fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA"

Transkript

1 4

2

3

4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz, Letovice Soňa Čížková, Cetkovice, Jiří Rybář, Klepačov Irena Demlová, Letovice V sobotu 25. října 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto: Ema Krčová, Agáta Jarošová, Daniel Kobelka, Damián Bažant, Šimon Pravec, Markéta Peňázová, Barbora Vránová, Karin Kejíková, 2. foto: Eliška Perničková, Filip Včelař, Jakub Martinek, Rozálie Koláčková, Ludmila Bendlová, Libor Zbořil, Tobiáš Dvořáček, 3. foto: Karolína Škrancová, Tomáš Prchal, Denisa Dvořáčková, Lilian Poláková, Sára Pitáková, Ladislav Toman, Eva Medunová, Leoš Dvořáček, 4. foto: Daniel Zemánek, Iva Brožková, Karolína Bělehradová, Karin Kalibánová, Viola Sílová, Roman Staněk, Anna Hlaváčková, Tobias Švanda. Vítání občánků proběhlo za přítomnosti pana Miloslava Krejsy (5. foto), který dlouhá léta vedl a zajišťoval hudební doprovod ať již při vítání občánků, svatbách či jiných slavnostních příležitostech. Touto cestou mu ještě jednou děkujeme a přejeme mu, ať si ve zdraví a pohodě užívá zasloužený odpočinek. První letovická trojčata - Eliška, Michaela a Jakub (6. foto) - se narodila v měsíci září 2014 manželům Prudilovým z ulice Boční. 1 2 fotky 4

5 3 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Pavla Šichová Josef Hejl Emilia Bočková Kamil Nezval Antonín Štulpa Lubomír Toman Miloslava Vitoulová Vlastimil Dočekal Vlasta Šimková Jarmila Vybíhalová Stanislav Vinkler Marie Felcmanová Jiřina Pazuchová Milada Holíková Vladimír Váša Karel Šír Františka Všianská Marie Karásková Blanka Zmeková Maria Kocinová Bohumil Kobylka Hedvika Parolková Karel Trnečka Drahoslava Langerová Stanislav Dvořáček Josef Šurý Vladimír Hejl Josef Dočekal Emilie Kacetlová Anežka Kubínová Alžběta Vráblíková Karel Hoder Božena Nečasová Ludmila Sedláková Josef Janoušek Stanislav Toman Marie Tomanová Jaroslava Burkoňová Stanislav Všianský Lidmila Jochmanová V měsíci říjnu oslavila krásné životní jubileum - 90 let - paní Jaroslava Burkoňová, ul. Bezručova. K tomuto významnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Věra Jílková. Srdečně blahopřejeme. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Holek Karel, Brněnská, ve věku 80 let, Petráková Ludmila, Masarykovo náměstí, ve věku 92 let, Vacula Miroslav, Brahmsova, ve věku 74 let, Procházková Růžena, Kladoruby, ve věku 89 let. Čest jejich památce! Poděkování Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Miroslavem Vaculou, a zároveň děkuji za krásné květinové dary. Jaroslava Vaculová Zemřel vynikající odborník V sobotu 18. října 2014 zemřel po krátké těžké nemoci v nedožitých 75 letech Ing. Miroslav Vacula. Ing. Miroslav Vacula po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích nastoupil v n. p. Tylex Letovice, kde prošel mnoha profesemi až po výrobně-technického náměstka a v letech technického ředitele a. s. Tylex Letovice. Znalosti výroby celého výrobního sortimentu získával odborným studiem, kontakty s výrobci textilních strojů a účastí na veletrzích a výstavách doma a v zahraničí, kde mu pomáhala znalost cizích řečí. V průběhu let se stal vynikajícím odborníkem na výrobu záclon, krajek, tylů a technických textilií, zasloužil se o kvalitní výrobky a tím věhlas Tylexu Letovice. Měl velký podíl na tom, že v roce 1995 byla a. s. Tylex Letovice vyhlášena Hospodářskou komorou České republiky nejlepším podnikem v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu České republiky. Všichni jeho bývalí spolupracovníci budou na něho s úctou rádi vzpomínat. Ing. Jiří Musikant, bývalý generální ředitel Tylex Letovice, a. s. Vzpomínka na Ing. Miroslava Vaculu V Tělovýchovné jednotě Sokol Letovice Ing. Miroslav Vacula mnoho let působil jako trenér volejbalu, později jako člen výboru volejbalu. Za svoji záslužnou sportovní činnost obdržel několik ocenění v roce 2005 medaili Dr. Otakara Koutského za zásluhy o rozvoj volejbalu, které je jedno z nejvyšších ocenění Krajského volejbalového svazu v Brně. V roce 2010 mu byla udělena Výkonným výborem Českého svazu tělesné výchovy medaile za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy. Rada města Letovice mu udělila titul Osobnost města za rok Město Letovice a TJ Sokol Letovice v Ing. Miroslavu Vaculovi ztrácejí člověka, který byl pro město i Sokol velkým přínosem. Vladimír Stejskal, starosta města Letovice, místopředseda TJ Sokol Letovice. 6

7 OKÉNKO STAROSTY Tak tu máme poslední měsíc v roce. Měsíc, ve k teré m s e většinou hodnotí a bilancuje. Jinak je tomu zde na radnici. Po volbách se noví radní a zastupitelé seznámili s podstatou jejich práce a již začali pracovat. Proto byli ostatně i zvoleni. Někteří však pořád dokola řeší spíš politiku, než vlastní práci, ale to ať pak vysvětlují svým voličům. Jako kdyby je nezajímala práce a činnost ve městě. Na rozdíl od některých v koalici již dávno pracujeme a poctivě připravujeme plán úkolů a jejich realizaci na nastávající čtyři roky. Materiál chceme předložit v měsíci lednu Toto opravdu jen pro začátek, aby nás někteří zase nenapadali, že pracujeme bez vize a opravujeme jen chodníky. Je smutné, že takové prohlášení dá pro tisk zastupitel města. Asi pro samé politikaření nemá čas sledovat dění na radnici. Jak jsem již několikrát předeslal, úkolů je mnoho, ale financí poměrně málo. V žádném případě nemáme v úmyslu město neúměrně zadlužit. Studie nového kulturního domu či náměstí s vlakovou zastávkou jsou sice krásná věc, ale jsou jistě potřebnější věci. Budeme dělat to, na co máme. Za minulé volební období jsme ukázali, že to umíme, a asi nás za to občané volili. Nechci vás ale zatěžovat jen pracovní problematikou. Doba adventu je dobou očekávání, nastávají Vánoce, kdy budeme mít více času a možností se věnovat více rodinám. Pak oslavíme společně příchod nového roku, na tradiční silvestrovský večer vás všechny srdečně zvu na náměstí. No a pak zase pořád dokola. Do nového roku s novým elánem. Pro nás ve vedení města je důležité, abychom plnili úkoly, se kterými jsme do voleb šli. Proto nám občané dali důvěru a jen jim se budeme zpovídat. Občana zajímá, aby měl všechno potřebné pro život ve městě a integrovaných obcích, aby žil v krásném a stále se zlepšujícím prostředí a v moderním městě. Přeji všem klidné Vánoce a mnoho úspěchu do roku Vladimír Stejskal - starosta města MĚSTO LETOVICE INFORMUJE ZPRÁVY Z RADNICE RADA MĚSTA LETOVICE NA SVÝCH SCHŮZÍCH DNE 13. a PROJEDNALA 1. Žádost SDH Letovice týkající se požadavku na dokončení oprav hasičské zbrojnice a zařazení finančního požadavku do návrhu rozpočtu na rok Přehled pohledávek po splatnosti k Dispozice s majetkem města. 4. Přípravy rozpočtu města na rok Zprávu k vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti. 6. Informace k zahájení akce Oprava vodovodu v ul. Nádražní. 7. Postup prací na opravě vodovodu v ul. Jevíčská. 8. Zahájení akce Letovice, ul. Purkyňova a P. F. Krchňáka, chodníky pro pěší. 9. Informace z družební návštěvy v polském Chelmnu. 10. Informace z jednání Školské rady ZŠ Letovice. 11. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření dle písemného materiálu. 12. Rada města schválila: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. JI/VY/2014/141 na akci Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova se společností COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, a pověřila starostu města jeho podpisem, Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 007/2014 na akci Letovice, ul. Brahmsova oprava chodníku pro pěší II. etapa se společností HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, Křetín, a pověřila starostu města jeho podpisem, vyřazení automobilu typu CAS 32 T 148 vedeného pod inventárním číslem z majetku města z důvodu budoucí nevyužitelnosti majetku SDH Letovice, prodej vyřazeného automobilu typu CAS 32 T 148 fo r m o u o s l o vení p o tenciálních zá j e m c ů a zveřejněním nabídky na bazaru a zapojení příjmů z prodeje tohoto automobilu do rozpočtově neurčených prostředků rozpočtu města, přidělení zakázky Výměna oken administrativní budovy TS firmě RI OKNA a.s., Blansko, Masarykova 12, pořízení nástavby vozidla multicar sypače vozovek a svozové nástavby pro komunální odpad z investičního fondu Technických služeb Letovice, úpravu odpisového plánu Technických služeb Letovice o částku odpisů na zametací vůz BUCHER pro rok 2014, 7

8 poplatek za stavební odpad ve výši 380,- Kč za jednu tunu při převzetí ve Sběrném dvoru města Letovice Červený vrch, účast MŠ Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkové organizace, v programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, udělit souhlas s podáním žádosti MŠ Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkové organizace, o přidělení grantu z Nadace ČEZ v rámci programu Oranžové hřiště, uzavření pojistné ochrany s Kooperativou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, Templova 747, MŠ Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvkovou organizací, dle předloženého písemného materiálu, provedení rozpočtových opatření č. 21/2014 dle písemného materiálu, navrhovaný způsob ohodnocení nalezených věcí a způsob vyřazení z majetku města v roce 2014 dle písemného materiálu, žádost o uzavření smlouvy o připojení existujícího odběrného místa na základě změny způsobu měření typ B mezi městem Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice, a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, kompletní výměnu dvou oken včetně demontáže vitrín a zapravení parapetů v domě Pod Kostelem 1, Letovice, dle předloženého návrhu technického odboru, vyhovět žádosti nájemníků domu Družstevní 1084/22, Letovice, o opravu havarijního stavu vodoinstalace v bytové jednotce č. 1, 2 v tomto domě, vyhlásit anketu Osobnost roku 2014, příspěvek města ZUŠ Letovice na zajištění Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v Letovicích ve výši 25 tis. Kč, poskytnutí účelového transferu pro rodinu Prudilových, na zakoupení sušičky prádla, poskytnutí mimořádné pomoci pro rodinu Prudilových formou poukázek za účelem nákupu hygienických a farmaceutických výrobků pro trojčata v lékárně Milosrdných bratří v Letovicích a v lékárně - Mgr. Lenka Štarhové, provedení rozpočtového opatření č. 23/2014. Městský úřad Letovice oznamuje, že ve dnech 31. prosince 2014 a 2. ledna 2015 bude pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby je nutné si návštěvu úřadu dopředu domluvit s konkrétním pracovníkem. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 3. listopadu Zastupitelstvo města Letovice schvaluje předložený program jednání. 2. Volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje mandátovou komisi ve složení: Michal Bula, Mgr. Petr Novotný, RNDr. Petr Janoušek, Ing. Jaroslava Konůpková, Daniela Ottová Zastupitelstvo města Letovice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Michal Bula, Mgr. Petr Novotný, Ing. Jaroslava Konůpková Zastupitelstvo města Letovice schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Radka Procházku a Mgr. Vlastimila Šimáka Zastupitelstvo města Letovice určuje zapisovatelkou paní Lenku Dvořákovou. 3. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí zprávu mandátové komise. 4. Volba uvolněných členů zastupitelstva města a ostatních členů rady města 4.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty Zastupitelstvo město Letovice v souladu s ust. 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni dnem Zastupitelstvo města Letovice v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví pro volební období sedm členů rady města Zastupitelstvo města Letovice schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů rady veřejným hlasováním Zastupitelstvo města Letovice schvaluje, aby průběh veřejné volby starosty, místostarosty a členů rady řídil předsedající Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Vladimíra Stejskala do funkce starosty města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Ing. Jiřího Palbuchtu do funkce místostarosty města Letovice. 8

9 4.8. Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Ing. Marka Chládka do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana RNDr. Petra Janouška do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Bohuslava Kuda do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, paní Evu Pařilovou do funkce člena Rady města Letovice Zastupitelstvo města Letovice zvolilo dle ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Karla Válka do funkce člena Rady města Letovice. 5. Různé 5.1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 22/2014 dle písemného materiálu Zastupitelstvo města Letovice pověřuje pana Bohuslava Kudu zastupováním města Letovice na valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR dne Zastupitelstvo města Letovice zvolilo zástupcem města ve Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko starostu města Vladimíra Stejskala. Městský úřad Letovice vyzývá občany! Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad za rok 2014 nebo dřívější období a poplatek za psa za rok 2014, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se dostavili na městský úřad, finanční odbor k řešení termínu jejich úhrady, jinak bude přistoupeno k vymáhání exekucí. Nedoplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města Letovice, číslo účtu /0100. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Variabilním symbolem při platbě poplatku za odpad je rodné číslo občana, za něhož je poplatek hrazen, pro vlastníky rekreačních objektů nebo bytů a rodinných domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je stanoven speciální variabilní symbol. Speciální variabilní symbol je rovněž stanoven pro úhradu poplatku za psa. Městský úřad Letovice dále upozorňuje občany, aby nezapomínali na ohlašovací povinnost, která pro ně vyplývá z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 upravující poplatek za odpad. Jedná se o oznámení vzniku povinnosti hradit poplatek za odpad v případech, kdy se občan přihlásil k trvalému pobytu v Letovicích nebo místních částech, při narození dítěte a při nabytí stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Rovněž je třeba ohlásit zánik povinnosti platit poplatek při odstěhování občana nebo při úmrtí rodinného příslušníka. Ohlašovací povinnost a povinnost hradit poplatek za komunální odpad se vztahuje také na cizince, kterým byl podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců. Vznik a zánik poplatkové povinnosti a změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník (občan, cizinec) povinen oznámit městskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Tiskopisy pro přihlášení, odhlášení, změny, osvobození nebo úlevy obdržíte na finančním odboru Městského úřadu Letovice nebo na webových stránkách města Letovice Bližší informace získáte na tel. čísle Městský úřad Letovice děkuje všem občanům, kteří řádně a včas plní své poplatkové povinnosti. 9

10 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Opět se mění podmínky pro kácení stromů Od platí nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění podmínky pro kácení stromů. Dosavadní vyhláška, která platila od července loňského roku, volné kácení dřevin na vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných stromů umožňovala a byla poněkud benevolentní. I v našem okolí se objevilo několik případů zneužití, kdy majitelé pokáceli zbytečně vzrostlé stromy. Vlastníci vzrostlých stromů je pokáceli často jen kvůli tomu, že nechtěli hrabat listí nebo si pokácením zajistili topení na zimu. Takové stromy mají však i významnější hodnoty, např. krajinářské, zdravotní nebo estetické. Nově tedy není třeba povolení ke kácení pouze ovocných dřevin rostoucích na kultuře zahrada, zastavěná plocha nebo ostatní plocha zeleň. Rozhodující je zápis druhu kultury na listu vlastnictví. Na všechny ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí je třeba povolení. O povolení kácení ve městě a jeho místních částech je třeba žádat odbor výstavby a ŽP MěÚ Letovice a vydání povolení je zcela zdarma. OVŽP MěÚ Letovice Ještě ke sběrnému dvoru odpadů V minulém čísle Letovického zpravodaje jste si mohli přečíst praktické informace související s otevřením nového sběrného dvora odpadů města Letovice na Červeném vrchu. V této souvislosti dochází také k ukončení smluv, na jejichž základě plnila funkci sběrného dvora pro město Letovice společnost Remat Letovice, s.r.o. ve své provozovně v Pražské ulici. Jedná se zejména o sběr nebezpečných odpadů (viz. specifikaci v minulém čísle), které bude od možné odkládat bez poplatku pouze ve sběrném dvoře na Červeném vrchu. Dále se jedná o zpětný odběr elektrozařízení (chladící technika, pračky, drobné elektrospotřebiče a nářadí, televizory a další audio a video zařízení, výpočetní technika, světelné zdroje, baterie,...), které bude společnost Remat nadále odebírat ve své režii. Ostatní služby provozovny Remat Letovice v Pražské ulici (výkup papíru, kovů a některých druhů plastů) zůstávají beze změn. M. Hoder, tech. odbor MěÚ Letovice MĚSTO LETOVICE zajistilo na 28. prosince hod. pro občany města Letovice a místních částí Zimní stadion Boskovice Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu. MĚSTO LETOVICE zajistilo na 6. prosince hod. 20. prosince hod. 27. prosince hod. pro občany města Letovice a místních částí Městské lázně Boskovice Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu. 10

11 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům ovšem předchází shon a nákupní horečka. Blíží se však také období, na které se těší ještě někdo. Rozzářené oči radostí mají i kapsáři!!! Přišel jejich čas. Dobře míněná rada přichází především v souvislosti s nadcházejícím vánočním obdobím a nákupy. Co se týče Letovic, tak největším lákadlem pro kapsáře jsou lidé, kteří se na předvánočních nákupech pohybují v nákupních centrech. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, hlavně tedy již zmíněná nákupní centra, ale také trhy a různé vánoční akce. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a zcela na jiném místě, než ke krádeži došlo. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek nenoste své osobní doklady v peněžence nemějte při sobě větší finanční hotovost čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) si zapamatujte a nikdy je nemějte poznamenáno u platební karty v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu tašky, batohy, kde máte peníze, nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte, neukládejte je do nákupního vozíku nebo košíku ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly ani jdete-li jen k baru či na toaletu při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla, stále na očích vozidlo uzamykejte, i když se od něho vzdálíte jen na krátkou dobu (vrácení nákupního vozíku) Mějte své věci neustále pod kontrolou a neusnadňujte kapsářům práci! Městská policie přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce! 11

12 KULTURNÍ PŘEHLED MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V prosinci jsme pro Vás připravili: Divadelní představení Vyhazovači Úterý 2. prosince 2014 v hod. Účinkuje: Divadlo Radka Brzobohatého: Ondřej Brzobohatý / Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Petr Vágner, Vojtěch Hájek Vstupné: předprodej 200,- Kč / 250,- Kč Pohádka Betlém Úterý 9. prosince 2014 v hod. Účinkuje: Divadlo Koráb Brno Vstupné: 40,- Kč Vánoční koncert PAVEL VÍTEK Vánoční přání Sobota 13. prosince 2014 v hod. Vstupné: předprodej 250,- Kč / na místě 300,- Kč VÁNOČNÍ DÁREK Divadelní představení SVĚTÁCI Pondělí 16. března 2015 v hod. Účinkuje: Divadelní společnost HÁTA Vstupné: vánoční předprodej do ,- Kč předprodej od ,- Kč na místě 350,- Kč Připravujeme: Koncert KPH NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY Středa 7. ledna 2015 v hod. Účinkují: Moravské klavírní trio a sólistka tokijské opery Miki Isochi Miki Isochi zpěv / Jana Ryšánková klavír / Jiří Jahoda housle / Miroslav Zicha violoncello Vstupné: 150,- Kč / na koncert platí předplatné KPH Studenti uměleckých škol zdarma. Koncert TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ Neděle 11. ledna 2015 v hod. Kostel sv. Prokopa v Letovicích Pohádka O perníkové chaloupce Úterý 13. ledna 2015 v hod. Účinkuje: Divadlo DUHA Polná Vstupné: 40,- Kč 12

13 GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ, historických dřevěných hraček, vánoční výzdoby, obrazů se zimní tématikou Vernisáž se koná v pátek 12. prosince 2014 v hod. V kulturním programu zazpívá vánoční koledy dětský pěvecký sbor Carmina ZuŠ Letovice pod vedením Mgr. Marie Nečasové za doprovodu Dagmar Lžičařové Výstava bude otevřena do neděle 18. ledna 2015 v době Po Pá hod., So hod., Ne hod. Zavřeno od do soboty mimo neděle a Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba říjen - květen: Pondělí - pátek: , Turistické informační centrum bude od do UZAVŘENO. Těšíme se na Vás opět v pátek tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED KNIHOVNA UZAVŘENÍ KNIHOVNY O VÁNOCÍCH Dospělé oddělení knihovny bude uzavřeno od úterý do Otevřeno bude opět v pátek Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý , Pátek , NÁVRATY KUCHAŘKY výstava knih plná receptů a rad o vaření na dospělém oddělení. STŘÍPKY průřez fotografickou tvorbou pana Adama Wiltsche. Výstava fotografií v prostorách chodby knihovny. PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH KVĚTINOVÝCH DEKORACÍ. Od pondělí do pátku Těšit se můžete na květinové vazby Šárky Trubákové z květinářství KVĚTINY GLORIE. KOUZELNICKÉ VYSTUPENÍ LUKÁŠE MISTRA v hod. Lukáš Mistr vystoupí se svými kouzelnickými triky v rámci turné pořádaného DDM Letovice v dospělém oddělení knihovny. Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY BUDE UZAVŘENO OD DO Otevřeno opět v pondělí Po celý prosinec: Vánoce klepou na dveře! - výstavka knih s vánoční a zimní tematikou. Knihy o vánočních tradicích a obyčejích, andělech a čertech, sněhu a chumelenicích. LOVCI PEREL ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ Zakončení celoroční čtenářské hry. Přijďte si vyzvednout diplomy, své šňůry perel a vybrat odměny ve vánočním obchůdku. Pracovnice Městské knihovny přejí všem čtenářům a nejen jim příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce

14 KALENDÁŘ 2015 v prodeji v Turistickém informačním centru Letovice 120,- Kč

15

16 KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍ KONCERT KOSTEL SV. JiŘÍ V KOCHOVĚ NEDĚLE 14. PROSINCE 2014 V HOD. Účinkují: posluchačky Konzervatoře Pardubice Bc. Lucia Bildová zpěv Eva Kocourková housle Dagmar Lžičařová varhany a klavír a místní kostelní sbor ADVENTNÍ KONCERT Klášterní kostel sv. Václava v Letovicích Neděle 7. prosince 2014 v hodin ÚČINKUJÍ: Mgr. Barbora Dürr soprán MgA. Mgr. Kamila Sokolová Ph.D. soprán Petr Kadidlo tenor Petr Jeníček flétna Milan Kalhous Karolína klarinet, Pavlů sopránsaxofon (15 let): Sloni Natálie Kulina housle BcA. Eva Kratochvílová - klavír Schola klášterního kostela sbor MUDr. Hana Kratochvílová varhany, klavír Vstupné dobrovolné. ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: MŠ Komenského Letovice Brigáda pro rodiče i děti V měsíci říjnu se každá zahrada připravuje k zimnímu spánku. Jejich majitelé mají mnoho práce, protože cokoliv dobrého na podzim pro zahradu udělají, na jaře jim to několikanásobně vrátí. My jsme si toho dobře vědomi, a proto v úterý 14. října Město Letovice ve spolupráci s MŠ Komenského uspořádalo na školní přírodní zahradě Brigádu pro rodiče i děti. Ještě předtím, než se začalo na zahradě pracovat, Ing. Dana Křivánková z Lipky (školského zařízení pro environmentální vzdělávání) připravila seminář na téma vyvýšené záhony. Po jeho skončení jsme se chopili nářadí a na zahradě se začaly dít věci,. Asi po hodině práce byly vytvořeny vyvýšené záhony, zasazeny nové stromy a keře, vznikl nový okrasný záhon, shrabalo se listí, zametly se chodníky, opravilo se krmítko pro ptáky a ještě mnoho dalšího. Na zahradě panovala báječná atmosféra, rodiče, prarodiče i přátelé byli velmi vstřícní a ochotní, neodradila je žádná práce. Skvělými pomocníky byly také děti, které pracovaly s takovou radostí, že představa, že by práci místo nich udělali dospěláci, byla naprosto nepřijatelná. Příjemnou tečkou na konci brigády bylo opékání párků. Rozzářené dětské oči u večerního ohně a spokojení rodiče, nám byli tou největší odměnou. Na závěr bychom rádi poděkovala všem, kteří se brigády zúčastnili a přiložili ruku k dílu, velmi si vaší pomoci vážíme. Tuto akci podpořil Jihomoravský kraj a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Jana Leinveberová, MŠ Komenského 16

17 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Partnerství Letovic s německým Kirchlintelnem Kromě již tradičních výměnných pobytů našich a německých žáků probíhala partnerská setkání vedení obou měst i škol. V tomto roce navštívili naši němečtí přátelé Letovice dvakrát. Poprvé v měsíci srpnu, kdy si vyzkoušeli závody dračích lodí a obdivovali brněnskou vilu Tugendhat, podruhé koncem října. Tentokrát jsme německým hostům mimo jiné ukázali netradiční pohled na Letovice a okolí, ten letecký. Jaké bylo jejich překvapení při návštěvě muzea v Lošticích, když zjistili, že zakladatel výroby syrečků Alois Wessels pocházel z města Brémy, které je v blízkosti Kirchlintelnu. Bylo velmi inspirující jakým kultivovaným způsobem se němečtí přátelé zajímali o právě probíhající povolební vyjednávání. Význam naší spolupráce ovšem nestojí na vzájemné prezentaci kulturních Karolína Pavlů (15 let): Sloni a přírodních památek, ale při každé společné činnosti se vždy řeč směřuje ke konkrétním problémům letovické i kirchlintelnské radnice či školy a způsoby jejich řešení přinášejí nové pohledy, nápady i motivaci ke změně. Poděkování za finanční podporu při zajištění tohoto partnerství náleží Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Miloš Randula, ředitel základní školy Medvědí palouček před školou oživl spolu s Podzimníčky Podzimní čas nemusí být jen smutný, vždyť příroda nám nabízí spoustu zajímavých barev a produktů. Přesně s tímto pracovaly děti se svými vychovatelkami a učitelkami ve všech osmi odděleních školní družiny, spolu se žáky 1. P na naší škole. A tak krátce před říjnovými prázdninami spojenými se svátkem naší země se začaly dít kouzelné věci před vchodem do školy. Kolem kamenných medvědů se začaly zabydlovat roztodivné postavičky Podzimníčci. Jsou to bytosti přírodní, podoby skřítkovské, zvířecí či pohádkové a každopádně se jim u školy již poněkolikáté líbí. Snad jen všechny, jak Podzimníčky, tak hlavně jejich autory děti moc mrzelo, že se našli takoví lidé, které ani mocné kouzlo skřítků nedokázalo zastavit v tvorbě ničení. Vše nakonec ale dobře dopadlo. Těm skřítkům, kterým šlo pomoct, věnovali všichni novou péči a medvědí palouček lákal kolemjdoucí k příjemnému zastavení. A co teď, když se naše podzimní postavičky uložily k dalšímu ročnímu spánku? Nebojte se, palouček i letovické náměstí se pomalu, ale jistě začne naplňovat kouzlem vánočním. ZŠ Letovice Za ŠD a 1. P E. Hejlová, ZŠ Letovice 17

18 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Masarykova střední škola Letovice Zprávičky a důležité upozornění z Masarykovy střední školy Letovice Čtenářům zpravodaje jsme v minulém čísle slíbili, že je budeme informovat o dalších akcích školy. Slib tedy plníme a přinášíme stručné zprávičky o dění ve škole: Studenti prvních až třetích ročníků maturitních oborů stavebnictví, nábytkářství a výtvarníci podnikli exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Navštívili Muzeum knihy, cisterciáckou baziliku Minor a kostel na Zelené hoře. Zde je jejich hodnocení: Vidět vystavené originály psány hieroglyfy, nejstarší tisky z Číny, středověké kodexy, zakládací listiny a další památky související s vynálezem knihtisku byl pro nás zážitek. Čerpat zajímavosti jsme mohli napříč všemi obory. Spatřili jsme monumentální chrámové klenby, stavební prvky z období gotiky i baroka, staré fresky, obrazy i sochy. Dnes už víme, že poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jehož autorem je Jan Blažej Santini-Aichl, byl Karolína Pavlů (15 let): Sloni zařazen do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Exkurzi považujeme za velmi přínosný doplněk výuky. Dne 4. listopadu se zúčastnili studenti 1. ročníků preventivní akce Nedej drogám šanci. Akce se konala v blanenském kině. Přítomným postupně přednášeli odborníci ze Sdružení podané ruce, státní zástupce, kurátor pro mládež, policisté a na závěr žena, jež prošla dlouholetou závislostí na drogách. Studenti se dozvěděli o škodlivosti návykových látek, o jejich tragických následcích a rovněž o právním dopadu zneužívání těchto látek. Během akce studenti vyplnili krátký test a organizátoři poté vylosovali a ocenili tři nejlepší řešitele. Letošní, již 15. ročník konference environmentálního vzdělávání (KONEV 2014) stanovil název Půda poklad ohrožení!. Konferenci pořádala brněnská Lipka (školské zařízení pro environmentální vzdělávání) pro učitele středních a základních škol Jihomoravského kraje a naše škola si ji opět nenechala ujít. Přednášející z řad univerzitních profesorů, starostů a dokonce zástupců evropské unie zaručovali opravdu zajímavé úhly pohledu. Ústředními motivy tak bylo používání organických hnojiv, současné postupy konvenčního zemědělství i kvalita potravin. Na dopolední blok teorie a diskuzí navazovaly praktické workshopy např. praktická ukázka kompostování ve školách, poznávání života organismů v půdě či výroba hliněných pigmentů a jejich použití k malbě. Jsme opravdu rádi, že s Lipkou spolupracujeme také proto, že nám neustále přináší nové podněty pro výuku i pro další zdokonalování prostředí naší Ekoškoly. A na závěr důležité upozornění: pro uchazeče, kteří se přihlásili do konce listopadu do některého z uměleckých oborů (Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu nebo Umělecký keramik) připravila naše škola KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU. Podmínkou pro přijetí do těchto oborů je úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky (proběhne ve dnech 5. a 6. ledna 2015). V přípravném kurzu uchazeči získají podrobné informace o požadavcích na zkoušku a projdou praktickou přípravou ve výtvarných technikách, které budou předmětem vlastní talentové zkoušky - malbě, kresbě a modelování. Současně si mohou prohlédnout prostředí ateliéru, kde bude zkouška probíhat a seznámit se s akademickým sochařem Lubomírem Hluštíkem, učitelem uměleckých předmětů, který je bude na zkoušku připravovat. Kurz přípravy na talentovou zkoušku se koná v úterý dne 16. prosince 2014 od 8.00 do hodin v ateliéru - 3. poschodí budovy Tyršova 25 (u hřiště) a je určen pro uchazeče, kteří na naší škole odevzdali přihlášku ke studiu do 30. listopadu 2014 ZDARMA. Žádáme zájemce o kurz, aby svoji účast na kurzu nahlásili do pátku buď em na nebo na telefon (popř. mobil ). Vážení čtenáři, pokud jste se nemohli zúčastnit našeho listopadového dne otevřených dveří, přijďte se za námi podívat ve středu 10. prosince Budeme vás očekávat od 9.00 do hodin, jste srdečně zváni. Učitelé a studenti školy. 18

19 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ DDM Letokruh Kroužky v DDM začaly Od pondělí 3. listopadu po rozsáhlé rekonstrukci a velkém úklidu opět ožila budova DDM Letokruh. Po téměř dvouměsíčním provizorním provozu, kdy v budově probíhala rekonstrukce elektroinstalace a malování, začaly fungovat kroužky, které mají zázemí v DDM. Na interiérech se neustále pracuje, jednotlivé místnosti se neustále vylepšují, ale prostředí už nyní voní novotou. Touto cestou chceme moc poděkovat všem externím kolegům i pomocníkům z řad rodičů za pomoc při stěhování a úklidu, bez nich bychom to v tak krátké době nezvládli. Teď už se všichni těšíme na vaši návštěvu na našich akcích, v kroužcích a nebo se přijďte za námi podívat, když půjdete kolem. Svátek sv. Martina jsme oslavili oblíbenou přespávačkou a průvodem s lampiónky a teď vás zveme na akce připravované na konec měsíce listopadu a na prosinec 2014: Karolína Pavlů (15 let): Sloni (čtvrtek) Vánoční věnečky, svícny a ozdoby Tradiční tvořivá dílna, děti si vyrobí výzdobu na blížící se adventní období. Začátek v 16 hodin v DDM Letovice. S sebou korpus na adventní věnec, svíčky na adventní věnec nebo svícen, ozdoby na výrobek podle vašich představ (čtvrtek) Čertoviny Mikulášská tvořivá dílna pro děti, výroba papírových dekorací. Začátek v hodin v DDM, konec v hodin (pátek) Vánoční dílna Tvořivá dílna pro děti, které si chtějí vytvořit dárek pod stromek pro svoje rodiče, například voňavou vánoční svíčku. Začátek akce v 15 hodin v DDM Letokruh (neděle) Vánoční turnaj v bowlingu Pro děti 7-15 let. Přihlášky nutné předem, a to do středy (pátek sobota) Vánoční hrátky s přespáním Oblíbená akce s přespáním, tentokrát zaměřená na blížící se vánoční svátky a naladěná do předvánoční atmosféry. Začátek v pátek v 17 hodin v DDM Letokruh, ukončení v sobotu v 10 hodin v DDM Letokruh. Pro rodiče ideální příležitost na poslední předvánoční přípravy. S sebou spacák, polštářek, přezůvky, vhodné převlečení na pobyt v DDM a na spaní, hygienické potřeby. Děti budou vyrábět dáreček, hrát hry aj. Večeře a snídaně součástí pobytu. Kapacita je omezena, přihlášky přijímáme již nyní do jejího naplnění a do S přihlášením neváhejte! Bližší informace o našich akcích najdete na na Facebooku a na plakátech. Hledáme administrativní pracovnici/pracovníka DDM Letokruh hledá administrativní pracovnici / pracovníka na 15 hodin týdně. Náplň práce: pokladní náležitosti, přijímání plateb, registrace přihlášek a ostatní administrativní činnosti. Požadujeme: spolehlivost, přesnost, příjemné vystupování, praxe výhodou. Přihlášky zasílejte do mailem na adresu nebo na adresu DDM Letovice, Českobratrská 5, Letovice. DDM Letokruh přeje všem šťastné, veselé a hravé vánoční svátky, prožití spousty příjemných chvil s rodinou a v roce 2015 jen to nejlepší. 19

20 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Volnočasový klub Plán B Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13) nebo na hřišti u ZŠ. Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. A kdy je klub otevřen? Úterý , Středa zavřeno* Čtvrtek *Z provozních důvodů během podzimu omezujeme setkání klubu na dvě odpoledne týdně. Děkujeme za pochopení. Více info a aktuální program najdete na webových stránkách Zdravá mládež Od září začal již třetí školní rok práce našeho lektora Pavla Kotoučka, který přednáší témata primární prevence a etiky na základních a středních školách v rámci Jihomoravského kraje se zaměřením na Blanensko. Více o tomto projektu a přednášených tématech najdete na našich webových stránkách DOMEČEK Centrum pro rodiče prarodiče a děti Tyršova 2, Letovice Kontakt a bližší info , ÚTERÝ, ČTVRTEK: hod. HERNA PÁTEK: ŠNEČCI nejmladší družinka skautů děti ve věku 0 5 let s rodiči 20

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

OBSAH. Železnobrodská koleda Ohlédnutí za akcí Pojďte s námi za dechovkou. Městská galerie; Josef Franěk

OBSAH. Železnobrodská koleda Ohlédnutí za akcí Pojďte s námi za dechovkou. Městská galerie; Josef Franěk Informace pro občany Slovo starosty; Báseň Prosinec Karel Svoboda Usnesení Zastupitelstva města ze 7. 11. 2011 Usnesení Rady města z 9. 11. 2011 S Krakonošem u počítače Architektonická soutěž Malé náměstí

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 prosinec Novoroční přání starosty Zprávy z radnice Kronika Školy ZUŠ Prosincová výročí Betlémské světlo Z historie Informace z radnice Výměna řidičských průkazů Inzerce Pozvánky Vánoce 2013 v Náchodě

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více