Mai Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!"

Transkript

1 Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se týkají zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, OSVČ a zdaňování fyzických osob, také se zmíníme co je nového v zákoně o daních z příjmů (dále jen ZDP ) a též v zákoně o dani z přidané hodnoty, v druhé části se budeme zabývat nálezem Ústavního soudu k počítání lhůty pro doměření daně. Zdravotní a sociální pojištění Dnem platí pro OSVČ nová výše minimální zálohy 1.590,- Kč na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, pro zaměstnance je stanovena nová maximální hranice vyměřovacího základu pro placení pojistného u jednoho zaměstnavatele ve výši ,- Kč; tato hranice platí i pro OSVČ. Ruší se rozdělení zaměstnavatelů na malé a velké organizace s odlišnými povinnostmi, nově jsou povinnosti pro všechny zaměstnavatele stejné. Wir bringen Ihnen Neuigkeiten aus der Welt der Steuern, Buchhaltung und des Rechtes. Im ersten Teil werden wir die wichtigsten Änderungen abhandeln, die die Kranken- und Sozialversicherung der Angestellten und der selbständig Erwerbstätigen sowie auch die Besteuerung der natürlichen Personen betreffen. Wir gehen auch auf Neuigkeiten in den Bereichen Einkommensteuergesetz und Mehrwertsteuergesetz ein. Im zweiten Teil werden wir uns mit dem Urteil des Verfassungsgerichtes zur Fristberechnung für die Steuernachbemessung befassen. Kranken- und Sozialversicherung Vom an gilt für selbständig Erwerbstätige eine neue Mindestvorauszahlung von CZK 1.590,-- bei der Versicherungsprämie für die allgemeine Krankenversicherung. Für Angestellte gilt eine neue maximale Bemessungsgrundlage beim Arbeitgeber von CZK ,--. Diese Grenze gilt auch für selbständig Erwerbstätige. Die Einteilung der Arbeitgeber in "kleine" und "große" Organisationen mit verschiedenen Pflichten wird aufgehoben. Neu ist, dass die Pflichten für alle Arbeitgeber gleich sind.

2 Zaměstnavatelé již nebudou vyplácet žádné dávky nemocenského pojištění, výpočet a výplatu těchto dávek budou provádět místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, dávky nemocenského pojištění náleží od 15 dne nemoci. Novinkou je vyplácení náhrady mzdy zaměstnavatelem během prvních 14 kalendářních dní nemoci, a to pouze za pracovní dny, za které náleží náhrada mzdy a není vyplacena za první tři pracovní dny. Došlo k navýšení maximálních poskytovaných dávek (v případě peněžité pomoci v mateřství až na dvojnásobek). Die Arbeitgeber werden keine Leistungen der Krankenversicherung mehr auszahlen. Die Berechnung und Auszahlung dieser Leistungen werden die örtlich zuständigen Bezirksverwaltungen der Sozialfürsorge durchführen. Die Leistungen der Krankenversicherung stehen dem Versicherten ab dem 15. Tag der Erkrankung zu. Neu ist die Auszahlung des Lohnersatzes durch den Arbeitgeber in den ersten 14 Kalendertagen ab Erkrankung. Für die ersten drei Arbeitstage wird nicht gezahlt. Die Maximalleistungen sind (bei Mutterschaftsgeld bis auf das Doppelte) erhöht. Daň z přijmu fyzických osob Na základě usnesení vlády dne rozhodlo Ministerstvo financí o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů splatné v průběhu kalendářního roku 2009, a to fyzickým osobám, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnickým osobám, pokud k neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců. Zvýšil se limit příjmů jednoho z manželů pro možnost uplatnění slevy s příjmy nižšími než stanovený roční limit, který je ,- Kč. Rozšíření prostoru pro odečet hodnoty darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely jako nezdanitelné části základu daně nove poskytnutých i do jiného členského státu Evropské Unie, Norska a Islandu. Einkommensteuer der natürlichen Personen Auf Grund eines Regierungsbeschlusses hat das Finanzministerium am entschieden, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz auf dem Gebiet der Tschechischen Republik haben oder sich hier üblicherweise aufhalten, und die Einkommen aus Unternehmen und aus anderer selbständiger Erwerbstätigkeit haben, sowie juristische Personen, die zum keine oder maximal 5 Angestellte hatten, von der Pflicht befreit werden, Einkommensteuervorauszahlungen zu zahlen. Das Einkommenslimit eines der Eheleute für die Geltendmachung des Steuernachlasses mit Einkommen niedriger als das festgesetzte Jahreslimit von CZK ,-- wurde erhöht. Spenden für gemeinnützige Zwecke sind auch dann steuerlich absetzbar, wenn sie in einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, nach Norwegen oder Island geleistet werden.

3 Zvyšují se slevy na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti pro rok 2009, které se měly na základě reformy veřejných financí pro tento rok snížit. Daň z přidané hodnoty Parlament ČR schválil novelu zákona o DPH. Hlavní navrhovanou změnou je možnost uplatnění odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu, tj. zejména zrušení ustanovení 75 odst. 2. Nález ústavního soudu k počítání lhůty pro doměření daně Podle platné legislativy platí, že daň nelze vyměřit ani doměřit po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání, nestanoví-li zákon jinak. Pro vysvětlení uvedeme příklad: Společnost byla povinna podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2004 do června , takže tříletá lhůta pro vyměření či doměření daně by se podle dosavadního výkladu počítala až od 1.ledna 2006 do 31. prosince Dle ústavního soudu je jediný výklad tohoto ustanovení následující: tříletá prekluzívní lhůta se počítá od konce zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání, to znamená, že např. za zdaňovací období tzv se lhůta bude počítat od pro zahájení daňové kontroly. Steuernachlässe pro Steuerzahler und die Steuerbegünstigung für Kinder für das Jahr 2009 werden erhöht (sie sollten ursprünglich auf Grund der Reform der öffentlichen Finanzen für dieses Jahr herabgesetzt werden). Mehrwertsteuer Das Parlament hat eine Novelle des Mehrwertsteuergesetzes verabschiedet. Die Hauptänderung ist die Möglichkeit, bei Anschaffung eines PKW den Abzug der Mehrwertsteuer geltend machen zu können. Urteil des Verfassungsgerichtes zur Fristberechnung für die Steuernachbemessung Nach der gültigen Gesetzgebung kann Steuer nach Ablauf von drei Jahren nach Ende der Besteuerungsperiode, in der die Pflicht, die Steuererklärung einzureichen, entstanden ist, nicht mehr festgesetzt werden, falls das Gesetz nichts Anderes bestimmt. Zur Erklärung ein Beispiel: Die Gesellschaft war verpflichtet, die Körperschaftssteuererklärung für das Jahr 2004 bis 30. Juni 2005 einzureichen, so dass die dreijährige Frist für die Steuerfestsetzung oder -nachfestsetzung nach der bisherigen Auslegung erst ab 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2008 lief. Nach dem Verfassungsgericht ist die Bestimmung wie folgt auszulegen: die dreijährige Präklusivfrist wird vom Ende der Besteuerungsperiode, für welche die Steuererklärung eingereicht wird, an berechnet, d.h., dass z.b. für die Besteuerungsperiode 2005 die Frist vom bis geht.

4 Zavedení datových schránek pro právnické osoby 1. Úvod Dne 1. července 2009 nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen Zákon o elektronických úkonech ), zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů. Institut datových schránek zavádí zákon o elektronických úkonech, který zároveň stanovuje i podmínky jejich zřízení a užívání. Datové schránky mají sloužit k doručování dokumentů orgánů veřejné moci jejich adresátům a naopak. Ze zákona budou datové schránky automaticky zřízeny všem právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, organizačním složkám podniku zahraniční právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku a podnikajícím fyzickým osobám (např. i advokátu, daňovému poradci, insolvenčnímu správci). Na základě příslušné žádosti může být datová schránka zřízena i jiným právnickým osobám či nepodnikajícím fyzickým osobám Tento příspěvek si klade za cíl informovat zejména o důsledcích zřízení datových schránek právnickým osobám a organizačním složkám podniku zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku. 2. Doručování písemností prostřednictvím datových schránek Prostřednictvím datových schránek budou úřady napříště doručovat právnickým osobám většinu písemností pouze do této datové schránky. V případě, že má být v daném případě písemnost doručena prostřednictvím veřejné vyhlášky či přímo na místě, je doručení prostřednictvím datové schránky vyloučeno. Stejně tak je doručení prostřednictvím datové schránky vyloučeno v případě, kdy tento způsob je nevhodný či přímo vzhledem k povaze dokumentu nemožný, např. Einführung elektronischer Briefkästen für juristische Personen 1. Einleitung Am 1. Juli 2009 tritt das Gesetz Nr. 300/2008 Slg. über elektronische Handlungen und die autorisierte Konvertierung von Dokumenten (nachfolgend nur Gesetz über elektronische Handlungen ) in Kraft. Das Gesetz über elektronische Handlungen führt den Begriff der elektronischen Briefkästen ein und regelt zugleich auch die Voraussetzungen für deren Einrichtung und Nutzung. Elektronische Briefkästen sollen zur Zustellung von Dokumenten von Organen der öffentlichen Macht an ihre Adressaten und umgekehrt dienen. Kraft Gesetzes werden elektronische Briefkästen automatisch für alle im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen, einer Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person und unternehmerisch tätigen natürlichen Personen eingerichtet (z.b. auch Anwalt, Steuerberater, Insolvenzverwalter). Aufgrund eines entsprechenden Antrags kann ein elektronischer Briefkasten auch für andere juristische Personen oder nicht unternehmerisch tätige natürliche Personen eingerichtet werden. Wir wollen Sie hier insbesondere über die Folgen der Einrichtung elektronischer Briefkästen für juristische Personen und Zweigniederlassungen einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person informieren. 2. Zustellung von Schriftstücken über elektronische Briefkästen Über elektronische Briefkästen werden die Behörden künftig juristischen Personen Schriftstücke zusenden. Soll im entsprechenden Fall ein Schriftstück durch öffentliche Verordnung oder direkt vor Ort zugestellt werden, ist die Zustellung über elektronische Briefkästen ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen ist die Zustellung über elektronische Briefkästen, wenn diese Form ungeeignet oder angesichts des Charakters des Dokuments direkt unmöglich ist, etwa wenn das Dokument Urkundenform hat und nicht in die

5 dokument je v listinné podobě a nelze jej převést do elektronické podoby (tzv. konvertovat). Na druhou stranu právnické osoby jsou pouze oprávněny, nikoli povinny, doručit svá podání prostřednictvím datové schránky vůči kterémukoliv úřadu. Dokument, který byl, resp. bude dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má přístup k dodanému dokumentu (viz. bod 3 níže). V případě, že by se oprávněná osoba do datové schránky nepřihlásila do deseti dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, bude se uplynutím posledního dne této lhůty považovat za doručený. To neplatí, pokud je zvláštním právním předpisem vyloučeno náhradní doručení (např. u platebního rozkazu). Výše uvedené doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 3. Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky 3.1 Primární oprávnění k přístupu do datové schránky K přístupu do datové schránky právnické osoby je primárně oprávněn: i. statutární orgán právnické osoby, ii. člen statutárního orgánu právnické osoby nebo iii. vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku pro něž byla datová schránka zřízena. 3.2 Sekundární oprávnění k přístupu do datové schránky K přístupu do datové schránky právnické osoby je elektronische Form konvertiert werden kann. Auf der anderen Seite sind juristische Personen nur berechtigt, nicht aber verpflichtet, ihre Einreichungen an jegliche Behörden über einen elektronischen Briefkasten zuzustellen. Ein Dokument, das per elektronischem Briefkasten zugestellt wurde bzw. wird, gilt zu dem Zeitpunkt als zugestellt, zu dem sich die Person, die zum entsprechenden Dokument Zugang hat, in dem elektronischen Briefkasten anmeldet (siehe nachstehend Punkt 3). Sollte sich die berechtigte Person in dem elektronischen Briefkasten nicht binnen zehn Tagen ab dem Tag anmelden, an dem das Dokument in dem elektronischen Briefkasten eingegangen ist, gilt dieses Dokument mit Ablauf des letzten Tags dieser Frist als zugestellt, es sein denn, die Ersatzzustellung wird nach einer Sondervorschrift ausgeschlossen (z.b. bei einem Zahlungsbefehl). Die vorstehend angeführte Zustellung eines Dokuments hat die gleichen rechtlichen Wirkungen wie die persönliche Zustellung. 3. Zu einem elektronischen Briefkasten zugangsberechtigte Personen 3.1 Primäre Zugangsberechtigung zu elektronischen Briefkästen Zum Zugang zum elektronischen Briefkasten einer juristischen Person ist primär berechtigt: i. das Geschäftsführungsorgan einer juristischen Person, ii. ein Mitglied des Geschäftsführungsorgans einer juristischen Person, oder iii. der Leiter der Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person, für die ein elektronischer Briefkasten eingerichtet wurde. 3.2 Sekundäre Zugangsberechtigung zu elektronischen Briefkästen

6 dále oprávněna osoba za tímto účelem k tomu pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, tzv. pověřená osoba, a to v rozsahu jimi stanoveném. Pokud má mít pověřená osoba přístup i k dokumentům určených do vlastních rukou právnické osoby, musí být k tomu výslovně zmocněna. U každé datové schránky je možné určit libovolný počet pověřených osob, vždy je však třeba dbát na rozsah jejich oprávnění. 4. Zřízení datové schránky Každá právnická osoba či organizační složka podniku zahraniční právnické osoby zapsaná v obchodním rejstříku může mít pouze jednu datovou schránku. Datovou schránku zřídí právnické osobě a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku Ministerstvo vnitra bezplatně. 4.1 Zřízení datové schránky již existující právnické osobě V případě již existující právnické osoby či organizační složky podniku zahraniční osoby zapsané v obchodním rejstříku bude datová schránka zřízena Ministerstvem vnitra bezodkladně poté, co obdrží od příslušného soudu, který je určen k vedení obchodního rejstříku (dále jen Rejstříkový soud ), nejpozději však do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Zákona o elektronických úkonech. Zugang zum elektronischen Briefkasten einer juristischen Person hat zudem eine Person, die hierzu vom Geschäftsführungsorgan der juristischen Person oder vom Leiter der Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person, für die ein elektronischer Briefkasten eingerichtet wurde, ermächtigt wurde (sog. ermächtigte Person), und zwar im vom Organ bestimmten Umfang. Hat eine ermächtigte Person auch Zugang zu Dokumenten, die zu eigenen Händen der juristischen Person bestimmt sind, muss sie hierzu ausdrücklich ermächtigt werden. Zu jedem elektronischen Briefkasten kann eine beliebige Anzahl an ermächtigten Personen bestimmt werden, stets ist jedoch auf den Umfang ihrer Berechtigungen zu achten. 4. Einrichtung eines elektronischen Briefkastens Jede juristische Person oder Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person kann nur einen elektronischen Briefkasten besitzen. Ein elektronischer Briefkasten wird für eine juristische Person und für die Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person vom Innenministerium unentgeltlich eingerichtet. 4.1 Einrichtung eines elektronischen Briefkastens für eine bereits existierende juristische Person Im Falle einer bereits existierenden juristischen Person oder Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person wird der elektronische Briefkasten vom Innenministerium unverzüglich eingerichtet, nachdem es vom zuständigen Gericht, das zur Führung des Handelsregisters bestimmt ist (nachfolgend nur Registergericht genannt), die Information über die Eintragung in das Handelsregister erhält, spätestens jedoch binnen 90 Tagen ab dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes über elektronische Handlungen.

7 4.2 Zřízení datové schránky nově vzniklé právnické osobě Nově vzniklé právnické osobě a nově zřizované organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku zřídí datovou schránku Ministerstvo vnitra bezplatně, a to bezodkladně po jejím vzniku na základě sdělení Rejstříkového soudu. 5. Přihlášení do datové schránky 5.1 Přístupové údaje Přístup do datové schránky je možný pouze prostřednictvím přístupových údajů, kterými jsou uživatelské jméno a heslo. Zákon v této souvislosti ukládá oprávněným osobám povinnost zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Přístupové údaje budou zasílány oprávněným osobám (viz. výše bod 3.1) do vlastních rukou, a to ihned po zřízení datové schránky. Z hlediska bezpečnosti nebude možné předat přístupové údaje jiným osobám než osobám oprávněným dle bodu 3.1 výše ani zvolit jiný způsob doručení těchto údajů. Pokud oprávněná osoba stanoví oprávnění k přístupu do datové schránky pověřené osobě, může současně požádat o zaslání přístupových údajů k datové schránce i této pověřené osobě. Přístupové údaje k datové schránce pak budou pověřené osobě odeslány opět do vlastních rukou. Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby dle bodu 3.1 výše, nejpozději však 15. dnem po doručení přístupových údajů Ztráta přístupových údajů V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení přístupových údajů, je nutné tuto skutečnost oznámit 4.2 Einrichtung eines elektronischen Briefkastens für eine neu entstandene juristische Person Einer neu entstandenen juristischen Person und neu eingerichteten Zweigniederlassung einer im Handelsregister eingetragenen ausländischen juristischen Person wird der elektronische Briefkasten vom Innenministerium unentgeltlich eingerichtet, und zwar unverzüglich nach deren Entstehung aufgrund einer Miteilung des Registergerichts. 5. Anmeldung zum elektronischen Briefkasten 5.1 Zugangsdaten Der Zugang zum elektronischen Briefkasten ist nur durch Zugangsdaten möglich, d.h. per Anwendername und Passwort. Das Gesetz verpflichtet in diesem Zusammenhang die berechtigten Personen dazu, die Zugangsdaten so zu behandeln, dass ihr Missbrauch ausgeschlossen ist. Die Zugangsdaten werden den berechtigten Personen (siehe vorstehend Punkt 3.1) unmittelbar nach Einrichtung des elektronischen Briefkastens zugesandt. Aus Sicherheitsgründen können die Zugangsdaten nicht an andere als an die gemäß Punkt 3.1 berechtigten Personen zugesandt werden. Bevollmächtigt eine berechtigte Person eine dritte Person zum Zugang zum elektronischen Briefkasten, kann sie zugleich auch die Zusendung der Zugangsdaten zum elektronischen Briefkasten an diese bevollmächtigte Person verlangen. Die Zugangsdaten zum elektronischen Briefkasten werden dann der bevollmächtigten Person erneut zu eigenen Händen zugesendet. Ein elektronischer Briefkasten wird mit der Erstanmeldung einer berechtigten Person gemäß Punkt 3.1 vorstehend, spätestens jedoch mit dem 15. Tag nach Zustellung der Zugangsdaten zugänglich gemacht Verlust der Zugangsdaten Der Verlust oder die Entwendung von Zugangsdaten ist dem Innenministerium mitzuteilen, das ihre Vernichtung

8 Ministerstvu vnitra, které provede jejich zneplatnění a současně zašle této osobě do vlastních rukou přístupové údaje nové. vornimmt und dieser Person zugleich zu eigenen Händen neue Zugangsdaten zusendet. Výpověď z pracovního poměru dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance ( 52 písm. e) ZPr) I. Povinnosti zaměstnavatele spojené s dlouhodobou ztrátou zdravotní způsobilosti zaměstnance zjištěné lékařským posudkem Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPr ) ukládá zaměstnavateli povinnost převést zaměstnance na jinou práci, pokud tento pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, či s takovým zaměstnancem pracovní poměr ukončit výpovědí. Zaměstnavatel takový lékařský posudek nemůže ignorovat, neboť by tak porušil svou právní povinnost stanovenou mu příslušnými pracovněprávními předpisy. Tato povinnost plyne mimo jiné z povinnosti zaměstnavatele chránit při práci zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel tak nesmí uzavřít pracovní smlouvu s tím, kdo by pro výkon určitého druhu práce na určitém pracovišti nebyl zdravotně nezpůsobilý. Základním opatřením zamezujícím škodám na zdraví zaměstnanců je institut závodní zdravotní péče. Povinnost jejího zajištění mají všichni zaměstnavatelé bez výjimky. S ohledem na specifičnost celé problematiky mohou zaměstnavatelé splnit tuto povinnost pouze při využití odborníků, lékařů v oboru pracovního lékařství. Kündigung des Arbeitsverhältnisses langfristiger Verlust der gesundheitlichen Eignung des Arbeitnehmers ( 52 lit. e) AGB) I. Pflichten des Arbeitgebers im Zusammenhang mit dem durch ein ärztliches Gutachten festgestellten langfristigen Verlust der gesundheitlichen Eignung des Arbeitnehmers Das Gesetz Nr. 262/2006 Sb., Arbeitsgesetzbuch, in der Fassung der späteren Vorschriften (nachfolgend nur AGB genannt), verpflichtet den Arbeitgeber dazu, entweder den Arbeitnehmer eine andere Arbeit zuzuweisen, wenn dieser aufgrund seines Gesundheitszustandes laut einem ärztlichen Gutachten oder einer Entscheidung des Organs der staatlichen Gesundheitsverwaltung oder der Sozialversicherungsanstalt langfristig die Eignung zur weiteren Verrichtung der bisherigen Arbeit verliert, oder mit einem solchen Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis durch Kündigung zu beenden. Der Arbeitgeber kann ein solches ärztliches Gutachten nicht ignorieren, da er sonst seine durch die einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften bestimmten Rechtspflichten verletzen würde. Diese Pflicht besteht u.a. aus der Pflicht des Arbeitgebers, bei der Arbeit die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen. Der Arbeitgeber darf daher keinen Arbeitsvertrag mit einer Person schließen, die für die Ausübung einer bestimmten Art von Arbeit an einem bestimmten Arbeitsplatz gesundheitlich nicht geeignet wäre. Grundlegende Maßnahme zur Vermeidung von Schäden an der Gesundheit der Arbeitnehmer ist das Instrument der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Zu ihrer Sicherstellung sind alle Arbeitgeber ohne Ausnahme verpflichtet. Angesichts der Besonderheit der gesamten Problematik können Arbeitgeber diese Pflicht nur unter Nutzung von Fachleuten, z.b. Ärzten auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin, erfüllen.

9 II. Předpoklady platné výpovědi Pokud zaměstnanec ztratí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, může s ním zaměstnavatel ukončit pracovní poměr výpovědí podle 52 písm. e) ZPr. Obecně je předpokladem platné výpovědi z důvodu, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práce, platný lékařský posudek, a to jen takový, který nepřipouští jiný odborný závěr než ten, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl způsobilost vykonávat dosavadní práci. Závěr o tom, že zaměstnanec není způsobilý dále konat dosavadní práci pro obecné onemocnění a že tuto způsobilost pozbyl dlouhodobě, musí být výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti vyjádřen v posudkovém závěru lékařského posudku. Dle ustálené judikatury doposud platilo, že v případě napadení neplatnosti výpovědi ze strany zaměstnance je soud oprávněn zabývat se pouze tím, zda lékařský posudek má potřebné náležitosti a zda byl vydán k tomu příslušným lékařem. Po obsahové stránce soudy lékařské posudky co do správnosti obsahu posudku doposud přezkoumávat nemohly. Pro zaměstnavatele toto v podstatě znamenalo, že pokud mu byl předložen platný lékařský posudek, ze kterého vyplýval závěr, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, musel buďto změnit obsah dosavadního pracovního poměru a zaměstnance převést na jinou práci nebo měl s takovým zaměstnancem pracovní poměr ukončit. II. Voraussetzungen einer gültigen Kündigung Verliert ein Arbeitnehmer aufgrund seines Gesundheitszustandes laut einem ärztlichen Gutachten langfristig die Eignung, die bisherige Arbeit weiter auszuüben, kann der Arbeitgeber mit ihm das Arbeitsverhältnis durch Kündigung gemäß 52 lit. e) AGB beenden. Voraussetzung für eine gültige Kündigung ist, dass der Arbeitnehmer aufgrund seines Gesundheitszustandes laut einem ärztlichen Gutachten langfristig die Eignung verloren hat, die bisherige Arbeit weiter auszuüben. Um die Gültigkeit der Kündigung zu gewährleisten, darf dieses ärztliche Gutachten keinen anderen fachlichen Schluss zulassen, als den, dass der Arbeitnehmer langfristig die Eignung verloren hat, die bisherige Arbeit auszuüben. Der Schluss, dass der Arbeitnehmer wegen allgemeiner Erkrankung nicht in der Lage ist, die bisherige Arbeit weiter auszuüben, und dass er diese Eignung langfristig verloren hat, muss ausdrücklich oder auf andere zweifelsfreie Weise im Fazit des ärztlichen Gutachtens angeführt werden. Laut gefestigter Rechtsprechung galt bislang, dass sich das Gericht bei Anfechtung der Gültigkeit der Kündigung durch den Arbeitnehmer nur damit befassen kann, ob das ärztliche Gutachten die notwendigen Erfordernisse aufweist, und ob es durch einen hierzu berechtigten Arzt ausgefertigt wurde. Aus inhaltlicher Sicht konnten die Gerichte die Richtigkeit des Inhalts des ärztlichen Gutachtens bislang nicht prüfen. Für den Arbeitgeber bedeutete dies im Grunde, dass, wenn ihm ein gültiges ärztliches Gutachten vorgelegt wurde, aus dem sich das Fazit ergeben hat, dass der Arbeitnehmer langfristig die gesundheitliche Eignung verloren hat, die bisherige Arbeit auszuüben, er entweder den Inhalt des bisherigen Arbeitsverhältnisses ändern und dem Arbeitnehmer eine andere Arbeit zuweisen musste, oder er mit einem solchen Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis zu beenden hatte. III. Závaznost lékařského posudku Výše uvedený názor ohledně správnosti lékařského posudku byl několikrát judikován i Nejvyšším soudem. Nyní však dochází k jeho překonání, a to jednak rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a jednak nálezem Ústavního soudu ze dne III. Verbindlichkeit des ärztlichen Gutachtens Die vorstehend angeführte Ansicht zur Richtigkeit des ärztlichen Gutachtens wurde mehrfach auch vom Obersten Gericht judiziert. Diese gefestigte Rechtsprechung wird nunmehr jedoch einerseits durch eine Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts

10 sp.zn. Pl. ÚS 11/08 (dále jen Nález Ústavního soudu ). Oba soudy shodně dovozují, že lékařský posudek vydaný k tomu příslušným zdravotnickým zařízením, případně lékařem není rozhodnutím správního orgánu, ale představuje pouze dobré zdání odborného poradce zaměstnavatele o tom, zda v rámci prevence ochrany zdraví při práci může zaměstnanec určitou práci dále vykonávat. Tato skutečnost má v konečném důsledku za následek, že v případném soudním řízení o neplatnost výpovědi, je třeba s takovým posudkem nakládat jako s kterýmkoliv jiným důkazem a soud nemůže z jeho obsahu vycházet tak jako tomu bylo doposud. Dle názoru Ústavního soudu se do budoucna nelze vyhýbat zkoumání správnosti obsahu posudku. Nově vyjádřený názor v Nálezu Ústavního soudu ohledně správnosti posudku vnáší do pracovněprávních vztahů značnou právní nejistotu všem jeho účastníkům. Na jedné straně vzniká zaměstnavateli v případě vydaného posudku povinnost převést zaměstnance na jinou pro něj vhodnou práci, či s ním pracovní poměr ukončit (a to i přesto, pokud se zaměstnanec cítí být zdráv), na druhou stranu nevylučuje, že posudek, který byl podkladem pro ukončení pracovního poměru, nebude v pozdějším řízení před soudem zpochybněn. und andererseits durch das Urteil des Verfassungsgerichts vom , Az. Pl. ÚS 11/08, durchbrochen (nachfolgend nur Urteil des Verfassungsgerichts ). Beide Gerichte schließen übereinstimmend, dass ein ärztliches Gutachten, das von einer hierzu zuständigen Gesundheitseinrichtung bzw. Arzt ausgefertigt wurde, keine Entscheidung eines Verwaltungsorgans ist, sondern lediglich eine Bestätigung eines Fachberaters des Arbeitgebers darüber darstellt, ob der Arbeitnehmer eine bestimmte Arbeit weiter ausüben kann. Dieser Sachverhalt hat letztlich zur Folge, dass in einem etwaigen Gerichtsverfahren über die Ungültigkeit der Kündigung ein solches Gutachten wie jeder andere Beweis zu behandeln ist und das Gericht nicht von seinem Inhalt ausgehen kann, wie dies bislang der Fall war. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts kann künftig einer Prüfung der Richtigkeit des Inhalts des Gutachtens nicht ausgewichen werden. Die neu vertretene Auffassung im Urteil des Verfassungsgerichts zur Richtigkeit des Gutachtens bedeutet für alle Teilnehmer arbeitsrechtlicher Beziehungen erhebliche Rechtsunsicherheit. Auf der einen Seite ist der Arbeitgeber im Falle eines erstellten Gutachtens verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine andere für ihn geeignete Arbeit zuzuweisen oder mit ihm das Arbeitsverhältnis zu beenden (und zwar selbst dann, wenn sich der Arbeitnehmer gesund fühlt), auf der anderen Seite ist aber nicht ausgeschlossen, dass das Gutachten, das Grundlage für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses war, nicht im späteren Verfahren vor Gericht in Frage gestellt wird. IV. Závěr Jak již bylo řečeno v úvodu tohoto příspěvku, nemůže zaměstnavatel při současném znění zákonné úpravy v případě dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance tuto skutečnost ignorovat, neboť by se jednoznačně dopustil správního deliktu. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu skutečnost, že obsah lékařského posudku může být dle názoru Ústavního soudu v soudním řízení napaden se všemi důsledky s tím spojenými, tj. zejména s konstatováním neplatného rozvázání IV. Fazit Wie bereits zu Beginn dieses Artikels festgestellt, kann der Arbeitgeber angesichts der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung bei langfristigem Verlust der gesundheitlichen Eignung des Arbeitnehmers diesen Sachverhalt nicht ignorieren, da er sonst eindeutig ein Verwaltungsdelikt begehen würde. Auf der anderen Seite ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Inhalt des ärztlichen Gutachtens nach Auffassung des Verfassungsgerichts im Gerichtsverfahren mit allen damit verbundenen Folgen angefochten werden kann,

11 pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. d.h. insbesondere mit Feststellung der ungültigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses seitens des Arbeitgebers. Pokud mají lékařské posudky představovat dle Nálezu Ústavního soudu pouze službu poskytovanou zaměstnavateli, aby byl s to dostát svým zákonným povinnostem při ochraně zdraví zaměstnanců a současně pokud jejich obsahem nemá být soud vázán, mělo by dojít ke změně právní úpravy v tom smyslu, že lékařské posudky nejsou závazné ani pro zaměstnavatele. Wenn ärztliche Gutachten laut Urteil des Verfassungsgerichts nur einen Dienst für den Arbeitgeber darstellen sollen, damit er in der Lage ist, seinen gesetzlichen Pflichten beim Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer nachzukommen, und wenn das Gericht zugleich nicht an ihren Inhalt gebunden sein soll, sollte es zu einer Änderung der gesetzlichen Regelung in dem Sinne kommen, dass ärztliche Gutachten auch für den Arbeitgeber nicht verbindlich sind. Samozřejmě zůstává otázkou, zda a popřípadě v jakém rozsahu budou soudy v civilním řízení výše uvedený do jisté míry revoluční názor Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu respektovat. Fraglich bleibt natürlich, ob und in welchem Ausmaß die Gerichte in Zivilverfahren die vorstehend angeführte, im gewissen Maße revolutionäre Auffassung des Obersten Verwaltungsgerichts und des Verfassungsgerichts respektieren werden. Materiál v této zprávě má čistě informativní charakter. Přestože sestavování této zprávy byla věnována patřičná pozornost a péče, nepřebírá společnost Schaffer & Partner s.r.o. žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídá za žádné škody vzniklé na základě spolehnutí se na tyto obecné informace. V každém případě doporučujeme si vyžádat v konkrétním případě odbornou radu. Das in diesen Schaffer News dargebotene Material hat rein informativen Charakter. Obwohl die Schaffer News mit größter Aufmerksamkeit und Sorgfalt zusammengestellt werden, übernimmt die Gesellschaft Schaffer & Partner s.r.o. keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unstimmigkeiten und schließt jegliche Haftung für Schäden, die evtl. auf Grund des ausschließlichen Verlassens auf diese allgemeinen Informationen entstanden sein könnten, aus. Wir empfehlen in jedem Fall bei einem konkreten Anliegen auch entsprechende fachliche Beratung einzuholen. Schaffer & Partner s r.o. Vodičkova 710/31, Praha 1 Tel.: Fax:

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 / Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Rahmenvertrag

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Příloha Zahraničí k žádosti o německé přídavky na dítě ze dne.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Příloha Zahraničí k žádosti o německé přídavky na dítě ze dne.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Příjmení a jméno žadatele Name und Vorname der antragstellenden Person č. přídavku na dítě. Kindergeld-Nr. F K Příloha Zahraničí k žádosti o německé přídavky na dítě ze dne.. Anlage Ausland zum Antrag

Více

má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození.

má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození. Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Po napínavém souboji s opozičními i vlastními zákonodárci se před několika týdny podařilo vládní koalici v poslanecké sněmovně prosadit

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

1.4 Má-li uzavřená Smlouva typ kupní smlouvy (tj. i 1.4 Weist der abgeschlossene Vertrag den Typ eines

1.4 Má-li uzavřená Smlouva typ kupní smlouvy (tj. i 1.4 Weist der abgeschlossene Vertrag den Typ eines Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu.

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. PRÁVNÍ NEWS legislativa 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. Zákon o e-governmentu zavádí dvě klíčové novinky, které výrazným způsobem ovlivní všechny procesy

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Wir bringen Ihnen News aus der Welt der Steuern, der Buchhaltung und des Rechts.

Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Wir bringen Ihnen News aus der Welt der Steuern, der Buchhaltung und des Rechts. Vážení čtenáři Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části se budeme věnovat novele zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP ) a v

Více

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 0 9 8. října (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

SPSN1. Hřídele a hřídelové čepy. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

SPSN1. Hřídele a hřídelové čepy. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Hřídele a hřídelové čepy SPSN1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Wellen und Wellenbolzen Charakteristik

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova, Karviná

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení,

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Dienstleistungen. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Dienstleistungen. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Dienstleistungen Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/01/20-20 Autor Mgr. Eva Gapková

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

Siegfried Wirsum Abeceda nf techniky Wirsum, Siegfried: NF-Praxis Grundlagen, moderne Bauelemente, nachbausichere Schaltungen (Franzis-Praxisbuch) ISBN 3-7723-5162-X 1989 Franzis-Verlag GmbH, München Sämtliche

Více

40 figurek v 5 barvách: Každá figurka může být postavena do hry jako rytíř, lupič, sedlák nebo mnich. Jedna figurka od každé barvy počítá body.

40 figurek v 5 barvách: Každá figurka může být postavena do hry jako rytíř, lupič, sedlák nebo mnich. Jedna figurka od každé barvy počítá body. Herní materiál: 72 karty s motivem krajiny (včetně 1 startovní karty s tmavou zadní stranou). Na kartách jsou části měst a luk, úseky cest, křižovatky a kláštery. 40 figurek v 5 barvách: Každá figurka

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_20 Infinitiv s zu Střední

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut Thema: 8 Plat a mzda Gramatika: modální slovesa a vyjádření modality (je nutné, je možné, ) pomocí haben či sein a infinitivu s,, zu ;zájmenná příslovce; rozkaz Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Ložiska a těsnění TKGN4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Ložiska a těsnění Ložiska jsou součásti, které

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Obrábění paprskem elektronů STTN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ Obrábění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Aufgabe 1. Úloha 1. V druhé početnici (1522) Adama Riese jsou úlohy o nákupu hospodářských zvířat (viz přiložený obrázek).

Aufgabe 1. Úloha 1. V druhé početnici (1522) Adama Riese jsou úlohy o nákupu hospodářských zvířat (viz přiložený obrázek). Aufgabe 1 Úloha 1 In seinem zweiten Rechenbuch (1522) stellte Adam Ries Aufgaben zum Kauf von Tieren, Viehkauf genannt (siehe nebenstehende Abbildung). V druhé početnici (1522) Adama Riese jsou úlohy o

Více

7. Který z těchto dvou zákonů, AEntG a MiLoG má přednost, resp. který z nich je nadřazený?

7. Který z těchto dvou zákonů, AEntG a MiLoG má přednost, resp. který z nich je nadřazený? DOTAZY ČNOPK 1. V České Republice se doba cestování u pracovních cest nezapočítává do pracovní doby. Musí český zaměstnanec, který je vyslán do Německa (ne řidič kamionu) obdržet také za čas, který stráví

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Komunikace prostřednictvím datových schránek orgánů veřejné moci

Komunikace prostřednictvím datových schránek orgánů veřejné moci Struktura referátu 1) Právní rámec komunikace prostřednictvím datových schránek 2) Typy komunikace prostřednictvím datových schránek 3) Doručování dokumentů podle 17 zákona č. 300/2008 Sb. prostřednictvím

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Neplatí pro přístroje série Pro EVO!

Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Montážní návod vkládací řídící jednotka pro WGB C/D, WGB-K C, WBS/WBC C/D pro BGB, BBS C, BBK C/D pro SGB C/D Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Obsah Často kladené

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail:

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail: Číslo žádosti / Antragsnummer: Datum přijetí / Empfangsdatum: Ž á d o s t o poskytnutí rehabilitačního pobytu v lázeňském zařízení v České republice v roce 2015 / A n t r a g zur Gewährung eines Rehabilitationsaufenthaltes

Více

Nákupní podmínky (Einkaufsbedingungen)

Nákupní podmínky (Einkaufsbedingungen) 1. Základní ustanovení (Grundbestimmungen) 1. Tyto nákupní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží společnosti, se sídlem, 690 03 Břeclav, IČ: 27065057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty

Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty Souvětí podřadné (Satzgefüge) se skládá z věty hlavní (nadřazené) a věty vedlejší (podřazené). Věta vedlejší přináší rozšiřující informace vztahující

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více