ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky"

Transkript

1 ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

2 Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Z řečtiny kryptós je skrytý a gráphein znamená psát. Někdy je pojem obecněji používán pro vědu o čemkoli spojeném se šiframi jako alternativa k pojmu kryptologie - zahrnuje kryptografii a kryptoanalýzu

3 Základní pojmy Slovem šifra nebo šifrování budeme označovat kryptografický algoritmus, který převádí čitelnou zprávu neboli prostý text na její nečitelnou podobu neboli šifrový text. Klíč je tajná informace, bez níž nelze šifrový text přečíst.

4 Základní pojmy Symetrická šifra je taková, která pro šifrování i dešifrování používá tentýž klíč. Asymetrická šifra používá veřejný klíč pro šifrování a soukromý klíč pro dešifrování Hashovací funkce je způsob, jak z celého textu vytvořit krátký řetězec, který s velmi vysokou pravděpodobností jednoznačně identifikuje původní text.

5 Základní pojmy Certifikáty a elektronický podpis jsou softwarové prostředky, které umožní šifrování textu. Kryptografie s veřejným klíčem Kvantová kryptografie - Důsledky kvantové fyziky...

6 Pretty Good Privacy (ang. dost dobré soukromí) Pretty Good Privacy (PGP) je počítačový program, který umožňuje: - šifrování - podepisování. Je založeno na algoritmu RSA pro asymetrickou kryptografii. První verze PGP byla uvolněna Philem Zimmermanem v roce Další verze byly vyvíjeny Philem Zimmermanem i jinými. PGP bylo standardizováno - OpenPGP Byla umožněna spolupráce mezi různými verzemi PGP a podobného software. Nyní se jedná o otevřený standard dodržovaný PGP GnuPG (GNU Privacy Guard nebo také GPG), Hushmail, Veridis, Authora a jinými. Nejčastěji se setkáváme s použitím při šifrování ů a zařízení pro ukládání dat disky, USB,... - Pro tento účel existuje mnoho pluginů, které umožní práci s PGP většině ových klientů.

7 Elektronický podpis Elektronický podpis jsou elektronické identifikační údaje autora (odesílatele) elektronického dokumentu, připojené k němu. Za elektronický podpis se v širším významu považuje i prosté nešifrované uvedení identifikačních údajů

8 Zaručený elektronický podpis zpravidla kryptografickými metodami autenticita lze ověřit původnost identita subjektu, kterému patří elektronický podpis integrita lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné změně, soubor není úmyslně či neúmyslně poškozen někdy má i funkci časového razítka, tedy prokazuje datum a čas podepsání dokumentu

9 Zaručený elektronický podpis Certifikáty Certifikační autority Opora v zákonech

10 Zaručený elektronický podpis Certifikační autorita je v asymetrické kryptografii subjekt, který vydává digitální certifikáty (elektronicky podepsané veřejné šifrovací klíče) První certifikační autorita, a. s Česká pošta, s. p eidentity a. s. 2005

11 Princip elektr. podpisu

12 Princip elektr. podpisu

13 Elektronický podpis Elektronický podpis je certifikát, který plně nahrazuje vlastnoruční podpis při elektronické komunikaci. Nejen, že je v podstatě nezfalšovatelný, ale v některých oblastech jde dokonce dál, než podpis klasický. Například umožňuje ověřit integritu podepsaného dokumentu (tj. zda v dokumentu něco nechybí nebo nepřebývá). Elektronický podpis funguje na principu asymetrického šifrování. Z podpisovaného dokumentu je nejprve vytvořen otisk (tzv. hash), krátký abstrakt, který zajišťuje, že dokument nebyl pozměněn. Tento otisk je poté zašifrován tajným klíčem autora podpisu. Protože se nešifruje celý dokument, ale jen otisk, je šifrování poměrně rychlé a hardwarově nenáročné. Je-li třeba elektronický podpis posléze ověřit, stačí dešifrovat otisk pomocí veřejného klíče. Pokud dešifrovaný otisk odpovídá otisku, který vytvoříme z původního dokumentu, elektronický podpis je pravý. Protože k tajnému klíči má po celou dobu přístup jen autor podpisu, je tak zajištěna autenticita a nepopiratelnost podepisovaného dokumentu (tj. že podepsán je skutečně jen vlastník certifikátu). Přestože zákon o elektronickém podpisu platí již od roku 2000, stále se elektronický podpis používá především při komunikaci s orgány veřejné správy (e-government).

14 Elektronický podpis obsahuje elektronické identifikační údaje autora, tedy odesílatele, adresu, sídlo, rodné nebo identifikační číslo, elektronického dokumentu, jež je k němu připojen. Zaručený elektronický podpis je vyžadován s předepsanými typy certifikace, jako je kvalifikovaný a komerční certifikát, a tak zaručuje i integritu dokumentu a autentizaci certifikátu. Někdy má i funkci časového razítka, tedy prokazuje datum a čas podepsání dokumentu. Elektronický podpis je tedy jednoznačně identifikovatelný a ověřitelný, využívaný v rámci elektronické komunikace pro ověření autora písemnosti. Nahrazuje plnohodnotně autorizaci v písemné podobě. Význam elektronického podpisu je v tom, že zajišťuje autentizaci i integritu nějakého datového objektu. Může tedy sloužit například pro komunikaci se státními orgány nebo tam, kde je riziko nějakého zneužití. V současné době je trend zavádět jej i do běžné ové komunikace, kde slouží jako významný prvek při omezení zneužitelnosti. Technologicky se využívá asymetrické kryptografie. Principem běžného elektronického podpisu je tedy zašifrování dokumentu či zprávy tajným klíčem a jeho následné dešifrování veřejným klíčem.

15 Datové schránky Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování v listinné podobě. Povinně musí tento systém využívat právnické osoby a orgány veřejné moci. Fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně. Pokud tak učiní, orgány veřejné moci jsou povinny ji využívat i vůči nim. Fyzickým osobám žádná takováto povinnost nevyplývá, mohou nadále využívat oba typy komunikace, tedy elektronickou i listinnou. Datové schránky nejsou povinné ani pro podnikající fyzické osoby. Výjimkou z této skupiny jsou však advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, notáři a exekutoři. Zatím není možná komunikace mezi právnickými ani mezi fyzickými osobami navzájem. Výhodou zřízení datové schránky je nesporně přístup k obsahu DS z jakéhokoli místa, kde je dostupný internet, a tedy i velká úspora času, kdy odpadá nutnost docházet na poštu a trávit dlouhé chvíle ve frontách. Nad to, všechny právnické osoby, stejně jako fyzické osoby, komunikují s orgány veřejné moci zdarma. Zprávy, které přijdou do datové schránky, podléhají stejným pravidlům jako poštovní zásilky, tzn., zpráva je považována za doručenou okamžikem přihlášení do systému, anebo deset dní po jejím doručení, aniž by se majitel datové schránky do systému přihlásil.

16 Datové schránky Informační systém datových schránek (dále jen "ISDS") je systém rychlý - datová zpráva je doručena prakticky okamžitě, spolehlivý - datová zpráva se nemůže ztratit, auditovatelný - je jednoduše dokazatelné, kdo datovou zprávu podal a komu byla doručena. Datové schránky jsou výhodné v tom, že mění doručování, tedy příjímání a podávání, úředních dokumentů, dochází k zasílání dokumentů v elektronické podobě orgánům veřejné moci a přijímání dokumentů od nich. Tato komunikace je vlastně nahrazením klasického způsobu doručování v listinné podobě, protože díky zákonu o datových schránkách jsou zrovnoprávněny papírové a elektronické verze dokumentů. Cílem je efektivnější veřejná správa, kterou by měl pozitivně vnímat každý občan. Co se týče zřízení datových schránek, tak orgánům veřejné moci a právnickým osobám jsou zřízeny automaticky, ostatní si však musí podat žádost na zřízení.

17 Datové schránky Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování v listinné podobě. Povinně musí tento systém využívat právnické osoby a orgány veřejné moci. Fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně. Pokud tak učiní, orgány veřejné moci jsou povinny ji využívat i vůči nim. Fyzickým osobám žádná takováto povinnost nevyplývá, mohou nadále využívat oba typy komunikace, tedy elektronickou i listinnou. Datové schránky nejsou povinné ani pro podnikající fyzické osoby. Výjimkou z této skupiny jsou však advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, notáři a exekutoři. Zatím není možná komunikace mezi právnickými ani mezi fyzickými osobami navzájem. Výhodou zřízení datové schránky je nesporně přístup k obsahu DS z jakéhokoli místa, kde je dostupný internet, a tedy i velká úspora času, kdy odpadá nutnost docházet na poštu a trávit dlouhé chvíle ve frontách. Nad to, všechny právnické osoby, stejně jako fyzické osoby, komunikují s orgány veřejné moci zdarma. Zprávy, které přijdou do datové schránky, podléhají stejným pravidlům jako poštovní zásilky, tzn., zpráva je považována za doručenou okamžikem přihlášení do systému, anebo deset dní po jejím doručení, aniž by se majitel datové schránky do systému přihlásil.

18 Datové schránky Výhodou zřízení datové schránky je přístup k obsahu datových schránek z jakéhokoli místa, kde je dostupný internet, a tím pádem velká úspora času, kdy odpadá nutnost docházet na poštu a trávit dlouhé chvíle ve frontách. Další výhodou je, že komunikace mezi právnickými či fyzickými osobami s orgány veřejné moci, je zdarma. Důležitou součástí datových schránek je i Portál datových schránek, který funguje jako prostor, kde jsou na jednom místě nabízeny komplexní informace a služby ISDS. Díky Portálu vzniká zabezpečené a garantované prostředí pro elektronická podání, které na uživatele neklade žádné další technické ani administrativní požadavky. Cílem je vytvořit místo, kde občané naleznou seznam autorizovaných inteligentních formulářů a z něhož bude možné přes datovou schránku jejich jednoduché odeslání úřadům.

19 DRUHY DATOVÝCH SCHRÁNEK Datová schránka právnické osoby Povinná pro PO zapsané v obch. rejstříku, zřízena ze zákona do 90ti dnů od účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obch. rejstříku Datová schránka orgánu veřejné moci Zřízena do 90ti dnů od účinnosti zákona, centrální orgány, kraje, obce, měst. části, ČT, ČRo, zdrav. pojišťovny, samospr. komory Datová schránka fyz. osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové poradce*) a insolvenční správce Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, žádost se podává na MV, Czech POINTech

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK Základní informace Verze 3.0, červenec 2009 Provozovatelem systému ISDS je Zavádění egovernmentu v ČR spolufi nancuje www.datoveschranky.info infolinka: 270 005 200

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Univerzita Karlova v Praze Filosofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví Studium nových médií Seminární práce Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Vypracoval:

Více

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN Datové schránky Základní registry ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN www.egovernment.cz č. 3 /2008 redakce BUDE TO VELKÝ DEN Pamatujete na Neila Armstronga? Stál na posledním stupínku Apolla 11 a těsně před tím,

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR

ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR ejustice jako jeden ze základních kamenů egovernmentu v ČR Vladimír Smejkal Včelařská 9 182 00 Praha 8 Česká republika smejkal@znalci.cz Abstrakt Systém elektronizace justice v sobě zahrnuje jak elektronizaci

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073 740326/0073 1. Úvod 1.1 Úvod diplomové práce Práce popisuje technologii SET (Secure Electronic Transaction) - protokolu vytvořeného k elektronickému obchodování na Internetu. Zadání této práce vzniklo

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více