USNESENÍ. ve věci. protl. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. ve věci. protl. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU"

Transkript

1 P /l$/ů 7q7i : 4p - Č.j. 108 EX 00097/12 USNESENÍ Soudní exekutor JUDr. Zden ěk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o na řízení exekuce: Okresního soudu Praha - východ ze dne , č.j. 27 EXE 244/2012-6, kterým byla na řízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Výkazu nedoplatk ů VZP ČR, územního pracoviště Praha - východ ze dne , č.j , oprávn ěného: povinnému: ve věci Vzp CR, územní pracovišt ě Praha - východ, se sídlem Sokolovská čp.662 / čo.136b, Praha - Praha OO, IC: , protl Jan Karan, bytem Jižní Čp.!!, Horoušany , nar , pro ,00 KČ s p říslušenstvím vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU I. Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bod ě IV., která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu Zahájení elektronické dražby: v 14:10 hod Ukon čení dražby: nejd říve v 14:55 hod II. Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání ( 336i odst. 4 o.s. ř.). Bude-li v posledních p ěti minutách p řed stanoveným okamžikem ukon čení dražby u činěno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukon čení dražby se posouvá o p ět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle p ředcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního u činěného podání p ět minut, aniž by bylo u činěno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba konč í. Podání je bráno za učiněné, pouze v p řípadě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zp ětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno em.

2 III. Registrace dražitelů : Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která: a)je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu b) prokáže svou totožnost, c) k této dražbě se na portálu p řihlásí a d) zaplatí dražební jistotu ve výši, která je stanovena touto vyhláškou. Registrovaným dražitelem se stane každá fyzická nebo právnická osoba, která se jako dražitel registruje na portálu a to bud zm ěnou již d říve provedené základní registrace na Registrace dražitele" v sekci M ůj účet", nebo se jako nový dražitel registruje v sekci Registrace". Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu " (dále jen Doklad o prokázání totožnosti"), jehož formulář je umístěn na portálu v sekci Můj účet" nebo na stránce u této dražby na portálu umístěného v sekci Moje dražby" poté, co se k této dražb ě přihlásí kliknutím na tlačítko Přihlásit se k dražb ě". Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být ú ředně ověřen. V případě právnické osoby nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán fyzickou osobou uvedenou v 21 až 21b OSŘ a oprávnění musí být doloženo ú ředně ověřenou listinou. Je-li Registrovaný dražitel zastoupen na základě piné moci, musí být jeho podpis ú ředně ověřen. Listiny zaslané v elektronické podob ě musí být opat řeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifika čních služeb. Z obsahu takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespoň jméno, příjmení, datum narození a bydlišt ě, u právnických osob firma a identifikační číslo, nejsou-li tyto skute čnosti patrné z obsahu podpisu. V případě doručování listinných písemností prostřednictvím ve řejné datové sítě musí být řádně vypiněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávn ění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vypin ění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší 12 m ěsíců. Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doru čí Registrovaný dražitel soudnímu exekutorovi některým z t ěchto způsobů : a) uložením na portálu v sekci "Můj účet", b) odesláním na ovou adresu epodatelnazitkajexekutori-online.cz, c) odesláním do datové schránky soudního exekutora - IDDS: rx7g88c, d) zasláním vypiněného registračního formulá ře prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zasláním jiným zp ůsobem, e) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského ú řadu Plzeň-město, Palackého 28, Plzeň.

3 Iv. Předm ětem dražby jsou tyto nemovitosti: )kre5 CZ0203 Kladno Obc Černuc :a.úmí: Bratkovice u Velvar L-st va5tríctv 29 V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) B iitt: rtn2 riž pzemju ZpsoJ --yui 3push ochrary St. I 1395 zastavěná plocha a nádvoří t'c.: Bratk ovice č.p. 1, bydleni 5tat so: ;:zmíz P--'... St. 1 St zastavěná plocha a nádvoří -e bez čp/če, zem.stav ti na pzm p. a..: St ostatní plocha neplodná půda 2 92 ostatní plocha neplodná půda Příslušenství a součásti tvo ří. hospodářské stavby. Jedná se o p ůvodní zemědělský areál, zděný, sestávající z obytné části - hlavni budova č. p. 1 a navazujících vedlejších hospodářských budov. Jedná se o zděné stavby ze smíšeného zdiva a kamene. Areál je t. č. nevyužívaný, opuštěný, částečně rekonstruovaný, spočívající v částečné výměně oken za plastová. Areál je uzavřený v nepravidelném obdélníkovém tvaru. Nemovitosti se nacházejí v centru obce Bratkovice. Přístup je po zpevn ěné místní komunikaci. V. Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuáln ě seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku. VI. Výsledná cena dražených nemovitostí činí: ,-- Kč. VII. Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti a jejího p říslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, pat řících k draženému celku a činí částku: ,-- Kč. VIII. Výše jistoty pro dražbu nemovitostí ad IV. se určuje v částce ,-- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu pro dražbu nemovitostí před dražbou v hotovosti u Exekutorského ú řadu Plzeň-m ěsto nebo na účet Exekutorského úřadu Plzeň-město, vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu /5500, v.s. 9712, s.s. RČ bez lomítka nebo ič dražitele. K platbě na účet exekutora lze p řihlédnout jen tehdy, bylo-li p řed zahájením dražby zjištěno, že na jeho účet také došla.

4 Ix. Práva spojená s nemovitostí: nebyla zjišt ěna. Závady spojené s nemovitostí a závady, které prodejem nemovitostí v dražb ě nezaniknou: nebyly zjištěny. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou v ěcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní p ředpisy, nájem bytu a další věcná b řemena a nájemní práva, u nichž zájem spole čnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále ajedná se o tyto závady: dtto IX. XI. Příklep bude ud ělen tornu, kdo u činí nejvyšší podání. Vydražitel je oprávn ěn p řevzít vydraženou nemovitost s p říslušenstvím dnem následujícím po ud ělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozum ět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p říslušenstvím, pokud rozhodnutí o p říklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutí o p říklepu. XII. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávn ěný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávn ění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byl na řízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v p řihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je p říslušnými listinami. K p řihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nep řihlíží. XIII. Soudní exekutor vyzývá oprávn ěného a ty, kdo p řistoupili do řízení jako další oprávn ění, a ostatní věřitelé povinného, kte ří požadují uspokojení svých pohledávek p ři rozvrhu podstaty, aby exekutorovi sd ělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a zárove ň je exekutor upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného v ůči nim převzít. XIV. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep řipouští dražbu (267 o.s. ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozd ěji před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude p ři provedení výkonu rozhodnutí p řihlíženo. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději p řed zahájením dražebního jednání. P ředkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Soudní exekutor po zahájení vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je p ředkupní právo prokázáno. Toto usnesení bude zve řejněno v systému elektronické dražby. Proti tomuto usnesení není odvolání p řípustné.

5 XVI. Vyjma dražitelů, kterým svědčí p ředkupní právo nemohou dražitelé v elektronické dražb ě činit stejné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražb ě vůbec přihlíženo, nebot' elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byt' k nim došlo ve zlomcích sekundy. XVII. V souladu s ust. 336o odst. 2 písm. d) o.s. ř., soudní exekutor ur čuje, že v p řípadě stejného podání bude určen vydražitelem ten dražitel, který toto podání u činí jako první (bude jako první systémem elektronické dražby přijato a potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podání jako již dříve učiněné (a nesv ědčí mu předkupní právo), systémem pouze oznámeno, že toto podání nemůže mít účinky, na základ ě kterých by se mohl stát vydražitelem. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí u činěné podání, p ři čemž jednotlivá podání se zvyšují minimáln ě o 1.000,- Kč. Pokud by p řesto došlo k akceptaci stejného podání více dražitel ů (byly by systémem p řijaty v naprosto stejný okamžik) a nebude-li možno udělit p říklep zájemci s p ředkupním právem, pak exekutor ur čí vydražitele losem. Předchozí odstavec neplatí pro dražitele, kterým sv ědčí předkupní právo - v p řípadě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude ud ělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo. XVIII. Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zve řejněna osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zve řejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení p říklepu lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti ud ělení příklepu. Námitky je možné soudnímu exekutorovi doručit na ovou adresu epodatelnazitka(exekutori-online.cz, do datové schránky soudního exekutora - IDDS: rx7g88c, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobn ě v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského ú řadu Plzeň-město, Palackého 28, Plzeň. V případě, že budou podány námitky proti udělení p říklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zve řejní v systému elektronické dražby. V p řípad ě, že budou námitky shledány důvodnými, pokra čuje dražba vyvoláním p ředposledního podání - toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení stanoveno od kdy a do kdy je možno činit další podání. Xix. Usnesení o p říklepu se v elektronické podob ě zveřejní v systému elektronické dražby a doru čí se osobám uvedeným v ust. 336k o.s. ř. P o u Č e n í: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Praze do 1 5ti dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Zde ňka Zítky, Exekutorského úřadu Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, Plze ň. Odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce I. - V., XI. - XIX. není přípustné. Soudní exekutor v souladu s ust. 52 odst. 1 ex. řádu ve spojení s ust. 336c odst. 3 občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku na ú řední desce

6 soudního exekutora. Tímto žádá obecní ú řad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo podstatný obsah uve řejnil způsobem v míst ě obvyklým. V Plzni, dne V případě doru čení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doru čovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Učastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doru čen, m ůže písemn ě požádat o zaslání tohoto dokumentu na jím uvedenou el. adresu, v el. podob ě. opatřeného el. podpisem. Nebo m ůže účastník požádat o p ředání tohoto dokumentu na technický nosi č dat v sídle exekutorského ú řadu. JUDr. Zdeněk Zítka, Soudní exekutor Otisk úředního razítka

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 1 EX 03987/03 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 04429/12 číslo návrhu S-VS-VZP-12-00227698-S8F9 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 00935/08-47 ze dne 5.10.2012 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 00935/08-47 ze dne 5.10.2012 takto: U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 00935/08 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 01563/14-039 číslo návrhu 9100319322 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.7.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.7.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 03475/12-491

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 05322/09-216

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Tk698 Číslo jednací: 164 EX 7272/13-70 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 3208/13-75 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1367/13-121 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 3800373698 Číslo jednací: 164 EX 3267/13-63 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč.

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč. Číslo jednací: 156 EX 2811/14-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to:

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to: Číslo jednací: 156 EX 3067/14-27 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 260575/1, Mgr. Jan Moravec U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

Ilona Hraničková, nar. 14.11.1965, IČ:13513923, Mečichov 59, 387 36 Mečichov, okres Strakonice, t a k t o :

Ilona Hraničková, nar. 14.11.1965, IČ:13513923, Mečichov 59, 387 36 Mečichov, okres Strakonice, t a k t o : sp. zn. 095 Ex 432/11/U 08-080 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu

Více

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015,

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015, EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 10.04.2015 Vyhotovil:

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) U S N E S E N Í Číslo jednací: 064 EX-159/06-24 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336 Exekutorský úřad Plzeň sever, 312 00 Plzeň, Pod Vrchem 51 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške Tel: 377 235 155, mobil: 728 135 509, e-mail: jpeske@volny.cz, www.exekutor-plzen.cz, ID DS: xy4g8ux U S N

Více

U S N E S E N Í. proti Iveta Houdková, Moldava 23, Moldava, PSČ:417 81, r.č.: 805118/4174, IČ: 72019409

U S N E S E N Í. proti Iveta Houdková, Moldava 23, Moldava, PSČ:417 81, r.č.: 805118/4174, IČ: 72019409 Č.j. 162 EX 249/14-23 č.j. oprávněného: 249/14 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Pavel Ender, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava, pověřený Okresním soudem v Teplicích,

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více