Sociální sítě dítěte v dětském domově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální sítě dítěte v dětském domově"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální sítě dítěte v dětském domově Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. Vypracovala: Aneta Matějková

2 Bibliografický záznam MATĚJKOVÁ, Aneta. Sociální sítě dítěte v dětském domově: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, s., příloha 14 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. Anotace Bakalářská práce se zabývá sociálními sítěmi dítěte v dětském domově. Nejprve uvádím v teoretické části informace o ústavní výchově, dětském domově a o základních potřebách dítěte. Ve výzkumné části se věnuji vztahům dětí v dětském domově. Zabývám se zejména vztahem dítěte ke svým biologickým rodičům, k ostatním dětem a vychovatelům. Při výzkumném šetření provádím rozhovor s dětmi a s vychovateli a informace získávám i pozorováním. V této bakalářské práci jsem se tedy pokusila shrnout dosavadní poznatky o dětských domovech a potřebách dítěte a své zkušenosti s dětmi z dětského domova. Annotation My bachelor s work focuses itself on a social network of foster home s child. First of all in a theoretical part - I mention some basic facts like an institutional education, the institution of foster home in general and child s basic needs. Other part of my bachelor s work exploratory study is dedicated to relationships between children living in a foster home. I am especially concerned with relationships between children and their biological parents, relationships among children and relationships between children and educators. In my investigative research I interview both children and educators. And I also get some information from observation. All together it means that in my bachelor s work I try to gather actual knowledges about foster homes, needs of children, and my own experiences with foster home s children. Klíčová slova dítě, potřeby dítěte, dětský domov, rodina, vztahy Key words child, needs of children, foster home, family, relations

3 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. podpis

4 V úvodu své bakalářské práce bych chtěla poděkovat Mgr. Emě Štěpařové, Ph.D. za odborné vedení, konzultace a přínosné rady.

5 OBSAH Úvod Ústavní výchova Definice ústavní výchovy Zařízení ústavní výchovy Legislativní rámec Dětský domov Charakteristika zařízení Příčiny pobytu dítěte v dětském domově Funkce dětského domova Pravidla a reţim dne dětí v dětském domově Personální struktura Základní potřeby dítěte Kategorizace potřeb Rodina Vychovatelé Vztahy dětí k sobě navzájem Výzkumné šetření Cíle výzkumného šetření Metody výzkumného šetření Výzkumný soubor Interpretace šetření otevřené kódování Interpretace zjištěných skutečností Závěr Resumé Summary Seznam pouţité literatury Seznam příloh...72

6 ÚVOD Tématem bakalářské práce jsou sociální sítě dítěte v dětském domově. Toto téma jsem si vybrala, protoţe mě tato problematika velmi zajímá a mám jiţ zkušenosti s dětmi z dětských domovů. Práce s nimi mě velice baví a chtěla bych s nimi v budoucnu pracovat. V této práci se zaměřuji zejména na vztahy dítěte s biologickými rodiči, vychovateli a mezi sebou navzájem. Důleţité je také prostředí dětského domova, o kterém uvádím informace v teoretické části. Bakalářská práce se skládá z teoretické části a výzkumného šetření. Nejprve uvádím v teoretické části informace o ústavní výchově, dětském domově a o základních potřebách dítěte. Ve výzkumné části se věnuji vztahům dětí v dětském domově. Zabývám se zejména vztahem dítěte ke svým biologickým rodičům, k ostatním dětem a vychovatelům. Při výzkumném šetření jsem provedla kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů s dětmi a s vychovateli. Dětský domov je zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jsou do něho zařazovány děti od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na povolání. V České republice je 155 dětských domovů, které jsou buď internátního nebo rodinného typu. Výzkumnou část bakalářské práce jsem zaměřila na dětský domov rodinného typu. V jedné rodinné skupině bývá osm aţ deset dětí a v dětském domově je těchto skupin od dvou do deseti. Rodinné skupiny se snaţí o to, aby se ţivot dítěte co nejvíce podobal běţnému ţivotu v rodině. Problémem dětských domovů je deprivace dítěte. Dítě v ústavní péči trpí citovou deprivací a vychovatel často není schopen poskytnout dítěti dostatečnou citovou oporu, jaká by se mu dostala v běţné rodině. V současné době je proto dáván důraz na rychlé vyřešení problémů v rodině a navrácení dítěte do rodiny. Pokud jiţ není moţno, aby se dítě vrátilo do rodiny, je třeba najít co nejdříve náhradní rodinu. 6

7 1. Ústavní výchova 1.1 Definice ústavní výchovy Ústavní výchovu nařizuje soud pro děti do 18 let podle Zákona o rodině a Zákona o soudnictví. Ústavní výchovu nařizuje ze dvou důvodů. První důvody jsou výchovné a druhé důvody sociální. Ústavní výchovu můţe zrušit soud na základě ţádosti zákonných zástupců, v případě, ţe uţ splnila svůj výchovný účel, či pominuly důvody, kvůli kterým byla nařízena. Tato výchova končí i zletilostí, ale z důvodu dokončení studia můţe trvat i déle (Vojtová in Pipeková, 2006). Ústavní výchovu můţeme dělit podle toho, kde je péče poskytována. Zda probíhá v ústavním zařízení či v náhradní rodině. Zde uvádím dělení Matějčka na náhradní výchovnou péči a náhradní rodinnou péči a dále dělení na kolektivní výchovu a rodinnou výchovu. Náhradní výchovná péče a náhradní rodinná péče Matějček (1999) rozděluje náhradní péči na náhradní výchovnou péči a náhradní rodinnou péči. Náhradní výchovná péče je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině. (Matějček, 1999, s. 31) Tato péče je nejčastěji realizována v ústavní péči, coţ jsou kojenecké ústavy, poté dětský domov či dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav nebo ústav sociální péče. Náhradní rodinná péče je podle Matějčka (1999) definována jako forma péče o děti, kdy se náhradní rodiče starají o dítě v prostředí, které je co nejvíce podobné přirozené rodině. Do rodinné péče u nás patří osvojení a pěstounská péče. 7

8 Kolektivní a rodinná výchova Náhradní výchovu můţeme také rozdělit na kolektivní a rodinnou výchovu. Kolektivní se dělí na ústavní a ochrannou. Tato péče je poskytována ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Ochranná výchova je nařizována dětem od 12-ti do 18-ti let podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeţe. Od 12-ti do 15-ti let je tato výchova nařizována jen výjimečně, a to v případě, ţe dítě spáchalo trestný čin, za který bývá uloţen výjimečný trest. Mladistvým mezi 15-ti a 18-ti lety je ukládána ochranná výchova, pokud spáchali trestný čin a toto opatření má větší efekt neţ uloţení trestu odnětí svobody (Vojtová in Pipeková, 2006). Zařízení ústavní a ochranné výchovy popisuji blíţe v druhé podkapitole této bakalářské práce. Rodinná výchova je podle Zákona o rodině rozdělena na osvojení, pěstounskou péči, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osobě neţ rodičům a poručnictví. Adopce Adopce neboli osvojení znamená přijetí dítěte manţely či jednotlivcem. Ti získávají k dítěti stejná práva a povinnosti jako vlastní rodiče. Adopcí vzniká mezi osvojitelem a osvojeným dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. Dítě také získává nové příjmení a rodiče jsou rovněţ zapsáni v rodném listě (Matějček, 1999). Osvojiteli mohou být pouze fyzické osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům a zaručují způsobem svého ţivota, ţe adopce bude ku prospěchu dítěti i společnosti. Mezi osvojencem (dítětem) a osvojitelem musí být také přiměřený věkový rozdíl a osvojit lze pouze nezletilou osobu. K osvojení potřebuje soud souhlas zákonných zástupců dítěte a pokud dítě jiţ dokáţe samo posoudit takovou situaci, tak je důleţitý i jeho názor. Pokud jsou zákonnými zástupci dítěte jeho rodiče, není nutný souhlas v případě, ţe o dítě neprojevovali opravdový zájem po dobu nejméně šesti měsíců, dítě nenavštěvovali a neplnili vyţivovací povinnost k dítěti. Souhlas není potřeba dále, jestliţe po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě ţádný zájem. Moţné je i osvojení dítěte do ciziny. K tomu je důleţitý souhlas Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Zákon č. 94/1963 Sb.). 8

9 Matějček (1999) rozlišuje dva druhy osvojení: 1) Adopce zrušitelná - O této adopci mluvíme také jako o adopci 1. stupně. Při této adopci zůstávají v rodném listě zapsáni původní rodiče dítěte, ale práva a povinnosti mezi nimi a dítětem zanikají. Toto osvojení lze zrušit soudem. Často jsou takto adoptovány děti do jednoho roku, neboť ty nelze adoptovat formou nezrušitelnou. 2) Adopce nezrušitelná - Adopce nezrušitelná neboli 2. stupně je rozdílná tím, ţe noví rodiče jsou zapsáni v rodném listu dítěte. Toto osvojení nelze zrušit a rozhoduje o něm soud. Nejčastěji jsou adoptovány děti od jednoho do tří let. Pěstounská péče Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče. Dítě je svěřeno do péče buď manţelům nebo jednotlivci. O tom, zda je člověk vhodný jako pěstoun, rozhoduje orgán sociálně-právní ochrany dětí. Povinností pěstouna je o dítě osobně pečovat a vykonávat přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstouni rozhodují o běţných záleţitostech, o důleţitých věcech rozhodují rodiče nebo soud. Pokud je dítě jiţ schopno vyjádření, zajímá soud i jeho názor. Tato forma náhradní rodinné péče je kontrolována státem. Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dětem a odměňuje i pěstouny (Zákon č. 94/1963 Sb.). Pěstounskou péči můţeme rozdělit na dvě skupiny: skupinovou a individuální pěstounskou péči. Individuální pěstounská péče je v běţném rodinném prostředí a skupinová je formou SOS vesniček. Pěstounská péče by měla být pouze krátkodobou formou řešení situace dítěte (Matějček, 1999). SOS dětské vesničky SOS dětské vesničky jsou formou skupinové pěstounské péče. V současné době je na světě více neţ 300 SOS dětských vesniček a jejich počet neustále roste. U nás máme zatím dvě vesničky. První vesnička je v Doubí u Karlových Varů a druhá je ve Chvalčově u Kroměříţe (Vocilka, 1999). V SOS dětských vesničkách jsou důleţité čtyři body. Je to matka, sourozenci, domek a vesnička. Na matku, která tvoří základ rodiny, jsou kladeny přísné nároky. 9

10 Matky uchazečky musí splňovat spoustu podmínek. Věk musí být mezi 25-ti a 35-ti lety a musí absolvovat rekvalifikační kurz. Sourozenci se stávají v SOS vesničkách všechny děti a nezáleţí na věku, původu či rase. V rodině je většinou šest a více dětí. Vesničky nemají svou školu, navštěvují školu v obci, kde ţijí. V SOS vesničkách mohou děti zůstávat i po 18-ti letech. Přispívají však na ubytování a domácnost. Kaţdá rodina má svůj domek, aby měla dostatek soukromí. V domku ţije pouze jedna matka se svými dětmi. Vesničku tvoří několik domků a je součástí sídlištního celku i s jeho zvyklostmi a rituály. Jako vedoucí vesničky působí muţ, který se stará o kaţdodenní chod (Vocilka, 1999). Poručenství Poručník je osoba, která bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Soud určí dítěti poručníka v těchto případech: - rodiče dítěte zemřeli, - rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, - byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti, - rodiče nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (Zákon č. 94/1963 Sb., 78). Zákon o rodině také určuje, kdo bude pověřen poručnictvím dítěte. Soud určí poručníkem toho, koho doporučili rodiče nebo někoho z příbuzných či blízkých osob dítěte. Toto rozhodnutí však nesmí být v rozporu se zájmy dítěte. Pokud nelze určit poručníkem dítěte fyzickou osobu, pak soud určí poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Poručník podléhá pravidelnému dozoru soudu a je povinen podávat soudu zprávy o dítěti. Poručník má také povinnost předkládat soudu účty, neboť poručníkovi nevzniká vyţivovací povinnost k dítěti a dostává peníze na výchovu a výţivu dítěte. Opatrovnictví Opatrovníka stanovuje soud v případě: - střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchţ rodičů navzájem, - ohroţení majetkových zájmů dítěte, 10

11 - omezení rodičovské odpovědnosti, - řízení o osvojení. Opatrovníkem lze stanovit i orgán sociálně-právní ochrany dětí. Rozsah práv a povinností určuje soud. Důleţité je, aby byl splněn účel, pro který byl opatrovník ustanoven, a aby byla zajištěna ochrana zájmů dítěte (Zákon č. 94/1963 Sb.). Ze zákona vyplývá, ţe poručník vykonává více práv a povinností náleţících rodičům neţ opatrovník, který vykonává pouze některá práva a povinnosti. Existuje několik důvodů, kterými jsou rodiče motivováni pro náhradní rodičovství. Škoviera (2007) rozděluje motivy na zveřejněné, neveřejné a skryté. Do motivů zveřejněných patří motivace altruistická. Rodiče jsou ochotni pomoci dětem, které jejich pomoc potřebují. Při profesionální motivaci jsou rodiče přesvědčeni, ţe dětem rozumějí a ţe to s nimi umí. Emocionálně jsou motivováni rodiče, které mají děti rádi a mají k nim hezký vztah. Pokud rodiče nemohou mít vlastní dítě, jde o nenaplněné rodičovství. Náhradní rodiče chtějí být alespoň psychologickými rodiči, kdyţ nemohou být rodiči biologickými. Další motivací je rodinný ţivot. Rodiny pouze s jedním dítětem doplňují dalším dítětem rodinu. Pro některé rodiče je dítě smyslem ţivota, který předtím neměli. Ekonomické zabezpečení můţe být také důvodem, proč si lidé berou dítě do náhradní rodinné péče. S dítětem se chtějí podělit o přebývající majetek. Posledním zveřejněným motivem je spasitelský komplex. Člověk by nejraději spasil svět, ale protoţe to nejde, zachrání alespoň jedno dítě (Škoviera, 2007). Do motivů neveřejných zařadil Škoviera (2007) pragmatismus náhradních rodičů. S dítětem budou trávit smysluplně čas, který většinou sami neumí zaplnit. Při pěstounské péči můţe jít o ekonomické přilepšení a stálý příjem. V tomto případě se nejedná o adopci. Dalším motivem mohou být rodinné povinnosti. Rodiče přijímají do své rodiny dítě z důvodu společenského očekávání a pocitu rodinné sounáleţitosti. Tento případ je častý v případě pěstounství v rámci příbuzenstva. Společenský status znamená, ţe rodiče si dítě berou z důvodu, ţe starat se o dítě je společensky uznávaná hodnota. Pro některé vychovatele rodiče můţe být důvodem ubytování. SOS vesničky či pěstounská zařízení poskytují pro vychovatele i ubytování. Pro některé lidi a zejména známé osobnosti je motivací publicita, kterou přijetím dítěte získávají. 11

12 Poslední skupinou jsou motivy skryté. Rodiče si mohou například něco dokazovat či se snaţí vykoupit své činy. Pokud nedokázali vychovat své vlastní dítě, snaţí se o to, aby vychovali své náhradní dítě lépe. Někteří zájemci o náhradní rodinnou péči čekají od dítěte ocenění a pocit vděčnosti. Někteří lidé očekávají, ţe příchod dítěte vyřeší jejich partnerskou krizi. Extrémními motivy mohou být psychopatologické motivy či mocenské ambice. V prvním případu se jedná o lidi heterosexuálně či homosexuálně pedofilně zaměřené. V druhém případě se rodič zaměřuje na budování mocenské pozice a snaţí se o pocit závislosti dítěte na něm (Škoviera, 2007). Škoviera (2007) se také zabývá otázkou, zda vybíráme dítě pro rodiče či rodiče pro dítě. V prvním případě, kdy je hledáno dítě pro rodiče jsou výchozím bodem ţadatelé-rodiče, pro které se hledá vhodné dítě. Ţadatel můţe poznat více dětí a poté si podle jeho představ některé z nich vybrat. Výhodou je, ţe rodič se svobodně rozhoduje pro dítě a má k němu pak větší závazek, neţ kdyţ je mu dítě přiděleno. Výhodou je také, ţe ţadatelé jsou s institucemi v partnerském vztahu a do náhradní rodinné péče se dostanou i starší děti či děti různě handicapované. Nevýhodou je, ţe tato metoda můţe u dítěte způsobit falešné naděje a traumatizovat děti, které si nikdo nevybral. Ve druhém případě jsou hledáni rodiče pro dítě. Zde jsou rodiče vybíráni podle představ sociálního úřadu či jiných institucí. Ţadatelé ale nemusí nabídku přijmout. Výhodou je, ţe tato situace je podobná jako při biologickém rodičovství, kdy rodiče neví, jaké bude jejich dítě. Také se sniţuje experimentování s dětmi, kdy tráví děti v rodině pobyty jen na zkoušku. Nevýhodou je, ţe kdyţ rodiče dítě neznají, tak jdou cestou nejmenšího rizika a berou si děti malé a bílé, coţ znevýhodňuje starší děti a děti z minoritních skupin. domovem. V této práci se budu zabývat ústavní výchovou a z té zejména dětským 1.2 Zařízení ústavní výchovy Zařízeními pro výkon ústavní výchovy jsou dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostický ústav a výchovný ústav. Účelem těchto zařízení je poskytovat péči nezletilým osobám na základě rozhodnutí soudu o výkonu ústavní výchovy. Tyto zařízení poskytují dětem péči, kterou 12

13 nemohou poskytovat rodiče. Péče je poskytnuta rovněţ dětem, které nejsou občany České republiky. Zařízení poskytují dětem plné zaopatření. Jedná se zejména o stravování, ubytování, ošacení, potřeby do školy, úhradu zdravotní péče, kapesné a osobní dary. V těchto zařízeních jsou umisťovány i děti s mentálním, tělesným či smyslovým postiţením. Pro tyto děti jsou zde zajištěny speciální podmínky a odborné vedení (Zákon č. 109/2002 Sb., 2). Pro děti, které nemohou navštěvovat pro závaţné poruchy chování školu mimo zařízení, jsou zřizovány školy s odpovídajícími vzdělávacími programy. Pokud děti nemohou ani po ukončení povinné školní docházky navštěvovat střední školu mimo zařízení, je moţné pro ně zřídit školu, která poskytuje střední nebo střední odborné vzdělání (Zákon č. 109/2002 Sb., 3). V těchto zařízeních se zřizují jako organizační jednotky rodinné či výchovné skupiny. Sourozenci jsou zde většinou zařazovány do stejné skupiny. Dětský domov Dětský domov je určen pro výchovu a péči dětí s nařízenou ústavní výchovou od 3 do 18 let. Do dětského domova jsou nejčastěji umisťovány děti ze sociálních důvodů, kdy se o ně rodiče nemohou či neumí starat. V dětském domově je několik rodinných skupin. Kaţdá skupina má 6 8 dětí (Vojtová in Pipeková, 2006). Více se charakteristice dětského domova věnuji v druhé kapitole této bakalářské práce. Dětský domov se školou Dětský domov se školou zajišťuje podle Zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních péči o děti: - s nařízenou ústavní výchovou, o mají-li závaţné poruchy chování, o je nutná výchovně léčebná péče pro přechodnou nebo trvalou duševní poruchu, - s uloţenou ochrannou výchovou, - jsou-li nezletilými matkami, které nemohou být vzdělávány ve škole, která není součástí dětského domova se školou. 13

14 Toto zařízení je určeno pro komplexní péči o děti od 6-ti let do ukončení povinné školní docházky. V dětském domově se školou je organizační skupinou rodinná skupina, která má nejméně 5 a nejvíce 8 dětí. Těchto rodinných skupin můţe být v dětském domově se školou od dvou do šesti. Narozdíl od dětského domova je zde zřízena škola. Ve škole se učí podle programu základní, praktické či speciální školy. Třídy jsou zřizovány pro nejvíce 8 dětí a je jim zde poskytována individuální péče. Po ukončení povinné školní docházky odchází děti nejčastěji do výchovného ústavu (Procházková in Vítková, 2004). Diagnostický ústav Diagnostický ústav je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Do tohoto zařízení jsou přijímány děti pouze krátkodobě, nejčastěji na osm týdnů. Probíhá zde komplexní diagnostika a poté je dítě přeřazeno do konkrétního školského zařízení. Toto zařízení zajišťuje péči i dětem zadrţeným na útěku či po podání ţádosti zákonných zástupců (Vojtová in Pipeková, 2006). Diagnostický ústav plní několik úkolů. Zákon č. 109/2002 Sb. uvádí úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, organizační a koordinační. Zde se věnuji těmto úkolům více: - diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností, - vzdělávací, v jejichţ rámci se zjišťuje úroveň dosaţených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a moţnostem, - terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, - výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte, - organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí při přípravě jeho návrhu na nařízení předběţného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení, 14

15 - koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti (Zákon č. 109/2002, Sb., 5). Děti jsou v diagnostickém ústavu rozděleny do výchovných skupin, kterou tvoří 4 aţ 6 dětí. Tyto skupiny jsou v ústavu nejméně tři. Děti většinou během svého pobytu plní povinnou školní docházku. Při diagnostickém ústavu jsou tedy zřizovány školy základní, praktické či speciální. Pro starší děti je zde zajišťována příprava na budoucí povolání (Procházková in Vítková, 2004). Výchovný ústav Výchovný ústav zajišťuje péči o děti starší 15 let, které mají závaţné poruchy chování a u nichţ byla nařízena ústavní výchova nebo uloţena ochranná výchova. Ve výchovném ústavu mohou být výjimečně umístěny i děti od 12 let, které mají tak závaţné poruchy chování, pro které nemohou být umístěny v dětském domově se školou. Výchovný ústav musí plnit úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Děti jsou zde rozděleny do 2 aţ 6 výchovných skupin, přičemţ kaţdou skupinu tvoří 5 aţ 8 dětí (Procházková in Vítková, 2004). Součástí výchovného ústavu je i škola. Ta umoţňuje buď dokončení povinné školní docházky či moţnost přípravy na budoucí povolání. Jsou zde nejčastěji zřizovány praktické školy, odborná učiliště či střední odborná učiliště. 1.3 Legislativní rámec V České republice je péče o děti, které mají nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovu, opatřena několika důleţitými zákony. Některým z nich se v této podkapitole budu více věnovat. První zákon, kterým se v této kapitole budu zabývat, je Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Tento zákon má číslo 109 a nabyl účinnosti dne 1. července V tomto zákoně najdeme celou řadu důleţitých informací zejména o zařízeních ústavní a ochranné výchovy. V zákoně jsou informace o zařízeních 15

16 všeobecně a o kaţdém zařízení zvlášť. Dále je zde vymezena preventivně výchovná péče. Zařízením pro preventivně výchovnou péči je středisko výchovné péče. Zákon nám o tomto středisku poskytuje dostatek informací. Dozvíme se zde také o pracovnících, kteří pracují v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ve středisku výchovné péče. Důleţité je i vymezení práv a povinností dětí umístěných v zařízení, ředitele a osob zodpovědných za výchovu. Nakonec v zákoně najdeme informace o úhradě péče, o kapesném, osobních darech a věcné pomoci. Tento zákon je jeden z nejdůleţitějších pro moji bakalářskou práci. Přináší veškeré informace o dětských domovech. Pro mou bakalářskou práci je důleţitá také vyhláška č. 438, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních. V této vyhlášce nalezneme podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti, organizaci a podmínkách provozu školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, dále podrobnosti o zajišťování pořádku a bezpečnosti v zařízeních, nejniţší počty dětí a ţáků v jednotlivých druzích škol atd. Vyhláška také poskytuje informace o organizačním postupu zařízeních při přijímaní, umísťování, přemísťování a propouštění dětí a také o umisťování dětí cizinců. Velmi důleţitým zdrojem informací pro tuto problematiku je Zákon o rodině. Jedná se o zákon číslo 94 z roku Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. dubna Od roku 1964 se uţ dočkal mnoha změn, které byly uvedeny v mnoha dalších zákonech. Zákon o rodině je pro moji práci významný zejména proto, ţe jsou zde uvedena práva dětí, které je důleţité znát. První část zákona se zabývá manţelstvím. Najdeme zde definici manţelství, občanského a církevního sňatku, podmínky pro vznik a zánik manţelství, neplatnost a neexistenci manţelství a vztahy mezi manţely. V druhé části jsou řešeny vztahy mezi rodiči a dětmi. V hlavě první tohoto zákona se pojednává o rodičovské zodpovědnosti. Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností, které musí být dodrţovány při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. Při dodrţování práv a povinností musí rodiče chránit zájmy dítěte a dát mu prostor k vyjádření jeho potřeb. V zákonu je také uvedeno, ţe rodiče mají být chováním a jednáním příkladem svým dětem. Dále v této části zákona najdeme informace 16

17 o výchovných opatřeních. Pokud rodič nemůţe vykonávat svou rodičovskou zodpovědnost, můţe ho soud zbavit rodičovské zodpovědnosti. Ta můţe být i pozastavena či omezena. Vyţivovací povinnost však nezaniká. Dále se zákon zabývá pěstounskou péčí, určením rodičovství, osvojením, poručenstvím a opatrovnictvím. V závěru tohoto zákona nalezneme informace o výţivném. Rodiče jsou povinni dítě vyţivovat do té doby, neţ je samo schopno se uţivit. V tomto zákoně je mnoho informací potřebných k mé bakalářské práci. Významnou je pro mě druhá část, která pojednává o vztazích mezi rodiči a dětmi. Zde mohu najít informace o povinnostech rodičů ke svým dětem. Tyto povinnosti mě zajímají zejména proto, ţe rodiče dětí, se kterými se setkávám v dětském domově, je často dostatečně neplnili. Tento zákon je velmi významný, protoţe o těchto povinnostech hovoří a poskytuje dětem zákonné opatření jejich práv. Dalším pramenem, ze kterého čerpám informace pro svou bakalářskou práci, je rovněţ Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon dbá na ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, - jejichţ rodiče o zemřeli, o neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo o nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, - které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, - které vedou zahálčivý nebo nemravný ţivot, nejčastěji zanedbávají školní docházku, poţívají alkohol nebo návykové látky, páchají trestné činy, - opakovaně utíkají od rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu, - na kterých byl spáchán trestný čin ohroţující ţivot, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění. 17

18 Dále zákon uvádí, ţe kaţdý je oprávněn upozornit rodiče na závadné chování dítěte a také upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneuţití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Zákon se také zabývá například preventivní a poradenskou činností, opatřeními na ochranu dětí, zprostředkováním osvojení a pěstounské péče, ústavní výchovou a ochrannou výchovou, péčí o děti vyţadující zvýšenou pozornost, sociálně-právní ochranou ve vztahu k cizině a zařízeními sociálně-právní ochrany. 18

19 2. Dětský domov 2.1 Charakteristika zařízení Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Toto zařízení zajišťuje péči pro děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají ţádné závaţné poruchy chování. Do dětského domova jsou zařazovány děti od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na povolání. O umístění dítěte do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy rozhoduje soud. Zařízení je vybíráno podle závaţnosti psychosociálního postiţení, věku či pohlaví (Procházková in Vítková, 2004). Děti, u kterých není známá porucha chování či hluboká mentální retardace, jsou umisťovány do dětských domovů. Dětské domovy jsou většinou státní zařízení, kde se realizuje ústavní výchova. Existují ovšem i 4 soukromé dětské domovy. Do dětského domova jsou přijímány zejména děti s normálním duševním vývojem. Výjimečně jsou zde umisťovány i rozumově méně nadané děti, které mají v domově sourozence či je pro ně zajištěna docházka do speciální či praktické školy (Vocilka, 1999). Vocilka (1999) uvádí a popisuje dva typy dětského domova: rodinný typ a internátní typ. Rodinný typ dětského domova je určen dětem, u nichţ se předpokládá dlouhodobý pobyt v dětském domově. Organizační jednotkou v tomto typu dětského domova je rodinná buňka. Zde se snaţí, aby prostředí bylo co nejvíce podobné přirozenému rodinnému prostředí. Rodinné buňky bývají osmičlenné aţ desetičlenné a v jednom dětském domově jsou nejméně dvě a nejvíce deset. V rodinných buňkách bývají společně zařazováni sourozenci. Děti z dětského domova navštěvují školu, která je v místě domova. Internátní typ dětského domova je zejména pro děti, u kterých je předpokládán krátkodobý pobyt neboli pobyt do dvou let. Hlavní organizační jednotkou je výchovná skupina. Výchovná skupina má od osmi do patnácti dětí a v dětském domově bývá tři aţ šest výchovných skupin. Tento typ se nejméně podobá přirozenému rodinnému prostředí. Prostředí i způsoby výchovy se velmi podobají běţnému internátu, ovšem děti se z něj často nemají kam vrátit. Ačkoli je tento typ volen u dětí, u kterých je předpokládán krátkodobý pobyt, často se stává, ţe dítě zde zůstává několik let. U dětí z dětských domovů internátního typu lze někdy pozorovat deprese, které jsou 19

20 způsobeny neúspěchy ve škole, nezájmem rodičů a pocitem osamělosti. Projevuje se u nich také smutná a kolísavá nálada a celková sníţená výkonnost. Těmto projevům v tomto prostředí lze těţko předcházet. Zmírňovat deprese a pocity osamocení dětí se dají individuálním přístupem a uţším kontaktem s vychovatelem. Dětí v dětských domovech neustále přibývá. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy uvádí na svých stránkách statistiku počtu dětí umístěných v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. V roce 2008/2009 bylo v České republice celkem 232 zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Z tohoto počtu bylo 155 dětských domovů. V těchto dětských domovech bylo v roce 2008/2009 umístěno dětí. Celkový počet dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy je neuvěřitelných A počty dětí v těchto zařízeních kaţdým rokem vzrůstají. Jenom od roku 2003/2004 přibylo do roku 2008/2009 v České republice 21 dětských domovů. Tato čísla jsou dosti velká a nejhorší je, ţe neustále vzrůstají. Počet dětí v dětských domovech stoupá. Pro děti ale není výchova v ústavní péči pozitivní a přínosná. Děti často trpí deprivačním syndromem a pocity osamocení. Měl by být dáván důraz na to, aby se děti vracely do své rodiny co nejdříve a pokud návrat do vlastní rodiny jiţ nelze uskutečnit, nalézt pro dítě vhodnou formu náhradní rodinné péče jakou můţe být pěstounská péče či osvojení. Hostitelská péče Pokud jsou děti umístěny v dětském domově, tak často podléhají smutku z osamocení a bývají citově deprivovány. Chybí jim kontakt s okolím a bliţší vztah s dospělými osobami. Pro tyto děti vzniká tzv. hostitelská péče. Tato forma péče o děti zatím není popsána v ţádném zákoně. Umoţňuje ji však Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Podle 30 můţe ústavní zařízení po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností povolit dítěti pobyt u rodičů či jiných fyzických osob. Tento pobyt můţe trvat nejdéle 14 dní. Klimeš (2003) dělí hostitelskou péči na dvě hlavní formy. - Dlouhodobá forma o je forma hostitelské péče, kdy se vytváří vazba na dítě. Při této formě hostitelské péče se mezi dětmi a hostiteli objevuje hlubší vztah. Hostitelé si dítě berou na delší návštěvy a umoţňují dítěti poznat přirozené rodinné prostředí. 20

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Život v dětském domově. Aneta Tatkovská

Život v dětském domově. Aneta Tatkovská Život v dětském domově Aneta Tatkovská Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Teoretická část: Charakteristika a popis systému náhradní rodinné péče. Nastínění systému ústavní péče - umístění dítěte do ústavu,

Více

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lada Neradová Sociální práce 2009-2012 Vedoucí bakalářské

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Zahraniční adopce Foreign Adoption

Zahraniční adopce Foreign Adoption Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislava Bečvářová Právní administrativa

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka

Více