Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, Třešť

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S NÁZVEM BAREVNÁ MOZAIKA OD PODZIMU DO LÉTA MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUČNÍ TŘEŠŤ ZPRACOVALA: MGR. EVA CHVÁTALOVÁ ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY AKTUALIZACE: Č.J.: 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Zřizovatel: Ředitelka: Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, Třešť MĚSTO TŘEŠŤ Revoluční 20/1, Třešť Mgr. Eva Chvátalová Místa poskytovaného vzdělávání: Luční 88 Barvířská 30 Josefa hory 1050 Počet tříd: 8 Kapacita k : Provoz MŠ: Webové stránky: dětí, typ MŠ celodenní 6,00 16,00 hodin Příspěvková organizace vznikla dne dle zřizovací listiny, kterou vydalo Město Třešť dne č.j.zm 40/2002 a rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina č.kuji 3724/2002 OŠMS. IČ: , identifikátor právnické osoby: , IZO:

3 Obsah (* A = aktualizace/rok) Úvodní stránka... str. 1 Obsah, přílohy, literatura a zdroj informací... str. 2 Charakteristika školy... str. 5 Organizace vzdělávání... str. 9 Podmínky školy... str. 11 Charakteristika vzdělávacího programu... str. 19 Obsah předškolního vzdělávání... str. 27 Evaluace... str. 42 Přílohy ŠVP Režim dne... č. 1 Pracovní doba... č. 2 Delegování kompetencí... č. 3 Plán kontrolní a hospitační činnosti... č. 4 Kritéria pro hodnocení a odměňování... č. 5 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků... č. 6 Plán pedagogických a provozních porad... č. 7 Plán spolupráce MŠ a Z... č. 8 Plán spolupráce s rodiči... č. 9 Plán samostudia... č. 10 Plán uvádění do praxe zač. učitelky... č. 11 Hodnotící zpráva... č. 12 Seznam zaměstnanců... č. 13 Organizace řízení... č. 14 Projekty... č. 15 3

4 Použitá literatura a zdroj informací Rámcový program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze Manuál k přípravě školního (třídního) vzděl. programu MŠ Monika Bourová RVP v praxi mateřských škol Manuál pro tvorbu školního (třídního) vzdělávacího plánu mateřské školy Rukověť ředitelky MŠ Atre, v.o.s. Semináře a přednášky organizované NIDV i PC - Jihlava Hrajeme si, Barevné kamínky Gabriela a Milada Přikrylovy Vnímejme přírodu všemi smysly R. Witt Ekologická výchova nejmenších a malých Dana Nováková Les a praktická výchova v MŠ Josef Hederer a Hildegard Schmidbauer Mateřská škola jako životní prostor Jeřábková B. Vzděl. program Začít spolu, Zdravá MŠ, Montessori Zákoník práce s komentářem v platném znění Pedagogický slovník J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš Problémové dítě a hra kolektiv autorů, Praha Raabe Současná mateřská škola a její řízení Zuzana Bečvářová Řízení mateřské školy kolektiv autorů, Praha Raabe Mateřská škola a právo Jana Burianová, Pavla Katzová, Věra Jakoubková Pedagog. hodnocení v pojetí RVP PV Metodika pro podporu indicie. vzdělávání v podm. MŠ Webové stránky : (metodický portál), www. msmt.cz, Odborná periodika: Učitelské noviny, Informatorium, Týdeník Školství, Poradce ředitelky mateřské školy 4

5 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Motto : Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne to udělat a já pochopím. staré čínské přísloví Úvod Škola vychází z obrazu dítěte předškolního věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí malého městečka, všemi smysly vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe a podle svých možností a schopností se do dění zapojuje, vytváří hodnotový systém. Vše co děláme, děláme pro děti, aby chodily domů šťastné, plné dojmů, aby měly chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, tvořit a přemýšlet, objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládají, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání. Charakteristika Z historie Naše mateřská škola je školou s dlouhodobou tradicí. Jako první zařízení účelově pro předškolní vzdělávání byla dána do provozu dne 13. září 1883 mateřská škola v Třešti nazvaná MARIANUM v č. p V ulici Luční byla otevřena v roce 1971 nejprve mateřská škola pavilónového typu pro čtyři třídy a přístavbou dalšího pavilónu pro dvě další třídy s otevřením v roce 1983 vznikla současná mateřská škola. Ze současnosti MŠ byla zřízena k a zařazena do sítě škol a předškolních zařízení dne Zřizovatelem Mateřské školy Třešť je Město Třešť, které jí od zřídilo jako příspěvkovou s právní subjektivitou. Školu řídí ředitelka, která je statutárním orgánem a má jmenovanou zástupkyni. Mateřská škola je jediná ve městě a její součástí je i školní jídelna. Provozní doba je přizpůsobená rodičům a to od 6.00 hodin do hodin. Rodiče, kteří mají klouzavou pracovní dobu, mohou děti přivádět později, dle dohody. Při nástupu dítěte do mateřské školy je možné, v rámci adaptace na nové prostředí, dohodnout přímo s paní učitelkou i pobyt rodiče ve třídě. Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku, dle volné kapacity školy i v průběhu roku. O zařazení dětí do MŠ rozhoduje dle zpracovaných kritérií ředitelka mateřské školy (viz příloha). Naše mateřská škola je místem, kde se děti prostřednictvím hry učí a získávají zkušenosti společně s ostatními dětmi, kde učitelky pomocí nejrůznějšího materiálu a zkušeností umožní dětem, aby se rozvíjely podle svých potřeb, kde se dospělí (rodiče) poučí o vývoji dítěte a mezilidských vztazích vůbec. Mateřská škola je střediskem intenzivního styku a to nejen dětí mezi sebou, ale také dětí a dospělých. Mateřská škola je zařízením společensky orientované práce a tím neohraničeného učebního prostoru. K má Mateřská škola Třešť osm tříd s kapacitou 216 dětí. Kmenová MŠ se šesti třídami se nachází nedaleko středu města, stojí v pěkné, klidné lokalitě. Komplex tří budov je zasazen do překrásné zeleně jehličnatých i ovocných stromů. V areálu dvou zahrad jsou vytvořeny odpočinkové kouty, dětem dán prostor ke hrám, pohybovým činnostem i vzdělávání. Další místa poskytovaného vzdělávání jsou na pracovišti v ZŠ Barvířská č. 30, kde je otevřena jedna třída pro 28 s celodenním provozem a také sportovním zázemím a na pracovišti v ZŠ Jos. Hory 1050, kde je nově otevřena třída pro 28 dětí s celodenním provozem. 5

6 KRÉDO naší MŠ: Děti se potřebují bavit, potřebují si hrát, a co je nejdůležitější potřebují se smát a my jim to umožňujeme. PRÁVA DĚTÍ Vzdělávání a výchova směřující k rozvoji schopností a dovedností Styk s jinými dětmi a lidmi Zohledňování vzdělávacích potřeb jedince Vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání Rovný přístup ke vzdělávání bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu Svobodné šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání Ochrana před prací, která ohrožuje vývoj a zdraví Zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširší uplatňování moderních pedagogických přístupů a metod Prevence sociálně patologických jevů O co se snažíme: příjemný vstup dítěte do MŠ kladný vztah k přírodě, odpovědnost za přírodu (lesopark v areálu školy) úcta k životu, lidem, zvířatům chuť zkoumat, objevovat a učit se pohoda a bezpečnost získání dovedností hravou formou (jemná a hrubá motorika, smyslové vnímání, orientace v prostoru, představivost a paměť) umění dívat se, pozorovat, uvědomění si, co nás obklopuje podmínky pro tělesnou pohodu a bezpečnost, zdraví vědomosti a zkušenosti rovný přístup ke vzdělávání Motto: Děti neznají ani minulost ani budoucnost a co nám dospělým se stává zřídka - užívají si přítomnost. Jean de la Bruyère Posláním naší mateřské školy je : 1. podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte v prostředí srdečném a přátelském, vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj v úzké spolupráci s rodinou, přispívat ke zvýšení sociálně kulturní péče o děti a vytvářet základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání 2. učit děti žít v kolektivu, umět se v něm prosadit, navázat citové vztahy s vrstevníky, umět přijmout pomoc i pomoci druhým, být snášenlivé a tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem 3. poskytnout dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny dnešní rodiny do širší společnosti 6

7 4. smysluplně obohacovat denní program dětí v průběhu jejich předškolních let tak, aby prožily aktivní a šťastné dětství 5. vytvářet základy rozumných citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i životnímu prostředí, chápaní smyslu života 6. podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, naučit děti vnímat různost kulturních komunit jako je samozřejmost, vést je k soudržnosti, přátelství a porozumění 7. naplnění potřeb pedagogů a ochrana před stresem Zaměření 1. Vytvořit zdravé prostředí s příjemnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem a citovým zázemím. 2. Společně strávený čas, blízkost a s tím spojené zážitky, které zanechají v dětech krásné vzpomínky na dětství a navíc budou nenásilnou formou a zábavnou cestou objevovat nové věci a poznávat svět z různých úhlů pohledu. 3. Snahou mateřské školy je ovlivnit vznik psychických struktur a dispozic dorůstající generace a korigování nedostatků v rozvoji. 4. V rodičích vzbuzovat zájem o vše, co se ve škole děje, co jejich dětem prospívá. 5. Učit děti vnímat svět kolem sebe cestou přirozené výchovy a vzdělání na základě vlastní prožité zkušenosti, se zaměřením na komunikativní dovednosti, rozvoj řeči, upevňování fyzického zdraví, na zdravý životní styl, na zprostředkování. porozumění k přírodě a posílení ohleduplnosti k ní, vést děti k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině, respektovat individuální tempo každého dítěte. 6. Vytvářet příznivé vlivy prostředí, které ovlivňují rozvoj osobnosti dětí ve smyslu odolnosti proti sociálně patologickým vlivům a hledat cesty dalšího působení na děti, které odcházejí do ZŠ. 7. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odloženou školní docházkou. Zaměřujeme se nejen na specifické důvody odložení školní docházky, ale na celkový rozvoj osobnosti, abychom tak snižovali případné výukové a jiné obtíže v ZŠ. 8. Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. 9. Zajistit individuální integraci dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. 10. Výchova k mravnímu, osobnostnímu a prosociálnímu rozvoji dítěte a skupiny. 7

8 3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Motýlci 1. třída paní učitelka Mgr. Miluše Doležalová, paní učitelka Bc. Martina Kalná Třídy obsazení učitelek Broučci 2. třída paní učitelka Zuzana Šmachová,zást. paní učitelka Helena Dvořáková Kytičky 8. třída paní učitelka Marie Hlávková BcA. paní učitelka Eva Lenikusová odloučené pracoviště Jos. Hory 1050 Krtečci 3. třída paní učitelka Eva Sklenářová paní učitelka Ladislava Pěničková Ježečci 4. třída paní učitelka Alena Marečková paní učitelka Jitka Tůmová Sluníčko 7. třída ved. paní učitelka Jana Pospíchalová paní učitelka Yveta Čápová odloučené pracoviště - Barvířská 30 Šnečci 5. třída paní ředitelka Mgr.Eva Chvátalová paní učitelka Hana Stoklasová paní učitelka Hana Stoklasová Koťata 6. třída paní učitelka Jindra Bartošová paní učitelka Ivana Krejčí Topinková v přírodě ve společnosti JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ 4. PODMÍNKY když ŠKOLY tvořím, pracuji a vzdělávám se, myslím na budoucnost 8

9 1.Věcné podmínky Škola užívá typizovanou stavbu skládající se ze dvou pavilónů a hospodářské budovy, dvou zahrad, které tvoří spolu s budovami z hlediska pedagogického, hygienického, provozního a architektonického jednotu. Vnitřní prostor školy obou pavilónů je členěn do dvou pater, škola je pavilónového typu, má šest tříd a každá třída svůj oddělený vchod. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů ( týkajících se čistoty, teploty, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin,.). V hospodářské budově je ředitelna, kuchyň, kancelář vedoucí školní jídelny, prádelna se sušárnou, plynová kotelna a skladové prostory. První starší jednopodlažní pavilón je spojen propojovací chodbou s hospodářským pavilónem, má centrální schodiště a jsou zde umístěny čtyři třídy. Druhý novější také jednopodlažní pavilón stojí samostatně a jsou zde dvě třídy se stabilními ložnicemi a venkovní terasou pro hry a cvičení dětí. Prostory všech tříd jsou velké, světlé, dobře větratelné, situované na jih, mají kapacitně odpovídající sociální zařízení, účelně zařízené šatny pro děti i sociální zařízení pro učitelky. Třídy jsou obsazovány dětmi tak, aby sourozenci a blízcí kamarádi byli spolu. Takto smíšené heterogenní třídy vykazují lepší sociální rozvoj dětí, snazší adaptaci nově příchozích dětí, je zde prostředí klidnější a svým uspořádáním blízké rodině. Nově zařízená zahrada a její variabilní prostory umožňují celoročně kvalitně rozvíjet všestranný pohybový rozvoj dětí. Teplé letní počasí umožňuje dětem brouzdání a koupání v bazénku, v zimním období bobovat na svahu, dále děti mohou využívat pískoviště, houpačky, průlezky, lezeckou rampu, skluzavky, lanové šplhadlo, zahradní domečky, lezecí pyramidy, pružinové i závěsné houpačky. Po celý rok je zahrada se vzrostlými stromy, keři a zákoutím lesíka maximálně využívána k odpočinku, sportování i k pozorování živé a neživé přírody, pro hry a slavnosti dětí. V boční části zahrady je odpočinkový prostor s ohništěm. Pro zdravý pobyt dětí na zahradě udržujeme všechny zatravněné plochy účelně posečené. Mateřská škola má vlastní sekačku na trávu, nůžky na keře, křovinořez, štěpkovač, vysavač lupení. Údržbu zahrady a sečení zajišťují společně údržbář a domovnice. Odborný sestřih i odkácení suchých stromů a keřů s odvozem zajišťují Technické služby Třešť. Výhodou naší MŠ je blízkost zahrad, lesa, parku v okolí. Děti mají dostatek příležitostí k přímému pozorování, které je základem činností, realizace nepotřebuje žádné zvláštní podmínky, ale lze jej obohatit například o spolupráci s místními chovateli i jezdeckým klubem. Také je dobrá spolupráce s myslivci při sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším i individuálním činnostem dětí, mateřská škola má dostatek podnětných pomůcek a hraček, knih, didaktického materiálu, videokazet, CD. Hračky a pomůcky jsou na pohled dětem přístupné, v otevřených skříňkách, v každé třídě jsou herní koutky, které umožňují dětem soukromí nebo hru v menší skupině. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno. Přednost mají hračky podporující rozvoj dětské fantazie a manuální zručnosti dětí. Trvalá pozornost je věnována i estetizaci prostředí. K lenošení, hrám i vzdělávání lákají barevné dopravní koberečky, na kterých se tak dobře skládají různé velestavby ze všech druhů stavebnic. Ve čtyřech třídách je klavír, v jedné digitální klavír, ve dvou varhany, keybord. Třídy jsou vybaveny radiomagnetofony, CD - přehrávači. Ve třídách máme barevné televizory, DVD přehrávače. Škola má i starší diaprojektor, promítací přístroj, digitální fotoaparáty. Díky keramické peci je dětem poskytován nadstandard ve výtvarné výchově a rozvíjeny další aktivity v oblasti estetické výchovy, které významně ovlivňují výchovně vzdělávací činnost. Hotové výrobky slouží jako výzdoba školy, malé dárky pro rodiče i jako pozornost pro sponzory a návštěvy v MŠ. Ve všech třídách je pořízen barevně laděný nábytek (stolky a židličky). Všechen nábytek zohledňuje tělesnou výšku dětí. Škola nemá tělocvičnu, ale v každé třídě je dostatečná nabídka pro spontánní pohybové aktivity (žebřiny, koše, branka, trampolína, overbaly, balanční plochy apod.). Ve spolupráci 9

10 se ZŠ využíváme pravidelné cvičení na nářadí v tělocvičně i hale, dále mají děti možnost v odpoledních hodinách cvičit spolu se staršími bývalými kamarády v tělocvičně 1. třídy ZŠ. Na škole máme dobře vedenou učitelskou i žákovskou knihovnu a dle finančních možností ji doplňujeme o nové publikace. Škola má dobré technické zázemí čtyři počítače pro administrativu, ve všech třídách počítač s tiskárnou pro potřeby učitelek i dětí, 4 kopírovací stroje, fax s kopírkou a záznamníkem, dva skartovací stroje, kroužkový vazač a laminátory ve všech třídách. Škola má vlastní prádelnu s moderními pračkami i sušičkami. Ve všech budovách je nainstalován bezpečnostní systém. Nedostatečné prostorové uspořádání MŠ v Luční ulici (zejména v důsledku větší poptávky o umístění dětí do mateřské školy než může MŠ přijmout), vedl kompetentní orgány ke zřízení celodenní moderní třídy v budově ZŠ na ulici Barvířská. Třída pro 28 dětí se zrealizovala k a to v prvním patře nad prvními třídami a společně s DDM. Pro stravování je nově otevřená výdejna, obědy jsou dováženy ze školní jídelny MŠ. Pro sportování mohou děti využívat tělocvičnu i moderní sportovní hřiště v oploceném areálu školy. Pracují zde 2 učitelky a 1 provozní pracovnice, která má částečný úvazek uklizečky a částečný úvazek kuchařky. Od je otevřena třída s celodenním provozem na ZŠ Jos. Hory pro 28 dětí. Je zde zřízena výdejna školní jídelny, ranní a odpolední svačiny, obědy jsou dováženy ze školní jídelny MŠ. Závěry Zajistit příležitost a možnost k seberozvíjení dětí, nadále rozvíjet spolupráci se ZŠ, vytvořit herní koutky pro experimentování. VIZE MŠ Život jde kupředu, kdo mu nestačí zůstává osamocen. Maxim Gorkij A) Do budoucna budeme esteticky vybavenou moderní školu plné pohody více prezentovat na veřejnosti, zvýšíme informovanost a zájem rodičů podílet se na programu školy a jejím rozvoji. I. Modernizace: Záměrem je vybudovat sborovnu pro učitelky, místnost na pedagogické a provozní porady, která by zároveň sloužila k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Vybudovat kancelář pro zástupkyni ředitelky a pro účetní. Dále vybudovat multifunkční centrum pro zajištění logopedické péče. Dle finančních možností a ve spolupráci se zřizovatelem. II. Spolupráce s rodiči Vtažení rodičů do života školy: třídní besídky, pracovní dílny, návštěvy v rodinách, exkurze. Možnost vstupu do tříd společně se svým dítětem, postupné zvykání a adaptace. Dotazníky. Průběžně. III. Vytvoření podmínek pro harmonický rozvoj každého dítěte při respektování jeho individuálních možností Průběžně dle TVP. 10

11 B) Vzhledem k umístění a možnostem MŠ vést děti k citlivému a ohleduplnému vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí I. Revitalizace zahrady spolupracovat při přípravě projektu a realizace ozdravění zahrady II. Posilovat imunitu skupiny proti infekci virem i šikanování - větší prostor pro venkovní učení na zahradě MŠ, usilovat o zřízení přírodní zahrady. Průběžně, do 5 let C) Vzhledem k dalšímu vzdělávání pedag. pracovnic Zapojení do vzdělávacích programů: Frajeřinky pro mateřinky, Lektor mentor polytechnická výchova (Fakta s.r.o.), Projekt Univerzita lektorů na ICV MENDELU, zapojení do programu Zdravá záda, logopedická prevence, Chaloupecká pokladnice, Škola přes hranice. Samostudium pedagogických pracovnic. Funkční studium zástupkyně ředitelky. 2. Psychosociální podmínky Naše škola dává dostatečný prostor pro individuální přístup a péči, aby každý kdo k nám přijde pocítil lásku a důvěru. Šanci musí dostat všechny děti (nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami). Usilujeme o to, aby byla třída pro děti kamarádským prostředím, v němž jsou rády, snažíme se nepoužívat negativní komentáře a podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme. Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily dobře, jistě a bezpečně, takové vedení, které děti podporuje v jejich touze po poznání, podporuje spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. Učitelky vystupují v roli maminky, snaží se o nenásilnou komunikaci s dítětem, zatěžují děti vždy přiměřeně, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, podporují prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměřují se svým vedením dětí na prevenci šikany a jejich společensky nežádoucích jevů. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, uznání, pozitivní motivace, podpora dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. Volnost a osobní svoboda je vyvážená nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat při formálním vzdělávání určitý řád. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Děti jsou vedeny k sociální soudržnosti, jsou připravovány na život v multikulturní společnosti a k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. Na nejmenší možnou míru eliminujeme stres a spěch. Dítě z cizí etniky se musí cítit v prostředí MŠ dobře, jistě a bezpečně. Musí mít možnost se adaptovat na nové prostředí a i situaci.všechny děti mají na škole stejná práva, povinnosti, stejné možnosti, mají vytvořená pravidla co mohou a co ne, předvádějí své výrobky a výsledky své práce na výstavách a vystoupeních pro veřejnost, škola se tak prezentuje na veřejnosti. Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Je naším zájmem, aby byla dětem tematicky blízká, snadno pochopitelná, přiměřeně náročná a dítěti potřebná. Škola má pravidelně Den otevřených dveří první den zápisu do mateřské školy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim (bezproblémový přechod z rodiny). Rovněž cílenou prací s dětmi předškolního věku usilujeme o klidný přechod dětí do 1. třídy ZŠ. 11

12 Záměrem je podporující a sympatizující způsob pedagogického vedení, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Nechceme s dětmi manipulovat a organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti-např. při odchodu na pobyt venku apod. Důležitá je zážitková metoda. Děti se učí především z vlastního prožívání a zážitků, které potom přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a jednání. Hlavní úlohou učitelky je vytvářet zajímavé situace a nechat děti uvažovat, diskutovat, experimentovat a získávat novou zkušenost. Závěr: Podpora spolupráce, samostatnosti a aktivity dětí, respekt k individualitě dítěte, příznivé sociální klima, příležitost pro hru, relaxaci i pohyb. 3.Životospráva Dětem je poskytována vlastní plnohodnotná a vyvážená pestrá strava denně doplněna o ovoce a zeleninu, včetně mléka a mléčných výrobků. Častěji zařazujeme bezmasá jídla, jsou nahrazena zeleninovými. Nabízíme dětem tmavé a celozrnné pečivo. Upřednostňujeme luštěniny, drůbeží i rybí maso a zeleninová jídla a saláty. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Podporujeme a dodržujeme dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole, v teplých dnech i při pobytu venku. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Dětem je zajištěn u jídla klid a dostatek času. Mateřská škola respektuje požadavky rodičů dítěte, které vyžadují dietní opatření (např. alergici na bílkovinu kravského mléka, ryby, kakao, citrusy aj.) a ve spolupráci s dětským pediatrem zajišťuje náhradní stravu. Rodiče mají možnost přihlásit své dítě k celodennímu nebo jen částečnému stravování a to po dohodě s vedoucí školní jídelny. Problematice správného stravování je věnována velká pozornost, školní jídelna odebírá za tímto účelem i odborné časopisy. Je zajištěn pravidelný denní řád, ale je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ. Děti se učí pěstovat a chránit své zdraví. Zařazujeme i další příležitosti k pohybu: 1. spontánní pohyb. aktivity dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti, míčové hry 2. individuální cvičení zdravotní, relaxační, dechové, psychomotorická 3. rozvíjení jemné motoriky grafomotorika 4. cvičení rozlišovacích schopností všech smyslů Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí. Při odpočinku je využíváno čtení a poslech pohádek, vnímání relaxační hudby, děti mohou odpočívat se svou oblíbenou plyšovou hračkou nebo polštářkem. Děti, které stráví v MŠ více jak 6 hodin, potřebují čas na odpočinek a odreagování od herních činností, při odpočinku usnou. Je tolerovaná i snížená potřeba spánku, kdy děti provozují tiché činnosti při dodržení pravidla: Pracuji tak, abych nerušil kamarády. Učitelky se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor. Školní jídelna prošla v roce 2010 generální opravou, kuchařky mají pro sebe odpočinkovou místnost, postupně modernizujeme i elektrická zařízení, byla zakoupena moderní elektrická pánev. Závěry Podpora kultury stolování, zvýšit pestrost nabídky stravy. 12

13 4.Organizace Práci ve třídách přizpůsobujeme potřebám a podmínkám dětí tak, aby na ní nebyla vidět organizovanost dne s výjimkou nezbytného dodržování potřeb dle biorytmu. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, ve středně velkých i velkých skupinách, ale i relaxovat v klidném koutku. Jsou vytvářeny i podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti a citlivě vybíráme zajímavé náměty a činnosti pro práci s dětmi. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, pracovaly svým tempem, do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. Volná (spontánní) hra a tvořivá prožitková činnost jako nejdůležitější a přirozená aktivita dítěte je v naší mateřské škole hlavní náplní denního programu. Denní rozvrh (režim dne viz příloha) vychází z potřeb rozvoje dítěte a v jeho zájmu, je zajištěna flexibilnost, plánování vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Pedagogové se věnují plně dětem a jejich vzdělávání. Počty dětí ve třídách jsou stanoveny výjimkou do 28 dětí, ke spojování tříd dochází výjimečně. Jaká rizika mohou ohrozit cíl: a) nepřiměřená obava o bezpečnost dětí b) zesměšňování dětí, vyřazování dětí z pohybových činností c) vedení k soupeření d) srovnávání s druhými, každý jsme jiný e) neuznávání projevu dítěte Závěry Zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečné prostředí na školní zahradě, vyhodnocovat úrazovost dětí. 5.Řízení mateřské školy Školu řídí ředitelka a odpovídá za její chod ve všech oblastech, je statutárním zástupcem, respektuje a postupuje podle obecně platných závazných právních norem ČR (zákony, vládní nařízení, vyhlášky, metodické pokyny, organizační směrnice). Na škole je vytvářena atmosféra důvěry a spolupráce, náplň práce zaměstnanců je součástí osobních listů, přestávka v práci je řešena pokynem ředitelky a je písemně stanovené delegování kompetencí a pravomocí ( viz příloha) i písemně stanovená pracovní doba (viz příloha). Dokumentace školy je řádně vedena, funkčně a v souladu s legislativou. Pracujeme s vlastním školním vzdělávacím programem, plníme cíle v oblasti rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání, osvojení si základů hodnot, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevu jako samostatné osobnosti, vytváření podmínek pro tělesnou pohodu, zdraví a bezpečnost. Na zpracování školního vzdělávacího programu se podílí celý pedagogický kolektiv, který pracuje jako tým a jako tým vyhodnocuje výsledky a vyvozuje závěry. Získané poznatky využíváme pro zkvalitnění další práce. Škola má vypracovaný plán kontrolní a hodnotící činnosti, kritéria pro hodnocení a odměňování (viz příloha). Pedagogické a provozní porady jsou svolávány dle zpracovaného plánu (viz příloha), krátké informační porady mini porady jsou zařazovány dle potřeby, dále jsou zavedeny tzv. informační pondělky. 13

14 Je zpracován školní řád, který je akceptován všemi zaměstnanci (viz příloha). Plánování pedag. práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu. Škola se opírá o sociální a odborné partnery, spolupracuje s nimi a plní tyto úkoly : spolupráce s rodiči otevření se školy rodičům a účasti na výchovně vzdělávacím procesu (plán spolupráce viz příloha) spolupráce se ZUŠ rozvíjet talent u dětí a prohlubovat vztah k umění spolupráce se ZŠ umožnit dětem nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ (plán spolupráce viz příloha) spolupráce se zřizovatelem, místní komunitou svými aktivitami se podílet na programech rozvoje města (plán spolupráce viz příloha) spolupráce s MěKS dle měsíčního kalendáře zajistit vhodná divadelní představení i hudební pořady pro děti Závěr: Neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formami práce, analyzovat vzdělávací nabídku a využívat zpětné vazby při dalším plánování. 6. Personální a pedagogické zajištění Na škole pracuje 29 zaměstnanců (seznam všech zaměstnanců školy - viz příloha ), z tohoto počtu je 17 pedagogických pracovnic, 7 provozních a 5 pracovnic školní jídelny. Školu řídí ředitelka školy, která byla jmenovaná do funkce na základě konkursního řízení s platností od V souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb. byla od jmenovaná zástupkyně ředitelky školy. V úseku stravování a provozu přenesla ředitelka školy svoji pravomoc na vedoucí pracovníky (vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchyně a zástupkyně ředitelky pro ekonomiku). Pedagogický sbor je stabilizovaný, 16 pedagogických pracovnic pracuje na plný úvazek, 15 pedagogických pracovnic splňuje požadavky na odbornou a pedagogickou způsobilost, 1 uč. je nekvalifikovaná. Dále na škole pracuje asistentka pedagoga která má pracovní úvazek 4 hodiny denně (odbornost je zajištěna příslušným studiem). Učitelky se vzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče, učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, specializované služby (logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se spec. vzděláv. potřebami) jsou zajišťovány ve spolupráci s odborníky. Ředitelka školy sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání (směrnice k DVPP viz příloha). Celkovému prostředí mateřské školy (co do zdravotní nezávadnosti a bezprašnosti) je věnována zvýšená péče ze strany provozních pracovnic. Rozloha a velikost školy i odloučené pracoviště - to vše odpovídá počtu provozních pracovníků: účetní, tři školnice, topič údržbář a pradlenadomovnice. Kolektiv školní jídelny: vedoucí školní jídelny a kuchařka - v jedné osobě, vedoucí kuchařka, 2 pomocné kuchařky a 2 provozní kuchařky (kuchařka a uklizečka v jedné osobě) na pracovišti Barvířská 30 a pracovišti Jos. Hory. Kolektiv poskytuje dobrou stravu, vyrovnanou duševní pohodu i láskyplnou atmosféru. Jídla jsou připravována ve vysoce kvalitních hygienických podmínkách. Je dodržován provozní řád pro pracoviště se zvýšeným nebezpečím úrazu. U jídla vládne čistota, pohoda a klid. Dětem na tzv. odloučených pracovištích se poskytuje dovážená strava (obě doplňková jídla i oběd) ze ŠJ MŠ. Strava je vydávána ve výdejnách, které přímo navazují na třídy mateřské školy. Závěry Vytvářet příjemnou atmosféru spolupráce mezi všemi pracovníky, rozvíjet a posilovat týmovou práci, dobrý komunikační systém. 14

15 7.Spoluúčast rodičů Poskytujeme dětem co nejširší pomoc při přechodu z úzkého kruhu rodiny do širšího společenství v MŠ. Při zápisu si může dítě spolu s rodiči prohlédnout školu, seznámit se s prostředím a ve třídě si s dětmi pohrát. Učitelky chrání soukromí rodiny, s rodiči jednají ohleduplně, taktně, o důvěrných informacích týkajících se dětí zachovávají mlčenlivost. Mezi učitelkami a rodiči panuje atmosféra vzájemného partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, seznámit se se školním vzdělávacím programem. Učitelky jsou vždy připraveny informovat rodiče o prospívání jejich dítěte, zapůjčit odbornou literaturu. Spolupracujeme s rodinou ve smyslu podpory dobrého úmyslu školy naučit děti konzumovat jídla pro děti neznámá. Ve spolupráci s rodiči zařazujeme do výchovně vzdělávací práce prvky sexuální výchovy, které jsou voleny s ohledem na věk dětí, úrovně jejich myšlení a chápání. Vedeme děti k dovednosti umět se bránit zneužívání, ve smyslu vést k dovednosti a umění říci NE ve správný okamžik. Závěry - spolupráce, spolupodílení se na aktuálních činnostech v jednotlivých třídách, navazovat denně neformální vztahy, vést diskuse, rozhovory o problémech konkrétních dětí. 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Není lehké milovat dítě zdravé a krásné, avšak jen velká láska se dovede sklonit k dítěti postiženému. Cílem naší práce je vybírat poznatky a činnosti, které podpoří rozvoj vlastností dětí s perspektivou jejich životního uplatnění, středem všeho dění na mateřské škole musí zůstat dítě. Vzdělávání dětí se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace. Vzdělávání se uskutečňuje za pomoci podpůrných opatření, stanovených v individuálním vzdělávacím plánu dítěte tak, aby se maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Učitelky vytvářejí optimální podmínky k rozvoji každého dítěte, k učení, ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti, úspěšnost předškolního vzdělávání dětí s postižením či znevýhodněním je podmíněna vysoce profesionálním postojem učitelek i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Výhoda integrovaného vzdělání z našeho pohledu, naše zkušenosti: - příprava na dospělý život v běžném prostředí - kvalitnější vzdělávání v důsledku vyšších nároků v běžném prostředí - společné dospívání vrstevníků - snazší přijímání rozdílů - rozvoj přátelství - práce v týmu - individuální přístup - větší zapojení rodičů - efektivní využívání zdrojů (pomoc dalších odborníků) - podpora naplňování lidských práv a vyrovnávání příležitostí - zažívat v MŠ pocit bezpečí (nové traumatizované a ustrašené děti) 15

16 Závěr Vtahovat do integrace i ostatní pedagogické pracovnice, i když v tomto školním roce s dětmi se speciál. vzdělávacími potřebami nepracují. Samostatně pedagogy vyhledávat literaturu i vzdělávací akce pro tuto oblast. Zaměřujeme se stejnou měrou dětem A) vyžadující speciální péči i dětem opožděným B) s odkladem školní docházky C) nadaným - talentovaným 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Pedagogické zásady Zásada úcty ke každému člověku Učitelka: vytváří prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, jistě, spokojeně zajišťuje všem dětem v MŠ stejné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani nezvýhodňováno nikoho nezesměšňuje, nepodceňuje, ani to neumožňuje ostatním zbytečně nemanipuluje s dětmi, zbytečně je neorganizuje ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc a podporu, sama se chová důvěryhodně a spolehlivě vytváří dětem prostředí potřebného klidu, bezpečí i soukromí Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti Učitelka: zajišťuje pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, nenutí děti ke spánku na lůžku umožňuje nově příchozím dětem postupnou adaptaci respektuje potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reaguje na ně a napomáhá v jejich uspokojování nepodporuje nezdravou soutěživost pečuje o to, děti měly dostatek tekutin v průběhu celého dne, snaží se o maximální pitný režim všech dětí při plánování činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí sleduje konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. Rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět Zásada opory o kladné rysy dítěte Učitelka. vyhýbá se negativním komentářům podporuje děti v samostatnosti dostatečně chválí a pozitivně hodnotí 16

17 Zásada aktivity dětí pedagogický styl učitelky je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený Učitelka: nabízí dětem dostatek řízených pohybových aktivit, vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností je s dětmi každodenně dostatečně dlouho venku umožňuje dětem dostatek pohybu na zahradě i v MŠ si vytváří pro činnosti s dětmi vhodné prostředí věnuje dětem dostatek prostoru i času pro spontánní hru organizuje veškeré aktivity tak, aby byly děti podněcovány vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti poskytuje dětem dostatek prostoru pro uplatnění představivosti a rozvoj fantazie Zásada demokratického vztahu mezi učitelkou a dítětem Učitelka: se sama chová podle zásad zdravého životního stylu, je dětem vhodným vzorem zajišťuje vhodný režim volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád pro tento řád jsou vytvořená dětem známá pravidla dětem předává jasné a srozumitelné pokyny, vede přehled výchovné práce ke vzájemnému přátelství se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a vandalismu) věnuje dostatek pozornosti konfliktním situacím mezi dětmi ve třídě přiměřeně využívá formální i neformální autority Zásada všestranného rozvoje osobnosti učitele Učitelka: dbá o svůj další odborný růst, soustavně se vzdělává jedná, chová se profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí evaluační činnost učitelky je smysluplná, užitečná, z jejich výsledků vyvozuje závěry pro svoji další práci ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru a otevřenost, je vstřícná, ochotná spolupracovat, spolupráce je na základě partnerství Zásada názornosti Učitelka: Upřednostňuje aktivity, při kterých jsou děti aktivní, účastní se nabízených činností, zkoumají, objevují, prakticky poznávají Snaží se o to, aby k žádoucím poznatkům docházely děti vlastní aktivitou (vymýšlení, zkoušení, hledání, pozorování) Zásada cílevědomosti Učitelka: Dostatečně naplňuje cíle školy dané ŠVP Dostatečně naplňuje rámcové a specifické vzdělávací cíle dané ŠVP 17

18 Zásada vědeckosti Učitelka: Se plně věnuje dětem a jejich vzdělávání, využívá moderní formy a metody práce, využívá adekvátní výchovně-vzdělávací prostředky Přiměřeně využívá počítačové techniky v souladu se záměry ŠVP Obsah vzdělávací práce (témata) jsou v souladu se současnými poznatky a současným chápáním světa. Specifické vzdělávací cíle I. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení Podporovat tělesný rozvoj, posilovat celkové fyzické i duševní zdraví, osvojit si důležité dovednosti k vytváření zdravých životních návyků a postojů. Podporovat rozvoj dovedností a schopností, které předcházejí dalšímu rozvoji učení, čtení a psaní. Zprostředkovávat dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností, zachovávat dětem pocit bezpečí, osobní pohody, zlepšit koncentraci pozornosti na řízenou činnost. Rozvoj schopnosti vyjádřit pocity, dojmy, prožitky. Podporovat rozvoj řeči a komunikat. dovedností, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. Poznávat nové a neznámé věci a jevy kolem sebe, dokonaleji chápat okolní svět, motivovat děti k aktivním poznání, vytvářet základy pro práci s informacemi. Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, individuální zájmy, nadání a talent. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. Poskytovat včasnou péči dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami dle jejich možností, schopností a potřeb (integrace, problémové děti). Pečovat o děti s odkladem školní docházky. II. Osvojení si základů a hodnot, na nichž je založena naše společnost Podporovat tvořivost, aktivitu, citlivost vůči druhým lidem a vůči životnímu prostředí. Pomáhat upevňovat význam rodiny jako nenahraditelného pilíře společnosti lidí, rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání, spolupodílet se na přípravách nejrůznějších akcí. Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lids. práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multifunkční společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 18

19 III. Získávání osvojení samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Posilovat schopnost samostatného myšlení svobodného rozhodování vše s obecně životními a mravními hodnotami. Napomáhat budování vlastní identity dítěte, poznávat sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb. Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. Vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé. Zajistit spokojenost dětí, jejich zdravý rozvoj. Pomoc těm, kteří pomoc nejvíce potřebují spolupráce. Radost dětí z každého prožitého dne v mateřské škole. Vytvářet podmínky pro samostatné rozhodování s vlastní zodpovědností a vést dítě k tomu, že se může svobodně rozhodovat a ovlivňovat životní situaci, řešit konflikty dohodou. Osvojování si návyků a pravidel v MŠ. IV. Vytvořit si podmínky pro tělesnou pohodu, zdraví a bezpečnost Denní režim, zdravá výživa. Zapojení dětí do přípravy stolování, upevnění zdravých stravovacích návyků. Uvědomění si vlastního těla a svých pohybových možností. Prostor třídy s hracími a pracovními kouty umožňuje dostatek volného pohybu. Podpora pohybových aktivit, dostatečné využití nářadí a náčiní pro přirozený pohyb dětí, rozvoj osobnosti, otužování. Činnosti a příležitosti vedoucí k průběžným vzdělávacím cílům 1. rozhovory, vyprávění, diskuze ve skupině, opakování prohloubení, aktuální příhody, události, dětské slavnosti (svátky, narozeniny, návštěvy) 2. vyprávění pohádek podle obrázků a dokončování neúplných pohádek 3. nápodoba pohybů podle vzoru 4. obrázkové a slovní hádanky 5. práce s grafickým materiálem, řešení bludiště 6. nácvik konkrétních dovedností (knoflíky, kličky, zipy,..) 7. audio videonahrávky, užití různých médií 8. komunitní kruh, komunikace s dospělým, dětmi 9. divadelní představení, kouzelník, hudební pořady v MŠ, KD 10. sbírání informací, třídění, portfolio (výkresy, výrobky, pracovní listy) 11. písemné záznamy popisy situace, komentáře pedagoga, přehled o rozvoji dítěte a postupu vzdělávání, zvláštní nápadnosti jednotlivých dětí, poznámky) 12. procházky, exkurze, konkrétní pozorování, výlety 13. péče o blízké okolí, zahradu, úklidové činnosti 14. technické přístroje, práce na počítači 15. práce s čísly, obraznými symboly, s piktogramy, se značkami, geometrickými tvary třídění, porovnávání, zařazování do souborů 16. námětové hry, ekohry, dramatické hry, hry se stavebnicemi, smyslové hry, hry s loutkami, hry se svým stínem, společenské hry, stolní nesoutěživé hry, jazykové hry, hry s mozaikami, hra s kuličkovými drahami, kooperativní hry 17. rozvíjení humorných situací, vyprávění vtipů, veselých příběhů 18. společné zvažování problému, kladení otázek a odpovědí 19. práce s obrázkem - popis, vyhledávání detailů, dokončování příběhu 20. rekvizity, oblečení, nábytek pro hry 19

20 21. časopisy, noviny, foto, knihy, využívání encyklopedií, atlasů, práce s mapou 22. navlékání korálků, přírodnin 23. skládání skládanek 24. každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů hygieny, stolování, sebeobsluhy 25. přirozená setkání s různými etniky, kulturami, dodržování místních tradic, krajových zvyků, hravá angličtina 26. výtvarné a pracovní činnosti (kreslení, skládání, malování, modelování, vytrhávání, lepení, konstruování, tvoření) 27. sběr, třídění, zpracování různých materiálů - práce s papírem, textilem, dřevem, přírodninami 28. sezónní činnosti, zdolávání překážek, průlezky, přirozená cvičení, cvičení na nářadí, balančních míčích, cvičení s náčiním 29. písně, pohybové hry, poslech hudby, relaxační chvilky, hudebně pohybová improvizace, rytmika a tanečky, dechová cvičení, sluchová cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení - verše, rýmy, hádanky 30. experimenty, hledání aktuálních souvislostí, vyzkoušení, manipulování 31. historky, práce s literárními texty, vyhledávání informací v knihách 32. chovatelské, pěstitelské činnosti 33. mapování a měření těla, sebepozorování těla, autoportrét 34. výuka frontální, skupinová, individuální 35. prožitkové učení 36. vzájemné hodnocení 37. výstavky, vystupování dětí, vyřizování vzkazů, volný pohyb po budově 38. předplavecký výcvik Čas na slzy není tam, kde se děti nenudí. Pro zpestření činností dětí, zvýšení zdatnosti a k prohloubení součinnosti školy a rodiny probíhají aktivity, které jsou zaměřené na zdraví, umění, poznávání, na přípravu pro vstup do ZŠ, při příležitosti oslav školy. Výčet našich aktivit není samozřejmě úplný, ale podstatné je, že všechny směřují k uspokojování potřeb dětí, protože spokojené a šťastné dítě lépe přijímá poznatky a dobře se rozvíjí, rozvíjí se také jeho sebedůvěra a vytváří se optimistický a vstřícný postoj ke světu. Zdraví - přítomnost velké zahrady se vzrostlými stromy, blízkost přírody, nové zahrad. prvky - skladba jídelníčku odpovídá zdravé výživě - cvičení na balančních míčích, žebřinách, trampolíně ve třídě, houpání na závěsném - žebříku na zahradě - zařadit míčové hry, fotbal - dechové cvičení pískání na flétničky, harmoniky - výuka plavání, otužování v plaveckém bazénu v Jihlavě pro nejstarší děti - cvičení v tělocvičně ZŠ J. Hory, Barvířská - brouzdání v bazénku na školní zahradě - delší vycházky se zátěží (baťůžky) - pokračovat v projektu ZDRAVÁ ZÁDA (cvičení s balančními míči) - zařadit míčové hry na hřišti - škola v přírodě 20

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více