Termíny akcí v roce 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termíny akcí v roce 2001"

Transkript

1 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti Uzlaská regata - Ostrava viz samostatný leták Beskydská hebenovka, poádá TOM 1303 Maracaibo Tinec Festival Haryho Mouky Ostrava, poádá oddíl BVÚ Uzlování poslepu Orlová, poádá TOM Práata Country bál Stará Blá, poádá TOM Przkumník Seminá hlavních vedoucích tábor, poádá ústedí, KR a TOM Przkumník Regionální VVZ, poádá RADAMOK Zahájení 100 jarních km na antoryji, poádá TOM 1303 Maracaibo Tinec Turistický závod II. stupn Ostrava (klasifikaní a postupový) Rallye FICC mládeže Anglie a Skotsko, poádá KR roník Otvírání studánek poádá TOM 1310 pro dti do 10 let Turistický závod II. stupn Orlová (klasifikaní) Turistický závod II. stupn Frýdek Místek (klasifikaní a postupový) Zahájení akce EURORANDO Bumbálka, poádá KT Školení hlavních vedoucích tábor (pro zaáteníky) poádá ústedí BAMBIRIÁDA v Ostrav, poádá RADAMOK roník Putování Frýdkem Místkem, poádá TOM Noní výplaz na Lysou horu, poádá TOM 1310 Divoáci sraz TOM Klubu slovenských turist ve Staré Turé u Trenína Letní sraz TOM Vianov, Hostýnské vrchy, poádá Zlínská KR A-TOM Podzim Závod v rogainingu, poádá RADAMOK Zájezd na zakonení akce EURORANDO do Štrasburku, poádá ústedí Podzimní sraz v Podzámí, poádá TOM 9914 BVÚ Ostrava Orlovská stezka Školení vedoucích oddíl TOM, poádá KR (na pání mnoha vedoucích) Celostátní CVVZ v Olomouci Rádcovský kurz a Maratón her poádá KR a TOM 9914 BVÚ Ostrava Slezský Tomík 1

2 Založen RADAMOK V sobotu byla založena Rada dtí a mládeže Ostravského kraje, zkrácen RADAMOK. Je to organizace, zastešující všechny dtské a mládežnické spolky, psobící na území nového Ostravského kraje. Nikoli ve smyslu jednotné dtské organizace, ale jako spolená protiváha a partner krajskému zastupitelstvu a krajskému úadu. Za dva, ti roky má pejít financování dtských spolk na kraje a u toho musíme též být. Se zástupci ostatních velkých dtských sdružení jednáme už dlouho a všichni jsme se shodli na založení takové krajské stechy. Hlas Asociace TOM nezapadl, Mojmír Nováek se stal pedsedou RADAMOK a Rosa Kašovský je v revizní komisi. V RADAMOK je nyní 12 sdružení, která mají spolen len. Krom nás je zde Liga lesní moudrosti, Pionýr, Duha, TU, klub Pathfinder, sdružení Royal Rangers, Asociace debatních klub, Asociace technických sport, Werichovci, Samostatný dtský oddíl Brontosaui a YMCA. RADAMOK zaal vyvíjet též aktivity smrem ke sdružením dtí a mládeže. Hlavní akcí roku 2001 bude první ostravská BAMBIRIÁDA, což je pedstavení innosti dtských sdružení (tedy i Asociace TOM) a jiných aktivit pro volný as dtí a mládeže na erné louce a Hornickém muzeu kvtna Dále bude RADAMOK poádat Regionální VVZ setkání vedoucích a výmna zkušeností v rámci všech dtských sdružení v kraji. Termín je pedbžn stanoven na Na podzim (pravdpodobn 8. 9.) by ml být uspoádán závod v rogainingu, což je nový sport, patící mezi tzv. horské sporty. V podstat je to velký orienák (na území 10 x 15 km) pro 2 5 lenné hlídky. Zimní turnaj tábornické všestrannosti ZTTV * Karviná * Propozice 32. roníku ZTTV je uren všem zájemcm o soutžení v teoretických znalostech i praktických dovednostech ped nastávající turistickou sezónou. V níže uvedených disciplínách si oví své schopnosti, související s cestováním, sportem i zábavou Vyhlašovatel: Dm dtí a mládeže Juventus Karviná Poadatel: DDM Juventus, TOM Svišti Havíov, TOM 2604 Práata Orlová - Lutyn Datum konání: Sobota 20. ledna Místo konání: DDM Juventus, ul. U Bažantnice 1794, Karviná Nové Msto. Kategorie: ZTTV je uren pro tylenná družstva chlapecká, díví i smíšená. Mladší žactvo: roníky Starší žactvo: roníky Dorost: roníky (v den turnaje nesmí pesáhnout 18 let) Pihlášky: Není nutno zasílat pedem. Startovné: 10,- K na družstvo. Náklady: Startující družstva se zúastní ZTTV na vlastní náklady. Prezentace: mladší žactvo starší žactvo a dorost Technická ustanovení: a/ Soutžní okruhy jsou v rozsahu osnov ZŠ. b/ Družstva se pi prezentaci vykazují soupiskou (vyplní na míst). c/ Družstvo plní nkteré disciplíny spolen, jiné plní jednotlivci samostatn(lenové družstva se sami dohodnou na rozdlení). Slezský Tomík 2

3 d/ Poadatel si vyhrazuje právo upesnit pravidla ped zahájením turnaje podle situace. e) Je nutné pezutí do tlocviny (nikoli pantofle). Bodování a hodnocení: V každé disciplín se uruje poadí. Boduje se prvních 9 míst (10, 9, 8, 7, 6,... bod). Pi celkové rovnosti bod rozhoduje více prvních, druhých,... míst. Družstva na 1. až 3. míst v každé kategorii obdrží diplom a vcnou cenu. Vítzné družstvo v každé kategorii obdrží putovní pohár. Doprava na místo konání: Cílová zastávka pro SAD: Karviná házenkáská hala. Cílová zastávka pro D: Karviná hl. n., dále pak MHD. 2 nebo pšky. Bližší informace: DDM Juventus Jan Firla, tel. 069 / Jií Vilhelm, tel. 069 / Hlavní poadatelé: editel závodu Bronislav Drobny hlavní rozhodí Jií Vilhelm Disciplína poet len Disciplíny ZTTV Mladší žáci Rozsah znalostí Stelba 1 3 nástelné + 10 ran ze vzduchové pušky Slavia 631 Starší žáci, dorost Stolní tenis 1 Systém turnaje bude uren podle potu úastník (na 2 porážky, zkrácené sety) Dáma 1 Systém turnaje bude uren podle potu úastník (na 2 porážky, zkrácené sety) Šipky 1 Souet 10 hod na elektronický ter Deviny 1 Buk lesní, dub letní, habr obecný, bíza bradavinatá, rže šípková, hloh obecný, trnovník akát, jírovec maal, smrk ztepilý, líska obecná, modín opadavý, borovice lesní, jedle blokorá, šeík obecný, lípa srditá, topol erný Slepá mapa 1 Do slepé mapy Beskyd doplnit názvy význaných vrchol: Lysá hora, Radhoš, Velký Javorník, Travný, Javorový, antoryje, Gírová, Ropice, Ostrý, Smrk, Slaví, Velký Polom, Malý Polom, Knhyn, Velký Stožek. Stopy 1 Koka, k, pes, koza, husa, liška, králík, kráva, sova, áp, vrána, ovce, Dopravní výchova 1 ešení jednoduché kižovatky, dopravní znaky Topografie 4 Orientace mapy podle buzoly, turistické a topograf. znaky Jelen, muflon, kamzík, vlk, bažant, prase divoké, kuna, zajíc, veverka, tetev, koroptev, medvd, vydra, jezevec, havran, ešení složitjší kižovatky, dopravní znaky Urení azimutu mezi dvma body v map, turist. a topogr. znaky Morseovka 4 Peklad souvislého psaného textu, možnost použití pomcek. Uzlování 4 Družstvo váže štafetovým zpsobem tyto uzly: lodní, ambulanní, škotový, zkracovaka, rybáský a draí. Každý len družstva musí uvázat minimáln jeden a maximáln 2 uzly. Jízdní ád 4 Vlakové spojení bez pestupu Vlakové spojení s jedním pestupem Kimova hra 4 5 koleek a 5 kížk umístit ve 25 polích 7 koleek a 7 kížk umístit ve 25 polích lenové družstev mají možnost seznámit se s danou disciplínou i použitým materiálem ped vlastním plnním na stanovišti. Slezský Tomík 3

4 Uzlování poslepu * Orlová * O cenu msta Orlové 2001 Propozice 2. roníku Co to je? soutž v uzlování se zavázanýma oima Poadatel: TOM 2604 Práata Kde? v tlocvin ZŠ Mládí (u Centrumu) v Orlové - Lutyni Kdy? v sobotu 10. bezna 2001 Prezentace: od 8.30 do 9.00 pro všechny kategorie Startovné : 5,- K Co s sebou? pezutí do tlocviny a hbité prsty Co se bude vázat? 6 základních uzl (lodní smyka kolem klu, ambulanní, škotová a rybáská spojka, zkracovaka oví nožka, draí kolem pasu) ím se bude vázat? tymi vázakami o prmru 5 mm, délky 2 m, které jsou položeny za sebou v podélném smru. Je povoleno použití vlastních vázaek odpovídajících rozmr. Kdo soutží? chlapci a dvata v tchto kategoriích (bez rozdílu pohlaví ) Nejmladší nar a mladší Mladší Starší Dorost V pípad protestu je soutžící povinen prokázat svj roník libovolným prkazem s fotografií. Soutžící dti musí doprovázet dosplá osoba, odpovídající za jejich bezpenost a káze po celou dobu soutže. Jak se bude vázat? Soutžící si pipraví vázaky a postaví se u klu. Ped startem mu bude pes oi petažena páska (elenka). Po signálu zane vázat lodní smyku okolo klu, pak následují v libovolném poadí ambulanní, škotová, rybáská spojka a zkracovaka. Vázání ukoní draí smykou okolo pasu a zvedne ob ruce, což bude signál pro rozhoího k zastavení stopek. Jednotlivé uzly nesmí být vzájemn propleteny a nesmí mít zámek. Rybáská spojka musí být utažena tak, aby se oba uzlíky dotýkaly. Draí smyka nesmí být pohyblivá. Všechny uzly musí být utaženy tak, aby nedošlo k samovolnému rozvázání. Za každý špatn uvázaný i chybjící uzel bude k výslednému asu pitena 1 minuta. Hodnocení: soutžící na míst v každé kategorii a vítz superfinále budou odmnni diplomem a vcnou cenou, kterou vnuje msto Orlová. Kontaktní adresa pro pípadné dotazy: Jií Vilhelm, Masarykova 916, Orlová - Lutyn tel. 069 / (veer) Jii Vilhelm v.r. Eva Vilhelmová v.r. editel soutže hlavní rozhodí Festival Haryho Mouky * roník Tábornický oddíl BVÚ poádá ve své klubovn v Ostrav Pívoze divadelní a hudební pehlídku oddíl Festival Haryho Mouky. Více podrobností bude na oddílové stránce nebo k doptání u vedoucího oddílu Petra Miky, tel / , Slezský Tomík 4

5 Beskydská hebenovka * Rada mládeže oblasti Beskydy poádá pochod a lyžaskou jízdu Beskydská hebenovka. Jsou dv doporuené trasy: a) Vlakem do Tince, autobusem do Oldichovic, na Javorový lanovkou a pak po svých na Prašivou nebo na Morávku. b) Z Tince do Tyry autobusem na konenou, 6 km pšky na Javorový a dále stejn. Diplomy se budou vydávat na Javorovém od 10 do 12 hodin. Akci zajišuje TOM 1303 Maracaibo Tinec místopedseda KR Asociace TOM, Mirek Honzák, Adresa: Slezská 781/7, Tinec VI., tel. 0659/ , , Country bál * TOMy Przkumník poádají od 19. hod. COUNTRY BÁL v Kulturním dom ve Staré Blé (u kostela). Hraje Kulhavá kobyla. Seminá hlavních vedoucích tábor * Asociace TOM poádá v roce 2001 semináe hlavních vedoucích tábor podle pokyn Ministerstva školství mládeže a tlovýchovy pro poskytování dotací na tábory. Dotován mže být jen ten tábor, jehož hlavní vedoucí má pedagogické vzdlání nebo byl vyškolen svým sdružením. Je nám proti srsti trápit zkušené vedoucí tábor na tídenním školení, protože to už všechno vdí. Je teba ale dostát ministerskému pedpisu a tak A-TOM poádá tyi semináe hlavních vedoucích tábor, piemž staí se zúastnit jen jednoho z nich. Na seminái se dozvíte novinky v zákonech, nové hry, sejdete se s páteli. Nejdležitjší ástí semináe budou písemné testy, po jejichž splnní získáte osvdení o absolvování školení. Pro zaáteníky, kteí se potebují vše dovdt a pro ty, kteí v testech neuspli, bude uspoádáno tídenní školení hlavních vedoucích tábor ( ). V Ostrav se bude seminá konat 17. bezna 2001 od 9 do 15 hodin v klubovn TOM Przkumník jih v Ostrav Hrabvce, Stadická 13. Je to malý domek mezi paneláky. Píjezd: tramvají. 1, 3, 10, 14 a 19 na zastávku Hrabvka kostel a pak pšky smrem na Geologický przkum nebo autobusem. 35 a 39 na zast. Benzina. Rallye FICC 2001 Anglie * Jako již každoron na velikonoce, bude i letos evropská Rallye FICC mladých, která se tentokrát koná v anglickém mst YORK (350 k na sever od Londýna).Z Ostravy vypravujeme autobusový zájezd, bhem kterého nejen navštívíme Rallye FICC, ale procestujeme Skotsko (Edinburg a jezero Loch Ness), Anglii (pvabný kraj Lake District, okolí Yorku, Liverpool, Stonehenge) a samozejm Londýn. Zájezd bude od 10. do 22. dubna 2001 (pt dn ze školy, sedm dn z dovolené), cena K pro studenty a K pro pracující. V cen je doprava, ubytování, strava, pojištní. Sraz je uren pro mládež let, ale mohou jet i starší jako vedoucí. Pokud máte zájem, pihlaste se M. Novákovi co nejdíve. Slezský Tomík 5

6 EURORANDO 2001 EURORANDO je v roce 2001 hlavní akce KT. Souasn je to dosud nejvtší akce evropské turistiky hvzdicový pochod po deseti evropských dálkových pších trasách s cílem ve francouzském Štrasburku na konci záí. Nejdelší trasy ze Skandinávie a Pyrenejského poloostrova už vyrazily a nyní pezimují. Pes naše území vedou ti úseky: E3, E8 a E10. Trasa E3 prochází severní Moravou a pi pedávání štafety ze Slovenska bude slavnostn zahájena eská ást Euroranda 28. dubna 2001 na Bumbálce. Všechny oddíly zveme na Bumbálku i na kteroukoli další etapu. Pehled tras na severní Morav: Mapa p. Datum den Etapa km Zajišuje KT So Bumbálka Pustevny 21 ing. Betislav Hrbáek, Vratimovská 260, Horní Datyn, Ne Pustevny Hodslavice 30 Alois Toman, Nové Domky 298, Mokov, , tel. 0656/ Po Hodslavice Suchdol n.o. 17 Ing. Václav Genserek, Podbradova 14, Nový Jiín, , tel. 0656/ Út Suchdol n.o. Fulnek 10 František Dvouletý, Sjednocení 626, Studénka, , tel. 0655/ St Fulnek Hradec n. Mor. 24 Jií eháek, Radotínská 380, Bílovec, , tel. 0655/ t Hradec n. Mor. Podhradí 17 Ing. Vilém Bretz, Pod Hanuší 448, Hradec n. Mor., , tel. 0653/ Pá Podhradí Kružberk 13 Ing. Jar. Matula, J. Matuška 29, Ostrava Dubina, , tel. 069/ So Kružberk Dtichov n. B. 34 Vladimír Bednaík, Liptovská 12, Opava, , tel. 0653/ Ne Dtichov Rýmaov 24 Ludmila Horáková, Nerudova 350, Bidliná, Po Rýmaov Ovárna 24 Evžen Dvorský, J. Sedláka 26, Rýmaov, , tel. 0647/ Út Ovárna ervenoh. sedlo 13 Ing. Jana Rousová, Rooseveltova 55, Krnov, , tel. 0653/ St ervenoh. sedlo Ramzová 14 Ing. Zdenk Grygárek, Krameriova 440, Jeseník, t Ramzová Staré Msto 15 Zdeka Daková, Sládkova 64, Šumperk, , tel. 0649/ Pá Staré Msto Horní Morava 24 Libuše Tauchmanová, Severovýchod 4, Zábeh, , tel. 0648/ So Horní Morava Dolní Lipka 15 Libuše Tauchmanová 53 Na zahájení tras bude zajišována doprava autobusem, od konce tras rovnž. Je možno absolvovat jen ást trasy a ást se svézt autobusem. Rovnž bude zajišován pevoz zavazadel. Pi vícedenní úasti bude zajišováno levné ubytování (v tlocvinách, ve školách, apod.). Za každou absolvovanou trasu dostanou úastníci diplomy, bude možno si koupit odznaky, turistické známky, samolepky, apod. Výhodné bude využití kvtnových dn ke tydenním jarním puákm. Úastníci eských etap se budou moci pihlásit na autobusový zájezd do Nmecka a Francie na zakonení akce EURORANDO ve Štrasburku. Asociace TOM bude vysílat jeden autobus s turistickým programem. Ubytování bude levné, doprava siln dotovaná, strava vlastní. Slezský Tomík 6

7 Pomoc znakam KT Znakai KT žádají nás, Tomíky o pomoc. Dokonce na to uzavela Asociace TOM s Radou znaení KT smlouvu. Podle ní se mžeme zapojit do tchto aktivit: 1. Zjišování závad ve znaení (narušené znaení, nedostatené vyznakování nkterých ástí tras, zniené nebo poškozené smrovky, smrovníky, vývsní mapy, apod.). Toto mžeme dlat pi jakékoli jiné innosti v pírod všímat si závad na znaení a po návratu dom o tom podat zprávu vedoucímu znakaského obvodu (pro severní Moravu), kterým je u nás pan René Šembera, Bezruovo nám. 2, Opava, Ke hlášení závad existuje formulá, který je pílohou tohoto Slezského Tomíka. 2. Zabezpeování schdnosti znaených cest, zejména odstranní porostu bránícího ve volném prchodu nebo snižujícího dobrou viditelnost znaek i smrovek, pípadn provedení drobných úprav komunikace (chodník) po nichž znaená trasa vede. Pokud nemáme na odstranní tchto závad as, opt je nahlásíme vedoucímu znakaského obvodu. 3. Kontrolu správnosti zákres (prbhu) znaených cest v turistických mapách KT. Pipomínky k zákresm se zakreslí do kopie ásti píslušné mapy a zašlou se na adresy, uvedené v úvodu textové ásti na zadní stran mapy. 4. Spolupráce pi osazování a údržb znakaských objekt (smrovník, stojan na mapy, apod.) a pi vlastním znaení. Toto je innost pro menší skupinky spíše dorostu a mže se vykonávat jen ve spolupráci se znakai a za jejich úasti. Vyškolení vlastních znaka z ad len oddíl TOM je velký úkol pro oddíly s mnoha instruktory, pro které se to mže stát náplní innosti v oddíle. Pi stárnutí našeho stávajícího znakaského sboru to brzy bude velmi akutní. Slovenský letní sraz TOM Stará Turá * Klub slovenských turist nás zve na 32. letní sraz TOM (a 48. sraz slovenských turist), který se bude konat Táboit se bude v kempu u Staré Turé poblíž Trenína. Slovenské letní srazy navštvujeme už nkolik let a tradin mají poadatelé pipraveny trasy pro oddíly TOM na celý týden v. zajištní dopravy a další program. Srazový poplatek bude asi 200 Sk (zahrnuje poplatky za táboení a propaganí materiály), doprava na trasy se platí, je možno si objednat stravování (snídan a veee) - loni za 90 Sk na den. V okolí srazu jsou krásná místa Malé a Bílé Karpaty, Strážovské vrchy, Povážský Inovec, hrady achtice, Trenín a další, památník v Brezové pod Bradlom, atd. Z Ostravy chceme vypravit na sraz autobus s dotovanou dopravou (studentm a žákm 50 % ceny), je možno se rovnž na nj pihlásit. eská úast se zajišuje centráln, pedbžnou pihlášku zašlete M. Novákovi. Slezský Tomík 7

8 Hlášenka závad na turistické znaené trase Hlášení podává: TOM vedoucí: Adresa: telefon: Dne jsme zjistili na trase barvy vedoucí z do tyto závady (podrobn popište a lokalizujte): Závady je teba odstranit * ihned * pi nejbližší obnov (nehodící se škrtni) Datum vyplnní: Podpis: Zašlete na adresu vedoucího znakaského obvodu severní Morava: René Šembera, Bezruovo nám. 2, Opava Oddíl Adresa Pedbžná pihláška oddílu na Sraz TOM KST ve Staré Turé Vedoucí PS Telefon Poet zájemc Máme zájem o: autobusový zájezd vlastní dopravu Podpis vedoucího: Zašlete na adresu: Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh Vydáno v lednu 2001 v potu 100 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže KT v oblasti Slezsko a Beskydy a Asociace TOM R v okresech Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jiín, Opava a Ostrava. Vydala Ostravská krajská rada Asociace TOM, pedseda ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. 069 / (dom), 069 / (zam - fa Digis) (mobil), Slezský Tomík 8

9 Slezský Tomík 9

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí 1998 17. 1. 1998 Zimní sraz - Ostravice 7. 2. 1998 Uzlaská regata - Ostrava 14. 2. 1998 ZTTV Orlová - Zimní turnaj

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004 SLEZSKÝ 37 Záí 2003 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2003 2004 12. 9. 2003 Ostravské záení, náborová akce (poádá KR ATOM a další sdružení) 13. 9. 2003 ROGAINING,

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Zahranií už tolik neláká? Výjezd do zahranií bylo v roce 2007 mén, než v letech pedcházejících. Tžko íci, jestli nás zahranií

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 48 Bezen 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 16. 18. 3. 2007 7. Regionální VVZ Msto Albrechtice (RADAMOK) 17. 3. 2007 Zahájení jarních km, Prašivá

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: PEPA SPORT OPAVA, s.r.o., z povení VV SKFR Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, telefon: +420 553 625 512 mob : +420 777 224 918 e-mail

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 Tel./fax.: 2 35 32 33 32 info@ddmp6.cz www.ddmp6.cz DDM hl. m. Prahy Stadion mládeže, Na Kotlářce, Praha 6 ve spolupráci

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola Informace XII. ročník celostátního kola soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Vážené kolegyně a kolegové,

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK LEDEN 2009 3. 1. 2009 (sobota) RADHOŠŤ (Zimní výstupy) Pěší trasa: Pustevny Radegast Radhošť, u kaple Pustevny (Ráztoka) Délka trasy: 8 km; Obtížnost: středně těžká trasa 17. 1. 2009 (sobota) HAVÍŘOV Pěší

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více