Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport"

Transkript

1 Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku byla navázána výborná spolupráce s paními ředitelkami všech mateřských škol v obvodě i s pány řediteli a paními ředitelkami škol základních. Komise proto finančně podporovala jejich mimoškolní aktivity - od besídek, kulturních a sportovních soutěţí aţ pro zájezdy, vystoupení ţáků a Dny otevřených dveří. Příspěvků se ovšem dostalo i dalším organizacím, které v obvodě působí. K těm patří např. Salesiánské středisko mládeţe, Pardubický lidový umělecký kolektiv, jehoţ členové - převáţně senioři - obohacují hudební ţivot krásnými koncerty pro veřejnost, opomenuty nebyly ani sportovní oddíly, občanská sdruţení, Kulturní dům Paramo a DDM Delta. Komise přidělila na podporu pořádaných akcí částku ,- Kč a některé akce byly podpořeny i z dalších rezerv. Z fondu starosty byly např. zakoupeny poháry na Atletický pohár starosty r. 2003, který pořádala ZŠ Benešovo nám., rada přispěla na Vánoční show, atletický mítink nebo softbalový turnaj. Velmi úspěšnou akcí pro kvalitní vyuţívání volného času dětí je celoroční běţící Sportování pro všechny, v němţ si děti mohou postupně vyzkoušet různé druhy sportů a nalézt si tak ten, který jim bude nejvíce vyhovovat. Z uvedených akcí je jistě zřejmé, ţe spolupráce nejen se školami, ale i mnoha dalšími organizacemi se městskému obvodu daří, a proto bych všem, kteří se na jednotlivých akcích podíleli, chtěla poděkovat, popřát hezkou dovolenou a načerpání nových sil do práce, která nově vzniklému obvodu Pardubice V určitě prospívá. Mgr. Jana Smetanová Předsedkyně komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport městského obvodu Pardubice V

2 Letiště Pardubice v současné době Současný stav letiště oproti předešlým letům je značně pozměněn. Letiště Pardubice sice i nadále plně patří armádě České republiky, a ta zabezpečuje jeho nepřetrţitý provoz, ale na letišti nyní působí i další subjekty. Tak tedy, abychom předešli dohadům a spekulacím, zde je výčet vojenských a civilních subjektů, které působí v areálu letiště k 1. dubnu Správa letiště Pardubice Tento vojenský subjekt zabezpečuje vlastní chod letiště v celém rozsahu po nepřetrţitou dobu. Jedná se o široký rozsah činností, který začíná provozováním veškeré nemovité infrastruktury, pokračuje mnoha dalšími specifickými činnostmi v oblasti zabezpečení letového provozu a končí řízením letového provozu. Jelikoţ letiště Pardubice slouţí jako záloţní pro ostatní letecké útvary armády ČR, je zde od února tohoto roku dočasně dislokována část letecké základny z Náměště nad Oslavou. Tato zde bude provádět letecký výcvik po dobu rekonstrukce domovského letiště v Náměšti. Příslušníci základny z Náměšti nad Oslavou mají ve výzbroji podzvukový letoun L 39 Albatros, na kterém provádějí vlastní letecký výcvik. East Bohemia Airport a.s. Pardubice Jde o akciovou společnost, která působí na pardubickém letišti jiţ desátým rokem Tato firma na základě smluvních vztahů s Ministerstvem obrany provozuje část letiště. EBA má své spektrum činnosti zaměřeno především na provozování civilní letecké dopravy, a to vnitrostátní, mezinárodní, osobní i nákladní, a to vše přímo z letiště Pardubice. Centrum leteckého výcviku, státního podniku LOM Praha Od 1. dubna 2004 zahájilo na pardubickém letišti svoji činnost Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Zakladatelem státního podniku LOM Praha je Ministerstvo obrany. Nejde o ţádnou továrnu, nýbrţ o specializovaný subjekt, zabývající se leteckým výcvikem. Toto centrum provádí výcvik pilotů pro potřeby letectva armády ČR. Jedná se o základní, respektive pokračovací, výcvik pilotů posluchačů Vojenské akademie Brno. K tomuto výcviku jsou nejvíce vyuţívány vrtulové letouny Zlín Z-142 a cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Dále pak bude probíhat výcvik i na vrtulnících MI-2 a dopravním letounu L-410. Brigáda logistické podpory Jde o zcela nový vojenský subjekt. Tento byl vytvořen na základě přijaté koncepce v rámci Reformy ozbrojených sil armády ČR. Jde o vojenský útvar, který bude logisticky zabezpečovat veškeré bojové útvary v rámci společných sil armád ČR. Tento vojenský celek je sice dislokován na letišti Pardubice, ale jeho úkolem není letecký provoz, ani zabezpečování leteckého provozu.

3 Místní komise Dukla Místní komise Dukla Místní komise na Dukle má jiţ letitou tradici. Její zaloţení se datuje do roku 1993, kdy z rozhodnutí tehdejší Rady města Pardubic bylo svoláno do školy v ulici Josefa Ressla obyvatelstvo z jiţní části města Pardubic (Dukla, Višňovka a Jesničánky). Bylo rozhodnuto v přítomnosti paní ing. Hany Demlové, která byla primátorkou města, aby kaţdý místní region měl své zastoupení nezávisle na sobě. Sloţení MK Dukla bylo zprvu improvizované, ale členy byli lidé, kterým nebylo lhostejné, jak se bude v budoucnu rozvíjet místo jejich bydliště. Byli to více nadšenci-amatéři, kteří neměli velké zkušenosti z práce, která je čekala. Začínalo se na zelené louce. Já jsem od počátku byl členem komise a vím, ţe jsme si připadali zbyteční a kolikrát se zdálo, ţe naše poţadavky a ţádosti nikdo na radnici nečte a ani nevyřizuje. Posléze se začala situace zlepšovat, a to zejména v období, kdy v Zastupitelstvu města Pardubic a Radě města Pardubic zasedlo několik zástupců z Dukly a Višňovky. Nechci také opomenout usilovnou práci prvního předsedy komise, pana Ladýře, který měl velké zásluhy na činnosti komise. V ţádném případě současná komise nechtěla nikdy kopírovat práci komise z minulosti, kdy fungovaly domovní komise, nadiktované bývalým městským národním výborem. Povaţovali jsme za samozřejmost, ţe jsme plnoprávným, samostatně rozhodujícím orgánem, který nechce pouze pasivně plnit příkazy z radnice. Probíhaly také změny ve sloţení komise. Odcházeli Ti, kteří neměli trpělivost a výdrţ. Přicházeli lidé odborně fundovaní a delegovaní politickými stranami. Lidé se zkušenostmi v komunální politice. Tím nechci tvrdit, ţe v komisi převládá řevnivost mezi jednotlivými členy. Opak je pravdou. V komisi nemá politikaření místo. Všichni jsme především občany Dukly a části Skřivánku, kterým jde o jedno - získat pro naše občany maximum peněz na vylepšování a zkrášlování této části města. Pustili jsme se do práce s elánem, a jak jsme postupně získávali zkušenosti, tak se začaly dostavovat i první výsledky. Za své dlouhé působení dokázala místní komise své opodstatnění. Uvedu jen některé příklady. Po mnoha odkladech se podařilo prosadit vypracování projektu na rekonstrukci vnitrobloků na sídlišti Dukla. První se jiţ uskutečnil. Lesopark a dětská hřiště. Oprava komunikací a chodníků. Pochopitelně byly i nezdary, kdy připravené akce nebyly provedeny v celém rozsahu nebo nebyly provedeny vůbec. Přivítali jsme vznik samostatného městského obvodu Pardubice V. Čas ukáţe, zda mají pravdu skeptici, kteří nevěří v rozdělení města na obvody, nebo optimisté, kteří jsou přesvědčeni o opaku. Já osobně věřím, ţe samostatné rozhodování o věcech obecních je pro náš region výhodné. V minulosti jsem i jako zastupitel v městském zastupitelstvu v Pardubicích často pociťoval, jak nebylo vůle ostatních členů zastupitelstva podpořit naše poţadavky. Byl jsem přehlasován. Tato část Pardubic byla odsunuta poněkud stranou a dosud to je stále vidět. Nejlépe je to znát na stavu komunikací, a to jak na Dukle, Skřivánku, tak i na okrajových čtvrtích, jako jsou Jesničánky a Draţkovice.

4 Od zřízení samostatného obvodu si slibuji, ţe zvolení zástupci budou v kaţdém případě naslouchat poţadavkům občanů a budou lépe a účelněji rozdělovat finance na opravy a údrţbu. Za pouhý rok od vzniku místní samosprávy je evidentní, ţe se zde udělalo mnoho pro nápravu. Dokladem tvůrčí činnosti je také Místní komise Dukla. Jako nově zvolený předseda vidím, jaká je podstatná změna v náhledu Rady městského obvodu Pardubice V k návrhům a poţadavkům, které jí předkládáme. Zatímco dříve bylo nutné opakovat některé poţadavky dvakrát, třikrát, nyní se vše daří řešit daleko rychleji a bez zbytečných odkladů. Pochopitelně nejde vše tak, jak by si všichni z nás přáli. Nejvíce záleţí na výši financí. To je zatím největší problém, se kterým se městský obvod Pardubice V potýká. V minulosti se dost věcí zanedbalo a nebude proto moţné, pro nedostatek peněz, všechny nedostatky naráz odstranit. Je nutné, aby zastupitelé citlivě postupovali při posuzování priorit. Místní komise Dukla, a v tom jsem zajedno se všemi jejími členy, bude vyvíjet maximální úsilí, aby byla hodnotnou prodlouţenou rukou Rady městského obvodu Pardubice V. Rád bych při této příleţitosti vyzval občany ke spolupráci. Je nutné, aby nám svými podněty a připomínkami nám pomohli v naší práci. Sídliště Dukla je náš domov. Všichni si přejeme, aby se nám zde ţilo co nejlépe. Je to také cíl zvolených zastupitelů. Většina obyvatel sídliště je vlastníkem bytových jednotek. Také obytné bloky jsou v drţení občanů. Co však mě mrzí, je to, jak malá část z Vás si uvědomuje, ţe okolí vašich domů je také součástí bydlení. Já vím, řeknete mi, ţe podle vyhlášky a předpisů vydaných Magistrátem města Pardubic je povinností úřadu postarat se o úklid. To je sice pravda, ale kaţdý z nás by měl přispět k udrţování pořádku. Vţdyť peníze ušetřené za opakovaný úklid mohou být pouţity na jiné, třeba důleţitější věci. Jiří Kalousek Předseda MK Dukla

5 Místní komise Jesničánky Místní komise Jesničánky Jiţ osmnáct měsíců pracuje malá radnice městského obvodu Pardubice V v Češkově ulici. Radou MO byly zřízeny v březnu 2003 komise rady městského obvodu. Jednou z nich je místní komise Jesničánky, do jejíţ působnosti spadá část městského obvodu t.j. Nové Jesenčany a Jesničánky. Od ustanovujícího zasedání, které se konalo , komise jednala celkem devětkrát. Na jednáních byly řešeny náměty a připomínky z řad občanů a vlastní zjištění a poznatky členů komise. Náměty a připomínky se týkaly: realizace a oprav místních komunikací, chodníků včetně jejich čištění, údrţby zeleně, veřejného osvětlení, odvozu domovních odpadů a dodrţování obecně závazných vyhlášek. Informační skříňka této komise je umístěna na penzionu ŠENK v blízkosti trolejbusové zastávky, kde jsou podávány informace o činnosti komise. Ne vţdy se daří řešit ku spokojenosti problémy, které nám ztěţují ţivot. Uvedu několik příkladů. Strojní čištění v ulici Chrudimská probíhalo od jara r do konce listopadu třikrát týdně. Na první pohled četnost čištění je dostačující, ale jen do té doby, pokud tam nebudou stát dopravní prostředky těch řidičů, kteří nedodrţují dopravní značení. To znamená, ţe jejich vozidla stojí na komunikaci v čase, který je určen pro úklid. Je skutečností, ţe v listopadu r v některých ulicích vítr proháněl listí z místa na místo a pro ty, kteří se snaţili provést úklid v místech svého bydliště, to byla nekončící práce. Nutno však říci, ţe úklid zajišťovaný MO probíhal a převáţná část obvodu byla v té době uklizena. Po upozornění na tuto skutečnost byla ze strany MO zajištěna náprava. Závaţným problémem je překračování stanovené rychlosti projíţdějících motorových vozidel. K tomu uvádím, ţe v současné době je zakoupen radar a na vybraných úsecích města Pardubic je prováděno měření rychlosti projíţdějících vozidel s cílem, aby bylo na ulicích bezpečno. Ohlédnutí za tím co se mimo jiné podařilo zajistit. Na sportovním hřišti za kavárnou SEDMIČKA bylo realizováno nové oplocení. Staré oplocení z pletiva bylo zchátralé a ohroţovalo účastníky sportoviště zraněním. Na komunikacích byly opraveny porušené a propadlé kanalizační vpustě. Průběţně byla prováděna oprava rozbitých obrubníků u chodníků. V části ulice Čacké realizován nový chodník. V ulici Na Záboří na ţádost občanů provedeno dětské hřiště - průlezky a houpačky A co nás dlouhou dobu tlačí a máme před sebou. V ulicích K Dolíčku, V Ráji a U Krematoria podél zahradnictví zajistit realizaci nových chodníků. Úprava stanovišť sběrných kontejnerů na plasty, sklo a další suroviny.

6 Občané v působnosti komise nejlépe sami vědí, co je pálí a co by si přáli vylepšit ve svém obvodu. Ať se určitě ozvou se svými připomínkami a náměty. Adresy a telefonní čísla členů komise jsou vyvěšeny ve výše uvedené informační skříňce. Řešit návrhy, připomínky a stíţnosti občanů, to je o co nám jde. Ing. Rudolf Remeš předseda Místní komise Jesničánky

7 Několik otázek panu náměstkovi primátora města Pardubic, Ing. Jaroslavu Demlovi. Na základě velkého mnoţství dotazů na změny územního plánů v dopravě jsme poloţili několik otázek panu náměstkovi primátora města Pardubic, Ing. Jaroslavu Demlovi. 1. Jaký je stávající dopravní systém města? Stávající dopravní systém města Pardubice je zaloţen na roštovém systému ulic, jejichţ uspořádání je do značné míry determinováno historicky zaloţenými trasami ţelezničních tratí a vodních toků. Roštově zaloţený dopravní systém je nastaven tak, ţe nejvýznamnější dopravní zátěţe jsou převáděny právě po stěţejních komunikacích tohoto systému, to znamená ve směru sever jih po trase přeloţky silnice I/37 Hradec Králové Pardubice Chrudim ale rovněţ po bývalém průtahu komunikace I/37 (dnes II/324) městem (ulicemi Hradecká 17- listopadu Jana Palacha Chrudimská) a dále ve směru západ východ po trase průtahu silnice I/36 (rychlodráha) a v trasách přednádraţí křiţovatka Veselka Sukova třída náměstí Republiky Smetanovo náměstí. Vysoké intenzity dopravy jsou tedy převáděny zastavěným územím města včetně jeho centrální části. 2. Co pořizování Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady? Město Pardubice má platný územní plán, schválený Zastupitelstvem města dne Usnesením z XII. mimořádného jednání Zastupitelstva města Pardubic ze dne bylo uloţeno pořizovateli ÚPM dále se zabývat koncepcí dopravního řešení města a bylo poţadováno zpracovat Dopravně územní studii vymezující chráněná území pro okruţní systém dopravy jako moţný výhledový dopravní systém města. 3. Jaké je posouzení variant dopravního systému města? Na základě tohoto rozhodnutí byly dvěma nezávislými zhotovitelskými týmy zpracovány 2 nové varianty dopravního systému a společně s dopravním systémem dle schváleného územního plánu a s takzvanou nultou variantou (označení kritické varianty, kdy by se teoreticky nepodařilo realizovat ţádná nová opatření na komunikační síti při rostoucích poţadavcích na dopravu) byly vzájemně posouzeny Počítačovým dopravním modelem komunikační sítě města Pardubic. Zároveň bylo provedeno posouzení hrubých investičních nároků pro různé varianty dopravního systému. Bylo postupně prokázáno, ţe modifikovaný okruţní dopravní systém splňuje poţadavky objednatele na minimalizaci investičních i prostorových nároků na přestavby dopravního skeletu v centrální části města Pardubic a systém se chová tak, ţe umoţňuje vést úvahy o principu dopravního zklidnění v širším rozsahu centra města. 4. Jaký tedy je výsledný tvar komunikačního systému, co změna územního plánu? Posuzované varianty dopravního systému města byly v rozpracovanosti postupně na odborné úrovni projednávány. Výsledkem tohoto tříletého procesu bylo schválení koncepce řešení vnější a vnitřní dopravní sítě města Pardubic Zastupitelstvem města. Jasné stanovisko města je pozitivním signálem pro všechny investory, kteří se podílejí na investiční a technické přípravě pro realizaci dopravních staveb na území města. Výsledný tvar komunikační sítě bude dále prověřován podrobnými technickými studiemi a zároveň bude veřejnoprávně projednáván

8 v rámci pořízení VI. změny ÚPM Pardubice s cílem dosáhnout shody všech zainteresovaných stran. Proces pořízení změny územního plánu, který byl odboru rozvoje strategie zastupitelstvem města uložen, je jednoznačně stanoven stavebním zákonem č. 50/1976 Sb., v platném znění. Tento proces má tři etapy, kterými je zadání změny, koncept řešení s variantním řešení tras nebo uzlů a návrh. Všechny tři etapy tohoto procesu podléhají veřejnoprávnímu projednání, o námitkách dotčených vlastníků navrhovanými stavbami rozhoduje zastupitelstvo města, které jednotlivé etapy také schvaluje. V současné době probíhá etapa první, kterou je projednání zadání. Veškeré oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí, orgánů, organizací, sousedních obcí a samozřejmě veřejnosti budou v návrhu změny ÚPM zohledněny. V rámci procesu projednávání budou veškeré nově navrhované prvky dopravního systému potvrzeny nebo vyvráceny.

9 Reprezentant školy Reprezentant školy je název akce, jejíţ 1. ročník proběhl 16. června 2004 v kinosále Kulturního domu Paramo v Pardubicích. Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport pátého pardubického obvodu připravila ve spolupráci s řediteli základních škol v obvodě a zvláštní školy A. Krause oceňování nejlepších ţáků v kategoriích nejlepší prvňáček, nejlepší ţák 1. stupně, nejlepší ţák v oboru společensko vědním, přírodovědně technickém, jazykovém a sportovním. Kaţdá škola nominovala do jednotlivých kategorií 3 nejlepší ţáky, z nichţ byl potom vybrán Reprezentant školy v dané kategorii. Nominace byly vyhlašovány oskarovou metodou děti do poslední chvíle nevěděly, kdo z nominovaných bude za svoji školu vybrán na první místo. Moderátorka akce paní Drahomíra Bačkorová z Českého rozhlasu Pardubice vyhlašovala nominace ukryté v obálkách a děti tak zaţívaly chvíle napětí, zda právě ony budou vyhlášeny Reprezentanty školy. Všichni nominovaní byli odměněni keramickou medailí se znakem obvodu letadlem, ve kterém J. Kašpar uskutečnil svůj první let a jehoţ pomník zdobí Dukelské náměstí. Reprezentanti pak byli oceněni keramickou knihou a pamětním listem s uvedením kategorie, ve které zvítězili. Ocenění dětem předávali předsedkyně komise Mgr. Jana Smetanová, vedoucí odboru školství města Pardubic Mgr. Jaroslava Zemánková, herečka divadla v Pardubicích slečna Petra Janečková, ředitel ČŠI Mgr. Vladimír Bláha, starosta MO Pardubice V pan Jaroslav Kňava a vítězka ČR v běhu na dlouhé tratě slečna Marta Štěrbová. Odměnou pro nejlepší ţáky škol, jejich rodiče a další hosty bylo hudební vystoupení skupiny Pouta, které podtrhlo příjemnou atmosféru slavnostního odpoledne. Celá akce byla financována z prostředků městského obvodu Pardubice V a poděkovat za přípravu a úspěšný průběh akce bych chtěla touto cestou zejména pánům Jiřímu Janošovi a Mgr. Petru Fialovi, kteří věnovali akci mnoho hodin svého času. Mgr. Jana Smetanová Předsedkyně komise pro školství, Kulturu, mládeţ a sport MO Pardubice V

10 Váţení spoluobčané a obyvatelé městského obvodu Pardubice V. Váţení spoluobčané a obyvatelé městského obvodu Pardubice V. Dostává se k vám jiţ třetí číslo našeho zpravodaje, kterým chceme občany informovat o aktuálním dění, řešení problémů, ale i o věcech které se za nějaký čas v obvodu realizovaly a snad i povedly. Po zimě byly opraveny výtluky, a to prozatím v prvé zásadnější etapě, kdyţ ještě některé dílčí opravy provedeny budou. Já sám jsem spíše příznivcem celkových rekonstrukcí ulic včetně např. kanalizačních přípojek nebo přípojek vody tak, aby se do silnic a chodníků delší dobu nemuselo investovat a v neposlední řadě se i zlepšilo prostředí. Takováto rekonstrukce se bude provádět od v ulici Češkově a Bacháčkově za cca 12 mil. Kč. Máme připraveny některé další opravy místních komunikací, o kterých jsem se zmiňoval jiţ v minulém zpravodaji. Začali jsme také jako v loňském roce s úpravami zeleně a jen doufám, ţe změny k lepšímu kolem sebe vidíte. Nejedná se jen o klasické sekání trávy, ale i o úpravy ţivých plotů, sestříhávání keřů a stromů a o novou výsadbu. Úklid obvodu provádějí jak a.s. SmP, např. v případě klasických blokových čištění komunikací nebo odstraňování psích exkrementů, tak i městský obvod vlastními silami. Provádíme také drobné práce spojené s úpravami chodníčků, kontejnerových stání nebo starostmi o zeleň. Na základě výhry v soutěţi Pivovary Staropramen městům, kde jsme na zpracovaný projekt úpravy lesoparku na Dukle obdrţeli 500 tis. Kč,- vyhlásili výběrové řízení na vybudování dětských hřišť, výsadbu nové zeleně včetně stromů a úpravu sportovního hřiště na malou kopanou. Intenzivně jsme se věnovali dodrţováním letových řádů vojenských letadel a dodrţování letových koridorů a časů. Nutno podotknout, ţe velitel vojenského letiště postupoval vţdy velmi vstřícně, se snahou o případnou nápravu při porušení. Znovu jsem osobně předloţil zpracovaný investiční záměr na ministerstvo financí se ţádostí o dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukce vnitrobloků a jen doufáme, ţe letos budeme úspěšnější. Zásadněji jsme také posuzovali novou výstavbu bytových domů a podnikatelských sídel v našem obvodu, hlavně z hledisek ochrany ţivotního prostředí, klidného bydlení a dopravy v klidu. Staví se jiţ bytové domy v ulicích Na Spravedlnosti a Lexově a dále veterinární nemocnice v ulici Kpt. Nálepky. Rada a Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V na svém jednání dne schválilo usnesení k problematice napojení ulice Kpt. Nálepky na rychlostní komunikaci I/37, navrhované v rámci změny č. VI Územního plánu města Pardubic. Vzhledem k závaţnosti problému zveřejňuji usnesení v plném znění:

11 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V nesouhlasí s navrhovaným propojením ulice Kpt. Nálepky s komunikací I/37 Hradec Králové Chrudim především z důvodu zbytečného přetíţení dané lokality hlukem a zřízením další nebezpečné křiţovatky. K tomuto jsme také obdrţeli několik stovek podpisů pod petiční archy, které nesouhlasí s výše navrhovaným propojením. Mohu Vám, dotčeným občanům, slíbit, ţe jako zástupce účastníka řízení udělám vše pro to, aby se zmíněná propojka nerealizovala! Ţádám touto formou také Vás, sousedy, kteří vlastníte svého čtyřnohého miláčka, abyste se při jeho vyvenčení o ten jeho bobeček postarali a uklidili ho do míst, kam patří. Sáčky jsou připraveny u psích košů a ohleduplnost k ostatním občanům, a převáţně k dětem, je v tomto případě na místě. Rozhodli jsme se také instalovat několik dětských hřišť v místech, kam si rodiče s dětmi chodí hrát a odpočinout, a byla jiţ vyhlášena výběrová řízení na jejich realizaci. Ne všude jsme se ovšem u občanů bydlících v předpokládaném místě realizace setkali s pochopením. Uskutečnili se také některé pěkné dětské akce (např. Dětský den spojený s pálením čarodějnic), ve kterých chceme pokračovat, a připravujeme např. jízdu na kolečkových bruslích a koloběţkách vytipovanou trasou Dukly. Na závěr bych rád popřál dětem pěkné proţití prázdnin a Vám ostatním hezkou a příjemnou dovolenou, případně klidné proţití letních měsíců. Jaroslav Kňava

12 Soutěţ o ceny Soutěţ o ceny Městský obvod Pardubice V opětovně vyhlašuje soutěţ o výstiţný název tohoto Zpravodaje. Své návrhy zasílejte do k rukám tajemníka úřadu, na adresu ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice, popř. em na Nejlepší návrh bude oceněn drobnými upomínkovými předměty úřadu.

13 Česká spořitelna a.s. pobočka v Pardubicích - Teplého ul. informuje: Česká spořitelna a.s. pobočka v Pardubicích - Teplého ul. informuje: Váţení občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím Vašich novin informoval o novinkách a zajímavých akcích, které v České spořitelně probíhají. Česká spořitelna má od března 2004 historicky nejniţší sazby u hypoték: roční fix je na 2,99%, dvouletý na 3,99% a tříletý na 4,49%. Úvěr lze poskytnout aţ do výše 90% hodnoty nemovitosti se splatností 5 25 let. Výše úvěru není omezena. Po uplynutí prvního období fixace můţe klient dobu fixace libovolně měnit: zvolit můţe mezi fixingem na jeden,dva, tři, pět nebo deset let. Příklad splátek hypotečního úvěru na 25 let při sazbě 2,99% Úvěr Měsíční splátka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Díky těmto sazbám máte moţnost snadněji pořídit bydlení přesně podle Vašich představ. Kaţdému z Vás rádi připravíme simulaci Vaší hypotéky a spočítáme výši měsíční splátky vše samozřejmě zcela zdarma. Česká spořitelna připravila od 1. května 2004 jednorázovou limitovanou akci prodeje KŢP (kapitálové ţivotní pojištění) s garantovaným zhodnocením ve výši 3,5 % ročně. Minimální investice ,--Kč Navíc daňové odpočty do Kč ročně + ţivotní pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin. Česká spořitelna nabízí všem klientům investování podílových fondů. Minimální investice Kč. Investiční období od 6 měsíců. Mimo uvedené produkty Vám rádi pomůţeme vyřídit kaţdou Vaší finanční potřebu: - hotovostní, spotřebitelský úvěr - úvěr ze stavebního spoření (i s nulovou akontací) - zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím stavebního spoření, penzijního připojištění - cestovní pojištění, úrazové i ţivotní pojištění - vedení soukromých i podnikatelských účtů včetně platebních karet, sluţeb internetového bankovnictví či kontokorentu - vyřízení úvěrů podnikatelům nebo právnickým osobám

14 Otevírací doba pobočky České spořitelny na Teplého ul. PO 9:00 12:30 13:30 17:00 ÚT 9:00 12:30 13:30-15:00 ST 9:00 12:30 13:30 17:00 ČT 9:00 12:30 PÁ 9:00 12:30 13:30 16:00 Pro kaţdého klienta platí i nadále moţnost sjednat si schůzku i mimo pokladní hodiny. Během této schůzky Vám pomůţeme vyřešit (kromě hotovostních operací) všechny Vaše finanční poţadavky. Kontaktovat nás můţete i na tel Těšíme se na setkání s Vámi Kotas Radek, manaţer pobočky

15 Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V Článek 1 Základní ustanovení 1) Rada městského obvodu Pardubice V (dále jen RMO) můţe zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Podle charakteru činnosti, pro který jsou zřizovány, se jedná o komise odborné, o komise pro výkon přenesené působnosti obce a o komise místní. Ustanovení pro konkrétní typy komisí mají přednost před ustanoveními obecnými. 2) Komisi zřizuje a ruší RMO usnesením. Vzniká a zaniká dnem, který je v rozhodnutí uveden, není-li, pak dnem, kdy bylo rozhodnutí učiněno. Členství v komisi vzniká jmenováním konkrétních osob RMO. V písemném návrhu na členství v komisi, případně v ústně předneseném ústním návrhu, musí být obsaţeno výslovné prohlášení navrhovatele, ţe moţnost členství v komisi bylo s danou osobou projednáno, a ta s ním souhlasí. Předloţenými návrhy však RMO vázána není. 3) Počet členů komise není výslovně stanoven, měl by však být přiměřený charakteru činnosti. Na návrh komise jmenuje RMO svým usnesením z řad členů předsedu a místopředsedu. Návrh však není pro RMO závazný. 4) Členství v komisi zaniká vzdáním se členství (rezignací na ně), odvoláním, zrušením dané komise a smrtí člena. 5) Vzdání se členství musí mít písemnou formu, musí být podepsáno jednající osobou a úmysl musí být nepochybný. RMO ho bere pouze na vědomí. Členství v komisi v tomto případě zaniká dnem, který je v písemnosti uveden, není-li tomu tak, pak dnem, kdy byla RMO o této skutečnosti prokazatelně informována písemným materiálem. 6) Člena komise můţe RMO odvolat. Členství končí dnem, který rada stanoví, není-li tomu tak, pak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí RMO přijato. 7) RMO můţe komisi zrušit, činí tak usnesením. Komise zaniká dnem, který je v usnesení uveden, není-li, pak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí RMO přijato. 8) Komise vyvíjí svoji činnost především na svěřeném úseku činnosti, je však oprávněna podávat návrhy i z jiných oblastí. Činnost a úkony komise pro výkon přenesené působnosti jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. 9) Komise je ze své činnosti odpovědna RMO, komise pro výkon přenesené působnosti pouze příslušnému správnímu orgánu vyššího stupně. 10) Komise si můţe ustanovit tajemníka, který zabezpečuje organizační a administrativní stránku jednání. Tajemníkem je obvykle některý ze zaměstnanců úřadu. Zpravidla není členem komise, není to však vyloučeno. Není-li členem komise, má poradní hlas. Článek 2 Práva a povinností komisí a jejich členů

16 1) Kaţdý člen komise má právo a povinnost účastnit se jednání dané komise. Není-li to moţné, musí tuto skutečnost vhodným způsobem sdělit předsedovi komise, případně jinému pověřenému členu. Není-li schopen svoji činnost z jakýchkoli důvodů delší dobu odpovědně vykonávat, je povinen na situaci přiměřeně reagovat. Neučiní-li tak, učiní potřebné kroky komise nebo RMO. 2) V samostatné působnosti mají komise a jejich členové právo poţadovat od zaměstnanců úřadu podklady a informace z oblastí, které do kompetence dané komise spadají. V pochybnostech je rozhodující názor komise či jejího člena. Z ostatních oblastí samostatné působnosti mají právo na informace v rozsahu jako všichni členové zastupitelstva. V odůvodněných případech či v pochybnostech můţe zaměstnanec poskytnutí podkladů nebo informace odmítnout, záleţitost je však povinen ihned předat k řešení přímému nadřízenému. Poskytování informací ze správního a obdobného řízení se řídí zvláštními předpisy. 3) Zjistí-li komise při své činnosti, ţe daná problematika či její část spadá do kompetence jiné komise, je povinna postoupit ji k řešení této komisi a nebrání-li tomu váţné důvody, ve své činnosti na této věci pokračuje aţ tato jiná komise učiní potřebné závěry. Získají-li komise při své činnosti informace z oblastí, které se dotýkají či mohou dotýkat činnosti jiné komise, jsou povinny se o nich vzájemně informovat. 4) Členové komise jsou povinni se všemi informacemi, které získali či se kterými přišli do styku v souvislosti se svojí prací a činností, zacházet uváţlivě a zodpovědně, respektovat práva jiných subjektů na ochranu obchodního tajemství, osobních údajů, osobnosti apod. Za případné porušení těchto povinností, za způsob a formu jak s informacemi naloţí apod., nesou plnou osobní odpovědnost. Jednají-li v dané situaci na základě usnesení některého orgánu městského obvodu, odpovědnost nese i předkladatel návrhu takovéhoto usnesení. Článek 3 Jednání komise 1) Komise se scházejí a jednají podle potřeby, případně podle poţadavků RMO. 2) Jednání komise svolává a řídí předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda, případně jiný člen, kterého komise těmito úkony pověří. Tato osoba je zodpovědná za vhodný způsob svolání, za formální a obsahovou přípravu jednání, za jeho průběh a za realizaci usnesení či jiných závěrů. Předseda komise odpovídá za kontrolu účasti členů komise, v případě neomluvené neúčasti člena komise je povinen přijmout odpovídající opatření (návrh na sníţení odměny, návrh radě městského obvodu na odvolání). 3) Neformálně můţe komise jednat bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhoduje-li však, činí tak pouze usnesením. To je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů komise (nikoli pouze přítomných). Hlasování je zpravidla veřejné. Členové komise hlasují osobně v rámci jednání. Hlasování v zastoupení, předem, dodatečně, technickými prostředky, oběţníkem apod., je nepřípustné a neplatné. 4) Komise si k jednání mohou přizvat zaměstnance úřadu, jiné osoby, odborníky na danou oblast apod. Pokud však daná osoba za svoji účast, činnost apod. poţaduje odměnu, můţe tak být učiněno aţ po dohodě s tajemníkem úřadu.

17 5) Z jednání pořizuje komise stručný zápis. Z něho musí být zřejmé o jakou komisi se jedná, kolik členů bylo přítomno, zda a jaké usnesení bylo přijato, případně další skutečnosti. Zápis podepisují řídící jednání (předseda, místopředseda, člen pověřený řízením) a další člen komise. Podepsaní nesou plnou odpovědnost za správnost uvedených údajů a skutečností. 6) Svá usnesení, stanoviska a náměty předkládají komise RMO prostřednictvím sekretariátu starosty, případně přímo. Předkládají-li je přímo, jsou povinny dodrţovat stanovené formální a procesní podmínky pro jednání RMO, zejména oprávnění osob materiály předkládat, jejich formu, lhůty a způsoby předkládání. RMO ke stanoviskům a námětům komisí při svém rozhodování přihlíţí, nejsou však pro ni závazná. 7) Všechny komise informují RMO o své činnosti formou výroční zprávy a kdykoli ji o to RMO poţádá. Výroční zpráva je předkládána RMO zpravidla do tří měsíců po uplynutí kalendářního roku a před skončením volebního obdob zastupitelstva. Musí obsahovat název komise a základní informace o činnosti. Můţe obsahovat i další informace, například o počtu členů, změnách ve sloţení, zhodnocení práce, případně návrhy na změny. Obsah výroční zprávy komise schvaluje usnesením. Článek 4 Odborné komise 1) Odborné komise se zabývají základními a zásadními záleţitostmi, otázkami a problémy městského obvodu v oblasti samosprávy. RMO předkládají návrhy na řešení, stanoviska k navrhovaným řešením, případně další náměty, a to zpravidla prostřednictvím sekretariátu starosty. 2) Připravují-li komise konkrétní podklady pro rozhodování RMO, činí tak prostřednictvím sekretariátu starosty, případně přímo, avšak v dohodě s ním. 3) Členy odborných komisí jmenuje, případně odvolává RMO na základě návrhu příslušných politických klubů zastoupených v zastupitelstvu, na základě návrhů dané komise, případně na základě návrhů svých členů. Článek 5 Komise pro výkon přenesené působnosti 1) Výkon státní správy zajišťují především příslušné odbory úřadu. Namísto odboru úřadu můţe být jejich výkon svěřen komisi rady, která je k tomuto účelu zřízena. Stát se tak můţe pouze s předchozím souhlasem příslušného správního orgánu vyššího stupně a za dodrţení dalších podmínek stanovených právními předpisy. Obdobným postupem je komisím výkon takovéto činnosti odnímán. 2) Členy komisí pro výkon přenesené působnosti jmenuje, případně odvolává RMO především na návrh odboru úřadu, do jehoţ kompetence daná oblast státní správy spadá. Tento odbor také zajišťuje potřebné podmínky pro práci komise, přípravu podkladů, materiálů, dokumentů a dalších podmínek pro jednání. 3) Členové komise musí být odborně způsobilí pro výkon komisi svěřené činnosti. Poţadujeli to právní úprava, musí mít i zvláštní oprávnění, způsobilost apod.

18 4) Rozhodnutí komise, které byl svěřen výkon přenesené působnosti, je správním úkonem (rozhodnutím). Při jeho přípravě, vydávání a realizaci se komise řídí správním řádem a dalšími předpisy pro tuto oblast. Svá rozhodnutí komise radě městského obvodu nepředkládá. Realizaci rozhodnutí, případně jeho výkon, zajišťuje příslušný odbor úřadu. Článek 6 Komise místní 1) Místní komise řeší konkrétní záleţitosti, otázky a problémy dané lokality obvodu v oblasti samosprávy. 2) Členy místních komisí jmenuje, případně odvolává RMO na základě návrhu občanského sdruţení, jiného seskupení občanů dané lokality nebo na základě návrhu členů RMO. Článek 7 Společná a závěrečná ustanovení 1) Tento Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V byl schválen Radou městského obvodu Pardubice V dne a nabývá účinnosti dnem ) Jednotlivé komise rady si mohou vypracovat vlastní statut, jednací řád, případně další dokument, kterým se při své činnosti řídí. Nesmí však být v rozporu s právními předpisy, zejména se zákonem o obcích, občanským a obchodním zákoníkem a s tímto statutem.

19 Činnost komise pro strategii a rozvoj obvodu v roce 2003 Činnost komise pro strategii a rozvoj obvodu v roce 2003 Pokud se porozhlédneme po městských obvodech, je na první pohled patrné, ţe náš městský obvod Pardubice V má ze všech nejpestřejší strukturu zahrnuje dvě sídliště, části zastavěné rodinnými domky a vilkami, činţovní domy s přelomu 19. a 20.století i bývalou samostatnou obec, dříve převáţně zemědělskou. Cílem činnosti komise pro rozvoj a strategii obvodu Pardubice V je navrhnout k realizaci takové změny a úpravy v obvodu, aby se v něm všichni jeho obyvatelé cítili dobře. Ať uţ se jedná o dostavby, úpravy zeleně, změny komunikací, vytvoření případných nových center, výstavbu sportovních plácků a hřišť pro děti nebo organizování kulturních akcí pod širým nebem. Nalézt jednotící prvek našeho obvodu z běţných urbanistických pohledů nelze, proto je činnost a práce komise pro rozvoj a strategii obvodu V velmi pestrá a zajímavá. Komplexní pohled na potřeby obvodu je podpořen tím, ţe členy komise jsou zástupci všech stran, které mají zastoupení v zastupitelstvu, a i tím, ţe kaţdý z členů bydlí v jiné části obvodu. Jedním z podkladů pro činnost komise je práce s dotazníky, které byly dodány do kaţdé domácnosti, abychom zjistili, co je v které části obvodu nejpalčivějším problémem. V dotazníku se vyjádřilo 7,5 % oslovených. Je zajímavé, ţe v průměru nejspokojenější jsou obyvatelé Višňovky, následují obyvatelé Dukly, pak obyvatelé Draţkovic a nejvíce mínusových bodů udělili obyvatelé Jesničánek. Zde hraje v hodnocení spokojenosti významnou roli především špatná dostupnost obchodní sítě. Významnou část území tvoří sídliště Dukla a Višňovka. Architektura těchto sídlišť je dnes uţ hodnocena jako svébytná architektura tzv. socialistického realizmu, s jednotností stylu, a s určitými přednostmi i jistým půvabem. Aby nebyl styl a ráz těchto celků nevhodným způsobem narušen, zadává náš obvod na základě podkladů z komise zpracování Studie rozvoje obvodu V sídelní část Dukla a Višňovka, kde by měli renomovaní urbanisté navrhnout, jaké změny v uvedených sídlištích provést a čeho se naopak vyvarovat. Jsem přesvědčena, ţe spoluprací obvodu, vlastníků domů, dnes uţ z velké části soukromých, a všech obyvatel se stanou naše sídliště ozdobou Pardubic. Je samozřejmé, ţe realizace všech návrhů je podmíněna finančními moţnostmi obvodu, proto také komise pro strategii úzce spolupracuje s finančním výborem. Na ostatní části obvodu komise pro strategii v ţádném případě nezapomíná. V současné době je v připomínkovém řízení u všech komisí obvodu jak odborných, tak místních, komplexní

20 materiál Program rozvoje obvodu Pardubice V, který bude po schválení zastupitelstvem vodítkem, čeho chce náš obvod v tomto volebním období dosáhnout. Členy komise pro rozvoj a strategii obvodu, na které se můţete obracet se svými návrhy, jsou: Ing. Hana Demlová, předseda komise, Jilemnického 2217, tel. zam. : , byt : , Ing. Miroslav Blaţek, Pichlova 1339, tel. : Ing. Jiří Hájek, B.V.Kunětické 2572, tel. zam. : , byt : , Ing. Rudolf Remeš, Na Záboří 30, tel. byt : Ing. Zdeněk Kyncl, Chrudimská 830 František Pucek, Draţkovice 5 Ing. Tomáš Vlasák, B.V.Kunětické 2568, tel. zam. : , tel. byt : , Předsedkyně Komise pro strategii a rozvoj obvodu Pardubice V Ing.Hana Demlová

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník únor 2011 2/2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky,

Více

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací OBSAH Úvodní slovo 2 Struktura orgánů Městské části Praha 3 3 Z historie Prahy 3 5 1. Ekonomika (EM) 7 1.1 Management

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více