Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21

2 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování kvalitních sluţeb i do budoucna. Obsah: Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Historie MHD v Jihlavě 5 Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti ţivotního prostředí a pracovněprávních vztazích 5 Základní údaje o společnosti 6 Orgány společnosti 7 Schéma sítě MHD v Jihlavě 8 Vozový park 9 Pracovníci 1 Struktura výnosů a nákladů společnosti 11 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 12 Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce za rok Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 39 Zpráva auditora jedinému akcionáři společnosti 4 Stanovisko auditora k Výroční zprávě 43 Stanovisko auditora ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 44 Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 45

3 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Úvodní slovo ředitele společnosti Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za rok 21, v níž bilancujeme naši celoroční činnost. Za nejdůleţitější událost roku 21, kdy jsme si připomněli jiţ 11 výročí od zavedení veřejné dopravy ve městě Jihlavě, lze jednoznačně určit zahájení nového odbavování cestující veřejnosti. Od 1. května jsme realizovali nový způsob odbavení pomocí elektronické peněţenky uloţené na Jihlavské kartě. Uţití elektroniky v této podobě je v dnešní době jediná moderní moţnost, jak nabídnout cestujícímu spravedlivější účet za dopravní sluţbu pouţitou v systému MHD v Jihlavě. Předchozí časová hodinová jízdenka byla velmi často kritizována, pokud byla cestujícím pouţita na projetí malého počtu zastávek. S odstupem doby jiţ máme k dispozici výsledky uţití Jihlavské karty za období do konce roku 21. Přesto, ţe při zahájení nového odbavení se ozvaly mnohé kritické hlasy, dále uvedené skutečnosti hovoří jednoznačně o úspěšnosti systému. Pozitivní vývoj pokračuje i v prvních měsících roku 211. K jsme evidovali více jak 25 drţitelů Jihlavské karty. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách dosáhl za období od května do konce roku částky téměř 26 milionů Kč. Z toho na 5 kusech samoobsluţných terminálů se i přes počáteční technické problémy realizovaly trţby za téměř 2,5 milionů Kč. Statistika počtu přepravených osob v MHD v Jihlavě za výše uvedené období jednoznačně potvrzuje naše předpoklady. Papírovou jízdenkou se odbavilo pouze 15% cestujících, Jihlavskou kartu pouţívá v průměru 85% všech přepravených osob. V průběhu roku je zřetelný trend poklesu vyuţívání papírových jízdenek a tento pozitivní vývoj pokračuje i v prvních měsících roku 211. Uplynulé období roku 21 bylo také druhým rokem, kdy pokračovala úspěšná realizace projektu na čerpání finančních prostředků z regionálního operačního programu ROP Jihovýchod "Ţijeme společně II. - bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava" dodávkou 5 kusů trolejbusů 26 TR Solaris. Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Stříteţ (Jipocar, Automotive Lighting a další). Tato doprava je realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování minimální základní dopravní obsluţnosti je částečně dotována Krajským úřadem. Zbytek nákladů, včetně minimálního 5% zisku, hradí obce, v případě Stříteţe také firmy Jipocar a Automotive Ligting. Z porovnání výsledků počtu ujetých kilometrů v MHD je zřejmé, ţe celkový rozsah MHD oproti roku 29 zůstal téměř stejný. V průběhu roku byly provedeny dílčí úpravy jízdních řádů, které si vyţádali cestující. Cestujících jsme v roce 21 přepravili celkem , tedy o pouhé,2% méně neţ v roce 29. Tato skutečnost znamená, ţe byl zastaven pokles počtu přepravených osob v souvislosti s niţší zaměstnaností a celkovou ekonomickou situací v rámci celé ČR. Na linkách MHD přepravíme denně téměř 38 cestujících, coţ je potvrzením významu MHD pro ţivot města Jihlavy. V roce 21 bylo na trolejbusových linkách ujeto km, coţ je o 2,1% méně neţ za stejné období roku 29. Tuto skutečnost ovlivnilo rozhodnutí města Jihlavy sníţit z důvodu úspory nákladů na MHD četnost trolejbusových spojů. Na autobusových linkách bylo ujeto km, coţ je o 1,23% více v porovnání s rokem 29. Na zvýšení se podílí prodlouţení linky č. 5 a realizace některých z poţadavků osadních výborů částí města Jihlavy. Celkem na autobusech i trolejbusech bylo ujeto km, coţ je 99,5% skutečnosti za rok 29.

4 - 4 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 V průběhu roku jsme do obnovy dopravních prostředků investovali celkem 5,1 mil. Kč s rozloţením vlastní zdroje 4,3 mil. Kč a dotace ROP 45,8 mil. Kč. Investice do odbavovacího systému činila 2,2 mil. Kč, z toho vlastní zdroje 4,1 mil. Kč a dotace ROP 16,1 mil. Kč. Statutární město Jihlava převedlo do vlastnictví společnosti čekárnu Horní Kosov, napájecí kabely a sloupy trakčního vedení v celkové ceně 2,4 mil. Kč a k nákupu poskytlo investiční dotaci ve stejné výši. Celkem včetně ostatních investic jsme v průběhu roku 21 proinvestovali 74,7 mil. Kč. Trţby v porovnání s předchozím rokem se zvýšily o 8,5% a dosáhly výše tis. Kč. Náklady v porovnání s předchozím rokem se zvýšily o 5% a dosáhly výše tis. Kč. Z dále uvedených údajů ve výroční zprávě vyplývá, ţe na úhradu celkových nákladů společnosti se podílely jednotlivé výnosy takto: - trţby z jízdného MHD 4,9% - trţby z podnikatelských aktivit, které společnost vykonává 15,9% - úhrada prokazatelné ztráty od města Jihlavy 41,8% - úhrada prokazatelné ztráty od Kraje Vysočina,3% - úhrada prokazatelné ztráty obcí na ostatní dopravní obsluţnost 1,1% Zisk po zaúčtování odloţené daně činil tis. Kč. Při hodnocení roku 21 nelze také opomenout velmi důleţitou skutečnost, a to ţe během roku nedošlo k ţádné větší dopravní nehodě s následným váţnějším zraněním cestujících. Zpráva o budoucím vývoji: Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 211 budou další aktivity společnosti zaměřené na zahájení provozu autobusů na pohon stlačeným zemním plynem. V srpnu 29 jsme spolu s Regionální rozvojovou agenturou vypracovali a podali projekt na nákup 1 kusů nízkopodlaţních bezbariérových autobusů s pohonem na zemní plyn, který byl schválen k realizaci v období let 211 a 212. V červnu 211 budou zakoupeny za finanční pomoci fondů EU 4 kusy autobusů na pohon CNG a v roce 212 zbylých 6 kusů. V květnu 211 bude zahájena výstavba plnící stanice, prodej stlačeného zemního plynu nabídneme také veřejnosti. V průběhu roku 211 bude dodáno celkem 1 kusů nových trolejbusů 26 TR Solaris. Obnova vozového parku trolejbusů tak dosáhne celkového počtu 23 kusů. Tím bude završena obnova trolejbusů, všechna vozidla budou bezbariérová. Obě zásadní výše uvedené aktivity jsou spolufinancovány pomocí Regionálního operačního programu EU. Tato skutečnost znamená, ţe musíme velmi pečlivě a přesně dodrţovat podmínky, za kterých byly oba projekty schváleny. Bude také nutné pokračovat v aktivitách obnovy vozového parku vozidel MHD s dalším nákupem nízkopodlaţních vozidel, aby v současné době garantovaných více jak 5% bezbariérových spojů v MHD Jihlava bylo postupně zvyšováno aţ na cílových 1% ve druhé polovině roku 212. Závěr: Z výsledků hospodaření je zřejmé, že rok 21 byl úspěšný a proto mi dovolte na závěr poděkovat všem zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za jejich práci, představitelům města za vnímání důležitosti MHD a vytváření podmínek pro naši činnost, obchodním partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také cestující veřejnosti za přízeň.

5 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Historie MHD v Jihlavě Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována jiţ od roku 199. Rozvoj ţelezniční dopravy na sklonku 19. století si vyţádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraţí. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 196 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později 26. srpna 199 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraţí na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 71 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn aţ do jeho zrušení v roce První městský autobus byl pořízen v roce Jednalo se o autobus ŠKODA 76, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem. Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí Hlavní nádraţí v intervalu 1 minut. Linka byla označena písmenem A. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci. Stav trolejbusové a autobusové trakce v roce 21 Trolejbusová trakce Autobusová trakce Počet linek 5 8 Celková délka linek v km 36,6 69,5 Počet ujetých km v tisících Evidenční počet vozů k Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se zabývá problematikou ţivotního prostředí a odpadového hospodářství ve spolupráci s firmou EKO-BIO Vysočina spol. s r.o. se sídlem v Třebíči. Na základě mandátní smlouvy zabezpečuje firma EKO-BIO Vysočina pro společnost odvoz a odstraňování některých nebezpečných odpadů, poradenství v oblasti ekologie, ţivotního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství. Dopravní podnik vyprodukoval v roce tun odpadů, z toho bylo 83 tun odpadů nebezpečných, které byly předány firmám s oprávněním k jejich převzetí a následnému dalšímu vyuţití nebo likvidaci. V areálu společnosti jsou rozmístěny malé zdroje znečištění ovzduší teplovzdušné jednotky IMERGAS a kotle s výkonem do 5 kw na zemní plyn, u kterých je prováděno po 2 letech měření účinnosti spalování, mnoţství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest. Trolejbusová doprava v Jihlavě, kterou společnost provozuje, je plně ekologická, neboť nezatěţuje ovzduší emisemi. V roce 21 nebyla prováděna výměna zastaralých autobusů za nové, které splňují normu emisních limitů Euro 4 a přispívají tak ke zlepšování čistoty ovzduší ve městě Jihlava. Odvádění odpadních vod z areálu společnosti kanalizací a jejich kvalita je řešena smlouvou s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Jihlava. Před vstupem odpadní vody do veřejné

6 - 6 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 kanalizace je tato zbavena ropných a dalších nebezpečných látek v čistícím zařízení, které je součástí mycí linky. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. provádí činnost v rozsahu své působnosti ve smyslu platných zákonů tak, aby nedocházelo k ohroţování lidského zdraví a ţivotního prostředí. Pracovněprávní vztahy se řídí ustanoveními Zákoníku práce a jsou podrobně řešeny v Kolektivní smlouvě, která je uzavírána mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi na období od počátku dubna do konce března následujícího roku. Základní údaje o společnosti Název: Sídlo: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava IĆ: DIČ: CZ Telefon: Fax: Právní forma: Základní kapitál: Počet akcií: Jmenovitá hodnota jedné akcie: Obchodovatelnost akcií Jediný akcionář: Datum zápisu do obchodního rejstříku: Místo uloţení výroční zprávy: akciová společnost ,- Kč ks kmenové akcie na jméno 1,- Kč nejsou veřejně obchodovatelné Statutární město Jihlava 1. ledna 1998 společnost zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vloţka 2551 v sídle společnosti

7 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Předmět podnikání společnosti: provozování trolejbusové dráhy provozování trolejbusové dopravy silniční motorová doprava: osobní příleţitostná vnitrostátní osobní příleţitostná mezinárodní osobní kyvadlová vnitrostátní osobní kyvadlová mezinárodní veřejná linková osobní vnitrostátní výkon stanice technické kontroly pro autobusy a nákladní automobily provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy montáţ a opravy vyhrazených elektrických zařízení reklamní činnost a marketing maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím údrţba motorových vozidel a jejich příslušenství provozování stanic měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory Orgány společnosti VALNÁ HROMADA Rada města Jihlavy PŘEDSTAVENSTVO předseda: Ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: František Zelníček člen: Ing. Vladimír Bílek člen: Josef Sklenář DOZORČÍ RADA předseda: Ing. Josef Kodet místopředseda: JUDr. Jan Ševčík člen: Vít Prchal člen: Josef Tojner člen: Bohumil Vosyka do člen: Jiří Zdarsa do člen: Zbyněk Fexa od člen: Miroslav Hájek od VEDENÍ SPOLEČNOSTI ředitel: Ing. Josef Vilím dopravně-technický náměstek: Ing. Jaroslav Šetek ekonomický náměstek: Ing. František Koumar

8 - 8 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21

9 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Stav vozového parku k I. Městská hromadná doprava T R O L E J B U S Y Typ vozu Rok výroby trolejbusu Celkem ŠKODA 14 TR ŠKODA 21 TR ŠKODA 24 TR ŠKODA 26 TR Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet trolejbusů celkem: 32 Průměrné stáří Ujeté km 1 vozem za rok: trolejbusů: 6,4 Celkem provedených GO (23-27) 5 A U T O B U S Y Typ vozu Rok výroby autobusu Celkem KAROSA B KAROSA B KAROSA B CITELIS Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 29 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 8,3 Celkem provedených GO (2-24): 7 II. Zájezdová činnost A U T O B U S Y Typ vozu Rok výroby autobusu Celkem KAROSA LC936X 1 1 KAROSA LC Počet ujetých km všemi vozidly za rok: 8 92 Počet autobusů celkem: 2 Ujeté km 1 vozem za rok: 4 46 Průměrné stáří autobusů: 8,5

10 - 1 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Skladba pracovníků podle kategorií (v přepočtených stavech) Kategorie Přep.stav % Přep.stav % Přep.stav % Řidiči trolejbusů 63,6 65,7 6,8 Řidiči autobusů 32,6 28,9 36,6 Řidiči MHD celkem 96,2 53,7% 94,6 53,4% 97,4 54,7% Údrţba trolejbusů 12, 11,9 9,4 Čističky vozů 7,7 7,9 7,7 Vrchní vedení, měnírna 4,3 4, 4, Údrţba autobusů 1,8 1, 1,3 Dělníci v dopravě 11, 1,5 9,7 STK 3, 3, 2, Učni (údrţba) 2,9 2,7 2,9 Dělníci celkem 51,7 28,8% 5, 28,2% 46, 25,8% Pom. obslužný personál 4, 2,2% 4, 2,3% 4, 2,2% Řídící a ekon. pracovníci 9, 9, 9, Provozní pracovníci 18,4 19,7 21,6 THP celkem 27,4 15,3% 28,7 16,2% 3,6 17,2% Prac. podniku celkem 179,3 1,% 177,3 1,% 178, 1,% Migrace pracovníků, přesčasová práce Nástup Výstup Migrační saldo Podíl přesč. práce v % 6,58 6,2 4,53 Sociální politika Všichni zaměstnanci podniku mohou vyuţívat následujících výhod: jeden týden dovolené navíc moţnost volby formy závodního stravování (stravenky nebo závodní jídelna) zlevněné jízdné v MHD pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky moţnost rekreace ve dvou vlastních rekreačních zařízeních odměny při významných pracovních a ţivotních jubileích příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění

11 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Struktura výnosů společnosti v tis. Kč Výnosy z MHD ,9% ,9% ,9% Výnosy z ostatních činností ,7% ,5% ,3% Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava ,4% ,6% ,8% Výnosy celkem ,% ,% ,% Struktura nákladů společnosti v tis. Kč Spotřeba mat., energie, sluţeb ,7% ,7% ,1% Mzdové náklady ,9% ,6% ,1% Ostatní osobní náklady ,1% ,9% ,7% Odpisy ,8% ,7% ,4% Opravné poloţky 1 63,8% 941,8% 1 118,9% Daně 386,3% 259,2% 277,2% Ostatní náklady ,4% ,2% ,6% Náklady celkem ,% ,% ,%

12 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (zpracovaná v souladu s 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku) Zprávu zpracoval statutární orgán Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., IČ , jako osoba ovládaná. Osoba ovládající: Statutární město Jihlava, IČ 2861 Představenstvo ovládané osoby schválilo v souladu s ustanovením 69a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pro tento účel předloţila ovládající osoba ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou. 1. Soupis osob ovládaných přímo ovládající osobou: Obchodní společnosti Adresa IČ Podíl Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava % Sluţby města Jihlavy, s.r.o. Havlíčkova 64, Jihlava % Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Pod Rozhlednou 8, Jihlava % Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. Rantířovská 13, Jihlava % HC Dukla Jihlava, s.r.o. Tolstého 1566/23, Jihlava % Jihlavské kotelny, s.r.o. Havlíčkova 111, Jihlava ,2% Teniscentrum Jihlava a.s. Mostecká 24, Jihlava ,8% FC Vysočina Jihlava, a.s. Jiráskova 69, Jihlava % Příspěvkové organizace Adresa IČ Denní a týdenní stacionář Jihlava Královský vršek 116/9, Jihlava 4858 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov Pod Rozhlednou 1, Jihlava 4815 Integrované centrum sociálních sluţeb Jihlava Brtnická 15, Jihlava 484 Městská knihovna Jihlava Hluboká 1, Jihlava 9719 Zoologická zahrada v Jihlavě Březinovy sady 1, Jihlava 44454

13 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Příspěvkové organizace Adresa IČ Mateřská škola Mozaika Březinova 114 Březinova 114, Jihlava Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Demlova 28, Jihlava Základní škola speciální Jihlava, Březinova 31 Březinova 31, Jihlava Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32, Jihlava Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 E. Rošického 2, Jihlava 4866 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 Havlíčkova 71, Jihlava Základní škola Jihlava, Kollárova 3 Kollárova 3, Jihlava Základní škola Jihlava, Kříţová 33 Kříţová 33, Jihlava Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Nad Plovárnou 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Seifertova 5, Jihlava Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Ţiţkova 5 Demlova 34, Jihlava Ţiţkova 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 Jungmannova 6, Jihlava Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, Jihlava Výčet smluv mezi propojenými osobami: a) smlouvy s dobou trvání v r. 21 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouva na veřejné sluţby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období (v částce pro rok tis. Kč) Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt SROP Ţijeme společně zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Zavedení nového odbavovacího systému cestujících v MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Ţijeme společně II. bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti

14 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Smlouva o nájmu pozemků v katastrálním území Hruškovy Dvory, Staré Hory a Henčov (přístřešky) Smlouva o nájmu nebytových prostor v částce Kč měsíčně (Předprodej jízdenek) Smlouva o přeloţkách stoţárů trakčního vedení na zastávkách MHD v Jihlavě (v částce 796 tis. Kč) Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy (nájem pozemků pod samoobsluţnými terminály v částce 5 tis. Kč za rok) ostatní smlouvy: Smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se Sluţbami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 7 tis. Kč) Smlouva o příleţitostné osobní silniční dopravě (plnění 59 tis. Kč) Smlouva o přepravě ţáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 67 tis. Kč) Smlouva o přepravě ţáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 85 tis. Kč) b) smlouvy nově uzavřené v r. 21 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouva o přeloţce trakčního vedení akce Zimní stadion Jihlava rekonstrukce (plnění 16 tis. Kč) Kupní smlouva čekárna Horní Kosov, 2 ks ocelových stoţárů ul. S. K. Neumana, napájecí kabely Fritzova ulice ve výši tis. Kč Dohoda o poskytnutí investiční dotace ve výsi tis. Kč. Účel dotace: viz výše uvedená kupní smlouva ostatní smlouvy: Smlouva o přepravě ţáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 43 tis. Kč) Smlouva o přepravě ţáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 5 tis. Kč) Objednávky dodavatelské: Základní škola Otokara Březiny, pronájem tělocvičny (11 tis. Kč) Správa městských lesů Jihlava, odvoz větví a trávy (plnění 2 tis. Kč) Sluţby města Jihlavy s.r.o., montáţ výloţníku a svítidel Jiráskova ulice (plnění 3 tis. Kč) Objednávky odběratelské: Sluţby města Jihlavy s.r.o., škoda na multifunkčním terminálu (plnění 6 tis. Kč) Statutární město Jihlava, roční předplatní kupóny MHD (76 tis. Kč) nepravidelná doprava: mateřské školy v Jihlavě (5 tis. Kč) základní školy v Jihlavě (145 tis. Kč) Statutární město Jihlava (15 tis. Kč) Domov pro seniory (1 tis. Kč) Denní a týdenní stacionář (29 tis. Kč)

15 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Městská knihovna (22 tis. Kč) 3. Výčet jiných právních úkonů, které byly učiněny v zájmu ovládané a ovládající osoby: Ţádné takové právní úkony nebyly za období roku 21 učiněny. 4. Výčet opatření, které byly na popud osoby ovládané nebo ovládající přijata: Ţádná taková opatření nebyla v průběhu roku 21 přijata. 5. Výčet plnění, které bylo poskytnuto ovládanou osobou v rámci předchozích bodů 2-4, kde došlo k újmě a jakým způsobem byla újma řešena: Ze smlouvy na veřejné sluţby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období uzavřené mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s a Statutárním městem Jihlava vyplývá, ţe cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění vyplývající ze všech ostatních výše uvedených smluv či objednávek se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. V průběhu roku 21 nedošlo tedy k ţádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takţe ţádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.

16 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 21 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Brtnická 12/23 Jihlava IČO : DIČ : CZ Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : akciová společnost Provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od do Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od do Obsah účetní závěrky : strana počet stran Rozvaha 2 4 Výkaz zisků a ztrát 6 2 Příloha v plném znění 8 14 Výkaz Cash flow 2 1 Výkaz o změnách vlastního kapitálu 21 1 Okamžik sestavení 12. duben :3 Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1

17 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosince 21 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Brtnická 12/23 Jihlava označ AKTIVA řád Minulé úč. Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software Ocenitelná práva 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) 23 B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 4 vliv 27 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 2

18 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 označ AKTIVA řád Běžné účetní období Minulé úč. období a b c Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary 34 3 Výrobky 35 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5 Zboží 37 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 47) 39 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 3 Pohledávky - podstatný vliv 42 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6 Dohadné účty aktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 5 3 Pohledávky - podstatný vliv 51 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly 61 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 65 3 Příjmy příštích období 66 3

19 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 7 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3 Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1 Emisní ážio 74 2 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 5 Rozdíly z přeměn společností 78 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) 82 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 83 2 Neuhrazená ztráta minulých let 84 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 85 /ř.1 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 87 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 89 3 Rezerva na daň z příjmů 9 4 Ostatní rezervy 91 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 12) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 93 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 94 3 Závazky - podstatný vliv 95 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 97 6 Vydané dluhopisy 98 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 99 8 Dohadné účty pasívní 1 9 Jiné závazky 11 1 Odložený daňový závazek

20 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní období období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 14 až 114) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 15 3 Závazky - podstatný vliv 16 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 17 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období 12 2 Výnosy příštích období Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 5

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 213 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za Tratí 602, 339 15 Klatovy IV OBSAH: 1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více