Sociální sítě dítěte v dětském domově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální sítě dítěte v dětském domově"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální sítě dítěte v dětském domově Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. Vypracovala: Aneta Matějková

2 Bibliografický záznam MATĚJKOVÁ, Aneta. Sociální sítě dítěte v dětském domově: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, s., příloha 14 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. Anotace Bakalářská práce se zabývá sociálními sítěmi dítěte v dětském domově. Nejprve uvádím v teoretické části informace o ústavní výchově, dětském domově a o základních potřebách dítěte. Ve výzkumné části se věnuji vztahům dětí v dětském domově. Zabývám se zejména vztahem dítěte ke svým biologickým rodičům, k ostatním dětem a vychovatelům. Při výzkumném šetření provádím rozhovor s dětmi a s vychovateli a informace získávám i pozorováním. V této bakalářské práci jsem se tedy pokusila shrnout dosavadní poznatky o dětských domovech a potřebách dítěte a své zkušenosti s dětmi z dětského domova. Annotation My bachelor s work focuses itself on a social network of foster home s child. First of all in a theoretical part - I mention some basic facts like an institutional education, the institution of foster home in general and child s basic needs. Other part of my bachelor s work exploratory study is dedicated to relationships between children living in a foster home. I am especially concerned with relationships between children and their biological parents, relationships among children and relationships between children and educators. In my investigative research I interview both children and educators. And I also get some information from observation. All together it means that in my bachelor s work I try to gather actual knowledges about foster homes, needs of children, and my own experiences with foster home s children. Klíčová slova dítě, potřeby dítěte, dětský domov, rodina, vztahy Key words child, needs of children, foster home, family, relations

3 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. podpis

4 V úvodu své bakalářské práce bych chtěla poděkovat Mgr. Emě Štěpařové, Ph.D. za odborné vedení, konzultace a přínosné rady.

5 OBSAH Úvod Ústavní výchova Definice ústavní výchovy Zařízení ústavní výchovy Legislativní rámec Dětský domov Charakteristika zařízení Příčiny pobytu dítěte v dětském domově Funkce dětského domova Pravidla a reţim dne dětí v dětském domově Personální struktura Základní potřeby dítěte Kategorizace potřeb Rodina Vychovatelé Vztahy dětí k sobě navzájem Výzkumné šetření Cíle výzkumného šetření Metody výzkumného šetření Výzkumný soubor Interpretace šetření otevřené kódování Interpretace zjištěných skutečností Závěr Resumé Summary Seznam pouţité literatury Seznam příloh...72

6 ÚVOD Tématem bakalářské práce jsou sociální sítě dítěte v dětském domově. Toto téma jsem si vybrala, protoţe mě tato problematika velmi zajímá a mám jiţ zkušenosti s dětmi z dětských domovů. Práce s nimi mě velice baví a chtěla bych s nimi v budoucnu pracovat. V této práci se zaměřuji zejména na vztahy dítěte s biologickými rodiči, vychovateli a mezi sebou navzájem. Důleţité je také prostředí dětského domova, o kterém uvádím informace v teoretické části. Bakalářská práce se skládá z teoretické části a výzkumného šetření. Nejprve uvádím v teoretické části informace o ústavní výchově, dětském domově a o základních potřebách dítěte. Ve výzkumné části se věnuji vztahům dětí v dětském domově. Zabývám se zejména vztahem dítěte ke svým biologickým rodičům, k ostatním dětem a vychovatelům. Při výzkumném šetření jsem provedla kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů s dětmi a s vychovateli. Dětský domov je zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jsou do něho zařazovány děti od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na povolání. V České republice je 155 dětských domovů, které jsou buď internátního nebo rodinného typu. Výzkumnou část bakalářské práce jsem zaměřila na dětský domov rodinného typu. V jedné rodinné skupině bývá osm aţ deset dětí a v dětském domově je těchto skupin od dvou do deseti. Rodinné skupiny se snaţí o to, aby se ţivot dítěte co nejvíce podobal běţnému ţivotu v rodině. Problémem dětských domovů je deprivace dítěte. Dítě v ústavní péči trpí citovou deprivací a vychovatel často není schopen poskytnout dítěti dostatečnou citovou oporu, jaká by se mu dostala v běţné rodině. V současné době je proto dáván důraz na rychlé vyřešení problémů v rodině a navrácení dítěte do rodiny. Pokud jiţ není moţno, aby se dítě vrátilo do rodiny, je třeba najít co nejdříve náhradní rodinu. 6

7 1. Ústavní výchova 1.1 Definice ústavní výchovy Ústavní výchovu nařizuje soud pro děti do 18 let podle Zákona o rodině a Zákona o soudnictví. Ústavní výchovu nařizuje ze dvou důvodů. První důvody jsou výchovné a druhé důvody sociální. Ústavní výchovu můţe zrušit soud na základě ţádosti zákonných zástupců, v případě, ţe uţ splnila svůj výchovný účel, či pominuly důvody, kvůli kterým byla nařízena. Tato výchova končí i zletilostí, ale z důvodu dokončení studia můţe trvat i déle (Vojtová in Pipeková, 2006). Ústavní výchovu můţeme dělit podle toho, kde je péče poskytována. Zda probíhá v ústavním zařízení či v náhradní rodině. Zde uvádím dělení Matějčka na náhradní výchovnou péči a náhradní rodinnou péči a dále dělení na kolektivní výchovu a rodinnou výchovu. Náhradní výchovná péče a náhradní rodinná péče Matějček (1999) rozděluje náhradní péči na náhradní výchovnou péči a náhradní rodinnou péči. Náhradní výchovná péče je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině. (Matějček, 1999, s. 31) Tato péče je nejčastěji realizována v ústavní péči, coţ jsou kojenecké ústavy, poté dětský domov či dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav nebo ústav sociální péče. Náhradní rodinná péče je podle Matějčka (1999) definována jako forma péče o děti, kdy se náhradní rodiče starají o dítě v prostředí, které je co nejvíce podobné přirozené rodině. Do rodinné péče u nás patří osvojení a pěstounská péče. 7

8 Kolektivní a rodinná výchova Náhradní výchovu můţeme také rozdělit na kolektivní a rodinnou výchovu. Kolektivní se dělí na ústavní a ochrannou. Tato péče je poskytována ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Ochranná výchova je nařizována dětem od 12-ti do 18-ti let podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeţe. Od 12-ti do 15-ti let je tato výchova nařizována jen výjimečně, a to v případě, ţe dítě spáchalo trestný čin, za který bývá uloţen výjimečný trest. Mladistvým mezi 15-ti a 18-ti lety je ukládána ochranná výchova, pokud spáchali trestný čin a toto opatření má větší efekt neţ uloţení trestu odnětí svobody (Vojtová in Pipeková, 2006). Zařízení ústavní a ochranné výchovy popisuji blíţe v druhé podkapitole této bakalářské práce. Rodinná výchova je podle Zákona o rodině rozdělena na osvojení, pěstounskou péči, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osobě neţ rodičům a poručnictví. Adopce Adopce neboli osvojení znamená přijetí dítěte manţely či jednotlivcem. Ti získávají k dítěti stejná práva a povinnosti jako vlastní rodiče. Adopcí vzniká mezi osvojitelem a osvojeným dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. Dítě také získává nové příjmení a rodiče jsou rovněţ zapsáni v rodném listě (Matějček, 1999). Osvojiteli mohou být pouze fyzické osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům a zaručují způsobem svého ţivota, ţe adopce bude ku prospěchu dítěti i společnosti. Mezi osvojencem (dítětem) a osvojitelem musí být také přiměřený věkový rozdíl a osvojit lze pouze nezletilou osobu. K osvojení potřebuje soud souhlas zákonných zástupců dítěte a pokud dítě jiţ dokáţe samo posoudit takovou situaci, tak je důleţitý i jeho názor. Pokud jsou zákonnými zástupci dítěte jeho rodiče, není nutný souhlas v případě, ţe o dítě neprojevovali opravdový zájem po dobu nejméně šesti měsíců, dítě nenavštěvovali a neplnili vyţivovací povinnost k dítěti. Souhlas není potřeba dále, jestliţe po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě ţádný zájem. Moţné je i osvojení dítěte do ciziny. K tomu je důleţitý souhlas Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Zákon č. 94/1963 Sb.). 8

9 Matějček (1999) rozlišuje dva druhy osvojení: 1) Adopce zrušitelná - O této adopci mluvíme také jako o adopci 1. stupně. Při této adopci zůstávají v rodném listě zapsáni původní rodiče dítěte, ale práva a povinnosti mezi nimi a dítětem zanikají. Toto osvojení lze zrušit soudem. Často jsou takto adoptovány děti do jednoho roku, neboť ty nelze adoptovat formou nezrušitelnou. 2) Adopce nezrušitelná - Adopce nezrušitelná neboli 2. stupně je rozdílná tím, ţe noví rodiče jsou zapsáni v rodném listu dítěte. Toto osvojení nelze zrušit a rozhoduje o něm soud. Nejčastěji jsou adoptovány děti od jednoho do tří let. Pěstounská péče Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče. Dítě je svěřeno do péče buď manţelům nebo jednotlivci. O tom, zda je člověk vhodný jako pěstoun, rozhoduje orgán sociálně-právní ochrany dětí. Povinností pěstouna je o dítě osobně pečovat a vykonávat přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstouni rozhodují o běţných záleţitostech, o důleţitých věcech rozhodují rodiče nebo soud. Pokud je dítě jiţ schopno vyjádření, zajímá soud i jeho názor. Tato forma náhradní rodinné péče je kontrolována státem. Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dětem a odměňuje i pěstouny (Zákon č. 94/1963 Sb.). Pěstounskou péči můţeme rozdělit na dvě skupiny: skupinovou a individuální pěstounskou péči. Individuální pěstounská péče je v běţném rodinném prostředí a skupinová je formou SOS vesniček. Pěstounská péče by měla být pouze krátkodobou formou řešení situace dítěte (Matějček, 1999). SOS dětské vesničky SOS dětské vesničky jsou formou skupinové pěstounské péče. V současné době je na světě více neţ 300 SOS dětských vesniček a jejich počet neustále roste. U nás máme zatím dvě vesničky. První vesnička je v Doubí u Karlových Varů a druhá je ve Chvalčově u Kroměříţe (Vocilka, 1999). V SOS dětských vesničkách jsou důleţité čtyři body. Je to matka, sourozenci, domek a vesnička. Na matku, která tvoří základ rodiny, jsou kladeny přísné nároky. 9

10 Matky uchazečky musí splňovat spoustu podmínek. Věk musí být mezi 25-ti a 35-ti lety a musí absolvovat rekvalifikační kurz. Sourozenci se stávají v SOS vesničkách všechny děti a nezáleţí na věku, původu či rase. V rodině je většinou šest a více dětí. Vesničky nemají svou školu, navštěvují školu v obci, kde ţijí. V SOS vesničkách mohou děti zůstávat i po 18-ti letech. Přispívají však na ubytování a domácnost. Kaţdá rodina má svůj domek, aby měla dostatek soukromí. V domku ţije pouze jedna matka se svými dětmi. Vesničku tvoří několik domků a je součástí sídlištního celku i s jeho zvyklostmi a rituály. Jako vedoucí vesničky působí muţ, který se stará o kaţdodenní chod (Vocilka, 1999). Poručenství Poručník je osoba, která bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Soud určí dítěti poručníka v těchto případech: - rodiče dítěte zemřeli, - rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, - byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti, - rodiče nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (Zákon č. 94/1963 Sb., 78). Zákon o rodině také určuje, kdo bude pověřen poručnictvím dítěte. Soud určí poručníkem toho, koho doporučili rodiče nebo někoho z příbuzných či blízkých osob dítěte. Toto rozhodnutí však nesmí být v rozporu se zájmy dítěte. Pokud nelze určit poručníkem dítěte fyzickou osobu, pak soud určí poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Poručník podléhá pravidelnému dozoru soudu a je povinen podávat soudu zprávy o dítěti. Poručník má také povinnost předkládat soudu účty, neboť poručníkovi nevzniká vyţivovací povinnost k dítěti a dostává peníze na výchovu a výţivu dítěte. Opatrovnictví Opatrovníka stanovuje soud v případě: - střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchţ rodičů navzájem, - ohroţení majetkových zájmů dítěte, 10

11 - omezení rodičovské odpovědnosti, - řízení o osvojení. Opatrovníkem lze stanovit i orgán sociálně-právní ochrany dětí. Rozsah práv a povinností určuje soud. Důleţité je, aby byl splněn účel, pro který byl opatrovník ustanoven, a aby byla zajištěna ochrana zájmů dítěte (Zákon č. 94/1963 Sb.). Ze zákona vyplývá, ţe poručník vykonává více práv a povinností náleţících rodičům neţ opatrovník, který vykonává pouze některá práva a povinnosti. Existuje několik důvodů, kterými jsou rodiče motivováni pro náhradní rodičovství. Škoviera (2007) rozděluje motivy na zveřejněné, neveřejné a skryté. Do motivů zveřejněných patří motivace altruistická. Rodiče jsou ochotni pomoci dětem, které jejich pomoc potřebují. Při profesionální motivaci jsou rodiče přesvědčeni, ţe dětem rozumějí a ţe to s nimi umí. Emocionálně jsou motivováni rodiče, které mají děti rádi a mají k nim hezký vztah. Pokud rodiče nemohou mít vlastní dítě, jde o nenaplněné rodičovství. Náhradní rodiče chtějí být alespoň psychologickými rodiči, kdyţ nemohou být rodiči biologickými. Další motivací je rodinný ţivot. Rodiny pouze s jedním dítětem doplňují dalším dítětem rodinu. Pro některé rodiče je dítě smyslem ţivota, který předtím neměli. Ekonomické zabezpečení můţe být také důvodem, proč si lidé berou dítě do náhradní rodinné péče. S dítětem se chtějí podělit o přebývající majetek. Posledním zveřejněným motivem je spasitelský komplex. Člověk by nejraději spasil svět, ale protoţe to nejde, zachrání alespoň jedno dítě (Škoviera, 2007). Do motivů neveřejných zařadil Škoviera (2007) pragmatismus náhradních rodičů. S dítětem budou trávit smysluplně čas, který většinou sami neumí zaplnit. Při pěstounské péči můţe jít o ekonomické přilepšení a stálý příjem. V tomto případě se nejedná o adopci. Dalším motivem mohou být rodinné povinnosti. Rodiče přijímají do své rodiny dítě z důvodu společenského očekávání a pocitu rodinné sounáleţitosti. Tento případ je častý v případě pěstounství v rámci příbuzenstva. Společenský status znamená, ţe rodiče si dítě berou z důvodu, ţe starat se o dítě je společensky uznávaná hodnota. Pro některé vychovatele rodiče můţe být důvodem ubytování. SOS vesničky či pěstounská zařízení poskytují pro vychovatele i ubytování. Pro některé lidi a zejména známé osobnosti je motivací publicita, kterou přijetím dítěte získávají. 11

12 Poslední skupinou jsou motivy skryté. Rodiče si mohou například něco dokazovat či se snaţí vykoupit své činy. Pokud nedokázali vychovat své vlastní dítě, snaţí se o to, aby vychovali své náhradní dítě lépe. Někteří zájemci o náhradní rodinnou péči čekají od dítěte ocenění a pocit vděčnosti. Někteří lidé očekávají, ţe příchod dítěte vyřeší jejich partnerskou krizi. Extrémními motivy mohou být psychopatologické motivy či mocenské ambice. V prvním případu se jedná o lidi heterosexuálně či homosexuálně pedofilně zaměřené. V druhém případě se rodič zaměřuje na budování mocenské pozice a snaţí se o pocit závislosti dítěte na něm (Škoviera, 2007). Škoviera (2007) se také zabývá otázkou, zda vybíráme dítě pro rodiče či rodiče pro dítě. V prvním případě, kdy je hledáno dítě pro rodiče jsou výchozím bodem ţadatelé-rodiče, pro které se hledá vhodné dítě. Ţadatel můţe poznat více dětí a poté si podle jeho představ některé z nich vybrat. Výhodou je, ţe rodič se svobodně rozhoduje pro dítě a má k němu pak větší závazek, neţ kdyţ je mu dítě přiděleno. Výhodou je také, ţe ţadatelé jsou s institucemi v partnerském vztahu a do náhradní rodinné péče se dostanou i starší děti či děti různě handicapované. Nevýhodou je, ţe tato metoda můţe u dítěte způsobit falešné naděje a traumatizovat děti, které si nikdo nevybral. Ve druhém případě jsou hledáni rodiče pro dítě. Zde jsou rodiče vybíráni podle představ sociálního úřadu či jiných institucí. Ţadatelé ale nemusí nabídku přijmout. Výhodou je, ţe tato situace je podobná jako při biologickém rodičovství, kdy rodiče neví, jaké bude jejich dítě. Také se sniţuje experimentování s dětmi, kdy tráví děti v rodině pobyty jen na zkoušku. Nevýhodou je, ţe kdyţ rodiče dítě neznají, tak jdou cestou nejmenšího rizika a berou si děti malé a bílé, coţ znevýhodňuje starší děti a děti z minoritních skupin. domovem. V této práci se budu zabývat ústavní výchovou a z té zejména dětským 1.2 Zařízení ústavní výchovy Zařízeními pro výkon ústavní výchovy jsou dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostický ústav a výchovný ústav. Účelem těchto zařízení je poskytovat péči nezletilým osobám na základě rozhodnutí soudu o výkonu ústavní výchovy. Tyto zařízení poskytují dětem péči, kterou 12

13 nemohou poskytovat rodiče. Péče je poskytnuta rovněţ dětem, které nejsou občany České republiky. Zařízení poskytují dětem plné zaopatření. Jedná se zejména o stravování, ubytování, ošacení, potřeby do školy, úhradu zdravotní péče, kapesné a osobní dary. V těchto zařízeních jsou umisťovány i děti s mentálním, tělesným či smyslovým postiţením. Pro tyto děti jsou zde zajištěny speciální podmínky a odborné vedení (Zákon č. 109/2002 Sb., 2). Pro děti, které nemohou navštěvovat pro závaţné poruchy chování školu mimo zařízení, jsou zřizovány školy s odpovídajícími vzdělávacími programy. Pokud děti nemohou ani po ukončení povinné školní docházky navštěvovat střední školu mimo zařízení, je moţné pro ně zřídit školu, která poskytuje střední nebo střední odborné vzdělání (Zákon č. 109/2002 Sb., 3). V těchto zařízeních se zřizují jako organizační jednotky rodinné či výchovné skupiny. Sourozenci jsou zde většinou zařazovány do stejné skupiny. Dětský domov Dětský domov je určen pro výchovu a péči dětí s nařízenou ústavní výchovou od 3 do 18 let. Do dětského domova jsou nejčastěji umisťovány děti ze sociálních důvodů, kdy se o ně rodiče nemohou či neumí starat. V dětském domově je několik rodinných skupin. Kaţdá skupina má 6 8 dětí (Vojtová in Pipeková, 2006). Více se charakteristice dětského domova věnuji v druhé kapitole této bakalářské práce. Dětský domov se školou Dětský domov se školou zajišťuje podle Zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních péči o děti: - s nařízenou ústavní výchovou, o mají-li závaţné poruchy chování, o je nutná výchovně léčebná péče pro přechodnou nebo trvalou duševní poruchu, - s uloţenou ochrannou výchovou, - jsou-li nezletilými matkami, které nemohou být vzdělávány ve škole, která není součástí dětského domova se školou. 13

14 Toto zařízení je určeno pro komplexní péči o děti od 6-ti let do ukončení povinné školní docházky. V dětském domově se školou je organizační skupinou rodinná skupina, která má nejméně 5 a nejvíce 8 dětí. Těchto rodinných skupin můţe být v dětském domově se školou od dvou do šesti. Narozdíl od dětského domova je zde zřízena škola. Ve škole se učí podle programu základní, praktické či speciální školy. Třídy jsou zřizovány pro nejvíce 8 dětí a je jim zde poskytována individuální péče. Po ukončení povinné školní docházky odchází děti nejčastěji do výchovného ústavu (Procházková in Vítková, 2004). Diagnostický ústav Diagnostický ústav je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Do tohoto zařízení jsou přijímány děti pouze krátkodobě, nejčastěji na osm týdnů. Probíhá zde komplexní diagnostika a poté je dítě přeřazeno do konkrétního školského zařízení. Toto zařízení zajišťuje péči i dětem zadrţeným na útěku či po podání ţádosti zákonných zástupců (Vojtová in Pipeková, 2006). Diagnostický ústav plní několik úkolů. Zákon č. 109/2002 Sb. uvádí úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, organizační a koordinační. Zde se věnuji těmto úkolům více: - diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností, - vzdělávací, v jejichţ rámci se zjišťuje úroveň dosaţených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a moţnostem, - terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, - výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte, - organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí při přípravě jeho návrhu na nařízení předběţného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení, 14

15 - koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti (Zákon č. 109/2002, Sb., 5). Děti jsou v diagnostickém ústavu rozděleny do výchovných skupin, kterou tvoří 4 aţ 6 dětí. Tyto skupiny jsou v ústavu nejméně tři. Děti většinou během svého pobytu plní povinnou školní docházku. Při diagnostickém ústavu jsou tedy zřizovány školy základní, praktické či speciální. Pro starší děti je zde zajišťována příprava na budoucí povolání (Procházková in Vítková, 2004). Výchovný ústav Výchovný ústav zajišťuje péči o děti starší 15 let, které mají závaţné poruchy chování a u nichţ byla nařízena ústavní výchova nebo uloţena ochranná výchova. Ve výchovném ústavu mohou být výjimečně umístěny i děti od 12 let, které mají tak závaţné poruchy chování, pro které nemohou být umístěny v dětském domově se školou. Výchovný ústav musí plnit úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Děti jsou zde rozděleny do 2 aţ 6 výchovných skupin, přičemţ kaţdou skupinu tvoří 5 aţ 8 dětí (Procházková in Vítková, 2004). Součástí výchovného ústavu je i škola. Ta umoţňuje buď dokončení povinné školní docházky či moţnost přípravy na budoucí povolání. Jsou zde nejčastěji zřizovány praktické školy, odborná učiliště či střední odborná učiliště. 1.3 Legislativní rámec V České republice je péče o děti, které mají nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovu, opatřena několika důleţitými zákony. Některým z nich se v této podkapitole budu více věnovat. První zákon, kterým se v této kapitole budu zabývat, je Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Tento zákon má číslo 109 a nabyl účinnosti dne 1. července V tomto zákoně najdeme celou řadu důleţitých informací zejména o zařízeních ústavní a ochranné výchovy. V zákoně jsou informace o zařízeních 15

16 všeobecně a o kaţdém zařízení zvlášť. Dále je zde vymezena preventivně výchovná péče. Zařízením pro preventivně výchovnou péči je středisko výchovné péče. Zákon nám o tomto středisku poskytuje dostatek informací. Dozvíme se zde také o pracovnících, kteří pracují v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ve středisku výchovné péče. Důleţité je i vymezení práv a povinností dětí umístěných v zařízení, ředitele a osob zodpovědných za výchovu. Nakonec v zákoně najdeme informace o úhradě péče, o kapesném, osobních darech a věcné pomoci. Tento zákon je jeden z nejdůleţitějších pro moji bakalářskou práci. Přináší veškeré informace o dětských domovech. Pro mou bakalářskou práci je důleţitá také vyhláška č. 438, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních. V této vyhlášce nalezneme podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti, organizaci a podmínkách provozu školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, dále podrobnosti o zajišťování pořádku a bezpečnosti v zařízeních, nejniţší počty dětí a ţáků v jednotlivých druzích škol atd. Vyhláška také poskytuje informace o organizačním postupu zařízeních při přijímaní, umísťování, přemísťování a propouštění dětí a také o umisťování dětí cizinců. Velmi důleţitým zdrojem informací pro tuto problematiku je Zákon o rodině. Jedná se o zákon číslo 94 z roku Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. dubna Od roku 1964 se uţ dočkal mnoha změn, které byly uvedeny v mnoha dalších zákonech. Zákon o rodině je pro moji práci významný zejména proto, ţe jsou zde uvedena práva dětí, které je důleţité znát. První část zákona se zabývá manţelstvím. Najdeme zde definici manţelství, občanského a církevního sňatku, podmínky pro vznik a zánik manţelství, neplatnost a neexistenci manţelství a vztahy mezi manţely. V druhé části jsou řešeny vztahy mezi rodiči a dětmi. V hlavě první tohoto zákona se pojednává o rodičovské zodpovědnosti. Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností, které musí být dodrţovány při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. Při dodrţování práv a povinností musí rodiče chránit zájmy dítěte a dát mu prostor k vyjádření jeho potřeb. V zákonu je také uvedeno, ţe rodiče mají být chováním a jednáním příkladem svým dětem. Dále v této části zákona najdeme informace 16

17 o výchovných opatřeních. Pokud rodič nemůţe vykonávat svou rodičovskou zodpovědnost, můţe ho soud zbavit rodičovské zodpovědnosti. Ta můţe být i pozastavena či omezena. Vyţivovací povinnost však nezaniká. Dále se zákon zabývá pěstounskou péčí, určením rodičovství, osvojením, poručenstvím a opatrovnictvím. V závěru tohoto zákona nalezneme informace o výţivném. Rodiče jsou povinni dítě vyţivovat do té doby, neţ je samo schopno se uţivit. V tomto zákoně je mnoho informací potřebných k mé bakalářské práci. Významnou je pro mě druhá část, která pojednává o vztazích mezi rodiči a dětmi. Zde mohu najít informace o povinnostech rodičů ke svým dětem. Tyto povinnosti mě zajímají zejména proto, ţe rodiče dětí, se kterými se setkávám v dětském domově, je často dostatečně neplnili. Tento zákon je velmi významný, protoţe o těchto povinnostech hovoří a poskytuje dětem zákonné opatření jejich práv. Dalším pramenem, ze kterého čerpám informace pro svou bakalářskou práci, je rovněţ Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon dbá na ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, - jejichţ rodiče o zemřeli, o neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo o nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, - které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, - které vedou zahálčivý nebo nemravný ţivot, nejčastěji zanedbávají školní docházku, poţívají alkohol nebo návykové látky, páchají trestné činy, - opakovaně utíkají od rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu, - na kterých byl spáchán trestný čin ohroţující ţivot, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění. 17

18 Dále zákon uvádí, ţe kaţdý je oprávněn upozornit rodiče na závadné chování dítěte a také upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneuţití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Zákon se také zabývá například preventivní a poradenskou činností, opatřeními na ochranu dětí, zprostředkováním osvojení a pěstounské péče, ústavní výchovou a ochrannou výchovou, péčí o děti vyţadující zvýšenou pozornost, sociálně-právní ochranou ve vztahu k cizině a zařízeními sociálně-právní ochrany. 18

19 2. Dětský domov 2.1 Charakteristika zařízení Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Toto zařízení zajišťuje péči pro děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají ţádné závaţné poruchy chování. Do dětského domova jsou zařazovány děti od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na povolání. O umístění dítěte do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy rozhoduje soud. Zařízení je vybíráno podle závaţnosti psychosociálního postiţení, věku či pohlaví (Procházková in Vítková, 2004). Děti, u kterých není známá porucha chování či hluboká mentální retardace, jsou umisťovány do dětských domovů. Dětské domovy jsou většinou státní zařízení, kde se realizuje ústavní výchova. Existují ovšem i 4 soukromé dětské domovy. Do dětského domova jsou přijímány zejména děti s normálním duševním vývojem. Výjimečně jsou zde umisťovány i rozumově méně nadané děti, které mají v domově sourozence či je pro ně zajištěna docházka do speciální či praktické školy (Vocilka, 1999). Vocilka (1999) uvádí a popisuje dva typy dětského domova: rodinný typ a internátní typ. Rodinný typ dětského domova je určen dětem, u nichţ se předpokládá dlouhodobý pobyt v dětském domově. Organizační jednotkou v tomto typu dětského domova je rodinná buňka. Zde se snaţí, aby prostředí bylo co nejvíce podobné přirozenému rodinnému prostředí. Rodinné buňky bývají osmičlenné aţ desetičlenné a v jednom dětském domově jsou nejméně dvě a nejvíce deset. V rodinných buňkách bývají společně zařazováni sourozenci. Děti z dětského domova navštěvují školu, která je v místě domova. Internátní typ dětského domova je zejména pro děti, u kterých je předpokládán krátkodobý pobyt neboli pobyt do dvou let. Hlavní organizační jednotkou je výchovná skupina. Výchovná skupina má od osmi do patnácti dětí a v dětském domově bývá tři aţ šest výchovných skupin. Tento typ se nejméně podobá přirozenému rodinnému prostředí. Prostředí i způsoby výchovy se velmi podobají běţnému internátu, ovšem děti se z něj často nemají kam vrátit. Ačkoli je tento typ volen u dětí, u kterých je předpokládán krátkodobý pobyt, často se stává, ţe dítě zde zůstává několik let. U dětí z dětských domovů internátního typu lze někdy pozorovat deprese, které jsou 19

20 způsobeny neúspěchy ve škole, nezájmem rodičů a pocitem osamělosti. Projevuje se u nich také smutná a kolísavá nálada a celková sníţená výkonnost. Těmto projevům v tomto prostředí lze těţko předcházet. Zmírňovat deprese a pocity osamocení dětí se dají individuálním přístupem a uţším kontaktem s vychovatelem. Dětí v dětských domovech neustále přibývá. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy uvádí na svých stránkách statistiku počtu dětí umístěných v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. V roce 2008/2009 bylo v České republice celkem 232 zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Z tohoto počtu bylo 155 dětských domovů. V těchto dětských domovech bylo v roce 2008/2009 umístěno dětí. Celkový počet dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy je neuvěřitelných A počty dětí v těchto zařízeních kaţdým rokem vzrůstají. Jenom od roku 2003/2004 přibylo do roku 2008/2009 v České republice 21 dětských domovů. Tato čísla jsou dosti velká a nejhorší je, ţe neustále vzrůstají. Počet dětí v dětských domovech stoupá. Pro děti ale není výchova v ústavní péči pozitivní a přínosná. Děti často trpí deprivačním syndromem a pocity osamocení. Měl by být dáván důraz na to, aby se děti vracely do své rodiny co nejdříve a pokud návrat do vlastní rodiny jiţ nelze uskutečnit, nalézt pro dítě vhodnou formu náhradní rodinné péče jakou můţe být pěstounská péče či osvojení. Hostitelská péče Pokud jsou děti umístěny v dětském domově, tak často podléhají smutku z osamocení a bývají citově deprivovány. Chybí jim kontakt s okolím a bliţší vztah s dospělými osobami. Pro tyto děti vzniká tzv. hostitelská péče. Tato forma péče o děti zatím není popsána v ţádném zákoně. Umoţňuje ji však Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Podle 30 můţe ústavní zařízení po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností povolit dítěti pobyt u rodičů či jiných fyzických osob. Tento pobyt můţe trvat nejdéle 14 dní. Klimeš (2003) dělí hostitelskou péči na dvě hlavní formy. - Dlouhodobá forma o je forma hostitelské péče, kdy se vytváří vazba na dítě. Při této formě hostitelské péče se mezi dětmi a hostiteli objevuje hlubší vztah. Hostitelé si dítě berou na delší návštěvy a umoţňují dítěti poznat přirozené rodinné prostředí. 20

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Marie Janoušková Úvod Porovnala jsem podmínky pro náhradní rodinnou péči v České republice. Rozebrala jsem projekt

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, příspěvková organizace se sídlem Bohutín 103, 789 62 Olšany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY sm/17/2012 Pedagogická rada projednala

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ MANŽELSTVÍ Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. VZNIK MANŽELSTVÍ Muž a žena, kteří chtějí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

3) NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

3) NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA DŮVODY 1) Pokud se rodiče stali nesvéprávnými 2) Pokud jsou rodiče ve vazbě 3) Pokud rodiče o děti nepečují 4) Pokud rodiče o děti pečují, ale týrají je Poté dochází k náhradní rodinné péči. 3) NÁHRADNÍ

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více