Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001"

Transkript

1 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě, je zprvodjská jednotk povinn poskytnout všechny poždovné údje. Ochrn individuálních údjů je zručen. Děkujeme z spolupráci. Vyplněný výkz lskvě doručte do příslušnému odboru gesčního zprcování ČSÚ Informce o elektronickém sběru dt formuláře výkzů viz IČO Název sídlo (dres) zprvodjské jednotky: Jménopříjmení Podpis Telefon (vč. předvolby) Výkz sestvil: Fx Dtum E-mil Vyplňuje-li výkz z zprvodjskou jednotku jiný subjekt (účetní firm p.), uvede zde svoje kontktní spojení. Vyplnění záhlví výkzu: IČO - identifikční číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zlev nuly Společné vysvětlivky: Měrnou jednotkou pro vykzování jsou Kč bez desetinných míst, tj. ve vzbě n způsob vyplňování dňového přiznání (rozdílně oproti čtvrtletnímu výkzu, kde se vykzuje zokrouhleně n tis. Kč). Pokud poždovné údje nelze zjistit v potřebném členění z evidence, uvede se kvlifikovný odhd. V přípdě sdružení fyzických osob uvádějte jen údje vzthující se k IČO Vší osoby. Názvy ukztelů Metodické vysvětlivky (včetně oddílů) jsou proti minulému roku změněny (uprveny) v souldu s "Optřením MF" Č.j.: 8, 83/77 4/000 ze dne 0. listopdu 000. Komentá ř: zprvodjská jednotk uvede vysvětlení logických nesrovnlostí nebo mimořádného vývoje ve vykzovných dtech, které vyplývjí z orgnizčních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostčuje, pokrčujte n smosttném listě)

2 A05 P 4-0 str. /6 Chrkteristik firmy Vyvíjel Vše firm ve sledovném období ekonomickou činnost? ANO NE - v přípdě, že no, uveďte počet měsíců, ve kterých jste ve sledovném roce podnikli - v přípdě, že ne, výkz dále nevyplňujte zšlete jej zpět příslušnému prcovišti sttistiky. Popište slovně co nejpodrobněji ekonomickou činnost, z níž Vám plynul převážná část tržeb ve sledovném roce Kód OKEČ - pokud znáte zřzení své převžující ekonomické činnosti podle Odvětvové klsifikce ekonomických činností, vyplňte kód OKEČ. 3 4 Je Vše firmplátcem dně zpřidné hodnoty (DPH)? ANO 5 NE V kolik stálých místně oddělených provozovnách (pobočkách, závodech, divizích, pod.) identifikovtelných smosttnou dresou je vykonáván činnost Všeho podniku? V přípdě, že jevykonáván pouze v sídle podniku, uveďte počet,,". 6 A0 Vedení účetnictví Ve sledovném období jste účtovli v soustvě jednoduchého účetnictví účtovli v soustvě podvojného účetnictví nevedli smosttné účetnictví 3 A06 Ukztele o práci mzdách 0A06 Počet prcujících mjitelů firmy spoluprcujících členů domácnosti (pouze v hlvní ekonomické činnosti) k [] z toho ženy [] Průměrný evidenční počet změstnnců ve fyzických osobách Průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený Mzdy - bez osttních osobních nákldů (v Kč) Osttní osobní nákldy (v Kč) Evidenční počet změstnnců k ve fyzických osobách z toho ženy Počet odprcovných hodin mjiteli firmy spoluprcujícími členy domácnosti Kontrolní součet (ř. 0ž 09) Z rok 00 [] Údje vzthující se k mjitelům spoluprcujícím členům jejich domácnosti uvedeným v ř. 0 0 nesmí být zároveň zhrnuty do ř. ž 08.

3 A07 Příjmy (výnosy) výdje (nákldy) vkč 0A07 P 4-0 str. 3/6 Z rok 00 Celkové příjmy (výnosy) bez DPH [] vtom prodej výrobků prodej služeb prodej zboží osttní příjmy (výnosy) [] přijté zálohy, půjčky, úvěry, finnční výpomoci, z ř. 05 investiční dotce vkldy podniktele [] Celkové výdje (nákldy) bez DPH [] nákup mteriálu vtom nákup zboží mzdy vč. osttních osobních nákldů (bez pojistného hrzeného změstnncem) pltby pojistného (sociálního zdrvotního) 09 0 osttní výdje (nákldy) [] poskytnuté zálohy, půjčky, úvěry, finnční výpomoci z ř. osobní výběry [] Kontrolní součet (ř. 0ž 3) 3 [] nový ukztel v roce 00 [] ukztel v roce 00 metodicky uprven v návznosti n změny postupů účtování pro účetní jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví - viz metodické vysvětlivky A08 Mjetek závzky vkč 0A08 Stv k Stv k Mjetek (ř ž ) Dlouhodobý nehmotný mjetekvpořizovcí ceně [] Dlouhodobý hmotný mjetek (bez pozemků) vzůsttkové ceně [] Dlouhodobý hmotný mjetek (bez pozemků) vpořizovcí ceně [] Pozemky [] Zásoby Pohledávky celkem Peníze ceniny Bnkovní účty Mjetkové cenné ppíry vkldy Osttní finnční mjetek Oprvné položky k nbytému mjetku (ktivní) Závzky (ř. 4ž 7) Rezervy Závzky Úvěry Oprvné položky k nbytému mjetku (psivní) Kontrolní součet (ř. 0ž 7) [] ukztel v roce 00 metodicky uprven v návznosti n změny postupů účtování pro účetní jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví

4 A09 P 4-0 str. 4/6 Pořídili jste si v uplynulém roce - dlouhodobý nehmotný mjetek? ANO NE - dlouhodobý hmotný mjetek? ANO NE A00 Zákldní údje o investicích v Kč (Přírůstky úbytky dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku) 0A00 Z rok 00 Pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku vč. DNM pořízeného formou finnčního lesingu dotcí Pořízení dlouhodobého hmotného mjetku vč. bezúpltných převodů DHM pořízeného formou finnčního lesingu dotcí (bez pozemků) Pořízení pozemků vč. bezúpltných převodů dotcí Tržby z prodeje bezúpltné předání dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku (bez pozemků) Kontrolní součet (ř. 0 ž ) 0 0 Metodické vysvětlivky (proti minulému roku obshují změny - vyznčeny kurzivou) A06 Do evidenčního počtu změstnnců se zhrnují všichni stálí idočsní změstnnci, kteří jsou v prcovním poměru k změstnvteli. Avšk nezáleží n tom, zd jsou skutečně přítomni v práci či nikoliv (npř. pro nemoc, dovolenou n zotvenou, vojenské cvičení pod.). Nezhrnují se npř. ženy n mteřské dovolené, osoby n rodičovské dovolené, osoby ve výkonu vojenské služby (vč. civilní), učni studenti n provozní prxi, osoby prcující podle dohod o práci či prcovní činnosti pod. ř.0: Uvedou se počty mjitelů, kteří se prvidelně zúčstňují práce ve své firmě ttopráce není jejich vedlejší činností. Jdeo osoby smosttně výdělečně činné. Uvedouseispoluprcující členové domácnosti mjitele (mnžel resp. mnželkděti po ukončení povinné školní docházky), kteří se podílejí n práci ve firmě, přitom vškkní nejsou v prcovním poměru. ř.: Vypočítává se jko ritmetický průměrprůměrného počtu změstnnců z jednotlivé měsíce. Průměrný počet z měsíc se počítá jko součet počtu fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovného období (včetně dnů prcovního klidu prcovního voln), který se dělí plnýmpočtem klendářních dnů příslušného měsíce. Z dny prcovního klidu prcovního volnsepři výpočtu vezme počet změstnnců zpředcházejícího dne. U změstnvtelů smlým počtem změstnnců se zjednodušenou evidencí, kdyvprůběhu jednoho měsíce nedochází květšímu pohybu počtu změstnnců, sepočítá z měsíc jko průměr počtu n počátku n konci sledovného měsíce. U zprvodjských jednotek nově vzniklých nebo zniklých v průběhu sledovného období se do průměru počítjí iměsíce, ve kterých změstnvtel nepodnikl. V těchto měsících se průměrný evidenční počet změstnnců rovná "0". Npř.: Zprvodjská jednotk vznikl v měsíci listopdu, přičemž průměrný evidenční počet změstnnců v listopdu prosinci činil 300 osob. Průměrný evidenční počet změstnnců z rok se vypočte jko ritmetický průměr zvšechny měsíce, tzn.: (0x )/=50 změstnnců. ř.: Přepočty se provedou u změstnnců: -kteří z provozních důvodů změstnvtele, nebo ze zdrvotních či jiných důvodů n strně změstnnců, mjí sjednnou jinou než stnovenou týdenní prcovní dobu ( 86 zákoníku práce). Přepočet n plně změstnné se neprovádí u změstnnců, kteří z důvodů zdrví škodlivého prostředí pod. mjí právními předpisy stnovenu zkrácenou prcovní dobu - 83, odst.34zákoníku práce; - v prcovním poměru vykonávjících práci jen příležitostně n výzvudlepotřeb změstnvtele; -mldších 6 let, kde zákon stnoví nejvýše 30 hod. prcovní týden; - vykonávjících vedlejší činnost v souběžném prcovním poměru. Přepočet se provede dle vzorce: A = B / C, kde A = průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený, B = součet součinů průměrného evidenčního počtu změstnnců ve fyzických osobáchdélky jejich týdenního prcovního úvzku, C=týdenní prcovní dob zvedená uzměstnvtele. ř.05: Jde o mzdy (vč. nturálních) poskytovné změstnvtelem změstnncům (vedeným vevidenčním počtu) z práci. V oddíle "Ukztele o práci mzdách" se do mezd zhrnují trifní mzdy, osobní ohodnocení, přípltky dopltky ke mzdě jiná obdobná plnění, prémie odměny, náhrdy mezd, odměny z prcovní pohotovost osttní sjednné složky mzdy. V přípdě, že se jedná o nturální mzdu, se též zhrnuje příslušný podíl vstupní ceny motorového vozidl poskytnutého změstnvtelem změstnnci k používání pro služební isoukroméúčely (viz 6, odst. 6 zákon č. 586/ Sb., o dních z příjmů, vpltnémznění). Nákldové mzdy se vedou n účtě společně sosttními osobními nákldy (OON); OON se všk do mezd nezhrnují vykzují se smosttně. Do mezd se zhrnují tké plnění mjící chrkter mezd (odměn zpráci), hrzená z použitelného zisku, fondu odměn nebo jiného fondu vytvořeného z použitelného zisku. Mzdy se uvádějí v hrubých částkách, tj.před snížením o pojistné n všeobecné zdrvotní pojištění sociální zbezpečení, zálohové splátky dně zpříjmů fyzických osob dlší zákonné nebo se změstnncem dohodnuté srážky. Z sledovné období se uvádějí částky v tomto období zúčtovné kvýpltě.

5 P 4-0 str. 5/6 Jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví uvedou součet čistých mezd (výplt) změstnnců, záloh n dň zpříjmů, plteb sociálního zdrvotního pojištění hrzeného z příjmů změstnnce změstnvtelem srážek z mezd. Údje se čerpjí z peněžního deníku. ř.06: Jde o odměny z práce poskytovné n zákldě jiného vzthu než prcovního poměru k změstnvteli. Nejčstěji to jsou odměny z práce podle dohod o prcích konných mimo prcovní poměr, odměny podle předpisů o utorském právu, odstupné, odměny učňům j. ř.09: Uvede se součet odprcovné doby (př. kvlifikovný odhd odprcovné doby) mjiteli firmy spoluprcujícími členy domácnosti (viz ř. 0). Údj se uvádí v hodinách bez desetinných míst. (Pro informci uvádíme, že roční fond prcovní doby připdjící n plnou prcovní dobu n osobu v roce 00 činil 4 hodin). A07 Jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví vyplňují údje z peněžního deníku o příjmech výdjích (viz Optření MF, kterým se stnoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví - Č.j.: 8, 83/774/000 ze dne 0. listopdu 000" - dále jen optření MF). ř.0: Ptří sem všechny příjmy bez DPH u plátců (vč. kurzových rozdílů zjištěných v peněžním deníku k poslednímu dni účetního období) bez ohledu n ustnovení zákon o dních z příjmů, vykázné pro účely zjištění výsledku hospodření z podniktelské činnosti (viz optření MF Čl. VI odst. (3)). Jedná se o příjmy, které jsou předmětem dně zpříjmů příjmy, které nejsou předmětem dně zpříjmů nebo jsou od dně zpříjmů osvobozeny, resp. o příjmy - peněžní prostředky v hotovosti n bnkovních účtech (bez příjmů n průběžných položkách). ř.05: Uvádějí se osttní příjmy, které nejsou uvedeny n ř. 0 ž. ř.07: Ptří sem všechny výdje bez DPH u plátců (vč. kurzových rozdílů zjištěných v peněžním deníku k poslednímu dni účetního období) bez ohledu n ustnovení zákon o dních z příjmů, vykázné pro účely zjištění výsledku hospodření z podniktelské činnosti (viz optření MF Čl. VI odst. (3)). Jedná se o výdje, které jsou předmětem dně zpříjmů výdje, které nejsou předmětem dně zpříjmů nebo jsou od dně zpříjmů osvobozeny, resp. výdje - peněžní prostředky v hotovosti n bnkovních účtech (bez výdjů n průběžných položkách). ř.0: Uvádějí se vyplcené mzdy včetně zálohy n dň zpříjmů změstnnců, srážekzmezdveprospěch třetích osob včetně osttních osobních nákldů. Údje se čerpjí z peněžního deníku. Neptří sem pojistné, které se uvádí smosttně n řádku. ř.: Jde o pltbu pojistného sociálního zbezpečení, příspěvek n státní politiku změstnnosti, pojistného n všeobecné zdrvotní pojištění plceného změstnncem, změstnvtelem z změstnnce z vlstní osobu. ř.: Ptří sem výdje, které nejsou uvedeny n ř. 08 ž. Jednotky účtující v soustvě podvojného účetnictví vyplňují údje podle účtů, účtových skupin tříd z účtové osnovy pro podniktele uvedených ve vysvětlivkách k příslušným řádkům. Údje z podvojného účetnictví jsou uprveny ke způsobu vykzování příjmů výdjů v jednoduchém účetnictví. V metodických vysvětlivkách jsou uvedeny i odkzy n řádky účetního výkzu Výsledovk Úč PODZ -0 sestvovného ve zkráceném rozshu. ř.0: Výsledovk ř /sl.. ř.0: Uvede se rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti účtu 60. ř.: Uvede se rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti účtu 60. ř.: Uvede se rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti účtu 6 (Výsledovk ř. 0/sl. ). ř.05: Uvede se rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti účtů účtových skupin 6, 6, 64 ž 69. ř.06: Nevyplňuje se. ř.07: Výsledovk ř /sl.. ř.08: Uvede se rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtů 50 ž 5 (Výsledovk ř. 09/sl. ). ř.09: Uvede se rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtu 5 (Výsledovk ř. 0/sl. ). ř.0: Uvádějí se mzdy vč. osttních osobních nákldů bez pojistného (uvádí se smosttně n ř. ), tj. rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtů 5 ž 53. ř.: Uvede se rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtů 54 ž 58. ř.: Uvede se rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtů účtových skupin 5, 53 ž 59. ř.3: Nevyplňuje se. Jednotky, které nevedly účetnictví (nebyly účetní jednotkou) upltnily výdje procentem z příjmů, uvedou n řádcích 0 ž, 06, 08, 09 3 kvlifikovný odhd. Přivyplňování ř. 0-Celkovépříjmy bez DPH, ř Celkové výdje bez DPH ř. - pltby pojistného lze využít údje z oddílu 7 - Příjmy z podnikání jiné smosttné výdělečné činnosti "Přiznání k dni z příjmů fyzických osob" předkládného dňovému orgánu. Upozornění: Při použití údjů z dňového přiznání je nutné zhrnout do výdjů ovlivňujících zákld dně podle 5 zákon č.563/ i pojistné, neboť v dňovém přiznání se u popltníků, kteří upltňují výdje procentem z příjmů, uvádějí tyto položky smosttně. ř.0: Uvádějí se vyplcené mzdy změstnncům podle mzdové evidence (mzdových listů), tj. vč. zálohy n dň z příjmů změstnnců, srážek z mezd ve prospěch třetích osob osttních osobních nákldů bez pojistného plceného změstnncem, které se uvádí smosttně n ř.. ř.: Uvede se částk z dňového přiznání. V přípdě, žezměstnáváte osoby v prcovním nebo jemu podobnému poměru, uvede se i pltb pojistného sociálního zbezpečení, příspěvku n státní politiku změstnnosti, pojistného n všeobecné zdrvotní pojištění plceného změstnncem změstnvtelem z změstnnce. A08 Jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví vyplňují údje z knihy (krty) dlouhodobého nehmotného mjetku, knihy (krty) dlouhodobého hmotného mjetku, knihy finnčního mjetku, knihy (krty) zásob, knihy o osttních složkách mjetku závzcích, knihy pohledávek závzků z peněžního deníku. Pojetí dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku je dáno pro jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví optřením MF (viz oddíl A07) pro jednotky účtující v soustvě podvojného účetnictví optřením MF k účtové osnově pro podniktele (příp. zákonem č. 586/ Sb., o dních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

6 P 4-0 str. 6/6 ř.0: Uvede se dlouhodobý nehmotný mjetek v ocenění pořizovcí cenou nd 7 tis.kč včetně. Z dlouhodobý nehmotný mjetek se povžují nehmotné výsledky výzkumu vývoje, softwre ocenitelná práv, to jk nbyté od jiných osob, tk vytvořené pro vlstní potřebu nebo pro obchodování s nimi. ř.: Údje o dlouhodobém hmotném mjetku (bez pozemků) seuvádějí v ocenění zůsttkovou cenou, tj. vstupní cen podle 9 zákon o dních z příjmů po odpočtu celkové výše odpisů z dobu od pořízení. ř.: Údje o dlouhodobém hmotném mjetku (bez pozemků) seuvádějí v ocenění pořizovcí cenou. ř.05: Údje o pozemcích zstvěných i nezstvěných se uvádějí v ocenění pořizovcí cenou. ř.09: V přípdě, že bnkovní účet vykzuje záporný zůsttek (kontokorentní účet), uvede se tto částk n ř. 6-Úvěry. ř.: Údje o oprvné položce k nbytému mjetku (ktivní) se vykzují v zůsttkové ceně. ř.7: Údje o oprvné položce k nbytému mjetku (psivní) se vykzují v zůsttkové ceně. Jednotky účtující v soustvě podvojného účetnictví vyplňují údje podle syntetických nlytických (A) účtů, účtových skupin tříd z účtové osnovy pro podniktele uvedených ve vysvětlivkách k příslušným řádkům. Údje z podvojného účetnictví jsou uprveny ke způsobu vykzování o mjetku závzcích v jednoduchém účetnictví. V metodických vysvětlivkách jsou uvedeny i odkzy n řádky sloupce účetního výkzu Rozvh Úč PODZ -0 sestvovného ve zkráceném rozshu. ř.0: Uvede se brutto stv, tj. účtů účtové skupiny 0 (Rozvh ř. 0 sl. ). ř.: Uvede se netto stv, tj. účtů účtové skupiny 0 účtu po odpočtu oprávek oprvných položek, tj. účtů 08 ž ř.: Uvede se brutto stv, tj. účtů účtové skupiny 0 účtu. ř.05: Uvede se stv účtu. ř.06: Uvede se stv účtů účtové skupiny ž 3 (Rozvh ř. ž 07 sl. ). ř.07: Uvede se stv účtů účtových skupin 05, 3 35 účtů 335, 34 ž 345, 37, 373, 377A 378 (Rozvh ř sl. ). ř.08: Uvede se stv účtů účtové skupiny účtu 6 (Rozvh ř. 5 sl. ). ř.09: Uvede se stv účtů účtové skupiny (Rozvh ř. 6 sl. ). ř.0: Uvede se stv mjetkových cenných ppírů vkldů, tj.zúčtů 06 ž 069 účtu 5. ř.: Uvede se stv osttního finnčního mjetku, tj. z účtů 06 ž 069, Poznámk: ř. 0+ = Rozvh ř sl.. ř.: Uvede se netto stv, to v přípdě, žejdeoktivnízůsttek. ř.4: Uvede se stv účtů účtové skupiny 45 (Rozvh ř. 073 sl. 5). ř.5: Uvede se stv účtů účtových skupin 3, 34, účtů 49, 33, 333, 336A, 37, 374, 377A 379 (Rozvh ř sl. 5). ř.6: Uvede se psivní zůsttek účtů účtové skupiny 3 účtu 46 (Rozvh ř sl. 5). ř.7: Uvede se netto stv, to v přípdě, že jde o psivní zůsttek. Poznámk: ř. +7 = Rozvh ř. 0 sl.. Jednotky, které nevedly účetnictví (nebyly účetní jednotkou) upltnily výdje procentem z příjmů, oddíl A08 nevyplňují. A00 Pořízení dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku zhrnuje výdje vynložené n získání dlouhodobého mjetku formou koupě nebo vytvořením vlstní činností (ve vlstní režii) vč. technického zhodnocení nebo nbytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti. Dále sem ptří hodnot dlouhodobého mjetku získného bezúpltným nbytím či převodem podle právních předpisů, přeřzením z osobního užívání do podnikání nebo vkldem od jiného subjektu. Do hodnoty pořízeného dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku zhrnují uživtelé (nájemci) i hodnotu mjetku užívného formou nájmu, prostřednictvím smlouvy o finnčním lesingu, to ve výši jeho pořizovcí ceny (nikoli splátek). Jedná se o smlouvy, jejichž dtum počátku spltnosti spdá do období sledovného roku. Do hodnoty pořízeného dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku se nezhrnuje zbytková hodnot dlouhodobého mjetku, kterou si dosvdní nájemci účtují n mjetkové účty po skončení doby pltnosti smlouvy o finnčním lesingu. Od pořízení dlouhodobého mjetku se neodečítá poskytnutá dotce. Dále se do pořízení nezhrnují zálohy n dlouhodobý nehmotný hmotný mjetek. ř.0: Pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku jsou výdje spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného mjetku, z který jsou povžovány nehmotné výsledky výzkumu vývoje, softwre ocenitelná práv (know-how, licence, td.), to jk nbyté od jiných osob, tk vytvořené pro vlstní potřebu nebo pro obchodování s nimi. ř.0: Pořízení dlouhodobého hmotného mjetku jsou výdje spojené s pořízením: ) budov, stveb, kulturních pmátek, uměleckých děl, sbírek předmětů kulturních hodnot podle zvláštních předpisů; b) smosttných movitých věcí předmětů z drhých kovů; c) pěstitelských celků trvlých porostů, zákldního stád tžných zvířt; d) technických rekultivcí technického zhodnocení. ř.: Pořízení pozemků zstvěných i nezstvěných zhrnuje pořizovcí výdje bez ohledu n výši jejich pořizovcí ceny. ř.: Uvedou se tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku bez pozemků z sledovné období. V přípdech, že dlouhodobý nehmotný hmotný mjetek byl předáván jinému uživteli bezúpltně, zhrne se jeho zůsttková cen. Jednotky účtující v soustvě podvojného účetnictví zhrnují do pořízení dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku i mjetek, který byl zúčtován přímonpříslušný mjetkový účet.

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70985316 Název: Mateřská škola Lhotka, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více