Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015"

Transkript

1 Adresa pro přihlášky: Šmídová Markéta Horní 280 Rokytnice nad Jizerou, tel Soví vrch,o.s. Horní 668 Rokytnice nad Jizerou PSČ Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015 Dítě: Rodné číslo: Město: Adresa: PSČ: Zákonní zástupci: Kontaktní telefony: matka otec Kontaktní Termín tábora: I.běh: II.běh: cena: Kč splatná do * variabilní symbol - rodné číslo dítěte: náš účet: /0300 žádám o vystavení faktury pro organizaci, uveďte: NÁZEV, IČO a ADRESU organizace (firmy) Nedílnou součástí této přihlášky na letní dětský tábor Pod Sovím vrchem je Prohlášení ošetřujícího lékaře a Prohlášení zákonných zástupců dítěte. Přihlašuji tímto závazně své dítě na shora uvedený tábor a beru na vědomí, že dítě bude povinno dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový řád a související předpisy. Jejich nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení táborového poplatku. Podpis zákonného zástupce: * Pro sourozence je stanovena cena tábora : Kč za dítě

2 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 1. Identifikační údaje Evidenční číslo posudku: Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek, adresa sídla poskytovatele, IČO: Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: Datum narození posuzovaného dítěte: Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: 2. Účel vydání posudku Účast na letním táboře 3. Posudkový závěr A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: je zdravotně způsobilé je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *) B) Posuzované dítě: není zdravotně způsobilé se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE je proti nákaze imunní (typ / druh) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ / druh) je alergické na dlouhodobě užívá léky (typ / druh, dávka) *) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 4. Poučení Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 5. Oprávněná osoba Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby: Vztah k posuzovanému dítěti: zákonný zástupce opatrovník pěstoun Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: Podpis oprávněné osoby Datum vydání posudku: Jméno, příjmení a podpis lékaře: Razítko poskytovatele zdravotnických služeb

3 Prohlášení zákonných zástupců dítěte Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen se všemi níže uvedenými body a svým podpisem stvrzuji, že je beru na vědomí: a) storno poplatky při odhlášení dítěte z tábora do 20 dnů před začátkem tábora bez stornovacího poplatku; později pouze vrácení stravného ve výši 100,- Kč/den při oznámení nejméně 3 dny předem. Možno poslat náhradníka. V případě živelné pohromy si vyhrazujeme změnu storno podmínek - budou vráceny nevyužité prostředky. b) zákonní zástupci dítěte souhlasí se shromažďováním osobních údajů dítěte a jejich zákonných zástupců za účelem jednotné evidence táborníků, bereme na vědomí, že pořízené fotografie mohou být použity za účelem propagace tábora. c) informace před odjezdem na tábor (přihlašování dítěte, všeobecné informace) d) doporučený seznam věcí na tábor (léty prověřený seznam věcí) e) táborový řád (pravidla chování na táboře) Zvláštní přání, upozornění (umístění s kamarádem, kamarádkou, plavec/neplavec...) datum a místo podpis zákonných zástupců zde odstřihněte a odevzdejte PŘI NÁSTUPU DO TÁBORA... Prohlašuji, že lékař nenařídil dítěti s rodným číslem, které je v mé péči, změnu režimu a okresní hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledním týdnu přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. Poznámka: Tuto část oddělte a odevzdejte při nástupu do tábora táborovému zdravotníkovi. datum a podpis zákonných zástupců TOTO PROHLÁŠENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ JEDNOHO DNE PŘED ZAČÁTKEM TÁBORA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Před táborem: Informace před odjezdem na letní dětský tábor Pod Sovím vrchem 1. Pozorně si přečtěte informace uvedené na přihlášce a organizačních pokynech. Všechny informace naleznete i na internetu 2. Tábor zaplaťte nejpozději do O přijetí přihlášky budete informováni em nebo SMS. Cena tábora: 3.800,-Kč / dítě, 3.500,-Kč / dítě (pokud se zúčastní sourozenci). č. účtu: /0300, var. symbol je rodné číslo dítěte 3. Při vybavení dětí na tábor myslete na možné chladné počasí. 4. Nedávejte dětem na tábor věci, které nepatří do přírody! Jedná se především o mobily, o věci drahé, nebezpečné a snadno rozbitné. 5. Přihlášky na tábor posílejte na adresu: Šmídová Markéta, Horní 280, Rokytnice nad Jizerou, , mobil: Přihláška musí být zaslána i s Prohlášením ošetřujícího lékaře dítěte a Prohlášením zákonných zástupců dítěte (bez Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti). Dotazy nebo žádosti posílejte na popř. na kontakty uvedené na přihlášce. 6. Adresa tábora: Dětský letní tábor, Pod Sovím vrchem, Mařenice 7. Telefon na tábor: Na táboře: 1. Před nástupem do autobusu(popř.do tábora při vlastní dopravě) je nutné, aby doprovod dětí odevzdal zdravotníkovi tábora: - Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti - Fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny - Zdravotní a očkovací průkaz nebo jeho čitelnou fotokopii Bez těchto dokumentů nebude dítě do tábora přijato 2. Děti budou ve stanech s podsadou a proto je nutné, aby měly vlastní spací pytel a prostěradlo (nejlépe napínací nebo povlak na matraci cm). 3. Děti se budou stravovat v jídelním stanu(hangáru 6x12m) a je nutné, aby měly vlastní ešus, hrníček a příbor. Podává se snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Na požádání dostane dítě jídlo kdykoli od budíčku do večerky. 4. Děti mohou na táboře vykonávat práce přiměřené jejich věku a jejich schopnostem pod dozorem vedoucího. 5. Žádáme vás, abyste děti na táboře nenavštěvovali, zejména z hygienických důvodů. Děti velice potěší vaše psaní. 6. Nedávejte prosím dětem na tábor s sebou mobilní telefon děti nejedou na tábor telefonovat a posílat sms, ale navazovat nová přátelství, žít v souladu s přírodou a to jim mobil překazí, ba znemožní. Vezměte prosím v úvahu, že děti posíláte na tábor osamostatnit se, s každým telefonátem se stesk dětí zvětší. Nechceme omezovat vaše rodičovská práva, ale zvažte prosím výše uvedené argumenty. Cesta na tábor: Odjezd dětí na tábor je vždy v sobotu, v 8:00 hodin z autobusové zastávky na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou Příjezd dětí je za čtrnáct dní, opět v sobotu 1. termín: mezi 12 a 13 hodinou 2. termín: mezi 11 a 12 hodinou. GPS souřadnice tábora: N, E PODMÍNKY VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z LTD POD SOVÍM VRCHEM Zákonní zástupci si dítě převezmou během konání tábora, pokud: hrubě poruší táborový řád jeho zdravotní stav neumožní pokračování pobytu bude užívat nebo přechovávat cigarety, alkohol či jiné návykové látky svévolně opustí tábor bude po večerce ve stanu druhého pohlaví se bude chovat agresivně nebo hrubě asociálně mu bude prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku (zákonní zástupci se zavazují uhradit odstranění škod, které dítě způsobí úmyslně).

5 Doporučený seznam věcí na letní dětský tábor Pod Sovím vrchem spací pytel (teplý) a prostěradlo (nejlépe napínací nebo povlak na matraci cm) ešus, hrneček, lžíci (příbor), lžičku, utěrku, zavírací nožík obuv sportovní, na výlety, gumáky, boty do vody (potoka) mycí potřeby -kartáček a pastu na zuby, šampón, mýdlo, žínku, hřeben, zrcátko pastelky, dopisní papír, blok, propisovačku, šicí potřeby plavky, neplavci kruh(nebo jinou adekvátní pomůcku pro neplavce), krém na opalování, ev. i po opalování, repelent větrovku, pláštěnku batoh na výlety tepláky, teplé ponožky, slabé ponožky, trička, trika s dlouhým rukávem (košile), bundu, pokrývku hlavy spodní prádlo, kraťasy, ručníky, kapesníky hudební nástroj doporučujeme oblečení a obuv menších dětí podepsat BÍLÉ BAVLNĚNÉ TRIKO NA BATIKOVÁNÍ Táborový řád Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. Táborník se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích. nebude-li se cítit zdráv a nebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotnici, i když se mu to nebude zdát významné. se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní. se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí. ochraňuje a udržuje dobrou pověst Letního dětského tábora Pod Sovím vrchem dbá na svou osobní hygienu. chrání přírodu živou i neživou šetří zařízení tábora. je povinen udržovat svůj stan, tábořiště a okolí v čistotě nastupuje k jídlu vždy umytý. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo. Táborník dodržuje zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin ve stanu. zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů. zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být dítě i okamžitě vyloučeno z tábora. zákaz vstupu do kuchyně. zákaz kouření a používání jiných návykových a omamných látek.

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou Místo táboru: Odry - Klokočůvek Pořadatel tábora a sponzoři Tábor pro děti ve věku 8-15 let Prajzská Ambasáda a Anima Iuventutis

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY

Více

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč příměstský tábor 17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 7-12 let V Egyptské GÍZE nedaleko pyramid objevili archeologové pozůstatky

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Vypracovala: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Mgr. Jitka Králová Mgr. Martin Prokop, ředitel školy Pedagogická

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora Příloha 2. 2 Dotazník Příloha 3. 3 Ukázka jednoho listu zdravotnického deníku Příloha 4. 4 Postava pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Ahoj hokejisto, rodiče,

Ahoj hokejisto, rodiče, Ahoj hokejisto, rodiče, ani letos nevynecháme důležitou součást přípravy našich hráčů, kterou je letní soustředění. Termín je tradiční, v posledním srpnovém týdnu, před zahájením školního roku. Po prázdninovém

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více