Termíny akcí v roce 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termíny akcí v roce 2001"

Transkript

1 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti Uzlaská regata - Ostrava viz samostatný leták Beskydská hebenovka, poádá TOM 1303 Maracaibo Tinec Festival Haryho Mouky Ostrava, poádá oddíl BVÚ Uzlování poslepu Orlová, poádá TOM Práata Country bál Stará Blá, poádá TOM Przkumník Seminá hlavních vedoucích tábor, poádá ústedí, KR a TOM Przkumník Regionální VVZ, poádá RADAMOK Zahájení 100 jarních km na antoryji, poádá TOM 1303 Maracaibo Tinec Turistický závod II. stupn Ostrava (klasifikaní a postupový) Rallye FICC mládeže Anglie a Skotsko, poádá KR roník Otvírání studánek poádá TOM 1310 pro dti do 10 let Turistický závod II. stupn Orlová (klasifikaní) Turistický závod II. stupn Frýdek Místek (klasifikaní a postupový) Zahájení akce EURORANDO Bumbálka, poádá KT Školení hlavních vedoucích tábor (pro zaáteníky) poádá ústedí BAMBIRIÁDA v Ostrav, poádá RADAMOK roník Putování Frýdkem Místkem, poádá TOM Noní výplaz na Lysou horu, poádá TOM 1310 Divoáci sraz TOM Klubu slovenských turist ve Staré Turé u Trenína Letní sraz TOM Vianov, Hostýnské vrchy, poádá Zlínská KR A-TOM Podzim Závod v rogainingu, poádá RADAMOK Zájezd na zakonení akce EURORANDO do Štrasburku, poádá ústedí Podzimní sraz v Podzámí, poádá TOM 9914 BVÚ Ostrava Orlovská stezka Školení vedoucích oddíl TOM, poádá KR (na pání mnoha vedoucích) Celostátní CVVZ v Olomouci Rádcovský kurz a Maratón her poádá KR a TOM 9914 BVÚ Ostrava Slezský Tomík 1

2 Založen RADAMOK V sobotu byla založena Rada dtí a mládeže Ostravského kraje, zkrácen RADAMOK. Je to organizace, zastešující všechny dtské a mládežnické spolky, psobící na území nového Ostravského kraje. Nikoli ve smyslu jednotné dtské organizace, ale jako spolená protiváha a partner krajskému zastupitelstvu a krajskému úadu. Za dva, ti roky má pejít financování dtských spolk na kraje a u toho musíme též být. Se zástupci ostatních velkých dtských sdružení jednáme už dlouho a všichni jsme se shodli na založení takové krajské stechy. Hlas Asociace TOM nezapadl, Mojmír Nováek se stal pedsedou RADAMOK a Rosa Kašovský je v revizní komisi. V RADAMOK je nyní 12 sdružení, která mají spolen len. Krom nás je zde Liga lesní moudrosti, Pionýr, Duha, TU, klub Pathfinder, sdružení Royal Rangers, Asociace debatních klub, Asociace technických sport, Werichovci, Samostatný dtský oddíl Brontosaui a YMCA. RADAMOK zaal vyvíjet též aktivity smrem ke sdružením dtí a mládeže. Hlavní akcí roku 2001 bude první ostravská BAMBIRIÁDA, což je pedstavení innosti dtských sdružení (tedy i Asociace TOM) a jiných aktivit pro volný as dtí a mládeže na erné louce a Hornickém muzeu kvtna Dále bude RADAMOK poádat Regionální VVZ setkání vedoucích a výmna zkušeností v rámci všech dtských sdružení v kraji. Termín je pedbžn stanoven na Na podzim (pravdpodobn 8. 9.) by ml být uspoádán závod v rogainingu, což je nový sport, patící mezi tzv. horské sporty. V podstat je to velký orienák (na území 10 x 15 km) pro 2 5 lenné hlídky. Zimní turnaj tábornické všestrannosti ZTTV * Karviná * Propozice 32. roníku ZTTV je uren všem zájemcm o soutžení v teoretických znalostech i praktických dovednostech ped nastávající turistickou sezónou. V níže uvedených disciplínách si oví své schopnosti, související s cestováním, sportem i zábavou Vyhlašovatel: Dm dtí a mládeže Juventus Karviná Poadatel: DDM Juventus, TOM Svišti Havíov, TOM 2604 Práata Orlová - Lutyn Datum konání: Sobota 20. ledna Místo konání: DDM Juventus, ul. U Bažantnice 1794, Karviná Nové Msto. Kategorie: ZTTV je uren pro tylenná družstva chlapecká, díví i smíšená. Mladší žactvo: roníky Starší žactvo: roníky Dorost: roníky (v den turnaje nesmí pesáhnout 18 let) Pihlášky: Není nutno zasílat pedem. Startovné: 10,- K na družstvo. Náklady: Startující družstva se zúastní ZTTV na vlastní náklady. Prezentace: mladší žactvo starší žactvo a dorost Technická ustanovení: a/ Soutžní okruhy jsou v rozsahu osnov ZŠ. b/ Družstva se pi prezentaci vykazují soupiskou (vyplní na míst). c/ Družstvo plní nkteré disciplíny spolen, jiné plní jednotlivci samostatn(lenové družstva se sami dohodnou na rozdlení). Slezský Tomík 2

3 d/ Poadatel si vyhrazuje právo upesnit pravidla ped zahájením turnaje podle situace. e) Je nutné pezutí do tlocviny (nikoli pantofle). Bodování a hodnocení: V každé disciplín se uruje poadí. Boduje se prvních 9 míst (10, 9, 8, 7, 6,... bod). Pi celkové rovnosti bod rozhoduje více prvních, druhých,... míst. Družstva na 1. až 3. míst v každé kategorii obdrží diplom a vcnou cenu. Vítzné družstvo v každé kategorii obdrží putovní pohár. Doprava na místo konání: Cílová zastávka pro SAD: Karviná házenkáská hala. Cílová zastávka pro D: Karviná hl. n., dále pak MHD. 2 nebo pšky. Bližší informace: DDM Juventus Jan Firla, tel. 069 / Jií Vilhelm, tel. 069 / Hlavní poadatelé: editel závodu Bronislav Drobny hlavní rozhodí Jií Vilhelm Disciplína poet len Disciplíny ZTTV Mladší žáci Rozsah znalostí Stelba 1 3 nástelné + 10 ran ze vzduchové pušky Slavia 631 Starší žáci, dorost Stolní tenis 1 Systém turnaje bude uren podle potu úastník (na 2 porážky, zkrácené sety) Dáma 1 Systém turnaje bude uren podle potu úastník (na 2 porážky, zkrácené sety) Šipky 1 Souet 10 hod na elektronický ter Deviny 1 Buk lesní, dub letní, habr obecný, bíza bradavinatá, rže šípková, hloh obecný, trnovník akát, jírovec maal, smrk ztepilý, líska obecná, modín opadavý, borovice lesní, jedle blokorá, šeík obecný, lípa srditá, topol erný Slepá mapa 1 Do slepé mapy Beskyd doplnit názvy význaných vrchol: Lysá hora, Radhoš, Velký Javorník, Travný, Javorový, antoryje, Gírová, Ropice, Ostrý, Smrk, Slaví, Velký Polom, Malý Polom, Knhyn, Velký Stožek. Stopy 1 Koka, k, pes, koza, husa, liška, králík, kráva, sova, áp, vrána, ovce, Dopravní výchova 1 ešení jednoduché kižovatky, dopravní znaky Topografie 4 Orientace mapy podle buzoly, turistické a topograf. znaky Jelen, muflon, kamzík, vlk, bažant, prase divoké, kuna, zajíc, veverka, tetev, koroptev, medvd, vydra, jezevec, havran, ešení složitjší kižovatky, dopravní znaky Urení azimutu mezi dvma body v map, turist. a topogr. znaky Morseovka 4 Peklad souvislého psaného textu, možnost použití pomcek. Uzlování 4 Družstvo váže štafetovým zpsobem tyto uzly: lodní, ambulanní, škotový, zkracovaka, rybáský a draí. Každý len družstva musí uvázat minimáln jeden a maximáln 2 uzly. Jízdní ád 4 Vlakové spojení bez pestupu Vlakové spojení s jedním pestupem Kimova hra 4 5 koleek a 5 kížk umístit ve 25 polích 7 koleek a 7 kížk umístit ve 25 polích lenové družstev mají možnost seznámit se s danou disciplínou i použitým materiálem ped vlastním plnním na stanovišti. Slezský Tomík 3

4 Uzlování poslepu * Orlová * O cenu msta Orlové 2001 Propozice 2. roníku Co to je? soutž v uzlování se zavázanýma oima Poadatel: TOM 2604 Práata Kde? v tlocvin ZŠ Mládí (u Centrumu) v Orlové - Lutyni Kdy? v sobotu 10. bezna 2001 Prezentace: od 8.30 do 9.00 pro všechny kategorie Startovné : 5,- K Co s sebou? pezutí do tlocviny a hbité prsty Co se bude vázat? 6 základních uzl (lodní smyka kolem klu, ambulanní, škotová a rybáská spojka, zkracovaka oví nožka, draí kolem pasu) ím se bude vázat? tymi vázakami o prmru 5 mm, délky 2 m, které jsou položeny za sebou v podélném smru. Je povoleno použití vlastních vázaek odpovídajících rozmr. Kdo soutží? chlapci a dvata v tchto kategoriích (bez rozdílu pohlaví ) Nejmladší nar a mladší Mladší Starší Dorost V pípad protestu je soutžící povinen prokázat svj roník libovolným prkazem s fotografií. Soutžící dti musí doprovázet dosplá osoba, odpovídající za jejich bezpenost a káze po celou dobu soutže. Jak se bude vázat? Soutžící si pipraví vázaky a postaví se u klu. Ped startem mu bude pes oi petažena páska (elenka). Po signálu zane vázat lodní smyku okolo klu, pak následují v libovolném poadí ambulanní, škotová, rybáská spojka a zkracovaka. Vázání ukoní draí smykou okolo pasu a zvedne ob ruce, což bude signál pro rozhoího k zastavení stopek. Jednotlivé uzly nesmí být vzájemn propleteny a nesmí mít zámek. Rybáská spojka musí být utažena tak, aby se oba uzlíky dotýkaly. Draí smyka nesmí být pohyblivá. Všechny uzly musí být utaženy tak, aby nedošlo k samovolnému rozvázání. Za každý špatn uvázaný i chybjící uzel bude k výslednému asu pitena 1 minuta. Hodnocení: soutžící na míst v každé kategorii a vítz superfinále budou odmnni diplomem a vcnou cenou, kterou vnuje msto Orlová. Kontaktní adresa pro pípadné dotazy: Jií Vilhelm, Masarykova 916, Orlová - Lutyn tel. 069 / (veer) Jii Vilhelm v.r. Eva Vilhelmová v.r. editel soutže hlavní rozhodí Festival Haryho Mouky * roník Tábornický oddíl BVÚ poádá ve své klubovn v Ostrav Pívoze divadelní a hudební pehlídku oddíl Festival Haryho Mouky. Více podrobností bude na oddílové stránce nebo k doptání u vedoucího oddílu Petra Miky, tel / , Slezský Tomík 4

5 Beskydská hebenovka * Rada mládeže oblasti Beskydy poádá pochod a lyžaskou jízdu Beskydská hebenovka. Jsou dv doporuené trasy: a) Vlakem do Tince, autobusem do Oldichovic, na Javorový lanovkou a pak po svých na Prašivou nebo na Morávku. b) Z Tince do Tyry autobusem na konenou, 6 km pšky na Javorový a dále stejn. Diplomy se budou vydávat na Javorovém od 10 do 12 hodin. Akci zajišuje TOM 1303 Maracaibo Tinec místopedseda KR Asociace TOM, Mirek Honzák, Adresa: Slezská 781/7, Tinec VI., tel. 0659/ , , Country bál * TOMy Przkumník poádají od 19. hod. COUNTRY BÁL v Kulturním dom ve Staré Blé (u kostela). Hraje Kulhavá kobyla. Seminá hlavních vedoucích tábor * Asociace TOM poádá v roce 2001 semináe hlavních vedoucích tábor podle pokyn Ministerstva školství mládeže a tlovýchovy pro poskytování dotací na tábory. Dotován mže být jen ten tábor, jehož hlavní vedoucí má pedagogické vzdlání nebo byl vyškolen svým sdružením. Je nám proti srsti trápit zkušené vedoucí tábor na tídenním školení, protože to už všechno vdí. Je teba ale dostát ministerskému pedpisu a tak A-TOM poádá tyi semináe hlavních vedoucích tábor, piemž staí se zúastnit jen jednoho z nich. Na seminái se dozvíte novinky v zákonech, nové hry, sejdete se s páteli. Nejdležitjší ástí semináe budou písemné testy, po jejichž splnní získáte osvdení o absolvování školení. Pro zaáteníky, kteí se potebují vše dovdt a pro ty, kteí v testech neuspli, bude uspoádáno tídenní školení hlavních vedoucích tábor ( ). V Ostrav se bude seminá konat 17. bezna 2001 od 9 do 15 hodin v klubovn TOM Przkumník jih v Ostrav Hrabvce, Stadická 13. Je to malý domek mezi paneláky. Píjezd: tramvají. 1, 3, 10, 14 a 19 na zastávku Hrabvka kostel a pak pšky smrem na Geologický przkum nebo autobusem. 35 a 39 na zast. Benzina. Rallye FICC 2001 Anglie * Jako již každoron na velikonoce, bude i letos evropská Rallye FICC mladých, která se tentokrát koná v anglickém mst YORK (350 k na sever od Londýna).Z Ostravy vypravujeme autobusový zájezd, bhem kterého nejen navštívíme Rallye FICC, ale procestujeme Skotsko (Edinburg a jezero Loch Ness), Anglii (pvabný kraj Lake District, okolí Yorku, Liverpool, Stonehenge) a samozejm Londýn. Zájezd bude od 10. do 22. dubna 2001 (pt dn ze školy, sedm dn z dovolené), cena K pro studenty a K pro pracující. V cen je doprava, ubytování, strava, pojištní. Sraz je uren pro mládež let, ale mohou jet i starší jako vedoucí. Pokud máte zájem, pihlaste se M. Novákovi co nejdíve. Slezský Tomík 5

6 EURORANDO 2001 EURORANDO je v roce 2001 hlavní akce KT. Souasn je to dosud nejvtší akce evropské turistiky hvzdicový pochod po deseti evropských dálkových pších trasách s cílem ve francouzském Štrasburku na konci záí. Nejdelší trasy ze Skandinávie a Pyrenejského poloostrova už vyrazily a nyní pezimují. Pes naše území vedou ti úseky: E3, E8 a E10. Trasa E3 prochází severní Moravou a pi pedávání štafety ze Slovenska bude slavnostn zahájena eská ást Euroranda 28. dubna 2001 na Bumbálce. Všechny oddíly zveme na Bumbálku i na kteroukoli další etapu. Pehled tras na severní Morav: Mapa p. Datum den Etapa km Zajišuje KT So Bumbálka Pustevny 21 ing. Betislav Hrbáek, Vratimovská 260, Horní Datyn, Ne Pustevny Hodslavice 30 Alois Toman, Nové Domky 298, Mokov, , tel. 0656/ Po Hodslavice Suchdol n.o. 17 Ing. Václav Genserek, Podbradova 14, Nový Jiín, , tel. 0656/ Út Suchdol n.o. Fulnek 10 František Dvouletý, Sjednocení 626, Studénka, , tel. 0655/ St Fulnek Hradec n. Mor. 24 Jií eháek, Radotínská 380, Bílovec, , tel. 0655/ t Hradec n. Mor. Podhradí 17 Ing. Vilém Bretz, Pod Hanuší 448, Hradec n. Mor., , tel. 0653/ Pá Podhradí Kružberk 13 Ing. Jar. Matula, J. Matuška 29, Ostrava Dubina, , tel. 069/ So Kružberk Dtichov n. B. 34 Vladimír Bednaík, Liptovská 12, Opava, , tel. 0653/ Ne Dtichov Rýmaov 24 Ludmila Horáková, Nerudova 350, Bidliná, Po Rýmaov Ovárna 24 Evžen Dvorský, J. Sedláka 26, Rýmaov, , tel. 0647/ Út Ovárna ervenoh. sedlo 13 Ing. Jana Rousová, Rooseveltova 55, Krnov, , tel. 0653/ St ervenoh. sedlo Ramzová 14 Ing. Zdenk Grygárek, Krameriova 440, Jeseník, t Ramzová Staré Msto 15 Zdeka Daková, Sládkova 64, Šumperk, , tel. 0649/ Pá Staré Msto Horní Morava 24 Libuše Tauchmanová, Severovýchod 4, Zábeh, , tel. 0648/ So Horní Morava Dolní Lipka 15 Libuše Tauchmanová 53 Na zahájení tras bude zajišována doprava autobusem, od konce tras rovnž. Je možno absolvovat jen ást trasy a ást se svézt autobusem. Rovnž bude zajišován pevoz zavazadel. Pi vícedenní úasti bude zajišováno levné ubytování (v tlocvinách, ve školách, apod.). Za každou absolvovanou trasu dostanou úastníci diplomy, bude možno si koupit odznaky, turistické známky, samolepky, apod. Výhodné bude využití kvtnových dn ke tydenním jarním puákm. Úastníci eských etap se budou moci pihlásit na autobusový zájezd do Nmecka a Francie na zakonení akce EURORANDO ve Štrasburku. Asociace TOM bude vysílat jeden autobus s turistickým programem. Ubytování bude levné, doprava siln dotovaná, strava vlastní. Slezský Tomík 6

7 Pomoc znakam KT Znakai KT žádají nás, Tomíky o pomoc. Dokonce na to uzavela Asociace TOM s Radou znaení KT smlouvu. Podle ní se mžeme zapojit do tchto aktivit: 1. Zjišování závad ve znaení (narušené znaení, nedostatené vyznakování nkterých ástí tras, zniené nebo poškozené smrovky, smrovníky, vývsní mapy, apod.). Toto mžeme dlat pi jakékoli jiné innosti v pírod všímat si závad na znaení a po návratu dom o tom podat zprávu vedoucímu znakaského obvodu (pro severní Moravu), kterým je u nás pan René Šembera, Bezruovo nám. 2, Opava, Ke hlášení závad existuje formulá, který je pílohou tohoto Slezského Tomíka. 2. Zabezpeování schdnosti znaených cest, zejména odstranní porostu bránícího ve volném prchodu nebo snižujícího dobrou viditelnost znaek i smrovek, pípadn provedení drobných úprav komunikace (chodník) po nichž znaená trasa vede. Pokud nemáme na odstranní tchto závad as, opt je nahlásíme vedoucímu znakaského obvodu. 3. Kontrolu správnosti zákres (prbhu) znaených cest v turistických mapách KT. Pipomínky k zákresm se zakreslí do kopie ásti píslušné mapy a zašlou se na adresy, uvedené v úvodu textové ásti na zadní stran mapy. 4. Spolupráce pi osazování a údržb znakaských objekt (smrovník, stojan na mapy, apod.) a pi vlastním znaení. Toto je innost pro menší skupinky spíše dorostu a mže se vykonávat jen ve spolupráci se znakai a za jejich úasti. Vyškolení vlastních znaka z ad len oddíl TOM je velký úkol pro oddíly s mnoha instruktory, pro které se to mže stát náplní innosti v oddíle. Pi stárnutí našeho stávajícího znakaského sboru to brzy bude velmi akutní. Slovenský letní sraz TOM Stará Turá * Klub slovenských turist nás zve na 32. letní sraz TOM (a 48. sraz slovenských turist), který se bude konat Táboit se bude v kempu u Staré Turé poblíž Trenína. Slovenské letní srazy navštvujeme už nkolik let a tradin mají poadatelé pipraveny trasy pro oddíly TOM na celý týden v. zajištní dopravy a další program. Srazový poplatek bude asi 200 Sk (zahrnuje poplatky za táboení a propaganí materiály), doprava na trasy se platí, je možno si objednat stravování (snídan a veee) - loni za 90 Sk na den. V okolí srazu jsou krásná místa Malé a Bílé Karpaty, Strážovské vrchy, Povážský Inovec, hrady achtice, Trenín a další, památník v Brezové pod Bradlom, atd. Z Ostravy chceme vypravit na sraz autobus s dotovanou dopravou (studentm a žákm 50 % ceny), je možno se rovnž na nj pihlásit. eská úast se zajišuje centráln, pedbžnou pihlášku zašlete M. Novákovi. Slezský Tomík 7

8 Hlášenka závad na turistické znaené trase Hlášení podává: TOM vedoucí: Adresa: telefon: Dne jsme zjistili na trase barvy vedoucí z do tyto závady (podrobn popište a lokalizujte): Závady je teba odstranit * ihned * pi nejbližší obnov (nehodící se škrtni) Datum vyplnní: Podpis: Zašlete na adresu vedoucího znakaského obvodu severní Morava: René Šembera, Bezruovo nám. 2, Opava Oddíl Adresa Pedbžná pihláška oddílu na Sraz TOM KST ve Staré Turé Vedoucí PS Telefon Poet zájemc Máme zájem o: autobusový zájezd vlastní dopravu Podpis vedoucího: Zašlete na adresu: Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh Vydáno v lednu 2001 v potu 100 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže KT v oblasti Slezsko a Beskydy a Asociace TOM R v okresech Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jiín, Opava a Ostrava. Vydala Ostravská krajská rada Asociace TOM, pedseda ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. 069 / (dom), 069 / (zam - fa Digis) (mobil), Slezský Tomík 8

9 Slezský Tomík 9

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí 1998 17. 1. 1998 Zimní sraz - Ostravice 7. 2. 1998 Uzlaská regata - Ostrava 14. 2. 1998 ZTTV Orlová - Zimní turnaj

Více

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001 SLEZSKÝ 29 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Ostravského kraje Termíny turistických závod 2001 Turistické závody: 31. 3. 2001 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Ostrava (oblast Slezsko) 15.

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006 SLEZSKÝ 44 Leden 2006 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2006 1. 1. 2006 Novoroní tylístek, 9 pochod akce KT 6. 8. 1. 2006 Novoroní hraní, Karviná (DDM Juventus

Více

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000 1. Stav Rady mládeže V roce 2000 pracovala Rada mládeže v první polovin roku ješt v zabhnutém tempu pravidelných akcí pro mládež a msíních schzek samotné rady mládeže. V RM jsou dva lenové VV - ing. Mojmír

Více

Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko. v roce 2001 a plán práce na rok 2002

Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko. v roce 2001 a plán práce na rok 2002 Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko 1. Stav Rady mládeže v roce 2001 a plán práce na rok 2002 Od roku 2000 pracuje v Moravskoslezském kraji aktivn Ostravská krajská rada Asociace

Více

Termíny akcí v roce 2003

Termíny akcí v roce 2003 SLEZSKÝ 35 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2003 11. 1. 2003 KR ATOM : 35. Zimní sraz na Ostravici 12. 1. 2003 KR ATOM: Plánovací návštva nové chalupy

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 38 Leden 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 10. 1. 2004 36. Zimní sraz, Ostravice 16. 18. 1. 2004 Snm Asociace TOM v Ostrav 22. 25. 1.

Více

SLEZSKÝ 17. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Turistické závody 1997. Seminá rozhodích a poadatel TZ 21. - 23. 3.

SLEZSKÝ 17. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Turistické závody 1997. Seminá rozhodích a poadatel TZ 21. - 23. 3. SLEZSKÝ 17 Bezen 1997 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Turistické závody 1997 Termíny: 21. - 23. 3. Seminá k Turistickým závodm v oblasti Slezsko 22. 3. TZ 3. stupn v Orlové

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, pedseda KR erven 2006 Výroní zpráva Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM

Více

Termíny dalších akcí v roce 2002

Termíny dalších akcí v roce 2002 SLEZSKÝ 32 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Turistické závody v roce 2002 Základní kola TZ 13. 4. 2002 Turistický závod II. stupn Bílovec (krajský pohár) 20. 4. 2002 Turistický

Více

Termíny akcí 2001 2002

Termíny akcí 2001 2002 SLEZSKÝ 30 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2001 2002 28. - 30. 9. 2001 52. sraz oddíl v Kyjovicích - Podzámí (poádá oddíl BVÚ) 5. 7. 10. 2001 Školení vedoucích

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

SLEZSKÝ 27. Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje. Termíny akcí 2000-2001

SLEZSKÝ 27. Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje. Termíny akcí 2000-2001 SLEZSKÝ 27 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí 2000-2001 8. 10. 9. 2000 Mezinárodní turistický závod - Fryšták 9. 9. 2000 Dálkový pochod KT Tinec 22. 24. 9. 2000 INKU

Více

SLEZSKÝ 21. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1998-1999

SLEZSKÝ 21. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1998-1999 SLEZSKÝ 21 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny akcí 1998-1999 18. - 20. 9. 1998 Opavské hrátky 25. - 27. 9. 1998 49. tábornický sraz v Kyjovicích 3. 10. 1998 Turistická

Více

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské v roce 2007 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, delegovaný len výboru KT oblasti Moravskoslezské a pedseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM R Zpracováno

Více

SLEZSKÝ 24. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1999-2000

SLEZSKÝ 24. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1999-2000 SLEZSKÝ 24 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny akcí 1999-2000 24. - 26. 9. 1999 50. sraz oddíl v Kyjovicích - Podzámí (poádá oddíl BVÚ) 1. - 3. 10. 1999 INKU 98 9. 10. 1999

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Leden 2005. Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2005

Leden 2005. Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2005 SLEZSKÝ 41 Leden 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2005 8. 1. 2005 37. Zimní sraz turistických oddíl, Ostravice (MS KR) 22. 1. 2005 36. ZTTV Zimní

Více

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Pro nový zpravodaj? Již adu let vydává Rada mládeže KT a nyní Moravskoslezská krajská rada A-TOM zpravodaj Slezský tomík, který informuje

Více

3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003

3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003 3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Kvten 2004 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim PROPOZICE eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.roník 2006 podzim Divize Zábhlice A Praha, 12.9. 2006 Základní pravidla 1. Poadatel soutže Bowling Magazín R SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30,

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2004 2005

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2004 2005 SLEZSKÝ 40 Záí 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2004 2005 24. - 26. 9. 2004 55. sraz oddíl na Bítovském mlýn (poádá oddíl BVÚ) 25. 9. 2004 Vítkovská padesátka

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 47 Leden 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 1. 1. 2007 Novoroní tylístek, 10 pochod akce KT 6. 1. 2007 39. Zimní sraz na Ostravici (KR A-TOM)

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2008

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2008 SLEZSKÝ 50 Leden 2008 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2008 1. 1. 2008 Novoroní tylístek, 10 pochod akce KT 5. 1. 2008 40. Zimní sraz na Ostravici (KR A-TOM)

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006 SLEZSKÝ 45 Bezen 2006 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2006 18. 3. 2006 Zahájení jarních km, Slezské Beskydy (TOM 1303 Maracaibo Tinec) 1. 4. 2006 Kulikiáda

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004 SLEZSKÝ 37 Záí 2003 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2003 2004 12. 9. 2003 Ostravské záení, náborová akce (poádá KR ATOM a další sdružení) 13. 9. 2003 ROGAINING,

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R V ervenci 2005 se naše delegace zúastnila 105. roníku srazu nmeckých turist. Takových skvlých akcí, i zahraniních, mžete s krajskou radou nebo

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: Fotbalový klub Pelou Datum konání: 30. ervna - 3. ervence 2005-1 - Výbor turnaje: Pedseda Místopedseda František Kivka RSDr. Ladislav Roušar, pedseda FK Pelou Pedsedové

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích ADRENALINSPORT KLUB PROSTJOV pokrauje v poádaní sportovních dn na kolekových bruslích a kolobžkách.loský historicky druhý závod na kolekových bruslích ukázal,

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2005, významné akce 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2005, významné akce 2006 SLEZSKÝ 43 Záí 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2005, významné akce 2006 9. 11. 9. 2005 EDT Evropské dny turistiky (poádá KT, oblast Moravskoslezská) 16.

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 Tel./fax.: 2 35 32 33 32 info@ddmp6.cz www.ddmp6.cz DDM hl. m. Prahy Stadion mládeže, Na Kotlářce, Praha 6 ve spolupráci

Více

RADAMOK - Rada d tí a mládeže MSK

RADAMOK - Rada d tí a mládeže MSK Akce STO a Azimut 2011 str. 1, celkem 5 AVZO TS R RADAMOK - Rada d tí a mládeže MSK Vás zvou na Kdy? V sobotu 1.10.2011 Kde? V Ostrav - Staré B lé,,u myslivny,, Zahájení : 9 00 - Registrace 9 30-10 30

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR STŘEDNÍCH ŠKOL ve stolním tenise pro školní rok 2007 / 2008 6.-8.12. 2007 KOSTELEC NAD ORLICÍ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR STŘEDNÍCH ŠKOL ve stolním tenise pro školní rok 2007 / 2008 6.-8.12. 2007 KOSTELEC NAD ORLICÍ ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR STŘEDNÍCH ŠKOL ve stolním tenise pro školní rok 2007 / 2008 6.-8.12. 2007 KOSTELEC NAD ORLICÍ Školní sportovní klub při VOŠ

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Zahranií už tolik neláká? Výjezd do zahranií bylo v roce 2007 mén, než v letech pedcházejících. Tžko íci, jestli nás zahranií

Více

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a obec Kestřany vás zvou na cyklistickou akci NEDĚLE 4. 10. 2015 POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Po stopách husitské historie < Prezentace účastníků

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Junák český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s. Na Kapli 1060 IČO 46276165 763 61 Napajedla Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Datum: 3. a 4. 10. 2015 Místo: Napajedla - klubovna

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2015/2016 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 43. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE STŘEDOČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ PROVÁDĚCÍ POKYNY K soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS pro rok 2013 I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 1. Mistrovství Středočeské oblasti v nočním OB Pá 05.04.2013, TUR (při

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 48 Bezen 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 16. 18. 3. 2007 7. Regionální VVZ Msto Albrechtice (RADAMOK) 17. 3. 2007 Zahájení jarních km, Prašivá

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Termíny akcí v roce 2003

Termíny akcí v roce 2003 SLEZSKÝ 36 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2003 8. 3. 2003 TOM 4301 a 4316 Przkumník: Countrybál, Stará Blá 22. 3. 2003 RM Beskydy: Zahájení 100 JKM

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE AGENTURA SUMMIT PARDUBICE ve spolupráci s Komorou patentových zástupc eské republiky, Brno, a Krajskou hospodáskou komorou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na jarní konferenci OCHRANA PRMYSLOVÉHO

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2017/2018 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 46. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Finále ligy mládeže SPČR 2015

Finále ligy mládeže SPČR 2015 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají Finále ligy mládeže SPČR 2015 v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění kat. E, D,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2017 Pozvání seniorů a představitelů měst a obcí Moravskoslezského kraje. Organizátor : Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje sekce sportu. Ředitel

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK Termín konání: Místo konání: Celostátní soutěž ve florbalu žáků základních škol pro školní rok 2011 2012 vyhlášená Asociací školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o

Více

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

PROGRAM VALNÉ HROMADY: ZÁPIS z Valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 12.5. 2012 od 20,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 12.5. 2012 od 20,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda Úast

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

III. skupina - Myslivecká zoologie

III. skupina - Myslivecká zoologie III. skupina - Myslivecká zoologie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. a) Jelen evropský popis, zpsob života, rozšíení, význam b) Koroptev polní popis, zpsob života, rozšíení, význam c) Vysvtlení pojmu zv a

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více