Hana Vymazalová MARKETINGOVÉ MOŽNOSTI ROZVOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘE MIKLAS TOUR. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hana Vymazalová MARKETINGOVÉ MOŽNOSTI ROZVOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘE MIKLAS TOUR. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Mgr."

Transkript

1 M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Hana Vymazalová MARKETINGOVÉ MOŽNOSTI ROZVOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘE MIKLAS TOUR Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková Olomouc

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne

3 Ráda bych poděkovala majitelům cestovní kanceláře Miklas Tour za pomoc a vstřícný přístup při psaní mé bakalářské práce. S ochotou mi poskytli veškeré potřebné informace a podklady. Také bych chtěla poděkovat své vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Renátě Pavlíčkové za vedení mé bakalářské práce a poskytnutí odborných rad. 3

4 Obsah Teoretická část Marketingový mix Co je marketingový mix Produkt - Výrobek Totální produkt Kategorie výrobku Ţivotní cyklus výrobku V rámci cestovní kanceláře: Pojem produkt Uţitná hodnota produktu Značka a balení Umístění produktu Ţivotní cyklus produtku Vývoj produktu Price Cena Pojem cena Tvorba ceny V rámci cestovní kanceláře Pojem cena Cenová strategie Promotion Propagace Pojem promotion Základní model V rámci cestovní kanceláře Place, Placement Místo Pojem placement Formy distribučních cest Velkoobchod (VO) Maloobchod (MO) V rámci Cestovní kanceláře

5 Praktická část Cestovní kancelář Miklas Tour Historie Výrobek Produkt Co je výrobek CK Miklas Tour? Druhy zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour Pojetí zájezdů Cestovní kanceláří Miklas Tour Izrael - Poznávací a poutní zájezd po Svaté Zem Ostatní zájezdy Cena cena zájezdů Tvorba ceny zájezdů CK Miklas Tour Promotions Promotions v cestovní kanceláři Miklas Tour Informativní leták Internetové stránky Inzerát v Křesťanském magazínu Informace od klientů pozitivní reakce Místo Cestovní kancelář Hlavní destinace cestovní kanceláře Miklas Tour Lurdy La Salette Fatima Svatý Hostýn Paříţ Londýn Norsko Skandinávie Návrhy a doporučení Internetové stránky Obecně o stránkách Členění stránek

6 11.2 Logo Katalog Inzeráty Další zaměstnanci Sponzoring Závěr ANOTACE LITERATURA A PRAMENY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Izrael Příloha č. 2 Lurdy - La Salette - Nevers Příloha č. 3 Pouť Radia Proglas na Svatém Hostýně Příloha č. 4 Paříţ - Versailles - Remeš Příloha č. 5 Londýn - Stratford nad Avonou - Oxford Příloha č. 6 Skandinávie Příloha č. 7 Dopis Příloha č. 8 Poděkování

7 Úvod V oblasti cestovního ruchu je velice konkurenční prostředí. Na trhu je spousta cestovních kanceláří nabízejících zajímavé zájezdy. Pro klienta je těţké vybrat si v takovém mnoţství nabídek. Zvláště pokud jsou si nabídky podobné. Proto je důleţité pro jednotlivé kanceláře se odlišovat od ostatních cestovních kanceláří na trhu. Proto jsem se cíleně zaměřila na nástroje marketingového mixu. Cestovní kancelář Miklast Tour svoji propagaci na trhu nemá příliš propracovanou. Od svého zaloţení ji příliš neměnila podle aktuálních trendů či potřeb. Přesto si cestovní kancelář Miklas Tour její klienti najdou. Má jiţ stálou základnu klientů a neustále přibývají noví. I přes tento pozitivní fakt, by měla více zapracovat na své propagaci. Ve své bakalářské práci se v Teoretická části zabývám obecnou teorie nástrojů marketingového mixu. 4P marketingu obsahuje Produkt, Cena, Promotion a Místo. Následně převádím teorii přímo na oblast cestovního ruchu. Cestovní ruch má svá specifika. V Praktické části popisuji jednotlivá 4P marketingu tak, jak jsou zavedená v cestovní kanceláři Miklas Tour. Rozebírám jejich zájezdy, způsob vedení zájezdů. Kdo jejich cílový zákazník. Zabývám se také, jak je cestovní kancelář vedena. Větší část věnuji i poutním zájezdům, které jsou hlavním produktem cestovní kanceláře Miklas Tour a odlišují ji od ostatních cestovních kanceláří. V poslední částí mé bakalářské práce se věnuji návrhům pro cestovní kancelář Miklas Tour. Hlavně se věnuji jejich propagaci. Velkou pozornost věnuji jejich internetovým stránkám a dalším formám reklamy a propagace. 7

8 Teoretická část 1.Marketingový mix 1.1 Co je marketingový mix Marketingový mix, tzv. 4 P marketingu se skládá z Ceny (Price), Výrobku (Produkt), Místo (Place) a Propagace (Promotion). Marketingový mix se sestavuje tady z těchto čtyř částí. Pomáhá k lepší a efektivnější propagaci a konkurenceschopnosti výrobku nebo sluţby na trhu. Určuje jak vybrat správný výrobek či sluţbu pro daný segment trhu. Řeší, aby výrobek či sluţba měli odpovídající cenu, k zákazníkovi se dostali vhodnou cestou, byl o výrobku či sluţbě správně informován. Definice podle P. Kotlera: 1 "Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." 1 P. KOTLER,G. ARMSTRONG, Marketing, Grada

9 2. Produkt - Výrobek Zaujímá dominantní postavení na trhu. Jsou to hmotné výrobky, myšlenky, sluţby, místa, osoby a organizace slouţící za účelem uspokojení potřeb. U výrobku je důleţité, ţe při jeho koupi nerozhoduje jen to pro jaký účel je kupován. Rozhoduje i značka, provedení, design, záruka, poskytované sluţby, barva a podobně. Různé varianty uspořádání uvedených skupin vlastností do určitých vrstev nacházejí odraz v různých konstrukcích tzv. komplexního nebo totálního výrobku. 2.1 Totální produkt Pojetí, které používá P. Kotler 2 totální produkt Obrázek č. 1 Totální produkt instalace balení značka provedení podmínky jádro dodatečné dodávek produktu služby kvalita styl záruky - jádro produktu je vlastně užitek, který produkt přenáší spotřebitelé, - vlastní (skutečný) produkt je rozšíření jádra o další charakteristiky - kvalitu, provedení, styl, značku a obal, 2 HESKOVÁ M, BLATNÝ R, ŠTRACHOŇ P,Marketingová komunikace a přímí marketing. Určeno pro inţenýrské studium, Praha: Vysoká škola ekonomická. Oeconomica

10 - širší produkt poskytuje spotřebiteli dodatečné služby a užitek. Spotřebitel tedy vidí produkt jako komplexní soubor užitků, které uspokojují jeho potřeby. 2.2 Kategorie výrobku Pro kaţdý výrobek volíme odlišnou strategii marketingu. Proto produkty třídíme do různých kategorií. Nejrozšířenější jsou tyto: - spotřební zboţí: zboţí časté spotřeby, zboţí občasné spotřeby, neuvaţované zboţí a zboţí luxusní - výrobní prostředky: suroviny, materiál a polotovary, statky investičního charakteru, pomocný materiál a sluţby 2.3 Životní cyklus výrobku Důleţité je i brát ohled na ţivotní cyklus kaţdého výrobku po uvedení na trhu. Vyjádřením bývá grafická tzv. Křivka S 3, která je rozdělena na 4 části: - zavádění pomalý růst prodeje po zavedení výrobku na trh, není dosahováno zisku pro vysoké náklady spojené se zaváděním na trh, - růst období rychlé akceptace výrobku na trhu a prudkého růstu zisku, - zralost pokles tempa růstu prodeje v důsledku přijetí výrobku většinou potenciálních zákazníků, zisk je stabilní nebo klesá v důsledku zvýšených marketingových výdajů na obranu proti konkurenci, - útlum prodej vykazuje významný pokles zisku, zisk začíná mizet. 3 HESKOVÁ M, BLATNÝ R, ŠTRACHOŇ P,Marketingová komunikace a přímí marketing. Určeno pro inţenýrské studium, Praha: Vysoká škola ekonomická. Oeconomica

11 Obrázek č. 2 Křivka S" tržby a zisk (v Kč) čas Zavádění Růst Zralost Útlum 2.4 V rámci cestovní kanceláře: Pojem produkt I v cestovním ruchu patří produkt k nejdůleţitější části marketingového mixu. Produkt je sluţba či výrobek, který uspokojuje naše potřeby. Díky rozvoji průmyslových sluţeb vzniklo nové pojetí produktu, tvz. mix výrobek/sluţba ( produkt/service mix ). 4 Mix výrobek/služba je soubor výrobků a služeb, jehož smyslem je uspokojení potřeb cílového trhu.(renaghan, 1981) V cestovní kanceláři je hlavním produktem sluţba. Jsou to např. pojišťovací sluţby pojištění osob a zavazadel, rezervace ubytování nebo dopravních prostředků, zajištění víz, zajištění tlumočníků a delegátů, obstarání vstupenek, organizování zájezdů a další. Podle Kotlera tu máme tři úrovně produktu zákazník nenakupuje pouze ten daný produkt ale s ním i související obchodní značku, sluţby nebo prodejní servis. Je tu jádro produktu, coţ je základní produkt. To je to co zákazník skutečně kupuje. Tímto produktem bude uspokojena jeho potřeba. Základní produkt se pak změní na reálný produkt, který zahrnuje provedení, značku, styl, obal a kvalitu. Na závěr je to produkt, 4 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

12 který zahrnuje další sluţby související s produktem a uţitné hodnoty, která zákazník spolu s produktem dostane. Je to takový celkový balík. Tento produkt se jmenuje rozšířený produkt Uţitná hodnota produktu V cestovním ruchu si zákazníci kupují hlavně uţitek, záţitek, nikoliv produkt. Je důleţité ujasnit si, co který zákazník od našeho produktu očekává. Kaţdý zákazník poţaduje něco jiného. Je nutné charakterizovat jednotlivé skupiny zákazníků a předpokládat jejich přání Značka a balení Značka Značka pomáhá zákazníkovi rozhodnout se, který produkt koupit. Označení značkou slouţí k odlišení od ostatních podobných nebo dokonce stejných produktů. Značky, loga nebo ochranné známky dávají zákazníkovi pocit důvěry a poskytují uţitné hodnoty, které on hledá 5. Například firma Disney vytvořila značku, která nabízí zákazníkům spolehlivý produkt zahrnující jejich filmy, video a zábavní atrakce. Zákazníci rádi kupují značkové zboţí. Povaţují ho za kvalitnější. 5 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

13 Balení Balení u sluţeb je náročnější. Je snadné představit si balení u zboţí, ale ne u sluţeb. U sluţeb se do balení zahrnuje logo, atraktivní prostření, nabídkové materiály, katalogy, obchodní značky a další Umístění produktu V hodné umístění produktu na trhu odliší náš produkt od konkurence. Dibb, Simkin, Pride a Ferrel (1994) uvádějí, že k vytvoření plánu umísťování lez použít následující metodu postupných kroků : 6 1. definujte segmenty určitého trhu 2. rozhodněte, který segment zvolíte jako cílový 3. zjistěte, co cílový zákazníci očekávají a co považují za nejdůležitější, když se rozhodují o nákupu 4. vytvořte produkt, který uspokojí tyto potřeby a očekávání 5. vyhodnoťte umisťování a image konkurenčních produktů v tržním segmentu z pohledu zákazníků 6. vyberte image, který viditelně odliší váš produkt od konkurenčního a bude vyhovovat nárokům cílových zákazníků 7. informujte cílové zákazníky o produktu a zařiďte jeho snadnou dostupnost za vhodnou cenu. Takto vzniká marketingový mix 6 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

14 2.4.5 Ţivotní cyklus produtku Produkty během svého ţivota procházejí různými fázemi. 7 Obrázek č. 3. Cyklus produktu tržby a zisk (v Kč) čas Zavádění Růst Zralost Útlum - zavádění pomalý růst prodeje po zavedení výrobku na trh, není dosahováno zisku pro vysoké náklady spojené se zaváděním na trh, - růst období rychlé akceptace výrobku na trhu a prudkého růstu zisku,výrobek má úspěch na trhu - zralost pokles tempa růstu prodeje v důsledku přijetí výrobku většinou potenciálních zákazníků, zisk je stabilní nebo klesá v důsledku zvýšených marketingových výdajů na obranu proti konkurenci, - útlum prodej vykazuje významný pokles zisku, zisk začíná mizet. Produkty můţou být v různých fázích v různém čase. Některý vydrţí být ve fázi zralosti i několik desítek let aniţ by šli do fáze útlumu. Jiné přejdou z fáze zavádění během pár měsíců do fáze útlumu. Pokud produkt klesá, je moţné zvednout jeho křivku větší podporou prodeje nebo ho uvedeme na nový trhu a obnovíme jeho uvedení. 7 HESKOVÁ M, BLATNÝ R, ŠTRACHOŇ P,Marketingová komunikace a přímí marketing. Určeno pro inţenýrské studium, Praha: Vysoká škola ekonomická. Oeconomica

15 2.4.6 Vývoj produktu Některé produkty upadají během fáze ţivota produktu. Proto je důleţité, aby firma tvořila nové a pokud moţné lepší produkty. Nové nápady na výrobky jsou bud uvnitř firmy nebo z venku firmy. Uvnitř firmy se vývojem nových produktů zabývá především marketingové oddělní. Zdrojem nápadů můţe být i personál Mimo organizaci mohou nové nápady přinášet zákazníci, dodavatelé, konkurence, reklamní agentury, soukromé výzkumné organizace a další. Jakmile je na světě nový nápad organizace musí podstoupit 6 kroků nezbytných k jeho realizaci. 8 1 Vznik nápadu 2 Prověření nápadu 3 Obchodní analýza 4 Vývoj produktu 5 Zkušební marketing 6 Komercializace Vývoj produktů znamená i velké investice do nových zařízení. Musíme posoudit efektivnost záměrů, které prověřují ţivotnost projektů. To je důleţité hlavně u finančně náročných projektů. 8 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

16 3. Price Cena 3.1 Pojem cena Je to sjednaná a zaplacená peněţní částka na trhu za poskytnuté sluţby a prodané výrobky. Cena poskytuje důleţité informace o trhu. Přináší zisk a je nejpruţnějším marketingovým prvkem. Kupující se snaţí cenu minimalizovat a prodávající zase cenu maximalizovat. Pro stanovení správné ceny se pouţívají postupné úpravy. Cenu, jejíţ základ tvoří kalkulace zisku a nákladů, porovnáváme s cenami obdobných výrobků, které mají vysoký podíl na trhu. Firma by měla mít jasné, jaké cíle chce dosáhnout ve vztahu k tvorbě ceny. Cíle mohou být návratnost investic, určitý podíl objemu trţeb na trhu, 3.2 Tvorba ceny Cenu tvoříme metodami tvorby ceny. Mezi hlavní patří metoda Tvorba cen podle nákladů, Tvorba cen podle poptávky a Tvorba cen podle konkurence. Jakou bude mít výrobek nebo sluţba cenu odráţí i to jak cenu vnímá cílový trh. Zákazník očekává, ţe při vysoké ceně dostane i sluţby a výrobky vysoké kvality. To platí i v cestovním ruchu. Například u leteckých společností. Tam se za pohodlné cestování platí více. 3.3 V rámci cestovní kanceláře Pojem cena Cena a cenová politika je základem kaţdého úspěšného marketingového mixu. Lze vyuţívat sezónních slev k vyrovnání poklesu poptávky v průběhu roku. Například zimní střediska v letní sezóně a naopak. 16

17 3.3.2 Cenová strategie Stanovit správnou cenovou strategii v cestovním ruchu je velice náročné. Je nutné stanovovat ceny s předstihem, protoţe se zveřejňují v katalozích nebo průvodcích. Pokud se nedaří prodat například zájezdy. Kanceláře přistupují ke slevám nebo diskriminaci cen, např. Last minute. Kanceláře uţ nabízejí tzv. First minute, to jsou zájezdy nakoupené třeba půl roku před odjezdem. Kanceláře na takový včasný nákup dávají značnou slevu. Cenu ovlivňují kurzy měny, rozdílné hospodářské úrovně zemí. Cestovní kanceláře stanovují cenu převáţně pomocí kalkulací. Je několik druhů cen jako pevná cena, informativní (předběţná) cena, kalkulace cen zájezdů výjezdového zahraničního cestovního ruchu, ceny v příjezdovém zahraničním cestovním ruchu nebo výsledná cena. Obrázek č.4: Faktory ovlivňující tvorbu ceny 9 9 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

18 4. Promotion Propagace 4.1 Pojem promotion Forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím o výrobku, jeho ceně, vlastnostech a další. Jejím cílem je podpořit prodej výrobku či sluţby a upoutat zákazníka. Obsahuje reklamu, propagaci, osobní prodej, slevy. 4.2 Základní model Základní model komunikační procesu má 8 prvků. 10 Zdroj (jednotlivec, organizace, firma) - vytváří sdělení a jeho obsah, např. informace o výrobku Sdělení - určité mnoţství informací, které se zdroj snaţí sdělit příjemci Zakódování - převod do formy srozumitelné příjemci (obrázky, slova, fotografie) Přenos - přechod sdělení od zdroje k příjemci, uskutečňuje se prostřednictvím komunikačních médií (televize, rozhlas, tisk) Příjemce - osoba přijímající sdělení Zpětná vazba - reakce příjemce na sdělení (činnost, slovní projev, gesta) - zdroj podle ní posuzuje, zda bylo sdělení přijato pozitivně Šum - rušení komunikačního procesu v kterékoliv fázi (rušení TV, příjemce nevěnuje vysílání pozornost,...) Aby sdělení mělo na zákazníka poţadovaný efekt a mohly jsme posoudit v jaké fázi se zákazník nachází vůči výrobku, slouţí několik modelů. Nejznámější je model AIDA. AWARENESS - upoutání pozornosti INTEREST - vzbuzení zájmu DESIRE - vyvolání přání 10 HESKOVÁ M, BLATNÝ R, ŠTRACHOŇ P,Marketingová komunikace a přímí marketing. Určeno pro inţenýrské studium, Praha: Vysoká škola ekonomická. Oeconomica

19 ACTION - dosaţení akce (koupě výrobku) To jak sdělení bude působit je ovlivněno obsahem a způsobem sdělení. Sdělení můţe na zákazníka působit morálními, racionálními nebo emotivními důvody. Formy komunikace jsou: reklama, podpora prodeje, publicita, přímý marketing a osobní prodej. 4.3 V rámci cestovní kanceláře V reklamě u cestovních kanceláří je problém v nehmotnosti sluţeb, proto některé cestovní kanceláře vyuţívají různých symbolů ke zdůraznění jejich charakteru. Důleţité je výrazně se prezentovat mezi ostatními konkurenty. Efektivní je prostřednictvím obchodní značky. Dočasnost svojin sluţeb se cestovní kanceláře snaţí kompenzovat různými sezónímy slevami. Pro odlišení od ostatních cestovních kanceláří mohou vyuţívat uniforem pro své pracovníky. Pro tvorbu správné reklamy si většinou najímají profesionální reklamní agentury. Aby výsledná reklama vypadala tak jak si cestovní kancelář představuje, musí agentuře dát přesné informace. Například kdo je cílová skupina, jaký rozpočet, výběr médií, čeho se má reklamou dosáhnout, co by si měl z reklamy klient zapamatovat a další. 19

20 5. Place, Placement Místo 5.1 Pojem placement Jedním z nejdůleţitějších marketingových rozhodnutí je komu a kde se budou výrobky prodávat. Musíme zajistit, aby se výrobky prodávali na správném místě a ve správný okamţik. Určitě tyto kritéria je záleţitostí několika měsíců či dokonce let. Pro získání potřebných informací pouţíváme především základní metody průzkumu trhu: - Průzkum od stolu - Průzkum v terénu Většina zboţí se dostává ke konečnému zákazníkovi prostřednictvím distribučních cest. Proto jsou součástí Placement i logistika, doprava, řešení skladů, forma distribuce atd. Pojem distribučních cest si můţeme vyloţit jako souhrn článků prostředníků a zprostředkovatelů, jejich prostřednictvím se zboţí dostává od výrobce ke kupujícímu. 5.2 Formy distribučních cest - přímé výrobce prodává přímo - nepřímé - zahrnují 1 či více mezičlánků Distribuční cesty plní funkci obchodní, logistickou a podpůrnou. Zvolení správné distribuční cesty a jednotlivých samostatných článků distribuční cesty závisí na mnoha faktorech např. přání zákazníka, druh výrobku i typem prodeje. Prodej můţe být intenzivní, selektivní nebo exluzivní. Jednotlivé články distribučních cest charakterizujeme jako velkoobchod a maloobchod. 20

21 5.3 Velkoobchod (VO) Velkoobchod přetváří úzký výrobní sortiment na široký obchodní, vyrovnává časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou, podílí se na reklamě, dodává do maloobchodů, podílí se na dohotovení zboţí, úpravě balení podle přání zákazníka a další. Součástí velkoobchodu je: - Tradiční VO podnik - VO podnik s omezenými funkcemi : CASH and CARRY, drop shipper, policový velkoobchodník ( rack jobber), pojízdný velkoobchodník ( truck jobber) - Agenti a komisionáři: nákupní agent, obchodní agent, komisionář 5.4 Maloobchod (MO) Zaměřuje se na prodej zboţí a sluţeb konečnému spotřebiteli. Neustále se měnící prostředí maloobchodu nutí stále se přizpůsobovat změnám přání a potřebám. Musí pruţně reagovat. Ke tvorbě strategií vyuţívá MO mix. MO mix tvoří zejména: - umístění prodejny, parkoviště - velikost, vzhled a řešení prodejny a způsob umístění zboţí - personál a jeho úroveň (odborné znalosti, profesionalita, vystupování, vzhled, pěkný make-up) - sortiment, cenová hladina - poskytované sluţby (prodej na splátky, dodávka do domu, dárkové balení, střihová sluţba, úprava oděvů, hlídání dětí, ochutnávky...) Mezi druhy MO patří: - Specializované prodejny - Prodejní se zboţím denní spotřeby - Supermarkety - Hypermarkety - Obchodní domy - Diskontní prodejny 21

22 - Obchodní střediska - Katalogové prodejny 5.5 V rámci Cestovní kanceláře Produkty v rámci cestovního ruchu se k zákazníkovi dostávají dvěma způsoby: 1. Přímo k zákazníkovi přímo v pobočkách naší cestovní kanceláře 2. Nepřímo k zákazníkovi přes jednoho nebo více zprostředkovatelů způsob rezervace přes internet Lze pouţívat i kombinaci obou způsobů. Navíc mají speciální distribuční systémy. Musí se rozhodnout, zda jednotlivé zprostředkovatele bude vlastnit, řídit nebo vyuţije franšízingu. Je potřeba zjistit, která varianta bude ideální. Produkty se k zákazníkovi dostávají prostřednictvím zaměstnance cestovní kanceláře. Proto je důleţité vybrat správného zaměstnance. Měl by být příjemný, sympatický, vstřícný. Také na jeho vystupování záleţí, zda si zákazník nějaký produkt zájezd vybere. Nebo se do naší cestovní kanceláře vrátí. Na cestovní kanceláře se spoléhají ubytovací zařízení a dopravní prodejci. 22

23 Praktická část 6. Cestovní kancelář Miklas Tour Zakladatel: Mgr. Jindřich Miklas Zahájení činnosti: rok 1994 Spolupracovníci: Jana Miklasová manţelka, Ondřej, Terezka a Barborka děti Kontakt: Adresa: Pešinova 21, Prostějov Historie Cestovní kancelář Miklas Tour zaloţil v roce 1994 pan Mgr. Jindřich Miklas se svojí ţenou Janou Miklasovou. K zaloţení cestovní kanceláře inspiroval pana Miklase poznávací zájezd do Říma, který zorganizoval pan Miklas pro rodiny, které si vzali na měsíc děti z Ukrajiny postiţené katastrofou v Černobilu. K těmto rodinám se dostal prostřednictvím své činnosti v charitě Prostějov. Zájezd organizoval sám bez záštity jiných organizací, jen díky své zkušenosti z měsíčního pobytu studenta v Římě v roce 1976 a touze uspořádat zájezd pro tyto rodiny. V té době to byla práce nelehká a časově náročná. Zájezd do Říma měl veliký úspěch. Lidé, kterým se termín prvního zájezdu nehodil, nebo se nedostali z kapacitních důvodů, měli zájem o další zájezd. Na základě takového zájmu zorganizoval další zájezd. Jeho cílem byl opět Řím. I tento zájezd měl veliký úspěch. Pro případné další zájezdy bylo nutné nechat si vystavit Ţivnostenský list pro provozování cestovní kanceláře, coţ nebyl vzhledem ke vzdělání pana Miklase ţádný problém. V roce 1994 se organizovaly další zájezdy a byly nabízeny další destinace. Především hlavní města evropských zemí, kam si vţdy na první zájezd pan Miklas najal profesionálního průvodce znalého těchto míst. Další zájezdy si uţ organizoval a průvodcoval sám, protoţe získal Ţivnostenské oprávnění i na průvodcovskou činnost. Svým osobním přístupem k lidem a svým průvodcovským výkladem se jeho zájezdy stávaly oblíbenými a vyhledávanými. 23

24 Dnes má cestovní kancelář Miklas Tour své klienty má po celé České republice a ve všech věkových skupinách. Od začátku své činnosti si zakládá na vytváření rodinné atmosféry při kaţdém zájezdu. Heslem jejich kanceláře je Neobyčejně rodinná atmosféra, coţ je zaštítěno i prací všech rodinných příslušníků v cestovní kanceláři, tedy manţelky Jany a třech dětí. Pan Miklas se účastní většiny svých zájezdů jako průvodce. Na některých zájezdech ho doprovází i jeho ţena nebo některé z jeho dětí. Svoji osobní účast na zájezdech a průvodcování povaţuje pan Miklas za zásadní přednost své cestovní kanceláře. Zná prakticky všechny své klienty a případné problémy na zájezdech řeší okamţitě. Klienti to vnímají velice pozitivně a většinou kvůli jeho osobě vyhledávají sluţby cestovní kanceláře opakovaně a doporučují ji i svým známým a přátelům. Spokojení klienti jsou jejich nejlepší reklama, kterou budují po celou dobu své existence a zakládají si na ní. Z mnoha děkovných dopisů od stálých i nových klientů je patrná oblíbenost a úspěšnost této cestovní kanceláře, takţe se nebojí o svoji budoucnost v konkurenci tolika cestovních kanceláří. Pan Miklas vnáší do svých zájezdů duchovní rozměr, který klienti vnímají velmi pozitivně. Svůj výklad při poutích doplňuje informacemi o církvi a dává ji do všech politických, kulturních a dalších souvislostí. I nevěřící člověk tyhle informace ocení. Je to jedna z hlavních charakteristik zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour, kdy vedle poznávání a odpočinku jsou klientům nabízeny i duchovní hodnoty. 24

25 7. Výrobek Produkt 7.1 Co je výrobek CK Miklas Tour? Pro cestovní kancelář Miklas Tour je hlavním výrobkem sluţba v podání zájezdu. Zájezdy jsou v různých termínech a do různých destinací nabízeny na internetu a klient se na ně můţe přihlásit. Časté je pořádání zájezdů na objednávku tzv. Forfait, kdy je celý balíček sluţeb připraven pro celou skupinu. Další sluţby, která cestovní kancelář nabízí je zajištění letenek, rezervace ubytování, zajištění dopravy, poskytnutí informací o zájezdu, zajištění sluţeb průvodců, zorganizování programu během pobytu různé okruţní jízdy, prohlídky muzeí, oper, divadel a dalších kulturních objektů, rezervace vstupenek, obstarání víz, zajištění pojištění klientů cestovní kanceláře. Prvním zájezdem cestovní kanceláře Miklas Tour byl zájezd do Říma. Zájezd byl úspěšný a tak po něm následoval na přání klientů zájezd do Paříţe a postupně byla nabídka dle poţadavků klientů rozšiřována. Tak bylo moţno navštívit Londýn, Alpy ve Švýcarsku, Provence ve Francii, Sicílii, Sardínii, Norsko, Skotsko, Chorvatsko ale hlavními destinacemi aţ do dnešního dne jsou poutní místa Evropy, jako jsou Lurdy, La Salette, Fatima, Santiago de Compostela, Řím, Assisi, San Giovanni Rotondo, Monserrat, Einsiedeln, Mariazell, Čenstochova a od roku 2005 se k poutím přidala Svatá země (Izrael). Jelikoţ klienti zůstávají věrni cestovní kanceláři, bylo nutné nabídnout další destinace. Z toho důvodu byla jiţ před 5 lety zahájena spolupráce s cestovní kanceláří Hornet tour, která svými destinacemi Irsko, Island, Dubaj, USA, Malajsie obohatila nabídku CK Miklas Tour. 25

26 7.2 Druhy zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour Cestovní kancelář Miklas Tour má v nabídce několik druhů zájezdů, které můţe nabídnout svým klientům. Snaţí se pokrýt co největší nabídku a tím uspokojit větší okruh klientů. V nabídce cestovní kanceláře jsou: - krátkodobé - Vídeň volná muzea, Sv. Hostýn - pouť - dlouhodobé zájezdy Skandinávie, Skotsko - poznávací zájezdy Paříţ, Londýn, Řím - tematické = poutní zájezdy Lurdy, Řím, Svatá země - pobytové Chorvatsko, Itálie - zájezdy v hodné pro mládeţ Santiago de Compostela pěšky a na kolech, - důchodce i rodiny s dětmi - 1. Vlaková pouť do Lurd - turistické zájezdy Švýcarsko, Skandinávie 7.3 Pojetí zájezdů Cestovní kanceláří Miklas Tour Cestovní kancelář Miklas Tour má ve své nabídce, stejně jako spousta dalších cestovních kanceláří na trhu, zájezdy do Říma, Norska, Skandinávie, Vídně, Izraele, Paříţe, Chorvatska, Belgie, Normandie, Švýcarska, Sicílie a dalších destinací. Přesto se něčím od ostatních liší. Zájezdy, které nabízí, se na první pohled zdají jako běţné zájezdy ostatních CK. Navštěvují se muzea, památky kulturní a historické, jezdí se po výletech. Zájezdy mají bohatý program. V nabídce a jejich pojetí je však jedna výjimka. Některé zájezdy se specializují na poutní místa a mají duchovní pojetí. Jsou to zájezdy na Svatý Hostýn, na pouť do Lurd, Izreale, Betléma, Říma, Compostely, Fatimy a dalších míst. Zájezdy jsou buďto jednodenní. Ty jsou většinou v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Jsou to například poutě na Svatém Hostýně, Mariacel či Velehradě. Vícedenní zájezdy jsou zahraniční a jejich program je sestaven z více památek, které jsou v dané oblasti. Jsou to například Řím a Vatikán o Velikonocích či 9 denní pout v Lurdech La Salette, 26

27 Zájezdy, jejichţ zaměří je duchovní a cílem je poutní místo jsou odlišujícím prvkem od ostatních cestovních kanceláří. Všech takových zájezdů se účastní jako doprovod kněz, který má nestarost duchovní část zájezdů a vţdy vykonává i bohosluţbu. Jezdí se na poutě do Lurd, Říma, na Svatý Hostýn, Compostely, Fatimy či Santiaga. Tyto potě jsou ve veliké oblibě U těchto zájezdů převládá zájem starší generace a důchodců, ale mládeţ není výjimkou. Zájezdy jsou pro tento typ klientů přizpůsobeny. Hlavně jejich program není tak náročný. I lidé se zdravotními problémy se mohou zúčastnit takového zájezdu. Bude na ně brán odhled. Pan Miklas tomu svoje zájezdy přizpůsobuje a je si vědom zájmu této skupiny klientů o tenhle typ zájezdů. I to je důvod, proč je cestovní kancelář tolik oblíbená. Jako jedna z mála přizpůsobuje zájezdy dle svých klientů. Na zájezdy je moţné si vyţádat konkrétního kněze. A po dohodě se zájezdů účastní. I běţných zájezdů se účastní kněţí jako klient a tyto zájezdy obohacují. Lidé s nimi mohou diskutovat. Vést diskuse mohou i s panem Miklasem. Někteří lidé ve svých dopisech pro cestovní kancelář píší, ţe zájezdy na ně mají uklidňující aţ terapeutický vliv. Způsob vedení zájezdů v duchovním pojetí musí vyhovovat všem klientům. I těm, kteří se nepovaţují za věřící. Náboţenské znalosti v širším kontextu (souvislostech), nejenom v tom náboţenském, patří ke všeobecnému vzdělání. Poutní zájezdy jsou velice oblíbené a vyhledávané. Cestovní kancelář má širokou nabídku. V roce 2000 zajišťovala Miléniovou národní pouť do Říma. V roce 2005 pořádala zájezd do Říma na pohřeb Svatého Otce papeţe Jana Pavla II. Byl to třídenní zájezd do Říma, kde se klienti zúčastnili obřadů posledního rozloučení s papeţem. Toho zájezdu se účastnili zájemci z celé České republiky. Aby usnadnil cestování starším občanům, hendikepovaní nebo nemocným, organizuje v letošním roce 150. výročí od zjevení P. Marie v Lurdech pouť lůţkovým vlakem na toto místo. Svoz zájemců z celé České republiky bude do Břeclavi, odkud lůţkový vlak vyrazí do francouzských Lurd. Bude to 1. Česko Slovenská pouť vlakem v novodobé historii České republiky. Pouť budou doprovázet kněţí, zdravotní personál, průvodci a pracovníci na ţeleznici a poutníků z ČR by mělo být

28 7.4 Izrael - Poznávací a poutní zájezd po Svaté Zem Mezi nejvýraznější zájezdy cestovní kanceláře Miklas Tour patří zájezd do Izraele Poznávací a poutní zájezd po Svaté Zemi. Tento druh zájezdu nabízí více cestovních kanceláří., přesto jsou zájezdy stále obsazené. Je to dáno rozsáhlým programem a profesionálními sluţbami. Klienti navštíví spoustu nezapomenutelných míst, která se váţí k ţivotu zakladatele křesťanství Jeţíše Krista. (Program viz. Příloha 1.) 7.5 Ostatní zájezdy Cestovní kancelář Miklas Tour nabízí i klasické zájezdy. Poznávací zájezdy pro milovníky kultury a histori do Paříţe, Londýna, Říma, a další. Turistické zájezdy pro poznávání krás přírody do Norska, Švýcarska, Irska a další destinace. To si uţijí zejména milovníci nedotčené přírody. Na své si přijdou i milovníci moře v Chorvatsku, Jiţní Itálii či Sicílii. Během cesty v autobuse pan Miklas vypráví historické souvislosti k místům, které během zájezdu navštíví. Klienti to velice cení. Některé základní informace mají jiţ předtím, neţ vidí samotnou památku a mohou si udělat obrázek o tom, jak to bylo. Přímo na místě pak výklad doplní o další důleţité detaily a souvislosti. Pokud je potřeba najímá průvodce a i tak jeho výklad občas doplňuje. Na zájezdech, které nejsou poutní nebo jejichţ zaměření není přímo duchovní, jako například zájezd do Norska, vnáší pan Miklas nebo přítomní kněţí také duchovní rozměr. Dělají to vlídným způsobem. Ve svém výkladu propojí věci do širokých souvislostí. Je to jeden z důvodů, kvůli kterým se lidé k cestovní kanceláři vrací. Berou to jako příjemný bonus. Zájezd je více obohatí. Dovědí se nové informace často v kontextu se svým ţivotem. Lze tak soudit podle dopisů, které do firmy lidé posílají. Domů se vrací velice odpočinutí jak po fyzické tak hlavně po duševní stránce. Jisté je, ţe zájezdy cestovní kanceláře mají v sobě jisté kouzlo, kterému propadne většina jejich účastníků. Jestli je to panem Miklasem nebo dobře sestaveným programem zájezdu těţko říct. Pravděpodobně je to kombinace všech aspektů příjemné vedení a rodinná atmosféra zájezdů, bohatá a dobře připravený program, individuální přístup ke klientům a další. 28

29 8. Cena cena zájezdů 8.1 Tvorba ceny zájezdů CK Miklas Tour Cena zájezdů se tvoří výpočtem příjmů a nákladů, které zahrnují: Náklady zahrnují: - Náklady na ubytování a stravování - Náklady na dopravu autobusová, lodní, letecká - Provozní náklady telefony, poštovné, kancelářské potřeby, bankovní poplatky, cestovné, - Odvody DPH v České republice a zahraničí - Daně ze zisku - Pojištění klientů - Pojištění cestovní kanceláře proti krachu - Vyplácené provize Příjmy zahrnují: - Platby od klientů Reálný propočet nákladů a nízká reţie provozu cestovní kanceláře se odráţí v příznivé ceně všech zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour coţ klienti oceňují věrností k této cestovní kanceláře Ceny zájezdů jsou odvislé od nabízených sluţeb. Jsou tvořeny pro střední příjmovou skupinu obyvatel a představují pro ně optimální poměr mezi vydanými finančními prostředky a sluţbami, které obdrţí od cestovní kanceláře. K hlavní kategorii druhů zájezdů cestovní kanceláře Miklast Tour patří poutní zájezdy. V České republice je poměrně vysoká konkurence cestovních kanceláří a věřící jsou jen malou skupinou klientů. O to náročnější je v této konkurenci obstát, kdyţ po 15ti letém vývoji existence cestovní kanceláře Miklas Tour, tato pořád prosperuje, přestoţe její ceny nejsou nejlevnější. Je to dáno nabídkou sluţeb, které sledují v maximální míře pohodlnost a spokojenost klientů a komplexnost a hloubku programů. Zde lze zdůraznit odbourávání 29

30 nočních přejezdů aţ k jejich úplnému zrušení. Cena se zvedne o jeden nocleh, ale za to lidé jsou odpočatí a více si uţijí první dny dovolený. Více vnímají krásy a památky. Volba dobrých hotelů, nejlépe se stravováním self service (viz. Izrael) za příznivé ceny. Například u zájezdu do Izraele cestovní kancelář zvolila draţší ubytování v Izraeli místo levnější ubytování v Betlémě. V Izreali si klienti mohou večer vyjít a uţít nočního ţivota tohoto okouzlujícího města. Kdeţto v Betlémě se večer vycházet nesmí nebo je nebezpečné. Všude jsou vojáci a zátarasy. Vysoká odbornost a profesionalita průvodců a dopravce. Profesionální průvodce umí zodpovědět veškeré dotazy ohledně svého výkladu. Zná různé detaily, které se v průvodci nedočtete. Pokud dá rozchod, snaţí se pohybovat tak, aby ho mohli vyhledat v případě potřeby klienti. Jestliţe má některý klient zájem v rámci rozchodu projít si město s průvodcem, neodmítne. I tyto aspekty chování průvodce tvoří příznivý dojem ze zájezdu a obhájí výši ceny. Obrázek č. 5. Cenik CK MIklas Tour. Pramen: Titulní strana Miklas Tour [online].2008,dostupné na WWW:< 30

31 9. Promotions 9.1 Promotions v cestovní kanceláři Miklas Tour Cestovní kancelář Miklas Tour propaguje svoje zájezdy prostřednictvím: - Informativní listy - Internetových stránek - Má svoji kancelář - Inzerát v Křesťanských listech - Pozitivních reakcí klientů a jejich doporučení 9.2 Informativní leták Cestovní kancelář Miklas Tour nabízí své zájezdy na jednotlivých listech papíru - letáku. Kaţdý aktuální zájezd má svůj leták. Zájemci o informace o konkrétním zájezdu v kanceláři Miklas Tour obdrţí tento leták. Na něm jsou uvedeny veškeré informace a podrobnosti o zájezdu. Je tu uveden a podrobně rozepsán program zájezdu, cena zájezdu a z čeho se skládá, termíny zájezdu a místa odjezdu. Pokud se zákazníci nemohou dostavit pro tento leták je jim na poţádání zaslán. Nebo jsou odkázáni na internetové stránky. Tento způsob je zvolen kvůli eventuelní změně termínu či destinace. 31

32 Obrázek č. 6 Informační leták Pramen: Interní zdroje Miklas Tour 9.3 Internetové stránky Klienti cestovní kanceláře Miklas Tour naleznou informace o zájezdech také na internetových stránkách. Na stránkách je seznam zájezdů, které nabízí cestovní kancelář Miklas Tour spolu se zájezdy, které nabízí i cestovní kancelář Hornet Tour, se kterou spolupracují. Po otevření odkazu Zájezd se objeví podrobný seznam zájezdů, které cestovní kancelář nabízí v této sezóně. Zájezd je uveden s termínem a cenou. Zde si můţe 32

33 klient zvolit konkrétní zájezd, který ho zaujal. Poté se mu zobrazí podrobný program zájezdu rozepsán na jednotlivé dny zájezdu, termíny, cena co zahrnuje a co nezahrnuje a dále doporučení co si vzít sebou. Stránky jsou jednoduše tvořeny. Bez ţádných obrázků či fotografií. Jen rozpis s informacemi na jednobarevném pozadí. Na stránkách klienti najdou i internetovou Přihlášku k zájezdům. Mohou si vybrat ze dvou provedení word a pdf. Dále na stránkách naleznou i Všeobecné podmínky Cestovní kanceláře Miklast Tour. Také ve formátu word a pdf. Do rubriky Kniha návštěv mohou klienti psát své vzkazy a připomínky. Většinou jsou na stránkách pozitivní reakce klientů nebo dotazy na další zájezdy. Někteří sem píší i své záţitky a dojmy z absolvovaného zájezdu. To je velice pozitivní reklama pro cestovní kanceláře. Reakce si mohou přečíst i další zájemci o zájezd. Kladné reakce a vzkazy je mohou pozitivně ovlivnit ve prospěch kanceláře. Pomohou jim vytvořit si konkrétnější obraz o způsobu vedení a atmosféře zájezdů. K tomu přispěje i průvodní dopis od pana Miklase, který je na titulní stránce. Na této stránce jsou i odkazy na jiné cestovní kanceláře. Kaţdý týden se na stránky podívá v průměru kolem 500 lidí. To je vysoká návštěvnost. V rubrice Archiv se nachází seznam zájezdů z minulých sezón. Klienti se mohou podívat, jak byl zájezd v minulých letech veden, jaký měl program. Eventuelně to mohou nakombinovat s příspěvky z rubriky Kniha návštěv pro lepší představu. Dále je tu rubrika Odkazy. Zde se nachází kulturní odkaz na hudební skupinu Bét-el hudba pro duši. Další odkazy jsou cestovní. Odkazy na CK Miklas Tour poznávací a poutní zájezdy, Dovolená last minute a Last minute zájezdy. Jako poslední rubrika je rubrika Kontakty. V této rubrice jsou údaje o adrese cestovní kanceláře, IČO, DIČ, bankovní účet, telefon, fax, ová adresa. Dále jsou tu odkazy na Pojištění Union, Koncesní listinu, CK na mapě a mapa stanoviště odjezdů od strojnické školy na Lidické ulici. Internetové stránky plně nevyuţívají svých moţností. Od jejich zprovoznění se prozatím příliš nepracovalo na jejich modernizaci či změně designu. Stránky sice fungují a jsou navštěvovány, ale jejich design by potřeboval oţivit a zmodernizovat. Stránky jsou příliš jednoduché aţ fádní. Na stránkách nejsou ţádné obrázky či fotky destinací. Ani v rubrice Zájezdy nenajdeme ţádnou fotodokumentaci. Podle mého by tam nějaké obrazová dokumentace měla být. Fotky pomohou klientům 33

34 v rozhodování a udělání si představy jak to na zájezdu můţe vypadat nebo jaké památky či záţitky mohou zaţít. V rohu malými písmeny bez ţádné grafické úpravy můţete kliknout na text Zájezdy, Kniha návštěv, Přihláška, Archiv a Odkazy a nic víc tam není. Zákazníka, který stránky náhodně otevře, spíše nezaujmou. Obrázek č. 7: Internetové stránky Miklas Tour. Pramen: Titulní strana Miklas Tour [online].2008,dostupné na WWW:< Poznámka:Cestovní kancelář během psaní mé bakalářské práce začala pracovat na novém designu svých internetových stránek. Logo na obrázku je jiţ nové. 9.4 Inzerát v Křesťanském magazínu V jediných novinách, ve kterých cestovní kancelář inzeruje je Křesťanský magazín. Zde pravidelně inzeruju svoji aktuální nabídku zájezdu. Inzerát vţdy obsahuje jeden konkrétní aktuální zájezd, na který chtějí upozornit. Výběr novin je dán celkovou orientací cestovní kanceláře. Podle různorodosti klientů nelze říct, ţe by takhle omezená inzerce byla nevyhovující. Tento magazín čte spousta potencionálních 34

35 zájemců o poutní zájezdy. Ty jsou hlavní v nabídce zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour. Obrázek č. 8: Inzerát Cestovní kanceláře Miklas Tour Pramen: Křesťanském týdeníku 48/27.listopadu 3.prosinec Informace od klientů pozitivní reakce Největší reklama nebo nejrozšířenější způsob, který získává cestovní kancelář Miklas Tour své nové klienty, jsou pozitivní reakce klientů, kteří s nimi jiţ absolvovali nějaký zájezd. Tito klienti píší své reakce na internetové stránky, kde si je mohou přečíst další zájemci potencionální budoucí klienti. Někteří posílají dopisy přímo do cestovní kanceláře. V dopisech píší, jak byli s cestovní kanceláří spokojeni. Většina nových zákazníků se hlásí na zájezdy s tím, ţe někdo v jejich okolí uţ někdy absolvoval zájezd s cestovní kanceláří Miklas Tour a byl velice spokojen. Takţe jim byla cestovní kancelář vřele doporučena nebo dokonce i konkrétní zájezd. K cestovní kanceláři se rádi vracejí i jejich minulý klienti. Jiţ byli na nějakém zájezdě a způsob jakým byl veden a celkový dojem ze zájezdu byl příjemný, tak se chtějí účastnit dalšího zájezdu s cestovní kanceláří Miklas Tour. Pravidelní klienti tvoří silnou základnu klientů cestovní kanceláře Miklas Tour. Klienti se rádi k cestovní kanceláři vracejí. Líbí se jim způsob vedení zájezdů a program. 35

36 Lidé z Prostějova často chodí přímo do kanceláře Miklas Tour a vyţádají si katalog nebo program zájezdů. Z 90% přicházejí na základě něčího doporučení. Obrázek č. 9. Internetové stránky Kniha návštěv vzkazy od klientů Pramen: Kniha návštěv Miklas Tour [online].2008,dostupné na WWW:< 36

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu BAKALÁŘSKÁ

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě

Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bakalářská práce Autor: Eva Semerádová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Místní akční skupina Vyhlídka o.s.

Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Místní akční skupina Vyhlídka o.s. MARKETING MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 26.6. a 28.6.2009 II. (studijní materiály) Vzdělávací program č. 08/005/3310a/452/001700 Kunštátský sekáč, který byl podpořen z EAFRD Evropský

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Cestovní ruch. Okruhy ke státnicím

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Cestovní ruch. Okruhy ke státnicím Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Cestovní ruch Okruhy ke státnicím Brno 2010/2011 2 Obsah 1 Vymezení cestovního ruchu 4 2 Faktory ovlivňující rozmístění a rozvoj CR 11 3 Ubytovací

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová Propagace Sport-V-hotelu Vysočina Vendula Pelikánová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace konkrétního subjektu, a to Sport-V-hotelu Vysočina, působícího

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea

Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea Hana Máčová Využití internetu jako marketingového nástroje v neziskových organizacích Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Návrh marketingové

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ.

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. BAKALÁŘSKÁ

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová

Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015

Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015 Suggestions for tourism marketing activities

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více