Armáda spásy a její působení v ČSR ve dvacátých a třicátých letech 20. století (bakalářská diplomová práce)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Armáda spásy a její působení v ČSR ve dvacátých a třicátých letech 20. století (bakalářská diplomová práce)"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Armáda spásy a její působení v ČSR ve dvacátých a třicátých letech 20. století (bakalářská diplomová práce) Jiří Janíček Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. Brno 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechnu použitou literaturu a prameny. Datum: Podpis: 2

3 Obsah I. Úvod 4 II. Počátky Armády spásy 5 III. Armáda spásy v ČSR 9 Organizační struktura 11 Finance 18 Členská základna 19 Sociální činnost 26 IV. Evangelizace Armády spásy a její prostředky 34 Shromáždění 36 Hudební brigády 39 Literatura 42 Rodina a děti 45 Kruh přátel AS 50 V. Ohlasy společnosti na činnost AS 51 VI. Závěr 58 Seznam literatury, pramenů a použitých zkratek 60 3

4 I. Úvod V této práci si kladu za cíl postihnout v obrysech činnost křesťansko-humanitární organizace Armáda spásy (dále AS) na území Československa v průběhu dvacátých a třicátých let 20. století. Chci se zaměřit na okolnosti, za kterých AS započala svou práci v ČSR, její rozvoj a strukturu. Dále se budu věnovat konkrétním příkladům z její sociální práce, ať už pomocné a podpůrné, formou různých ošacovacích a stravovacích akcí, nebo záchranné, v podobě soc. ústavů. Samostatnou kapitolu věnuji metodám a prostředkům, kterých AS používala pro svou evangelizační činnost. Na závěr se soustředím na reakce společnosti na působení AS, hlavně prostřednictvím dobového tisku. Pro úvod do tématu jsem na začátek zařadil krátký přehled o vzniku AS a jejím zakladateli. Kvůli omezenému rozsahu práce nebudu zacházet do přílišných podrobností a soustředím se spíše na celkový obraz. Jelikož k tomuto tématu v současné době neexistuje žádná odborná literatura, byl mým hlavním pramenem dochovaný archiv hlavního velitelství AS v Praze, který byl počátkem 50. let konfiskován a nyní se nachází v Archivu hl. města Prahy. Dalším neocenitelným zdrojem informací se stal oficiální časopis AS v ČSR»Prapor Spásy«, tedy přesněji řečeno jeho 10 ročníků, které se mi podařilo sehnat. Většinu citátů z novinových článků pak přejímám z Praporu spásy, který je často přetiskoval v nezměněné podobě. 4

5 II. Počátky Armády spásy 1 William Booth, zakladatel Armády spásy, se narodil roku 1829 na předměstí anglického Nottinghamu v rodině zkrachovalého stavitele. Většinu jeho dětství rodina živořila na hranici chudoby. Ve 13 letech byl dán na vyučení do zastavárny v nottinghamských slumech. Nedlouho po tom jeho otec zemřel a William, zřejmě pod vlivem tíživé životní situace, začal navštěvovat místní metodistickou církev. Zde nejspíš prodělal své obrácení, což je termín označující niterné přijmutí Krista za svého osobního spasitele. Na tento prožitek přerodu bude později v AS kladen obzvláštní důraz 2. V 17 letech se shlédl v americkém probuzeneckém kazateli Johnu Caugheym, který navštívil Nottingham roku 1846 v rámci své anglické mise. Jeho razantní metody evangelizace zkoušel William po večerech se skupinou přátel v ulicích nottinghamských chudinských čtvrtí, kdy se zpěvem písní a spontánně pronášenými projevy snažili přilákat lidi do metodistických modliteben. Už tehdy pojímali evangelizaci systematicky. Vytvářeli seznamy lidí, které pak chodili navštěvovat do jejich domů. Na radu svého pastora se William nechal roku 1847 zaregistrovat jako laický kazatel wesleyánské metodistické církve. Tou dobu také skončil svá učňovská léta a byl nucen odejít za prací do Londýna, kde se připojil k walworthskému metodistickému sboru a pokračoval v činnosti místního kazatele. Stále více si však uvědomoval, že účastníci jeho kázání nemají ten správný probuzenecký zápal. V té době v metodistické církvi probíhal boj mezi usedlejším křídlem, tvořeným převážně zámožnějšími městskými kruhy, a skupinou reformátorů, kteří požadovali návrat k evangelizačnímu směru zakladatele Johna Wesleyho. Tyto spory vyvrcholily rozkolem roku 1850 a William se prostřednictvím svých přátel ocitl v reformátorském táboře. Energický mladík se zalíbil bohatému průmyslníkovi 1 čerpáno hlavně z MURDOCH, Norman H. Origins of the Salvation Army. Knoxville : The University of Tennessee Press, Armáda spásy. Praha : Hlavní národní velitelství Armády Spásy v Československu, s. 6. 5

6 Edwardu Rabbitsovi, který ho přivedl do nově založené reformní metodistické denominace nazvané New Connexion. Booth se také na jednom z Rabbitsových čajových dýchánků seznámil se stejně starou Catherine Mumfordovou, dcerou výrobce kočárů. Zjistili, že mají podobné názory na evangelizační hnutí. Oba byli obdivovateli myšlenek amerického probuzeneckého teologa Charlese Finneyho a zapřisáhlými odpůrci alkoholu. Catherine dokonce působila jako funkcionářka protialkoholické ligy mládeže od svých 12 let. Navázali spolu důvěrné přátelství, které v několika letech vedlo až k zasnoubení a roku 1855 bylo potvrzeno sňatkem. Edward Rabbits povzbudil Williama k tomu, aby r opustil svou práci v zastavárně a začal se věnovat kázání na plný úvazek. Po krátkém období, kdy Booth hledal pro něj nejvíce vyhovující církev, se r vrátil do New Connexion, kde byl posléze ordinován coby kazatel. Jako putovní evangelista byl velmi úspěšný, ale paradoxně právě to vedlo ke sporům s nadřízenými, kteří po něm chtěli, aby se usadil a věnoval se pastorační práci v jedné farnosti. Hledání kompromisu bylo bezúspěšné, a tak se r Boothovi definitivně rozešli s New Connexion a ocitli se na volné noze. Své nové poslání nalezl William v nejchudší části Londýna, East Endu. Nepřátelskému publiku, které většinou tvořili zločinci, pijáci a prostitutky kázal pod širým nebem, nebo ve velikém stanu, který mu zajistili jeho příznivci. Catherine mezitím finančně zajišťovala rodinu tím, že sama začala pořádat kázání, většinou pro bohaté dámy ze západního Londýna. I když její kazatelská činnost vyplynula z tíživé finanční situace, byla velkou zastánkyní ženského kazatelství a obdivovatelkou americké evangelistky Pheobe Palmerové. Tyto myšlenky později pomohly zajistit ženám v AS rovné místo s muži. Hodně lidí, které William na svých kázáních obrátil, mu chtělo pomáhat v jeho práci. Vytvořil z nich tedy sbory, jež posílal do ulic. Obdivovatelů a podporovatelů přibývalo, a tak si mohl dovolit svou evangelizační práci organizačně zaštítit. R založil tzv. Křesťanskou misii. Ta byla založena na dvou základech: na anglickém metodismu s jeho pevnou organizací a důrazem na osobní disciplínu a na razantních evangelizačních metodách amerických probuzenců. Postupem času začala tato 6

7 organizace dostávat stále více centralistický charakter a Booth ji řídil z pozice vrchního intendanta v podstatě autokraticky. Misie se úspěšně rozrůstala a brzy její působnost překročila nejen hranice East Endu ale i Londýna. Začala disponovat značnými financemi, z většiny stále od podporovatelů. Zřídila v Londýně vývařovnu pro chudé a začala vydávat i vlastní časopis. R dospěl Booth spolu se svými nejbližšími spolupracovníky k názoru, že jejich evangelizační záměr naplní nejlépe organizace, která bude řízena ve vojenském stylu. Změnili tedy jméno na Salvation Army a z nejvyššího intendanta Bootha se stal vrchní velitel generál. Modelem pro AS byla hlavně britská armáda. Byl převzat systém hodností a zavedeny podobné uniformy. Učení AS Booth shrnul do doktríny o jedenácti článcích, které v podstatě vycházely z metodismu. O něco později vznikl i poněkud konkrétnější dokument zvaný Válečné artikule, který spolu s doktrínou podepisovali nový členové. AS brzy začala své tažení rozšiřovat na celé území Velké Británie a odtud pokračovala do celého světa. První expanzi podnikla r do USA a Austrálie, potom přišla na řadu kontinentální Evropa a britské kolonie (hlavně Indie). Do třiceti let řídil generál Booth z Londýna světovou organizaci, která měla dokonce vlastní bankovní i pojišťovací ústav. Před svou smrtí r předal William Booth velení AS svému synovi Bramwellovi, který se na otcově práci podílel už od chlapeckých let. Původní myšlenka byla taková, že každý generál sám vybere na své místo vhodného nástupce. Ale už třetí generál Edward Higgins byl zvolen koncilem nejvyšších důstojníků AS, který byl zároveň oprávněn generála odvolat. V českých zemích, jako součásti habsburského Rakouska, nebyla činnost AS úředně povolena. Povědomí o ní zde vytvářeli lidé, kteří se s její prací setkali v cizině (hlavně v Anglii a Německu). R vydal dr. Alexandr Batěk brožuru, která čtenáře dosti podrobně seznamuje s fungováním AS a její činností. 3 Její myšlenky mu byly sympatické také z pozice zaníceného brojitele proti kouření a moralisty. Další 3 BATĚK, Alexandr. Armáda spásy. Plzeň

8 z osobností, která se v rámci svých přednášek jala popularizovat práci AS, byla spisovatelka Pavla Moudrá. 4 Té imponovalo např. rovné postavení žen a samaritánská sociální práce. Pár let před první světovou válkou se v Praze objevila skupina obdivovatelů práce AS, která pak měla hlavní podíl na příchodu AS do republiky (viz následující kapitola). R byl u nás vydán i životopis Williama Bootha od Josefa Nežáreckého, ve kterém se také věnoval fungování AS. 5 I když nebyla činnost AS v rakouskouherské monarchii oficiálně povolena, v jednom městě přece jen v malé míře fungovala, a to v Jablonci nad Nisou. Saská odnož AS zde, díky toleranci místních úřadů dokonce zřídila a léta provozovala sirotčinec (viz podkapitola Sociální činnost ). 4 Česká žena o AS. Prapor spásy , roč. 3, č. 2, s NEŽÁRECKÝ, Josef. William Booth a jeho Armáda Spásy. Smíchov : Štětka,

9 III. Armáda spásy v ČSR Když vstupovala Armáda spásy na podzim roku 1919 do nově vzniklého Československa, byla už plně rozvinutou organizací se sférou působnosti na všech pěti kontinentech. Podle jejích vlastních statistik v té době působila v 63 zemích, hlásala spasení ve 40 jazycích, provozovala sociálních ústavů, vydávala 80 časopisů a v činné službě měla důstojníků a kadetů, místních důstojníků, hudebníků a zpěváků. 6 A její dynamický rozvoj pokračoval. Do naší republiky byla AS pozvána již zmíněnou skupinou příznivců, která se zřejmě utvořila už před válkou. Tato skupina měla návaznost na německou teritoriální odnož AS, se kterou udržovala úzké styky. 7 V interních materiálech Hlavního územního velitelství v Praze (dále HÚV) věnujících se historii AS v ČSR je za hybatele utvoření této skupiny označován nejmenovaný český student (lze se domýšlet, že to byl pozdější pokladník pražského sboru O. Jedlička 8 ), který se r vydal na prázdniny do Berlína, kde se zrovna v té době konal výroční kongres AS v Německu. Student byl na ulici osloven příslušníkem AS a pozván na shromáždění. Zde se sblížil s důstojníkem štábu Rothsteinem, který ho pozval na prohlídku berlínského velitelství. Navázali přátelství a štábní kapitán Rothstein zanedlouho navštívil, v doprovodu jednoho důstojníka AS českého původu, Prahu, kde uspořádal pár shromáždění v modlitebnách Svobodné evangelikální církve. 9 Některé Pražany myšlenky AS zaujaly a zformovala se skupina, která se snažila českou veřejnost seznámit s činností této organizace. Mělo vyjít několik článků v křesťanském tisku a byl vydán již zmíněný životopis Williama Bootha. Po vzniku republiky poslala tato skupina na Hlavní mezinárodní velitelství (dále HMV) v Londýně žádost, aby byla zahájena činnost AS i zde. HMV vyhovělo a poslalo skupinu zkušených salutistů. 10 První důstojník, dánský brigádník Holm, dorazil 6 Armáda spásy. Praha : Hlavní národní velitelství Armády Spásy v Československu, s Archiv hl. města Prahy (dále AMP); Armáda spásy : Hlavní národní velitelství pro ČSR v Praze, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, From the history of the SA in Czechoslovakia. 8 Za brigádníkem Holmem a jeho paní. Prapor Spásy , roč. 3, č. 14, s AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, From the history of the SA in Czechoslovakia. 10 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, From the history of the SA in Czechoslovakia. 9

10 do republiky 19. června 1919 a ihned začal mapovat situaci a připravovat půdu. Kontaktoval úřady a různé společnosti, od kterých se mu údajně dostalo vřelého přijetí. Dne 20. srpna pak dorazil i pověřený územní velitel Karl Larsson. 11 Oproti její obvyklé praxi nebyla AS u nás formálně vedena jako náboženská společnost, údajně proto, že si právní zástupce AS nebyl jistý tím, že by získal potřebnou nadpoloviční většinu poslanců Národního shromáždění potřebnou ke schválení náboženské společnosti. Navrhl tedy veliteli zaregistrování AS jako spolku na základě spolkového zákona a velitel neznalý poměrů souhlasil. 12 Prezidentem spolku Armáda spásy byl podle stanov generál AS a vicepresidentem územní velitel. Správními orgány byla valná hromada a správní rada, která měla pravomoc rozhodovat o většině spolkových záležitostí. 13 Tato formalita měla pro AS nešťastnou dohru, protože jako pouhý spolek se stala snadným cílem, jak pro protektorátní úřady, tak pro poúnorovou komunistickou vládu, která ukončila její existenci. První velké slavnostní shromáždění se konalo 19. září 1919 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, kde byly důstojníci oficiálně uvítáni zástupci úřadů. 14 Tito pionýři dostali povolení pořádat pouliční shromáždění a průvody ulicemi. Do užívání jim byla dána budova stojící na rohu ulic Betlémská a Karolíny Světlé, kde se dříve nalézal zájezdní hostinec U Valšů, který měl být vládou zavřen jako dům nevalné pověsti. 15 Zde bylo zřízeno hlavní velitelství, kadetka pro důstojníky, obchodní oddělení, redakce časopisu a informační kancelář. 16 První shromáždění se konala na Malé Straně v Lázeňské ulici v sále zapůjčeném filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. 17 Pod vlivem kázání charismatického komisaře Larssona přicházeli k lavici pokání první obrácenci, z nichž byl utvořen první sbor. 11 První rok. Prapor spásy , roč. 2, č. 12, s AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, Proč je AS v ČSR spolkem a proč nebyla hned zavedena jako náboženská společnost. 13 AMP; Armáda spásy, inv. č. 2, kart. 1, Stanovy, Stanovy spolku Armáda spásy. 14 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, Armáda spásy. 15 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, From the history of the SA in Czechoslovakia. 16 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, The SA History in Czechoslovakia. 17 Prapor Spásy , roč. 2, č. 1, s

11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Celá AS podléhá Hlavnímu mezinárodnímu velitelství v Londýně. V jeho čele stojí generál a řídí jej za pomoci mezinárodního štábu. Během prvních dvou desetiletí působení AS v ČSR se ve funkci generála vystřídali tři důstojníci. Po Bramwellu Boothovi, který byl roku 1929 proti své vůli odvolán Vysokým koncilem AS, kvůli špatnému zdravotnímu stavu 18, byl jmenován první generál zvolený koncilem, Edward Higgins, jež dříve zastával funkci náčelníka štábu. Ten byl v čele AS až do roku 1934, kdy byl do této funkce jmenován další z potomků zakladatele, Evangeline Cory Boothová, která před tím dlouhá léta úspěšně působila jako velitelka AS ve Spojených státech. Generál osobně jmenuje jednotlivé územní velitele, kteří podléhají přímo jemu a mezi jejich povinnosti mimo jiné patří posílat na HMV každoroční zprávu o činnosti své územní jednotky. Jako první územní velitel pro ČSR byl pověřen Švéd Karl Larsson, který již měl značné zkušenosti se zaváděním AS v jiných zemích. V jeho velitelském údělu mu byl oporou jako generální tajemník pro ČSR brigádník Holm. Tito dva důstojníci za dva roky své působnosti v republice dokázali prakticky z ničeho vybudovat poměrně solidní a rozrůstající se organizaci, i když s velmi napjatým rozpočtem. Oba byli značně úspěšní jak v zajišťování podpory ze strany oficiálních státních činitelů, tak v získávání kajícných duší při shromážděních. Koncem roku 1921 však byli oba v rámci mezinárodní reorganizace odvoláni a určeni na jiná místa velitel Larsson do Jižní Ameriky 19 a brigádník Holm do rodného Dánska. 20 Velením v ČSR pověřil generál Booth Françoise Fornachona, původem Francouze, ostříleného z bojů při zavádění AS ve Švýcarsku. 21 Ten zde působil bezmála čtyři roky, než byl v prosinci 1925 odvolán generálem Boothem při jeho návštěvě ČSR. Po několikaměsíčním provizorním velení plk. Alistera Smitha byl do čela československého teritoria postaven Bruno Friedrich, Kanaďan, který dříve 18 Oxford dictionary of national biography. Vol. 6. Oxford : Oxford University Press, Booth, (William) Bramwell, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 24, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 17, s Důležitá změna určení. Prapor Spásy , roč. 3, č. 23, s

12 působil v Austrálii, Německu, ale také evangelizoval zlatokopy na Aljašce. Velitel Bruno Friedrich setrval ve funkci územního velitele až do roku 1930, kdy jej nahradil Julius Nielsen. Po jeho odchodu do výslužby v polovině roku 1935 byl pověřen anglický plukovník Henry Bower, jenž měl velké zkušenosti s prací v Rakousku a Maďarsku. Ten po pouhých dvou letech uvolnil místo poslednímu předválečnému veliteli Erhardu Thykjaerovi. Československé územní velitelství sídlilo v Praze v Betlémské ulici č. 286 až do roku 1928, kdy se přechodně přesunulo do pronajaté budovy ve vedlejší Konviktské ulici. Od roku 1931 již mělo své nové sídlo na Královských Vinohradech v Anglické ulici č. 61. Pokud se AS na nějakém území dostatečně rozroste, jsou její sbory sloučeny do dvou nebo více divizí podléhajících HÚV. V čele divize pak stojí divizní velitel. V Československu došlo ke zřízení dvou divizních velitelství koncem dvacátých let. České divizi podléhala většina území Čech a pod moravskou divizi spadalo, kromě sborů moravských a slezských, také Slovensko a kupodivu i východočeské sbory, královéhradecký a pardubický. 22 Divizní velitelství také pomáhala se správou sociálních institucí. Nejmenší organizační jednotkou AS je místní sbor, na jehož bedrech leží většina polní práce. V čele stojí velící důstojník s hodností minimálně kapitána. K ruce mu pak je nejméně jeden pomocný důstojník jako asistent (bylo běžnou praxí, že ženatým důstojníkům dělaly asistenty jejich manželky) 23. Toto vedení následně organizuje činnost AS ve svém obvodu. Většinu sboru pak tvoří místní důstojníci, vojíni a nováčci, kteří pracují ve svém volném čase a bez nároku na plat. V Československu bylo v prvních dvou letech vytvořeno asi 10 sborů, jejichž fungování však nebylo možno reálně financovat. Postupně byl počet zredukován na šest, a tak tomu bylo až do konce roku 1926, respektive do příchodu velitele 22 AMP; Armáda spásy, inv. č. 32, kart. 21, Statistiky činnosti, Statistiks of Czecho-Slovakia. 23 AMP; Armáda spásy, inv. č. 3, kart. 1, Stanovy, Organisace, s

13 Friedricha. Tehdy proběhla určitá interní reforma hlavně v sociální sféře AS. Zrušením většiny sociálních institucí se uvolnily finance na rozvoj misijní činnosti. Jenom během jednoho roku vzniklo 7 nových nebo obnovených sborů a v následujících dvou letech se počet ustálil na 16, kde se udržel skoro celá 30. léta. Praha Vůbec první sbor byl utvořen na Praze I, krátce po příchodu AS do ČSR z prvních obrácenců. Měl své sídlo v budově hlavního velitelství v Betlémské ulici č. p. 286 a jeho velením byl koncem roku 1919 pověřen adjutant Gauntlett Angličan, který za tímto účelem přijel z Londýna. 24 Ten se však brzy ujal kapely AS a velitelská funkce byla svěřena jiným důstojníkům. Shromáždění zpočátku pořádali v sálech zapůjčených filozofickou fakultou UK, a to hlavně v posluchárnách V lázních v Lázeňské ulici a v Klementinu. Od září 1920 jim však děkanát fakulty odmítl nadále sály propůjčovat pro neslušné chování některých hochů (patrně provokatérů) během shromáždění. 25 Vyvstala tedy nutnost opatřit pro pražský sbor vlastní stálý sál. Po úvaze bylo rozhodnuto vybudovat na dvoře domu v Betlémské ulici novou budovu s velkým sálem. Po zdlouhavém shánění finančních prostředků, během kterého byla shromáždění pořádána v malé místnosti na HÚV, byl 5. května 1921 položen základní kámen 26 a 25. září slavnostně předal velitel Larsson nový sál do rukou velící pražského sboru adj. Fabiánové. 27 Budova, postavená podle plánů architekta Kasala, byla pořízena za částku přesahující půl milionu korun, kterou v době otevření AS z větší části dlužila. Získala však pro svou evangelizační práci pevný bod v podobě sálu s galerií pro zhruba 500 účastníků. 28 Druhý pražský sbor byl založen počátkem roku 1922 na Vinohradech. Jako shromažďovací místnost si pronajali prostory bývalé restaurace v Hálkově ulici č Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 1, s Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 17, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 10, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 19, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 19, s

14 a velení bylo svěřeno ens. Viljolovi a por. Marešovi. Tyto dva sbory zvládaly obhospodařovat území Velké Prahy poměrně dlouhou dobu. Potřebu dalších pražských sborů pocítilo velitelství až roku Tehdy byly krátce po sobě otevřeny dva nové sbory. Třetí pražský v Libni v Primátorské třídě pod vedením kapt. Vaniše 29 a čtvrtý pražský na Žižkově v sále Jugoslávie v čele s kapt. Jedličkou. Brno Druhý nejstarší sbor AS u nás byl založen v Brně. Zahajovací shromáždění vedl velitel Larsson 22. února 1920 v moravském zemském domě a téhož dne bylo zařazeno prvních 13 vojínů. 30 Jako první byla do čela sboru jmenována ens. Fabiánová. 31 Pravidelná shromáždění se zpočátku konala třikrát týdně v domě č. 32 na Nových Sadech 32 a o něco později jednou týdně i na radnici v Králově Poli a v budově měšťanské školy na Křenové, v tehdy nejchudší části Brna. 33 Brzy však byl pro brněnský sbor zakoupen vlastní dům č. 6 v Dlouhé ulici (dnešní Staňkova) u Lužáneckého parku, kde se začala pořádat shromáždění v prostorách bývalé kavárny a restaurace. Finance potřebné k opatření domu ve výši asi K 34, se AS dostaly většinou od zahraničních dobrodinců. 35 Po nutné rekonstrukci v ceně dalších K 36, která probíhala následujícího půl roku, zde byl 18. března 1921 otevřen nový opravený sál pro 400 osob. 37 I když byl brněnský sbor jediný na jižní Moravě, měl zde pevnou pozici a jeho provoz nebyl přerušen. Hradec Králové Činnost královéhradeckého sboru zahájil velitel Larsson 22. dubna Místnost pro shromáždění byla sehnána nejdříve v Husově domě (dnes Kavčí plácek č. 121) 29 Poznámky gener. tajemníka. Prapor Spásy , roč. 9, č. 7, s Zahájení naší práce v Brně. Prapor Spásy , roč. 2, č. 5, s Prapor Spásy , roč. 2, č. 8, s Zahájení naší práce v Brně. Prapor Spásy , roč. 2, č. 5, s Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 10, s Nová místnost AS v Brně. Prapor Spásy , roč. 3, č. 7, s Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 20, s Nová místnost AS v Brně. Prapor Spásy , roč. 3, č. 7, s Tamtéž. 14

15 a později v domě Americké missie na Malém náměstí. Ubytování prvních důstojníků bylo zajištěno čsl. armádou, která zapůjčila byt na posádkovém velitelství. Pro zahájení práce byli určeni kapt. Kadeřábek s chotí. 38 Tento sbor soustředil většinu své evangelizační práce na místní věznici, kde mezi trestanci dosáhli pozoruhodných výsledků. Byl však brzy z finančních důvodů zrušen a Hradec Králové se dostal pod patronát pardubického sboru. K obnovení činnosti došlo až v lednu Kladno Na Kladně zakoupila AS bývalý hotel U města Kladna (dům č. 4 na náměstí), kde hodlala po rekonstrukci otevřít Domovinu pro svobodné matky. Zároveň s koupí byl v budově zřízen i sbor, jelikož tamní sál byl v provozuschopném stavu. Sboru se ujali kapt. Erhard Holm, syn tehdejšího generálního tajemníka, a por. Samuel Pluhař. První shromáždění se konalo 14. května 1920 a bylo vedeno velitelem Larssonem. Pozoruhodnou účast asi tisícovky posluchačů si AS zajistila předešlým průvodem středem města za vyhrávání štábní kapely. 40 Přestože se salutisté v Kladně zpočátku dočkali poměrně chladného přijetí stran veřejnosti, zdejší sbor se slibně rozvíjel. Brzy byla při sboru vytvořena pěvecká brigáda čítající 20 členů 41 a půl druhého roku po ní, na Boží hod vánoční 1921, slavila svůj debut i sborová kapela. Plzeň Pátý sbor byl založen v Plzni a odstartován shromážděním v sále Řemeslnické besedy 22. srpna Ke shromážděním byla dočasně zapůjčena kaple českobratrské církve a vedení sboru bylo svěřeno švédskému kapitánovi Melinovi 38 Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 8, s Poznámky gen. tajemníka. Prapor Spásy , roč. 9, č. 3, s Prapor Spásy , roč. 2, č. 10, s První výročí AS v ČSR. Prapor Spásy , roč. 2, č. 15, s

16 a por. Černilovi, coby zástupci. Během dvoudenní intenzivní evangelizace bylo rozšířeno výtisků časopisu a pro práci se podařilo získat prvních 15 nováčků. 42 Brzy se však sbor ocitl bez shromažďovací místnosti a jejich čtyřměsíční strádání vyřešilo až pronajmutí prostor v jednom z bývalých domů Škodových závodů v Tylově ulici, kde byl v dubnu 1921 otevřen sál pro 200 lidí a zároveň zřízeny byty pro důstojníky. 43 Pardubice Pardubický sbor byl zřízen krátce po tom plzeňském, a to shromážděním dne 28. srpna 1920 v sále Staré besedy. Tento sál v Arnoštově ulici byl pronajmut a o rok později koupen a opraven. Velením sboru byl pověřen Samuel Pluhař, povolaný z Kladna a povýšený na kapitána. 44 V Pardubicích si AS udržela poměrně silnou pozici. Do obnovení královéhradeckého sboru v r. 1927, byl pardubický sbor jediným ve východních Čechách. Louny Do Loun se AS dostala v prosinci 1920 a několik následujících měsíců měla zázemí v prostorech poskytnutých místními evangelíky. 45 Nebylo to však dlouhodobé řešení a jinou místnost se sehnat nepodařilo. Salutistům tedy nezbývalo než se zaměřit jen na venkovní shromáždění. Také organizovali misijní výlety do okolních vesnic 46 a jedním z jejich cílů se stal místní chudobinec, který pravidelně navštěvovali 47. Salutisté v Lounech ale dlouho nepobyli a brzy zde ukončili svou činnost. Náchod Náchodští salutisté, jež sem byli dosazeni počátkem června 1921, měli mimo své evangelizační činnosti na starosti také podíl na provozu ve stejné době zřízené 42 Armáda Spásy v Plzni. Prapor Spásy , roč. 2, č. 16, s Co jsme slyšeli a viděli. Prapor Spásy , roč. 3, č. 10, s Armáda spásy v Pardubicích. Prapor Spásy , roč. 2, č. 17, s Co jsme viděli a slyšeli. Prapor Spásy , roč. 3, č. 11, s Zprávy ze sborů. Prapor Spásy , roč. 3, č. 12, s Z lounského chudobince. Prapor Spásy , roč. 3, č. 17, s

17 Dětské domoviny, která se nalézala v devět kilometrů vzdáleném Novém Městě nad Metují. Tento sbor byl však již za necelé dva roky svěřen pod patronát pardubických důstojníků a po znovuzřízení královéhradeckého sboru byl integrován do něj. Slovensko Úmysl rozšířit činnost AS až na Slovensko se objevuje již od samého počátku. K prvním pokusům o realizaci těchto plánů došlo začátkem roku 1921, kdy byli vysláni kapt. Černil a por. Hrobař, aby se ujali práce AS v Liptovském sv. Mikuláši. 48 Na Slovensku se však AS příliš nevedlo, zřejmě kvůli velkému počtu katolického obyvatelstva. Sbor v Liptovském sv. Mikuláši nefungoval ani rok. K obnovení práce AS na Slovensku došlo až v roce 1928, kdy byl založen sbor v Bratislavě, za pomoci tamních baptistů, kteří mu zapůjčili místnost. Německé sbory I evangelizace významné německé menšiny byla jedním z cílů AS. Po neúspěšném pokusu z roku 1920 se sborem v Tachově, jenž měl jepičí život, byly na přelomu let 1926 a 1927 založeny hned tři německé sbory najednou. Nejdříve v listopadu 1926 v Liberci, kde salutisté využívali sál místní YMCA, v únoru 1927 v Jablonci, kde AS nepůsobila od zrušení zdejší dětské domoviny a poslední v létě téhož roku v Chebu. 49 Velení těchto sborů bylo většinou svěřováno německým důstojníkům, buď zdejším, nebo přeloženým sem z německého teritoria. Slezsko Slezské sbory patřily k nejpozději založeným, zařadily se však mezi nejúspěšnější. Fungovaly ve Stonavě (1928), Moravské Ostravě (1928) a Opavě (1929). Vzhledem k počtu obyvatel byl stonavský sbor asi největším sborem v republice. V roce 1930 měl již 40 vojínů a nováčků, což tvořilo čistá 2 % obyvatelstva tohoto dvoutisícového městečka Prapor Spásy , roč. 3, č. 3, s Velitel Friedrich s paní v Chebu. Prapor Spásy , roč. 9, č. 17, s AMP; Armáda spásy, inv. č. 32, kart. 21, Statistiky teritorií, sborový záznam. 17

18 České Budějovice Za svou jihočeskou základnu zvolila AS České Budějovice. Zdejší sbor byl založen roku 1929 spolu se sborem v Táboře, který byl však již po ročním provozu integrován do českobudějovického. Jižní Čechy nebyly pro AS moc příznivým krajem a dlouhodobě zde provozovala jen tento jeden sbor. FINANCE Hlavní ideou, kterou AS v oblasti financování zastávala, bylo, že každá dílčí jednotka (ať už na úrovni sboru nebo celého teritoria) by měla být finančně samostatná, tzn. měla by si sama finančně zajistit provoz. Odpovědnost za to nesl vždy velitel jednotky. Nejstálejší příjem každého sboru plynul vždy od samotných členů. Povinností vojína AS bylo platit pravidelné poplatky nazývané nábojnice. Jejich neplacení bylo vážným přestupkem. Navíc měl polní důstojník své lidi vést k tomu, aby darovali pravidelně i nad rámec povinných poplatků. Kromě toho se pořádaly sbírky mezi návštěvníky shromáždění a také dům od domu. Každý sbor však mohl vybírat peníze jen na svém vymezeném obvodu. 51 Mimo tyto pravidelné sbírky vyhlašovalo velitelství jednorázové, většinou týdenní akce (tzv. výzvy), ve prospěch konkrétního cíle. Další velkou položku ve sborových příjmech tvořil výtěžek z prodeje literatury. Opět se však muselo dbát na dodržování obvodů a jednotlivé sbory si své území důsledně hlídaly. Aby se peníze dostaly z úrovně sborů výš a mohly být přerozdělovány, užíval se v AS desátkový systém. Každá jednotka povinně odváděla 10 % ze všech svých týdenních příjmů jednotce vyšší instance (tzn. sbor divizi, divize územnímu velitelství, HÚV mezinárodnímu velitelství). Jelikož ideu finanční samostatnosti nebylo vždy možno realizovat, byl zaveden mechanismus tzv. týdne uskromnění. V praxi to znamenalo, že každý rok v jednom lednovém týdnu každý sbor AS odváděl všechny peníze, které mohl postrádat. Z těchto peněz pak HMV 51 AMP; Armáda spásy, inv. č. 3, kart. 1, Stanovy, Organisace. s

19 podporovalo územní jednotky, které nebyly finančně samostatné (což byl případ i čsl. teritoria). HMV mohlo poskytnout územnímu velitelství také dlouhodobou půjčku, většinou na rozšíření činnosti. Čsl. HÚV obdrželo takovýchto půjček hned několik (většinu z nich zřejmě ještě v první polovině 20. let) a splácelo je spolu s odváděnými desátky. ČLENSKÁ ZÁKLADNA Příslušníci AS se verbovali v prvé řadě z obrácenců, kteří během shromáždění přišli k lavici pokání a projevili zájem o změnu svého života. Byli to lidé různých národností, věku i náboženské příslušnosti. Později, když už byla AS u nás pevně usazena, přicházeli přirozeně do jejích řad i potomci stávajících členů. S náborem dětí do AS se počítalo a počátkem 30. let byl dokonce generálkou Evangeline Boothovou zřízen Řád Stříbrné hvězdy, jenž byl udělován matkám, které daly své dítě do služeb Bohu a lidstvu v Armádě spásy. 52 V případě, že měla členka Řádu v AS více než 4 děti, sloužící coby důstojníci, byl jí udělen přímo generálem zvláštní odznak zasloužilé členky. Členství v Řádu a nárok na nošení odznaku byl omezen na dobu, po kterou potomek sloužil jako důstojník AS. Po jeho vystoupení nárok zanikal a v případě úmrtí ve službě byl odznak nahrazen jiným znázorňujícím stříbrnou hvězdu zasazenou do zlaté půdy. 53 Nováčci a vojíni V případě, že se obrácenec rozhodl podílet se aktivně na činnosti AS, byl po zkušebním týdnu zařazen k příslušnému sboru jako nováček. Podléhal velícímu důstojníkovi sboru a plnil jeho rozkazy. S nováčky se pak pořádaly pravidelná shromáždění a účastnili se lekcí, které je měly připravit na zařazení jako vojína. Pokud se nováček osvědčil, dospěl k pevnému rozhodnutí stát se regulérním členem a bylo mu více než 15 let, mohl být nejdříve po čtyřech týdnech zařazen jako vojín do sboru starších. Mladší 15 let mohli vstoupit sboru mládeže. Každý vojín sboru starších musel podat důkaz svého opravdového spasení a své plné odevzdání se 52 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Řád Stříbrné hvězdy, Řád Stříbrné hvězdy. 53 Tamtéž. 19

20 ideám AS stvrdit podepsáním válečných artikulí, které shrnovaly základní myšlenky AS. Podpisem se zavazoval zůstat vojínem AS až do konce svého života, zachovávat naprostou abstinenci, chovat se spravedlivě a poctivě a pomáhat AS v práci dle svých nejlepších schopností. 54 Po podepsání artikulí byl přijat do řad AS při slavnostním ceremoniálu, kterému se říkalo vzetí pod prapor. Velitel každého sboru měl povinnost vést seznam a kartotéku všech sborových nováčků a vojínů. Z tohoto seznamu byl vojín vyškrtnut, když odešel k jinému sboru, nebo z řad AS. Mohl být i vyloučen pro vážný přestupek proti regulím (např. pití alkoholických nápojů, svévolné protivení se přímým rozkazům nadřízených, nemravné chování, dluhy, které nechtěl platit apod.). 55 Místní důstojníci a hudebníci Pokud si vojín přál vykonávat ve sboru zodpovědnější funkci a byl k tomu uznán způsobilým, byl jmenován místním důstojníkem. Ti měli většinou hodnost seržanta a byly jim určeny specifické úkoly. I ten nejmenší sbor měl mít v ideálním případě obsazeny funkce nutné pro jeho fungování: seržant-majora starších, který byl ve velení hned po důstojnících, tajemníka, pokladníka, seržant-majora mládeže a seržanta nováčků. 56 Další sborové funkce souvisely hlavně s evangelizační činností sboru a chodem shromáždění. Například seržant lavice pokání, seržant literatury, seržant vlajky (měl na starost sborový prapor), seržant pořádku (dohlížel na úklid v sále a sousedních prostorách, zodpovídal za inventář, za vytápění sálu a výzdobu při slavnostních příležitostech) apod. 57 Pokud sbor nesehnal dobrovolníky z řad místních, mohly být všechny tyto funkce obsazeny některým z důstojníků, což ale bylo považováno za provizorní řešení, neboť důstojníci byli poměrně často překládáni, a to mohlo mít neblahý vliv na chod sboru AMP; Armáda spásy, inv. č. 3, kart. 1, Stanovy, Organisace. s Tamtéž, s Tamtéž, s AMP; Armáda spásy, inv. č. 7, kart. 2, Místní důstojníci, Dopis velitele Nielsena kapitánu Hledíkovi z 25. října AMP; Armáda spásy, inv. č. 7, kart. 2, Místní důstojníci jmenování, seznamy, Oběžník HÚV z 30. ledna

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku

Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení (1) Czech Expedition Club, z. s.(dále jen spolek ) zakládají jeho členové jako spolek podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s.

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku: Klub důchodců v Sadové z.s. (dále též spolek ) 2. Sídlo spolku: 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Sadová čp. 2755 3.

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále

STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále STANOVY SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY I. Základní ustanovení Článek 1. Název, postavení, územní působnost a sídlo 1. Společnost horské medicíny (dále jen Společnost) je dobrovolná odborná nepolitická organizace,

Více

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s.

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. 1. Základní ustanovení 1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 1.3. Spolek

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Česká Asociace Aikidó. Technický předpis. Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006.

Česká Asociace Aikidó. Technický předpis. Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006. Česká Asociace Aikidó Technický předpis Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006. Prezident ČAA Ředitel TK ČAA Technický předpis České asociace aikidó technický předpis ČAA (dále jen TP ČAA)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Stanovy Spolku Akvatera

Stanovy Spolku Akvatera Stanovy Spolku Akvatera 1) Vymezení spolku Spolek Akvatera je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb.. Členy spolku jsou chovatelé akvarijních rybek, terarijních zvířat, okrasného ptactva

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana Stanovy občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana Občanské sdružení je založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. I. ázev, účel a sídlo občanského sdružení

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti Informace pro občany - Branná povinnost Branná povinnost Zajišťování branné povinnosti Obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly zajišťuje jako výkon přenesené působnosti. Právní norma Zákon č. 585/2004

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO 1 STANOVY Zapsaného spolku TRACK MARSHALS BRNO Článek 1 Název, sídlo, působnost 1. Název spolku: Track Marshals Brno, dále jen TMB 2. Sídlo: Bratislavská 189/5A,

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více