Velikonoce v Kunovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce v Kunovicích"

Transkript

1 ROČNÍK 21 / ČÍSLO 4 DUBEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Výstavba dětských hřišť str. 4 PIK v březnu str. 5 Historie Panského dvora str. 6-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přeshraniční spolupráce str. 10 Pocta hrdinovi Pilné tetičky str. 11 str. 13 Společenská kronika str. 14 Kulturní servis Lidové misie str. 15 str. 16 Sportovní aktuality str Příští číslo vychází 30. dubna 2010, uzávěrka redakčních příspěvků 12. dubna Velikonoce v Kunovicích 28. března Přišlo jaro do vsi prodejní výstava aranžovaných dekorací Farní domeček, hod., pořádá KCM - přímo na místě k zakoupení: jarní věnce a výzdoba výrobky ze šustí, různé druhy kraslic, perníčky, - aranžovací dílna pro dospělé vyrobte si vlastní jarní věnec - dětská tvořivá dílnička, hrací koutek pro malé i velké 30. března Pletení pomlázek Farní domeček, hod., pořádá KCM - ukázky pletení různých druhů pomlázek - možnost upletení vlastní pomlázky pod odborným vedením (vlastní proutí výhodou, možnost zakoupení proutí) 31. března Malované vajíčko tvořivé dílničky ve všech třídách mateřské školy Od hod. 5. dubna Šlahačková jízda pořádá občanské sdružení Handrlák ve spolupráci s městem Kunovice doprovází CM Lintava

2 KUNOVJAN Vybráno z usnesení 57. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Kupní smlouvu o prodeji tisku uzavřenou mezi provozovatelem Agip čerpací stanice, tř. Vítězství, Kunovice, a městem Kunovice 3. změnu Organizačního řádu Městského úřadu Kunovice podle přiloženého návrhu a jeho nové úplné znění s účinností od dodatečně dodatek číslo 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 886 v Kunovicích ze dne mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1 Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, Uherský Brod, IČ , na služby spojené se zajištěním stavebního dozoru dle 2, odst. 2 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavební akce MVR Sběrný dvůr Kunovice spolufinancované v rámci operačního programu životní prostředí z prostředků Evropské unie Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou Alena Chrástková, V Úzkých 1278, Kunovice, na realizaci akce Letní údržba průjezdních úseků státních a krajských silnic, místních komunikací (vozovek, cyklostezek, chodníků) a vybraných veřejných prostranství ve městě Kunovice dodatečně Darovací smlouvu uzavřenou mezi SVS-CORRECT, spol. s r. o., Bílovice, okr. Uherské Hradiště, a městem Kunovice dodatečně Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl uzavřenou mezi městem Kunovice a OSA, o. s., Čs. armády 786/20, Praha 6, pracoviště Jezuitská 17, Brno, týkající se XIII. plesu města Kunovice Smlouvu o nájmu filmových kopií uzavřenou mezi Warner Bros. Entertainment, s. r. o., Soukenická 1194/13, Praha 1, a městem Kunovice Bere na vědomí: plnění usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze Radniční okénko Konec černých skládek v Kunovicích V současné době budovaný sběrný dvůr je jedním z menších projektů podporovaných penězi přicházejícími z Evropské unie, v tomto případě prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Po svém dokončení bude dalším krokem ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Sběrný dvůr se nachází v ulici Ve Strhanci u železniční trati v prostoru sousedícím s čerpací stanicí kanalizace napojené na ČOV v Uherském Hradišti. Je to stavba nevelká svým rozsahem i potřebou financí. Na její výstavbu bylo třeba 3,9 mil. korun, z toho podíl města činí 400 tis. korun. Její význam pro občany našeho města je však mnohem vyšší. Již nebude třeba hledat v okrajových částech našeho katastru místa, kam vyvážet domovní odpad a tím ozvláštnit jeho vzhled. Radnice byla nezřídka předmětem kritiky, že takový prostor, Sběrný dvůr, doposud nevytvořila. Důvody k takovému jednání jsou již téměř minulostí. Na konci dubna, kdy má být sběrný dvůr dokončen, nastane konecc černým a divokým skládkám v Kunovicích. Areál Sběrného dvora, který bude mít ve správě město, bude otevřen z počátku jeden všední den v týdnu a v sobotu dopoledne. Jeho provoz bude řídit odpovědný správce a bude zde možno ukládat ve speciálních kontejnerech různé druhy komunálního odpadu. Podrobné informace o provozování Sběrného dvora obdrží občané v písemné podobě do svých domovních schránek. Čas ukáže, zda navržená provozní doba bude odpovídat požadavkům a potřebám občanů. Věřím, že všichni najdeme v tomto novém objektu odpovídající služby, které v Kunovicích doposud scházely. Sběrný dvůr zcela jistě významně přispěje ke zlepšení životního prostředí. Ing. Jiří Vařecha dne zprávu o nakládání s pozemky za 2. pololetí 2009 zprávu o činnosti Městské knihovny Kunovice za rok 2009 koncepci činnosti a služeb nové Městské knihovny Kunovice zprávu o vydávání městského zpravodaje Kunovjan za rok 2009 průběžné hodnocení webových stránek města Kunovice k žádost firmy CB, s. r. o., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, zajišťující zpracování projektové dokumentace pro územní řízení společně s inženýrskou činností na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření o odsouhlasení jednotlivých objektů financovaných městem Kunovice. Dokumentace je vypracována na podkladu schválené studie zpracované projektovou kanceláří A-S Ing. Alstrem v květnu 2007, která byla projednána na Zastupitelstvu města Kunovice Souhlasí: s umístěním trasy optického kabelu na pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště pro účely územního řízení stavby T- Mobile Czech Republic, a. s., lokalita Uherské Hradiště podle předložené projektové dokumentace s tím, že žadatel požádá ve stavebním řízení o vyjádření nájemce pozemku Ing. Václava Taláka, Svatovítská 1904, Staré Město, a s podmínkou, že před podáním žádosti o územním řízení uzavře žadatel, případně investor smlouvu o zřízení věcného břemene s městem Kunovice s financováním stavebních objektů specifikovaných v žádosti, průvodní zprávě a grafické příloze projektové dokumentace pro územní řízení na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření z 11/2009 firmy CB, s. r. o., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, následovně: 1. ETAPA křižovatka silnice I/55 se silnicí I/50: (od podjezdu do UH cca po autobazar H+H) SO Místní komunikace souhlasí, mimo část SO řešící úpravu napojení ul. Na Drahách na silnici I/55 SO Místní komunikace dopravní značení souhlasí bez výhrad SO Komunikace pěší neuznatelné souhlasí bez výhrad SO Sjezdy souhlasí bez výhrad SO Chráničky vodovodů souhlasí bez výhrad strana 2 4/2010

3 SO Úprava vrchního vedení NN souhlasí bez výhrad SO Přístřešky autobusové zastávky souhlasí bez výhrad SO Vegetační úpravy neuznatelné souhlasí bez výhrad SO Mobiliář souhlasí bez výhrad 2. ETAPA průtah silnice I/55 (od autobazaru cca po stávající přechod k ordinaci MUDr. Kolačného) SO Místní komunikace dopravní značení souhlasí bez výhrad SO Komunikace pěší neuznatelné souhlasí bez výhrad, rozsah úprav úseku cyklostezky K1 bude v dalším stupni zmenšen na nezbytnou část SO Sjezdy souhlasí bez výhrad SO Parkovací stání souhlasí bez výhrad SO Veřejné osvětlení neuznatelné souhlasí bez výhrad, sloupy budou v dalším stupni v rámci možností umístěny mimo chodník do pásů zeleně SO bez výhrad SO Vegetační úpravy neuznatelné souhlasí bez výhrad SO výhrad Přístřešek autobusové zastávky souhlasí Mobiliář souhlasí bez 3. ETAPA křižovatka silnice I/55 se silnicí II/498 (od stávajícího přechodu k ordinaci MUDr. Kolačného po kostel a silnici II/498 směrem do Hluku) SO Místní komunikace - souhlasí, mimo část SO řešící úpravu napojení místní komunikace v ul. Úvoz, u ostatních bude rozsah v dalším stupni upraven SO Místní komunikace dopravní značení souhlasí bez výhrad SO Komunikace pěší neuznatelné souhlasí bez výhrad SO Sjezdy - souhlasí bez výhrad SO Parkovací stání souhlasí za podmínky, že stávající podélná stání budou v max. míře zachována, nově navržená kolmá stání před objektem firmy SYNOT budou šikmá SO bez výhrad SO bez výhrad Veřejné osvětlení neuznatelné souhlasí Přístřešek autobusové zastávky souhlasí SO bez výhrad SCHŮZE RADY MĚSTA 22. dubna května 2010 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. dubna 2010 KUNOVJAN Vegetační úpravy neuznatelné souhlasí Nesouhlasí: s financováním stavebních objektů specifikovaných v žádosti, průvodní zprávě a grafické příloze projektové dokumentace pro územní řízení na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření z 11/2009 firmy CB, s. r. o., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, následovně: 2. ETAPA průtah silnice I/55 (od autobazaru cca po stávající přechod k ordinaci MUDr. Kolačného) SO Místní komunikace nesouhlasí s financováním celého SO, jedná se o úpravu napojení stávajících místních komunikací na silnici I/55 3. ETAPA křižovatka silnice I/55 se silnicí II/498 (od stávajícího přechodu k ordinaci MUDr. Kolačného po kostel a silnici II/498 směrem do Hluku) SO Opěrné zídky, mobiliář nesouhlasí jedná se o vyvolanou investici rozšířením silnice I/55 Doporučuje: V rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení společně s inženýrskou činností na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření zvážit nutnost realizace pravého odbočení ze silnice I/55, ul. Pekařské na ulici Lidickou v dalším stupni projektové dokumentace Požaduje: V rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení společně s inženýrskou činností na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření zachovat přechod pro chodce přes silnici I/55 mezi objektem EPI a areálem Panského dvora č. p. 25 Zveřejňuje: záměr města Kunovice na pronájem části nemovitosti dvou plochých střech na Základní škole, Kunovice, U Pálenice 1620, o celkové výměře m2 za účelem zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny ze strany nájemce, a to na dobu určitou 20 let Zveme Vás do nově otevřeného sklepa U zahrádkářů Otevřeno denně od 16 do 22 hod., nebo dle domluvy. Tel: , 4/2010 Inzerce KVĚTINY MARIE ŠUPKOVÁ prodejna přemístěna na adresu Lidická ul. 419, Kunovice, tel.: Nabízíme řezané květiny, semena, zahrádkářské potřeby, hrnkové květiny, dárkové zboží PRODEJ I MIMO OTEVÍRECÍ DOBU! strana 3

4 KUNOVJAN Výstavba dětských hřišť S příchodem teplejšího počasí a zmizením sněhové přikrývky obnovila realizační firma SVS-CORRECT, spol. s r. o., práce na výstavbě dětských hřišť podle projektové dokumentace vypracované ATELIÉREM KOSA. Hřiště v areálu mateřské školy se začíná zaplňovat hracími prvky. Jsou opravena stávající pískoviště a vybudovány nové pryžové plochy v jejich těsném okolí odpovídající současným bezpečnostním normám pro dětská hřiště. Také okolí nainstalovaných hracích prvků jako prolézaček, houpaček a kolotočů musí odpovídat požadavkům na dopadové plochy. K hracím prvkům jsou vybudované chodníčky z betonových dlaždic, které umožní využití i pro koloběžky, u pískovišť se osazují nové lavičky, kreslicí tabule a pracovní stolky. V areálu jsou již nainstalovány domečky pro úschovu hraček, zahradního nářadí a náčiní v době, kdy hřiště nebude využito. Hřiště u Základní školy Červená cesta má již nový povrch hrací plochy. Tato rozšířená víceúčelová plocha umožní v letním období využití pro kopanou, házenou, košíkovou, tenis, volejbal a nohejbal, v zimě poslouží pro bruslení a hokej. Hřiště bude po celém obvodu oploceno, ve spodní části bude oplocení provedeno dřevěnými deskami do výšky cca 90 cm, zbylá část bude tvořena ochrannými sítěmi. Hřiště bude osvětleno. V rámci stavby dojde k rozšíření plochy stávajícího travnatého hřiště. Areál doplní umývátko umožňující opláchnutí rukou. Hřiště pro nejmenší děti (do 6 let) bude po celém obvodu oploceno, aby děti nevběhly na přilehlou komunikaci. Město v této lokalitě plánuje jako další bezpečnostní prvek instalaci silničního zpomalovacího prahu z betonové zámkové dlažby, který nahradí stávající pryžový práh. Třetím v pořadí je hřiště u Základní školy U Pálenice, kde jsou v současné době dokončeny zemní práce a probíhají práce spojené s výstavbou základů pro budoucí atrakce. Do provozu budou hřiště uvedena v průběhu měsíce května, travnaté plochy nejpozději počátkem prázdnin tohoto roku. Akce Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech města Kunovice je hrazena z dotace z Finančních mechanismů EHP/Norska. Ing. arch. Slavomíra Cahlová, odbor investic a územního plánování Nový sběrný dvůr pro tříděný odpad Na základě podané žádosti o dotaci obdrželo město Kunovice v roce 2009 dotaci na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění n a k l á d á n í s odpady na akci Sběrný dvůr Kunovice. Projekt je podporován Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti dotací ve výši Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou Kč. Celkové předpokládané náklady stavby dosahují přibližně 3 mil. 895 tis. Kč. Stavba se nachází v prostoru podél železniční trati Veselí nad Moravou Kunovice, příjezd bude zajištěn ulicí Ve Strhanci. Sběrný dvůr zabírá plochu větší než 500 m2 a představuje komplex kontejnerů a nádob umožňující každému občanu města Kunovice, nikoliv firmám či podnikajícím osobám, řádnou likvidaci domovního odpadu, který není likvidován v rámci pravidelných svozů, nebo drobných odpadů převyšujících obvyklou spotřebu. Sběrný dvůr nebude sloužit pro uložení odpadů vzniklých při demolicích či stavebních úpravách jednotlivých objektů. Oplocená plocha budoucího sběrného dvora bude zpevněná silničními panely. K dispozici bude šest plastových kontejnerů pro bílé a barevné sklo, dva kontejnery na plasty a dva na směsný odpad. Dále zde bude šest vanových velkokapacitních kontejnerů pro stavební suť, kovový odpad, papír, bioodpad, dřevo a EKO-sklad o p a t ř e n ý bezpečnostní vanou pro u s k l a d n ě n í nebezpečného odpadu, jako například akumulátory, baterie a podobně. Součástí areálu bude i provozní objekt a tři sklady z mobilních kontejnerů. Sběrný dvůr bude připojen na veškeré potřebné sítě: kanalizaci, vodovod i elektrickou energii. Plánovaná kapacita sběrného dvora činí 408 tun odpadů za rok. V lednu a únoru proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Na jeho základě se dodavatelem stavby stala firma BERGER BOHEMIA, a. s. Stavba byla započata 1. března 2010, termín jejího dokončení je stanoven na 30. dubna letošního roku. Provozovatelem nového sběrného dvora bude město Kunovice. Po dobu výstavby nového sběrného dvora je likvidace odpadu zajištěna v rámci provozoven firem Sběrné suroviny UH, s. r. o., Uherské Hradiště, a firmou OTR, a. s., Uherské Hradiště. Ing. arch. Slavomíra Cahlová, odbor investic a stavebního rozvoje strana 4 4/2010

5 KUNOVJAN Podnikatelský inkubátor v březnu V předchozích číslech Kunovjanu jsme trochu předběhli čas a prohlíželi si, jak to bude v Panském dvoře jednou všechno vypadat. Dnes se tedy vrátíme do reality všedního dne a podíváme se, co se na stavbě aktuálně děje. I když stavbařům počasí nepřeje, nestálé mrazy a sníh nejsou ideální podmínky pro stavební práce, na Panském dvoře se nepřestává pracovat. Je pravdou, že se díky počasí musely stavební práce trochu přeskupit. Začalo se pracovat hlavně uvnitř budov, ale podle povětrnostních možností se pracuje i na rekonstrukci střech. Uvnitř budov se provádějí statická zajištění, pracuje se na rozvodech kanalizace a budují podlahy. Takhle vypadá aktuálně podkroví v budově k ulici V Pastouškách Ve velkém klenbovém sále v budově směrem k ulici Na Rynku se pracuje na zajištění statiky 4/2010 strana 5

6 KUNOVJAN Stavebně historický průzkum Každé naplánované velké rekonstrukci památkových staveb spojené se změnou užívání musí podle zákona č. 20/1987 Sb. předcházet stavebně historický průzkum (dále jen SHP). V případě Panského dvora v Kunovicích tomu nebylo jinak. Této práce se zhostili odborníci Národního památkového ústavu (NPÚ) z Brna v roce Výsledek průzkumu prokázal bohatý stavební vývoj v rozsáhlém historickém období a upřesnil památkové hodnoty celého areálu. Průzkum dochovaných materiálů z archivů Nejvíce dochovaných archivních pramenů se našlo z období majetnictví lichtenštejnských knížat, kteří byli majiteli 300 let. Nejstarší zmínkou je opis listiny vydané v Kunovicích z roku Dále se zachovaly situační mapy a stavební plány a také topografický materiál v mimořádné kvalitě i množství. Nedochovaly se žádné projekty o stavebních zásazích. Archivní prameny stavebního i správního charakteru spadají pod velkostatek Uherský Ostroh a byly převezeny začátkem 20. století do archivu ve Vídni, kde je uložen domácí archiv lichtenštejnských knížat. Rozbor stavebních úprav Vzhledem k dochovaným archivním nepřímým zprávám o existenci šlechticko zeměpanského sídla již od raného středověku je pravděpodobné, že pozdější hospodářský dvorec navazoval na starší budovy střídavě nazývané tvrzí, hradem či zámkem zmínka z roku 1858, nebo s nimi sousedil. Tyto úvahy podporují dochované archeologické nálezy. Celý komplex byl pro potřeby průzkumu rozdělen a označen písmeny A G, některé památkově nevhodné přístřešky a přístavky již byly v souvislosti se zahájením obnovy Panského dvora odstraněny. Nejstarší dochovaná ukázka historické dispozice dvorce podle Indikační skici stabilního katastru z let 1827 a 1874 prokazuje, že se jednalo o uzavřený čtyřkřídlý objekt pouze s jedním průjezdem do dvora v ose čelní budovy a dalším v protějším traktu. Poslední skica z roku 1913 již ukazuje půdorys s otevřeným dvorem, směrem k dalším hospodářským budovám, patrně z důvodu potřeby větší dopravní obsluhy. K dalšímu porušení symetričnosti došlo během 20. století postupnými úpravami, přístavbami technických budov, přístřešků a průjezdních ramp. Areál byl v době průzkumu značně dožilý vlivem absence údržby a úpravami, které stavby výrazně poškodily. V konstrukčních prvcích však zůstaly stavby dvora intaktní, respektující generální přestavby v 19. století. Stavebně velmi cenným byl označen objekt D východní křídlo s vnitřními hřebínkovými klenbami posazenými na pilířích, které je možno datovat od konce 16., nebo na počátku 17. století viz Správní registry panství uherskoostrožského o existenci statku v r Hlavní průčelí bylo několikrát pozměněno, zejména v souvislosti škod způsobených v době třicetileté války. K hlavnímu sjednocení došlo v 19. století zjednodušením lizénových rámů, odstraněním šlechtického erbu, jenž byl umístěn nad hlavním průjezdem, dále osazením širokých oken, demontáží vrat průjezdu a opatřením objektů nevhodnou omítkou. Zůstal zachovám barokní krov s mladšími větracími otvory, střešní krytina z druhé poloviny 19. století. Na toto průčelí navazuje štít objektu C, který byl rovněž zjednodušen a upraven zazdění některých oken v patře, vnitřní změny umístění příček na přelomu 19. a 20. století, další stavby blíže neidentifikovaných objektů. Exteriér objektů C a B byl upraven v letech a dále v 90. letech 19. století do současné podoby zpevněním táhly uvnitř a přístavbou opěrných pilířů zvenčí. Kromě střešní krytiny, vnitřního uspořádání místností i stájí s novými dveřmi je celé křídlo B zachováno v této podobě. Původní vrata do dvora byla v místech, kde jsou umístěny terakotové hlavy krav. Objekt A byl zmenšen při otevření dvora a přestavbě stájí F. Venkovní fasády značně utrpěly umístěním nových oken, přístřešků a vikýřů. Nosné konstrukce objektu E včetně krovů jsou rovněž považovány za jedny z nejstarších stavebních prvků, šířka budovy odpovídá situaci na plánu, dále je respektováno vnitřní dělení. Změnou okenních a dveřních otvorů byly provedeny stejně nevhodné zásahy jako u dříve zmíněných objektů. Od roku 1889 bylo radikálně přestavěno křídlo F. Došlo k demolici cca 2/3 objektu a vystavění širší stáje se sýpkovým polopatrem a vysokým krovem. Interiér byl zaklenut stájovou valenou klenbou na I profily, nesenou ocelovými sloupky. Exteriér byl narušen výměnou oken, dveří a osazením vrat. Veškeré klenby byly dochovány včetně krovové soustavy. Objekt G je novostavbou navazující na původní trakt, ale nerespektující architekturu areálu. Sýpka je situována již na obraze datovaném před rokem 1680 a na Indikační skice stabilního katastru z roku Pravděpodobně smíšené zdivo patří do raně barokní fáze a patro bylo upraveno s výměnou krovu na konci 19. století. Umělecko historické hodnocení Umělecká hodnota Panského dvora spočívá v takřka nezměněné dispozici areálu, která se datuje hluboko do 12. století a v zachování historických konstrukcí, kleneb a krovů, strana 6 4/2010

7 které odpovídají stavebním etapám, byť byly a jsou pořád chápány jako solitéry. Toto chápání je podmíněno rozdílnou funkcí objektů. Velký význam hrála i solventnost majitelů, avšak jednotný ráz byl dán postupně fasádám. Za nejcennější se považuje objekt D s dochovanými hřebínkovanými klenbami na pilířích a s barokní konstrukcí krovů. Objekt E nese cenné krovové konstrukce z konce 80. nebo 90. let 19. století. Objekt Sýpky i objekt D jsou stavěny ze smíšeného zdiva. U objektů B a C lze vyčíst jejich původně pozdně renesanční dispozici. Budova F je novostavbou z roku 1889 se všemi dochovanými stavebními prvky, objekt A byl v 90. letech 19. století značně upraven a zmenšen na polovinu. KUNOVJAN Památková hodnota Panského dvora spočívá v dochování hospodářských pozdně renesančních budov, dochovaných celků B F z doby rekonstrukce v 19. století. Dále je dochováno množství detailů - dřevěných konstrukcí, litinové i ocelové prvky, výjimečné jsou dvě terakotové hlavy hovězího dobytka na objektu B i vikýřky na objektech D a A. Pramen: Standardní stavebně historický průzkum Panského dvorce v Kunovicích, vypracovaný pracovníky NPÚ v Brně Mgr. Martinem Čihalíkem, Mgr. Barborou Zdražilovou a Mgr. Evou Staňkovou v roce Ing. arch. Slavomíra Cahlová, odbor investic a územního plánování Stavební historie a vývoj Panského dvora 1196 nejstarší zmínka - dochovaný opis listiny vydané v Kunovicích 1315 zmínka o hradu či tvrzi 1430 zmínka o královském hradu 1512 Bohuš ze Zvole vařil na kunovickém zámku pivo 1528 kamenná tvrz 1542 hrad měl být opevněn proti tureckému nebezpečí 1592 zmínka ve Správních registrech panství uherskoostrožského o existenci panského dvora 1623 přiřčení všech statků pánů z Kunovic knížeti Gundakarovi z Lichtenštejna 1680 panoramatický obrázek (veduta) ukazuje, že honosnější budova mohla plnit roli zámku 17. stol. (3. čtvrtina) dvůr podlehl požáru, nová střecha na části D 1827 zaznamenán uzavřený rozlehlý čtyřkřídlý areál 1854 nejstarší doklad ukazující původní dispozici interiérů před postupným vystavěním příček 1858 dochován detailní popis stavu včetně interiérů 1858 dochován inventární soupis některých interiérů v textu je uváděn hostinský pokoj v zámku. Tento zápis v inventáři je dalším dokladem toho, že původní dispozici bývalého kunovického zámku po razantních přestavbách prováděných na konci 17., pravděpodobně však až počátkem 18. století, nahradil objekt panského dvorce dochovány plány na stavbu pilířů a statické zajištění kleneb táhly v křídle B a C 1923 statek byl rozparcelován 1951 vznik JZD 1953 Okresní národní výbor vydává stavební povolení k adaptaci části budovy Školního statku v Kunovicích na sociální zařízení 1954 adaptace Školního statku v Kunovicích 1992 objekt je navržen na prohlášení za kulturní památku 1994 areál panského dvora prohlášen za nemovitou kulturní památku 1995 plynofikace objektu č. p město Kunovice odkupuje do svého vlastnictví budovy C a D 2004 město Kunovice odkupuje do svého vlastnictví zbývající část areálu 2008 vydáno stavební povolení ke stavebním úpravám panského dvora na Podnikatelský inkubátor Kunovice 2009 zahájení rozsáhlých stavebních úprav Tělocvična ZŠ U Pálenice má přídavné vytápění Instalací plynových nízkoteplotních infrazářičů ve velké tělocvičně v Základní škole U Pálenice byl vyřešen problém tepelné pohody prostředí tohoto prostoru určeného k využití v rámci školní výuky i volnočasových aktivit. Od počátku března 2010 již nebude návštěvníkům velké tělocvičny ZŠ U Pálenice při sportovních aktivitách bránit nízká teplota jako doposud. Během měsíce února firma SCHULTE CZ, s. r. o, Před dvaceti lety Vzpomínka na jaro 1990 Jaro roku 1990 bylo doslova nabito událostmi. Připravovalo se referendum k osamostatnění Kunovic. Mimo jiné bylo třeba obejít prakticky všechny domy v Kunovicích. S odmítavým postojem jsme se setkali jen zcela výjimečně. Jen jednou, vlastně v samém finále, se stalo, že se jediný člověk pokusil zvrátit chod událostí, když po nás chtěl, abychom žádost o osamostatnění nepodávali. Žádné nadšení ovšem nevzbuzovaly aktivity kunovického namontovala infrazářiče pod strop, které umožní oddělenou regulaci a vytápění této části ZŠ od ostatních objektů. Podle požadavků provozu byla nastavena regulace režimu vytápění od 7 do 10 hodin včetně sobot a nedělí, kdy je tělocvična využívána stolními tenisty. Ing. arch. Slavomíra Cahlová, odbor investic a územního plánování Občanského fóra v Uherském Hradišti. S pochopením jsme se nesetkali ani na tehdejším koordinačním centru. Řeč nebyla ani s redaktory Slováckých novin. Jen neradi tam uveřejňovali naše články, které měly především informovat obyvatele Kunovic. Při nejrůznějších setkáních s Kunovjany jsme se naopak setkávali s pozitivním ohlasem. Myslím, že tomu tak bylo i proto, že jsme je nezahrnovali planými sliby. Blanka Vojčíková 4/2010 strana 7

8 KUNOVJAN Fašanku, fašanku, už je ťa namále Den před Popeleční středou se celý první stupeň probudil do rána plného příprav, ale hlavně nedočkavosti. Čekala nás první fašanková obchůzka a na tu bylo nutno se dobře připravit. Vojáci, klauni, babky, čerti, medvědi a další masky se sešli u školní zabijačkové ochutnávky, aby se posilnili před fašankovou veselicí. Kamarádi z mateřské školy nezaháleli a společně s námi zahájili fašank ve škole. Odměnou nám byly výborné koblížky od našich kuchařek, po koblížcích se jen zaprášilo. Další zastávka patřila městskému úřadu, kde jsme byli za naše zpívání a tančení také odměněni. Ochutnali jsme kunovské boží milosti od paní Habartíkové a spěchali do Domu s pečovatelskou službou. Naše vystoupení se všem klientům moc líbilo. Do školy jsme se vraceli po fašankové obchůzce znavení, ale přesto spokojení. Jsme rádi, že jsme mohli potěšit Kunovjany, které jsme cestou potkali, ale také rodiče, kteří nás přišli podpořit a dětem připravili krásné masky. ZŠ U Pálenice Škola se srovnávala s ostatními Výsledkově lehce nadprůměrná škola, jejíž žáci se rok od roku zlepšují ve schopnostech uplatnit své znalosti a dovednosti. To jsou klíčové závěry vyplývající z výsledků srovnávacích testů společnosti Scio, jichž se v tomto školním roce zúčastnili žáci našich šestých a devátých ročníků. Podrobné výsledky i komentář k tomu, co se nám ve škole daří i nedaří, najdete na webových stránkách cz. Tady jen heslovitě. Škola se celonárodního srovnávacího testování zúčastnila letos počtvrté. Začínali jsme s testováním devátých ročníků a postupně přidávali další třídy druhého stupně. Testy tak letos čekají ještě na žáky sedmých a osmých ročníků (oba ročníky už s testováním mají zkušenost) a vůbec poprvé také na děti ze třetích tříd. Lyžařský kurz sedmáků Jednou z nejočekávanější akcí žáků 7. ročníku je každoročně lyžařský kurz. Tentokrát se ho zúčastnilo 33 chlapců a děvčat. Již tradičně jsme vyjeli do sněhové oázy nad Horní Bečvou. Počasí i sněhové podmínky nám přály i letos, a tak se ze všech účastníků stali lyžaři - tedy sjezdaři, slalomáři i běžkaři. Dětem se líbil výlet na Pustevny, zejména zpáteční cesta rychlou ledovou stopou. Každý večer se děcka dozvěděla něco z lyžařské teorie a hlavně se hrály hry a utužoval se kolektiv. Samozřejmě nemohly chybět závody ve slalomu a běhu. Závěrečný večer patřil karnevalu s perfektně připravenými maskami a diskotékou. Páteční dopolední loučení na svahu, oběd a loučení s personálem, to bylo finále lyžařského kurzu pod vedením instruktorů školního lyžování - Michala Tannera, Petra Kotase, Terezy Zpěvákové a Jiřiny Gogolové. Úspěchy ze soutěží a olympiád Skvělým úspěchem se může pochlubit Martina Porubčanová z 9.B. Ve čtvrtek 11. března skončila druhá v krajském kole olympiády německého jazyka, které se konalo ve Vsetíně, a zůstala jen malý kousek od postupu do celostátního kola. Při závěrečném hodnocení byla Martina vyhlášena jako nejúspěšnější v části konverzace. Dokonce se jí jeden vyučující ptal, jestli opravdu není ze školy s rozšířenou výukou jazyků, konstatovala zástupkyně ředitele Věra Drgáčová, která Martinu na soutěž připravovala. Žáci školy jsou úspěšní i v jiných soutěžích. Iva Gejdošová z 9.B obsadila třetí místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce a neztratila se tak v konkurenci devatenácti soutěžících. Iva zaujala porotu především špičkovým slovním projevem a svojí bezprostředností. Body potřebné pro ještě větší úspěch ztratila v poslechu, ale její celkový výsledek je skvělý, netajila se spokojeností angličtinářka Marcela Pálková, která Ivu na soutěž připravovala. Zástupci školy uspěli také v okrskovém kole soutěže v recitaci. Ze sedmi našich zástupců dál postoupili tři: v mladší kategorii uspěli Kristýna Trtková (5. třída) a Petr Polách (3.A) a ve starší kategorii Eva Osohová (9.A). Valentýn se slavil sportem Příznivci volejbalu ze všech tříd 2. stupně se sešli v pátek 12. února v obou tělocvičnách naší školy. Šest družstev sehrálo turnaj systémem každý s každým. V týmu musel hrát alespoň jeden kluk, aby se naplnila pravidla svatého Valentýna. Mladší děti se starších nezalekly a bojovaly o každý bodík, a tak se zrodily i nečekané výsledky. Vítězem se překvapivě stalo družstvo složené z děvčat 9.B a kluků z 9.A - Denisa Geržová, Barbora Peterková, Martina Porubčanová, Barbora Zpěváková, Tereza Osohová, Jan Kolůch a Jiří Výmola. Byl to pěkný sportovní Valentýn, i když slavený o dva dny dříve. i spánkem ve škole Sice o několik dnů později, což jim ale vůbec nevadilo, si páťáci připomněli svátek sv. Valentýna. Pořádná oslava netrvá krátce, a tak u páťáků nastala ze čtvrtka na pátek před Valentýnem dlouhá noc. Nebyla to jen zábava, ale také plnění zábavných a poučných úkolů, jejichž správné vyřešení dovolilo ubytovat se a připravit se na Valentýnskou noc. Tanec, hry, ale také vystoupení břišní tanečnice Vojti Ala Šile, tetičky Karolíny z Kunovic nebo scénky ze života byly zpestřením večera. Finále pak patřilo učitelkám, pro které hodní žáci připravili stezku odvahy. Nebyla to však stezka obyčejná, ale srdíčková a na jejím závěru bylo sladké překvapení. Znaveni po dlouhé zábavě jsme zalezli do spacáků a nechali si zdát sladké sny o příští noci ve škole. strana 8 4/2010

9 Beseda s misionářem Žáci druhého stupně se v pondělí 2. března zúčastnili besedy s misionářem Stanislavem Bindasem. Dětem vyprávěl o svých zkušenostech z Hondurasu, kde se spolu s misionáři sv. Vincence de Paula a dalšími lékaři, učiteli a dobrovolnými pracovníky podílel na pomoci lidem této chudé země. Vyprávěním o své práci a o životě tamějších lidí, obrázky a videem zaujal všechny žáky. Na závěr je naučil španělskou písničku a připomněl, že si máme vážit všeho, co máme a co bereme s takovou samozřejmostí. Protože ne všude na světě se děti mají tak dobře jako my. Na skok v Indii Žáci 7. a 9. třídy navštívili ve středu 10. února multimediální projekt Planeta Země 3000, tentokrát zaměřený na Indii. Pomocí videa, mluveného slova a hudby postupně zavítali do Himalájí, do hlavního města Dillí, na typickou svatbu a nebylo zapomenuto ani na slavný Tádž Mahál či nádherný růžový Jaipur. Seznámili se též s místním náboženstvím a všudypřítomnými obyvateli měst a vesnic opicemi. Projekce se moc líbila a příští rok se těšíme na projekci o České republice. ZŠ Červená cesta KUNOVJAN předmětů, o kterých už ani netušili, k čemu se používaly. Obdivovali krásně vyšívané kroje, malované misky, hrníčky a truhlice, zemědělské nářadí, zbraně, zbroj i starodávné kolo, gramofony, psací stroje a kameru. Dověděli se i dvě pověsti o Černém Jankovi, který svým vyzváněním zachránil Broďany před Turky. Ještě do dnešních dnů jeho soška stojí u hodin na radnici a zvoní pět minut před dvanáctou hodinou. Vyvrcholením návštěvy Uherského Brodu byla návštěva bazénu Delfín. Zde se žáci pořádně vyřádili na tobogánu a dalších atrakcích, které bazén svým návštěvníkům nabízí. Unaveni, ale spokojeni s pěkně a zajímavě prožitým dnem, vrátili se zpět do Kunovic. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za slušné chování. Zimní den v 1. třídě V úterý 9. února proběhl v 1. třídě podle předem plánovaného projektu takzvaný Zimní den. V prvních dvou vyučovacích hodinách si děti zopakovaly vše, co se o zimě naučily, hlavně v předmětu Člověk a jeho svět. Dále řešily hádanky, recitovaly básničky, zazpívaly si některé písničky. Samozřejmě vše se zimní tématikou. Hovořilo se i o zimních sportech a zimní olympiádě ve Vancouveru. Některé zimní radovánky a sporty děti výtvarně ztvárnily. Symbol olympiády - olympijské kruhy - nakreslily děti společně a připomněly si hlavní myšlenku olympijských her. Po velké přestávce následovala třídní zimní olympiáda na blízkém kopci. Děti soutěžily v jízdě na bobech. Hodnotil se styl jízdy a co nejdelší dojezd. Mezi nejúspěšnější chlapce patřili: David Kosek, Jan Kusák a Jan Vala. Z děvčat si nejlépe vedla Adéla Junaštíková. Exkurze v Uherském Brodě Žáci páté třídy ze ZŠ Červená cesta sice neodhalili, jestli se Jan Amos Komenský narodil v Uherském Brodě, Nivnici nebo v Komni, ale zato se blíže seznámili s jeho životem a dílem. Ve středu 3. března totiž navštívili Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Když na vlastní oči viděli spousty knih, které za svého života sepsal, a poslechli si povídání o jeho pohnutém životě a díle, které po sobě zanechal, až tehdy si uvědomili, že se seznámili s jednou z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Byli hrdi, že Učitel národů, jak ho nazývají v celém světě a na jehož počest se v den jeho narození, 28. března slaví Den učitelů, pochází z našeho regionu. Pak navštívili starou školu, kde si poseděli ve stoletých lavicích s kalamáři a podívali se na pomůcky, které ve školách používaly naše babičky i prababičky. V další části muzea obdivovali sbírky ze života našich předků. Pokoj, zařízený z pozůstalosti rodiny Kouniců, kteří bydleli na Pepčíně, i světnici vesničanů. Zaujala je spousta 4/2010 Cimbálová muzika Réva zahrála Cimbálová muzika Réva není našim žákům neznámá, jelikož do naší školy přijíždí skoro každý rok. Stejně tak se stalo i letos. V pátek 5. března se v tělocvičně školy kromě našich žáků sešli i žáci 4. a 5. třídy z Podolí. Koncert začal tradiční lidovou písní a soutěží, které provázely celý koncert. Odměnou za správné odpovědi byly drobné pozornosti vytažené z klobouku. Nezůstalo však jen u lidovek, muzikanti nám zahráli skladby od Mozarta, švédské skupiny Europe, vysvětlili dětem, co je to polyfonie a na závěr roztančili naše nejmenší písní od skupiny Kabát. Tímto koncertem jsme si zpříjemnili páteční dopoledne a naladili se na příchod jara. Masopustní karneval na I. stupni V pátek 12. února se uskutečnil oblíbený masopustní karneval, jehož součástí byla soutěž ve zpěvu. Vítězkou soutěže se stala Adéla Klegová ze 4. třídy, 2. místo obsadila Eliška Habartová spolu s Radkou Míškovou ze 3. třídy a na 3. místě skončila Markéta Šilerová, žákyně 2. třídy. Po soutěži proběhl maškarní rej. Vyhodnotit nejlepší masku bylo velmi těžké, protože se děti velmi dobře připravily. Odměnu za masku si tedy odnesl každý účastník. strana 9

10 KUNOVJAN Přeshraniční projekt zlepší služby Kraj pod Velkou Javořinou po obou stranách česko-slovenské hranice je svérázný, rozmanitý a turisticky zajímavý, i když zatím stále turisty pouze pozvolna objevovaný. Nejčastějšími zahraničními návštěvníky na obou stranách hranice jsou hlavně turisté ze sousedního státu Češi na Slovensku a Slováci v České republice. Absence jazykové bariéry a společné historické kořeny jsou výchozím bodem pro cesty oběma směry. Po rozdělení Československa došlo k oslabení kulturních i sociálních vztahů mezi obyvateli příhraničních obcí, postupně narůstaly problémy s udržováním a zkvalitňováním vzájemné propojenosti a dnes i přes mnohdy dlouhou tradici vzájemných vztahů chybí zázemí pro návštěvníky. Na základě takto vzniklých potřeb vytvořila města Kunovice a Stará Turá společný projekt nazvaný Zlepšenie služieb cestovného ruchu slovensko moravského pomedzia a na jeho realizaci požádala o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce. Projekt se věnuje zkvalitňování služeb cestovního ruchu, prohlubování vzájemných kontaktů obyvatel a vytváření společných produktů cestovního ruchu na podporu zvýšení atraktivity příhraničních území. Úsilím obou partnerů projektu je snaha o zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, rozvoj přeshraničního turismu, ale také snaha o uchování a obnovování lidových tradic a řemesel našich předků, která bude realizována v rekonstruovaných objektech jak na české, tak na slovenské straně. Zmíněný projekt řeší na straně Kunovic rekonstrukci Slovácké búdy a Slováckého sklípku, jehož historie sahá pravděpodobně až do 17. století a který se nachází nedaleko Slovácké búdy v těsném sousedství Panského dvora. Na slovenské straně dojde k rekonstrukci kulturního domu Javorina v městě Stará Turá. Ve Slovácké búdě bude umístěna expozice připomínající historii někdejších podomních prodejců: kunovských handrláků a slovenských hauzírerů. Ve Slováckém sklípku pak bude prostor pro setkávání a připomínku dlouhodobých dobrých vztahů lidí na moravsko-slovenské hranici. Celkové náklady projektu na obou stranách hranice dosáhnou výše eur, přičemž z fondů Evropské unie obdrží žadatelé celkem eur, ze státních rozpočtů eur a eur bude činit spoluúčast obou partnerských měst. Město Kunovice získalo ze společného projektu dotace ve výši eur s podmínkou finanční spoluúčasti města ve výši 1 milión korun. V rámci projektu budou v Kunovicích i ve Staré Turé podpořena i pracovní místa manažerů cestovního ruchu, kteří se budou věnovat rozvoji přeshraničního turismu. Počítá se také se zřízením webových stránek a vydáváním společných propagačních materiálů. Projekt Zlepšenie služieb cestovného ruchu slovensko moravského pomedzia byl poprvé představen účastníkům zasedání Valné hromady Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině, které se uskutečnilo za účasti starostů obcí a měst příhraničních oblastí z obou stran nejvyšší hory Bílých Karpat Javořiny v Kunovicích ve čtvrtek 11. března v kulturním zařízení Pálenice. Dnes již tradiční setkávání na Velké Javořině bude napříště také jednou z aktivit, které bude náš přeshraniční projekt propagovat. Je to akce, která patří bezpochyby k fundamentálním článkům naší vzájemnosti nejen v rámci společného regionu a nejen z toho důvodu se jí náš projekt také týká, řekla v této souvislosti místostarostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková. Na zmíněném zasedání stávající předseda organizačního výboru Ľubomír Miklánek, starosta obce Moravské Lieskové, vyslovil spokojenost s průběhem slavností v roce Součástí programu zasedání byla v souladu se stanovami také volba nového předsedy a dvou místopředsedů organizačního výboru. Javořinským slavnostem bude v letošním roce vládnout místostarostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, jejími místopředsedy budou Pavel Josefík, místostarosta Uherského Brodu, a Milan Ostrovský, starosta obce Lubina. První zásadní krok k přípravě letošních slavností na Javořině byl učiněn. red Slovo z druhé strany hranice ZLEPŠENIE SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKO - MORAVSKÉHO POMEDZIA Spolupráca v pohraničí Nech bola hranica medzi ČR a SR na hrebeni Bielych Karpát akákoľvek, najstráženejšou bola za Protektorátu. A aj vtedy našli k sebe cestu prostí ľudia obidvoch národností. MĚSTO KUNOVICE Po roku 1992 bola a teraz už je i nie je, po rozdelení spoločného štátu sme znova v spoločnej Európskej únii. Avšak vzťahy, spolupráca a súdržnosť ľudí vždy vychádzali z toho, čo sme mali a máme spoločné, a z toho, čo nás spája. A vzťahy snáď nikdy neboli lepšie ako teraz. A sú deklarované nie iba najväčším podujatím česko-slovenskej vzájomnosti - Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, ale vždy aj vzájomnou podporou i pomocou v zlých časoch útlaku i vojen, ale i požiarov a povodní. Významné sú kontakty v združení Euroregión Bílé- Biele Karpaty, spolupráca kontaktných krajov, napr. Trenčianskeho samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja, spolupráca rôznych regionálnych združení, ale i jednotlivých obcí, miest, kultúrnych, športových a záujmových organizácií... Nie ojedinelým, určite však príkladom hodným povšimnutia, je úspešný spoločný projekt MESTO STARÁ TURÁ Starej Turej a Kunovic. Tieto dve mestá sa našli práve v aktivitách okolo spomínaných slávností na Javorine a už o dva roky potom podpísali priamo počas ich konania doklad o vzájomnej spolupráci, o čom svedčí i text pod podpismi štatutárov obidvoch miest: Zmluva o spolupráci a partnerstve bola slávnostne podpísaná pri príležitosti Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine dňa A okrem priateľských stykov, kultúrnych výmen súborov, spolupráce aparátov úradov i škôl, stretnutí seniorov a ďalších podujatí prišlo i na cezhraničnú spoluprácu s využitím prostriedkov z fondov EÚ. Ján Mikláš, mesto Stará Turá strana 10 4/2010

11 Pocta Janu Hrubému Ve čtvrtek 4. března odpoledne se v Kunovicích uskutečnila oslava 95. výročí narození Jana Hrubého kunovického rodáka, příslušníka čs. zahraniční armády ve Velké Británii, člena paraskupiny BIOSCOP, podplukovníka in memoriam. Účastníci oslavy nejprve položili květiny u pamětní desky na rodném domku Jana Hrubého. Poté se odebrali do obřadní síně Městského úřadu v Kunovicích, kde byla slavnostně zahájena výstava mapující život Jana Hrubého, jednoho z občanů Kunovic, kteří své životy položili za osvobození Československa od fašistických okupantů. Výstava současně představuje počátky parašutismu a vzniku výsadkářských jednotek v Československu a také činnost Klubu výsadkových veteránů Zlín. Při vernisáži promluvil zástupce Okresního výboru Bojovníků za svobodu Jan Štokman a připomněl historii a význam domácího odboje v průběhu II. světové války. Ing. Jiří Deml poté velmi plasticky přiblížil osobu Jana Hrubého. Pozdrav od příslušníka čs. zahraniční armády ve Velké Británii a nejstaršího z členů rodiny výsadkářů-veteránů Antonína Maděry vyřídila všem přítomným místostarostka Mgr. Ivana Majíčková a Jan Martásek přednesl úryvek z deníku Jana Hrubého. Mezi hosty na vernisáži byli mimo jiných také synovec Jana 4/2010 KUNOVJAN Hrubého Antonín Hrubý, předseda Klubu slovenských výsadkářů Anton Můdrý, členové Klubu výsadkových veteránů Zlín a další hosté. Po zahájení výstavy se v obřadní síni rozproudila živá diskuse přítomných u jednotlivých výstavních panelů, někteří sledovali promítání filmu Cesty za návraty, který natočil Jiří Deml v 80. letech minulého století, pojednávajícího o osudech Jana Hrubého. Mám radost, že se výstava vydařila. Kromě výročí narození Jana Hrubého si v těchto dnech také připomínáme dobu před 70 lety, kdy odešlo kromě Jana Hrubého z domova dalších dvacet Kunovjanů, kteří se nesmířili s okupací naší země a neváhali za svobodu obětovat svůj život. Je potřeba tyto skromné hrdiny stále připomínat. Ráda bych při této příležitosti poděkovala panu Antonínu Hrubému a Ing. Jiřímu Demlovi za poskytnutí materiálů a dokladů potřebných k vytvoření vlastní výstavy, členům Historické a etnografické komise Rady města Kunovice za účast na vlastní realizaci výstavy a Klubu výsadkových veteránů Zlín za aktivní přístup k této výstavě i za dlouholetou spolupráci, řekla po skončení vernisáže místostarostka Ivana Majíčková. Výstava potrvá do 27. dubna a bude otevřena souběžně s pracovní dobou městského úřadu. zdk Park s herními atrakcemi v Panském dvoře Město Kunovice vybudovalo z rozpočtu Evropských dotačních fondů v minulém roce v areálu Panského dvora moderní dětské hřiště s herními atrakcemi. Jako nejvhodnější lokalita byl vybrán prostor vnitrobloku mezi ulicemi V Pastouškách a Panská. Jedná se o dětské hřiště vybavené lanovým herním prvkem, jsou zde houpačky i oblíbené otáčedlo. Mezi jednotlivými herními atrakcemi je ponechán prostor pro hru zvanou pétanque. Při příchodu na hřiště vás uvítá tyčící se horolezecká sloupovitá stěna, která je další dětmi hodně využívanou zábavní atrakcí. Na ní by se však měly děti pohybovat pod dozorem starší, odpovědnější osoby. Hřiště je rovněž vybaveno vkusnou parkovou zelení, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Údržbu areálu hřiště zajišťují technické služby, jejíž zaměstnanci pravidelně procházejí areál a kontrolují pořádek a technický stav. Povinností každého návštěvníka je, aby se seznámil a dodržoval návštěvní řád, který je vyvěšen u obou vchodů do areálu. Řád má informativní i preventivní charakter. Kromě pokynů pro bezpečné využívání jednotlivých herních prvků zahrnuje provozní dobu v letním a zimním období, informaci o zákazu venčení psů, zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek. Kontrolu nad dodržováním tohoto řádu vykonává městská a státní policie. Při poslední společné hlídce zjistili strážník a policista poškození veřejného osvětlení neznámým vandalem. Proto zde časem přibude i bezpečnostní kamerový systém, který bude nepřetržitě monitorovat dění v parku. V současné době probíhají stavební práce na sousedním Komunitním centru a Podnikatelském inkubátoru. Žádáme proto návštěvníky, aby při příchodu na hřiště z této strany dbali zvýšené opatrnosti. Věříme, že hřiště bude i nadále vítaným oživením celé lokality Panského dvora a že zde děti i dospělí v krásném prostředí stráví nejednu radostnou chvíli. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice strana 11

12 KUNOVJAN Inzerce Vážení čtenáři zpravodaje Kunovjan. Pro dubnové číslo jsme požádali o rozhovor poslankyni Michaelu Šojdrovou. Michaela Šojdrová je známá zejména svým působením ve školství, ale také návrhem na udržení mateřské dovolené nebo návrhem na zrušení poplatků za novorozence, který znamenal celkově citlivější přístup k pacientům při stanovení poplatků. Řeč je o paní poslankyni Michaele Šojdrové, kterou jsme pro březnové číslo požádali o rozhovor. Co považujete za největší úspěch vašeho působení v politice? Tyto čtyři roky volebního období byly mimořádně náročné nestabilitou vlády a začátkem finanční krize, která nyní vrcholí. Proto za úspěch považuji například to, že se rozjíždí financování programů z evropských fondů, které nám vytvoří přece jen určitý finanční zdroj na rozvojové projekty, například na dostavbu silnic a železnic, cyklostezek, na vzdělávání učitelů a vybavení škol, na zateplování budov apod. Největší radost mám ze zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu pro žáky základních škol. Od schválení reformy v roce 2004 jsem přesvědčovala ministry školství o potřebě většího důrazu na výchovu žáků. Teprve od ledna 2010 se do osnov škol tento potřebný předmět dostává. Nyní chystáme využití evropských fondů na rozšíření tohoto předmětu do škol, na proškolení učitelů, kteří budou schopni tento náročný předmět učit. V našem kraji jsem hrdá na to, jaký pokrok udělala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dnes má přes osm tisíc studentů a získává si dobrou pověst mezi vysokými školami u nás i v zahraničí. Za svůj osobní úspěch považuji to, že se mi po mnoha letech v politice nerozpadla moje vlastní rodina. Vaše iniciativa směřuje ale i do zdravotnictví. Je i v této oblasti nějaký krok, který ze svého pohledu považujete za úspěšný? Za úspěšný krok považuji také to, že jsme zabránili přijetí tzv. Julínkovy reformy ve zdravotnictví, která by omezila rozsah a kvalitu zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Zabránili jsme privatizaci fakultních nemocnic a zdravotních pojišťoven. Za neúspěch považuji další zadlužování nemocnic v našem kraji a také sloučení několika pojišťoven. Proto například navrhujeme, aby existovala síť veřejných zdravotnických zařízení, tedy v podstatě našich okresních nemocnic, která by každému z nás garantovala rychlé a kvalitní ošetření či dlouhodobou péči. Chceme zrušit placení za položku na receptu a zavést stejný doplatek za stejný lék v každé lékárně. Chceme tím zabránit nekalé konkurenci velkých řetězců, které si vytváří monopol, aby pak mohly diktovat a zvyšovat ceny. Co naopak považujete za neúspěch a co chcete změnit? Ve školství považuji za neúspěch neustálé odkládání státních maturit, které se tím prodražují. Přitom jsou nezbytné pro udržení kvality našeho středoškolského studia. Nemám ani radost z toho, když slyším, že jsou města a obce v našem kraji, které nemají dostatek míst ve školkách a musí dětí odmítat. Je dobře, že se rodí více dětí, ale chyba je, že obce nemají dostatek prostředků na rozšíření kapacit, možná někde chybí i zájem. Tady by měl stát pomoci, a proto navrhujeme využití evropských fondů i na rozšíření kapacit škol mateřských a základních. Každá strana nabízí nějaký recept na ekonomickou krizi, co nabízí KDU-ČSL? My říkáme, že tím nejlepším protikrizovým opatřením je podpora rodin. Samotná rodina nám pomáhá zvládnout všechny krize, tedy i tu ekonomickou. Samozřejmě, musí to být rodina, kde si lidé věří a pomáhají. KDU-ĆSL chce, aby všechna opatření byla zaměřena na podporu rodin s dětmi. Proto chceme nyní udržet výši finančního příspěvku na mateřské dovolené, proto chceme odstranit diskriminaci rodin s dětmi formou vysokých daňových slev a jistotou výše důchodu pro rodiče se dvěma a více dětmi. Společnost, která si váží rodiny, má budoucnost. Při volbách do Poslanecké sněmovny v květnu můžete se i vy rozhodnout pro podporu rodin. Hlas pro KDU-ČSL je hlasem pro rodinu. strana 12 4/2010

13 Tetičky mají hotovo! KUNOVJAN Na začátku posledního lednového týdne začínaly a už mají hotovo. Kdo a co? No přece kunovské tetičky už mají hotové všechny růžičky, poupátka, třepení i věnce a další ozdobné doplňky, kterými budou vyzdobení koně, na nichž vyjede 23. května při jízdě králů kunovský král Adam Joura se svou družinou. V pondělí 8. března dokončily tetičky poslední soupravy kvítek a věnců, všechno zabalily do krabic a už se bude čekat až do května. Jezdci i samotný král se musí mezitím seznámit s koňmi, naučit se či si aspoň připomenout jízdu na koni a velká sláva může začít. Málokdo si umí představit, kolik práce šikovných rukou tetiček je zapotřebí, než se může kůň začít strojit. Na jednoho koně je zapotřebí udělat více než papírových květů, jejichž tvary a podoba je daná, to není žádné pouťové zboží! Při zdobení koní vycházíme z původních tradic a dalo nám hodně práce dohledat dokumentaci, která mapuje, jak nazdobení koně v minulém století vypadali, čím byli opentlení a jakou podobu měly jednotlivé prvky, vysvětluje dlouholetý organizátor zdejších jízd králů Milan Stašek. Tetičky se scházely ve všední dny odpoledne v budově kulturního zařízení Pálenice, kde měly vyhrazenu pro svou práci klubovnu. Při práci si zazpívaly, probraly novinky z domova blízkého i vzdáleného, a dokonce i ze světa. O tom, že tetičky jsou seniorkami třetího tisíciletí, pochybuje v Kunovicích málokdo a svědčí o tom mimo jiné i to, že si o své práci vedou přesnou statistiku. Od 25. ledna, kdy začaly dělat růžičky, do 8. března, kdy končily s pracemi, odpracovaly celkem hodin, udělaly na růží a dalších kvítků z krepového papíru, strýčkové Turčínek a Zajíc nastříhali na drátků na vázání květů a na výrobu ozdobných třásní se spotřebovalo více než metrů na malé kousky nastříhané bužírky, která nahradila dříve používanou režnou slámu. Na pondělní aldamáš přišla tetičky pozdravit a kytičkou pro každou z nich poděkovat místostarostka Ivana Majíčková a o chvíli později dorazil i budoucí kunovský král Adam se svou rodinou. Poděkovali tetičkám za jejich práci a dovezli pohoštění, aby byl aldamáš, jak má být. Na Pálenici bylo opět veselo a poslední růžičky pomalu mizely v krabicích. Je hotovo, ale kolik práce ještě čeká, než koně vyjedou a v ulicích se ozve: Hýlom, hýlom! zdk Program jízdy králů 2010 Pátek :30 Přijetí královské družiny starostou města Neděle :00 Budíček dechové hudby /Na Rynku/ 17:30 Vernisáž výstavy historických střeleckých terčů 20:00 Setkání všech účastníků kunovských jízd králů /kulturní zařízení Pálenice/ Sobota :00 Královské střílení /Letní areál/ 14:00 Formanské odpoledne, slavnostní defilé městem - projížďky povozy a kočáry /Hasičské hřiště Na Bělince/ 17:30 Na krála, matičko, na krála pořad folklorních souborů s představením krále - /Letní areál/ 21:00 Královská noc /Letní areál/ 4/2010 9:00 17:00 Jarmark vína /nám. Svobody/ Volná vystoupení dětských i dospělých souborů a pěveckých sborů /před radnicí/ 9:00 Řazení koní /Panský dvůr/ 9:30 Žádání o krále /u domu rodičů/ 10:30 Žádání pana starosty o povolení jízdy /nám. Svobody/ 11:00 Jízda králů městem s vyvoláváním 13:00 15:00 Zpívání v Památkovém domku 15:00 17:00 Festival dechových hudeb /Letní areál/ 17:30 Odevzdání krále /kulturní zařízení Pálenice/ strana 13

14 KUNOVJAN Společenská kronika Vítání občánků Jubilanti měsíce V průběhu měsíce března oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 94 let Jaroslav Sukup 90 let Marie Šáchová 85 let Anežka Kopálková Antonín Malík 80 let Františka Lacinová Květoslava Arnoštová Marie Mikulcová Únor Jan Malina Josef Hubík Stanislav Smolík Marie Růčková 75 let Jiřina Pavelková Ludmila Zedníková Ludmila Pavelková Marie Skalická Marie Habartová 70 let Josef Blažek Marie Kotačková Marie Bečicová Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let všechno nejlepší. Úmrtí V průběhu měsíců únor a březen letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Výročí sňatku Březen Josef Borek Stanislav Pavelka V měsíci dubnu oslaví 50 let společného života manželé Anna a Antonín Chladníčkovi Anna a Jan Bžatkovi Františka a František Hanáčkovi Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Sbírka pro Vanessku V březnovém čísle Kunovjanu jsme čtenáře informovali o zahájení Sbírky pro Vanessku a je tedy na místě informovat o jejím stavu a dalším vývoji. Ke 4. březnu bylo v pokladničce umístěné v pokladně Městského úřadu Kunovice celkem korun. Celá částka byly dne 5. března 2010 vložena na bankovní účet č /0100, který byl zřízen speciálně pro účely sbírky. V pondělí 22. března bylo na tomto účtu korun. Poděkování patří všem, kteří přispěli svým darem a podpořili tak rodinu v jejím statečném boji. red V obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích v pátek 19. února slavnostně přivítala místostarostka Mgr. Ivana Majíčková nové občánky Kunovic. Jsou jimi Boris Banda, Veronika Hendrychová, Sofie Šuranská, Emílie Šimková, Roman Mynář, Adam Mezírka, David Peřestý a Gabriela Matušková. Na úvod slavnosti se představily děti ze souboru Kunovjánek pod vedením Romany Kalné a Pavlíny Velecké, o hudební doprovod se postarala Jana Nožičková. Ivana Lůčná, matrika Výstava historických terčů V letošním roce oslavíme padesátileté jubileum střeleckého sportu v Kunovicích. U začátku této aktivity a dalších branných sportů stáli členové dnešní základní organizace AVZO a někdejší svazarmovci. Jubileum si připomeneme několika akcemi. Samozřejmě to budou především střelecké soutěže. Kromě toho se náš střelecký klub bude podílet i na organizaci výstavy historických střeleckých terčů zapůjčených ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vernisáž se uskuteční v pátek 21. května v 17 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích. Terče totiž nebývaly zhotovovány jen jako užitkový předmět, jako pouhý terč, na němž měli střelci osvědčit svou dovednost. Již předem se počítalo s jejich uložením ve spolkových místnostech a uchováním pro budoucí časy. Byly tudíž bohatě zdobené. Měly posilovat sebevědomí měšťanů i podporovat jejich vážnost. Zámožní občané si považovali za čest nechat zhotovit terč a věnovat ho ke střeleckým slavnostem. Slovácké muzeum má ve svém depozitáři 38 těchto historických terčů, nejstarší pochází z roku 1654, nejmladší z roku V minulosti byly už několikrát vystaveny, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Na tradici zdobených terčů navázal i náš klub. Když v roce 2003 organizoval mezinárodní střelecké střetnutí, zařadili jsme do programu střeleckých soutěží i střelbu O krále střelců do terčů s motivem erbu pánů z Kunovic a někteří zahraniční střelci stříleli mimo kruhy, aby si pěkně zdobený terč nepoškodili. K historickým terčům ze Slováckého muzea proto budou na výstavě zařazeny i tyto terče. Sportovní střelecký klub Aircraft Industries SBTS Kunovice zve všechny příznivce historie regionu i ty, kterým voní střelný prach, na tuto vernisáž i výstavu terčů. Jiří Jurásek, předseda SSK Aircraft Ind. SBTS Kunovice strana 14 4/2010

15 Neděle LÍTÁM V TOM 19:30 Film USA komedie. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Středa SAMEC 19:30 Film USA komedie. Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít... České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Neděle PARANORMAL ACTIVITY 19:30 Filmový horor USA. Mladý pár, který se přestěhuje do nového domu, zažívá útoky a teror čehosi nevysvětlitelného. Víš, co se děje v noci, když spíš? České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Středa DEŠŤOVÁ VÍLA 17:00 a 19:30 Český film. Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Mládeži přístupný Neděle DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 17:00 a 19:30 Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky. Příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Mládeži přístupný Středa ŽENY V POKUŠENÍ 17:00 a 19:30 Česká filmová komedie. Čtyřicátnice Helena, odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Mládeži přístupný Neděle MORGANOVI 17:00 a 19:30 Film USA romantická komedie vypráví příběh úspěšného manželského páru z Manhattanu, jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku rozpadá se jim manželství. České titulky Mládeži přístupný Středa NEBE, PEKLO... ZEM 19:30 Psychologický film SR/ČR. Příběh talentované dívky, jejíž vzestup je náhle přerušen nešťastným zraněním; zastavení času a nové hledání hodnot, postavení i životních jistot je zcela jinou cestou, než kam jako baletka směřovala. Mládeži do 15 let nevhodný Vstupné na všechna představení je 30 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 4/2010 KUNOVJAN Občanské sdružení Lípa Vás zve na cyklus mezinárodně oceněných filmů Dny otevřených očí sobota 3. dubna, 20 hodin Pod sluncem Satanovým (režie: Maurice Pialat, Francie) Filmová adaptace stejnojmenného románu Georgese Bernanose. V postavě mladého kněze se tu zrcadlí střet dobra a zla, neutuchající boj víry s beznadějí a smrtí, rozporuplný pohled na Boží moc a úlohu Satana v současném světě. Skvělý herecký výkon Gérarda Depardieu rozkrývá vnitřní krajinu farářovy duše, jeho zoufalství a jeho svatost. Maurici Pialatovi se podařilo zachytit dějiny jedné duše. sobota 17. dubna, 20 hodin Stezky slávy (režie: Stanley Kubrick, USA) Zákopové boje 1. světové války. Plukovník Dax (Kirk Douglas) dostává nesmyslný rozkaz k útoku na silně opevněná německá postavení. Stanley Kubrick natočil Stezky slávy podle skutečné události, která se stala ve francouzské armádě. Protiválečný snímek, tvrdě útočící na armádní vedení a na absurditu válečných jatek, byl ve Francii, ve Švýcarsku a v Belgii na 20 let zakázán. V USA se na vojenských základnách mohla promítat pouze cenzurovaná verze. sobota 1. května, 20 hodin Pokání (režie: Tengiz Abuladze, SSSR) Legendární film, který v 80. letech minulého století předznamenal zlom epochy v Sovětském svazu i v celém Východním bloku. Podobenství o krutém starostovi fiktivního gruzínského města, jenž ani po smrti nenašel klid v hrobě. Vyvrcholení Abuladzeho trilogie o věčném boji dobra a zla. V průběhu běžného soudního přelíčení se vyjevuje pravda o starostově hrůzovládě, stalinistických praktikách neomezené moci spojené s vykonávaným úřadem, v jehož důsledku beze stop mizeli nepohodlní občané. Abuladze dokazuje, že dějiny nejsou černobílé. Vstupné dobrovolné Vydařená vernisáž Pestrá paleta kunovských kulturních akcí byla nedávno doplněna o další vydařený večer. V pátek 26. února v podvečer nebylo kino Lípa otevřeno pro příznivce současné kinematografie, ale pro milovníky příjemných a dekorativních maleb a koláží. Návštěvníci se zde setkali s umělkyní Veronikou Daňkovou, která představila nejen své malby a koláže, ale i řadu krátkých animovaných a hraných filmů. Na těch se podílela spolu s dalšími studenty a absolventy zlínských filmových škol. Večer ubíhal příjemně. Nejen díky dobrému vínu a občerstvení, ale i díky netradiční hudbě v podání Jakuba Rochovanského a Jiřího Štolfy. Jejich hra na indický sitár a etnické perkuse navodila skvělou atmosféru a hosté v kině Lípa se tak dokázali lépe vcítit do fantazijního světa obrazů Veroniky Daňkové. Všem, kterým se nepodařilo na tuto vernisáž přijít, doporučujeme alespoň navštívit webovou stránku inspirace.aspone.cz, na níž se s pracemi Veroniky Daňkové mohou seznámit. Lukáš Tvrdoň strana 15

16 KUNOVJAN Ohlédnutí za lidovými misiemi v Kunovicích Konec února a začátek března přinesl občanům Kunovic bohatý desetidenní program lidových misií. Pod vedením misionářů P. Stanislava a P. Lubomíra z kongregace sv. Vincenta de Paul proběhla nejrůznější setkání v kostele, ve farním domě a dalších místech. O naše nemocné doma pečovaly řeholní sestry sv. Vincenta, které si udělaly čas na osobní rozhovory a milé návštěvy. I přes nepříznivé počasí se programu zúčastnilo mnoho lidí, kteří se tak mohli zamyslet nad svým dosavadním způsobem života. Osloveni mnoha promluvami a katechezemi vyjádřili mnozí upřímnou touhu a odhodlání postavit další etapy svého života na trvalejších hodnotách. Program byl splněn, misie však nekončí. Budou pokračovat misionářským posláním každého z nás. Na památku misií a živou připomínkou do budoucnosti byl postaven a požehnán v blízkosti kostela misijní kříž. Zhotovil jej stolař František Fornůsek z Kunovic. Každé zastavení u kříže nám připomene nejen to, co jsme prožili o misiích, ale bude i velkou výzvou k osobnímu svědectví dobrého křesťanského života. Setkání mužů Nedělní večer patřil mužům. Ve farním domku se sešlo několik desítek mužů všech věkových skupin spolu s misionářem otcem Stanislavem. Vzájemně se zamýšleli a debatovali nad tématy Muž a víra jako dar přirozený a dar nadpřirozený, Muž jako otec rodiny, Postavení muže ve společnosti či Muž a politika. Nechybělo ani téma Povolání muže k zasvěcenému životu, ať duchovnímu či manželskému. Toto setkání v přátelské atmosféře, navíc u skleničky dobrého vína, přineslo hodně podnětů k zamyšlení. Komunikační večer Sedmý den misií se ve farním domečku konal diskusní večer na téma Komunikace ve společnosti, komunikace v manželství. Na počátku všichni přítomní zhlédli k danému tématu animovaný film. Poté misionář P. Stanislav přítomné rozdělil do skupinek a zadal pět otázek, nad kterými se měli lidé společně zamýšlet. Lidé uvažovali nad tím, jaké bariéry existují v naší společnosti, co je způsobuje, jakou bariéru jsem si postavil já vůči svému partnerovi v průběhu našeho společného života, co bych měl změnit já sám v sobě, abych postavil most, který nás opět spojí, a jak se má tento most jmenovat. Myslím, že každý z nás by si měl odpovědět na předchozích pět otázek, nebo se alespoň nad nimi zamyslet. Naučme se odpouštět a udělat první krok ke smíření, abychom kolem sebe šířili dobro a mohli prožívat Boží království už zde na zemi. Celý večer byl velkým přínosem pro nás všechny, a proto velký dík obětavým misionářům za vynaloženou energii. P. Jaroslav Polách, Ivo Ertl ZAHRADNÍ TECHNIKA ALENA CHRÁSTKOVÁ Kunovice V Úzkých 1278, tel Obnova manželských slibů Součástí misijního působení byla i obnova manželských slibů. Mnozí manželé si po pěti, ale třeba i po padesáti letech mohli opět ruku v ruce a s upřímným pohledem do očí svého životního partnera obnovit slib, který si dali na začátku své společné cesty životem. Většina tyto okamžiky prožívala velmi intenzivně, protože tato slova byla již podložena léty společné práce, radostí, ale i životních neúspěchů a zkoušek. Součástí mše svaté bylo i individuální požehnání každé rodině. Po skončení bohoslužby čekala všechny manžele i s jejich nejbližšími slavnostní tabule ve farním domku, kde se v radostné atmosféře mohli všichni podělit o své životní zkušenosti a zážitky S námi u et íte. Od do vyprodání zásob máme 30% slevy na vystavenou zahradní techniku. Na v echnu techniku poskytujeme záru ní i pozáru ní servis. Nabízíme seka ky, k ovino ezy, pily, drti e, motory, erpadla, plotost ihy a dal í. strana 16 4/2010

17 Dotazník knihovny Vážení čtenáři Kunovjanu, vážení návštěvníci knihovny, v rámci snahy o zlepšování služeb městské knihovny Vás prosíme, abyste odpověděli na následující otázky: Kolik je Vám let? a) méně než 15 let b) 15 až 25 c) 25 až 45 d) 45 až 65 e) více než 65 Bydlíte v Kunovicích? a) ano b) ne Jste registrovaným čtenářem knihovny? a) ano b) ne Jak často navštěvujete knihovnu? a) každý týden b) několikrát za měsíc c) několikrát za půl roku d) jednou nebo méně než jednou za půl roku Považujete otevírací dobu knihovny za dostačující? a) vyhovuje mi b) nevyhovuje mi c) je mi to jedno KUNOVJAN Současná otevírací doba knihovny je pondělí, úterý a čtvrtek v době od do a od do18.00 hodin. Jaké otevírací době byste dali přednost? a) prodloužit otevírací dobu (ve stávající dny, tj. Po, Út, Čt) dopoledne, od do b) prodloužit otevírací dobu (ve stávající dny, tj. Po, Út, Čt) odpoledne, od do c) otevírací doba v jiné dny (zakroužkujte ty, které by Vám vyhovovaly): pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle d) navrhněte vlastní otevírací dobu: Děkujeme za Váš čas. Antonie Kučerová, knihovnice Smištíková druhá a žáci čtvrtí v kraji Velkého úspěchu dosáhla naše hráčka Dana Smištíková na přeboru jednotlivců Zlínského kraje ve stolním tenisu v Hluku, když společně se Štěpánkou Pavlicovou ze Spartaku Hluk vyhrály čtyřhru žen. Ve finálovém utkání udolaly dvojici Galdová-Kubíková z MEZ Vsetín. Ve dvouhře pak Dana obsadila druhé místo (právě za Pavlicovou) a kvalifikovala se tak na mistrovství České republiky. V kategorii mužů se z našich hráčů nejvíce dařilo Mirkovi Smištíkovi a Pavlu Chvílovi, kteří se shodně umístili na místě. Přeborníkem kraje se stal Martin Mejzlík z KST Zlín. Ve Vsetíně se pak uskutečnil Krajský přebor tříčlenných družstev žáků. Naše družstvo ve složení Miloš Kopčil, Tomáš Mořický a Adam Kolář obsadilo 4. místo, když v rozhodujícím utkání porazilo Rožnov p. Radhoštěm 3:0. Přeborníkem Zlínského kraje se stalo Dolní Němčí před domácím Vsetínem a Bystřicí p. Hostýnem. bur Moto Racing Pospa do nové sezóny Kunovický závodník Honza Pospíšil zahájil poslední přípravy do nové sezóny silničních motocyklových závodů. Jeho velkou snahou je samozřejmě skončit celý seriál závodů na medailových místech, ale vše je zatím v rukou sportovního štěstí a spolehlivosti techniky, se kterou pracuje. Do nové závodní sezóny připravil jeho tým dva závodní motory a věří, že nezklamou. Ovšem je to jen technika, a ta občas dokáže být nevyzpytatelná. Celý motocykl doznal Inzerce i velkých změn na podvozku i pneumatikách, vybraných pro jednotlivé povrchy tratí. Tyto technické problémy, jak řekl Honza, nám pomohl řešit i sponzorský dar Města Kunovice. Jménem celého týmu MRP děkuji. A všechny zvu na první závod sezóny ve Starém Městě května. Děkuji všem sponzorům, příznivcům i fanouškům. Držte nám palce a pěsti, ať nás neopouští štěstí, vzkazuje mladý závodník. red STAVEBNÍ SPOŘENÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ÚVĚRY Josef Knotek tel.: /2010 strana 17

18 KUNOVJAN Padesát let střeleckých aktivit v Kunovicích Před padesáti lety byly v kunovické základní organizaci Svazarmu branné disciplíny v samých začátcích. V roce 1960 zorganizovala ZO Svazarmu pro žáky základní školy Sokolovský závod - to je předchůdce dnešního biatlonu. Tomuto závodu předcházela příprava v místnostech, kde byly uloženy zbraně - v dnešní hasičské zbrojnici v prvním patře. Později se v Kunovicích rozvíjely závody motokár - až po organizování mistrovství republiky, sportovní potápění, aktivní činnost automotoklubu, který pořádal o prázdninách soutěže pro děti i dospělé, a v neposlední řadě i střelecký sport. Sportovní střelba prošla vývojem po stránce technické i po stránce organizační. Co bylo nutné, abychom se dopracovali k dnešním výsledkům? Byli to především obětaví členové výboru ZO Svazarmu a první střelci puškaři, kteří reprezentovali Kunovice a okres Uherské Hradiště, kteří se věnovali nám, tehdy mladým zájemcům o tento sport. Byli to Antonín Pochylý, Antonín Chrástek, Václav Jonák, Ladislav Mikovič, Rudolf Jančařík, kteří tvořili střeleckou páteř v Kunovicích a okolí. Později chodili střílet Vlasta Gajdošíková roz. Pavlíčková, František Škrášek, František Sochorec a další. Naši střeleckou přípravu vedli tehdy Antonín Pochylý a Antonín Chrástek. První základní skupinu vytvořili desetiletí školáci: Antonín Brhel, František Mrkva, Miroslav Smutný, Jaroslav Talaš a Jiří Jurásek. Později se přidali Antonín Fojta, Milan Juřička, Zdeněk Hráček, Zdenek Lipár, Marie Lukášová a další tehdejší žáci základní školy. Puškaři měli dobré základy a mnozí z nich dosahovali velmi dobrých výsledků. Družstvo Brhel A., Fojta A., Hráček Z. a Juřička M. dosahovalo v okresní a krajské lize pěkných výsledků. Jen pro ilustraci: ve střelbě z libovolné malorážky vleže na 60 ran dosahovali nejednou přes 575 bodů. Nejlepší výkon byl, pokud si pamatuji, 582 bodů a nastřílel je Antonín Fojta. Ještě dnes tento výkon můžeme se ctí srovnávat se střelci v České střelecké lize. Bylo to silné družstvo, jež bylo velmi dobrým soupeřem střelcům z Nivnice a Uherského Ostrohu, kteří stříleli tehdy II. ligu. Mladší členové, Zdeněk Lipár a Marie Kotásková roz. Lukášová, později díky svým výsledkům hostovali a posléze stříleli za Střelecký klub Nivnice, který měl lepší materiální podmínky. Souběžně s puškaři působili v Kunovicích později i pistoláři Miroslav Škrášek a Jiří Jurásek, kteří se věnovali žákům na základní škole. Později se k tréninku mladých připojil i Jaromír Šindelář, sám velmi dobrý puškař, který v mladším věku střílel v Žatci I. a II. ligu. Bohužel aktivita začínala a končila v tělocvičně ZŠ Červená cesta, protože jsme neměli k dispozici střelnici, a po roce 1990 jsme neměli žádnou hospodářskou budovu ani klubovou místnost jako dřív. V roce 1993 byl založen Sportovní střelecký klub v rámci Svazu branně technických sportů a po dohodě s MěÚ Uherské Hradiště jsme trénovali na biatlonové střelnici v Míkovicích a později jsme využívali střelnici v Buchlovicích. V roce 1992 střelci-pistoláři navázali kontakty se sportovními střelci z německého Kasellu - Vellmaru, kde získali na jejich mezinárodních soutěžích nazvaných Střelecký týden i některá medailová umístění společně s březolupskými pistoláři. Družstvo pistolářů našeho klubu se rovněž třikrát zúčastnilo Mistrovství České republiky ve střelbě z velkorážné pistole ve štafetové soutěži družstev a umístilo se od 9. do 13. místa. V roce 2000 byl náš klub pověřen zajištěním nultého ročníku Střeleckého víceboje žáků ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěž - i když s porodními problémy - proběhla v ZŠ U Pálenice a ukázala cestu a trend v této disciplíně. Při svém desátém výročí zorganizoval střelecký klub SBTS Kunovice mezinárodní střetnutí střelců z Belgie, Francie, Německa a Nizozemska. Pro tyto střelce sdružené v mezinárodní volné asociaci ATI (Amis Tireurs Internationaux) byl připraven střelecký i kulturní program. Soutěže se konaly na brněnské střelnici Na Kývalce. V letech se střelecký klub zorientoval na combat střelbu a někteří střelci přešli na střelbu disciplin svazu IPSC, což je dynamičtější střelba. Po útlumu aktivity v letech 2005 až 2007 se na jaře v roce 2008 výbor ve složení Jaroslav Blatný, Jiří Jurásek, Renáta Kohutičová, Ivo Nejezchleba rozhodli, že se bude střelecký klub věnovat mládeži, abychom vychovali širší klubovou základnu pro pistolové disciplíny. Příprava započala v říjnu 2008 v ZŠ Červená cesta a první dobré výsledky přišly už při Mikulášské diabolce a následně při finále tříkolového korespondenčního závodu mezi střeleckým kroužkem ZŠ Červená cesta a střeleckým kroužkem ZŠ ze Staré Turé. První část naší přípravy jsme završili v březnu 2009 na Mistrovství republiky Svazu branně technický sportů v optické střelbě (laserová puška na cíl na vzdálenost 10 metrů). Reprezentovalo nás družstvo mladších žáků ve složení Tomáš Fialík, Petr Fialík a Jan Kohutič, které se umístilo na sedmém místě. Družstvo starších žáků ve složení Petr Daňhel, Jiří Šmíd a Michal Tomaštík si vybojovalo bronzové medaile. Druhý vrchol naší přípravy byl na začátku června 2009 v Pnětlukách u Loun na Mistrovství republiky Svazu BTS ve Střeleckém víceboji (vzduchová puška na vzdálenost 10 metrů). Opět jsme prezentovali družstvo mladších a starších žáků. Starší žáci ve složení Petr Daňhel, Tomáš Lorenc a Michal Tomaštík obsadili sedmou příčku. Mladší žáci - Tomáš Fialík, Petr Fialík a Jan Kohutič - si vystříleli bronzové medaile a Tomáš Fialík si navíc vystřílel zlatou medaili a titul mistra republiky ve své kategorii. V současné době je situace v klubu podstatně lepší než na začátku roku Pomáhají nám členové ZO AVZO Kunovice skromným finančním přispěním, je to fakticky náš fanklub. Jsou to a byli to staří svazarmovci, pánové Eman Prosecký, Juraj Horvát, Jaroslav Pochylý, Josef Lůčný, František Habarta, Jan Krčma, Antonín Stašek, Jiří Hrdina, Jaroslav Černý, Zdenek Kalný, Slávek Hanáček, Josef Chladníček, Antonín Němčický a především jejich zásluhou dnes můžeme s mladými provozovat střelecký sport. Tito členové byli před 50 lety obrazně řečeno u prvních výstřelů na střelnici v Abrhámově cihelně. Pro klub se nám podařilo smluvně zajistit střelnici v areálu firmy Aircraft Industries, a. s., kde jsme zorganizovali první veřejný závod pro naše členy a naše příznivce nazvaný Poslední výstřel roku Zde trénujeme s mládeží každou neděli, pokud to počasí dovolí. Padesátileté výročí bychom rádi oslavili při sportovních soutěžích: Velká cena Kunovic - střelba ze vzduchové pušky na 10 m Memoriál Jaromíra Šindeláře střelba z velkorážné pistole/štafety Branný závod družstev žáků na Javořině (za účasti střelců ze Staré Turé) dokončení na straně 19 strana 18 4/2010

19 Fotbalové jaro začíná S Jaroslavem Baným, předsedou občanského sdružení Fotbal Kunovice, jsme si povídali před zahájením jarní části mistrovských utkání Základní třídy, skupiny A o tom, jak fotbalisté Kunovic zimovali. Jaká byla zima Na Bělince? Zima sice byla bohatší na sníh více, než jsme v posledních letech zvyklí, ale přesto se nám podařilo po celé zimní období udržet hrací plochu s umělou trávou ve stavu, který umožňoval její pravidelné užívání. Za celou zimu jsme nemuseli zrušit jediný trénink nebo zápas z důvodu nezpůsobilosti terénu. Z tohoto pohledu jsme našim hráčům připravili podmínky zcela stoprocentní. A nejen našim hráčům - naše hřiště smluvně využívaly ke své zimní přípravě i okolní kluby. Jak probíhala zimní příprava? Zimní příprava našeho mužstva probíhala v maximální pohodě. Řada našich hráčů studuje vysokou školu a díky zkouškovému období trávili doma více času než na podzim, což jim umožňovalo častější účast na tréninku. Tréninková účast byla opravdu velmi solidní. V závěrečné části zaměřil trenér Pavel Franěk zimní přípravu na herní projev a mužstvo odehrálo od začátku února každý týden jeden až dva přípravné zápasy. Jejich průběh naznačuje, že po herní i kondiční stránce jsme na jarní část sezóny připraveni dobře. Soupeři v těchto přípravných utkáních nám byla mužstva okolních klubů z různých soutěží, v některých případech se jednalo o improvizované sestavy, ale svůj účel tato utkání splnila. Trénink je jedna věc, regenerace je však také nutná Ani na tuto část jsme nezapomněli a hráči měli třikrát k dispozici rehabilitační zařízení saunu, bazén, whirpool myslím, že i po této stránce můžeme být spokojení. Opusťme na chvíli družstvo mužů, žáci a dorostenci byli také zapojeni do zimní přípravy? Příprava mládežnických družstev probíhala obdobně jako u mužů s tím, že žáci využívali především sportovní halu, dorostenci pak stejně jako muži trénovali na ploše s umělým trávníkem. V případě mládežnických družstev je zimní příprava KUNOVJAN více než u dospělých poznamenaná nemocností a také školními povinnostmi a různými doprovodnými akcemi ve školách například lyžařskými kurzy a podobně. Věřím tomu, že ani v případě mládežnických družstev bychom se na jaře neměli potýkat s výraznými problémy ve smyslu složení týmů. Rozpis mistrovských utkání mužů Základní třída sk. A termín zahájení utkání NE hod. Fotbal Kunovice - SK Jalubí B NE hod. TJ Slovácko-Vážany - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Traplice B NE hod. TJ Tupesy B - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Sokol Kněžpole B NE hod. TJ Topolná - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Medlovice NE hod. TJ Sokol Mistřice - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - SK Tučapy SO hod. TJ Slavoj Jarošov B - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Sokol Částkov NE hod. TJ Sokol Janovice - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Podolí Zpět k mužům, mohou se diváci těšit na nové tváře v mužstvu, nebo naopak někdo odešel? Po podzimu nás opustili dva hráči Ivan Fábry a brankář David Kulhavý, které jsme měli půjčené na hostování z Hradčovic. Současně však přichází Aleš Boček z Podolí, ze Sadů Roman Svoboda ten pokryje pozici stopera, kterou potřebujeme obsadit, z Blatnice přijde z hostování Tomáš David, který by měl posílit levou stranu, a od podzimu se s námi připravuje náš odchovanec Zdeněk Omelka. K tomu se průběžně snažíme zapojovat do dění v družstvu mužů dorostence, kteří už se dostávají na věkovou hranici, kdy v mládežnické kategorii skončí jde o zajištění jejich plynulého přechodu mezi muže. Jde nám o stabilizování hráčského kádru. Takže se dá říci, že jako šéf kubu jste před jarní částí soutěže se situací spokojený? Z pohledu vedení klubu jsme spokojeni. Jedinou kaňkou je zranění Lukáše Černého, který má zlomeninu zánártní kůstky, a dříve jak ke konci dubna s ním asi počítat nemůžeme. Ostatní hráči jsou v pořádku a připravení nastoupit. Z mého pohledu jsme na jarní část soutěže připraveni dobře. Na začátku sezóny jsme si dali za cíl stabilizovat poměry v kunovickém fotbalu a myslím, že se nám to daří. Do konce března předložíme žádost o dotaci z rozpočtu města Kunovice na rok 2010 a věříme, že bude správně vyhodnocena naše pozice v systému výchovy a volnočasových aktivit mládeže v Kunovicích. Věřím tomu, že při rozhodování bude brán zřetel i na to, že nejsme aktivitou sezónní, ale díky zimní přípravě fakticky celoroční. Fotbal v Kunovicích funguje dvanáct měsíců v roce, to je zcela neoddiskutovatelný fakt a takto bychom k němu měli přistupovat. Díky za rozhovor a ať se vám v nadcházejících utkáních daří. Zdeněk Kučera Dokončení ze str Finále Královského střílení - vzduchová puška (hřiště Na Sokolském) Memoriál Oldřicha Janáčka - velkorážná pistole, mířená 3x10 ran Při příležitosti 400. výročí první zmínky o Střeleckém spolku Královského města Uherské Hradiště se náš klub zúčastní 4/2010 uspořádání výstavy střeleckých historických terčů tohoto spolku. Vernisáž výstavy bude v pátek v obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích. Jménem našeho výboru děkuji všem dlouholetým členům za rozvoj a podporu střeleckého sportu v Kunovicích. Jiří Jurásek, předseda střeleckého klubu SSK Aircraft Industries SBTS Kunovice strana 19

20 VZPOMÍNKA NA DEN KUNOVICE V BOJI PROTI FAŠISMU OSVOBOZENÍ KUNOVIC 1 0 PONDÌLÍ 27. DUBNA 2010 PROGRAM: 9.00 hod. Město Kunovice pořádá VZPOMÍNKA NA JANA HRUBÉHO obøadní síò MìÚ Kunovice KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY 9.30 hod. VZPOMÍNKOVÝ AKT na námìstí Svobody LINTAVA A HOSTŮ hod. O POHÁR OSVOBOZENÍ s besedou u cimbálu brannì-sportovní klání mezi áky obou základních škol Poøádá mìsto Kunovice ve spolupráci s Klubem výsadkových veteránù Zlín a kunovickými základními školami. V pøípadì nepøíznivého poèasí se závody nekonají hod. Slet malých èarodìjnic Na námìstí pod lípou Program: Spoleèný prùvod mìstem na sokolské høištì Hry, soutì e, tanec a zábava s moderátory RÁDIA KISS PUBLIKUM Bárou Majíèkovou a Vlas ou Macíkem Volba MISS MALÁ ÈARODÌJNICE Vystoupí: taneèní skupina FAJN, ŠARYHANKY a skupina moderního tance ze Staré Turé hod. Slet velkých èarodìjnic Letní areál sokolského høištì Program: Diskotéka s moderátory RÁDIA KISS PUBLIKUM Bárou Majíèkovou a Vlas ou Macíkem Vystoupení taneèních skupin FAJN, ŠARYHAN a skupina moderního tance ze Staré Turé VOLBA MISS ÈARODÌJNICE MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO KISS PUBLIKUM Vstupné dospìlí 80,- Kè, dìti 30,- Kè, masky zdarma Město Kunovice pořádá KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY LINTAVA A HOSTŮ s besedou u cimbálu 8. května 2010 od hod. v kulturním zařízení Pálenice Koncert se koná u příležitosti 5. výročí založení cimbálové muziky Lintava. Májová zábava 30. dubna 2010 Kunovice 16:00 Stavìní máje pøed radnicí 20:00 Májová zábava s volbou stárkù letní areál Kunovice hraje CM Ohnica 22:00 Volba stárkù pro rok 2011 KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.76 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.76 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE Anonymizováno dle zákona Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.76 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE 05.02.201 Usnesení RM76/2014/01 Rada města schválila program jednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne 10. 12. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k 31.12.2016 1 Seznam platných vyhlášek 1991 žádná platná vyhláška 1992 č. 1 1993 žádná platná vyhláška 1994 žádná platná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

U S N E S E N Í z 36. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 36. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 36. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.08.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.4 záměr na převod majetku prodej části pozemku p. č. 233/105 ostatní

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více