fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA"

Transkript

1 4

2

3

4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz, Letovice Soňa Čížková, Cetkovice, Jiří Rybář, Klepačov Irena Demlová, Letovice V sobotu 25. října 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto: Ema Krčová, Agáta Jarošová, Daniel Kobelka, Damián Bažant, Šimon Pravec, Markéta Peňázová, Barbora Vránová, Karin Kejíková, 2. foto: Eliška Perničková, Filip Včelař, Jakub Martinek, Rozálie Koláčková, Ludmila Bendlová, Libor Zbořil, Tobiáš Dvořáček, 3. foto: Karolína Škrancová, Tomáš Prchal, Denisa Dvořáčková, Lilian Poláková, Sára Pitáková, Ladislav Toman, Eva Medunová, Leoš Dvořáček, 4. foto: Daniel Zemánek, Iva Brožková, Karolína Bělehradová, Karin Kalibánová, Viola Sílová, Roman Staněk, Anna Hlaváčková, Tobias Švanda. Vítání občánků proběhlo za přítomnosti pana Miloslava Krejsy (5. foto), který dlouhá léta vedl a zajišťoval hudební doprovod ať již při vítání občánků, svatbách či jiných slavnostních příležitostech. Touto cestou mu ještě jednou děkujeme a přejeme mu, ať si ve zdraví a pohodě užívá zasloužený odpočinek. První letovická trojčata - Eliška, Michaela a Jakub (6. foto) - se narodila v měsíci září 2014 manželům Prudilovým z ulice Boční. 1 2 fotky 4

5 3 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Pavla Šichová Josef Hejl Emilia Bočková Kamil Nezval Antonín Štulpa Lubomír Toman Miloslava Vitoulová Vlastimil Dočekal Vlasta Šimková Jarmila Vybíhalová Stanislav Vinkler Marie Felcmanová Jiřina Pazuchová Milada Holíková Vladimír Váša Karel Šír Františka Všianská Marie Karásková Blanka Zmeková Maria Kocinová Bohumil Kobylka Hedvika Parolková Karel Trnečka Drahoslava Langerová Stanislav Dvořáček Josef Šurý Vladimír Hejl Josef Dočekal Emilie Kacetlová Anežka Kubínová Alžběta Vráblíková Karel Hoder Božena Nečasová Ludmila Sedláková Josef Janoušek Stanislav Toman Marie Tomanová Jaroslava Burkoňová Stanislav Všianský Lidmila Jochmanová V měsíci říjnu oslavila krásné životní jubileum - 90 let - paní Jaroslava Burkoňová, ul. Bezručova. K tomuto významnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Věra Jílková. Srdečně blahopřejeme. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Holek Karel, Brněnská, ve věku 80 let, Petráková Ludmila, Masarykovo náměstí, ve věku 92 let, Vacula Miroslav, Brahmsova, ve věku 74 let, Procházková Růžena, Kladoruby, ve věku 89 let. Čest jejich památce! Poděkování Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Miroslavem Vaculou, a zároveň děkuji za krásné květinové dary. Jaroslava Vaculová Zemřel vynikající odborník V sobotu 18. října 2014 zemřel po krátké těžké nemoci v nedožitých 75 letech Ing. Miroslav Vacula. Ing. Miroslav Vacula po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích nastoupil v n. p. Tylex Letovice, kde prošel mnoha profesemi až po výrobně-technického náměstka a v letech technického ředitele a. s. Tylex Letovice. Znalosti výroby celého výrobního sortimentu získával odborným studiem, kontakty s výrobci textilních strojů a účastí na veletrzích a výstavách doma a v zahraničí, kde mu pomáhala znalost cizích řečí. V průběhu let se stal vynikajícím odborníkem na výrobu záclon, krajek, tylů a technických textilií, zasloužil se o kvalitní výrobky a tím věhlas Tylexu Letovice. Měl velký podíl na tom, že v roce 1995 byla a. s. Tylex Letovice vyhlášena Hospodářskou komorou České republiky nejlepším podnikem v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu České republiky. Všichni jeho bývalí spolupracovníci budou na něho s úctou rádi vzpomínat. Ing. Jiří Musikant, bývalý generální ředitel Tylex Letovice, a. s. Vzpomínka na Ing. Miroslava Vaculu V Tělovýchovné jednotě Sokol Letovice Ing. Miroslav Vacula mnoho let působil jako trenér volejbalu, později jako člen výboru volejbalu. Za svoji záslužnou sportovní činnost obdržel několik ocenění v roce 2005 medaili Dr. Otakara Koutského za zásluhy o rozvoj volejbalu, které je jedno z nejvyšších ocenění Krajského volejbalového svazu v Brně. V roce 2010 mu byla udělena Výkonným výborem Českého svazu tělesné výchovy medaile za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy. Rada města Letovice mu udělila titul Osobnost města za rok Město Letovice a TJ Sokol Letovice v Ing. Miroslavu Vaculovi ztrácejí člověka, který byl pro město i Sokol velkým přínosem. Vladimír Stejskal, starosta města Letovice, místopředseda TJ Sokol Letovice. 6

7 OKÉNKO STAROSTY Tak tu máme poslední měsíc v roce. Měsíc, ve k teré m s e většinou hodnotí a bilancuje. Jinak je tomu zde na radnici. Po volbách se noví radní a zastupitelé seznámili s podstatou jejich práce a již začali pracovat. Proto byli ostatně i zvoleni. Někteří však pořád dokola řeší spíš politiku, než vlastní práci, ale to ať pak vysvětlují svým voličům. Jako kdyby je nezajímala práce a činnost ve městě. Na rozdíl od některých v koalici již dávno pracujeme a poctivě připravujeme plán úkolů a jejich realizaci na nastávající čtyři roky. Materiál chceme předložit v měsíci lednu Toto opravdu jen pro začátek, aby nás někteří zase nenapadali, že pracujeme bez vize a opravujeme jen chodníky. Je smutné, že takové prohlášení dá pro tisk zastupitel města. Asi pro samé politikaření nemá čas sledovat dění na radnici. Jak jsem již několikrát předeslal, úkolů je mnoho, ale financí poměrně málo. V žádném případě nemáme v úmyslu město neúměrně zadlužit. Studie nového kulturního domu či náměstí s vlakovou zastávkou jsou sice krásná věc, ale jsou jistě potřebnější věci. Budeme dělat to, na co máme. Za minulé volební období jsme ukázali, že to umíme, a asi nás za to občané volili. Nechci vás ale zatěžovat jen pracovní problematikou. Doba adventu je dobou očekávání, nastávají Vánoce, kdy budeme mít více času a možností se věnovat více rodinám. Pak oslavíme společně příchod nového roku, na tradiční silvestrovský večer vás všechny srdečně zvu na náměstí. No a pak zase pořád dokola. Do nového roku s novým elánem. Pro nás ve vedení města je důležité, abychom plnili úkoly, se kterými jsme do voleb šli. Proto nám občané dali důvěru a jen jim se budeme zpovídat. Občana zajímá, aby měl všechno potřebné pro život ve městě a integrovaných obcích, aby žil v krásném a stále se zlepšujícím prostředí a v moderním městě. Přeji všem klidné Vánoce a mnoho úspěchu do roku Vladimír Stejskal - starosta města MĚSTO LETOVICE INFORMUJE ZPRÁVY Z RADNICE RADA MĚSTA LETOVICE NA SVÝCH SCHŮZÍCH DNE 13. a PROJEDNALA 1. Žádost SDH Letovice týkající se požadavku na dokončení oprav hasičské zbrojnice a zařazení finančního požadavku do návrhu rozpočtu na rok Přehled pohledávek po splatnosti k Dispozice s majetkem města. 4. Přípravy rozpočtu města na rok Zprávu k vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti. 6. Informace k zahájení akce Oprava vodovodu v ul. Nádražní. 7. Postup prací na opravě vodovodu v ul. Jevíčská. 8. Zahájení akce Letovice, ul. Purkyňova a P. F. Krchňáka, chodníky pro pěší. 9. Informace z družební návštěvy v polském Chelmnu. 10. Informace z jednání Školské rady ZŠ Letovice. 11. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření dle písemného materiálu. 12. Rada města schválila: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. JI/VY/2014/141 na akci Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova se společností COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, a pověřila starostu města jeho podpisem, Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 007/2014 na akci Letovice, ul. Brahmsova oprava chodníku pro pěší II. etapa se společností HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, Křetín, a pověřila starostu města jeho podpisem, vyřazení automobilu typu CAS 32 T 148 vedeného pod inventárním číslem z majetku města z důvodu budoucí nevyužitelnosti majetku SDH Letovice, prodej vyřazeného automobilu typu CAS 32 T 148 fo r m o u o s l o vení p o tenciálních zá j e m c ů a zveřejněním nabídky na bazaru a zapojení příjmů z prodeje tohoto automobilu do rozpočtově neurčených prostředků rozpočtu města, přidělení zakázky Výměna oken administrativní budovy TS firmě RI OKNA a.s., Blansko, Masarykova 12, pořízení nástavby vozidla multicar sypače vozovek a svozové nástavby pro komunální odpad z investičního fondu Technických služeb Letovice, úpravu odpisového plánu Technických služeb Letovice o částku odpisů na zametací vůz BUCHER pro rok 2014, 7

8 poplatek za stavební odpad ve výši 380,- Kč za jednu tunu při převzetí ve Sběrném dvoru města Letovice Červený vrch, účast MŠ Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkové organizace, v programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, udělit souhlas s podáním žádosti MŠ Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkové organizace, o přidělení grantu z Nadace ČEZ v rámci programu Oranžové hřiště, uzavření pojistné ochrany s Kooperativou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, Templova 747, MŠ Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvkovou organizací, dle předloženého písemného materiálu, provedení rozpočtových opatření č. 21/2014 dle písemného materiálu, navrhovaný způsob ohodnocení nalezených věcí a způsob vyřazení z majetku města v roce 2014 dle písemného materiálu, žádost o uzavření smlouvy o připojení existujícího odběrného místa na základě změny způsobu měření typ B mezi městem Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice, a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, kompletní výměnu dvou oken včetně demontáže vitrín a zapravení parapetů v domě Pod Kostelem 1, Letovice, dle předloženého návrhu technického odboru, vyhovět žádosti nájemníků domu Družstevní 1084/22, Letovice, o opravu havarijního stavu vodoinstalace v bytové jednotce č. 1, 2 v tomto domě, vyhlásit anketu Osobnost roku 2014, příspěvek města ZUŠ Letovice na zajištění Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v Letovicích ve výši 25 tis. Kč, poskytnutí účelového transferu pro rodinu Prudilových, na zakoupení sušičky prádla, poskytnutí mimořádné pomoci pro rodinu Prudilových formou poukázek za účelem nákupu hygienických a farmaceutických výrobků pro trojčata v lékárně Milosrdných bratří v Letovicích a v lékárně - Mgr. Lenka Štarhové, provedení rozpočtového opatření č. 23/2014. Městský úřad Letovice oznamuje, že ve dnech 31. prosince 2014 a 2. ledna 2015 bude pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby je nutné si návštěvu úřadu dopředu domluvit s konkrétním pracovníkem. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 3. listopadu Zastupitelstvo města Letovice schvaluje předložený program jednání. 2. Volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje mandátovou komisi ve složení: Michal Bula, Mgr. Petr Novotný, RNDr. Petr Janoušek, Ing. Jaroslava Konůpková, Daniela Ottová Zastupitelstvo města Letovice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Michal Bula, Mgr. Petr Novotný, Ing. Jaroslava Konůpková Zastupitelstvo města Letovice schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Radka Procházku a Mgr. Vlastimila Šimáka Zastupitelstvo města Letovice určuje zapisovatelkou paní Lenku Dvořákovou. 3. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí zprávu mandátové komise. 4. Volba uvolněných členů zastupitelstva města a ostatních členů rady města 4.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty Zastupitelstvo město Letovice v souladu s ust. 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni dnem Zastupitelstvo města Letovice v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví pro volební období sedm členů rady města Zastupitelstvo města Letovice schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů rady veřejným hlasováním Zastupitelstvo města Letovice schvaluje, aby průběh veřejné volby starosty, místostarosty a členů rady řídil předsedající Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Vladimíra Stejskala do funkce starosty města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Ing. Jiřího Palbuchtu do funkce místostarosty města Letovice. 8

9 4.8. Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Ing. Marka Chládka do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana RNDr. Petra Janouška do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Bohuslava Kuda do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, paní Evu Pařilovou do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Karla Válka do funkce člena Rady města Letovice. 5. Různé 5.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 22/2014 dle písemného materiálu Zastupitelstvo města Letovice pověřuje pana Bohuslava Kudu zastupováním města Letovice na valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR dne Zastupitelstvo města Letovice zvolilo zástupcem města ve Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko starostu města Vladimíra Stejskala. Městský úřad Letovice vyzývá občany! Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad za rok 2014 nebo dřívější období a poplatek za psa za rok 2014, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se dostavili na městský úřad, finanční odbor k řešení termínu jejich úhrady, jinak bude přistoupeno k vymáhání exekucí. Nedoplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města Letovice, číslo účtu /0100. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Variabilním symbolem při platbě poplatku za odpad je rodné číslo občana, za něhož je poplatek hrazen, pro vlastníky rekreačních objektů nebo bytů a rodinných domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je stanoven speciální variabilní symbol. Speciální variabilní symbol je rovněž stanoven pro úhradu poplatku za psa. Městský úřad Letovice dále upozorňuje občany, aby nezapomínali na ohlašovací povinnost, která pro ně vyplývá z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 upravující poplatek za odpad. Jedná se o oznámení vzniku povinnosti hradit poplatek za odpad v případech, kdy se občan přihlásil k trvalému pobytu v Letovicích nebo místních částech, při narození dítěte a při nabytí stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Rovněž je třeba ohlásit zánik povinnosti platit poplatek při odstěhování občana nebo při úmrtí rodinného příslušníka. Ohlašovací povinnost a povinnost hradit poplatek za komunální odpad se vztahuje také na cizince, kterým byl podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců. Vznik a zánik poplatkové povinnosti a změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník (občan, cizinec) povinen oznámit městskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Tiskopisy pro přihlášení, odhlášení, změny, osvobození nebo úlevy obdržíte na finančním odboru Městského úřadu Letovice nebo na webových stránkách města Letovice Bližší informace získáte na tel. čísle Městský úřad Letovice děkuje všem občanům, kteří řádně a včas plní své poplatkové povinnosti. 9

10 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Opět se mění podmínky pro kácení stromů Od platí nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění podmínky pro kácení stromů. Dosavadní vyhláška, která platila od července loňského roku, volné kácení dřevin na vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných stromů umožňovala a byla poněkud benevolentní. I v našem okolí se objevilo několik případů zneužití, kdy majitelé pokáceli zbytečně vzrostlé stromy. Vlastníci vzrostlých stromů je pokáceli často jen kvůli tomu, že nechtěli hrabat listí nebo si pokácením zajistili topení na zimu. Takové stromy mají však i významnější hodnoty, např. krajinářské, zdravotní nebo estetické. Nově tedy není třeba povolení ke kácení pouze ovocných dřevin rostoucích na kultuře zahrada, zastavěná plocha nebo ostatní plocha zeleň. Rozhodující je zápis druhu kultury na listu vlastnictví. Na všechny ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí je třeba povolení. O povolení kácení ve městě a jeho místních částech je třeba žádat odbor výstavby a ŽP MěÚ Letovice a vydání povolení je zcela zdarma. OVŽP MěÚ Letovice Ještě ke sběrnému dvoru odpadů V minulém čísle Letovického zpravodaje jste si mohli přečíst praktické informace související s otevřením nového sběrného dvora odpadů města Letovice na Červeném vrchu. V této souvislosti dochází také k ukončení smluv, na jejichž základě plnila funkci sběrného dvora pro město Letovice společnost Remat Letovice, s.r.o. ve své provozovně v Pražské ulici. Jedná se zejména o sběr nebezpečných odpadů (viz. specifikaci v minulém čísle), které bude od možné odkládat bez poplatku pouze ve sběrném dvoře na Červeném vrchu. Dále se jedná o zpětný odběr elektrozařízení (chladící technika, pračky, drobné elektrospotřebiče a nářadí, televizory a další audio a video zařízení, výpočetní technika, světelné zdroje, baterie,...), které bude společnost Remat nadále odebírat ve své režii. Ostatní služby provozovny Remat Letovice v Pražské ulici (výkup papíru, kovů a některých druhů plastů) zůstávají beze změn. M. Hoder, tech. odbor MěÚ Letovice MĚSTO LETOVICE zajistilo na 28. prosince hod. pro občany města Letovice a místních částí Zimní stadion Boskovice Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu. MĚSTO LETOVICE zajistilo na 6. prosince hod. 20. prosince hod. 27. prosince hod. pro občany města Letovice a místních částí Městské lázně Boskovice Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu. 10

11 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům ovšem předchází shon a nákupní horečka. Blíží se však také období, na které se těší ještě někdo. Rozzářené oči radostí mají i kapsáři!!! Přišel jejich čas. Dobře míněná rada přichází především v souvislosti s nadcházejícím vánočním obdobím a nákupy. Co se týče Letovic, tak největším lákadlem pro kapsáře jsou lidé, kteří se na předvánočních nákupech pohybují v nákupních centrech. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, hlavně tedy již zmíněná nákupní centra, ale také trhy a různé vánoční akce. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a zcela na jiném místě, než ke krádeži došlo. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek nenoste své osobní doklady v peněžence nemějte při sobě větší finanční hotovost čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) si zapamatujte a nikdy je nemějte poznamenáno u platební karty v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu tašky, batohy, kde máte peníze, nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte, neukládejte je do nákupního vozíku nebo košíku ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly ani jdete-li jen k baru či na toaletu při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla, stále na očích vozidlo uzamykejte, i když se od něho vzdálíte jen na krátkou dobu (vrácení nákupního vozíku) Mějte své věci neustále pod kontrolou a neusnadňujte kapsářům práci! Městská policie přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce! 11

12 KULTURNÍ PŘEHLED MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V prosinci jsme pro Vás připravili: Divadelní představení Vyhazovači Úterý 2. prosince 2014 v hod. Účinkuje: Divadlo Radka Brzobohatého: Ondřej Brzobohatý / Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Petr Vágner, Vojtěch Hájek Vstupné: předprodej 200,- Kč / 250,- Kč Pohádka Betlém Úterý 9. prosince 2014 v hod. Účinkuje: Divadlo Koráb Brno Vstupné: 40,- Kč Vánoční koncert PAVEL VÍTEK Vánoční přání Sobota 13. prosince 2014 v hod. Vstupné: předprodej 250,- Kč / na místě 300,- Kč VÁNOČNÍ DÁREK Divadelní představení SVĚTÁCI Pondělí 16. března 2015 v hod. Účinkuje: Divadelní společnost HÁTA Vstupné: vánoční předprodej do ,- Kč předprodej od ,- Kč na místě 350,- Kč Připravujeme: Koncert KPH NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY Středa 7. ledna 2015 v hod. Účinkují: Moravské klavírní trio a sólistka tokijské opery Miki Isochi Miki Isochi zpěv / Jana Ryšánková klavír / Jiří Jahoda housle / Miroslav Zicha violoncello Vstupné: 150,- Kč / na koncert platí předplatné KPH Studenti uměleckých škol zdarma. Koncert TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ Neděle 11. ledna 2015 v hod. Kostel sv. Prokopa v Letovicích Pohádka O perníkové chaloupce Úterý 13. ledna 2015 v hod. Účinkuje: Divadlo DUHA Polná Vstupné: 40,- Kč 12

13 GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ, historických dřevěných hraček, vánoční výzdoby, obrazů se zimní tématikou Vernisáž se koná v pátek 12. prosince 2014 v hod. V kulturním programu zazpívá vánoční koledy dětský pěvecký sbor Carmina ZuŠ Letovice pod vedením Mgr. Marie Nečasové za doprovodu Dagmar Lžičařové Výstava bude otevřena do neděle 18. ledna 2015 v době Po Pá hod., So hod., Ne hod. Zavřeno od do soboty mimo neděle a Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba říjen - květen: Pondělí - pátek: , Turistické informační centrum bude od do UZAVŘENO. Těšíme se na Vás opět v pátek tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED KNIHOVNA UZAVŘENÍ KNIHOVNY O VÁNOCÍCH Dospělé oddělení knihovny bude uzavřeno od úterý do Otevřeno bude opět v pátek Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý , Pátek , NÁVRATY KUCHAŘKY výstava knih plná receptů a rad o vaření na dospělém oddělení. STŘÍPKY průřez fotografickou tvorbou pana Adama Wiltsche. Výstava fotografií v prostorách chodby knihovny. PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH KVĚTINOVÝCH DEKORACÍ. Od pondělí do pátku Těšit se můžete na květinové vazby Šárky Trubákové z květinářství KVĚTINY GLORIE. KOUZELNICKÉ VYSTUPENÍ LUKÁŠE MISTRA v hod. Lukáš Mistr vystoupí se svými kouzelnickými triky v rámci turné pořádaného DDM Letovice v dospělém oddělení knihovny. Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY BUDE UZAVŘENO OD DO Otevřeno opět v pondělí Po celý prosinec: Vánoce klepou na dveře! - výstavka knih s vánoční a zimní tematikou. Knihy o vánočních tradicích a obyčejích, andělech a čertech, sněhu a chumelenicích. LOVCI PEREL ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ Zakončení celoroční čtenářské hry. Přijďte si vyzvednout diplomy, své šňůry perel a vybrat odměny ve vánočním obchůdku. Pracovnice Městské knihovny přejí všem čtenářům a nejen jim příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce

14 KALENDÁŘ 2015 v prodeji v Turistickém informačním centru Letovice 120,- Kč

15

16 KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍ KONCERT KOSTEL SV. JiŘÍ V KOCHOVĚ NEDĚLE 14. PROSINCE 2014 V HOD. Účinkují: posluchačky Konzervatoře Pardubice Bc. Lucia Bildová zpěv Eva Kocourková housle Dagmar Lžičařová varhany a klavír a místní kostelní sbor ADVENTNÍ KONCERT Klášterní kostel sv. Václava v Letovicích Neděle 7. prosince 2014 v hodin ÚČINKUJÍ: Mgr. Barbora Dürr soprán MgA. Mgr. Kamila Sokolová Ph.D. soprán Petr Kadidlo tenor Petr Jeníček flétna Milan Kalhous Karolína klarinet, Pavlů sopránsaxofon (15 let): Sloni Natálie Kulina housle BcA. Eva Kratochvílová - klavír Schola klášterního kostela sbor MUDr. Hana Kratochvílová varhany, klavír Vstupné dobrovolné. ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: MŠ Komenského Letovice Brigáda pro rodiče i děti V měsíci říjnu se každá zahrada připravuje k zimnímu spánku. Jejich majitelé mají mnoho práce, protože cokoliv dobrého na podzim pro zahradu udělají, na jaře jim to několikanásobně vrátí. My jsme si toho dobře vědomi, a proto v úterý 14. října Město Letovice ve spolupráci s MŠ Komenského uspořádalo na školní přírodní zahradě Brigádu pro rodiče i děti. Ještě předtím, než se začalo na zahradě pracovat, Ing. Dana Křivánková z Lipky (školského zařízení pro environmentální vzdělávání) připravila seminář na téma vyvýšené záhony. Po jeho skončení jsme se chopili nářadí a na zahradě se začaly dít věci,. Asi po hodině práce byly vytvořeny vyvýšené záhony, zasazeny nové stromy a keře, vznikl nový okrasný záhon, shrabalo se listí, zametly se chodníky, opravilo se krmítko pro ptáky a ještě mnoho dalšího. Na zahradě panovala báječná atmosféra, rodiče, prarodiče i přátelé byli velmi vstřícní a ochotní, neodradila je žádná práce. Skvělými pomocníky byly také děti, které pracovaly s takovou radostí, že představa, že by práci místo nich udělali dospěláci, byla naprosto nepřijatelná. Příjemnou tečkou na konci brigády bylo opékání párků. Rozzářené dětské oči u večerního ohně a spokojení rodiče, nám byli tou největší odměnou. Na závěr bychom rádi poděkovala všem, kteří se brigády zúčastnili a přiložili ruku k dílu, velmi si vaší pomoci vážíme. Tuto akci podpořil Jihomoravský kraj a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Jana Leinveberová, MŠ Komenského 16

17 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Partnerství Letovic s německým Kirchlintelnem Kromě již tradičních výměnných pobytů našich a německých žáků probíhala partnerská setkání vedení obou měst i škol. V tomto roce navštívili naši němečtí přátelé Letovice dvakrát. Poprvé v měsíci srpnu, kdy si vyzkoušeli závody dračích lodí a obdivovali brněnskou vilu Tugendhat, podruhé koncem října. Tentokrát jsme německým hostům mimo jiné ukázali netradiční pohled na Letovice a okolí, ten letecký. Jaké bylo jejich překvapení při návštěvě muzea v Lošticích, když zjistili, že zakladatel výroby syrečků Alois Wessels pocházel z města Brémy, které je v blízkosti Kirchlintelnu. Bylo velmi inspirující jakým kultivovaným způsobem se němečtí přátelé zajímali o právě probíhající povolební vyjednávání. Význam naší spolupráce ovšem nestojí na vzájemné prezentaci kulturních Karolína Pavlů (15 let): Sloni a přírodních památek, ale při každé společné činnosti se vždy řeč směřuje ke konkrétním problémům letovické i kirchlintelnské radnice či školy a způsoby jejich řešení přinášejí nové pohledy, nápady i motivaci ke změně. Poděkování za finanční podporu při zajištění tohoto partnerství náleží Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Miloš Randula, ředitel základní školy Medvědí palouček před školou oživl spolu s Podzimníčky Podzimní čas nemusí být jen smutný, vždyť příroda nám nabízí spoustu zajímavých barev a produktů. Přesně s tímto pracovaly děti se svými vychovatelkami a učitelkami ve všech osmi odděleních školní družiny, spolu se žáky 1. P na naší škole. A tak krátce před říjnovými prázdninami spojenými se svátkem naší země se začaly dít kouzelné věci před vchodem do školy. Kolem kamenných medvědů se začaly zabydlovat roztodivné postavičky Podzimníčci. Jsou to bytosti přírodní, podoby skřítkovské, zvířecí či pohádkové a každopádně se jim u školy již poněkolikáté líbí. Snad jen všechny, jak Podzimníčky, tak hlavně jejich autory děti moc mrzelo, že se našli takoví lidé, které ani mocné kouzlo skřítků nedokázalo zastavit v tvorbě ničení. Vše nakonec ale dobře dopadlo. Těm skřítkům, kterým šlo pomoct, věnovali všichni novou péči a medvědí palouček lákal kolemjdoucí k příjemnému zastavení. A co teď, když se naše podzimní postavičky uložily k dalšímu ročnímu spánku? Nebojte se, palouček i letovické náměstí se pomalu, ale jistě začne naplňovat kouzlem vánočním. ZŠ Letovice Za ŠD a 1. P E. Hejlová, ZŠ Letovice 17

18 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Masarykova střední škola Letovice Zprávičky a důležité upozornění z Masarykovy střední školy Letovice Čtenářům zpravodaje jsme v minulém čísle slíbili, že je budeme informovat o dalších akcích školy. Slib tedy plníme a přinášíme stručné zprávičky o dění ve škole: Studenti prvních až třetích ročníků maturitních oborů stavebnictví, nábytkářství a výtvarníci podnikli exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Navštívili Muzeum knihy, cisterciáckou baziliku Minor a kostel na Zelené hoře. Zde je jejich hodnocení: Vidět vystavené originály psány hieroglyfy, nejstarší tisky z Číny, středověké kodexy, zakládací listiny a další památky související s vynálezem knihtisku byl pro nás zážitek. Čerpat zajímavosti jsme mohli napříč všemi obory. Spatřili jsme monumentální chrámové klenby, stavební prvky z období gotiky i baroka, staré fresky, obrazy i sochy. Dnes už víme, že poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jehož autorem je Jan Blažej Santini-Aichl, byl Karolína Pavlů (15 let): Sloni zařazen do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Exkurzi považujeme za velmi přínosný doplněk výuky. Dne 4. listopadu se zúčastnili studenti 1. ročníků preventivní akce Nedej drogám šanci. Akce se konala v blanenském kině. Přítomným postupně přednášeli odborníci ze Sdružení podané ruce, státní zástupce, kurátor pro mládež, policisté a na závěr žena, jež prošla dlouholetou závislostí na drogách. Studenti se dozvěděli o škodlivosti návykových látek, o jejich tragických následcích a rovněž o právním dopadu zneužívání těchto látek. Během akce studenti vyplnili krátký test a organizátoři poté vylosovali a ocenili tři nejlepší řešitele. Letošní, již 15. ročník konference environmentálního vzdělávání (KONEV 2014) stanovil název Půda poklad ohrožení!. Konferenci pořádala brněnská Lipka (školské zařízení pro environmentální vzdělávání) pro učitele středních a základních škol Jihomoravského kraje a naše škola si ji opět nenechala ujít. Přednášející z řad univerzitních profesorů, starostů a dokonce zástupců evropské unie zaručovali opravdu zajímavé úhly pohledu. Ústředními motivy tak bylo používání organických hnojiv, současné postupy konvenčního zemědělství i kvalita potravin. Na dopolední blok teorie a diskuzí navazovaly praktické workshopy např. praktická ukázka kompostování ve školách, poznávání života organismů v půdě či výroba hliněných pigmentů a jejich použití k malbě. Jsme opravdu rádi, že s Lipkou spolupracujeme také proto, že nám neustále přináší nové podněty pro výuku i pro další zdokonalování prostředí naší Ekoškoly. A na závěr důležité upozornění: pro uchazeče, kteří se přihlásili do konce listopadu do některého z uměleckých oborů (Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu nebo Umělecký keramik) připravila naše škola KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU. Podmínkou pro přijetí do těchto oborů je úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky (proběhne ve dnech 5. a 6. ledna 2015). V přípravném kurzu uchazeči získají podrobné informace o požadavcích na zkoušku a projdou praktickou přípravou ve výtvarných technikách, které budou předmětem vlastní talentové zkoušky - malbě, kresbě a modelování. Současně si mohou prohlédnout prostředí ateliéru, kde bude zkouška probíhat a seznámit se s akademickým sochařem Lubomírem Hluštíkem, učitelem uměleckých předmětů, který je bude na zkoušku připravovat. Kurz přípravy na talentovou zkoušku se koná v úterý dne 16. prosince 2014 od 8.00 do hodin v ateliéru - 3. poschodí budovy Tyršova 25 (u hřiště) a je určen pro uchazeče, kteří na naší škole odevzdali přihlášku ke studiu do 30. listopadu 2014 ZDARMA. Žádáme zájemce o kurz, aby svoji účast na kurzu nahlásili do pátku buď em na nebo na telefon (popř. mobil ). Vážení čtenáři, pokud jste se nemohli zúčastnit našeho listopadového dne otevřených dveří, přijďte se za námi podívat ve středu 10. prosince Budeme vás očekávat od 9.00 do hodin, jste srdečně zváni. Učitelé a studenti školy. 18

19 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ DDM Letokruh Kroužky v DDM začaly Od pondělí 3. listopadu po rozsáhlé rekonstrukci a velkém úklidu opět ožila budova DDM Letokruh. Po téměř dvouměsíčním provizorním provozu, kdy v budově probíhala rekonstrukce elektroinstalace a malování, začaly fungovat kroužky, které mají zázemí v DDM. Na interiérech se neustále pracuje, jednotlivé místnosti se neustále vylepšují, ale prostředí už nyní voní novotou. Touto cestou chceme moc poděkovat všem externím kolegům i pomocníkům z řad rodičů za pomoc při stěhování a úklidu, bez nich bychom to v tak krátké době nezvládli. Teď už se všichni těšíme na vaši návštěvu na našich akcích, v kroužcích a nebo se přijďte za námi podívat, když půjdete kolem. Svátek sv. Martina jsme oslavili oblíbenou přespávačkou a průvodem s lampiónky a teď vás zveme na akce připravované na konec měsíce listopadu a na prosinec 2014: Karolína Pavlů (15 let): Sloni (čtvrtek) Vánoční věnečky, svícny a ozdoby Tradiční tvořivá dílna, děti si vyrobí výzdobu na blížící se adventní období. Začátek v 16 hodin v DDM Letovice. S sebou korpus na adventní věnec, svíčky na adventní věnec nebo svícen, ozdoby na výrobek podle vašich představ (čtvrtek) Čertoviny Mikulášská tvořivá dílna pro děti, výroba papírových dekorací. Začátek v hodin v DDM, konec v hodin (pátek) Vánoční dílna Tvořivá dílna pro děti, které si chtějí vytvořit dárek pod stromek pro svoje rodiče, například voňavou vánoční svíčku. Začátek akce v 15 hodin v DDM Letokruh (neděle) Vánoční turnaj v bowlingu Pro děti 7-15 let. Přihlášky nutné předem, a to do středy (pátek sobota) Vánoční hrátky s přespáním Oblíbená akce s přespáním, tentokrát zaměřená na blížící se vánoční svátky a naladěná do předvánoční atmosféry. Začátek v pátek v 17 hodin v DDM Letokruh, ukončení v sobotu v 10 hodin v DDM Letokruh. Pro rodiče ideální příležitost na poslední předvánoční přípravy. S sebou spacák, polštářek, přezůvky, vhodné převlečení na pobyt v DDM a na spaní, hygienické potřeby. Děti budou vyrábět dáreček, hrát hry aj. Večeře a snídaně součástí pobytu. Kapacita je omezena, přihlášky přijímáme již nyní do jejího naplnění a do S přihlášením neváhejte! Bližší informace o našich akcích najdete na na Facebooku a na plakátech. Hledáme administrativní pracovnici/pracovníka DDM Letokruh hledá administrativní pracovnici / pracovníka na 15 hodin týdně. Náplň práce: pokladní náležitosti, přijímání plateb, registrace přihlášek a ostatní administrativní činnosti. Požadujeme: spolehlivost, přesnost, příjemné vystupování, praxe výhodou. Přihlášky zasílejte do mailem na adresu nebo na adresu DDM Letovice, Českobratrská 5, Letovice. DDM Letokruh přeje všem šťastné, veselé a hravé vánoční svátky, prožití spousty příjemných chvil s rodinou a v roce 2015 jen to nejlepší. 19

20 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Volnočasový klub Plán B Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13) nebo na hřišti u ZŠ. Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. A kdy je klub otevřen? Úterý , Středa zavřeno* Čtvrtek *Z provozních důvodů během podzimu omezujeme setkání klubu na dvě odpoledne týdně. Děkujeme za pochopení. Více info a aktuální program najdete na webových stránkách Zdravá mládež Od září začal již třetí školní rok práce našeho lektora Pavla Kotoučka, který přednáší témata primární prevence a etiky na základních a středních školách v rámci Jihomoravského kraje se zaměřením na Blanensko. Více o tomto projektu a přednášených tématech najdete na našich webových stránkách DOMEČEK Centrum pro rodiče prarodiče a děti Tyršova 2, Letovice Kontakt a bližší info , ÚTERÝ, ČTVRTEK: hod. HERNA PÁTEK: ŠNEČCI nejmladší družinka skautů děti ve věku 0 5 let s rodiči 20

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

VĚSTNÍK ANNO JMK 11/2016

VĚSTNÍK ANNO JMK 11/2016 VĚSTNÍK ANNO JMK 11/2016 Vážení a milí přátelé z členských neziskových organizací, zdravíme Vás na začátku měsíce listopadu a přinášíme Vám další aktuální informace z neziskového dění. Připravili jsme

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10-12/2010 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Nové zastupitelstvo si zvolilo starostu a 2 místostarosty 1.2. Poděkování

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne Prosinec 2012 Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 12. 2012 Vydané nové obecně závazné vyhlášky obce OZV č.1/2013 o užívání plakátovacích ploch OZV č.2/2013 o stanovení systému

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více