Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program 2012-2015"

Transkript

1 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program Pohádky naší babičky č.j.msh/296/12 Motto: Ukážu ti,co potřebuješ vědět. To ti pomůže,nebo taky ne,podle toho, jak s tím naložíš. Sokrates Program projednán na pedagogické radě dne Účinnost od na období 3 let s pravidelnou aktualizací. Zpracovala: Uršula Kubíková ředitelka MŠ

2 Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace, program dne Řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Školní řád mateřské školy 4. Organizace vzdělávání Vnitřní organizace školy Kritéria přijímání dětí do mateřské školy Charakteristika tříd 5. Charakteristika vzdělávacího programu Idea ŠVP Integrované bloky a témata Vzdělávací cíle a záměry Metody a formy práce 6. Vzdělávací obsah(tématické celky) 7. Doplňující programy a další aktivity Zájmové kroužky Akce pro rodiče ve spolupráci se SRPŠ Akce pro veřejnost Spolupráce se základní školou Spolupráce s FIT centrem Gambare Spolupráce s dalšími organizacemi a spolky 8. Přehled evaluační činnosti Oblasti evaluace a hodnocení Evaluace na úrovni školního programu Evaluace na úrovni třídy Hodnocení pedagoga v rámci školy 9. Analýza uplynulého školního roku

3 Ad 1. Identifikační údaje Název a adresa školy :Mateřská škola Olomouc,příspěvková organizace Herrmannova 510/1, Olomouc Odloučené pracoviště :Mateřská škola Baarova 5,Olomouc - Chomoutov Zřizovatel :Statutární město Olomouc Právní forma : příspěvková organizace IČO : Ředitelka školy :Uršula Kubíková Zástupkyně MŠ Herrmannova :Libuše Pluháčková Zástupkyně MŠ Baarova :Naděžda Kelnarová Sídlo příspěvkové org. : Herrmannova 510/1, Olomouc Telefon :MŠ Herrmannova MŠ Baarova Výdejna stravy skolka ms-herrmannova.cz Internetové stránky : Počet pedagog.pracovnic : MŠ Herrmannova 10 MŠ Baarova - 4 Počet provoz. pracovnic : MŠ Herrmannova 3 MŠ Baarova - 1 Počet zam.výdejny stravy : 2 Stravu zajišťuje :Školní jídelna při ZŠ Řezníčkova 1, Olomouc Tel: Platnost dokumentu : Vypracovala : Uršula Kubíková,ředitelka MŠ a kolektiv Přílohu vypracovala : Naděžda Kelnarová, zástupkyně MŠ Baarova Podpis ředitelky školy: Razítko školy

4 Ad 2.Obecná charakteristika školy Mateřská škola Herrmannova byla vybudována a dána do provozu v září roku 1983, jako součást veřejné vybavenosti na sídlišti Lazce v Olomouci. Na přelomu let 2011 a 2012 byla v rámci projektu energetických opatření celá budova zateplena a opatřena novou nápaditou fasádou včetně dokončení výměny všech původních oken za plastová a opravy střech. Nachází se na břehu řeky Moravy v klidné části s výhledem na Klášterní Hradisko, je obklopená velkou školní zahradou a v blízkosti se nachází dostatek volné přírody. V současné době obsahuje mateřská škola 5 oddělení s kapacitou 28 dětí starších 3 let v jednom oddělení,tj.celkem 140 dětí. Každé oddělení má samostatnou šatnu, třídu, hernu, přípravnu stravy, šatnu a sociální zařízení pro personál. Jednotlivé pavilóny jsou navzájem propojené chodbou. Do každého oddělení je samostatný vchod. Ad 3.Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinám i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběžně obnovováno, doplňováno a plně využíváno. Vše je umístěno tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát a zpět ukládat. Pro využívání jsou stanovena pravidla pro pedagogy i děti. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě interiéru školky, tak, aby dětské práce mohli obdivovat rodiče i ostatní návštěvníci školky. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, která byla v roce 2003 přebudována podle projektu Hřiště bílé velryby. Nachází se zde řada netradičních prvků, které dětem umožňují rozmanité aktivity. Nechybí velké pískoviště, houpačky, skluzavky, polezové stěny a v horkých dnech nejoblíbenější vodotrysk. Školní zahrada je v odpoledních hodinách, víkendech, svátcích i prázdninách volně přístupná veřejnosti. Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.

5 Životospráva Strava se do MŠ dováží 2 krát denně ze školní jídelny ZŠ Řezníčkova. Z přivezených termoportů se strava připravuje ve výdejně. Výdej obědů zajišťuje školnice a p.učitelky v jednotlivých odděleních. Děti mají v průběhu dne k dispozici dostatek tekutin. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsoben počasí a kvalitě ovzduší. Při silném mrazu (od -10st.C), silném větru a dešti a při inverzi se pobyt venku nerealizuje a jsou zařazeny náhradní činnosti. Pro pobyt venku se využívá jak školní zahrada, tak okolí mateřské školy, hřiště, louky aj. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Děti odpočívají na hygienicky atestovaných lehátkách, každé dítě má své lůžkoviny označené značkou. Lehátka denně připravuje paní školnice. Pro děti s nižší potřebou spánku je po 30-ti minutovém odpočinku při poslechu pohádek nebo relaxační hudby nabídnut náhradní program formu zájmových kroužků, kreativního tvoření nebo individuálního programu. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Psychosociální podmínky Děti i dospělí se v prostředí mateřské školy mají cítit dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost adaptovat se na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoli projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je přiměřeně vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Děti se samy podílejí na stanovení pravidel chování tak, aby se cítily v kamarádském prostředí spokojeně. Pedagogický styl, způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikaci pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí je nepřípustná.

6 Je počítáno s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodování dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patalogických jevů u dětí). Organizace, Program dne Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí na aktuální potřeby a změny. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí a soukromí. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společenských činností v středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně, apod. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Program dne: 6,30 8,30 příchod dětí, spontánní činnosti dle volby dětí, individuální činnosti, úklid, hygiena 8,30 9,00 pohybová aktivita, hygiena 9,00 9,20 svačina 9,20 9,50 společná aktivita řízené činnosti 9,50 11,50 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,50 12,30 převlékání, hygiena, oběd

7 12,30 14,30 hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, individuální program 14,30 15,00 oblékání, hygiena, odpolední svačina 15,00 16,30 hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení Tento program lze vhodně pozměnit podle různých situací s ohledem na počasí, zájem dětí a nabízené aktivity (např.kulturní akce, sportovní akce, saunování, předplavecký výcvik, aj) Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou i s jinými organizacemi. Personální a pedagogické zajištění Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Dále se vzdělávají. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Speciální služby, jako je logopedie, rehabilitace nebo péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Učitelky mateřských škol jsou kompetentní: vést dítě tak, aby mohlo získat a rozvíjet své sebevědomí a sebedůvěru, aby bylo relativně samostatné, nebálo se odlišovat, aby dokázalo být samo sebou, uplatňovat své schopnosti, potřeby a svou vůli uspokojovat citové potřeby dítěte, posilovat jeho pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost ve vztahu ke svému okolí, rozvíjet jeho estetický vztah ke světu vytvářet podmínky k tomu, aby se každé dítě učilo žít ve společnosti ostatních, aby dokázalo navozovat a udržovat vztahy s ostatními, aby se

8 učilo spolupodílet se, získalo pocit sounáležitosti, mělo porozumění pro potřeby jiných a dokázalo se prosazovat s ohledem na druhé dbát na rozvoj vyjadřovacích schopností a komunikativních dovedností každého dítěte podporovat fyzické zdraví, zdatnost dítěte, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj zdravých životních návyků a postojů, rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k ochraně jeho zdraví a bezpečnosti uspokojovat zvídavost dítěte a motivovat je k dalšímu učení, zprostředkovávat mu elementární poznatky o světě, pomáhat mu orientovat se v běžných životních situacích, v základních mravních a životních hodnotách podporovat rozvoj intelektu dítěte i jeho dalších schopností a dovedností potřebných k učení a dalšímu vzdělávání

9 MŠ Hermannova školní rok 2012/2013 aprobace: Pedagogické pracovnice: Kubíková Uršula ředitelka - ÚSO předškolní pedagogika Pluháčková Libuše zástupkyně řed.- ÚSO předškolní pedagogika,tč.studium na VŠ spec.pedagogika Doležel Jan,Bc. - ÚSO předškolní pedagogika,tč.studium na VŠ UP Olomouc, fakulta TV Kopečná Renáta -ÚSO předškolní pedagogika tč.studium na VŠ UP Olomouc, fakulta TV Kudličková Vendula,Mgr. -VŠ předškolní pedagogika,spec. Navrátilová Iveta - ÚSO předškolní pedagogika Sládečková Hana,Mgr. -VŠ UP Olomouc, pedagogika předškolního věku Stránělová Karla,Bc. -VŠ UP Olomouc, pedagogika předškolního věku Tesaříková Hana - ÚSO předškolní pedagogika Vondráčková Eva - ÚSO předškolní pedagogika Provozní pracovnice: Panáčková Romana Benešová Emília Sedláčková Hana - školnice - uklizečka - uklizečka Zaměstnankyně výdejny stravy MŠ Herrmannova: Dvořáková Marcela ( + péče o prádlo) Riedlová Zuzana ( + hospodářka ) Zaměstnanci pečující o školní zahradu MŠ Herrmannova: Bureš Pavel,Ing. Tomášková Marie MŠ Baarova - školní rok 2012/ aprobace: Pedagogické pracovnice: Kelnarová Naděžda zástupkyně řed. na odloučeném pracovišti - ÚSO předškolní pedagogika Crháková Miluše - ÚSO předškolní pedagogika Navrátilová Eva - ÚSO předškolní pedagogika Štenclová Ladislava - ÚSO předškolní pedagogika Provozní pracovnice: Tkadlecová Monika školnice

10 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči má panovat oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Mohou se podílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Pedagogové pravidelné informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Hledají společná řešení při výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. V mateřské škole Herrmannova pracuje výbor SRPŠ. Výborové schůzky se budou konat každé první úterý v měsíci ve 3.třídě mateřské školy od 16,00 hodin. Z jednotlivých tříd se budou účastnit zástupci třídní důvěrníci, kteří budou zastupovat svými podněty a připomínkami názory ostatních rodičů. Rovněž přístup veřejnosti na tyto schůzky je žádoucí. Spolupráce se SRPŠ při MŠ Herrmannova Členské schůzky: září : -volba nového představenstva, třídních důvěrníků -odsouhlasení výše členských příspěvků -plán práce na školní rok -organizační pokyny leden : červen : -pololetní hodnocení práce -připravenost dětí na vstup do ZŠ účast zástupců ZŠ Demlova,Komenia -plán akcí na II.pololetí -závěrečné hodnocení práce MŠ -rozloučení s předškoláky

11 ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Herrmannova 1 v Olomouci pro školní rok 2012 / Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 let. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy a odbor školství Statutárního města Olomouce. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku takto: 1.tř.- Motýlci (4 5leté děti p.uč.mgr.sládečková Hana,p.uč.Bc.Stránělová Karla 2.tř.-Draci ( 5,5-6,5 leté děti) p.uč. Bc.Doležel Jan, p.uč.kopečná Renáta 3.tř.-Berušky ( 3 4 leté děti) p.řed.kubíková Uršula, p.uč.tesaříková Hana 4.tř.-Veverky (3 4leté děti) p.uč.pluháčková Libuše, p.uč Navrátilová Iveta 5.tř.-Žabky (5 6 leté děti) - p.uč.mgr.kudličková Vendula, p.uč Vondráčková Eva 2. Paní učitelky zajišťují výchovně vzdělávací práci. Řídí se pracovním řádem a Školním vzdělávacím programem mateřské školy vypracovaným na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 3. Do mateřské školy mohou docházet jen zdravé děti. Onemocní-li dítě, jsou rodiče povinni vyhledat lékařskou péči a dítě do mateřské školy nedávat. Při výskytu infekční nemoci v rodině jsou rodiče povinni ihned informovat mateřskou školu. 4. Provoz mateřské školy je v době od 6,30 do 16,30 hodin. Od 6,30 hodin jsou v provozu přízemní třídy (tj. Motýlci, Berušky, Žabky). V dalších třídách začíná provoz od 7,00 hodin. Odpolední provoz je u Berušek do 16,30 hodin, v ostatních třídách do 16,00 hodin. Rodiče jsou povinni předat dítě paní učitelce osobně do třídy a včas si dítě vyzvednout. V případě, že dítě do MŠ přivádí, nebo vyzvedává jiná osoba, doplňte údaje do přílohy evidenčního listu. Nenechávejte děti bez dozoru na zahradě mateřské školy! 5. Je vhodné přivádět dítě do MŠ do 8,00 hodin. Každé dítě má svou značku. Zejména u mladších dětí je nutno označit oblečení a obutí jménem dítěte. Oblékejte děti přiměřeně k počasí. 6. Pomáhejte nám vést děti k samostatnosti, dbejte, aby mělo pořádek ve svých věcech. Dítě, které začíná navštěvovat MŠ by mělo samostatně jíst a používat WC. Veďte děti k čistotě, kázni, zdvořilosti, pracovitosti a pravdomluvnosti. Buďte dětem dobrým vzorem, spolupracujte s p.učitelkami. 7. Stravování zajišťuje školní jídelna při ZŠ Řezníčkova. Stravné se hradí předem, a to složenkou, nebo převodem z Vašeho účtu. Při nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit den předem do 8,30 hodin v mateřské škole, popřípadě telefonicky ve školní jídelně. V případě, že dítě nebude včas odhlášeno, jste povinni stravu uhradit a oběd si v MŠ vyzvednout do 12,30 hodin do vlastního jídlonosiče. Přihlašování po nepřítomnosti musí být provedeno rovněž den předem, jinak bude dítě přijato pouze s vlastní stravou. Využívejte v těchto případech telefon do školní výdejny číslo , nebo do školní jídelny na ZŠ Řezníčkova - číslo

12 8. Výše školného byla stanovena pro školní rok 2012/20123na částku 500,- Kč za každý kalendářní měsíc. Způsob úhrady je v hotovosti ve vypsaném termínu v daném měsíci. Děti, které navštěvují MŠ pouze 4 hodiny denně, hradí školné ve výši 290,-Kč; děti.které navštěvují MŠ pouze 5 dnů v měsíci (před dovršením 3 let veku) hradí školné ve výši 330,-Kč. Pokud je dítě nepřítomno v MŠ ze zdravotních důvodů déle než 1 měsíc, je možné zpětně požádat na stanoveném formuláři o vrácení 50% školného. V případě, že rodina pobírá jakékoli sociální dávky, má možnost na stanoveném formuláři požádat o osvobození od úhrady školného. Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, budou po dobu před nástupem hradit 50% školného každý měsíc. Zmíněné formuláře v případě potřeby vyžádejte ve své třídě. 9. Dotazy, připomínky nebo pohovory o Vašem dítěti je možno provádět denně s paní učitelkou, popř.u ředitelky MŠ mimo přímou výchovnou práci ( nejlépe v době od 13,00 hodin, nebo po 16,00 hodině). V zájmu dobré spolupráce rodiny a mateřské školy navštěvujte pravidelné schůzky SRPŠ, třídní schůzky, pečlivě sledujte vývěsky s informacemi, popř. se zúčastněte výborové schůzky SRPŠ, která se bude konat v pravidelných měsíčních intervalech. 10. Školní rok 2012/2013 začíná v pondělí , končí v pátek Podzimní prázdniny s omezeným provozem budou ve čtvrtek a v pátek V období vánočních prázdnin,tj. od soboty do středy bude mateřská škola uzavřena. V době jarních prázdnin, tj. od do bude omezený provoz podle potřeb rodičů. Provoz o letních prázdninách bude zajištěn takto: : MŠ Zeyerova : MŠ Baarova, Olomouc Chomoutov :a mateřská škola uzavřena bez náhradní MŠ : MŠ Petřkova, Olomouc - Černovír : MŠ Herrmannova Telefon : Mateřská škola Hermannova Školní výdejna Herrmannova Školní jídelna Řezníčkova Číslo účtu MŠ : / 0800 u České spořitelny a.s. Olomouc Uršula Kubíková, ředitelka MŠ

13 Ad 4.Organizace vzdělávání Vnitřní organizace školy - školní rok 2012/2013 Počet tříd, věkové složení, pracovníci MŠ Herrmannova 1.tř.- Motýlci (4-5leté děti) p.uč.mgr.sládečková Hana, p.uč.bc.stránělová Karla 2.tř.-Draci (5,5-6,5 leté děti) p.uč. Bc.Doležel Jan, p.uč.kopečná Renáta 3.tř.-Berušky (3-4 leté děti) p.řed.kubíková Uršula, p.uč.tesaříková Hana 4.tř.-Veverky (3-4leté děti) p.uč.pluháčková Libuše, p.uč Navrátilová Iveta 5.tř.-Žabky (5-6 leté děti) p.uč.mgr.kudličková Vendula, p.uč Vondráčková Eva MŠ Baarova - školní rok 2012/ třída: 3-4,5 leté 2.třída:4,5-6 leté p.uč.štenclová Ladislava, p.uč.navrátilová Eva p.uč.kelnarová Naděžda, p.uč.crháková Miluše Tvorba životního a pracovního prostředí Bezpečnost a.hygiena prostředí: odpovídá: termín: -proškolení zaměstnanců Pracovní řád ředitelka září Proškolení zaměstnanců:bozp,po ředitelka leden - dodržování pokynů o ochraně objektu před vloupáním, uzamykání budovy, řádné uzavření oken všichni denně - používat ochranný pracovní oděv a obuv všichni denně - nenechávat volně položené čistící prostředky provozní denně - uzavírat vodovodní baterie všichni denně - případné závady hlásit ihned ředitelce všichni dle potřeby - provést prověrku BOZP řed.,školnice říjen Vybavení a údržba interiéru a exteriéru školy: - péče o květiny provozní dle potřeby - péče o školní zahradu pověření pracovníci duben-říjen

14 Kritéria přijímání dětí do mateřské školy Ředitelka Mateřské školy Olomouc, příspěvkové organizace,herrmannova 1 v Olomouci, jejíž odloučeným pracovištěm je Mateřská škola Baarova 5 v Olomouci Chomoutově stanovuje kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí: 1. Děti předškolního věku. 2. Děti rodičů, kteří jsou již zaměstnaní. 3. Děti rodičů, kteří přinesli k přihlášce potvrzení od zaměstnavatele o nástupu do práce. 4. Děti rodičů, kteří uvedli, že nastupují do zaměstnání, ale potvrzení nepřinesli, protože si zaměstnání teprve budou hledat. 5. Děti umístěné v jiné MŠ a žádají o převod do naší MŠ. 6. Děti rodičů, kteří jsou na další mateřské dovolené. 7. Děti rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené a chtějí dítě zařadit pouze na dopolední provoz (4 hodiny denně). Pokud bude více žádostí na rozhodujícím stupni kritéria o přijetí, bude přijato dítě věkově starší.

15 Charakteristika tříd ve školním roce 2012/2013 MŠ Herrmannova 1.třída: 4 5leté rozvoj schopností, dovedností, poznatků,postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním 2.třída: 5,5 6,5leté 3.třída: 3 4leté 4.třída: 3-4leté 5.třída: 5 6leté potřebám a možnostem dané třídy a skupiny dětí dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální MŠ Baarova 1.třída: 3-4,5leté 2.třída:4,5-6leté adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky rozvoj schopností, dovedností, poznatků,postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním potřebám a možnostem dané třídy a skupiny dětí, dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální

16 Ad 5.Charakteristika vzdělávacího programu Idea ŠVP Pohádky naší babičky Idea ŠVP mateřské školy Herrmannova v Olomouci vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, z dlouhodobých cílů a úkolů z dřívějších období, současně z poznatků pedagogických pracovnic a hlavně z potřeb dětí. Hlavní snahou je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a přirozenou životní perspektivu. Školní vzdělávací program respektuje přirozená práva a potřeby dítěte, podporuje jeho osobnostní rozvoj, umožňuje mu porozumět okolnímu světu, učí je žít mezi lidmi, probouzí jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. Základní principy ŠVP jsou respektování rozdílných potřeb dětí jako subjektů výchovy a vzdělávání, vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzdělávacího prostředí, rovnováha mezi sociálním rozvojem dítěte, vyrovnávání podmínek pro všechny děti včetně skupin sociálně, ekonomicky, zdravotně, etnicky či jazykově znevýhodněných. K podstatným rysům našeho ŠVP patří osobnostní a sociální výchova zaměřená k pozitivnímu sebepojetí dítěte, ke spolupráci, rozhodování a odpovědnosti. Důležitými komponenty jsou citové a morální aspekty. Integrované bloky a témata 1.téma : Pohádka o klukovi z plakátu. - moji kamarádi, každý jsme jiný - cestování, vzpomínáme na dovolenou - multikulturní společenství - voda, vodička, od pramene k moři 2.téma: 3.téma: 4.téma: Pohádka o ovocnáčkovi. - dozrávání plodin a plodů - na poli - na zahradě - v lese Pohádka o Kaštánkovi a stromových skřítcích. - barevný podzim, stromy, keře - co umí vítr a déšť - moje tělo a zdraví - když kamarád stůně Pohádka o vánočním stromečku. - mikulášování - těšíme se na vánoce - dárkování

17 5.téma: 6.téma: 7.téma: 8.téma: 9.téma: 10.téma: Pohádka o zimní královně. - zimní příroda, zimní počasí - zimní sporty a hry - jak přečkají zimu zvířata, zimní spánek - ptáci v zimě Pohádka o kašpárkovi. - z pohádky do pohádky - masopust - čím budu (profese, zaměstnání) Pohádka o zvědavé sněžence. - jaro v trávě - jaro na zahrádce - velikonoční radovánky Pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat. - kdo žije na dvorku a ve stáji - kdo žije u potoků, řek a rybníků - kdo žije v lese - kdo žije v ZOO Pohádka Proč maminka nechce Adámka. - kdo patří do mé rodiny - maminky slaví svůj svátek - od kolébky k dospělosti Sluníčková pohádka. - příroda v létě, výlety, škola v přírodě - otužování, koupání - hry a sporty, den dětí - loučíme se se školkou, těšíme se na prázdniny Vzdělávací cíle a záměry Hlavními a základními cíli je: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění,motivovat dítě k aktivnímu

18 poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stená hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání. Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multifunkční společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb. Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. Vést dítě k zájmu podílet se společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé). Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá. Metody a formy práce Dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se, co samo dělá, co si samo zkusí, v čem se aktivně uplatní. Proto musí mít možnost si samo věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samo se rozhodovat. Osobnostně orientované vzdělávání mimo jiné znamená, že by mělo být založeno na individuálním získávání kompetencí, nikoli na plnění společného

19 úkolu. Důležité je to, co si dítě osobně odnese, jaké kompetence získá (schopnosti, dovednosti, poznatky, postoje). Náš školní vzdělávací program je postaven tak, aby každému dítěti dal maximum toho, co v rozsahu svých individuálních potřeb a možností může získat. Můžeme shrnout následující: Jako nejvhodnější způsob vzdělávání předškolních dětí považujeme model integrovaného učení hrou a činností na základě integrovaných tematických celků. Takové vzdělávání zahrnuje celou osobnost dítěte, přináší mu poznatky a dovednosti, které reflektují jeho reálné vzdělávací potřeby, podporuje chápání vzájemných souvislostí, umožňuje dítěti orientovat se ve světě, který jej obklopuje. Obsah, který nabízíme dětem v rámci předškolního vzdělávání je proto ve školním vzdělávacím programu vyjádřen formou integrovaných tematických celků (projektů) a pak promítnut do odpovídajících činností a her dětí, které umožňují uplatňovat prožitkový styl učení (v rovině spontánní i řízené). Ad 6.Vzdělávací obsah (tématické celky) 1.téma : Pohádka o klukovi z plakátu. 2.téma: Pohádka o ovocnáčkovi.. 3.téma: Pohádka o Kaštánkovi a stromových skřítcích. 4.téma: Pohádka o vánočním stromečku. 5.téma: Pohádka o zimní královně. 6.téma: Pohádka o kašpárkovi. 7.téma: Pohádka o zvědavé sněžence. 8.téma: Pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat. 9.téma: Pohádka Proč maminka nechce Adámka. 10.téma: Sluníčková pohádka. Vzdělávací obsah je stanoven pro celou věkovou skupinu (mateřskou školu) společný, tj pro děti od 3 do 7 let. Představuje kompaktní, vnitřně propojený celek, jehož členění do oblastí je pouze pomocné. Přestože jsou cíle, záměry a konečné výstupy členěny do několika oblastí, je nutné zachovat integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování se do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují. V každé třídě si tedy pedagog zmapuje své děti a podle jejich schopností, dovedností, poznatků, postojů a hodnot v míře odpovídající věkovým a individuálním potřebám a možnostem zvolí dílčí cíle(záměry) a vzdělávací

20 nabídku, které budou směřovat k získání očekávaných výstupů u dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání. Dosažení výstupů není pro dítě povinné. Úkolem pedagoga je sledovat proces osvojování všech způsobilostí jak v rámci třídy, tak u jednotlivých dětí a postupovat tak, aby děti získaly co nejvíce. Pedagog bude k tvorbě vzdělávací nabídky, která je prostředkem vzdělávání, přistupovat tvůrčím způsobem a v třídním vzdělávacím programu (TVP) konkretizovat tak, aby nabízené činnosti byly mnohostranné a maximálně pestré a svou úrovní odpovídaly konkrétním možnostem a potřebám dětí. Činnosti nabízené v rámci TVP jsou voleny tak, aby rozvíjely intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubovaly jeho poznání, obohacovaly jeho praktickou zkušenost a zvyšovaly praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí. Integrované bloky (tématické celky) budou na sebe vzájemně navazovat, doplňovat se a prohlubovat, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. Očekávané výstupy v oblasti biologické dítě a jeho tělo - zachovávat správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ve vodě, v písku) - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduché pohyby podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) - zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat apod.) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání V každé roční době chceme mít blízko k přírodě i k sobě. školní rok 2014/ 2015 1 Pro práci

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou

Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracován dle RVP MŠ Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460,Praha

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více