OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV"

Transkript

1 OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA

2 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, Jihlava Tel ; tel/fax cz Zizovatel: Kraj Vysoina Ekonomické uspoádání: píspvková organizace Otevírací doba: úterý - pátek hod. / hod. sobota, nedle hod Vstupné: základní 20,- K; poloviní 10,- K Ú V O D N Í S L O V O V Z N I K G A L E R I E A J E J Í V Ý V O J Oblastní galerie Vysoiny byla zízena statutem dle 11 odstavce 4 zákona.54/1959 Sb. o muzeích a galeriích jako sbírkotvorná, vdecká, kulturní, osvtová a metodická ústedn spravovaná organizace. Pedmtem sbírkotvorné, studijní, odborné a vdecké innosti galerie je eské umní 19. a 20. století. V rámci státních galerií zajišuje psobnost zákona.71/1994 Sb. o prodeji a vývozu pedmt kulturní hodnoty. Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav vznikla v roce 1953 jako Krajská galerie Vysoiny zizovaná KNV Jihlava. Po územní reorganizaci v roce 1960 byla galerie ustavena jako Oblastní galerie Vysoiny, jejímž zizovatelem se stal KNV Brno. Od pešla OGV pod zizovatele Ministerstvo kultury R. Souasným zizovatelem je od Kraj Vysoina. Pvodní spolené sídlo OGV v budov Muzea Vysoiny omezovalo innost i další rozvoj galerie. Teprve v roce 1964 získala Oblastní galerie Vysoiny své vlastní sídlo v rekonstruovaném památkovém objektu v Komenského ulici. 10, kde celá výstavní plocha této budovy slouží výstavní innosti. Od roku 1988 patí galerii i další památkový objekt na Masarykov námstí. 24, kam se pesthovala stálá expozice eského umní 19. a 20. století. Ob galerijní budovy jsou významnými ukázkami renesanní architektury se specifickým typem haly, vycházející z typu stedovkého halového domu. Budova Komenského 10 Masarykovo nám. 24, vestibul 2

3 O R G A N I Z A N Í S T R U K T U R A A P E R S O N Á L N Í O B S A Z E N Í OGV v Jihlav je organizan rozdlena na oddlení odborné a oddlení provozn ekonomické, která jsou podízena editeli jako statutárnímu zástupci galerie. editel, kurátor sbírky plastik PhDr. Jií Hyliš O D B O R N É O D D L E N Í kurátor sbírky malby a kresby kurátor sbírky grafiky (na mateské dovolené) asistent kurátora, (zástup za mateskou dovolenou) správce sbírek a informaních technologií dokumentátor, knihovník výtvarník, fotograf kulturn-výchovný pracovník neobsazeno Mgr. Jana Zemanová Bojanovská Marin Kos, ak.mal. Alena Uxová Jana Benáková Pavel Petrov Alois Pavlíek P R O V O Z N - E K O N O M I C K É O D D L E N Í zástupce editele, vedoucí provozn ekonomického oddlení referent hospodáské správy úetní idi, údržbá, topi vrátná + pokladní dozor výstavních síní Ing. Iva Habichová Helena Vanišová Miloslava Pibylová František Bedná 4 pracovníci na poloviní úvazek 8 pracovník na poloviní úvazek Vzhledem k malému potu zamstnanc je v galerii znaná kumulace funkcí pracovník OGV a odborní pracovníci provádí sami i veškeré práce spojené s pípravami a instalacemi výstav. E V I D E N C E A P É E O S B Í R K Y K spravovala OGV v Jihlav celkem ks sbírkových pedmt, z toho: obraz kreseb a píbuzných papírových dl grafik 342 plastik 881 výstavní kolekce kreseb a grafik Inventarizace Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav zinventarizovala v roce 2002 v rámci plánovaných inventarizací v termínu ks grafiky - inventární ada G, v rámci inventarizace byly podrobn popsány aktuální stavy všech tchto grafik do poítaové databáze a vymnny a doplnny ochranné papírové kryty. 3

4 Restaurování V roce 2002 byla restaurována ást dl ze sbírek OGV v Jihlav, navržených k restaurování pi posledních inventarizacích. Restaurování výtvarných dl ze sbírek OGV Jihlava se realizuje dodavatelsky, nebo galerie nemá vlastní restaurátorskou dílnu. V loském roce bylo zapjeno k restaurování celkem 11 sbírkových pedmt, z nichž 5 je již zrestaurovaných zpt v instituci: O 197 Beneš Vincenc, Žlutý dm v zahrad O 291 Balaš Zdenk, Koloto O 1077 Panuška Jaroslav st., Moe s tmavým nebem O 853 Zrzavý Jan, Zátiší O 815 Gross František, Hlava dalších 6 pedmt peveze OGV v Jihlav zpt na poátku roku 2003: O 196 Nowak Willi, Zpvaka O 893 Sion Zbyšek, Situace (Jak vychovávat klackem) O 193 Nechleba Vratislav, Portrét ženy v klobouku O 259 Panuška Jaroslav st., Vesnice v zim O 532 Nowak Willi, Senose O 1286 Kopecký Bohdan, Modrá cesta Badatelské návštvy Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav byla v loském roce požádána dvma badateli o možnost studia sbírkových pedmt: První badatelská návštva byla zamena na díla Richarda Fremunda ve sbírkách Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav. Druhá badatelská návštva se zabývala studiem barevnosti pro reprodukci obrazu O 1228, Chittussi Antonín, Jihlava. Digitalizace sbírek Zápis všech sbírkových pedmt do databáze Demus byl dokonen již v roce V prbhu roku 2002 byl prbžn pipravován modul Evidence pro pevod do nové verze (opravy chybných prvotních záznam, píprava pro nastavení ísel podsbírek dle CES), kde je Pírstková kniha v návaznosti na Zákon 122/2000 Sb. needitovatelná. Na konci roku 2002 tato práce vyústila v úplný, bezchybný pevod sbírkových dat do nové verze Demus 01, vetn nastavení ísel podsbírek v návaznosti na CES. V prbhu roku bylo poízeno 211 fotografických digitálních vyobrazení sbírkových pedmt a pipojeno k databázi Demus, modulu Výtvarné umní Realizované zápjky v r byly realizovány: 1 zápjka pro prezentaci v zahranií, 9 zápjek pro prezentaci v tuzemsku, 1 zápjka k restaurování a pokraovaly 2 dlouhodobé zápjky v tuzemsku. V poslední dob tém každoroní zápjky sbírkových pedmt do zahranií poukazují na vysokou kvalitu sbírek OGV v Jihlav. 4

5 Akvizi ní innost V roce 2002 byl vybrán a se schválením Um lecké nákupní komise OGV v Jihlav zakoupen soubor 6ti prací (kreseb) z autorské výstavy Aleny Nádvorníkové, dokumentující vývoj její tvorby od r do r a jako dar autorka v novala galerii dalších 6 kreseb datovaných až do r Tato kolekce je vhodným zastoupením surrealistických tendencí v eském výtvarném um ní 2. poloviny 20. století ve sbírkách OGV v Jihlav. Nádvorníková Alena, M j Ubu, 1989 Nádvorníková Alena, Jezdci 1, 1996 Ze dvou soukromých zdroj byla velmi hodnotn dopln na kolekce prací Ladislava Nováka ve sbírce OGV v Jihlav a to jak nejran jšími kolážemi a litými kresbami z po átku 60. let 20.století, tak i záv re nými pracemi litých barevných tuší z 90.let 20.století.. Ob tato autorská období ješt ve sbírce Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav zastoupena nebyla. Zakoupením t chto kreseb nabyla kolekce úplnosti a je možné uvažovat i o komorní výstav díla Ladislava Nováka pouze ze sbírek OGV v Jihlav. Novák Ladislav, Nezda ený ná rtek portrétu Novák Ladislav, Tragické hry, 1998 blahoslavené Mišuly,

6 Výbrem v atelieru Jaroslava Šerých, významného eského malíe, grafika a ilustrátora, absolventa Akademie výtvarných umní v Praze a následným zakoupením byla sbírka obohacena o 2 rané kresby z 50.let 20.století a grafický cyklus z roku Šerých Jaroslav, Biovaný k, 1954 Šerých Jaroslav, Z mé pantomimy I., 1974 V rámci mapování kvalitního regionálního umní byl zakoupen soubor 6ti grafik tebíského výtvarníka Emanuela Ranného ml. z 90. let minulého století. Tyto pírstky byly v roce 2002 zaevidovány v chronologické i systematické evidenci, zapsány do poítaové databáze a byly k nim zhotoveny lokaní karty. V píštím roce bude pokraováno v jejich odborném zpracování na vdeckých kartách (papírových i v databázi Demus01), obrazovým zdokumentováním a pipojením digitálních fotografií k databázi. P U B L I K A N Í A P R E Z E N T A N Í I N N O S T Vydané publikace OGV v Jihlav vydala v loském roce katalog Josef Kos k výstav, probíhající v OGV v Jihlav, Masarykovo nám. 24 a katalog Františka Kavána k výstav realizované v budov Komenského 10 ve spolupráci s Východoeskou galerií v Pardubicích, Západoeskou galerií v Plzni a Galerií Portheimka v Praze. Regiontour Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se poátkem roku úastnila jako vystavovatel Regiontouru 2002 Pípravy pro další prezentaci OGV v Jihlav na rok 2003 Jako pípravu pro vydání katalogu stálé expozice k 50. výroí OGV v Jihlav pracovníci odborného oddlení vyhledávali a shromažovali doklady o historii OGV, jak v archivu galerie, tak v Krajském archivu v Brn a vyhledávali informace o akvizicích z rzných období tvorby sbírky ve sbírkové evidenci jako podklady pro sepsání historie OGV. V závru roku pipravilo odborné oddlení OGV v Jihlav základní podklady a obrázky pro prezentaci Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav na internetu. 6

7 V Ý S T A V N Í I N N O S T A N Á V Š T V N O S T Z Á K L A D N Í V Ý S T A V Y Budova Komenského 10 1) as a Celostátní pehlídka prací výtvarných kolektiv dtí a mládeže do 19.let Výstava byla uspoádána ve spolupráci s IPOS-ARTAMA Praha a Asociací výtvarných pedagog návštvnost: 333 v roce ) Jií John - výbr z tvorby Vlastní výstava, na které participovaly GU Karlovy Vary a SGVU Litomice návštvnost: 947 3) Emil Filla ze sbírek Západoeské galerie v Plzni návštvnost: ) František Kaván Vlastní výstava, na které participovaly VG Pardubice, galerie Portheimka Praha a ZG Plze návštvnost: ) Na sítnici boue souasná surrealistická koláž Edouard Jaguer, Ladislav Novák Výstava byla uspoádána ve spolupráci s MKS-galerie Malovaný dm Tebí návštvnost: 790 6) Max Švabinský ze sbírek GVU Ostrava Výstava byla uspoádána ve spolupráci s GVU Ostrava návštvnost: 561 v roce 2002 zábr z vernisáže 7

8 Budova Masarykovo nám.24 1) František Dlouhý Prolínání Výstava k nedožitým 90. narozeninám autora, vlastní výstava. návštvnost: 109 v roce ) Emanuel Ranný výbr z tvorby Výstava byla uspoádána ve spolupráci se Západomoravským muzeem Tebí návštvnost: 554 3) Alena Nádvorníková...Dje, dje Výstava byla uspoádána ve spolupráci s VG Pardubice, AJG Hluboká nad Vltavou, GVU Cheb návštvnost: 615 4) Josef Kos výbr z tvorby Vlastní výstava, k autorovým 70. narozeninám, návštvnost: ) Stálá expozice eského umní 19. a 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav po celý rok návštvnost: Lebeda Otakar, Z Krkonoš - Cesta, 1894 Myslbek Josef Václav, Oddanost Reinstalace stálé expozice V roce 2002 probhlo celkem 7 ástených reinstalací stálé expozice kvli zápjkám dl umístných ve stálé expozici (výmna za adekvátní náhrady), kvli umístní rozsáhlejších výstav v budov (redukce stálé expozice) a kvli výmalb sál a nátrm oken (pemisování do sál, kde práv neprobíhaly tyto práce). 8

9 O S T A T N Í K U L T U R N Í A K T I V I T Y Pednášky, besedy, kulturn výchovné akce, odborné pednášky: A. Nádvorníková ( Surrealismus - pednáška autorky spojená s besedou) 46 návštvník A. Nádvorníková ( Surrealismus - pednáška autorky spojená s besedou) 37 návštvník E. Filla ( Filla a moderní umní - pednášející Dr. I. Žlva) 28 návštvník E. Filla ( Filla a moderní umní - pednášející Dr. I. Žlva) 31 návštvník F. Kaván ( Život a dílo - pednášející Dr. Zacha) 28 návštvník F. Kaván ( Život a dílo - pednášející Dr. Zacha) 23 návštvník F. Kaván ( Život a dílo pednášející A. Pavlíek ) 14 návštvník prohlídky výstav s odborným výkladem: F. Kaván (SUŠG Jihlava) 92 návštvník Na sítnici boue /E. Jaguer, L. Novák (SUŠG, SOŠS, SOŠT, Gymnázium, ZŠ Demlova II.) 154 návštvník M. Švabinský (SUŠG, Gymnázium Jihlava) 81 návštvník Jiná spolupráce se školami Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav umožnila ve 3. tvrtin roku 2002 odbornou praxi dvou studentkám Grafické školy v termínu Studentky se seznámily s rznorodostí odborné práce v galerii a s evidencí sbírek. O D B O R N Á K N I H O V N A Odborná knihovna Oblastní galerie vznikla v roce Je zamena pedevším na výtvarné umní a architekturu. V souasné dob zahrnuje položek, které jsou evidovány jak v knihovní knize, tak kartotékou. K postupnému zpracování evidence knih je v OGV používán poítaový program Clavius. V roce 2002 se knižní fond rozrostl o 16 titul. Vedle odborné knihovny spravuje galerie knihovnu katalog, asopis a odborný archiv galerie. Odborná knihovna i archiv jsou veejnosti zpístupnny pouze prezenn. 9

10 OSTATNÍ AKTIVITY Práce pro Radu galerií eské republiky editel Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se pravideln úastnil jednání komory editel Rady galerií eské republiky. Zástupkyn odborných pracovník se pravideln úastnila jednání komory kurátor Rady galerií eské republiky editel a zástupkyn odborných pracovník Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se zúastnili dvou jednání senátu Rady galerií eské republiky. Pracovnice OGV v Jihlav je lenem testovacího týmu Rady galerií pro sbírkové aplikace, v rámci této innosti se v prbhu celého roku (nad rámec pracovní nápln) zabývala testováním a pípravou podklad v návaznosti na Zákon 122/2000 pro Demus 01, moduly Výtvarné umní a Evidence. Vzdlávání pracovník odborného oddlení V roce 2002 zapoali 2 odborní pracovníci Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se studiem ve Škole muzejní propedeutiky (poádané Asociací muzeí a galerií R). Studium by mlo být zakoneno testem, ústním pohovorem a obhajobou závrené práce v roce Spolupráce s ostatními galeriemi a muzei Krom výše zmiovaných spoluprací na výstavách, ediní a kulturn výchovné innosti spolupracovala OGV v Jihlav s galeriemi celé R poskytováním technické podpory k programm Demus a Cesik (telefonem, em) OGV provedla zaškolení (pro Muzeum Vysoiny v Jihlav a Západomoravské muzeum v Tebíi) - programy Cesik a Demus - zptné importy inv. ísel z MK, zálohování dat a prbžn nkolik porad a opravu instalace programu Cesik v Muzeu Vysoiny v Jihlav. Digitální zpracování dat odborného oddlení Pro snadnjší a operativnjší práci s databází sbírkových dat, sdílení tiskárny a dokument byly poítae odborného oddlení propojeny do sít. E K O N O M I C K Á Á S T Oblastní galerie Vysoiny je píspvkovou organizací kterou od zizuje kraj Vysoina. Hospodaení organizace upravuje od vyhláška 250/2000 Sb. V pvodn schváleném rozpotu jsme od zizovatele obdrželi píspvek na innost ve výši ,- K. Po provedené úprav se píspvek snížil na konených ,- K. Odvod zizovateli za nevyerpaný mzdový limit inil ,- K. Celkové náklady za rok 2002 dosáhly ,30 K. Poskytnutý píspvek byl použit na zajištní úkol vyplývajících jak z hlavního poslání galerie t.j. innost sbírkotvorná, výstavní a kulturn-výchovná, tak pro zajištní provozn ekonomických inností. Dalšími píjmy galerie byly vlastní výnosy, které tvoí píjmy ze vstupného a prodeje publikací a pohled. Hospodaení nebylo podpoeno finanními dary od sponzor. Vedlejší hospodáskou innost OGV neprovozuje. O investiní prostedky galerie v roce 2002 zizovatele nežádala. 10

11 Na odborné oddlení byl z vlastních zdroj investiního fondu zakoupen grafický software (pro pípravu katalog do tiskáren, ímž se uspoí až 1/3 náklad). Z investiního fondu bylo poízeno rozmrazování okap na budov Masarykovo nám.24. Prbžné opravy obou budov vtšího rozsahu jsou financovány z investiního fondu. Hospodaení galerie v roce 2002 skonilo zlepšeným hospodáským výsledkem ve výši ,42 K. výnosy celkem: ,72 z toho: 1) vlastní výnosy celkem ,40 2) ostatní výnosy ,42 3) použití fondu ,90 4) píspvek na innost ,- z toho: náklady celkem: ,30 1) spotebované nákupy ,70 2) služby ,70 3) osobní náklady ,- 4) dan a poplatky ,40 5) ostatní náklady ,50 6) odpisy ,- hospodáský výsledek: ,42 Z Á V R Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav se podailo pomrn úspšn plnit úkoly jak v oblasti odborné (akviziní, prezentaní, kulturn výchovné innosti), tak i ekonomické. V akviziní innosti se podailo získat kvalitní výtvarná díla od významných autor, která vhodn doplnila sbírky galerie (Ladislav Novák, Jaroslav Šerých, Alena Nádvorníková, Emanuel Ranný). V rámci prezentaní innosti uspoádala galerie adu krátkodobých výstav, z nichž nejvtší úspch mla retrospektivní výstava Františka Kavána, na které participovaly 3 galerie (VG Pardubice, ZG Plze a galerie Portheimka v Praze). Na této výstav bylo prezentováno tém 100 nejvýznamnjších dl Františka Kavána ze sbírek galerií a muzeí z celé R. V rámci kulturn výchovné innosti se podailo uspoádat nkolik pednášek a besed k významným výstavám (František Kaván, Emila Filla, Alena Nádvorníková) vetn mnoha prohlídek výstav s odborným výkladem (F. Kaván, M. Švabinský, Na sítnici boue, E. Jaguer, L. Novák...) Krom výše zmiovaných akcí spolupracovala Oblastní galerie Vysoiny v Jihlav s galeriemi celé R pi poskytování technické podpory k programm Demus a Cesik. V rámci plánovaných inventarizací byla provedena inventura grafik, pi níž byly podrobn popsány aktuální stavy všech tchto grafik do poítaové databáze a vymnny a doplnny ochranné papírové kryty. V rámci publikaní innosti se Oblastní galerii Vysoiny podailo vydat 2 katalogy. Katalog k výstav Františka Kavána na nmž participovaly další 3 galerie a katalog k výstav Josefa Kose k 70. výroí narození autora. I v ekonomické oblasti galerie úspšn plnila dané úkoly a proto se jí podailo vytvoit zlepšený hospodáský výsledek. 11

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 E V I D E N C E A P É Č E O S B Í R K Y K 31. 12. 2011 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 357 sbírkových předmětů. Z toho: 1 251 obrazů

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Muzeum umění Olomouc Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 4 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě za rok 2002 Jako v několika posledních letech byly i ve sledovaném období opět hlavním problémem ekonomické limity, které zvlášť

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU. příspěvková organizace Karlovarského kraje

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU. příspěvková organizace Karlovarského kraje GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více