Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport"

Transkript

1 Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku byla navázána výborná spolupráce s paními ředitelkami všech mateřských škol v obvodě i s pány řediteli a paními ředitelkami škol základních. Komise proto finančně podporovala jejich mimoškolní aktivity - od besídek, kulturních a sportovních soutěţí aţ pro zájezdy, vystoupení ţáků a Dny otevřených dveří. Příspěvků se ovšem dostalo i dalším organizacím, které v obvodě působí. K těm patří např. Salesiánské středisko mládeţe, Pardubický lidový umělecký kolektiv, jehoţ členové - převáţně senioři - obohacují hudební ţivot krásnými koncerty pro veřejnost, opomenuty nebyly ani sportovní oddíly, občanská sdruţení, Kulturní dům Paramo a DDM Delta. Komise přidělila na podporu pořádaných akcí částku ,- Kč a některé akce byly podpořeny i z dalších rezerv. Z fondu starosty byly např. zakoupeny poháry na Atletický pohár starosty r. 2003, který pořádala ZŠ Benešovo nám., rada přispěla na Vánoční show, atletický mítink nebo softbalový turnaj. Velmi úspěšnou akcí pro kvalitní vyuţívání volného času dětí je celoroční běţící Sportování pro všechny, v němţ si děti mohou postupně vyzkoušet různé druhy sportů a nalézt si tak ten, který jim bude nejvíce vyhovovat. Z uvedených akcí je jistě zřejmé, ţe spolupráce nejen se školami, ale i mnoha dalšími organizacemi se městskému obvodu daří, a proto bych všem, kteří se na jednotlivých akcích podíleli, chtěla poděkovat, popřát hezkou dovolenou a načerpání nových sil do práce, která nově vzniklému obvodu Pardubice V určitě prospívá. Mgr. Jana Smetanová Předsedkyně komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport městského obvodu Pardubice V

2 Letiště Pardubice v současné době Současný stav letiště oproti předešlým letům je značně pozměněn. Letiště Pardubice sice i nadále plně patří armádě České republiky, a ta zabezpečuje jeho nepřetrţitý provoz, ale na letišti nyní působí i další subjekty. Tak tedy, abychom předešli dohadům a spekulacím, zde je výčet vojenských a civilních subjektů, které působí v areálu letiště k 1. dubnu Správa letiště Pardubice Tento vojenský subjekt zabezpečuje vlastní chod letiště v celém rozsahu po nepřetrţitou dobu. Jedná se o široký rozsah činností, který začíná provozováním veškeré nemovité infrastruktury, pokračuje mnoha dalšími specifickými činnostmi v oblasti zabezpečení letového provozu a končí řízením letového provozu. Jelikoţ letiště Pardubice slouţí jako záloţní pro ostatní letecké útvary armády ČR, je zde od února tohoto roku dočasně dislokována část letecké základny z Náměště nad Oslavou. Tato zde bude provádět letecký výcvik po dobu rekonstrukce domovského letiště v Náměšti. Příslušníci základny z Náměšti nad Oslavou mají ve výzbroji podzvukový letoun L 39 Albatros, na kterém provádějí vlastní letecký výcvik. East Bohemia Airport a.s. Pardubice Jde o akciovou společnost, která působí na pardubickém letišti jiţ desátým rokem Tato firma na základě smluvních vztahů s Ministerstvem obrany provozuje část letiště. EBA má své spektrum činnosti zaměřeno především na provozování civilní letecké dopravy, a to vnitrostátní, mezinárodní, osobní i nákladní, a to vše přímo z letiště Pardubice. Centrum leteckého výcviku, státního podniku LOM Praha Od 1. dubna 2004 zahájilo na pardubickém letišti svoji činnost Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Zakladatelem státního podniku LOM Praha je Ministerstvo obrany. Nejde o ţádnou továrnu, nýbrţ o specializovaný subjekt, zabývající se leteckým výcvikem. Toto centrum provádí výcvik pilotů pro potřeby letectva armády ČR. Jedná se o základní, respektive pokračovací, výcvik pilotů posluchačů Vojenské akademie Brno. K tomuto výcviku jsou nejvíce vyuţívány vrtulové letouny Zlín Z-142 a cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Dále pak bude probíhat výcvik i na vrtulnících MI-2 a dopravním letounu L-410. Brigáda logistické podpory Jde o zcela nový vojenský subjekt. Tento byl vytvořen na základě přijaté koncepce v rámci Reformy ozbrojených sil armády ČR. Jde o vojenský útvar, který bude logisticky zabezpečovat veškeré bojové útvary v rámci společných sil armád ČR. Tento vojenský celek je sice dislokován na letišti Pardubice, ale jeho úkolem není letecký provoz, ani zabezpečování leteckého provozu.

3 Místní komise Dukla Místní komise Dukla Místní komise na Dukle má jiţ letitou tradici. Její zaloţení se datuje do roku 1993, kdy z rozhodnutí tehdejší Rady města Pardubic bylo svoláno do školy v ulici Josefa Ressla obyvatelstvo z jiţní části města Pardubic (Dukla, Višňovka a Jesničánky). Bylo rozhodnuto v přítomnosti paní ing. Hany Demlové, která byla primátorkou města, aby kaţdý místní region měl své zastoupení nezávisle na sobě. Sloţení MK Dukla bylo zprvu improvizované, ale členy byli lidé, kterým nebylo lhostejné, jak se bude v budoucnu rozvíjet místo jejich bydliště. Byli to více nadšenci-amatéři, kteří neměli velké zkušenosti z práce, která je čekala. Začínalo se na zelené louce. Já jsem od počátku byl členem komise a vím, ţe jsme si připadali zbyteční a kolikrát se zdálo, ţe naše poţadavky a ţádosti nikdo na radnici nečte a ani nevyřizuje. Posléze se začala situace zlepšovat, a to zejména v období, kdy v Zastupitelstvu města Pardubic a Radě města Pardubic zasedlo několik zástupců z Dukly a Višňovky. Nechci také opomenout usilovnou práci prvního předsedy komise, pana Ladýře, který měl velké zásluhy na činnosti komise. V ţádném případě současná komise nechtěla nikdy kopírovat práci komise z minulosti, kdy fungovaly domovní komise, nadiktované bývalým městským národním výborem. Povaţovali jsme za samozřejmost, ţe jsme plnoprávným, samostatně rozhodujícím orgánem, který nechce pouze pasivně plnit příkazy z radnice. Probíhaly také změny ve sloţení komise. Odcházeli Ti, kteří neměli trpělivost a výdrţ. Přicházeli lidé odborně fundovaní a delegovaní politickými stranami. Lidé se zkušenostmi v komunální politice. Tím nechci tvrdit, ţe v komisi převládá řevnivost mezi jednotlivými členy. Opak je pravdou. V komisi nemá politikaření místo. Všichni jsme především občany Dukly a části Skřivánku, kterým jde o jedno - získat pro naše občany maximum peněz na vylepšování a zkrášlování této části města. Pustili jsme se do práce s elánem, a jak jsme postupně získávali zkušenosti, tak se začaly dostavovat i první výsledky. Za své dlouhé působení dokázala místní komise své opodstatnění. Uvedu jen některé příklady. Po mnoha odkladech se podařilo prosadit vypracování projektu na rekonstrukci vnitrobloků na sídlišti Dukla. První se jiţ uskutečnil. Lesopark a dětská hřiště. Oprava komunikací a chodníků. Pochopitelně byly i nezdary, kdy připravené akce nebyly provedeny v celém rozsahu nebo nebyly provedeny vůbec. Přivítali jsme vznik samostatného městského obvodu Pardubice V. Čas ukáţe, zda mají pravdu skeptici, kteří nevěří v rozdělení města na obvody, nebo optimisté, kteří jsou přesvědčeni o opaku. Já osobně věřím, ţe samostatné rozhodování o věcech obecních je pro náš region výhodné. V minulosti jsem i jako zastupitel v městském zastupitelstvu v Pardubicích často pociťoval, jak nebylo vůle ostatních členů zastupitelstva podpořit naše poţadavky. Byl jsem přehlasován. Tato část Pardubic byla odsunuta poněkud stranou a dosud to je stále vidět. Nejlépe je to znát na stavu komunikací, a to jak na Dukle, Skřivánku, tak i na okrajových čtvrtích, jako jsou Jesničánky a Draţkovice.

4 Od zřízení samostatného obvodu si slibuji, ţe zvolení zástupci budou v kaţdém případě naslouchat poţadavkům občanů a budou lépe a účelněji rozdělovat finance na opravy a údrţbu. Za pouhý rok od vzniku místní samosprávy je evidentní, ţe se zde udělalo mnoho pro nápravu. Dokladem tvůrčí činnosti je také Místní komise Dukla. Jako nově zvolený předseda vidím, jaká je podstatná změna v náhledu Rady městského obvodu Pardubice V k návrhům a poţadavkům, které jí předkládáme. Zatímco dříve bylo nutné opakovat některé poţadavky dvakrát, třikrát, nyní se vše daří řešit daleko rychleji a bez zbytečných odkladů. Pochopitelně nejde vše tak, jak by si všichni z nás přáli. Nejvíce záleţí na výši financí. To je zatím největší problém, se kterým se městský obvod Pardubice V potýká. V minulosti se dost věcí zanedbalo a nebude proto moţné, pro nedostatek peněz, všechny nedostatky naráz odstranit. Je nutné, aby zastupitelé citlivě postupovali při posuzování priorit. Místní komise Dukla, a v tom jsem zajedno se všemi jejími členy, bude vyvíjet maximální úsilí, aby byla hodnotnou prodlouţenou rukou Rady městského obvodu Pardubice V. Rád bych při této příleţitosti vyzval občany ke spolupráci. Je nutné, aby nám svými podněty a připomínkami nám pomohli v naší práci. Sídliště Dukla je náš domov. Všichni si přejeme, aby se nám zde ţilo co nejlépe. Je to také cíl zvolených zastupitelů. Většina obyvatel sídliště je vlastníkem bytových jednotek. Také obytné bloky jsou v drţení občanů. Co však mě mrzí, je to, jak malá část z Vás si uvědomuje, ţe okolí vašich domů je také součástí bydlení. Já vím, řeknete mi, ţe podle vyhlášky a předpisů vydaných Magistrátem města Pardubic je povinností úřadu postarat se o úklid. To je sice pravda, ale kaţdý z nás by měl přispět k udrţování pořádku. Vţdyť peníze ušetřené za opakovaný úklid mohou být pouţity na jiné, třeba důleţitější věci. Jiří Kalousek Předseda MK Dukla

5 Místní komise Jesničánky Místní komise Jesničánky Jiţ osmnáct měsíců pracuje malá radnice městského obvodu Pardubice V v Češkově ulici. Radou MO byly zřízeny v březnu 2003 komise rady městského obvodu. Jednou z nich je místní komise Jesničánky, do jejíţ působnosti spadá část městského obvodu t.j. Nové Jesenčany a Jesničánky. Od ustanovujícího zasedání, které se konalo , komise jednala celkem devětkrát. Na jednáních byly řešeny náměty a připomínky z řad občanů a vlastní zjištění a poznatky členů komise. Náměty a připomínky se týkaly: realizace a oprav místních komunikací, chodníků včetně jejich čištění, údrţby zeleně, veřejného osvětlení, odvozu domovních odpadů a dodrţování obecně závazných vyhlášek. Informační skříňka této komise je umístěna na penzionu ŠENK v blízkosti trolejbusové zastávky, kde jsou podávány informace o činnosti komise. Ne vţdy se daří řešit ku spokojenosti problémy, které nám ztěţují ţivot. Uvedu několik příkladů. Strojní čištění v ulici Chrudimská probíhalo od jara r do konce listopadu třikrát týdně. Na první pohled četnost čištění je dostačující, ale jen do té doby, pokud tam nebudou stát dopravní prostředky těch řidičů, kteří nedodrţují dopravní značení. To znamená, ţe jejich vozidla stojí na komunikaci v čase, který je určen pro úklid. Je skutečností, ţe v listopadu r v některých ulicích vítr proháněl listí z místa na místo a pro ty, kteří se snaţili provést úklid v místech svého bydliště, to byla nekončící práce. Nutno však říci, ţe úklid zajišťovaný MO probíhal a převáţná část obvodu byla v té době uklizena. Po upozornění na tuto skutečnost byla ze strany MO zajištěna náprava. Závaţným problémem je překračování stanovené rychlosti projíţdějících motorových vozidel. K tomu uvádím, ţe v současné době je zakoupen radar a na vybraných úsecích města Pardubic je prováděno měření rychlosti projíţdějících vozidel s cílem, aby bylo na ulicích bezpečno. Ohlédnutí za tím co se mimo jiné podařilo zajistit. Na sportovním hřišti za kavárnou SEDMIČKA bylo realizováno nové oplocení. Staré oplocení z pletiva bylo zchátralé a ohroţovalo účastníky sportoviště zraněním. Na komunikacích byly opraveny porušené a propadlé kanalizační vpustě. Průběţně byla prováděna oprava rozbitých obrubníků u chodníků. V části ulice Čacké realizován nový chodník. V ulici Na Záboří na ţádost občanů provedeno dětské hřiště - průlezky a houpačky A co nás dlouhou dobu tlačí a máme před sebou. V ulicích K Dolíčku, V Ráji a U Krematoria podél zahradnictví zajistit realizaci nových chodníků. Úprava stanovišť sběrných kontejnerů na plasty, sklo a další suroviny.

6 Občané v působnosti komise nejlépe sami vědí, co je pálí a co by si přáli vylepšit ve svém obvodu. Ať se určitě ozvou se svými připomínkami a náměty. Adresy a telefonní čísla členů komise jsou vyvěšeny ve výše uvedené informační skříňce. Řešit návrhy, připomínky a stíţnosti občanů, to je o co nám jde. Ing. Rudolf Remeš předseda Místní komise Jesničánky

7 Několik otázek panu náměstkovi primátora města Pardubic, Ing. Jaroslavu Demlovi. Na základě velkého mnoţství dotazů na změny územního plánů v dopravě jsme poloţili několik otázek panu náměstkovi primátora města Pardubic, Ing. Jaroslavu Demlovi. 1. Jaký je stávající dopravní systém města? Stávající dopravní systém města Pardubice je zaloţen na roštovém systému ulic, jejichţ uspořádání je do značné míry determinováno historicky zaloţenými trasami ţelezničních tratí a vodních toků. Roštově zaloţený dopravní systém je nastaven tak, ţe nejvýznamnější dopravní zátěţe jsou převáděny právě po stěţejních komunikacích tohoto systému, to znamená ve směru sever jih po trase přeloţky silnice I/37 Hradec Králové Pardubice Chrudim ale rovněţ po bývalém průtahu komunikace I/37 (dnes II/324) městem (ulicemi Hradecká 17- listopadu Jana Palacha Chrudimská) a dále ve směru západ východ po trase průtahu silnice I/36 (rychlodráha) a v trasách přednádraţí křiţovatka Veselka Sukova třída náměstí Republiky Smetanovo náměstí. Vysoké intenzity dopravy jsou tedy převáděny zastavěným územím města včetně jeho centrální části. 2. Co pořizování Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady? Město Pardubice má platný územní plán, schválený Zastupitelstvem města dne Usnesením z XII. mimořádného jednání Zastupitelstva města Pardubic ze dne bylo uloţeno pořizovateli ÚPM dále se zabývat koncepcí dopravního řešení města a bylo poţadováno zpracovat Dopravně územní studii vymezující chráněná území pro okruţní systém dopravy jako moţný výhledový dopravní systém města. 3. Jaké je posouzení variant dopravního systému města? Na základě tohoto rozhodnutí byly dvěma nezávislými zhotovitelskými týmy zpracovány 2 nové varianty dopravního systému a společně s dopravním systémem dle schváleného územního plánu a s takzvanou nultou variantou (označení kritické varianty, kdy by se teoreticky nepodařilo realizovat ţádná nová opatření na komunikační síti při rostoucích poţadavcích na dopravu) byly vzájemně posouzeny Počítačovým dopravním modelem komunikační sítě města Pardubic. Zároveň bylo provedeno posouzení hrubých investičních nároků pro různé varianty dopravního systému. Bylo postupně prokázáno, ţe modifikovaný okruţní dopravní systém splňuje poţadavky objednatele na minimalizaci investičních i prostorových nároků na přestavby dopravního skeletu v centrální části města Pardubic a systém se chová tak, ţe umoţňuje vést úvahy o principu dopravního zklidnění v širším rozsahu centra města. 4. Jaký tedy je výsledný tvar komunikačního systému, co změna územního plánu? Posuzované varianty dopravního systému města byly v rozpracovanosti postupně na odborné úrovni projednávány. Výsledkem tohoto tříletého procesu bylo schválení koncepce řešení vnější a vnitřní dopravní sítě města Pardubic Zastupitelstvem města. Jasné stanovisko města je pozitivním signálem pro všechny investory, kteří se podílejí na investiční a technické přípravě pro realizaci dopravních staveb na území města. Výsledný tvar komunikační sítě bude dále prověřován podrobnými technickými studiemi a zároveň bude veřejnoprávně projednáván

8 v rámci pořízení VI. změny ÚPM Pardubice s cílem dosáhnout shody všech zainteresovaných stran. Proces pořízení změny územního plánu, který byl odboru rozvoje strategie zastupitelstvem města uložen, je jednoznačně stanoven stavebním zákonem č. 50/1976 Sb., v platném znění. Tento proces má tři etapy, kterými je zadání změny, koncept řešení s variantním řešení tras nebo uzlů a návrh. Všechny tři etapy tohoto procesu podléhají veřejnoprávnímu projednání, o námitkách dotčených vlastníků navrhovanými stavbami rozhoduje zastupitelstvo města, které jednotlivé etapy také schvaluje. V současné době probíhá etapa první, kterou je projednání zadání. Veškeré oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí, orgánů, organizací, sousedních obcí a samozřejmě veřejnosti budou v návrhu změny ÚPM zohledněny. V rámci procesu projednávání budou veškeré nově navrhované prvky dopravního systému potvrzeny nebo vyvráceny.

9 Reprezentant školy Reprezentant školy je název akce, jejíţ 1. ročník proběhl 16. června 2004 v kinosále Kulturního domu Paramo v Pardubicích. Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport pátého pardubického obvodu připravila ve spolupráci s řediteli základních škol v obvodě a zvláštní školy A. Krause oceňování nejlepších ţáků v kategoriích nejlepší prvňáček, nejlepší ţák 1. stupně, nejlepší ţák v oboru společensko vědním, přírodovědně technickém, jazykovém a sportovním. Kaţdá škola nominovala do jednotlivých kategorií 3 nejlepší ţáky, z nichţ byl potom vybrán Reprezentant školy v dané kategorii. Nominace byly vyhlašovány oskarovou metodou děti do poslední chvíle nevěděly, kdo z nominovaných bude za svoji školu vybrán na první místo. Moderátorka akce paní Drahomíra Bačkorová z Českého rozhlasu Pardubice vyhlašovala nominace ukryté v obálkách a děti tak zaţívaly chvíle napětí, zda právě ony budou vyhlášeny Reprezentanty školy. Všichni nominovaní byli odměněni keramickou medailí se znakem obvodu letadlem, ve kterém J. Kašpar uskutečnil svůj první let a jehoţ pomník zdobí Dukelské náměstí. Reprezentanti pak byli oceněni keramickou knihou a pamětním listem s uvedením kategorie, ve které zvítězili. Ocenění dětem předávali předsedkyně komise Mgr. Jana Smetanová, vedoucí odboru školství města Pardubic Mgr. Jaroslava Zemánková, herečka divadla v Pardubicích slečna Petra Janečková, ředitel ČŠI Mgr. Vladimír Bláha, starosta MO Pardubice V pan Jaroslav Kňava a vítězka ČR v běhu na dlouhé tratě slečna Marta Štěrbová. Odměnou pro nejlepší ţáky škol, jejich rodiče a další hosty bylo hudební vystoupení skupiny Pouta, které podtrhlo příjemnou atmosféru slavnostního odpoledne. Celá akce byla financována z prostředků městského obvodu Pardubice V a poděkovat za přípravu a úspěšný průběh akce bych chtěla touto cestou zejména pánům Jiřímu Janošovi a Mgr. Petru Fialovi, kteří věnovali akci mnoho hodin svého času. Mgr. Jana Smetanová Předsedkyně komise pro školství, Kulturu, mládeţ a sport MO Pardubice V

10 Váţení spoluobčané a obyvatelé městského obvodu Pardubice V. Váţení spoluobčané a obyvatelé městského obvodu Pardubice V. Dostává se k vám jiţ třetí číslo našeho zpravodaje, kterým chceme občany informovat o aktuálním dění, řešení problémů, ale i o věcech které se za nějaký čas v obvodu realizovaly a snad i povedly. Po zimě byly opraveny výtluky, a to prozatím v prvé zásadnější etapě, kdyţ ještě některé dílčí opravy provedeny budou. Já sám jsem spíše příznivcem celkových rekonstrukcí ulic včetně např. kanalizačních přípojek nebo přípojek vody tak, aby se do silnic a chodníků delší dobu nemuselo investovat a v neposlední řadě se i zlepšilo prostředí. Takováto rekonstrukce se bude provádět od v ulici Češkově a Bacháčkově za cca 12 mil. Kč. Máme připraveny některé další opravy místních komunikací, o kterých jsem se zmiňoval jiţ v minulém zpravodaji. Začali jsme také jako v loňském roce s úpravami zeleně a jen doufám, ţe změny k lepšímu kolem sebe vidíte. Nejedná se jen o klasické sekání trávy, ale i o úpravy ţivých plotů, sestříhávání keřů a stromů a o novou výsadbu. Úklid obvodu provádějí jak a.s. SmP, např. v případě klasických blokových čištění komunikací nebo odstraňování psích exkrementů, tak i městský obvod vlastními silami. Provádíme také drobné práce spojené s úpravami chodníčků, kontejnerových stání nebo starostmi o zeleň. Na základě výhry v soutěţi Pivovary Staropramen městům, kde jsme na zpracovaný projekt úpravy lesoparku na Dukle obdrţeli 500 tis. Kč,- vyhlásili výběrové řízení na vybudování dětských hřišť, výsadbu nové zeleně včetně stromů a úpravu sportovního hřiště na malou kopanou. Intenzivně jsme se věnovali dodrţováním letových řádů vojenských letadel a dodrţování letových koridorů a časů. Nutno podotknout, ţe velitel vojenského letiště postupoval vţdy velmi vstřícně, se snahou o případnou nápravu při porušení. Znovu jsem osobně předloţil zpracovaný investiční záměr na ministerstvo financí se ţádostí o dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukce vnitrobloků a jen doufáme, ţe letos budeme úspěšnější. Zásadněji jsme také posuzovali novou výstavbu bytových domů a podnikatelských sídel v našem obvodu, hlavně z hledisek ochrany ţivotního prostředí, klidného bydlení a dopravy v klidu. Staví se jiţ bytové domy v ulicích Na Spravedlnosti a Lexově a dále veterinární nemocnice v ulici Kpt. Nálepky. Rada a Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V na svém jednání dne schválilo usnesení k problematice napojení ulice Kpt. Nálepky na rychlostní komunikaci I/37, navrhované v rámci změny č. VI Územního plánu města Pardubic. Vzhledem k závaţnosti problému zveřejňuji usnesení v plném znění:

11 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V nesouhlasí s navrhovaným propojením ulice Kpt. Nálepky s komunikací I/37 Hradec Králové Chrudim především z důvodu zbytečného přetíţení dané lokality hlukem a zřízením další nebezpečné křiţovatky. K tomuto jsme také obdrţeli několik stovek podpisů pod petiční archy, které nesouhlasí s výše navrhovaným propojením. Mohu Vám, dotčeným občanům, slíbit, ţe jako zástupce účastníka řízení udělám vše pro to, aby se zmíněná propojka nerealizovala! Ţádám touto formou také Vás, sousedy, kteří vlastníte svého čtyřnohého miláčka, abyste se při jeho vyvenčení o ten jeho bobeček postarali a uklidili ho do míst, kam patří. Sáčky jsou připraveny u psích košů a ohleduplnost k ostatním občanům, a převáţně k dětem, je v tomto případě na místě. Rozhodli jsme se také instalovat několik dětských hřišť v místech, kam si rodiče s dětmi chodí hrát a odpočinout, a byla jiţ vyhlášena výběrová řízení na jejich realizaci. Ne všude jsme se ovšem u občanů bydlících v předpokládaném místě realizace setkali s pochopením. Uskutečnili se také některé pěkné dětské akce (např. Dětský den spojený s pálením čarodějnic), ve kterých chceme pokračovat, a připravujeme např. jízdu na kolečkových bruslích a koloběţkách vytipovanou trasou Dukly. Na závěr bych rád popřál dětem pěkné proţití prázdnin a Vám ostatním hezkou a příjemnou dovolenou, případně klidné proţití letních měsíců. Jaroslav Kňava

12 Soutěţ o ceny Soutěţ o ceny Městský obvod Pardubice V opětovně vyhlašuje soutěţ o výstiţný název tohoto Zpravodaje. Své návrhy zasílejte do k rukám tajemníka úřadu, na adresu ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice, popř. em na Nejlepší návrh bude oceněn drobnými upomínkovými předměty úřadu.

13 Česká spořitelna a.s. pobočka v Pardubicích - Teplého ul. informuje: Česká spořitelna a.s. pobočka v Pardubicích - Teplého ul. informuje: Váţení občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím Vašich novin informoval o novinkách a zajímavých akcích, které v České spořitelně probíhají. Česká spořitelna má od března 2004 historicky nejniţší sazby u hypoték: roční fix je na 2,99%, dvouletý na 3,99% a tříletý na 4,49%. Úvěr lze poskytnout aţ do výše 90% hodnoty nemovitosti se splatností 5 25 let. Výše úvěru není omezena. Po uplynutí prvního období fixace můţe klient dobu fixace libovolně měnit: zvolit můţe mezi fixingem na jeden,dva, tři, pět nebo deset let. Příklad splátek hypotečního úvěru na 25 let při sazbě 2,99% Úvěr Měsíční splátka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Díky těmto sazbám máte moţnost snadněji pořídit bydlení přesně podle Vašich představ. Kaţdému z Vás rádi připravíme simulaci Vaší hypotéky a spočítáme výši měsíční splátky vše samozřejmě zcela zdarma. Česká spořitelna připravila od 1. května 2004 jednorázovou limitovanou akci prodeje KŢP (kapitálové ţivotní pojištění) s garantovaným zhodnocením ve výši 3,5 % ročně. Minimální investice ,--Kč Navíc daňové odpočty do Kč ročně + ţivotní pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin. Česká spořitelna nabízí všem klientům investování podílových fondů. Minimální investice Kč. Investiční období od 6 měsíců. Mimo uvedené produkty Vám rádi pomůţeme vyřídit kaţdou Vaší finanční potřebu: - hotovostní, spotřebitelský úvěr - úvěr ze stavebního spoření (i s nulovou akontací) - zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím stavebního spoření, penzijního připojištění - cestovní pojištění, úrazové i ţivotní pojištění - vedení soukromých i podnikatelských účtů včetně platebních karet, sluţeb internetového bankovnictví či kontokorentu - vyřízení úvěrů podnikatelům nebo právnickým osobám

14 Otevírací doba pobočky České spořitelny na Teplého ul. PO 9:00 12:30 13:30 17:00 ÚT 9:00 12:30 13:30-15:00 ST 9:00 12:30 13:30 17:00 ČT 9:00 12:30 PÁ 9:00 12:30 13:30 16:00 Pro kaţdého klienta platí i nadále moţnost sjednat si schůzku i mimo pokladní hodiny. Během této schůzky Vám pomůţeme vyřešit (kromě hotovostních operací) všechny Vaše finanční poţadavky. Kontaktovat nás můţete i na tel Těšíme se na setkání s Vámi Kotas Radek, manaţer pobočky

15 Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V Článek 1 Základní ustanovení 1) Rada městského obvodu Pardubice V (dále jen RMO) můţe zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Podle charakteru činnosti, pro který jsou zřizovány, se jedná o komise odborné, o komise pro výkon přenesené působnosti obce a o komise místní. Ustanovení pro konkrétní typy komisí mají přednost před ustanoveními obecnými. 2) Komisi zřizuje a ruší RMO usnesením. Vzniká a zaniká dnem, který je v rozhodnutí uveden, není-li, pak dnem, kdy bylo rozhodnutí učiněno. Členství v komisi vzniká jmenováním konkrétních osob RMO. V písemném návrhu na členství v komisi, případně v ústně předneseném ústním návrhu, musí být obsaţeno výslovné prohlášení navrhovatele, ţe moţnost členství v komisi bylo s danou osobou projednáno, a ta s ním souhlasí. Předloţenými návrhy však RMO vázána není. 3) Počet členů komise není výslovně stanoven, měl by však být přiměřený charakteru činnosti. Na návrh komise jmenuje RMO svým usnesením z řad členů předsedu a místopředsedu. Návrh však není pro RMO závazný. 4) Členství v komisi zaniká vzdáním se členství (rezignací na ně), odvoláním, zrušením dané komise a smrtí člena. 5) Vzdání se členství musí mít písemnou formu, musí být podepsáno jednající osobou a úmysl musí být nepochybný. RMO ho bere pouze na vědomí. Členství v komisi v tomto případě zaniká dnem, který je v písemnosti uveden, není-li tomu tak, pak dnem, kdy byla RMO o této skutečnosti prokazatelně informována písemným materiálem. 6) Člena komise můţe RMO odvolat. Členství končí dnem, který rada stanoví, není-li tomu tak, pak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí RMO přijato. 7) RMO můţe komisi zrušit, činí tak usnesením. Komise zaniká dnem, který je v usnesení uveden, není-li, pak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí RMO přijato. 8) Komise vyvíjí svoji činnost především na svěřeném úseku činnosti, je však oprávněna podávat návrhy i z jiných oblastí. Činnost a úkony komise pro výkon přenesené působnosti jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. 9) Komise je ze své činnosti odpovědna RMO, komise pro výkon přenesené působnosti pouze příslušnému správnímu orgánu vyššího stupně. 10) Komise si můţe ustanovit tajemníka, který zabezpečuje organizační a administrativní stránku jednání. Tajemníkem je obvykle některý ze zaměstnanců úřadu. Zpravidla není členem komise, není to však vyloučeno. Není-li členem komise, má poradní hlas. Článek 2 Práva a povinností komisí a jejich členů

16 1) Kaţdý člen komise má právo a povinnost účastnit se jednání dané komise. Není-li to moţné, musí tuto skutečnost vhodným způsobem sdělit předsedovi komise, případně jinému pověřenému členu. Není-li schopen svoji činnost z jakýchkoli důvodů delší dobu odpovědně vykonávat, je povinen na situaci přiměřeně reagovat. Neučiní-li tak, učiní potřebné kroky komise nebo RMO. 2) V samostatné působnosti mají komise a jejich členové právo poţadovat od zaměstnanců úřadu podklady a informace z oblastí, které do kompetence dané komise spadají. V pochybnostech je rozhodující názor komise či jejího člena. Z ostatních oblastí samostatné působnosti mají právo na informace v rozsahu jako všichni členové zastupitelstva. V odůvodněných případech či v pochybnostech můţe zaměstnanec poskytnutí podkladů nebo informace odmítnout, záleţitost je však povinen ihned předat k řešení přímému nadřízenému. Poskytování informací ze správního a obdobného řízení se řídí zvláštními předpisy. 3) Zjistí-li komise při své činnosti, ţe daná problematika či její část spadá do kompetence jiné komise, je povinna postoupit ji k řešení této komisi a nebrání-li tomu váţné důvody, ve své činnosti na této věci pokračuje aţ tato jiná komise učiní potřebné závěry. Získají-li komise při své činnosti informace z oblastí, které se dotýkají či mohou dotýkat činnosti jiné komise, jsou povinny se o nich vzájemně informovat. 4) Členové komise jsou povinni se všemi informacemi, které získali či se kterými přišli do styku v souvislosti se svojí prací a činností, zacházet uváţlivě a zodpovědně, respektovat práva jiných subjektů na ochranu obchodního tajemství, osobních údajů, osobnosti apod. Za případné porušení těchto povinností, za způsob a formu jak s informacemi naloţí apod., nesou plnou osobní odpovědnost. Jednají-li v dané situaci na základě usnesení některého orgánu městského obvodu, odpovědnost nese i předkladatel návrhu takovéhoto usnesení. Článek 3 Jednání komise 1) Komise se scházejí a jednají podle potřeby, případně podle poţadavků RMO. 2) Jednání komise svolává a řídí předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda, případně jiný člen, kterého komise těmito úkony pověří. Tato osoba je zodpovědná za vhodný způsob svolání, za formální a obsahovou přípravu jednání, za jeho průběh a za realizaci usnesení či jiných závěrů. Předseda komise odpovídá za kontrolu účasti členů komise, v případě neomluvené neúčasti člena komise je povinen přijmout odpovídající opatření (návrh na sníţení odměny, návrh radě městského obvodu na odvolání). 3) Neformálně můţe komise jednat bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhoduje-li však, činí tak pouze usnesením. To je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů komise (nikoli pouze přítomných). Hlasování je zpravidla veřejné. Členové komise hlasují osobně v rámci jednání. Hlasování v zastoupení, předem, dodatečně, technickými prostředky, oběţníkem apod., je nepřípustné a neplatné. 4) Komise si k jednání mohou přizvat zaměstnance úřadu, jiné osoby, odborníky na danou oblast apod. Pokud však daná osoba za svoji účast, činnost apod. poţaduje odměnu, můţe tak být učiněno aţ po dohodě s tajemníkem úřadu.

17 5) Z jednání pořizuje komise stručný zápis. Z něho musí být zřejmé o jakou komisi se jedná, kolik členů bylo přítomno, zda a jaké usnesení bylo přijato, případně další skutečnosti. Zápis podepisují řídící jednání (předseda, místopředseda, člen pověřený řízením) a další člen komise. Podepsaní nesou plnou odpovědnost za správnost uvedených údajů a skutečností. 6) Svá usnesení, stanoviska a náměty předkládají komise RMO prostřednictvím sekretariátu starosty, případně přímo. Předkládají-li je přímo, jsou povinny dodrţovat stanovené formální a procesní podmínky pro jednání RMO, zejména oprávnění osob materiály předkládat, jejich formu, lhůty a způsoby předkládání. RMO ke stanoviskům a námětům komisí při svém rozhodování přihlíţí, nejsou však pro ni závazná. 7) Všechny komise informují RMO o své činnosti formou výroční zprávy a kdykoli ji o to RMO poţádá. Výroční zpráva je předkládána RMO zpravidla do tří měsíců po uplynutí kalendářního roku a před skončením volebního obdob zastupitelstva. Musí obsahovat název komise a základní informace o činnosti. Můţe obsahovat i další informace, například o počtu členů, změnách ve sloţení, zhodnocení práce, případně návrhy na změny. Obsah výroční zprávy komise schvaluje usnesením. Článek 4 Odborné komise 1) Odborné komise se zabývají základními a zásadními záleţitostmi, otázkami a problémy městského obvodu v oblasti samosprávy. RMO předkládají návrhy na řešení, stanoviska k navrhovaným řešením, případně další náměty, a to zpravidla prostřednictvím sekretariátu starosty. 2) Připravují-li komise konkrétní podklady pro rozhodování RMO, činí tak prostřednictvím sekretariátu starosty, případně přímo, avšak v dohodě s ním. 3) Členy odborných komisí jmenuje, případně odvolává RMO na základě návrhu příslušných politických klubů zastoupených v zastupitelstvu, na základě návrhů dané komise, případně na základě návrhů svých členů. Článek 5 Komise pro výkon přenesené působnosti 1) Výkon státní správy zajišťují především příslušné odbory úřadu. Namísto odboru úřadu můţe být jejich výkon svěřen komisi rady, která je k tomuto účelu zřízena. Stát se tak můţe pouze s předchozím souhlasem příslušného správního orgánu vyššího stupně a za dodrţení dalších podmínek stanovených právními předpisy. Obdobným postupem je komisím výkon takovéto činnosti odnímán. 2) Členy komisí pro výkon přenesené působnosti jmenuje, případně odvolává RMO především na návrh odboru úřadu, do jehoţ kompetence daná oblast státní správy spadá. Tento odbor také zajišťuje potřebné podmínky pro práci komise, přípravu podkladů, materiálů, dokumentů a dalších podmínek pro jednání. 3) Členové komise musí být odborně způsobilí pro výkon komisi svěřené činnosti. Poţadujeli to právní úprava, musí mít i zvláštní oprávnění, způsobilost apod.

18 4) Rozhodnutí komise, které byl svěřen výkon přenesené působnosti, je správním úkonem (rozhodnutím). Při jeho přípravě, vydávání a realizaci se komise řídí správním řádem a dalšími předpisy pro tuto oblast. Svá rozhodnutí komise radě městského obvodu nepředkládá. Realizaci rozhodnutí, případně jeho výkon, zajišťuje příslušný odbor úřadu. Článek 6 Komise místní 1) Místní komise řeší konkrétní záleţitosti, otázky a problémy dané lokality obvodu v oblasti samosprávy. 2) Členy místních komisí jmenuje, případně odvolává RMO na základě návrhu občanského sdruţení, jiného seskupení občanů dané lokality nebo na základě návrhu členů RMO. Článek 7 Společná a závěrečná ustanovení 1) Tento Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V byl schválen Radou městského obvodu Pardubice V dne a nabývá účinnosti dnem ) Jednotlivé komise rady si mohou vypracovat vlastní statut, jednací řád, případně další dokument, kterým se při své činnosti řídí. Nesmí však být v rozporu s právními předpisy, zejména se zákonem o obcích, občanským a obchodním zákoníkem a s tímto statutem.

19 Činnost komise pro strategii a rozvoj obvodu v roce 2003 Činnost komise pro strategii a rozvoj obvodu v roce 2003 Pokud se porozhlédneme po městských obvodech, je na první pohled patrné, ţe náš městský obvod Pardubice V má ze všech nejpestřejší strukturu zahrnuje dvě sídliště, části zastavěné rodinnými domky a vilkami, činţovní domy s přelomu 19. a 20.století i bývalou samostatnou obec, dříve převáţně zemědělskou. Cílem činnosti komise pro rozvoj a strategii obvodu Pardubice V je navrhnout k realizaci takové změny a úpravy v obvodu, aby se v něm všichni jeho obyvatelé cítili dobře. Ať uţ se jedná o dostavby, úpravy zeleně, změny komunikací, vytvoření případných nových center, výstavbu sportovních plácků a hřišť pro děti nebo organizování kulturních akcí pod širým nebem. Nalézt jednotící prvek našeho obvodu z běţných urbanistických pohledů nelze, proto je činnost a práce komise pro rozvoj a strategii obvodu V velmi pestrá a zajímavá. Komplexní pohled na potřeby obvodu je podpořen tím, ţe členy komise jsou zástupci všech stran, které mají zastoupení v zastupitelstvu, a i tím, ţe kaţdý z členů bydlí v jiné části obvodu. Jedním z podkladů pro činnost komise je práce s dotazníky, které byly dodány do kaţdé domácnosti, abychom zjistili, co je v které části obvodu nejpalčivějším problémem. V dotazníku se vyjádřilo 7,5 % oslovených. Je zajímavé, ţe v průměru nejspokojenější jsou obyvatelé Višňovky, následují obyvatelé Dukly, pak obyvatelé Draţkovic a nejvíce mínusových bodů udělili obyvatelé Jesničánek. Zde hraje v hodnocení spokojenosti významnou roli především špatná dostupnost obchodní sítě. Významnou část území tvoří sídliště Dukla a Višňovka. Architektura těchto sídlišť je dnes uţ hodnocena jako svébytná architektura tzv. socialistického realizmu, s jednotností stylu, a s určitými přednostmi i jistým půvabem. Aby nebyl styl a ráz těchto celků nevhodným způsobem narušen, zadává náš obvod na základě podkladů z komise zpracování Studie rozvoje obvodu V sídelní část Dukla a Višňovka, kde by měli renomovaní urbanisté navrhnout, jaké změny v uvedených sídlištích provést a čeho se naopak vyvarovat. Jsem přesvědčena, ţe spoluprací obvodu, vlastníků domů, dnes uţ z velké části soukromých, a všech obyvatel se stanou naše sídliště ozdobou Pardubic. Je samozřejmé, ţe realizace všech návrhů je podmíněna finančními moţnostmi obvodu, proto také komise pro strategii úzce spolupracuje s finančním výborem. Na ostatní části obvodu komise pro strategii v ţádném případě nezapomíná. V současné době je v připomínkovém řízení u všech komisí obvodu jak odborných, tak místních, komplexní

20 materiál Program rozvoje obvodu Pardubice V, který bude po schválení zastupitelstvem vodítkem, čeho chce náš obvod v tomto volebním období dosáhnout. Členy komise pro rozvoj a strategii obvodu, na které se můţete obracet se svými návrhy, jsou: Ing. Hana Demlová, předseda komise, Jilemnického 2217, tel. zam. : , byt : , Ing. Miroslav Blaţek, Pichlova 1339, tel. : Ing. Jiří Hájek, B.V.Kunětické 2572, tel. zam. : , byt : , Ing. Rudolf Remeš, Na Záboří 30, tel. byt : Ing. Zdeněk Kyncl, Chrudimská 830 František Pucek, Draţkovice 5 Ing. Tomáš Vlasák, B.V.Kunětické 2568, tel. zam. : , tel. byt : , Předsedkyně Komise pro strategii a rozvoj obvodu Pardubice V Ing.Hana Demlová

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

MĚSTYS STAŘEČ. Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ. ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE ČÁST PRVNÍ

MĚSTYS STAŘEČ. Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ. ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE ČÁST PRVNÍ Pravidla RADY MĚSTYSE STAŘEČ ze dne 31.10.2011 PRO PROVÁDĚNÍ VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MOVITÉHO MAJETKU MĚSTYSE OBSAH: ČÁST PRVNÍ 1. Účel pravidel 2. Vymezení pojmů ČÁST DRUHÁ 1. Likvidační komise 1.1. Postavení

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, Vyškov SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.: 2/9/09 Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy Mgr. Jiří Sochor,

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více