HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee"

Transkript

1 HSBC Global Investment Funds Globální fondy HSBC Freedom Červenec 2007 Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee

2

3 3 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE 4 ČÁST 1 INFORMACE O PODFONDU Investiční cíle a zásady Profil typického investora Kótování akcií podfondů na Lucemburské burze cenných papírů Dostupnost fondů v různých obchodovacích měnách (včetně základních měn) Informace o třídě akcií Rizikové faktory Shrnutí hlavních rysů Jak kupovat kacie Jak prodávat akcie Devizové transakce Jak přestupovat mezi podfondy Ceny akcií a zveřejnění cen a hodnoty čistých aktiv (NAV) Dividendy Poplatky a výdaje Manažerská společnost a investiční poradenství Opatrovník a platící agent Správa Distribuce akcií Valné hromady a zprávy Konflikt zájmů Zdanění Likvidace Společnosti/ Ukončení podfondů 42 Přílohy 43 Příloha 1 Glosář 43 Příloha 2 Další informace 45 Příloha 3 Obecná investiční omezení 46 Příloha 4 Omezení použití finančních derivátních nástrojů 49 Příloha 5 Další omezení 50 Příloha 6 Adresář 50 Podmínky pro podání žádosti 52 Smlouva o poskytování služby nominee 54 Vydala HSBC Investments (International) Limited, podnikající pod značkou HSBC Investments. HSBC Investments (International) Limited se sídlem v HSBC House, Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8WP, je regulována Jersey Financial Services Commission podle zákona Financial Services (Jersey) z roku 1998 a v Guernsey podle zákona na ochranu investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987 o pravidlech chování v investičním podnikání.

4 4 HSBC Global Investment Funds DŮLEŽITÉ INFORMACE HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS (dále jen Společnost ) je investiční společností (Société d Investissement a Capital Variable) zřízená ve Velkovévodství lucemburském a kvalifikovaná jako Podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) v souladu s ustanoveními části I. zákona z 20. prosince 2002 o podnicích pro kolektivní investice (ve znění pozdější předpisů) (Zákon z roku 2002). Žádný obchodník, prodejce či jiná osoba není oprávněný resp. oprávněna podávat informace nebo činit prohlášení jiné resp. jiná, než jsou obsaženy resp. obsažena v tomto prospektu a v dokumentech v něm zmíněných v souvislosti s nabídkou tímto učiněnou, a pokud tak učiní, není na tyto informace resp. prohlášení možno spoléhat, jako kdyby byly resp. byla schváleny resp. schválena Společností. Dodání tohoto prospektu (ať již je, či není doprovázen jakýmikoliv zprávami), nebo emitování akcií, nesmí za žádných okolností implikovat, že se záležitosti společnosti od od data tohoto prospektu nezměnily. Tento prospekt nepředstavuje nabídku nebo získávání kohokoliv v jakékoliv jurisdikci, ve které taková nabídka nebo získávání nejsou zákonné, nebo ve kterých osoba dělající nabídku či získávání není k tomu oprávněna, ani komukoliv, jemuž je nezákonné nabídku činit či získávání u něj dělat. Ve Spojeném království je Společnost uznaným subjektem kolektivního investování podle zákona o finančních službách a trzích z roku (dále jen Zákon ). Akcie nebyly a nebudou nabízeny ke koupi ani prodeji ve Spojených státech amerických, jejich územích a državách a v žádných oblastech pod jejich jurisdikcí, ani osobám Spojených států, kromě při transakcích, které nejsou porušením zákona o cenných papírech Spojených států amerických. Stanovy Společnosti dovolují určitá omezení u prodeje a převodu akcií na osoby, podléhající omezením, a představenstvo rozhodlo, že osoby Spojených států jsou těmito osobami, které jsou definovány takto: Termín osoba Spojených států, nebo osoba USA představuje občana nebo rezidenta Spojených států amerických, obchodní společnost zřízenou či existující podle zákonů kteréhokoliv státu, teritoria nebo državy Spojených států amerických, nebo právnickou osobu zřízenou podle zákonů Spojených států nebo kteréhokoliv jejich státu, teritoria či državy, nebo nemovitý majetek či fond, kromě nemovitého majetku či fondu, jejichž příjmy ze zdrojů mimo Spojené státy nelze zahrnout do hrubého příjmu pro účely vyměření daně z příjmu Spojených států jim splatné. Pokud se akcionář následně stane osobou Spojených států a Společnost se to dozví, mohou být akcie takovou osobou vlastněné Společností povinně vykoupeny. Distribuce tohoto prospektu a nabídka akcií může být v určitých jurisdikcích omezena. Je odpovědností všech osob majících tento prospekt a všech osob, které chtějí o akcie žádat, informovat se o všech platných zákonech a předpisech kterékoliv příslušné jurisdikce a jimi se řídit. Potenciální žadatelé o akcie se mají informovat o platných zákonných požadavcích a všech platných předpisech týkajících se devizové kontroly a daní v zemích, jejichž jsou občany, rezidenty, nebo kde mají trvalé sídlo. Zúžené prospekty podfondů, poslední výroční zpráva Společnosti a jakákoliv následná Půlroční zpráva je k dispozici v zapsaném sídle Společnosti a na požádání budou investorům zaslány. Takovéto zprávy musí být brány jako součást tohoto Prospektu. Prohlášení učiněná v tomto prospektu, s výjimkou těch, u nichž je uvedeno jinak, jsou založeny na právním řádu a praxi současně platným v Lucembursku a podléhají jejich změnám. Pokud máte pochybnosti o obsahu tohoto prospektu, měli byste se poradit se svým makléřem, bankovním manažerem, právníkem, účetním či finančním poradcem. Je nutno mít na paměti že ceny akcií i příjem z nich mohou klesat i stoupat, a že investoři při prodeji svých akcií nemusí získat částku, kterou investovali. Představenstvo Společnosti věnovalo veškerou přiměřenou péči, aby zajistilo, že fakta zde uvedená jsou pravdivá a přesná ve všech důležitých ohledech a že neexistují další důležitá fakta, jejichž opomenutí by učinila prohlášení zde uvedená zavádějícími, ať již co do skutečnosti či názoru. Všichni členové představenstva přijímají příslušnou odpovědnost. Hong Kong: Společnost a řada jejich podfondů byly povoleny Komisí pro cenné papíry a futures (Securities and Futures Commission) (dále jen SFC ) v Hong Kongu. Je však nutné si jasně uvědomit, že poskytnutím svého souhlasu SFC nepřebírá žádnou odpovědnost jak za finanční zdraví jakýchkoliv schémat, tak za správnost jakéhokoliv prohlášení či názoru poskytnutého či vyjádřeného v souvislosti s nimi. Investoři v Hong Kongu by si měli přečíst zvláště Vysvětlující memorandum společnosti (Explanatory Memorandum of the Company), které je možné získat od zástupce v Hong Kongu na adrese HSBC Main Building, 1 Queen s Road Central, Hong Kong. Záměrem je kótovat akcie Společnosti na Lucemburské burze cenných papírů, jak je to podrobně popsáno v Části 1.3 tohoto Prospektu. Akcionáři jsou informování, že jejich osobní data, či informace uvedené na formuláři žádosti a rovněž údaje týkající se jejich držby, budou uloženy v digitální formě a zpracovány v souladu s ustanoveními Lucemburského zákona z 2. srpna 2002 o ochraně dat. s ustanoveními Lucemburského zákona z 2. srpna, 2002 o ochraně údajů. Akcionář akceptuje, že Manažerská společnost odpovědná za zpracování osobních dat, zmocnila HSBC Group, jakožto zakladatele, aby měl přístup k údajům, které se ho týkají, za účelem poskytování služeb pro akcionáře a tudíž je zpracovává v souladu s ustanoveními zákona z 2. srpna, Upsáním, nebo zakoupením akcií, akcionáři rovněž akceptují, že jejich telefonní hovory s Manažerskou společností, jakoukoliv společností ze skupiny HSBC Group, nebo Převodním zástupcem, mohou být nahrávány a tedy zpracovány ve smyslu zákona z 2. srpna, Investorům se také oznamuje, že jejich osobní údaje budou rovněž drženy v rejstříku akcionářů, který vede Převodní agent, přičemž smlouva, na základě které jmenuje Manažerská společnost Registrátora a Převodního agenta, zůstává v platnosti. Převodní agent tedy zpracovává osobní údaje vztahující se k investorům, jako zpracovatel jednající jménem Manažerské společnosti s odpovědností za zpracování osobních údajů. V souladu s ustanoveními zákona z 2. srpna 2002, jsou investoři oprávněni kdykoliv požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž je opravit.

5 5 Část 1 Informace o podfondu Společnost nabízí investorům v rámci stejného investičního prostředku výběr investic do jednoho, nebo více podfondů (jednotlivě podfond ), v souvislosti s kterými je drženo oddělené portfolio investic a které se mezi sebou rozlišují podle své specifické investiční politiky a cíle a/nebo podle denominované měny ( Základní měna ). V rámci každého podfondu mohou být nabízeny Akcie v různých Třídách, které se rozlišují na základě specifických rysů, což je podrobněji popsáno v Části 1.4. Aktiva podfondu jsou k dispozici výhradně pro uspokojení práv akcionářů v souvislosti s tímto podfondem a práv věřitelů, jejichž požadavky vznikly v souvislosti s vytvořením, provozem, či likvidací daného podfondu. V tomto prospektu a ve zprávách se používají krátké názvy podfondů. Těmto názvům by mělo při čtení předcházet HSBC Global Investment Funds Investiční cíle a zásady Všeobecně Společnost má snahu poskytnout komplexní spektrum podfondů, za účelem rozložení investičního rizika a uspokojení požadavků investorů hledajících příjem, zachování a růst kapitálu. Při plnění investičních cílů Společnosti se představenstvo vždy snaží udržet příslušnou úroveň likvidity v aktivech podfondů tak, aby výkup akcií za normálních okolností byl možný bez nepatřičného prodlení na požádání akcionářů. I když představenstvo se snaží co nejvíce dosáhnout investičních cílů, nemůže zaručit rozsah, ve kterém těchto cílů bude dosaženo. Hodnota akcií i příjem z nich může klesat i stoupat a investoři nemusí ani dosáhnout hodnoty svých počátečních investic. Změny ve směnných kurzech mezi měnami mohou také způsobit pokles nebo vzestup hodnoty akcií. Představenstvo Společnosti může čas od času, změnou nebo doplňkem tohoto prospektu, zřídit další podfondy, které budou mít jiné investiční cíle a zásady než ty uvedeny shora s tím, že tyto musí být v souladu s právní formou společnosti (status UCTIS). Investoři by si měli přečíst tuto kapitolu ve spojení s kapitolou 1.6 Rizikové faktory. (1) Rezervní podfondy Rezervní podfondy si kladou za cíl poskytovat jistotu kapitálu investováním do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu s krátkou zbývající dobou splatnosti a do jiných povolených aktiv. Rezervní podfondy mohou rovněž udržovat pomocná likvidní aktiva. Určité rezervní podfondy, jak jsou definovány v jejich konkrétních investičních cílech mohou používat/investovat do finančních derivátních nástrojů v závislosti na omezeních definovaných v Příloze 4 Omezení použití finančních derivátních nástrojů. Název Investiční cíle Základní podfondu Měna* Euro Reserve US Dollar Reserve Podfond Euro Reserve obsahuje výběr převoditelných dluhopisů, nástrojů peněžního trhu denominovaných v Euro s hodnocením bonity Investment Grade a jiných povolených aktiv, jako jsou cenné papíry vydané, nebo garantované ze strany států zúčastněných Euro zemí, jejich agentur, nebo prostředníků (intstrumentalities), a pomocná likvidní aktiva jako jsou komerční obchodní papíry, depozitní certifikáty, termínové vklady a dluhopisy s variabilní a měnící se úrokovou sazbou. Portfolio se bude investovat pouze do investic, které mají maximální zbývající dobu splatnosti 365 dní. Průměrná doba splatnosti portfolia nepřekročí 90 dní. Dluhopisy s variabilní a měnící se úrokovou sazbou budou považovány za splatné k datu příštího stanovování kuponu. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů, jako jsou futures, opce, swapy a měnové termínové kontrakty a rovněž do derivátů v jiných měnách. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje, mezi jiným, pro účely řízení úvěrových rizik a pozicionování měny, ale také za účelem zvýšení návratnosti, pokud se investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže podfondu v dosažení jeho investičních cílů. Globální expozice vztahující se k použití finančních derivátních nástroj nesmí překročit celkovou hodnotu čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finanční derivátních nástrojů držených v podfondu bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Podfond US Dollar Reserve obsahuje výběr převoditelných dluhopisů, nástrojů peněžního trhu denominovaných v s hodnocením bonity Investment Grade a jiných povolených aktiv, jako jsou cenné papíry vydané, nebo garantované ze strany Spojených států amerických, jejich orgánů, nebo prostředníků (intstrumentalities), a pomocná likvidní aktiva jako jsou komerční obchodní papíry, depozitní certifikáty, termínové vklady a dluhopisy s variabilní a měnící se úrokovou sazbou. Portfolio se bude investovat pouze do investic, které mají maximální zbývající dobu splatnosti 365 dní. Průměrná doba splatnosti portfolia nepřekročí 90 dní. Dluhopisy a s variabilní a měnící se úrokovou sazbou budou považovány za splatné k datu příštího stanovování kuponu. EUR * Mějte prosím na paměti, že Akcie ve třídách podfondů mohou být rovněž k dispozici v jiných obchodovacích měnách (Dealing Currencies). Ohledně dalších podrobností viz prosím Kapitolu 1.4. (2) Dluhopisové podfondy Cílem dluhopisových podfondů je poskytnout přiměřeně vysoký příjem a současně udržovat obezřetnou politiku ochrany kapitálu. Typ a data splatnosti cenných papírů, do kterých jsou podfondy investovány, budou odrážet názor Společnosti na trendy úrokových sazeb. Celkových výnosů bude dosaženo jak prostřednictvím kapitálového zhodnocení, tak z příjmu, což může vest k nižším výnosům z příjmu, než které by bylo jinak možné běžně obdržet z příslušných trhů s cennými papíry. Cílem každého z dluhopisových podfondů je poskytnout investorům aktivně řízená portfolia podílů převoditelných úrok nesoucích

6 6 cenných papírů. Takovéto cenné papíry jsou obecně denominovány v konkrétní měně podfondu a zahrnují takové cenné papíry, které jsou obchodovány jako na domácím, tak mezinárodním trhu. Portfolia mohou rovněž obsahovat pomocná likvidní aktiva a čas od čas jiná povolená aktiva s krátkodobou zbývající splatností, zvláště v době, kdy rostou úrokové sazby. Z principu budou nejméně dvě třetiny nepeněžních aktiv každého dluhopisového podfondu investovány v souladu s názvem podfondu. V celkové výši dosahující až jedné třetiny nepeněžních aktiv může dluhopisový podfond zvážit další investice, včetně ekvitních akcií a převoditelných cenných papírů. Některé dluhopisové podfondy, jak jsou definovány ve svých konkrétních investičních cílech, mohou používat/investovat do finančních derivátních nástrojů v závislosti na omezeních definovaných v Příloze 4 Omezení použití finančních derivátních nástrojů. Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Asian Bond Asian Currencies Bond Brazil Bond Tento podfond investuje za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) s hodnocením bonity Investment a Non-Investment Grade a jiných podobných cenných papírů. Tento podfond bude usilovat primárně o investování nejméně dvou třetin nepeněžních aktiv do cenných papírů, jejichž emitenti mají buď zapsané sídlo, nebo realizují převážnou část svých podnikatelských činností na asijských trzích, převážně denominovaných v, avšak včetně měn asijských zemí a zemí OECD. Nejméně 60% aktiv podfondu bude investováno do cenných papírů denominovaných v jiných měnách, než je korejský Won. Tento podfond investuje za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) s hodnocením bonity Investment a Non Investment Grade. Tento podfond bude usilovat o investování nejméně dvou třetin jeho nepeněžních aktiv do cenných papírů emitovaných na asisjských trzích a denominovaných v asijských měnách. Na podpůrné bázi může podfond zvážit investice do cenných papírů denominovaných v a do cenných papírů dalších zemí OECD. Nejméně 60% aktiv podfondu bude investováno do cenných papírů denominovaných v jiných měnách, než je korejský Won (Korean Won). Tento podfond investuje nejméně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti prostřednictvím diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem s hodnocením bonity Non Investment a Investment Grade (např. dluhopisy) a jiných podobných cenných papírů. Takovéto cenné papíry budou primárně denominované v místní měně, což je Real. Až 35% aktiv podfondů může být investováno do cenných papírů emitovaných brazilskou vládou. Na doplňkové bázi může podfond zvážit investice do cenných papírů deonominovaných v. Globální expozice vztahující se k použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit celkovou hodnotu čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů držených v podfondu bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Euro Core Bond Euro Core Credit Bond Euro High Yield Bond 1 Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) se systémem hodnocení bonity Investment Grade a jiných podobných cenných papírů z celého světa, které jsou denominovány v EUR. Tento podfond usiluje primárně o investice do cenných papírů emitovaných na rozvinutých trzích jako jsou země OECD. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů, které mho být denominovány v jiných měnách, než je EUR, ačkoliv čistá expozice měny se bude téměř vždy velmi blížit 100% v EUR. Fond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení úrokových a úvěrových rizik a pozicionování měny, ale také pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže podfondu k dosahování jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finanční derivátních nástrojů držených v podfondu bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) se systémem hodnocení bonity Investment Grade a jiných podobných cenných papírů z celého světa, které jsou denominovány v EUR. Tento podfond usiluje primárně o investice do podnikových emisí denominovaných v Euro s hodnocením Investment Grade, přičemž si vyhrazuje možnost investovat do cenných papírů emitovaných, nebo garantovaných státy, státními orgány a nadnárodními orgány. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce, swapy (včetně, ale neomezující se na úvěrové implicitní swapy (credit default swaps) a celkové výnosové swapy) a termínové měnové kontrakty a do dalších měnových a úvěrových derivátů. Fond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení úrokových a úvěrových rizik a pozicionování měny, ale také pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže podfondu k dosahování jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finanční derivátních nástrojů držených v podfondu bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) se systémem hodnocení bonity Non- Investment Grade a jiných podobných cenných papírů (obvykle nazývaných vysoce výnosné cenné papíry), které jsou denominovány v EUR. Tento podfond může EUR EUR EUR

7 7 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Euro Strategic Credit Bond European Government Bond Global Core Plus Bond 2 také investovat do cenných papírů s pevným příjmem v jiných evropských měnách, včetně britských liber. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce, swapy (včetně, ale neomezující se na úvěrové implicitní swapy (credit default swaps) a celkové výnosové swapy) a termínové měnové kontrakty a do dalších měnových a úvěrových derivátů. Fond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení úrokových a úvěrových rizik a pozicionování měny, ale také pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže podfondu k dosahování jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finanční ch derivátních nástrojů držených v podfondu bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) se systémem hodnocení bonity Investment Grade a Non Investment Grade a jiných podobných cenných papírů. Podfond se snaží investovat nejméně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv do cenných papírů vydaných v Euro a zajišťují ostatní měny na Euro. Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) se systémem hodnocení bonity Investment Grade a jiných podobných cenných papírů denominovaných v celé řadě evropských měn včetně britských liber a vydaných, nebo garantovaných vládami, vládními agenturami a nadnárodními orgány rozvinutých evropských trhů, jako jsou evropské země OECD, ale rovněž rozvíjející se evropské trhy. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce, swapy (včetně, ale neomezující se na úvěrové implicitní swapy (credit default swaps) a celkové výnosové swapy) a termínové měnové kontrakty a do dalších měnových a úvěrových derivátů. Fond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení úrokových a úvěrových rizik a pozicionování měny, ale také pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže podfondu k dosahování jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finanční ch derivátních nástrojů držených v podfondu bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) se systémem hodnocení bonity Investment Grade a jiných podobných cenných papírů z celého světa. Podfond se bude snažit EUR EUR Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Global Emerging Markets Bond 3 Global Emerging Markets Local Debt Fund investovat primárně do cenných papírů emitovaných na rozvinutých trzích a v měnách zemí OECD. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce, swapy (včetně, ale neomezující se na úvěrové implicitní swapy (credit default swaps) a celkové výnosové swapy) a termínové měnové kontrakty a do dalších měnových a úvěrových derivátů. Fond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení úrokových a úvěrových rizik a pozicionování měny, ale také pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže podfondu k dosahování jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů držených v podfondu bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) se systémem hodnocení bonity Investment Grade a Non Investment Grade a jiných podobných cenných papírů emitovaných buš společnostmi, které mají své zapsané sídlo na rozvíjejících se trzích na celém světě, jsou primárně denominovány v amerických dolarech, nebo které jsou emitovány, či zaručeny vládami, nebo vládními agenturami a nadnárodními orgány rozvíjejících se trhů. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, termínové kontrakty (včetně nedoručitelných termínových kontraktů), swapy, opce, úvěrové implicitní swapy (credit default swaps) a rovněž jiných strukturovaných produktů. Fond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely zvýšení výnosu, zajištění, daňově výhodný přístup k nástrojům a tehdy, kdy se investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže podfondu k dosahování jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních bude vypočítána na základě metody Valueat-Risk. Tento podfond investuje nejméně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti prostřednictvím diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) s hodnocením bonity Investment Grade a Non-Investment Grade a jiných podobných cenných papírů. Tyto cenné papíry jsou emitovány, či garantovány, ze strany států, státních agentur a nadnárodních orgánů na rozvíjejících se trzích, nebo společnostmi, které mají jejich zapsané sídlo na rozvíjejících se trzích. Takovéto cenné papíry budou primárně denominovány v místní měně. Na pomocné bázi může podfond uvažovat o investicích do cenných papírů denominovaných v a jiných

8 8 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Global High Yield Bond US Dollar Core Plus Bond 4 měnách zemí OECD. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou termínové kontrakty, forwards (včetně nedoručitelných termínových kontraktů), swapy, opce, úvěrové implicitní swapy (credit default swaps) a rovněž jiných strukturovaných produktů. Fond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely zvýšení výnosu, zajištění, daňově výhodný přístup k nástrojům a tehdy, kdy se investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže podfondu k dosahování jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních bude vypočítána na základě metody Value-at- Risk. financial derivative instruments shall not exceed the total net asset value of the subfund. The global exposure relating to financial derivative instruments will be calculated using a Value-at-Risk approach. Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých celkových nepeněžních aktiv za účelem vysokého aktuálního příjmu současně s růstem kapitálu v dlouhodobějším horizontu, primárně do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) se systémem hodnocení bonity Non Investment Grade a jiných podobných cenných papírů z celého světa (obvykle nazývaných jako vysoce výnosné), které jsou denominovány v celé řadě měn. Podfond Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou úvěrové swapy (credit default swaps) (včetně, ale neomezujíce se na úvěrové swapy a celkové výnosové swapy (total return swap)) a do jiné měny a úvěrových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení úvěrového rizika a pozicionování hotovosti, ale rovněž pro zvýšení výnosu tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond investuje nejméně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem celkové návratnosti prostřednictvím diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) s hodnocením bonity Investment Grade a do jiných podobných cenných papírů z celého světa, denominovaných v. Tento podfond se bude snažit investovat primárně do cenných papírů emitovaných na rozvinutých trzích, jako jsou země OECD. Podfond může rovněž investovat do finanční derivátních nástrojů, jako jsou futures, opce, swapy (včetně, ale neomezujíce se na úvěrové swapy a celkové výnosové swapy (total return swap)), termínové měnové kontrakty a do derivátů v jiné měně a uvěrových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo Název Investiční cíle Základní podfondu měna* jiné pro účely řízení úrokového a úvěrového rizika a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení výnosu tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice vztahující se k finančním derivátním nástrojům nesmí překročit celkovou hodnotu čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finanční derivátních nástrojů držených v podfondu bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. * Mějte prosím na paměti, že akcie ve Třídách podfondů mohou být rovněž k dispozici v jiných obchodovacích měnách. Ohledně dalších podrobností viz prosím Část 1.4. ** Do 17. září 2007 je jméno podfondu US Dollar High Yield Bond a investiční cíle tohoto podfondu budou následující: Tento podfond investuje minimálně dvě třetiny svých nepeněžních aktiv za účelem vysokého aktuální příjmu s delším kapitálovým růstem, primárně do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem (např. dluhopisy) s hodnocením bonity Non-Investment Grade a jiných podobných cenných papírů z celého světa (které jsou obvykle nazývány vysoce výnosné obligace), které jsou denominovány v. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou úvěrové swapy (credit default swaps) (včetně, ale neomezujíce se na úvěrové swapy a celkové výnosové swapy (total return swap)) a do jiné měny a úvěrových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení úrokového a úvěrového rizika a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení výnosu tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. (3) Akciové podfondy Akciové podfondy si kladou za cíl zajistit kapitálový růst investováním nejméně třetiny celkových nepeněžních aktiv každého podfondu do akcií, nebo akciím ekvivalentních cenných papírů vydaných společnostmi, které mají své zapsané sídlo v regionech, zemích, nebo trzích, na které je odkazováno v názvu podfondu. Akciové podfondy mohou zvážit další investice dosahující celkově až jedné třetiny nepeněžních aktiv. Nicméně investice do kombinace dluhopisů, převoditelných obligací a opcí budou podléhat limitu 25% z čistých aktiv, za předpokladu, že za normálních tržních podmínek, nebude investováno více než 15% čistých aktiv do dlužních pohledávek (debt claims) (jak jsou definovány Směrnicí o úsporách) Určité akciové podfondy, jak je to definováno v jejich konkrétních investičních cílech, mohou použít/investovat do finančních derivátních nástrojů v závislosti na omezeních definovaných v Příloze 4 Omezení použití finančních derivátních nástrojů.

9 9 a) Mezinárodní a regionální podfondy Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Asia ex Japan Equity Asia ex Japan Equity Smaller Companies Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu, kterékoliv asijské země (s výjimkou Japonska), a rovněž společností, které provádějí převažující svých ekonomických činností v asijském regionu (s výjimkou Japonska) Vzhledem k tomu, že podfond bude usilovat o investice do společností v Asii ( s výjimkou Japonska), může se jednat jak o společnosti, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na rozvinutých trzích, jako jsou asijské země OECD a rovněž společnosti v rozvíjejících se asijských zemích. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Nejméně 60% aktiv podfondu bude investováno do cenných papírů denominovaných v jiných měnách než je korejský Won. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním alespoň dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diverzifikovaného portfolia investic do akciových cenných papírů a jim ekvivalentních cenných papírů menších, méně zavedených společností (které jsou definovány jako společnosti s maximální tržní kapitalizací ve výši 2 miliard v době zakoupení), které mají jejich zapsané sídlo v a jsou uvedeny na oficiální seznamu hlavní burzy cenných papírů, nebo jiném Regulovaném trhu v jakékoliv asijské zemi (mimo Japonska), a rovněž do společností které provádějí převažující část svých ekonomických činností v regionu Asie (s výjimkou Japonska). Vzhledem k tomu, že Fond se bude snažit investovat do společností napříč Asií (mimo Japonska), bude se jednat jak o společnosti, které budou mít jejich zapsané sídlo a budou oficiálně kótovány na rozvinutých trzích, jako jsou Asijské země OECD a rovněž ty, které jsou v rozvíjejících se asijských zemích. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst a vysoký příjem investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií nebo ekvivalentních cenných papírů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu, kterékoliv tichomořské asijské země (s výjimkou Japonska), a rovněž do společností, které provádějí převažující část svých ekonomických činností v oblasti pacifické Asie (s výjimkou Japonska) a nabízejí krátkodobý udržitelný výnos z dividendy přesahující tržní průměr a/ nebo potenciál pro růst dividendy přesahující tržní průměr v krátkodobém období. Vzhledem k tomu, že podfond se bude primárně snažit o investice do společností napříč Asií (mimo Japonska), může se jednat jak o společnosti se zapsaným sídlem a oficiálním kótováním na rozvinutých trzích, tak rovněž do společností v rozvíjejících asijských zemích. Vzhledem Název Investiční cíle Základní podfondu měna* BRIC Markets BRIC Markets Equity k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Nejméně 60% aktiv podfondu bude investováno do cenných papírů denominovaných v jiných měnách než je korejský Won. Tento podfond bude investovat nejméně dvě třetiny svých celkových nepeněžitých aktiv do akcií, nebo akciím ekvivalentních cenných papírů společností, které mají své zapsané sídlo a nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní akciové burze, nebo jiném regulovaném trhu v Brazílii, Rusku, Indii a Číně (včetně Hong Kong SAR) ( BRIC) a tyto společnosti rovněž vyvíjí podstatnou obchodní činnost, nebo provádějí převážnou část svých obchodních aktivit v těchto zemích. Podfond provede strategické rozdělení investic mezi země BRIC a Investiční poradce jich může rozdělit více, či méně, dle zvážení vhodnosti. V rámci každé země BRIC bude podfond usilovat o sledování celkové návratnosti výkonnosti indexů MSCI US Dollar Brazil, MSCI US Dollar Russia, MSCI US Dollar India a MSCI US Dollar China. Těmto indexům budou typicky dominovat akcie velkých společností z hlediska jejich souhrnné váhy v příslušném indexu. V rámci každé země bude Investiční poradce investovat buď do všech akcií v indexu, nebo do reprezentativního vzorku. Podfond může získat místní měny prostřednictvím revolvingových půjček (back-to-back loan) u úvěrových institucí s vysokým hodnocením. Tento podfond bude investovat nejméně dvě třetiny svých nepeněžitých aktiv do akcií, nebo akciím ekvivalentních cenných papírů společností, které mají své zapsané sídlo a nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní akciové burze, nebo jiném regulovaném trhu v Brazílii, Rusku, Indii a Číně (včetně Hong Kong SAR) ( BRIC) a rovněž do společností, které vyvíjí podstatnou obchodní činnost, nebo provádějí převážnou část svých obchodních aktivit v těchto zemích. Podfond provede strategické rozdělení investic mezi země BRIC a Investiční poradce jich může rozdělit více, či méně mezi země BRIC, dle zvážení vhodnosti. V rámci každé země BRIC bude podfond usilovat o překročení celkové návratnosti výkonnosti indexů. Indexům budou typicky dominovat akcie velkých společností z hlediska jejich celkové váhy v příslušném indexu. Tento podfond může získat místní měny prostřednictvím revolvingových půjček (backto-back loan) u úvěrových institucí s vysokým hodnocením. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, akciové swapy, opce a termínové kontrakty a rovněž do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice (maximálně až do 110% hodnoty čistých aktiv podfondu) a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu

10 10 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Emerging Europe Equity Emerging Wealth Euroland Equity Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a jim ekvivalentních cenných papírů emitovaných společnostmi, které mají zapsané sídlo a jsou kótovány na Evropském rozvíjejícím se trhu a rovněž do společností, které provádějí převážnou část svých hospodářských činností na Evropském rozvíjejícím se trhu. Tento podfond může investovat až jednu třetinu svých nepeněžních aktiv do jiných investic, ačkoli investice do kombinace cenných papírů s pevným příjmem, převoditelných cenných papírů a opcí bude podléhat limitu 25% čistých aktiv. Podfond bude usilovat primárně o investici do cenných papírů kótovaných na Regulovaném trhu, může ale také investovat až 10% čistých aktiv podfondu do cenných papírů kótovaných na trzích, které nejsou regulovanými trhy. Je rovněž povolena investice do cenných papírů nesoucích úrok a to buď z důvodů krátkodobých hotovostních přebytků, nebo v reakci na nepříznivé podmínky akciového trhu, přičemž toto je omezeno na 15% celkových aktiv podfondu. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a jim ekvivalentních cenných papírů společností, které mají zapsané sídlo v a/ nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu kterékoliv země. Podfond se bude snažit těžit z rostoucí spotřebitelské ekonomiky na rozvíjejících se trzích. Podfond se bude snažit investovat do společností se zapsaným sídlem, a/nebo s oficiálním kótováním na rozvinutých trzích, jako jsou země OECD a rovněž do rozvíjejících se trhů. Neexistují žádná kapitalizační omezení a očekává se, že podfond bude investovat napříč tržními kapitalizacemi. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze, nebo jiném regulovaném trhu kterékoliv členské země Evropské měnové unie (EMU). Na počátku se bude jednat o 12 členských zemí, pokud se však k EMU připojí v budoucnosti další, pak je možné rovněž uvažovat o investicích v těchto zemích. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce a swapy (včetně, ale neomezujíce se na úvěrové EUR EUR Název Investiční cíle Základní podfondu měna* slapy) a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Euroland Equity Smaller Companies Euroland Value Creation Tento podfond usiluje o dlouhodobé kapitálové investování nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo s akciemi ekvivalentních cenných papírů menších, méně zavedených společností (definovaných jako společnosti s maximální tržní kapitalizací 2 miliardy v době koupě), které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze, nebo jiném regulovaném trhu kterékoliv členské země Eurolandu (euro zóna). Podfond bude primárně usilovat o investování do společností se zapsaným sídlem a oficiálním kótováním na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu Evropské hospodářské unie. Tento podfond může investovat do finančních derivátních nástrojů, jako jsou futures, opce a termínové kontrakty a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond usiluje o dlouhodobou kapitálovou návratnost z kapitálového růstu a příjem prostřednictvím investování nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do koncentrovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze, nebo jiném regulovaném trhu kterékoliv členské země Evropské měnové unie (EMU). Na počátku se bude jednat o 12 členských zemí, pokud se však k EMU připojí v budoucnosti další, pak je možné rovněž uvažovat o investicích v těchto zemích. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude snažit investovat napříč spektrem kapitalizací. Tento podfond bude téměř výhradě investovat do kapitalizací převyšujících 1 mld. EUR. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce a termínové měnové kontrakty a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro EUR EUR

11 11 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* účely řízení tržní expozice a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Europe ex UK Equity Global Emerging Markets Elite Fund Global Emerging Markets Equity Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžitých aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů emitovaných společnostmi, které mají jejich zapsané sídlo a jsou oficiálně kótované na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu, kterékoliv Evropské Evropské země kromě Spojeného království. Tento podfond se bude primárně snažit investovat do společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na rozvinutých trzích, jako jsou Evropské země OECD. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžitých aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií, nebo akciových ekvivalentů emitovaných společnostmi, které mají své zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na rozvíjejícím se trhu (Emerging Market) a rovněž do společností, které realizují na rozvíjejících se trzích převážnou část svých hospodářských aktivit. Tento podfond se bude primárně snažit o investice do cenných papírů, které jsou kótovány na regulovaném trhu, může však také investovat až 10% čistých aktiv podfondu do cenných papírů kótovaných na trzích, které nespadají do regulovaných trhů. Investice do cenných papírů nesoucích úrok je rovněž povolena a to jak u krátkodobých peněžních přebytků, nebo jako reakce na nepříznivé podmínky akciového trhu. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžitých aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií, nebo akciových ekvivalentů emitovaných společnostmi, které mají své zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na rozvíjejícím se trhu (Emerging Market) a rovněž do společností, které realizují na rozvíjejících se trzích převážnou část svých hospodářských aktivit. Tento podfond se bude primárně snažit o investice do cenných papírů, které jsou kótovány na regulovaném trhu, může však také investovat až 10% čistých aktiv podfondu do cenných papírů kótovaných na trzích, které nespadají do regulovaných trhů. Investice do cenných papírů nesoucích úrok je rovněž povolena a to jak u krátkodobých peněžních přebytků, nebo jako reakce na nepříznivé podmínky akciového EUR Název Investiční cíle Základní podfondu měna* trhu. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Global Equity Global Equity SRI Global Equity SRI Elite Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a jim ekvivalentních cenných papírů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v jakékoliv zemi. Tento fond se bude snažit investovat do společností se zapsaným sídlem v a/nebo oficiálním záznamem na burze na rozvinutých trzích, jako jsou země OECD a rovněž země na rozvíjejících se trzích. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná kapitalizační omezení, očekává se, že podfond bude primárně investovat do větších, zavedených společností. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které jsou Investičním poradcem považovány za společnosti vykazující závazek k dlouhodobému ekonomickému růstu prostřednictvím sociálně odpovědných postupů a které mají své zapsané sídlo a/ nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu kterékoliv země. Společnosti budou vybrány ze skupiny skládající se z nadprůměrně výkonných společností v řadě oblastí vztahujících se k sociální odpovědnosti jako je podnikové vedení, dopady na životní prostředí, práce, odběratelsko-dodavatelské vztahy a dopady na společenství, ve kterých působí. Vzhledem k tomu, že podfond bude usilovat o investice po celém světě, může se jednat jak o společnosti, které mají sídlo a/nebo jsou oficiálně kótované na rozvinutých trzích, jako jsou OECD a rovněž ty na rozvíjejících se trzích (Emerging Markets). Neexistují žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat napříč kapitalizačním spektrem. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které jsou Investičním poradcem považovány za společnosti vykazující závazek k dlouhodobému ekonomickému růstu prostřednictvím sociálně odpovědných postupů a které mají své zapsané sídlo a/ nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu kterékoliv země. Společnosti budou vybrány ze skupiny skládající se z nadprůměrně výkonných společností v řadě oblastí vztahujících se k sociální odpovědnosti jako je podnikové vedení, dopady na životní prostředí, práce, odběratelsko-dodavatelské vztahy a dopady na společenství, ve kterých působí. Vzhledem k tomu, že podfond bude usilovat o investice po celém světě, může se jednat

12 12 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* jak o společnosti, které mají sídlo a/nebo jsou oficiálně kótované na rozvinutých trzích, jako jsou OECD a rovněž ty na rozvíjejících se trzích (Emerging Markets). Neexistují žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat napříč kapitalizačním spektrem. Global ex Euroland Equity Global Power Equity Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů společností, které mají jejich zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu rozvinuté země OECD s výjimkou kterékoliv z členských zemí Evropské měnové unie (EMU). Na počátku se bude jednat o 12 členských zemí, pokud se však k EMU připojí v budoucnosti další, pak mohou být investice v těchto zemích rovněž vyloučeny. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce a a termínové měnové kontrakty a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do portfolia investic do akcií a jim ekvivalentních cenných papírů společností podnikajících v energetice, nových energiích a sektoru veřejných služeb a rovněž do těch společností, které provádějí podstatnou část svých obchodních činností v souvislosti s těmito sektory. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná kapitalizační omezení, očekává se, že podfond se bude snažit investovat napříč kapitalizačním spektrem. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, akciové swapy, opce a termínové měnové kontrakty a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice (až do maximální výše 110% hodnoty čistých aktiv podfondu) a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. EUR Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Greater China Equity Pan- European Equity Pan- European Equity High Dividend Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu regionu Velké Číny včetně pevninské Číny, Hong Kongu SAR a Taiwanu a rovněž do společností, které realizují převážnou část svých hospodářských aktivit v regionu Velké Číny. Neexistují zde žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu, kterékoliv pan-evropské země (jak kontinentální, tak ve Spojeném království). Tento podfond bude primárně usilovat o investice do společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu rozvinutých pan-evropských trhů, jako jsou země OECD. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst a vysokou úroveň příjmu investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu, kterékoliv panevropské země (jak kontinentální, tak UK), která nabízí krátkodobý udržitelný výnos dividendy nad tržním průměrem a/nebo potenciál pro růst dividend, který je v krátkodobém období nad tržním průměrem. Tento podfond bude primárně usilovat o investice do společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu rozvinutých pan-evropských trhů, jako jsou země OECD. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná kapitalizační omezení, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce, opce a termínové měnové kontrakty a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. EUR EUR

13 13 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Pan- European Equity Mid-Cap Sustainability Leaders Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností se střední kapitalizací (které jsou definovány jako společnosti, u nichž je způsobem tržní kapitalizace v době zakoupení realizována minimálně 1 mld. EUR a maximálně 5 mld. EUR) a které mají své zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu, kterékoliv pan-evropské země (jak kontinentální, tak UK). Tento podfond bude primárně usilovat o investice do společností které mají své zapsané sídlo a/ nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu pan-evropských trhů, jako jsou země OECD. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které jsou Investičním poradcem považovány za společnosti prokazující závazek k dlouhodobému hospodářskému růstu prostřednictvím společensky a ekologicky odpovědných postupů. Tento podfond bude primárně usilovat o investice do společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na rozvinutých trzích, jako jsou pan-evropské země OECD, ačkoliv podfond může investovat do společností se zapsaným sídlem a oficiálním kótováním na jakékoliv hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu. Tento podfond může investovat až jednu třetinu svých nepeněžních aktiv do jiných investic, ačkoli investice do kombinace cenných papírů s pevným příjmem, převoditelných cenných papírů a opcí bude podléhat limitu 25% čistých aktiv. Společnosti budou vybrány ze systému, který se skládá ze společností nadprůměrně výkonných v různých oblastech týkajících se společenské odpovědnosti, jako je dopad na životní prostředí, vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem, podnikový dozor, práce a dopad na komunity, ve kterých fungují. Neexistují kapitalizační omezení a očekává se, že podfond bude usilovat o investici napříč kapitalizačním spektrem. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, opce a termínové měnové kontrakty a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. EUR b) Podfondy pro specifické trhy Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Brazil Equity Chinese Equity Hong Kong Equity Indian Equity Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Brazílii a rovněž těch společnosti, které realizují převažující část svých hospodářských činností v Brazílii. Neexistují žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat napříč kapitalizačním spektrem. Globální expozice vztahující se k použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu Čínské lidové republiky ( Čína ), včetně Hong Kong SAR a rovněž těch, které vyvíjejí v Číně převažující část svých hospodářských aktivit. Neexistují zde žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu Hong Kongu SAR a rovněž ty společnosti, které realizují převážnou část svých obchodních činností v Hong Kongu SAR. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Indii a rovněž těch, které vyvíjejí v Indii podstatnou obchodní činnost. Vzhledem k tomu, že zde neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem se zaměřením na střední a velké společnosti. Záměrem tohoto podfondu je investovat část, nebo veškeré čisté výnosy z emise akcií v HSBC Global Investment Funds Mauritius Limited, 10, Frere Felix de Valois Street, Port Louis, Mauritius ( dceřiná společnost ), která

14 14 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* je mauritijskou společností a je zcela vlastněna Společností. Za běžných tržních podmínek bude dceřiná společnost investovat v podstatě veškerá svá aktiva do indických akcií a akcím ekvivalentních cenných papírů společností, které mají své zapsané sídlo a jsou kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu Indie. Zbývající část čistých výnosů z emise akcií bude investována přímo do akcií, nebo akciových ekvivalentů společností, které mají své zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu Indie. Investiční cíle dceřinné společnosti jsou v souladu s cíli Indian Equity a dceřinná společnost uplatní investiční omezení Společnosti, které jsou uvedeny v Prospektu. Dceřinná společnost byla zapsána do obchodního rejstříku na Mauritiu, 3. října, Je zcela vlastněna Společností. Bude emitovat kmenové akcie a umořitelné preferenční akcie pouze fondu Společnosti Indian Equity. Dceřinná společnost je zapsaná u Mauritijského úřadu pro offshore obchodní činnosti (Mauritius Offshore Business Activities Authority) a získala osvědčení o daňové příslušnosti (tax residency) od komisaře pro daně z příjmu na Mauritiu (Commissioner of Income Tax) (Viz část Zdanění, v Kapitole 2.15 tohoto Prospektu). Ředitelé dceřinné společnosti jsou mimo jiné odpovědni za stanovení investičních cílů a politiky dceřinné společnosti, za monitorování investic a výkonnosti dceřiné společnosti a za poskytování poradenských služeb výhradně ve prospěch Společnosti, včetně v souvislosti s masivními odkupy v podfondu. Dceřiná společnost jmenovala Multiconsult Limited, 10, Frère Félix de Valois Street, Port Louis, Mauritius, za účelem poskytování administrativních služeb dceřiné společnosti na Mauritiu, včetně správy jejich účtů, účetních knih a záznamů. Dceřiná společnost jmenovala KPMG Mauritius z KPMG Centre, 30 St George Street, Port Louis, Mauritius, jako auditory dceřinné společnosti na Mauritiu, aby plnili auditorské povinnosti požadované právními předpisy Mauritiu. Dceřiná společnost jmenovala Opatrovníka jakožto opatrovníka svých aktiv. Na základě opatrovnických smluv se Společností uzavřel Opatrovník opatrovnickou smlouvu o hotovosti z Mauritiu (Mauritius Cash Custodian Agreement) s Hong Kong a Shanghai Banking Corporation Limited, bankou založenou podle nařízení o Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong a řádně oprávněnou podnikat na Mauritiu, se sídlem na 5/F Le Cascade Building, Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius, pro odeslání veškeré hotovosti a peněz dceřiné společnosti, za účelem vnitřní investice do Indie ze strany dceřiné společnosti a v souvislosti s úhradami z takovýchto investic. Společnost a dceřiná společnost bude vydávat konsolidované účetnictví. Indian Tento podfond usiluje o dlouhodobý Equity kapitálový růst investováním nejméně Smaller dvou třetin svých nepeněžních aktiv do Companies diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciím ekvivalentních cenných papírů menších společností (definovaných jakožto společnosti Název Investiční cíle Základní podfondu měna* s maximální tržní kapitalizací 500 milionů v době nákupu), které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu Indie a rovněž společností, které realizují převážnou část svých hospodářských aktivit v Indii. Japanese Equity Korean Equity Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a a akciím ekvivalentních cenných papírů společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Japonsku a rovněž těch společností, které vyvíjejí v Japonsku převážnou část svých obchodních činností. Neexistují zde žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond bude primárně usilovat o investice do větších zavedených společností. Tento podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů, jako jsou futures, akciové swapy, opce a termínové kontrakty a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice (až do 110% hodnoty čistých aktiv podfondu) a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Koreji a rovněž těch, které vyvíjejí v Koreji podstatnou část svých obchodních aktivit. Neexistují zde žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Mexiku a rovněž těch, které vyvíjejí v Mexiku převažující část svých obchodních aktivit. Neexistují zde žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají YEN

15 15 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Taiwan Equity Thai Equity UK Equity US Equity zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Singapuru a rovněž těch, které vyvíjejí v Singapuru převažující část svých obchodních aktivit. Neexistují zde žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Taiwanu a rovněž těch, které vyvíjejí v Taiwanu převažující část svých obchodních aktivit. Neexistují zde žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Thajsku a rovněž těch, které vyvíjejí v Thajsku převažující část svých obchodních aktivit. Neexistují zde žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu ve Spojeném království a rovněž těch, které vyvíjejí ve Spojeném království převažující část svých obchodních aktivit. Neexistují žádná omezení kapitalizací a očekává se, že tento podfond se bude snažit primárně investovat napříč širokým spektrem kapitalizací zastupujících celý trh. Tento podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia investic do akcií a akciových ekvivalentů společností, které mají zapsané sídlo a/nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu ve Spojených státech a rovněž těch, které vyvíjejí ve Spojených státech převažující část svých obchodních aktivit. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná omezení kapitalizací, očekává se, že tento podfond se bude primárně snažit investovat do větších zavedených společností. Tento podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů, jako jsou futures, akciové swapy, opce a termínové kontrakty a do jiné měny a akciových derivátů. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely řízení tržní expozice (až do 110% hodnoty čistých aktiv podfondu) GBP Název Investiční cíle Základní podfondu měna* a pozicionování měny, ale rovněž pro zvýšení návratnosti tam, kde se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. US Index Tento podfond se snaží sledovat celkový výnos výkonnosti indexu Standard & Poor s 500 Index, kterému dominují akcie velkých společností ze Spojených států. Pasivní strategie řízení je prováděna investováním do reprezentativního vzorku akcií v indexu. Index Standard and Poor 500 je ochrannou značkou The McGraw-Hill Companies, Inc. a na její použití tímto podfondem byla udělena licence. Podfond není sponzorován, vydáván, prodáván či propagován ze strany Standard & Poor s a ti nevydávají žádná prohlášení týkající se vhodnosti investovat v tomto podfondu. * Mějte prosím na paměti, že akcie ve Třídách podfondů mohou být rovněž k dispozici v jiných Obchodovacích měnách. Viz prosím část 1.4 ohledně dalších podrobností. (3) Freestyle Sub-Funds Podfondy Freestyle si kladou za cíl poskytnout zvýšenou návratnost ve formě kapitálového růst a příjmu převážně prostřednictvím akciových investic. Portfolia mohou zahrnovat podstatné držby ve společnostech s menší kapitalizací a ve společnostech s nadprůměrnou perspektivou růstu. Podfondy Freestyle si kladou za cíl poskytnout zvýšenou návratnost ve formě kapitálového růst a příjmu převážně prostřednictvím akciových investic. Portfolia mohou zahrnovat podstatné držby ve společnostech s menší kapitalizací a ve společnostech s nadprůměrnou perspektivou růstu. Z principu budou nejméně dvě třetiny celkových nepeněžních aktiv každého akciového Freestyle podfondu investovány do akcií či ekvivalentů akcií emitovaných společnostmi, které mají zapsané sídlo v regionech, zemích či trzích, na které se odkazuje v názvu podfondu. Podfondy Freestyle mohou zvážit další investice v celkové výši dosahující až jedné třetiny celkových nepeněžních aktiv. Nicméně investice do kombinace, obligací, převoditelných dluhopisů a opcí budou podléhat limitu 25% z čistých aktiv. Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Asia Freestyle 1 Tento podfond usiluje o dlouhodobou návratnost z kapitálového růstu a příjmu investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do koncentrovaného portfolia investic do akcií nebo ekvivalentních cenných papírů společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v jakékoliv asijské zemi (s výjimkou Japonska) a rovněž těch společností, které mají v Asii podstatnou

16 16 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* část provozů, nebo realizují převážnou část svých obchodních aktivit v Asijském regionu (s výjimkou Japonska). Vzhledem k tomu, že podfond se bude snažit investovat do společností v celé Asii ( s výjimkou Japonska), mohou se zde vyskytovat jak společnosti se zapsaným sídlem a oficiálním kótováním na rozvinutých trzích, jako jsou asijské země OECD, tak rovněž společnosti v rozvíjejících se asijských zemích. Vzhledem k tomu, že zde neexistují žádná kapitalizační omezení, očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Portfolio bude aktivně spravováno s cílem dosáhnout celkovou návratnost pro investory bez odkazu na vážení tržního indexu. BRIC Freestyle Global Emerging Markets Equity Freestyle Tento podfond usiluje o dlouhodobé výnosy z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do koncentrovaného portfolia investic do akcií nebo ekvivalentních cenných papírů společností, které mají jejich zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu v Brazílii, Rusku, Indii a Číně (včetně Hong Kong SAR) ( BRIC ) a rovněž společností, které mají podstatnou část své provozní činnosti, nebo realizují převážnou část svých obchodních aktivit v těchto zemích, za předpokladu, že investice do cenných papírů obchodovaných na ruských trzích jiných, než trhy uznané lucemburským regulátorem jako regulované trhy, podléhají 10% limitu stanoveném v omezení 1. a) Přílohy 3 Obecná investiční omezení. Tyto společnosti budou ty, kterém budou mít v době zakoupení jejich zapsané sídlo a/ nebo budou oficiálně kótovány na hlavní burze, nebo jiném regulovaném trhu v zemi BRIC, a rovněž ty společnosti, které realizují převážnou část svých obchodních činností v kterékoliv ze zemí BRIC. Vzhledem k tomu, že zde neexistují žádná kapitalizační omezení, očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Pokud investiční poradce usoudí, že akciové trhy BRIC v kterékoliv době nenabízejí dostatečné příležitosti, může investovat až 49% hodnoty čistých aktiv do pomocných likvidních aktiv. Portfolio bude aktivně řízeno s cílem dosáhnout celkových výnosů pro investory bez odkazu na tržní vážení indexu. Tento podfond usiluje o dlouhodobou návratnost z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do koncentrovaného portfolia investic do akcií nebo ekvivalentních cenných papírů společností na rozvíjejících se trzích. Tyto společnosti budou ty, které budou mít v době nákupu své zapsané sídlo a budou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu země rozvíjejících se trhů a rovněž ty společnosti, které realizují převážnou část svých obchodních aktivit v jakékoliv zemi na rozvíjejícím se trhu. Vzhledem k tomu, že zde neexistují žádná kapitalizační omezení, očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Pokud investiční poradce usoudí, že rozvíjející se trhy v kterékoliv době nenabízejí dostatečné Název Investiční cíle Základní podfondu měna* příležitosti, může investovat až 49% hodnoty čistých aktiv do pomocných likvidních aktiv. Portfolio bude aktivně řízeno s cílem dosáhnout celkových výnosů pro investory bez odkazu na tržní vážení indexu. Global Equity Freestyle Latin American Freestyle UK Freestyle 2 Tento podfond usiluje o dlouhodobou návratnost z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diverzifikovaného portfolia investic do akcií nebo ekvivalentních cenných papírů společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu na jakémkoliv rozvinutém trhu, jako např. v rámci zemí OECD a rovněž společností na rozvíjejících se trzích. Vzhledem k tomu, že neexistují kapitalizační omezení, očekává se, že podfond se bude snažit o investice napříč spektrem kapitalizací. Pokud investiční poradce usoudí, že světové akciové trhy v kterékoliv době nenabízejí dostatečné příležitosti, může investovat až 49% hodnoty čistých aktiv do pomocných likvidních aktiv. Portfolio bude aktivně řízeno s cílem dosáhnout celkových výnosů pro investory bez odkazu na tržní vážení indexu. Tento podfond usiluje o dlouhodobou návratnost z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do koncentrovaného portfolia investic do akcií nebo ekvivalentních cenných papírů společností, které mají zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu kterékoliv země Latinské Ameriky a rovněž společností, které realizují převážnou část svých hospodářských aktivit v Latinské Americe. Podfond se bude snažit investovat primárně do cenných papírů kótovaných na regulovaném trhu, avšak může rovněž investovat až 10% čistých aktiv podfondu do cenných papírů kótovaných na trzích,, které nejsou regulovanými trhy. Pokud investiční poradce usoudí, že akciové trhy v Latinské Americe v kterékoliv době nenabízejí dostatečné příležitosti, může investovat až 49% hodnoty čistých aktiv do pomocných likvidních aktiv. Tento podfond usiluje o dlouhodobé výnosy z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých celkových nepeněžních aktiv do koncentrovaného portfolia investic do akcií nebo ekvivalentních cenných papírů společností, které mají jejich zapsané sídlo a jsou oficiálně kótovány na hlavní burze, nebo jiném regulovaném trhu ve Spojeném království a rovněž společností, které realizují převážnou část svých obchodních činností ve Spojeném království. Vzhledem k tomu, že zde neexistují žádná kapitalizační omezení, očekává se, že tento podfond bude investovat napříč kapitalizačním spektrem. Portfolio bude aktivně řízeno s cílem dosáhnout celkových výnosů pro investory bez odkazu na tržní vážení indexu. 2 Under normal market conditions, these sub-funds will not invest more than 15% of their net assets in debt claims as defined in the Savings Directive. GBP

17 17 (5) Ostatní podfondy Tyto podfondy se odlišují od akciových podfondů, dluhopisových podfondů a podfondů Freestyle podle jejich investičních politik, jak je to níže v textu podrobně uvedeno. Určité podfondy ve této kategorii, jak jsou definovány v jejich investičních cílech, mohou využívat/investovat do finančních derivátních nástrojů v souladu s omezeními definovanými v Příloze 4 Omezení použití finančních derivátních nástrojů. Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Emerging Tento podfond usiluje o dlouhodobou Multi-Asset návratnost z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diverzifikovaného portfolia převoditelných cenných papírů primárně denominovaných v měnách zemí OECD, buď emitovaných, nebo garantovaných vládami, nebo vládními agenturami na rozvíjejících se trzích, nebo emitovaných společnostmi, které mají zapsané sídlo na rozvíjejících se trzích. Podfond se bude snažit vyváženě investovat do akcií nebo akciím ekvivalentních cenných papírů a cenných papírů s pevným příjmem s hodnocení Investment Grade a Non Investment Grade. Tento podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů zahrnujících termínové kontrakty (včetně nedoručitelných termínových kontraktů), swapy, opce, úvěrové implicitní swapy a rovněž další strukturované produkty. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely zvýšení návratnosti, zajištění, daňově výhodného přístupu k nástrojům a kdykoliv, kdy se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Global Discount Certificates GO Alpha 2 Tento podfond usiluje o vytvoření zvýšeného celkového příjmu investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diskontních certifikátů, které jsou oficiálně kótovány na regulovaném trhu v jakékoliv zemi. Diskontní certifikáty jsou tzv. jednoduše strukturované produkty, skládající se z dluhopisů Zero Bond plus opce short put na jednotlivé akcie, nebo tržní indexy. Podfond investuje do diskontních certifikátů na jednotlivé cenné papíry a na tržní indexy. Tržní indexy, které slouží jako podkladová aktiva pro diskontní certifikáty podfondu mohou reprezentovat mezinárodní akciové trhy a rovněž různé kategorie komodit, jako jsou drahé a průmyslové kovy, energie, měkké komodity a zemědělské zboží, nebo kombinace, či souhrny indexů z těchto uvedených kategorií. Tento podfond usiluje o vytvoření zvýšeného celkového příjmu z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do diverzifikovaného portfolia s pevným příjmem s hodnocením Investment a Non Investment (např. dluhopisy) a jiných podobných cenných papírů denominovaných v místní měně, v měnách zemích OECD, EUR EUR Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Halbis Global Macro New World Income nebo rozvíjejících se trhů. Tyto cenné papíry jsou emitovány, nebo garantovány vládami, nebo vládním agenturami, nebo nadnárodními orgány rozvíjejících se trhů, nebo jsou emitovány společnostmi, které mají své zapsané sídlo na rozvíjejících se trzích. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, termínové kontrakty (včetně nedoručitelných termínových kontraktů), swapy, opce, kreditní swapy (credit default swaps) a rovněž další strukturované produkty. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely zvýšení návratnosti, zajištění, daňově výhodného přístupu k nástrojům a kdykoliv, kdy se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Tento podfond usiluje o dosažení stabilních absolutních výnosů přesahujících 1 měsíční sazbu Euribor. Záměrem je, aby cílené výnosy z velké míry nekorelovaly s těmi z hlavních tříd aktiv. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, budou aktiva fondu aktivně alokována do různých tříd aktiv (včetně hotovosti, akcií, dluhopisů a měn z celého světa). Aktiva jsou alokována do různých strategií, za účelem dosažení pravidelného příjmu prostřednictvím diverzifikace. Podíl každé strategie v podfondu se může časem měnit podle příležitostí na trhu. Strategie mohou využívat rozdílů v očekávaných výnosech v rámci dané třídy aktiv, přičemž zde bude malá, nebo nebude žádná expozice vůči výnosu třídy aktiv, nebo časově adekvátní expozice vůči daným třídám akcií. Investiční poradce bude nepřetržitě vyhodnocovat vhodné třídy aktiv, aby nalezl nové příležitosti a vytvořil strategie poskytující absolutní výnosy. Expozice vůči různým třídám aktiv bude převážně dosaženo použitím finančních derivátních nástrojů (jako jsou akciové futures, dluhopisové futures, měnové termínové kontrakty a nedoručitelné termínové kontrakty) prostřednictvím zaujímán jak dlouhých, tak krátkých pozic v rámci investičního spektra. Krátké pozice jsou zaujímány pouze použitím finančních derivátních nástrojů. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond usiluje o vytvoření zvýšeného celkového příjmu z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých celkových nepeněžních aktiv do koncentrovaného portfolia s pevným příjmem s hodnocením Investment a Non Investment a jiných podobných cenných papírů denominovaných v místní měně nebo, v měnách zemí OECD. Tyto cenné papíry jsou emitovány, nebo garantovány vládami, nebo vládním agenturami, nebo nadnárodními orgány rozvíjejících se trhů, nebo jsou emitovány společnostmi, které mají své zapsané sídlo na rozvíjejících se trzích. V závislosti na názoru Investičního poradce ohledně atraktivity akciových trhů EUR

18 18 Název Investiční cíle Základní podfondu měna* Turkish Convergence na rozvíjejících se trzích, může investovat až 10% hodnoty čistých aktiv podfondu do akcií a akciím ekvivalentních papírů emitovaných společnostmi, které mají své zapsané sídlo, a nebo jsou oficiálně kótovány na hlavní burze cenných papírů, nebo jiném regulovaném trhu země na rozvíjejícím se trhu, a rovněž ty společnosti, které realizují v jakékoliv zemi rozvíjejícího se trhu podstatnou část svých obchodních aktivit. Investice do kombinace převoditelných cenných papírů a opcí bude podléhat limitu 25% čistých aktiv podfondu. Pokud investiční poradce kdykoliv usoudí, že rozvíjející se trhy nenabízejí dostatečné příležitosti, může investovat až 49% hodnoty čistých aktiv podfondu do likvidních aktiv. Portfolio bude aktivně řízeno s cílem dosáhnout celkové návratnosti pro investory bez odkazu na tržní vážení indexu. Podfond může rovněž investovat do finančních derivátních nástrojů jako jsou futures, termínové kontrakty (včetně nedoručitelných termínových kontraktů), swapy, opce, kreditní swapy (credit default swaps) a rovněž další strukturované produkty. Podfond hodlá použít takovéto finanční derivátní nástroje mimo jiné pro účely zvýšení návratnosti, zajištění, daňově výhodného přístupu k nástrojům a kdykoliv, kdy se Investiční poradce domnívá, že investice do finančních derivátních nástrojů napomůže fondu v realizaci jeho investičních cílů. Globální expozice týkající se použití finančních derivátních nástrojů nesmí překročit hodnotu celkových čistých aktiv podfondu. Globální expozice týkající se finančních derivátních nástrojů bude vypočítána na základě metody Value-at-Risk. Tento podfond usiluje o dlouhodovou návratnost z kapitálového růstu a příjem investováním nejméně dvou třetin svých nepeněžních aktiv do jakýcholiv cenných papírů, které jsou primárně denominovány v tureckých lirách a jsou buď emitovány, nebo garantovány vládou, nebo vladními agenturami Turecka, nebo jsou emitovány společnostmi, které mají v Turecku zapsané sídlo. Tento podfond se bude snažit investovat primárně do pevného příjmu s hodnocením bonity Non-Investment Grade (např. dluhopisy). Protože v průběhu času se zlepšuje úvěruschopnost Turecka, očekává se zvýšení škály cenných papírů s pevným příjmem a podobných cenných papírů s hodnocením bonity Investment Grade. Pokud investiční poradce shledá, že tyto cenné papíry nabízejí atraktivní příležitosti, může zvyšovat vážení cenných papírů s pevným příjmem s hodnocením bonity Investment Grade v podfondu. Pokud investiční poradce kdykoli shledá, že turecké akciové trhy nabízejí atraktivní příležitosti, může investovat mezi 25% až 50% hodnoty čistých aktiv podfondu do akcií jím ekvivalentních cenných papírů emitovaných společnostmi, které mají svoje zapsané sídlo a nebo jsou oficiálně kótovány, v Turecku, a rovněž společností, které realizují převažující část svých hospodářských činností v Turecku. Investice do kombinace převoditelných dluhopisů a opcí budou podléhat limitu 25%. EUR * Mějte prosím na paměti, že Akcie v třídách podfondů mohou být rovněž k dispozici v jiných obchodovacích měnách. Viz, prosím Část 1.4. ohledně dalších podrobností Profil typického investora Pro zjištění, zdali je tento podfond vhodný, se doporučuje, aby investor vyhledal konzultaci u burzovního makléře, bankovního manažera, právníka, účetního, reprezentativní banky, nebo jiného finančního poradce. Investiční poradci definovali následujících pět kategorií při popisování investičního horizontu investorovi, pravděpodobné výnosy a očekávanou volatilitu podfondů Stabilní (Stable), Core, Core Plus, Dynamická a Neomezená. Pofondy v kategorii Stabilní (Stable) jsou vhodné pro investory v krátkém až střednědobém investičním horizontu. Záměrem těchto podfondů je, aby sloužily jako hlavní investice tam, kde je nízké očekávání ztráty kapitálu a kde jsou očekávány pravidelné a stabilní úrovně příjmu. Tato kategorie je relevantní pro: Rezervní podfondy: Euro Reserve US Dollar Reserve Podfondy v kategorii Core jsou vhodné pro investory ve středně až dlouhodobém investičním horizontu. Cílem těchto podfondů je, aby sloužily jako hlavní investice tam, kde je expozice vůči trhům s cennými papíry s pevným příjmem, jak jsou definovány v investiční politice jednotlivých podfondů, avšak investice je realizována primárně do dluhopisů s hodnocením, Investment Grade, na trzích, které mohou podléhat mírné kolísavosti. Tato kategorie je relevantní: Dluhopisové podfondy: Asian Bond Asian Currencies Bond Euro Core Bond Euro Core Credit Bond Euro Strategic Credit Bond European Government Bond Global Core Plus Bond US Dollar Core Plus Bond Podfondy v kategorii Core Plus jsou vhodné pro investory ve středně až dlouhodobém investičním horizontu. Cílem těchto podfondů je, aby sloužily jako komplementární investice k fondů v kategorii Core, kde může být investován vysoký podíl aktiv do akcií, nebo s akciemi spojených cenných papírů, nebo do dluhopisů s hodnocení bonity pod stupněm Investment Grade, na trzích, které mohou podléhat mírně zvýšené kolísavosti. Tato kategorie je relevantní pro: Dluhopisové podfondy: Brazil Bond Euro High Yield Bond Global Emerging Markets Bond Global High Yield Bond

19 19 Mezinárodní a regionální akciové podfondy: Asia ex Japan Equity Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend BRIC Markets Emerging Wealth Euroland Equity Euroland Value Creation Europe ex UK Equity Global Equity Global Equity SRI Global Equity SRI Elite Global ex Euroland Equity Global Power Equity Pan-European Equity Pan-European Equity High Dividend Pan-European Equity Mid-Cap Sustainability Leaders Akciové podfondy pro specifické trhy: Hong Kong Equity Japanese Equity Singapore Equity UK Equity US Equity US Index Další podfondy: Global Discount Certificates Turkish Convergence Podfondy v kategorii Dynamická jsou vhodné pro investory v dlouhodobém investičním horizontu. Cílem těchto podfondů je, aby poskytovaly dodatečnou expozici pro zkušenější investory v rámci portfolia, kde může být investován vysoký podíl aktiv do rozvíjejících se trhů a cenných papírů s menší kapitalizací, což může vést k omezení likvidity a zvýšení kolísavosti výnosu. Tato kategorie je relevantní pro: Dluhopisové podfondy: Global Emerging Markets Local Debt Mezinárodní a regionální akciové podfondy: Asia ex Japan Equity Smaller Companies BRIC Markets Equity Emerging Europe Equity Euroland Equity Smaller Companies Global Emerging Markets Elite Global Emerging Markets Equity Greater China Equity Akcivé podfondy pro specifické trhy: Brazil Equity Chinese Equity Indian Equity Indian Equity Smaller Companies Korean Equity Mexican Equity Taiwan Equity Thai Equity Podfondy Freestyle: Asia Freestyle BRIC Freestyle Global Emerging Markets Equity Freestyle Global Equity Freestyle Latin American Freestyle UK Freestyle Další podfondy: New World Income Podfondy v kategorii Dynamická jsou vhodné pro investory v dlouhodobém investičním horizontu. Cílem těchto podfondů je, aby poskytovaly dodatečnou expozici pro zkušenější investory v rámci portfolia, kde může být investován vysoký podíl aktiv do rozvíjejících se trhů a cenných papírů s menší kapitalizací, což může vést k omezení likvidity a zvýšení kolísavosti výnosu. Tato kategorie je relevantní pro: Další podfondy: Emerging Multi-Asset GO Alpha 2 Halbis Global Macro Popisy a různé typy vhodnosti investice, které jsou definovány ve výše uvedených kategoriích by měly být považovány za indikativní a jejich cílem není poskytnout jakékoliv naznačení pravděpodobných výnosů. Měly by být použity pro porovnání s ostatními podfondy Společnosti Kótování akcií podfondů na Lucemburské burze cenných papírů Na Lucemburské burze cenných papírů jsou kótovány Akcie následujících podfondů: Asia ex Japan Equity Akcie A D * Asia ex Japan Equity Smaller Companies Akcie A D * Asia Freestyle Akcie A D * Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend - Akcie A D * BRIC Freestyle Akcie J1 C ** BRIC Freestyle Akcie M2 C ** Chinese Equity Akcie A D * Emerging Europe Equity - Akcie A D * Euro High Yield Bond - Akcie A D * Euro Strategic Credit Bond - Akcie A D * Europe ex-uk Equity Akcie A D * Global Core Plus Bond Akcie A D * Global Emerging Market Bond Akcie A D * Global Emerging Markets Equity Akcie A D * Global Equity Akcie A D * Global Equity Akcie Z C ** Global Equity SRI - Akcie Z C ** Global High Yield Bond - Akcie A D * Hong Kong Equity Akcie P D * Indian Equity Akcie A D * Japanese Equity Akcie P D * Pan European Equity Akcie P D * Singapore Equity Akcie P D * Sustainability Leaders Akcie M1 D * Thai Equity Akcie A D * US Dollar Core Plus Bond Akcie P D * US Equity Akcie P D * US Index Akcie P D * * Distribuční akcie lze identifikovat podle písmene D následujícího za podfondem a názvem třídy. ** Kapitalizační akcie lze identifikovat podle písmene C následujícího za názvem podfondem a názvem třídy

20 Dostupnost podfondů v různých obchodovacích měnách (včetně základních měn) Různé měny jsou možné pouze tam, kde jsou v níže uvedené tabulce uvedena procenta manažerského poplatku. Prosím viz poznámku 1. Základní TŘÍDA A 3 TŘÍDA E 3 NÁZEV PODFONDU měna Obchodovací měny 1 Obchodovací měny 1 EURO SGD GBP Další EURO GBP Další Rezervní podfondy Euro Reserve EURO 0, US Dollar Reserve - 0, Dluhopisové podfondy Asian Bond 2 1,20 1,20 1, , Asian Currencies Bond 2 1,25 1,25 1, , Brazil Bond 1,00 1, ,30 1, Euro Core Bond EURO 0,75 0,75 0,75 0,75-1,05 1,05 1,05 SGD 1,05 PLN 1,05 Euro Core Credit Bond EURO 1,00 1,00 1, , PLN 1,30 Euro High Yield Bond EURO 1,20 1,20 1,20 1,20-1,50-1,50 - European Government Bond EURO 0,75 0,75 0, , PLN 1,05 Euro Strategic Credit Bond EURO 1,00 1,00 1, , Global Core Plus Bond 0,75 0,75 0,75 0,75-1,05 1,05 1,05 PLN 1,05 Global Emerging Markets Bond 1,00 1,00 1,00 1,00-1,30 1,30 1,30 PLN 1,30 Global Emerging Markets Local Debt Fund 2 1,25 1,25 1, , Global High Yield Bond 1,20 1,20 1,20 1,20-1,50 1,50 1,50 PLN 1,50 US Dollar Core Plus Bond 0,75 0,75 0,75 0,75-1,05 1,05 1,05 PLN 1,05 Mezinárodní a regionální akciové podfondy Asia ex Japan Equity 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00 2,00 2,00 - Asia ex Japan Equity Smaller Companies 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00 2,00 2,00 - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00-2,00 - BRIC Markets BRIC Markets Equity 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00 2,00 2,00 - Emerging Europe Equity EURO 1,75 1,75 1,75 1,75-2,25-2,25 PLN 2,25 Emerging Wealth 2 1,50 1, ,00 2, Euroland Equity EURO 1,50 1,50 1, , PLN 2,00 Euroland Equity Smaller Companies EURO 1,50 1,50 1, ,00 2,00 - SGD 2,00 PLN 2,00 Euroland Value Creation 5 EURO Europe ex UK Equity EURO 1,50 1,50 1,50 1,50-2, Global Emerging Markets Elite Fund Global Emerging Markets Equity 8 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00 2,00 2,00 - Global Equity 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00-2,00 - Global Equity SRI 8 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00-2,00 - Global Equity SRI Elite Global ex Euroland Equity EURO 1,50 1,50 1, , Global ex Euroland Equity EURO 1,50 1,50 1, , Global Power Equity 2 1,50 1,50 1, ,00 2,00 - SGD 2,00 Greater China Equity 1,50 1,50 1, , Pan-European Equity EURO 1,50 1,50-1,50-2,00-2,00 PLN 2,00 Pan-European Equity High Dividend EURO 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00-2,00 - Pan-European Equity Mid-Cap 2 EURO 1,50 1,50 1, , Sustainability Leaders EURO Akciové podfondy pro specifické trhy - Brazil Equity 1,75 1,75 1,75-2,25 2,25 - PLN 2,25 Chinese Equity 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00 2,00 2,00 PLN 2,00 Hong Kong Equity 1,50 1,50 1, ,00 2,00 - PLN 2,00 Indian Equity 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00 2,00 2,00 PLN 2,00 Indian Equity Smaller Companies 2, Japanese Equity JPY 1,50 1, JPY 1,50 2,00 2,00 - JPY 2,00 Korean Equity 1,50 1,50 1, , Mexican Equity 2 1,75 1,75 1, , Singapore Equity 1,50 1,50 1, ,00 2,00 - PLN 2,00 Taiwan Equity 1,50 1,50 1, , Thai Equity 1,50 1,50 1,50 - CAD 1,50 2,00 2,00 - CAD 2,00 PLN 2,00 UK Equity GBP 1,50 1,50 1,50 1,50-2,00-2,00 PLN 2,00

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny 18 počet zahraničních a domácích fondů v českých korunách, ze kterých může investor od roku 2009 sestavit své portfolio bez měnových rizik Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

HSBC International Select Fund Mezinárodní výběrový fond

HSBC International Select Fund Mezinárodní výběrový fond HSBC International Select Fund Mezinárodní výběrový fond Prospekt Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee Komisionářská smlouva Seznam sběrných účtů HSBC Bank plc - pobočka Praha

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Ranking investičních fondů (prosinec 2013)

Ranking investičních fondů (prosinec 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (prosinec 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více