ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb."

Transkript

1 ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: /16

2 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy dopadů zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a slouží jako vzorový návod pro zajištění souladu s tímto zákonem pro subjekty dané kategorie. Tento scénář je určen pro kategorii malých obcí s úřadem a administrativními pracovníky. 1.1 Popis typického subjektu Typický subjekt je v tomto scénáři obec s malým úřadem s jednoduchou organizační strukturou s řádově jednotkami zaměstnanců, který nevykonává žádné agendy v přenesené působnosti. Odesílá a přijímá minimální počet písemností podle správního řádu. Má povinnost vést spisovou službu pouze v omezeném rozsahu, často ji vede v listinné podobě (bez využití aplikace pro vedení spis. služby). Typicky zřizuje jednu nebo dvě školy a nemá žádné zakládané obchodní organizace. Typicky nezřizuje městskou/obecní policii. Menší část z obcí této kategorie provozuje veřejné kontaktní místo CzechPOINT. 2/16

3 2 Přípravná fáze Do této fáze spadá příprava na účinnost zákona. Zahrnuje kroky, které subjekt musí provést v předstihu před tím, než zákon vstoupí v platnost, tedy do konce června Vysvětlivky k harmonogramu: Březen 09 Duben 09 Červen 09 Bez barvy v tomto měsíci ještě akce není aktuální (příliš brzy) Zelená v tomto měsíci je vhodné akci zahájit Červená čas, kdy bylo možné akci provést, už minul (příliš pozdě) 2.1 Aktualizovat data o svém subjektu v epusa Obce této kategorie většinou údaje v epusa (www.epusa.cz) udržují jen v omezeném rozsahu a ne vždy aktuální, je doporučeno je doplnit a ověřit jejich aktuálnost. 2.2 Zajistit odpovídající uložení zpracovávaných el. dokumentů Postup se zde liší podle toho, zda obec vede spisovou službu s využitím aplikace, nebo zda ji vede pouze v listinné podobě bez využití výpočetní techniky. Pod variantou papírové spisové služby je zahrnut i postup, kdy jsou doručovací kniha či podací deník vedeny v obecných počítačových nástrojích typu MS Excel, které slouží čistě k evidenci a neobsahují legislativní podporu či kontrolní mechanismy. Vzhledem ke stoupajícím nárokům na spisovou službu je u obcí této velikosti doporučeno zvážit, zda pro ně není výhodnější přejít na model hostovaného provozu spisové služby v Technologickém centru obce s rozšířenou působností (TC ORP). Hostovaný provoz znamená, že aplikace je fyzicky provozována v TC ORP, které zajišťuje její běh, zabezpečení a poskytuje i technickou a metodickou podporu. V tom případě je nutné co nejdříve zahájit jednání s ORP, pokud už se tak nestalo. Je připravována výzva z programu IOP, která obci za určitých podmínek umožní získat dotaci na zajištění provozu spisové služby ve výši až 23 tisíc Kč s tím, že náklady jsou za jistých podmínek uznatelné i zpětně od Jednou z podstatných podmínek je, že žadatelem může být pouze skupina obcí o určitém počtu, buď jako sdružení obcí podle zákona o obcích, nebo formou uzavření partnerské smlouvy s ORP. Podrobnosti o výzvě jsou uvedeny v hlavním dokumentu v kapitole XY Obce, které vedou spisovou službu elektronicky (s využitím specializované aplikace) U obcí, které vedou spisovou službu s využitím elektronické aplikace, je nutné co nejdříve zahájit jednání se svým dodavatelem stávající aplikace elektronické spisové služby a ve spolupráci s ním zajistit napojení spisové služby a e-podatelny na IS datových schránek, pokud už tak obec neučinila. Součástí tohoto propojení je vyžádání si systémového certifikátu u provozovatele ISDS pro vytvoření bezpečného spojení mezi serverem spisové služby a ISDS. 3/16

4 Spisová služba by také měla umět z uživatelského hlediska jednoduchým způsobem pomoci uživateli dokument elektronicky podepsat a bezpečně jej i s podpisem uložit pro další zpracování (vypravení). Opět je proto nutné iniciovat jednání s dodavatelem spisové služby na toto téma. Má-li obec s dodavatelem aplikace pro vedení spisové služby uzavřenou smlouvu o podpoře, měly by být úpravy řešeny v rámci této podpory (tj. zdarma) jedná se o uvedení do souladu s legislativou. Školení postupu práce s datovou schránkou přes spisovou službu by měl také zajistit dodavatel aplikace pro vedení spisové služby jako hrazenou službu. Pokud se obec rozhodne provozovat aplikaci pro vedení spisové služby i nadále ve své režii, je silně doporučeno ji postupem času napojit na záložní úložiště, vybudované v Technologickém centru ORP. Do té doby je nutné dbát na časté a bezpečné zálohování dat ze spisové služby Obce, které vedou spisovou službu papírově (bez podpory počítače) Obcím, které v této chvíli aplikaci pro vedení spisové služby nevyužívají a vedou spisovou službu pouze v listinné podobě, je silně doporučeno zvážit její pořízení, prioritně formou hostovaného řešení (viz výše). Obce, na jejichž úřad není přenesena působnost státu, musí ze zákona 1 vést spisovou službu pouze v omezeném rozsahu. S nárůstem dokumentů v elektronické podobě bude problematičtější dodržet náležitosti vedení i této omezené varianty spisové služby bez využití podpory výpočetní techniky. V případě obcí v této kategorii se problém týká především doručených písemností od jiných správních úřadů (kraj, obec s rozšířenou působností, finanční úřad aj.), typicky určených k vyvěšení na úřední desce. Navíc obcím přibývá povinnost archivovat elektronické dokumenty doručené nebo vypravené prostřednictvím datové schránky. Tuto povinnost již obce měly i dříve, ale prakticky nebylo potřeba ji řešit vzhledem k minimálnímu (často nulovému) počtu dokumentů v elektronické podobě. Jak bylo naznačeno výše, je nejjednodušší cestou, jak zajistit vedení elektronické spisové služby, je využít připravované typové výzvy IOP na pořízení spisové služby, buď ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností (ORP), do jejíhož správního území obec spadá, nebo jako sdružení obcí v rámci kraje. Alternativně je možné využít i dalších variant pro zajištění elektronické podpory spisové služby, kterou nabízejí některé kraje (např. služba Virtuos 2 Plzeňského kraje) nebo komerční společnosti. Při výběru aplikace je nutné dbát na garanci napojení této spisové služby na úložiště, které vznikne v rámci budování Technologického centra ORP. Vedení spisové služby čistě v listinné podobě bez podpory výpočetní techniky je silně nedoporučováno. Pokud se obec přesto rozhodne i nadále vést spisovou službu tímto způsobem, je doporučení řídit se postupem, uvedeným ve scénáři pro velmi malé obce. 2.3 Technicky zajistit pracoviště pro autorizovanou konverzi dokumentů 1 63 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů 2 podrobnosti na 4/16

5 2.3.1 Autorizovaná konverze na žádost Zákon stanovuje, že autorizovanou konverzi na žádost provádí kontaktní místa veřejné správy, tedy veřejná pracoviště CzechPOINT. Nicméně poměrně velký počet obcí této kategorie ještě CzechPOINT nemá zřízen. Vzhledem k tomu, že jde o nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak získat vybavení počítačového pracoviště kompletně připraveného na autorizovanou konverzi dokumentů a případně na další činnosti, je silně doporučeno této možnosti využít. Pokud u již existujícího kontaktního místa CzechPOINT stávající vybavení nevyhovuje technologických požadavkům na provádění autorizované konverze (což typicky nevyhovuje), je nutné tato pracoviště dovybavit (upgrade) z dotace IOP. Technické požadavky na vybavení pro autorizovanou konverzi určí prováděcí vyhláška 3 k zákonu, konfiguraci takového pracoviště je doporučeno převzít z požadavků výzvy IOP. Využití výzvy IOP na pracoviště CzechPOINT je pro obce v této chvíli zatím ještě stále možné Autorizovaná konverze z moci úřední Minimálně zpočátku bude zřejmě autorizovaná konverze z moci úřední, tedy z důvodu interní potřeby úřadu, využívána minimálně. Z toho důvodu se zatím zdá být nadbytečné zřizovat další pracoviště pro autorizovanou konverzi nad rámec veřejného pracoviště CzechPOINT Aplikační zajištění autorizovaných konverzí Jedním z požadavků zákona je i zajištění evidence provedených konverzí (viz 26) má být součástí CzechPOINTů? ověřit Aplikace pro provádění konverzí kdo ji dodá? Jak bude vypadat doložka? Pokud obec předpokládá využití výzvy IOP na CzechPOINT pro pořízení nebo upgrade jednoho pracoviště CzechPOINT, je poslední termín pro podání žádostí na současnou výzvu do do 16hod! 2.4 Přidělit digitální certifikáty vybraným pracovníkům do úřadu Je silně doporučeno sladit pravidla pro podepisování (podpisový řád) s pravidly využívání elektronického podpisu. To znamená přidělení kvalifikovaných certifikátů těm pracovníkům, kteří mají právo podepisovat dokumenty, vypravované z úřadu. Typicky se u obcí v této kategorii jedná o starostu, místostarosty a vybrané zaměstnance úřadu (typicky jde o jednoho zaměstnance). Obce takto typicky vybaveny nejsou. V případě, že obec vede spisovou službu s využitím aplikace, je doporučováno vlastní proces podepisování řešit ve spolupráci s dodavatelem této aplikace. Pokud se obec rozhodla vést spisovou službu v listinné podobě bez podpory specializované aplikace, je nutné, aby elektronické podepisování dokumentů vyřešila jiným způsobem. 3 V době zpracování analýzy byly návrhy prováděcích vyhlášek v interním připomínkovém řízení MV ČR 5/16

6 Je doporučeno pracovníkům, kterým bude nově přidělen kvalifikovaný certifikát, zajistit školení základů elektronického podepisování. Obcím v této kategorii je doporučeno využít nabídky školení, připravených ORP, krajem, případně soukromými subjekty. 2.5 Dohlédnout na splnění těchto povinností u svých založených a zřízených organizací a organizačních složek U zřizovaných organizací dojde v souvislosti s nabytím účinnosti také ke změnám, které z větší části výrazně přesahují rámec této analýzy 4. Příspěvkové organizace zřízené obcí jsou většinou školy zapsané v obchodním rejstříku (vzhledem k době svého vzniku), datová schránka jim tedy bude zřízena ze zákona. Pokud obec využívá MP jiné obce prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, bude pro korespondenci s MP využívat datovou schránku zřizovatele MP. 2.6 Určit administrátory, pověřené osoby a pracovníky pracovišť provádějících autorizovanou konverzi U větších obcí této kategorie, v čele jejichž úřadu stojí tajemník, je doporučeno jako administrátora určit tajemníka úřadu. Nejde o technickou roli (jak se může z názvu zdát), jde především o právo pověřovat další osoby pro přístup do datové schránky. U většiny ostatních obcí bude tuto roli typicky vykonávat přímo starosta, případně je možné jako administrátora jmenovat např. místostarostu nebo jiného člena rady či zastupitelstva. Pověřenými osobami by se měl stát pracovník (příp. pracovníci) zajišťující v rámci svých povinností příjem a vypravování korespondence. Je-li to možné, měla by být zajištěna zástupnost. Pověření by mělo být typicky vydáno v plném rozsahu, tedy i pro dokumenty zaslané do vlastních rukou. V této fázi jde o jmenování administrátorů a pověřených osob interně v rámci úřadu. Po nabytí účinnosti zákona je nutné tyto pracovníky oficiálně pověřit pro Ministerstvo vnitra ČR jako správce informačního systému datových schránek (viz Fáze zahájení prvního provozu). Pracoviště, provádějící autorizované konverze na žádost, budou ze zákona kontaktní místa veřejné správy (CzechPOINT). Vzhledem k předpokládanému nízkému počtu autorizovaných konverzí z moci úřední se nezdá být nutné zřizovat další pracoviště pro tuto činnost. Je-li to možné, je doporučeno vyškolit dalšího pracovníka, aby byla zajištěna zástupnost a aby v případě nárůstu počtu konverzí byla obec připravena. Na pracovníka, pověřeného prováděním autorizovaných konverzí nejsou ze zákona kladeny žádné požadavky, nicméně vzhledem k povaze a možným důsledkům této činnosti je silně doporučeno, aby prováděním autorizovaných konverzí byli pověřeni pracovníci, kteří splňují podmínky pro provádění vidimací a legalizací podle příslušného zákona 5, tedy především složení příslušné zkoušky 4 Např. připravovaná novela zákona č. 499/2004 Sb. obsahuje povinnost pro školy vést spisovou službu elektronicky 5 zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 6/16

7 odborné způsobilosti tento názor je stále v řešení s právníky, pro obce v této kategorii může znamenat vážný problém (typicky takového člověka nemají a jeho vyškolení je finančně i časově náročné) Je nutné zakotvit výše uvedené změny v pracovně-právních vztazích, tedy v popisu pracovního místa a případně v pracovní smlouvě. Vzory těchto změn jsou uvedené dále. Zaškolení pracovníků si budou některé větší obce v této kategorii schopny zajistit samy, s výjimkou zmíněné zkoušky odborné způsobilosti u pracovníků. Ostatní obcím je doporučeno obrátit se s žádostí o školení na ORP, kraj, případně využít nabídky soukromých subjektů. Předpokládá se, že ORP zajistí školení a metodickou pomoc i pro obce ve svém správním obvodu Vzory změn v pracovních náplních Pracovní náplň každého pracovníka komunikujícího s okolním prostředím organizace/úřadu v souladu s organizačním řádem volí pro komunikaci s příslušnými adresáty mimo úřad elektronický dokument ve formě datové zprávy doručované pomocí datové schránky vždy, když je tato forma komunikace povinná na základě příslušných právních předpisů (Zákon č. 300/2008 Sb.); v souladu s organizačním řádem volí pro komunikaci s příslušnými adresáty mimo úřad dokument v listinné formě pouze tehdy, když podle příslušných právních předpisů (Zákon č. 300/2008 Sb.) není povinná elektronická komunikace formou datové zprávy doručované pomocí datových schránek. Pracovní náplň pracovníka určeného za administrátora datové schránky pracovník je povinen využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost informačního systému datových schránek; pracovník je povinen uvědomit neprodleně ministerstvo vnitra v případě, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky. Pracovní náplň pracovníka určeného za oprávněnou osobu 6 pracovník je osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky; pracovník se pravidelně, periodicky a v určenou dobou přihlašuje do datové schránky prostřednictvím přístupových údajů (podrobnosti stanoví Pravidla přihlašování do datové schránky organizace, která jsou součástí spisového řádu???); pracovník je povinen využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost informačního systému datových schránek; pracovník je povinen zacházet s přístupovými údaji do datové schránky tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití; v případě, že pracovník zjistí, že mohlo dojít ke zneužití přístupových údajů do datové schránky, informuje neprodleně administrátora datové schránky pracovník je povinen uvědomit neprodleně ministerstvo vnitra v případě, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky; 6 oprávněnou osobou je každý s přístupem do datové schránky, tedy vedoucí orgánu veřejné moci (starosta), jím určení administrátoři a pověřené osoby 7/16

8 pracovník je v případě, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky, povinen uvědomit rovněž nadřízeného, který ho určil pověřenou osobou. Pracovní náplň pracovníka provádějícího autorizovanou konverzi: pracovník provádí autorizovanou konverzi z elektronické do listinné formy dokumentu v souladu s ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb. a v souladu se spisovým a skartačním řádem organizace; pracovník provádí autorizovanou konverzi z listinné do elektronické formy dokumentu v souladu s ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb. a v souladu se spisovým a skartačním řádem organizace; pracovník konvertovaný dokument opatří ověřovací doložkou tak, aby tento dokument splňoval všechny nezbytné náležitosti podle příslušných právních předpisů; pracovník vede evidenci provedených konverzí. Pracovní náplň pracovníka kontaktního místa Czech POINT pracovník zajišťuje pro klienta asistovaný přístup do ISDS, který zahrnuje: zjištění existence datové schránky určitého subjektu; učinění podání ve formě datové zprávy do datové schránky určitého subjektu; vyzvednutí dokumentu z datové schránky klienta a případně jeho autorizovanou konverzi; pracovník provádí autorizovanou konverzi z elektronické do listinné formy dokumentu v souladu s ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb. a v souladu se spisovým a skartačním řádem organizace; pracovník provádí autorizovanou konverzi z listinné do elektronické formy dokumentu v souladu s ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb. a v souladu se spisovým a skartačním řádem organizace; pracovník konvertovaný dokument opatří ověřovací doložkou tak, aby tento dokument splňoval všechny nezbytné náležitosti podle příslušných právních předpisů. 2.7 Zajistit důvěryhodnou el. spisovnu pro uložení uzavřených spisů Předpokládá se, že provozovatelem důvěryhodného garantovaného úložiště dokumentů pro (veřejnoprávní) subjekty na území kraje se stane kraj v rámci svého Technologického centra, které bude sloužit především jako elektronická spisovna pro uzavřené elektronické spisy (resp. elektronické části hybridních spisů), případně i uložené dlouhodobě otevřené spisy. Připravovaná novela zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě sice předpokládá tříleté přechodné období na zajištění této a pár dalších povinností. To ovšem obec jako pověřeného původce nezbavuje zodpovědnosti za elektronické dokumenty, které v tomto přechodném období v jeho spisové službě vznikly. Ideální cestou je využít úložiště, které vznikne v rámci Technologického centra ORP (TC ORP) pro krátkodobé řešení zálohování elektronických dokumentů ze své spisové služby. Následně se předpokládá, že v horizontu cca 2 let vzniknou důvěryhodné elektronické spisovny v rámci Technologického centra kraje, na které by TC ORP měly zajistit propojení svých úložišť. Využije-li obec nabídky TC ORP (případně kraje) na službu provozování hostované spisové služby, bude mít toto propojení garantováno. 8/16

9 2.8 Uzavření smluv s Českou poštou, případně i s další certifikační autoritou Česká pošta by měla sama iniciovat obchodní jednání s krajem ohledně uzavření smlouvy o ceně využívání datové schránky. V této chvíli je smlouvou mezi Českou poštou a.s. a Ministerstvem vnitra ČR garantována nejvyšší cena 17,90 vč. DPH, smluvní cena může být nižší než garantovaná. Pro obce této kategorie typicky nemá smysl uzavírat smlouvu s akreditovanou certifikační autoritou vzhledem k malé intenzitě využívání jejích služeb. 2.9 Zajistit přehledové školení všech zaměstnanců úřadu Vzhledem k rozsahu změn, které nastanou od , by s nimi měli být všichni zaměstnanci alespoň rámcově seznámeni s novou legislativou a jejími dopady na úřad. V případě, že obec provozuje vlastní aplikaci pro vedení spisové služby, mělo by být součástí školení i testování v testovací instanci aplikace pro vedení spisové služby 7, napojené na testovací prostředí ISDS. V případě, že obec využije hostovaného řešení, zajistí toto testovací prostředí provozovatel. U obcí, které se rozhodnou i nadále vést spisovou službu čistě v listinné podobě, je vhodné alespoň vyzkoušet testovací prostředí ISDS, které by mělo být k dispozici od Obec se může s požadavkem na školení pro své pracovníky obrátit na OPR či kraj, které budou moci v rámci tzv. egon center využít dotace na tuto činnost (tuto činnost si asi rozdělí s krajem musí se dohodnout toto aktualizovat) Umožnit nahlížení do elektronických spisů Pro obce této kategorie není tato problematika relevantní Připravit změny interních dokumentů Činnosti a povinnosti, které zákon přináší, je nutné k datu nabytí jeho účinnosti (od ) promítnout do interních norem subjektu. Jedná se typicky o tyto dokumenty: Organizační řád Podpisový řád (typicky jako součást organizačního řádu) Spisový a skartační řád (existuje-li) Další dotčené interní normy (existují-li) 7 Předpokládá se existence takového testovacího prostředí. V případě, že neexistuje, je jeho včasné zřízení silně doporučováno! 9/16

10 U větších úřadů je doporučeno připravit nařízení tajemníka, kterým budou provedeny změny v interních dokumentech úřadu Organizační řád Dopady zákona typicky nebudou mít vliv na organizační strukturu úřadu. Dále je uvedeno navrhované doplnění organizačního řádu. V obecné části: Komunikace s jinými subjekty Komunikace mezi úřadem a jinými subjekty se odehrává: o o v listinné formě (tj. klasicky ve formě papírového dokumentu); elektronicky formou datové zprávy doručované prostřednictvím datové schránky. Pro doručování mezi úřadem/úsc a státními orgány, orgány územního samosprávného celku, státními fondy, zdravotními pojišťovnami, Českým rozhlasem, Českou televizí, samosprávnými komorami zřízených zákonem, notáři a soudními exekutory se používá elektronická forma komunikace prostřednictvím datové schránky, pokud to umožňuje povaha příslušného dokumentu. Stejně tak se používá elektronická forma komunikace prostřednictvím datové schránky, pokud to umožňuje povaha příslušného dokumentu, při komunikaci mezi úřadem/úsc a fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, pokud má tato osoba zpřístupněnu svou datovou schránku a pokud se dokument nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručování prostřednictvím datové schránky se nepoužije, pokud je z bezpečnostních důvodů zavedena jiná forma komunikace. V části upravující rozsah svěřených činností útvaru, zajišťujícího provoz podatelny: eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky kraje a předává je příslušným odborům, odesílá dokumenty, připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky kraje V části upravující rozsah svěřených činností útvaru, zajišťujícího provoz kontaktního místa veřejné správy: provádí autorizované konverze dokumentů (konverze) podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí Podpisový řád Dále je uvedeno navrhované doplnění podpisového řádu. Pokud je podpisový řád součástí organizačního řádu nebo spisového a skartačního řádu, je nutné jej upravit tam. Elektronický dokument doručovaný prostřednictvím datové schránky označí osoba oprávněná jej podepsat svým elektronickým podpisem Spisový a skartační řád Dále je uvedeno navrhované doplnění spisového a skartačního řádu. 10/16

11 V části popisující příjem dokumentů na elektronické podatelně: Obsluha e-podatelny kontroluje obsah datové schránky několikrát denně, nejméně však třikrát denně. Při zjištění, že datová schránka obsahuje doručenou datovou zprávu, neprodleně provede zpracování doručené zprávy. Podání doručená prostřednictvím datové schránky podatelna přijme v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a po jeho zaevidování jej v elektronické spisové službě předá příslušnému spisovému uzlu. Je-li podání podepsané zaručeným elektronickým podpisem, podatelna ověří podatelna platnost podpisu u certifikační autority a o výsledek ověření zaznamená do elektronické spisové služby. U vrácených dodejek u dokumentů, odeslaných prostřednictvím datové schránky, zaeviduje do elektronické spisové služby k jednotlivým dokumentům podatelna datum doručení datové zprávy. V části popisující přípravu dokumentů k odeslání na spisových uzlech: Zpracovatel v elektronické spisové službě ověří, zda má adresát zřízenou datovou schránku. Pokud datová schránka existuje, zvolí způsob doručení datová schránka, vyplní identifikátor datové schránky adresáta a označí dokument jako připravený k odeslání výpravnou Datová schránka se pro doručení nepoužije, pokud se doručuje na místě, veřejnou vyhláškou nebo pokud to povaha dokumentu neumožňuje Výpravna odesílá dokumenty připravené k odeslání prostřednictvím datové schránky několikrát denně, nejméně však třikrát denně Další interní normy Je nutné revidovat všechny další interní normy, na které má zavedení datových schránek a autorizované konverze dokumentů dopad. Může se jednat např. o následující oblasti: provoz a využívání IT prostředků zpracování a oběh účetních dokladů poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 11/16

12 3 Fáze zahájení prvního provozu Všechny uvedené akce musí být provedeny krátce po přidělení datové schránky, což bude pravděpodobně začátkem července Pověřit administrátory a pověřené osoby pro MV ČR Administrátory určí starosta na kontaktním místu veřejné správy (CzechPOINT). Pověřené osoby pověří administrátor nebo starosta na kontaktním místu veřejné správy (CzechPOINT), kde pro ně zároveň vyžádá přihlašovací údaje. Detaily vlastního procesu ve chvíli zpracování této analýzy nejsou známé, lze však předpokládat že půjde o relativně jednoduchý úkon, který však bude vyžadovat osobní přítomnost účastníků, nebo jimi zmocněných osob s ověřenou plnou mocí. 3.2 Převzít přihlašovací údaje Přihlašovací údaje budou zaslány poštou (v papírové podobě) do vlastních rukou, a to vždy starostovi, případně administrátorům a pověřeným osobám (pokud byly určeny). 3.3 Informovat občany a organizace Zákon tuto povinnost výslovně neukládá, nicméně je vhodné na běžných místech (internetové stránky kraje, informační tabule u vchodu aj.) informovat návštěvníky obce o rozsahu provozovaných služeb, místu jejich poskytování a ceně za jejich poskytnutí. 3.4 Začít používat datovou schránku a poskytovat autorizované konverze K datu nabytí účinnosti zákona ( ) začít poskytovat službu autorizované konverze na požádání Co nejdříve po přidělení datové schránky aktivovat funkcionalitu datových schránek v aplikaci pro vedení elektronické spisové služby provedením patřičných nastavení a začít tuto funkcionalitu aktivně využívat pro příjem i odesílání dokumentů. 12/16

13 4 Fáze běžného provozu 4.1 Přebírat doručené dokumenty z datové schránky subjektu Obec s aplikací pro vedení spisové služby Proces přihlášení do datové schránky a převzetí dokumentů do aplikace elektronické podatelny s následným předáním do spisové služby by měla plně pokrýt právě aplikace elektronické podatelny (resp. aplikace pro vedení el. spisové služby, jíž je el. podatelna typicky součástí). Přihlášení do datové schránky by mělo proběhnout vždy na vyžádání osoby, pověřené pro přístup k datové schránce (tj. po provedení nějaké akce, např. stisknutí tlačítka) Obec vedoucí spisovou službu v listinné podobě Nevede-li obec spisovou službu s využitím aplikace, bude se k ISDS připojovat prostřednictvím webového rozhraní (obdobně, jako se pracuje s em přes web). Je doporučeno u všech doručených zpráv: uložit přiložené dokumenty, se kterými bude obec dále pracovat, ověřit jejich elektronický podpis a převést je do tištěné podoby uložit kompletní doručenou zprávu včetně jejích metadat a příloh (bude upřesněno) 4.2 Odesílat dokumenty prostřednictvím datové schránky Odeslání dokumentu prostřednictvím datové schránky se skládá z několika kroků, popsaných dále Rozhodnutí o možnosti vydání dokumentu v elektronické podobě Pracovník, který připravuje dokument, musí posoudit: zda dokument je z pohledu legislativy možné daný dokument vytvořit v elektronické podobě zda povaha dokumentu umožňuje doručení prostřednictvím datové schránky (jde především o možnost použití datových formátů, podporovaných datovou schránkou) zda nejde o doručení na místě Pokud alespoň jedna z podmínek není splněna, doručení prostřednictvím datové schránky se nepoužije. doplnit příklady kdy DS použít a kdy ne k tomu je nutné znát provozní dokumentaci ISDS (bude aktualizováno) Příprava el. dokumentu k vypravení přes DS Před odesláním je doporučeno zajistit převod dokumentu 8 do vhodného výstupního formátu (např. PDF) a jeho případné elektronické podepsání. Tuto úlohu by měla plně zajistit (nebo alespoň významně zjednodušit) funkcionalita aplikace pro vedení el. spisové služby. V případě vedení spisové služby v listinné podobě je nutné zajistit převedení dokumentu do vhodného formátu a jeho elektronické podepsání jinými prostředky. Požadavky na elektronický dokument, odesílaný přes datovou schránku: 8 V tomto případě se podle názoru autorů analýzy nejedná o převod nebo změnu formátu dokumentu ve smyslu připravované novely zákona č. 499/2004 Sb., ani o autorizovanou konverzi dokumentu podle zákona č. 300/2008 Sb., neboť z pohledu těchto zákonů nejde o originál dokumentu, ten touto operací teprve vznikne 13/16

14 musí být ve formátu, podporovaném datovými schránkami (podporováno by mělo být vše s výjimkou spustitelných souborů a komprimovaných souborů) vyžaduje-li to zákon, podle kterého je dokument připravován, pak musí být dokument elektronicky podepsán zaručeným el. podpisem (někde postačí el. značka), případně označen časovým razítkem v rámci jedné datové zprávy je možné poslat více dokumentů (je pouze nutné, aby aplikace pro vedení el. spisové služby tuto možnost podporovala); možnost a vhodnost spojení dokumentů z více případů (čísel jednacích) do jednoho podání se řídí stejnými pravidly jako v případě listinné podoby Vyhledání datové schránky adresáta Aplikace pro vedení el. spisové služby by měla uživatelům nabídnout podporu při vyhledávání datové schránky adresáta. Obecně platí, že informační systém datových schránek nabídne možnost vyhledávání datové schránky i bez nutnosti přihlášení pověřené osoby; vyhledávání však bude vracet výsledek dotazu pouze v případě, že bude nalezena právě jedna datová schránka; v případě, že bude nalezeno více datových schránek, odpovídajících zadání, bude uživatel požádán o zpřesnění zadání. Možné případy: dokument je odpověď na podání, které bylo doručeno přes datovou schránku v tomto případě by měla být DS adresáta aplikací pro vedení spisové služby automaticky přidělena dokument vzniká bez předchozího podání (kontakt navazuje úřad) pracovník připravující písemnost na vypravení se musí pokusit o vyhledání datové schránky adresáta; teprve v případě, že datová schránka nebyla nalezena, je možné vybrat jiný způsob doručení dokument je odpověď na podání, které bylo doručeno jiným způsobem (v listinné podobě, přes elektronickou podatelnu aj.) i v tomto případě, kdy pro doručení nebyla použita datová schránka, je povinností pokusit se vyhledat datovou schránku adresáta V případě, že datová schránka neexistuje (nebyla nalezena), použije se jiný způsob doručení Vlastní odeslání přes DS Pracovník, který vyhotovil dokument, jej připraví pro doručení prostřednictvím datové schránky (viz předchozí kapitoly převede dokument do vhodného formátu, případně jej opatří uznávaným el. podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem a přiřadí datovou schránku, na kterou má být dokument doručen. Následně označí dokument za hotový a předá jej k vypravení (případně jej sám vypraví). Odeslání musí zajistit pracovník, který je pověřenou osobou pro práci s datovou schránkou úřadu. Proces vlastního vypravení je zajištěn prostředky aplikace pro vedení el. spisové služby. 4.3 Provádět autorizované konverze dokumentů Konverze z moci úřední doplnit kdo dělá a kdy bude využita zatím je předpoklad, že využívána bude minimálně nebo vůbec ověřit Konverze na žádost Konverzi na žádost zajišťují ze zákona kontaktní místa CzechPOINT. 14/16

15 Služba bude provedena na požádání osoby a bude hrazená ceny viz příloha Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 301/2008 Sb. 4.4 Zajišťovat platnost digitálních certifikátů Hlídání platnosti certifikátu a zajišťování jeho obnovy si v této kategorii zajišťují jednotliví pracovníci. Obec může v této souvislosti požádat o asistenci ORP nebo kraj. Přidělování, případně odebrání (zneplatnění) certifikátu musí mít oficiální formu pověření, mělo by být vázáno na nástup, případně odchod pracovníka nebo voleného zástupce. 15/16

16 5 Mimořádné situace 5.1 Volby do zastupitelstva Poté, co je zvolen nový starosta, musí administrátor (typicky tajemník úřadu) v rámci předávání úřadu informovat Ministerstvo vnitra ČR o změně osoby starosty, zažádat o přístupové údaje do datové schránky pro nového starostu a o ukončení platnosti přístupových údajů jeho nástupce. V případě, že administrátor nebyl jmenován, musí tento proces zajistit nově zvolený starosta. ověřit správnost postupu 5.2 Odstoupení nebo odvolání starosty defakto stejný postup jako u předchozího, jen může jít o nepřátelské převzetí a nebude časový soulad mezi odchodem původního vedoucího a příchodem nástupce doplnit postup po diskusi s legislativou 5.3 Ztráta nebo odcizení přístupových údajů Administrátor nebo starosta požádá o zneplatnění těchto přístupových údajů a případně o předání nových. Toto předání je zpoplatněno, je-li požadováno dříve než po 3 letech od předchozího předání přístupových údajů. 5.4 Ukončení pracovního poměru pověřené osoby nebo administrátora U pověřené osoby požádá administrátor nebo starosta o zneplatnění přístupových údajů a o zrušení pověření. U administrátora požádá jiný administrátor nebo starosta (primátor) o zrušení určení administrátora. 5.5 Pořízení nebo výměna aplikace pro vedení spisové služby V případě, že se úřad rozhodne změnit aplikaci pro vedení el. spisové služby, musí při výběru nové aplikace zajistit minimálně následující: musí být schopna pracovat s datovými schránkami musí podporovat elektronické podepisování dokumentů a kontrolu podpisů musí umožnit převod dokumentů do formátů, podporovaných datovými schránkami měla by být schopna pokrýt nebo alespoň podpořit proces nahlížení do elektronických spisů V případě pořizování nebo výměny aplikace spisové služby je doporučeno primárně zvážit možnost využití hostované aplikace v Technologickém centru ORP, případně kraje (pokud budou tuto službu nabízet). 16/16

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 3 Typový postup implementace Územně členěné statutární město Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/15 1 Popis scénáře Scénář je přílohou

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. ÚZEMNĚ ČLENĚNÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. ÚZEMNĚ ČLENĚNÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. ÚZEMNĚ ČLENĚNÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO verze 2.0 platná od 2. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám důkladně se připravit na změny, o kterých jistě víte

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ verze 2.0 platná od 2. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám důkladně se připravit na změny, o kterých jistě víte a o kterých řada Vás jistě

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM verze 3.0 platná od 1. 7. 2009 Úvod Cílem této brožury

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN verze 1.0 platná od 30. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám připravit se na změny, které přináší zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Simona Rákosová Statutární město Kladno

Simona Rákosová Statutární město Kladno Simona Rákosová Statutární město Kladno Magistrát města Kladna využíváespsl EZOP společnost Asseco a.s. Hostované řešení pro zřizované a zakládané organizace Hostované řešení pro obce, které projeví zájem

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Velké Meziříčí, 16.9.2009 Ing. Josef Švec Jiří Kratochvíl Jaroslav Hladík - Současný stav výzev (OPLZZ vzdělávání, IOP technologické

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Datové schránky aktuální informace. 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1

Datové schránky aktuální informace. 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1 Datové schránky aktuální informace 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1 Informovanost Lepší osvěta MHMP vůči MČ - nastavení pravidelných komunikačních kanálů: Kontaktní osoby na velkých MČ ( Egoncentra,

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Národní archiv, 27. Května 2009 Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz Spisová služba co to je? Definice v 2 písm.k) zákona 499/2004 Sb.: výkonem

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Více

Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim

Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim Spisová sluţba pro obce, jejich zřizované organizace, a organizace zřizované ORP Chrudim Jan Staníček, David Zimandl ICZ a. s. Jarmila Vojtíšková, Eva Doleţalová MěÚ Chrudim 18.5. 2010 Obsah: Úvodní slovo

Více

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související jsou: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti Datové schránky, Technologické centrum ORP a spisové služby v území praktické zkušenosti 1 Postoj k řešení egovernmentu Statutární město : připravuje projekt na vybudování TC ORP a pořízení ESpSl, pravidelně

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce

Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce Spisová sluţba pro zřizované, zakládané organizace Jihočeského kraje a obce Milan Růţička, Jihočeský kraj - Krajský úřad Jana Jenčová, ICZ a. s. 1 Obsah: Úvodní slovo Rozsah projektu a harmonogram Vybavení

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

E-spis a legislativa

E-spis a legislativa E-spis a legislativa (shrnutí) Petr Oplátek, ICZ a.s. David Zimandl, ICZ a.s. 10.11.2009, Praha www.i.cz Spisová služba a legislativní požadavky Závazné splnění všech požadavků, které vyplývají z právních

Více

jsou b) rodné příjmení,

jsou b) rodné příjmení, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informační systém datových schránek 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Tento elearningový kurz je určen k základnímu seznámení s informačním systémem datových schránek, věnuje se vztahu datových schránek k systému

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Jitka Pankrácová, ICZ a.s. 16/06/2009, Praha Přehled novinek a souvisejících aktivit Doplnění multilicence MHMP o moduly a

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter Newsletter Obsah Aktualizace kurzů... 3 Informační systém datových schránek v přípravě je kurz Informační systém datových... 3 Word pro začátečníky (egon)... 3 Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů...

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

ARGUMENTÁŘ ISDS. (verze k 27.3.2009)

ARGUMENTÁŘ ISDS. (verze k 27.3.2009) ARGUMENTÁŘ ISDS (verze k 27.3.2009) CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA?... 3 KDO MUSÍ (NEMUSÍ) MÍT DATOVOU SCHRÁNKU?... 4 ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI (OVM)... 5 JAK SI ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU?... 8 JAK BUDE VYPADAT ROZESÍLÁNÍ

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Nová šance pro veřejné zakázky

Nová šance pro veřejné zakázky Nová šance pro veřejné zakázky Datové schránky a zákon o veřejných zakázkách Eva Vízdalová Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 12.10. 2010 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zápis ze semináře datové schránky a Czech POINT 02.12.2009, 9,00 12,00 hod., sál ZPK

Zápis ze semináře datové schránky a Czech POINT 02.12.2009, 9,00 12,00 hod., sál ZPK Zápis ze semináře datové schránky a Czech POINT 02.12.2009, 9,00 12,00 hod., sál ZPK Přednášející: Ing. Václav Koudele PK, vedoucí odboru informatiky Ing. Luděk Šafář, MV, projektový manažer Czech POINT

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 2 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více