12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také žáci kyjovských základ ních škol. Každoročně se setkávají v městském parku při sportovní akci s názvem Běh s trikolorou. Další fotografie na straně 2. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost Některé úseky říčky Kyjovky pro šly zásadními úpravami. Důvodem bylo odstranění povodňových škod z předchozích let a oprava koryta, která zvýšila průtočnost řeky. Přívalové deště v roce 2010 daly říčce Kyjovce pořádně zabrat. Obavy měli především obyvatelé přileh lých nemovi tostí ne daleko centra. Z koryta se říčka na štěstí nevylila, chyběl však jen malý kousek. Nejkritičtější úseky proto prošly opravami za Městským úřa dem Kyjov v délce 240 metrů a úsek od železničního mostu v Nětčicích v délce 620 metrů. Povodí Moravy odstranilo na říčce Kyjovce povodňové škody z roku Upravili jsme koryto řeky tak, abychom zvýšili průtočnost samotné Kyjovky a tím pádem nedocházelo k ohrožování nemovitostí tady v okolí. Zároveň jsme zpevnili břehy lomovým kamenem a odstranili nánosy z koryta řeky, popsala rozsah prací tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíč ková. Důvodem prací bylo zejména to, aby Kyjovka i v případě přívalových dešťů zůstala ve svém korytě. Stavba byla prováděna z dotace Ministertstva zemědělství ČR jako Povodňová škoda 2010 za celkovou částku Kč. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, vánočně vyzdobené náměstí nám všem oznamuje adventní čas. Myslím si, že i tentokrát se nám podařilo cit livě zkrášlit centrum města. Bohužel vánoční strom, který byl letos Odbo rem komunálního hospodářství (OKH) vybrán, pokácen a převezen na ná městí ze sídliště U Vodojemu, přivo dil některým z tamních obyvatel smu tek do duše. Zasadili ho zde v roce 1977, pěstovali a hýčkali. Jedinou záplatou nad smutkem z jeho osudu může být skutečnost, že ho budou obdivovat stovky lidí a přinesl návštěv níkům i obyvatelům Kyjova skvělý pocit Vánoc. Vedoucí OKH také přislí bil, že hned na jaře budou vysazeny na stejném místě jehličnany nové. Aby se však neopakovala tato chmurná situace, již dnes Vám nabízíme mož nost věnovat městu vánoční strom roku Odborné skácení a odvoz zajistí OKH na své náklady. Jedině tak lze předejít nastalým rozpakům. Věřím, že naopak pouze pozitivní reakce vzbudí naše rozhodnutí nena vyšovat pro příští rok poplatek za li kvidaci komunálního odpadu, na rozdíl od jiných měst naší velikosti, kde zvyšují až na 750 Kč. Vede nás k tomu vaše aktivita v třídění odpadu. Za uplynulé období jsme ve městech nad obyvatel v rámci Jiho moravského kraje obsadili 2. místo. I když náklady na likvidaci hrubě pře vyšují výtěžek z poplatku, setrváme na pětisetkoruně. Chceme vás tak moti vovat k ještě větší míře třídění. Stále je totiž v kontejnerech na směsný odpad vidět halda novin či pet lahví. A přitom hned vedle je nádoba na tří děný odpad. To je hanba a ostuda ta kových sousedů, kteří jsou lhostejní k životnímu prostředí a přírodě, ve které nakonec vyrůstají jejich děti. Proto na ně apeluji! Pokud se totiž opět sníží míra třídění, budeme mu set přistoupit ke zvýšení poplatku za likvidaci odpadu. V příštím roce dále přibude možnost třídit bioodpad. Více informací bude v příštím čísle. Milí spoluobčané, přeji vám Vánoce jak mají být, plné radostí, smíchu, optimismu, lásky a splněných přání! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Martinský hody strana 2 / Komunitní plánování strana 4 / Langobardi v muzeu strana 13 Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 1

2 Radnice Martinský hody v Kyjově Jako první se v sobotu na hody představili stárci, pro které oficiální povinnosti vypukly před muzeem, odkud se průvod přesunul před radnici. Foto Lubomír Kyněra Radnice řeší parkování Kyjovští radní se vy dali na obchůzku měs tem, aby prošli lokality, kde se v budoucnu bu dou provádět plánované změny. Výrazně se bu dou týkat oblasti za sta dionem. Plán vytvořit nová parkovací místa na sídlišti Za Stadionem na razil u tamních obyvatel. Nelíbilo se jim, že by jim auta stála přímo pod okny. Radní proto do lo kality vyrazili a hledali jinou formu řešení situace. Chceme tady zreali zovat další etapu regenerace síd liště a zvýšit počet parkovacích míst. Občané přitom vznesli požadavek, aby nová místa vznikla rozšířením stávajícího parkoviště směrem do zeleně. Takže s tímto budeme počí tat a takto s tím dál nakládat, ubez pečil občany starosta František Lukl. Konečné řešení sídliště a nová parkovací místa jsou prozatím pou ze ve fázi možných návrhů. K rozší ření původního parkoviště se budou vyjadřovat i další orgány. Město pak bude žádat o dotaci z projektu Rege nerace panelových sídlišť v roce Revitalizace zmíněného síd liště bude, stejně jako U Vodojemu, probíhat postupně v etapách. Povolení Martinských hodů v Kyjově má na starost chasa v čele se starostou. Při Běhu s trikolorou žáci kyjovských škol mohutně povzbuzovali své reprezentanty. Martinský hody jsou příležitostí, aby se do kroje nastrojili jak místní, tak přespolní, jak starší, tak děti. Před radnicí si letos sólo zatančili nejen vedení města, ale například i kyjovský děkan Svatopluk Pavlica. 2x foto archiv Bohuslavice Foto Lubomír Kyněra O tom, že je svatomartinské veselí především o zábavě, svědčila i atmosféra hodové neděle, kde přišlo na řadu obřadní mlácení káčera před radnicí. Hody s věncem a beranem Páté hody v novodobé historii se poslední říjnový víkend uskutečnily v Bohuslavicích. Páteční večer byl za hájen stavěním máje a besedou u cim bálu v sále U Vodičků s mladými a energickými muzikanty z CM Pavla Růžičky. Povolení hodů starostou města, kterému předcházela slav nostní mše v kostele sv. Filipa a Ja kuba, se uskutečnilo u Božích muk pod Starou horou. Odtud se vydal prů vod obcí pro stárka a stárku. I letos se na jeho závěr odhodlal stárek k se tnutí hlavy berana, aby tak mohlo začít pravé hodové veselí, které pokra čovalo hodovou zábavou s DH Vina řinka až do brzkých ranních hodin. Letošní stárci Eva Mazánková, Martin Průša a celá krojovaná chasa by tímto chtěli poděkovat všem, kteří jakoukoliv měrou pomohli ke zdár nému uskutečnění hodů, zejména Mužskému sboru z Boršova, sou boru Kyjovánek a místním občanům panu Kotkovi, Vodičkovi a Zlocho vi, paní Mastné a zejména paní Žiž lavské, která svou obětavou prací každoročně přispívá k tomu, aby byly místní slavnosti čím dál více bo hatší na pohled. Ondřej Celý strana 2 Kyjovské noviny / prosinec 2012

3 Semafory řídí nastavení Starší občané často kritizují krát kou dobu, kdy na přechodu svítí zele né světlo s tím, že je málo času přejít silnici. Jedná se především o přechod pod nadjezdem na světelné křižo vatce ulic Svatoborská a Nerudova. Provedli jsme potřebná měření a zjistili jsme, že zelené světlo na semaforu pro chodce svítí jen 10 se kund. Zdá se to málo, ale ještě po zhasnutí zeleného a rozsvícení červe ného světla čekající auta mají červe nou a nesmí na přechod pro chodce vjíždět. Tím je na přejití přechodu času dost, míní Oldřich Talaš z Od boru majetku a investic Městského úřadu a dodává: Pokud bychom ne chali upravit délky časů na přechodu pod nadjezdem, došlo by k velkému ucpání následné křižovatky a tím k narušení provozu na frekventované silnici první třídy číslo I/54 Brno Bze nec, která je ve vlastnictví státu. Nastavení semaforů je v režii zku šených specialistů, kteří ví, jak se mafory bezpečně nastavit. Kyjov ocenil fotografy Uplynulé léto a čas dovolených byly inspirací pro soutěž, kterou vy hlásilo město Kyjov s koncem prázd nin. Lidé se zájmem o cestování a fotografii do ní mohli zasílat prázd ninové momentky, které zachytili ob jektivem svých fotoaparátů. Někoho oslovilo moře, jiného pev nina, a tak se mezi třemi vybranými fotografiemi objevil i snímek ze sou sedního Slovenska. Jedním z výherců byla Alena Dostálová, která zachytila svoji dceru při zdolávání Sulovských skal. Oceněny byly dále fotografie Martina Vaculíka a Hany Hajné. Zaujaly i snímky z návštěvy školy v Keni, svítání na Lysé hoře v Besky dech, netradiční západ slunce v Mon trealu nebo fotografie z pobřeží Chor vatska. Obyvatelé chtějí prosvětlení Na Zahradním sídlišti v Kyjově přerostly stromy, které se tak stále více stávají překážkou. Na nutný ořez a případné odstranění upozorili tamní obyvatelé. Obyvatelé sídliště Zahradní v Ky jově se obrátili na město s žádostí o kácení stromů a částečný ořez. Patřím mezi lidi, kteří na tomto síd lišti bydlí od jeho počátku, tedy 40 let. Jde nám o to, že se tady nachází několik stromů, které jsou přerostlé a svými kořeny deformují chodníky. Několik starších lidí tady už spadlo nebo zakoplo a dokonce jedna paní si tady měla zlomit ruku. Jsem lé kař, tak jsem se do toho zapojil, pro tože není hezké, když se tady lidé zraňují, uvedl Rostislav Hrazdílek. Nutné zásahy připouštějí i ekolo gicky uvažující obyvatelé: Osobně bych tady chtěl udržet určitou příro du. Měly by se kácet jen ty stromy, které jsou příliš špatné a suché, přidal názor Josef Horák. Mezi častými stížnostmi se obje vuje i fakt, že stromy jsou po letech velmi přerostlé a svými větvemi cloní jak dennímu světlu v některých bytech, tak večernímu osvětlení síd liště. Žádost o úpravu zeleně podá od bor komunálního hospodářství s tím, že obyvatelé se zavázali vysadit nové stromy nebo keře na jiném místě. Resumé ale vysloví až Odbor život ního prostředí. ZMĚNY V ČINNOSTI KYJOVSKÉHO ÚŘADU PRÁCE Úřad práce opustil budovu MěU Kyjov během poslední listopadové deká dy. Kanceláře příspěvku na péči v I. patře sociálního odboru se přestěho valy , kancelář dávek pro OZP v přízemí Tedy od jsou všechny nepojistné dávky soustředěny v budově pojišťovny. UKRAJINCI V KYJOVĚ V rámci Martinských hodů navštívila Kyjov zahra niční delegace z Ukrajiny. Na jednání vedení města bylo podepsáno Komuniké o vzájemném budoucím postupu mezi městem Kyjov a městem Lutsk. Delegace navštívila např. informační centrum, cyklostezku Mutěnka, přestupní terminál IDS Kyjov a městský stadion. V programu bylo i vystoupení žáků ze ZUŠ v Kyjo vě, které delegaci velmi nadchlo. Podporována bude zejména folklorní družba mezi městy. red V této rubrice Kyjovských novin přinášíme informace z jednání or gánů města. Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 68. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 8. října 2012 Rada města rozhodla: o uzavření Smlouvy o dílo výkon činností v lesnictví mezi městem Kyjov a Ing. Vladislavem Filipen ským, jejímž předmětem je výkon poradenské činnosti v oboru les nictví a dalších činností souvi sejících se správou lesa. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do Ing. Vladislav Filipenský byl radou města vybrán jako budoucí ředi tel obchodní společnosti Lesy města Kyjova, s.r.o., a to na zá kladě doporučení výběrové komi se, která byla sestavena se zá stupců všech politických klubů ZM a odborníků z oblasti lesnictví. 69. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konané dne 22. října 2012 Rada města rozhodla: o uzavření příslibu o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ s Ná rodní radou osob se zdravotním postižením ČR; v rámci projektu EUROKLÍČ v Jihomoravském kraji 2012 je možné zdarma získat eu rozámky. V současné době pro vádí město Kyjov distribuci euro klíčů do těchto zámků, prozatím máme k dispozici pro klienty 250 euroklíčů. 70. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 5. listopadu 2012 Tato RM se zabývala přípravou ZM a dále: Rada města rozhodla: o tom, že dřevní hmota z kácení a ořezů na veřejné zeleni (nepo štípaná) bude prodávána obča nům v ceně 500 Kč za prostorový metr. Koordinátorem byl určen ve doucí Odboru komunálního hospo dářství ing. Oldřich Talaš. Z jednání orgánů města Rada a Zastupitelstvo v říjnu Foto archiv MěU Rada města udělila: odměny ředitelům škol, školských zařízení a dalších příspěvkových organizací zřizovaných městem Kyjovem; RM na své 101. schůzi schválila Pravidla pro udělování odměn, dle kterých jsou 2x ročně odměny po konzultaci s dotyčnými vedoucími odborů udělovány. XV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KYJOVA konané dne 19. listopadu 2012 Zastupitelstvo města schválilo: od znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova včetně formulářů Žádosti o poskytnutí dotace z roz počtu města Kyjova na podporu obecně prospěšných činností a Zá věrečného vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Kyjova. Hlavní změny v těchto Zásadách: dotace bude moci být použita na pohoštění a dary, naopak nebude moci být použita na finanční dary a platy funkcionářů; byl stanoven termín pro podání žádosti, tj kalendářního roku, na který bude dotace udělována; byly stanoveny další náležitosti, které nese vyúčtování. Zastupitelstvo města rozhodlo: o určení auditora pro přezkoumá ní hospodaření města za rok 2012 a to Ing. Anitheu Škodovou; do výběrového řízení bylo oslo veno celkem 6 subjektů. Na tuto výzvu zareagovaly celkem 3 sub jekty, z toho jeden již bohužel ne měl dostatečnou volnou kapacitu na zpracování nabídky. Nabídky obou subjektů byly podány ve stejné výši, nakonec se zastupi telé rozhodli i nadále spolupraco vat s Ing. Škodovou. Zastupitelstvo města debatovalo: také o vzniku obchodní společ nosti Lesy města Kyjova, s. r. o. Po dohodě se projednání schvá lení vzniku této společnosti pře souvá na další zastupitelstvo, které se uskuteční v pondělí 3. prosince Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 3

4 Hospodářská komora Studenti středních odborných škol absolvovali praxi v zahraničí Prostřednictvím programu Leo nardo da Vinci zrealizovala Okresní hospodářská komora Hodonín další z řady projektů určených pro stu denty SOŠ z okresu Hodonín. V pro jektu s názvem Učíme se a pozná váme gastronomii v Evropě využilo možnosti odborných zahraničních praxí od března do listopadu 24 stu dentů z gastronomických škol. Part nery projektu byly Vyšší odborná ško la, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bzenec a Střední od borná škola obchodu, služeb a pro vozu hotelů a střední odborné uči liště ve Strážnici. V rámci měsíčních zahraničních praxí měli studenti mož nost pracovat v italské Florencii v hotelu Villa la Vedetta a Golden Tulip Mirage, rakouském Hollab Sociální věci runnu v Gasthaus Rammel a Feuer sbrunnu v hotelu Mörwald a němec kém Weidenu v hotelu Admira. Po dobu své zahraniční praxe měli studenti možnost seznámit se s no vým prostředím, poznat nové po stupy a metody, vyzkoušet si aktivní zapojení do pracovního procesu for mou obsluhy, servírování, přípravy stolů i jídel, komunikace s hosty i personálem a v neposlední řadě komunikace v cizím jazyce a samo statnosti. Znalosti ze zahraničí mohou vyu žít v rámci svého dalšího vzdělávání a také pro budoucí zaměstnání, když díky této absolvované praxi mají oproti ostatním studentům velkou výhodu. Tomáš Synek, OHK Hodonín AUDIOSTOP OSLOVIL NEJEN NEVIDOMÉ Kdo má soutěžního ducha, mohl zapojit své znalosti do soutěže Audio stop. Kyjovská organizace nevidomých ji uspořádala tak, aby si paměť, ale i postřeh poměřili spolu s nevidomými také tělesně postižení nebo senioři. Jistě si každý dobře vybaví svého času oblíbený televizní soutěžní pořad video stop. Inspiroval nevidomého Jaroslava Kneipa, který za pomoci audioknih vytváří desítky soutěžních otázek, s nimiž jezdí po České republice. Foto archiv DPS Komunitní plánování potřetí Jak rozvíjet sociální služby v regi onu? Jsou dobře nastaveny v zákla dech? Mají všechny potenciál? Jaké tady chybí? I tyto otázky se prolínaly 3. otevřenou konferencí komunit ního plánování sociálních služeb na Kyjovsku, kde byl představen asi stovce účastníků z veřejnosti i odbor níkům plán pro nadcházející tříleté období. Jednotlivé prezentace před stavily například výsledky pracov ních skupin, které se snažily najít způsob, jak v budoucnu pomoci ob čanům s handicapem, seniorům, duševně nemocným nebo osobám v problémech různého charakteru. Cí lem bylo odstranit bariéry a nastavit lepší podmínky. Analýzy, které jsme v této souvis losti prováděli, jsou důležité z toho důvodu, že dávají podporu pro argu mentaci. U obcí se ukázalo, že od roku 2009 je důležitá podpora občanů bez domova, osob se zdravotními prob lémy a podpora rodin s dětmi, které nemají často kde bydlet, vysvětlila smysl šetření Ivana Loučková z vý zkumné agentury Sociotrendy. PŘEDHODOVÉ POSEZENÍ OBYVATEL DPS V KYJOVĚ Blížící se kyjovské hodové veselí oslavili obyvatelé Domu s pečovatel skou službou již ve středu 7. listopadu. I pohoštění, burčák a koláčky nepo přely, že hody již klepou na dveře. Pro radost seniorům zahrála na akordeon Irena Kratochvílová, na klavír Jiří Nedvěd. Jubilantka oslavila století Brailleovo písmo jako soutěž Dvanáctý ročník soutěže ve čtení a psaní Brailleova slepeckého písma opět prověřil schopnosti soutěžících z různých koutů Moravy. Soutěž se konala zásluhou odbočky nevido mých a slabozrakých v Kyjově. Existují knihy, které nemají vidi telné řádky, jen dotykem prstů ti vní mavější poznají, že jsou v nich tečky a z těch se dá číst. Vyžadujte to však dokonalou znalost Brailleova písma. Je pravdou, že s nástupem počí tačů s hlasovým výstupem a digitál ním čtecím zařízením jde čtení Brailleova písma trochu do pozadí. Stále má však své pevné místo, uvedla od narození nevidomá Petra Dvorská. Brailleovo písmo čtou podle Hany Vrtkovské ze Sjedno cené organizace nevidomých a sla bozrakých v Kyjově hlavně lidé, kteří nikdy neviděli. U lidí, kteří oslepli později, je to komplikované. Musejí projít nějakým kurzem a hlavně po třebují motivaci proč se toto písmo naučit, vysvětlila. Stoletá Marie Gasnárková spolu se svojí pečovatelkou Martou Kristovou (druhá zleva). Velkou slávu zažilo Centrum slu žeb pro seniory v Kyjově. Jedna z tam ních obyvatelek, Marie Gasnárková, totiž oslavila v úterý 20. listopadu své 100 narozeniny. Paní Marie pochází z Vracova a neměla vůbec jednoduchý život. Dnes jí zůstali z rodiny pouze čtyři Gratulace ředitele centra Jana Letochy dalším listopadovým oslavencům. neteře a dva synovci, nejčastěji jí však dělají společnost zaměstnanci zařízení pro seniory, s ohledem na její zdravotní stav. Centrum je v sou časné době domovem pro 71 obyva tel a v listopadu oslavili narozeniny ještě Drahomíra Tycová, Milan Se lucký a Františka Šnajdrová. strana 4 Kyjovské noviny / prosinec 2012

5 Osobnosti BAZÁREK POMOHL RODINÁM UŠETŘIT Centrum pro rodinu se už půl roku v Kyjově aktivně zapojuje do mezigenerač ních akcí spolupořádaných městem a dalšími organizacemi. Jednou z dalších aktivit byl i podzimní bazárek, kde mohly maminky nakoupit nebo vyměnit oble čení, kočárky a další věci pro své děti. Příležitost, jak levně a pohodlně nakoupit kvalitní oděvy pro děti, případně šance, jak nabídnout kočárky, tříkolky nebo hračky za nízké ceny k tomu byl určen bazárek v prostorách kyjovské farnosti. Nejbližší aktivitou bude v předvánoční době kurz výroby adventních věnců. Knihovna Návrat na Velkou Moravu Dobrodružný příběh, odehrávající se v období válečných střetů Velko moravské a Východofranské říše, nabízí kniha Oldřicha Seluckého Strážce ohně. Na pozvání knížete Rastislava při cházejí soluňští bratři Konstantin (Cy ril) a Metoděj na Velkou Moravu, kde zakládají školu. Přinášejí přitom nové písmo, počátek celé budoucí psané kultury slovanských národů. Do je jich školy se za dramatických okol ností dostává hlavní hrdina příběhu a s nadšením prožívá své lidské Historicky první půlroční kurz ple tení z kukuřičného šústí byl zahájen 4. listopadu Šest žen, které se do kurzu přihlásily, vede lektorka Rozálie Blažková z Osvětiman, drži telka titulu Nositel tradice lidových řemesel. Paní Blažková vyrábí ne jen tradiční kabely, ale i dekorativní a užitkové předměty, především různé prostírky, podložky či košíky. Muzeum i duchovní zrání, objevování kultury i křesťanské víry. Děj vrcholí za oblé hání hradu Děvína franským králem Ludvíkem. Městská knihovna připravila na 13. prosince od 17 hodin besedu s tímto autorem, který napsal scé náře k animovaným seriálům pro děti: Cesta tří králů, Broučkova rodi na, Čas zakládání nebo Pavel dob rodruh víry, který získal první cenu od Sdružení katolických nakladatelů USA a Kanady při každoročním udí lení cen za dětskou literaturu. red V muzeu začal kurz pletení z kukuřičného šústí Foto archiv muzea Účastnice kurzu se již naučily tech niku pletení provázku, přípravu os novy a samotné pletení. Kurz pro bíhá dvakrát měsíčně a v mezidobí mezi lekcemi si účastnice kurzu tech niku zdokonalují doma. Na jejich zruč nosti a píli bude záviset možnost ukázky jejich výrobků formou malé výstavky na závěr kurzu v dubnu příštího roku. red VÁCLAV HAVEL ŽIJE VE VZPOMÍNKÁCH MNOHA LIDÍ DÁL V předvečer 17. listopadu si o jeho vizích, naplněných snech i o posledních dnech jeho života přijeli do Kyjova pohovořit lidé, s nimiž se na své životní pouti setkával. Bezprostřední a citlivý muž, který do posledních chvil svého života zůstá val aktivním ve svém uvažování. Během své politické kariéry se setkával se zná mými osobnostmi celého světa, přesto nikdy nezapomněl poděkovat ani za ty nej obyčejnější věci. Tak na setkání s Václavem Havlem vzpomíná jedna z řádových sester, které se o bývalého prezidenta staraly poslední půlrok jeho života. Památník letcům v Holandsku Uplynulo 70 let od návratu bombar déru Wellington KX B 311. bombardo vací perutě v Anglii z náletu na německý přístav Wilhelmshaven, při němž byl le toun zasažen a musel nouzově přistát na hladinu Severního moře. Posádka bombardéru pod velením kapitána Aloise Šišky se dostala z potápějícího se letadla do záchranného člunu. Ze šesti členů posádky se to podařilo ka pitánu letounu Šiškovi, přednímu střelci Pavlu Svobodovi, radiotelegrafistovi Jo sefu Ščerbovi, navigátorovi Josefu Mo hrovi a druhému pilotu Josefu Tomán kovi. Šestému členu posádky Rudolfu Skalickému, zadnímu střelci, se potá pějící letoun opustit nepodařilo. Po této události zbylých 5 členů posádky zůstalo v mrazivém počasí od do na po spas rozbouřenému Severnímu moři. Po obrovském strádání ve člunu, bez vody a jídla, je šestý den moře vyvrhlo Ve středu zemřel po slední velitel 311. československé bombardovací perutě Britského králov ského letectva a čestný občan města Kyjova pan Vladimír Nedvěd. Tento vá lečný hrdina zemřel ve věku 95 let v australském městě Sunshine Cost, kde žil se svojí rodinou. Vladimír Nedvěd se proslavil už jako třiadvacetiletý. V prosinci 1940 při bo jovém letu prokázal velké hrdinství. Jeho letoun se z neznámých příčin zří til do lesa nedaleko letiště v East Wre na holandské pobřeží. Tuto strastiplnou plavbu nepře žili Josef Mohr a Josef To mánek, kteří zemřeli kama rádům ve člunu. Zbylí tři členové posádky na pokraji smrti a s omrzlými konče tinami byli zajati německou pobřežní hlídkou a po po bytu v nemocnici odvezeni do zajateckých táborů. Všichni tři v těžkých pod mínkách zajetí přežili a do čkali se konce války. Dne byl u obce Pet ten v Holandsku na místě, kde byl člun s letci vyvržen na břeh, odhalen památ ník, který připomíná tuto událost. Na jeho vybudování se podílela 222. letka z letecké základny Náměšť nad Osla vou, která nese jméno gen. A. Šišky, holandské úřady z obce Petten a paní Dagmar Johnson Šišková dcera A. Šišky, žijící v Londýně. Za účasti představitelů vojenského letectva z Ho landska, V. Británie a ČR, velvyslance ČR v Holandsku a dalších hostů i nás přítomných pozvaných rodinných pří slušníků všech šesti členů posádky bombardéru KX B jsme si mohli přímo na místě připomenout sílu a odhod lání našich letců ve válečné době. Jsme rádi, že se i rodáku z Bohuslavic u Ky jova Pavlu Svobodovi dostalo spo lečně s ostatními tohoto velkého uznání a poděkování současníků. Ivo Svoboda (synovec) Zemřel poslední velitel Foto archiv I. Svobody thamu již krátce po startu. Kapitán a přední střelec na místě zahynuli, další tři byli těžce zraněni. Letadlo ex plodovalo. Nedvěd neváhal a své ka marády z hořícího letounu začal vyta hovat a zachránil je. Byl obviněn z velezrady, když v roce 1948 emigroval do Německa a poté do Anglie. Působil ve službách Králov ského letectva až do roku 1955, kdy se natrvalo usadil v Austrálii. Obvinění z vlastizrady bylo zrušeno až v 90. le tech. red Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 5

6 Děti, mládež a škola Student Maršálek mezi nejlepšími chemiky Student Klvaňova gymnázia Kamil Maršálek reprezentoval ČR na che mické olympiádě ve Washingtonu. Díky svým znalostem a nadání se setkal s nejlepšími studenty a snad i budoucími vědci z celého světa. Kamil Maršálek je nenápadný stu dent, který ovšem vyniká v chemii. Alespoň tak hodnotí zasloužené úspěchy nadaného studenta jeho profesor, který Kamilovi pomohl při cestě soutěží od školních kol, přes republikové až do finále, kde se se tkal s nejlepšími studenty z celého světa. Kamil byl od počátku velmi pil ný, rychle rostl a za krátkou dobu udělal výrazný pokrok. Pak už mu člo věk nestačí pomáhat tímto způso bem, ale musí se chovat jako mana ger a vytvářet mu prostředí, kde by svůj koníček mohl dělat. O to jsem se snažil nejenom v laboratoři, ale i návštěvou různých seminářů a ško lení, aby mohl své vědomosti stále rozšiřovat, neboť je to velmi nároč né, uvedl Jiří Ondráček, profesor chemie. Foto archiv K.M. O náročnosti finále asi nejlépe vypovídají slova samotného stu denta: Samotná soutěž se dělila na dvě části, na teoretickou a prak tickou, obě trvaly pět hodin. V teoretických úlohách jsme řešili na příklad krystalovou strukturu supravodičů nebo syntézu léčiva, které se používá pro léč bu závislostí na nikotinu, to bylo docela zajíma vé, řekl Maršálek. Náročnými úlohami mezinárodní chemické olympiády prošlo celkem 283 studentů z 72 zemí světa. Stu dent Klvaňova gymnázia patří mezi 20 % soutěžících, kteří získali stříbr nou medaili. Foto archiv školy ZA TOHLE TI PATŘÍ DÍK Na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově se jako každoročně uskutečnila olympi áda v jazyce českém, kdy žáci 8. a 9. tříd soutěžili jednak ve znalostech pra vopisu a psaní slohové práce, tento krát na téma Za tohle ti patří dík. Milou a něžnou slohovou práci vytvořila Te reza Severinová. Na fotografii zleva nahoře: Lucie Letovská, Alžběta Pohan ková, dole Tereza Severinová a vítěz Filip Novák. red Děti našly velmi rychle společnou řeč Děti dětem je společný projekt Zá kladní umělecké školy a Speciální ško ly s Dětským domovem ve Vřesovicích. Už šest let se snaží propojit činnost těchto subjektů jak pedagogové, tak děti. Zatím naposledy při společné vernisáži v Galerii Čajovna v Kyjově. Společné divadla i koncerty, vzájemná výpomoc v rámci různých oblastí tak vypadá spolupráce obou škol v reálu. Spolupracujeme se ZUŠ jak v oboru hudebním, tak v oboru dramatickém i výtvarném. V oboru dramatickém máme každý rok u nás secvičené divadlo, v oboru tanečním jezdíme sem do školy na balet a potom ty prvky aplikujeme do svých tanečních oborů, řekla ředi telka Speciální školy s Dětským domovem ve Vřesovicích Alena Ko lajová. Další zajímavou akcí obou škol bude Ples nadačního fondu Kopreti na, podporující děti z domova i ze speciální školy ve Vřesovicích. Usku teční se po novém roce v sále vřeso vické školy. POMÁHALI BÍLÉ PASTELCE Zabezpečit alespoň částečně služby lidem s těžkým zrakovým postižením pomáhá dobročinnou sbírkou Bílá pas telka, která i letos zamířila do Kyjova a blízkého okolí. I tentokrát s organizací Bílé pastelky pomohli studenti zdravotnických a dal ších středních škol. Na Kyjovsku do ulic vyšli s kasičkami ve středu 17. října, spolu s nimi pak sbírka dorazila do dal ších 200 měst po celé republice. Ob lastní odbočka v Kyjově přispěla do sbírky v loňském roce částkou přes padesát tisíc korun. Do Kyjova se ze sbírky pak vrátila částka téměř 25 ti síc. Byla z ní mimo jiné financována výuka sebeobsluhy ve spolupráci s Ty floservisem a výuka chůze s bílou holí. Letos by kyjovští peníze rádi využili na propagaci zrakového postižení a na soutěž v prostorové orientaci. Žáci navštěvují ekoškolu Zájem o životní prostředí inspiroval žáky školy J. A. Komenského v Kyjově, aby se zapojili do Světového dne eko škol. Jak už název napovídá, šlo pře devším o to, zorganizovat některou z aktivit v rámci péče o přírodu a pro středí kolem nás. Jedním z nápadů kyjovské školy bylo zorganizovat sbírku, která při spěje alespoň částečně k ochraně ži votního prostředí. S dětmi na prvním stupni jsme vy brali 3,5 tuny kaštanů. Následovala hliníková soutěž, kdy jsme vybrali 25 kilo hliníku a pak nás napadlo, že posbíráme tužkové baterie, které leží doma v šuplících, nejsou k ničemu a pohledáme také různě ve sklepích a v domácnostech rozbité elektrospo třebiče, uvedla Jitka Režňáková, uči telka ZŠ J. A. Komenského. Mezinárodním titulem ekoškola se pyšní 113 subjektů v ČR. Obhajovat jej bude i v letošním školním roce také škola J. A. Komenského z Kyjova tak, že se přihlásila do velkého projektu, který se věnuje odpadům a způsobům, jak jich produkovat co nejméně. Z celé Evropy se tohoto projektu účastní jen 25 škol, celosvětově se zapojilo 52 zemí. Vyhodnoceny budou 5. červ na. Vše probíhá pod záštitou Sdružení Tereza jako zástupce evropského pro jektu. Cílem je, aby žáci snižovali eko logický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí i svého okolí. Předškoláci mají nové hřiště V areálu mateřské školy Nádražní v Kyjově se v průběhu října realizovala výstavba nového dětského hřiště, které nahradilo původní nevyhovující a místy i zchátralé dětské průlezky. Díky dotační podpoře Moravských naftových dolů, jež v rámci svého gran tového sponzoringu Energie z přírody 2012 přispěly na výstavbu částkou 400 tisíc korun, zde byly instalovány moderní prvky herního mobiliáře pro předškolní děti. Prvky svou pestrostí, variabilitou a provedením vybízejí ke hře například na námořníky to umožní hlavní atrakce hřiště, tematická prů lezka připomínající námořní loď. Dal šími prvky nového moderního hřiště jsou zavěšené houpačky, průlezky, malá lanová pyramidka, herní domek s kreslicí tabulí a kolotoč. Areál je do plněn několika dřevěnými lavičkami se stoly pro odpočinek. Celkové náklady zakázky byly korun. red ŠKOLA OTEVŘE DVEŘE PRO VEŘEJNOST Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova zve žáky škol a širokou veřejnost na pracoviště Za Humny 3303 ve dnech od 8.00 do na dny otevřených dveří spojených s vánoční výstavkou prací žáků s možností zakoupení vánočních vazeb a vánočního pečiva. strana 6 Kyjovské noviny / prosinec 2012

7 Bohuslavickou školou voněla jablíčka Podzimní sběr ovoce inspiroval děti z bohuslavické školy. Díky tra dici podzimního pečení jejich třídy proměnila jablíčka, a to na všechny způsoby, například i díky voňavým re ceptům maminek. Jablečná vernisáž byla cítit ve škole už od vstupních dveří. Pokud by si snad příchozí nevšimli výtvar ných prací na stěnách, rozhodně cí tili jablka na všechny způsoby, třeba s vůní skořice. Snažili jsme se navázat na zave denou tradici podzimního pečení. Dětem je blízké jablíčko, takže ho ztvárnily po stránce výtvarné, lite rární i grafické. Zpívali jsme různé písničky a tančili tanečky, řekla ře Média ditelka ZŠ a MŠ Bohuslavice Jo vanka Rybová. Do přípravy se zapojili samo zřejmě i rodiče, a tak voněly i štrůdly nebo jablka v županu. Na závěr se tkání přišlo na řadu nejen ochutná vání specialit místních kuchařek, ale také hodnocení receptů. Regionální vysílání nabírá na významu O velkém potenciálu regionálního vysílání se hovoří poměrně často. Málokdo si ale dokáže představit, jak skutečně může fungovat inzerce v regionální televizi. Na jižní Moravě a částečně na Zlínsku už 13 let vyrábí regionální zpravodajství a pořady Televize Slo vácko regionální obsah, který celo plošná média stále ještě postrádají. Regionální v tomto případě zna mená více individuální přístup než na jaký mohou být zvyklí i zástupci firem, které investují své peníze v ce loplošných médiích. Vyplatí se proto také regionálně inzerovat. Naši klienti jsou jednak drobní provozovatelé služeb a obchodů, kteří mají koncové zákazníky v místě a regionu, ale nechybí mezi nimi i vý znamné nadregionální firmy, kterým jde spíše o zlepšení image než o pro duktové kampaně, říká Jan Dudek, ředitel regionální televize a sou časně předseda Asociace regionál ních a lokálních televizí s tím, že komerční možnosti v TV Slovácko ne postrádají individuální přístup ani kre ativitu. A co víc, firmy se mohou pre zentovat za nesrovnatelně nižší ceny oproti celoplošným médiím. TV SLOVÁCKO je součástí nabí dek mnoha kabelových operátorů i daleko za hranicemi Slovácka (UPC, SELF, NOEL, NET BOX, RIO MEDIA, KT CT, NEJ TV, DÉČ KO). Za zmínku stojí i spolupráce s význam ným partnerem stanice REGIONÁLNÍTELEVI ZE.CZ, jejíž vysílání je k dispozici na satelitu ASTRA 3B. Menší regionální televize mají jednu ob rovskou výhodu. Jsou nejblíže lidem a při náší jim zpravodajství z jejich ulice, které ja kékoli krajské či ce lostátní televize ignorují, uvedla Eva Stejskalová, ředitelka projektu Regionalnitelevize.cz Program TV Slovácko ve Zlín ském a Jihomoravském kraji může sledovat kolem 250 tisíc diváků. Ve všech technických systémech pak více než jeden milion. Jeho on line verze je k dispozici na strán kách VYSÍLÁME 24 hodin denně začátky vysílání v hodina B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín repríza Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín repríza Veselský týdeník premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, Kyjovské magazíny a Kyjovské noviny najdete i na stránkách JAK NALADIT TV SLOVÁCKO V Kyjově je TV Slovácko v místní ka belové síti. Je k dispozici digitální sig nál pro všechny zákazníky sítě SELF (Moravianet). V některých bytových domech je signál poskytován i v analo gové formě. Zde lze TVS přijímat i na starších přijímačích bez set top boxu. Bohužel seznam domů, kde tato možnost je, nemá naše společnost k dispozici. Po uvedení boxu do továr ního nastavení a novém automatickém naladění se TV Slovácko objeví na 82. místě (programová předvolba), frekvence 298Mhz (298000Khz). JINÉ MOŽNOSTI PŘÍJMU Satelitní Televize Slovácko je součástí vysílání RT regionalnitelevize.cz Možnost naladit na: Satelit ASTRA 3B Frekvence polarizace Vertikální Symbolová rychlost (SR) FEC 3/4, bez kódování Kabelový příjem UPC Program TV Slovácko je součástí pořadu UPC Express Digitální (DVB T) vysílání standardní vzdušné vysílání Zde je možné program TVS sledovat jako součást vysílání TV Pohoda. TV Pohoda je šířena v rámci multiplexu DVB všechny přijímače DVB T (STB i TV). Parametry příjmu: Vysílač Zlín Jižní Svahy a vysílač Rovni na Uherské Hradiště Kanál 42 frekvence 642Mhz SR 6900 kb/s, QAM 64 Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 7

8 generální partner plesu dufek.cz partner plesu partner plesu eno.cz Kultura Nápadité výstavy v čajovně Foto archiv S. D. Kyjovská čajovna a galerie se za měřuje při svých výstavách přede vším na regionální autory, bez ohledu na to, zda jsou profesionálové nebo amatéři. Důležité je zaujmout a tak i další výstava v pořadí návštěvníkům představila originální tvorbu Svatopluka Drápala. Inspirací jsou pro autora především příroda a cestování. Stěny galerie proto zdobí oleje nebo pero kresby ze Slovenska, akvarely z Chorvat ska, Itálie a dalších měst napříč ČR i Ev ropou. Vedle tradič ních malířů se v Kyjo vě objeví i netradiční umělci. V lednu se mo hou návštěvníci těšit na práce kyjovského tatéra, který na bídne fantasy motivy a zajímavé abs trakce, v únoru majitelé připravují výstavu aktů, v březnu pak fotogra fie pěvecké legendy Evy Pilarová, která přijede i zazpívat. TOMÁŠ PFEIFFER HRÁL NA VODNÁŘSKÝ ZVON Neobyčejný hudební nástroj, vodnářský zvon, představil v sále Domu kultury biotronik, léčitel a filozof Tomáš Pfeiffer. Vodnářský zvon složený ze 7 kovů, naplněný vodou, dokáže vydávat zvláštní zvuky při pohybu rukou na madlech. Ty pronikají hluboko ke svým posluchačům. Údajně ovlivňují duši i tělo a svým způsobem dokáží léčit. Pfeiffer se dostal do povědomí veřej nosti před lety léčením lidí přes televizi. Později založil Nadační fond Bytí, jehož činnost se věnuje jak filozofii, tak zdravotní, především onkologické prevenci. 2x foto archiv T. Pfeiffera strana 8 / Placená inzerce Kyjovské noviny / prosinec 2012

9 NOVINKA ZAJÍMAVÁ NABÍDKA NOVINKA PŘÍLEŽITOST DB 3+1 Kelčany velkometrážní byt 83 m2, 1.NP, vlastní topení, nová plastová okna, klidná lokalita. Cena ,- Kč Tel: SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST Nabízíme V á m n á - jemní bytový dům v obci Ježov - 3 bytové jednotky, čtvrtá možno dokončit, dům s výnosem. Cena: ,- Kč Tel VYPLACENÁ REVITALIZACE Byt 2+1 Kyjov 56 m2, velmi pěkný se zařízenou šatnou, po kompletní rekonstrukci. Cena: ,- Kč Tel NOVINKA RD 4+1 S t a - věšice -možno výminek, možnost půdní vestavby, udržovaný, malá zahrádka, klidná lokalita Cena : ,- Kč Tel: ÚTULNÉ BYDLENÍ Byt 2+1 Kyjov vyvýšené přízemí, 61 m2, kompletní rekonstrukce domu, za domem zahrada, dvůr. Cena: ,- Kč Tel: Chata v chatové oblasti Čeložnice - rekreace i celoroč. bydlení. Pozemek 400 m2. Veřejný vodovod, el., žumpa, ÚT (kotel na TP). Cena: ,- Kč Tel Byt 2+1, Hodonín - dům po revitalizaci zcela splacená, nízké náklady na bydlení, 59 m2, 2.NP. Cena: ,- Kč Tel: Chata V ř e - sovice zděná, útulná, celoročně obyvatelná, koupání, rybaření, pěkný pozemek se vzrostlými stromy. Cena: ,- Kč Tel RD 5+1 Svatobořice-Mistřín nový, přízemní, zahrada rovina, posezení, ovocné stromy, zahradní domek. Cena: ,- Kč Tel MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PŘÍLEŽITOST PŘÍLEŽITOST RD 6+1 Osvětimany samostatně stojící, bydlení i rekreace, skleník, terasa, bazén, udírna, garáž s dílnou. Cena: ,- Kč Tel RD 2+1 Žeravice možno rozšířit na 4+1, pěkný, garáž, velká zahrada s ovocnými stromy, velmi dobrý stav. Cena: ,- Kč Tel KLIDNÉ BYDLENÍ Byt 3+1 s balkonem, Kyjov, ul. Zahradní 8.NP, 2 výtahy, 68,8 m2, po celkové re-konstrukci- koupelna se sprch. koutem, WC, kuchyň, plast. okna. Cena: ,- Tel ZAJÍMAVÉ NADSTANDARDNÍ NABÍDKA KRÁSNÝ VÝHLED VÝHODNÁ NABÍDKA RD 3+1 Žeravice přízemní, samostatně stojící, pěkný, útulný, po částečné rekonstrukci, velká zahrada, ovoc. stromy, vinice. Cena: ,- Kč Tel KLIDNÁ LOKALITA RD 6+1 v klidné části Domanína - u hřiště, přízemní, L, s vjezdem a uzavřeným dvorem. IS před domem. Pozemek m2, z toho 930 m2 zahrada s ov. stromy. Cena: ,- Kč Tel RD 6+1, Svatobořice-Mistřín - nová satelitní lokalita, samostatně stojící, nízkoenergetický, nadstandardní, zahrada. Cena: ,- Kč Tel Víceúčelový dům Svatobořice Mistřín, NOVINKA bydlení a podnikání, část. podsklep., obytné podkr., objekt na zprac. masa, dobrý stav. Cena: ,- Kč Tel Chata Filipovo údolí 5 min od sjezdovky, samostatně stojící, částečně podsklepená, krb, krásný výhled, vlastní studna. Cena: ,- Kč Tel ÚTULNÉ BYDLENÍ Byt 2+1 Kyjov - Za Stadionem, 62 m2, 2.NP, po rekonstrukci, dům po revitalizaci, veškerá vybavenost. Cena: ,- Tel RD 5+1 Hovorany - velmi pěkný a útulný s průjezdem k parkování, dvorem, s dvěma kvelbenými vinnými sklípky a prostornou zahradou, v dobrém stavu. Cena: ,- Kč Tel NEPŘEHLÉDNĚTE Byt 2+1 Kyjov - blízko centra 2.NP, 51 m2, zrekonstruovaný, blízkost hřiště, MŠ, ZŠ. Cena: ,- Kč Tel Kyjovské noviny / prosinec 2012 Placená inzerce / strana 9

10 Zahradnictví a květinářství Gardenia vánoční stromky Prodej od 3. prosince 2012 Akce: smrk cm za 149, vlastní produkce čerstvě uřezané jedličky, stříbrné smrčky, šlechtěné borovice Novinka: neopadavý a štíhlý smrček Omorika (máte li málo prostoru) ořezání a zabalení zdarma stromy v květináči, chvojí, keramika svícny, vánoční dekorace, aranžmá prodej hraček Najdete nás pouze v jedné centrální prodejně na ulici Svatoborská 403 (u kina směrem k Budvarce) v Kyjově gardenia.cz tel , Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce k03-101x96_cmyk.indd :14:28 strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / prosinec 2012

11 Programy Kulturní, vzdělávací a společenský servis / prosinec 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV po v Čajovna & Galerie VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ PhDr. PAVLA POPELKY, CSc Etnograf, sběratel písní, autor folklorních pořadů, publicista a fotograf, od roku 1989 ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. V hudebním programu vystoupí CM Jury Petrů. po v divadelní sál ZMÝLENÁ PLATÍ Komedie plná slovních hříček, lakonických poznámek a úsměv ných dialogů se situacemi téměř detektivními. Hrají Milena Steinmasslová, Ivan Vyskočil, Dana Homolová, Otto Kallus. út v divadelní sál HODONÍNSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR A SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR Adventní koncert v rámci cyklu KPH. Program: Jiří Pavlica: Missa brevis, Luboš Fišer: Vánoční koledy pro sóla, smíšený sbor a orchestr. pá v VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Pod uměleckým vedením Jolany Součkové. Pořádá ZUŠ Kyjov. pá v VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍČKY JEŽÍŠKOVI Přidejte se k celorepublikovému pokusu o rekord v počtu vypuště ných balónků. Každý, kdo přijde, obdrží nafouknutý balónek (rozdávání od 14.30), přesně v dá Václav Vydra v rádiu Impuls pokyn k hromadnému vypuštění. Poté proběhne na pódiu program kyjovských škol a školek. ne v Moravská ulička VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TRADICE aneb předvánoční dýchánek Zazpíváte si s ženským sborem Tragačnice, Tetkami z Kyjova, Mužským sborem Slováckého souboru Kyjov, pěveckým sborem Pastelky. Vystoupí i YuffJazz ZUŠ Kyjov, p. Meisl na harmoniku, Jana Janíková, Václav Hromčík na kytaru a Laďa Klígl se svým flašinetem. Čeká na Vás zdobení perníčků, ozdoby z korálků, přáníčka z papíru, ozdoby na stromeček a další zajímavé vánoční tvoření pro dospělé i děti. Speciálně je připraveno věštění z litého vosku. čt v Čajovna & Galerie VÁNOČNÍ JAZZOVÉ STANDARDY Známé i neznámé jazzové a swingové písničky či skladby na kytaru zahrají a zazpívají známí kyjovští jazzmani Vítězslav Začal a Honza Čarek. pá v estrádní sál PLES KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Slavností ukončení kurzu Zveme všechny rodiče a přátele absolventů kurzu. Budete mít možnost zopakovat si taneční prvky nejen klasických tanců. ne v náměstí ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU Vystoupí členové Slováckého souboru Kyjov, zpívat bude mužský a ženský sbor za doprovodu členů DH Žadovjáci. Pořádá Slovácký soubor Kyjov. út ve estrádní sál VÁNOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU S CM JURY PETRŮ Hostem večera bude PhDr. Pavel Popelka, CSc, etnograf, sběratel písní, autor folklorních pořadů, publicista a fotograf, který od roku 1989 působí jako ředitel Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě. po od před radnicí GULÁŠ PÁRTY 2012 aneb Kyjov se loučí s rokem 2012 a vítá rok 2013 Ve hraje skupina Návrat, prodej svařeného vína, v starosta zve na tradiční silvestrovský radní guláš a čaj, v Silvestrovské promítání DVD projekce pro děti, v ohňostroj. Pořádá město Kyjov a MKS Kyjov. Připravujeme na leden 2013: út Novoroční koncert s přípitkem, Komorní orchestr města Kyjova a sbor Carmina Vocum; so Ples města Kyjova. Městské kulturní středisko Kyjov přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví i osobních úspěchů. Všem sponzorům děkujeme za vstřícnost a podporu při pořádání kulturních akcí a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV hlavní budova zámečku VÁNOCE SE BLÍŽÍ Předváděcí akce lidových řemesel s možností vyzkoušení výrobních postupů a zakoupení drobných dárečků pro své blízké. Školám doporučujeme zajištění návštěvy předem na tel. čísle středa Marie Otradovcová zdobení vánočního perníku, Pavel Kozump lík dřevěné vyřezávané figurky, Iveta Skalková odrátované vánoční ozdoby, Rozálie Blažková užitkové a dekorativní předměty z kukuřičného šústí, Věra Dupynová háčkované vánoční a dekorativní ozdoby, pracovníci muzea voskové zvonky. čtvrtek Danuška Partyková vizovické pečivo, Iva Novotná předení vlny, tkaní, Jaroslav Kolaja věštění z litého olova, Marie Pribišová perník s marcipánovou polevou, Ludmila Holková figurky z kukuřičného šústí, pracovníci muzea svíčky z mezistěn, enkaustika. pátek Jitka a Pavel Hutěčkovi dřevěné vánoční ozdoby, Ludmila Marto nová draní peří, Marie Čiháková malování vánočních ozdob, Jiří Bareš odrátovaná keramika, vánoční ozdoby z drátu, Míla Šťávová šperky z drátu, pracovníci muzea gelové svíčky, zdobení vánočního perníku. RADNIČNÍ GALERIE so v PRODEJNÍ VÝSTAVA VLADIMÍRA CÍSAŘE: OBRAZY, KRESBY Otevírací doba galerie: po pá a , so, ne Výstava bude ke zhlédnutí do , Masarykovo nám. 30, tel , GALERIE DOMA so v VÁNOČNÍ VÝSTAVA Hudba Yoof Jazz pod vedením Vítězslava Začala. HOSTINEC U JANČŮ so ve PŘEDVÁNOČNÍ JAZZOVÝ JAM Host Jan Čarek s doprovodnou kapelou. MĚSTSKÁ KNIHOVNA út v přednáškový sál LANGOBARDI VE SVĚTLE OBJEVU NEJVĚTŠÍHO POHŘEBIŠTĚ V ČECHÁCH přednáška Mgr. Davida Daněčka. st v studovna čítárna ANTIOXYDANTY A LIDSKÉ ZDRAVÍ přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. čt v přednáškový sál OLDŘICH SELUCKÝ Beseda se spisovatelem, scénáristou a režisérem. DALŠÍ POZVÁNKY pá ve foyer estrádního sálu MIKULÁŠSKÁ TANCOVAČKA se skupinou Návrat spojená s koštem svařáků. Klub neslyšících PLÁN AKCÍ V PROSINCI: Klub neslyšících Adventní posezení ochutnávka vánočního cukroví Klub neslyšících Nová ová adresa: so REPREZENTAČNÍ PLES ZAHRÁDKÁŘŮ Hrát k poslechu i tanci bude Gloria. út od 8.00 Základní a mateřská škola Kyjov Bohuslavice PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ Otevřené vyučování: Vánoční dílny pro děti: Jarmark: Zpívání u stromečku: od Vystoupí děti z MŠ a ZŠ, mužský sbor z Boršova, CM Kyjovánek DDM Kyjov ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ PRAHY Program sobota: Odjezd v 8.30 od DDM (betonová plocha ČD). Příjezd do Prahy v cca Okružní jízda + ubytování v hotelu (společný oběd). Odjezd v na prohlídku Prahy Karlův most, muzeum Karla Zemana (možnost focení i natáčení se na různých kulisách z filmů, Betlémská kaple, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí (vánoční trhy), v odjezd do hotelu. Program neděle: Snídaně formou švédských stolů. V 9.00 odjezd z hotelu do NC Letňany. Odtud ve odjezd zpět do Kyjova. Mezi příjezd zpět na betonovou plochu ČD v Kyjově. Přihlásit se můžete buď osobně v kanceláři Domu dětí a mládeže v Kyjově, ulice Husova nebo na tel.: , Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 11

12 pá v (3D) RAUBÍŘ RALF USA Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, jako per fektní kladný hrdina jménem Fe lix z jeho hry. Problém je v tom, že nikdo nemiluje padouchy, ale všichni milují hrdiny pá ve 20.00, so ve SKYFALL VB / USA 2012, 143 min. Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v no vé, v pořadí již 23 té bondovce. Agent musí vystopovat a zneškod nit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. so v 17.30, pá ve 20.00, pá ve 20.00, ne v TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2. část USA 2012, 116 min. Bella poro dila krásnou a zdravou holčičku a zdá se, že šťastnější už být ne může. Na scéně se však znovu objevují Volturiovi, kteří chtějí zni čit rodinu Cullenových. so ve PATROLA USA 2012, 108 min. Brian Taylor a Mike Zavala jsou nerozlučná po licejní dvojka. Dělají vše proto, aby se na konci hlídky ve zdraví vrátili domů. V Los Angeles si nemůžou být jisti absolutně ničím! Kino Panorama Kyjov/prosinec 2012 předloze L.N. Tolstého známý, režisér Wright z něj přesto doká zal vytvořit unikátní zážitek. út v ATLAS MRAKŮ USA 2012, 164 min. Pozoru hodná filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žá nrově odlišných příběhů, které se odehrávají od začátku 19. století až po postapokalytickou budouc nost. st v (3D) HOTEL TRANSYLVÁNIE USA 2012, 102 min. Dracula vlastní stylový luxusní pětihvěz dičkový resort, kde se mohou všechna monstra světa dostat daleko od všech a být jen sami sebou v bezpečném prostředí bez lidí. st v Filmový klub: V TEMNOTĚ F 2012, 145 min. Drama nato čené podle skutečných událostí, které se odehrály v nacisty oku povaném Lvově. Zlodějíček schová v podzemí skupinu Židů, kteří se snaží uniknout likvidaci. so ve SINISTER USA 2012, 100 min. Ellison ob jeví na půdě svého domu staré filmové pásy, související se záhad nými vraždami, jež se tu kdysi sta ly. Pátrání po vrahovi však zkříží nadpřirozená bytost. ne ve SVATÁ ČTVEŘICE ČR 2012, 78 min. Ondra s Vít kem jsou kamarádi a i jejich man želky se mají rády. V exotickém ráji se v jejich hlavách zrodí plán, po kterém už jejich sexuální život nebude nikdy stejný. A nudný. čt ve SEDM PSYCHOPATŮ USA / VB 2012, 109 min. Marty se snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u nezaměst naného herce Billyho a silně ná božensky založeného Hanse. Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Zajímavosti pá ve hod (3D) KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM ČR 2012, 85 min. Příběh se sý rem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se přenese ze stře dověké Prahy do pohádkového sý rového království. Ladění filmu je více rodinné a pohádkové. so ve MADAGASKAR 3 USA 2012, 92 min. Lev Alex, ze bra Marty, hrošice Gloria a žirafa Melman se stále snaží dostat domů do New Yorku. Místo toho skončí v cestujícím cirkusu po Evropě. ne v (3D) DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU USA 2012, 94 min. Pokračování slavného snímku Doba ledová za vádí diváka přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval je den veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. ne ve LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL ČR 2012, 113 min. Volné pokra čování komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré man želské svazky jsou definitivní mi nulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. ne v (3D) Bijásek: ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL USA 2012, 76 min. Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vy dává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních víl... ne v (2D), ne v (3D), čt ve (2D) LEGENDÁRNÍ PARTA USA 2012, 90 min. Když se je den zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhr dinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její členové jsou skutečně legen dární. ne ve 20.00, čt ve ANNA KARENINA VB/ Francie 2012, 130 min. Ne smrtelný příběh ženy, kterou za hubila láska. Osud Anny je díky čt v (3D) a ve (2D), pá v (2D) a ve (3D), so v (3D) a ve (2D), ne v (2D) a ve (3D), pá v (3D), so v (2D), čt v (3D), pá v (2D) a so v (3D) HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA USA/N. Zéland 2012, 164 min. První díl trilogie od J. R. R. Tolki ena Hobit. Tato část sleduje cestu Bilbo Pytlíka na výpravě, jejímž cílem je si opět získat ztracené trpasličí království Erebor. st v Filmový klub: SVATBA MEZI CITRÓNY Dán/Švéd 2012, 112 min. Sus anne Bier ve filmu spojila s citem a jistotou téma lásky, absurditu, humor, břitké dialogy, jemně vy kreslené charaktery a zdánlivě jednoduché životní pravdy. čt v (3D) VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA USA 2011, 98 min. Snímek nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Setkání zástupců armády s kyjovskými školáky. Pomoc dětem z Afghánistánu Do provincie Lógar zamířilo téměř 200 kilogramů humanitární pomoci díky vlkošskému Military muzeu. Zor ganizovalo sbírku školních potřeb, do které se zapojili obyvatelé ze Slo vácka. Díky aktivitám Petra Něničky, za kladatele Military muzea ve Vlkoši, se před časem zrodil lvíček Míra, který se postupně stal skutečným maskotem armády. Lvíček Míra s námi cestoval, aby jednoduchou formou vyjádřil život našich vojáků, uvedla velitelka 4. týmu SIMIC Silvie Václavíková. Její vojenský kolega Přemysl Gottwald z 1. týmu SIMIC k tomu dodal: Každopádně jsem při vítal lvíčka jako příjemnou změnu. Míra se tam blýsknul třeba v místní mateřské škole. Právě afghánským dětem patřil obsah dvousetkilogramové zásilky, která do Lógaru byla dopravena vo jenskou cestou. Šlo o sešity, pas telky a psací potřeby pro školáky. strana 12 Kyjovské noviny / prosinec 2012

13 Společenská rubrika JUBILANTI Marie Gasnárková Ludmila Zavadilová Jaroslav Rašťák Vladimír Brhel Stanislav Drápal Václav Uhýrek Silvestra Bimková Ludmila Chalupová Ludmila Pulpánová Hedvika Voráčová Pavla Čiháková František Kučera Blažena Svinková Genoveva Bernatíková Božena Půčková Anna Bystřická Marie Nováková František Lupač Jan Sedláček Ludmila Nováková Emilie Cahlíková Poděkování a inzerce CHTĚLA BYCH TÍMTO PODĚKOVAT zaměstnancům Centra služeb pro seniory Kyjov za péči poskytova nou mému manželovi panu Fran tišku Spáčilovi a také sestrám a ošetřovatelkám Charita Kyjov. Redakce 100 let 93 let 93 let 92 let 92 let 92 let 90 let 90 let 85 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let ÚMRTÍ František Spáčil Štěpánka Jedličková NAROZENÍ Radim Šťastný Martin Stejskal Jan Mikulinec Anna Spáčilová ZŠ ÚJEZD DĚKUJE SPONZORŮM, kteří věcně nebo finančně podpo řili sportovní akci, uspořádanou při příležitosti 94. výročí vzniku Československé republiky Běh s trikolorou. Poděkování patří Městskému úřadu v Kyjově, firmě Wiky a Mgr. Zdeňku Mezíkovi. BLAHOPŘEJEME manželům Marii a Ladislavu Kozákovým k 64. vý ročí sňatku, které oslavili Hodně zdraví a štěstí v dalších letech přejí dcery Danuše a Rad mila s rodinou. NABÍZÍM K PRODEJI krásný byt 3+1 s lodžií v OV na ulici Brandlova v Kyjově. Byt i dům po celk. re konstrukci. Cena: Kč. Soukromá inzerce RK nevo lat. Tel: Více infor mací na nebo STARÉ PIVNÍ LAHVE s litými nápi sy, staré hospodské sklo, doku menty a fotky z pivovarů a hos pod koupím do sbírky. Tel PRODÁM 1+1 v centru Kyjova. RK nevolat. Tel.: Doplnění ke článku o Oldřichu Pechalovi v minulém čísle KN: Narozen , odsouzen k smrti , popraven v Mathauzenu Zájmy Stavědlo mění v muzeum železnice Zájem o železnici a 125 let želez ničního spojení mezi Kyjovem a Br nem inspiroval dva nadšence k tomu, aby původní nádražní stavědlo pře měnili v muzeum. Nedaleko vlako vého nádraží se tak rodí pozoruhodné místo k návštěvě, které ponese ná zev Na stavědle. Momentálně tam máme většinou fotografie, velkou historickou mapu z roku 1953, která zachycuje želez nici v největších rozmachu u nás, od té doby to mělo jenom klesající ten dence. Máme tam i leteckou mapu Kyjova, která zachycuje železnici, jak vypadala původní trať na Vlkoš. V horní části muzea bychom se chtěli věnovat čistě Kyjovu, a to nerealizo vaným projektům, které se měly ko lem Kyjova postavit, řekl Milan Ři hánek, provozovatel muzea. Kyjovsko mělo být původně poseto pražci a kolejemi ještě víc. Svědčí o tom historické skutečnosti. Původní tratí byla soukromá lo kálka z Kyjova. Pak se protáhla z Mo ravského Písku k severní dráze Fer Archeologický ráj objevili loni ře meslníci při stavbě nákupního cen tra na okraji Kyjova. Po několika měsících archeologického bádání byly potvrzeny unikátní nálezy hmotné kultury raného středověku, které mohou nyní zájemci vidět zblízka. Vlastivědné muzeum v Kyjově při chází s příběhem z historie posled V roce 1932 rozvířila poklidnou hladinu života v obcích pod Chřiby zvěst, že v trati Hroby nedaleko Stu pavy byl objeven hrob sv. Metoděje. V místě, které označila vizionářka Klementina Maštalířová, sice nebyly nalezeny lidské ostatky, ale několik částí kamenné desky s nápisem, který sděloval, že jde o náhrobní desku věrozvěsta. Historii tohoto objevu mapují v nové knize autoři Bořek Žižlavský a Vlastimil Kořínek. Knížka Chřiby Foto archiv M. Řihánka dinandově a spojila se s Brnem. Nerealizovalo se spojení z Koryčan do Blanska stejně jako dráha, která měla vést ze Svatobořic do Vlkoše, doplnil Řihánek. Muzeum Na stavědle najdete ne daleko vlakového nádraží v soused ství železničního přechodu Kyjov Boršov. Momentálně je přístupné ních Germánů, kteří podle zjištění archeologů Masarykova muzea v Hodoníně sídlili na území sou časného města Kyjova před tím, než sem přišli první slovanští předkové. Historické souvislosti dokládá vý stava. Největším překvapením byla ve likost toho pohřebiště. Sami jsme Hledání hrobu sv. Metoděje je 7. svazkem edice Chřiby záhadné a mytické. Autoři v ní neopakují jen známá fakta, ale přinášejí nové, do sud nepublikované prameny, ci tují nálezové protokoly, názory odbor níků i laických badatelů, stanoviska potomků Klementiny Maštalířové. Celou událost zasazují do širších souvislostí hledání věrozvěstova hrobu, kupř. na hoře sv. Klimenta a dalších místech v Chřibech a je jich podhůří. Čtenář tak vůbec po pouze po domluvě. K vidění jsou v něm také dobové obrázky Vlárské trati, staré jízdenky a zmiňované mapy. Provozovatelé připravují expo zici, která bude mapovat lokální tra ti, ať už existující nebo zrušené s tím, že bude přístupná na jaře příštího roku. Bližší informace najdete na adrese Výstava představuje Langobardy na začátku předpokládali, že tam bude 50 až 80 hrobů, a to ještě z velké většiny z jiného období. Byl to v podstatě šok, že nakonec před měty, které jsme viděli při prvních odkryvech jednotlivých hrobů, patřily langobardskému etniku, uvedl ve doucí výzkumu archeolog Jaromír Šmerda. Knížka o tzv. stupavských kamenech prvé dostává do rukou knížku, která jej provádí všemi epizodami a peri petiemi jednoho z nejzajímavějších otazníků naší historie. Nový svazek edice Chřiby zá hadné a mytické s četnými barev nými fotografiemi a archivními snímky je od počátku prosince k dostání u knihkupců a v informačních cent rech v obcích pod Chřiby (Buchlovi ce, Kroměříž, Kyjov, Uh. Hradiště, Velehrad a Veselí nad Moravou). Jiří Jilík Kyjovské noviny / prosinec 2012 strana 13

14 Jsem hlavním organizátorem ote vírání Svatomartinských vín v Kyjově již několik let. U dodavatelů vín do vinotéky objednám Svatomartinské víno, které mi dodají na zmiňovanou akci zdarma, je to ovšem podmí něno dost velkým odběrem kartonů vína. Pak nechám udělat svatomar tinské skleničky a zajistím spoustu dalších věcí, které s takovou akcí souvisí. Ráno nazdobíme stánky, ot víráme láhve, začínají se prodávat skleničky. Pomáhají rodinní přísluš níci a kamarádi. Podotýkám, že akce není zisko vá, takže všichni pracují bez nároku na mzdu. Úderem 11 hodiny a 11 mi nuty začínáme nalévat. Problém je v tom, že v tuto dobu chce nalít víno 250 lidí. To bohužel není možné. Na otázku, proč nemáme více skleniček, musím říci, že by bylo nezodpo vědné prodávat větší množství skle niček a nemít do nich co nalévat. Zdarma dáváme ochutnat jen ty vzor ky, které jsme dostali od vinařů. Po čítal jsem s tím, že letos vyšel Mar tin na neděli a že jsou kyjovské hody, ale není možné rozdávat víno done konečna. Těch přibližně sto sedmi ček bylo vypito za 3/4 hodiny a akce skončila. Abych poznal, jak to dělají jinde, obětoval jsem jedno odpo ledne a jel jsem se podívat, jak to Názory a stanoviska Svatomartinská vína Sport probíhá třeba v Brně, protože tam ta ková akce trvá 5 dnů. V neděli bylo náměstí přeplněné a lidé stáli i v boč ních ulicích. Návštěvník zaplatí 150 korun, dostane skleničku a 8 tolarů, za které může ochutnat 8 vzorků. Všude byly veliké fronty, na jeden vzorek se čekalo skoro hodinu. Pak je možnost si tolary dokoupit, jeden za 10 Kč. Tento systém se mi vcelku zamlouvá a mohl by fungovat na příštího Martina i v Kyjově. U pultu se nebudou lidé mačkat a dostane se na opravdové milovníky mladých vín a prodej může probíhat i v odpo ledních hodinách a v příštích dnech pokračovat i ve vinotéce. Vinaři bu dou rádi, že nemusí nic dávat za darmo a já nebudu mít zaplněnou vinotéku Svatomartinskými víny, které časem už nejsou až zas tak atraktivním sortimentem. Akce bude probíhat v klidu a všichni návštěv níci budou spokojeni. Jsem přesvědčený o tom, že je nutné zavést jiný systém, třeba po dobný tomu brněnskému. Ten by měl zaručit, že i při návštěvě 400 milov níků vína se najde prostor víno v klidu ochutnat a popovídat si o něm, protože Svatomartinská vína jsou indikátorem toho, jaká vína můžeme od letošního ročníku oče kávat. Pavel Navrátil Zlato a stříbra karatistů Kulturista Miloš Růžička starto val na 34. ročníku prestižní Grand Prix Pepa Opava v kategorii mužů do 80 kg. Obsadil druhé místo, když se umístil hned za mistrem Evropy a vítězem jedné z nejprestižnějších soutěží tohoto sportu Amateur Mr. Olympia 2011 do 75 kg Karolom Ma leckim. Příprava na tuto soutěž mi tr vala 7 týdnů. Byla to letos má čtvrtá a zároveň poslední soutěž. Trénoval jsem bez vynechání po celou dobu a při přípravě jsem tentokrát shodil 9 kilogramů, takže před soutěží jsem se dostal na 76 kg z původních 85, uvedl úspěšný kulturista. Jeho strava Foto archiv M. Růžičky Růžička potvrdil kondici se skládala převážně z drůbežího masa a doplňků výživy, tedy proteinů a aminokyselin. Z předchozích úspěchů se Růžič kovi podařilo získat titul mistra Mo ravy a Slezska, mistra ČR a zvítězil na pohárovém závodu Lednická Olympia. V letošním roce Růžičku v ČR neporazil žádný český závodník. Chtěl bych startovat na jaře na mis trovství Evropy, ale nebude to mož né, pokud neseženu sponzory, pro tože příprava je obrovsky finančně náročná. Všechny soutěže si hradím sám a náklady na evropský šampio nát činí přibližně 100 tisíc korun. Klub českých turistů Jiskra Kyjov Vycházky za každého počasí Žádovice Kostelec (5 km) odjezd 8.53 hod., bus Jestřabice samota Moravany (8 km) odjezd 9.10, bus ročník Štěpánského pochodu pěšky Prezence: ve školícím a rekreač ním zařízení RELAXX v chatové osadě Čeložnice od 8 do 13 hodin. Trasy: od 6 do 35 km. Start i cíl si každý zvolí podle svých představ a fyzických schopností okolo Kyjova sraz 9.00, pěšky 1. ledna 2013 Vítání nového roku na Cimburku Zleva: 1. místo K. Dostálová, 2. místo P. Navrátilová, A. Bartošová a F. Dufek. Závodníci Karate Klubu Kyjov se dokázali úspěšně prosadit na Mezi národním turnaji SILESIA CUP 2012 v severomoravských Odrách. Z tur naje si přivezli celkem 8 bodovaných míst, přičemž 4x vystoupili na stupně vítězů. Všechny medaile vybojovali závodníci v kategoriích KUMITE, což je zápas jednotlivců. V mladších žá kyních 7 9 let (nad 30 kg) vybojovala zlato Kateřina Dostálová, stříbrné medaile v kategoriích mladších žáků Foto archiv klubu získali: Adriana Bartošová a Filip Du fek. Ve starších žákyních let (do 50 kg) byla Petra Navrátilová také na 2. místě. Na bodovaných pozicích zakončili své souboje pod stupni ví tězů: Alžběta Cutáková, Nikola Jirous ková, Miroslav Mlčoch a Dominik Výlet. Tato umístění zajistila Karate Klubu Kyjov celkové 10. místo ze všech 52 zúčastněných klubů turna je. Více najdete na stránkách klubu na kyjov.cz. red Klub českých turistů Jiskra Vřesovice 1. ledna 2013 ve hodin 10. ročník Novoročního Čtyřlístku Okolo Vřesovic Prezentace: od do v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích. Trasy: 5 a 7 km povedou ulicemi Vřesovic a blízkým okolím. Cíl: na stej ném místě do 17 hodin. Čtyři novoroční dobré skutky: 1. Jdi na Nový rok na výlet. 2. Pozvi někoho ze svého okolí, 3. Poznej kus přírody, 4. Přispěj potřebným částkou od 30 Kč výše na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně han dicapované spoluobčany. Vykonáš li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli vý letu vkusný odznak Novoroční čtyřlístek, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře. Účast na této akci se započítává do nové soutěže O zla tého turistu red POZVÁNÍ NA JUBILEJNÍ ROČNÍK ŠTĚPÁNSKÉHO BĚHU Atletický klub Kyjov pořádá ve středu dne 26. prosince již 50. ročník Štěpánského běhu v Kyjově. Start a cíl je U Vodojemu v Kyjově, směrem na Kostelec. Úvod obstará v běh žactva, start hlavního závodu je v red Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax , tel , e mail: Hynek Zdeněk, Inzerce: tel , Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 14 Kyjovské noviny / prosinec 2012

15 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kyjovské noviny / prosinec 2012 Placená inzerce / strana 15

16 strana 16 Kyjovské noviny / Placená prosinec inzerce 2012

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ČERVENEC - SRPEN 2014

ČERVENEC - SRPEN 2014 Zlín Uherské Hradiště NAŠE Vsetín REALITNÍ Kroměříž NOVINY ČERVENEC - SRPEN 2014 VYDÁNÍ PRO OKR. UH. HRADIŠTĚ A VSETÍN NOVÉ BYTY UH. HRADIŠTĚ více na str. 3 od 900 Kč/m 2 1.255.000 Kč 625.000 Kč Vsetín

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace

televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace televize pro kraje, města a obce televize pro všechny generace Regionální televize CZ s.r.o. Navrátilova 666/7 110 00 Praha 1 Tel.: +420 777 644 118 e-mail: info@ www. O televizi jsme jedinou celoplošnou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0015 Linka projektu Dřesk a Tilpína jsou kreativní bytosti, které se nečekaně

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

Naše společnost televize. uvádí. nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU

Naše společnost televize. uvádí. nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU Naše společnost televize Znova uvádí nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU 1. díl Historie dílny Effeta 1992 1995 ředitel Bohuslav Jurásek V této době se v Effetě lidé s mentálním handicapem dělili

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015 + PŘEDSTAVENÍ Fit Monster 2015 je v pořadí již druhý ročník těchto závodů. V dubnu roku 2014 jsme spustili naši první registraci do závodů a přihlásilo se na 100 závodníků během několika týdnů. Závod byl

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více