ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014"

Transkript

1 CJ5XCIN ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 36 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací potřeby VŠEOBECNÉ POKYNY TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE. ŘEŠENÍ TESTU ZAHÁJÍTE AŽ NA VÝSLOVNÝ POKYN ZADAVATELE! Při řešení testu není povoleno používat jiné než povolené pomůcky. Na lavici budete mít pouze testový sešit, záznamový arch a povolené pomůcky. Po dobu řešení testu není povoleno mít zapnutý mobilní telefon ani jiné komunikační zařízení. Vypněte je a uložte mimo pracovní desku lavice. Při řešení testu není povolena komunikace s ostatními řešiteli. Budete-li ve zcela naléhavém případě potřebovat v průběhu testu konzultaci se zadavatelem, zvedněte ruku a vyčkejte jeho příchodu. Bez souhlasu zadavatele testu neopouštějte v průběhu řešení své místo, a to ani v případě, že jste řešení testu již ukončili. Vyvarujte se chování, které by mohlo rušit ostatní řešitele. K zápisu řešení používejte modré nebo černé psací pero. Odpovědi pište a zaznamenávejte pečlivě, čitelně a jednoznačně. Nejednoznačný zápis bude hodnocen jako chybné řešení! Řešení uzavřené úlohy vyznačte křížkem v záznamovém poli s označením zvolené varianty. Případnou opravu proveďte tak, že původní volbu zabarvíte a novou volbu vyznačíte křížkem. Řešení otevřené úlohy pište do záznamového pole označeného číslem příslušné úlohy. Případnou opravu odpovědi proveďte přeškrtnutím původní odpovědi a vepsáním nové. 1 PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VAŠE VYLOUČENÍ ZE ZKOUŠKY! PRAVIDLA PRO ZÁPIS ŘEŠENÍ ÚLOH Test obsahuje uzavřené i otevřené testové úlohy. Uzavřenou úlohu řešíte tak, že z nabízených řešení volíte jednu správnou odpověď. Otevřená úloha žádné varianty odpovědí nenabízí, řešení tvoříte sami. Řešení zaznamenáváte výhradně do záznamového archu, a to do příslušného záznamového pole. Poznámky či řešení nanečisto pište do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení. DOPORUČENÍ ŘEŠITELŮM TESTU Než začnete řešit první úlohu, test si prohlédněte. U každé úlohy je vyznačen maximální počet bodů, které můžete za její úspěšné řešení získat. Úlohy nemusíte řešit jednu po druhé. Odhadněte obtížnost a časovou náročnost jednotlivých úloh a zvolte si, v jakém pořadí budete úlohy řešit. Cílem není vyřešit nejvíc úloh, ale získat nejvíc bodů. Kontrolujte si čas. Pět minut před vypršením časového limitu vám zadávající tento fakt oznámí. Poslední minuty věnujte kontrole. PŘEJEME VÁM PŘI ŘEŠENÍ TESTU HODNĚ ÚSPĚCHŮ.

2 ÚLOHA 1 Který z následujících výrazů nelze použít zároveň jako předložku i předponu? A) roz B) bez C) nad D) pod ÚLOHA 2 Následující slova jsou navzájem příbuzná kromě jednoho. Které z nich to je? A) lístek B) listina C) bolístka D) prolistovat 2 ÚLOHA 3 Ve které z následujících vět chybí čárka? A) Diktát z českého jazyka bude trvat deset minut. B) Nenapovídejte si a neopisujte jeden od druhého. C) Nezapomeňte na papír napsat své jméno a příjmení. D) Budete potřebovat pero tužku a pravítko nebo kružítko. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 4 6 V lese byla tma. Ozýval se jen vítr ve větvích, tu a tam houkání sovy. A najednou se ke mně přibližoval pískavý zvuk. Nic jsem neviděl. Hrůzou mi *****. ÚLOHA 4 Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu? A) teklo do bot B) narostl hřebínek C) vstaly vlasy na hlavě D) spadl kámen ze srdce ÚLOHA 5 Nahraďte spojení tu a tam jedním slovem stejného významu: ÚLOHA 6 Vypište úsek výchozího textu, který označuje směr pohybu:

3 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 7 10 Ten velký kopec, na který se díváte ze svého pokojíku, ukázal dědeček, tak tam, na jeho druhé straně, jsme se s babičkou vzali, to jste byli všichni ještě na houbách. Se svatbou to bylo tenkrát samozřejmě složitější, to nebylo žádný honem honem jako dneska. ÚLOHA 7 Kterou z následujících možností lze nejlépe nahradit podtrženou část výchozího textu tak, aby smysl textu zůstal zachován? A) to jste ještě všichni chytali lelky B) to jste ještě všichni pásli koníky C) to jste ještě nikdo z vás nebyl na světě D) to jste ještě nikdo z vás nevyrostl z plínek 3 ÚLOHA 8 Vypište z výchozího textu slovo s nespisovnou koncovkou: ÚLOHA 9 Vypište z výchozího textu větu uvozovací: ÚLOHA 10 Vypište z výchozího textu všechna podstatná jména ženského rodu: VÝCHOZÍ BÁSEŇ K ÚLOHÁM Porvali se po bouři dva tlustí černí ***** jeden prská, druhý vříská skulili se do křoviska zdrápali se za bezem žádný není vítězem ÚLOHA 11 Kdo (*****) se v básni porval? A) hroši B) vepři C) kocouři D) velbloudi ÚLOHA 12 Vypište z výchozí básně sloveso, které vyjadřuje zvuk:

4 VÝCHOZÍ KOMIKS K ÚLOHÁM ÚLOHA 13 Co nejspíše říká postava na prvním obrázku? A) Máš strach? B) Máš úspěch? C) Máš špatný den? D) Máš vůbec rozum? ÚLOHA 14 Kterým z následujících slov lze nejlépe nahradit slovo částečný z druhého obrázku tak, aby jeho smysl zůstal stejný? A) Dílčí B) Snad C) Poloviční D) Rozhodně VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15 Chci pokoj s výhledem na moře, a to bez ohledu k tomu, kolik to bude stát peněz. ÚLOHA 15 Ve které z následujících možností je opravena chyba z výchozího textu? A) Chci pokoj s výhledem na moře, a to bez ohledu, kolik to bude stát peněz. B) Chci pokoj s výhledem na moře, a to bez ohledu na to, kolik to bude stát peněz. C) Chci pokoj s výhledem na moře, a to bez přihlédnutí na to, kolik to bude stát peněz. D) Chci pokoj s výhledem na moře, a to bez přihlédnutí ohledně toho, kolik to bude stát. 2 body ÚLOHA 16 Ve které z následujících vět je chyba v psaní předpony s- / z- / vz-? A) Zákrok proti vzpouře přišel příliš pozdě. B) Babička bývá zhůru už ve čtyři hodiny ráno. C) Z náměstí se shromáždění přesunulo před divadlo. D) Doktorův synek sbíral trnky společně s učitelovic dětmi.

5 ÚLOHA 17 Přiřaďte k jednotlivým přídavným jménům ( ) podstatná jména (A F) tak, aby vznikla běžně užívaná slovní spojení: (Každé z přídavných jmen může být přiřazeno pouze jednou.) max. 2 body Přídavná jména 17.1 lítá 17.2 vodní 17.3 planá 17.4 cestovní Podstatná jména A) horečka B) pravda C) jabloň D) kořist E) pára F) saň 5 ÚLOHA 18 Uspořádejte následující úryvky (A D) tak, aby sestavený text dával smysl: 3 body A) Měl červený obličej a hlas se mu plačtivě třásl. Vedle něho stála žena s dlouhou rákoskou. Ten pán vždycky něco předříkával a potom to s tou paní tahavě zpívali. A sám hrál na harmoniku. B) Do školy začal Jirka chodit v Milevsku. V Táboře ho nechtěli na první školní rok zapsat, protože mu bude šest let až v prosinci, a tak s ním maminka sjela do Milevska, kde Jirku do školy ze známosti vzali. C) Tu se dostal do většího chumlu. Protože byl malý, tlačil se, tlačil až do první řady. A tu viděl takovou velikou plachtu, rozdělenou na políčka, a v každém políčku byl vymalovaný obrázek. Před plachtou stál starší člověk s vousy pod nosem. D) Maminka mu koupila nové šaty a černou tašku na záda, byla na ní vyšita hnědá kráva. A s tou taškou na zádech šel Jirka jednou odpoledne do školy právě o jarmarce. Jirka statečně prošel boudami s cukrovím, minul stánky Turků s tureckým medem svůj krejcar tady promlsal už cestou ze školy. ÚLOHA 19 Ve které z následujících vět je chybný tvar číslovky? A) Potřetí zopakoval stejnou chybu. B) S pětima z nich nebyla žádná domluva. C) Ve druhém oříšku byly šaty ještě krásnější. D) Za devatero horami a devatero lesy žil chudý pastevec.

6 VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOHÁM Žáci jedné z jihlavských základních škol uskutečnili výzkum chovatelství žáků základních škol. Na každé z vybraných 6 jihlavských škol rozdali dotazníky zhruba 200 žákům. V dotazníku byla žákům položena otázka: Označ křížkem ta z vyjmenovaných zvířat, která doma chováš. Celkové počty odpovědí potom mladí výzkumníci zaznamenali do následující tabulky. Náměstí Svobody TAKTO ODPOVÍDALI ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Nad Plovárnou Seifertova Žižkova Demlova Evžena Rošického CELKEM CELKOVÝ POČET ODPOVÍDAJÍCÍCH ŽÁKŮ Pes Kočka Králík Malý hlodavec (morče, křeček, fretka...) Akvarijní rybičky Chovný pták (andulka, papoušek ) Had nebo malý ještěr Želva Jiné CELKEM OZNAČENO Nechovám žádné zvíře ÚLOHA 20 Ve které škole bylo mezi odpovídajícími žáky nejvíce chovatelů? A) Žižkova B) Nad Plovárnou C) Náměstí Svobody D) Evžena Rošického 2 body ÚLOHA 21 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá informacím obsaženým ve výchozím textu a tabulce (A), či nikoli (N): max. 4 body 21.1 Zhruba desetina všech odpovídajících žáků uvedla, že chová ptáka Čtvrtým nejčastěji chovaným zvířetem je podle výsledků výzkumu kočka Žáci všech škol, kteří dotazník vyplnili, chovají celkem 118 chovných ptáků Jen na jedné škole žáci odpověděli, že chovají častěji akvarijní ryby, než psa Počet odpovídajících žáků, kteří nechovají žádné zvíře, je výrazně menší než počet těch, kteří nějaké zvíře chovají. ÚLOHA 22 Žádný z žáků základní školy Evžena Rošického nezaškrtl v dotazníku více než dvě zvířata. Napište, kolik žáků této školy zaškrtlo více než jedno zvíře: 3 body

7 ÚLOHA 23 Která z následujících možností odstraňuje významový nedostatek z výchozího textu? A) Dotazník se žáků ptal: B) V dotazníku byla otázka: C) Dotazník žákům přikazoval: D) V dotazníku byli žáci vyzváni: ÚLOHA 24 Který z následujících úryvků je možné označit za návod? A) Origami je japonské slovo, které znamená skládat papír. Skládání papíru má v Japonsku dlouhou tradici, ale rozvíjelo se i v jiných zemích a dnes je známé po celém světě B) Jaký jazyk musíte znát, abyste mohli studovat origami? Je to japonština, angličtina nebo španělština? Nikoli. Je to jazyk origami diagramů. Diagramy jsou v podstatě technické nákresy, které zachycují postup skládání krok po kroku C) Jan Lhotský si vás dovoluje pozvat na předvánoční tvořivé setkání, které proběhne od v kulturním domě naší obce. Na co se můžete těšit? Budou se skládat jednoduché modely, které lze využít jako ozdoby na vánoční stromek, popřípadě i jiným způsobem D) Podle nákresu vezmeme roh A obdélníkového papíru A4 a přiložíme jej k dlouhé straně obdélníku BC tak, že strana AB přesně přiléhá na stranu BC. Vznikne tak sklad, který protne roh papíru B a stranu AD. Tento sklad je současně úhlopříčkou vzniklého čtverce. Zbytek papíru odstřihneme 2 body 7 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Zlomil jsem si při fotbale prst na noze. Tak jsem dostal sádru až ke kolenu. ÚLOHA 25 Které z následujících souvětí má stejný význam jako výchozí text? A) Dostal jsem sádru až ke kolenu, a tak jsem si při fotbale zlomil prst na noze. B) Zlomil jsem si při fotbale prst na noze, i když jsem dostal sádru až ke kolenu. C) Dostal jsem sádru až ke kolenu, protože jsem si při fotbale zlomil prst na noze. D) Jakmile jsem si při fotbale zlomil prst na noze, dostal jsem sádru až ke kolenu. 2 body ÚLOHA 26 Napište slovo souřadného významu ke slovu koleno a slovo k oběma významem nadřazené: 2 body ÚLOHA 27 Vypište úsek výchozího textu, který vyjadřuje rozsah:

8 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM S myšlenkou postavit v pražské zoo rozhlednu si její vedení ***** řadu let, ale ničivé povodně v roce 2002 plány během jediného okamžiku zhatily. Trvalo dalších sedum let, než byla v červnu 2009 slavnostně otevřena dřevěná rozhledna, která nese jméno Obora. Její stavba trvala pouhých pět měsíců a spolykala přibližně 40 kubíků převážně smrkového dřeva. ÚLOHA 28 Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu? A) zadělalo B) pohrávalo C) přemýšlelo D) rozhodovalo 8 ÚLOHA 29 Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slov stavba spolykala? A) stavba zabrala B) na stavbu stačilo C) při stavbě se pokazilo D) na stavbu se spotřebovalo ÚLOHA 30 Která z následujících částí výchozího textu obsahuje pravopisnou chybu? A) Trvalo dalších sedum let B) během jediného okamžiku zhatily C) slavnostně otevřena dřevěná rozhledna D) S myšlenkou postavit v pražské zoo rozhlednu ÚLOHA 31 Vypište z výchozího textu všechny výrazy označující měrnou jednotku: max. 2 body ÚLOHA 32 Napište synonymum ke slovu zhatily z výchozího textu: ÚLOHA 33 Vypište z podtržené věty základní skladební dvojici: ÚLOHA 34 Které z následujících slov má jinou předponu než ostatní uvedená slova? A) nadnést B) nadýchat C) nadběhnout D) nadhodnotit

9 ÚLOHA 35 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? A) Poloměr kružnice se značí písmenem r. B) Tamější lékaři vědí o malárii mnohem víc. C) Město si připomnělo půlstoletí od svého založení. D) Smněnárna na náměstí nabízela výhodnější kurz. ÚLOHA 36 Které z následujících slov má více významů? A) slib B) sluch C) měsíc D) měšec 9 KONEC TESTU. UJISTĚTE SE, PROSÍM, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU ZAZNAMENAL/-A ŘEŠENÍ VŠECH ÚLOH.

10 ZDROJE POUŽITÝCH VÝCHOZÍCH TEXTŮ, KOMIKSU A TABULKY VÝCHOZÍ TEXT ZDROJ K úlohám 4 6 Autorský text Matt a Hurry, o.s. K úlohám 7 10 TAN, S. Příběhy z konce předměstí. Zlín : Kniha Zlín, 2011, s. 40. K úlohám MANN, J. G. Ještěrka na štěrku a jiné příhody. Praha : THYRSUS, 2010, s. 29, graficky upraveno. K úlohám K úloze 15 Autorský text Matt a Hurry, o.s. K úloze 18 SOLAR, J. Kluk. Praha : Nákladem vlastním, 1942, s K úlohám Autorský text Matt a Hurry, o.s. K úloze , upraveno K úlohám Autorský text Matt a Hurry, o.s. K úlohám HORVÁTHOVÁ, A. Praha jako na dlani. PRE fórum. 2012, číslo 16/2012, s

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMAČKY LIK 2012 DIDAKTICKÝ TEST TS-L9C0CINT ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 60 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 40 úloh. Časový

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU CO V PRŮVODCI NAJDETE? 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM... 2 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ... 2 POVOLENÉ POMŮCKY... 3 DIDAKTICKÝ TEST... 3 2. PŘEDMĚTY A DÍLČÍ ZKOUŠKY... 6 ČESKÝ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Jméno a příjmení DIDAKTICKÝ TEST STRANA 1 2 Evidenční číslo Časový limit: 60 min. 1 8 2 3 E F 9.1 9 A N 3.1 3.2 3.3

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013 Ž Á K O V S K Ý P R Ů V O D C E M AT U R I T N Í Z K O U Š K O U P R O J A R N Í Z K U Š

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST CJMZD14C0T01 ČESKÝ Maximální bodové JAZYK hodnocení: A 69 LITERATURA bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST Didaktický

Více

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST C9PID14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 30 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMAČKY MSK 2011 DIDAKTICKÝ TEST CJ9ID11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 45 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 36 úloh. Časový

Více

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A ČESKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJIVD11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 100 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJMZD11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Karin Šulcová LIDÉ KOLEM NÁS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovaly: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková; Eva Pechová Recenzovali: PaedDr.

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Obsah VZORY VÝSTUPNÍCH MATURITNÍCH DOKUMENTŮ... 18 NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Z ŘAD ŽÁKŮ... 20 KDE NAJDU INFORMACE?... 22

Obsah VZORY VÝSTUPNÍCH MATURITNÍCH DOKUMENTŮ... 18 NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Z ŘAD ŽÁKŮ... 20 KDE NAJDU INFORMACE?... 22 Informační balíček k nové maturitě pro maturanty 2012 Obsah PROČ NOVÁ MATURITA?............................................ 3 Z ČEHO BUDU MATUROVAT?......................................... 5 KDY BUDU

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Cermat - Maturitní zpravodaj 4 '08 fin.indd 8.12.2008 9:07:51-1 - CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE MATURITA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Při skládání maturitní zkoušky žák uplatňuje

Více

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 2006 CJ2ACZZ906DT DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE didaktický test B Testový sešit obsahuje 25 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového

Více