Dětský domov Strančice, IČ: ,Hrdinů 175, Strančice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice"

Transkript

1 Dětský domov Strančice, IČ: ,Hrdinů 175, Strančice Strančice dne čj. ST/ZPŘ/08 Výzva k podání nabídky Zadavatel veřejné zakázky Dětský domov Strančice, IČ: Vás ve smyslu ust. 38 zákona č.137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky ke zhotovení díla Rekonstrukce -Dětský domov Strančice Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. I.Identifikační údaje veřejného zadavatele: Veřejný zadavatel: Dětský domov Strančice Právní forma: příspěvková organizace kód 331 Zastoupený: MUDr. Pavlem Biskupem,ředitelem IČ zadavatele: Sídlo: Strančice,Hrdinů 175 Kód dle ZÚJ: Strančice ri.ipex.cz tel./fax: adresa pro podání nabídky: JUDr. Marie Vítková, advokátka, Kořenského Praha 5- Smíchov, tel pro dotazy k technické části zadávací dokumentace: II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Rekonstrukce - Dětský domov Strančice Místo plnění: obec Strančice Kód hlavního místa plnění dle NUTS: CZ 020 Stručný popis VZ: rekonstrukce spočívá zejména v zateplení vnějších ploch fasád,výměně oken, zateplení podlah nepodsklepených částí přízemí,zateplení střešních rovin,výměna zastaralého otopného systému se zachováním zdrojů s regulací,výměna a izolace rozvodů teplé a studené vody, výměna stávajícího náhradního zdroje elektro za nový,instalace interního a externího kamerového systému, nová počítačová síť, nové oplocení v uliční části areálu. Veškeré práce budou prováděny za provozu zbývající části objektu. V podrobnostech a další informace v zadávací

2 dokumentaci. Rekonstrukce bude prováděna za plného provozu Dětského domova! Předpokládaná cena : ,-Kč bez DPH CPV: Druh veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení dle 38 z.č. 137/2006 Sb.v platném znění Délka zadávací lhůty: do III. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci Zadávací dokumentaci si může zájemce vyžádat a vyzvednout na adrese Dětský domov Strančice do dvou dnů ode dne doručení jeho písemné žádosti na vždy v pracovní dny od 8,00 hodin do 12,00 hodin oproti úhradě částky 1500,-Kč. za reprotechniku. Termín návštěvy si dohodněte telefonicky na tel.č Ve lhůtě a formě uvedené v ust. 49 z.č. 137/2006 Sb. a na téže adrese je možno vyžádat si dodatečné informace k zadávací dokumentaci.informace k technické části zadávací dokumentace podává Ing. Arch. Stanislav Krčmárik, tel. č ,, Informace k organizačněprávní části zadávací dokumentace podává JUDr. Marie Vítková, tel , IV. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky se podávají výlučně v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a poznámkou NEOTVÍRAT,na obálce musí být rovněž uvedena adresa,na niž je možné nabídku vrátit. V nabídce musí být mimo jiné uvedeny identifikační údaje o zájemci.nabídky se podávají v originále a jedné kopii. Nabídky musí být doručeny na adresu JUDr.Marie Vítková-advokátní kancelář, I.patro,Kořenského 7, Praha 5 nejpozději do do 10,00 hodin. Termín otevírání obálek : ve 12,30. hodin na adrese Dětský domov Strančice,Hrdinů 175,Strančice. Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu úplná. V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: Veřejný zadavatel shora uvedené veřejné zakázky požaduje ve smyslu ust. 62 z.č. 137/2006 Sb. splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 odst. 1 z.č. 137/2006 Sb. formou předložení čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 z.č.137/2006 Sb.prokáže dodavatel předložením dokladů dle ust. 54 pís. a),b) a d)- odborná způsobilost bude doložena autorizací v oboru pozemní stavby.pokud autorizovaná osoba nebude zaměstnancem nebo statutárním orgánem uchazeče, předloží uchazeč smlouvu uzavřenou s autorizovanou osobou, ze které bude vyplývat, že tato osoba bude provádět autorizaci pro předmět této veřejné zakázky. Dále dodavatel předloží seznam obdobných rekonstrukcí za posledních pět let a minimálně tři osvědčení o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení

3 musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění a údaj o tom, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně a musí být podepsána oprávněnou osobou jednat za subjekt, který toto osvědčení vystavil.obdobnou rekonstrukcí se rozumí rekonstrukce objektu pozemní stavby s minimálním finančním objemem ,-Kč bez DPH. Všechny doklady musí být buď v originále nebo v úředně ověřené kopii. Čestná prohlášení musí být v originále. VI.Kriteria pro zadání veřejné zakázky: 1. nabídková cena váha 60% 2. záruka váha 20% 3. doba provedení díla váha 20% Způsob hodnocení nabídek je uveden v zadávací dokumentaci. VII.Zadavatel požaduje předložení nabídky v českém jazyce. MUDr. Pavel Biskup Ředitel Dětského domova Strančice

4 Dětský domov Strančice, IČ: ,Hrdinů 175, Strančice Strančice dne čj. ST/VZMR/08 Výzva k podání nabídky Zadavatel veřejné zakázky Dětský domov Strančice, IČ: Vás vyzývá k podání nabídky na dodavatele služeb Technický dozor investora v rámci realizace projektu Rekonstrukce -Dětský domov Strančice Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. I.Identifikační údaje veřejného zadavatele: Veřejný zadavatel: Dětský domov Strančice Právní forma: příspěvková organizace kód 331 Zastoupený: MUDr. Pavlem Biskupem,ředitelem IČ zadavatele: Sídlo: Strančice,Hrdinů 175 Kód dle ZÚJ: Strančice ri.ipex.cz tel./fax: adresa pro podání nabídky: JUDr. Marie Vítková, advokátka, Kořenského Praha 5- Smíchov, tel pro dotazy k technické části zadávací dokumentace: II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Místo plnění: Kód hlavního místa plnění dle NUTS: CZ 020 Stručný popis VZ: Technický dozor investora v rámci realizace projektu Rekonstrukce - Dětský domov Strančice obec Strančice Realizace služeb technického dozoru investora v rámci stavební zakázky na akci Rekonstrukce Dětský domov Strančice v rozsahu daném stavebním zákonem, včetně všech nezbytných a obvyklých in vestorských služeb a inženýrských činností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Předpokládaná cena Veřejné zakázky Rekonstrukce Dětský domov

5 Strančice je ,-Kč bez DPH, doba realizace VZ je 9 měsíců, Konkrétně je předmětem VZ realizace především následujících činností- veškeré potřebné práce k zajištění správného a bezproblémového chodu stavby a to od jejího začátku (předání staveniště) až do přejímky stavby, kontrola odstraňování zjevných vad a nedodělků, kolaudace stavby.soupis konkrétních činností je součástí zadávací dokumentace v návrhu mandátní smlouvy Předpokládaná cena : ,-Kč Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.v platném znění Délka zadávací lhůty: do Předpokládaná doba plnění: předpokládané zahájení: únor.2009 Předpokládané ukončení : říjen 2009 III. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci Zadávací dokumentaci si může zájemce vyžádat a vyzvednout na adrese Dětský domov Strančice do dvou dnů ode dne doručení jeho písemné žádosti na vždy v pracovní dny od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Termín návštěvy si dohodněte telefonicky na tel.č Ve lhůtě a formě uvedené v ust. 49 z.č. 137/2006 Sb. a na téže adrese je možno vyžádat si dodatečné informace k zadávací dokumentaci.informace, týkající se projektu Rekonstrukce Dětský domov Strančice podává Ing. Arch. Stanislav Krčmárik, tel. č ,, Informace k organizačněprávní části zadávací dokumentace podává JUDr. Marie Vítková, tel , IV. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky se podávají výlučně v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Technický dozor investora v rámci realizace projektu Rekonstrukce - Dětský domov Strančice a poznámkou NEOTVÍRAT,na obálce musí být rovněž uvedena adresa,na niž je možné nabídku vrátit. V nabídce musí být mimo jiné uvedeny identifikační údaje o zájemci.nabídky se podávají v originále a jedné kopii. Nabídky musí být doručeny na adresu JUDr.Marie Vítková-advokátní kancelář, I.patro,Kořenského 7, Praha 5 nejpozději do do 10,00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu úplná. V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: Veřejný zadavatel shora uvedené veřejné zakázky požaduje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 odst. 1 z.č. 137/2006 Sb. formou předložení čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou

6 osobou. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 z.č.137/2006 Sb.prokáže dodavatel předložením dokladů o oprávnění k podnikání a odborné způsobilosti k předmětu veřejné zakázky, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90 dnů,má-li v ní uchazeč být zapsán podle zvláštních předpisů Dále dodavatel předloží reference o jeho činnosti jako technického dozoru z nejméně tří obdobných zakázek, jejich ž předmětem byla činnost zahrnující rekonstrukce pozemních staveb v obdobném finančním rozsahu, tj. min ,-Kč jako je předpokládaná cena stavebních prací za zhotovení díla Rekonstrukce-Dětský domov Strančice a to za posledních pět let s uvedením doby a rozsahu realizace a kontaktní osobou pro ověření. Všechny doklady musí být buď v originále nebo v úředně ověřené kopii. Čestná prohlášení musí být v originále. VI.Kriteria pro zadání veřejné zakázky: Kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena VII.Zadavatel požaduje předložení nabídky v českém jazyce. MUDr. Pavel Biskup Ředitel Dětského domova Strančice

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více