost při jednání nebo jiném soudním úkonu, a ani do datové schránky, doručuje se zpravidla prostřednictvím doručujícího orgánu. 3. V téže věci lze doručovat několik soudních písemností v jedné obálce, není-li stanoven jiný způsob doručování. Při doručování několika soudních písemností se na doručence uvedou čísla jednací všech doručovaných písemností. 4. Písemnosti určené manželům nebo partnerům podle zvláštního zákona nelze zasílat ve společné obálce (zásilce) nebo datové zprávě. 5. Při doručování např. advokátovi, musí být uveden dodatek advokát. 4

5 4. Doručování při jednání nebo jiném úkonu soudu Jednáním se podle 45 odst. 1 o.s.ř. rozumí úkon soudu nařízený a provedený podle 115 o.s.ř., jiný úkon soudu = ohledání na místě samém, výslech u dožádaného soudu, úkon, o němž se sepisuje protokol, jakož i jiný úkon, při němž je soud ve styku s adresátem a o němž se záznam ani protokol nepořizují (např. nahlížení do spisu, poskytování informací o řízení) srov. Drápal- Bureš a kol., Občanský soudní řád, Komentář I, C.H. Beck, 2009, str. 295 a násl. Dojde-li k doručení při jednání nebo jiném úkonu, o němž se sepisuje protokol, doručení se uvede v protokolu o jednání nebo o tomto jinému úkonu s tím, že protokol musí obsahovat označení doručované písemnosti, podpis adresáta nebo jiného příjemce a toho, kdo doručení provedl. Pokud se o úkonu protokol nepořizuje, vyznačí se doručení písemnosti na doručence 5

6 5. Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Adresa datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb. Notáři, Notářská komora ČR a regionální komory = orgány veřejné moci /OVM/, OVM přednostně doručuje do datové schránky Doručování z/na Komoru, komunikace mezi notáři a Komorou a regionálními komorami Adresa pro doručování veřejná datová síť do DS Adresou pro doručování je adresa datové schránky. Podle 1 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů orgánem veřejné moci pro účely tohoto zákona jsou mj. samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři. Orgánem veřejné moci podle cit. zákona jsou jak všechny regionální komory, tak i Notářská komora České republiky (Komora). Orgán veřejné moci je povinen upřednostnit doručování prostřednictvím datových schránek, vždy, pokud to umožňuje povaha dokumentu a pokud doručuje jinému orgánu veřejné moci (tedy i jinému notáři, NK ČR nebo regionální komoře). Ostatním subjektům dále za podmínky, že adresát má zřízenu datovou schránku. V řízení o dědictví je výjimka (Občanský soudní řád upřednostňuje doručování při jednání nebo jiném soudním úkonu ( 45 odst. 1. o.s.ř.) Tam, kde se doručuje v rámci určitého řízení a mají-li nastat účinky doručování, je nutné upřednostnit doručování do datových schránek před jakýmkoliv jiným způsobem doručování, pokud se nedoručuje na místě, a za podmínky, že to umožňuje povaha doručovaného dokumentu. Výjimka, týkající se doručování dokumentů, které obsahují utajované informace, nedopadá na doručování notářů, regionálních komor nebo Komory. Mezi případy doručování do datových schránek můžeme u Komory řadit doručování v rámci kárného řízení, případně konkurzního řízení. Rovněž tak komunikace mezi soudy a přísl. správními úřady (nejčastěji finančními úřady) a Komorou v souvislosti se záznamem zástavního práva do Rejstříku zástav ( 35b odst. 3 notářského řádu) by se podle cit. zákona měla uskutečňovat prostřednictvím datových schránek. V ostatních případech není nutné na současném způsobu komunikace něco měnit, tj. například i zasílání daňových dokladů od Komory, zasílání různých informačních mailů apod. 6

7 6. Elektronická adresa - 46 odst. 2 o.s.ř. Soud na takovou adresu doručuje za těchto podmínek účastník: sdělil svou elektronickou adresu soudu požádal soud, aby mu na tuto adresu písemnosti doručoval nebo s tímto způsobem doručování ze strany soudu vyslovil souhlas, uvedl soudu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát, a dále také, pokud to nevylučuje zákon nebo povaha věci, zejména může-li to přispět k urychlení řízení. Nelze zaměňovat adresu DS a elektronickou adresu. Ve smyslu 46 odst. 2 o.s.ř. jde o ovou, adresu /v podstatě obdoba ust. 45f o.s.ř, který platil do /. Soud na takovou adresu doručuje za uvedených podmínek (musí být splněny všechny): 7

8 7. Adresa pro doručování 1. Adresa pro doručení Místo trvalého pobytu = adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání ( 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb.). 2. Jiné místo = kterékoliv místo, na němž bude adresát zastižen. 3. Adresa pro doručování v konkrétním řízení Jiná adresa ( poštovní adresa), nebo elektronická adresa, kterou účastník soudu sdělil: Žádost adresáta Nevylučuje to zákon nebo povaha věci adresou musí být místo v ČR; Může-li to přispět k urychlení řízení. 4. Povinnosti adresáta 5. Průběžné sledování adresy pro doručování. Adresa pro doručování 1. Neuvedl-li adresát v konkrétním řízení ve svém podání nebo jiném úkonu učiněném vůči soudu adresu místa v České republice, na kterou mu mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je adresou pro doručování u písemnosti doručované prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce: U nepodnikající fyzické osoby adresa evidována v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti; není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého pobytu - místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen objekt ). Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen ( 12 zákona č. 133/2000 Sb.), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. (1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, 8

9 b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Obdobné je to i u cizince, trvale usazeného podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, byť to v zákoně uvedeno není (překlenuto výkladem). u podnikající fyzické osoby adresa místa podnikání nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li podnik fyzické osoby organizační složku, i adresa sídla organizační složky, u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li právnická osoba organizační složku, i adresa sídla organizační složky, u advokátů adresa jejich sídla, u notářů adresa jejich notářské kanceláře; u hostujícího evropského advokáta se písemnosti jemu určené doručují zmocněnci - advokátovi, kterého si zvolí při prvním úkonu, který činí vůči soudu (Pokud hostující evropský advokát tuto povinnost nesplní, soud nebo jiný orgán písemnost uloží s tím, že účinky doručení písemnosti (rozhodnutí) nastávají třetím dnem po uložení; to platí i v případě písemností, které mají být doručeny do vlastních rukou hostujícího evropského advokáta - 35j odst. 2 zákona o advokacii), u fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě adresa věznice, v níž vykonává trest nebo vazbu atd. 2. Adresátu lze písemnost rovněž doručit na kterémkoliv jiném místě, na němž bude zastižen, 3. Účastník může v konkrétním řízení požádat soud, aby doručoval na jinou adresu (myšleno, než tu, kterou má uvedeno jako místo trvalého pobytu) nebo na elektronickou adresu, kterou soudu sdělil. Takto udané adresy jsou adresy pro doručování v určitém řízení. Zákon však stanoví podmínky, aby soud na účastníkem udanou adresu doručoval (kromě již zmíněných, které se týkají doručování na elektronickou adresu): Nevylučuje to zákon nebo povaha věci adresou musí být místo v ČR; pokud by tedy účastník udal jinou adresu v zahraničí, soud by na takovou adresu nedoručoval, Může-li to přispět k urychlení řízení. 4. Adresát je v řízení povinen bez zbytečného odkladu soudu sdělit změny veškerých skutečností významných pro doručování na adresu pro doručování v konkrétním řízení, tyto změny jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly adresátem oznámeny. 9

10 5. Soud je povinen průběžně sledovat, zda se nezměnila doručná adresa dle příslušných evidencí. Neuplatní se žádné trvání zjištění doručné adresy. Pokud v mezidobí došlo ke změně doručné adresy, je doručení neúčinné a účinky doručení nenastaly. Zjišťování doručné adresy je úkonem soudu, soud při každém doručení má zjišťovat adresu pro doručení. Pro účinnost doručení na konkrétní doručnou adresu je podle mého názoru rozhodný okamžik, kdy je učiněn pokus o doručení. 10

11 8. Doručování em a doručujícími orgány Účinné doručení em Účastník do 3 kalendářních dnů potvrdí přijetí písemnosti na výzvu soudu odesláním datové zprávy opatřené jeho zaručeným elektronickým podpisem. Datovou zprávu obsahující potvrzení o doručení, nebo nedoručení písemnosti, opatřené zaručeným elektronickým podpisem adresáta soud vytiskne a založí do spisu. Pokud adresát nepotvrdil její přijetí, poznamená se to do spisu 2. Doručující orgány soudní doručovatelé, orgány Justiční stráže, soudní exekutoři a provozovatelé poštovních služeb specializované doručující orgány (např. vězeňská služba u doručování osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě). Doručování em, doručující orgány 1. Zákon předpokládá, že doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu (tj. na ovou adresu) účastníka se stane účinným tehdy, pokud účastník do 3 kalendářních dnů potvrdí přijetí písemnosti na výzvu soudu. Soud tedy musí při doručování em účastníka výslovně vyzvat, aby doručení soudu potvrdil ve lhůtě 3 kalendářních dnů a jakým způsobem tak má učinit. Účastník potvrdí přijetí písemnosti tak, že soudu odešle datovou zprávou opatřenou svým zaručeným elektronickým podpisem. Pokud se tak nestane, nebo jestliže se písemnost vrátila soudu jako nedoručitelná, půjde o neúčinné doručení. 2. Doručujícími orgány jsou: soudní doručovatelé, orgány Justiční stráže, soudní exekutoři a provozovatelé poštovních služeb. Zákon dále upravuje specializované doručující orgány např. vězeňská služba u doručování osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě. Soudní doručovatelé: jde především o zaměstnance státu, který je zaměstnán u soudu a který byl předsedou soudu pověřen osobním doručováním písemností. Obdobně to platí i o zaměstnancích notáře. 11

12 9. Doručování doručujícím orgánem do vlastních rukou Doručování do vlastních rukou Usnesení: podle 175k odst. 1 a 2 podle 175l (společné jmění manželů) podle 175p (přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů) podle 175q usnesení o dědictví podle 175t nařízení likvidace dědictví opravné usnesení, pokud se týká výroku rozsudku nebo usnesení, které se doručuje do vlastních rukou, podle 175o (obvyklá cena majetku ) Jiné písemnosti: Vyrozumění a poučení o dědickém právu ( 175i odst. 2) Doručování do vlastních rukou se provádí tehdy, pokud tak stanoví zákon nebo pokud nařídí soud (předseda senátu záznamem do spisu). V řízení o dědictví se doručuje do vlastních rukou: Usnesení: podle 175k odst. 1 a 2 podle 175l (společné jmění manželů) podle 175p (přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů) podle 175q usnesení o dědictví podle 175t nařízení likvidace dědictví opravné usnesení, pokud se týká výroku rozsudku nebo usnesení, které se doručuje do vlastních rukou, podle názoru nejvyššího soudu je i usnesení podle 175o o.s.ř. (o určení obvyklé ceny, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví, příp. výše předlužení dědictví) usnesením ve věci samé, proti kterému lze podat dovolání. Z tohoto důvodu lze doporučit zasílat samostatné usnesení podle 175o o.s.ř. do vlastních rukou obálkou se zeleným pruhem, typ I. /Dovolání je přípustné proti usnesení odvolacího soudu ve věci samé, jímž bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno, jestliže odvolací soud ve výroku rozhodnutí vyslovil, že dovolání je přípustné, protože jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu; nevyhoví-li odvolací soud návrhu účastníka na vyslovení přípustnosti dovolání, který byl učiněn nejpozději před vyhlášením (vydáním) usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, je dovolání podané tímto účastníkem přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ( 239 odst. 1 a 2 o.s.ř.)/. 12

13 Jiné písemnosti: Vyrozumění a poučení o dědickém právu ( 175i odst. 2) Doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě se považuje za doručení do vlastních rukou 13

14 10. Postup při doručování do vlastních rukou a) Průkaz doručení Protokol, Oznámení informačního systému datových schránek o dodání datové zprávy do datové schránky adresáta (a o doručení datové zprávy), Datová zpráva adresáta opatřená jeho zaručeným elektronickým podpisem, kterou potvrdil přijetí písemnosti, Potvrzení o přijetí s datem a podpisem příjemce, Doručenka - soud doručuje při úkonu, o němž se nepořizuje protokol, nebo se doručuje prostřednictvím doručujícího orgánu, Jiný způsob. b) Písemná výzva zanechaná na vhodném místě (poštovní nebo jiná schránka užívaná adresátem, včetně P.O.BOX). c) Uložení zásilky d) Nevyzvednutí zásilky e) Připravenost písemnosti k vyzvednutí f) Lhůty. Postup při doručování do vlastních rukou a) Doručující orgán doručuje adresátu písemnost na adrese pro doručování s tím, že ji lze doručit i na kterémkoliv jiném místě, na němž byl adresát zastižen (k odepření přijetí nebo k odepření potřebné součinnosti srov. 50c odst. 1 a 2 o.s.ř.). Písemnost je doručena tím, že ji adresát nebo oprávněný příjemce převezme. Adresát potvrdí převzetí písemnosti na průkazu o doručení. Průkazem o doručení jsou ve smyslu 50f o.s.ř.: Protokol, pokud soud písemnost doručuje při jednání nebo jiném soudním úkonu, ve kterém soud tuto skutečnost poznamená. V protokolu o jednání nebo v protokolu, který byl sepsán o jiném úkonu, se též uvede, jaká soudní písemnost byla doručena a jak byla zjištěna totožnost adresáta nebo toho, kdo jemu určenou písemnost převzal; protokol podepíše ten, kdo doručení provedl, a příjemce. Obdobně se postupuje, prohlásí-li adresát ústně do protokolu, že mu byla určená písemnost doručena. Nesepisuje-li se o úkonu protokol, vyznačí se doručení na doručence, která se vloží do spisu. Oznámení informačního systému datových schránek o dodání datové zprávy do datové schránky adresáta (a o doručení datové zprávy s uvedením, zda k doručení došlo přihlášením uživatele do DS, nebo marným uplynutím lhůty 10 dnů), 14

15 Datová zpráva adresáta opatřena jeho zaručeným elektronickým podpisem, kterou potvrdil přijetí písemnosti doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, Potvrzení o přijetí s datem a podpisem příjemce doručování prostřednictvím účastníka nebo jeho zástupce, Doručenka, pokud soud doručuje při úkonu, o němž se nepořizuje protokol, nebo pokud se doručuje prostřednictvím doručujícího orgánu. Nelze-li doručení prokázat žádným z uvedených způsobů, lze je prokázat též jiným způsobem. Obálka má zelený pruh odstínu Pantone 382 (aby se zřetelně odlišila od obálek dříve používaných). Náležitosti doručenky stanoví zákon ( 50g). Stanoví se 3 typy obálek: Pro doručování do vlastních rukou typ I na obálkách, jejichž výrobu a dodání zajistila NK ČR je dále vyznačeno Doporučeně do vlastních rukou a Výhradně jen adresáta ; údaje o nevkládat do schránky v řízení o dědictví není nutný, a proto tento údaje citované obálky vůbec neobsahují. Pro doručování do vlastních rukou s vyloučením vložení do schránky typ II lze vyznačit, zda doručovaná písemnost je určena výhradně pro adresáta, a neukládat. Tento typ není určen pro řízení o dědictví (typicky je určen pro doručování platebních rozkazů, nebo usnesení podle 118b o.s.ř., u nichž je náhradní doručení vyloučeno ze zákona). Pro doručování jiných písemností typ III, jejichž výrobu také zajistila NK ČR a na kterých je dále uvedeno: Doporučeně do vlastních rukou a Neukládat. Na doručované zásilce pracovníci pošty vždy vyznačí přesné doručení písemnosti (vyznačit přesný čas dodání). Na doručované zásilce musí být uvedeny údaje, které adresáta dostatečně a nezaměnitelně identifikují tak, aby zásilka byla doručena do rukou správného adresáta. Podle údajů, které má soud v době doručování k dispozici, se na zásilce doručované prostřednictvím pošty uvede jméno a příjmení adresáta a zpravidla též rok narození osoby, které je zásilka určena; v případech, kdy mohou vzniknout pochybnosti o přesné totožnosti adresáta, uvede se datum jeho narození. Rodné číslo adresáta se na zásilce zásadně neuvádí. Na přední straně obálky, v její horní části, je potřeba vyplnit odesílatele a adresáta. Na doručence je potřeba opět vyplnit odesílatele, označení písemnosti, která je doručována a adresáta. Na zadní straně obálky (typ I) je nutné vyplnit na oddělitelné chlopni Výzva a poučení tučně vytištěné údaje tj. adresát, adresu, na níž má být obálka s písemností (zásilka) dodána, označení notáře jako soudního komisaře, který obálku s písemností (zásilku) odevzdal k dodání a doručovaná písemnost. Domnívám se, že pro specifikaci doručované písemnosti zcela postačí buď číslo jednací, popřípadě např. výzva, nebo předvolání. Bližší údaje nejsou 15

16 žádoucí. Bohužel, podle nových pravidel je třeba údaje o adresátovi vyplnit celkem na 3 místech. Pro účely dědického řízení se budou užívat pouze typy I a III. b) Pokud doručující orgán nezastihne adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Vhodný způsob = vhození do poštovní nebo jiné schránky užívané adresátem (např. i P.O.BOX). c) Pokud adresát nepřevzal písemnost a lze v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí písemnosti, písemnost se ukládá. Pokud je písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - pošty, ukládá se v příslušné provozovně pošty. d) Pokud si adresát nevyzvedne uloženou písemnost do 10 dnů ode, kdy byla připravena k vyzvednutí, posledním dnem této lhůty se písemnost považuje za doručenou. Zákon zde zavádí novinku, podle které po marném uplynutí uvedené lhůty doručující orgán vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky (tedy i do P.O.BOX), ledaže soud i bez návrhu takové vhození vyloučí. Pokud není takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a mělo by se podle 49 odst. 4 o.s.ř. vyvěsit o tom sdělení na úřední desce soudu. Sdělení by se mělo na úřední desku soudu vyvěšovat jedině v případě, že se soudu (soudnímu komisaři) vrátí zásilka bez výzvy (která byla podle 49 odst. 1 o.s.ř. zanechána vhodným způsobem v místě doručování) s tím, že nebylo možné zásilku /písemnost/ po uplynutí úložní 10-ti denní lhůty vložit do schránky adresáta, a to buď od provozovatele poštovních služeb, nebo od jiného soudu, u kterého byla zásilka uložena ve smyslu ust. 49 odst. 3 písm. c) o.s.ř. tj. nikoliv v případě, že zásilka byla vrácena i s výzvou od pošty a odesílající soud vyvěsil na úřední desku soudu výzvu. K tomuto výkladu vede i úvaha o tom, že je zbytečné, aby k jedné písemnosti visely na úřední desce výzva i sdělení (sdělení po vrácení zásilky /písemnosti/) a obojí na dobu 30 dnů (stanovisko Odboru dohledu, oddělení spisové služby a výkaznictví ministerstva spravedlnosti, rozeslané em soudům dne ). Nicméně soudy, jak je patrno z webu, nechávají zveřejňovat jak výzvu, tak i sdělení, nebylo-li možné zanechat v místě doručení výzvu. Uvedený postup (vhození písemnosti po uplynutí 10 dnů) nelze v případech stanovených zákonem (např. u doručování platebních rozkazů 173 odst. 1) a pokud tak nařídí předseda senátu. Písemnost se v těchto případech vrátí po uplynutí 10 dnů zpět odesílajícímu soudu a neuplatní se fikce doručení. Jaký je postup, pokud adresát písemnosti nebyl zastižen a ani nebylo možno zanechat výzvu v místě doručování. V takovém případě se písemnost vrátí odesílateli s tím, že doručující orgán (pracovník pošty) má na obálce vyznačit datum vrácení písemnosti. Notář jako soudní komisař nechá zveřejnit 16

17 výzvu ve smyslu 49 odst. 2 o.s.ř. na úřední desce soudu myšlena především elektronická deska soudu infodeska. Písemnost lze vyzvednout pouze tam, kde je uložena. Pokud si adresát ve lhůtě deseti dnů písemnost u notáře (kde je uložena a připravena k vyzvednutí) vyzvedne, je tím písemnost doručena. e) Uložení písemnosti je třeba odlišit od připravenosti písemnosti k vyzvednutí. Zatímco k uložení písemnosti dochází dnem, kdy nebyl adresát v místě doručování zastižen, může si ji adresát nebo oprávněný příjemce vyzvednout teprve v den, v němž byla pro něho připravena k vyzvednutí; tento den musí být uveden ve výzvě. Od tohoto dne počíná běžet lhůta deseti dnů, jejímž uplynutí se písemnost považuje za doručenou. Je žádoucí, aby notář odeslal řádně vyplněnou výzvu podle 49 odst. 2 o.s.ř. za účelem jejího zveřejnění na úřední desce soudu ten den, kdy je písemnost u něho připravena k vyzvednutí. f) Lhůty: Lhůta 10 dnů je lhůtou procesní. Pokud připadne poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližší následující pracovní den ( 57 odst. 2 o.s.ř.). Tato lhůta neběží tomu, kdo ztratil způsobilost být účastníkem řízení nebo způsobilost jednat před soudem nebo u něhož bylo rozhodnuto, že musí být zastoupen zákonným zástupcem ( 56 odst. 1 o.s.ř.). Pokud doručující orgán zjistí, že adresát zemřel, písemnost vrátí se zprávou odesílateli. 17

18 11. Doručování jiných písemností a) Poštovní podmínky: b) Případy doručování jiných písemností: usnesení o zastavení řízení podle 175h odst. 2 o.s.ř., usnesení o ustanovení znalce (tlumočníka), usnesení o přiznání náhrady nákladů řízení (např. hotové výdaje SCP), usnesení o přiznání znalečného (svědečného, tlumočného), usnesení podle 107 odst. 1 o.s.ř. (procesní nástupnictví), usnesení o ustanovení správce dědictví, usnesení o odmítnutí opožděného odvolání ( 208 odst. 1 o.s.ř.), usnesení o výzvě k odstranění vad podání (odvolání), doručování odvolání podle 210 odst. 1. o.s.ř. ostatním účastníkům předvolání účastníků k jednání odst. 3 o.s.ř. c) Převzetí adresátem d) Vhození písemnosti do schránky nebo zanechání oznámení e) Vyvěšení na úřední desce soudu a) U jiných písemností je postup podstatně jednodušší. Na doručenkách se zeleným pruhem, typ III, jejichž výrobu zajistila NK ČR, jsou uvedeny některé další údaje, které bych chtěl vysvětlit. Jde o Doporučeně do vlastních rukou a Neukládat. Zdánlivě se někomu může zdát, že potom není rozdíl mezi typem I a tímto typem III. Upozorňuji, že použitý termín Doporučeně do vlastních rukou zde má svůj význam z pohledu Poštovního podmínek (interní předpis České pošty, s.p., se kterým Český úřad telekomunikační vyslovil souhlas příslušnými rozhodnutími). Podle článku 18 Poštovních podmínek pošta dodá poštovní zásilku, u keré je zvolena doplňková služba dodání do vlastních rukou : je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta (čl. 23 odst. 4), zákonnému zástupci adresáta (čl. 23 odst. 5) nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta (čl. 23 odst. 6), je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě (čl. 23 odst. 3). Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou doporučená zásilka. Pokud by nebylo na poštovní zásilce uvedeno dodání do vlastních rukou adresáta, pošta je oprávněna podle článku 25 odst. 2 Poštovních podmínek dodat poštovní zásilku: fyzické osobě, která způsobem podle čl. 23 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem, nebo fyzické osobě, která se zdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením 18

19 shodným s příjmením adresáta a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem. Pokud se nepodaří dodat poštovní zásilku ani uvedenými způsoby, podle článku 25 odst. 5 Poštovních podmínek, pošta ji může vydat vhodné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku adresátovi předá, a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem. Pokud se tato osoba nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jejím jménem a příjmením nebo příjmením shodným s jejím příjmením, musí způsobem podle čl. 23 odst. 1 prokázat své jméno a příjmení. Zejména dodání osobám, zmíněným naposledy, by bylo v rozporu s o.s.ř. Z tohoto důvodu, respektování Poštovních podmínek, je nutné uvést citovaný údaj. Nyní k poznámce Neukládat. Pokud je na obálce uvedeno Neukládat, pracovník pošty, pokud nezastihne adresáta, obálku vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky (čl. 25 odst. 27). Bez tohoto údaje na obálce se poštovní zásilka podle článku 25 odst. 9 uloží a pracovník pošty adresátovi předá výzvu. Toto by ale bylo v rozporu s 50 odst. 1 o.s.ř. a proto je uvedený údaje na obálce nutný. Na zadní stranu obálky typ III je nutné na oddělitelné chlopni Oznámení a poučení vyplnit tučně vytištěné údaje: adresát, adresu, na níž má být obálka s písemností (zásilka) dodána, označení notáře jako soudního komisaře, který obálku s písemností (zásilku) odevzdal k dodání a doručovaná písemnost. Doručenka - 50g o.s.ř. odst. 1, písm. g) jméno a příjmení doručovatele, jeho podpis a otisk úředního razítka. b) jde o demonstrativní výčet, který ale zahrnuje prakticky všechny případy. 101 odst. 3 o.s.ř. Nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů. Jde tedy o to, že soudní komisař může jednat bez účasti účastníka pouze tehdy, pokud má doručení u takového účastníka řádně vykázáno, tj. právě doručenkou obálky typu III d) Doručující orgán doručuje adresátu písemnost na adrese pro doručování s tím, že ji lze doručit i na kterémkoliv jiném místě, na němž byl adresát zastižen (k odepření přijetí nebo k odepření potřebné součinnosti srov. 50c odst. 1 a 2 o.s.ř.). Písemnost je doručena tím, že ji adresát nebo oprávněný příjemce převezme. Pokud není adresát zastižen v místě doručení, písemnost se bez dalšího vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Písemnost se považuje 19

20 za doručenou vhozením do této schránky. Doručující orgán vyznačí datum na doručence a na písemnosti; vyplněnou doručenku vrátí odesílateli. Vhození v tomto případě je třeba odlišit od vhození písemnosti podle 49 odst. 4 o.s.ř., které sleduje pouze to, aby adresát měl možnost se seznámit s písemností. e) Pokud nelze písemnost doručit vhozením schránky (není-li takové schránky), vrátí se písemnost odesílajícímu soudu a v místě doručení se o tom má zanechat písemné oznámení ( 50 odst. 2 o.s.ř.) což se ovšem s největší pravděpodobnosti neděje (je ovšem na místě se zamyslet vůbec nad tím, jaké místo v místě doručení by bylo vhodné, aby se na něm ponechávala písemná oznámení); vylepování takových oznámení na vchodových dvéřích nejlepším řešením asi nebude. Odesílající soud doručí písemnost vyvěšením na úřední desce soudu písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení (obdobně se postupuje i tehdy, pokud v místě doručení nelze zanechat písemné oznámení). S ohledem na důležitý zájem účastníků nebo obecný zájem lze vyvěšení písemnosti na úřední desku soudu nahradit vyvěšením Oznámení ve smyslu 50 odst. 2 o.s.ř. Pokud doručující orgán zjistí, že adresát zemřel, písemnost vrátí se zprávou odesílateli. 20

Odesílatel: Adresát: Odesílatel: VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA NEVKLÁDAT DO SCHRÁNKY. Písemnost: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala

Odesílatel: Adresát: Odesílatel: VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA NEVKLÁDAT DO SCHRÁNKY. Písemnost: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala SOUDY typ I doručenka C5 217x162 přední strana Místo pro podací nálepku na doporučenou zásilku Místo pro výplatné DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU NEVKLÁDAT DO SCHRÁNKY Zásilka (písemnost) byla dodána (odevzdána)

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát (jméno a příjmení): Kačicová Lucie, nar. 17.04.1976 Adresa, na níž má být písemnost doručena: K. Čapka 1214/4, 792 01 Bruntál Spisová

Více

*MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor

*MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor *MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor odbor archivní správy a spisové služby Milady Horákové 5/133 Praha 6 166 21 Č. j. MV-101601-1/AS-2012 Praha 17. září 2012 Vážený pan Jan Frk analytik-metodik

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 3 Rozeslána dne 8. ledna 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 3 Rozeslána dne 8. ledna 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 3 Rozeslána dne 8. ledna 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 7. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Rozeslána dne 31. října 2011 Cena 64,- Kč OBSAH: 24. 25. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 27.

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963. Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb.

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963. Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Exekutorský úřad Spisová značka: Ex 2086/11 Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát: Petr Dopita, VELKÉ NÁMĚSTÍ 22/5, 76701 Kroměříž, nar. 12.4.1980 Exekuční příkaz srážky

Více

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Právní účinky doručení osobám na adresu

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

jsou b) rodné příjmení,

jsou b) rodné příjmení, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2010 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Rozeslána dne 11. října 2010 Cena 519,- Kč OBSAH: 9. Ú p l n é z n ě n í I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti

Více

Obsah a text 99/1963 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2007

Obsah a text 99/1963 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2007 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 99/1963 Sb., ze dne 4. prosince 1963 občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. (s odkazy na zrušený notářský řád č. 95/1963 Sb.), ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973

Více

(1/2002 MS) I N S T R U K C E

(1/2002 MS) I N S T R U K C E ASPI stav k 01. 01 2011 do částky 1/2011 Sb. a 1/2011 Sb. m. s. [(1 ) Obsah a tet 1/2002 (MS) poslední stav tetu] Obsah a tet 1/2002 (MS) poslední stav tetu (1/2002 MS) INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6

NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6 Právní novinky Únor 2009 Obsah: NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6 ZMĚNY V DAŇOVÉM PRÁVU S DOPADEM V OBLASTI NEMOVITOSTÍ...

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Adresát: Fatrdla Milan, nar. 27.08.1952 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Měník 45, 783 26 Bílá Lhota Brno Doručovaná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 76/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček 1. Působnost a platnost Obecných obchodních podmínek 1.1. Obecné obchodní podmínky společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 08393/09 číslo návrhu 9100061328 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 094 EX 18343/08 číslo návrhu S-VS-VZP-12-00871753-C73D Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:15

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:15 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:15 Text úpln. zn. předpisu č. 99/1963 Sb. (4491/2004 Sb.p), s úč. 2.6.2004, platí, ve znění zákona č.

Více