OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV"

Transkript

1 OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA

2 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, Jihlava Tel ; tel/fax cz Zizovatel: Kraj Vysoina Ekonomické uspoádání: píspvková organizace Otevírací doba: úterý - pátek hod. / hod. sobota, nedle hod Vstupné: základní 20,- K; poloviní 10,- K Ú V O D N Í S L O V O V Z N I K G A L E R I E A J E J Í V Ý V O J Oblastní galerie Vysoiny byla zízena statutem dle 11 odstavce 4 zákona.54/1959 Sb. o muzeích a galeriích jako sbírkotvorná, vdecká, kulturní, osvtová a metodická ústedn spravovaná organizace. Pedmtem sbírkotvorné, studijní, odborné a vdecké innosti galerie je eské umní 19. a 20. století. V rámci státních galerií zajišuje psobnost zákona.71/1994 Sb. o prodeji a vývozu pedmt kulturní hodnoty. Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav vznikla v roce 1953 jako Krajská galerie Vysoiny zizovaná KNV Jihlava. Po územní reorganizaci v roce 1960 byla galerie ustavena jako Oblastní galerie Vysoiny, jejímž zizovatelem se stal KNV Brno. Od pešla OGV pod zizovatele Ministerstvo kultury R. Souasným zizovatelem je od Kraj Vysoina. Pvodní spolené sídlo OGV v budov Muzea Vysoiny omezovalo innost i další rozvoj galerie. Teprve v roce 1964 získala Oblastní galerie Vysoiny své vlastní sídlo v rekonstruovaném památkovém objektu v Komenského ulici. 10, kde celá výstavní plocha této budovy slouží výstavní innosti. Od roku 1988 patí galerii i další památkový objekt na Masarykov námstí. 24, kam se pesthovala stálá expozice eského umní 19. a 20. století. Ob galerijní budovy jsou významnými ukázkami renesanní architektury se specifickým typem haly, vycházející z typu stedovkého halového domu. Budova Komenského 10 Masarykovo nám. 24, vestibul 2

3 O R G A N I Z A N Í S T R U K T U R A A P E R S O N Á L N Í O B S A Z E N Í OGV v Jihlav je organizan rozdlena na oddlení odborné a oddlení provozn ekonomické, která jsou podízena editeli jako statutárnímu zástupci galerie. editel, kurátor sbírky plastik PhDr. Jií Hyliš O D B O R N É O D D L E N Í kurátor sbírky malby a kresby kurátor sbírky grafiky (na mateské dovolené) asistent kurátora, (zástup za mateskou dovolenou) správce sbírek a informaních technologií dokumentátor, knihovník výtvarník, fotograf kulturn-výchovný pracovník neobsazeno Mgr. Jana Zemanová Bojanovská Marin Kos, ak.mal. Alena Uxová Jana Benáková Pavel Petrov Alois Pavlíek P R O V O Z N - E K O N O M I C K É O D D L E N Í zástupce editele, vedoucí provozn ekonomického oddlení referent hospodáské správy úetní idi, údržbá, topi vrátná + pokladní dozor výstavních síní Ing. Iva Habichová Helena Vanišová Miloslava Pibylová František Bedná 4 pracovníci na poloviní úvazek 8 pracovník na poloviní úvazek Vzhledem k malému potu zamstnanc je v galerii znaná kumulace funkcí pracovník OGV a odborní pracovníci provádí sami i veškeré práce spojené s pípravami a instalacemi výstav. E V I D E N C E A P É E O S B Í R K Y K spravovala OGV v Jihlav celkem ks sbírkových pedmt, z toho: obraz kreseb a píbuzných papírových dl grafik 342 plastik 881 výstavní kolekce kreseb a grafik Inventarizace Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav zinventarizovala v roce 2002 v rámci plánovaných inventarizací v termínu ks grafiky - inventární ada G, v rámci inventarizace byly podrobn popsány aktuální stavy všech tchto grafik do poítaové databáze a vymnny a doplnny ochranné papírové kryty. 3

4 Restaurování V roce 2002 byla restaurována ást dl ze sbírek OGV v Jihlav, navržených k restaurování pi posledních inventarizacích. Restaurování výtvarných dl ze sbírek OGV Jihlava se realizuje dodavatelsky, nebo galerie nemá vlastní restaurátorskou dílnu. V loském roce bylo zapjeno k restaurování celkem 11 sbírkových pedmt, z nichž 5 je již zrestaurovaných zpt v instituci: O 197 Beneš Vincenc, Žlutý dm v zahrad O 291 Balaš Zdenk, Koloto O 1077 Panuška Jaroslav st., Moe s tmavým nebem O 853 Zrzavý Jan, Zátiší O 815 Gross František, Hlava dalších 6 pedmt peveze OGV v Jihlav zpt na poátku roku 2003: O 196 Nowak Willi, Zpvaka O 893 Sion Zbyšek, Situace (Jak vychovávat klackem) O 193 Nechleba Vratislav, Portrét ženy v klobouku O 259 Panuška Jaroslav st., Vesnice v zim O 532 Nowak Willi, Senose O 1286 Kopecký Bohdan, Modrá cesta Badatelské návštvy Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav byla v loském roce požádána dvma badateli o možnost studia sbírkových pedmt: První badatelská návštva byla zamena na díla Richarda Fremunda ve sbírkách Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav. Druhá badatelská návštva se zabývala studiem barevnosti pro reprodukci obrazu O 1228, Chittussi Antonín, Jihlava. Digitalizace sbírek Zápis všech sbírkových pedmt do databáze Demus byl dokonen již v roce V prbhu roku 2002 byl prbžn pipravován modul Evidence pro pevod do nové verze (opravy chybných prvotních záznam, píprava pro nastavení ísel podsbírek dle CES), kde je Pírstková kniha v návaznosti na Zákon 122/2000 Sb. needitovatelná. Na konci roku 2002 tato práce vyústila v úplný, bezchybný pevod sbírkových dat do nové verze Demus 01, vetn nastavení ísel podsbírek v návaznosti na CES. V prbhu roku bylo poízeno 211 fotografických digitálních vyobrazení sbírkových pedmt a pipojeno k databázi Demus, modulu Výtvarné umní Realizované zápjky v r byly realizovány: 1 zápjka pro prezentaci v zahranií, 9 zápjek pro prezentaci v tuzemsku, 1 zápjka k restaurování a pokraovaly 2 dlouhodobé zápjky v tuzemsku. V poslední dob tém každoroní zápjky sbírkových pedmt do zahranií poukazují na vysokou kvalitu sbírek OGV v Jihlav. 4

5 Akvizi ní innost V roce 2002 byl vybrán a se schválením Um lecké nákupní komise OGV v Jihlav zakoupen soubor 6ti prací (kreseb) z autorské výstavy Aleny Nádvorníkové, dokumentující vývoj její tvorby od r do r a jako dar autorka v novala galerii dalších 6 kreseb datovaných až do r Tato kolekce je vhodným zastoupením surrealistických tendencí v eském výtvarném um ní 2. poloviny 20. století ve sbírkách OGV v Jihlav. Nádvorníková Alena, M j Ubu, 1989 Nádvorníková Alena, Jezdci 1, 1996 Ze dvou soukromých zdroj byla velmi hodnotn dopln na kolekce prací Ladislava Nováka ve sbírce OGV v Jihlav a to jak nejran jšími kolážemi a litými kresbami z po átku 60. let 20.století, tak i záv re nými pracemi litých barevných tuší z 90.let 20.století.. Ob tato autorská období ješt ve sbírce Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav zastoupena nebyla. Zakoupením t chto kreseb nabyla kolekce úplnosti a je možné uvažovat i o komorní výstav díla Ladislava Nováka pouze ze sbírek OGV v Jihlav. Novák Ladislav, Nezda ený ná rtek portrétu Novák Ladislav, Tragické hry, 1998 blahoslavené Mišuly,

6 Výbrem v atelieru Jaroslava Šerých, významného eského malíe, grafika a ilustrátora, absolventa Akademie výtvarných umní v Praze a následným zakoupením byla sbírka obohacena o 2 rané kresby z 50.let 20.století a grafický cyklus z roku Šerých Jaroslav, Biovaný k, 1954 Šerých Jaroslav, Z mé pantomimy I., 1974 V rámci mapování kvalitního regionálního umní byl zakoupen soubor 6ti grafik tebíského výtvarníka Emanuela Ranného ml. z 90. let minulého století. Tyto pírstky byly v roce 2002 zaevidovány v chronologické i systematické evidenci, zapsány do poítaové databáze a byly k nim zhotoveny lokaní karty. V píštím roce bude pokraováno v jejich odborném zpracování na vdeckých kartách (papírových i v databázi Demus01), obrazovým zdokumentováním a pipojením digitálních fotografií k databázi. P U B L I K A N Í A P R E Z E N T A N Í I N N O S T Vydané publikace OGV v Jihlav vydala v loském roce katalog Josef Kos k výstav, probíhající v OGV v Jihlav, Masarykovo nám. 24 a katalog Františka Kavána k výstav realizované v budov Komenského 10 ve spolupráci s Východoeskou galerií v Pardubicích, Západoeskou galerií v Plzni a Galerií Portheimka v Praze. Regiontour Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se poátkem roku úastnila jako vystavovatel Regiontouru 2002 Pípravy pro další prezentaci OGV v Jihlav na rok 2003 Jako pípravu pro vydání katalogu stálé expozice k 50. výroí OGV v Jihlav pracovníci odborného oddlení vyhledávali a shromažovali doklady o historii OGV, jak v archivu galerie, tak v Krajském archivu v Brn a vyhledávali informace o akvizicích z rzných období tvorby sbírky ve sbírkové evidenci jako podklady pro sepsání historie OGV. V závru roku pipravilo odborné oddlení OGV v Jihlav základní podklady a obrázky pro prezentaci Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav na internetu. 6

7 V Ý S T A V N Í I N N O S T A N Á V Š T V N O S T Z Á K L A D N Í V Ý S T A V Y Budova Komenského 10 1) as a Celostátní pehlídka prací výtvarných kolektiv dtí a mládeže do 19.let Výstava byla uspoádána ve spolupráci s IPOS-ARTAMA Praha a Asociací výtvarných pedagog návštvnost: 333 v roce ) Jií John - výbr z tvorby Vlastní výstava, na které participovaly GU Karlovy Vary a SGVU Litomice návštvnost: 947 3) Emil Filla ze sbírek Západoeské galerie v Plzni návštvnost: ) František Kaván Vlastní výstava, na které participovaly VG Pardubice, galerie Portheimka Praha a ZG Plze návštvnost: ) Na sítnici boue souasná surrealistická koláž Edouard Jaguer, Ladislav Novák Výstava byla uspoádána ve spolupráci s MKS-galerie Malovaný dm Tebí návštvnost: 790 6) Max Švabinský ze sbírek GVU Ostrava Výstava byla uspoádána ve spolupráci s GVU Ostrava návštvnost: 561 v roce 2002 zábr z vernisáže 7

8 Budova Masarykovo nám.24 1) František Dlouhý Prolínání Výstava k nedožitým 90. narozeninám autora, vlastní výstava. návštvnost: 109 v roce ) Emanuel Ranný výbr z tvorby Výstava byla uspoádána ve spolupráci se Západomoravským muzeem Tebí návštvnost: 554 3) Alena Nádvorníková...Dje, dje Výstava byla uspoádána ve spolupráci s VG Pardubice, AJG Hluboká nad Vltavou, GVU Cheb návštvnost: 615 4) Josef Kos výbr z tvorby Vlastní výstava, k autorovým 70. narozeninám, návštvnost: ) Stálá expozice eského umní 19. a 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav po celý rok návštvnost: Lebeda Otakar, Z Krkonoš - Cesta, 1894 Myslbek Josef Václav, Oddanost Reinstalace stálé expozice V roce 2002 probhlo celkem 7 ástených reinstalací stálé expozice kvli zápjkám dl umístných ve stálé expozici (výmna za adekvátní náhrady), kvli umístní rozsáhlejších výstav v budov (redukce stálé expozice) a kvli výmalb sál a nátrm oken (pemisování do sál, kde práv neprobíhaly tyto práce). 8

9 O S T A T N Í K U L T U R N Í A K T I V I T Y Pednášky, besedy, kulturn výchovné akce, odborné pednášky: A. Nádvorníková ( Surrealismus - pednáška autorky spojená s besedou) 46 návštvník A. Nádvorníková ( Surrealismus - pednáška autorky spojená s besedou) 37 návštvník E. Filla ( Filla a moderní umní - pednášející Dr. I. Žlva) 28 návštvník E. Filla ( Filla a moderní umní - pednášející Dr. I. Žlva) 31 návštvník F. Kaván ( Život a dílo - pednášející Dr. Zacha) 28 návštvník F. Kaván ( Život a dílo - pednášející Dr. Zacha) 23 návštvník F. Kaván ( Život a dílo pednášející A. Pavlíek ) 14 návštvník prohlídky výstav s odborným výkladem: F. Kaván (SUŠG Jihlava) 92 návštvník Na sítnici boue /E. Jaguer, L. Novák (SUŠG, SOŠS, SOŠT, Gymnázium, ZŠ Demlova II.) 154 návštvník M. Švabinský (SUŠG, Gymnázium Jihlava) 81 návštvník Jiná spolupráce se školami Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav umožnila ve 3. tvrtin roku 2002 odbornou praxi dvou studentkám Grafické školy v termínu Studentky se seznámily s rznorodostí odborné práce v galerii a s evidencí sbírek. O D B O R N Á K N I H O V N A Odborná knihovna Oblastní galerie vznikla v roce Je zamena pedevším na výtvarné umní a architekturu. V souasné dob zahrnuje položek, které jsou evidovány jak v knihovní knize, tak kartotékou. K postupnému zpracování evidence knih je v OGV používán poítaový program Clavius. V roce 2002 se knižní fond rozrostl o 16 titul. Vedle odborné knihovny spravuje galerie knihovnu katalog, asopis a odborný archiv galerie. Odborná knihovna i archiv jsou veejnosti zpístupnny pouze prezenn. 9

10 OSTATNÍ AKTIVITY Práce pro Radu galerií eské republiky editel Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se pravideln úastnil jednání komory editel Rady galerií eské republiky. Zástupkyn odborných pracovník se pravideln úastnila jednání komory kurátor Rady galerií eské republiky editel a zástupkyn odborných pracovník Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se zúastnili dvou jednání senátu Rady galerií eské republiky. Pracovnice OGV v Jihlav je lenem testovacího týmu Rady galerií pro sbírkové aplikace, v rámci této innosti se v prbhu celého roku (nad rámec pracovní nápln) zabývala testováním a pípravou podklad v návaznosti na Zákon 122/2000 pro Demus 01, moduly Výtvarné umní a Evidence. Vzdlávání pracovník odborného oddlení V roce 2002 zapoali 2 odborní pracovníci Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se studiem ve Škole muzejní propedeutiky (poádané Asociací muzeí a galerií R). Studium by mlo být zakoneno testem, ústním pohovorem a obhajobou závrené práce v roce Spolupráce s ostatními galeriemi a muzei Krom výše zmiovaných spoluprací na výstavách, ediní a kulturn výchovné innosti spolupracovala OGV v Jihlav s galeriemi celé R poskytováním technické podpory k programm Demus a Cesik (telefonem, em) OGV provedla zaškolení (pro Muzeum Vysoiny v Jihlav a Západomoravské muzeum v Tebíi) - programy Cesik a Demus - zptné importy inv. ísel z MK, zálohování dat a prbžn nkolik porad a opravu instalace programu Cesik v Muzeu Vysoiny v Jihlav. Digitální zpracování dat odborného oddlení Pro snadnjší a operativnjší práci s databází sbírkových dat, sdílení tiskárny a dokument byly poítae odborného oddlení propojeny do sít. E K O N O M I C K Á Á S T Oblastní galerie Vysoiny je píspvkovou organizací kterou od zizuje kraj Vysoina. Hospodaení organizace upravuje od vyhláška 250/2000 Sb. V pvodn schváleném rozpotu jsme od zizovatele obdrželi píspvek na innost ve výši ,- K. Po provedené úprav se píspvek snížil na konených ,- K. Odvod zizovateli za nevyerpaný mzdový limit inil ,- K. Celkové náklady za rok 2002 dosáhly ,30 K. Poskytnutý píspvek byl použit na zajištní úkol vyplývajících jak z hlavního poslání galerie t.j. innost sbírkotvorná, výstavní a kulturn-výchovná, tak pro zajištní provozn ekonomických inností. Dalšími píjmy galerie byly vlastní výnosy, které tvoí píjmy ze vstupného a prodeje publikací a pohled. Hospodaení nebylo podpoeno finanními dary od sponzor. Vedlejší hospodáskou innost OGV neprovozuje. O investiní prostedky galerie v roce 2002 zizovatele nežádala. 10

11 Na odborné oddlení byl z vlastních zdroj investiního fondu zakoupen grafický software (pro pípravu katalog do tiskáren, ímž se uspoí až 1/3 náklad). Z investiního fondu bylo poízeno rozmrazování okap na budov Masarykovo nám.24. Prbžné opravy obou budov vtšího rozsahu jsou financovány z investiního fondu. Hospodaení galerie v roce 2002 skonilo zlepšeným hospodáským výsledkem ve výši ,42 K. výnosy celkem: ,72 z toho: 1) vlastní výnosy celkem ,40 2) ostatní výnosy ,42 3) použití fondu ,90 4) píspvek na innost ,- z toho: náklady celkem: ,30 1) spotebované nákupy ,70 2) služby ,70 3) osobní náklady ,- 4) dan a poplatky ,40 5) ostatní náklady ,50 6) odpisy ,- hospodáský výsledek: ,42 Z Á V R Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se podailo pomrn úspšn plnit úkoly jak v oblasti odborné (akviziní, prezentaní, kulturn výchovné innosti), tak i ekonomické. V akviziní innosti se podailo získat kvalitní výtvarná díla od významných autor, která vhodn doplnila sbírky galerie (Ladislav Novák, Jaroslav Šerých, Alena Nádvorníková, Emanuel Ranný). V rámci prezentaní innosti uspoádala galerie adu krátkodobých výstav, z nichž nejvtší úspch mla retrospektivní výstava Františka Kavána, na které participovaly 3 galerie (VG Pardubice, ZG Plze a galerie Portheimka v Praze). Na této výstav bylo prezentováno tém 100 nejvýznamnjších dl Františka Kavána ze sbírek galerií a muzeí z celé R. V rámci kulturn výchovné innosti se podailo uspoádat nkolik pednášek a besed k významným výstavám (František Kaván, Emila Filla, Alena Nádvorníková) vetn mnoha prohlídek výstav s odborným výkladem (F. Kaván, M. Švabinský, Na sítnici boue, E. Jaguer, L. Novák...) Krom výše zmiovaných akcí spolupracovala Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav s galeriemi celé R pi poskytování technické podpory k programm Demus a Cesik. V rámci plánovaných inventarizací byla provedena inventura grafik, pi níž byly podrobn popsány aktuální stavy všech tchto grafik do poítaové databáze a vymnny a doplnny ochranné papírové kryty. V rámci publikaní innosti se Oblastní galerii Vysoiny podailo vydat 2 katalogy. Katalog k výstav Františka Kavána na nmž participovaly další 3 galerie a katalog k výstav Josefa Kose k 70. výroí narození autora. I v ekonomické oblasti galerie úspšn plnila dané úkoly a proto se jí podailo vytvoit zlepšený hospodáský výsledek. 11

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

zpráva OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VYSOČINY GALERIE OBLASTNÍ zpráva výroční ogv

zpráva OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VYSOČINY GALERIE OBLASTNÍ zpráva výroční ogv V JIHLAVĚ V JIHLAVĚ V JIHLAVĚ výroční zpráva 20 04 V JIHLAVĚ 04 20 V JIHLAVĚ zpráva výroční V JIHLAVĚ 04 výroční zpráva 20 200 20 2 2004 ogv V JIHLAVĚ 20 04 zpráva výroční V JIHLAVĚ Ředitelka Mgr. MgA.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 301 680; tel/fax 567 301 681 E-mail: ogv.art@pvtnet.cz www stránky: www.ogv.cz Zřizovatel: Kraj Vysočina

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2007 E V I D E N C E A P É E O S B Í R K Y K 31.12.2007 spravovala Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav 6 116 sbírkových pedmt. z toho: 1 239 obraz 1 542 kreseb

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007 ASTRONAUTICKÁ SEKCE AS ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007 lenská základna AS AS V roce 2007 pracovala Astronautická sekce AS již v konsolidovaném stavu. Ke konci roku 2007 mla AS AS celkem 23 len (nárst oproti

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2006 E V I D E N C E A P É E O S B Í R K Y K 31. 12. 2006 spravovala Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav 6 104 sbírkových pedmt, z toho: 1 237 obraz 1 542

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za rok 2006

Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za rok 2006 Výroní zpráva nadaního fondu CMG za rok 2006 Nadaní fond podporuje výzkum v oblasti mnohoetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientm s mnohoetným myelomem. Obsah: Poslání nadaního fondu

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Revoluce v knihovnách

Revoluce v knihovnách Knihovnicko-informaní zpravodaj U Nás Vyšlo: 12.10.2004 íslo: Roník 14 (2004), íslo 3 Sekce: Naše téma Název lánku: Revoluce v knihovnách Autor: Eva Semrádová Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=435

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI ZA ROK 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI ZA ROK 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI ZA ROK 2006 Regionální muzeum v Chrudimi ( dále jen muzeum) je píspvkovou organizací zizovanou Pardubickým krajem. Muzeum využívalo pro svou innost ti budovy,

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 8. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní Mgr. Eva Hodáková pan Bc. Miroslav

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

I. Plnní úkol v oblasti hlavní innosti:

I. Plnní úkol v oblasti hlavní innosti: I. Plnní úkol v oblasti hlavní innosti: Tabulka základních ukazatel: 2002 2003 2004 poet návštvník hvzdárny 6242 11070 7883 - z toho dtí a mládeže 4526 7320 5551 poet návštvník akcí mimo hvzdárnu 1963

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Hvzdárny v Rokycanech

Hvzdárny v Rokycanech VÝRONÍ ZPRÁVA Hvzdárny v Rokycanech 2005 Rokycany, únor 2006 Výroní zpráva za rok 2005 Hvzdárna v Rokycanech OBSAH 1. Úvod 2. innost 3. Opravy a údržba budov 4. Ekonomika 5. Seznam pracovník INNOST Rok

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zpráva. o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji v roce 2007

Zpráva. o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji v roce 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji v roce 2007 Obsah I. Úvod Systém výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji II. Poet pracovník zajišujících regionální funkce III. Poet obsluhovaných

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více