12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také žáci kyjovských základ ních škol. Každoročně se setkávají v městském parku při sportovní akci s názvem Běh s trikolorou. Další fotografie na straně 2. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost Některé úseky říčky Kyjovky pro šly zásadními úpravami. Důvodem bylo odstranění povodňových škod z předchozích let a oprava koryta, která zvýšila průtočnost řeky. Přívalové deště v roce 2010 daly říčce Kyjovce pořádně zabrat. Obavy měli především obyvatelé přileh lých nemovi tostí ne daleko centra. Z koryta se říčka na štěstí nevylila, chyběl však jen malý kousek. Nejkritičtější úseky proto prošly opravami za Městským úřa dem Kyjov v délce 240 metrů a úsek od železničního mostu v Nětčicích v délce 620 metrů. Povodí Moravy odstranilo na říčce Kyjovce povodňové škody z roku Upravili jsme koryto řeky tak, abychom zvýšili průtočnost samotné Kyjovky a tím pádem nedocházelo k ohrožování nemovitostí tady v okolí. Zároveň jsme zpevnili břehy lomovým kamenem a odstranili nánosy z koryta řeky, popsala rozsah prací tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíč ková. Důvodem prací bylo zejména to, aby Kyjovka i v případě přívalových dešťů zůstala ve svém korytě. Stavba byla prováděna z dotace Ministertstva zemědělství ČR jako Povodňová škoda 2010 za celkovou částku Kč. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, vánočně vyzdobené náměstí nám všem oznamuje adventní čas. Myslím si, že i tentokrát se nám podařilo cit livě zkrášlit centrum města. Bohužel vánoční strom, který byl letos Odbo rem komunálního hospodářství (OKH) vybrán, pokácen a převezen na ná městí ze sídliště U Vodojemu, přivo dil některým z tamních obyvatel smu tek do duše. Zasadili ho zde v roce 1977, pěstovali a hýčkali. Jedinou záplatou nad smutkem z jeho osudu může být skutečnost, že ho budou obdivovat stovky lidí a přinesl návštěv níkům i obyvatelům Kyjova skvělý pocit Vánoc. Vedoucí OKH také přislí bil, že hned na jaře budou vysazeny na stejném místě jehličnany nové. Aby se však neopakovala tato chmurná situace, již dnes Vám nabízíme mož nost věnovat městu vánoční strom roku Odborné skácení a odvoz zajistí OKH na své náklady. Jedině tak lze předejít nastalým rozpakům. Věřím, že naopak pouze pozitivní reakce vzbudí naše rozhodnutí nena vyšovat pro příští rok poplatek za li kvidaci komunálního odpadu, na rozdíl od jiných měst naší velikosti, kde zvyšují až na 750 Kč. Vede nás k tomu vaše aktivita v třídění odpadu. Za uplynulé období jsme ve městech nad obyvatel v rámci Jiho moravského kraje obsadili 2. místo. I když náklady na likvidaci hrubě pře vyšují výtěžek z poplatku, setrváme na pětisetkoruně. Chceme vás tak moti vovat k ještě větší míře třídění. Stále je totiž v kontejnerech na směsný odpad vidět halda novin či pet lahví. A přitom hned vedle je nádoba na tří děný odpad. To je hanba a ostuda ta kových sousedů, kteří jsou lhostejní k životnímu prostředí a přírodě, ve které nakonec vyrůstají jejich děti. Proto na ně apeluji! Pokud se totiž opět sníží míra třídění, budeme mu set přistoupit ke zvýšení poplatku za likvidaci odpadu. V příštím roce dále přibude možnost třídit bioodpad. Více informací bude v příštím čísle. Milí spoluobčané, přeji vám Vánoce jak mají být, plné radostí, smíchu, optimismu, lásky a splněných přání! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Martinský hody strana 2 / Komunitní plánování strana 4 / Langobardi v muzeu strana 13 Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 1

2 Radnice Martinský hody v Kyjově Jako první se v sobotu na hody představili stárci, pro které oficiální povinnosti vypukly před muzeem, odkud se průvod přesunul před radnici. Foto Lubomír Kyněra Radnice řeší parkování Kyjovští radní se vy dali na obchůzku měs tem, aby prošli lokality, kde se v budoucnu bu dou provádět plánované změny. Výrazně se bu dou týkat oblasti za sta dionem. Plán vytvořit nová parkovací místa na sídlišti Za Stadionem na razil u tamních obyvatel. Nelíbilo se jim, že by jim auta stála přímo pod okny. Radní proto do lo kality vyrazili a hledali jinou formu řešení situace. Chceme tady zreali zovat další etapu regenerace síd liště a zvýšit počet parkovacích míst. Občané přitom vznesli požadavek, aby nová místa vznikla rozšířením stávajícího parkoviště směrem do zeleně. Takže s tímto budeme počí tat a takto s tím dál nakládat, ubez pečil občany starosta František Lukl. Konečné řešení sídliště a nová parkovací místa jsou prozatím pou ze ve fázi možných návrhů. K rozší ření původního parkoviště se budou vyjadřovat i další orgány. Město pak bude žádat o dotaci z projektu Rege nerace panelových sídlišť v roce Revitalizace zmíněného síd liště bude, stejně jako U Vodojemu, probíhat postupně v etapách. Povolení Martinských hodů v Kyjově má na starost chasa v čele se starostou. Při Běhu s trikolorou žáci kyjovských škol mohutně povzbuzovali své reprezentanty. Martinský hody jsou příležitostí, aby se do kroje nastrojili jak místní, tak přespolní, jak starší, tak děti. Před radnicí si letos sólo zatančili nejen vedení města, ale například i kyjovský děkan Svatopluk Pavlica. 2x foto archiv Bohuslavice Foto Lubomír Kyněra O tom, že je svatomartinské veselí především o zábavě, svědčila i atmosféra hodové neděle, kde přišlo na řadu obřadní mlácení káčera před radnicí. Hody s věncem a beranem Páté hody v novodobé historii se poslední říjnový víkend uskutečnily v Bohuslavicích. Páteční večer byl za hájen stavěním máje a besedou u cim bálu v sále U Vodičků s mladými a energickými muzikanty z CM Pavla Růžičky. Povolení hodů starostou města, kterému předcházela slav nostní mše v kostele sv. Filipa a Ja kuba, se uskutečnilo u Božích muk pod Starou horou. Odtud se vydal prů vod obcí pro stárka a stárku. I letos se na jeho závěr odhodlal stárek k se tnutí hlavy berana, aby tak mohlo začít pravé hodové veselí, které pokra čovalo hodovou zábavou s DH Vina řinka až do brzkých ranních hodin. Letošní stárci Eva Mazánková, Martin Průša a celá krojovaná chasa by tímto chtěli poděkovat všem, kteří jakoukoliv měrou pomohli ke zdár nému uskutečnění hodů, zejména Mužskému sboru z Boršova, sou boru Kyjovánek a místním občanům panu Kotkovi, Vodičkovi a Zlocho vi, paní Mastné a zejména paní Žiž lavské, která svou obětavou prací každoročně přispívá k tomu, aby byly místní slavnosti čím dál více bo hatší na pohled. Ondřej Celý strana 2 Kyjovské noviny / prosinec 2012

3 Semafory řídí nastavení Starší občané často kritizují krát kou dobu, kdy na přechodu svítí zele né světlo s tím, že je málo času přejít silnici. Jedná se především o přechod pod nadjezdem na světelné křižo vatce ulic Svatoborská a Nerudova. Provedli jsme potřebná měření a zjistili jsme, že zelené světlo na semaforu pro chodce svítí jen 10 se kund. Zdá se to málo, ale ještě po zhasnutí zeleného a rozsvícení červe ného světla čekající auta mají červe nou a nesmí na přechod pro chodce vjíždět. Tím je na přejití přechodu času dost, míní Oldřich Talaš z Od boru majetku a investic Městského úřadu a dodává: Pokud bychom ne chali upravit délky časů na přechodu pod nadjezdem, došlo by k velkému ucpání následné křižovatky a tím k narušení provozu na frekventované silnici první třídy číslo I/54 Brno Bze nec, která je ve vlastnictví státu. Nastavení semaforů je v režii zku šených specialistů, kteří ví, jak se mafory bezpečně nastavit. Kyjov ocenil fotografy Uplynulé léto a čas dovolených byly inspirací pro soutěž, kterou vy hlásilo město Kyjov s koncem prázd nin. Lidé se zájmem o cestování a fotografii do ní mohli zasílat prázd ninové momentky, které zachytili ob jektivem svých fotoaparátů. Někoho oslovilo moře, jiného pev nina, a tak se mezi třemi vybranými fotografiemi objevil i snímek ze sou sedního Slovenska. Jedním z výherců byla Alena Dostálová, která zachytila svoji dceru při zdolávání Sulovských skal. Oceněny byly dále fotografie Martina Vaculíka a Hany Hajné. Zaujaly i snímky z návštěvy školy v Keni, svítání na Lysé hoře v Besky dech, netradiční západ slunce v Mon trealu nebo fotografie z pobřeží Chor vatska. Obyvatelé chtějí prosvětlení Na Zahradním sídlišti v Kyjově přerostly stromy, které se tak stále více stávají překážkou. Na nutný ořez a případné odstranění upozorili tamní obyvatelé. Obyvatelé sídliště Zahradní v Ky jově se obrátili na město s žádostí o kácení stromů a částečný ořez. Patřím mezi lidi, kteří na tomto síd lišti bydlí od jeho počátku, tedy 40 let. Jde nám o to, že se tady nachází několik stromů, které jsou přerostlé a svými kořeny deformují chodníky. Několik starších lidí tady už spadlo nebo zakoplo a dokonce jedna paní si tady měla zlomit ruku. Jsem lé kař, tak jsem se do toho zapojil, pro tože není hezké, když se tady lidé zraňují, uvedl Rostislav Hrazdílek. Nutné zásahy připouštějí i ekolo gicky uvažující obyvatelé: Osobně bych tady chtěl udržet určitou příro du. Měly by se kácet jen ty stromy, které jsou příliš špatné a suché, přidal názor Josef Horák. Mezi častými stížnostmi se obje vuje i fakt, že stromy jsou po letech velmi přerostlé a svými větvemi cloní jak dennímu světlu v některých bytech, tak večernímu osvětlení síd liště. Žádost o úpravu zeleně podá od bor komunálního hospodářství s tím, že obyvatelé se zavázali vysadit nové stromy nebo keře na jiném místě. Resumé ale vysloví až Odbor život ního prostředí. ZMĚNY V ČINNOSTI KYJOVSKÉHO ÚŘADU PRÁCE Úřad práce opustil budovu MěU Kyjov během poslední listopadové deká dy. Kanceláře příspěvku na péči v I. patře sociálního odboru se přestěho valy , kancelář dávek pro OZP v přízemí Tedy od jsou všechny nepojistné dávky soustředěny v budově pojišťovny. UKRAJINCI V KYJOVĚ V rámci Martinských hodů navštívila Kyjov zahra niční delegace z Ukrajiny. Na jednání vedení města bylo podepsáno Komuniké o vzájemném budoucím postupu mezi městem Kyjov a městem Lutsk. Delegace navštívila např. informační centrum, cyklostezku Mutěnka, přestupní terminál IDS Kyjov a městský stadion. V programu bylo i vystoupení žáků ze ZUŠ v Kyjo vě, které delegaci velmi nadchlo. Podporována bude zejména folklorní družba mezi městy. red V této rubrice Kyjovských novin přinášíme informace z jednání or gánů města. Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 68. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 8. října 2012 Rada města rozhodla: o uzavření Smlouvy o dílo výkon činností v lesnictví mezi městem Kyjov a Ing. Vladislavem Filipen ským, jejímž předmětem je výkon poradenské činnosti v oboru les nictví a dalších činností souvi sejících se správou lesa. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do Ing. Vladislav Filipenský byl radou města vybrán jako budoucí ředi tel obchodní společnosti Lesy města Kyjova, s.r.o., a to na zá kladě doporučení výběrové komi se, která byla sestavena se zá stupců všech politických klubů ZM a odborníků z oblasti lesnictví. 69. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konané dne 22. října 2012 Rada města rozhodla: o uzavření příslibu o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ s Ná rodní radou osob se zdravotním postižením ČR; v rámci projektu EUROKLÍČ v Jihomoravském kraji 2012 je možné zdarma získat eu rozámky. V současné době pro vádí město Kyjov distribuci euro klíčů do těchto zámků, prozatím máme k dispozici pro klienty 250 euroklíčů. 70. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 5. listopadu 2012 Tato RM se zabývala přípravou ZM a dále: Rada města rozhodla: o tom, že dřevní hmota z kácení a ořezů na veřejné zeleni (nepo štípaná) bude prodávána obča nům v ceně 500 Kč za prostorový metr. Koordinátorem byl určen ve doucí Odboru komunálního hospo dářství ing. Oldřich Talaš. Z jednání orgánů města Rada a Zastupitelstvo v říjnu Foto archiv MěU Rada města udělila: odměny ředitelům škol, školských zařízení a dalších příspěvkových organizací zřizovaných městem Kyjovem; RM na své 101. schůzi schválila Pravidla pro udělování odměn, dle kterých jsou 2x ročně odměny po konzultaci s dotyčnými vedoucími odborů udělovány. XV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KYJOVA konané dne 19. listopadu 2012 Zastupitelstvo města schválilo: od znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova včetně formulářů Žádosti o poskytnutí dotace z roz počtu města Kyjova na podporu obecně prospěšných činností a Zá věrečného vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Kyjova. Hlavní změny v těchto Zásadách: dotace bude moci být použita na pohoštění a dary, naopak nebude moci být použita na finanční dary a platy funkcionářů; byl stanoven termín pro podání žádosti, tj kalendářního roku, na který bude dotace udělována; byly stanoveny další náležitosti, které nese vyúčtování. Zastupitelstvo města rozhodlo: o určení auditora pro přezkoumá ní hospodaření města za rok 2012 a to Ing. Anitheu Škodovou; do výběrového řízení bylo oslo veno celkem 6 subjektů. Na tuto výzvu zareagovaly celkem 3 sub jekty, z toho jeden již bohužel ne měl dostatečnou volnou kapacitu na zpracování nabídky. Nabídky obou subjektů byly podány ve stejné výši, nakonec se zastupi telé rozhodli i nadále spolupraco vat s Ing. Škodovou. Zastupitelstvo města debatovalo: také o vzniku obchodní společ nosti Lesy města Kyjova, s. r. o. Po dohodě se projednání schvá lení vzniku této společnosti pře souvá na další zastupitelstvo, které se uskuteční v pondělí 3. prosince Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 3

4 Hospodářská komora Studenti středních odborných škol absolvovali praxi v zahraničí Prostřednictvím programu Leo nardo da Vinci zrealizovala Okresní hospodářská komora Hodonín další z řady projektů určených pro stu denty SOŠ z okresu Hodonín. V pro jektu s názvem Učíme se a pozná váme gastronomii v Evropě využilo možnosti odborných zahraničních praxí od března do listopadu 24 stu dentů z gastronomických škol. Part nery projektu byly Vyšší odborná ško la, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bzenec a Střední od borná škola obchodu, služeb a pro vozu hotelů a střední odborné uči liště ve Strážnici. V rámci měsíčních zahraničních praxí měli studenti mož nost pracovat v italské Florencii v hotelu Villa la Vedetta a Golden Tulip Mirage, rakouském Hollab Sociální věci runnu v Gasthaus Rammel a Feuer sbrunnu v hotelu Mörwald a němec kém Weidenu v hotelu Admira. Po dobu své zahraniční praxe měli studenti možnost seznámit se s no vým prostředím, poznat nové po stupy a metody, vyzkoušet si aktivní zapojení do pracovního procesu for mou obsluhy, servírování, přípravy stolů i jídel, komunikace s hosty i personálem a v neposlední řadě komunikace v cizím jazyce a samo statnosti. Znalosti ze zahraničí mohou vyu žít v rámci svého dalšího vzdělávání a také pro budoucí zaměstnání, když díky této absolvované praxi mají oproti ostatním studentům velkou výhodu. Tomáš Synek, OHK Hodonín AUDIOSTOP OSLOVIL NEJEN NEVIDOMÉ Kdo má soutěžního ducha, mohl zapojit své znalosti do soutěže Audio stop. Kyjovská organizace nevidomých ji uspořádala tak, aby si paměť, ale i postřeh poměřili spolu s nevidomými také tělesně postižení nebo senioři. Jistě si každý dobře vybaví svého času oblíbený televizní soutěžní pořad video stop. Inspiroval nevidomého Jaroslava Kneipa, který za pomoci audioknih vytváří desítky soutěžních otázek, s nimiž jezdí po České republice. Foto archiv DPS Komunitní plánování potřetí Jak rozvíjet sociální služby v regi onu? Jsou dobře nastaveny v zákla dech? Mají všechny potenciál? Jaké tady chybí? I tyto otázky se prolínaly 3. otevřenou konferencí komunit ního plánování sociálních služeb na Kyjovsku, kde byl představen asi stovce účastníků z veřejnosti i odbor níkům plán pro nadcházející tříleté období. Jednotlivé prezentace před stavily například výsledky pracov ních skupin, které se snažily najít způsob, jak v budoucnu pomoci ob čanům s handicapem, seniorům, duševně nemocným nebo osobám v problémech různého charakteru. Cí lem bylo odstranit bariéry a nastavit lepší podmínky. Analýzy, které jsme v této souvis losti prováděli, jsou důležité z toho důvodu, že dávají podporu pro argu mentaci. U obcí se ukázalo, že od roku 2009 je důležitá podpora občanů bez domova, osob se zdravotními prob lémy a podpora rodin s dětmi, které nemají často kde bydlet, vysvětlila smysl šetření Ivana Loučková z vý zkumné agentury Sociotrendy. PŘEDHODOVÉ POSEZENÍ OBYVATEL DPS V KYJOVĚ Blížící se kyjovské hodové veselí oslavili obyvatelé Domu s pečovatel skou službou již ve středu 7. listopadu. I pohoštění, burčák a koláčky nepo přely, že hody již klepou na dveře. Pro radost seniorům zahrála na akordeon Irena Kratochvílová, na klavír Jiří Nedvěd. Jubilantka oslavila století Brailleovo písmo jako soutěž Dvanáctý ročník soutěže ve čtení a psaní Brailleova slepeckého písma opět prověřil schopnosti soutěžících z různých koutů Moravy. Soutěž se konala zásluhou odbočky nevido mých a slabozrakých v Kyjově. Existují knihy, které nemají vidi telné řádky, jen dotykem prstů ti vní mavější poznají, že jsou v nich tečky a z těch se dá číst. Vyžadujte to však dokonalou znalost Brailleova písma. Je pravdou, že s nástupem počí tačů s hlasovým výstupem a digitál ním čtecím zařízením jde čtení Brailleova písma trochu do pozadí. Stále má však své pevné místo, uvedla od narození nevidomá Petra Dvorská. Brailleovo písmo čtou podle Hany Vrtkovské ze Sjedno cené organizace nevidomých a sla bozrakých v Kyjově hlavně lidé, kteří nikdy neviděli. U lidí, kteří oslepli později, je to komplikované. Musejí projít nějakým kurzem a hlavně po třebují motivaci proč se toto písmo naučit, vysvětlila. Stoletá Marie Gasnárková spolu se svojí pečovatelkou Martou Kristovou (druhá zleva). Velkou slávu zažilo Centrum slu žeb pro seniory v Kyjově. Jedna z tam ních obyvatelek, Marie Gasnárková, totiž oslavila v úterý 20. listopadu své 100 narozeniny. Paní Marie pochází z Vracova a neměla vůbec jednoduchý život. Dnes jí zůstali z rodiny pouze čtyři Gratulace ředitele centra Jana Letochy dalším listopadovým oslavencům. neteře a dva synovci, nejčastěji jí však dělají společnost zaměstnanci zařízení pro seniory, s ohledem na její zdravotní stav. Centrum je v sou časné době domovem pro 71 obyva tel a v listopadu oslavili narozeniny ještě Drahomíra Tycová, Milan Se lucký a Františka Šnajdrová. strana 4 Kyjovské noviny / prosinec 2012

5 Osobnosti BAZÁREK POMOHL RODINÁM UŠETŘIT Centrum pro rodinu se už půl roku v Kyjově aktivně zapojuje do mezigenerač ních akcí spolupořádaných městem a dalšími organizacemi. Jednou z dalších aktivit byl i podzimní bazárek, kde mohly maminky nakoupit nebo vyměnit oble čení, kočárky a další věci pro své děti. Příležitost, jak levně a pohodlně nakoupit kvalitní oděvy pro děti, případně šance, jak nabídnout kočárky, tříkolky nebo hračky za nízké ceny k tomu byl určen bazárek v prostorách kyjovské farnosti. Nejbližší aktivitou bude v předvánoční době kurz výroby adventních věnců. Knihovna Návrat na Velkou Moravu Dobrodružný příběh, odehrávající se v období válečných střetů Velko moravské a Východofranské říše, nabízí kniha Oldřicha Seluckého Strážce ohně. Na pozvání knížete Rastislava při cházejí soluňští bratři Konstantin (Cy ril) a Metoděj na Velkou Moravu, kde zakládají školu. Přinášejí přitom nové písmo, počátek celé budoucí psané kultury slovanských národů. Do je jich školy se za dramatických okol ností dostává hlavní hrdina příběhu a s nadšením prožívá své lidské Historicky první půlroční kurz ple tení z kukuřičného šústí byl zahájen 4. listopadu Šest žen, které se do kurzu přihlásily, vede lektorka Rozálie Blažková z Osvětiman, drži telka titulu Nositel tradice lidových řemesel. Paní Blažková vyrábí ne jen tradiční kabely, ale i dekorativní a užitkové předměty, především různé prostírky, podložky či košíky. Muzeum i duchovní zrání, objevování kultury i křesťanské víry. Děj vrcholí za oblé hání hradu Děvína franským králem Ludvíkem. Městská knihovna připravila na 13. prosince od 17 hodin besedu s tímto autorem, který napsal scé náře k animovaným seriálům pro děti: Cesta tří králů, Broučkova rodi na, Čas zakládání nebo Pavel dob rodruh víry, který získal první cenu od Sdružení katolických nakladatelů USA a Kanady při každoročním udí lení cen za dětskou literaturu. red V muzeu začal kurz pletení z kukuřičného šústí Foto archiv muzea Účastnice kurzu se již naučily tech niku pletení provázku, přípravu os novy a samotné pletení. Kurz pro bíhá dvakrát měsíčně a v mezidobí mezi lekcemi si účastnice kurzu tech niku zdokonalují doma. Na jejich zruč nosti a píli bude záviset možnost ukázky jejich výrobků formou malé výstavky na závěr kurzu v dubnu příštího roku. red VÁCLAV HAVEL ŽIJE VE VZPOMÍNKÁCH MNOHA LIDÍ DÁL V předvečer 17. listopadu si o jeho vizích, naplněných snech i o posledních dnech jeho života přijeli do Kyjova pohovořit lidé, s nimiž se na své životní pouti setkával. Bezprostřední a citlivý muž, který do posledních chvil svého života zůstá val aktivním ve svém uvažování. Během své politické kariéry se setkával se zná mými osobnostmi celého světa, přesto nikdy nezapomněl poděkovat ani za ty nej obyčejnější věci. Tak na setkání s Václavem Havlem vzpomíná jedna z řádových sester, které se o bývalého prezidenta staraly poslední půlrok jeho života. Památník letcům v Holandsku Uplynulo 70 let od návratu bombar déru Wellington KX B 311. bombardo vací perutě v Anglii z náletu na německý přístav Wilhelmshaven, při němž byl le toun zasažen a musel nouzově přistát na hladinu Severního moře. Posádka bombardéru pod velením kapitána Aloise Šišky se dostala z potápějícího se letadla do záchranného člunu. Ze šesti členů posádky se to podařilo ka pitánu letounu Šiškovi, přednímu střelci Pavlu Svobodovi, radiotelegrafistovi Jo sefu Ščerbovi, navigátorovi Josefu Mo hrovi a druhému pilotu Josefu Tomán kovi. Šestému členu posádky Rudolfu Skalickému, zadnímu střelci, se potá pějící letoun opustit nepodařilo. Po této události zbylých 5 členů posádky zůstalo v mrazivém počasí od do na po spas rozbouřenému Severnímu moři. Po obrovském strádání ve člunu, bez vody a jídla, je šestý den moře vyvrhlo Ve středu zemřel po slední velitel 311. československé bombardovací perutě Britského králov ského letectva a čestný občan města Kyjova pan Vladimír Nedvěd. Tento vá lečný hrdina zemřel ve věku 95 let v australském městě Sunshine Cost, kde žil se svojí rodinou. Vladimír Nedvěd se proslavil už jako třiadvacetiletý. V prosinci 1940 při bo jovém letu prokázal velké hrdinství. Jeho letoun se z neznámých příčin zří til do lesa nedaleko letiště v East Wre na holandské pobřeží. Tuto strastiplnou plavbu nepře žili Josef Mohr a Josef To mánek, kteří zemřeli kama rádům ve člunu. Zbylí tři členové posádky na pokraji smrti a s omrzlými konče tinami byli zajati německou pobřežní hlídkou a po po bytu v nemocnici odvezeni do zajateckých táborů. Všichni tři v těžkých pod mínkách zajetí přežili a do čkali se konce války. Dne byl u obce Pet ten v Holandsku na místě, kde byl člun s letci vyvržen na břeh, odhalen památ ník, který připomíná tuto událost. Na jeho vybudování se podílela 222. letka z letecké základny Náměšť nad Osla vou, která nese jméno gen. A. Šišky, holandské úřady z obce Petten a paní Dagmar Johnson Šišková dcera A. Šišky, žijící v Londýně. Za účasti představitelů vojenského letectva z Ho landska, V. Británie a ČR, velvyslance ČR v Holandsku a dalších hostů i nás přítomných pozvaných rodinných pří slušníků všech šesti členů posádky bombardéru KX B jsme si mohli přímo na místě připomenout sílu a odhod lání našich letců ve válečné době. Jsme rádi, že se i rodáku z Bohuslavic u Ky jova Pavlu Svobodovi dostalo spo lečně s ostatními tohoto velkého uznání a poděkování současníků. Ivo Svoboda (synovec) Zemřel poslední velitel Foto archiv I. Svobody thamu již krátce po startu. Kapitán a přední střelec na místě zahynuli, další tři byli těžce zraněni. Letadlo ex plodovalo. Nedvěd neváhal a své ka marády z hořícího letounu začal vyta hovat a zachránil je. Byl obviněn z velezrady, když v roce 1948 emigroval do Německa a poté do Anglie. Působil ve službách Králov ského letectva až do roku 1955, kdy se natrvalo usadil v Austrálii. Obvinění z vlastizrady bylo zrušeno až v 90. le tech. red Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 5

6 Děti, mládež a škola Student Maršálek mezi nejlepšími chemiky Student Klvaňova gymnázia Kamil Maršálek reprezentoval ČR na che mické olympiádě ve Washingtonu. Díky svým znalostem a nadání se setkal s nejlepšími studenty a snad i budoucími vědci z celého světa. Kamil Maršálek je nenápadný stu dent, který ovšem vyniká v chemii. Alespoň tak hodnotí zasloužené úspěchy nadaného studenta jeho profesor, který Kamilovi pomohl při cestě soutěží od školních kol, přes republikové až do finále, kde se se tkal s nejlepšími studenty z celého světa. Kamil byl od počátku velmi pil ný, rychle rostl a za krátkou dobu udělal výrazný pokrok. Pak už mu člo věk nestačí pomáhat tímto způso bem, ale musí se chovat jako mana ger a vytvářet mu prostředí, kde by svůj koníček mohl dělat. O to jsem se snažil nejenom v laboratoři, ale i návštěvou různých seminářů a ško lení, aby mohl své vědomosti stále rozšiřovat, neboť je to velmi nároč né, uvedl Jiří Ondráček, profesor chemie. Foto archiv K.M. O náročnosti finále asi nejlépe vypovídají slova samotného stu denta: Samotná soutěž se dělila na dvě části, na teoretickou a prak tickou, obě trvaly pět hodin. V teoretických úlohách jsme řešili na příklad krystalovou strukturu supravodičů nebo syntézu léčiva, které se používá pro léč bu závislostí na nikotinu, to bylo docela zajíma vé, řekl Maršálek. Náročnými úlohami mezinárodní chemické olympiády prošlo celkem 283 studentů z 72 zemí světa. Stu dent Klvaňova gymnázia patří mezi 20 % soutěžících, kteří získali stříbr nou medaili. Foto archiv školy ZA TOHLE TI PATŘÍ DÍK Na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově se jako každoročně uskutečnila olympi áda v jazyce českém, kdy žáci 8. a 9. tříd soutěžili jednak ve znalostech pra vopisu a psaní slohové práce, tento krát na téma Za tohle ti patří dík. Milou a něžnou slohovou práci vytvořila Te reza Severinová. Na fotografii zleva nahoře: Lucie Letovská, Alžběta Pohan ková, dole Tereza Severinová a vítěz Filip Novák. red Děti našly velmi rychle společnou řeč Děti dětem je společný projekt Zá kladní umělecké školy a Speciální ško ly s Dětským domovem ve Vřesovicích. Už šest let se snaží propojit činnost těchto subjektů jak pedagogové, tak děti. Zatím naposledy při společné vernisáži v Galerii Čajovna v Kyjově. Společné divadla i koncerty, vzájemná výpomoc v rámci různých oblastí tak vypadá spolupráce obou škol v reálu. Spolupracujeme se ZUŠ jak v oboru hudebním, tak v oboru dramatickém i výtvarném. V oboru dramatickém máme každý rok u nás secvičené divadlo, v oboru tanečním jezdíme sem do školy na balet a potom ty prvky aplikujeme do svých tanečních oborů, řekla ředi telka Speciální školy s Dětským domovem ve Vřesovicích Alena Ko lajová. Další zajímavou akcí obou škol bude Ples nadačního fondu Kopreti na, podporující děti z domova i ze speciální školy ve Vřesovicích. Usku teční se po novém roce v sále vřeso vické školy. POMÁHALI BÍLÉ PASTELCE Zabezpečit alespoň částečně služby lidem s těžkým zrakovým postižením pomáhá dobročinnou sbírkou Bílá pas telka, která i letos zamířila do Kyjova a blízkého okolí. I tentokrát s organizací Bílé pastelky pomohli studenti zdravotnických a dal ších středních škol. Na Kyjovsku do ulic vyšli s kasičkami ve středu 17. října, spolu s nimi pak sbírka dorazila do dal ších 200 měst po celé republice. Ob lastní odbočka v Kyjově přispěla do sbírky v loňském roce částkou přes padesát tisíc korun. Do Kyjova se ze sbírky pak vrátila částka téměř 25 ti síc. Byla z ní mimo jiné financována výuka sebeobsluhy ve spolupráci s Ty floservisem a výuka chůze s bílou holí. Letos by kyjovští peníze rádi využili na propagaci zrakového postižení a na soutěž v prostorové orientaci. Žáci navštěvují ekoškolu Zájem o životní prostředí inspiroval žáky školy J. A. Komenského v Kyjově, aby se zapojili do Světového dne eko škol. Jak už název napovídá, šlo pře devším o to, zorganizovat některou z aktivit v rámci péče o přírodu a pro středí kolem nás. Jedním z nápadů kyjovské školy bylo zorganizovat sbírku, která při spěje alespoň částečně k ochraně ži votního prostředí. S dětmi na prvním stupni jsme vy brali 3,5 tuny kaštanů. Následovala hliníková soutěž, kdy jsme vybrali 25 kilo hliníku a pak nás napadlo, že posbíráme tužkové baterie, které leží doma v šuplících, nejsou k ničemu a pohledáme také různě ve sklepích a v domácnostech rozbité elektrospo třebiče, uvedla Jitka Režňáková, uči telka ZŠ J. A. Komenského. Mezinárodním titulem ekoškola se pyšní 113 subjektů v ČR. Obhajovat jej bude i v letošním školním roce také škola J. A. Komenského z Kyjova tak, že se přihlásila do velkého projektu, který se věnuje odpadům a způsobům, jak jich produkovat co nejméně. Z celé Evropy se tohoto projektu účastní jen 25 škol, celosvětově se zapojilo 52 zemí. Vyhodnoceny budou 5. červ na. Vše probíhá pod záštitou Sdružení Tereza jako zástupce evropského pro jektu. Cílem je, aby žáci snižovali eko logický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí i svého okolí. Předškoláci mají nové hřiště V areálu mateřské školy Nádražní v Kyjově se v průběhu října realizovala výstavba nového dětského hřiště, které nahradilo původní nevyhovující a místy i zchátralé dětské průlezky. Díky dotační podpoře Moravských naftových dolů, jež v rámci svého gran tového sponzoringu Energie z přírody 2012 přispěly na výstavbu částkou 400 tisíc korun, zde byly instalovány moderní prvky herního mobiliáře pro předškolní děti. Prvky svou pestrostí, variabilitou a provedením vybízejí ke hře například na námořníky to umožní hlavní atrakce hřiště, tematická prů lezka připomínající námořní loď. Dal šími prvky nového moderního hřiště jsou zavěšené houpačky, průlezky, malá lanová pyramidka, herní domek s kreslicí tabulí a kolotoč. Areál je do plněn několika dřevěnými lavičkami se stoly pro odpočinek. Celkové náklady zakázky byly korun. red ŠKOLA OTEVŘE DVEŘE PRO VEŘEJNOST Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova zve žáky škol a širokou veřejnost na pracoviště Za Humny 3303 ve dnech od 8.00 do na dny otevřených dveří spojených s vánoční výstavkou prací žáků s možností zakoupení vánočních vazeb a vánočního pečiva. strana 6 Kyjovské noviny / prosinec 2012

7 Bohuslavickou školou voněla jablíčka Podzimní sběr ovoce inspiroval děti z bohuslavické školy. Díky tra dici podzimního pečení jejich třídy proměnila jablíčka, a to na všechny způsoby, například i díky voňavým re ceptům maminek. Jablečná vernisáž byla cítit ve škole už od vstupních dveří. Pokud by si snad příchozí nevšimli výtvar ných prací na stěnách, rozhodně cí tili jablka na všechny způsoby, třeba s vůní skořice. Snažili jsme se navázat na zave denou tradici podzimního pečení. Dětem je blízké jablíčko, takže ho ztvárnily po stránce výtvarné, lite rární i grafické. Zpívali jsme různé písničky a tančili tanečky, řekla ře Média ditelka ZŠ a MŠ Bohuslavice Jo vanka Rybová. Do přípravy se zapojili samo zřejmě i rodiče, a tak voněly i štrůdly nebo jablka v županu. Na závěr se tkání přišlo na řadu nejen ochutná vání specialit místních kuchařek, ale také hodnocení receptů. Regionální vysílání nabírá na významu O velkém potenciálu regionálního vysílání se hovoří poměrně často. Málokdo si ale dokáže představit, jak skutečně může fungovat inzerce v regionální televizi. Na jižní Moravě a částečně na Zlínsku už 13 let vyrábí regionální zpravodajství a pořady Televize Slo vácko regionální obsah, který celo plošná média stále ještě postrádají. Regionální v tomto případě zna mená více individuální přístup než na jaký mohou být zvyklí i zástupci firem, které investují své peníze v ce loplošných médiích. Vyplatí se proto také regionálně inzerovat. Naši klienti jsou jednak drobní provozovatelé služeb a obchodů, kteří mají koncové zákazníky v místě a regionu, ale nechybí mezi nimi i vý znamné nadregionální firmy, kterým jde spíše o zlepšení image než o pro duktové kampaně, říká Jan Dudek, ředitel regionální televize a sou časně předseda Asociace regionál ních a lokálních televizí s tím, že komerční možnosti v TV Slovácko ne postrádají individuální přístup ani kre ativitu. A co víc, firmy se mohou pre zentovat za nesrovnatelně nižší ceny oproti celoplošným médiím. TV SLOVÁCKO je součástí nabí dek mnoha kabelových operátorů i daleko za hranicemi Slovácka (UPC, SELF, NOEL, NET BOX, RIO MEDIA, KT CT, NEJ TV, DÉČ KO). Za zmínku stojí i spolupráce s význam ným partnerem stanice REGIONÁLNÍTELEVI ZE.CZ, jejíž vysílání je k dispozici na satelitu ASTRA 3B. Menší regionální televize mají jednu ob rovskou výhodu. Jsou nejblíže lidem a při náší jim zpravodajství z jejich ulice, které ja kékoli krajské či ce lostátní televize ignorují, uvedla Eva Stejskalová, ředitelka projektu Regionalnitelevize.cz Program TV Slovácko ve Zlín ském a Jihomoravském kraji může sledovat kolem 250 tisíc diváků. Ve všech technických systémech pak více než jeden milion. Jeho on line verze je k dispozici na strán kách VYSÍLÁME 24 hodin denně začátky vysílání v hodina B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín repríza Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín repríza Veselský týdeník premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, Kyjovské magazíny a Kyjovské noviny najdete i na stránkách JAK NALADIT TV SLOVÁCKO V Kyjově je TV Slovácko v místní ka belové síti. Je k dispozici digitální sig nál pro všechny zákazníky sítě SELF (Moravianet). V některých bytových domech je signál poskytován i v analo gové formě. Zde lze TVS přijímat i na starších přijímačích bez set top boxu. Bohužel seznam domů, kde tato možnost je, nemá naše společnost k dispozici. Po uvedení boxu do továr ního nastavení a novém automatickém naladění se TV Slovácko objeví na 82. místě (programová předvolba), frekvence 298Mhz (298000Khz). JINÉ MOŽNOSTI PŘÍJMU Satelitní Televize Slovácko je součástí vysílání RT regionalnitelevize.cz Možnost naladit na: Satelit ASTRA 3B Frekvence polarizace Vertikální Symbolová rychlost (SR) FEC 3/4, bez kódování Kabelový příjem UPC Program TV Slovácko je součástí pořadu UPC Express Digitální (DVB T) vysílání standardní vzdušné vysílání Zde je možné program TVS sledovat jako součást vysílání TV Pohoda. TV Pohoda je šířena v rámci multiplexu DVB všechny přijímače DVB T (STB i TV). Parametry příjmu: Vysílač Zlín Jižní Svahy a vysílač Rovni na Uherské Hradiště Kanál 42 frekvence 642Mhz SR 6900 kb/s, QAM 64 Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 7

8 generální partner plesu dufek.cz partner plesu partner plesu eno.cz Kultura Nápadité výstavy v čajovně Foto archiv S. D. Kyjovská čajovna a galerie se za měřuje při svých výstavách přede vším na regionální autory, bez ohledu na to, zda jsou profesionálové nebo amatéři. Důležité je zaujmout a tak i další výstava v pořadí návštěvníkům představila originální tvorbu Svatopluka Drápala. Inspirací jsou pro autora především příroda a cestování. Stěny galerie proto zdobí oleje nebo pero kresby ze Slovenska, akvarely z Chorvat ska, Itálie a dalších měst napříč ČR i Ev ropou. Vedle tradič ních malířů se v Kyjo vě objeví i netradiční umělci. V lednu se mo hou návštěvníci těšit na práce kyjovského tatéra, který na bídne fantasy motivy a zajímavé abs trakce, v únoru majitelé připravují výstavu aktů, v březnu pak fotogra fie pěvecké legendy Evy Pilarová, která přijede i zazpívat. TOMÁŠ PFEIFFER HRÁL NA VODNÁŘSKÝ ZVON Neobyčejný hudební nástroj, vodnářský zvon, představil v sále Domu kultury biotronik, léčitel a filozof Tomáš Pfeiffer. Vodnářský zvon složený ze 7 kovů, naplněný vodou, dokáže vydávat zvláštní zvuky při pohybu rukou na madlech. Ty pronikají hluboko ke svým posluchačům. Údajně ovlivňují duši i tělo a svým způsobem dokáží léčit. Pfeiffer se dostal do povědomí veřej nosti před lety léčením lidí přes televizi. Později založil Nadační fond Bytí, jehož činnost se věnuje jak filozofii, tak zdravotní, především onkologické prevenci. 2x foto archiv T. Pfeiffera strana 8 / Placená inzerce Kyjovské noviny / prosinec 2012

9 NOVINKA ZAJÍMAVÁ NABÍDKA NOVINKA PŘÍLEŽITOST DB 3+1 Kelčany velkometrážní byt 83 m2, 1.NP, vlastní topení, nová plastová okna, klidná lokalita. Cena ,- Kč Tel: SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST Nabízíme V á m n á - jemní bytový dům v obci Ježov - 3 bytové jednotky, čtvrtá možno dokončit, dům s výnosem. Cena: ,- Kč Tel VYPLACENÁ REVITALIZACE Byt 2+1 Kyjov 56 m2, velmi pěkný se zařízenou šatnou, po kompletní rekonstrukci. Cena: ,- Kč Tel NOVINKA RD 4+1 S t a - věšice -možno výminek, možnost půdní vestavby, udržovaný, malá zahrádka, klidná lokalita Cena : ,- Kč Tel: ÚTULNÉ BYDLENÍ Byt 2+1 Kyjov vyvýšené přízemí, 61 m2, kompletní rekonstrukce domu, za domem zahrada, dvůr. Cena: ,- Kč Tel: Chata v chatové oblasti Čeložnice - rekreace i celoroč. bydlení. Pozemek 400 m2. Veřejný vodovod, el., žumpa, ÚT (kotel na TP). Cena: ,- Kč Tel Byt 2+1, Hodonín - dům po revitalizaci zcela splacená, nízké náklady na bydlení, 59 m2, 2.NP. Cena: ,- Kč Tel: Chata V ř e - sovice zděná, útulná, celoročně obyvatelná, koupání, rybaření, pěkný pozemek se vzrostlými stromy. Cena: ,- Kč Tel RD 5+1 Svatobořice-Mistřín nový, přízemní, zahrada rovina, posezení, ovocné stromy, zahradní domek. Cena: ,- Kč Tel MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PŘÍLEŽITOST PŘÍLEŽITOST RD 6+1 Osvětimany samostatně stojící, bydlení i rekreace, skleník, terasa, bazén, udírna, garáž s dílnou. Cena: ,- Kč Tel RD 2+1 Žeravice možno rozšířit na 4+1, pěkný, garáž, velká zahrada s ovocnými stromy, velmi dobrý stav. Cena: ,- Kč Tel KLIDNÉ BYDLENÍ Byt 3+1 s balkonem, Kyjov, ul. Zahradní 8.NP, 2 výtahy, 68,8 m2, po celkové re-konstrukci- koupelna se sprch. koutem, WC, kuchyň, plast. okna. Cena: ,- Tel ZAJÍMAVÉ NADSTANDARDNÍ NABÍDKA KRÁSNÝ VÝHLED VÝHODNÁ NABÍDKA RD 3+1 Žeravice přízemní, samostatně stojící, pěkný, útulný, po částečné rekonstrukci, velká zahrada, ovoc. stromy, vinice. Cena: ,- Kč Tel KLIDNÁ LOKALITA RD 6+1 v klidné části Domanína - u hřiště, přízemní, L, s vjezdem a uzavřeným dvorem. IS před domem. Pozemek m2, z toho 930 m2 zahrada s ov. stromy. Cena: ,- Kč Tel RD 6+1, Svatobořice-Mistřín - nová satelitní lokalita, samostatně stojící, nízkoenergetický, nadstandardní, zahrada. Cena: ,- Kč Tel Víceúčelový dům Svatobořice Mistřín, NOVINKA bydlení a podnikání, část. podsklep., obytné podkr., objekt na zprac. masa, dobrý stav. Cena: ,- Kč Tel Chata Filipovo údolí 5 min od sjezdovky, samostatně stojící, částečně podsklepená, krb, krásný výhled, vlastní studna. Cena: ,- Kč Tel ÚTULNÉ BYDLENÍ Byt 2+1 Kyjov - Za Stadionem, 62 m2, 2.NP, po rekonstrukci, dům po revitalizaci, veškerá vybavenost. Cena: ,- Tel RD 5+1 Hovorany - velmi pěkný a útulný s průjezdem k parkování, dvorem, s dvěma kvelbenými vinnými sklípky a prostornou zahradou, v dobrém stavu. Cena: ,- Kč Tel NEPŘEHLÉDNĚTE Byt 2+1 Kyjov - blízko centra 2.NP, 51 m2, zrekonstruovaný, blízkost hřiště, MŠ, ZŠ. Cena: ,- Kč Tel Kyjovské noviny / prosinec 2012 Placená inzerce / strana 9

10 Zahradnictví a květinářství Gardenia vánoční stromky Prodej od 3. prosince 2012 Akce: smrk cm za 149, vlastní produkce čerstvě uřezané jedličky, stříbrné smrčky, šlechtěné borovice Novinka: neopadavý a štíhlý smrček Omorika (máte li málo prostoru) ořezání a zabalení zdarma stromy v květináči, chvojí, keramika svícny, vánoční dekorace, aranžmá prodej hraček Najdete nás pouze v jedné centrální prodejně na ulici Svatoborská 403 (u kina směrem k Budvarce) v Kyjově gardenia.cz tel , Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce k03-101x96_cmyk.indd :14:28 strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / prosinec 2012

11 Programy Kulturní, vzdělávací a společenský servis / prosinec 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV po v Čajovna & Galerie VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ PhDr. PAVLA POPELKY, CSc Etnograf, sběratel písní, autor folklorních pořadů, publicista a fotograf, od roku 1989 ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. V hudebním programu vystoupí CM Jury Petrů. po v divadelní sál ZMÝLENÁ PLATÍ Komedie plná slovních hříček, lakonických poznámek a úsměv ných dialogů se situacemi téměř detektivními. Hrají Milena Steinmasslová, Ivan Vyskočil, Dana Homolová, Otto Kallus. út v divadelní sál HODONÍNSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR A SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR Adventní koncert v rámci cyklu KPH. Program: Jiří Pavlica: Missa brevis, Luboš Fišer: Vánoční koledy pro sóla, smíšený sbor a orchestr. pá v VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Pod uměleckým vedením Jolany Součkové. Pořádá ZUŠ Kyjov. pá v VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍČKY JEŽÍŠKOVI Přidejte se k celorepublikovému pokusu o rekord v počtu vypuště ných balónků. Každý, kdo přijde, obdrží nafouknutý balónek (rozdávání od 14.30), přesně v dá Václav Vydra v rádiu Impuls pokyn k hromadnému vypuštění. Poté proběhne na pódiu program kyjovských škol a školek. ne v Moravská ulička VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TRADICE aneb předvánoční dýchánek Zazpíváte si s ženským sborem Tragačnice, Tetkami z Kyjova, Mužským sborem Slováckého souboru Kyjov, pěveckým sborem Pastelky. Vystoupí i YuffJazz ZUŠ Kyjov, p. Meisl na harmoniku, Jana Janíková, Václav Hromčík na kytaru a Laďa Klígl se svým flašinetem. Čeká na Vás zdobení perníčků, ozdoby z korálků, přáníčka z papíru, ozdoby na stromeček a další zajímavé vánoční tvoření pro dospělé i děti. Speciálně je připraveno věštění z litého vosku. čt v Čajovna & Galerie VÁNOČNÍ JAZZOVÉ STANDARDY Známé i neznámé jazzové a swingové písničky či skladby na kytaru zahrají a zazpívají známí kyjovští jazzmani Vítězslav Začal a Honza Čarek. pá v estrádní sál PLES KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Slavností ukončení kurzu Zveme všechny rodiče a přátele absolventů kurzu. Budete mít možnost zopakovat si taneční prvky nejen klasických tanců. ne v náměstí ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU Vystoupí členové Slováckého souboru Kyjov, zpívat bude mužský a ženský sbor za doprovodu členů DH Žadovjáci. Pořádá Slovácký soubor Kyjov. út ve estrádní sál VÁNOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU S CM JURY PETRŮ Hostem večera bude PhDr. Pavel Popelka, CSc, etnograf, sběratel písní, autor folklorních pořadů, publicista a fotograf, který od roku 1989 působí jako ředitel Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě. po od před radnicí GULÁŠ PÁRTY 2012 aneb Kyjov se loučí s rokem 2012 a vítá rok 2013 Ve hraje skupina Návrat, prodej svařeného vína, v starosta zve na tradiční silvestrovský radní guláš a čaj, v Silvestrovské promítání DVD projekce pro děti, v ohňostroj. Pořádá město Kyjov a MKS Kyjov. Připravujeme na leden 2013: út Novoroční koncert s přípitkem, Komorní orchestr města Kyjova a sbor Carmina Vocum; so Ples města Kyjova. Městské kulturní středisko Kyjov přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví i osobních úspěchů. Všem sponzorům děkujeme za vstřícnost a podporu při pořádání kulturních akcí a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV hlavní budova zámečku VÁNOCE SE BLÍŽÍ Předváděcí akce lidových řemesel s možností vyzkoušení výrobních postupů a zakoupení drobných dárečků pro své blízké. Školám doporučujeme zajištění návštěvy předem na tel. čísle středa Marie Otradovcová zdobení vánočního perníku, Pavel Kozump lík dřevěné vyřezávané figurky, Iveta Skalková odrátované vánoční ozdoby, Rozálie Blažková užitkové a dekorativní předměty z kukuřičného šústí, Věra Dupynová háčkované vánoční a dekorativní ozdoby, pracovníci muzea voskové zvonky. čtvrtek Danuška Partyková vizovické pečivo, Iva Novotná předení vlny, tkaní, Jaroslav Kolaja věštění z litého olova, Marie Pribišová perník s marcipánovou polevou, Ludmila Holková figurky z kukuřičného šústí, pracovníci muzea svíčky z mezistěn, enkaustika. pátek Jitka a Pavel Hutěčkovi dřevěné vánoční ozdoby, Ludmila Marto nová draní peří, Marie Čiháková malování vánočních ozdob, Jiří Bareš odrátovaná keramika, vánoční ozdoby z drátu, Míla Šťávová šperky z drátu, pracovníci muzea gelové svíčky, zdobení vánočního perníku. RADNIČNÍ GALERIE so v PRODEJNÍ VÝSTAVA VLADIMÍRA CÍSAŘE: OBRAZY, KRESBY Otevírací doba galerie: po pá a , so, ne Výstava bude ke zhlédnutí do , Masarykovo nám. 30, tel , GALERIE DOMA so v VÁNOČNÍ VÝSTAVA Hudba Yoof Jazz pod vedením Vítězslava Začala. HOSTINEC U JANČŮ so ve PŘEDVÁNOČNÍ JAZZOVÝ JAM Host Jan Čarek s doprovodnou kapelou. MĚSTSKÁ KNIHOVNA út v přednáškový sál LANGOBARDI VE SVĚTLE OBJEVU NEJVĚTŠÍHO POHŘEBIŠTĚ V ČECHÁCH přednáška Mgr. Davida Daněčka. st v studovna čítárna ANTIOXYDANTY A LIDSKÉ ZDRAVÍ přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. čt v přednáškový sál OLDŘICH SELUCKÝ Beseda se spisovatelem, scénáristou a režisérem. DALŠÍ POZVÁNKY pá ve foyer estrádního sálu MIKULÁŠSKÁ TANCOVAČKA se skupinou Návrat spojená s koštem svařáků. Klub neslyšících PLÁN AKCÍ V PROSINCI: Klub neslyšících Adventní posezení ochutnávka vánočního cukroví Klub neslyšících Nová ová adresa: so REPREZENTAČNÍ PLES ZAHRÁDKÁŘŮ Hrát k poslechu i tanci bude Gloria. út od 8.00 Základní a mateřská škola Kyjov Bohuslavice PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ Otevřené vyučování: Vánoční dílny pro děti: Jarmark: Zpívání u stromečku: od Vystoupí děti z MŠ a ZŠ, mužský sbor z Boršova, CM Kyjovánek DDM Kyjov ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ PRAHY Program sobota: Odjezd v 8.30 od DDM (betonová plocha ČD). Příjezd do Prahy v cca Okružní jízda + ubytování v hotelu (společný oběd). Odjezd v na prohlídku Prahy Karlův most, muzeum Karla Zemana (možnost focení i natáčení se na různých kulisách z filmů, Betlémská kaple, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí (vánoční trhy), v odjezd do hotelu. Program neděle: Snídaně formou švédských stolů. V 9.00 odjezd z hotelu do NC Letňany. Odtud ve odjezd zpět do Kyjova. Mezi příjezd zpět na betonovou plochu ČD v Kyjově. Přihlásit se můžete buď osobně v kanceláři Domu dětí a mládeže v Kyjově, ulice Husova nebo na tel.: , Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 11

12 pá v (3D) RAUBÍŘ RALF USA Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, jako per fektní kladný hrdina jménem Fe lix z jeho hry. Problém je v tom, že nikdo nemiluje padouchy, ale všichni milují hrdiny pá ve 20.00, so ve SKYFALL VB / USA 2012, 143 min. Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v no vé, v pořadí již 23 té bondovce. Agent musí vystopovat a zneškod nit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. so v 17.30, pá ve 20.00, pá ve 20.00, ne v TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2. část USA 2012, 116 min. Bella poro dila krásnou a zdravou holčičku a zdá se, že šťastnější už být ne může. Na scéně se však znovu objevují Volturiovi, kteří chtějí zni čit rodinu Cullenových. so ve PATROLA USA 2012, 108 min. Brian Taylor a Mike Zavala jsou nerozlučná po licejní dvojka. Dělají vše proto, aby se na konci hlídky ve zdraví vrátili domů. V Los Angeles si nemůžou být jisti absolutně ničím! Kino Panorama Kyjov/prosinec 2012 předloze L.N. Tolstého známý, režisér Wright z něj přesto doká zal vytvořit unikátní zážitek. út v ATLAS MRAKŮ USA 2012, 164 min. Pozoru hodná filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žá nrově odlišných příběhů, které se odehrávají od začátku 19. století až po postapokalytickou budouc nost. st v (3D) HOTEL TRANSYLVÁNIE USA 2012, 102 min. Dracula vlastní stylový luxusní pětihvěz dičkový resort, kde se mohou všechna monstra světa dostat daleko od všech a být jen sami sebou v bezpečném prostředí bez lidí. st v Filmový klub: V TEMNOTĚ F 2012, 145 min. Drama nato čené podle skutečných událostí, které se odehrály v nacisty oku povaném Lvově. Zlodějíček schová v podzemí skupinu Židů, kteří se snaží uniknout likvidaci. so ve SINISTER USA 2012, 100 min. Ellison ob jeví na půdě svého domu staré filmové pásy, související se záhad nými vraždami, jež se tu kdysi sta ly. Pátrání po vrahovi však zkříží nadpřirozená bytost. ne ve SVATÁ ČTVEŘICE ČR 2012, 78 min. Ondra s Vít kem jsou kamarádi a i jejich man želky se mají rády. V exotickém ráji se v jejich hlavách zrodí plán, po kterém už jejich sexuální život nebude nikdy stejný. A nudný. čt ve SEDM PSYCHOPATŮ USA / VB 2012, 109 min. Marty se snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u nezaměst naného herce Billyho a silně ná božensky založeného Hanse. Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Zajímavosti pá ve hod (3D) KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM ČR 2012, 85 min. Příběh se sý rem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se přenese ze stře dověké Prahy do pohádkového sý rového království. Ladění filmu je více rodinné a pohádkové. so ve MADAGASKAR 3 USA 2012, 92 min. Lev Alex, ze bra Marty, hrošice Gloria a žirafa Melman se stále snaží dostat domů do New Yorku. Místo toho skončí v cestujícím cirkusu po Evropě. ne v (3D) DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU USA 2012, 94 min. Pokračování slavného snímku Doba ledová za vádí diváka přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval je den veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. ne ve LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL ČR 2012, 113 min. Volné pokra čování komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré man želské svazky jsou definitivní mi nulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. ne v (3D) Bijásek: ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL USA 2012, 76 min. Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vy dává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních víl... ne v (2D), ne v (3D), čt ve (2D) LEGENDÁRNÍ PARTA USA 2012, 90 min. Když se je den zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhr dinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její členové jsou skutečně legen dární. ne ve 20.00, čt ve ANNA KARENINA VB/ Francie 2012, 130 min. Ne smrtelný příběh ženy, kterou za hubila láska. Osud Anny je díky čt v (3D) a ve (2D), pá v (2D) a ve (3D), so v (3D) a ve (2D), ne v (2D) a ve (3D), pá v (3D), so v (2D), čt v (3D), pá v (2D) a so v (3D) HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA USA/N. Zéland 2012, 164 min. První díl trilogie od J. R. R. Tolki ena Hobit. Tato část sleduje cestu Bilbo Pytlíka na výpravě, jejímž cílem je si opět získat ztracené trpasličí království Erebor. st v Filmový klub: SVATBA MEZI CITRÓNY Dán/Švéd 2012, 112 min. Sus anne Bier ve filmu spojila s citem a jistotou téma lásky, absurditu, humor, břitké dialogy, jemně vy kreslené charaktery a zdánlivě jednoduché životní pravdy. čt v (3D) VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA USA 2011, 98 min. Snímek nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Setkání zástupců armády s kyjovskými školáky. Pomoc dětem z Afghánistánu Do provincie Lógar zamířilo téměř 200 kilogramů humanitární pomoci díky vlkošskému Military muzeu. Zor ganizovalo sbírku školních potřeb, do které se zapojili obyvatelé ze Slo vácka. Díky aktivitám Petra Něničky, za kladatele Military muzea ve Vlkoši, se před časem zrodil lvíček Míra, který se postupně stal skutečným maskotem armády. Lvíček Míra s námi cestoval, aby jednoduchou formou vyjádřil život našich vojáků, uvedla velitelka 4. týmu SIMIC Silvie Václavíková. Její vojenský kolega Přemysl Gottwald z 1. týmu SIMIC k tomu dodal: Každopádně jsem při vítal lvíčka jako příjemnou změnu. Míra se tam blýsknul třeba v místní mateřské škole. Právě afghánským dětem patřil obsah dvousetkilogramové zásilky, která do Lógaru byla dopravena vo jenskou cestou. Šlo o sešity, pas telky a psací potřeby pro školáky. strana 12 Kyjovské noviny / prosinec 2012

13 Společenská rubrika JUBILANTI Marie Gasnárková Ludmila Zavadilová Jaroslav Rašťák Vladimír Brhel Stanislav Drápal Václav Uhýrek Silvestra Bimková Ludmila Chalupová Ludmila Pulpánová Hedvika Voráčová Pavla Čiháková František Kučera Blažena Svinková Genoveva Bernatíková Božena Půčková Anna Bystřická Marie Nováková František Lupač Jan Sedláček Ludmila Nováková Emilie Cahlíková Poděkování a inzerce CHTĚLA BYCH TÍMTO PODĚKOVAT zaměstnancům Centra služeb pro seniory Kyjov za péči poskytova nou mému manželovi panu Fran tišku Spáčilovi a také sestrám a ošetřovatelkám Charita Kyjov. Redakce 100 let 93 let 93 let 92 let 92 let 92 let 90 let 90 let 85 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let ÚMRTÍ František Spáčil Štěpánka Jedličková NAROZENÍ Radim Šťastný Martin Stejskal Jan Mikulinec Anna Spáčilová ZŠ ÚJEZD DĚKUJE SPONZORŮM, kteří věcně nebo finančně podpo řili sportovní akci, uspořádanou při příležitosti 94. výročí vzniku Československé republiky Běh s trikolorou. Poděkování patří Městskému úřadu v Kyjově, firmě Wiky a Mgr. Zdeňku Mezíkovi. BLAHOPŘEJEME manželům Marii a Ladislavu Kozákovým k 64. vý ročí sňatku, které oslavili Hodně zdraví a štěstí v dalších letech přejí dcery Danuše a Rad mila s rodinou. NABÍZÍM K PRODEJI krásný byt 3+1 s lodžií v OV na ulici Brandlova v Kyjově. Byt i dům po celk. re konstrukci. Cena: Kč. Soukromá inzerce RK nevo lat. Tel: Více infor mací na nebo STARÉ PIVNÍ LAHVE s litými nápi sy, staré hospodské sklo, doku menty a fotky z pivovarů a hos pod koupím do sbírky. Tel PRODÁM 1+1 v centru Kyjova. RK nevolat. Tel.: Doplnění ke článku o Oldřichu Pechalovi v minulém čísle KN: Narozen , odsouzen k smrti , popraven v Mathauzenu Zájmy Stavědlo mění v muzeum železnice Zájem o železnici a 125 let želez ničního spojení mezi Kyjovem a Br nem inspiroval dva nadšence k tomu, aby původní nádražní stavědlo pře měnili v muzeum. Nedaleko vlako vého nádraží se tak rodí pozoruhodné místo k návštěvě, které ponese ná zev Na stavědle. Momentálně tam máme většinou fotografie, velkou historickou mapu z roku 1953, která zachycuje želez nici v největších rozmachu u nás, od té doby to mělo jenom klesající ten dence. Máme tam i leteckou mapu Kyjova, která zachycuje železnici, jak vypadala původní trať na Vlkoš. V horní části muzea bychom se chtěli věnovat čistě Kyjovu, a to nerealizo vaným projektům, které se měly ko lem Kyjova postavit, řekl Milan Ři hánek, provozovatel muzea. Kyjovsko mělo být původně poseto pražci a kolejemi ještě víc. Svědčí o tom historické skutečnosti. Původní tratí byla soukromá lo kálka z Kyjova. Pak se protáhla z Mo ravského Písku k severní dráze Fer Archeologický ráj objevili loni ře meslníci při stavbě nákupního cen tra na okraji Kyjova. Po několika měsících archeologického bádání byly potvrzeny unikátní nálezy hmotné kultury raného středověku, které mohou nyní zájemci vidět zblízka. Vlastivědné muzeum v Kyjově při chází s příběhem z historie posled V roce 1932 rozvířila poklidnou hladinu života v obcích pod Chřiby zvěst, že v trati Hroby nedaleko Stu pavy byl objeven hrob sv. Metoděje. V místě, které označila vizionářka Klementina Maštalířová, sice nebyly nalezeny lidské ostatky, ale několik částí kamenné desky s nápisem, který sděloval, že jde o náhrobní desku věrozvěsta. Historii tohoto objevu mapují v nové knize autoři Bořek Žižlavský a Vlastimil Kořínek. Knížka Chřiby Foto archiv M. Řihánka dinandově a spojila se s Brnem. Nerealizovalo se spojení z Koryčan do Blanska stejně jako dráha, která měla vést ze Svatobořic do Vlkoše, doplnil Řihánek. Muzeum Na stavědle najdete ne daleko vlakového nádraží v soused ství železničního přechodu Kyjov Boršov. Momentálně je přístupné ních Germánů, kteří podle zjištění archeologů Masarykova muzea v Hodoníně sídlili na území sou časného města Kyjova před tím, než sem přišli první slovanští předkové. Historické souvislosti dokládá vý stava. Největším překvapením byla ve likost toho pohřebiště. Sami jsme Hledání hrobu sv. Metoděje je 7. svazkem edice Chřiby záhadné a mytické. Autoři v ní neopakují jen známá fakta, ale přinášejí nové, do sud nepublikované prameny, ci tují nálezové protokoly, názory odbor níků i laických badatelů, stanoviska potomků Klementiny Maštalířové. Celou událost zasazují do širších souvislostí hledání věrozvěstova hrobu, kupř. na hoře sv. Klimenta a dalších místech v Chřibech a je jich podhůří. Čtenář tak vůbec po pouze po domluvě. K vidění jsou v něm také dobové obrázky Vlárské trati, staré jízdenky a zmiňované mapy. Provozovatelé připravují expo zici, která bude mapovat lokální tra ti, ať už existující nebo zrušené s tím, že bude přístupná na jaře příštího roku. Bližší informace najdete na adrese Výstava představuje Langobardy na začátku předpokládali, že tam bude 50 až 80 hrobů, a to ještě z velké většiny z jiného období. Byl to v podstatě šok, že nakonec před měty, které jsme viděli při prvních odkryvech jednotlivých hrobů, patřily langobardskému etniku, uvedl ve doucí výzkumu archeolog Jaromír Šmerda. Knížka o tzv. stupavských kamenech prvé dostává do rukou knížku, která jej provádí všemi epizodami a peri petiemi jednoho z nejzajímavějších otazníků naší historie. Nový svazek edice Chřiby zá hadné a mytické s četnými barev nými fotografiemi a archivními snímky je od počátku prosince k dostání u knihkupců a v informačních cent rech v obcích pod Chřiby (Buchlovi ce, Kroměříž, Kyjov, Uh. Hradiště, Velehrad a Veselí nad Moravou). Jiří Jilík Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 13

14 Jsem hlavním organizátorem ote vírání Svatomartinských vín v Kyjově již několik let. U dodavatelů vín do vinotéky objednám Svatomartinské víno, které mi dodají na zmiňovanou akci zdarma, je to ovšem podmí něno dost velkým odběrem kartonů vína. Pak nechám udělat svatomar tinské skleničky a zajistím spoustu dalších věcí, které s takovou akcí souvisí. Ráno nazdobíme stánky, ot víráme láhve, začínají se prodávat skleničky. Pomáhají rodinní přísluš níci a kamarádi. Podotýkám, že akce není zisko vá, takže všichni pracují bez nároku na mzdu. Úderem 11 hodiny a 11 mi nuty začínáme nalévat. Problém je v tom, že v tuto dobu chce nalít víno 250 lidí. To bohužel není možné. Na otázku, proč nemáme více skleniček, musím říci, že by bylo nezodpo vědné prodávat větší množství skle niček a nemít do nich co nalévat. Zdarma dáváme ochutnat jen ty vzor ky, které jsme dostali od vinařů. Po čítal jsem s tím, že letos vyšel Mar tin na neděli a že jsou kyjovské hody, ale není možné rozdávat víno done konečna. Těch přibližně sto sedmi ček bylo vypito za 3/4 hodiny a akce skončila. Abych poznal, jak to dělají jinde, obětoval jsem jedno odpo ledne a jel jsem se podívat, jak to Názory a stanoviska Svatomartinská vína Sport probíhá třeba v Brně, protože tam ta ková akce trvá 5 dnů. V neděli bylo náměstí přeplněné a lidé stáli i v boč ních ulicích. Návštěvník zaplatí 150 korun, dostane skleničku a 8 tolarů, za které může ochutnat 8 vzorků. Všude byly veliké fronty, na jeden vzorek se čekalo skoro hodinu. Pak je možnost si tolary dokoupit, jeden za 10 Kč. Tento systém se mi vcelku zamlouvá a mohl by fungovat na příštího Martina i v Kyjově. U pultu se nebudou lidé mačkat a dostane se na opravdové milovníky mladých vín a prodej může probíhat i v odpo ledních hodinách a v příštích dnech pokračovat i ve vinotéce. Vinaři bu dou rádi, že nemusí nic dávat za darmo a já nebudu mít zaplněnou vinotéku Svatomartinskými víny, které časem už nejsou až zas tak atraktivním sortimentem. Akce bude probíhat v klidu a všichni návštěv níci budou spokojeni. Jsem přesvědčený o tom, že je nutné zavést jiný systém, třeba po dobný tomu brněnskému. Ten by měl zaručit, že i při návštěvě 400 milov níků vína se najde prostor víno v klidu ochutnat a popovídat si o něm, protože Svatomartinská vína jsou indikátorem toho, jaká vína můžeme od letošního ročníku oče kávat. Pavel Navrátil Zlato a stříbra karatistů Kulturista Miloš Růžička starto val na 34. ročníku prestižní Grand Prix Pepa Opava v kategorii mužů do 80 kg. Obsadil druhé místo, když se umístil hned za mistrem Evropy a vítězem jedné z nejprestižnějších soutěží tohoto sportu Amateur Mr. Olympia 2011 do 75 kg Karolom Ma leckim. Příprava na tuto soutěž mi tr vala 7 týdnů. Byla to letos má čtvrtá a zároveň poslední soutěž. Trénoval jsem bez vynechání po celou dobu a při přípravě jsem tentokrát shodil 9 kilogramů, takže před soutěží jsem se dostal na 76 kg z původních 85, uvedl úspěšný kulturista. Jeho strava Foto archiv M. Růžičky Růžička potvrdil kondici se skládala převážně z drůbežího masa a doplňků výživy, tedy proteinů a aminokyselin. Z předchozích úspěchů se Růžič kovi podařilo získat titul mistra Mo ravy a Slezska, mistra ČR a zvítězil na pohárovém závodu Lednická Olympia. V letošním roce Růžičku v ČR neporazil žádný český závodník. Chtěl bych startovat na jaře na mis trovství Evropy, ale nebude to mož né, pokud neseženu sponzory, pro tože příprava je obrovsky finančně náročná. Všechny soutěže si hradím sám a náklady na evropský šampio nát činí přibližně 100 tisíc korun. Klub českých turistů Jiskra Kyjov Vycházky za každého počasí Žádovice Kostelec (5 km) odjezd 8.53 hod., bus Jestřabice samota Moravany (8 km) odjezd 9.10, bus ročník Štěpánského pochodu pěšky Prezence: ve školícím a rekreač ním zařízení RELAXX v chatové osadě Čeložnice od 8 do 13 hodin. Trasy: od 6 do 35 km. Start i cíl si každý zvolí podle svých představ a fyzických schopností okolo Kyjova sraz 9.00, pěšky 1. ledna 2013 Vítání nového roku na Cimburku Zleva: 1. místo K. Dostálová, 2. místo P. Navrátilová, A. Bartošová a F. Dufek. Závodníci Karate Klubu Kyjov se dokázali úspěšně prosadit na Mezi národním turnaji SILESIA CUP 2012 v severomoravských Odrách. Z tur naje si přivezli celkem 8 bodovaných míst, přičemž 4x vystoupili na stupně vítězů. Všechny medaile vybojovali závodníci v kategoriích KUMITE, což je zápas jednotlivců. V mladších žá kyních 7 9 let (nad 30 kg) vybojovala zlato Kateřina Dostálová, stříbrné medaile v kategoriích mladších žáků Foto archiv klubu získali: Adriana Bartošová a Filip Du fek. Ve starších žákyních let (do 50 kg) byla Petra Navrátilová také na 2. místě. Na bodovaných pozicích zakončili své souboje pod stupni ví tězů: Alžběta Cutáková, Nikola Jirous ková, Miroslav Mlčoch a Dominik Výlet. Tato umístění zajistila Karate Klubu Kyjov celkové 10. místo ze všech 52 zúčastněných klubů turna je. Více najdete na stránkách klubu na kyjov.cz. red Klub českých turistů Jiskra Vřesovice 1. ledna 2013 ve hodin 10. ročník Novoročního Čtyřlístku Okolo Vřesovic Prezentace: od do v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích. Trasy: 5 a 7 km povedou ulicemi Vřesovic a blízkým okolím. Cíl: na stej ném místě do 17 hodin. Čtyři novoroční dobré skutky: 1. Jdi na Nový rok na výlet. 2. Pozvi někoho ze svého okolí, 3. Poznej kus přírody, 4. Přispěj potřebným částkou od 30 Kč výše na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně han dicapované spoluobčany. Vykonáš li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli vý letu vkusný odznak Novoroční čtyřlístek, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře. Účast na této akci se započítává do nové soutěže O zla tého turistu red POZVÁNÍ NA JUBILEJNÍ ROČNÍK ŠTĚPÁNSKÉHO BĚHU Atletický klub Kyjov pořádá ve středu dne 26. prosince již 50. ročník Štěpánského běhu v Kyjově. Start a cíl je U Vodojemu v Kyjově, směrem na Kostelec. Úvod obstará v běh žactva, start hlavního závodu je v red Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax , tel , e mail: Hynek Zdeněk, Inzerce: tel , Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 14 Kyjovské noviny / prosinec 2012

15 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kyjovské noviny / prosinec 2012 Placená inzerce / strana 15

16 strana 16 Kyjovské noviny / Placená prosinec inzerce 2012

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 15 LET S VÁMI

www.tvslovacko.cz JIŽ 15 LET S VÁMI JIŽ 15 LET S VÁMI Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 založení společnosti, provoz regionálního TV studia

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více