S VOLEBNÍ PŘÍLOHOU. Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 6 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S VOLEBNÍ PŘÍLOHOU. Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 6 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2006"

Transkript

1 S VOLEBNÍ PŘÍLOHOU Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 6 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2006 SLAVNOSTNÍ OTEV ENÍ autobusového nádraïí v Hluãínû Hlučín Oficiální slavnostní otevření autobusového nádraží v Hlučíně proběhlo Po rekonstrukci začaly autobusy zajíždět na nádraží sice už v prosinci minulého roku, ovšem práce na výpravní budově pokračovaly až donedávna. Výpravní budova byla úplně zmodernizována včetně sociálního zařízení, zázemí pro dopravce a hlavně pro cestující. Ti zde najdou jak prostory a zařízení pro odbavení tak i pro občerstvení a zpříjemnění času při čekání na spoj, řekla Vladimíra Hellebrandová, vedoucí odboru investic a správy městského majetku. Starosta města Petr Adamec se vyjádřil ke stavbě těmito slovy: Rekonstrukcí autobusového nádraží jsme splnili jeden z našich dlouhodobých cílů. Nové nádraží je nyní pěknou a moderní vstupní branou Hlučína pro cestující i návštěvníky města. Rekonstrukce autobusového nádraží v Hlučíně byla spolufinancována finančními prostředky ze strukturálních fondů EU v rámci Společného regionálního operačního programu na léta (SROP). Žádost o dotaci ze SROP byla podána pod názvem projektu Autobusový terminál Hlučín. Městu Hlučín byla přiznána dotace ve výši 75 % celkových uznatelných nákladů, max. však Kč. V současné době probíhá vyúčtování projektu, a proto dosud není známa konečná suma, která bude městu Hlučín proplacena ze strukturálních fondů. Již nyní je však jasné, že dosáhne nižší hodnoty než max. hodnota přiznané dotace, protože celkové náklady stavby se podařilo výběrovým řízením na dodavatele snížit o několik milionů Kč oproti původně předpokládaným. Ty vycházely z nacenění rozpočtů projektové dokumentace. Celkové náklady stavby dosáhly Kč. Tato částka však není směrodatná pro výpočet 75 % dotace, protože současně s projektem Autobusový terminál Hlučín byly realizovány další Jedna ze stěžejních akcí oslav 750 let města Hlučína proběhla 11. května v kulturním domě v Hlučíně. Jednalo se o slavnostní zasedání zastupitelstva města, které, jak název napovídá, nebylo pracovní. Hlavním bodem programu bylo předání téměř padesáti stříbrných pamětních mincí města Hlučína osobnostem z jeho historie i současnosti. Pozvání na tuto výjimečnou akci přijal např. hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, biskup Ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz, představitelé našich družebních měst, starostové obcí regionu a další hosté. Zasedání bylo zahájeno audiovizuální znělkou oslav z dílny pana Rostislava Pečinky - působivým sestřihem videosekvencí a pohledů z historie i současnosti města. Po hymně a úvodním projevu starosty města Petra drobné akce. Ty sice byly součástí rekonstrukce autobusového nádraží, ale nepatří mezi uznatelné náklady pro financování ze strukturálních fondů. Konečnou sumu, která bude městu Hlučín proplacena ze strukturálních fondů, respektive z Evropského fondu regionálního rozvoje, bude město Hlučín znát během II. poloviny roku 2006 a částka bude představovat 75 % uznatelných nákladů projektu. Ing. Hana Gavlasová, odbor ŠKaRR Slavnostní zasedání Zastupitelstva mûsta Hluãína Adamce zazněly básně paní Jany Schlossarkové v podání Kateřiny Hamplové, které autorka připravila přímo pro tuto příležitost, a které sklidily zasloužený potlesk. Atmosféra tak byla připravená pro nejslavnostnější chvíli zasedání - předání pamětních mincí města. Postupně tak před přítomnými defilovaly osobnosti z Hlučína i mimo něj, starostové družebních a okolních měst a obcí, zástupci hasičů, policie, armády. Následoval kulturní program, ve kterém si hosté poslechli Vyznání paní Jany Schlossarkové, písně v podání Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Hlučín pod vedením sbormistryně Anny Veselé a zhlédli balet Základní umělecké školy Hlučín v nastudování umělecké vedoucí Kláry Krejčířové. Příjemnou tečkou se stal raut, který pro všechny připravilo Odborné učiliště a praktická škola Hlučín. -jh- INFORMACE O VOLBÁCH do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve dnech 2. a 3. června Dne 2. června (pátek) se bude hlasovat od hodin do hodin a dne 3. června 2006 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do hodin. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let. Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má státní občan České republiky: který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, u kterého nenastala překážka ve výkonu volebního práva. Právo být volen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má každý volič: který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let, u kterého není ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva. Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje voliči hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. Volič obdrží ve volební místnosti prázdnou úřední obálku, popřípadě hlasovací lístky, ze kterých 1 vloží, v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků, do této obálky. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Úřední obálku pak vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

2 strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2006 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ V tah usnesení z 94. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 2. kvûtna 2006 RADA ROZHODLA: - o rozšíření předmětu veřejné zakázky Polocentralizace školního stravování ve městě Hlučíně o přístavbu budovy MŠ Dr. Ed. Beneše (podle příslušné projektové dokumentace) s tím, že tato bude součástí 1. části předmětu veřejné zakázky, - rozhodla realizovat opravu povrchu komunikace Jasénky bez zpracování projektové dokumentace po etapách, - o poskytování odebrané elektřiny jiným fyzickým a právnickým osobám z vlastních odběrných zařízení umístěných na budově na Mírovém náměstí v Hlučíně č. p. 24 v rámci akcí konaných na Mírovém náměstí v Hlučíně s tím, že náklady na nákup elektřiny budou účtovány v souladu s platným ceníkem s výjimkou organizací zřízených městem Hlučín a obchodních společností, založených městem Hlučín, ve kterých je město Hlučín jediným společníkem, - uzavřít smlouvu se společností ASEKOL s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, - uzavřít dohodu s EKOLAMP s.r.o. o zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností, - rozhodla uzavřít smlouvu s ELEKTROWIN a.s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, - uzavřít smlouvu s TS Hlučín s.r.o. o plnění povinností při zajišťování zpětného odběru elektrozařízení, - uzavřít smlouvu s TS Hlučín s.r.o. o zajištění provozování výpravní budovy na Autobusovém nádraží v Hlučíně, - o předání pamětních mincí u příležitosti oslav 750 let města Hlučína, OZNÁMENÍ o dobû a místû konání voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky Starosta města Hlučína podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky aozměně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 2. června 2006 od hodin do hodin a dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné Vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Dr. Ed. Beneše, Gen. Svobody, Hluboká, Komenského, Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová V tah usnesení z 95. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 15. kvûtna 2006 RADA ROZHODLA: - poskytnout finanční příspěvek na činnost Klubu důchodců Ludgeřovice - Vrablovec na rok 2006, - poskytnout Gymnáziu Hlučín, příspěvkové organizaci peněžitý dar na zajištění výměnných pobytů studentů v Namyslowě v roce 2006, - poskytnout Záchranné stanici pro volně žijící živočichy, Centru ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, peněžitý dar na činnost v roce 2006, - realizovat odstranění dopravního značení v lokalitě u jihozápadního okraje města, ohraničené ulicemi Písečná, Ostravská a Celní, - o komplexním řešení úpravy dvorního traktu bloku Zahradní a U Stadionu 1-5, - realizovat změnu dopravního značení v Bobrovníkách (vyznačení začátku a konce obce) - zrušení autobusové zastávky - Hlučín, poliklinika na ulici ČSA - vyhovět žádosti o zřízení parkovacích míst na ulici Hluboká PODùKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří doprovodili mého manžela Karla Krupu na jeho poslední cestě. Rovněž děkujeme za citlivé projevy soustrasti a velké množství květinových darů. Za zarmoucenou rodinu manželka Věra ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická, Družební, Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně - Bobrovníkách, Požárnická 129/32, Hlučín - Bobrovníky pro voliče bydlící v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 28. Října, Ivana Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ostravská 124/18, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční. ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky pro voliče bydlící v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, U Zámečku, Vřesinská ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky pro voliče bydlící v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny - že dodavatelem akce Rekonstrukce dvorního traktu objektů na ulici Zahradní 16 a Dr. E. Beneše 8 a 10 v Hlučíně se stává firma TS Hlučín s.r.o., Hlučín. - že dodavatelem akce Oprava komunikace Malánky Vrablovec v Hlučíně - Bobrovníkách se stává firma STRABAG a.s., Ostrava-Svinov, - o uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na akci: Polocentralizace školního stravování v městě Hlučíně - ZŠ Hlučín-Rovniny - trafostanice, přípojka NN, mezi Městem Hlučín a firmou Jiří Brodík, Opava, - o udělení souhlasu k bezúplatnému užití znaku města Hlučína a loga oslav 750 let města Hlučína pro užití v pozvánkách k setkání ročníku 1931, RADA VZALA NA VĚDOMÍ: - předloženou zprávu o posouzení přírodního dlažebního kamene použitého na Mírovém náměstí v Hlučíně, zpracovanou VŠB -TUO, FAST. UPOZORNùNÍ fiidiãské prûkazy Ve dnech nebude možné vyřizovat na MěÚ Hlučín řidičské průkazy. Z důvodu celorepublikově prováděných změn v centrálním registru řidičů bude mimo provoz informační systém, a proto nebude možné provádět jakékoli požadavky. Tuto situaci nemůže odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín nijak ovlivnit. Děkujeme za pochopení. Ing. Robert Vitásek, vedoucí odboru DaSH ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně v ulicích 1. Máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Čs. Armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V Hlučíně dne Petr Adamec starosta města Hlučína

3 VOLTE SPOLEČNĚ S NÁMI Pomoc mladým rodinám Perspektivu i lidem po padesátce Prosperitu bez korupce Kvalitní a dostupnou zdravotní péči PLNÍME SVÉ SLIBY Rodičovský příspěvek Kč Vážení spoluobčané, jsem jediným parlamentním poslancem KDU - ČSL z opavského okresu. Před čtyřmi lety jsem získal Vaši důvěru a svým působením jsem se snažil ji nezklamat. Jsem moc rád, že jsem mohl pomoci městu Hlučínu získat finanční prostředky na rekonstrukci jeho náměstí a zámečku a přispět i jiným obcím na Hlučínsku. V těchto volbách jsem se osobně přihlásil k heslu Pomoc mladým rodinám, protože myslím, že když bude spokojena mladá rodina, budou spokojeni také rodiče a nakonec i celá společnost Věřím, že v těchto volbách podpoříte KDU - ČSL a přeji vše dobré Vám a Vašim rodinám. Josef Vícha

4 Česká strana sociálně demokratická Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech volte s Českou stranou sociálně demokratickou SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH JISTOT A PROSPERITY Navážeme na to, co jsme již udělali: Naši občané jsou ohroženi chudobou nejméně ze všech zemí EU. Česká republika se podle oficiálního prohlášení Světové banky vrátila v roce 2005 mezi vyspělé země světa. Za vlád ČSSD narostla průměrná mzda z Kč na Kč. Minimální mzdu jsme zvýšili z Kč na Kč. Reálná hodnota průměrného starobního důchodu od roku 1998 stoupla o 18 %. ČSSD dokázala postupně snížit daně. Na rozdíl od mnoha evropských zemí je Česká republika zemí sociálního smíru a téměř bez stávek. Podpora mladých rodin novomanželskými půjčkami na bydlení a dalšími programy se prohlubuje. Díky masivní podpoře státu bylo od roku 2002 postaveno nových obecních nájemních bytů, opraveno více než bytů v panelových domech a zahájena výstavba více než nových bytů. Rodičovský příspěvek se zvýšil ve srovnání s rokem 2003 o 30 %. Porodné se zvýšilo od roku 1998 přibližně o 40 %. Vzniklo více než nových pracovních míst. Česká ekonomika vzrostla v roce 2005 o 6 %. Zahraniční obchod skončil přebytkem 40 miliard Kč. Minimalizovali jsme růst cen, inflace poklesla na úroveň 2 3 % (za vlád ODS byla 10 %). Česká koruna posílila ze 40 Kč přibližně na 24 Kč za jeden dolar. Nové podniky jako Peugeot, Citroen, Toyota, Dell, DHL, Oracle a řada dalších přinesly nová pracovní místa pro desetitisíce lidí. Celkové zahraniční investice za rok 2005 překročily 263 miliard Kč. Dovedli jsme zemi úspěšně do EU a hájíme v Bruselu naše národní zájmy. Vybojovali jsme přes 90 miliard Kč ročně pro české zemědělce, na ochranu životního prostředí, na obnovu památek a pro regionální projekty. KANDIDÁTI ZA OKRES OPAVA Ing.Václav Klučka 52 let, náměstek primátora Opava (č. 4) Ing. Pavol Kubuš 53 let, mistostarosta Hlučín (č. 11)

5 ING. MIROSLAV KRAJÍČEK - KANDIDÁT ODS 59 let, Opava ženatý, má jednoho dospělého syna absolvoval studium na VUT Brno, stavební fakulta, obor vodohospodářství povoláním stavební technik, nyní poslanec Parlamentu ČR, člen výboru pro sociální politiku a zdravotnictví členem ODS od r od roku předseda OS ODS Opava OSOBNÍ PROFILACE Jsem individualista, ctím konzervativní hodnoty, zejména hodnotu rodiny. Ve veškerých svých aktivitách vítám, v pozitivním slova smyslu, střet - konflikt. Je přínosný, protože vždy znamená posun vpřed při hledání dobrého řešení. OSOBNÍ PRIORITY Hospodářskou politiku vnímám jako úsilí o dosažení dlouhodobé prosperity, která je založena na svobodné ekonomické aktivitě občanů. Svobodná tržní ekonomika, ekonomika privatizovaná včetně rychlého dotváření jejího právního rámce je vhodným nástrojem, který umožní řešit problémy naší doby tak, abychom je nepřenášeli na příští generace. Státní politika musí být doplňkem a nikoli náhražkou trhu, musí vycházet z reality a nikoli ze zbožných přání, musí vycházet z úsilí o celek a nikoli z líbivého uspokojování zájmů, které je možné realizovat pouze na úkor někoho jiného. Za rozhodující považuji úsilí o vyrovnané hospodaření státu bez zadlužování se na úkor budoucnosti. Proto budu podporovat vyrovnaný státní rozpočet. Jsem si vědom, že řešení dnešních hospodářských potíží lákavými sliby levicových politiků je možné pouze za cenu jejich přenesení na příští generace. Nechci našim dětem zanechat pouze dluhy! Chci se podílet na řešení neuspokojivé situace v našem zdravotnictví. Podporuji regulovaný trh poskytování zdravotní péče s rovnými podmínkami přístupu na tento trh, jak pro poskytovatele, tak zejména pro všechny pacienty.

6 strana 6 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2006 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA P EJMENOVÁNÍ HLUâÍNSKÉHO NÁMùSTÍ Co byste řekli tomu, kdyby se změnil název našeho náměstí? Ano, někteří hned souhlasíte, jiní tuto myšlenku zatracujete. U příležitosti 750. výročí založení města Hlučína byla několikrát zaznamenána úvaha o změně názvu náměstí. Název Mírové náměstí je samozřejmě neutrální, ale také už poněkud opotřebovaný a navíc v republice velice často používaný. Možná už Hlučín ve svém vývoji opravdu dospěl do velikosti a významu, kdy by si zasloužil originální název náměstí, název, který vychází z jeho historie, tradic, je s ním spjat a něco o něm vypovídá. Je zřejmé, že taková změna s sebou přináší hlavně problémy v podobě rozsáhlých administrativních záležitostí, které se nejvíc dotknou občanů s trvalým pobytem a podnikatelů se sídlem firmy nebo provozovny přímo na náměstí. Je třeba dobře uvážit, zdali tak závažný krok učinit. Protože se jedná o srdce Hlučína a závažnou záležitost, vyzýváme Vás, občany, abyste se k přejmenování vyjádřili v níže uvedené anketě. Vyplněný anketní lístek prosím doručte do na MěÚ Hlučín některým z těchto způsobů: a) osobně na podatelnu v přízemí budovy C nebo b) vhoďte do poštovní schránky MěÚ Hlučín nebo Podněty občanů (obě pod úřední deskou na budově C MěÚ Hlučín) nebo c) poštou na adresu Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín VÁŠ NÁZOR JE PRO VŠECHNY DŮLEŽITÝ O názvech ulic a veřejných prostranství rozhoduje zastupitelstvo města. NÁZEV HLUČÍNSKÉHO NÁMĚSTÍ Chci aby hlučínské náměstí neslo název: Přemysla Otakara II. (podle zakladatele města) Sv.Jana Nepomuckého (podle patrona kaple, která na náměstí stála) jiný název (uveďte jaký):... Mírové (současný název) ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA -jh- POZVÁNKA k povinnému oãkování psû NÁHRADNÍ TERMÍN Městský úřad Hlučín oznamuje, že ve čtvrtek proběhne očkování psů proti vzteklině. Jedná se o náhradní termín pro psy, kteří nebyli očkováni v řádném termínu. ČTVRTEK ,30 15,00 hod. Darkovičky, u kaple 15,30 17,00 hod. Hlučín, ul. Dlouhoveská (u bývalého veterinárního střediska ) 17,30 18,00 hod. Bobrovníky, u hasičské zbrojnice UPOZORNùNÍ Očkování je povinné pro všechny psy starší 6-ti měsíců. Psi musí být v doprovodu dospělé osoby a musí být opatřeni náhubkem. Majitel psa předloží při očkování očkovací průkaz psa. Poplatek za očkování činí 60 Kč a je splatný přímo na místě veterináři provádějícímu očkování. Pokud byl pes již očkován, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb (i telefonicky na č ). Tato pozvánka nahrazuje individuální pozvánky, které již nebudou majitelům psů zasílány poštou. Odbor životního prostředí a komunálních služeb Útulek pro psy V útulku pro psy v Hlučíně, v areálu TS Hlučín, s.r.o., na ul. Markvartovické jsou v současné době tři psi: Čert, Max a Harry Telefon odbor ŽPaKS ČERT Komunitní plánování v Hluãínû POT EBY A P ÁNÍ VE EJNOSTI V minulém čísle Hlučínských novin jsme zveřejnili návratnost dotazníků Váš názor je důležitý, která byla pouze 5%. Dnes máme komplexní vyhodnocení této akce, proto bychom Vám rádi sdělili další informace a zjištění. Procento návratnosti jednotlivých anket je následující: ve školách - 82%, dotazování u rodičů - 55%, u seniorů - 77%, u zdravotně postižených občanů - 63% a u nezaměstnaných a jinak sociálně ohrožených osob - 72%. Podle respondentů je nejvíce problémová nezaměstnanost, agresivita a kriminalita mládeže, špatná informovanost a nedostatečné řešení bezbariérových přístupů. Většina se domnívá, že životní situace se za posledních 5 let v městě Hlučíně zlepšila. Více péče než dosud by se mělo podle respondentů dostat zdravotně postiženým občanům, rodinám s postiženými dětmi, ale i zdravým dětem a mládeži. Na službách by se měla zlepšit informovanost, přístup personálu a dostupnost. Respondenti nejvíce postrádají kluby pro děti a mládež, pobytové služby pro staré a postižené občany, denní stacionář a azylové bydlení. Nejvíce respondentů, kteří dotazník vyplnili, bylo ve věku let. Je nutno dodat, že uvedené výsledky zjišťování potřeb a přání veřejnosti jsou téměř v souladu se zkušenostmi lidí, kteří v sociální oblasti pracují. Podrobnější vyhodnocení jednotlivých anket najdete na I vy, kteří jste se dosud nezapojili do žádné z anket, či jste nebyli o této akci informováni a máte zájem se vyjádřit, máte ještě možnost: napište na výše uvedené stránky. V měsíci květnu byla dokončena příprava a tisk již několikrát zmiňovaného katalogu zaměřeného ve větší míře na sociální služby. Tento informační bulletin bude součástí příštího čísla Hlučínských novin. Cílem je zpřístupnit všem občanům důležité informace. Třeba právě informace v něm uvedené budou těmi, které Vám schází. Pracovní skupiny pro komunitní plánování v Hlučíně kříženec jezevčíka, černý, pes, stáří asi 6 let HARRY zlatohnědý kokršpaněl, přítulný MAX kříženec, béžový, stáří asi 2 roky, vhodný k dětem

7 červen 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 7 Dům dětí a mládeže Zámecká 6, Hlučín ( ) Nabídka akcí âerven PATCHWORK - VÝSTAVA pořádá DDM ve spolupráci s KC Hlučín vernisáž výstavy v otevřeno: sobota , pondělí-středa sobota MĚSTSKÝ DEN DĚTÍ - soutěže, hry a zábava pro děti v prostorách SRA Hlučín začátek ve akce ve spolupráci s KC a dalšími organizacemi pá-so SETKÁNÍ FANTASY NÁRODŮ III. Království Malachut pořádá 3. ročník fantasy zábavy pro veřejnost kostýmy nepovinné, stánek s občerstvením zajištěn pátek od hodin - přednášky, soutěže, hry, hodin - šermířské vystoupení Richelieu sobota od 9-18 hodin - Netradiční olympiáda let, hodnotné ceny: Carcassone a další.. (startovné 30 Kč) možnost přespání: 20 Kč/noc Děkujeme sponzorům akce: Zámecká čajovna, restaurace Starý pivovar informace: Jiří Kohoutek Letní pobyty volná místa CHORVATSKO - LANTERNA ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi ubytování v apartmánech předběžná cena: Kč dospělí (bez stravy) hlavní vedoucí: Edita Studená ŽIMROVICE - ÚDOLÍ ČERNÉHO ČÁPA pro děti od 9 let ubytování ve stanech s podsadou program: celotáborová hra MASH, výlety, koupání, hry, soutěže, noční hry, táboráky s kytarou.. cena: Kč hlavní vedoucí: Michal Novák bližší informace: DDM - Pavla Dihlová SLOUP V MORAVSKÉM KRASU - IV. turnus pro děti od 9 let program: celotáborová hra, výlety, jeskyně, westernové městečko, jízda na koních, koupání, hry, soutěže, noční hry.. cena: Kč hlavní vedoucí: Roman Kotisa - Skřítek Bližší informace vám podají pracovníci DDM Hlučín na tel: ST EDOVùKÉ HANZOVNÍ TRÎI Tù 10. ãervna na hluãínském námûstí 750 let založení Hlučína to už je výročí, které je hodno si připomenout a také důstojně oslavit. Vodní skauti z celé republiky si zase každé tři roky na svých setkáních Navigamus připomínají významné události z námořní historie. Že pro ten letošní, už pátý, bylo vybráno 650. výročí založení námořního obchodního sdružení Velká Hanza je náhoda. Že se Navigamus 2006 právě letos uskuteční června 2006 ve sportovně - rekreačním areálu u Hlučínského jezera už ovšem není náhoda, ale důsledek podpory, kterou jeho organizátorům poskytli hlučínští zastupitelé a vedení SRA. Část programu Navigamu 2006 se uskuteční v sobotu 10. června od 9.00 hod. na hlučínském náměstí, které se promění ve středověké tržiště. Návštěvníci tu uvidí při práci kováře, perníkáře, tkalce, šperkaře, brašnáře a další tradiční řemesla. Ve stáncích si mládež může vlastnoručně vyrobit dárek, nebo suvenýr na Velkou Hanzu. Středověké písně bude hrát hudební skupina RA- BUSSA, vidět můžete scénku o odsouzení ke stětí úhlavního nepřítele hanzovních lodí piráta Klause Störtebeckera a uslyšet kramářskou píseň o tom, jak to s ním vlastně bylo doopravdy a jaká pravda se skrývá pod nánosem milosrdného času a vytvořených legend... Všichni si při tom budou muset dát pozor, aby se nepřipletli do šarvátky přístavních pobudů, kteří pro ránu mečem či dýkou nemají nikdy daleko. Srdečně všechny zveme a věříme, že si tu každý najde něco zajímavého a že akce přispěje k důstojným oslavám 750. výročí založení Hlučína. Za organizátory Navigamu 2006 ing. Stanislav Holek Z důvodu konání mezinárodního setkání skautů Navigamus 2006 ve dnech bude uzavřena část areálu za kiosky Terasa po kozmický autokemp Organizátoři Navigamu 2006 se tímto omlouvají návštěvníkům areálu za způsobené omezení. Sdružení slezsko německých přátel v Hlučíně, Zahradní 25, Vás zve na 7. HLUâÍNSK DEN, který se koná dne v hodin V Kulturním domě města Hlučína VYSTOUPÍ: Děti z Hlučína děti ze ZŠ Darkovičky děvčata z ZUŠ Hlučín pěvecké amatérské sbory z okolních německých svazů z Havířova, Bolatic, Karavař, Opavy a Hlučína Vstupné dobrovolné Všichni jsou vítáni Pfiehlídka talentû ze Z dr. Tyr e Základní škola dr. Miroslava Tyrše je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal, proto jistě nikoho nepřekvapí, že naši chlapci přehrávají své soupeře v turnaji Coca-Cola Školský pohár, v Mc Donald s cupu, v minifotbalu a podobně. Máme z malých fotbalistů velkou radost! Ale stejně, ne-li více, nás těší úspěchy dosažené jinde než na fotbalovém hřišti. V poslední době se nám několik takových úspěchů urodilo. Začnu atletickým čtyřbojem, kde družstvo chlapců 5. A (ve složení R. Kneisl, D. Ožana, P. Stojka, P. Stronati a L. Vilímek) obsadilo v okresním kole 2. místo a družstvo chlapců 4. A (ve složení L. Buchvaldek, M. Honiš, F. Krubl, P. Moric a L. Mašíček) dokonce zvítězilo! Vynikajícího umístění dosáhl Metoděj Motýl z 5. A, který obsadil 1. místo v Matematickém klokanu v kategorii Klokánek za okres Opava. Máme také literární a jazykové talenty. Jan Novák ze 2. A získal 2. místo v okresním kole recitační soutěže, z krajské přehlídky navíc přivezl ocenění za dobře vybraný a gradovaný text. Ve 33. ročníku literární soutěže Náš svět, vyhlašované MŠMT, Národním institutem dětí a mládeže ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros, byl mezi nejlepší příspěvky odbornou porotou vybrán a oceněn příspěvek Natálie Paterové z 8. B. Natálie se zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Průmyslovém paláci v Praze. O dojmy z návštěvy Prahy se žákyně podělila v následujících řádcích. Mgr. Hana Demlová, zást. ředitele ZŠ dr. Tyrše Jak jsem si jela pro cenu Přišlo to v zalepené obálce. Na adresu školy, na mé jméno. Pozvánka na předávání cen za umístění v literární soutěži,,náš svět. Jsem mezi nejlepšími deseti z celé republiky, z osmiset zaslaných příspěvků! Tak jsem se vydala 6. května za doprovodu maminky na pražské výstaviště, kde se slavnostní předávání, spojené s celosvětovým veletrhem -,,Svět knihy, konalo. S obrovským očekáváním, šťastná, že můj skutečný příběh někdo přečetl, ohodnotil a dokonce vybral mezi nejlepší. Předávání se konalo v multimediálním sále, kde se už shromáždilo asi 20 soutěžících, za doprovodu svých nejbližších a stejně napjatých jako já. V úvodu se nám představila komise, která všechny příspěvky přečetla, protřídila, vyhodnotila a následně vybrala ty nejlepší. Hostem byla spisovatelka Ivona Březinová, jejíž slova pro nás všechny byla více než povzbuzující. Byly vyhlašovány 4 kategorie podle věku, já jsem byla zařazena do 3. kategorie, tzn. žáků 8-9. tříd. S napětím jsem čekala, až uslyším své jméno a půjdu, jako všichni ostatní přede mnou, pro cenu. Konečně to přišlo. Skoro jsem to všechno nevnímala. A konečně jsem si odnášela své ocenění z pódia. Největší radostí mi však bylo, když jsem svůj příspěvek následně našla ve Sborníku nejlepších prací, který vydal NIDM. Domů jsem odjížděla hrdá, s pocitem zadostiučinění a s nálepkou - Nejlepší z nejlepších. Natálie Paterová, ZŠ dr. M. Tyrše VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ

8 strana 8 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2006 ŠKOLSTVÍ Najdi si svého ilustrátora Češtináři z Gymnázia Hlučín, vyhlásili na podzim loňského roku celorepublikovou literárně-výtvarnou soutěž Najdi si svého ilustrátora. Ve dvou věkových kategoriích soutěžili mladí tvůrci prozaických a veršovaných prací, doplněných o ilustrace. V únoru se na gymnáziu sešly tři stovky prací a odborná porota, složená z: PhDr. Miroslava Zelinského, CSc., proděkana Fakutly mediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati, Zlín, Mgr. Lukáše Bárty, Mgr. Libuše Markové, Mgr. Evy Tvrdé a Mgr. Aleny Gliwitzké, vyhodnotila vítěze v jednotlivých kategoriích. Milým překvapením nejen pro organizátory soutěže byl fakt, že v kategorii próza nad 15 let, zvítězil tým autorek právě z Gymnázia Hlučín. Text Radany Barčové, nazvaný Drahý Zapomenutý, doplněný o ilustraci Denisy Krejčiříkové získal plný počet hlasů. Stejně tak mohou být na svou žačku pyšní i na Základní škole Miroslava Tyrše, Hlučín. Natálie Paterová svou poezií a vlastními ilustracemi získala druhé místo v kategorii poezie do 15 let. Naše poděkování patří vedle soutěžících taky tiskárně Baloušek, která přislíbila tisk sborníku s vítěznými texty a ilustracemi. Mgr. Gabriela Nikelová Drahý Zapomenutý, je tomu již příliš dávno, co jsme se naposled setkali. Tehdy jsem byla mladá.. mladá a tak plná života! Běhávala jsem po lukách, lesích, těšila se pohledem na květiny a ryby pod splavem. Všude tam jste na mne čekal, za každým kmínkem mladého doubku, pod tím nejmenším skleněným oblázkem, ve skořápce voňavého oříšku. Ukázal jste se, kdykoliv jsem na Vás zavolala, stačilo jen němě zašeptat Vaše jméno a byl jste u mne, držel mne v náručí, občas lehce potrápil, jindy jen tak hladil po vlasech. A byl jste jen pro mne! S nikým jsem se o Vás nedělila, byl jste mé..., jak jen jsem tomu říkala? Nepamatuji se.. Ty časy už odplavily řeky, křehké okamžiky utonuly v jejich peřejích. Jsou pryč a nikdy se nevrátí. Byla jsem ještě děvčátko, milovaný, když si pro mne VZOREC SPOKOJENOSTI: DĚTI + CHATA BARBORKA + PAN FÜRSTER + SNÍH + SLUNÍČKO = BEZVADNÝ TÝDEN JARNÍCH RADOVÁNEK A ODPOČINKU NA SNĚHU. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ ROK SPOKOJENÉ A OPÁLENÉ DĚTI ZŠ HLUČÍN ROVNINY přišly. Ptáte se, kdo? Ty, které se pomalu plíží z temných koutů, schovávají se lidem za zády a v okamžiku, kdy to čekáme nejméně, nám skočí za krk. Přisají se jako upíři, ale místo vášnivého tance nám zanechají pár šedivých vlasů a záda shrbená pod jejich tíhou - pod tíhou Starostí. To ony nás od sebe oddělily. A udělaly to chytře, pomalu, nenápadně, po drobných krůčcích. Všechno je to má chyba, milovaný! To já jsem Vás přestávala hledat, lákaly mne do svých sítí a já jim propadala stále víc. Byly chvíle, okamžiky vzácné jak démant, kdy mi daly na chvíli pokoj. Tehdy jsem vzpomněla na Vás, ale Vy jste nebyl k nalezení. Marně jsem kameny obracela, ničeho zvláštního tam nebylo. Ani listy trávy mne již nedokázaly skrýt. Za mladými doubky byl jen obyčejný les, v lískovém oříšku pouhé jadérko. Neukázal jste se a já Vás nehledala. Jsem tedy vinna? Vinna tím, že jsem zestárla po jejich boku? Volila jsem špatně. Ale copak tohle může mládí vědět? Jak snadné je nechat se zlákat zářivými barvami, do kterých se zahalují! Nejkrásnější léta svého života jsem dala jim. A co s nimi provedly.. Proč jsem se jen od Vás odloučila, příteli můj jediný? Moc bych si přála Vás ještě jednou potkat. Alespoň na kratičký okamžik, na zlomek sekundy. Nejspíše byste mne nepoznal, změnila jsem se více, než si dokážete představit. To jen Vy jste stále stejně svěží, plný mladického elánu, jen Vy se s časem neměníte. Zatímco já.. já jsem na konci své cesty. Cítím to. Snad si troufám příliš, ale jste to právě Vy, ke komu směřuje má největší prosba, příteli, jehož jméno jsem zapomněla. Darujte mi zlomeček svého času, přijďte a chyťte mne za ruku, jako tenkrát. Pak odejdu a už se více neuvidíme. Darujte mi jeden okamžik, stačí jeden, víc nežádám. Těším se na něj, jako se dítě těší na každou vteřinu. Můj poslední lískový oříšek a v něm.. Tajemství. Ano, to je Vaše jméno. Ach, jak pronikavě voní, jak zvučně zní! Čekám Vás, Tajemství, přineste mi to nejsladší lískové jadérko, jediné, které jsem ještě neochutnala Nenechte mne čekat dlouho Vaše nevěrná přítelkyně, pro niž pohádky ztratily kouzlo příliš brzy Radana Barčová, IV., Gymnázium Hlučín Blahopfiejeme a drïíme palce Blahopřejeme žákyni Základní školy dr. Miroslava Tyrše, Michaele Dihlové, která prošla oblastním kolem celostátní soutěže Dívka roku 2006, jejímž vyhlašovatelem je občanské sdružení Dívka a postoupila do celostátního finále této soutěže v Jičíně. Michaele budeme všichni moc držet palce. Reprezentuje nejen naši školu, ale také město Hlučín. Její umístění na předních místech by bylo krásným dárkem městu Hlučínu k jeho 750. narozeninám. Mgr. Ivana Staňková, ředitelka Pfiijímací zkou ky a rychle pryã! Velká starost za námi - přijímací zkoušky - spousta starostí před námi - nová škola, přátelé, a spousta učení. Ale to teď neřešíme!!!! Škola už není jen šedivá budova, učitelé jsou nějak milejší, spolužáci nejlepší, všechny spory zapomenuty. Smích a slzy při loučení se školou nám rázem mění Kubu v právníka, Ivu na holičku, Honzu za ošetřovatele, ani se nechce věřit, že to bude za pár let. Přejeme vám co nejlepší vykročení! Se žáky 9. tříd se loučí učitelé ZŠ dr. Miroslava Tyrše Mgr. Marie Václavíková Slavnostní předání závěrečného vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ dr. Miroslava Tyrše se uskuteční ve středu v 9,00 hod. v obřadní síni Města Hlučína. Zárověň vás zveme na rozloučení vycházejících žáků se školou s kulturním programem ve sportovní hale v Hlučíně v úterý v 10 hodin. Naši absolventi nás každoročně něčím překvapí. Těšíme se na vás a srdečně zveme rodiče a prarodiče. Mgr. Iva Staňková, ředitelka Z Hornická v Bludi ti Družstvu ZŠ Hlučín, Hornická se podařilo v televizním pořadu BLUDIŠTĚ třikrát po sobě zvítězit. Čtyřčlenný team tvořili: Michaela Schmiedová, Zuzana Klučková, Patrik Vandelt a Honza Fojtík. Tito žáci vyhráli pro celou svou třídu 8. B poukázku do lanového centra Proud a další ceny. V televizi vše můžete vidět 31. května a další dvě následující středy. žákyně 8. B Zuzana Klučková, Zuzana Cholevová SDĚLENÍ RODIČŮM budoucích prvňáků ZŠ Hlučín Hornická Upozorňujeme na změnu termínu! Informativní schůzka rodičů prvňáků se uskuteční ve středu v hod. ve školní jídelně. ZŠ Hlučín, Hornická pořádala v rámci oslav 750 let města Hlučína dne turnaj žáků škol Hlučínska v SUDOKU Tohoto turnaje se zúčastnilo téměř 100 žáků škol: ZŠ Bobrovníky, ZŠ Darkovičky, ZŠ Hornická, ZŠ Rovniny, ZŠ Tyršova, ZŠ Vřesina a Gymnázium Ed. Beneše. Všichni soutěžící byli rozděleni do tří kategorií. Soutěž byla velmi náročná, proto bychom rádi pochválili ty nejlepší: 1. kategorie (žáci narozeni ): Lenka Stuchlíková (ZŠ Bobrovníky), Zuzana Schindlerová (ZŠ Hornická), Kristýna Barvíková (ZŠ Hornická), Markéta Šmídová (ZŠ Hornická), Filip Cingel (ZŠ Hornická), Markéta Fichnová (ZŠ Darkovičky) 2. kategorie (žáci narozeni ): Jiří Skýpala (ZŠ Hornická), Natálie Stoklasová (ZŠ Hornická), Tereza Papežová (ZŠ Hornická), Dalibor Koza (ZŠ Hornická), Alena Baranová (ZŠ Hornická), Jan Šrubař (ZŠ Hornická) 3. kategorie (žáci a studenti narozeni ): Magda Grygarčíková (Gymnázium), Radim Vrchovecký (ZŠ Hornická), Tomáš Valach (ZŠ Hornická), Daniela Drobíková (ZŠ Hornická), Ondřej Štefek (Gymnázium), Daniel Dedek (ZŠ Rovniny). 54 nejlepších řešitelů bylo odměněno krásnými cenami s logem 750 let města Hlučína, který věnoval MěÚ Hlučín. Každý účastník obdržel diplom. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další ročník. Kabinet matematiky a informatiky při ZŠ Hlučín, Hornická ATLETICKÉ ÚSPùCHY na Z Hornická Dne se v Opavě uskutečnilo okresní kolo v atletickém čtyřboji pátých tříd. Z naší školy se zúčastnilo celkem 5 dívek a 5 chlapců. Naše dívky, jmenovitě: Nicole Lasáková, Nikola Schmacková, Denisa Maxnerová, Beáta Galová a Lucie Stančíková se umístily na krásném druhém místě z 19 škol. V jednotlivcích se na druhém místě umístila Denisa Maxnerová. Všem zúčastněným žákům blahopřejeme a přejeme další úspěchy nejen v atletice. VOLNÁ MÍSTA pro dûti v M Hluãín, Severní Naše mateřská škola může přijmout děti od 3 let a výš, i když pobírá zákonný zástupce dítěte rodičovský příspěvek. O ten nepřijde, pokud dítě bude navštěvovat MŠ 4 hodiny denně do věku 4 let. Využijte tuto příležitost - přijímat budeme děti do daného počtu, nejpozději do konce června. Těšíme se na Vás kolektiv MŠ Hlučín, Severní. Telefon: , webové stránky: Jana Adámková ředitelka školky

9 červen 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 9 LITERÁRNÍ AUTOBUS Je čtvrtek, 4. května 2006, půl deváté ráno a všichni, včetně pedagogického dozoru tvořeného paní profesorkou Nikelovou z Gymnázia Hlučín, panem profesorem Bártou a panem profesorem Šimíčkem z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, netrpělivě očekávají příchod posledního účastníka zájezdu (studenta Kubína), abychom mohli vyjet směrem k Velkým Losinám. Zatím je v autobuse cítit napjatá atmosféra, smíšená se vzrušením z nadcházejících dvou dní a zároveň z poznání nových lidí. Tento zájezd se jmenoval Po stopách inkvizičních procesů. A stane se z něj (pokud to kantoři vydrží psychicky) každoroční výprava někam jinam, ovšem vždy Literárním autobusem. Přibližně po půl hodině jízdy jsme zastavovali u benzínové pumpy, a měli tak poslední šanci použít veřejné WC a zakoupit občerstvení před cestou, která byla docela dlouhá. Po příjezdu k zámku ve Velkých Losinách jsme se hromadně vyfotili a po zakoupení vstupenek jsme se vydali na prohlídku zámku. Navštívili jsme mnoho různých pokojů a také barokní kapli, v některých pokojích jsme se i nasmáli, pravda, ne vždy to bylo zrovna k tématu. Když jsme úspěšně dokončili prohlídku zámku, v dešti jsme se přesunuli k autobusu a pak do ruční papírny Velké Losiny. Výklad zde byl doplněn názornými ukázkami, mezi které patří i mapa přes celou stěnu, s jejíž pomocí nám paní průvodkyně rozsvěcujícími se barevnými světélky ukázala, jak se v průběhu dějin rozrůstaly papírny po celé České republice. Tato mapa zaujala snad celé obecenstvo kolem. Ověřili jsme si tak, že na světlo reagujeme. Dále nás čekala prohlídka historického centra města Šumperka. Prošli jsme půlku města, prohlédli si kostel a kolem sousoší jsme se vrátili před radnici, odkud jsme vyšli. Pak byl rozchod. Každý se vydal jiným směrem, a přece jsme se skoro všichni sešli v pizzerii. Kolem půl šesté jsme odjížděli znovu do Velkých Losin, abychom se ubytovali na jednu noc a připravili se na zajímavé a poučné prezentace o čarodějnictví, inkvizici, satanismu a jiných věcech spojených s magií. Prezentace jsme doprovázeli my, studenti převlečení za čarodějnice a inkvizitory. I když jsme věděli, že nás druhý den čeká výšlap na nejvyšší horu Jeseníků, spát jsme přece jen šli o něco později než v normálním pracovním týdnu (k nelibosti kantorů). Ráno se všichni sbalili, naložili do autobusu a výšlap mohl začít. Vycházeli jsme z Ovčárny. Po cestě na vrchol jsme dostávali otázky, na které jsme museli odpovídat ve skupinách, do kterých jsme se rozdělili už v autobuse. Naše skupina nesla název 1. Pluk generála Šebesty. Některé otázky byly záludné a nápadité, ostatně jako leckteré naše odpovědi ( Př. otázka: Jaké je křestní jméno řidiče našeho autobusu? Nebo otázka: Jméno bohatého měšťana v Šumperku, který byl nejvíce postižen inkvizičními procesy? Naše odpověď: Fritz Ušatý von Schönberg. V neposlední řadě stojí za zmínku také tato otázka: Jakou barvou svítilo první světélko na mapě v papírně Velké Losiny?) Na vrcholu Pradědu byly všechny odpovědi vyhodnoceny a určeno první místo. Naše skupina se díky géniům z hlučínského gymnázia umístila na krásném prvním místě, a proto bylo oceněno hlavní cenou dne - stříbrným prstýnkem, který byl nalezen panem profesorem Bártou z G.O.H. na Majálesu ostravské univerzity. Po slavnostním předání následoval sestup k autobusu a cesta domů. Všichni si přehrávali zajímavé okamžiky z uplynulých dvou dní, někteří v bdělém stavu a jiní zase ve spánku. Důležité je, že to byly zábavné a hlavně poučné dva dny, na které budu ještě dlouho vzpomínat a doufám, že se budu moci zúčastnit i dalších ročníků Literárního autobusu. Alžběta Žídková II.B, Gymnázium, Hlučín Dne se v KD Hlučín uskutečnila již 4 veřejná velkoplošná projekce fotografií z celoroční soutěže 365 dní Hlučín 2006, kterou pořádá KC Hlučín u příležitosti 750 let založení města. Celkem 47 fotografů zaslalo za měsíc duben 599 fotografií. Je vidět, že díky jednoduchému přihlášení a prezentace přes počet nadšených fotografů neustále narůstá. Určitě tomu přispívá i počasí, které láká mnohé, aby svými fotoaparáty zachycovali každodenní nevšední pohledy kolem sebe. I když se do připravovaného Fotografického almanachu všechny snímky nevejdou (na každý den je vybráno vždy po 4 snímcích) přesto vzniká v Hlučíně něco ojedinělého, co si možná (když v našlápnutém tempu vydržíme až do konce roku) zaslouží i Zápis do knihy kuriozních rekordů. To vše je samozřejmě věc vzdálená. Ale podle fotografií, které přibývají na stránkách to vypadá nadějně, neboť každý den tam přibývají nové a nové fotografické pohledy na město Hlučín a jeho každodenní život. Součástí projekce bylo i slavnostní vyhodnocení 10 nejlepších fotografů za měsíc duben. Tričko s emblémem soutěže získali: Jaroslava Bobrová Jiří Kinďura Ingrid Křižáková Michal Jačanin Jana Hantkeová Kristiána Foltýnová Michaela Caputová Radka Kratochvílová Alena Gebauerová Jan Markovič Uzávěrka za měsíc květen je do Veřejná projekce všech fotografii je v hod. v KD Hlučín (vstup zdarma). Historické fotky a co s nimi... Milí čtenáři, Muzeum Hlučínska vydalo při příležitosti 750. výročí města Hlučína jubilejní publikaci. Mimo jiné se tak naskytla vhodná příležitost zveřejnit mnohé z fotografií, které nám řada z Vás poskytla, za což chceme poskytovatelům touto cestou ještě jednou veřejně poděkovat. Množí se však hlasy těch, kteří by nám také rádi podarovali nebo zapůjčili dobové fotografie a pohlednice, ale domnívají se, že je již pozdě. Nezoufejte si! Naše muzeum neustále dál a dále vytváří databázi starých fotografií, pohlednic, map, dobových kreseb apod. Vytvoření solidního základu fotodokumentace totiž není krátkodobou záležitostí, ale jedním z úkolů, které z poslání muzea trvale vyplývají. Vedle této služby badatelům se jistě brzy naskytne další příležitost, jak tuto dobovou obrazovou dokumentaci vhodně zveřejnit. Těšíme se na další spolupráci s Vámi! Mgr. Metoděj Chrástecký ředitel Muzea Hlučínska kontakt: , ŠKOLSTVÍ + KULTURA

10 strana 10 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2006 KULTURA MùSTO V MùSTù EU - HLUâÍN - NAMYSLÓW Tento zrcadlový projekt, který je realizován za finanční podpory EU, si klade za cíl založit novou tradici ve spolupráci mezi oběmi partnerskými městy a dát tak příležitost širšímu okruhu obyvatel obou měst k bližšímu vzájemnému poznávání a presentaci polské i české kultury, architektury, gastronomie a obrazů všedního života. Hlučín se představí v partnerském městě Namyslów v rámci jejich akce Dny Namyslówa, a to ve dnech členná delegace z našeho města se zúčastní programu, který připravila polská strana a v jehož částech bude složení delegace sehrávat významnou roli. V rámci těchto dnů se představíme v Namyslówě samostatnou výstavou HLUČÍN PARTNERSKÉ MĚSTO, ve které polským občanům přiblížíme město v mnoha podobách, tak aby si mohli udělat reálnou představu o tom, jak Hlučín vypadá a také jak se v něm žije. Výstava bude pestrou kombinací různých prvků, od fotografiích (některých autorů ze soutěže 365 dní Hlučín 2006), obrazů a výtvarných prací umělců majících vztah k Hlučínu (např. pan Mokráček, pan Havlík, paní Třísková atd.) až po paličkované krajky z kurzu paní Bedrunkové. Svá díla představí také klub PATCH- WORK z DDM Hlučín a nebudou chybět ruční práce dětí s tématem Hlučín očima dětí. Doplněním celé výstavy bude speciální filmový dokument představující naše město s jeho historickými památkami, pohledem do minulosti i současnosti. Slavnostní vernisáž výstavy bude probíhat za účasti představitelů obou měst, naší delegace a mnoha zahraničních hostů. V rámci výstavy je také připravena soutěž pro žáky polských škol Co víš o Hlučínu, jehož soutěžní otázky navazují na téma výstavy. Součástí pobytu v Namyslówě bude v neděli Den kultury Polsko - České, kde vystoupíme s kulturním programem, ve kterém se představí mažoretky KD Hlučín, žáci základní školy Dr. M. Tyrše a žákyně ZŠ Rovniny, mistr světa v žonglování Jiří Kremser, pracovníci KC Hlučín a hudební skupina KG Band se svým samostatným koncertem. V rámci toho dne se bude vydávat 1000 porcí kulinářské speciality nazvané Hlučínský zelňák, která se bude připravovat na místě za dohledu kuchařských odborníků z hlučínského Radničního sklípku. Vyvrcholení tohoto dne bude jistě soutěž s názvem ZÁBAVA BEZ HRANIC, ve které Hlučín bude reprezentovat vybraný tým soutěžících ve složení 5 mužů a 5 žen. Kromě vynaloženého úsilí, čeká na soutěžící především spousta recesních úkolů a pro diváky plno zábavy. Jak dopadneme náš tým to jistě nelze předvídat, ale co určitě víme, že v polském Namyslówu, chceme v rámci projektu MĚSTO V MĚSTĚ EU - HLUČÍN - NAMYSLÓW, důstojně reprezentovat naše město, které své partnery přivítá na oplátku v měsíci září, kdy budou vrcholit oslavy k 750 výročí a bude realizována 2. část tohoto projektu. Během celého pobytu bude natáčen dokument, který po zpracování bude veřejně promítnut v Hlučíně.

11 červen 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 11 ãerven Výstava oborů ZUŠ Hlučín v KD Hlučín Výstava a ukázka PATCHWORKu (pořádá DDM Hlučín) v KD Hlučín hodin HLUČÍNSKÝ DEN DĚTÍ - akce pro děti i dospělé na Hlučínském jezeře Pořádá: Kulturní centrum Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Sbor dobrovolných hasičů Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, ve spolupráci s policií ČR, Záchranným vojenským útvarem a složkami integračního systému. Tímto děkujeme všem za spolupráci na Dětském dnu Výstava prací žáků ZUŠ Hlučín v Evangelickém kostele hodin Screamers v revue vystoupení travesti skupiny SCREAMERS Praha v KD Hlučín hodin Absolventský koncert žáků ZUŠ Hlučín hodin Vyhodnocení fotografické soutěže 365 dní Hlučín za měsíc květen Město v městě - reprezentace obyvatel Hlučína na mezinárodní soutěži v rámci projektu v polském Namyslówě (vernisáž a výstava prací hlučínských umělců, vystoupení mažoretek KD Hlučín, Jiřího Kremsera - mistra světa v žonglování, k tanci a poslechu zahraje skupina KG Band, sportovní soutěže a další ) a hodin Promítání filmu vysílání studia NENU- DO v KD - pro žáky škol i veřejnost hodin Vernisáž a výstava - Hlučínský pitaval Hany Puchové v Evangelickém kostele výstava k 750. výročí založení Hlučína výstava otevřena červenec - srpen Pfiipravujeme na ãervenec a srpen hodin Hlučíská velryba - 3. ročník zábavných soutěží u vody i ve vodě na Hlučínském jezeře pro děti a dospělé hodin Vyhodnocení fotografické soutěže 365 dní Hlučín za měsíc červen hodin Vyhodnocení fotografické soutěže 365 dní Hlučín za měsíc červenec 22. a Kurz pečení hlučínských koláčů hodin Hlučínská flotila - 2. ročník soutěže na Hlučínském jezeře pro nejmenší a dospělé Program Kina Mír na mûsíc ãerven 2006 pátek a sobota v hod. Gejša MP od 12 let Film USA - romantické drama. neděle v hod. Bambi 2 MP Film USA - animovaná pohádka. čtvrtek v hod., pátek v hod. Spojenec MN Film USA - thriller sobota v hod. neděle v hod. Casanova MN Film USA - romantická komedie neděle v hod. představení pro děti Krtek filmová hvězda Pásmo kreslených pohádek pro děti PRO VÁS V ČERVNU PŘIPRAVILA pondělí od 17 do 20 hodin DIVADLO A POEZIE RUKU V RUCE 2. literární večer studentů Gymnázia Hlučín Přijďte strávit příjemný podvečer nad šálkem voňavého čaje, ve společnosti studentů hlučínského gymnázia, podvečer naplněný hudbou, poezií, divadlem a především dobrou náladou. Vstupné 25 Kč v úterý od 18 do 19 hodin Večerní slunce na stěnách svou záři rozprostřelo. vernisáž olejových pastelů Hanky Lukášové Vstup zdarma v pondělí od 19 do 22 hodin KDYŽ SRDCE KVETE aneb DIKŠA, cesta k vlastní přirozenosti večerní setkání s Janem Rychlíkem - konzultace, povídání, dikša Dikša je energie, která probouzí Vyšší Já, sídlící v nitru každého člověka. Pomáhá vytvářet rovnováhu a harmonii v těle i mysli, pomáhá prožívat radost v každém okamžiku, osvobozuje od negativních pocitů a myšlenek, pomáhá v léčení fyzického těla a rozpouští karmu. Naše negativní pocity tvoří většinu našich problémů v životě, jako jsou nemoci, ekonomické problémy, špatné mezilidské vztahy a nedostatek štěstí Štěstí držíme ve svém rozhodnutí a odhodlání. tel.: Vstup na přednášku zdarma, dikša 300 Kč v úterý od 16 do 20 hodin DESKOVÉ HRY s královstvím Malachut Přijďte se seznámit a zapojit se do hry oblíbených deskových her Bang, Carcassonne, Carcassonne hrad, Osadníci z katanu (+rozšíření). Vstup zdarma v pondělí od 18 do 20 hodin PŘIROZENÁ STRAVA - ZDROJ ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA s Ivou Horákovou Správně volená a kombinovaná strava je lékem pro naše těla i duše, obrovkým zdrojem energie, která modernímu člověku často schází, protože v dnešním materiálně bohatém, ale velice uspěchaném světě, se postupně vzdal středa a čtvrtek v hod. pátek v a hod. Šifra mistra Leonarda MP od 12 let Film USA - drama pátek a sobota v hod. neděle v hod. Účastníci zájezdu Film ČR - komedie MP pátek , sobota 1. 7., neděle v hod. Doba ledová 2 - obleva MP Film USA - animovaný, komedie. Pfiipravujeme na ãervenec Všechno nejlepší (ČR) Za plotem (animovaný) všech mouder, po staletí předávánými z generace na generaci. Pojďte si popovídat s odbornicí na zdravou výživu a udělat první krok k návratu ke svým přirozeným potřebám a nastartovat tak zdravější život svůj i celé své rodiny. Vstupné 65 Kč v úterý od 18 do 20 hodin LITERÁRNÍ VEČER s Šárkou Nohelovou S radostí a láskou v srdci vykročte do zítřejšího prvního dne letošního léta, protože jen pokud půjdete radostně, nemůžete jít špatně. Srdečně vás zveme na poslední předprázdninové posezení nad knihami, oslavujícími zázraky všedního dne. Vstupné 65 Kč Na tentýž den odpoledne se můžete předem v čajovně objednat na NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI. v pondělí od 18 do 20 hodin Tchaj-ťi čchü an s Martinou Čaputovou Tchaj-ťi čchüan je tradiční čínské bojové umění. Řadí se k vnitřním stylům, což znamená, že upřednostňuje využití vnitřní energie před hrubou svalovou silou. Kultivace této energie má blahodárný vliv na zdraví, a tchaj-ťi čchüan se proto dnes praktikuje především jako zdravotní cvičení. Miliony lidí na celém světě denně jeho prostřednictvím harmonizují svou duševní a tělesnou rovnováhu. Přijďte si popovídat o zkušenostech s dlouholetou cvičitelkou a budete-li mít zájem, můžete se připojit k těm, kterým tento životní styl pozitivně změnil život. Vstupné 65 Kč V úterý od 18 do 20 hodin PRVNÍ SYPÁNÍ MANDALY v Ostravě objektivem občanského sdružení M.O.S.T. Pojďte si s námi nad šálkem čaje, vonícím dálkami, zavzpomínat na událost, kterou v březnu tohoto roku žila celá Ostrava, na návštěvu mnichů, kteří až ze vzdáleného Ladacku přijeli vysypat první mandalu v Ostravě a Čechách vůbec. Součástí večera bude nejen promítání snímků z celé události, ale také vernisáž fotografií Jany Neborákové. Vstupné 65 Kč Počet míst v čajovně je omezen, pokud máte opravdový zájem, můžete si svá místa rezervovat buď přímo v čajovně, nebo telefonicky na čísle , a to během provozní doby: v pondělí otevřeno pouze po dobu konání kulturních akcí od úterý do pátku od 16 do 22 hodin v sobotu zavřeno, v neděli od 16 do 22 hodin. Najdete nás na nádvoří hlučínského zámku, 100 metrů od náměstí, přímo naproti kostela. Dojezd z Ostravy-Přívozu autobusy č. 34, 56, 70, 72, 282. RÁDI VÁS UVIDÍME KULTURA

12 strana 12 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2006 MùSTSKÁ KNIHOVNA KULTURNÍ CENTRUM HLUČÍN - MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HLUČÍNĚ vyhlašuje u příležitosti 750.výročí založení města Hlučína amatérskou literární soutěž : HLUâÍN JAK BYL, JE A BUDE PODMÍNKY SOUTĚŽE: KULTURA + SPORT soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním spisovatelem nebo novinářem tématika příspěvků je dána názvem soutěže soutěží se v kategoriích próza včetně publicistiky a poezie všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované soutěž je anonymní ORGANIZACE SOUTĚŽE: soutěž je vyhlášena k 1. červnu Soutěžní práce je třeba odevzdat nejpozději do 30. června 2006 na adresu Městská knihovna Hlučín, Zámecká 4, Hlučín přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače. Text je třeba psát po jedné straně formátu A4. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 3 strany textu nebo 3 básně. autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, . Na zvláštní list papíru je nutno napsat souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. originál práce zůstane uložen v Městské knihovně v Hlučíně, kopie se nevracejí soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání. vyhlášení a zveřejnění výsledků se uskuteční při příležitosti vernisáže výstavy hlučínských výtvarníků v září 2006 organizátoři soutěže vydají v říjnu 2006 sborník vybraných prací. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží jeden výtisk. Vybrané práce budou uveřejňovány v Hlučínských novinách už od srpna práce, které nebudou vyhovovat organizačním podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou ze soutěže automaticky vyřazeny Mûstská knihovna v Hluãínû upozorňuje dospělé i dětské čtenáře na změnu půjčovních hodin v měsících červenci a srpnu: Pondělí : 8-12 hod hod. Čtvrtek: 8-12 hod hod. UPOZORNùNÍ KULTURNÍ DÒM HLUâÍN UZAV EN Podrobnější informace k soutěži získáte v Městské knihovně v Hlučíně, tel ,

13 červen 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 13 BENJAMÍNCI FC HLUâÍN Banská Bystrica FORZA CUP 2006, Pfiíbram, âeské Budûjovice Další velký turnajový úspěch si na vydařeném turnaji v Banské Bystrici, který se konal ve dnech , připsali benjamínci FC Hlučín (roč. nar. 1996). Turnaje se zúčastnilo 12 družstev, která se ve svých kategoriích řadí do absolutní české i slovenské špičky. Všechna utkání měla vysokou úroveň a naši chlapci svou technickou hrou, založenou na práci s míčem a agresivní obraně, vybojovali 3. místo. Vynikajícím úspěchem jsou pak individuální ceny pro nejlepšího střelce a hráče turnaje. Nejlepším střelcem turnaje se stal Adam Bačo, nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Lukáš Buchaldek. Výsledky FC Hlučín - Banská Bystrica: FC Hlučín 3:0 Vác VLSE (Maď) 2x Bačo, 1xBuchvaldek FC Hlučín 3:0 VFA Bratislava Buchvaldek, Bačo, Wanderburg FC Hlučín 4:1 Tatran Prešov 3xBačo, 1xWanderburg FC Hlučín 2:3 Sparta Praha Bačo, Buchvaldek FC Hlučín 1:4 ABC Braník Praha Strakoš FC Hlučín 2:1 Baník Ostrava Bačo, Strakoš FC Hlučín 2:11 FC Brno Bačo, Buchvaldek FC Hlučín 2:2 Banská Bystrica 2xStrakoš Pořadí na místě: 1. Sparta Praha FC Brno 2. Braník Praha 5. Banská Bystrica 3. FC HLUČÍN 6. Baník Ostrava O týden později, , se stejná kategorie zúčastnila turnaje v Příbrami, kde startovalo 12 nejlepších týmů z ČR. V silné konkurenci jsme velmi dobře obstáli, ze 7 utkání jsme pouze jedenkrát prohráli a nakonec obsadili 5. místo. Cenu pro nejlepšího hráče turnaje získal Lukáš Buchvaldek. Díky individuálním výkonům a předvedené hře jsme si vysloužili nejen uznání, ale také další pozvánky na podobné turnaje, např. na turnaj ve Vlašimi, , na kterém přislíbila účast i taková družstva jako Hertha Berlín nebo Ajax Amsterdam. Výsledky - Příbram: FC Hlučín 7:1 Tachov 3x Bačo, 2x Foitzik, 1x Strakoš, Wanderburg FC Hlučín 1:1 Marila Příbram Buchvaldek FC Hlučín 2:0 Dynamo České Budějovice Wanderburg, Strakoš FC Hlučín 3:0 SK Kladno 2x Buchvaldek, 1x Švehlík FC Hlučín 1:1 Sparta Praha Bačo Čtvrtfinále: FC Hlučín 1:5 1. FC Brno Malý O místo: FC Hlučín 2: (pen2.0) Braník Praha 2x Malý Pořadí turnaje: 1. Sparta Praha 7. Hradec-Králové 2. 1.FC Brno 8. Kladno 3. Marila Příbram 9. České Budějovice 4. Slavia Praha 10. Tachov 5. FC HLUČÍN 11. Sigma Olomouc 6. Braník Praha 12. Chrudim Hlučín reprezentovali:daniel Gratza, Daniel Ivan, Martin Honiš, Patrik Moric, Filip Krubl, Jan Rosík, Marek Strakoš, Lukáš Buchvaldek, David Wanderburg, Lukáš Foitzik, Jakub Švehlík, Ondra Lesniak, Adam Bačo, Robin Koval, Jakub Malý, Lukáš Urbančík, trenéři Rostislav Helštýn, Lubomír Gratza. C Hlučín r. 98 a ml. v Českých Budějovicích - Zlatá Koruna 2006 Také naši nejmenší benjamínci se zúčastnili velkého turnaje pro hráče r. 98 a ml. v Českých Budějovicích. Na tomto turnaji, který byl obsazen špičkou českého mládežnického fotbalu dosáhli velkého úspěchu a obsadili nádherné 2. místo. Největší radostí pro náš klub ale bylo, jak naši hru hodnotili odborníci na mládežnický fotbal a také výběr nejlepšího hráče turnaje, který vzešel ze tří našich hráčů. Jmenovitě Ondřeje Chvěji, Ondřeje Kubíka a Martina Pecucha. Nakonec cenu pro nejlepšího hráče získal Pecuch Martin. Výsledky - České Budějovice: FC-Tábor 2-1 Malík, Kulig FC-Český Krumlov 4-1 Balgar, Chvěja, Kulig, Pecuch. FC-Příbram 3-1 Kulig, Pecuch, Balgar FC- Prachatice 3-0 Kulig 2, Pecuch FC-Slavie 1-4 Pecuch Semifinále FC-Teplice 2-1 Pecuch,Kulig Finále FC- Sparta 0-2 Pořadí: 1. Sparta Praha 8. Viktoria Plzeň 2. FC Hlučín 9. Tábor 3. Slávia Praha 10. Dynamo České 4. FK Teplice Budějovice 5. Marila Příbram 11. Jindřichův Hradec 6. FK Mladá Boleslav 12. Český Krumlov 7. Prachatice Hlučín reprezentovali: Krumholc Tomáš, Telnar Mario, Chvěja Ondřej, Pecuch Martin, Kulig Sebastián, Balgar Patrik, Kubík Ondřej, Zlatohlávek Tomáš, Šabacký Filip, Vondráček David, Lampart Matěj, Malík Patrik, Sýkora Jakub, trenéři: Malý Oldřich a Kubíková Květa!RODIČE POZOR! Fotbalová přípravka FC Hlučín neustále nabírá nové členy, děti narozené v roce 1999, 2000 a Neváhejte a přiveďte Vašeho syna/dceru/ na naše tréninky, na kterých děti formou her všestranně rozvíjí své pohybové schopnosti a dovednosti. Tréninky se konají vždy v pondělí a čtvrtek od na stadioně FC Hlučín pod vedením trenérů p. Pavla Duhana a p. Alana Wanderburga. V případě potřeby se můžete obrátit na tel. č.: , , , Za FC Hlučín R. Helštýn, trenér mládeže SPORT Stolní tenis v Hluãínû slaví (pokračování z minulého čísla) V roce 1983 bylo v oddíle založeno C družstvo, jehož kádr tvořili rekreační hráči: Ságner, Kunovský, Benedikt, Onderka, Čabla, a Kulas. Vedoucím družstva byl zvolen Ságner Jan. B družstvo složeno z řad mládeže obhájilo Vzorný kolektiv mládeže. A družstvo: pod vedením A. Smolky skončilo na 2. místě v OP 1. třídy. V roce 1987/88 se A družstvo umístilo na 8 místě v OP 1. třídy. B družstvo skončilo na 4. místě v OP 2. třídy. Žáci ve složení: D. Habr, D. Onderka, M. Štefek, K. Kolev a K. Vagunda skončili na 5. místě v OP. Oddíl obdržel v tomto roce stříbrnou plaketu ČSTV a zároveň se přihlásil do soutěže O zlatou plaketu ČSTV. V roce 1990 se uskutečnila 1. exhibice stolního tenisu za účasti Milana Orlovského a Daniela Suchánka. Táto exhibice měla velký ohlas a za pomoci Daniela Suchánka se v temže roce konala T.T. SHOW.Jejími autory byli populární hráči a showmeni Jacgues Secretin a Vincent Purkart - oba z Francie. Také jsme uspořádali 21. ročník,,přeboru Hlučínska. Vítězem se stal Jaroslav Bendl. Oddíl měl v soutěži 2 družstva dospělých a 1 družstvo žáků.,,a družstvo ve složení: F. Valík, M. Valík, J. Kunovský, L. Hanák, J.Wanderburg, obsadilo 8. místo v OP 1. třídy. B družstvo ve složení M. Kolek, M. Kubálek, J. Benedik, P. Šebela, A. Hrubý, D. Kolková, D. Onderka a R. Onderka obsadilo 6. místo v OP 2. třídy. Koncem roku se konalo již třetí exhibiční utkání: Suchánek - Apelgrén (Švédsko). I tato exhibice vyvolala mezi diváky nadšený aplaus. Vroce 1992 se konala exhibice na nejvyšší úrovni s názvem: Večer mistrů světa za účasti: mistr světa 1991-Jorgen Parsson (Švédsko), třetí světový hráč-andrzej Grubba (Polsko), čtyřnásobný mistr světa Chen Xin Hua (Anglie), desetinásobný mistr světa - Guo Juenna (Čína). Na tuto exhibici, která byla vrcholem umění stolního tenisu se přišli podívat nejen zdejší hráči a diváci, ale i zástupci zdejšího MNV. Tyto úspěšné akce nenechaly na sebe dlouho čekat a do Hlučína zavítaly ženy české republiky, které ve zdejší sportovní hale odehrály finálové utkání evropské ligy stolního tenisu proti reprezentantkám Chorvatska. I když naše ženy prohrály, z Hlučína si odvezly ty nejlepší vzpomínky na zdejší vyspělé obecenstvo. V roce 1996 přestoupilo A družstvo Ludgeřovic ve složení: J. Smolka, J. Kubín, ing. J. Hubatka a J. Kačmář, hrající Krajskou soutěž, pod hlavičku TJ Hlučín. V roce 1997 se konala doposud poslední exhibice a to: Milan Orlovski (trojnásobný mistr Evropy a vicemistr světa) - Jindřich Pánský (Dvojnásobný mistr Evropy a vicemistr světa). I tato exhibice zaplnila do posledního místa zdejší sportovní halu. Tuto akci zajišťoval Daniel Suchánek, TJ Hlučín - oddíl stolního tenisu, Krupa Karel a Uhřík ml. Oddíl stolního tenisu měl v tomto roce zapojeny do soutěže 3 družstva dospělých a 1 družstvo dorostu. A družstvo bojovalo v krajské soutěži o udržení ve složení: Beníček Z., J. Kovařík, J. Smolka, J. Kačmář, R. Zdražila, J. Kubín a ing. Hubatka. B družstvo ve složení: R. Zdražila, J. Kunovský, Hrubý, Gavelek a Hanák, vybojovalo v OP 1. třídy 8. místo. C družstvo ve složení: Duda, Kubálek, Buchtel, Jeremiáš, Kolek, Hrubý a Šebela, skončilo v soutěži OP 2. třídy na 6. místě. Družstvo dorostu bojující v OP ve složení: Vilč, Czekaj, Jaborský, Weiss, Kalvar, O. Baier a J. Baier skončilo na 5. místě. (Pokračování příště)



15 červen 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 15 INZERCE PRACUJ V HOLANDSKU POSLEDNÍ ANCE PRO MUÎE A ÎENY S NùMECK M PASEM 1. muži - žádané profese: stolař, truhlář, svářeč, soustružník, automechanik a CNC horizontkář na Tos Vansdorf s Heidenheimem 2. ženy - sběry, fabriky a jiné DOBRÁ ZNALOST ANGLIČTINY, NĚMČINY, ČI HOLANDŠTINY VÝHODOU, ALE NE PODMÍNKOU plat od 7, 30 brutto výše přesčasy u vybraných firem ubytování 50 týdně na osobu, dva lidé na pokoji nábory v Ostravě a Hlučíně, odjezdy ze Sudic UBYTOVÁNÍ JAKO DOMA - mezi Čechy v plně vybavených rodinných domech! Pro informace volejte PO-PÁ do 18 hod. sl. Koudelová 777/ Restaurace TRIANGL Hornická 1264, Hlučín OKD, Tel.: V NOVÉM VÁM NABÍZÍ: minutkové kuchyně každý den od 11 hodin Menu pondělí až pátek do 15 hodin (možnost platby stravenkami SODEXHO a MENU SERVIS) V době oběda k dispozici i nekuřácká část Otevřeno denně od 10 hodin Čepujeme Ostravar 10 C i 12 C, Černý Staropramen Dvě plazmové televize, kulečník, šipky Zahradní posezení, míchané nápoje Banketka na soukromé, nebo firemní akce e? e? h? h? h? h? h? h? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??????????ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e g g g g g g AUTO KOLA PATER ROSTISLAV výcvik skupin A,B,C, E školení řidičů referentů + profesní průkazy řidičů z pov. Sk. B Kč (pojištěnci HZP sleva 200 Kč) A Kč A Kč C Kč Možnost splátek Informace na učebně Ostravská 11 (vedle elektro Krupa) Po a Čt hodin Tel.: J 7(Y?e? 3H? )X? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y W&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N W&??W&5? 5?? 0Mhe? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y W&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y W&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& L?? (Ye? 3(Y?e? @)X?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g

16 strana 16 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2006 ODPOVĚĎ Č. 3: Šestipavilonová škola propojená krytými chodbami v Hlučíně na OKD byla postavena v roce 1965 (informace č. 746) ODPOVĚĎ Č. 4: Historické centrum Hlučína bylo vyhlášeno Městskou památkovou zónou dnem (informace č. 366) HLAVNÍ CENA ZÁJEZD DO CHORVATSKA V HODNOTù Kã Vážení čtenáři. Naše velká soutěž pokračuje. Všichni víte, že ten, kdo se chce dostat až do závěrečného losování, musí nasbírat do září 750 hlučínských zlaťáků. O tom kolik jich máte vy, se můžete dozvědět na stránkách Na těchto internetových stránkách jsou rovněž k dispozici pravidla soutěže, správné odpovědi z minulého měsíce a soutěžní otázky na měsíc červen. SOUTĚŽNÍ OTÁZKY pro měsíc červen 2006 OTÁZKA Č 1: Ve kterém roce končí 40letá éra hlučínského okresu, který se stává součástí okresu Opava? (uveďte rok) OTÁZKA Č. 2: Kdy získalo město Hlučín telefonické spojení se světem? (uveďte rok ) OTÁZKA Č. 3: Jak se jmenuje hlučínský rodák - nar malíř portrétů, krajin i církevních obrazů, z nichž některé zdobí kostel sv. Jana Křtitele v našem městě? (uveďte celé jméno) OTÁZKA Č. 4: Ve kterém roce rozhodli radní města Hlučín zbourat Ostravskou bránu, na které se objevily trhliny způsobené vzrůstajícím cestovním ruchem? (uveďte rok) OTÁZKA Č. 5: Ve kterém roce se dočkalo hlučínském jezero, jehož plocha dosahuje 136 ha, úplného napuštění vodou z řeky Opavy? (uveďte rok) ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY z měsíce května 2006 ODPOVĚĎ Č. 1: Protože bylo vody ve studni ve Vařešinkách dostatek a byla dobrá, tekla poprvé 10. srpna 1841 také do kašny na náměstí. (informace č. 180) ODPOVĚĎ Č. 2: Státní přírodní rezervací je na katastru území Hlučína les Dařanec, rozprostírající se mezi Hlučínem a Vřesinou na ploše 33 ha. Je to dubohabrový porost přirozené lesní skladby Slezské nížiny. (informace č. 548) ODPOVĚĎ Č.5: Na pozemku Dlouhé Vsi byl roku 1538 postaven kostel sv. Markéty, špitál a založen hřbitov. (informace č. 89) CK MAXNER POZOR Nová pobočka ve vestibulu AN Hlučín Odjezdové místo z AN Hlučín, st. č. 4 Kontakty: , APARTMÁNY MAKARSKÁ (10 nocí) cena Kč/os. včetně dopravy MAKARSKÁ (7 nocí) cena Kč/os. včetně dopravy APARTMÁNY GRADAC (7 nocí) cena Kč/os. program s masáží + cvičení (7 nocí) cena Kč/os. program aqua aerobic Generální sponzor soutûïe: PŘIVÍTALI JSME Michaela Chybíková, Tomáš Obdržálek, Barbora Lompová, Jan Kubánek, Lucie Muroňová, Vojtěch Bláha JUBILANTI Margareta Blaschkeová, František Lampa, Matylda Kotlářová, Ladislav Korbelka, Božena Podlovská, Františka Sovová, Jarmila Šimůnková, Hildegarda Šoferová, Valentin Willeczek, Jaroslav Kalous, Ljuba Remešová, Alžběta Tománková ROZLOUČILI JSME SE Anna Koutná, Sláva Kašub, Arnošt Prokš Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte prosím MěÚ Hlučín na telefonním čísle , nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním. HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Město Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký. Zástupce: Petr Adamec, další členové: Ing. P. Kubuš, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor. Jazyková úprava: Mgr. M. Gonsiorová. Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín , tel.: , mobil: Náklad: ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o. UZÁVùRKA P Í TÍHO âísla HLUâÍNSK CH NOVIN JE

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu PČR Starosta města Dolní Benešov podle 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě

Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě Vás srdečně zve na Můžete se těšit na dětská pěvecká vystoupení, výstavu soutěžních výtvarných

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Metodický pokyn pro 43. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2017

Metodický pokyn pro 43. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2017 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Svárov 1082, 755 01 Tel: 571165655, email: kancelar@osh-vsetin.cz, starosta@osh-vsetin.cz; www.osh-vsetin.cz Vsetín 30. 11. 2016 Metodický

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů,

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů, Obec Dolní Domaslavice Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4 Starosta obce Dolní Domaslavice v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 50. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. září 2016 50/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí, přehled činnosti muzejního pedagoga za školní rok 2015/2016 včetně informací

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

PĚVECKOU A VÝTVARNOU SOUTĚŽ

PĚVECKOU A VÝTVARNOU SOUTĚŽ Vás srdečně zve na PĚVECKOU A VÝTVARNOU SOUTĚŽ ve středu 26. listopadu 2014 v Sále purkmistrů, Obecní dům, Ostrožná 46, Opava 9:30 Slavnostní zahájení 9:30 12:30 Průběh pěvecké soutěže a výstava soutěžních

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více