Mai Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!"

Transkript

1 Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se týkají zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, OSVČ a zdaňování fyzických osob, také se zmíníme co je nového v zákoně o daních z příjmů (dále jen ZDP ) a též v zákoně o dani z přidané hodnoty, v druhé části se budeme zabývat nálezem Ústavního soudu k počítání lhůty pro doměření daně. Zdravotní a sociální pojištění Dnem platí pro OSVČ nová výše minimální zálohy 1.590,- Kč na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, pro zaměstnance je stanovena nová maximální hranice vyměřovacího základu pro placení pojistného u jednoho zaměstnavatele ve výši ,- Kč; tato hranice platí i pro OSVČ. Ruší se rozdělení zaměstnavatelů na malé a velké organizace s odlišnými povinnostmi, nově jsou povinnosti pro všechny zaměstnavatele stejné. Wir bringen Ihnen Neuigkeiten aus der Welt der Steuern, Buchhaltung und des Rechtes. Im ersten Teil werden wir die wichtigsten Änderungen abhandeln, die die Kranken- und Sozialversicherung der Angestellten und der selbständig Erwerbstätigen sowie auch die Besteuerung der natürlichen Personen betreffen. Wir gehen auch auf Neuigkeiten in den Bereichen Einkommensteuergesetz und Mehrwertsteuergesetz ein. Im zweiten Teil werden wir uns mit dem Urteil des Verfassungsgerichtes zur Fristberechnung für die Steuernachbemessung befassen. Kranken- und Sozialversicherung Vom an gilt für selbständig Erwerbstätige eine neue Mindestvorauszahlung von CZK 1.590,-- bei der Versicherungsprämie für die allgemeine Krankenversicherung. Für Angestellte gilt eine neue maximale Bemessungsgrundlage beim Arbeitgeber von CZK ,--. Diese Grenze gilt auch für selbständig Erwerbstätige. Die Einteilung der Arbeitgeber in "kleine" und "große" Organisationen mit verschiedenen Pflichten wird aufgehoben. Neu ist, dass die Pflichten für alle Arbeitgeber gleich sind.

2 Zaměstnavatelé již nebudou vyplácet žádné dávky nemocenského pojištění, výpočet a výplatu těchto dávek budou provádět místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, dávky nemocenského pojištění náleží od 15 dne nemoci. Novinkou je vyplácení náhrady mzdy zaměstnavatelem během prvních 14 kalendářních dní nemoci, a to pouze za pracovní dny, za které náleží náhrada mzdy a není vyplacena za první tři pracovní dny. Došlo k navýšení maximálních poskytovaných dávek (v případě peněžité pomoci v mateřství až na dvojnásobek). Die Arbeitgeber werden keine Leistungen der Krankenversicherung mehr auszahlen. Die Berechnung und Auszahlung dieser Leistungen werden die örtlich zuständigen Bezirksverwaltungen der Sozialfürsorge durchführen. Die Leistungen der Krankenversicherung stehen dem Versicherten ab dem 15. Tag der Erkrankung zu. Neu ist die Auszahlung des Lohnersatzes durch den Arbeitgeber in den ersten 14 Kalendertagen ab Erkrankung. Für die ersten drei Arbeitstage wird nicht gezahlt. Die Maximalleistungen sind (bei Mutterschaftsgeld bis auf das Doppelte) erhöht. Daň z přijmu fyzických osob Na základě usnesení vlády dne rozhodlo Ministerstvo financí o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů splatné v průběhu kalendářního roku 2009, a to fyzickým osobám, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnickým osobám, pokud k neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců. Zvýšil se limit příjmů jednoho z manželů pro možnost uplatnění slevy s příjmy nižšími než stanovený roční limit, který je ,- Kč. Rozšíření prostoru pro odečet hodnoty darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely jako nezdanitelné části základu daně nove poskytnutých i do jiného členského státu Evropské Unie, Norska a Islandu. Einkommensteuer der natürlichen Personen Auf Grund eines Regierungsbeschlusses hat das Finanzministerium am entschieden, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz auf dem Gebiet der Tschechischen Republik haben oder sich hier üblicherweise aufhalten, und die Einkommen aus Unternehmen und aus anderer selbständiger Erwerbstätigkeit haben, sowie juristische Personen, die zum keine oder maximal 5 Angestellte hatten, von der Pflicht befreit werden, Einkommensteuervorauszahlungen zu zahlen. Das Einkommenslimit eines der Eheleute für die Geltendmachung des Steuernachlasses mit Einkommen niedriger als das festgesetzte Jahreslimit von CZK ,-- wurde erhöht. Spenden für gemeinnützige Zwecke sind auch dann steuerlich absetzbar, wenn sie in einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, nach Norwegen oder Island geleistet werden.

3 Zvyšují se slevy na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti pro rok 2009, které se měly na základě reformy veřejných financí pro tento rok snížit. Daň z přidané hodnoty Parlament ČR schválil novelu zákona o DPH. Hlavní navrhovanou změnou je možnost uplatnění odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu, tj. zejména zrušení ustanovení 75 odst. 2. Nález ústavního soudu k počítání lhůty pro doměření daně Podle platné legislativy platí, že daň nelze vyměřit ani doměřit po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání, nestanoví-li zákon jinak. Pro vysvětlení uvedeme příklad: Společnost byla povinna podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2004 do června , takže tříletá lhůta pro vyměření či doměření daně by se podle dosavadního výkladu počítala až od 1.ledna 2006 do 31. prosince Dle ústavního soudu je jediný výklad tohoto ustanovení následující: tříletá prekluzívní lhůta se počítá od konce zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání, to znamená, že např. za zdaňovací období tzv se lhůta bude počítat od pro zahájení daňové kontroly. Steuernachlässe pro Steuerzahler und die Steuerbegünstigung für Kinder für das Jahr 2009 werden erhöht (sie sollten ursprünglich auf Grund der Reform der öffentlichen Finanzen für dieses Jahr herabgesetzt werden). Mehrwertsteuer Das Parlament hat eine Novelle des Mehrwertsteuergesetzes verabschiedet. Die Hauptänderung ist die Möglichkeit, bei Anschaffung eines PKW den Abzug der Mehrwertsteuer geltend machen zu können. Urteil des Verfassungsgerichtes zur Fristberechnung für die Steuernachbemessung Nach der gültigen Gesetzgebung kann Steuer nach Ablauf von drei Jahren nach Ende der Besteuerungsperiode, in der die Pflicht, die Steuererklärung einzureichen, entstanden ist, nicht mehr festgesetzt werden, falls das Gesetz nichts Anderes bestimmt. Zur Erklärung ein Beispiel: Die Gesellschaft war verpflichtet, die Körperschaftssteuererklärung für das Jahr 2004 bis 30. Juni 2005 einzureichen, so dass die dreijährige Frist für die Steuerfestsetzung oder -nachfestsetzung nach der bisherigen Auslegung erst ab 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2008 lief. Nach dem Verfassungsgericht ist die Bestimmung wie folgt auszulegen: die dreijährige Präklusivfrist wird vom Ende der Besteuerungsperiode, für welche die Steuererklärung eingereicht wird, an berechnet, d.h., dass z.b. für die Besteuerungsperiode 2005 die Frist vom bis geht.

4 Zavedení datových schránek pro právnické osoby 1. Úvod Dne 1. července 2009 nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen Zákon o elektronických úkonech ), zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů. Institut datových schránek zavádí zákon o elektronických úkonech, který zároveň stanovuje i podmínky jejich zřízení a užívání. Datové schránky mají sloužit k doručování dokumentů orgánů veřejné moci jejich adresátům a naopak. Ze zákona budou datové schránky automaticky zřízeny všem právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, organizačním složkám podniku zahraniční právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku a podnikajícím fyzickým osobám (např. i advokátu, daňovému poradci, insolvenčnímu správci). Na základě příslušné žádosti může být datová schránka zřízena i jiným právnickým osobám či nepodnikajícím fyzickým osobám Tento příspěvek si klade za cíl informovat zejména o důsledcích zřízení datových schránek právnickým osobám a organizačním složkám podniku zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku. 2. Doručování písemností prostřednictvím datových schránek Prostřednictvím datových schránek budou úřady napříště doručovat právnickým osobám většinu písemností pouze do této datové schránky. V případě, že má být v daném případě písemnost doručena prostřednictvím veřejné vyhlášky či přímo na místě, je doručení prostřednictvím datové schránky vyloučeno. Stejně tak je doručení prostřednictvím datové schránky vyloučeno v případě, kdy tento způsob je nevhodný či přímo vzhledem k povaze dokumentu nemožný, např. Einführung elektronischer Briefkästen für juristische Personen 1. Einleitung Am 1. Juli 2009 tritt das Gesetz Nr. 300/2008 Slg. über elektronische Handlungen und die autorisierte Konvertierung von Dokumenten (nachfolgend nur Gesetz über elektronische Handlungen ) in Kraft. Das Gesetz über elektronische Handlungen führt den Begriff der elektronischen Briefkästen ein und regelt zugleich auch die Voraussetzungen für deren Einrichtung und Nutzung. Elektronische Briefkästen sollen zur Zustellung von Dokumenten von Organen der öffentlichen Macht an ihre Adressaten und umgekehrt dienen. Kraft Gesetzes werden elektronische Briefkästen automatisch für alle im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen, einer Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person und unternehmerisch tätigen natürlichen Personen eingerichtet (z.b. auch Anwalt, Steuerberater, Insolvenzverwalter). Aufgrund eines entsprechenden Antrags kann ein elektronischer Briefkasten auch für andere juristische Personen oder nicht unternehmerisch tätige natürliche Personen eingerichtet werden. Wir wollen Sie hier insbesondere über die Folgen der Einrichtung elektronischer Briefkästen für juristische Personen und Zweigniederlassungen einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person informieren. 2. Zustellung von Schriftstücken über elektronische Briefkästen Über elektronische Briefkästen werden die Behörden künftig juristischen Personen Schriftstücke zusenden. Soll im entsprechenden Fall ein Schriftstück durch öffentliche Verordnung oder direkt vor Ort zugestellt werden, ist die Zustellung über elektronische Briefkästen ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen ist die Zustellung über elektronische Briefkästen, wenn diese Form ungeeignet oder angesichts des Charakters des Dokuments direkt unmöglich ist, etwa wenn das Dokument Urkundenform hat und nicht in die

5 dokument je v listinné podobě a nelze jej převést do elektronické podoby (tzv. konvertovat). Na druhou stranu právnické osoby jsou pouze oprávněny, nikoli povinny, doručit svá podání prostřednictvím datové schránky vůči kterémukoliv úřadu. Dokument, který byl, resp. bude dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má přístup k dodanému dokumentu (viz. bod 3 níže). V případě, že by se oprávněná osoba do datové schránky nepřihlásila do deseti dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, bude se uplynutím posledního dne této lhůty považovat za doručený. To neplatí, pokud je zvláštním právním předpisem vyloučeno náhradní doručení (např. u platebního rozkazu). Výše uvedené doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 3. Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky 3.1 Primární oprávnění k přístupu do datové schránky K přístupu do datové schránky právnické osoby je primárně oprávněn: i. statutární orgán právnické osoby, ii. člen statutárního orgánu právnické osoby nebo iii. vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku pro něž byla datová schránka zřízena. 3.2 Sekundární oprávnění k přístupu do datové schránky K přístupu do datové schránky právnické osoby je elektronische Form konvertiert werden kann. Auf der anderen Seite sind juristische Personen nur berechtigt, nicht aber verpflichtet, ihre Einreichungen an jegliche Behörden über einen elektronischen Briefkasten zuzustellen. Ein Dokument, das per elektronischem Briefkasten zugestellt wurde bzw. wird, gilt zu dem Zeitpunkt als zugestellt, zu dem sich die Person, die zum entsprechenden Dokument Zugang hat, in dem elektronischen Briefkasten anmeldet (siehe nachstehend Punkt 3). Sollte sich die berechtigte Person in dem elektronischen Briefkasten nicht binnen zehn Tagen ab dem Tag anmelden, an dem das Dokument in dem elektronischen Briefkasten eingegangen ist, gilt dieses Dokument mit Ablauf des letzten Tags dieser Frist als zugestellt, es sein denn, die Ersatzzustellung wird nach einer Sondervorschrift ausgeschlossen (z.b. bei einem Zahlungsbefehl). Die vorstehend angeführte Zustellung eines Dokuments hat die gleichen rechtlichen Wirkungen wie die persönliche Zustellung. 3. Zu einem elektronischen Briefkasten zugangsberechtigte Personen 3.1 Primäre Zugangsberechtigung zu elektronischen Briefkästen Zum Zugang zum elektronischen Briefkasten einer juristischen Person ist primär berechtigt: i. das Geschäftsführungsorgan einer juristischen Person, ii. ein Mitglied des Geschäftsführungsorgans einer juristischen Person, oder iii. der Leiter der Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person, für die ein elektronischer Briefkasten eingerichtet wurde. 3.2 Sekundäre Zugangsberechtigung zu elektronischen Briefkästen

6 dále oprávněna osoba za tímto účelem k tomu pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, tzv. pověřená osoba, a to v rozsahu jimi stanoveném. Pokud má mít pověřená osoba přístup i k dokumentům určených do vlastních rukou právnické osoby, musí být k tomu výslovně zmocněna. U každé datové schránky je možné určit libovolný počet pověřených osob, vždy je však třeba dbát na rozsah jejich oprávnění. 4. Zřízení datové schránky Každá právnická osoba či organizační složka podniku zahraniční právnické osoby zapsaná v obchodním rejstříku může mít pouze jednu datovou schránku. Datovou schránku zřídí právnické osobě a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku Ministerstvo vnitra bezplatně. 4.1 Zřízení datové schránky již existující právnické osobě V případě již existující právnické osoby či organizační složky podniku zahraniční osoby zapsané v obchodním rejstříku bude datová schránka zřízena Ministerstvem vnitra bezodkladně poté, co obdrží od příslušného soudu, který je určen k vedení obchodního rejstříku (dále jen Rejstříkový soud ), nejpozději však do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Zákona o elektronických úkonech. Zugang zum elektronischen Briefkasten einer juristischen Person hat zudem eine Person, die hierzu vom Geschäftsführungsorgan der juristischen Person oder vom Leiter der Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person, für die ein elektronischer Briefkasten eingerichtet wurde, ermächtigt wurde (sog. ermächtigte Person), und zwar im vom Organ bestimmten Umfang. Hat eine ermächtigte Person auch Zugang zu Dokumenten, die zu eigenen Händen der juristischen Person bestimmt sind, muss sie hierzu ausdrücklich ermächtigt werden. Zu jedem elektronischen Briefkasten kann eine beliebige Anzahl an ermächtigten Personen bestimmt werden, stets ist jedoch auf den Umfang ihrer Berechtigungen zu achten. 4. Einrichtung eines elektronischen Briefkastens Jede juristische Person oder Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person kann nur einen elektronischen Briefkasten besitzen. Ein elektronischer Briefkasten wird für eine juristische Person und für die Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person vom Innenministerium unentgeltlich eingerichtet. 4.1 Einrichtung eines elektronischen Briefkastens für eine bereits existierende juristische Person Im Falle einer bereits existierenden juristischen Person oder Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person wird der elektronische Briefkasten vom Innenministerium unverzüglich eingerichtet, nachdem es vom zuständigen Gericht, das zur Führung des Handelsregisters bestimmt ist (nachfolgend nur Registergericht genannt), die Information über die Eintragung in das Handelsregister erhält, spätestens jedoch binnen 90 Tagen ab dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes über elektronische Handlungen.

7 4.2 Zřízení datové schránky nově vzniklé právnické osobě Nově vzniklé právnické osobě a nově zřizované organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku zřídí datovou schránku Ministerstvo vnitra bezplatně, a to bezodkladně po jejím vzniku na základě sdělení Rejstříkového soudu. 5. Přihlášení do datové schránky 5.1 Přístupové údaje Přístup do datové schránky je možný pouze prostřednictvím přístupových údajů, kterými jsou uživatelské jméno a heslo. Zákon v této souvislosti ukládá oprávněným osobám povinnost zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Přístupové údaje budou zasílány oprávněným osobám (viz. výše bod 3.1) do vlastních rukou, a to ihned po zřízení datové schránky. Z hlediska bezpečnosti nebude možné předat přístupové údaje jiným osobám než osobám oprávněným dle bodu 3.1 výše ani zvolit jiný způsob doručení těchto údajů. Pokud oprávněná osoba stanoví oprávnění k přístupu do datové schránky pověřené osobě, může současně požádat o zaslání přístupových údajů k datové schránce i této pověřené osobě. Přístupové údaje k datové schránce pak budou pověřené osobě odeslány opět do vlastních rukou. Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby dle bodu 3.1 výše, nejpozději však 15. dnem po doručení přístupových údajů Ztráta přístupových údajů V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení přístupových údajů, je nutné tuto skutečnost oznámit 4.2 Einrichtung eines elektronischen Briefkastens für eine neu entstandene juristische Person Einer neu entstandenen juristischen Person und neu eingerichteten Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person wird der elektronische Briefkasten vom Innenministerium unentgeltlich eingerichtet, und zwar unverzüglich nach deren Entstehung aufgrund einer Miteilung des Registergerichts. 5. Anmeldung zum elektronischen Briefkasten 5.1 Zugangsdaten Der Zugang zum elektronischen Briefkasten ist nur durch Zugangsdaten möglich, d.h. per Anwendername und Passwort. Das Gesetz verpflichtet in diesem Zusammenhang die berechtigten Personen dazu, die Zugangsdaten so zu behandeln, dass ihr Missbrauch ausgeschlossen ist. Die Zugangsdaten werden den berechtigten Personen (siehe vorstehend Punkt 3.1) unmittelbar nach Einrichtung des elektronischen Briefkastens zugesandt. Aus Sicherheitsgründen können die Zugangsdaten nicht an andere als an die gemäß Punkt 3.1 berechtigten Personen zugesandt werden. Bevollmächtigt eine berechtigte Person eine dritte Person zum Zugang zum elektronischen Briefkasten, kann sie zugleich auch die Zusendung der Zugangsdaten zum elektronischen Briefkasten an diese bevollmächtigte Person verlangen. Die Zugangsdaten zum elektronischen Briefkasten werden dann der bevollmächtigten Person erneut zu eigenen Händen zugesendet. Ein elektronischer Briefkasten wird mit der Erstanmeldung einer berechtigten Person gemäß Punkt 3.1 vorstehend, spätestens jedoch mit dem 15. Tag nach Zustellung der Zugangsdaten zugänglich gemacht Verlust der Zugangsdaten Der Verlust oder die Entwendung von Zugangsdaten ist dem Innenministerium mitzuteilen, das ihre Vernichtung

8 Ministerstvu vnitra, které provede jejich zneplatnění a současně zašle této osobě do vlastních rukou přístupové údaje nové. vornimmt und dieser Person zugleich zu eigenen Händen neue Zugangsdaten zusendet. Výpověď z pracovního poměru dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance ( 52 písm. e) ZPr) I. Povinnosti zaměstnavatele spojené s dlouhodobou ztrátou zdravotní způsobilosti zaměstnance zjištěné lékařským posudkem Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPr ) ukládá zaměstnavateli povinnost převést zaměstnance na jinou práci, pokud tento pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, či s takovým zaměstnancem pracovní poměr ukončit výpovědí. Zaměstnavatel takový lékařský posudek nemůže ignorovat, neboť by tak porušil svou právní povinnost stanovenou mu příslušnými pracovněprávními předpisy. Tato povinnost plyne mimo jiné z povinnosti zaměstnavatele chránit při práci zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel tak nesmí uzavřít pracovní smlouvu s tím, kdo by pro výkon určitého druhu práce na určitém pracovišti nebyl zdravotně nezpůsobilý. Základním opatřením zamezujícím škodám na zdraví zaměstnanců je institut závodní zdravotní péče. Povinnost jejího zajištění mají všichni zaměstnavatelé bez výjimky. S ohledem na specifičnost celé problematiky mohou zaměstnavatelé splnit tuto povinnost pouze při využití odborníků, lékařů v oboru pracovního lékařství. Kündigung des Arbeitsverhältnisses langfristiger Verlust der gesundheitlichen Eignung des Arbeitnehmers ( 52 lit. e) AGB) I. Pflichten des Arbeitgebers im Zusammenhang mit dem durch ein ärztliches Gutachten festgestellten langfristigen Verlust der gesundheitlichen Eignung des Arbeitnehmers Das Gesetz Nr. 262/2006 Sb., Arbeitsgesetzbuch, in der Fassung der späteren Vorschriften (nachfolgend nur AGB genannt), verpflichtet den Arbeitgeber dazu, entweder den Arbeitnehmer eine andere Arbeit zuzuweisen, wenn dieser aufgrund seines Gesundheitszustandes laut einem ärztlichen Gutachten oder einer Entscheidung des Organs der staatlichen Gesundheitsverwaltung oder der Sozialversicherungsanstalt langfristig die Eignung zur weiteren Verrichtung der bisherigen Arbeit verliert, oder mit einem solchen Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis durch Kündigung zu beenden. Der Arbeitgeber kann ein solches ärztliches Gutachten nicht ignorieren, da er sonst seine durch die einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften bestimmten Rechtspflichten verletzen würde. Diese Pflicht besteht u.a. aus der Pflicht des Arbeitgebers, bei der Arbeit die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen. Der Arbeitgeber darf daher keinen Arbeitsvertrag mit einer Person schließen, die für die Ausübung einer bestimmten Art von Arbeit an einem bestimmten Arbeitsplatz gesundheitlich nicht geeignet wäre. Grundlegende Maßnahme zur Vermeidung von Schäden an der Gesundheit der Arbeitnehmer ist das Instrument der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Zu ihrer Sicherstellung sind alle Arbeitgeber ohne Ausnahme verpflichtet. Angesichts der Besonderheit der gesamten Problematik können Arbeitgeber diese Pflicht nur unter Nutzung von Fachleuten, z.b. Ärzten auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin, erfüllen.

9 II. Předpoklady platné výpovědi Pokud zaměstnanec ztratí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, může s ním zaměstnavatel ukončit pracovní poměr výpovědí podle 52 písm. e) ZPr. Obecně je předpokladem platné výpovědi z důvodu, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práce, platný lékařský posudek, a to jen takový, který nepřipouští jiný odborný závěr než ten, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl způsobilost vykonávat dosavadní práci. Závěr o tom, že zaměstnanec není způsobilý dále konat dosavadní práci pro obecné onemocnění a že tuto způsobilost pozbyl dlouhodobě, musí být výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti vyjádřen v posudkovém závěru lékařského posudku. Dle ustálené judikatury doposud platilo, že v případě napadení neplatnosti výpovědi ze strany zaměstnance je soud oprávněn zabývat se pouze tím, zda lékařský posudek má potřebné náležitosti a zda byl vydán k tomu příslušným lékařem. Po obsahové stránce soudy lékařské posudky co do správnosti obsahu posudku doposud přezkoumávat nemohly. Pro zaměstnavatele toto v podstatě znamenalo, že pokud mu byl předložen platný lékařský posudek, ze kterého vyplýval závěr, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, musel buďto změnit obsah dosavadního pracovního poměru a zaměstnance převést na jinou práci nebo měl s takovým zaměstnancem pracovní poměr ukončit. II. Voraussetzungen einer gültigen Kündigung Verliert ein Arbeitnehmer aufgrund seines Gesundheitszustandes laut einem ärztlichen Gutachten langfristig die Eignung, die bisherige Arbeit weiter auszuüben, kann der Arbeitgeber mit ihm das Arbeitsverhältnis durch Kündigung gemäß 52 lit. e) AGB beenden. Voraussetzung für eine gültige Kündigung ist, dass der Arbeitnehmer aufgrund seines Gesundheitszustandes laut einem ärztlichen Gutachten langfristig die Eignung verloren hat, die bisherige Arbeit weiter auszuüben. Um die Gültigkeit der Kündigung zu gewährleisten, darf dieses ärztliche Gutachten keinen anderen fachlichen Schluss zulassen, als den, dass der Arbeitnehmer langfristig die Eignung verloren hat, die bisherige Arbeit auszuüben. Der Schluss, dass der Arbeitnehmer wegen allgemeiner Erkrankung nicht in der Lage ist, die bisherige Arbeit weiter auszuüben, und dass er diese Eignung langfristig verloren hat, muss ausdrücklich oder auf andere zweifelsfreie Weise im Fazit des ärztlichen Gutachtens angeführt werden. Laut gefestigter Rechtsprechung galt bislang, dass sich das Gericht bei Anfechtung der Gültigkeit der Kündigung durch den Arbeitnehmer nur damit befassen kann, ob das ärztliche Gutachten die notwendigen Erfordernisse aufweist, und ob es durch einen hierzu berechtigten Arzt ausgefertigt wurde. Aus inhaltlicher Sicht konnten die Gerichte die Richtigkeit des Inhalts des ärztlichen Gutachtens bislang nicht prüfen. Für den Arbeitgeber bedeutete dies im Grunde, dass, wenn ihm ein gültiges ärztliches Gutachten vorgelegt wurde, aus dem sich das Fazit ergeben hat, dass der Arbeitnehmer langfristig die gesundheitliche Eignung verloren hat, die bisherige Arbeit auszuüben, er entweder den Inhalt des bisherigen Arbeitsverhältnisses ändern und dem Arbeitnehmer eine andere Arbeit zuweisen musste, oder er mit einem solchen Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis zu beenden hatte. III. Závaznost lékařského posudku Výše uvedený názor ohledně správnosti lékařského posudku byl několikrát judikován i Nejvyšším soudem. Nyní však dochází k jeho překonání, a to jednak rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a jednak nálezem Ústavního soudu ze dne III. Verbindlichkeit des ärztlichen Gutachtens Die vorstehend angeführte Ansicht zur Richtigkeit des ärztlichen Gutachtens wurde mehrfach auch vom Obersten Gericht judiziert. Diese gefestigte Rechtsprechung wird nunmehr jedoch einerseits durch eine Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts

10 sp.zn. Pl. ÚS 11/08 (dále jen Nález Ústavního soudu ). Oba soudy shodně dovozují, že lékařský posudek vydaný k tomu příslušným zdravotnickým zařízením, případně lékařem není rozhodnutím správního orgánu, ale představuje pouze dobré zdání odborného poradce zaměstnavatele o tom, zda v rámci prevence ochrany zdraví při práci může zaměstnanec určitou práci dále vykonávat. Tato skutečnost má v konečném důsledku za následek, že v případném soudním řízení o neplatnost výpovědi, je třeba s takovým posudkem nakládat jako s kterýmkoliv jiným důkazem a soud nemůže z jeho obsahu vycházet tak jako tomu bylo doposud. Dle názoru Ústavního soudu se do budoucna nelze vyhýbat zkoumání správnosti obsahu posudku. Nově vyjádřený názor v Nálezu Ústavního soudu ohledně správnosti posudku vnáší do pracovněprávních vztahů značnou právní nejistotu všem jeho účastníkům. Na jedné straně vzniká zaměstnavateli v případě vydaného posudku povinnost převést zaměstnance na jinou pro něj vhodnou práci, či s ním pracovní poměr ukončit (a to i přesto, pokud se zaměstnanec cítí být zdráv), na druhou stranu nevylučuje, že posudek, který byl podkladem pro ukončení pracovního poměru, nebude v pozdějším řízení před soudem zpochybněn. und andererseits durch das Urteil des Verfassungsgerichts vom , Az. Pl. ÚS 11/08, durchbrochen (nachfolgend nur Urteil des Verfassungsgerichts ). Beide Gerichte schließen übereinstimmend, dass ein ärztliches Gutachten, das von einer hierzu zuständigen Gesundheitseinrichtung bzw. Arzt ausgefertigt wurde, keine Entscheidung eines Verwaltungsorgans ist, sondern lediglich eine Bestätigung eines Fachberaters des Arbeitgebers darüber darstellt, ob der Arbeitnehmer eine bestimmte Arbeit weiter ausüben kann. Dieser Sachverhalt hat letztlich zur Folge, dass in einem etwaigen Gerichtsverfahren über die Ungültigkeit der Kündigung ein solches Gutachten wie jeder andere Beweis zu behandeln ist und das Gericht nicht von seinem Inhalt ausgehen kann, wie dies bislang der Fall war. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts kann künftig einer Prüfung der Richtigkeit des Inhalts des Gutachtens nicht ausgewichen werden. Die neu vertretene Auffassung im Urteil des Verfassungsgerichts zur Richtigkeit des Gutachtens bedeutet für alle Teilnehmer arbeitsrechtlicher Beziehungen erhebliche Rechtsunsicherheit. Auf der einen Seite ist der Arbeitgeber im Falle eines erstellten Gutachtens verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine andere für ihn geeignete Arbeit zuzuweisen oder mit ihm das Arbeitsverhältnis zu beenden (und zwar selbst dann, wenn sich der Arbeitnehmer gesund fühlt), auf der anderen Seite ist aber nicht ausgeschlossen, dass das Gutachten, das Grundlage für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses war, nicht im späteren Verfahren vor Gericht in Frage gestellt wird. IV. Závěr Jak již bylo řečeno v úvodu tohoto příspěvku, nemůže zaměstnavatel při současném znění zákonné úpravy v případě dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance tuto skutečnost ignorovat, neboť by se jednoznačně dopustil správního deliktu. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu skutečnost, že obsah lékařského posudku může být dle názoru Ústavního soudu v soudním řízení napaden se všemi důsledky s tím spojenými, tj. zejména s konstatováním neplatného rozvázání IV. Fazit Wie bereits zu Beginn dieses Artikels festgestellt, kann der Arbeitgeber angesichts der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung bei langfristigem Verlust der gesundheitlichen Eignung des Arbeitnehmers diesen Sachverhalt nicht ignorieren, da er sonst eindeutig ein Verwaltungsdelikt begehen würde. Auf der anderen Seite ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Inhalt des ärztlichen Gutachtens nach Auffassung des Verfassungsgerichts im Gerichtsverfahren mit allen damit verbundenen Folgen angefochten werden kann,

11 pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. d.h. insbesondere mit Feststellung der ungültigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses seitens des Arbeitgebers. Pokud mají lékařské posudky představovat dle Nálezu Ústavního soudu pouze službu poskytovanou zaměstnavateli, aby byl s to dostát svým zákonným povinnostem při ochraně zdraví zaměstnanců a současně pokud jejich obsahem nemá být soud vázán, mělo by dojít ke změně právní úpravy v tom smyslu, že lékařské posudky nejsou závazné ani pro zaměstnavatele. Wenn ärztliche Gutachten laut Urteil des Verfassungsgerichts nur einen Dienst für den Arbeitgeber darstellen sollen, damit er in der Lage ist, seinen gesetzlichen Pflichten beim Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer nachzukommen, und wenn das Gericht zugleich nicht an ihren Inhalt gebunden sein soll, sollte es zu einer Änderung der gesetzlichen Regelung in dem Sinne kommen, dass ärztliche Gutachten auch für den Arbeitgeber nicht verbindlich sind. Samozřejmě zůstává otázkou, zda a popřípadě v jakém rozsahu budou soudy v civilním řízení výše uvedený do jisté míry revoluční názor Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu respektovat. Fraglich bleibt natürlich, ob und in welchem Ausmaß die Gerichte in Zivilverfahren die vorstehend angeführte, im gewissen Maße revolutionäre Auffassung des Obersten Verwaltungsgerichts und des Verfassungsgerichts respektieren werden. Materiál v této zprávě má čistě informativní charakter. Přestože sestavování této zprávy byla věnována patřičná pozornost a péče, nepřebírá společnost Schaffer & Partner s.r.o. žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídá za žádné škody vzniklé na základě spolehnutí se na tyto obecné informace. V každém případě doporučujeme si vyžádat v konkrétním případě odbornou radu. Das in diesen Schaffer News dargebotene Material hat rein informativen Charakter. Obwohl die Schaffer News mit größter Aufmerksamkeit und Sorgfalt zusammengestellt werden, übernimmt die Gesellschaft Schaffer & Partner s.r.o. keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unstimmigkeiten und schließt jegliche Haftung für Schäden, die evtl. auf Grund des ausschließlichen Verlassens auf diese allgemeinen Informationen entstanden sein könnten, aus. Wir empfehlen in jedem Fall bei einem konkreten Anliegen auch entsprechende fachliche Beratung einzuholen. Schaffer & Partner s r.o. Vodičkova 710/31, Praha 1 Tel.: Fax:

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození.

má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození. Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Po napínavém souboji s opozičními i vlastními zákonodárci se před několika týdny podařilo vládní koalici v poslanecké sněmovně prosadit

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu.

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. PRÁVNÍ NEWS legislativa 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. Zákon o e-governmentu zavádí dvě klíčové novinky, které výrazným způsobem ovlivní všechny procesy

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Přídavky na děti č. Daňové identifikační číslo žadatele v Německu Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Kindergeld-Nr. Familienkasse Žádost o přídavky na děti Připojte prosím Přílohu Dítě

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ODBĚRATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi objednatelem a společností

Více

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení,

Více

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a společností HF- Czechforge s.r.o., se sídlem

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

MATN2. Trigonometrie. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

MATN2. Trigonometrie. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Trigonometrie MATN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Trigonometrie Trigonometrie je oblastí matematiky,

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

Umweltüberwachung / Monitoring

Umweltüberwachung / Monitoring Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien Umweltüberwachung / Monitoring Lars Stratmann Abschlusskonferenz

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA BANKOVNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ÚČET 1. Úloha Slovní zásoba a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1/2 bodu). 1) das erste

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Smlouva o vystavování daňových dokladů

Smlouva o vystavování daňových dokladů Smlouva o vystavování daňových dokladů kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ŠKODA AUTO a.s. sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Dejme to dohromady... statě ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. ...Lass uns gemeinsam wirken

Dejme to dohromady... statě ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. ...Lass uns gemeinsam wirken ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj statě Dejme to dohromady......lass uns gemeinsam wirken 1 Bc. Michal Zháněl SROVNÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více