Hana Vymazalová MARKETINGOVÉ MOŽNOSTI ROZVOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘE MIKLAS TOUR. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hana Vymazalová MARKETINGOVÉ MOŽNOSTI ROZVOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘE MIKLAS TOUR. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Mgr."

Transkript

1 M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Hana Vymazalová MARKETINGOVÉ MOŽNOSTI ROZVOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘE MIKLAS TOUR Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková Olomouc

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne

3 Ráda bych poděkovala majitelům cestovní kanceláře Miklas Tour za pomoc a vstřícný přístup při psaní mé bakalářské práce. S ochotou mi poskytli veškeré potřebné informace a podklady. Také bych chtěla poděkovat své vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Renátě Pavlíčkové za vedení mé bakalářské práce a poskytnutí odborných rad. 3

4 Obsah Teoretická část Marketingový mix Co je marketingový mix Produkt - Výrobek Totální produkt Kategorie výrobku Ţivotní cyklus výrobku V rámci cestovní kanceláře: Pojem produkt Uţitná hodnota produktu Značka a balení Umístění produktu Ţivotní cyklus produtku Vývoj produktu Price Cena Pojem cena Tvorba ceny V rámci cestovní kanceláře Pojem cena Cenová strategie Promotion Propagace Pojem promotion Základní model V rámci cestovní kanceláře Place, Placement Místo Pojem placement Formy distribučních cest Velkoobchod (VO) Maloobchod (MO) V rámci Cestovní kanceláře

5 Praktická část Cestovní kancelář Miklas Tour Historie Výrobek Produkt Co je výrobek CK Miklas Tour? Druhy zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour Pojetí zájezdů Cestovní kanceláří Miklas Tour Izrael - Poznávací a poutní zájezd po Svaté Zem Ostatní zájezdy Cena cena zájezdů Tvorba ceny zájezdů CK Miklas Tour Promotions Promotions v cestovní kanceláři Miklas Tour Informativní leták Internetové stránky Inzerát v Křesťanském magazínu Informace od klientů pozitivní reakce Místo Cestovní kancelář Hlavní destinace cestovní kanceláře Miklas Tour Lurdy La Salette Fatima Svatý Hostýn Paříţ Londýn Norsko Skandinávie Návrhy a doporučení Internetové stránky Obecně o stránkách Členění stránek

6 11.2 Logo Katalog Inzeráty Další zaměstnanci Sponzoring Závěr ANOTACE LITERATURA A PRAMENY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Izrael Příloha č. 2 Lurdy - La Salette - Nevers Příloha č. 3 Pouť Radia Proglas na Svatém Hostýně Příloha č. 4 Paříţ - Versailles - Remeš Příloha č. 5 Londýn - Stratford nad Avonou - Oxford Příloha č. 6 Skandinávie Příloha č. 7 Dopis Příloha č. 8 Poděkování

7 Úvod V oblasti cestovního ruchu je velice konkurenční prostředí. Na trhu je spousta cestovních kanceláří nabízejících zajímavé zájezdy. Pro klienta je těţké vybrat si v takovém mnoţství nabídek. Zvláště pokud jsou si nabídky podobné. Proto je důleţité pro jednotlivé kanceláře se odlišovat od ostatních cestovních kanceláří na trhu. Proto jsem se cíleně zaměřila na nástroje marketingového mixu. Cestovní kancelář Miklast Tour svoji propagaci na trhu nemá příliš propracovanou. Od svého zaloţení ji příliš neměnila podle aktuálních trendů či potřeb. Přesto si cestovní kancelář Miklas Tour její klienti najdou. Má jiţ stálou základnu klientů a neustále přibývají noví. I přes tento pozitivní fakt, by měla více zapracovat na své propagaci. Ve své bakalářské práci se v Teoretická části zabývám obecnou teorie nástrojů marketingového mixu. 4P marketingu obsahuje Produkt, Cena, Promotion a Místo. Následně převádím teorii přímo na oblast cestovního ruchu. Cestovní ruch má svá specifika. V Praktické části popisuji jednotlivá 4P marketingu tak, jak jsou zavedená v cestovní kanceláři Miklas Tour. Rozebírám jejich zájezdy, způsob vedení zájezdů. Kdo jejich cílový zákazník. Zabývám se také, jak je cestovní kancelář vedena. Větší část věnuji i poutním zájezdům, které jsou hlavním produktem cestovní kanceláře Miklas Tour a odlišují ji od ostatních cestovních kanceláří. V poslední částí mé bakalářské práce se věnuji návrhům pro cestovní kancelář Miklas Tour. Hlavně se věnuji jejich propagaci. Velkou pozornost věnuji jejich internetovým stránkám a dalším formám reklamy a propagace. 7

8 Teoretická část 1.Marketingový mix 1.1 Co je marketingový mix Marketingový mix, tzv. 4 P marketingu se skládá z Ceny (Price), Výrobku (Produkt), Místo (Place) a Propagace (Promotion). Marketingový mix se sestavuje tady z těchto čtyř částí. Pomáhá k lepší a efektivnější propagaci a konkurenceschopnosti výrobku nebo sluţby na trhu. Určuje jak vybrat správný výrobek či sluţbu pro daný segment trhu. Řeší, aby výrobek či sluţba měli odpovídající cenu, k zákazníkovi se dostali vhodnou cestou, byl o výrobku či sluţbě správně informován. Definice podle P. Kotlera: 1 "Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." 1 P. KOTLER,G. ARMSTRONG, Marketing, Grada

9 2. Produkt - Výrobek Zaujímá dominantní postavení na trhu. Jsou to hmotné výrobky, myšlenky, sluţby, místa, osoby a organizace slouţící za účelem uspokojení potřeb. U výrobku je důleţité, ţe při jeho koupi nerozhoduje jen to pro jaký účel je kupován. Rozhoduje i značka, provedení, design, záruka, poskytované sluţby, barva a podobně. Různé varianty uspořádání uvedených skupin vlastností do určitých vrstev nacházejí odraz v různých konstrukcích tzv. komplexního nebo totálního výrobku. 2.1 Totální produkt Pojetí, které používá P. Kotler 2 totální produkt Obrázek č. 1 Totální produkt instalace balení značka provedení podmínky jádro dodatečné dodávek produktu služby kvalita styl záruky - jádro produktu je vlastně užitek, který produkt přenáší spotřebitelé, - vlastní (skutečný) produkt je rozšíření jádra o další charakteristiky - kvalitu, provedení, styl, značku a obal, 2 HESKOVÁ M, BLATNÝ R, ŠTRACHOŇ P,Marketingová komunikace a přímí marketing. Určeno pro inţenýrské studium, Praha: Vysoká škola ekonomická. Oeconomica

10 - širší produkt poskytuje spotřebiteli dodatečné služby a užitek. Spotřebitel tedy vidí produkt jako komplexní soubor užitků, které uspokojují jeho potřeby. 2.2 Kategorie výrobku Pro kaţdý výrobek volíme odlišnou strategii marketingu. Proto produkty třídíme do různých kategorií. Nejrozšířenější jsou tyto: - spotřební zboţí: zboţí časté spotřeby, zboţí občasné spotřeby, neuvaţované zboţí a zboţí luxusní - výrobní prostředky: suroviny, materiál a polotovary, statky investičního charakteru, pomocný materiál a sluţby 2.3 Životní cyklus výrobku Důleţité je i brát ohled na ţivotní cyklus kaţdého výrobku po uvedení na trhu. Vyjádřením bývá grafická tzv. Křivka S 3, která je rozdělena na 4 části: - zavádění pomalý růst prodeje po zavedení výrobku na trh, není dosahováno zisku pro vysoké náklady spojené se zaváděním na trh, - růst období rychlé akceptace výrobku na trhu a prudkého růstu zisku, - zralost pokles tempa růstu prodeje v důsledku přijetí výrobku většinou potenciálních zákazníků, zisk je stabilní nebo klesá v důsledku zvýšených marketingových výdajů na obranu proti konkurenci, - útlum prodej vykazuje významný pokles zisku, zisk začíná mizet. 3 HESKOVÁ M, BLATNÝ R, ŠTRACHOŇ P,Marketingová komunikace a přímí marketing. Určeno pro inţenýrské studium, Praha: Vysoká škola ekonomická. Oeconomica

11 Obrázek č. 2 Křivka S" tržby a zisk (v Kč) čas Zavádění Růst Zralost Útlum 2.4 V rámci cestovní kanceláře: Pojem produkt I v cestovním ruchu patří produkt k nejdůleţitější části marketingového mixu. Produkt je sluţba či výrobek, který uspokojuje naše potřeby. Díky rozvoji průmyslových sluţeb vzniklo nové pojetí produktu, tvz. mix výrobek/sluţba ( produkt/service mix ). 4 Mix výrobek/služba je soubor výrobků a služeb, jehož smyslem je uspokojení potřeb cílového trhu.(renaghan, 1981) V cestovní kanceláři je hlavním produktem sluţba. Jsou to např. pojišťovací sluţby pojištění osob a zavazadel, rezervace ubytování nebo dopravních prostředků, zajištění víz, zajištění tlumočníků a delegátů, obstarání vstupenek, organizování zájezdů a další. Podle Kotlera tu máme tři úrovně produktu zákazník nenakupuje pouze ten daný produkt ale s ním i související obchodní značku, sluţby nebo prodejní servis. Je tu jádro produktu, coţ je základní produkt. To je to co zákazník skutečně kupuje. Tímto produktem bude uspokojena jeho potřeba. Základní produkt se pak změní na reálný produkt, který zahrnuje provedení, značku, styl, obal a kvalitu. Na závěr je to produkt, 4 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

12 který zahrnuje další sluţby související s produktem a uţitné hodnoty, která zákazník spolu s produktem dostane. Je to takový celkový balík. Tento produkt se jmenuje rozšířený produkt Uţitná hodnota produktu V cestovním ruchu si zákazníci kupují hlavně uţitek, záţitek, nikoliv produkt. Je důleţité ujasnit si, co který zákazník od našeho produktu očekává. Kaţdý zákazník poţaduje něco jiného. Je nutné charakterizovat jednotlivé skupiny zákazníků a předpokládat jejich přání Značka a balení Značka Značka pomáhá zákazníkovi rozhodnout se, který produkt koupit. Označení značkou slouţí k odlišení od ostatních podobných nebo dokonce stejných produktů. Značky, loga nebo ochranné známky dávají zákazníkovi pocit důvěry a poskytují uţitné hodnoty, které on hledá 5. Například firma Disney vytvořila značku, která nabízí zákazníkům spolehlivý produkt zahrnující jejich filmy, video a zábavní atrakce. Zákazníci rádi kupují značkové zboţí. Povaţují ho za kvalitnější. 5 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

13 Balení Balení u sluţeb je náročnější. Je snadné představit si balení u zboţí, ale ne u sluţeb. U sluţeb se do balení zahrnuje logo, atraktivní prostření, nabídkové materiály, katalogy, obchodní značky a další Umístění produktu V hodné umístění produktu na trhu odliší náš produkt od konkurence. Dibb, Simkin, Pride a Ferrel (1994) uvádějí, že k vytvoření plánu umísťování lez použít následující metodu postupných kroků : 6 1. definujte segmenty určitého trhu 2. rozhodněte, který segment zvolíte jako cílový 3. zjistěte, co cílový zákazníci očekávají a co považují za nejdůležitější, když se rozhodují o nákupu 4. vytvořte produkt, který uspokojí tyto potřeby a očekávání 5. vyhodnoťte umisťování a image konkurenčních produktů v tržním segmentu z pohledu zákazníků 6. vyberte image, který viditelně odliší váš produkt od konkurenčního a bude vyhovovat nárokům cílových zákazníků 7. informujte cílové zákazníky o produktu a zařiďte jeho snadnou dostupnost za vhodnou cenu. Takto vzniká marketingový mix 6 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

14 2.4.5 Ţivotní cyklus produtku Produkty během svého ţivota procházejí různými fázemi. 7 Obrázek č. 3. Cyklus produktu tržby a zisk (v Kč) čas Zavádění Růst Zralost Útlum - zavádění pomalý růst prodeje po zavedení výrobku na trh, není dosahováno zisku pro vysoké náklady spojené se zaváděním na trh, - růst období rychlé akceptace výrobku na trhu a prudkého růstu zisku,výrobek má úspěch na trhu - zralost pokles tempa růstu prodeje v důsledku přijetí výrobku většinou potenciálních zákazníků, zisk je stabilní nebo klesá v důsledku zvýšených marketingových výdajů na obranu proti konkurenci, - útlum prodej vykazuje významný pokles zisku, zisk začíná mizet. Produkty můţou být v různých fázích v různém čase. Některý vydrţí být ve fázi zralosti i několik desítek let aniţ by šli do fáze útlumu. Jiné přejdou z fáze zavádění během pár měsíců do fáze útlumu. Pokud produkt klesá, je moţné zvednout jeho křivku větší podporou prodeje nebo ho uvedeme na nový trhu a obnovíme jeho uvedení. 7 HESKOVÁ M, BLATNÝ R, ŠTRACHOŇ P,Marketingová komunikace a přímí marketing. Určeno pro inţenýrské studium, Praha: Vysoká škola ekonomická. Oeconomica

15 2.4.6 Vývoj produktu Některé produkty upadají během fáze ţivota produktu. Proto je důleţité, aby firma tvořila nové a pokud moţné lepší produkty. Nové nápady na výrobky jsou bud uvnitř firmy nebo z venku firmy. Uvnitř firmy se vývojem nových produktů zabývá především marketingové oddělní. Zdrojem nápadů můţe být i personál Mimo organizaci mohou nové nápady přinášet zákazníci, dodavatelé, konkurence, reklamní agentury, soukromé výzkumné organizace a další. Jakmile je na světě nový nápad organizace musí podstoupit 6 kroků nezbytných k jeho realizaci. 8 1 Vznik nápadu 2 Prověření nápadu 3 Obchodní analýza 4 Vývoj produktu 5 Zkušební marketing 6 Komercializace Vývoj produktů znamená i velké investice do nových zařízení. Musíme posoudit efektivnost záměrů, které prověřují ţivotnost projektů. To je důleţité hlavně u finančně náročných projektů. 8 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

16 3. Price Cena 3.1 Pojem cena Je to sjednaná a zaplacená peněţní částka na trhu za poskytnuté sluţby a prodané výrobky. Cena poskytuje důleţité informace o trhu. Přináší zisk a je nejpruţnějším marketingovým prvkem. Kupující se snaţí cenu minimalizovat a prodávající zase cenu maximalizovat. Pro stanovení správné ceny se pouţívají postupné úpravy. Cenu, jejíţ základ tvoří kalkulace zisku a nákladů, porovnáváme s cenami obdobných výrobků, které mají vysoký podíl na trhu. Firma by měla mít jasné, jaké cíle chce dosáhnout ve vztahu k tvorbě ceny. Cíle mohou být návratnost investic, určitý podíl objemu trţeb na trhu, 3.2 Tvorba ceny Cenu tvoříme metodami tvorby ceny. Mezi hlavní patří metoda Tvorba cen podle nákladů, Tvorba cen podle poptávky a Tvorba cen podle konkurence. Jakou bude mít výrobek nebo sluţba cenu odráţí i to jak cenu vnímá cílový trh. Zákazník očekává, ţe při vysoké ceně dostane i sluţby a výrobky vysoké kvality. To platí i v cestovním ruchu. Například u leteckých společností. Tam se za pohodlné cestování platí více. 3.3 V rámci cestovní kanceláře Pojem cena Cena a cenová politika je základem kaţdého úspěšného marketingového mixu. Lze vyuţívat sezónních slev k vyrovnání poklesu poptávky v průběhu roku. Například zimní střediska v letní sezóně a naopak. 16

17 3.3.2 Cenová strategie Stanovit správnou cenovou strategii v cestovním ruchu je velice náročné. Je nutné stanovovat ceny s předstihem, protoţe se zveřejňují v katalozích nebo průvodcích. Pokud se nedaří prodat například zájezdy. Kanceláře přistupují ke slevám nebo diskriminaci cen, např. Last minute. Kanceláře uţ nabízejí tzv. First minute, to jsou zájezdy nakoupené třeba půl roku před odjezdem. Kanceláře na takový včasný nákup dávají značnou slevu. Cenu ovlivňují kurzy měny, rozdílné hospodářské úrovně zemí. Cestovní kanceláře stanovují cenu převáţně pomocí kalkulací. Je několik druhů cen jako pevná cena, informativní (předběţná) cena, kalkulace cen zájezdů výjezdového zahraničního cestovního ruchu, ceny v příjezdovém zahraničním cestovním ruchu nebo výsledná cena. Obrázek č.4: Faktory ovlivňující tvorbu ceny 9 9 SUSAN Horner,JOHN SWARBROOKE, Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času,grada Publishing,a.s. 2003,ISBN

18 4. Promotion Propagace 4.1 Pojem promotion Forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím o výrobku, jeho ceně, vlastnostech a další. Jejím cílem je podpořit prodej výrobku či sluţby a upoutat zákazníka. Obsahuje reklamu, propagaci, osobní prodej, slevy. 4.2 Základní model Základní model komunikační procesu má 8 prvků. 10 Zdroj (jednotlivec, organizace, firma) - vytváří sdělení a jeho obsah, např. informace o výrobku Sdělení - určité mnoţství informací, které se zdroj snaţí sdělit příjemci Zakódování - převod do formy srozumitelné příjemci (obrázky, slova, fotografie) Přenos - přechod sdělení od zdroje k příjemci, uskutečňuje se prostřednictvím komunikačních médií (televize, rozhlas, tisk) Příjemce - osoba přijímající sdělení Zpětná vazba - reakce příjemce na sdělení (činnost, slovní projev, gesta) - zdroj podle ní posuzuje, zda bylo sdělení přijato pozitivně Šum - rušení komunikačního procesu v kterékoliv fázi (rušení TV, příjemce nevěnuje vysílání pozornost,...) Aby sdělení mělo na zákazníka poţadovaný efekt a mohly jsme posoudit v jaké fázi se zákazník nachází vůči výrobku, slouţí několik modelů. Nejznámější je model AIDA. AWARENESS - upoutání pozornosti INTEREST - vzbuzení zájmu DESIRE - vyvolání přání 10 HESKOVÁ M, BLATNÝ R, ŠTRACHOŇ P,Marketingová komunikace a přímí marketing. Určeno pro inţenýrské studium, Praha: Vysoká škola ekonomická. Oeconomica

19 ACTION - dosaţení akce (koupě výrobku) To jak sdělení bude působit je ovlivněno obsahem a způsobem sdělení. Sdělení můţe na zákazníka působit morálními, racionálními nebo emotivními důvody. Formy komunikace jsou: reklama, podpora prodeje, publicita, přímý marketing a osobní prodej. 4.3 V rámci cestovní kanceláře V reklamě u cestovních kanceláří je problém v nehmotnosti sluţeb, proto některé cestovní kanceláře vyuţívají různých symbolů ke zdůraznění jejich charakteru. Důleţité je výrazně se prezentovat mezi ostatními konkurenty. Efektivní je prostřednictvím obchodní značky. Dočasnost svojin sluţeb se cestovní kanceláře snaţí kompenzovat různými sezónímy slevami. Pro odlišení od ostatních cestovních kanceláří mohou vyuţívat uniforem pro své pracovníky. Pro tvorbu správné reklamy si většinou najímají profesionální reklamní agentury. Aby výsledná reklama vypadala tak jak si cestovní kancelář představuje, musí agentuře dát přesné informace. Například kdo je cílová skupina, jaký rozpočet, výběr médií, čeho se má reklamou dosáhnout, co by si měl z reklamy klient zapamatovat a další. 19

20 5. Place, Placement Místo 5.1 Pojem placement Jedním z nejdůleţitějších marketingových rozhodnutí je komu a kde se budou výrobky prodávat. Musíme zajistit, aby se výrobky prodávali na správném místě a ve správný okamţik. Určitě tyto kritéria je záleţitostí několika měsíců či dokonce let. Pro získání potřebných informací pouţíváme především základní metody průzkumu trhu: - Průzkum od stolu - Průzkum v terénu Většina zboţí se dostává ke konečnému zákazníkovi prostřednictvím distribučních cest. Proto jsou součástí Placement i logistika, doprava, řešení skladů, forma distribuce atd. Pojem distribučních cest si můţeme vyloţit jako souhrn článků prostředníků a zprostředkovatelů, jejich prostřednictvím se zboţí dostává od výrobce ke kupujícímu. 5.2 Formy distribučních cest - přímé výrobce prodává přímo - nepřímé - zahrnují 1 či více mezičlánků Distribuční cesty plní funkci obchodní, logistickou a podpůrnou. Zvolení správné distribuční cesty a jednotlivých samostatných článků distribuční cesty závisí na mnoha faktorech např. přání zákazníka, druh výrobku i typem prodeje. Prodej můţe být intenzivní, selektivní nebo exluzivní. Jednotlivé články distribučních cest charakterizujeme jako velkoobchod a maloobchod. 20

21 5.3 Velkoobchod (VO) Velkoobchod přetváří úzký výrobní sortiment na široký obchodní, vyrovnává časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou, podílí se na reklamě, dodává do maloobchodů, podílí se na dohotovení zboţí, úpravě balení podle přání zákazníka a další. Součástí velkoobchodu je: - Tradiční VO podnik - VO podnik s omezenými funkcemi : CASH and CARRY, drop shipper, policový velkoobchodník ( rack jobber), pojízdný velkoobchodník ( truck jobber) - Agenti a komisionáři: nákupní agent, obchodní agent, komisionář 5.4 Maloobchod (MO) Zaměřuje se na prodej zboţí a sluţeb konečnému spotřebiteli. Neustále se měnící prostředí maloobchodu nutí stále se přizpůsobovat změnám přání a potřebám. Musí pruţně reagovat. Ke tvorbě strategií vyuţívá MO mix. MO mix tvoří zejména: - umístění prodejny, parkoviště - velikost, vzhled a řešení prodejny a způsob umístění zboţí - personál a jeho úroveň (odborné znalosti, profesionalita, vystupování, vzhled, pěkný make-up) - sortiment, cenová hladina - poskytované sluţby (prodej na splátky, dodávka do domu, dárkové balení, střihová sluţba, úprava oděvů, hlídání dětí, ochutnávky...) Mezi druhy MO patří: - Specializované prodejny - Prodejní se zboţím denní spotřeby - Supermarkety - Hypermarkety - Obchodní domy - Diskontní prodejny 21

22 - Obchodní střediska - Katalogové prodejny 5.5 V rámci Cestovní kanceláře Produkty v rámci cestovního ruchu se k zákazníkovi dostávají dvěma způsoby: 1. Přímo k zákazníkovi přímo v pobočkách naší cestovní kanceláře 2. Nepřímo k zákazníkovi přes jednoho nebo více zprostředkovatelů způsob rezervace přes internet Lze pouţívat i kombinaci obou způsobů. Navíc mají speciální distribuční systémy. Musí se rozhodnout, zda jednotlivé zprostředkovatele bude vlastnit, řídit nebo vyuţije franšízingu. Je potřeba zjistit, která varianta bude ideální. Produkty se k zákazníkovi dostávají prostřednictvím zaměstnance cestovní kanceláře. Proto je důleţité vybrat správného zaměstnance. Měl by být příjemný, sympatický, vstřícný. Také na jeho vystupování záleţí, zda si zákazník nějaký produkt zájezd vybere. Nebo se do naší cestovní kanceláře vrátí. Na cestovní kanceláře se spoléhají ubytovací zařízení a dopravní prodejci. 22

23 Praktická část 6. Cestovní kancelář Miklas Tour Zakladatel: Mgr. Jindřich Miklas Zahájení činnosti: rok 1994 Spolupracovníci: Jana Miklasová manţelka, Ondřej, Terezka a Barborka děti Kontakt: Adresa: Pešinova 21, Prostějov Historie Cestovní kancelář Miklas Tour zaloţil v roce 1994 pan Mgr. Jindřich Miklas se svojí ţenou Janou Miklasovou. K zaloţení cestovní kanceláře inspiroval pana Miklase poznávací zájezd do Říma, který zorganizoval pan Miklas pro rodiny, které si vzali na měsíc děti z Ukrajiny postiţené katastrofou v Černobilu. K těmto rodinám se dostal prostřednictvím své činnosti v charitě Prostějov. Zájezd organizoval sám bez záštity jiných organizací, jen díky své zkušenosti z měsíčního pobytu studenta v Římě v roce 1976 a touze uspořádat zájezd pro tyto rodiny. V té době to byla práce nelehká a časově náročná. Zájezd do Říma měl veliký úspěch. Lidé, kterým se termín prvního zájezdu nehodil, nebo se nedostali z kapacitních důvodů, měli zájem o další zájezd. Na základě takového zájmu zorganizoval další zájezd. Jeho cílem byl opět Řím. I tento zájezd měl veliký úspěch. Pro případné další zájezdy bylo nutné nechat si vystavit Ţivnostenský list pro provozování cestovní kanceláře, coţ nebyl vzhledem ke vzdělání pana Miklase ţádný problém. V roce 1994 se organizovaly další zájezdy a byly nabízeny další destinace. Především hlavní města evropských zemí, kam si vţdy na první zájezd pan Miklas najal profesionálního průvodce znalého těchto míst. Další zájezdy si uţ organizoval a průvodcoval sám, protoţe získal Ţivnostenské oprávnění i na průvodcovskou činnost. Svým osobním přístupem k lidem a svým průvodcovským výkladem se jeho zájezdy stávaly oblíbenými a vyhledávanými. 23

24 Dnes má cestovní kancelář Miklas Tour své klienty má po celé České republice a ve všech věkových skupinách. Od začátku své činnosti si zakládá na vytváření rodinné atmosféry při kaţdém zájezdu. Heslem jejich kanceláře je Neobyčejně rodinná atmosféra, coţ je zaštítěno i prací všech rodinných příslušníků v cestovní kanceláři, tedy manţelky Jany a třech dětí. Pan Miklas se účastní většiny svých zájezdů jako průvodce. Na některých zájezdech ho doprovází i jeho ţena nebo některé z jeho dětí. Svoji osobní účast na zájezdech a průvodcování povaţuje pan Miklas za zásadní přednost své cestovní kanceláře. Zná prakticky všechny své klienty a případné problémy na zájezdech řeší okamţitě. Klienti to vnímají velice pozitivně a většinou kvůli jeho osobě vyhledávají sluţby cestovní kanceláře opakovaně a doporučují ji i svým známým a přátelům. Spokojení klienti jsou jejich nejlepší reklama, kterou budují po celou dobu své existence a zakládají si na ní. Z mnoha děkovných dopisů od stálých i nových klientů je patrná oblíbenost a úspěšnost této cestovní kanceláře, takţe se nebojí o svoji budoucnost v konkurenci tolika cestovních kanceláří. Pan Miklas vnáší do svých zájezdů duchovní rozměr, který klienti vnímají velmi pozitivně. Svůj výklad při poutích doplňuje informacemi o církvi a dává ji do všech politických, kulturních a dalších souvislostí. I nevěřící člověk tyhle informace ocení. Je to jedna z hlavních charakteristik zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour, kdy vedle poznávání a odpočinku jsou klientům nabízeny i duchovní hodnoty. 24

25 7. Výrobek Produkt 7.1 Co je výrobek CK Miklas Tour? Pro cestovní kancelář Miklas Tour je hlavním výrobkem sluţba v podání zájezdu. Zájezdy jsou v různých termínech a do různých destinací nabízeny na internetu a klient se na ně můţe přihlásit. Časté je pořádání zájezdů na objednávku tzv. Forfait, kdy je celý balíček sluţeb připraven pro celou skupinu. Další sluţby, která cestovní kancelář nabízí je zajištění letenek, rezervace ubytování, zajištění dopravy, poskytnutí informací o zájezdu, zajištění sluţeb průvodců, zorganizování programu během pobytu různé okruţní jízdy, prohlídky muzeí, oper, divadel a dalších kulturních objektů, rezervace vstupenek, obstarání víz, zajištění pojištění klientů cestovní kanceláře. Prvním zájezdem cestovní kanceláře Miklas Tour byl zájezd do Říma. Zájezd byl úspěšný a tak po něm následoval na přání klientů zájezd do Paříţe a postupně byla nabídka dle poţadavků klientů rozšiřována. Tak bylo moţno navštívit Londýn, Alpy ve Švýcarsku, Provence ve Francii, Sicílii, Sardínii, Norsko, Skotsko, Chorvatsko ale hlavními destinacemi aţ do dnešního dne jsou poutní místa Evropy, jako jsou Lurdy, La Salette, Fatima, Santiago de Compostela, Řím, Assisi, San Giovanni Rotondo, Monserrat, Einsiedeln, Mariazell, Čenstochova a od roku 2005 se k poutím přidala Svatá země (Izrael). Jelikoţ klienti zůstávají věrni cestovní kanceláři, bylo nutné nabídnout další destinace. Z toho důvodu byla jiţ před 5 lety zahájena spolupráce s cestovní kanceláří Hornet tour, která svými destinacemi Irsko, Island, Dubaj, USA, Malajsie obohatila nabídku CK Miklas Tour. 25

26 7.2 Druhy zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour Cestovní kancelář Miklas Tour má v nabídce několik druhů zájezdů, které můţe nabídnout svým klientům. Snaţí se pokrýt co největší nabídku a tím uspokojit větší okruh klientů. V nabídce cestovní kanceláře jsou: - krátkodobé - Vídeň volná muzea, Sv. Hostýn - pouť - dlouhodobé zájezdy Skandinávie, Skotsko - poznávací zájezdy Paříţ, Londýn, Řím - tematické = poutní zájezdy Lurdy, Řím, Svatá země - pobytové Chorvatsko, Itálie - zájezdy v hodné pro mládeţ Santiago de Compostela pěšky a na kolech, - důchodce i rodiny s dětmi - 1. Vlaková pouť do Lurd - turistické zájezdy Švýcarsko, Skandinávie 7.3 Pojetí zájezdů Cestovní kanceláří Miklas Tour Cestovní kancelář Miklas Tour má ve své nabídce, stejně jako spousta dalších cestovních kanceláří na trhu, zájezdy do Říma, Norska, Skandinávie, Vídně, Izraele, Paříţe, Chorvatska, Belgie, Normandie, Švýcarska, Sicílie a dalších destinací. Přesto se něčím od ostatních liší. Zájezdy, které nabízí, se na první pohled zdají jako běţné zájezdy ostatních CK. Navštěvují se muzea, památky kulturní a historické, jezdí se po výletech. Zájezdy mají bohatý program. V nabídce a jejich pojetí je však jedna výjimka. Některé zájezdy se specializují na poutní místa a mají duchovní pojetí. Jsou to zájezdy na Svatý Hostýn, na pouť do Lurd, Izreale, Betléma, Říma, Compostely, Fatimy a dalších míst. Zájezdy jsou buďto jednodenní. Ty jsou většinou v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Jsou to například poutě na Svatém Hostýně, Mariacel či Velehradě. Vícedenní zájezdy jsou zahraniční a jejich program je sestaven z více památek, které jsou v dané oblasti. Jsou to například Řím a Vatikán o Velikonocích či 9 denní pout v Lurdech La Salette, 26

27 Zájezdy, jejichţ zaměří je duchovní a cílem je poutní místo jsou odlišujícím prvkem od ostatních cestovních kanceláří. Všech takových zájezdů se účastní jako doprovod kněz, který má nestarost duchovní část zájezdů a vţdy vykonává i bohosluţbu. Jezdí se na poutě do Lurd, Říma, na Svatý Hostýn, Compostely, Fatimy či Santiaga. Tyto potě jsou ve veliké oblibě U těchto zájezdů převládá zájem starší generace a důchodců, ale mládeţ není výjimkou. Zájezdy jsou pro tento typ klientů přizpůsobeny. Hlavně jejich program není tak náročný. I lidé se zdravotními problémy se mohou zúčastnit takového zájezdu. Bude na ně brán odhled. Pan Miklas tomu svoje zájezdy přizpůsobuje a je si vědom zájmu této skupiny klientů o tenhle typ zájezdů. I to je důvod, proč je cestovní kancelář tolik oblíbená. Jako jedna z mála přizpůsobuje zájezdy dle svých klientů. Na zájezdy je moţné si vyţádat konkrétního kněze. A po dohodě se zájezdů účastní. I běţných zájezdů se účastní kněţí jako klient a tyto zájezdy obohacují. Lidé s nimi mohou diskutovat. Vést diskuse mohou i s panem Miklasem. Někteří lidé ve svých dopisech pro cestovní kancelář píší, ţe zájezdy na ně mají uklidňující aţ terapeutický vliv. Způsob vedení zájezdů v duchovním pojetí musí vyhovovat všem klientům. I těm, kteří se nepovaţují za věřící. Náboţenské znalosti v širším kontextu (souvislostech), nejenom v tom náboţenském, patří ke všeobecnému vzdělání. Poutní zájezdy jsou velice oblíbené a vyhledávané. Cestovní kancelář má širokou nabídku. V roce 2000 zajišťovala Miléniovou národní pouť do Říma. V roce 2005 pořádala zájezd do Říma na pohřeb Svatého Otce papeţe Jana Pavla II. Byl to třídenní zájezd do Říma, kde se klienti zúčastnili obřadů posledního rozloučení s papeţem. Toho zájezdu se účastnili zájemci z celé České republiky. Aby usnadnil cestování starším občanům, hendikepovaní nebo nemocným, organizuje v letošním roce 150. výročí od zjevení P. Marie v Lurdech pouť lůţkovým vlakem na toto místo. Svoz zájemců z celé České republiky bude do Břeclavi, odkud lůţkový vlak vyrazí do francouzských Lurd. Bude to 1. Česko Slovenská pouť vlakem v novodobé historii České republiky. Pouť budou doprovázet kněţí, zdravotní personál, průvodci a pracovníci na ţeleznici a poutníků z ČR by mělo být

28 7.4 Izrael - Poznávací a poutní zájezd po Svaté Zem Mezi nejvýraznější zájezdy cestovní kanceláře Miklas Tour patří zájezd do Izraele Poznávací a poutní zájezd po Svaté Zemi. Tento druh zájezdu nabízí více cestovních kanceláří., přesto jsou zájezdy stále obsazené. Je to dáno rozsáhlým programem a profesionálními sluţbami. Klienti navštíví spoustu nezapomenutelných míst, která se váţí k ţivotu zakladatele křesťanství Jeţíše Krista. (Program viz. Příloha 1.) 7.5 Ostatní zájezdy Cestovní kancelář Miklas Tour nabízí i klasické zájezdy. Poznávací zájezdy pro milovníky kultury a histori do Paříţe, Londýna, Říma, a další. Turistické zájezdy pro poznávání krás přírody do Norska, Švýcarska, Irska a další destinace. To si uţijí zejména milovníci nedotčené přírody. Na své si přijdou i milovníci moře v Chorvatsku, Jiţní Itálii či Sicílii. Během cesty v autobuse pan Miklas vypráví historické souvislosti k místům, které během zájezdu navštíví. Klienti to velice cení. Některé základní informace mají jiţ předtím, neţ vidí samotnou památku a mohou si udělat obrázek o tom, jak to bylo. Přímo na místě pak výklad doplní o další důleţité detaily a souvislosti. Pokud je potřeba najímá průvodce a i tak jeho výklad občas doplňuje. Na zájezdech, které nejsou poutní nebo jejichţ zaměření není přímo duchovní, jako například zájezd do Norska, vnáší pan Miklas nebo přítomní kněţí také duchovní rozměr. Dělají to vlídným způsobem. Ve svém výkladu propojí věci do širokých souvislostí. Je to jeden z důvodů, kvůli kterým se lidé k cestovní kanceláři vrací. Berou to jako příjemný bonus. Zájezd je více obohatí. Dovědí se nové informace často v kontextu se svým ţivotem. Lze tak soudit podle dopisů, které do firmy lidé posílají. Domů se vrací velice odpočinutí jak po fyzické tak hlavně po duševní stránce. Jisté je, ţe zájezdy cestovní kanceláře mají v sobě jisté kouzlo, kterému propadne většina jejich účastníků. Jestli je to panem Miklasem nebo dobře sestaveným programem zájezdu těţko říct. Pravděpodobně je to kombinace všech aspektů příjemné vedení a rodinná atmosféra zájezdů, bohatá a dobře připravený program, individuální přístup ke klientům a další. 28

29 8. Cena cena zájezdů 8.1 Tvorba ceny zájezdů CK Miklas Tour Cena zájezdů se tvoří výpočtem příjmů a nákladů, které zahrnují: Náklady zahrnují: - Náklady na ubytování a stravování - Náklady na dopravu autobusová, lodní, letecká - Provozní náklady telefony, poštovné, kancelářské potřeby, bankovní poplatky, cestovné, - Odvody DPH v České republice a zahraničí - Daně ze zisku - Pojištění klientů - Pojištění cestovní kanceláře proti krachu - Vyplácené provize Příjmy zahrnují: - Platby od klientů Reálný propočet nákladů a nízká reţie provozu cestovní kanceláře se odráţí v příznivé ceně všech zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour coţ klienti oceňují věrností k této cestovní kanceláře Ceny zájezdů jsou odvislé od nabízených sluţeb. Jsou tvořeny pro střední příjmovou skupinu obyvatel a představují pro ně optimální poměr mezi vydanými finančními prostředky a sluţbami, které obdrţí od cestovní kanceláře. K hlavní kategorii druhů zájezdů cestovní kanceláře Miklast Tour patří poutní zájezdy. V České republice je poměrně vysoká konkurence cestovních kanceláří a věřící jsou jen malou skupinou klientů. O to náročnější je v této konkurenci obstát, kdyţ po 15ti letém vývoji existence cestovní kanceláře Miklas Tour, tato pořád prosperuje, přestoţe její ceny nejsou nejlevnější. Je to dáno nabídkou sluţeb, které sledují v maximální míře pohodlnost a spokojenost klientů a komplexnost a hloubku programů. Zde lze zdůraznit odbourávání 29

30 nočních přejezdů aţ k jejich úplnému zrušení. Cena se zvedne o jeden nocleh, ale za to lidé jsou odpočatí a více si uţijí první dny dovolený. Více vnímají krásy a památky. Volba dobrých hotelů, nejlépe se stravováním self service (viz. Izrael) za příznivé ceny. Například u zájezdu do Izraele cestovní kancelář zvolila draţší ubytování v Izraeli místo levnější ubytování v Betlémě. V Izreali si klienti mohou večer vyjít a uţít nočního ţivota tohoto okouzlujícího města. Kdeţto v Betlémě se večer vycházet nesmí nebo je nebezpečné. Všude jsou vojáci a zátarasy. Vysoká odbornost a profesionalita průvodců a dopravce. Profesionální průvodce umí zodpovědět veškeré dotazy ohledně svého výkladu. Zná různé detaily, které se v průvodci nedočtete. Pokud dá rozchod, snaţí se pohybovat tak, aby ho mohli vyhledat v případě potřeby klienti. Jestliţe má některý klient zájem v rámci rozchodu projít si město s průvodcem, neodmítne. I tyto aspekty chování průvodce tvoří příznivý dojem ze zájezdu a obhájí výši ceny. Obrázek č. 5. Cenik CK MIklas Tour. Pramen: Titulní strana Miklas Tour [online].2008,dostupné na WWW:< 30

31 9. Promotions 9.1 Promotions v cestovní kanceláři Miklas Tour Cestovní kancelář Miklas Tour propaguje svoje zájezdy prostřednictvím: - Informativní listy - Internetových stránek - Má svoji kancelář - Inzerát v Křesťanských listech - Pozitivních reakcí klientů a jejich doporučení 9.2 Informativní leták Cestovní kancelář Miklas Tour nabízí své zájezdy na jednotlivých listech papíru - letáku. Kaţdý aktuální zájezd má svůj leták. Zájemci o informace o konkrétním zájezdu v kanceláři Miklas Tour obdrţí tento leták. Na něm jsou uvedeny veškeré informace a podrobnosti o zájezdu. Je tu uveden a podrobně rozepsán program zájezdu, cena zájezdu a z čeho se skládá, termíny zájezdu a místa odjezdu. Pokud se zákazníci nemohou dostavit pro tento leták je jim na poţádání zaslán. Nebo jsou odkázáni na internetové stránky. Tento způsob je zvolen kvůli eventuelní změně termínu či destinace. 31

32 Obrázek č. 6 Informační leták Pramen: Interní zdroje Miklas Tour 9.3 Internetové stránky Klienti cestovní kanceláře Miklas Tour naleznou informace o zájezdech také na internetových stránkách. Na stránkách je seznam zájezdů, které nabízí cestovní kancelář Miklas Tour spolu se zájezdy, které nabízí i cestovní kancelář Hornet Tour, se kterou spolupracují. Po otevření odkazu Zájezd se objeví podrobný seznam zájezdů, které cestovní kancelář nabízí v této sezóně. Zájezd je uveden s termínem a cenou. Zde si můţe 32

33 klient zvolit konkrétní zájezd, který ho zaujal. Poté se mu zobrazí podrobný program zájezdu rozepsán na jednotlivé dny zájezdu, termíny, cena co zahrnuje a co nezahrnuje a dále doporučení co si vzít sebou. Stránky jsou jednoduše tvořeny. Bez ţádných obrázků či fotografií. Jen rozpis s informacemi na jednobarevném pozadí. Na stránkách klienti najdou i internetovou Přihlášku k zájezdům. Mohou si vybrat ze dvou provedení word a pdf. Dále na stránkách naleznou i Všeobecné podmínky Cestovní kanceláře Miklast Tour. Také ve formátu word a pdf. Do rubriky Kniha návštěv mohou klienti psát své vzkazy a připomínky. Většinou jsou na stránkách pozitivní reakce klientů nebo dotazy na další zájezdy. Někteří sem píší i své záţitky a dojmy z absolvovaného zájezdu. To je velice pozitivní reklama pro cestovní kanceláře. Reakce si mohou přečíst i další zájemci o zájezd. Kladné reakce a vzkazy je mohou pozitivně ovlivnit ve prospěch kanceláře. Pomohou jim vytvořit si konkrétnější obraz o způsobu vedení a atmosféře zájezdů. K tomu přispěje i průvodní dopis od pana Miklase, který je na titulní stránce. Na této stránce jsou i odkazy na jiné cestovní kanceláře. Kaţdý týden se na stránky podívá v průměru kolem 500 lidí. To je vysoká návštěvnost. V rubrice Archiv se nachází seznam zájezdů z minulých sezón. Klienti se mohou podívat, jak byl zájezd v minulých letech veden, jaký měl program. Eventuelně to mohou nakombinovat s příspěvky z rubriky Kniha návštěv pro lepší představu. Dále je tu rubrika Odkazy. Zde se nachází kulturní odkaz na hudební skupinu Bét-el hudba pro duši. Další odkazy jsou cestovní. Odkazy na CK Miklas Tour poznávací a poutní zájezdy, Dovolená last minute a Last minute zájezdy. Jako poslední rubrika je rubrika Kontakty. V této rubrice jsou údaje o adrese cestovní kanceláře, IČO, DIČ, bankovní účet, telefon, fax, ová adresa. Dále jsou tu odkazy na Pojištění Union, Koncesní listinu, CK na mapě a mapa stanoviště odjezdů od strojnické školy na Lidické ulici. Internetové stránky plně nevyuţívají svých moţností. Od jejich zprovoznění se prozatím příliš nepracovalo na jejich modernizaci či změně designu. Stránky sice fungují a jsou navštěvovány, ale jejich design by potřeboval oţivit a zmodernizovat. Stránky jsou příliš jednoduché aţ fádní. Na stránkách nejsou ţádné obrázky či fotky destinací. Ani v rubrice Zájezdy nenajdeme ţádnou fotodokumentaci. Podle mého by tam nějaké obrazová dokumentace měla být. Fotky pomohou klientům 33

34 v rozhodování a udělání si představy jak to na zájezdu můţe vypadat nebo jaké památky či záţitky mohou zaţít. V rohu malými písmeny bez ţádné grafické úpravy můţete kliknout na text Zájezdy, Kniha návštěv, Přihláška, Archiv a Odkazy a nic víc tam není. Zákazníka, který stránky náhodně otevře, spíše nezaujmou. Obrázek č. 7: Internetové stránky Miklas Tour. Pramen: Titulní strana Miklas Tour [online].2008,dostupné na WWW:< Poznámka:Cestovní kancelář během psaní mé bakalářské práce začala pracovat na novém designu svých internetových stránek. Logo na obrázku je jiţ nové. 9.4 Inzerát v Křesťanském magazínu V jediných novinách, ve kterých cestovní kancelář inzeruje je Křesťanský magazín. Zde pravidelně inzeruju svoji aktuální nabídku zájezdu. Inzerát vţdy obsahuje jeden konkrétní aktuální zájezd, na který chtějí upozornit. Výběr novin je dán celkovou orientací cestovní kanceláře. Podle různorodosti klientů nelze říct, ţe by takhle omezená inzerce byla nevyhovující. Tento magazín čte spousta potencionálních 34

35 zájemců o poutní zájezdy. Ty jsou hlavní v nabídce zájezdů cestovní kanceláře Miklas Tour. Obrázek č. 8: Inzerát Cestovní kanceláře Miklas Tour Pramen: Křesťanském týdeníku 48/27.listopadu 3.prosinec Informace od klientů pozitivní reakce Největší reklama nebo nejrozšířenější způsob, který získává cestovní kancelář Miklas Tour své nové klienty, jsou pozitivní reakce klientů, kteří s nimi jiţ absolvovali nějaký zájezd. Tito klienti píší své reakce na internetové stránky, kde si je mohou přečíst další zájemci potencionální budoucí klienti. Někteří posílají dopisy přímo do cestovní kanceláře. V dopisech píší, jak byli s cestovní kanceláří spokojeni. Většina nových zákazníků se hlásí na zájezdy s tím, ţe někdo v jejich okolí uţ někdy absolvoval zájezd s cestovní kanceláří Miklas Tour a byl velice spokojen. Takţe jim byla cestovní kancelář vřele doporučena nebo dokonce i konkrétní zájezd. K cestovní kanceláři se rádi vracejí i jejich minulý klienti. Jiţ byli na nějakém zájezdě a způsob jakým byl veden a celkový dojem ze zájezdu byl příjemný, tak se chtějí účastnit dalšího zájezdu s cestovní kanceláří Miklas Tour. Pravidelní klienti tvoří silnou základnu klientů cestovní kanceláře Miklas Tour. Klienti se rádi k cestovní kanceláři vracejí. Líbí se jim způsob vedení zájezdů a program. 35

36 Lidé z Prostějova často chodí přímo do kanceláře Miklas Tour a vyţádají si katalog nebo program zájezdů. Z 90% přicházejí na základě něčího doporučení. Obrázek č. 9. Internetové stránky Kniha návštěv vzkazy od klientů Pramen: Kniha návštěv Miklas Tour [online].2008,dostupné na WWW:< 36

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Dotazník. Klára Očenášková studentka Mendelovy univerzity v Brně. * Required. 1. Přibližně kolikrát za rok jezdíte na dovolenou? * více jak 4

Dotazník. Klára Očenášková studentka Mendelovy univerzity v Brně. * Required. 1. Přibližně kolikrát za rok jezdíte na dovolenou? * více jak 4 Edit this form Dotazník Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k mojí bakalářské práci, která se zabývá nákupním chováním při výběru dovolené. Hlavním cílem je zjistit, co Vás při rozhodování

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE

JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE JAZYKOVĚ-POZNÁVACÍ POBYT FRANCIE, ANGLIE Termín:21. 11. 28. 11. 2015 1. den odjezd z ČR přes Německo a Belgii do Paříže. 2. den v ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE: návštěva Eiffelovy věže, pěší prohlídka

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg. č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch a regionální rozvoj Analýza nabídky CK CAPRO (bakalářská práce) Autor: Aneta Vladyková Vedoucí práce: Ing. Zdenka Petrů

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Marketing Komunikace a stimulování prodeje

Marketing Komunikace a stimulování prodeje Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Komunikace

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Hurá do Anglie HURÁ DO ANGLIE. aneb vzděláváme se prakticky. Zahraniční exkurze jako prostředek výchovně vzdělávacího procesu

Hurá do Anglie HURÁ DO ANGLIE. aneb vzděláváme se prakticky. Zahraniční exkurze jako prostředek výchovně vzdělávacího procesu HURÁ DO ANGLIE aneb vzděláváme se prakticky Zahraniční exkurze jako prostředek výchovně vzdělávacího procesu Vhodně zabezpečená zahraniční exkurze cíleně rozvíjí teoretické i praktické znalosti a dovednosti

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní.

Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní. Ekonomie 12 Ve větách chybí vhodné slovo, vyberte to správné z nabídky. Otázka číslo: 1 Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní. výsadní řadové podřadné Otázka

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU PONIKATEL dílčí část Marketing Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Podstata marketingu, marketingové prostředí 4 2 Marketingový

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. katedra marketingu lenka.pulpanova@tul.cz Potřeba výzkumu nabídka = CK, CA > poptávka = klienti počet CK vzrostl

Více

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ)

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. Dodání správných věcí

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití.

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. V minulosti, pokud jste chtěli někam odcestovat, jediná volba byla cestovní kancelář, která

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST 20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST Zboží, které je výsledkem hospodářské činnosti jednotlivých výrobců, musí být přepraveno ke spotřebiteli, případně k zákazníkovi, z hospodářské sféry. Pohyb

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více