1. Nové principy v doručování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Nové principy v doručování"

Transkript

1 1. Nové principy v doručování 1. Doručování a jeho význam 2. Odpovědnost účastníka za adresu pro doručování. Písemnost lze doručit účastníkovi na jakémkoliv místě, na němž bude zastižen - 46 odst. 1 o.s.ř. 3. Doručovací adresa Adresa sdělená účastníkem v konkrétním řízení, Adresa, evidovaná v evidenci obyvatel na žádost účastníka, Adresa místa trvalého pobytu v evidenci obyvatel. 4. Datové schránky 5. Možnost doručování účastníkem řízení 1. Doručováním v občanském soudním řízení se má na mysli doručení vyhotovení rozhodnutí, předvolání, vyrozumění o dědickém právu či jiné listiny stanoveným adresátům způsobem, který je upraven v o.s.ř. Listiny mohou být doručovány v klasické papírové podobě, nebo elektronicky ( em nebo jako datová zpráva). Podoba doručované listiny odpovídá způsobu doručování. Pokud zákon stanoví povinnost, aby orgány veřejné moci (OVM) doručovaly jiným OVM nebo právnickým osobám do jejich datových schránek (DS), je nutno v těchto případech doručovat výlučně elektronicky (prostřednictvím DS). Význam doručování: Jde především o to, že pouze řádným doručením, provedeným v souladu s příslušnými předpisy, mohou nastat jeho účinky, předvídané zákonem (účastníci či jiné osoby mají povinnost se dostavit k soudu jen tehdy, pokud jim bylo řádně doručeno; rozhodnutí může nabýt právní moci jen tehdy, pokud bylo řádně doručeno). Právní úprava doručování je obsažena v ust. 45 až 50j o.s.ř., v 28a a 28b jednacího řádu pro soudy a dále také v 12 až 13h Vnitřního a kancelářského řádu pro soudy (VKŘ). Podle těchto předpisů je povinen postupovat i notář jako soudní komisař v řízení o dědictví. 2. Způsob doručování platný do byl velmi komplikovaný, kazuistický a málo efektivní. Podle této právní úpravy nebyla zakotvena odpovědnost účastníka za existenci adresy pro doručování a ochranu vlastních zájmů. I v případě, že bylo doručováno na adresu uvedenou v centrální evidenci obyvatel, bylo možné účinnost doručení popřít. Soud již není v pozici soukromého detektiva pátrajícího po adresách, na kterých se adresát zdržuje a kde je mu možné zásilku doručit. Nová úprava doručování především umožňuje, aby bylo možné písemnost doručit účastníkovi na jakémkoliv místě, na němž bude zastižen ( 46a odst. 1 o.s.ř.) Nová úprava doručování zakotvuje odpovědnost účastníka (fyzické osoby) za jeho adresu pro doručování. Pokud v konkrétním řízení nesdělí 1

2 fyzická osoba soudu adresu, na kterou chce, aby se jí doručovaly písemnosti, a nebude chtít, aby se jí doručovalo na adresu trvalého pobytu, bude mít možnost, aby si v evidenci obyvatel nechala zaevidovat adresu pro doručování. Pokud tak neučiní (nesdělí soudu žádnou adresu a ani v evidenci obyvatel si nenechá zaevidovat určitou adresu pro doručování), soud bude účastníkovi (fyzické osobě) doručovat na adresu jeho trvalého pobytu, i když se na ní nezdržuje. Písemnost se bude považovat za doručenou na tuto adresu, i když si adresát zásilku nevyzvedl a bez ohledu na to, že se adresát na této adrese trvale nezdržuje. Neúčinnost doručení bude možné namítnout jen z omluvitelných důvodů, jako je například hospitalizace. 3. Zákon zavádí tzv. doručovací adresu. Touto adresou je v obecné rovině, pokud pominu datovou schránku, adresa místa trvalého pobytu evidovaná v evidenci obyvatel. Jak jsem již uvedl, každý však bude mít možnost si v evidenci obyvatel uvést údaj o adrese, na kterou chce, aby mu byly doručovány písemnosti. V konkrétním řízení může být adresou pro doručování i adresa sdělená účastníkem, pokud účastník požádal soud, aby mu doručoval písemnosti na tuto adresu (jak obyčejná, tak i elektronická adresa) 4. Naprostou novinkou v doručování je doručování do datové schránky. Občanský soudní řád tento způsob doručování preferuje a v některých případech zakotvuje tento způsob doručování jako povinný. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi zakotvuje pro orgány veřejné moci (tedy i notáře) povinnost komunikovat s ostatními OVM a těmi, kteří mají DS (povinně zřízenou jako právnické osoby, nebo zřízenou dobrovolně jako fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby) právě prostřednictvím DS. Datová schránka je datové úložiště jde o určitý prostor na serveru, který je vyhrazen určité osobě. Datová schránka není a není ani archivem neslouží k archivaci dokladů, jen přináší písemnosti. Je vlastně jakýmsi osobním elektronickým pošťákem. 2

3 2. Způsoby doručování 1. Při jednání nebo jiném soudním úkonu - 45 odst. 1 o.s.ř. 2. Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (zákon č. 300/2008 Sb.) 3. Na žádost adresáta na jinou adresu nebo elektronickou adresu 4. Prostřednictvím doručujícího orgánu 5. Prostřednictvím účastníka řízení či jeho zástupce 6. Uložením u soudu v případech podle 46c odst. 2 a 3 o.s.ř. Způsoby doručování jsou upraveny v 45 o.s.ř. Občanský soudní řád upřednostňuje doručování při jednání nebo jiném soudním úkonu ( 45 odst. 1. o.s.ř.) jde o výjimku z obecně stanovené přednosti doručování do datové schránky ( 17 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením odstavce 1 nedotčeno ). Doručuje se zásadně prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Teprve tehdy, není-li možné doručovat tímto způsobem, se doručuje dalšími způsoby. Není možné doručovat znamená: adresát nemá zřízenu datovou schránku, nebo jí má znepřístupněnu, nelze jednoznačně určit, zda adresát má zřízenu datovou schránku (nejsou známé potřebné identifikační údaje adresáta), neumožňuje to povaha doručované písemnosti. Jinými způsoby není možné doručování provádět nelze tedy uskutečnit doručování těmi, kteří nejsou doručující orgány (např. Policie ČR, obecní policie nebo obec). Zákonem stanovenému okruhu osob se doručuje i vyvěšením listiny na úřední desce soudu (např. osobám neznámého pobytu). 3

4 3. Některé zásady pro doručování 1. Způsob doručení určí v referátu ta osoba, která vyřizuje věc. Volí takový způsob doručování, který šetří čas a náklady soudního komisaře a osob či orgánů, jimž se doručuje. 2. Není-li možné doručit písemnost při jednání nebo jiném soudním úkonu, a ani do datové schránky, doručuje se zpravidla prostřednictvím doručujícího orgánu. 3. V téže věci lze doručovat několik soudních písemností v jedné obálce, není-li stanoven jiný způsob doručování. Při doručování několika soudních písemností se na doručence uvedou čísla jednací všech doručovaných písemností. 4. Písemnosti určené manželům nebo partnerům podle zvláštního zákona nelze zasílat ve společné obálce (zásilce) nebo datové zprávě. 5. Při doručování např. advokátovi, musí být uveden dodatek advokát. 4

5 4. Doručování při jednání nebo jiném úkonu soudu Jednáním se podle 45 odst. 1 o.s.ř. rozumí úkon soudu nařízený a provedený podle 115 o.s.ř., jiný úkon soudu = ohledání na místě samém, výslech u dožádaného soudu, úkon, o němž se sepisuje protokol, jakož i jiný úkon, při němž je soud ve styku s adresátem a o němž se záznam ani protokol nepořizují (např. nahlížení do spisu, poskytování informací o řízení) srov. Drápal- Bureš a kol., Občanský soudní řád, Komentář I, C.H. Beck, 2009, str. 295 a násl. Dojde-li k doručení při jednání nebo jiném úkonu, o němž se sepisuje protokol, doručení se uvede v protokolu o jednání nebo o tomto jinému úkonu s tím, že protokol musí obsahovat označení doručované písemnosti, podpis adresáta nebo jiného příjemce a toho, kdo doručení provedl. Pokud se o úkonu protokol nepořizuje, vyznačí se doručení písemnosti na doručence 5

6 5. Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Adresa datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb. Notáři, Notářská komora ČR a regionální komory = orgány veřejné moci /OVM/, OVM přednostně doručuje do datové schránky Doručování z/na Komoru, komunikace mezi notáři a Komorou a regionálními komorami Adresa pro doručování veřejná datová síť do DS Adresou pro doručování je adresa datové schránky. Podle 1 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů orgánem veřejné moci pro účely tohoto zákona jsou mj. samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři. Orgánem veřejné moci podle cit. zákona jsou jak všechny regionální komory, tak i Notářská komora České republiky (Komora). Orgán veřejné moci je povinen upřednostnit doručování prostřednictvím datových schránek, vždy, pokud to umožňuje povaha dokumentu a pokud doručuje jinému orgánu veřejné moci (tedy i jinému notáři, NK ČR nebo regionální komoře). Ostatním subjektům dále za podmínky, že adresát má zřízenu datovou schránku. V řízení o dědictví je výjimka (Občanský soudní řád upřednostňuje doručování při jednání nebo jiném soudním úkonu ( 45 odst. 1. o.s.ř.) Tam, kde se doručuje v rámci určitého řízení a mají-li nastat účinky doručování, je nutné upřednostnit doručování do datových schránek před jakýmkoliv jiným způsobem doručování, pokud se nedoručuje na místě, a za podmínky, že to umožňuje povaha doručovaného dokumentu. Výjimka, týkající se doručování dokumentů, které obsahují utajované informace, nedopadá na doručování notářů, regionálních komor nebo Komory. Mezi případy doručování do datových schránek můžeme u Komory řadit doručování v rámci kárného řízení, případně konkurzního řízení. Rovněž tak komunikace mezi soudy a přísl. správními úřady (nejčastěji finančními úřady) a Komorou v souvislosti se záznamem zástavního práva do Rejstříku zástav ( 35b odst. 3 notářského řádu) by se podle cit. zákona měla uskutečňovat prostřednictvím datových schránek. V ostatních případech není nutné na současném způsobu komunikace něco měnit, tj. například i zasílání daňových dokladů od Komory, zasílání různých informačních mailů apod. 6

7 6. Elektronická adresa - 46 odst. 2 o.s.ř. Soud na takovou adresu doručuje za těchto podmínek účastník: sdělil svou elektronickou adresu soudu požádal soud, aby mu na tuto adresu písemnosti doručoval nebo s tímto způsobem doručování ze strany soudu vyslovil souhlas, uvedl soudu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát, a dále také, pokud to nevylučuje zákon nebo povaha věci, zejména může-li to přispět k urychlení řízení. Nelze zaměňovat adresu DS a elektronickou adresu. Ve smyslu 46 odst. 2 o.s.ř. jde o ovou, adresu /v podstatě obdoba ust. 45f o.s.ř, který platil do /. Soud na takovou adresu doručuje za uvedených podmínek (musí být splněny všechny): 7

8 7. Adresa pro doručování 1. Adresa pro doručení Místo trvalého pobytu = adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání ( 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb.). 2. Jiné místo = kterékoliv místo, na němž bude adresát zastižen. 3. Adresa pro doručování v konkrétním řízení Jiná adresa ( poštovní adresa), nebo elektronická adresa, kterou účastník soudu sdělil: Žádost adresáta Nevylučuje to zákon nebo povaha věci adresou musí být místo v ČR; Může-li to přispět k urychlení řízení. 4. Povinnosti adresáta 5. Průběžné sledování adresy pro doručování. Adresa pro doručování 1. Neuvedl-li adresát v konkrétním řízení ve svém podání nebo jiném úkonu učiněném vůči soudu adresu místa v České republice, na kterou mu mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je adresou pro doručování u písemnosti doručované prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce: U nepodnikající fyzické osoby adresa evidována v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti; není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého pobytu - místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen objekt ). Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen ( 12 zákona č. 133/2000 Sb.), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. (1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, 8

9 b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Obdobné je to i u cizince, trvale usazeného podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, byť to v zákoně uvedeno není (překlenuto výkladem). u podnikající fyzické osoby adresa místa podnikání nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li podnik fyzické osoby organizační složku, i adresa sídla organizační složky, u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li právnická osoba organizační složku, i adresa sídla organizační složky, u advokátů adresa jejich sídla, u notářů adresa jejich notářské kanceláře; u hostujícího evropského advokáta se písemnosti jemu určené doručují zmocněnci - advokátovi, kterého si zvolí při prvním úkonu, který činí vůči soudu (Pokud hostující evropský advokát tuto povinnost nesplní, soud nebo jiný orgán písemnost uloží s tím, že účinky doručení písemnosti (rozhodnutí) nastávají třetím dnem po uložení; to platí i v případě písemností, které mají být doručeny do vlastních rukou hostujícího evropského advokáta - 35j odst. 2 zákona o advokacii), u fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě adresa věznice, v níž vykonává trest nebo vazbu atd. 2. Adresátu lze písemnost rovněž doručit na kterémkoliv jiném místě, na němž bude zastižen, 3. Účastník může v konkrétním řízení požádat soud, aby doručoval na jinou adresu (myšleno, než tu, kterou má uvedeno jako místo trvalého pobytu) nebo na elektronickou adresu, kterou soudu sdělil. Takto udané adresy jsou adresy pro doručování v určitém řízení. Zákon však stanoví podmínky, aby soud na účastníkem udanou adresu doručoval (kromě již zmíněných, které se týkají doručování na elektronickou adresu): Nevylučuje to zákon nebo povaha věci adresou musí být místo v ČR; pokud by tedy účastník udal jinou adresu v zahraničí, soud by na takovou adresu nedoručoval, Může-li to přispět k urychlení řízení. 4. Adresát je v řízení povinen bez zbytečného odkladu soudu sdělit změny veškerých skutečností významných pro doručování na adresu pro doručování v konkrétním řízení, tyto změny jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly adresátem oznámeny. 9

10 5. Soud je povinen průběžně sledovat, zda se nezměnila doručná adresa dle příslušných evidencí. Neuplatní se žádné trvání zjištění doručné adresy. Pokud v mezidobí došlo ke změně doručné adresy, je doručení neúčinné a účinky doručení nenastaly. Zjišťování doručné adresy je úkonem soudu, soud při každém doručení má zjišťovat adresu pro doručení. Pro účinnost doručení na konkrétní doručnou adresu je podle mého názoru rozhodný okamžik, kdy je učiněn pokus o doručení. 10

11 8. Doručování em a doručujícími orgány Účinné doručení em Účastník do 3 kalendářních dnů potvrdí přijetí písemnosti na výzvu soudu odesláním datové zprávy opatřené jeho zaručeným elektronickým podpisem. Datovou zprávu obsahující potvrzení o doručení, nebo nedoručení písemnosti, opatřené zaručeným elektronickým podpisem adresáta soud vytiskne a založí do spisu. Pokud adresát nepotvrdil její přijetí, poznamená se to do spisu 2. Doručující orgány soudní doručovatelé, orgány Justiční stráže, soudní exekutoři a provozovatelé poštovních služeb specializované doručující orgány (např. vězeňská služba u doručování osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě). Doručování em, doručující orgány 1. Zákon předpokládá, že doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu (tj. na ovou adresu) účastníka se stane účinným tehdy, pokud účastník do 3 kalendářních dnů potvrdí přijetí písemnosti na výzvu soudu. Soud tedy musí při doručování em účastníka výslovně vyzvat, aby doručení soudu potvrdil ve lhůtě 3 kalendářních dnů a jakým způsobem tak má učinit. Účastník potvrdí přijetí písemnosti tak, že soudu odešle datovou zprávou opatřenou svým zaručeným elektronickým podpisem. Pokud se tak nestane, nebo jestliže se písemnost vrátila soudu jako nedoručitelná, půjde o neúčinné doručení. 2. Doručujícími orgány jsou: soudní doručovatelé, orgány Justiční stráže, soudní exekutoři a provozovatelé poštovních služeb. Zákon dále upravuje specializované doručující orgány např. vězeňská služba u doručování osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě. Soudní doručovatelé: jde především o zaměstnance státu, který je zaměstnán u soudu a který byl předsedou soudu pověřen osobním doručováním písemností. Obdobně to platí i o zaměstnancích notáře. 11

12 9. Doručování doručujícím orgánem do vlastních rukou Doručování do vlastních rukou Usnesení: podle 175k odst. 1 a 2 podle 175l (společné jmění manželů) podle 175p (přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů) podle 175q usnesení o dědictví podle 175t nařízení likvidace dědictví opravné usnesení, pokud se týká výroku rozsudku nebo usnesení, které se doručuje do vlastních rukou, podle 175o (obvyklá cena majetku ) Jiné písemnosti: Vyrozumění a poučení o dědickém právu ( 175i odst. 2) Doručování do vlastních rukou se provádí tehdy, pokud tak stanoví zákon nebo pokud nařídí soud (předseda senátu záznamem do spisu). V řízení o dědictví se doručuje do vlastních rukou: Usnesení: podle 175k odst. 1 a 2 podle 175l (společné jmění manželů) podle 175p (přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů) podle 175q usnesení o dědictví podle 175t nařízení likvidace dědictví opravné usnesení, pokud se týká výroku rozsudku nebo usnesení, které se doručuje do vlastních rukou, podle názoru nejvyššího soudu je i usnesení podle 175o o.s.ř. (o určení obvyklé ceny, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví, příp. výše předlužení dědictví) usnesením ve věci samé, proti kterému lze podat dovolání. Z tohoto důvodu lze doporučit zasílat samostatné usnesení podle 175o o.s.ř. do vlastních rukou obálkou se zeleným pruhem, typ I. /Dovolání je přípustné proti usnesení odvolacího soudu ve věci samé, jímž bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno, jestliže odvolací soud ve výroku rozhodnutí vyslovil, že dovolání je přípustné, protože jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu; nevyhoví-li odvolací soud návrhu účastníka na vyslovení přípustnosti dovolání, který byl učiněn nejpozději před vyhlášením (vydáním) usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, je dovolání podané tímto účastníkem přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ( 239 odst. 1 a 2 o.s.ř.)/. 12

13 Jiné písemnosti: Vyrozumění a poučení o dědickém právu ( 175i odst. 2) Doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě se považuje za doručení do vlastních rukou 13

14 10. Postup při doručování do vlastních rukou a) Průkaz doručení Protokol, Oznámení informačního systému datových schránek o dodání datové zprávy do datové schránky adresáta (a o doručení datové zprávy), Datová zpráva adresáta opatřená jeho zaručeným elektronickým podpisem, kterou potvrdil přijetí písemnosti, Potvrzení o přijetí s datem a podpisem příjemce, Doručenka - soud doručuje při úkonu, o němž se nepořizuje protokol, nebo se doručuje prostřednictvím doručujícího orgánu, Jiný způsob. b) Písemná výzva zanechaná na vhodném místě (poštovní nebo jiná schránka užívaná adresátem, včetně P.O.BOX). c) Uložení zásilky d) Nevyzvednutí zásilky e) Připravenost písemnosti k vyzvednutí f) Lhůty. Postup při doručování do vlastních rukou a) Doručující orgán doručuje adresátu písemnost na adrese pro doručování s tím, že ji lze doručit i na kterémkoliv jiném místě, na němž byl adresát zastižen (k odepření přijetí nebo k odepření potřebné součinnosti srov. 50c odst. 1 a 2 o.s.ř.). Písemnost je doručena tím, že ji adresát nebo oprávněný příjemce převezme. Adresát potvrdí převzetí písemnosti na průkazu o doručení. Průkazem o doručení jsou ve smyslu 50f o.s.ř.: Protokol, pokud soud písemnost doručuje při jednání nebo jiném soudním úkonu, ve kterém soud tuto skutečnost poznamená. V protokolu o jednání nebo v protokolu, který byl sepsán o jiném úkonu, se též uvede, jaká soudní písemnost byla doručena a jak byla zjištěna totožnost adresáta nebo toho, kdo jemu určenou písemnost převzal; protokol podepíše ten, kdo doručení provedl, a příjemce. Obdobně se postupuje, prohlásí-li adresát ústně do protokolu, že mu byla určená písemnost doručena. Nesepisuje-li se o úkonu protokol, vyznačí se doručení na doručence, která se vloží do spisu. Oznámení informačního systému datových schránek o dodání datové zprávy do datové schránky adresáta (a o doručení datové zprávy s uvedením, zda k doručení došlo přihlášením uživatele do DS, nebo marným uplynutím lhůty 10 dnů), 14

15 Datová zpráva adresáta opatřena jeho zaručeným elektronickým podpisem, kterou potvrdil přijetí písemnosti doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, Potvrzení o přijetí s datem a podpisem příjemce doručování prostřednictvím účastníka nebo jeho zástupce, Doručenka, pokud soud doručuje při úkonu, o němž se nepořizuje protokol, nebo pokud se doručuje prostřednictvím doručujícího orgánu. Nelze-li doručení prokázat žádným z uvedených způsobů, lze je prokázat též jiným způsobem. Obálka má zelený pruh odstínu Pantone 382 (aby se zřetelně odlišila od obálek dříve používaných). Náležitosti doručenky stanoví zákon ( 50g). Stanoví se 3 typy obálek: Pro doručování do vlastních rukou typ I na obálkách, jejichž výrobu a dodání zajistila NK ČR je dále vyznačeno Doporučeně do vlastních rukou a Výhradně jen adresáta ; údaje o nevkládat do schránky v řízení o dědictví není nutný, a proto tento údaje citované obálky vůbec neobsahují. Pro doručování do vlastních rukou s vyloučením vložení do schránky typ II lze vyznačit, zda doručovaná písemnost je určena výhradně pro adresáta, a neukládat. Tento typ není určen pro řízení o dědictví (typicky je určen pro doručování platebních rozkazů, nebo usnesení podle 118b o.s.ř., u nichž je náhradní doručení vyloučeno ze zákona). Pro doručování jiných písemností typ III, jejichž výrobu také zajistila NK ČR a na kterých je dále uvedeno: Doporučeně do vlastních rukou a Neukládat. Na doručované zásilce pracovníci pošty vždy vyznačí přesné doručení písemnosti (vyznačit přesný čas dodání). Na doručované zásilce musí být uvedeny údaje, které adresáta dostatečně a nezaměnitelně identifikují tak, aby zásilka byla doručena do rukou správného adresáta. Podle údajů, které má soud v době doručování k dispozici, se na zásilce doručované prostřednictvím pošty uvede jméno a příjmení adresáta a zpravidla též rok narození osoby, které je zásilka určena; v případech, kdy mohou vzniknout pochybnosti o přesné totožnosti adresáta, uvede se datum jeho narození. Rodné číslo adresáta se na zásilce zásadně neuvádí. Na přední straně obálky, v její horní části, je potřeba vyplnit odesílatele a adresáta. Na doručence je potřeba opět vyplnit odesílatele, označení písemnosti, která je doručována a adresáta. Na zadní straně obálky (typ I) je nutné vyplnit na oddělitelné chlopni Výzva a poučení tučně vytištěné údaje tj. adresát, adresu, na níž má být obálka s písemností (zásilka) dodána, označení notáře jako soudního komisaře, který obálku s písemností (zásilku) odevzdal k dodání a doručovaná písemnost. Domnívám se, že pro specifikaci doručované písemnosti zcela postačí buď číslo jednací, popřípadě např. výzva, nebo předvolání. Bližší údaje nejsou 15

16 žádoucí. Bohužel, podle nových pravidel je třeba údaje o adresátovi vyplnit celkem na 3 místech. Pro účely dědického řízení se budou užívat pouze typy I a III. b) Pokud doručující orgán nezastihne adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Vhodný způsob = vhození do poštovní nebo jiné schránky užívané adresátem (např. i P.O.BOX). c) Pokud adresát nepřevzal písemnost a lze v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí písemnosti, písemnost se ukládá. Pokud je písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - pošty, ukládá se v příslušné provozovně pošty. d) Pokud si adresát nevyzvedne uloženou písemnost do 10 dnů ode, kdy byla připravena k vyzvednutí, posledním dnem této lhůty se písemnost považuje za doručenou. Zákon zde zavádí novinku, podle které po marném uplynutí uvedené lhůty doručující orgán vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky (tedy i do P.O.BOX), ledaže soud i bez návrhu takové vhození vyloučí. Pokud není takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a mělo by se podle 49 odst. 4 o.s.ř. vyvěsit o tom sdělení na úřední desce soudu. Sdělení by se mělo na úřední desku soudu vyvěšovat jedině v případě, že se soudu (soudnímu komisaři) vrátí zásilka bez výzvy (která byla podle 49 odst. 1 o.s.ř. zanechána vhodným způsobem v místě doručování) s tím, že nebylo možné zásilku /písemnost/ po uplynutí úložní 10-ti denní lhůty vložit do schránky adresáta, a to buď od provozovatele poštovních služeb, nebo od jiného soudu, u kterého byla zásilka uložena ve smyslu ust. 49 odst. 3 písm. c) o.s.ř. tj. nikoliv v případě, že zásilka byla vrácena i s výzvou od pošty a odesílající soud vyvěsil na úřední desku soudu výzvu. K tomuto výkladu vede i úvaha o tom, že je zbytečné, aby k jedné písemnosti visely na úřední desce výzva i sdělení (sdělení po vrácení zásilky /písemnosti/) a obojí na dobu 30 dnů (stanovisko Odboru dohledu, oddělení spisové služby a výkaznictví ministerstva spravedlnosti, rozeslané em soudům dne ). Nicméně soudy, jak je patrno z webu, nechávají zveřejňovat jak výzvu, tak i sdělení, nebylo-li možné zanechat v místě doručení výzvu. Uvedený postup (vhození písemnosti po uplynutí 10 dnů) nelze v případech stanovených zákonem (např. u doručování platebních rozkazů 173 odst. 1) a pokud tak nařídí předseda senátu. Písemnost se v těchto případech vrátí po uplynutí 10 dnů zpět odesílajícímu soudu a neuplatní se fikce doručení. Jaký je postup, pokud adresát písemnosti nebyl zastižen a ani nebylo možno zanechat výzvu v místě doručování. V takovém případě se písemnost vrátí odesílateli s tím, že doručující orgán (pracovník pošty) má na obálce vyznačit datum vrácení písemnosti. Notář jako soudní komisař nechá zveřejnit 16

17 výzvu ve smyslu 49 odst. 2 o.s.ř. na úřední desce soudu myšlena především elektronická deska soudu infodeska. Písemnost lze vyzvednout pouze tam, kde je uložena. Pokud si adresát ve lhůtě deseti dnů písemnost u notáře (kde je uložena a připravena k vyzvednutí) vyzvedne, je tím písemnost doručena. e) Uložení písemnosti je třeba odlišit od připravenosti písemnosti k vyzvednutí. Zatímco k uložení písemnosti dochází dnem, kdy nebyl adresát v místě doručování zastižen, může si ji adresát nebo oprávněný příjemce vyzvednout teprve v den, v němž byla pro něho připravena k vyzvednutí; tento den musí být uveden ve výzvě. Od tohoto dne počíná běžet lhůta deseti dnů, jejímž uplynutí se písemnost považuje za doručenou. Je žádoucí, aby notář odeslal řádně vyplněnou výzvu podle 49 odst. 2 o.s.ř. za účelem jejího zveřejnění na úřední desce soudu ten den, kdy je písemnost u něho připravena k vyzvednutí. f) Lhůty: Lhůta 10 dnů je lhůtou procesní. Pokud připadne poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližší následující pracovní den ( 57 odst. 2 o.s.ř.). Tato lhůta neběží tomu, kdo ztratil způsobilost být účastníkem řízení nebo způsobilost jednat před soudem nebo u něhož bylo rozhodnuto, že musí být zastoupen zákonným zástupcem ( 56 odst. 1 o.s.ř.). Pokud doručující orgán zjistí, že adresát zemřel, písemnost vrátí se zprávou odesílateli. 17

18 11. Doručování jiných písemností a) Poštovní podmínky: b) Případy doručování jiných písemností: usnesení o zastavení řízení podle 175h odst. 2 o.s.ř., usnesení o ustanovení znalce (tlumočníka), usnesení o přiznání náhrady nákladů řízení (např. hotové výdaje SCP), usnesení o přiznání znalečného (svědečného, tlumočného), usnesení podle 107 odst. 1 o.s.ř. (procesní nástupnictví), usnesení o ustanovení správce dědictví, usnesení o odmítnutí opožděného odvolání ( 208 odst. 1 o.s.ř.), usnesení o výzvě k odstranění vad podání (odvolání), doručování odvolání podle 210 odst. 1. o.s.ř. ostatním účastníkům předvolání účastníků k jednání odst. 3 o.s.ř. c) Převzetí adresátem d) Vhození písemnosti do schránky nebo zanechání oznámení e) Vyvěšení na úřední desce soudu a) U jiných písemností je postup podstatně jednodušší. Na doručenkách se zeleným pruhem, typ III, jejichž výrobu zajistila NK ČR, jsou uvedeny některé další údaje, které bych chtěl vysvětlit. Jde o Doporučeně do vlastních rukou a Neukládat. Zdánlivě se někomu může zdát, že potom není rozdíl mezi typem I a tímto typem III. Upozorňuji, že použitý termín Doporučeně do vlastních rukou zde má svůj význam z pohledu Poštovního podmínek (interní předpis České pošty, s.p., se kterým Český úřad telekomunikační vyslovil souhlas příslušnými rozhodnutími). Podle článku 18 Poštovních podmínek pošta dodá poštovní zásilku, u keré je zvolena doplňková služba dodání do vlastních rukou : je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta (čl. 23 odst. 4), zákonnému zástupci adresáta (čl. 23 odst. 5) nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta (čl. 23 odst. 6), je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě (čl. 23 odst. 3). Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou doporučená zásilka. Pokud by nebylo na poštovní zásilce uvedeno dodání do vlastních rukou adresáta, pošta je oprávněna podle článku 25 odst. 2 Poštovních podmínek dodat poštovní zásilku: fyzické osobě, která způsobem podle čl. 23 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem, nebo fyzické osobě, která se zdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením 18

19 shodným s příjmením adresáta a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem. Pokud se nepodaří dodat poštovní zásilku ani uvedenými způsoby, podle článku 25 odst. 5 Poštovních podmínek, pošta ji může vydat vhodné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku adresátovi předá, a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem. Pokud se tato osoba nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jejím jménem a příjmením nebo příjmením shodným s jejím příjmením, musí způsobem podle čl. 23 odst. 1 prokázat své jméno a příjmení. Zejména dodání osobám, zmíněným naposledy, by bylo v rozporu s o.s.ř. Z tohoto důvodu, respektování Poštovních podmínek, je nutné uvést citovaný údaj. Nyní k poznámce Neukládat. Pokud je na obálce uvedeno Neukládat, pracovník pošty, pokud nezastihne adresáta, obálku vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky (čl. 25 odst. 27). Bez tohoto údaje na obálce se poštovní zásilka podle článku 25 odst. 9 uloží a pracovník pošty adresátovi předá výzvu. Toto by ale bylo v rozporu s 50 odst. 1 o.s.ř. a proto je uvedený údaje na obálce nutný. Na zadní stranu obálky typ III je nutné na oddělitelné chlopni Oznámení a poučení vyplnit tučně vytištěné údaje: adresát, adresu, na níž má být obálka s písemností (zásilka) dodána, označení notáře jako soudního komisaře, který obálku s písemností (zásilku) odevzdal k dodání a doručovaná písemnost. Doručenka - 50g o.s.ř. odst. 1, písm. g) jméno a příjmení doručovatele, jeho podpis a otisk úředního razítka. b) jde o demonstrativní výčet, který ale zahrnuje prakticky všechny případy. 101 odst. 3 o.s.ř. Nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů. Jde tedy o to, že soudní komisař může jednat bez účasti účastníka pouze tehdy, pokud má doručení u takového účastníka řádně vykázáno, tj. právě doručenkou obálky typu III d) Doručující orgán doručuje adresátu písemnost na adrese pro doručování s tím, že ji lze doručit i na kterémkoliv jiném místě, na němž byl adresát zastižen (k odepření přijetí nebo k odepření potřebné součinnosti srov. 50c odst. 1 a 2 o.s.ř.). Písemnost je doručena tím, že ji adresát nebo oprávněný příjemce převezme. Pokud není adresát zastižen v místě doručení, písemnost se bez dalšího vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Písemnost se považuje 19

20 za doručenou vhozením do této schránky. Doručující orgán vyznačí datum na doručence a na písemnosti; vyplněnou doručenku vrátí odesílateli. Vhození v tomto případě je třeba odlišit od vhození písemnosti podle 49 odst. 4 o.s.ř., které sleduje pouze to, aby adresát měl možnost se seznámit s písemností. e) Pokud nelze písemnost doručit vhozením schránky (není-li takové schránky), vrátí se písemnost odesílajícímu soudu a v místě doručení se o tom má zanechat písemné oznámení ( 50 odst. 2 o.s.ř.) což se ovšem s největší pravděpodobnosti neděje (je ovšem na místě se zamyslet vůbec nad tím, jaké místo v místě doručení by bylo vhodné, aby se na něm ponechávala písemná oznámení); vylepování takových oznámení na vchodových dvéřích nejlepším řešením asi nebude. Odesílající soud doručí písemnost vyvěšením na úřední desce soudu písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení (obdobně se postupuje i tehdy, pokud v místě doručení nelze zanechat písemné oznámení). S ohledem na důležitý zájem účastníků nebo obecný zájem lze vyvěšení písemnosti na úřední desku soudu nahradit vyvěšením Oznámení ve smyslu 50 odst. 2 o.s.ř. Pokud doručující orgán zjistí, že adresát zemřel, písemnost vrátí se zprávou odesílateli. 20

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

(1/2002 MS) I N S T R U K C E

(1/2002 MS) I N S T R U K C E ASPI stav k 01. 01 2013 do částky 1/2013 Sb. a 1/2013 Sb. m. s. [(1 ) Obsah a text 1/2002 (MS) poslední stav textu] Obsah a text 1/2002 (MS) poslední stav textu (1/2002 MS) INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti

Více

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 3. 4. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6

NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6 Právní novinky Únor 2009 Obsah: NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6 ZMĚNY V DAŇOVÉM PRÁVU S DOPADEM V OBLASTI NEMOVITOSTÍ...

Více

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Petr Lavický 2009 1 Obsah 1 Poznámka úvodem... 4 2 Věcná a místní příslušnost... 5 2.1 Věcná příslušnost... 5 2.2 Místní příslušnost...

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více