LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI"

Transkript

1

2 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90 Obsah LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EIř0 ROZM RY A HMOTNOSTI... 4 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EIř0 PROVEDENÍ A INSTALACE... 5 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI90/M/HOT INSTALACE DO WEICHSCHOTTU... 6 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EIř0/M/HOT INSTALACE VÍCE KLAPEK DO WEICHSCHOTTU... 7 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EIř0 ZABUDOVÁNÍ... 8 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA INSTALACE V TUHÉ ST NOVÉ KONSTRUKCI... 9 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA- INSTALACE KLAPKY MIMO ST NOVOU KONSTRUKCI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA - INSTALACE V TUHÉ STROPNÍ KONSTRUKCI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA - INSTALACE KLAPKY MIMO STROPNÍ KONSTRUKCI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA - INSTALACE V SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLAS - INSTALACE KLAPKY MIMO SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA INSTALACE DO POTRUBÍ LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA INSTALOVANÁ NA ST NU VODOROVNÉHO POTRUBÍ LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA INSTALOVANÁ NA ST NU SVISLÉHO POTRUBÍ LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI90 TECHNICKÉ ÚDAJE

3 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90 BRK-J/EI90/M/HOT Popis: Klapky odvodu kou e a tepla - multi jsou uzáv ry v potrubních rozvodech odku ovacích za ízení. V p ípad požáru systém ZOTK otev e klapky v zasaženém úseku a tím umožní odtahovým ventilátorům odvád t zplodiny ho ení a teplo z ohrožených prostorů. Ovládání listu klapky je zajišt no servopohonem. Klapka je požárn odolná a je určena do systémů s automatickou nebo manuální aktivací. Klapky pro odvod kou e jsou určené pro použití v prostorech s více požárními úseky, které mohou být spojeny potrubím pro odvod kou e, zkoušeným podle EN 1366-Ř nebo mohou být instalovány v konstrukci požárního úseku nebo na jejím povrchu. Klapky je možno dodat s p írubou nebo bez p íruby. Vícelisté klapky modvodu kou e a tepla jsou klasifikovány dle EN Klapky jsou testovány dle EN Listy a t leso klapky jsou vyrobeny ze speciálního neho lavého materiálu na silikátové bázi. Vyztužené listy klapky jsou široké 150 mm. T snost za studena je zajišt na gumovým t sn ním na dosedacích plochách listů. V p ípad požáru je t snost zajišt na nap ňujícím t sn ním na dosedacích plochách listů. Osy listů jsou uloženy v teplotn odolných pouzdrech. Servopohon je umíst n v ose klapky a je samostatn izolován. Klapka je opat ena p írubami 30 mm. Ovládání servopohonem. Servopohony BELIMO nebo GRUNER 230 (24) V. Doba p estavení servopohonu viz. p íslušná technická dokumentace. Lamelová požární klapka BSK-J/EI90 Ší ka A: mm Výška B: mm Stavební délka: 200 mm Doba p estavení viz. p íslušná technická dokumentace T snost: dle EN 1751 B/2 (p es t leso/p es list) Cyklování: cyklů dle EN Klasifikace: EI 90 (vedw - hodw i oě S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti CE Osv dčení o stálosti vlastností: 1391-CPR-0092/2014 Pohon je instalován v izolovaném boxu, aby byla zaručena jeho provozuschopnost po dobu 30 min. p i teplot 400 C. BE 24(-ST) BLE 24(-ST) BE 230 BLE 230 ACTUATOR GRUNER: Klapky jsou ízeny systémem ZOTK. Klapka je standardn dodávána se servopohonem na pravé stran. V p ípad požadavku je možné dodat i v provedení se servopohonem na levé stran. Instalace: Možnosti zabudování klapek jsou uvedeny v tabulce 3. Rozm ry otvoru: A1 = A mm, B1 = B mm Ěpozor na místo pro servopohon viz. Obr. 1). Klapka musí být instalována ve vodováze a zachována její pravoúhlost. Po instalaci se musí listy pohybovat bez drhnutí. Servopohon a termoelektrické spoušt cí za ízení musejí být p ístupné. Provozní podmínky Bezchybná funkce klapek je zajišt na za t chto podmínek: a) Maximální rychlost proud ní vzduchu 15 m/s maximální podtlak do 1000 Pa nebo p etlak až do 500 Pa b) Klapky budou instalovány ve vzduchotechnickém potrubí tak, že se budou p estavovat do polohy "ZAV ENO" p i vypnutém ventilátoru, nebo uzav ené regulační klapce, umíst né mezi ventilátorem a požární klapkou. c) Rovnom rné rozložení proud ní vzduchu v celém prů ezu klapky Činnost klapek není závislá na sm ru proud ní vzduchu. Klapky mohou být umíst ny v libovolné poloze. Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých p ím sí. Klapky jsou určeny pro prost edí chrán né proti pov trnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek t ídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu, bez vody i z jiných zdrojů než z dešt a s teplotním omezením -20 až 50 C dle EN zm.a2. V p ípad osazení klapky elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků. Pro klapky mohou být použity následující servopohony: ACTUATOR BELIMO: 3 3

4 B1 B LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90 ROZMĚRY A HMOTNOSTI Obr. 1 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA HOT 400/30 s p írubou A1 A KEY: 1 strana B1, bez servopohonu 2 strana A1,A2, dolní / horní 3 listy, dolní / horní Tab. 1 A x B 4 listy, st edové 5 st edový list s osou ovládání 6 strana B2, se servopohonem LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA HOT 400/30 rozm ry a hmotnosti Seff [m 2 ] Servopohon A x B Seff [m 2 ] Servopohon A x B 7 ochranný kryt ovládání 8 ochranný kryt servopohonu 9 servopohon Hmotnosts Hmotnosts Hmotnosts Seff [m 2 ] Servopohon 200 x ,80 0,0098 BLE 500 x ,30 0,0257 BLE 800 x ,70 0,0416 BLE 200 x ,80 0,0290 BLE 500 x ,70 0,0761 BLE 800 x ,70 0,1232 BLE 200 x ,70 0,0483 BLE 500 x ,20 0,1266 BLE 800 x ,60 0,2049 BLE 200 x ,70 0,0675 BLE 500 x ,60 0,1770 BLE 800 x ,50 0,2865 BLE 200 x ,70 0,0868 BLE 500 x ,10 0,2275 BLE 800 x ,50 0,3682 BLE 200 x ,70 0,1060 BE 500 x ,50 0,2779 BE 800 x ,40 0,4498 BE 200 x ,70 0,1252 BE 500 x ,00 0,3283 BE 800 x ,30 0,5314 BE 300 x ,30 0,0151 BLE 600 x ,70 0,0310 BLE 900 x ,20 0,0469 BLE 300 x ,70 0,0447 BLE 600 x ,70 0,0918 BLE 900 x ,60 0,1389 BLE 300 x ,20 0,0744 BLE 600 x ,60 0,1527 BLE 900 x ,10 0,2310 BLE 300 x ,70 0,1040 BLE 600 x ,60 0,2135 BLE 900 x ,50 0,3230 BLE 300 x ,20 0,1337 BLE 600 x ,50 0,2744 BLE 900 x ,90 0,4151 BLE 300 x ,60 0,1633 BE 600 x ,50 0,3352 BE 900 x ,30 0,5071 BE 300 x ,10 0,1929 BE 600 x ,40 0,3960 BE 900 x ,80 0,5991 BE 400 x ,80 0,0204 BLE 700 x ,20 0,0363 BLE 1000 x ,70 0,0522 BLE 400 x ,70 0,0604 BLE 700 x ,70 0,1075 BLE 1000 x ,60 0,1546 BLE 400 x ,70 0,1005 BLE 700 x ,10 0,1788 BLE 1000 x ,50 0,2571 BLE 400 x ,70 0,1405 BLE 700 x ,60 0,2500 BLE 1000 x ,50 0,3595 BLE 400 x ,60 0,1806 BLE 700 x ,00 0,3213 BLE 1000 x ,40 0,4620 BLE 400 x ,60 0,2206 BE 700 x ,40 0,3925 BE 1000 x ,30 0,5644 BE 400 x ,60 0,2606 BE 700 x ,90 0,4637 BE 1000 x ,20 0,6668 BE Tab. 2 Klasifikace klapek odvodu kou e a tepla BRK-J/EI90/M dle EN EI 90 (vedw - hodw i oě S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti Instalace Stěna / strop Klasifikace Min. tloušťka [mm] Mimo stropní konstrukci EI 90 (hod i oě S1000C10000 HOT 400/30 AAmulti Ve stropní konstrukci 150 EI 90 (how i oě S1000C10000 HOT 400/30 AAmulti Ve stěnové konstrukci 100 EI 90 (vew i oě S1000C10000 HOT 400/30 AAmulti Ve sádrokartonové konstrukci 100 EI 90 (vew i oě S1000C10000 HOT 400/30 AAmulti Mimo stěnovou konstrukci EI 90 (ved i oě S1000C10000 HOT 400/30 AAmulti Mimo sádrokartonovou konstrukci EI 90 (ved i oě S1000C10000 HOT 400/30 A-A 4 4

5 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90 PROVEDENÍ A INSTALACE Tab. 3 PROVEDENÍ BRK-J/EI90/M Provedení BSK-J/EI/90 [AxB] se servopohonem BLE 230 (BE ).44 se servopohonem BLE 24 (BE 24-12).54 s komunikačním a napájecím za ízením.66 BKNE se servopohony BLE 24-ST (BE ST) Instalace LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI90/M/HOT je určena pro instalaci v systémech odvodu kou e a tepla dle EN Installace: Klapka - BRK-J/EIř0 je určena pro inatalaci ve vertikální nebo horizontální poloze s volitelnou polohou listů. Prostupy pro montáž klapek musí být provedeny tak, aby bylo zcela vyloučeno p enášení všech zatížení od požárn d lících konstrukcí na t leso klapky. Navazující vzduchotechnické potrubí musí být zav šeno nebo podep eno tak, aby bylo zcela vyloučeno p enášení zatížení od navazujícího potrubí na p íruby klapky. Mezera mezi osazenou klapkou a stavební konstrukcí musí být dokonale vypln na schváleným materiálem v celém jejím objemu. Pro zajišt ní pot ebného prostoru pro p ístup k ovládacímu za ízení je doporučeno, aby ostatní p edm ty byly od ovládacích částí klapky vzdálené minimáln 350 mm. Obr. 2: Pīíruba: Zabudování dvou a více klapek v jedné požárn d lící konstrukci Po dobu instalace je nutné zakrytím chránit ovládací mechanismus p ed poškozením a znečišt ním. T leso klapky se nesmí p i zazdívání deformovat. Po zabudování klapky nesmí list klapky p i otevírání, resp. zavírání drhnout o t leso klapky. Vzdálenost mezi požární klapkou a konstrukcí Ěst nou, stropemě musí být minimáln 75mm. Jestliže mají být zabudovány dv nebo více klapek v jedné požárn d lící konstrukci, musí být vzdálenost mezi sousedními klapkami minimáln 200 mm dle EN odstavec Obr. 3 P íruba BRK-J/EI90 5 5

6 Weichschott max Weichschott max LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90/M/HOT INSTALACE DO WEICHSCHOTTU Instalace do Weichschottu: Musí být dodrženy instalační pokyny výrobce Ěnap. HILTIě. Maximální rozm ry W x H =1650 x 2050 mm nebo W x H = 2050 x 1650 mm. Maximální vzdálenost od st ny klapky ke konstrukci je 400 mm. Weichschott max HILTI Weichschott: Použité materiály. Požární deska: HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 St rka: HILTI Firestop Coating CFS-CT Lepení desek: HILTI Acrylic Sealant CFS-S ACR Obr.4 Lamelová požární klapka BSK-J/EI90 instalace do Weichschottu (HILTI) osa vodorovn Weichschott max Obr. 5 Lamelová požární klapka BSK-J/EI90 instalace do Weichschottu (HILTI) osa svisle, servopohod dole nebo naho e 6 6

7 min.30 (Flange), max LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90/M/HOT INSTALACE VÍCE KLAPEK DO WEICHSCHOTTU Podmínky instalace vice klapek v jedné konstrukci: Musí být dodrženy instalační pokyny výrobce (nap. HILTIě. Kombinace klapek s vodorovnou a svislou osou listů je povolena. Maximální rozm ry W x H =1650 x 2050 mm nebo W x H = 2050 x 1650 mm. Maximální vzdálenost od st ny klapky ke konstrukci je 400 mm. Obr. 6 Instalace více klapek BSK-J/EI90 do Weichschottu s vodorovnou osou (HILTI) 200 Obr. 7 Instalace více klapek BSK-J/EI90 do Weichschottu se svislou osou (HILTI) 7 7

8 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90 ZABUDOVÁNÍ Pīehled zabudování: Lamelová klapka odvodu kou e a tepla BSK-J/EI90/M/HOT je testována dle EN Klapka odvodu kouīe a tepla BRK-J/EI90/M/HOT Rozměry A = mm B = mm CE certifikát CPR-0092/2014 Umístění Min. tloušťka [mm] Typ instalace Požární odolnost Obr. č: Tuhá stěnová konstrukce 100 Mokré zabudování Sádra nebo malta AA Suché zabudování Weichschott AA 10 Mimo tuhou stěnovou konstrukci 100 Suché zabudování Ucpávka - minerální vlna AA 11 Na tuhou stěnovou konstrukci 100 Suché zabudování Ucpávka - minerální vlna AA 12 Tuhá stropní konstrukce 150 Mokré zabudování Sádra nebo malta AA Suché zabudování Weichschott AA 14 Mimo tuhou stropní konstrukci 150 Suché zabudování Ucpávka - minerální vlna AA 15 Na tuhou stropní konstrukci 150 Suché zabudování Ucpávka - minerální vlna AA 16 Sádrokartonová stěna 100 Suché zabudování Weichschott AA 17 Mimo sádrokartonovou stěnu 100 Suché zabudování Ucpávka - minerální vlna AA 18 Na sádrokartonovou stěnu 100 Suché zabudování Ucpávka - minerální vlna AA 19 Vodorovné potrubí 1) Suché zabudování According to documentation AA 20 Svislé potrubí 1) Suché zabudování According to documentation AA 21 Na vodorovné potrubí 1) vodorovně Suché zabudování According to documentation AA 22 Na vodorovné potrubí 1) svisle Suché zabudování According to documentation AA 23 Na vodorovné potrubí 1) Suché zabudování According to documentation AA 24 Jednostranná šachtová stěna Suché zabudování Weichschott AA 25 Bez pīipojení na potrubí Tuhá stěnová konstrukce 100 Mokré zabudování Sádra nebo malta AA Suché zabudování Weichschott AA 27 Tuhá stropní konstrukce 150 Mokré zabudování Sádra nebo malta AA Suché zabudování Weichschott AA 29 Sádrokartonová stěna 100 Suché zabudování Weichschott AA 30 Tab. 4 P ehled zabudování klapky odvodu kou e a tepla BRK-J/EI90/M/HOT AA odpovídá EI 90 (vedw - hodw i oě S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti 1) Potrubí odvodu kou e a tepla multi (EN a EN ). 8 8

9 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA INSTALACE V TUHÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCI Inside solid walls LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA umíst ná v tuhé st nové konstrukci min. tloušťky 100 mm v sád e nebo malt Požární odolnost EIS ř0 Obr. 9 Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). 2 Sádra nebo malta (e.g. shrinkage crack-optimized fire resistant mortar) 3 Potrubí (EN a EN ) 4 Požární deska HILTI 5 Požární nát r HILTI 6 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm Příklad použitých materiálů*: 4 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 5 HILTI Firestop Coating CFS-CT * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. V tuhé stěnové konstrukci LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA umíst ná v tuhé st nové konstrukci min. tloušťky 100 mm ve Weichschottu Požární odolnost Obr. 10 Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT KŘ4. Prostor mezi kalciumsilikátovou deskou(5) a požární deskou musí být vypln n HILTI Acrylic Sealant CFS-S ACR. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). 2 Požární deska HILTI 3 Požární nát r HILTI 4 Potrubí (EN a EN ) 5 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm Příklad použitých materiálů*: 2 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 3 HILTI Firestop Coating CFS-CT * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. 9 9

10 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA- INSTALACE KLAPKY MIMO STĚNOVOU KONSTRUKCI Instalace klapky mimo stěnovou konstrukci Klapka instalovaná mimo st novou konstrukci min. tloušťky 100 mm - Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárn odolných desek - Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock nebo obdobným schváleným systémem. - Izolace s požární odolností Obr. 11 Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). Instalace klapky na stěnovou konstrukci Klapka instalovaná na st novou konstrukci min. tloušťky 100 mm - Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárn odolných desek - Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS ř0 nebo obdobným schváleným systémem. - Izolace s požární odolností EIS ř0 Obr. 12 Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). 2 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³ 3 Požární ochranná st rka tl.1 mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 15 mm o objemové hmotnosti Ř70 kg/m³ 5 Kamenná vlna pojená organickou prysky icí obsahující netoxickou kamennou drť jako chladivo, s požární odolností EIS ř0, min. objemová hmotnost 300 kg/m, tl. 60 mm a 120 mm 6 Vzduchotechnické potrubí na druhé stran navazující na potrubí multi (EN and ) 7 Potrubí (EN a EN ) 8 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm kg/m³ Thickness 40 mm Příklad použitých materiálů*: 2 Promapyr, Rockwool Steprock HD 3 Promastop - P, K 4 Promatect - H 5 Rockwool Conlit Ductrock, 2 x 60 mm thickness * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi

11 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA - INSTALACE V TUHÉ STROPNÍ KONSTRUKCI V tuhé stropní konstrukci Požární klapka umíst ná v tuhé stropní konstrukci min. tloušťky 150 mm v sád e nebo malt Požární odolnost Obr. 13 Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). 2 Sádra nebo malta (e.g. shrinkage crack-optimized fire resistant mortar) 3 Potrubí (EN a EN ) 4 Požární deska HILTI 5 Požární nát r HILTI 6 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm Obr. 14 Příklad použitých materiálů*: 4 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 5 HILTI Firestop Coating CFS-CT * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Prostor mezi kalciumsilikátovou deskou(5) a požární deskou musí být vypln n HILTI Acrylic Sealant CFS-S ACR. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). 2 Požární deska HILTI 3 Požární nát r HILTI 4 Potrubí (EN a EN ) 5 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm Příklad použitých materiálů*: 2 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 3 HILTI Firestop Coating CFS-CT * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi

12 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA - INSTALACE KLAPKY MIMO STROPNÍ KONSTRUKCI Instalace klapky mimo stropní konstrukci Klapka instalovaná mimo stropní konstrukci min. tloušťky 150 mm - Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárn odolných desek - Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock nebo obdobným schváleným systémem. - Izolace s požární odolností Obr. 15 Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). Instalace klapky na stropní konstrukci Klapka instalovaná na stropní konstrukci min. tloušťky 150 mm - Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárn odolných desek - Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS ř0 nebo obdobným schváleným systémem. - Izolace s požární odolností EIS ř0 Obr. 16 Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Prostor mezi kalciumsilikátovou deskou(5) a požární deskou musí být vypln n HILTI Acrylic Sealant CFS- S ACR. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). 2 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³ 3 Požární ochranná st rka tl.1 mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 15 mm o objemové hmotnosti Ř70 kg/m³ 5 Kamenná vlna pojená organickou prysky icí obsahující netoxickou kamennou drť jako chladivo, s požární odolností EIS ř0, min. objemová hmotnost 300 kg/m, tl. 60 mm a 120 mm 6 Vzduchotechnické potrubí na druhé stran navazující na potrubí multi (EN and ) 7 Potrubí (EN a EN ) 8 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm kg/m³ Thickness 40 mm Příklad použitých materiálů*: 2 Promapyr, Rockwool Steprock HD 3 Promastop - P, K 4 Promatect - H 5 Rockwool Conlit Ductrock, 2 x 60 mm thickness * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi

13 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA - INSTALACE V SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCI V sádrokartonové konstrukci konstrukci Požární klapka umíst ná v sádrokartonové konstrukci min. tloušťky 100 mm ve Weichschottu Požární odolnost Obr Požární deska HILTI 3 Požární nát r HILTI 4 Potrubí (EN a EN ) 5 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm Příklad použitých materiálů*: 2 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 3 HILTI Firestop Coating CFS-CT * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi

14 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLAS - INSTALACE KLAPKY MIMO SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCI Instalace klapky mimo sádrokartonovou konstrukci Klapka instalovaná mimo sádrokartonovou konstrukci min. tloušťky 100 mm - Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárn odolných desek - Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock nebo obdobným schváleným systémem. - Izolace s požární odolností Obr. 18 Prostor mezi t lesem klapky a oblozkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Prostor mezi kalciumsilikátovou deskou(5) a požární deskou musí být vypln n HILTI Acrylic Sealant CFS-S ACR. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). Instalace klapky na sádrokartonovou konstrukci Klapka instalovaná na sádrokartonovou konstrukci min. tloušťky 100 mm - Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárn odolných desek - Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS ř0 nebo obdobným schváleným systémem. - Izolace s požární odolností Obr. 19 Prostor mezi t lesem klapky a obložkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Prostor mezi kalciumsilikátovou deskou(5) a požární deskou musí být vypln n HILTI Acrylic Sealant CFS-S ACR. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN ). KEY: 2 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³ 3 Požární ochranná st rka tl.1 mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 15 mm o objemové hmotnosti Ř70 kg/m³ 5 Kamenná vlna pojená organickou prysky icí obsahující netoxickou kamennou drť jako chladivo, s požární odolností EIS ř0, min. objemová hmotnost 300 kg/m, tl. 60 mm a 120 mm 6 Vzduchotechnické potrubí na druhé stran navazující na potrubí multi (EN and ) 7 Potrubí (EN a EN ) 8 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm kg/m³ tl. 40 mm Příklad použitých materiálů*: 2 Promapyr, Rockwool Steprock HD 3 Promastop - P, K 4 Promatect - H 5 Rockwool Conlit Ductrock, 2 x 60 mm thickness * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi

15 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA INSTALACE DO POTRUBÍ LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA instalovaná do vodorovného potrubí odvodu kouīe a tepla multi (EN a EN ). Obr. 20 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA instalovaná do svislého potrubí odvodu kouīe a tepla multi (EN a EN ). Obr Potrubí (EN and EN ) 3 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm kg/m³ tl. 40 mm 4 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm kg/m³ tl. 40 mm Prostor mezi t lesem klapky a obložkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT KŘ4. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN )

16 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA INSTALOVANÁ NA STĚNU VODOROVNÉHO POTRUBÍ LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA instalovaná na stěnu vodorovného potrubí multi (EN a EN ) - vodorovně. Obr. 22 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA instalovaná na stěnu vodorovného potrubí multi (EN a EN ) ) - svisle. Obr Potrubí ĚEN and EN ) 3 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm kg/m³ tl. 40 mm Prostor mezi t lesem klapky a obložkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT K84. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN )

17 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA INSTALOVANÁ NA STĚNU SVISLÉHO POTRUBÍ LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA instalovaná na stěnu svislého potrubí multi (EN a EN ). Obr Potrubí ĚEN and EN ) 3 Izolace kalciumsilikátovými deskami min. objemová hmotnost 450 kg/m³ tl. 40 mm kg/m³ tl. 40 mm Prostor mezi t lesem klapky a obložkami z kalcium silikátových desek musí být vypln n lepidlem PROMAT KŘ4. Spojení klapky s potrubím musí odpovídat pīedpisům výrobce potrubí a EN a EN )

18 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90 TECHNICKÉ ÚDAJE Tlaková ztráta Tlaková ztráta výpočtem: Tab. 6 p [Pa] tlaková ztráta v [m.s -1 ] rychlost proud ní ve jmenovitém prů ezu klapky ρ [kg.m -3 ] hustota vzduchu kg/m³ ξ [-] součinitel místní tlakové ztráty A [m²] efektivní plocha m² V [m³.h -1 ] objemový průtok m³/h Součinitel místní tlakové ztráty ξ pro klapku BRK-J/EI90 A x B ,453 1,439 1,418 1,400 1,383 1,372 1,349 1,335 1, ,417 1,383 1,349 1,317 1,261 1,255 1,223 1,192 1, ,383 1,335 1,261 1,239 1,192 1,143 1,106 1,065 1, ,349 1,261 1,223 1,162 1,106 1,091 1,001 0,953 0, ,317 1,239 1,162 1,093 1,027 0,965 0,906 0,852 0, ,261 1,192 1,106 1,027 0,953 0,884 0,884 0,773 0, ,252 1,143 1,091 0,965 0,884 0,840 0,778 0,731 0,628 Objednávkový klíčř BRK J / EI90 / A x B / M / HOT HOT 400/30 Provedení dle tab.2 Multi úsek jmenovitý rozm r Požární odolnost EI 90 (vedw - hodw i oě S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti Typ 18 18

19 MANDÍK, a.s. Dobøíská Hostomice Èeská republika Tel.: Fax: , E Mail: Výrobce si vyhrazuje právo na zmìny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na

LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90. Obsah:

LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90. Obsah: LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 Obsah: LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 - POPIS... 2 LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 4 LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 PROVEDENÍ A INSTALACE...

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8 ... 3... 3 Příklady instalace... 4 Příruby... 7 Přesah klapek... 8... 8... 10... 11... 11 2 Klapky odvodu kouře a tepla - multi jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které umožňují

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - multi SEDM (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek PKTM 90PM byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

022/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III

022/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... Příklady zabudování

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pro "REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU - ČTYŘHRANNÝ RPMC-K" (dále jen REGULÁTOR). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... 5 Příklady zabudování

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry A hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry A hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - multi MSD (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci 40

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých anemostatů stavitelných (dále jen anemostatů) VASM 315, 400, 630. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek...

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis... 2

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí stropních, lamelových, kruhových anemostatů (dále jen anemostatů) ALKM 250, 300, 400, 500, 600. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM 90 (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH TĚSNÝCH RKKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKALM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVDM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí malých průměrů s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VAPM 125, 160, 200, 250, 315, 400 a stropních vířivých

Více

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění...

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití lamelových požárních klapek FDML. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování,

Více

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění...

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití lamelových požárních klapek FDML. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Akustické hodnoty... 68

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Akustické hodnoty... 68 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM III (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení dýz s dalekým dosahem (dále jen dýz) DDM II. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2.

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 19

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 19 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek PKTM 90PM byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek PKTM 90 byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci

Více

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry...

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení velkoplošných vyústí (dále jen vyústí) VPVM - K 400, 600, 800, 1000, 1200, 1480, VPVM - S 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, VPVM

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM / CFDM-V (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM / CFDM-V (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TALÍŘOVÝCH VENTILŮ" (dále jen ventilů) TVPM pro přívod vzduchu a TVOM pro odvod vzduchu 80, 100, 125, 150, 160, 200. Platí pro výrobu,

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Hlukové údaje Materiál Kontrola...

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Hlukové údaje Materiál Kontrola... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití čtyřhranných klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS-L (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu,

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových vyústek (dále jen vyústek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 10

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití kruhových klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS-R (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu,

Více

1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 8. 4. Rozměry, hmotnosti... 11. 5. Umístění a zabudování...

1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 8. 4. Rozměry, hmotnosti... 11. 5. Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMD (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Těsnost klapky Údaje o hluku Materiál...

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Těsnost klapky Údaje o hluku Materiál... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití přetlakových zpětných klapek NKTM (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení velkoplošných vyústí (dále jen vyústí) VPVM - K 400, 600, 800, 1000, 1200, 1480, VPVM - S 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, VPVM

Více

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení Kouřové klapky 3 DKIR-1, DKIS-1 1396 - CPD - 0058 Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek Velikost Vybavení klapky Velikost Vybavení klapky Popis Kouřová klapka DKI (dále jen klapka) je prvek ve

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

12. Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty Materiál

12. Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty Materiál Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM III (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Tlaková ztráta klapky Hlukové údaje Záruka... 26

Tlaková ztráta klapky Hlukové údaje Záruka... 26 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMS (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod POPIS VÝROBKU TYPICKÉ PROVEDENÍ Protipožární pásky Protecta Pipe Wrap zajišťují požární odolnost protipožárních stěn a stropů, která byla narušena procházejícími plastovými

Více

TPM 075/09 Změna 2. PLATÍ OD: 3.8.2011 NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III

TPM 075/09 Změna 2. PLATÍ OD: 3.8.2011 NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III TPM 075/09 Změna 2 PLATÍ OD: 3.8.2011 NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí se štěrbinovým výtokem (dále jen vyústí). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II.

Více

KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI

KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI 96 - CPR - 0 DKIS-MA NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! CZ - Originál Návodu na montáž, obsluhu a údržbu / PP-5_060

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústek pro kruhové potrubí (dále jen vyústek) jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK25 - MP3. Certifikát č CPR-1045 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK25 - MP3. Certifikát č CPR-1045 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK25 - MP3 Certifikát č. 1812-CPR-1045 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace 4 Popis... str. 4 Všeobecné údaje...

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových mřížek (dále jen mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek s pevnými lamelami pod úhlem 45 (dále jen vyústek) jednořadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu,

Více

Dýzy jsou vyrobeny z hliníku a jsou práškově lakované v odstínu RAL9010 (lesk).

Dýzy jsou vyrobeny z hliníku a jsou práškově lakované v odstínu RAL9010 (lesk). Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení dýz s dalekým dosahem (dále jen dýz) DDME. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. Popis... 3 Materiál

Více

POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ

POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2Gc dle ČSN EN 13463-1:2009; ČSN EN 13463-5:2012 PKTM 90 Klapka s požární odolností (konstrukce pozink nebo nerez plech bodově svařovaný) PKTM 120 Klapka s požární

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pásů stěnových mřížek (dále jen pásů mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2.

Více

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2Gc dle ČSN EN 13463-1:2002; ČSN EN 13463-5:2004 NÁVOD K POUŽITÍ

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300Pa. Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300Pa. Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK45-500 Pa / 300Pa Certifikát č. 1812-CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace... str. 4 Popis... str. 4 Všeobecné

Více

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2/2G c TX TX dle teploty vzdušiny dle ČSN EN 13463-1:2009;

Více

Požární klapka cartridgerová PKI-C

Požární klapka cartridgerová PKI-C cartridgerové Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika VzduchovéPožární clony klapky Tunelové ventilátory Požární klapka cartridgerová PKI-C Požární odolnost EI60S, EI90S

Více

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Katalogový list Strana:1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Chladící kotouč 2. Oběžné kolo 8. Elektromotor 3. Sací komora 9. Regulační klapka 4.

Více

GZ60. Estetická požární mřížka s požární odolností 60 minut pro stěny, podlahy a dveře. G2-C 09/2011

GZ60. Estetická požární mřížka s požární odolností 60 minut pro stěny, podlahy a dveře.   G2-C 09/2011 GZ60 Estetická požární mřížka s požární odolností 60 minut pro stěny, podlahy a dveře. cs Rf-Technologies nv Lange Ambachtstraat 40 960 Oosterzele Belgium Tel +32 9 362 31 71 Fax +32 9 362 33 07 info@rft.be

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 číslo prohlášení: DoP84_PKI-ATEX_D_CZ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 číslo prohlášení: DoP84_PKI-ATEX_D_CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 číslo prohlášení: DoP84_PKI-ATEX_D_CZ 1396-CPD-0061, 62 1396-CPR-0076, 77 FTZU 13 ATEX 0046 FTZU 14 ATEX 0127X 1.

Více

1. Popis... 2. 2. Provedení... 2. 3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Zabudování a umístění... 4. 5. Základní parametry... 5. 6. Základní parametry...

1. Popis... 2. 2. Provedení... 2. 3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Zabudování a umístění... 4. 5. Základní parametry... 5. 6. Základní parametry... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

EK-JZ. Homepage > VÝROBKY > Ochrana proti požáru a kouři > Protikouřové klapky > EK-JZ

EK-JZ. Homepage > VÝROBKY > Ochrana proti požáru a kouři > Protikouřové klapky > EK-JZ EK-JZ PRO POUŽITÍ V NUCENÝCH SYSTÉMECH ODVODU KOUŘE, PŘETLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH A PŘIROZENÝCH SYSTÉMECH ODVODU KOUŘE A TEPLA, ROVNĚŽ PRO DODATEČNOU DODÁVKU VZDUCHU Čtyřhranné klapky pro odvod kouře s funkcí

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. KRUHOVÉ, SÉRIE WH Pa. Certifikát č CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. KRUHOVÉ, SÉRIE WH Pa. Certifikát č CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY KRUHOVÉ, SÉRIE WH25-500 Pa Certifikát č. 1812-CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace... str. 4 Popis... str. 4 Všeobecné údaje...

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300 Pa. Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300 Pa. Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK45-500 Pa / 300 Pa Certifikát č. 1812-CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace... str. 4 Popis... str. 4 Všeobecné

Více

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMC (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

KOUŘOVÉ KLAPKY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU. Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU!

KOUŘOVÉ KLAPKY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU. Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! DKIR-1 & DKIS-1 PP-52_201602 1 / 10 KOUŘOVÉ KLAPKY 1396 - CPD - 0058 Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! CZ

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 4

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 4 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "Lineární štěrbinové vyústě SDL". Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.. Popis.... Provedení...

Více

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD K272V.cz Firewin systémy 07/2016 K272V.cz Vzduchotechnické potrubí z desek Knauf VERMIBOARD Vzduchotechnické potrubí Požární odolnost Tloušťka desek Vermiboard Světlý průřez Hmotnost desky Hmotnost potrubí

Více

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMD (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování Logistické údaje Záruka... 10

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování Logistické údaje Záruka... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí se štěrbinovým výtokem (dále jen vyústí). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 březen 2010 KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 EI 30 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE KRUHOVÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ CHARAKTERISTIKA: Systém protipožární ochrany KNAUF INSULATION FIRESTOP je určen pro kruhové

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory DKI. Kouřové klapky - single, multi

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory DKI. Kouřové klapky - single, multi Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory DKI Kouřové klapky - single, multi 2 Kouřové klapky Požární technika - související výrobky

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry, hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 6 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry, hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 6 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Obr. 1 Hlavní části uzávěrů

Obr. 1 Hlavní části uzávěrů KATALOGOVÝ LIST KM 0512/08 UZÁVĚRY VZDUCHOTĚSNÉ 200 až 1500 Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 9 Uzávěry vzduchotěsné 200 až 1500 pro jaderné elektrárny (dále jen uzávěry) jsou určeny

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. PKI nové instalace mimo PDK

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. PKI nové instalace mimo PDK Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory PKI nové instalace mimo PDK 2 Požární klapky Instalace na/mimo požárně dělící konstrukci

Více

RADY A DOPORU ENÍ CZ 9 96 INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

RADY A DOPORU ENÍ CZ 9 96 INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA RADY A DOPORU ENÍ INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA 2 CZ 9 96 HLAVNÍ PARAMETRY Prostorový rozm r Díly Odk. Mn. Díly spot ebi e 1 2 2.1 2.2 8 9 1 Reduk ní p íruba ø 150-120 mm 14 Odk. Mn. Díly k instalaci 11 11a

Více

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLACE TECHNICKÉ IZOLACE TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS KÓD VÝROBKU CERTIFIKÁT OBLAST POUŽITÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky 2016-04

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky 2016-04 ntilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Požární klapky 206-04 2 Požární klapky Požární technika - související výrobky PKI2-S-Ex, PKI2-R-Ex

Více