Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, Buchlovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice"

Transkript

1 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-600/12-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208, Buchlovice IČO: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: příspěvková organizace Bc. Jitkou Němečkovou, ředitelkou školy městys Buchlovice Místo inspekční činnosti: Suchý řádek 208, Buchlovice Termín inspekční činnosti: 13. a 14. červen 2012 Předmět inspekční činnosti Inspekční činnost byla vykonána na podnět podle 174 odst. 5 školského zákona Inspekční činnost zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zjišťování a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s právními předpisy a s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. A jeho naplnění v praxi podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení vychází z kontextu tříletého vývoje školy. Při inspekční činnosti jsme se zaměřily zejména na průběh a výsledky předškolního vzdělávání ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu a personální předpoklady pro vzdělávání podle požadavků školského zákona. Při hodnocení všech oblasti bylo přihlédnuto také k dalším právním předpisům.

2 Aktuální stav školy Mateřská škola (dále škola ) vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny-výdejny. Škola poskytuje vzdělání podle předmětu hlavní činnosti stanoveného ve zřizovací listině. Trojtřídní škola sídlí v účelové jednopatrové budově, v přízemí je umístěna jedna třída s příslušnými prostorami a v patře dvě třídy. Děti jsou do tříd umístěny dle věku. Stravování zajišťuje školní jídelna místní základní školy. Budova je obklopena prostornou školní zahradou, jejíž zadní část je pro pobyt dětí a jejich sportovní vyžití kvalitně vybavena zahradním nábytkem a nářadím. V roce 2011 bylo zrenovováno i hřiště, na kterém byly umístěny nové herní prvky (např. kreslící tabule, lezecké stěny, pružinová lavice apod.). Podle vyjádření ředitelky má zřizovatel v plánu přední část zahrady rekonstruovat a rovněž dovybavit. Ve sledovaném období škola prošla několika rekonstrukcemi a byla zdařile revitalizována, čímž se zkvalitnilo celkové prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí. Všechna okna byla vyměněna, budova byla kompletně zateplena a opatřena novou fasádou. Ve všech třídách byla zrekonstruována hygienická zařízení, vymalovány šatny a ostatní provozní prostory. Celková kapacita mateřské školy je stanovena na počet 81 dítě. V letošním školním roce byl tento nejvyšší počet dětí naplněn. V kontextu sledovaných tří let je zřejmý zájem rodičů o umístění do MŠ. V době inspekce bylo v celkovém počtu zapsaných dětí identifikováno jedno dítě s odkladem povinné školní docházky, 30 dětí vposledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s běžnými vadami výslovnosti. V letošním školním roce byly všechny podané žádosti zákonných zástupců o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání kladně vyřízeny. K datu inspekce MŠ zajistila všem dětem prokazatelným způsobem rovný přístup k předškolnímu vzdělávání. To je realizováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV ) se zaměřením na rozvíjení a prohlubování vztahu mezi rodinou, mateřskou školou a základní školou, k životnímu prostředí a přírodě, která školu obklopuje, vztahu k tradicím, lidové písni a k rodné obci. Vzdělávací nabídka je obohacena o několik nadstandardních aktivit (např. výtvarný kroužek, hudební kroužek, kroužek břišních tanců apod.) a o tradiční akce, oslavy a rituály realizované společně s rodičovskou veřejností. Provoz MŠ je stanoven od 6:20 do 16:00 hod. Pedagogickou činnost vykonávalo v době inspekce 6 pedagogických pracovnic včetně ředitelky. Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP Sledované vzdělávání ve všech třídách bylo v době inspekce v souladu s cíli školního vzdělávacího programu, cíle byly přiměřené věku a individuálním potřebám dětí. Kontinuita cílů vzdělávací nabídky byla v ŠVP PV a ve sledovaném předškolním vzdělávání dostatečně zajištěna v návaznosti na předchozí znalosti dětí, vycházela ze zaměření tematických bloků a prolínala všemi činnostmi v průběhu celého pobytu dětí v MŠ. Souběžné působení všech pedagogických pracovnic zajištěné vhodnou organizací bylo efektivní a umožňovalo realizovat vzdělávání podle podrobně vypracovaných třídních vzdělávacích programů (dále TVP PV) kontinuálně navazujících na ŠVP PV. Hospitace ve všech třídách prokázaly, že vzdělávací nabídka pro děti prokazatelně odpovídala věkovým, vývojovým i individuálním potřebám dětí. Prostřednictvím vzdělávacího obsahu a nabízených aktivit byly na požadované úrovni rozvíjeny základy klíčových kompetencí. Učitelky byly v přístupu k dětem empatické a otevřené. Hospitace také prokázaly indiferentní pedagogické přístupy. Zatímco ve 3. třídě odpovídaly použité formy a metody konzervativnímu způsobu práce s dětmi, vyznačujícímu se např. nedostatečným prostorem 2

3 pro jejich svobodný projev a rozhodování, dominující pozicí učitelky a částečně manipulativním způsobem vedení dětí apod., v dalších dvou třídách měly děti vytvořen svobodný prostor pro seberealizaci nejen verbální, ale i činnostní. Nabízené aktivity dětem poskytovaly žádoucí prožitek a plně respektovaly jejich potřeby a zájem. Velmi dobrou kvalitu sledovaných řízených činností neovlivnila negativně nekvalifikovanost ani krátkodobá pedagogická praxe učitelek. Použité moderní metody a formy práce jako např. činnostní učení a projektování v plné míře podporovalo zájem dětí, jejich komplexní rozvoj a současně dětem pomáhalo získávat kompetence pro život v oblasti vědomostí, dovedností, poznatků, hodnot i postojů s ohledem k věkovým schopnostem a možnostem dětí a jejich individuálnímu pracovnímu tempu. Poměr mezi sledovanými spontánními a cíleně řízenými činnostmi byl vyvážený. K plynulému přechodu mezi činnostmi a k posilování sounáležitosti dětí ve třídách byl využit tzv. komunitní kruh, kde kromě rozvíjení komunikačních dovedností vznikl prostor pro řešení problémů při dodržování pravidel soužití mezi dětmi. Zařazená zdravotně preventivní cvičení plnila vhodně zvolenými cviky a jejich náročností odpovídající možnostem dětí svůj účel a podporovala rozvoj jejich fyzické zdatnosti. Účinná motivace ze strany těchto učitelek a pestrá nabídka činností umožňovala rozvíjet komunikativní dovednosti, tvořivost a představivost dětí, podněcovala jejich zájem a podporovala rozvoj jejich osobnosti po stránce psychické i fyzické. V průběhu dne byly děti aktuálně vedeny k respektování pravidel bezpečnosti a ke zdravému životnímu stylu (kvalitně zajištěný pitný režim, dostatečný pobyt venku, zohledňování individuální potřeby spánku, důraz na relaxační aktivity, dodržování intervalů ve stravování apod.). Vztahy dětí s dospělými a mezi sebou navzájem byly v době inspekce velmi vstřícné a přátelské. Verbální projev většiny dětí prokazoval přiměřenou slovní zásobu a úroveň komunikativních dovedností odpovídala jejich věku a individuálním schopnostem. Doporučením ČŠI je důraz na kvalitu rozvoje souvislého vyjadřování především nejstarších dětí před vstupem do základního vzdělávání. Souběžně se vzděláváním nenásilně probíhalo ze strany učitelek pozitivní hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků a úspěchů každého dítěte. Podpora nápravy běžných logopedických vad u dětí formou individuální péče s garancí SPC nebyla v době inspekce v MŠ realizovaná, protože v aktuálním pedagogickém sboru nebyly dostatečně proškolené logopedické asistentky. Vzhledem k dané situaci MŠ v letošním školním roce zprostředkovávala zákonným zástupcům externí logopedickou péči na úrovni klinického logopeda. Rozsah a zapojení rodičů v rámci domácí přípravy dětí a jejího vedení formou konzultací s odborníky byla v době inspekce především záležitostí spolupráce rodiny s tímto odborníkem. V době inspekce na základě předložené dokumentace škola prokazatelně věnovala účinnou péči dítěti s odkladem povinné školní docházky s využitím doporučení příslušné pedagogicko-psychologické poradny. Při plnění cílů předškolního vzdělávání v souladu se školským zákonem a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV ) byly průběžně upevňovány elementární vědomosti, dovednosti a postoje dětí v oblastech čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, sociální gramotnosti a přírodovědné gramotnosti. Rozvíjením jednotlivých gramotností byly posilovány základy elementárních klíčových kompetencí dětí předškolního věku, jako jsou kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. V době inspekce mateřská škola vytvářela dětem příznivé sociální, emocionální a pracovní klima. K zjišťování výsledků vzdělávání dětí sloužil smysluplný systém hodnocení, který podporoval úspěšnost dětí v předškolním vzdělávání s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a schopnosti. 3

4 Hodnocení předpokladů školy podle požadavků školského zákona Škola informuje o vzdělávací nabídce na webových stránkách městyse, na jeho úřední vývěsce, informační tabuli ve vstupu do školy a nástěnkách v šatně. Ředitelka ve sledovaném období respektovala rovný přístup při přijímání ke vzdělávání prostřednictvím zpracovaných kritérií, kdy zohledňovala individuální potřeby dětí a jejich zákonných zástupců a zajistila odpovídající předškolní vzdělávání v souladu s formálními podmínkami stanovenými v zápisu v rejstříku škol a zřizovací listině. V dokumentaci k přijímacímu řízení nebyly sohledem na ustanovení správního řádu a školského zákona shledány formální i obsahové nedostatky. Podmínky pro předškolní vzdělávání byly stanoveny v ŠVP PV. Program ředitelka vypracovala na základě úzké spolupráce s učitelkami, kdy vycházely z provedené analýzy podmínek i výsledků vzdělávání. Zákonní zástupci dětí mají možnost podílet se svými podněty na jeho tvorbě. Program zahrnuje integrované bloky zajišťující systematickou vzdělávací činnost školy, odpovídající úrovni rozvoje a zkušenostem dětí předškolního věku a je v souladu s RVP PV. Spolu s TVP PV tvoří kvalitní předpoklad pro vzdělávání. Škola důsledně respektuje a přijímá doporučení školského poradenského zařízení a reaguje na ně v souladu s individuálními potřebami jednotlivých dětí. Škola také poskytuje rodičům poradenský servis i kontakty na další odborníky vrámci řešení odborné pedagogicko-psychologické problematiky. O obsahu a výsledcích vzdělávání jsou rodiče průběžně informováni prostřednictvím nástěnek a formou osobních konzultací a rodičovských schůzek. O vzdělávacích pokrocích dětí jsou pedagogickými pracovnicemi vedeny vcelku smysluplné záznamy. V době inspekce zajišťovalo předškolní vzdělávání šest pedagogických pracovnic, z tohoto počtu byly dvě nekvalifikované. Již v minulém školním roce se obě zúčastnily přijímacího řízení ke studiu na VŠ obor předškolní pedagogika, nebyly však přijaté. Ředitelka inspekci předložila přihlášky obou učitelek ke studiu i pro školní rok 2012/2013. Obě učitelky prokázaly v průběhu hospitací pedagogický um a zaujetí pro tuto profesi, účastnily se na požadované úrovni spolu s ostatními pedagogickými pracovnicemi vzdělávacích akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP ). V průběhu školního roku 2011/2012 odešly dvě kmenové učitelky ze zdravotních důvodů na pracovní neschopnost a posléze na mateřskou dovolenou. Ředitelka na základě svých kompetencí přijala na jejich zastupování dvě kvalifikované učitelky (starobní důchodkyně 68, 64 let), na dobu určitou. V průběhu července podle vyjádření ředitelky se uskuteční výběrové řízení na tato dvě pracovní místa z řad nových zájemkyň, kdy jedním z vypracovaných kritérií pro přijetí je odborná kvalifikace. Ředitelka řídí školu na základě funkčních strategických dokumentů, pravidelně je vyhodnocuje a inovuje podle oblastí a kritérií, které si předem stanovila. Pro získávání zpětné vazby využívá dostupných metod a forem (např. SWOT analýza, soubor evaluačních dotazníků pro učitelku nebo rodiče, vlastní hodnocení školy atd.). Výsledky využívá pro průběžné zvyšování kvality předškolního vzdělávání. Ředitelka řádně vede povinnou dokumentaci školy stanovenou školským zákonem. Pravidelně svolává pedagogickou radu a zde projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a zásadní pedagogická rozhodnutí. V oblasti řízení mateřské školy stanovila základní pravidla vzájemné komunikace, delegovala kompetence na své zaměstnance a vymezila je kvalitními vnitřními směrnicemi. Materiální podmínky se v průběhu sledovaného období zkvalitnily. Byl zakoupen nový nábytek do hracích koutků, stoly pro děti, video, televize a trampolína. Třídy jsou 4

5 vybaveny množstvím moderních pomůcek, hraček a didaktického materiálu. Dětský nábytek ve třídách je přizpůsoben dětem a je doplněn několika podnětnými herními kouty. V oblasti finančních předpokladů škola určovala priority ve financování s ohledem na své rozpočtové možnosti, koncepční záměry dalšího rozvoje školy byly projednány a schváleny zřizovatelem. Škola ve sledovaných letech hospodařila s dotací ze státního rozpočtu a s provozní dotací od zřizovatele. V rámci rozvojových programů škola získala v roce 2009 sledovaném období dotaci na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu práce, posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků a v roce 2011 na vysokoškolsky vzdělané pedagogy. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly použity efektivně, hospodárně a v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Z provozní dotace byly hrazeny provozní náklady, drobné opravy a běžná údržba. Účelová dotace byla přijata, vyčerpána a vyúčtována v souladu s nastavenými podmínkami. Dalšími zdroji příjmů byly ve sledovaných letech úplata za školní stravování, školné a sponzorské dary od Nadace Děti kultura sport. Ředitelka školy zabezpečila efektivní a účelné využití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu k plnění cílů předškolního vzdělávání. V zájmu předcházení sociálně patologických jevů škola organizovala ve sledovaném období množství vlastních zajímavých školních i mimoškolních akcí zaměřených na posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, rodiči a dalšími partnery. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí byly upraveny ve funkčně zpracovaném školním řádu a dalších směrnicích. Před konáním všech školních akcí byly děti prokazatelným způsobem poučovány o bezpečnosti a ochraně zdraví nejen v prostředí MŠ, ale také při pobytu venku. Při fyzické prohlídce objektu a areálu byla ve vstupním prostoru do budovy zjištěna bezpečnostní rizika pro děti. Dlaždice na chodníku vedoucím do MŠ a vstupní schodiště do budovy jsou značně poškozeny a vhavarijním stavu. ČŠI bude žádat přijetí opatření k odstranění těchto rizik. Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje na požadované úrovni nejen se zákonnými zástupci dětí, ale také s dalšími partnery (např. místními organizacemi a spolky, se spádovou ZŠ, ZUŠ, zřizovatelem a dalšími místními organizacemi), což ředitelka v době inspekce doložila bohatou fotodokumentací. Závěry, celkové hodnocení školy Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Ve sledovaném období škola zajišťovala rovný přístup ke vzdělávání všem dětem včetně dětí s odkladem povinné školní docházky na požadované úrovni. Zajistila rovněž rovné podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, v přijímacím řízení nebyly shledány zásadní formální a obsahové nedostatky. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl v době inspekce v souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Inspekční zjištění prokázalo, že je v reálu ŠVP PV naplňován. Vedení školy se prokazatelně zabývalo do doby inspekce průběžným plánováním a vyhodnocováním všech oblastí činnosti školy vedoucích k jejímu postupnému zkvalitňování. Řízení bylo podloženo funkčně zpracovanou povinnou dokumentací. Kvalita sledování a vyhodnocování výsledků předškolního vzdělávání byla na požadované úrovni. 5

6 Pozitivem byly příznivé vzájemné vztahy mezi dětmi a dětmi a všemi zaměstnankyněmi školy. Kvalifikovanost pedagogického sboru byla v době inspekce 67 %. Hospitace prokázaly, že nekvalifikovanost a krátkodobá pedagogická praxe učitelek nemá negativní vliv na kvalitu předškolního vzdělávání. Sledované pedagogické působení učitelek 1. a 2. třídě, jejich invence, použité metody práce, nabídka originálních námětů a činností byla pro dětí velkým přínosem, výrazně je motivovala a aktivizovala. Inspekce hodnotí sledovaný průběh vzdělávání jako nadstandardní. Výsledky vzdělávání prokázaly cílené a systematické posilování elementárních klíčových kompetencí dětí předškolního věku na základě rozvoje funkčních gramotností. Finanční i materiálové zdroje byly dostačující pro realizaci školního vzdělávacího programu. Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu se školským zákonem k naplňování cílů předškolního vzdělávání. Hlavní přístupový chodník a vstupní schodiště do budovy vykazovaly v době inspekce odstranitelná bezpečnostní rizika. Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 60 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, Zlín. Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo: 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, př.org. ze dne Jmenování do funkce ředitelky s účinností od Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol č. j /2010 ze dne Výjimka z počtu dětí schválena zřizovatelem na školní rok 2011/12 5. Organizační řád platný pro školní rok 2011/2012účinností od Rozvržení pracovní doby pedagogických pracovnic ve školním roce 2011/ Evidence přímé a nepřímé vzdělávací činnosti pedagogických pracovnic v období 2009/10, 2010/11, 2011/ Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období Školní řád platný pro školní rok 2011/ Hodnocení činnosti školy k datu inspekce 11. Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání platné pro školní rok 2010/2011, 2011/ Plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2010/2011, 2011/ Záznamy z hospitační činnosti ve školním roce 2011/ Seznam dětí pro školní rok 2011/ Směrnice k zajištění bezpečnosti dětí ze dne Hodnocení individuálního rozvoje dětí ve školním roce 2010/2011, 2011/ Záznamy o dětech k datu inspekce 18. Provozní řád MŠ platný od ŠVP PV platný pro školní rok 2011/ Personální dokumentace k datu inspekce 6

7 21. Osvědčení z DVPP pedagogických pracovnic za sledované období Plán DVPP pro školní roky 2010/2011, 2011/ Vnitřní platový předpis platný k datu inspekce 24. Třídní knihy pro školní rok 2010/2011, 2011/ Zápisy z rodičovských schůzek pro školní rok 2009/2010, 2010/ / Školní matrika evidence dětí k datu inspekce ke dni inspekce 27. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2011/ Spisové složky z přijímacího řízení pro školní roky 2009/2010, 2010/2011, 2011/ Zápisy z jednání pedagogické rady a provozních porad ve školním roce 2009/2010, 2010/2011, 2011/ Kniha úrazů vedená ke dni inspekce 31. Vyhodnocení bezpečnostních rizik k datu inspekce k Třídní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání platné ve školním roce 2010/2011, 2011/ Závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů na rok 2009, 2010, 2011 a 2012 vydané Krajským úřadem Zlínského kraje 34. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanizmů k , 2010 a Čerpání rozpočtu za rok 2011 Mateřská škola Buchlovice 36. Kniha účetnictví období 12/2009, 2010 a Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (Darovací smlouva) č. j. 1072NP/10/09 vydaná v Uherském Hradišti 20. září 2010 Poučení Podle 174 odst. 13 školského zákona může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Mgr. Alena Demlová, Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, Zlín. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli. včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a ve Zlínském inspektorátu České školní inspekce. 7

8 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Ve Zlíně 23. června 2012 (razítko) Mgr. Alena Demlová, školní inspektorka Alena Demlová v. r. PhDr. Eva Jurášková, školní inspektorka Eva Jurášková v. r. Ing. Romana Čížová, kontrolní pracovnice Romana Čížová v. r. Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy V Buchlovicích dne 26. června 2012 (razítko) Bc. Jitka Němečková, ředitelka školy Jitka Němečková v. r. 8

9 Č. j.: ČŠIZ600/12-Z Připomínky ředitelky školy 10. července 2012 Připomínky nebyly podány.

10 3/3

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1706/12-S Název právnické osoby Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070 vykonávající činnost školy: Sídlo: Šafaříkova 1070, 264

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-988/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Sídlo: Urxova 342,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-461/15-S. Mateřská škola Marina s.r.o.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-461/15-S. Mateřská škola Marina s.r.o. Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 01 542 419 Identifikátor 691 006 555 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-461/15-S

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 151/14-Z. Kvítková 4338, 760 01 Zlín zskvitkova@zskvitkova.

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 151/14-Z. Kvítková 4338, 760 01 Zlín zskvitkova@zskvitkova. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 151/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00 839 329 Identifikátor 600 114 538 Právní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1653/09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1653/09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1653/09 Název školy: Mateřská škola Kluky, okres Kutná Hora Adresa: Kluky 56, 258 45 Kluky Identifikátor: 600 046 133 IČ: 70 993

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-241/15-B. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-241/15-B. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-241/15-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno E-mail právnické osoby integra@integra.cz

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-653/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-653/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-653/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové Sídlo: Dětřichov u Moravské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-205/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-205/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-205/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1 Adresa: Bojasova 1/1242, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Identifikátor: 600039471

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více