1. Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje"

Transkript

1 Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b se sídlem Štefánikova 2b, Boskovice Počet stran: 1 číslo dokumentu PDG Č. přílohy PK: Identifikační údaje Školní vzdělávací program Vychovávat znamená věřit ve změnu ( Paulo Freire) Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Štefánikova 2b, Boskovice IČO: IZO: Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku Č.j / Spis.zn. M / ze dne Předkladatel: Mgr. Jarmila Štůlová, ředitelka Kontakty: telefon: Web: .: ddboskovice.cz Vydán dne:

2 2. Charakteristika zařízení Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b ( dále jen DD Boskovice) pečuje v souladu s 12 zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem DD Boskovice je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do DD Boskovice mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let. V souladu s 2, odst. 6 zák. č.109/2002 Sb., v platném znění může zařízení poskytnout plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let., a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobu a zařízením. Do dětského domova mohou umístěny děti se zdravotním postižením, včetně dítěte vyžadující bezbarierové bytové prostory. Nařízená ústavní výchova a dlouhodobé odloučení dítěte od rodiny je hlavní problém dětí v dětském domově. Tato objektivní skutečnost ovlivňuje veškerý život dětí, utváření jejich osobnosti, vztah k sobě, k jiným, k celé společnosti. Tímto jsou ovlivňovány jejich názory, životní postoje. Většina z dětí touží po tom, aby se o ně jejich rodiče starali, aby jim poskytovali vše, co děti potřebují právě proto, že po tomto touží, mají vztah k rodičům zidealizovaný. Dětem chybí vzor běžného soužití v rodině s ustálenými vztahy, řádem, přirozenými autoritami, nutností hospodařit s dostupnými finančními prostředky, materiálním vybavením domácnosti a potřebou alespoň krátkodobě plánovat svoje činnosti. 3. Cíle výchovy a vzdělávání a) vychovávat děti tak, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti b) vytvářet u dětí pozitivní projevy v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a přírodě c) umožnit dětem osvojit si základy soustavného rozvíjení své osobnosti, motivovat je pro vzdělávání a učení se d) učit děti tvořivému myšlení, hodnocení situací, řešení problémů a sebehodnocení e) vychovávat děti k všestranné a účinné komunikaci f) vychovávat děti ke spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastních i druhých g) vychovávat děti ke zdravému způsobu života h) vychovávat děti k reálnému hodnocení možností a překonávání životních překážek i) vychovat děti k samostatnosti a schopnosti vést v dospělosti plnohodnotný život j) vychovat děti k respektování mravních hodnot, zdravě sebevědomé, s vědomím svobodného rozhodování o svém životě a z toho vyplývající osobní odpovědnosti Individuální program rozvoje osobnosti dítěte je zaveden současně s příchodem dítěte do zařízení a ukončen s jeho odchodem. Cíle výchovně vzdělávací činnosti DD Boskovice se promítají do individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte, ve kterých je brán zřetel na věkové a individuální zvláštnosti dětí. 2

3 4. Délka a časový plán výchovy a vzdělávání a) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost (besedy, výstavy, exkurze, výlety, slavnosti, návštěvy divadelních představení, sportovní dny, )nespojená s pobytem mimo místo, kde DD Boskovice vykonává svoji činnost probíhá denně, celoročně dle týdenních plánů rodinné skupiny probíhá v DD Boskovice. b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá v jednotlivých rodinných skupinách dle týdenního plánu rodinné skupiny c) prázdninová činnost - táborové, turistické a rekreační pobyty spojené s pobytem mimo místo, ve kterém DD Boskovice vykonává svoji činnost probíhá každoročně v období hlavních prázdnin, vedlejších prázdnin a některých víkendů. Návrhy na prázdninovou činnost předkládají vychovatelé rodinných skupin během školního roku. V měsíci červnu je ukončeno zpracování letní prázdninové činnosti a určeny děti na jednotlivé prázdninové pobyty a další aktivity. d) osvětová činnost včetně poskytování informací pro děti v oblasti prevence rizikového chování probíhá ve spolupráci s odbornými pracovníky příslušných institucí ( Policie ČR, městská policie, lékaři, ) 5. Obsah výchovy a vzdělávání Hlavním obsahem výchovy a vzdělávání DD Boskovice je příprava dítěte na samostatný život se zřetelem na individuální zvláštnosti dítěte. Vzdělávací oblasti výchovy a vzdělávání: a) Život v rodině Průřezová témata: vedení domácnosti rodinná výchova etická výchova estetická výchova výchova ke zdraví b) Člověk a svět práce Průřezová témata: předprofesní příprava osobnostní a sociální výchova c) Člověk a společnost Průřezová témata: Výchova demokratického občana Výchova k lidským právům Multikulturní výchova Prevence rizikového chování ( prevence sociálně patologických jevů) d) Člověk a příroda Průřezová témata: environmentální výchova 3

4 Klíčové kompetence V DD Boskovice jsou děti dlouhodobě a jejich výchova a vzdělávání se odvíjí především od jejich individuálních potřeb. Základním dokumentem, ve kterém jsou zohledněny cíle výchovy a vzdělávání každého dítěte je individuální program rozvoje osobnosti dítěte. Ve vzdělávacím programu DD Boskovice jsou stanoveny obecně klíčové kompetence výchovy a vzdělávání dětí. V individuálním programu rozvoje osobnosti dítěte je hodnocena průběžně úroveň kompetencí, se kterými by mělo dítě disponovat. a) Kompetence k učení Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení Má poznatky o světě ( kultura, příroda, technika) přiměřené vzdělávacímu programu dítěte Rozumí věcem a jevům přiměřeně svému věku ( přiměřeně rozumovým schopnostem ) Učí se spontánně, vědomě, vyvíjí úsilí, záměrně si pamatuje. Při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům samostatně Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, ocení výkony druhých Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci b) Kompetence k řešení problémů přiměřeně ke svým schopnostem řeší dítě běžné životní situace a každodenní problémy a přiměřeně překonává životní překážky přijímá důsledky svých rozhodnutí nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem a hledá vhodnější řešení rozlišuje řešení, která jsou funkční dokáže se svěřit s problémem, při řešení složitějších problémů požádá o radu a je schopno se jí řídit v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby dokáže přivolat pomoc chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje se, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění za úspěch,ale také i za snahu zvládá žádoucí dovednosti z oblasti finanční gramotnosti přiměřeně věku a rozumovým schopnostem zvládl samostatný pobyt ve cvičném bytě 4

5 c) Kompetence komunikativní přiměřeně ke svým schopnostem se umí dítě vyjadřovat v ústním projevu a umí vést dialog ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně se vyjadřuje, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává ( knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon, ) přiměřeně ke svým schopnostem zvládá písemnou komunikaci přiměřeně ke svým schopnostem rozumí smyslu sdělení a dokáže je reprodukovat umí vyjádřit svůj názor a umí vhodnou formou svůj názor obhájit využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi d) Kompetence občanské Dítě zná přiměřeně svému věku a možnostem základní návyky práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití má povědomí o jednání s úřady a možnostech obrátit se na úřady se svými požadavky a problémy chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy e) Kompetence pracovní vytváří si pozitivní vztah k pracovním činnostem přiměřeně ke svému věku svým možnostem zvládá základní pracovní dovednosti v oblasti domácích prací - udržování čistoty a pořádku, vaření, prací, opravy prádla, vedení domácnosti, péče o dítě dodržuje zásady osobní hygieny dle svých schopností umí hospodařit s finančními prostředky dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech využívá získané znalosti a zkušenosti v praktickém životě a vytváří si představu o možnostech svého budoucího uplatnění používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 5

6 zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. f) Občanské kompetence a kulturní povědomí Děti jsou vedeny k tomu, aby : Jednaly odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu Dodržovaly zákony, respektovaly práva a osobnost druhých lidí, vystupovaly proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci Jednaly v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívaly k uplatňování hodnot demokracie Chápaly význam životního prostředí pro člověka a jednaly v duchu udržitelného rozvoje Uznávaly hodnoty a tradice svého národa,chápaly jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu Podporovaly hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měly k nim vytvořen pozitivní vztah g)výstupní hodnocení dítěte při odchodu z dětského domova stupeň požadovaných kompetencí: Součást individuálního programu rozvoje osobnosti dítěte - část Podmínky přijímání dětí do DD Boskovice Dítě může být do DD Boskovice umístěno na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření nebo ústavní výchově a na základě rozhodnutí ředitele příslušného diagnostického ústavu. Legislativní opora: Zák. č. 109/2002 Sb. ( 5) - zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, zákon č. 561/2004 Sb. - Školský zákon Realizační činnosti: Převzetí dokumentace dítěte (pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu nebo písemná žádost o přijetí, osobní list dítěte, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas, poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky, průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do zařízení ne starší tří dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte) zajistí sociální pracovnice nebo zástupkyně ředitelky, dle jejich pracovní doby v době přijetí dítěte Vstupní pohovor (přivítání dítěte, informace o chodu zařízení, seznámení se zaměstnanci DD) provede s dítětem zástupkyně ředitelky, v případě její nepřítomnosti ředitelka zařízení Zástupkyně ředitelky nebo ředitelka zařadí dítě do rodinné skupiny a seznámí je s vychovatelkou vychovatelem rodinné skupiny 6

7 S vnitřním řádem, s právy a povinnostmi dítěte seznámí dítě vychovatel rodinné skupiny Vstupní poučení BOZP a PO provede prokazatelným způsobem v den nástupu vychovatel RS Vychovatel vychovatelka rodinné skupiny přidělí dítěti lůžko, osobní skříňku, osobní potřeby, zajistí jeho další vybavení v rámci plného přímého zaopatření. Sociální pracovnice založí a vede spis dítěte na úseku sociální práce Vychovatel(ka) rodinné skupiny založí pedagogickou dokumentaci dítěte, která obsahuje: složku pro zdravotní záznamy, karta odjezdů a příjezdů dítěte, přehled kapesného, dokumentace útěky kopie, rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžné opatření kopie individuální program rozvoje osobnosti dítěte a vybavení dítěte složka v elektronické podobě, založí zástupkyně ředitelky nebo sociální pracovnice osobní list dítěte vyplní sociální pracovnice a v tištěné podobě předá vychovateli RS k založení do pedagogické dokumentace Ukončení pobytu dítěte v DD Boskovice: Pobyt dítěte v DD Boskovice je ukončen: Jestliže o ukončení ústavní výchovy rozhodne soud Jestliže dítě dosáhne zletilosti Jestliže rozhodne příslušný diagnostický ústav o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy V den odchodu dítěte ze zařízení předá sociální pracovnice zletilému dítěti, zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo jinému zařízení osobní dokumentaci a další informace spojené s ukončením pobytu v zařízení. 7. Popis materiálních podmínek DD Boskovice má kapacitu 40 dětí, které mohou pobývat v 5 bytech. Každý byt je zařízen vždy maximálně pro 8 dětí. DD Boskovice poskytuje v souladu s platnou legislativou ( vyhláška 438/2006 Sb., v platném znění) řádné prostorové podmínky v každém z bytů:předsíň, obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní, ložnice dětí,sociální zařízení a koupelna dětí,šatna se skříněmi s úložným prostorem,místnost s pračkou,úklidová komora, pokoj vychovatelů se samostatným sociálním zařízením. 7

8 vnitřní vybavení, kterým je zejména nábytek pro uložení prádla, šatstva a obuvi dětí, knih, hraček, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní stůl, běžné vybavení kuchyně materiální podmínky, jimiž jsou zejména prádlo, ošacení a obuv, běžné elektrické přístroje, potřeby pro vzdělávání, audiovizuální a výpočetní technika, vybavení pro sport a turistiku, pro rekreační činnost, pro cestování podmínky pro osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid 8. Popis personálních podmínek V DD Boskovice je zajištěna komplexní péče o děti těmito pracovními kategoriemi: pedagogický pracovník pedagog rodinné skupiny Pedagog denní Pomocná vychovatelka noční Pomocná vychovatelka denní sociální pracovnice provozní pracovníci : vedoucí provozu provozář zásobovač školní kuchyně kuchařka kuchařka, pomocná vychovatelka pomocná vychovatelka provoz účetní V rodinné skupině je zajištěna denní péče o děti způsobem obdobným jako v rodině, a to pedagogickými pracovníky a noční službou. Noční služba je nápomocna při ranním programu dětem při hygienické obsluze a sebeobsluze, při oblékání a přípravě na odchod ze školy, při péči o nemocné děti, při doprovodu k lékařskému vyšetření apod. Počet zaměstnanců zajišťujících noční službu je stanoven s přihlédnutím k provozním podmínkám zařízení a aktuální situaci. Stravování dětí je zajištěno obdobně jako v rodině děti se podílí na přípravě celodenní stravy o víkendech, prázdninách. Podmínky zapojení dětí do přípravy stravy jsou specifikovány v Provozním řádu DD Boskovice. 9. Popis ekonomických podmínek Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. V rámci svého rozpočtu hospodaří v souladu se Zásadami vztahů Jihomoravského kraje k příspěvkovým organizacím s finančními prostředky získanými: z vlastní činnosti z rozpočtu JMK ( příspěvek na provoz, účelová dotace na investice, návratná finanční výpomoc) ze státního rozpočtu a státních fondů ( účelové, systémové nebo individuální dotace), 8

9 z dotace na úhradu provozních nebo investičních výdajů, která je nebo má být kryta z rozpočtu EU nebo finančními prostředky svěřenými České republice z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, z fondů organizace, z darů od fyzických a právnických osob, z Národního fondu, ze zahraničí. Příspěvek z rozpočtu JMK na provoz organizace je přednostně určen k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činností, nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu dlouhodobého majetku, pokud organizace nemůže ohradit tyto náklady z jiných zdrojů. 10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Bezpečnost práce a ochrana zdraví je zajišťována v DD Boskovice v souladu s níže uvedenými předpisy: 29 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, část pátá bezpečnost o ochrana zdraví při práci Pokyn ředitelky DD Boskovice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v dětském domově, Boskovice, Štefánikova 2b. Zajištění BOZP je garantováno odborným externím pracovníkem. 11. Zveřejnění školního vzdělávacího programu Vzdělávací program Dětského domova, Boskovice, Štefánikova 2b je vyvěšen na nástěnce Informace pro rodiče v administrativní části zařízení. Tento vzdělávací program může být měněn a doplňován podle specifických potřeb dětí a podmínek zařízení. V Boskovicích dne Mgr. Jarmila Štůlová Ředitelka 9

Vzdělávací program dětského domova

Vzdělávací program dětského domova Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace tel: 482 312 108, fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Vzdělávací program dětského domova Vypracoval: Ředitelka DD Mgr.

Více

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Společně do samostatného života DĚTSKÝ DOMOV Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče NÁZEV TYP Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče Vnitřní důležitý dokument ČÍSLO JEDNACÍ VYDAL

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Dětského diagnostického ústavu, Brno pro zájmové vzdělávání dětí 1.9.2014 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. CÍLE VÝCHOVNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více