PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT"

Transkript

1 REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost V ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V ventil regulaèní X X X X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X V ventil regulaèní s elektrickým pohonem X X X X X X REGULÁTORY TLAKU evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost R regulátor tlaku pro vodu X X X X X X R regulátor tlaku pro páru X X X X X X R regulátor tlaku pro páru X X X PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. 24

2 ARMATURY PRO REGULACI SCHEMA EVIDENÈNÍHO ÈÍSLA V L OZNAÈENÍ SKUPINY C - armatury speciální D - odluèovaèe, filtry, odvadìèe L - klapky P - pojistné ventily R - regulátory V - uzavírací a regulaèní ventily Z - zpìtné ventily F - filtry RO - regulátory osové BR - bezpeènostní rychlouzávìry osové RT - regulátory tlaku EP - pøedehøívaèe plynu POØADOVÉ ÈÍSLO DRUHU ZNAK SMÌRU PROUDÌNÍ 1 - pøímé 2 - nárožní 4 - trojcestné 5 - ètyøcestné 0 - bez rozlišení ZNAK DRUHU PØIPOJENÍ 1 - pøírubové 2 - pøivaøovací 3 - závitové 5 - se šroubením 7 - bezpøírubové 8 - èepové DOPLÒKOVÝ ZNAK JMENOVITÝ TLAK PN ZNAK MATERIÁLU 1 - tvárná litina 2 - slitinová ocel na odlitky 3 - slitinová ocel kovaná, lisovaná 4 - uhlíková ocel kovaná, lisovaná 5 - uhlíková ocel na odlitky 6 - šedá litina 7 - zinková slitina 8 - lehké kovy 9 - plastická hmota, pryž (i vyložení) 0 - nerezavìjící ocel ZNAK ZPÙSOBU OVLÁDÁNÍ 1 - ruèní kolo 2 - pøevody 3 - elektrický servopohon 4 - pneumatický pohon 5 - upraveno pro pohony 7 - samoèinné 8 - bez ovládání 9 - s pomocným øízením 25

3 V , V V , V VENTIL REGULAÈNÍ, VENTIL REGULAÈNÍ s elektrickým pohonem CONTROL VALVE, Ventil lze použít jako ruènì èi servopohonem ovládaný regulaèní orgán. U ventilu z titulu funkce nelze zaruèit tìsnost jako u klasického uzavíracího ventilu a proto v pøípadì požadavku tìsnosti, je tøeba zaøadit do potrubí ventil uzavírací. Ventil smí být používán podle platných norem a pøedpisù pro uvedené parametry. Pracovní látky mohou být voda, vodní pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. uplatnìní: rozvody vody, páry, plynù vybraná odvìtví chemického prùmyslu TYPY / / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ V V PN C do 400 C V , 25, PN 16 0 C do 300 C V , 25, PN C do 400 C V , 25, PN C do 400 C V , 25, PN 16 0 C do 300 C Vyrábí se v provedení ST, NT. Platí pro ventily V , V : ÈSN ,4 30,9 27,2 23,5 DIN Platí pro ventily V , V : ,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6 PN D k [mm] L [mm] V [mm] V 1 [mm] V , 616 4,3 4,6 5,7 6, , ,5 7,4 10,9 13,6 22, V , 616 m [kg] 4, ,4 13,9 23,9 14, ,3 72, ,6 4,8 8,6 11,2 17,2 22, Zdvih z [mm] Lineární k v [m3/h] 1,55 2,7 3,9 10,2 10,8 6, ,08 6,3 6,5 17,4 17, Ekviprocentní k v [m3/h] 1,15 2,0 2,5 5,1 5,0 10, , ,6 115, ,85 3,6 10,5 13,2 24, , Poznámka: Celková výška "V 2 " a hmotnost závislá na použitém typu servopohonu. Hmotnosti jsou uvádìny bez servopohonù. 26

4 VENTIL REGULAÈNÍ, VENTIL REGULAÈNÍ s elektrickým pohonem CONTROL VALVE, V , V V , V V , V Ventil je ruènì ovládatelný a reguluje prùtok pracovní látky v sedle ventilu regulaèní kuželkou. Ta je øešena pro lineární prùtoènou charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k v èíslo (objemový prùtok vody o hustotì 1000 kg/m 3 v m 3 /h, pøi tlakovém spádu ne ventilu 1 bar). Dovolená propustnost v sedle je 0,05% k v. Vøeteno je toèivé, stoupající. V V , V Ventil je ovládaný elektropohonem a reguluje prùtok pracovní látky v sedle ventilu regulaèní kuželkou. Ta je øešena pro lineární nebo pro ekviprocentní prùtoènou charakteristiku (platí pouze pro ventily V ). Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k v èíslo (objemový prùtok vody o hustotì 1000 kg/m 3 v m 3 /h, pøi tlakovém spádu ne ventilu 1 bar). Dovolená propustnost v sedle je 0,05% k v. Vøeteno se posouvá, neotáèí se. Tlakový spád pøed a za ventilem je omezen, vzhledem k silám pùsobícím od pøetlaku pracovní látky na kuželku a k osovým silám servopohonù. VARIANTY V pohon ZPA, Ekorex, Ragana a jiné V pohon ZPA, Ekorex, Ragana a jiné Provedení v DIN V pohon ZPA, Ekorex, Ragana a jiné Provedení v DIN OSTATNÍ Pro zajištìní správné funkce ventilù je nutné dodržet maximální tlakový spád: PN40 p max [bar] V V V V V Tìleso, tømen, víko GG N (-50 C) Sedlo tìlesa NÁVAR VÁLCOVANÉ OVÉ SEDLO NÁVAR Kuželka Sedlo kuželky Vøeteno ZÁKLAÍ MATERIÁL KUŽELKY BEZASBEST Pøipojení ÈSN DIN 27

5 V V Tyto ventily jsou jednosedlové armatury s tlakovì odlehèenou kuželkou a jsou urèeny k regulaci prùtoku pracovního média. Regulaci zajiš ují kuželky s rùznými výøezy pro danou prùtokovou charakteristiku a dané k v èíslo. Tlakovì odlehèená kuželka dovoluje i pøi malých silách servopohonù, regulaci pøi malých tlakových spádech. Havarijní funkci pøi výpadku elektrické energie zajiš ují jen nìkteré použité servopohony (zde jsou použity kuželky s teflonovými sedly). U ventilu z titulu funkce nelze zaruèit tìsnost jako u klasického uzavíracího ventilu a proto v pøípadì požadavku tìsnosti, je tøeba zaøadit do potrubí ventil uzavírací. Pro zvýšení tìsnosti v sedle je možnost použití kuželek s mìkkými teflonovými sedly. Ventil smí být používán podle platných norem a pøedpisù pro uvedené parametry. Pracovní látky mohou být voda, vodní pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. Uplatnìní: rozvody vody, páry, plynù klimatizaèní technika vybraná odvìtví chemického prùmyslu TYPY / / PN / TEPLOTY/ PROVEDENÍ V EPDM PN40-10 C do 140 C V EPDM PN16 0 C do 140 C V TEFLON PN40-10 C do 260 C V TEFLON PN16 0 C do 260 C Vyrábí se v provedení ST, 15, 20 viz typ V45 OSTATNÍ Ventily se montují se servopohony od výrobcù: Siemens (L), ZPA Nová Paka (L), Belimo (L), Sauter (S), Honeywell (H), Johnson Controls (J). Pro rozlišení ventilu se v typì za teèkou udává písmeno (viz závorka u výrobce): napø. V L. Doporuèené teploty okolí, vlhkost, bezpeènost a jiné parametry je možné vyžádat u výrobce ventilu. UPOZORNÌNÍ: Ventil lze do potrubí montovat libovolnì, vyjma pøípadu kdy je pohon smìrem dolù, tudíž pod osou ventilu. Pøi poptávkách, pøíp. objednávkách je nutné specifikovat teplotu a tlak pracovního media s ohledem na správnou volbu tìsnících prvkù. V V Tìleso, víko N GG25 Sedlo tìlesa NÁVAR VÁLCOVANÉ OVÉ SEDLO Kuželka ZÁKLAÍ MATERIÁL KUŽELKY Sedlo kuželky TEFLON Pouzdro Vøeteno BEZASBEST Pøipojení DIN PN L [mm] Siemens, ZPA Nová Paka, Belimo V [mm] Sauter V [mm] Honeywell V [mm] Johnson Controls RA 3000, FA 3300 V [mm] Johnson Controls FA 1000, VA 7150, VA 7200 V [mm] 99,5 99,5 99,5 116, ,5 99,5 99,5 116,5 - - V 1 [mm] m [kg] 7,8 9,0 11,4 14,7 21,4 27,7 6,6 8,0 9,5 13,4 18,7 23,1 Poznámka: Celková výška "V 2 " a hmotnost závislá na použitém typu servopohonu. Hmotnosti jsou uvádìny bez servopohonù. Zdvihy jsou dány použitým servomotorem v hodnotách: 13 mm, 14 mm, 19 mm, 20 mm, 40 mm. 28

6 Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times V V V , V Ventil je ovládaný elektropohonem a reguluje prùtok pracovní látky v sedle ventilu regulaèní kuželkou. Ta je øešena pro lineární nebo pro ekviprocentní prùtoènou charakteristiku. Lineární kuželka je s výøezy a ekviprocentní je dìrovaná. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává kv èíslo (objemový prùtok vody o hustotì 1000 kg/m 3 v m 3 /h, pøi tlakovém spádu ne ventilu 1 bar). Dovolená propustnost v sedle je 0,05% k v u havarijní funkce 0,01% k v. Vøeteno se posouvá, neotáèí se. Tlakový spád pøed a za ventilem je omezen, vzhledem k silám pùsobícím od pøetlaku pracovní látky na kuželku a k osovým silám servopohonù. Tabulku omezení tlakových spádù je možno vyžádat u výrobce. Platí pro ventily V : Platí pro ventily V : ,4 13,4 12,8 11,8 11 TABULKA Kv ÈÍSEL PRO ZDVIH 20 mm Charakteristika Lineární Ekviprocentní Zdvih z KUŽELKA ØADY Zdvih z KUŽELKA ØADY [mm] (orientaèní èíslo) [mm] (orientaèní èíslo) ,60 5,35 6,80 8,63 7, ,70 5,50 7,10 9, ,57 15,66 21, ,60 15, ,30 17,10 22,50 28,30 19,20 23, ,36 39,19 56,40 65,50 23,40 30, ,20 61,20 TABULKA Kv ÈÍSEL PRO ZDVIH 13, 14 a 19 mm Zdvih z [mm] Charakteristika Lineární KUŽELKA ØADY (orientaèní èíslo) Zdvih z [mm] KUŽELKA ØADY (orientaèní èíslo) Zdvih z [mm] KUŽELKA ØADY (orientaèní èíslo) 25 2,34 3,48 4,42 5,61 2,52 3,75 4,76 6,04 3,42 5,08 6,46 8, ,41 3,58 4,62 5,92 2,59 3,85 4,97 6,37 3,52 5,23 6,75 8, ,87 10,18 13, ,40 10,96 15, ,04 14,88 20, ,00 11,12 14,63 18,40 8,61 11,97 15,75 19,81 11,69 16,25 21,38 26, ,53 25,47 36,66 42,58 15,65 27,43 39,48 45,85 21,24 37,23 53,58 62, ,78 51,95 76,93 95,

7 V V Tyto ventily jsou jednosedlové armatury a jsou urèeny k regulaci prùtoku pracovního média. Regulaci zajiš ují kuželky s rùznými výøezy pro danou prùtokovou charakteristiku a dané k v èíslo. U ventilu z titulu funkce nelze zaruèit tìsnost jako u klasického uzavíracího ventilu a proto v pøípadì požadavku tìsnosti, je tøeba zaøadit do potrubí ventil uzavírací. Pro zvýšení tìsnosti v sedle je možnost použití kuželek s mìkkými teflonovými sedly. Ventil smí být používán podle platných norem a pøedpisù pro uvedené parametry. Pracovní látky mohou být voda, vodní pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. Uplatnìní: rozvody vody, páry, plynù klimatizaèní technika vybraná odvìtví chemického prùmyslu TYPY / / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ V TEFLON PN40-10 C do 260 C V TEFLON PN16 0 C do 260 C V KOV PN40-10 C do 400 C V KOV PN16 0 C do 300 C Vyrábí se v provedení ST. OSTATNÍ Ventily se montují se servopohony od výrobcù: SPA Praha, ZPA Nová Paka, Ekorex. Doporuèené teploty okolí, vlhkost, bezpeènost a jiné parametry je možné vyžádat u výrobce ventilu. UPOZORNÌNÍ: Ventil lze do potrubí montovat libovolnì, vyjma pøípadu kdy je pohon smìrem dolù, tudíž pod osou ventilu. Pøi poptávkách, pøíp. objednávkách je nutné specifikovat teplotu a tlak pracovního media s ohledem na správnou volbu tìsnících prvkù. PN L [mm] V [mm] V 1 [mm] sloupky rozteè 100 m [kg] 5,3 6,9 9,0 10,2 12,3 15, ,8 6,3 7,8 9,5 10,5 14,2 19,1 24,5 sloupky rozteè 150 m [kg] ,3 22,2 28, Poznámka: Celková výška "V 2 " a hmotnost závislá na použitém typu servopohonu. Hmotnosti jsou uvádìny bez servopohonù. Zdvihy jsou dány použitým servomotorem v hodnotách: 20 mm, 40 mm. 30

8 V V V , V Ventil je ovládaný elektropohonem a reguluje prùtok pracovní látky v sedle ventilu regulaèní kuželkou. Ta je øešena pro lineární nebo pro ekviprocentní prùtoènou charakteristiku. Lineární kuželka je s výøezy a ekviprocentní je dìrovaná. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k v èíslo (objemový prùtok vody o hustotì 1000 kg/m 3 v m 3 /h, pøi tlakovém spádu ne ventilu 1 bar). Dovolená propustnost v sedle je 0,05% k v a u kuželek s mìkkými sedly 0,01% k v. Vøeteno se posouvá, neotáèí se. Tlakový spád pøed a za ventilem je omezen, vzhledem k silám pùsobícím od pøetlaku pracovní látky na kuželku a k osovým silám servopohonù. Tabulku omezení tlakových spádù je možno vyžádat u výrobce. Platí pro ventily V Platí pro ventily V ,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6 TABULKA Kv ÈÍSEL V V Tìleso, víko N GG25 Sedlo tìlesa NÁVAR VÁLCOVANÉ OVÉ SEDLO Kuželka ZÁKLAÍ MATERIÁL KUŽELKY Sedlo kuželky TEFLON Vøeteno BEZASBEST Pøipojení DIN Zdvih z [mm] Charakteristika Lineární KUŽELKA ØADY (orientaèní èíslo) Zdvih z [mm] Ekviprocentní KUŽELKA ØADY (orientaèní èíslo) ,19 1,79 2,67 3, ,45 2,10 2,90 3, ,60 5,35 6,80 8,63 7, ,70 5,50 7,10 9, ,57 15,66 21, ,60 15, ,30 17,10 22,50 28,30 19,20 23, ,36 39,19 56,40 65,50 23,40 30, ,78 51,95 76,93 95, ,20 61,20 31

9 V V Tyto ventily jsou trojcestné smìšovací nebo rozdìlovací armatury a jsou urèeny k regulaci prùtoku pracovního média.. Regulaci zajiš ují kuželky s rùznými výøezy pro danou prùtokovou charakteristiku a dané k v èíslo. Havarijní funkci pøi výpadku elektrické energie zajiš ují jen nìkteré použité servopohony (zde jsou použity kuželky s teflonovými sedly). U ventilu z titulu funkce nelze zaruèit tìsnost jako u klasického uzavíracího ventilu a proto v pøípadì požadavku tìsnosti, je tøeba zaøadit do potrubí ventil uzavírací. Pro zvýšení tìsnosti v sedle je možnost použití kuželek s mìkkými teflonovými sedly. Ventil smí být používán podle platných norem a pøedpisù pro uvedené parametry. Pracovní látky mohou být voda, vodní pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. uplatnìní: rozvody vody, páry, plynù klimatizaèní technika vybraná odvìtví chemického prùmyslu TYPY / / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ V EPDM PN40-10 C do 140 C V EPDM PN16 0 C do 140 C V TEFLON PN40-10 C do 260 C V TEFLON PN16 0 C do 260 C Vyrábí se v provedení ST. OSTATNÍ Ventily se montují se servopohony od výrobcù: Siemens (L), ZPA Nová Paka (L), Belimo (L), Sauter (S), Honeywell (H), Johnson Controls (J). Pro rozlišení ventilu se v typì za teèkou udává písmeno (viz závorka u výrobce): napø. V L. Doporuèené teploty okolí, vlhkost, bezpeènost a jiné parametry je možné vyžádat u výrobce ventilu. UPOZORNÌNÍ: Ventil lze do potrubí montovat libovolnì, vyjma pøípadu kdy je pohon smìrem dolù, tudíž pod osou ventilu. Pøi poptávkách, pøíp. objednávkách je nutné specifikovat teplotu a tlak pracovního media s ohledem na správnou volbu tìsnících prvkù. PN L [mm] Siemens, ZPA Nová Paka, Belimo V [mm] Sauter V [mm] Honeywell V [mm] Johnson Controls RA 3000, FA 3300 Johnson Controls FA 1000, VA 7150, VA 7200 V [mm] V [mm] 82,5 82,5 99,5 99,5 99,5 116, ,5 82,5 99,5 99,5 99,5 116,5 - - V 1 [mm] m [kg] 5,9 6,7 9,0 10,2 12,6 16,1 22,8 29,8 5,2 5,9 7,5 9,2 11,2 15,9 21,2 27 Poznámka: Celková výška "V 2 " a hmotnost závislá na použitém typu servopohonu. Hmotnosti jsou uvádìny bez servopohonù. Zdvihy jsou dány použitým servomotorem v hodnotách: 20 mm, 40 mm. 32

10 V V V , V Ventil je ovládaný elektropohonem a reguluje prùtok pracovní látky v sedle ventilu regulaèní kuželkou s výøezy a lineární charakteristikou. Jako smìšovací ventil má vstup pod kuželku a reguluje tak prùtok tekutiny z obou vstupù. Jako rozdìlovací ventil má vstup nad kuželku a reguluje a rozdìluje tak prùtok tekutiny do dvou výstupù. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k v èíslo (objemový prùtok vody o hustotì 1000 kg/m 3 v m 3 /h, pøi tlakovém spádu ne ventilu 1 bar). Dovolená propustnost v sedle je 0,05% kv u havarijní funkce 0,01% k v. Vøeteno se posouvá, neotáèí se. Tlakový spád pøed a za ventilem je omezen, vzhledem k silám pùsobícím od pøetlaku pracovní látky na kuželku a k osovým silám servopohonù. Tabulku omezení tlakových spádù je možno vyžádat u výrobce. Platí pro ventily V Platí pro ventily V ,4 13,4 12,8 11,8 11,2 11 V V Tìleso, víko N GG25 Sedlo tìlesa NÁVAR VÁLCOVANÉ OVÉ SEDLO Kuželka ZÁKLAÍ MATERIÁL KUŽELKY Sedlo kuželky TEFLON Pouzdro Vøeteno BEZASBEST Pøipojení DIN TABULKA Kv ÈÍSEL Charakteristika Lineární Zdvih KUŽELKA ØADY Zdvih KUŽELKA ØADY z [mm] (orientaèní èíslo) z [mm] (orientaèní èíslo) 15 0,83 1,25 1,87 2,16 1,19 1,79 2,67 3, ,02 1,47 2,03 2,51 1,45 2,10 2,90 3, ,52 3,75 4,76 6,04 3,60 5,35 6,80 8, ,59 3,85 4,97 6, ,70 5,50 7,10 9, ,40 10,96 15, ,57 15,66 21, ,61 11,97 15,75 19,81 12,30 17,10 22,50 28, ,65 27,43 39,48 45,85 22,36 39,19 56,40 65, ,78 51,95 76,93 95,

11 V V Tyto ventily jsou jednosedlové armatury a jsou urèeny k regulaci prùtoku pracovního média. Regulaci zajiš ují kuželky s rùznými výøezy pro danou prùtokovou charakteristiku a dané k v èíslo. Havarijní funkci pøi výpadku elektrické energie zajiš ují jen nìkteré použité servopohony (zde jsou použity kuželky s teflonovými sedly). U ventilu z titulu funkce nelze zaruèit tìsnost jako u klasického uzavíracího ventilu a proto v pøípadì požadavku tìsnosti, je tøeba zaøadit do potrubí ventil uzavírací. Pro zvýšení tìsnosti v sedle je možnost použití kuželek s mìkkými teflonovými sedly. Ventil smí být používán podle platných norem a pøedpisù pro uvedené parametry. Pracovní látky mohou být voda, vodní pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. uplatnìní: rozvody tepla klimatizaèní technika vybraná odvìtví chemického prùmyslu TYPY / / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ V EPDM PN40-10 C do 140 C V EPDM PN16 0 C do 140 C V TEFLON PN40-10 C do 260 C V TEFLON PN16 0 C do 260 C Vyrábí se v provedení ST. OSTATNÍ Ventily se montují se servopohony od výrobcù: Siemens (L), ZPA Nová Paka (L), Belimo (L), Sauter (S), Honeywell (H), Johnson Controls (J). Pro rozlišení ventilu se v typì za teèkou udává písmeno (viz závorka u výrobce): napø. V L. Doporuèené teploty okolí, vlhkost, bezpeènost a jiné parametry je možné vyžádat u výrobce ventilu. UPOZORNÌNÍ: Ventil lze do potrubí montovat libovolnì, vyjma pøípadu kdy je pohon smìrem dolù, tudíž pod osou ventilu. Pøi poptávkách, pøíp. objednávkách je nutné specifikovat teplotu a tlak pracovního media s ohledem na správnou volbu tìsnících prvkù. Platí pro ventily V : PN L [mm] Siemens, ZPA Nová Paka Belimo V [mm] Sauter V [mm] Honeywell V [mm] Johnson Controls V [mm] RA 3000, FA 3300 Johnson Controls FA 1000, VA 7150, VA 7200 V [mm] 82,5 82,5 99,5 99,5 99,5 116, ,5 82,5 99,5 99,5 99,5 116,5 - - V 1 [mm] m [kg] 5,0 5,0 7,6 8,7 11,1 14,3 20,8 27 4,3 4,3 6,5 7,5 9,3 13,1 18,3 22,5 Poznámka: Celková výška "V 2 " a hmotnost závislá na použitém typu servopohonu. Hmotnosti jsou uvádìny bez servopohonù. Zdvihy jsou dány použitým servomotorem v hodnotách: 13 mm, 14 mm, 19 mm, 20 mm, 40 mm. 34

12 TABULKA Kv ÈÍSEL PRO ZDVIH 13, 14 a 16 mm TABULKA Kv ÈÍSEL PRO ZDVIH 20 mm V V Platí pro ventily V : ,4 13,4 12,8 11,8 11 V , V Ventil je ovládaný elektropohonem a reguluje prùtok pracovní látky v sedle ventilu regulaèní kuželkou. Ta je øešena pro lineární nebo pro ekviprocentní prùtoènou charakteristiku. Lineární kuželka je s výøezy a ekviprocentní je dìrovaná. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k v èíslo (objemový prùtok vody o hustotì 1000 kg/m 3 v m 3 /h, pøi tlakovém spádu ne ventilu 1 bar). Dovolená propustnost v sedle je 0,05% k v u havarijní funkce 0,01% k v. Vøeteno se posouvá, neotáèí se. Tlakový spád pøed a za ventilem je omezen, vzhledem k silám pùsobícím od pøetlaku pracovní látky na kuželku a k osovým silám servopohonù. Tabulku omezení tlakových spádù je možno vyžádat u výrobce. V V Tìleso, víko N GG25 Sedlo tìlesa NÁVAR VÁLCOVANÉ OVÉ SEDLO Kuželka ZÁKLAÍ MATERIÁL KUŽELKY Sedlo kuželky TEFLON Vøeteno BEZASBEST Pøipojení DIN Charakteristika Lineární Ekviprocentní Zdvih z KUŽELKA ØADY Zdvih z KUŽELKA ØADY [mm] (orientaèní èíslo) [mm] (orientaèní èíslo) ,19 1,79 2,67 3, ,45 2,10 2,90 3, ,60 5,35 6,80 8,63 7, ,70 5,50 7,10 9, ,57 15,66 21, ,60 15, ,30 17,10 22,50 28,30 19,20 23, ,36 39,19 56,40 65,50 23,40 30, ,20 61,20 Charakteristika Lineární Zdvih z KUŽELKA ØADY Zdvih z KUŽELKA ØADY Zdvih z KUŽELKA ØADY [mm] (orientaèní èíslo) [mm] (orientaèní èíslo) [mm] (orientaèní èíslo) 15 0,77 1,16 1,74 2,01 0,83 1,25 1,87 2,16 1,13 1,70 2,54 2, ,94 1,37 1,89 2,33 1,02 1,47 2,03 2,51 1,38 2,00 2,76 3, ,34 3,48 4,42 5,61 2,52 3,75 4,76 6,04 3,42 5,08 6,46 8, ,41 3,58 4,62 5, ,59 3,85 4,97 6, ,52 5,23 6,75 8, ,87 10,18 13, ,40 10,96 15, ,04 14,88 20, ,00 11,12 14,63 18,40 8,61 11,97 15,75 19,81 11,69 16,25 21,38 26, ,53 25,47 36,66 42,58 15,65 27,43 39,48 45,85 21,24 37,23 53,58 62, ,78 51,95 76,93 95,

13 V V Tyto ventily jsou jednosedlové armatury s tlakovì odlehèenou kuželkou a jsou urèeny k regulaci prùtoku pracovního média. Regulaci zajiš ují kuželky s rùznými výøezy pro danou prùtokovou charakteristiku a dané k v èíslo. Tlakovì odlehèená kuželka dovoluje i pøi malých silách servopohonù, regulaci pøi malých tlakových spádech. U ventilu z titulu funkce nelze zaruèit tìsnost jako u klasického uzavíracího ventilu a proto v pøípadì požadavku tìsnosti, je tøeba zaøadit do potrubí ventil uzavírací. Pro zvýšení tìsnosti v sedle je možnost použití kuželek s mìkkými teflonovými sedly. Ventil smí být používán podle platných norem a pøedpisù pro uvedené parametry. Pracovní látky mohou být voda, vodní pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. Uplatnìní: rozvody tepla klimatizaèní technika vybraná odvìtví chemického prùmyslu TYPY / / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ V EPDM PN40-10 C do 140 C V EPDM PN16 0 C do 140 C V TEFLON PN40-10 C do 260 C V TEFLON PN16 0 C do 260 C Vyrábí se v provedení ST. Platí pro ventily V : Platí pro ventily V : ,4 13,4 12,8 11,8 11 PN L [mm] V [mm] V 1 [mm] sloupky rozteè 100 m [kg] 9,2 10,5 12,6 16, ,0 9,8 10,8 14,6 19,6 25,2 sloupky rozteè 150 m [kg] ,7 22,7 29, Poznámka: Celková výška "V 2 " a hmotnost závislá na použitém typu servopohonu. Hmotnosti jsou uvádìny bez servopohonù. Zdvihy jsou dány použitým servomotorem v hodnotách: 20 mm, 40 mm. 36

14 V V V , V Ventil je ovládaný elektropohonem a reguluje prùtok pracovní látky v sedle ventilu regulaèní kuželkou. Ta je øešena pro lineární nebo pro ekviprocentní prùtoènou charakteristiku. Lineární kuželka je s výøezy a ekviprocentní je dìrovaná. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k v èíslo (objemový prùtok vody o hustotì 1000 kg/m 3 v m 3 /h, pøi tlakovém spádu ne ventilu 1 bar). Dovolená propustnost v sedle je 0,05% k v a u kuželek s mìkkými sedly 0,01% k v. Vøeteno se posouvá, neotáèí se. Vstup média je vždy pod kuželku. Tlakový spád pøed a za ventilem je omezen, vzhledem k silám pùsobícím od pøetlaku pracovní látky na kuželku a k osovým silám servopohonù. Tabulku omezení tlakových spádù je možno vyžádat u výrobce. OSTATNÍ Ventily se montují se servopohony od výrobcù: SPA Praha, ZPA Nová Paka, Ekorex. Doporuèené teploty okolí, vlhkost, bezpeènost a jiné parametry je možné vyžádat u výrobce ventilu. UPOZORNÌNÍ Ventil lze do potrubí montovat libovolnì, vyjma pøípadu kdy je pohon smìrem dolù, tudíž pod osou ventilu. Pøi poptávkách, pøíp. objednávkách je nutné specifikovat teplotu a tlak pracovního media s ohledem na správnou volbu tìsnících prvkù. V V Tìleso, víko N GG25 Sedlo tìlesa NÁVAR VÁLCOVANÉ OVÉ SEDLO Kuželka ZÁKLAÍ MATERIÁL KUŽELKY Sedlo kuželky TEFLON Pouzdro Vøeteno BEZASBEST Pøipojení DIN TABULKA Kv ÈÍSEL Charakteristika Lineární Ekviprocentní Zdvih z [mm] KUŽELKA ØADY (orientaèní èíslo) Zdvih z [mm] KUŽELKA ØADY (orientaèní èíslo) ,60 5,35 6,80 8,63 7, ,70 5,50 7,10 9, ,57 15,66 21, ,60 15, ,30 17,10 22,50 28,30 19,20 23, ,36 39,19 56,40 65,50 23,40 30, ,78 51,95 76,93 95, ,20 61,20 37

15 R REGULÁTOR TLAKU PRO VODU A VZDUCH WATER, AIR PRESSURE REDUCING VALVE impulsní potrubí Regulátor tlaku snižuje vstupní tlak pøivádìného média na požadovaný výstupní tlak a udržuje ho na nastavené hodnotì. Slouží k regulaci tlaku vody, vzduchu, neagresivních plynù a neagresivních kapalin. Regulátory jsou armatury regulaèní, nevhodné pro tìsné uzavøení potrubí. Uplatnìní: vodní hospodáøství vzduchotechnika TYPY / / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ R , PN16 0 C až 90 C Vyrábí se v provedení ST. Ventil s pøímou regulací, který snižuje vstupní tlak na požadovaný výstupní tlak. Výstupní tlak je nastavován a udržován pružinou. Každá pružina odpovídá urèitému rozpìtí tlakù. Pøi seøizování na jiné rozpìtí tlakù, je nutná výmìna pružiny dle pøedpisu výrobce. Na horní stranu membrány pùsobí redukovaný tlak a na spodní stranu síla pružiny. Poklesem redukovaného tlaku se poruší rovnováha, s membránou spojená kuželka se nadzdvihne a tlak zaène stoupat až na nastavenou hodnotu. Pøi stoupnutí redukovaného tlaku je postup opaèný. Prostor nad membránou je propojen s výstupním potrubím impulsní trubkou. MONTÁŽ Regulátory se montují do míst s tlakovì uklidnìným proudìním. Montují se zásadnì do vodorovného potrubí s membránou dole (viz obr.). Pro správné zamontování regulátoru do potrubí a pro správné pøipojení impulsního potrubí je nutné se øídit pøedpisem výrobce pro montáž obsluhu a údržbu PN , pøed regulátor musí být namontován filtr pro zachycení neèistot Rozsah vstup. pøetlaku [bar] 3 13 Rozsah výstup. pøetlaku [bar] 1 10 Pracovní teplota [ C] 0 až 90 Minimální tlakový spád [bar] 2 R Tìleso, kryt, víko GG25 Sedlo tìlesa OCEL Funkèní èásti OCEL Membrána MEBRÁNOVÉ PLÁTNO BEZASBEST, PRYŽ Pøipojení DIN PN D [mm] L [mm] V 1 [mm] V 2 [mm] m [kg] Prùtokový souèinitel Kvs [m 3 /h] 2,54 6,5 10,18 17,67 25,

16 impulsní potrubí R REGULÁTOR TLAKU PRO PÁRU STEAM PRESSURE REDUCING VALVE Regulátor tlaku snižuje vstupní tlak pøivádìného média na požadovaný výstupní tlak a udržuje ho na nastavené hodnotì. Slouží k regulaci tlaku páry. Regulátory jsou armatury regulaèní, nevhodné pro tìsné uzavøení potrubí. Uplatnìní: rozvody páry TYPY / / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ R , PN16 0 C až 300 C Vyrábí se v provedení ST. Ventil s pøímou regulací, který snižuje vstupní tlak na požadovaný výstupní tlak. Výstupní tlak je nastavován a udržován pružinou. Každá pružina odpovídá urèitému rozpìtí tlakù. Pøi seøizování na jiné rozpìtí tlakù, je nutná výmìna pružiny dle pøedpisu výrobce. Na horní stranu membrány pùsobí redukovaný tlak a na spodní stranu síla pružiny. Poklesem redukovaného tlaku se poruší rovnováha, s membránou spojená kuželka se nadzdvihne a tlak zaène stoupat až na nastavenou hodnotu. Pøi stoupnutí redukovaného tlaku je postup opaèný. Prostor nad membránou je propojen s výstupním potrubím impulsní trubkou. MONTÁŽ Regulátory se montují do míst s tlakovì uklidnìným proudìním. Montují se zásadnì do vodorovného potrubí s membránou dole (viz obr.). Pro správné zamontování regulátoru do potrubí a pro správné pøipojení impulsního potrubí je nutné se øídit pøedpisem výrobce pro montáž obsluhu a údržbu PN , pøed regulátor musí být namontován filtr pro zachycení neèistot ,8 11,8 11,2 9, Rozsah výstup. pøetlaku [bar] 0,1 8 0,1-6 0,1-4 Minimální diferenèní tlak: p vstupní (abs) / p výstupní (abs) 1,2 R Tìleso, kryt, víko, nástavec GG25 Sedlo tìlesa OCEL Funkèní èásti OCEL Membrána MEBRÁNOVÉ PLÁTNO BEZASBEST Pøipojení DIN PN D [mm] L [mm] V 1 [mm] V 2 [mm] m [kg] Prùtokový souèinitel Kvs [m 3 /h]

17 R REGULÁTOR TLAKU PRO PÁRU STEAM PRESSURE REDUCING VALVE impulsní potrubí Regulátor tlaku snižuje vstupní tlak pøivádìného média na požadovaný výstupní tlak a udržuje ho na nastavené hodnotì. Slouží k regulaci tlaku páry. Regulátory jsou armatury regulaèní, nevhodné pro tìsné uzavøení potrubí. uplatnìní: rozvody páry TYPY / / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ R /50, 50/100, 80/150 PN 25 0 C až 400 C Vyrábí se v provedení ST. Ventil s pøímou regulací, který snižuje vstupní tlak na požadovaný výstupní tlak. Výstupní tlak je nastavován a udržován pružinou. Každá pružina odpovídá urèitému rozpìtí tlakù. Pøi seøizování na jiné rozpìtí tlakù, je nutná výmìna pružiny dle pøedpisu výrobce. Na horní stranu membrány pùsobí redukovaný tlak a na spodní stranu síla pružiny. Poklesem redukovaného tlaku se poruší rovnováha, s membránou spojená kuželka se nadzdvihne a tlak zaène stoupat až na nastavenou hodnotu. Pøi stoupnutí redukovaného tlaku je postup opaèný. Prostor nad membránou je propojen s výstupním potrubím impulsní trubkou. MONTÁŽ Regulátory se montují do míst s tlakovì uklidnìným proudìním. Montují se zásadnì do vodorovného potrubí s membránou dole (viz obr.). Pro správné zamontování regulátoru do potrubí a pro správné pøipojení impulsního potrubí je nutné se øídit pøedpisem výrobce pro montáž obsluhu a údržbu PN , pøed regulátor musí být namontován filtr pro zachycení neèistot (Vstup/Výstup) 25/50 50/100 80/150 Rozsah výstup. pøetlaku [bar] 0,1 8 0,1-6 0,1-4 Minimální diferenèní tlak: p vstupní (abs) / p výstupní (abs) 1,2 R Tìleso, víko N Kryt, nástavec GG25 Sedlo tìlesa OCEL Funkèní èásti OCEL Membrána MEBRÁNOVÉ PLÁTNO BEZASBEST Pøipojení DIN PN 25 25/50 50/100 80/150 D [mm] L [mm] V 1 [mm] V 2 [mm] m [kg] Prùtokový souèinitel Kvs [m 3 /h]

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

OBSAH. Já jsem èeskej times Já jsem OBSAH. times Já jsem èeskej times

OBSAH. Já jsem èeskej times Já jsem OBSAH. times Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times OBSAH OBSAH UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY strana 2 uzavírací ventily vlnovcové ventily zpìtné ventily ARMATURY PRO REGULACI strana 24 regulaèní

Více

k a t a l o g p r o d u k t ù

k a t a l o g p r o d u k t ù katalog produktù Èlenìní katalogu Uzavírací a zpìtné ventily, zpìtné klapky... 4 Armatury pro regulaci... 7 Motýlkové klapky... 8 Pojistné ventily... 9 Plynové armatury... Rùzné armatury... 12 Regulaèní

Více

èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU

èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU REGULÁTORY TLAKU evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 6 10 25 32 40 50 80 100 150 200 C26 520 540 regulátor tlaku X X X X X X C26 520 563 regulátor

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Pou ití Smìšovací nebo rozdìlovací ventil pro chemický prùmysl a výstavbu

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické...

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické... BR 11 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace...4 Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9 Ovládací èleny ventilu - elektrické... 12 Konstrukèní rozmìry ventilu... 14 Znaèení ventilu

Více

3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG

3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG 3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG 3MG 4MG Kompaktní smìšovaèe ESE øady MG, vyrobené z mosazi, urèené pro systémy vytápìní a chlazení, jsou k dispozici v rozmìrové øadì se svìtlostí 15 až 32 mm. Jsou konstruovány

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Regul tory tlaku bez pomocné energie Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Pou ití Regulátory tlaku pro po adované hodnoty od 0,05 bar do 28 bar

Více

REGULÁTOR VÝSTUPNÍHO TLAKU

REGULÁTOR VÝSTUPNÍHO TLAKU Czech Republic Pokyny pro montáž a údržbu ventilù konstrukèní øady RD 102 V a RD 103 V (dále jen RD 10x V) jsou závazné pro uživatele k zajištìní správné funkce ventilù. Pøi údržbì, montáži, demontáži

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347 Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3347-1 a typ 3347-7 Rohový ventil typ 3347 Pou ití Regulaèní ventil pro potravináøský a farmaceutický prùmysl. Jmen. svìtlost DN 15 a 125 1 2 a 5 Jmen. Tlak

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU REGULAÈNÍ VENTILY

POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU REGULAÈNÍ VENTILY Czech Republic Pokyny pro montáž a údržbu ventilù konstrukèní øady RV 102, 10 (dále jen RV 10x) jsou závazné pro uživatele k zajištìní správné funkce ventilù. Pøi údržbì, montáži, demontáži a provozování

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU

REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU LDM, spol. s r.o. Czech Republic Pokyny pro montáž a údržbu ventilù konstrukèní øady RD D a RD 3 D (dále jen RD x D) jsou závazné pro uživatele k zajištìní správné funkce ventilù. Pøi údržbì, montáži,

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Popis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 AHQM je přímočinný regulátor s integrovaným regulačním ventilem,

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Popis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) je přímočinný

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Popis DN 15-32 DN 40, 50 DN 50-100 AHQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným

Více

REGULAÈNÍ VENTILY A REGULAÈNÍ VENTILY S OMEZOVAÈEM PRÙTOKU DN PN 25

REGULAÈNÍ VENTILY A REGULAÈNÍ VENTILY S OMEZOVAÈEM PRÙTOKU DN PN 25 Czech Republic Pokyny pro montáž a údržbu regulaèních ventilù (RV 122 R) a regulaèních ventilù s omezovaèem prùtoku (RV 122 P) jsou závazné pro uživatele k zajištìní správné funkce ventilu. Pøi údržbì,

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 SAMOÈINNY REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Tøinec 2000 Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 1 1. POPIS FUNKCE Regulátor ZSN 1 se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì spojených èástí (obr.5)

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM montáž do přívodního a vratného potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM montáž do přívodního a vratného potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM montáž do přívodního a vratného potrubí Popis DN 15-32 DN 40, 50 DN 50-100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 AHQM je přímočinný regulátor

Více

DRV a DRVG Redukèní ventily

DRV a DRVG Redukèní ventily IM-S12-04 CH Vydání 6 DRV a DRVG Redukèní ventily Návod k montáži a údržbì 1. Všeobecné informace 2. Montáž 3. Údržba 4. Možné poruchy, jejich pøíèiny a odstraòování 5. Náhradní díly Výrobce si vyhrazuje

Více

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150

Více

KLAPKA UZAVÍRACÍ 2x EXCENTRICKÁ Teplota max.: -50 C 250 C TYP L32.7 DN PN 6-25

KLAPKA UZAVÍRACÍ 2x EXCENTRICKÁ Teplota max.: -50 C 250 C TYP L32.7 DN PN 6-25 KLAPKA UZAVÍRACÍ 2x EXCENTRICKÁ Teplota max.: -50 C 250 C TYP L32.7 DN 50-1600 PN 6-25 1 Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L32 jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo

Více

V5832A/V5833A,C. květen 2000. Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST

V5832A/V5833A,C. květen 2000. Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST květen 00 V5832A/V5833A,C Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST V5832A V5833A Hlavní rysy Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru

Více

1. Všeobecné informace

1. Všeobecné informace 2050050/2 IM-S12-10 CH Vydání 2 DEP Pøepouštìcí ventil Návod na montáž a údržbu 1. Všeobecné informace 2. Montáž 3. Údržba 4. Poruchy a opravy 5. Náhradní díly Vytištìno IM-S12-10 v ÈR CH Vydání 2 Copyright

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU PØÍMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU S OMEZOVAÈEM PRÙTOKU DN PN 25

POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU PØÍMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU S OMEZOVAÈEM PRÙTOKU DN PN 25 LDM, spol. s r.o. Czech Republic POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU Pokyny pro montáž a údržbu pøímoèinných regulátorù diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku jsou závazné pro uživatele k zajištìní správné funkce

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU TYP L32.6

UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU TYP L32.6 Použití Uzavírací klapky s jednou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním režimu

Více

Přímé ventily s přírubou, PN16

Přímé ventily s přírubou, PN16 4 340 Přímé ventily s přírubou, PN6 VVF4... Přímé ventily s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 DN50... DN50 mm k vs 3... 300 m 3 /h Zdvih 20 nebo 40 mm Použití se servopohony SQX..., SKD..., SKB... a SKC...

Více

CZ Uzavírací ventily UV 526

CZ Uzavírací ventily UV 526 2 -.2 5.15.CZ Uzavírací ventily UV 52-1- UV 52 Uzavírací ventily až 5 PN, a Popis Uzavírací ventily UV 52 jsou jednosedlové dvoucestné ventily, určené k uzavírání průtoku média. V případě použití tvarové

Více

Regulátor tlaku přepouštěním AFA/VFG 2 (VFG 21)

Regulátor tlaku přepouštěním AFA/VFG 2 (VFG 21) Regulátor tlaku přepouštěním AFA/VFG 2 (VFG 21) Popis Regulátor AFA VFG2 (VFG 21) představuje samočinný regulátor tlaku přepouštěním, který je přednostně využíván v soustavách centrálního zásobování teplem.

Více

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru Datový list Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu pro páru Použití Hlavní technické údaje AVD: DN 15-50 0,4-25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavení: 1 5 bar / 3 12 bar Teplota: - Cirkulační voda /

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor AVPQ(-F) představuje

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí Použití Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150 1) -

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7 Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití AVP(-F) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 0..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Regulátor diferenčního tlaku přepouštěním AFPA/VFG 2 (VFG 21)

Regulátor diferenčního tlaku přepouštěním AFPA/VFG 2 (VFG 21) Regulátor diferenčního tlaku přepouštěním AFPA/VFG 2 (VFG 21) Popis Regulátor AFPA VFG2 (VFG 21) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku přepouštěním, který je přednostně využíván v soustavách

Více

Přímé a trojcestné malé ventily PN16, ANSI Třída 250

Přímé a trojcestné malé ventily PN16, ANSI Třída 250 OEM Přímé ventily (2 vstupy) VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 Trojcestné ventily (3 vstupy) VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 Trojcestné ventily (4 vstupy) s T obtokem VMP459.10-0.63 až VMP459.25-4 Přímé

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7 Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

TLAKOVÉ DIFERENCE TYP ZSN 5 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5

TLAKOVÉ DIFERENCE TYP ZSN 5 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5 SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE TYP ZSN 5 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Tøinec 2000 Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5 1 1. POPIS FUNKCE Regulátor se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì

Více

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428 Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do zpátečky, upravitelné nastavení AVPB-F montáž do zpátečky, upravitelné nastavení Popis Regulátor se skládá z regulačního

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.8

UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.8 α UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.8 Použití Uzavírací klapky s trojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci

Více

Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25) Datový list Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25) Použití AVA představuje přímočinný regulátor tlaku přepouštěním a je přednostně používán v systémech dálkového vytápění. Regulátor je normálně uzavřen

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit Datový list Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit Popis Kombinace s jinými servopohony jsou uvedeny v kapitole Příslušenství. Vlastnosti: Vzduchotěsná

Více

Regulátor tlaku plynu typ 12 P

Regulátor tlaku plynu typ 12 P (1/15) Regulátor tlaku plynu typ 12 P S pøedregulací a pilotním regulátorem S nebo bez bezpeènostního uzavíracího ventilu (BU) II - 49 (2/15) Regulátor tlaku plynu typ 12 P s pomocnou energií podle DIN

Více

Ventil uzavírací a ventil uzavírací s regulační kuželkou C09, C PN 10 40, DN ,T max : 400 C

Ventil uzavírací a ventil uzavírací s regulační kuželkou C09, C PN 10 40, DN ,T max : 400 C Ventil uzavírací a ventil uzavírací s regulační kuželkou 4 PN 10 40, DN 15 200,T max : 400 C Ventil uzavírací a ventil uzavírací s regulační kuželkou se stoupajícím otáčivým vřetenem. Klasická třmenová

Více

V5832A/5833A,C MALÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULACI A REŽIM OTV/ZAV HLAVNÍ RYSY TECHNICKÉ ÚDAJE

V5832A/5833A,C MALÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULACI A REŽIM OTV/ZAV HLAVNÍ RYSY TECHNICKÉ ÚDAJE V5832/5833,C MLÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULCI REŽIM OTV/ZV V5832 V5833 V5833C HLVNÍ RYSY KTLOGOVÝ LIST Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru Dlouhý zdvih zajišťuje velmi kvalitní

Více

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové Datový list Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové Popis VF 2 VF 3 Ventily VF 2 a VF 3 nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro většinu systémů vytápění a chlazení.

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Pøímý ventil typ 241

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Pøímý ventil typ 241 Konstrukce 240 Pneumtický regulèní ventil typ 241-1 typ 241-7 Pøímý ventil typ 241 Pou ití Regulèní ventil pro chemický prùmysl výstvbu zøízení. Jmenovitá svìtlost DN 15 DN Jmenovitý tlk PN 10 PN 40. Teploty

Více

SAMOČINNÉ REGULÁTORY TYPU ZSN. ZSN verze 06/2005

SAMOČINNÉ REGULÁTORY TYPU ZSN. ZSN verze 06/2005 SAMOČINNÉ REGULÁTORY TYPU ZSN ZSN verze 06/2005 SAMOČINNÝ REGULÁTOR VÝSTUPNÍHO TLAKU p 2 ZSN 1 POUŽITÍ Regulátory jsou určeny k regulaci požadovaného tlaku na výstupu z regulátoru v technologických procesech.

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU REGULAÈNÍ VENTILY konstrukèní øady G DN 40 až 300/600 PN 16 až 500

POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU REGULAÈNÍ VENTILY konstrukèní øady G DN 40 až 300/600 PN 16 až 500 Czech Republic POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU REGULAÈNÍ VENTILY konstrukèní øady G DN 40 až 300/600 PN 16 až 500 G41, G 45, G46, G 47 PM - 038/17/05 Tyto pokyny pro montáž a údržbu jsou závazné pro odbìratele

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 25) AVQM - montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 25) AVQM - montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 25) AVQM - montáž do vratného a přívodního potrubí Popis DN 50 DN 32 50 AVQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním

Více

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 05..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

PØÍMOÈINNÝ REGULÁTOR VÝSTUPNÍHO TLAKU DN PN 25

PØÍMOÈINNÝ REGULÁTOR VÝSTUPNÍHO TLAKU DN PN 25 Czech Republic Pokyny pro montáž a údržbu pøímoèinných regulátorù výstupního tlaku jsou závazné pro uživatele k zajištìní správné funkce regulátoru. Pøi údržbì, montáži, demontáži a provozování je uživatel

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU REDUKÈNÍ STANICE

POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU REDUKÈNÍ STANICE LDM, spol. s r.o. Czech Republic Pokyny pro montáž a údržbu ventilù konstrukèní øady RS 0 jsou závazné pro uživatele k zajištìní správné funkce ventilù. Pøi montáži, provozování, údržbì a demontáži je

Více

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1)

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7 Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním

Více

Regulátor diferenčního tlaku AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulátor diferenčního tlaku AFP / VFG 2 (VFG 21) AFP / VFG 2 (VFG 21) Popis Regulátor AFP VFG2 (VFG 21) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně využíván v soustavách centrálního zásobování teplem. Regulátor se zavírá při

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25 0 0.9 05.5.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 5 -- Řada PV 5 Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Regulátor tlaku (PN 25) AVD - určený pro vodu AVDS - určený pro páru

Regulátor tlaku (PN 25) AVD - určený pro vodu AVDS - určený pro páru Datový list Regulátor tlaku (PN 25) - určený pro vodu S - určený pro páru Použití Hlavní technické údaje : DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavování: 1-5 bar / 3-12 bar Teplota: - Cirkulační

Více

Technické údaje AFQ / VFQ 2 Regulátor průtoku

Technické údaje AFQ / VFQ 2 Regulátor průtoku Technické údaje AFQ / VFQ 2 Regulátor průtoku Popis / Použití AFQ / VFQ 2 je samočinným regulátorem průtoku do přívodních i vratných větví, určený především pro použití v systémech dálkového vytápění.

Více

VBGx-xx-xx. kulový regulační ventil VNĚJŠÍ ZÁVIT, PN25 (DN15 AŽ DN32)

VBGx-xx-xx. kulový regulační ventil VNĚJŠÍ ZÁVIT, PN25 (DN15 AŽ DN32) VGx-xx-xx Kulové regulační ventily VNĚJŠÍ ZÁVIT, PN25 (DN15 Ž DN32) KTLOGOVÝ LIST POUŽITÍ 2-cestné VG2 a 3-cestné VG3 regulační kulové ventily slouží k regulaci průtoku topné vody a chladící vody s obsahem

Více

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25)

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Datový list Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Použití Regulátor je normálně uzavřen a otevírá se při rostoucím tlaku. Regulátor je využíván jako pojistný ventil a dále k zamezení nárůstu

Více

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25)

Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Datový list Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním SAVA (PN 25) Použití SAVA představuje přímočinný bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním, který je přednostně využíván v systémech dálkového vytápění.

Více

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Průmyslové armatury - CI0362-2015/04 RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Regulace průtoku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí (voda, pára, vzduch). Jednosedlové dvoucestné

Více

KLAPKA UZAVÍRACÍ CENTRICKÁ L 32.1

KLAPKA UZAVÍRACÍ CENTRICKÁ L 32.1 Technický popis Uzavírací klapky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby byla zajištěna maximální životnost a spolehlivost. Uzavírací klapky splňují požadavky norem API 609, BS 5155 a MSS SP67. Materiálové provedení

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Ventil uzavírací a ventil uzavírací s regulační kuželkou C09, C09.2

Ventil uzavírací a ventil uzavírací s regulační kuželkou C09, C09.2 strana: 2/15 Ventil uzavírací a ventil uzavírací s regulační kuželkou C09, C09.2 C09 kolmý C09.2 šikmý PN 10 40, DN 15 200, Tmax: 400 C strana: 9/15 Ventil uzavírací a ventil uzavírací s regulační kuželkou

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Bronzové ventily řady VG7000 s vnitřním závitem. 3-cestný ventil VG7000 s el. pohonem VA-7200. Vlastnosti a výhody

Bronzové ventily řady VG7000 s vnitřním závitem. 3-cestný ventil VG7000 s el. pohonem VA-7200. Vlastnosti a výhody Bronzové ventily řady VG7000 s vnitřním závitem Sekce katalogu Ventily Informace o výrobku VG7000 Datum vydání 0901/1001CZ Rev.3 Ú vod Elektricky a pneumaticky poháněné bronzové ventily řady VG7000 s vnitřním

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5 Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 25) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití AVPB (-F) je přímočinný

Více

REGULAÈNÍ VENTILY DN 25, 40, 50, 65, 80, 100 PN 160, 250, 400

REGULAÈNÍ VENTILY DN 25, 40, 50, 65, 80, 100 PN 160, 250, 400 Czech Republic Pokyny pro montáž a údržbu ventilù konstrukèní øady RV 805 a RV 806 jsou závazné pro uživatele k zajištìní správné funkce ventilù. Pøi údržbì, montáži, demontáži a provozování je uživatel

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7 Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním

Více

2-cestné a 3-cestné ventily, PN 16

2-cestné a 3-cestné ventily, PN 16 OEM 2-cestné ventily VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 3-cestné ventily VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 2-cestné ventily VVP459.25-10 až VVP459.40-25 3-cestné ventily VXP459.25-10 až VXP459.40-25 2-cestné

Více

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem Datový list Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem Popis Kombinace s jinými servopohony jsou uvedeny v kapitole

Více