Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1"

Transkript

1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva oddíl: Společnost s ručením omezeným jako právní fikce oddíl: Orgány společnosti s ručením omezeným obecné otázky... 4 I.2 kapitola: Valná hromada základní otázky... 5 II. ČÁST: PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY... 9 II.1 kapitola: Působnost valné hromady základní a společné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zákonná působnost valné hromady základní vymezení oddíl: Problematika další (nepsané) působnosti valné hromady oddíl: Dodatky II.2 kapitola: Základní zákonná působnost valné hromady oddíl: Schvalování jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem oddíl: Schvalování hospodaření společnosti Základní otázky Schvalování účetní závěrky Rozdělování podílů na zisku Podmínky přípustnosti výplaty podílů na zisku Povinnost společnosti k výplatě podílů na zisku Usnesení valné hromady o rozdělení podílů na zisku XV

2 XVI 4. K přípustnosti úpravy rozdělování zisku ve stanovách Rozhodování o úhradě ztráty Rozhodování o příplatkové povinnosti oddíl: Schvalování stanov společnosti a jejich změn oddíl: Schvalování změn společenské smlouvy oddíl: Rozhodování o změně výše základního kapitálu, o připuštění nepeněžitého vkladu a o započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení vkladu Základní otázky Rozhodování o zvýšení základního kapitálu Obecně Rozhodování o efektivním zvýšení základního kapitálu Rozhodování o deklaratorním zvýšení základního kapitálu Rozhodování o snížení základního kapitálu Společné výklady oddíl: Rozhodování o jmenování, odvolání a odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů Základní otázky Jmenování do funkce Odvolání z funkce Odměňování Obecně Jednotlivé právní důvody výplaty odměny oddíl: Rozhodování o jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady oddíl: Rozhodování o vyloučení společníka pro porušení vkladové nebo příplatkové povinnosti oddíl: Rozhodování o jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští oddíl: Schvalování smluv podle 67a obch. z oddíl: Rozhodování o schválení přeměny oddíl: Schvalování ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn Základní otázky Schvalování koncernové smlouvy Obecně... 60

3 2. Postup schvalování koncernové smlouvy Schvalování změn a zrušení koncernové smlouvy Právní důsledky absence souhlasu valné hromady Schvalování smlouvy o tichém společenství oddíl: Schvalování smlouvy o výkonu funkce oddíl: Schvalování finanční asistence II.3 kapitola: Další zákonná působnost valné hromady oddíl: Rozhodování o zvolení nebo potvrzení osoby ve funkci podle 38l obch. z oddíl: Projednání rezignace statutárního orgánu nebo jeho člena, člena dozorčí rady a likvidátora oddíl: Rozhodování o odměňování zaměstnance pověřeného obchodním vedením společnosti, který je zároveň statutárním orgánem nebo jeho členem oddíl: Rozhodování o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací oddíl: Schvalování konečné účetní závěrky a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku oddíl: Rozhodování o naložení s uvolněným obchodním podílem oddíl: Schvalování převodu obchodního podílu oddíl: Schvalování rozdělení obchodního podílu oddíl: Schvalování zastavení obchodního podílu oddíl: Rozhodování o udělení a odvolání prokury oddíl: Procedurální rozhodování v souvislosti se zasedáním valné hromady oddíl: Rozhodování o jmenování a odvolání zástupce společnosti podle 131 odst. 6 obch. z oddíl: Rozhodování o omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu oddíl: Rozhodování o zásadách a pokynech pro statutární orgán oddíl: Rozhodování o podání návrhu k soudu na vyloučení společníka ze společnosti oddíl: Schvalování právních úkonů podle 196a obch. z Základní otázky Jednotlivé okruhy omezení Omezení podle 196a odst. 1 obch. z XVII

4 2. Omezení podle 196a odst. 2 obch. z Omezení podle 196a odst. 3 a odst. 4 věty prvé obch. z Omezení podle 196a odst. 4 věty druhé obch. z Omezení podle 196a odst. 5 obch. z Evropský rozměr oddíl: Schvalování auditora II.4 kapitola: Působnost valné hromady založená společenskou smlouvou, stanovami a usnesením valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Některé otázky, jež mohou být svěřeny do působnosti valné hromady oddíl: Schvalování majetkoprávních dispozic společnosti podle společenské smlouvy, stanov a usnesení valné hromady oddíl: Rozhodování o absolutoriu Základní otázky Přípustnost absolutoria stran práv dosud nevzniklých Přípustnost absolutoria stran práv vzniklých II.5 kapitola: Účinky právního úkonu učiněného v rozporu se zákonným požadavkem souhlasu valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Účinky právního úkonu společnosti učiněného v rozporu se zákonným požadavkem souhlasu valné hromady Základní otázky Vlastní rozbor Úvaha de lege ferenda oddíl: Účinky právního úkonu třetích osob učiněného v rozporu se zákonným požadavkem souhlasu valné hromady oddíl: Návrhy de lege ferenda III. ČÁST: SVOLÁNÍ A ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY III.1 kapitola: Svolání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Osoby a orgány společnosti oprávněné ke svolání valné hromady XVIII

5 1 Základní otázky Orgány společnosti oprávněné ke svolání valné hromady Statutární orgán Dozorčí rada Likvidátor Osoby oprávněné ke svolání valné hromady Společnická minorita Společník Společné výklady oddíl: Důvody a lhůty svolání valné hromady Obligatorní svolání valné hromady Fakultativní svolání valné hromady Důsledky porušení povinnosti svolat valnou hromadu oddíl: Způsob a procedura svolání valné hromady Základní otázky Pozvánka na zasedání valné hromady Právní povaha pozvánky Náležitosti pozvánky A) Obecné náležitosti B) Zvláštní náležitosti Forma pozvánky Přílohy pozvánky Místo, datum a čas zahájení zasedání valné hromady Doručení pozvánky Vzdání se práva společníka Dodatek oddíl: Odvolání a odložení již svolané valné hromady oddíl: Doplnění programu již svolané valné hromady III.2 kapitola: Zasedání valné hromady oddíl: Osoby účastnící se zasedání valné hromady Základní otázky Osoby, jejichž účast na zasedání valné hromady je povinná Společníci A) Obecné výklady B) Povinnost účasti na zasedání valné hromady C) Důsledky porušení povinnosti účasti na zasedání valné hromady XIX

6 XX 2. Zástupci společníků A) Obecné výklady B) Povaha plné moci podle 126 obch. z C) Náležitosti plné moci podle 126 obch. z D) Způsobilost být zástupcem E) Paralelní účast společníka a jeho zástupce F) Společné zastoupení více osob G) Zastoupení jednoho společníka vícero zástupci H) Některé další otázky Statutární orgán nebo jeho členové a členové dozorčí rady Likvidátor Insolvenční správce Jiné osoby Osoby, jejichž účast na zasedání valné hromady je dobrovolná oddíl: Hlasovací právo společníků Základní otázky Počty hlasů jednotlivých společníků Zákaz výkonu hlasovacího práva Dohody o výkonu hlasovacího práva K problematice kumulativního hlasování oddíl: Usnášeníschopnost valné hromady Základní otázky Jednotlivá kvóra Prosté kvórum Kvalifikovaná kvóra Dodatky oddíl: Počty hlasů potřebné k přijetí usnesení valné hromady Základní otázky Jednotlivé většiny Prostá většina Kvalifikované většiny A) Dvoutřetinová většina přítomných B) Dvoutřetinová většina všech C) Tříčtvrtinová většina přítomných Počty hlasů potřebné ke schválení změny společenské smlouvy Dodatek

7 3 Zvláštní režim 149 obch. z Návrhy de lege ferenda oddíl: Právo společníka předkládat návrhy a protinávrhy oddíl: Právo společníka na informace oddíl: Jednací jazyk na zasedání valné hromady oddíl: Způsob hlasování na zasedání valné hromady oddíl: Průběh zasedání valné hromady Prezence přítomných osob Jednací řád Jednotlivé fáze zasedání valné hromady Zjišťování usnášeníschopnosti Volba funkcionářů valné hromady Schvalování navrženého programu; Doplnění programu Průběh zasedání; Přijímání usnesení oddíl: Náklady spojené se svoláním a zasedáním valné hromady oddíl: Některé další otázky oddíl: Distanční a korespondenční hlasování de lege ferenda III.3 kapitola: Přijímání usnesení zvláštním postupem podle 127 odst. 7 a 8 obch. z oddíl: Úvodní výklady oddíl: Sporné otázky oddíl: Dodatky III.4 kapitola: Rozhodování společníků mimo zasedání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Rozhodování per rollam III.5 kapitola: Výkon působnosti valné hromady jediným společníkem oddíl: Úvodní výklady oddíl: Výkon působnosti valné hromady jediným společníkem obecné otázky oddíl: Výkon působnosti valné hromady statutárním orgánem jediného společníka XXI

8 III.6 kapitola: Zápis o zasedání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Druhy zápisů Prostý zápis Notářský zápis Obligatorní notářský zápis A) Povinnost pořízení notářského zápisu B) Povinnosti společnosti ve vztahu k notáři C) Povinnosti notáře D) Obligatorní náležitosti notářského zápisu Fakultativní notářský zápis Notářský zápis o souhlasu společníka podle 127 odst. 7 a 8 obch. z Notářský zápis o souhlasu společníka podle 130 obch. z Notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady oddíl: Úschova zápisu oddíl: Právo společníka na zápis oddíl: Právní povaha zápisu; Vady zápisu oddíl: Důsledky porušení povinnosti pořídit zápis III.7 kapitola: Zvláštní předpisy o územních samosprávných celcích jako společnících a o výkonu jejich společnických práv a povinností oddíl: Obec jako společník oddíl: Kraj jako společník IV. ČÁST: USNESENÍ VALNÉ HROMADY IV.1 kapitola: Usnesení valné hromady Úvodní a obecné otázky oddíl: Právní povaha usnesení valné hromady oddíl: Platnost a účinnost usnesení valné hromady oddíl: Náležitosti usnesení oddíl: Právní účinky usnesení valné hromady oddíl: Usnesení valné hromady a právní podmínky oddíl: Revokace usnesení valné hromady XXII

9 7. oddíl: Závaznost usnesení valné hromady Personální závaznost usnesení valné hromady Věcná závaznost usnesení valné hromady Obecně Závaznost nerozumných a nevhodných usnesení valné hromady Časová závaznost usnesení valné hromady oddíl: Důsledky porušení usnesení valné hromady Základní otázky Porušení usnesení valné hromady a neplatnost právního úkonu oddíl: Odůvodnění usnesení valné hromady oddíl: Povinnost valné hromady přijmout usnesení oddíl: Obrana proti nečinnosti valné hromady oddíl: Odpovědnost společníka za jeho jednání ve společnosti a za usnesení valné hromady Základní otázky Jednotlivé druhy odpovědnosti Postup při nepřijetí usnesení v důsledku svévole společníka oddíl: K otázce přípustnosti nahrazení usnesení dohodou společníků mimo rámec valné hromady oddíl: Postup v případě sporu, zda usnesení bylo přijato, či nikoliv IV.2 kapitola: Právní následky vadného usnesení valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní následky podle druhu vady usnesení valné hromady Základní klasifikace Neplatnost usnesení valné hromady Obecně Povaha neplatnosti usnesení valné hromady Některé důvody neplatnosti usnesení valné hromady Některé důvody, jež neplatnost usnesení valné hromady nevyvolávají Nicotnost usnesení valné hromady Důsledky absence obligatorních náležitostí usnesení oddíl: Úvaha k pojetí neplatnosti a nicotnosti usnesení XXIII

10 IV.3 kapitola: Soudní řízení ve věci neplatnosti usnesení valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Lhůty pro podání návrhu Základní otázky Výjimky z obecné úpravy Výjimka pro přezkum (ne)platnosti usnesení v rejstříkovém řízení Výjimka pro přezkum (ne)platnosti usnesení o změně společenské smlouvy nebo stanov oddíl: Aktivní legitimace Základní otázky Jednotlivé aktivně legitimované osoby Společník A) Obecně B) Podíloví spolumajitelé obchodního podílu C) Manželé mající obchodní podíl v SJM D) Společné výklady Jednatel a člen dozorčí rady Likvidátor Insolvenční správce Společné výklady Dodatek oddíl: Pasivní legitimace oddíl: Řízení před soudem Základní otázky Koncentrace řízení Účastenství v řízení Jednání jménem společnosti nebo za společnost v řízení Důkazní povinnost Přerušení řízení v důsledku prohlášení konkursu Rozhodnutí soudu; Právní účinky rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení Důvody, kdy soud neplatnost usnesení nevysloví Obecně Jednotlivé důvody nevyslovení neplatnosti A) Nepodstatné porušení práv aktivně legitimovaných osob; Absence závažných právních následků porušení XXIV

11 B) Podstatné porušení práv třetích osob C) Návrh podala osoba, která valnou hromadu vadně svolala D) Přítomnost všech společníků na zasedání valné hromady Dodatek Závaznost pravomocného výroku rozhodnutí soudu Zpětvzetí (části) návrhu; Ochrana ostatních aktivně legitimovaných osob při zpětvzetí návrhu oddíl: Právo na náhradu škody oddíl: Právo společníka na přiměřené zadostiučinění oddíl: Zvláštní zákonné ručení statutárního orgánu nebo jeho členů za dluhy společnosti v souvislosti s neplatným usnesením valné hromady oddíl: Rejstříkové otázky Základní otázky Posuzování (ne)platnosti usnesení v rejstříkovém řízení Dosažení souladu mezi stavem zapsaným a stavem skutečným Postup v případech, kdy nelze zahájit ex officio rejstříkové řízení oddíl: Zvláštní předpisy o řízení, jestliže bylo usnesení přijato postupem podle 127 odst. 7 a 8 obch. z oddíl: Zvláštní předpisy o řízení, jestliže bylo usnesení přijato postupem podle 130 obch. z oddíl: Zvláštní předpisy o neplatnosti rozhodnutí jediného společníka oddíl: Některé další sporné otázky Vztah návrhu podle 131 obch. z. k obecné úpravě soudních návrhů Napadení platnosti usnesení soudní žalobou mimo rámec 131 obch. z Důsledky nepodání návrhu podle 131 obch. z Přezkum (ne)platnosti usnesení valné hromady v rozhodčím řízení XXV

12 IV.4 kapitola: Soudní řízení ve věci nicotnosti usnesení valné hromady oddíl: Posuzování nicotnosti usnesení valné hromady v řízení podle 131 obch. z oddíl: Lhůta pro podání návrhu oddíl: Aktivní legitimace oddíl: Právní účinky rozhodnutí soudu o nicotnosti usnesení valné hromady oddíl: Závaznost pravomocného výroku rozhodnutí soudu oddíl: Posuzování nicotnosti usnesení valné hromady v jiných řízeních před orgány veřejné moci oddíl: Právo na náhradu škody a přiměřené zadostiučinění IV.5 kapitola: Soudní řízení ve věci ochrany společníků v souvislosti s usnesením valné hromady o rozdělení likvidačního zůstatku oddíl: Úvodní výklady oddíl: Lhůta pro podání návrhu oddíl: Aktivní legitimace oddíl: Pasivní legitimace oddíl: Řízení před soudem Základní otázky Důkazní povinnost Petit návrhu Závaznost pravomocného výroku rozhodnutí soudu oddíl: Právní důsledky meritorního rozhodnutí soudu vůči ostatním společníkům oddíl: Subsidiarita některých norem obsažených v 131 obch. z oddíl: Dodatek IV.6 kapitola: Usnesení valné hromady de lege ferenda oddíl: Právní povaha usnesení valné hromady de lege ferenda oddíl: Právní následky vadného usnesení valné hromady de lege ferenda XXVI

13 V. ČÁST: ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY O VALNÉ HROMADĚ PŘI PŘEMĚNĚ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM V.1 kapitola: Zvláštní předpisy o schvalování přeměny oddíl: Úvodní výklady oddíl: Informační povinnost vůči společníkům Základní otázky Informační povinnost při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka Právní následky porušení informační povinnosti oddíl: Věcné a formální podmínky schválení přeměny Základní otázky Zvláštní předpisy o schvalování některých fúzí a rozdělení Zvláštní předpisy o osvědčení přijetí usnesení valné hromady Zvláštní předpisy o změně společenské smlouvy Schvalování rozsahu práva vlivu zaměstnanců při přeshraniční fúzi Obligatorní náležitosti usnesení, kterým byla schválena přeměna Zvláštní předpisy o odpovědnosti notáře při schvalování přeshraniční fúze V.2 kapitola: Změna a zrušení přeměny V.3 kapitola: Zvláštní předpisy o soudním řízení ve věci neplatnosti usnesení valné hromady, kterým byla schválena přeměna oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zvláštní předpisy o lhůtě pro podání návrhu oddíl: Zvláštní předpisy o aktivní legitimaci oddíl: Zvláštní předpisy o řízení před soudem Základní otázky Zvláštní předpisy o lhůtě pro podání návrhu podle přem. z Zvláštní důvody, kdy soud neplatnost usnesení nevysloví oddíl: Zvláštní předpisy o ochraně společníků XXVII

14 6. oddíl: Zvláštní předpisy o rejstříkovém řízení oddíl: Zvláštní předpisy o neplatnosti přeshraniční fúze oddíl: Současná právní úprava zápisu přeměny do obchodního rejstříku ve světle práva na spravedlivý proces VI. ČÁST: ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY O VALNÉ HROMADĚ EVROPSKÉ SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI VI.1 kapitola: Návrh právní úpravy valné hromady evropské soukromé společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní úprava valné hromady evropské soukromé společnosti oddíl: Obligatorní náležitosti stanov evropské soukromé společnosti ve vztahu k rozhodování valné hromady VII. ČÁST: SHRNUTÍ VII.1 kapitola: Celkové závěry oddíl: Úvodem oddíl: Jednotlivé vlastní návrhy de lege ferenda Resumé Summary Výběr z literatury Rejstřík XXVIII

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv 1 Veřejná obchodní společnost I. Charakteristika VOS... 1 1. Definiční znaky VOS... 2 1.1 První definiční znak společníci a požadavek

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 11

OBSAH. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek...................................................... 11 I. Založení s. r. o.................................................... 13 1. Postačí pro plnou moc k založení s. r. o. písemná forma

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

ČÁST TŘETÍ Valná hromada

ČÁST TŘETÍ Valná hromada ČÁST TŘETÍ Valná hromada I. Rozhodování společníků na valné hromadě Společníci vykonávají své právo podílet na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu ( 167 z. o. k.). Právo podílet

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Působnost valné hromady

Působnost valné hromady Působnost valné hromady Společnost s ručením omezeným Záležitosti vyjmenované v ObchZ Další otázky podle zákona nebo společenské smlouvy Jakákoli jiná otázka Akciová společnost Záležitosti vyjmenované

Více

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s N 377/2016 Nz 337/2016 sepsaný dne 06.04.2016 (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Číslo: 034/ Rada statutárního města Chomutova. k rozhodování o obchodních společnostech

Číslo: 034/ Rada statutárního města Chomutova. k rozhodování o obchodních společnostech SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 26. 2. 2013 Aktualizace: 7. 10. 2013, 26. 5. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 034/02-13 Rada statutárního města Chomutova Interní audit - právní úsek Název dokumentu:

Více

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. I. Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární město Přerov, IČ: 003 01 825,

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

1. Josef Skládanka, nar , bytem Bílovice nad Svitavou, Severní 137/

1. Josef Skládanka, nar , bytem Bílovice nad Svitavou, Severní 137/ Strana první N 670/210 NZ 613/2010 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvacátéhotřetího září roku dvatisícedeset (23.9.2010) mnou, JUDr. Hanou Kožiakovou, notářkou se sídlem v Opavě, v mé kanceláři v

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV Seznam zkratek... XIII Předmluva... XV ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV Část první Obecná ustanovení ( 1 až 59zb)... 1 Hlava I Základní ustanovení ( 1 až 9)... 1 Hlava II Některá ustanovení

Více

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích NOVINKA Seznam příspěvků zařazených k jednotlivým paragrafům v Praktickém manuálu ZOK: (aktuálně se manuál vztahuje ke 139 paragrafům ZOK) 2 Musí být předmět podnikání spadající pod volnou živnost zapsán

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 72/2014 N 74/2014 STEJNOP/S Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, ul. Smetanova čp. 1137, PSČ 755 01, dne pátého února roku dvou tisícího čtrnáctého (5.2.2014), JUDr. Danou Menclerovou,

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Stejnopis Notářský zápis

Stejnopis Notářský zápis strana první Stejnopis Notářský zápis N 467/2016 NZ 411/2016 sepsaný dne 14.12.2016 (čtrnáctého prosince roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, v notářské

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA ALL CATERING s. r. o. Společenská smlouva

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA ALL CATERING s. r. o. Společenská smlouva Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci: Tajtlová Nikola, Stegmann Petr, Berjak Filip, Holek Jakub, Vobořilová Adriana, Souhradová Eliška, Česnohlídek Michael,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Ing. Štěpán Košík, jednatel. Ing/Úlichal Berka, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/ Praha 2. RRTV/2650/2016-STR Ru/117/02z

Ing. Štěpán Košík, jednatel. Ing/Úlichal Berka, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/ Praha 2. RRTV/2650/2016-STR Ru/117/02z IMPULS KÍK K/ňNI Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/6 120 00 Praha 2 Kčj.: FOL/1368/2011 RRTV/2650/2016-STR Ru/117/02z V Praze, dne 1.6.2017 Věc: Žádost o souhlas se změnou zakladatelské

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

Přehled druhů přeměn

Přehled druhů přeměn Přehled druhů přeměn fúze vnitrostátní přeshraniční sloučení splynutí Převod jmění na společníka Změna právní formy rozdělení se vznikem nových společností sloučením kombinací odštěpením se vznikem nových

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

STANOVY. akciové společnosti Břevnov DELTA, a.s.

STANOVY. akciové společnosti Břevnov DELTA, a.s. STANOVY akciové společnosti Břevnov DELTA, a.s. I. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti je: Břevnov DELTA, a.s. 2. Sídlo společnosti je umístěno v obci Praha. II. Předmět podnikání Předmětem

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen společnost) byla založena na základě

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ke dni 28.6.2019 STANOVY VODNÍ ZDROJE, a. s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále jen společnost ) je obchodní

Více

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích Seznam příspěvků zařazených k jednotlivým paragrafům v Praktickém manuálu ZOK: (aktuálně se manuál vztahuje k více než 245 paragrafům ZOK) 2, 98, 124, 146, 250, 553 Musí být předmět podnikání spadající

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s.

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. ************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Důvodová zpráva: Za PaVZ. Jiří Kučera

Důvodová zpráva: Za PaVZ. Jiří Kučera Důvodová zpráva: Předmětem bodu jednání je schválení/rozhodnutí o změně zakladatelské listiny spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ: 25475509, sídlem Souběžná 2349/7, 466 01 Jablonec nad

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod.

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod. Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : 46 99 54 04 se sídlem 637 00 Brno, Optátova 708/37 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: 2.11.2015 v 15,00 hod. Místo konání: kancelář č. 58, Plemenáři Brno,

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Příloha č. 1 Návrh stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s.

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: 262 36 788 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy akciové společnosti... 1 1. oddíl: Úvodní výklady...

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více