Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport"

Transkript

1 Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku byla navázána výborná spolupráce s paními ředitelkami všech mateřských škol v obvodě i s pány řediteli a paními ředitelkami škol základních. Komise proto finančně podporovala jejich mimoškolní aktivity - od besídek, kulturních a sportovních soutěţí aţ pro zájezdy, vystoupení ţáků a Dny otevřených dveří. Příspěvků se ovšem dostalo i dalším organizacím, které v obvodě působí. K těm patří např. Salesiánské středisko mládeţe, Pardubický lidový umělecký kolektiv, jehoţ členové - převáţně senioři - obohacují hudební ţivot krásnými koncerty pro veřejnost, opomenuty nebyly ani sportovní oddíly, občanská sdruţení, Kulturní dům Paramo a DDM Delta. Komise přidělila na podporu pořádaných akcí částku ,- Kč a některé akce byly podpořeny i z dalších rezerv. Z fondu starosty byly např. zakoupeny poháry na Atletický pohár starosty r. 2003, který pořádala ZŠ Benešovo nám., rada přispěla na Vánoční show, atletický mítink nebo softbalový turnaj. Velmi úspěšnou akcí pro kvalitní vyuţívání volného času dětí je celoroční běţící Sportování pro všechny, v němţ si děti mohou postupně vyzkoušet různé druhy sportů a nalézt si tak ten, který jim bude nejvíce vyhovovat. Z uvedených akcí je jistě zřejmé, ţe spolupráce nejen se školami, ale i mnoha dalšími organizacemi se městskému obvodu daří, a proto bych všem, kteří se na jednotlivých akcích podíleli, chtěla poděkovat, popřát hezkou dovolenou a načerpání nových sil do práce, která nově vzniklému obvodu Pardubice V určitě prospívá. Mgr. Jana Smetanová Předsedkyně komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport městského obvodu Pardubice V

2 Letiště Pardubice v současné době Současný stav letiště oproti předešlým letům je značně pozměněn. Letiště Pardubice sice i nadále plně patří armádě České republiky, a ta zabezpečuje jeho nepřetrţitý provoz, ale na letišti nyní působí i další subjekty. Tak tedy, abychom předešli dohadům a spekulacím, zde je výčet vojenských a civilních subjektů, které působí v areálu letiště k 1. dubnu Správa letiště Pardubice Tento vojenský subjekt zabezpečuje vlastní chod letiště v celém rozsahu po nepřetrţitou dobu. Jedná se o široký rozsah činností, který začíná provozováním veškeré nemovité infrastruktury, pokračuje mnoha dalšími specifickými činnostmi v oblasti zabezpečení letového provozu a končí řízením letového provozu. Jelikoţ letiště Pardubice slouţí jako záloţní pro ostatní letecké útvary armády ČR, je zde od února tohoto roku dočasně dislokována část letecké základny z Náměště nad Oslavou. Tato zde bude provádět letecký výcvik po dobu rekonstrukce domovského letiště v Náměšti. Příslušníci základny z Náměšti nad Oslavou mají ve výzbroji podzvukový letoun L 39 Albatros, na kterém provádějí vlastní letecký výcvik. East Bohemia Airport a.s. Pardubice Jde o akciovou společnost, která působí na pardubickém letišti jiţ desátým rokem Tato firma na základě smluvních vztahů s Ministerstvem obrany provozuje část letiště. EBA má své spektrum činnosti zaměřeno především na provozování civilní letecké dopravy, a to vnitrostátní, mezinárodní, osobní i nákladní, a to vše přímo z letiště Pardubice. Centrum leteckého výcviku, státního podniku LOM Praha Od 1. dubna 2004 zahájilo na pardubickém letišti svoji činnost Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Zakladatelem státního podniku LOM Praha je Ministerstvo obrany. Nejde o ţádnou továrnu, nýbrţ o specializovaný subjekt, zabývající se leteckým výcvikem. Toto centrum provádí výcvik pilotů pro potřeby letectva armády ČR. Jedná se o základní, respektive pokračovací, výcvik pilotů posluchačů Vojenské akademie Brno. K tomuto výcviku jsou nejvíce vyuţívány vrtulové letouny Zlín Z-142 a cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Dále pak bude probíhat výcvik i na vrtulnících MI-2 a dopravním letounu L-410. Brigáda logistické podpory Jde o zcela nový vojenský subjekt. Tento byl vytvořen na základě přijaté koncepce v rámci Reformy ozbrojených sil armády ČR. Jde o vojenský útvar, který bude logisticky zabezpečovat veškeré bojové útvary v rámci společných sil armád ČR. Tento vojenský celek je sice dislokován na letišti Pardubice, ale jeho úkolem není letecký provoz, ani zabezpečování leteckého provozu.

3 Místní komise Dukla Místní komise Dukla Místní komise na Dukle má jiţ letitou tradici. Její zaloţení se datuje do roku 1993, kdy z rozhodnutí tehdejší Rady města Pardubic bylo svoláno do školy v ulici Josefa Ressla obyvatelstvo z jiţní části města Pardubic (Dukla, Višňovka a Jesničánky). Bylo rozhodnuto v přítomnosti paní ing. Hany Demlové, která byla primátorkou města, aby kaţdý místní region měl své zastoupení nezávisle na sobě. Sloţení MK Dukla bylo zprvu improvizované, ale členy byli lidé, kterým nebylo lhostejné, jak se bude v budoucnu rozvíjet místo jejich bydliště. Byli to více nadšenci-amatéři, kteří neměli velké zkušenosti z práce, která je čekala. Začínalo se na zelené louce. Já jsem od počátku byl členem komise a vím, ţe jsme si připadali zbyteční a kolikrát se zdálo, ţe naše poţadavky a ţádosti nikdo na radnici nečte a ani nevyřizuje. Posléze se začala situace zlepšovat, a to zejména v období, kdy v Zastupitelstvu města Pardubic a Radě města Pardubic zasedlo několik zástupců z Dukly a Višňovky. Nechci také opomenout usilovnou práci prvního předsedy komise, pana Ladýře, který měl velké zásluhy na činnosti komise. V ţádném případě současná komise nechtěla nikdy kopírovat práci komise z minulosti, kdy fungovaly domovní komise, nadiktované bývalým městským národním výborem. Povaţovali jsme za samozřejmost, ţe jsme plnoprávným, samostatně rozhodujícím orgánem, který nechce pouze pasivně plnit příkazy z radnice. Probíhaly také změny ve sloţení komise. Odcházeli Ti, kteří neměli trpělivost a výdrţ. Přicházeli lidé odborně fundovaní a delegovaní politickými stranami. Lidé se zkušenostmi v komunální politice. Tím nechci tvrdit, ţe v komisi převládá řevnivost mezi jednotlivými členy. Opak je pravdou. V komisi nemá politikaření místo. Všichni jsme především občany Dukly a části Skřivánku, kterým jde o jedno - získat pro naše občany maximum peněz na vylepšování a zkrášlování této části města. Pustili jsme se do práce s elánem, a jak jsme postupně získávali zkušenosti, tak se začaly dostavovat i první výsledky. Za své dlouhé působení dokázala místní komise své opodstatnění. Uvedu jen některé příklady. Po mnoha odkladech se podařilo prosadit vypracování projektu na rekonstrukci vnitrobloků na sídlišti Dukla. První se jiţ uskutečnil. Lesopark a dětská hřiště. Oprava komunikací a chodníků. Pochopitelně byly i nezdary, kdy připravené akce nebyly provedeny v celém rozsahu nebo nebyly provedeny vůbec. Přivítali jsme vznik samostatného městského obvodu Pardubice V. Čas ukáţe, zda mají pravdu skeptici, kteří nevěří v rozdělení města na obvody, nebo optimisté, kteří jsou přesvědčeni o opaku. Já osobně věřím, ţe samostatné rozhodování o věcech obecních je pro náš region výhodné. V minulosti jsem i jako zastupitel v městském zastupitelstvu v Pardubicích často pociťoval, jak nebylo vůle ostatních členů zastupitelstva podpořit naše poţadavky. Byl jsem přehlasován. Tato část Pardubic byla odsunuta poněkud stranou a dosud to je stále vidět. Nejlépe je to znát na stavu komunikací, a to jak na Dukle, Skřivánku, tak i na okrajových čtvrtích, jako jsou Jesničánky a Draţkovice.

4 Od zřízení samostatného obvodu si slibuji, ţe zvolení zástupci budou v kaţdém případě naslouchat poţadavkům občanů a budou lépe a účelněji rozdělovat finance na opravy a údrţbu. Za pouhý rok od vzniku místní samosprávy je evidentní, ţe se zde udělalo mnoho pro nápravu. Dokladem tvůrčí činnosti je také Místní komise Dukla. Jako nově zvolený předseda vidím, jaká je podstatná změna v náhledu Rady městského obvodu Pardubice V k návrhům a poţadavkům, které jí předkládáme. Zatímco dříve bylo nutné opakovat některé poţadavky dvakrát, třikrát, nyní se vše daří řešit daleko rychleji a bez zbytečných odkladů. Pochopitelně nejde vše tak, jak by si všichni z nás přáli. Nejvíce záleţí na výši financí. To je zatím největší problém, se kterým se městský obvod Pardubice V potýká. V minulosti se dost věcí zanedbalo a nebude proto moţné, pro nedostatek peněz, všechny nedostatky naráz odstranit. Je nutné, aby zastupitelé citlivě postupovali při posuzování priorit. Místní komise Dukla, a v tom jsem zajedno se všemi jejími členy, bude vyvíjet maximální úsilí, aby byla hodnotnou prodlouţenou rukou Rady městského obvodu Pardubice V. Rád bych při této příleţitosti vyzval občany ke spolupráci. Je nutné, aby nám svými podněty a připomínkami nám pomohli v naší práci. Sídliště Dukla je náš domov. Všichni si přejeme, aby se nám zde ţilo co nejlépe. Je to také cíl zvolených zastupitelů. Většina obyvatel sídliště je vlastníkem bytových jednotek. Také obytné bloky jsou v drţení občanů. Co však mě mrzí, je to, jak malá část z Vás si uvědomuje, ţe okolí vašich domů je také součástí bydlení. Já vím, řeknete mi, ţe podle vyhlášky a předpisů vydaných Magistrátem města Pardubic je povinností úřadu postarat se o úklid. To je sice pravda, ale kaţdý z nás by měl přispět k udrţování pořádku. Vţdyť peníze ušetřené za opakovaný úklid mohou být pouţity na jiné, třeba důleţitější věci. Jiří Kalousek Předseda MK Dukla

5 Místní komise Jesničánky Místní komise Jesničánky Jiţ osmnáct měsíců pracuje malá radnice městského obvodu Pardubice V v Češkově ulici. Radou MO byly zřízeny v březnu 2003 komise rady městského obvodu. Jednou z nich je místní komise Jesničánky, do jejíţ působnosti spadá část městského obvodu t.j. Nové Jesenčany a Jesničánky. Od ustanovujícího zasedání, které se konalo , komise jednala celkem devětkrát. Na jednáních byly řešeny náměty a připomínky z řad občanů a vlastní zjištění a poznatky členů komise. Náměty a připomínky se týkaly: realizace a oprav místních komunikací, chodníků včetně jejich čištění, údrţby zeleně, veřejného osvětlení, odvozu domovních odpadů a dodrţování obecně závazných vyhlášek. Informační skříňka této komise je umístěna na penzionu ŠENK v blízkosti trolejbusové zastávky, kde jsou podávány informace o činnosti komise. Ne vţdy se daří řešit ku spokojenosti problémy, které nám ztěţují ţivot. Uvedu několik příkladů. Strojní čištění v ulici Chrudimská probíhalo od jara r do konce listopadu třikrát týdně. Na první pohled četnost čištění je dostačující, ale jen do té doby, pokud tam nebudou stát dopravní prostředky těch řidičů, kteří nedodrţují dopravní značení. To znamená, ţe jejich vozidla stojí na komunikaci v čase, který je určen pro úklid. Je skutečností, ţe v listopadu r v některých ulicích vítr proháněl listí z místa na místo a pro ty, kteří se snaţili provést úklid v místech svého bydliště, to byla nekončící práce. Nutno však říci, ţe úklid zajišťovaný MO probíhal a převáţná část obvodu byla v té době uklizena. Po upozornění na tuto skutečnost byla ze strany MO zajištěna náprava. Závaţným problémem je překračování stanovené rychlosti projíţdějících motorových vozidel. K tomu uvádím, ţe v současné době je zakoupen radar a na vybraných úsecích města Pardubic je prováděno měření rychlosti projíţdějících vozidel s cílem, aby bylo na ulicích bezpečno. Ohlédnutí za tím co se mimo jiné podařilo zajistit. Na sportovním hřišti za kavárnou SEDMIČKA bylo realizováno nové oplocení. Staré oplocení z pletiva bylo zchátralé a ohroţovalo účastníky sportoviště zraněním. Na komunikacích byly opraveny porušené a propadlé kanalizační vpustě. Průběţně byla prováděna oprava rozbitých obrubníků u chodníků. V části ulice Čacké realizován nový chodník. V ulici Na Záboří na ţádost občanů provedeno dětské hřiště - průlezky a houpačky A co nás dlouhou dobu tlačí a máme před sebou. V ulicích K Dolíčku, V Ráji a U Krematoria podél zahradnictví zajistit realizaci nových chodníků. Úprava stanovišť sběrných kontejnerů na plasty, sklo a další suroviny.

6 Občané v působnosti komise nejlépe sami vědí, co je pálí a co by si přáli vylepšit ve svém obvodu. Ať se určitě ozvou se svými připomínkami a náměty. Adresy a telefonní čísla členů komise jsou vyvěšeny ve výše uvedené informační skříňce. Řešit návrhy, připomínky a stíţnosti občanů, to je o co nám jde. Ing. Rudolf Remeš předseda Místní komise Jesničánky

7 Několik otázek panu náměstkovi primátora města Pardubic, Ing. Jaroslavu Demlovi. Na základě velkého mnoţství dotazů na změny územního plánů v dopravě jsme poloţili několik otázek panu náměstkovi primátora města Pardubic, Ing. Jaroslavu Demlovi. 1. Jaký je stávající dopravní systém města? Stávající dopravní systém města Pardubice je zaloţen na roštovém systému ulic, jejichţ uspořádání je do značné míry determinováno historicky zaloţenými trasami ţelezničních tratí a vodních toků. Roštově zaloţený dopravní systém je nastaven tak, ţe nejvýznamnější dopravní zátěţe jsou převáděny právě po stěţejních komunikacích tohoto systému, to znamená ve směru sever jih po trase přeloţky silnice I/37 Hradec Králové Pardubice Chrudim ale rovněţ po bývalém průtahu komunikace I/37 (dnes II/324) městem (ulicemi Hradecká 17- listopadu Jana Palacha Chrudimská) a dále ve směru západ východ po trase průtahu silnice I/36 (rychlodráha) a v trasách přednádraţí křiţovatka Veselka Sukova třída náměstí Republiky Smetanovo náměstí. Vysoké intenzity dopravy jsou tedy převáděny zastavěným územím města včetně jeho centrální části. 2. Co pořizování Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady? Město Pardubice má platný územní plán, schválený Zastupitelstvem města dne Usnesením z XII. mimořádného jednání Zastupitelstva města Pardubic ze dne bylo uloţeno pořizovateli ÚPM dále se zabývat koncepcí dopravního řešení města a bylo poţadováno zpracovat Dopravně územní studii vymezující chráněná území pro okruţní systém dopravy jako moţný výhledový dopravní systém města. 3. Jaké je posouzení variant dopravního systému města? Na základě tohoto rozhodnutí byly dvěma nezávislými zhotovitelskými týmy zpracovány 2 nové varianty dopravního systému a společně s dopravním systémem dle schváleného územního plánu a s takzvanou nultou variantou (označení kritické varianty, kdy by se teoreticky nepodařilo realizovat ţádná nová opatření na komunikační síti při rostoucích poţadavcích na dopravu) byly vzájemně posouzeny Počítačovým dopravním modelem komunikační sítě města Pardubic. Zároveň bylo provedeno posouzení hrubých investičních nároků pro různé varianty dopravního systému. Bylo postupně prokázáno, ţe modifikovaný okruţní dopravní systém splňuje poţadavky objednatele na minimalizaci investičních i prostorových nároků na přestavby dopravního skeletu v centrální části města Pardubic a systém se chová tak, ţe umoţňuje vést úvahy o principu dopravního zklidnění v širším rozsahu centra města. 4. Jaký tedy je výsledný tvar komunikačního systému, co změna územního plánu? Posuzované varianty dopravního systému města byly v rozpracovanosti postupně na odborné úrovni projednávány. Výsledkem tohoto tříletého procesu bylo schválení koncepce řešení vnější a vnitřní dopravní sítě města Pardubic Zastupitelstvem města. Jasné stanovisko města je pozitivním signálem pro všechny investory, kteří se podílejí na investiční a technické přípravě pro realizaci dopravních staveb na území města. Výsledný tvar komunikační sítě bude dále prověřován podrobnými technickými studiemi a zároveň bude veřejnoprávně projednáván

8 v rámci pořízení VI. změny ÚPM Pardubice s cílem dosáhnout shody všech zainteresovaných stran. Proces pořízení změny územního plánu, který byl odboru rozvoje strategie zastupitelstvem města uložen, je jednoznačně stanoven stavebním zákonem č. 50/1976 Sb., v platném znění. Tento proces má tři etapy, kterými je zadání změny, koncept řešení s variantním řešení tras nebo uzlů a návrh. Všechny tři etapy tohoto procesu podléhají veřejnoprávnímu projednání, o námitkách dotčených vlastníků navrhovanými stavbami rozhoduje zastupitelstvo města, které jednotlivé etapy také schvaluje. V současné době probíhá etapa první, kterou je projednání zadání. Veškeré oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí, orgánů, organizací, sousedních obcí a samozřejmě veřejnosti budou v návrhu změny ÚPM zohledněny. V rámci procesu projednávání budou veškeré nově navrhované prvky dopravního systému potvrzeny nebo vyvráceny.

9 Reprezentant školy Reprezentant školy je název akce, jejíţ 1. ročník proběhl 16. června 2004 v kinosále Kulturního domu Paramo v Pardubicích. Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport pátého pardubického obvodu připravila ve spolupráci s řediteli základních škol v obvodě a zvláštní školy A. Krause oceňování nejlepších ţáků v kategoriích nejlepší prvňáček, nejlepší ţák 1. stupně, nejlepší ţák v oboru společensko vědním, přírodovědně technickém, jazykovém a sportovním. Kaţdá škola nominovala do jednotlivých kategorií 3 nejlepší ţáky, z nichţ byl potom vybrán Reprezentant školy v dané kategorii. Nominace byly vyhlašovány oskarovou metodou děti do poslední chvíle nevěděly, kdo z nominovaných bude za svoji školu vybrán na první místo. Moderátorka akce paní Drahomíra Bačkorová z Českého rozhlasu Pardubice vyhlašovala nominace ukryté v obálkách a děti tak zaţívaly chvíle napětí, zda právě ony budou vyhlášeny Reprezentanty školy. Všichni nominovaní byli odměněni keramickou medailí se znakem obvodu letadlem, ve kterém J. Kašpar uskutečnil svůj první let a jehoţ pomník zdobí Dukelské náměstí. Reprezentanti pak byli oceněni keramickou knihou a pamětním listem s uvedením kategorie, ve které zvítězili. Ocenění dětem předávali předsedkyně komise Mgr. Jana Smetanová, vedoucí odboru školství města Pardubic Mgr. Jaroslava Zemánková, herečka divadla v Pardubicích slečna Petra Janečková, ředitel ČŠI Mgr. Vladimír Bláha, starosta MO Pardubice V pan Jaroslav Kňava a vítězka ČR v běhu na dlouhé tratě slečna Marta Štěrbová. Odměnou pro nejlepší ţáky škol, jejich rodiče a další hosty bylo hudební vystoupení skupiny Pouta, které podtrhlo příjemnou atmosféru slavnostního odpoledne. Celá akce byla financována z prostředků městského obvodu Pardubice V a poděkovat za přípravu a úspěšný průběh akce bych chtěla touto cestou zejména pánům Jiřímu Janošovi a Mgr. Petru Fialovi, kteří věnovali akci mnoho hodin svého času. Mgr. Jana Smetanová Předsedkyně komise pro školství, Kulturu, mládeţ a sport MO Pardubice V

10 Váţení spoluobčané a obyvatelé městského obvodu Pardubice V. Váţení spoluobčané a obyvatelé městského obvodu Pardubice V. Dostává se k vám jiţ třetí číslo našeho zpravodaje, kterým chceme občany informovat o aktuálním dění, řešení problémů, ale i o věcech které se za nějaký čas v obvodu realizovaly a snad i povedly. Po zimě byly opraveny výtluky, a to prozatím v prvé zásadnější etapě, kdyţ ještě některé dílčí opravy provedeny budou. Já sám jsem spíše příznivcem celkových rekonstrukcí ulic včetně např. kanalizačních přípojek nebo přípojek vody tak, aby se do silnic a chodníků delší dobu nemuselo investovat a v neposlední řadě se i zlepšilo prostředí. Takováto rekonstrukce se bude provádět od v ulici Češkově a Bacháčkově za cca 12 mil. Kč. Máme připraveny některé další opravy místních komunikací, o kterých jsem se zmiňoval jiţ v minulém zpravodaji. Začali jsme také jako v loňském roce s úpravami zeleně a jen doufám, ţe změny k lepšímu kolem sebe vidíte. Nejedná se jen o klasické sekání trávy, ale i o úpravy ţivých plotů, sestříhávání keřů a stromů a o novou výsadbu. Úklid obvodu provádějí jak a.s. SmP, např. v případě klasických blokových čištění komunikací nebo odstraňování psích exkrementů, tak i městský obvod vlastními silami. Provádíme také drobné práce spojené s úpravami chodníčků, kontejnerových stání nebo starostmi o zeleň. Na základě výhry v soutěţi Pivovary Staropramen městům, kde jsme na zpracovaný projekt úpravy lesoparku na Dukle obdrţeli 500 tis. Kč,- vyhlásili výběrové řízení na vybudování dětských hřišť, výsadbu nové zeleně včetně stromů a úpravu sportovního hřiště na malou kopanou. Intenzivně jsme se věnovali dodrţováním letových řádů vojenských letadel a dodrţování letových koridorů a časů. Nutno podotknout, ţe velitel vojenského letiště postupoval vţdy velmi vstřícně, se snahou o případnou nápravu při porušení. Znovu jsem osobně předloţil zpracovaný investiční záměr na ministerstvo financí se ţádostí o dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukce vnitrobloků a jen doufáme, ţe letos budeme úspěšnější. Zásadněji jsme také posuzovali novou výstavbu bytových domů a podnikatelských sídel v našem obvodu, hlavně z hledisek ochrany ţivotního prostředí, klidného bydlení a dopravy v klidu. Staví se jiţ bytové domy v ulicích Na Spravedlnosti a Lexově a dále veterinární nemocnice v ulici Kpt. Nálepky. Rada a Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V na svém jednání dne schválilo usnesení k problematice napojení ulice Kpt. Nálepky na rychlostní komunikaci I/37, navrhované v rámci změny č. VI Územního plánu města Pardubic. Vzhledem k závaţnosti problému zveřejňuji usnesení v plném znění:

11 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V nesouhlasí s navrhovaným propojením ulice Kpt. Nálepky s komunikací I/37 Hradec Králové Chrudim především z důvodu zbytečného přetíţení dané lokality hlukem a zřízením další nebezpečné křiţovatky. K tomuto jsme také obdrţeli několik stovek podpisů pod petiční archy, které nesouhlasí s výše navrhovaným propojením. Mohu Vám, dotčeným občanům, slíbit, ţe jako zástupce účastníka řízení udělám vše pro to, aby se zmíněná propojka nerealizovala! Ţádám touto formou také Vás, sousedy, kteří vlastníte svého čtyřnohého miláčka, abyste se při jeho vyvenčení o ten jeho bobeček postarali a uklidili ho do míst, kam patří. Sáčky jsou připraveny u psích košů a ohleduplnost k ostatním občanům, a převáţně k dětem, je v tomto případě na místě. Rozhodli jsme se také instalovat několik dětských hřišť v místech, kam si rodiče s dětmi chodí hrát a odpočinout, a byla jiţ vyhlášena výběrová řízení na jejich realizaci. Ne všude jsme se ovšem u občanů bydlících v předpokládaném místě realizace setkali s pochopením. Uskutečnili se také některé pěkné dětské akce (např. Dětský den spojený s pálením čarodějnic), ve kterých chceme pokračovat, a připravujeme např. jízdu na kolečkových bruslích a koloběţkách vytipovanou trasou Dukly. Na závěr bych rád popřál dětem pěkné proţití prázdnin a Vám ostatním hezkou a příjemnou dovolenou, případně klidné proţití letních měsíců. Jaroslav Kňava

12 Soutěţ o ceny Soutěţ o ceny Městský obvod Pardubice V opětovně vyhlašuje soutěţ o výstiţný název tohoto Zpravodaje. Své návrhy zasílejte do k rukám tajemníka úřadu, na adresu ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice, popř. em na Nejlepší návrh bude oceněn drobnými upomínkovými předměty úřadu.

13 Česká spořitelna a.s. pobočka v Pardubicích - Teplého ul. informuje: Česká spořitelna a.s. pobočka v Pardubicích - Teplého ul. informuje: Váţení občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím Vašich novin informoval o novinkách a zajímavých akcích, které v České spořitelně probíhají. Česká spořitelna má od března 2004 historicky nejniţší sazby u hypoték: roční fix je na 2,99%, dvouletý na 3,99% a tříletý na 4,49%. Úvěr lze poskytnout aţ do výše 90% hodnoty nemovitosti se splatností 5 25 let. Výše úvěru není omezena. Po uplynutí prvního období fixace můţe klient dobu fixace libovolně měnit: zvolit můţe mezi fixingem na jeden,dva, tři, pět nebo deset let. Příklad splátek hypotečního úvěru na 25 let při sazbě 2,99% Úvěr Měsíční splátka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Díky těmto sazbám máte moţnost snadněji pořídit bydlení přesně podle Vašich představ. Kaţdému z Vás rádi připravíme simulaci Vaší hypotéky a spočítáme výši měsíční splátky vše samozřejmě zcela zdarma. Česká spořitelna připravila od 1. května 2004 jednorázovou limitovanou akci prodeje KŢP (kapitálové ţivotní pojištění) s garantovaným zhodnocením ve výši 3,5 % ročně. Minimální investice ,--Kč Navíc daňové odpočty do Kč ročně + ţivotní pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin. Česká spořitelna nabízí všem klientům investování podílových fondů. Minimální investice Kč. Investiční období od 6 měsíců. Mimo uvedené produkty Vám rádi pomůţeme vyřídit kaţdou Vaší finanční potřebu: - hotovostní, spotřebitelský úvěr - úvěr ze stavebního spoření (i s nulovou akontací) - zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím stavebního spoření, penzijního připojištění - cestovní pojištění, úrazové i ţivotní pojištění - vedení soukromých i podnikatelských účtů včetně platebních karet, sluţeb internetového bankovnictví či kontokorentu - vyřízení úvěrů podnikatelům nebo právnickým osobám

14 Otevírací doba pobočky České spořitelny na Teplého ul. PO 9:00 12:30 13:30 17:00 ÚT 9:00 12:30 13:30-15:00 ST 9:00 12:30 13:30 17:00 ČT 9:00 12:30 PÁ 9:00 12:30 13:30 16:00 Pro kaţdého klienta platí i nadále moţnost sjednat si schůzku i mimo pokladní hodiny. Během této schůzky Vám pomůţeme vyřešit (kromě hotovostních operací) všechny Vaše finanční poţadavky. Kontaktovat nás můţete i na tel Těšíme se na setkání s Vámi Kotas Radek, manaţer pobočky

15 Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V Článek 1 Základní ustanovení 1) Rada městského obvodu Pardubice V (dále jen RMO) můţe zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Podle charakteru činnosti, pro který jsou zřizovány, se jedná o komise odborné, o komise pro výkon přenesené působnosti obce a o komise místní. Ustanovení pro konkrétní typy komisí mají přednost před ustanoveními obecnými. 2) Komisi zřizuje a ruší RMO usnesením. Vzniká a zaniká dnem, který je v rozhodnutí uveden, není-li, pak dnem, kdy bylo rozhodnutí učiněno. Členství v komisi vzniká jmenováním konkrétních osob RMO. V písemném návrhu na členství v komisi, případně v ústně předneseném ústním návrhu, musí být obsaţeno výslovné prohlášení navrhovatele, ţe moţnost členství v komisi bylo s danou osobou projednáno, a ta s ním souhlasí. Předloţenými návrhy však RMO vázána není. 3) Počet členů komise není výslovně stanoven, měl by však být přiměřený charakteru činnosti. Na návrh komise jmenuje RMO svým usnesením z řad členů předsedu a místopředsedu. Návrh však není pro RMO závazný. 4) Členství v komisi zaniká vzdáním se členství (rezignací na ně), odvoláním, zrušením dané komise a smrtí člena. 5) Vzdání se členství musí mít písemnou formu, musí být podepsáno jednající osobou a úmysl musí být nepochybný. RMO ho bere pouze na vědomí. Členství v komisi v tomto případě zaniká dnem, který je v písemnosti uveden, není-li tomu tak, pak dnem, kdy byla RMO o této skutečnosti prokazatelně informována písemným materiálem. 6) Člena komise můţe RMO odvolat. Členství končí dnem, který rada stanoví, není-li tomu tak, pak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí RMO přijato. 7) RMO můţe komisi zrušit, činí tak usnesením. Komise zaniká dnem, který je v usnesení uveden, není-li, pak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí RMO přijato. 8) Komise vyvíjí svoji činnost především na svěřeném úseku činnosti, je však oprávněna podávat návrhy i z jiných oblastí. Činnost a úkony komise pro výkon přenesené působnosti jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. 9) Komise je ze své činnosti odpovědna RMO, komise pro výkon přenesené působnosti pouze příslušnému správnímu orgánu vyššího stupně. 10) Komise si můţe ustanovit tajemníka, který zabezpečuje organizační a administrativní stránku jednání. Tajemníkem je obvykle některý ze zaměstnanců úřadu. Zpravidla není členem komise, není to však vyloučeno. Není-li členem komise, má poradní hlas. Článek 2 Práva a povinností komisí a jejich členů

16 1) Kaţdý člen komise má právo a povinnost účastnit se jednání dané komise. Není-li to moţné, musí tuto skutečnost vhodným způsobem sdělit předsedovi komise, případně jinému pověřenému členu. Není-li schopen svoji činnost z jakýchkoli důvodů delší dobu odpovědně vykonávat, je povinen na situaci přiměřeně reagovat. Neučiní-li tak, učiní potřebné kroky komise nebo RMO. 2) V samostatné působnosti mají komise a jejich členové právo poţadovat od zaměstnanců úřadu podklady a informace z oblastí, které do kompetence dané komise spadají. V pochybnostech je rozhodující názor komise či jejího člena. Z ostatních oblastí samostatné působnosti mají právo na informace v rozsahu jako všichni členové zastupitelstva. V odůvodněných případech či v pochybnostech můţe zaměstnanec poskytnutí podkladů nebo informace odmítnout, záleţitost je však povinen ihned předat k řešení přímému nadřízenému. Poskytování informací ze správního a obdobného řízení se řídí zvláštními předpisy. 3) Zjistí-li komise při své činnosti, ţe daná problematika či její část spadá do kompetence jiné komise, je povinna postoupit ji k řešení této komisi a nebrání-li tomu váţné důvody, ve své činnosti na této věci pokračuje aţ tato jiná komise učiní potřebné závěry. Získají-li komise při své činnosti informace z oblastí, které se dotýkají či mohou dotýkat činnosti jiné komise, jsou povinny se o nich vzájemně informovat. 4) Členové komise jsou povinni se všemi informacemi, které získali či se kterými přišli do styku v souvislosti se svojí prací a činností, zacházet uváţlivě a zodpovědně, respektovat práva jiných subjektů na ochranu obchodního tajemství, osobních údajů, osobnosti apod. Za případné porušení těchto povinností, za způsob a formu jak s informacemi naloţí apod., nesou plnou osobní odpovědnost. Jednají-li v dané situaci na základě usnesení některého orgánu městského obvodu, odpovědnost nese i předkladatel návrhu takovéhoto usnesení. Článek 3 Jednání komise 1) Komise se scházejí a jednají podle potřeby, případně podle poţadavků RMO. 2) Jednání komise svolává a řídí předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda, případně jiný člen, kterého komise těmito úkony pověří. Tato osoba je zodpovědná za vhodný způsob svolání, za formální a obsahovou přípravu jednání, za jeho průběh a za realizaci usnesení či jiných závěrů. Předseda komise odpovídá za kontrolu účasti členů komise, v případě neomluvené neúčasti člena komise je povinen přijmout odpovídající opatření (návrh na sníţení odměny, návrh radě městského obvodu na odvolání). 3) Neformálně můţe komise jednat bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhoduje-li však, činí tak pouze usnesením. To je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů komise (nikoli pouze přítomných). Hlasování je zpravidla veřejné. Členové komise hlasují osobně v rámci jednání. Hlasování v zastoupení, předem, dodatečně, technickými prostředky, oběţníkem apod., je nepřípustné a neplatné. 4) Komise si k jednání mohou přizvat zaměstnance úřadu, jiné osoby, odborníky na danou oblast apod. Pokud však daná osoba za svoji účast, činnost apod. poţaduje odměnu, můţe tak být učiněno aţ po dohodě s tajemníkem úřadu.

17 5) Z jednání pořizuje komise stručný zápis. Z něho musí být zřejmé o jakou komisi se jedná, kolik členů bylo přítomno, zda a jaké usnesení bylo přijato, případně další skutečnosti. Zápis podepisují řídící jednání (předseda, místopředseda, člen pověřený řízením) a další člen komise. Podepsaní nesou plnou odpovědnost za správnost uvedených údajů a skutečností. 6) Svá usnesení, stanoviska a náměty předkládají komise RMO prostřednictvím sekretariátu starosty, případně přímo. Předkládají-li je přímo, jsou povinny dodrţovat stanovené formální a procesní podmínky pro jednání RMO, zejména oprávnění osob materiály předkládat, jejich formu, lhůty a způsoby předkládání. RMO ke stanoviskům a námětům komisí při svém rozhodování přihlíţí, nejsou však pro ni závazná. 7) Všechny komise informují RMO o své činnosti formou výroční zprávy a kdykoli ji o to RMO poţádá. Výroční zpráva je předkládána RMO zpravidla do tří měsíců po uplynutí kalendářního roku a před skončením volebního obdob zastupitelstva. Musí obsahovat název komise a základní informace o činnosti. Můţe obsahovat i další informace, například o počtu členů, změnách ve sloţení, zhodnocení práce, případně návrhy na změny. Obsah výroční zprávy komise schvaluje usnesením. Článek 4 Odborné komise 1) Odborné komise se zabývají základními a zásadními záleţitostmi, otázkami a problémy městského obvodu v oblasti samosprávy. RMO předkládají návrhy na řešení, stanoviska k navrhovaným řešením, případně další náměty, a to zpravidla prostřednictvím sekretariátu starosty. 2) Připravují-li komise konkrétní podklady pro rozhodování RMO, činí tak prostřednictvím sekretariátu starosty, případně přímo, avšak v dohodě s ním. 3) Členy odborných komisí jmenuje, případně odvolává RMO na základě návrhu příslušných politických klubů zastoupených v zastupitelstvu, na základě návrhů dané komise, případně na základě návrhů svých členů. Článek 5 Komise pro výkon přenesené působnosti 1) Výkon státní správy zajišťují především příslušné odbory úřadu. Namísto odboru úřadu můţe být jejich výkon svěřen komisi rady, která je k tomuto účelu zřízena. Stát se tak můţe pouze s předchozím souhlasem příslušného správního orgánu vyššího stupně a za dodrţení dalších podmínek stanovených právními předpisy. Obdobným postupem je komisím výkon takovéto činnosti odnímán. 2) Členy komisí pro výkon přenesené působnosti jmenuje, případně odvolává RMO především na návrh odboru úřadu, do jehoţ kompetence daná oblast státní správy spadá. Tento odbor také zajišťuje potřebné podmínky pro práci komise, přípravu podkladů, materiálů, dokumentů a dalších podmínek pro jednání. 3) Členové komise musí být odborně způsobilí pro výkon komisi svěřené činnosti. Poţadujeli to právní úprava, musí mít i zvláštní oprávnění, způsobilost apod.

18 4) Rozhodnutí komise, které byl svěřen výkon přenesené působnosti, je správním úkonem (rozhodnutím). Při jeho přípravě, vydávání a realizaci se komise řídí správním řádem a dalšími předpisy pro tuto oblast. Svá rozhodnutí komise radě městského obvodu nepředkládá. Realizaci rozhodnutí, případně jeho výkon, zajišťuje příslušný odbor úřadu. Článek 6 Komise místní 1) Místní komise řeší konkrétní záleţitosti, otázky a problémy dané lokality obvodu v oblasti samosprávy. 2) Členy místních komisí jmenuje, případně odvolává RMO na základě návrhu občanského sdruţení, jiného seskupení občanů dané lokality nebo na základě návrhu členů RMO. Článek 7 Společná a závěrečná ustanovení 1) Tento Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V byl schválen Radou městského obvodu Pardubice V dne a nabývá účinnosti dnem ) Jednotlivé komise rady si mohou vypracovat vlastní statut, jednací řád, případně další dokument, kterým se při své činnosti řídí. Nesmí však být v rozporu s právními předpisy, zejména se zákonem o obcích, občanským a obchodním zákoníkem a s tímto statutem.

19 Činnost komise pro strategii a rozvoj obvodu v roce 2003 Činnost komise pro strategii a rozvoj obvodu v roce 2003 Pokud se porozhlédneme po městských obvodech, je na první pohled patrné, ţe náš městský obvod Pardubice V má ze všech nejpestřejší strukturu zahrnuje dvě sídliště, části zastavěné rodinnými domky a vilkami, činţovní domy s přelomu 19. a 20.století i bývalou samostatnou obec, dříve převáţně zemědělskou. Cílem činnosti komise pro rozvoj a strategii obvodu Pardubice V je navrhnout k realizaci takové změny a úpravy v obvodu, aby se v něm všichni jeho obyvatelé cítili dobře. Ať uţ se jedná o dostavby, úpravy zeleně, změny komunikací, vytvoření případných nových center, výstavbu sportovních plácků a hřišť pro děti nebo organizování kulturních akcí pod širým nebem. Nalézt jednotící prvek našeho obvodu z běţných urbanistických pohledů nelze, proto je činnost a práce komise pro rozvoj a strategii obvodu V velmi pestrá a zajímavá. Komplexní pohled na potřeby obvodu je podpořen tím, ţe členy komise jsou zástupci všech stran, které mají zastoupení v zastupitelstvu, a i tím, ţe kaţdý z členů bydlí v jiné části obvodu. Jedním z podkladů pro činnost komise je práce s dotazníky, které byly dodány do kaţdé domácnosti, abychom zjistili, co je v které části obvodu nejpalčivějším problémem. V dotazníku se vyjádřilo 7,5 % oslovených. Je zajímavé, ţe v průměru nejspokojenější jsou obyvatelé Višňovky, následují obyvatelé Dukly, pak obyvatelé Draţkovic a nejvíce mínusových bodů udělili obyvatelé Jesničánek. Zde hraje v hodnocení spokojenosti významnou roli především špatná dostupnost obchodní sítě. Významnou část území tvoří sídliště Dukla a Višňovka. Architektura těchto sídlišť je dnes uţ hodnocena jako svébytná architektura tzv. socialistického realizmu, s jednotností stylu, a s určitými přednostmi i jistým půvabem. Aby nebyl styl a ráz těchto celků nevhodným způsobem narušen, zadává náš obvod na základě podkladů z komise zpracování Studie rozvoje obvodu V sídelní část Dukla a Višňovka, kde by měli renomovaní urbanisté navrhnout, jaké změny v uvedených sídlištích provést a čeho se naopak vyvarovat. Jsem přesvědčena, ţe spoluprací obvodu, vlastníků domů, dnes uţ z velké části soukromých, a všech obyvatel se stanou naše sídliště ozdobou Pardubic. Je samozřejmé, ţe realizace všech návrhů je podmíněna finančními moţnostmi obvodu, proto také komise pro strategii úzce spolupracuje s finančním výborem. Na ostatní části obvodu komise pro strategii v ţádném případě nezapomíná. V současné době je v připomínkovém řízení u všech komisí obvodu jak odborných, tak místních, komplexní

20 materiál Program rozvoje obvodu Pardubice V, který bude po schválení zastupitelstvem vodítkem, čeho chce náš obvod v tomto volebním období dosáhnout. Členy komise pro rozvoj a strategii obvodu, na které se můţete obracet se svými návrhy, jsou: Ing. Hana Demlová, předseda komise, Jilemnického 2217, tel. zam. : , byt : , Ing. Miroslav Blaţek, Pichlova 1339, tel. : Ing. Jiří Hájek, B.V.Kunětické 2572, tel. zam. : , byt : , Ing. Rudolf Remeš, Na Záboří 30, tel. byt : Ing. Zdeněk Kyncl, Chrudimská 830 František Pucek, Draţkovice 5 Ing. Tomáš Vlasák, B.V.Kunětické 2568, tel. zam. : , tel. byt : , Předsedkyně Komise pro strategii a rozvoj obvodu Pardubice V Ing.Hana Demlová

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. června 2008 č. 671 Statut Výboru pro obranné plánování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výbor pro obranné plánování (dále jen Výbor ) je stálým

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Statut a organizační a jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích. I. Základní ustanovení

Statut a organizační a jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích. I. Základní ustanovení Statut a organizační a jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích I. Základní ustanovení 1. Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH SMĚRNICE ZSMCH Platnost od: 29. 3. 2011 Aktualizace: 2. 6. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 005/03-11 Zastupitelstvo statutárního města Chomutova Anna Benešová Název dokumentu: STATUT A

Více

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru MĚSTO Uničov Statut výborů Zastupitelstva města Uničova Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Uničova (dále jen "výborů") upravuje pravidla pro přípravu, jednání, způsob usnášení

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Jednací řád rady města Kašperské Hory

Jednací řád rady města Kašperské Hory Jednací řád rady města Kašperské Hory Rada města Kašperské Hory (dále jen rada ) se usnesla podle 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), (dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu,

Více

III. P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn

III. P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn P l a t n é z nění Statutu Rad y v l á d y p r o n á r o d n o s t n í m e n š i n y s v yz n ačením n a v r h o v a n ýc h z měn III. Statut Rady vlády pro národnostní menšiny schválený usnesením vlády

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Jednací řád Mediálního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Jednací řád Mediálního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 43418/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Jednací

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (vládní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (vládní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (vládní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek Školská rada při Střední škole zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace byla zřízená dne 1.9. 2005, usnesením rady Moravskoslezského kraje č.18/895 ze dne 13. července 2005 (ev.

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Rady města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Rady města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení... 3 Článek 2 Pravomoci rady...

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více