Armáda spásy a její působení v ČSR ve dvacátých a třicátých letech 20. století (bakalářská diplomová práce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Armáda spásy a její působení v ČSR ve dvacátých a třicátých letech 20. století (bakalářská diplomová práce)"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Armáda spásy a její působení v ČSR ve dvacátých a třicátých letech 20. století (bakalářská diplomová práce) Jiří Janíček Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. Brno 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechnu použitou literaturu a prameny. Datum: Podpis: 2

3 Obsah I. Úvod 4 II. Počátky Armády spásy 5 III. Armáda spásy v ČSR 9 Organizační struktura 11 Finance 18 Členská základna 19 Sociální činnost 26 IV. Evangelizace Armády spásy a její prostředky 34 Shromáždění 36 Hudební brigády 39 Literatura 42 Rodina a děti 45 Kruh přátel AS 50 V. Ohlasy společnosti na činnost AS 51 VI. Závěr 58 Seznam literatury, pramenů a použitých zkratek 60 3

4 I. Úvod V této práci si kladu za cíl postihnout v obrysech činnost křesťansko-humanitární organizace Armáda spásy (dále AS) na území Československa v průběhu dvacátých a třicátých let 20. století. Chci se zaměřit na okolnosti, za kterých AS započala svou práci v ČSR, její rozvoj a strukturu. Dále se budu věnovat konkrétním příkladům z její sociální práce, ať už pomocné a podpůrné, formou různých ošacovacích a stravovacích akcí, nebo záchranné, v podobě soc. ústavů. Samostatnou kapitolu věnuji metodám a prostředkům, kterých AS používala pro svou evangelizační činnost. Na závěr se soustředím na reakce společnosti na působení AS, hlavně prostřednictvím dobového tisku. Pro úvod do tématu jsem na začátek zařadil krátký přehled o vzniku AS a jejím zakladateli. Kvůli omezenému rozsahu práce nebudu zacházet do přílišných podrobností a soustředím se spíše na celkový obraz. Jelikož k tomuto tématu v současné době neexistuje žádná odborná literatura, byl mým hlavním pramenem dochovaný archiv hlavního velitelství AS v Praze, který byl počátkem 50. let konfiskován a nyní se nachází v Archivu hl. města Prahy. Dalším neocenitelným zdrojem informací se stal oficiální časopis AS v ČSR»Prapor Spásy«, tedy přesněji řečeno jeho 10 ročníků, které se mi podařilo sehnat. Většinu citátů z novinových článků pak přejímám z Praporu spásy, který je často přetiskoval v nezměněné podobě. 4

5 II. Počátky Armády spásy 1 William Booth, zakladatel Armády spásy, se narodil roku 1829 na předměstí anglického Nottinghamu v rodině zkrachovalého stavitele. Většinu jeho dětství rodina živořila na hranici chudoby. Ve 13 letech byl dán na vyučení do zastavárny v nottinghamských slumech. Nedlouho po tom jeho otec zemřel a William, zřejmě pod vlivem tíživé životní situace, začal navštěvovat místní metodistickou církev. Zde nejspíš prodělal své obrácení, což je termín označující niterné přijmutí Krista za svého osobního spasitele. Na tento prožitek přerodu bude později v AS kladen obzvláštní důraz 2. V 17 letech se shlédl v americkém probuzeneckém kazateli Johnu Caugheym, který navštívil Nottingham roku 1846 v rámci své anglické mise. Jeho razantní metody evangelizace zkoušel William po večerech se skupinou přátel v ulicích nottinghamských chudinských čtvrtí, kdy se zpěvem písní a spontánně pronášenými projevy snažili přilákat lidi do metodistických modliteben. Už tehdy pojímali evangelizaci systematicky. Vytvářeli seznamy lidí, které pak chodili navštěvovat do jejich domů. Na radu svého pastora se William nechal roku 1847 zaregistrovat jako laický kazatel wesleyánské metodistické církve. Tou dobu také skončil svá učňovská léta a byl nucen odejít za prací do Londýna, kde se připojil k walworthskému metodistickému sboru a pokračoval v činnosti místního kazatele. Stále více si však uvědomoval, že účastníci jeho kázání nemají ten správný probuzenecký zápal. V té době v metodistické církvi probíhal boj mezi usedlejším křídlem, tvořeným převážně zámožnějšími městskými kruhy, a skupinou reformátorů, kteří požadovali návrat k evangelizačnímu směru zakladatele Johna Wesleyho. Tyto spory vyvrcholily rozkolem roku 1850 a William se prostřednictvím svých přátel ocitl v reformátorském táboře. Energický mladík se zalíbil bohatému průmyslníkovi 1 čerpáno hlavně z MURDOCH, Norman H. Origins of the Salvation Army. Knoxville : The University of Tennessee Press, Armáda spásy. Praha : Hlavní národní velitelství Armády Spásy v Československu, s. 6. 5

6 Edwardu Rabbitsovi, který ho přivedl do nově založené reformní metodistické denominace nazvané New Connexion. Booth se také na jednom z Rabbitsových čajových dýchánků seznámil se stejně starou Catherine Mumfordovou, dcerou výrobce kočárů. Zjistili, že mají podobné názory na evangelizační hnutí. Oba byli obdivovateli myšlenek amerického probuzeneckého teologa Charlese Finneyho a zapřisáhlými odpůrci alkoholu. Catherine dokonce působila jako funkcionářka protialkoholické ligy mládeže od svých 12 let. Navázali spolu důvěrné přátelství, které v několika letech vedlo až k zasnoubení a roku 1855 bylo potvrzeno sňatkem. Edward Rabbits povzbudil Williama k tomu, aby r opustil svou práci v zastavárně a začal se věnovat kázání na plný úvazek. Po krátkém období, kdy Booth hledal pro něj nejvíce vyhovující církev, se r vrátil do New Connexion, kde byl posléze ordinován coby kazatel. Jako putovní evangelista byl velmi úspěšný, ale paradoxně právě to vedlo ke sporům s nadřízenými, kteří po něm chtěli, aby se usadil a věnoval se pastorační práci v jedné farnosti. Hledání kompromisu bylo bezúspěšné, a tak se r Boothovi definitivně rozešli s New Connexion a ocitli se na volné noze. Své nové poslání nalezl William v nejchudší části Londýna, East Endu. Nepřátelskému publiku, které většinou tvořili zločinci, pijáci a prostitutky kázal pod širým nebem, nebo ve velikém stanu, který mu zajistili jeho příznivci. Catherine mezitím finančně zajišťovala rodinu tím, že sama začala pořádat kázání, většinou pro bohaté dámy ze západního Londýna. I když její kazatelská činnost vyplynula z tíživé finanční situace, byla velkou zastánkyní ženského kazatelství a obdivovatelkou americké evangelistky Pheobe Palmerové. Tyto myšlenky později pomohly zajistit ženám v AS rovné místo s muži. Hodně lidí, které William na svých kázáních obrátil, mu chtělo pomáhat v jeho práci. Vytvořil z nich tedy sbory, jež posílal do ulic. Obdivovatelů a podporovatelů přibývalo, a tak si mohl dovolit svou evangelizační práci organizačně zaštítit. R založil tzv. Křesťanskou misii. Ta byla založena na dvou základech: na anglickém metodismu s jeho pevnou organizací a důrazem na osobní disciplínu a na razantních evangelizačních metodách amerických probuzenců. Postupem času začala tato 6

7 organizace dostávat stále více centralistický charakter a Booth ji řídil z pozice vrchního intendanta v podstatě autokraticky. Misie se úspěšně rozrůstala a brzy její působnost překročila nejen hranice East Endu ale i Londýna. Začala disponovat značnými financemi, z většiny stále od podporovatelů. Zřídila v Londýně vývařovnu pro chudé a začala vydávat i vlastní časopis. R dospěl Booth spolu se svými nejbližšími spolupracovníky k názoru, že jejich evangelizační záměr naplní nejlépe organizace, která bude řízena ve vojenském stylu. Změnili tedy jméno na Salvation Army a z nejvyššího intendanta Bootha se stal vrchní velitel generál. Modelem pro AS byla hlavně britská armáda. Byl převzat systém hodností a zavedeny podobné uniformy. Učení AS Booth shrnul do doktríny o jedenácti článcích, které v podstatě vycházely z metodismu. O něco později vznikl i poněkud konkrétnější dokument zvaný Válečné artikule, který spolu s doktrínou podepisovali nový členové. AS brzy začala své tažení rozšiřovat na celé území Velké Británie a odtud pokračovala do celého světa. První expanzi podnikla r do USA a Austrálie, potom přišla na řadu kontinentální Evropa a britské kolonie (hlavně Indie). Do třiceti let řídil generál Booth z Londýna světovou organizaci, která měla dokonce vlastní bankovní i pojišťovací ústav. Před svou smrtí r předal William Booth velení AS svému synovi Bramwellovi, který se na otcově práci podílel už od chlapeckých let. Původní myšlenka byla taková, že každý generál sám vybere na své místo vhodného nástupce. Ale už třetí generál Edward Higgins byl zvolen koncilem nejvyšších důstojníků AS, který byl zároveň oprávněn generála odvolat. V českých zemích, jako součásti habsburského Rakouska, nebyla činnost AS úředně povolena. Povědomí o ní zde vytvářeli lidé, kteří se s její prací setkali v cizině (hlavně v Anglii a Německu). R vydal dr. Alexandr Batěk brožuru, která čtenáře dosti podrobně seznamuje s fungováním AS a její činností. 3 Její myšlenky mu byly sympatické také z pozice zaníceného brojitele proti kouření a moralisty. Další 3 BATĚK, Alexandr. Armáda spásy. Plzeň

8 z osobností, která se v rámci svých přednášek jala popularizovat práci AS, byla spisovatelka Pavla Moudrá. 4 Té imponovalo např. rovné postavení žen a samaritánská sociální práce. Pár let před první světovou válkou se v Praze objevila skupina obdivovatelů práce AS, která pak měla hlavní podíl na příchodu AS do republiky (viz následující kapitola). R byl u nás vydán i životopis Williama Bootha od Josefa Nežáreckého, ve kterém se také věnoval fungování AS. 5 I když nebyla činnost AS v rakouskouherské monarchii oficiálně povolena, v jednom městě přece jen v malé míře fungovala, a to v Jablonci nad Nisou. Saská odnož AS zde, díky toleranci místních úřadů dokonce zřídila a léta provozovala sirotčinec (viz podkapitola Sociální činnost ). 4 Česká žena o AS. Prapor spásy , roč. 3, č. 2, s NEŽÁRECKÝ, Josef. William Booth a jeho Armáda Spásy. Smíchov : Štětka,

9 III. Armáda spásy v ČSR Když vstupovala Armáda spásy na podzim roku 1919 do nově vzniklého Československa, byla už plně rozvinutou organizací se sférou působnosti na všech pěti kontinentech. Podle jejích vlastních statistik v té době působila v 63 zemích, hlásala spasení ve 40 jazycích, provozovala sociálních ústavů, vydávala 80 časopisů a v činné službě měla důstojníků a kadetů, místních důstojníků, hudebníků a zpěváků. 6 A její dynamický rozvoj pokračoval. Do naší republiky byla AS pozvána již zmíněnou skupinou příznivců, která se zřejmě utvořila už před válkou. Tato skupina měla návaznost na německou teritoriální odnož AS, se kterou udržovala úzké styky. 7 V interních materiálech Hlavního územního velitelství v Praze (dále HÚV) věnujících se historii AS v ČSR je za hybatele utvoření této skupiny označován nejmenovaný český student (lze se domýšlet, že to byl pozdější pokladník pražského sboru O. Jedlička 8 ), který se r vydal na prázdniny do Berlína, kde se zrovna v té době konal výroční kongres AS v Německu. Student byl na ulici osloven příslušníkem AS a pozván na shromáždění. Zde se sblížil s důstojníkem štábu Rothsteinem, který ho pozval na prohlídku berlínského velitelství. Navázali přátelství a štábní kapitán Rothstein zanedlouho navštívil, v doprovodu jednoho důstojníka AS českého původu, Prahu, kde uspořádal pár shromáždění v modlitebnách Svobodné evangelikální církve. 9 Některé Pražany myšlenky AS zaujaly a zformovala se skupina, která se snažila českou veřejnost seznámit s činností této organizace. Mělo vyjít několik článků v křesťanském tisku a byl vydán již zmíněný životopis Williama Bootha. Po vzniku republiky poslala tato skupina na Hlavní mezinárodní velitelství (dále HMV) v Londýně žádost, aby byla zahájena činnost AS i zde. HMV vyhovělo a poslalo skupinu zkušených salutistů. 10 První důstojník, dánský brigádník Holm, dorazil 6 Armáda spásy. Praha : Hlavní národní velitelství Armády Spásy v Československu, s Archiv hl. města Prahy (dále AMP); Armáda spásy : Hlavní národní velitelství pro ČSR v Praze, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, From the history of the SA in Czechoslovakia. 8 Za brigádníkem Holmem a jeho paní. Prapor Spásy , roč. 3, č. 14, s AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, From the history of the SA in Czechoslovakia. 10 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, From the history of the SA in Czechoslovakia. 9

10 do republiky 19. června 1919 a ihned začal mapovat situaci a připravovat půdu. Kontaktoval úřady a různé společnosti, od kterých se mu údajně dostalo vřelého přijetí. Dne 20. srpna pak dorazil i pověřený územní velitel Karl Larsson. 11 Oproti její obvyklé praxi nebyla AS u nás formálně vedena jako náboženská společnost, údajně proto, že si právní zástupce AS nebyl jistý tím, že by získal potřebnou nadpoloviční většinu poslanců Národního shromáždění potřebnou ke schválení náboženské společnosti. Navrhl tedy veliteli zaregistrování AS jako spolku na základě spolkového zákona a velitel neznalý poměrů souhlasil. 12 Prezidentem spolku Armáda spásy byl podle stanov generál AS a vicepresidentem územní velitel. Správními orgány byla valná hromada a správní rada, která měla pravomoc rozhodovat o většině spolkových záležitostí. 13 Tato formalita měla pro AS nešťastnou dohru, protože jako pouhý spolek se stala snadným cílem, jak pro protektorátní úřady, tak pro poúnorovou komunistickou vládu, která ukončila její existenci. První velké slavnostní shromáždění se konalo 19. září 1919 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, kde byly důstojníci oficiálně uvítáni zástupci úřadů. 14 Tito pionýři dostali povolení pořádat pouliční shromáždění a průvody ulicemi. Do užívání jim byla dána budova stojící na rohu ulic Betlémská a Karolíny Světlé, kde se dříve nalézal zájezdní hostinec U Valšů, který měl být vládou zavřen jako dům nevalné pověsti. 15 Zde bylo zřízeno hlavní velitelství, kadetka pro důstojníky, obchodní oddělení, redakce časopisu a informační kancelář. 16 První shromáždění se konala na Malé Straně v Lázeňské ulici v sále zapůjčeném filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. 17 Pod vlivem kázání charismatického komisaře Larssona přicházeli k lavici pokání první obrácenci, z nichž byl utvořen první sbor. 11 První rok. Prapor spásy , roč. 2, č. 12, s AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, Proč je AS v ČSR spolkem a proč nebyla hned zavedena jako náboženská společnost. 13 AMP; Armáda spásy, inv. č. 2, kart. 1, Stanovy, Stanovy spolku Armáda spásy. 14 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, Armáda spásy. 15 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, From the history of the SA in Czechoslovakia. 16 AMP; Armáda spásy, inv. č. 34, kart. 22, Dějiny AS, The SA History in Czechoslovakia. 17 Prapor Spásy , roč. 2, č. 1, s

11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Celá AS podléhá Hlavnímu mezinárodnímu velitelství v Londýně. V jeho čele stojí generál a řídí jej za pomoci mezinárodního štábu. Během prvních dvou desetiletí působení AS v ČSR se ve funkci generála vystřídali tři důstojníci. Po Bramwellu Boothovi, který byl roku 1929 proti své vůli odvolán Vysokým koncilem AS, kvůli špatnému zdravotnímu stavu 18, byl jmenován první generál zvolený koncilem, Edward Higgins, jež dříve zastával funkci náčelníka štábu. Ten byl v čele AS až do roku 1934, kdy byl do této funkce jmenován další z potomků zakladatele, Evangeline Cory Boothová, která před tím dlouhá léta úspěšně působila jako velitelka AS ve Spojených státech. Generál osobně jmenuje jednotlivé územní velitele, kteří podléhají přímo jemu a mezi jejich povinnosti mimo jiné patří posílat na HMV každoroční zprávu o činnosti své územní jednotky. Jako první územní velitel pro ČSR byl pověřen Švéd Karl Larsson, který již měl značné zkušenosti se zaváděním AS v jiných zemích. V jeho velitelském údělu mu byl oporou jako generální tajemník pro ČSR brigádník Holm. Tito dva důstojníci za dva roky své působnosti v republice dokázali prakticky z ničeho vybudovat poměrně solidní a rozrůstající se organizaci, i když s velmi napjatým rozpočtem. Oba byli značně úspěšní jak v zajišťování podpory ze strany oficiálních státních činitelů, tak v získávání kajícných duší při shromážděních. Koncem roku 1921 však byli oba v rámci mezinárodní reorganizace odvoláni a určeni na jiná místa velitel Larsson do Jižní Ameriky 19 a brigádník Holm do rodného Dánska. 20 Velením v ČSR pověřil generál Booth Françoise Fornachona, původem Francouze, ostříleného z bojů při zavádění AS ve Švýcarsku. 21 Ten zde působil bezmála čtyři roky, než byl v prosinci 1925 odvolán generálem Boothem při jeho návštěvě ČSR. Po několikaměsíčním provizorním velení plk. Alistera Smitha byl do čela československého teritoria postaven Bruno Friedrich, Kanaďan, který dříve 18 Oxford dictionary of national biography. Vol. 6. Oxford : Oxford University Press, Booth, (William) Bramwell, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 24, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 17, s Důležitá změna určení. Prapor Spásy , roč. 3, č. 23, s

12 působil v Austrálii, Německu, ale také evangelizoval zlatokopy na Aljašce. Velitel Bruno Friedrich setrval ve funkci územního velitele až do roku 1930, kdy jej nahradil Julius Nielsen. Po jeho odchodu do výslužby v polovině roku 1935 byl pověřen anglický plukovník Henry Bower, jenž měl velké zkušenosti s prací v Rakousku a Maďarsku. Ten po pouhých dvou letech uvolnil místo poslednímu předválečnému veliteli Erhardu Thykjaerovi. Československé územní velitelství sídlilo v Praze v Betlémské ulici č. 286 až do roku 1928, kdy se přechodně přesunulo do pronajaté budovy ve vedlejší Konviktské ulici. Od roku 1931 již mělo své nové sídlo na Královských Vinohradech v Anglické ulici č. 61. Pokud se AS na nějakém území dostatečně rozroste, jsou její sbory sloučeny do dvou nebo více divizí podléhajících HÚV. V čele divize pak stojí divizní velitel. V Československu došlo ke zřízení dvou divizních velitelství koncem dvacátých let. České divizi podléhala většina území Čech a pod moravskou divizi spadalo, kromě sborů moravských a slezských, také Slovensko a kupodivu i východočeské sbory, královéhradecký a pardubický. 22 Divizní velitelství také pomáhala se správou sociálních institucí. Nejmenší organizační jednotkou AS je místní sbor, na jehož bedrech leží většina polní práce. V čele stojí velící důstojník s hodností minimálně kapitána. K ruce mu pak je nejméně jeden pomocný důstojník jako asistent (bylo běžnou praxí, že ženatým důstojníkům dělaly asistenty jejich manželky) 23. Toto vedení následně organizuje činnost AS ve svém obvodu. Většinu sboru pak tvoří místní důstojníci, vojíni a nováčci, kteří pracují ve svém volném čase a bez nároku na plat. V Československu bylo v prvních dvou letech vytvořeno asi 10 sborů, jejichž fungování však nebylo možno reálně financovat. Postupně byl počet zredukován na šest, a tak tomu bylo až do konce roku 1926, respektive do příchodu velitele 22 AMP; Armáda spásy, inv. č. 32, kart. 21, Statistiky činnosti, Statistiks of Czecho-Slovakia. 23 AMP; Armáda spásy, inv. č. 3, kart. 1, Stanovy, Organisace, s

13 Friedricha. Tehdy proběhla určitá interní reforma hlavně v sociální sféře AS. Zrušením většiny sociálních institucí se uvolnily finance na rozvoj misijní činnosti. Jenom během jednoho roku vzniklo 7 nových nebo obnovených sborů a v následujících dvou letech se počet ustálil na 16, kde se udržel skoro celá 30. léta. Praha Vůbec první sbor byl utvořen na Praze I, krátce po příchodu AS do ČSR z prvních obrácenců. Měl své sídlo v budově hlavního velitelství v Betlémské ulici č. p. 286 a jeho velením byl koncem roku 1919 pověřen adjutant Gauntlett Angličan, který za tímto účelem přijel z Londýna. 24 Ten se však brzy ujal kapely AS a velitelská funkce byla svěřena jiným důstojníkům. Shromáždění zpočátku pořádali v sálech zapůjčených filozofickou fakultou UK, a to hlavně v posluchárnách V lázních v Lázeňské ulici a v Klementinu. Od září 1920 jim však děkanát fakulty odmítl nadále sály propůjčovat pro neslušné chování některých hochů (patrně provokatérů) během shromáždění. 25 Vyvstala tedy nutnost opatřit pro pražský sbor vlastní stálý sál. Po úvaze bylo rozhodnuto vybudovat na dvoře domu v Betlémské ulici novou budovu s velkým sálem. Po zdlouhavém shánění finančních prostředků, během kterého byla shromáždění pořádána v malé místnosti na HÚV, byl 5. května 1921 položen základní kámen 26 a 25. září slavnostně předal velitel Larsson nový sál do rukou velící pražského sboru adj. Fabiánové. 27 Budova, postavená podle plánů architekta Kasala, byla pořízena za částku přesahující půl milionu korun, kterou v době otevření AS z větší části dlužila. Získala však pro svou evangelizační práci pevný bod v podobě sálu s galerií pro zhruba 500 účastníků. 28 Druhý pražský sbor byl založen počátkem roku 1922 na Vinohradech. Jako shromažďovací místnost si pronajali prostory bývalé restaurace v Hálkově ulici č Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 1, s Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 17, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 10, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 19, s Prapor Spásy , roč. 3, č. 19, s

14 a velení bylo svěřeno ens. Viljolovi a por. Marešovi. Tyto dva sbory zvládaly obhospodařovat území Velké Prahy poměrně dlouhou dobu. Potřebu dalších pražských sborů pocítilo velitelství až roku Tehdy byly krátce po sobě otevřeny dva nové sbory. Třetí pražský v Libni v Primátorské třídě pod vedením kapt. Vaniše 29 a čtvrtý pražský na Žižkově v sále Jugoslávie v čele s kapt. Jedličkou. Brno Druhý nejstarší sbor AS u nás byl založen v Brně. Zahajovací shromáždění vedl velitel Larsson 22. února 1920 v moravském zemském domě a téhož dne bylo zařazeno prvních 13 vojínů. 30 Jako první byla do čela sboru jmenována ens. Fabiánová. 31 Pravidelná shromáždění se zpočátku konala třikrát týdně v domě č. 32 na Nových Sadech 32 a o něco později jednou týdně i na radnici v Králově Poli a v budově měšťanské školy na Křenové, v tehdy nejchudší části Brna. 33 Brzy však byl pro brněnský sbor zakoupen vlastní dům č. 6 v Dlouhé ulici (dnešní Staňkova) u Lužáneckého parku, kde se začala pořádat shromáždění v prostorách bývalé kavárny a restaurace. Finance potřebné k opatření domu ve výši asi K 34, se AS dostaly většinou od zahraničních dobrodinců. 35 Po nutné rekonstrukci v ceně dalších K 36, která probíhala následujícího půl roku, zde byl 18. března 1921 otevřen nový opravený sál pro 400 osob. 37 I když byl brněnský sbor jediný na jižní Moravě, měl zde pevnou pozici a jeho provoz nebyl přerušen. Hradec Králové Činnost královéhradeckého sboru zahájil velitel Larsson 22. dubna Místnost pro shromáždění byla sehnána nejdříve v Husově domě (dnes Kavčí plácek č. 121) 29 Poznámky gener. tajemníka. Prapor Spásy , roč. 9, č. 7, s Zahájení naší práce v Brně. Prapor Spásy , roč. 2, č. 5, s Prapor Spásy , roč. 2, č. 8, s Zahájení naší práce v Brně. Prapor Spásy , roč. 2, č. 5, s Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 10, s Nová místnost AS v Brně. Prapor Spásy , roč. 3, č. 7, s Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 20, s Nová místnost AS v Brně. Prapor Spásy , roč. 3, č. 7, s Tamtéž. 14

15 a později v domě Americké missie na Malém náměstí. Ubytování prvních důstojníků bylo zajištěno čsl. armádou, která zapůjčila byt na posádkovém velitelství. Pro zahájení práce byli určeni kapt. Kadeřábek s chotí. 38 Tento sbor soustředil většinu své evangelizační práce na místní věznici, kde mezi trestanci dosáhli pozoruhodných výsledků. Byl však brzy z finančních důvodů zrušen a Hradec Králové se dostal pod patronát pardubického sboru. K obnovení činnosti došlo až v lednu Kladno Na Kladně zakoupila AS bývalý hotel U města Kladna (dům č. 4 na náměstí), kde hodlala po rekonstrukci otevřít Domovinu pro svobodné matky. Zároveň s koupí byl v budově zřízen i sbor, jelikož tamní sál byl v provozuschopném stavu. Sboru se ujali kapt. Erhard Holm, syn tehdejšího generálního tajemníka, a por. Samuel Pluhař. První shromáždění se konalo 14. května 1920 a bylo vedeno velitelem Larssonem. Pozoruhodnou účast asi tisícovky posluchačů si AS zajistila předešlým průvodem středem města za vyhrávání štábní kapely. 40 Přestože se salutisté v Kladně zpočátku dočkali poměrně chladného přijetí stran veřejnosti, zdejší sbor se slibně rozvíjel. Brzy byla při sboru vytvořena pěvecká brigáda čítající 20 členů 41 a půl druhého roku po ní, na Boží hod vánoční 1921, slavila svůj debut i sborová kapela. Plzeň Pátý sbor byl založen v Plzni a odstartován shromážděním v sále Řemeslnické besedy 22. srpna Ke shromážděním byla dočasně zapůjčena kaple českobratrské církve a vedení sboru bylo svěřeno švédskému kapitánovi Melinovi 38 Z našeho života. Prapor Spásy , roč. 2, č. 8, s Poznámky gen. tajemníka. Prapor Spásy , roč. 9, č. 3, s Prapor Spásy , roč. 2, č. 10, s První výročí AS v ČSR. Prapor Spásy , roč. 2, č. 15, s

16 a por. Černilovi, coby zástupci. Během dvoudenní intenzivní evangelizace bylo rozšířeno výtisků časopisu a pro práci se podařilo získat prvních 15 nováčků. 42 Brzy se však sbor ocitl bez shromažďovací místnosti a jejich čtyřměsíční strádání vyřešilo až pronajmutí prostor v jednom z bývalých domů Škodových závodů v Tylově ulici, kde byl v dubnu 1921 otevřen sál pro 200 lidí a zároveň zřízeny byty pro důstojníky. 43 Pardubice Pardubický sbor byl zřízen krátce po tom plzeňském, a to shromážděním dne 28. srpna 1920 v sále Staré besedy. Tento sál v Arnoštově ulici byl pronajmut a o rok později koupen a opraven. Velením sboru byl pověřen Samuel Pluhař, povolaný z Kladna a povýšený na kapitána. 44 V Pardubicích si AS udržela poměrně silnou pozici. Do obnovení královéhradeckého sboru v r. 1927, byl pardubický sbor jediným ve východních Čechách. Louny Do Loun se AS dostala v prosinci 1920 a několik následujících měsíců měla zázemí v prostorech poskytnutých místními evangelíky. 45 Nebylo to však dlouhodobé řešení a jinou místnost se sehnat nepodařilo. Salutistům tedy nezbývalo než se zaměřit jen na venkovní shromáždění. Také organizovali misijní výlety do okolních vesnic 46 a jedním z jejich cílů se stal místní chudobinec, který pravidelně navštěvovali 47. Salutisté v Lounech ale dlouho nepobyli a brzy zde ukončili svou činnost. Náchod Náchodští salutisté, jež sem byli dosazeni počátkem června 1921, měli mimo své evangelizační činnosti na starosti také podíl na provozu ve stejné době zřízené 42 Armáda Spásy v Plzni. Prapor Spásy , roč. 2, č. 16, s Co jsme slyšeli a viděli. Prapor Spásy , roč. 3, č. 10, s Armáda spásy v Pardubicích. Prapor Spásy , roč. 2, č. 17, s Co jsme viděli a slyšeli. Prapor Spásy , roč. 3, č. 11, s Zprávy ze sborů. Prapor Spásy , roč. 3, č. 12, s Z lounského chudobince. Prapor Spásy , roč. 3, č. 17, s

17 Dětské domoviny, která se nalézala v devět kilometrů vzdáleném Novém Městě nad Metují. Tento sbor byl však již za necelé dva roky svěřen pod patronát pardubických důstojníků a po znovuzřízení královéhradeckého sboru byl integrován do něj. Slovensko Úmysl rozšířit činnost AS až na Slovensko se objevuje již od samého počátku. K prvním pokusům o realizaci těchto plánů došlo začátkem roku 1921, kdy byli vysláni kapt. Černil a por. Hrobař, aby se ujali práce AS v Liptovském sv. Mikuláši. 48 Na Slovensku se však AS příliš nevedlo, zřejmě kvůli velkému počtu katolického obyvatelstva. Sbor v Liptovském sv. Mikuláši nefungoval ani rok. K obnovení práce AS na Slovensku došlo až v roce 1928, kdy byl založen sbor v Bratislavě, za pomoci tamních baptistů, kteří mu zapůjčili místnost. Německé sbory I evangelizace významné německé menšiny byla jedním z cílů AS. Po neúspěšném pokusu z roku 1920 se sborem v Tachově, jenž měl jepičí život, byly na přelomu let 1926 a 1927 založeny hned tři německé sbory najednou. Nejdříve v listopadu 1926 v Liberci, kde salutisté využívali sál místní YMCA, v únoru 1927 v Jablonci, kde AS nepůsobila od zrušení zdejší dětské domoviny a poslední v létě téhož roku v Chebu. 49 Velení těchto sborů bylo většinou svěřováno německým důstojníkům, buď zdejším, nebo přeloženým sem z německého teritoria. Slezsko Slezské sbory patřily k nejpozději založeným, zařadily se však mezi nejúspěšnější. Fungovaly ve Stonavě (1928), Moravské Ostravě (1928) a Opavě (1929). Vzhledem k počtu obyvatel byl stonavský sbor asi největším sborem v republice. V roce 1930 měl již 40 vojínů a nováčků, což tvořilo čistá 2 % obyvatelstva tohoto dvoutisícového městečka Prapor Spásy , roč. 3, č. 3, s Velitel Friedrich s paní v Chebu. Prapor Spásy , roč. 9, č. 17, s AMP; Armáda spásy, inv. č. 32, kart. 21, Statistiky teritorií, sborový záznam. 17

18 České Budějovice Za svou jihočeskou základnu zvolila AS České Budějovice. Zdejší sbor byl založen roku 1929 spolu se sborem v Táboře, který byl však již po ročním provozu integrován do českobudějovického. Jižní Čechy nebyly pro AS moc příznivým krajem a dlouhodobě zde provozovala jen tento jeden sbor. FINANCE Hlavní ideou, kterou AS v oblasti financování zastávala, bylo, že každá dílčí jednotka (ať už na úrovni sboru nebo celého teritoria) by měla být finančně samostatná, tzn. měla by si sama finančně zajistit provoz. Odpovědnost za to nesl vždy velitel jednotky. Nejstálejší příjem každého sboru plynul vždy od samotných členů. Povinností vojína AS bylo platit pravidelné poplatky nazývané nábojnice. Jejich neplacení bylo vážným přestupkem. Navíc měl polní důstojník své lidi vést k tomu, aby darovali pravidelně i nad rámec povinných poplatků. Kromě toho se pořádaly sbírky mezi návštěvníky shromáždění a také dům od domu. Každý sbor však mohl vybírat peníze jen na svém vymezeném obvodu. 51 Mimo tyto pravidelné sbírky vyhlašovalo velitelství jednorázové, většinou týdenní akce (tzv. výzvy), ve prospěch konkrétního cíle. Další velkou položku ve sborových příjmech tvořil výtěžek z prodeje literatury. Opět se však muselo dbát na dodržování obvodů a jednotlivé sbory si své území důsledně hlídaly. Aby se peníze dostaly z úrovně sborů výš a mohly být přerozdělovány, užíval se v AS desátkový systém. Každá jednotka povinně odváděla 10 % ze všech svých týdenních příjmů jednotce vyšší instance (tzn. sbor divizi, divize územnímu velitelství, HÚV mezinárodnímu velitelství). Jelikož ideu finanční samostatnosti nebylo vždy možno realizovat, byl zaveden mechanismus tzv. týdne uskromnění. V praxi to znamenalo, že každý rok v jednom lednovém týdnu každý sbor AS odváděl všechny peníze, které mohl postrádat. Z těchto peněz pak HMV 51 AMP; Armáda spásy, inv. č. 3, kart. 1, Stanovy, Organisace. s

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Církev bratrská navázala na bohatou a světlou minulost diakonie v historii Kristova lidu na tomto světě. Začátky

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Daniela

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost David Řepa Bakalářská práce 2005 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce pojednává o školství realizovaném

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Dobrovolní hasiči jako nositelé tradic- má činnost SDH Lubno nějaký přínos pro kulturní a společenský život v obci? Bc. Aneta Svobodová Diplomová práce 2011 SOUHRN

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239 Obsah Úvod... 3 Vymezení tématu výchova v přírodě a mládežnické organizace skautského typu, jejich úloha a postavení ve společnosti... 6 Prameny a literatura... 16 Myšlenkové a společenské předpoklady

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938 (Českobratrský evangelický východní sbor v Plzni, Karel Machotka, Karel Kindl, Bohumír Kozák, Jan Gillar a Jaroslav Fišer) Jakub Šlouf (Publikováno ve sborníku

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

Kurýr, nebo převaděč?

Kurýr, nebo převaděč? Kurýr, nebo převaděč? Příběh Josefa Randáka, jednoho ze zapomenutých účastníků protikomunistického odboje Libor Svoboda Symbolem protikomunistického odporu v prvních letech studené války byli převaděči

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 6/2013 REPORT Povodně zasáhly Česko Armáda České republiky zasahuje od prvního dne ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Armáda České republiky zasahuje od prvního dne Připravila: Jana Deckerová

Více