Termíny akcí v roce 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termíny akcí v roce 2001"

Transkript

1 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti Uzlaská regata - Ostrava viz samostatný leták Beskydská hebenovka, poádá TOM 1303 Maracaibo Tinec Festival Haryho Mouky Ostrava, poádá oddíl BVÚ Uzlování poslepu Orlová, poádá TOM Práata Country bál Stará Blá, poádá TOM Przkumník Seminá hlavních vedoucích tábor, poádá ústedí, KR a TOM Przkumník Regionální VVZ, poádá RADAMOK Zahájení 100 jarních km na antoryji, poádá TOM 1303 Maracaibo Tinec Turistický závod II. stupn Ostrava (klasifikaní a postupový) Rallye FICC mládeže Anglie a Skotsko, poádá KR roník Otvírání studánek poádá TOM 1310 pro dti do 10 let Turistický závod II. stupn Orlová (klasifikaní) Turistický závod II. stupn Frýdek Místek (klasifikaní a postupový) Zahájení akce EURORANDO Bumbálka, poádá KT Školení hlavních vedoucích tábor (pro zaáteníky) poádá ústedí BAMBIRIÁDA v Ostrav, poádá RADAMOK roník Putování Frýdkem Místkem, poádá TOM Noní výplaz na Lysou horu, poádá TOM 1310 Divoáci sraz TOM Klubu slovenských turist ve Staré Turé u Trenína Letní sraz TOM Vianov, Hostýnské vrchy, poádá Zlínská KR A-TOM Podzim Závod v rogainingu, poádá RADAMOK Zájezd na zakonení akce EURORANDO do Štrasburku, poádá ústedí Podzimní sraz v Podzámí, poádá TOM 9914 BVÚ Ostrava Orlovská stezka Školení vedoucích oddíl TOM, poádá KR (na pání mnoha vedoucích) Celostátní CVVZ v Olomouci Rádcovský kurz a Maratón her poádá KR a TOM 9914 BVÚ Ostrava Slezský Tomík 1

2 Založen RADAMOK V sobotu byla založena Rada dtí a mládeže Ostravského kraje, zkrácen RADAMOK. Je to organizace, zastešující všechny dtské a mládežnické spolky, psobící na území nového Ostravského kraje. Nikoli ve smyslu jednotné dtské organizace, ale jako spolená protiváha a partner krajskému zastupitelstvu a krajskému úadu. Za dva, ti roky má pejít financování dtských spolk na kraje a u toho musíme též být. Se zástupci ostatních velkých dtských sdružení jednáme už dlouho a všichni jsme se shodli na založení takové krajské stechy. Hlas Asociace TOM nezapadl, Mojmír Nováek se stal pedsedou RADAMOK a Rosa Kašovský je v revizní komisi. V RADAMOK je nyní 12 sdružení, která mají spolen len. Krom nás je zde Liga lesní moudrosti, Pionýr, Duha, TU, klub Pathfinder, sdružení Royal Rangers, Asociace debatních klub, Asociace technických sport, Werichovci, Samostatný dtský oddíl Brontosaui a YMCA. RADAMOK zaal vyvíjet též aktivity smrem ke sdružením dtí a mládeže. Hlavní akcí roku 2001 bude první ostravská BAMBIRIÁDA, což je pedstavení innosti dtských sdružení (tedy i Asociace TOM) a jiných aktivit pro volný as dtí a mládeže na erné louce a Hornickém muzeu kvtna Dále bude RADAMOK poádat Regionální VVZ setkání vedoucích a výmna zkušeností v rámci všech dtských sdružení v kraji. Termín je pedbžn stanoven na Na podzim (pravdpodobn 8. 9.) by ml být uspoádán závod v rogainingu, což je nový sport, patící mezi tzv. horské sporty. V podstat je to velký orienák (na území 10 x 15 km) pro 2 5 lenné hlídky. Zimní turnaj tábornické všestrannosti ZTTV * Karviná * Propozice 32. roníku ZTTV je uren všem zájemcm o soutžení v teoretických znalostech i praktických dovednostech ped nastávající turistickou sezónou. V níže uvedených disciplínách si oví své schopnosti, související s cestováním, sportem i zábavou Vyhlašovatel: Dm dtí a mládeže Juventus Karviná Poadatel: DDM Juventus, TOM Svišti Havíov, TOM 2604 Práata Orlová - Lutyn Datum konání: Sobota 20. ledna Místo konání: DDM Juventus, ul. U Bažantnice 1794, Karviná Nové Msto. Kategorie: ZTTV je uren pro tylenná družstva chlapecká, díví i smíšená. Mladší žactvo: roníky Starší žactvo: roníky Dorost: roníky (v den turnaje nesmí pesáhnout 18 let) Pihlášky: Není nutno zasílat pedem. Startovné: 10,- K na družstvo. Náklady: Startující družstva se zúastní ZTTV na vlastní náklady. Prezentace: mladší žactvo starší žactvo a dorost Technická ustanovení: a/ Soutžní okruhy jsou v rozsahu osnov ZŠ. b/ Družstva se pi prezentaci vykazují soupiskou (vyplní na míst). c/ Družstvo plní nkteré disciplíny spolen, jiné plní jednotlivci samostatn(lenové družstva se sami dohodnou na rozdlení). Slezský Tomík 2

3 d/ Poadatel si vyhrazuje právo upesnit pravidla ped zahájením turnaje podle situace. e) Je nutné pezutí do tlocviny (nikoli pantofle). Bodování a hodnocení: V každé disciplín se uruje poadí. Boduje se prvních 9 míst (10, 9, 8, 7, 6,... bod). Pi celkové rovnosti bod rozhoduje více prvních, druhých,... míst. Družstva na 1. až 3. míst v každé kategorii obdrží diplom a vcnou cenu. Vítzné družstvo v každé kategorii obdrží putovní pohár. Doprava na místo konání: Cílová zastávka pro SAD: Karviná házenkáská hala. Cílová zastávka pro D: Karviná hl. n., dále pak MHD. 2 nebo pšky. Bližší informace: DDM Juventus Jan Firla, tel. 069 / Jií Vilhelm, tel. 069 / Hlavní poadatelé: editel závodu Bronislav Drobny hlavní rozhodí Jií Vilhelm Disciplína poet len Disciplíny ZTTV Mladší žáci Rozsah znalostí Stelba 1 3 nástelné + 10 ran ze vzduchové pušky Slavia 631 Starší žáci, dorost Stolní tenis 1 Systém turnaje bude uren podle potu úastník (na 2 porážky, zkrácené sety) Dáma 1 Systém turnaje bude uren podle potu úastník (na 2 porážky, zkrácené sety) Šipky 1 Souet 10 hod na elektronický ter Deviny 1 Buk lesní, dub letní, habr obecný, bíza bradavinatá, rže šípková, hloh obecný, trnovník akát, jírovec maal, smrk ztepilý, líska obecná, modín opadavý, borovice lesní, jedle blokorá, šeík obecný, lípa srditá, topol erný Slepá mapa 1 Do slepé mapy Beskyd doplnit názvy význaných vrchol: Lysá hora, Radhoš, Velký Javorník, Travný, Javorový, antoryje, Gírová, Ropice, Ostrý, Smrk, Slaví, Velký Polom, Malý Polom, Knhyn, Velký Stožek. Stopy 1 Koka, k, pes, koza, husa, liška, králík, kráva, sova, áp, vrána, ovce, Dopravní výchova 1 ešení jednoduché kižovatky, dopravní znaky Topografie 4 Orientace mapy podle buzoly, turistické a topograf. znaky Jelen, muflon, kamzík, vlk, bažant, prase divoké, kuna, zajíc, veverka, tetev, koroptev, medvd, vydra, jezevec, havran, ešení složitjší kižovatky, dopravní znaky Urení azimutu mezi dvma body v map, turist. a topogr. znaky Morseovka 4 Peklad souvislého psaného textu, možnost použití pomcek. Uzlování 4 Družstvo váže štafetovým zpsobem tyto uzly: lodní, ambulanní, škotový, zkracovaka, rybáský a draí. Každý len družstva musí uvázat minimáln jeden a maximáln 2 uzly. Jízdní ád 4 Vlakové spojení bez pestupu Vlakové spojení s jedním pestupem Kimova hra 4 5 koleek a 5 kížk umístit ve 25 polích 7 koleek a 7 kížk umístit ve 25 polích lenové družstev mají možnost seznámit se s danou disciplínou i použitým materiálem ped vlastním plnním na stanovišti. Slezský Tomík 3

4 Uzlování poslepu * Orlová * O cenu msta Orlové 2001 Propozice 2. roníku Co to je? soutž v uzlování se zavázanýma oima Poadatel: TOM 2604 Práata Kde? v tlocvin ZŠ Mládí (u Centrumu) v Orlové - Lutyni Kdy? v sobotu 10. bezna 2001 Prezentace: od 8.30 do 9.00 pro všechny kategorie Startovné : 5,- K Co s sebou? pezutí do tlocviny a hbité prsty Co se bude vázat? 6 základních uzl (lodní smyka kolem klu, ambulanní, škotová a rybáská spojka, zkracovaka oví nožka, draí kolem pasu) ím se bude vázat? tymi vázakami o prmru 5 mm, délky 2 m, které jsou položeny za sebou v podélném smru. Je povoleno použití vlastních vázaek odpovídajících rozmr. Kdo soutží? chlapci a dvata v tchto kategoriích (bez rozdílu pohlaví ) Nejmladší nar a mladší Mladší Starší Dorost V pípad protestu je soutžící povinen prokázat svj roník libovolným prkazem s fotografií. Soutžící dti musí doprovázet dosplá osoba, odpovídající za jejich bezpenost a káze po celou dobu soutže. Jak se bude vázat? Soutžící si pipraví vázaky a postaví se u klu. Ped startem mu bude pes oi petažena páska (elenka). Po signálu zane vázat lodní smyku okolo klu, pak následují v libovolném poadí ambulanní, škotová, rybáská spojka a zkracovaka. Vázání ukoní draí smykou okolo pasu a zvedne ob ruce, což bude signál pro rozhoího k zastavení stopek. Jednotlivé uzly nesmí být vzájemn propleteny a nesmí mít zámek. Rybáská spojka musí být utažena tak, aby se oba uzlíky dotýkaly. Draí smyka nesmí být pohyblivá. Všechny uzly musí být utaženy tak, aby nedošlo k samovolnému rozvázání. Za každý špatn uvázaný i chybjící uzel bude k výslednému asu pitena 1 minuta. Hodnocení: soutžící na míst v každé kategorii a vítz superfinále budou odmnni diplomem a vcnou cenou, kterou vnuje msto Orlová. Kontaktní adresa pro pípadné dotazy: Jií Vilhelm, Masarykova 916, Orlová - Lutyn tel. 069 / (veer) Jii Vilhelm v.r. Eva Vilhelmová v.r. editel soutže hlavní rozhodí Festival Haryho Mouky * roník Tábornický oddíl BVÚ poádá ve své klubovn v Ostrav Pívoze divadelní a hudební pehlídku oddíl Festival Haryho Mouky. Více podrobností bude na oddílové stránce nebo k doptání u vedoucího oddílu Petra Miky, tel / , Slezský Tomík 4

5 Beskydská hebenovka * Rada mládeže oblasti Beskydy poádá pochod a lyžaskou jízdu Beskydská hebenovka. Jsou dv doporuené trasy: a) Vlakem do Tince, autobusem do Oldichovic, na Javorový lanovkou a pak po svých na Prašivou nebo na Morávku. b) Z Tince do Tyry autobusem na konenou, 6 km pšky na Javorový a dále stejn. Diplomy se budou vydávat na Javorovém od 10 do 12 hodin. Akci zajišuje TOM 1303 Maracaibo Tinec místopedseda KR Asociace TOM, Mirek Honzák, Adresa: Slezská 781/7, Tinec VI., tel. 0659/ , , Country bál * TOMy Przkumník poádají od 19. hod. COUNTRY BÁL v Kulturním dom ve Staré Blé (u kostela). Hraje Kulhavá kobyla. Seminá hlavních vedoucích tábor * Asociace TOM poádá v roce 2001 semináe hlavních vedoucích tábor podle pokyn Ministerstva školství mládeže a tlovýchovy pro poskytování dotací na tábory. Dotován mže být jen ten tábor, jehož hlavní vedoucí má pedagogické vzdlání nebo byl vyškolen svým sdružením. Je nám proti srsti trápit zkušené vedoucí tábor na tídenním školení, protože to už všechno vdí. Je teba ale dostát ministerskému pedpisu a tak A-TOM poádá tyi semináe hlavních vedoucích tábor, piemž staí se zúastnit jen jednoho z nich. Na seminái se dozvíte novinky v zákonech, nové hry, sejdete se s páteli. Nejdležitjší ástí semináe budou písemné testy, po jejichž splnní získáte osvdení o absolvování školení. Pro zaáteníky, kteí se potebují vše dovdt a pro ty, kteí v testech neuspli, bude uspoádáno tídenní školení hlavních vedoucích tábor ( ). V Ostrav se bude seminá konat 17. bezna 2001 od 9 do 15 hodin v klubovn TOM Przkumník jih v Ostrav Hrabvce, Stadická 13. Je to malý domek mezi paneláky. Píjezd: tramvají. 1, 3, 10, 14 a 19 na zastávku Hrabvka kostel a pak pšky smrem na Geologický przkum nebo autobusem. 35 a 39 na zast. Benzina. Rallye FICC 2001 Anglie * Jako již každoron na velikonoce, bude i letos evropská Rallye FICC mladých, která se tentokrát koná v anglickém mst YORK (350 k na sever od Londýna).Z Ostravy vypravujeme autobusový zájezd, bhem kterého nejen navštívíme Rallye FICC, ale procestujeme Skotsko (Edinburg a jezero Loch Ness), Anglii (pvabný kraj Lake District, okolí Yorku, Liverpool, Stonehenge) a samozejm Londýn. Zájezd bude od 10. do 22. dubna 2001 (pt dn ze školy, sedm dn z dovolené), cena K pro studenty a K pro pracující. V cen je doprava, ubytování, strava, pojištní. Sraz je uren pro mládež let, ale mohou jet i starší jako vedoucí. Pokud máte zájem, pihlaste se M. Novákovi co nejdíve. Slezský Tomík 5

6 EURORANDO 2001 EURORANDO je v roce 2001 hlavní akce KT. Souasn je to dosud nejvtší akce evropské turistiky hvzdicový pochod po deseti evropských dálkových pších trasách s cílem ve francouzském Štrasburku na konci záí. Nejdelší trasy ze Skandinávie a Pyrenejského poloostrova už vyrazily a nyní pezimují. Pes naše území vedou ti úseky: E3, E8 a E10. Trasa E3 prochází severní Moravou a pi pedávání štafety ze Slovenska bude slavnostn zahájena eská ást Euroranda 28. dubna 2001 na Bumbálce. Všechny oddíly zveme na Bumbálku i na kteroukoli další etapu. Pehled tras na severní Morav: Mapa p. Datum den Etapa km Zajišuje KT So Bumbálka Pustevny 21 ing. Betislav Hrbáek, Vratimovská 260, Horní Datyn, Ne Pustevny Hodslavice 30 Alois Toman, Nové Domky 298, Mokov, , tel. 0656/ Po Hodslavice Suchdol n.o. 17 Ing. Václav Genserek, Podbradova 14, Nový Jiín, , tel. 0656/ Út Suchdol n.o. Fulnek 10 František Dvouletý, Sjednocení 626, Studénka, , tel. 0655/ St Fulnek Hradec n. Mor. 24 Jií eháek, Radotínská 380, Bílovec, , tel. 0655/ t Hradec n. Mor. Podhradí 17 Ing. Vilém Bretz, Pod Hanuší 448, Hradec n. Mor., , tel. 0653/ Pá Podhradí Kružberk 13 Ing. Jar. Matula, J. Matuška 29, Ostrava Dubina, , tel. 069/ So Kružberk Dtichov n. B. 34 Vladimír Bednaík, Liptovská 12, Opava, , tel. 0653/ Ne Dtichov Rýmaov 24 Ludmila Horáková, Nerudova 350, Bidliná, Po Rýmaov Ovárna 24 Evžen Dvorský, J. Sedláka 26, Rýmaov, , tel. 0647/ Út Ovárna ervenoh. sedlo 13 Ing. Jana Rousová, Rooseveltova 55, Krnov, , tel. 0653/ St ervenoh. sedlo Ramzová 14 Ing. Zdenk Grygárek, Krameriova 440, Jeseník, t Ramzová Staré Msto 15 Zdeka Daková, Sládkova 64, Šumperk, , tel. 0649/ Pá Staré Msto Horní Morava 24 Libuše Tauchmanová, Severovýchod 4, Zábeh, , tel. 0648/ So Horní Morava Dolní Lipka 15 Libuše Tauchmanová 53 Na zahájení tras bude zajišována doprava autobusem, od konce tras rovnž. Je možno absolvovat jen ást trasy a ást se svézt autobusem. Rovnž bude zajišován pevoz zavazadel. Pi vícedenní úasti bude zajišováno levné ubytování (v tlocvinách, ve školách, apod.). Za každou absolvovanou trasu dostanou úastníci diplomy, bude možno si koupit odznaky, turistické známky, samolepky, apod. Výhodné bude využití kvtnových dn ke tydenním jarním puákm. Úastníci eských etap se budou moci pihlásit na autobusový zájezd do Nmecka a Francie na zakonení akce EURORANDO ve Štrasburku. Asociace TOM bude vysílat jeden autobus s turistickým programem. Ubytování bude levné, doprava siln dotovaná, strava vlastní. Slezský Tomík 6

7 Pomoc znakam KT Znakai KT žádají nás, Tomíky o pomoc. Dokonce na to uzavela Asociace TOM s Radou znaení KT smlouvu. Podle ní se mžeme zapojit do tchto aktivit: 1. Zjišování závad ve znaení (narušené znaení, nedostatené vyznakování nkterých ástí tras, zniené nebo poškozené smrovky, smrovníky, vývsní mapy, apod.). Toto mžeme dlat pi jakékoli jiné innosti v pírod všímat si závad na znaení a po návratu dom o tom podat zprávu vedoucímu znakaského obvodu (pro severní Moravu), kterým je u nás pan René Šembera, Bezruovo nám. 2, Opava, Ke hlášení závad existuje formulá, který je pílohou tohoto Slezského Tomíka. 2. Zabezpeování schdnosti znaených cest, zejména odstranní porostu bránícího ve volném prchodu nebo snižujícího dobrou viditelnost znaek i smrovek, pípadn provedení drobných úprav komunikace (chodník) po nichž znaená trasa vede. Pokud nemáme na odstranní tchto závad as, opt je nahlásíme vedoucímu znakaského obvodu. 3. Kontrolu správnosti zákres (prbhu) znaených cest v turistických mapách KT. Pipomínky k zákresm se zakreslí do kopie ásti píslušné mapy a zašlou se na adresy, uvedené v úvodu textové ásti na zadní stran mapy. 4. Spolupráce pi osazování a údržb znakaských objekt (smrovník, stojan na mapy, apod.) a pi vlastním znaení. Toto je innost pro menší skupinky spíše dorostu a mže se vykonávat jen ve spolupráci se znakai a za jejich úasti. Vyškolení vlastních znaka z ad len oddíl TOM je velký úkol pro oddíly s mnoha instruktory, pro které se to mže stát náplní innosti v oddíle. Pi stárnutí našeho stávajícího znakaského sboru to brzy bude velmi akutní. Slovenský letní sraz TOM Stará Turá * Klub slovenských turist nás zve na 32. letní sraz TOM (a 48. sraz slovenských turist), který se bude konat Táboit se bude v kempu u Staré Turé poblíž Trenína. Slovenské letní srazy navštvujeme už nkolik let a tradin mají poadatelé pipraveny trasy pro oddíly TOM na celý týden v. zajištní dopravy a další program. Srazový poplatek bude asi 200 Sk (zahrnuje poplatky za táboení a propaganí materiály), doprava na trasy se platí, je možno si objednat stravování (snídan a veee) - loni za 90 Sk na den. V okolí srazu jsou krásná místa Malé a Bílé Karpaty, Strážovské vrchy, Povážský Inovec, hrady achtice, Trenín a další, památník v Brezové pod Bradlom, atd. Z Ostravy chceme vypravit na sraz autobus s dotovanou dopravou (studentm a žákm 50 % ceny), je možno se rovnž na nj pihlásit. eská úast se zajišuje centráln, pedbžnou pihlášku zašlete M. Novákovi. Slezský Tomík 7

8 Hlášenka závad na turistické znaené trase Hlášení podává: TOM vedoucí: Adresa: telefon: Dne jsme zjistili na trase barvy vedoucí z do tyto závady (podrobn popište a lokalizujte): Závady je teba odstranit * ihned * pi nejbližší obnov (nehodící se škrtni) Datum vyplnní: Podpis: Zašlete na adresu vedoucího znakaského obvodu severní Morava: René Šembera, Bezruovo nám. 2, Opava Oddíl Adresa Pedbžná pihláška oddílu na Sraz TOM KST ve Staré Turé Vedoucí PS Telefon Poet zájemc Máme zájem o: autobusový zájezd vlastní dopravu Podpis vedoucího: Zašlete na adresu: Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh Vydáno v lednu 2001 v potu 100 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže KT v oblasti Slezsko a Beskydy a Asociace TOM R v okresech Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jiín, Opava a Ostrava. Vydala Ostravská krajská rada Asociace TOM, pedseda ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. 069 / (dom), 069 / (zam - fa Digis) (mobil), Slezský Tomík 8

9 Slezský Tomík 9

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2013 KČT Karlovarský kraj Slevapro skupinu Výhodné jízdné Na značky vlakem se skupinovou slevou ZAČÁTEK TRASY KČT POKLADNA ČD 2012 ČD Každý pořádný výlet s přáteli začíná nákupem

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více