Velikonoce v Kunovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce v Kunovicích"

Transkript

1 ROČNÍK 21 / ČÍSLO 4 DUBEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Výstavba dětských hřišť str. 4 PIK v březnu str. 5 Historie Panského dvora str. 6-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přeshraniční spolupráce str. 10 Pocta hrdinovi Pilné tetičky str. 11 str. 13 Společenská kronika str. 14 Kulturní servis Lidové misie str. 15 str. 16 Sportovní aktuality str Příští číslo vychází 30. dubna 2010, uzávěrka redakčních příspěvků 12. dubna Velikonoce v Kunovicích 28. března Přišlo jaro do vsi prodejní výstava aranžovaných dekorací Farní domeček, hod., pořádá KCM - přímo na místě k zakoupení: jarní věnce a výzdoba výrobky ze šustí, různé druhy kraslic, perníčky, - aranžovací dílna pro dospělé vyrobte si vlastní jarní věnec - dětská tvořivá dílnička, hrací koutek pro malé i velké 30. března Pletení pomlázek Farní domeček, hod., pořádá KCM - ukázky pletení různých druhů pomlázek - možnost upletení vlastní pomlázky pod odborným vedením (vlastní proutí výhodou, možnost zakoupení proutí) 31. března Malované vajíčko tvořivé dílničky ve všech třídách mateřské školy Od hod. 5. dubna Šlahačková jízda pořádá občanské sdružení Handrlák ve spolupráci s městem Kunovice doprovází CM Lintava

2 KUNOVJAN Vybráno z usnesení 57. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Kupní smlouvu o prodeji tisku uzavřenou mezi provozovatelem Agip čerpací stanice, tř. Vítězství, Kunovice, a městem Kunovice 3. změnu Organizačního řádu Městského úřadu Kunovice podle přiloženého návrhu a jeho nové úplné znění s účinností od dodatečně dodatek číslo 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 886 v Kunovicích ze dne mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1 Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, Uherský Brod, IČ , na služby spojené se zajištěním stavebního dozoru dle 2, odst. 2 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavební akce MVR Sběrný dvůr Kunovice spolufinancované v rámci operačního programu životní prostředí z prostředků Evropské unie Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou Alena Chrástková, V Úzkých 1278, Kunovice, na realizaci akce Letní údržba průjezdních úseků státních a krajských silnic, místních komunikací (vozovek, cyklostezek, chodníků) a vybraných veřejných prostranství ve městě Kunovice dodatečně Darovací smlouvu uzavřenou mezi SVS-CORRECT, spol. s r. o., Bílovice, okr. Uherské Hradiště, a městem Kunovice dodatečně Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl uzavřenou mezi městem Kunovice a OSA, o. s., Čs. armády 786/20, Praha 6, pracoviště Jezuitská 17, Brno, týkající se XIII. plesu města Kunovice Smlouvu o nájmu filmových kopií uzavřenou mezi Warner Bros. Entertainment, s. r. o., Soukenická 1194/13, Praha 1, a městem Kunovice Bere na vědomí: plnění usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze Radniční okénko Konec černých skládek v Kunovicích V současné době budovaný sběrný dvůr je jedním z menších projektů podporovaných penězi přicházejícími z Evropské unie, v tomto případě prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Po svém dokončení bude dalším krokem ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Sběrný dvůr se nachází v ulici Ve Strhanci u železniční trati v prostoru sousedícím s čerpací stanicí kanalizace napojené na ČOV v Uherském Hradišti. Je to stavba nevelká svým rozsahem i potřebou financí. Na její výstavbu bylo třeba 3,9 mil. korun, z toho podíl města činí 400 tis. korun. Její význam pro občany našeho města je však mnohem vyšší. Již nebude třeba hledat v okrajových částech našeho katastru místa, kam vyvážet domovní odpad a tím ozvláštnit jeho vzhled. Radnice byla nezřídka předmětem kritiky, že takový prostor, Sběrný dvůr, doposud nevytvořila. Důvody k takovému jednání jsou již téměř minulostí. Na konci dubna, kdy má být sběrný dvůr dokončen, nastane konecc černým a divokým skládkám v Kunovicích. Areál Sběrného dvora, který bude mít ve správě město, bude otevřen z počátku jeden všední den v týdnu a v sobotu dopoledne. Jeho provoz bude řídit odpovědný správce a bude zde možno ukládat ve speciálních kontejnerech různé druhy komunálního odpadu. Podrobné informace o provozování Sběrného dvora obdrží občané v písemné podobě do svých domovních schránek. Čas ukáže, zda navržená provozní doba bude odpovídat požadavkům a potřebám občanů. Věřím, že všichni najdeme v tomto novém objektu odpovídající služby, které v Kunovicích doposud scházely. Sběrný dvůr zcela jistě významně přispěje ke zlepšení životního prostředí. Ing. Jiří Vařecha dne zprávu o nakládání s pozemky za 2. pololetí 2009 zprávu o činnosti Městské knihovny Kunovice za rok 2009 koncepci činnosti a služeb nové Městské knihovny Kunovice zprávu o vydávání městského zpravodaje Kunovjan za rok 2009 průběžné hodnocení webových stránek města Kunovice k žádost firmy CB, s. r. o., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, zajišťující zpracování projektové dokumentace pro územní řízení společně s inženýrskou činností na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření o odsouhlasení jednotlivých objektů financovaných městem Kunovice. Dokumentace je vypracována na podkladu schválené studie zpracované projektovou kanceláří A-S Ing. Alstrem v květnu 2007, která byla projednána na Zastupitelstvu města Kunovice Souhlasí: s umístěním trasy optického kabelu na pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště pro účely územního řízení stavby T- Mobile Czech Republic, a. s., lokalita Uherské Hradiště podle předložené projektové dokumentace s tím, že žadatel požádá ve stavebním řízení o vyjádření nájemce pozemku Ing. Václava Taláka, Svatovítská 1904, Staré Město, a s podmínkou, že před podáním žádosti o územním řízení uzavře žadatel, případně investor smlouvu o zřízení věcného břemene s městem Kunovice s financováním stavebních objektů specifikovaných v žádosti, průvodní zprávě a grafické příloze projektové dokumentace pro územní řízení na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření z 11/2009 firmy CB, s. r. o., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, následovně: 1. ETAPA křižovatka silnice I/55 se silnicí I/50: (od podjezdu do UH cca po autobazar H+H) SO Místní komunikace souhlasí, mimo část SO řešící úpravu napojení ul. Na Drahách na silnici I/55 SO Místní komunikace dopravní značení souhlasí bez výhrad SO Komunikace pěší neuznatelné souhlasí bez výhrad SO Sjezdy souhlasí bez výhrad SO Chráničky vodovodů souhlasí bez výhrad strana 2 4/2010

3 SO Úprava vrchního vedení NN souhlasí bez výhrad SO Přístřešky autobusové zastávky souhlasí bez výhrad SO Vegetační úpravy neuznatelné souhlasí bez výhrad SO Mobiliář souhlasí bez výhrad 2. ETAPA průtah silnice I/55 (od autobazaru cca po stávající přechod k ordinaci MUDr. Kolačného) SO Místní komunikace dopravní značení souhlasí bez výhrad SO Komunikace pěší neuznatelné souhlasí bez výhrad, rozsah úprav úseku cyklostezky K1 bude v dalším stupni zmenšen na nezbytnou část SO Sjezdy souhlasí bez výhrad SO Parkovací stání souhlasí bez výhrad SO Veřejné osvětlení neuznatelné souhlasí bez výhrad, sloupy budou v dalším stupni v rámci možností umístěny mimo chodník do pásů zeleně SO bez výhrad SO Vegetační úpravy neuznatelné souhlasí bez výhrad SO výhrad Přístřešek autobusové zastávky souhlasí Mobiliář souhlasí bez 3. ETAPA křižovatka silnice I/55 se silnicí II/498 (od stávajícího přechodu k ordinaci MUDr. Kolačného po kostel a silnici II/498 směrem do Hluku) SO Místní komunikace - souhlasí, mimo část SO řešící úpravu napojení místní komunikace v ul. Úvoz, u ostatních bude rozsah v dalším stupni upraven SO Místní komunikace dopravní značení souhlasí bez výhrad SO Komunikace pěší neuznatelné souhlasí bez výhrad SO Sjezdy - souhlasí bez výhrad SO Parkovací stání souhlasí za podmínky, že stávající podélná stání budou v max. míře zachována, nově navržená kolmá stání před objektem firmy SYNOT budou šikmá SO bez výhrad SO bez výhrad Veřejné osvětlení neuznatelné souhlasí Přístřešek autobusové zastávky souhlasí SO bez výhrad SCHŮZE RADY MĚSTA 22. dubna května 2010 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. dubna 2010 KUNOVJAN Vegetační úpravy neuznatelné souhlasí Nesouhlasí: s financováním stavebních objektů specifikovaných v žádosti, průvodní zprávě a grafické příloze projektové dokumentace pro územní řízení na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření z 11/2009 firmy CB, s. r. o., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, následovně: 2. ETAPA průtah silnice I/55 (od autobazaru cca po stávající přechod k ordinaci MUDr. Kolačného) SO Místní komunikace nesouhlasí s financováním celého SO, jedná se o úpravu napojení stávajících místních komunikací na silnici I/55 3. ETAPA křižovatka silnice I/55 se silnicí II/498 (od stávajícího přechodu k ordinaci MUDr. Kolačného po kostel a silnici II/498 směrem do Hluku) SO Opěrné zídky, mobiliář nesouhlasí jedná se o vyvolanou investici rozšířením silnice I/55 Doporučuje: V rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení společně s inženýrskou činností na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření zvážit nutnost realizace pravého odbočení ze silnice I/55, ul. Pekařské na ulici Lidickou v dalším stupni projektové dokumentace Požaduje: V rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení společně s inženýrskou činností na akci Silnice č. I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření zachovat přechod pro chodce přes silnici I/55 mezi objektem EPI a areálem Panského dvora č. p. 25 Zveřejňuje: záměr města Kunovice na pronájem části nemovitosti dvou plochých střech na Základní škole, Kunovice, U Pálenice 1620, o celkové výměře m2 za účelem zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny ze strany nájemce, a to na dobu určitou 20 let Zveme Vás do nově otevřeného sklepa U zahrádkářů Otevřeno denně od 16 do 22 hod., nebo dle domluvy. Tel: , 4/2010 Inzerce KVĚTINY MARIE ŠUPKOVÁ prodejna přemístěna na adresu Lidická ul. 419, Kunovice, tel.: Nabízíme řezané květiny, semena, zahrádkářské potřeby, hrnkové květiny, dárkové zboží PRODEJ I MIMO OTEVÍRECÍ DOBU! strana 3

4 KUNOVJAN Výstavba dětských hřišť S příchodem teplejšího počasí a zmizením sněhové přikrývky obnovila realizační firma SVS-CORRECT, spol. s r. o., práce na výstavbě dětských hřišť podle projektové dokumentace vypracované ATELIÉREM KOSA. Hřiště v areálu mateřské školy se začíná zaplňovat hracími prvky. Jsou opravena stávající pískoviště a vybudovány nové pryžové plochy v jejich těsném okolí odpovídající současným bezpečnostním normám pro dětská hřiště. Také okolí nainstalovaných hracích prvků jako prolézaček, houpaček a kolotočů musí odpovídat požadavkům na dopadové plochy. K hracím prvkům jsou vybudované chodníčky z betonových dlaždic, které umožní využití i pro koloběžky, u pískovišť se osazují nové lavičky, kreslicí tabule a pracovní stolky. V areálu jsou již nainstalovány domečky pro úschovu hraček, zahradního nářadí a náčiní v době, kdy hřiště nebude využito. Hřiště u Základní školy Červená cesta má již nový povrch hrací plochy. Tato rozšířená víceúčelová plocha umožní v letním období využití pro kopanou, házenou, košíkovou, tenis, volejbal a nohejbal, v zimě poslouží pro bruslení a hokej. Hřiště bude po celém obvodu oploceno, ve spodní části bude oplocení provedeno dřevěnými deskami do výšky cca 90 cm, zbylá část bude tvořena ochrannými sítěmi. Hřiště bude osvětleno. V rámci stavby dojde k rozšíření plochy stávajícího travnatého hřiště. Areál doplní umývátko umožňující opláchnutí rukou. Hřiště pro nejmenší děti (do 6 let) bude po celém obvodu oploceno, aby děti nevběhly na přilehlou komunikaci. Město v této lokalitě plánuje jako další bezpečnostní prvek instalaci silničního zpomalovacího prahu z betonové zámkové dlažby, který nahradí stávající pryžový práh. Třetím v pořadí je hřiště u Základní školy U Pálenice, kde jsou v současné době dokončeny zemní práce a probíhají práce spojené s výstavbou základů pro budoucí atrakce. Do provozu budou hřiště uvedena v průběhu měsíce května, travnaté plochy nejpozději počátkem prázdnin tohoto roku. Akce Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech města Kunovice je hrazena z dotace z Finančních mechanismů EHP/Norska. Ing. arch. Slavomíra Cahlová, odbor investic a územního plánování Nový sběrný dvůr pro tříděný odpad Na základě podané žádosti o dotaci obdrželo město Kunovice v roce 2009 dotaci na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění n a k l á d á n í s odpady na akci Sběrný dvůr Kunovice. Projekt je podporován Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti dotací ve výši Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou Kč. Celkové předpokládané náklady stavby dosahují přibližně 3 mil. 895 tis. Kč. Stavba se nachází v prostoru podél železniční trati Veselí nad Moravou Kunovice, příjezd bude zajištěn ulicí Ve Strhanci. Sběrný dvůr zabírá plochu větší než 500 m2 a představuje komplex kontejnerů a nádob umožňující každému občanu města Kunovice, nikoliv firmám či podnikajícím osobám, řádnou likvidaci domovního odpadu, který není likvidován v rámci pravidelných svozů, nebo drobných odpadů převyšujících obvyklou spotřebu. Sběrný dvůr nebude sloužit pro uložení odpadů vzniklých při demolicích či stavebních úpravách jednotlivých objektů. Oplocená plocha budoucího sběrného dvora bude zpevněná silničními panely. K dispozici bude šest plastových kontejnerů pro bílé a barevné sklo, dva kontejnery na plasty a dva na směsný odpad. Dále zde bude šest vanových velkokapacitních kontejnerů pro stavební suť, kovový odpad, papír, bioodpad, dřevo a EKO-sklad o p a t ř e n ý bezpečnostní vanou pro u s k l a d n ě n í nebezpečného odpadu, jako například akumulátory, baterie a podobně. Součástí areálu bude i provozní objekt a tři sklady z mobilních kontejnerů. Sběrný dvůr bude připojen na veškeré potřebné sítě: kanalizaci, vodovod i elektrickou energii. Plánovaná kapacita sběrného dvora činí 408 tun odpadů za rok. V lednu a únoru proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Na jeho základě se dodavatelem stavby stala firma BERGER BOHEMIA, a. s. Stavba byla započata 1. března 2010, termín jejího dokončení je stanoven na 30. dubna letošního roku. Provozovatelem nového sběrného dvora bude město Kunovice. Po dobu výstavby nového sběrného dvora je likvidace odpadu zajištěna v rámci provozoven firem Sběrné suroviny UH, s. r. o., Uherské Hradiště, a firmou OTR, a. s., Uherské Hradiště. Ing. arch. Slavomíra Cahlová, odbor investic a stavebního rozvoje strana 4 4/2010

5 KUNOVJAN Podnikatelský inkubátor v březnu V předchozích číslech Kunovjanu jsme trochu předběhli čas a prohlíželi si, jak to bude v Panském dvoře jednou všechno vypadat. Dnes se tedy vrátíme do reality všedního dne a podíváme se, co se na stavbě aktuálně děje. I když stavbařům počasí nepřeje, nestálé mrazy a sníh nejsou ideální podmínky pro stavební práce, na Panském dvoře se nepřestává pracovat. Je pravdou, že se díky počasí musely stavební práce trochu přeskupit. Začalo se pracovat hlavně uvnitř budov, ale podle povětrnostních možností se pracuje i na rekonstrukci střech. Uvnitř budov se provádějí statická zajištění, pracuje se na rozvodech kanalizace a budují podlahy. Takhle vypadá aktuálně podkroví v budově k ulici V Pastouškách Ve velkém klenbovém sále v budově směrem k ulici Na Rynku se pracuje na zajištění statiky 4/2010 strana 5

6 KUNOVJAN Stavebně historický průzkum Každé naplánované velké rekonstrukci památkových staveb spojené se změnou užívání musí podle zákona č. 20/1987 Sb. předcházet stavebně historický průzkum (dále jen SHP). V případě Panského dvora v Kunovicích tomu nebylo jinak. Této práce se zhostili odborníci Národního památkového ústavu (NPÚ) z Brna v roce Výsledek průzkumu prokázal bohatý stavební vývoj v rozsáhlém historickém období a upřesnil památkové hodnoty celého areálu. Průzkum dochovaných materiálů z archivů Nejvíce dochovaných archivních pramenů se našlo z období majetnictví lichtenštejnských knížat, kteří byli majiteli 300 let. Nejstarší zmínkou je opis listiny vydané v Kunovicích z roku Dále se zachovaly situační mapy a stavební plány a také topografický materiál v mimořádné kvalitě i množství. Nedochovaly se žádné projekty o stavebních zásazích. Archivní prameny stavebního i správního charakteru spadají pod velkostatek Uherský Ostroh a byly převezeny začátkem 20. století do archivu ve Vídni, kde je uložen domácí archiv lichtenštejnských knížat. Rozbor stavebních úprav Vzhledem k dochovaným archivním nepřímým zprávám o existenci šlechticko zeměpanského sídla již od raného středověku je pravděpodobné, že pozdější hospodářský dvorec navazoval na starší budovy střídavě nazývané tvrzí, hradem či zámkem zmínka z roku 1858, nebo s nimi sousedil. Tyto úvahy podporují dochované archeologické nálezy. Celý komplex byl pro potřeby průzkumu rozdělen a označen písmeny A G, některé památkově nevhodné přístřešky a přístavky již byly v souvislosti se zahájením obnovy Panského dvora odstraněny. Nejstarší dochovaná ukázka historické dispozice dvorce podle Indikační skici stabilního katastru z let 1827 a 1874 prokazuje, že se jednalo o uzavřený čtyřkřídlý objekt pouze s jedním průjezdem do dvora v ose čelní budovy a dalším v protějším traktu. Poslední skica z roku 1913 již ukazuje půdorys s otevřeným dvorem, směrem k dalším hospodářským budovám, patrně z důvodu potřeby větší dopravní obsluhy. K dalšímu porušení symetričnosti došlo během 20. století postupnými úpravami, přístavbami technických budov, přístřešků a průjezdních ramp. Areál byl v době průzkumu značně dožilý vlivem absence údržby a úpravami, které stavby výrazně poškodily. V konstrukčních prvcích však zůstaly stavby dvora intaktní, respektující generální přestavby v 19. století. Stavebně velmi cenným byl označen objekt D východní křídlo s vnitřními hřebínkovými klenbami posazenými na pilířích, které je možno datovat od konce 16., nebo na počátku 17. století viz Správní registry panství uherskoostrožského o existenci statku v r Hlavní průčelí bylo několikrát pozměněno, zejména v souvislosti škod způsobených v době třicetileté války. K hlavnímu sjednocení došlo v 19. století zjednodušením lizénových rámů, odstraněním šlechtického erbu, jenž byl umístěn nad hlavním průjezdem, dále osazením širokých oken, demontáží vrat průjezdu a opatřením objektů nevhodnou omítkou. Zůstal zachovám barokní krov s mladšími větracími otvory, střešní krytina z druhé poloviny 19. století. Na toto průčelí navazuje štít objektu C, který byl rovněž zjednodušen a upraven zazdění některých oken v patře, vnitřní změny umístění příček na přelomu 19. a 20. století, další stavby blíže neidentifikovaných objektů. Exteriér objektů C a B byl upraven v letech a dále v 90. letech 19. století do současné podoby zpevněním táhly uvnitř a přístavbou opěrných pilířů zvenčí. Kromě střešní krytiny, vnitřního uspořádání místností i stájí s novými dveřmi je celé křídlo B zachováno v této podobě. Původní vrata do dvora byla v místech, kde jsou umístěny terakotové hlavy krav. Objekt A byl zmenšen při otevření dvora a přestavbě stájí F. Venkovní fasády značně utrpěly umístěním nových oken, přístřešků a vikýřů. Nosné konstrukce objektu E včetně krovů jsou rovněž považovány za jedny z nejstarších stavebních prvků, šířka budovy odpovídá situaci na plánu, dále je respektováno vnitřní dělení. Změnou okenních a dveřních otvorů byly provedeny stejně nevhodné zásahy jako u dříve zmíněných objektů. Od roku 1889 bylo radikálně přestavěno křídlo F. Došlo k demolici cca 2/3 objektu a vystavění širší stáje se sýpkovým polopatrem a vysokým krovem. Interiér byl zaklenut stájovou valenou klenbou na I profily, nesenou ocelovými sloupky. Exteriér byl narušen výměnou oken, dveří a osazením vrat. Veškeré klenby byly dochovány včetně krovové soustavy. Objekt G je novostavbou navazující na původní trakt, ale nerespektující architekturu areálu. Sýpka je situována již na obraze datovaném před rokem 1680 a na Indikační skice stabilního katastru z roku Pravděpodobně smíšené zdivo patří do raně barokní fáze a patro bylo upraveno s výměnou krovu na konci 19. století. Umělecko historické hodnocení Umělecká hodnota Panského dvora spočívá v takřka nezměněné dispozici areálu, která se datuje hluboko do 12. století a v zachování historických konstrukcí, kleneb a krovů, strana 6 4/2010

7 které odpovídají stavebním etapám, byť byly a jsou pořád chápány jako solitéry. Toto chápání je podmíněno rozdílnou funkcí objektů. Velký význam hrála i solventnost majitelů, avšak jednotný ráz byl dán postupně fasádám. Za nejcennější se považuje objekt D s dochovanými hřebínkovanými klenbami na pilířích a s barokní konstrukcí krovů. Objekt E nese cenné krovové konstrukce z konce 80. nebo 90. let 19. století. Objekt Sýpky i objekt D jsou stavěny ze smíšeného zdiva. U objektů B a C lze vyčíst jejich původně pozdně renesanční dispozici. Budova F je novostavbou z roku 1889 se všemi dochovanými stavebními prvky, objekt A byl v 90. letech 19. století značně upraven a zmenšen na polovinu. KUNOVJAN Památková hodnota Panského dvora spočívá v dochování hospodářských pozdně renesančních budov, dochovaných celků B F z doby rekonstrukce v 19. století. Dále je dochováno množství detailů - dřevěných konstrukcí, litinové i ocelové prvky, výjimečné jsou dvě terakotové hlavy hovězího dobytka na objektu B i vikýřky na objektech D a A. Pramen: Standardní stavebně historický průzkum Panského dvorce v Kunovicích, vypracovaný pracovníky NPÚ v Brně Mgr. Martinem Čihalíkem, Mgr. Barborou Zdražilovou a Mgr. Evou Staňkovou v roce Ing. arch. Slavomíra Cahlová, odbor investic a územního plánování Stavební historie a vývoj Panského dvora 1196 nejstarší zmínka - dochovaný opis listiny vydané v Kunovicích 1315 zmínka o hradu či tvrzi 1430 zmínka o královském hradu 1512 Bohuš ze Zvole vařil na kunovickém zámku pivo 1528 kamenná tvrz 1542 hrad měl být opevněn proti tureckému nebezpečí 1592 zmínka ve Správních registrech panství uherskoostrožského o existenci panského dvora 1623 přiřčení všech statků pánů z Kunovic knížeti Gundakarovi z Lichtenštejna 1680 panoramatický obrázek (veduta) ukazuje, že honosnější budova mohla plnit roli zámku 17. stol. (3. čtvrtina) dvůr podlehl požáru, nová střecha na části D 1827 zaznamenán uzavřený rozlehlý čtyřkřídlý areál 1854 nejstarší doklad ukazující původní dispozici interiérů před postupným vystavěním příček 1858 dochován detailní popis stavu včetně interiérů 1858 dochován inventární soupis některých interiérů v textu je uváděn hostinský pokoj v zámku. Tento zápis v inventáři je dalším dokladem toho, že původní dispozici bývalého kunovického zámku po razantních přestavbách prováděných na konci 17., pravděpodobně však až počátkem 18. století, nahradil objekt panského dvorce dochovány plány na stavbu pilířů a statické zajištění kleneb táhly v křídle B a C 1923 statek byl rozparcelován 1951 vznik JZD 1953 Okresní národní výbor vydává stavební povolení k adaptaci části budovy Školního statku v Kunovicích na sociální zařízení 1954 adaptace Školního statku v Kunovicích 1992 objekt je navržen na prohlášení za kulturní památku 1994 areál panského dvora prohlášen za nemovitou kulturní památku 1995 plynofikace objektu č. p město Kunovice odkupuje do svého vlastnictví budovy C a D 2004 město Kunovice odkupuje do svého vlastnictví zbývající část areálu 2008 vydáno stavební povolení ke stavebním úpravám panského dvora na Podnikatelský inkubátor Kunovice 2009 zahájení rozsáhlých stavebních úprav Tělocvična ZŠ U Pálenice má přídavné vytápění Instalací plynových nízkoteplotních infrazářičů ve velké tělocvičně v Základní škole U Pálenice byl vyřešen problém tepelné pohody prostředí tohoto prostoru určeného k využití v rámci školní výuky i volnočasových aktivit. Od počátku března 2010 již nebude návštěvníkům velké tělocvičny ZŠ U Pálenice při sportovních aktivitách bránit nízká teplota jako doposud. Během měsíce února firma SCHULTE CZ, s. r. o, Před dvaceti lety Vzpomínka na jaro 1990 Jaro roku 1990 bylo doslova nabito událostmi. Připravovalo se referendum k osamostatnění Kunovic. Mimo jiné bylo třeba obejít prakticky všechny domy v Kunovicích. S odmítavým postojem jsme se setkali jen zcela výjimečně. Jen jednou, vlastně v samém finále, se stalo, že se jediný člověk pokusil zvrátit chod událostí, když po nás chtěl, abychom žádost o osamostatnění nepodávali. Žádné nadšení ovšem nevzbuzovaly aktivity kunovického namontovala infrazářiče pod strop, které umožní oddělenou regulaci a vytápění této části ZŠ od ostatních objektů. Podle požadavků provozu byla nastavena regulace režimu vytápění od 7 do 10 hodin včetně sobot a nedělí, kdy je tělocvična využívána stolními tenisty. Ing. arch. Slavomíra Cahlová, odbor investic a územního plánování Občanského fóra v Uherském Hradišti. S pochopením jsme se nesetkali ani na tehdejším koordinačním centru. Řeč nebyla ani s redaktory Slováckých novin. Jen neradi tam uveřejňovali naše články, které měly především informovat obyvatele Kunovic. Při nejrůznějších setkáních s Kunovjany jsme se naopak setkávali s pozitivním ohlasem. Myslím, že tomu tak bylo i proto, že jsme je nezahrnovali planými sliby. Blanka Vojčíková 4/2010 strana 7

8 KUNOVJAN Fašanku, fašanku, už je ťa namále Den před Popeleční středou se celý první stupeň probudil do rána plného příprav, ale hlavně nedočkavosti. Čekala nás první fašanková obchůzka a na tu bylo nutno se dobře připravit. Vojáci, klauni, babky, čerti, medvědi a další masky se sešli u školní zabijačkové ochutnávky, aby se posilnili před fašankovou veselicí. Kamarádi z mateřské školy nezaháleli a společně s námi zahájili fašank ve škole. Odměnou nám byly výborné koblížky od našich kuchařek, po koblížcích se jen zaprášilo. Další zastávka patřila městskému úřadu, kde jsme byli za naše zpívání a tančení také odměněni. Ochutnali jsme kunovské boží milosti od paní Habartíkové a spěchali do Domu s pečovatelskou službou. Naše vystoupení se všem klientům moc líbilo. Do školy jsme se vraceli po fašankové obchůzce znavení, ale přesto spokojení. Jsme rádi, že jsme mohli potěšit Kunovjany, které jsme cestou potkali, ale také rodiče, kteří nás přišli podpořit a dětem připravili krásné masky. ZŠ U Pálenice Škola se srovnávala s ostatními Výsledkově lehce nadprůměrná škola, jejíž žáci se rok od roku zlepšují ve schopnostech uplatnit své znalosti a dovednosti. To jsou klíčové závěry vyplývající z výsledků srovnávacích testů společnosti Scio, jichž se v tomto školním roce zúčastnili žáci našich šestých a devátých ročníků. Podrobné výsledky i komentář k tomu, co se nám ve škole daří i nedaří, najdete na webových stránkách cz. Tady jen heslovitě. Škola se celonárodního srovnávacího testování zúčastnila letos počtvrté. Začínali jsme s testováním devátých ročníků a postupně přidávali další třídy druhého stupně. Testy tak letos čekají ještě na žáky sedmých a osmých ročníků (oba ročníky už s testováním mají zkušenost) a vůbec poprvé také na děti ze třetích tříd. Lyžařský kurz sedmáků Jednou z nejočekávanější akcí žáků 7. ročníku je každoročně lyžařský kurz. Tentokrát se ho zúčastnilo 33 chlapců a děvčat. Již tradičně jsme vyjeli do sněhové oázy nad Horní Bečvou. Počasí i sněhové podmínky nám přály i letos, a tak se ze všech účastníků stali lyžaři - tedy sjezdaři, slalomáři i běžkaři. Dětem se líbil výlet na Pustevny, zejména zpáteční cesta rychlou ledovou stopou. Každý večer se děcka dozvěděla něco z lyžařské teorie a hlavně se hrály hry a utužoval se kolektiv. Samozřejmě nemohly chybět závody ve slalomu a běhu. Závěrečný večer patřil karnevalu s perfektně připravenými maskami a diskotékou. Páteční dopolední loučení na svahu, oběd a loučení s personálem, to bylo finále lyžařského kurzu pod vedením instruktorů školního lyžování - Michala Tannera, Petra Kotase, Terezy Zpěvákové a Jiřiny Gogolové. Úspěchy ze soutěží a olympiád Skvělým úspěchem se může pochlubit Martina Porubčanová z 9.B. Ve čtvrtek 11. března skončila druhá v krajském kole olympiády německého jazyka, které se konalo ve Vsetíně, a zůstala jen malý kousek od postupu do celostátního kola. Při závěrečném hodnocení byla Martina vyhlášena jako nejúspěšnější v části konverzace. Dokonce se jí jeden vyučující ptal, jestli opravdu není ze školy s rozšířenou výukou jazyků, konstatovala zástupkyně ředitele Věra Drgáčová, která Martinu na soutěž připravovala. Žáci školy jsou úspěšní i v jiných soutěžích. Iva Gejdošová z 9.B obsadila třetí místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce a neztratila se tak v konkurenci devatenácti soutěžících. Iva zaujala porotu především špičkovým slovním projevem a svojí bezprostředností. Body potřebné pro ještě větší úspěch ztratila v poslechu, ale její celkový výsledek je skvělý, netajila se spokojeností angličtinářka Marcela Pálková, která Ivu na soutěž připravovala. Zástupci školy uspěli také v okrskovém kole soutěže v recitaci. Ze sedmi našich zástupců dál postoupili tři: v mladší kategorii uspěli Kristýna Trtková (5. třída) a Petr Polách (3.A) a ve starší kategorii Eva Osohová (9.A). Valentýn se slavil sportem Příznivci volejbalu ze všech tříd 2. stupně se sešli v pátek 12. února v obou tělocvičnách naší školy. Šest družstev sehrálo turnaj systémem každý s každým. V týmu musel hrát alespoň jeden kluk, aby se naplnila pravidla svatého Valentýna. Mladší děti se starších nezalekly a bojovaly o každý bodík, a tak se zrodily i nečekané výsledky. Vítězem se překvapivě stalo družstvo složené z děvčat 9.B a kluků z 9.A - Denisa Geržová, Barbora Peterková, Martina Porubčanová, Barbora Zpěváková, Tereza Osohová, Jan Kolůch a Jiří Výmola. Byl to pěkný sportovní Valentýn, i když slavený o dva dny dříve. i spánkem ve škole Sice o několik dnů později, což jim ale vůbec nevadilo, si páťáci připomněli svátek sv. Valentýna. Pořádná oslava netrvá krátce, a tak u páťáků nastala ze čtvrtka na pátek před Valentýnem dlouhá noc. Nebyla to jen zábava, ale také plnění zábavných a poučných úkolů, jejichž správné vyřešení dovolilo ubytovat se a připravit se na Valentýnskou noc. Tanec, hry, ale také vystoupení břišní tanečnice Vojti Ala Šile, tetičky Karolíny z Kunovic nebo scénky ze života byly zpestřením večera. Finále pak patřilo učitelkám, pro které hodní žáci připravili stezku odvahy. Nebyla to však stezka obyčejná, ale srdíčková a na jejím závěru bylo sladké překvapení. Znaveni po dlouhé zábavě jsme zalezli do spacáků a nechali si zdát sladké sny o příští noci ve škole. strana 8 4/2010

9 Beseda s misionářem Žáci druhého stupně se v pondělí 2. března zúčastnili besedy s misionářem Stanislavem Bindasem. Dětem vyprávěl o svých zkušenostech z Hondurasu, kde se spolu s misionáři sv. Vincence de Paula a dalšími lékaři, učiteli a dobrovolnými pracovníky podílel na pomoci lidem této chudé země. Vyprávěním o své práci a o životě tamějších lidí, obrázky a videem zaujal všechny žáky. Na závěr je naučil španělskou písničku a připomněl, že si máme vážit všeho, co máme a co bereme s takovou samozřejmostí. Protože ne všude na světě se děti mají tak dobře jako my. Na skok v Indii Žáci 7. a 9. třídy navštívili ve středu 10. února multimediální projekt Planeta Země 3000, tentokrát zaměřený na Indii. Pomocí videa, mluveného slova a hudby postupně zavítali do Himalájí, do hlavního města Dillí, na typickou svatbu a nebylo zapomenuto ani na slavný Tádž Mahál či nádherný růžový Jaipur. Seznámili se též s místním náboženstvím a všudypřítomnými obyvateli měst a vesnic opicemi. Projekce se moc líbila a příští rok se těšíme na projekci o České republice. ZŠ Červená cesta KUNOVJAN předmětů, o kterých už ani netušili, k čemu se používaly. Obdivovali krásně vyšívané kroje, malované misky, hrníčky a truhlice, zemědělské nářadí, zbraně, zbroj i starodávné kolo, gramofony, psací stroje a kameru. Dověděli se i dvě pověsti o Černém Jankovi, který svým vyzváněním zachránil Broďany před Turky. Ještě do dnešních dnů jeho soška stojí u hodin na radnici a zvoní pět minut před dvanáctou hodinou. Vyvrcholením návštěvy Uherského Brodu byla návštěva bazénu Delfín. Zde se žáci pořádně vyřádili na tobogánu a dalších atrakcích, které bazén svým návštěvníkům nabízí. Unaveni, ale spokojeni s pěkně a zajímavě prožitým dnem, vrátili se zpět do Kunovic. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za slušné chování. Zimní den v 1. třídě V úterý 9. února proběhl v 1. třídě podle předem plánovaného projektu takzvaný Zimní den. V prvních dvou vyučovacích hodinách si děti zopakovaly vše, co se o zimě naučily, hlavně v předmětu Člověk a jeho svět. Dále řešily hádanky, recitovaly básničky, zazpívaly si některé písničky. Samozřejmě vše se zimní tématikou. Hovořilo se i o zimních sportech a zimní olympiádě ve Vancouveru. Některé zimní radovánky a sporty děti výtvarně ztvárnily. Symbol olympiády - olympijské kruhy - nakreslily děti společně a připomněly si hlavní myšlenku olympijských her. Po velké přestávce následovala třídní zimní olympiáda na blízkém kopci. Děti soutěžily v jízdě na bobech. Hodnotil se styl jízdy a co nejdelší dojezd. Mezi nejúspěšnější chlapce patřili: David Kosek, Jan Kusák a Jan Vala. Z děvčat si nejlépe vedla Adéla Junaštíková. Exkurze v Uherském Brodě Žáci páté třídy ze ZŠ Červená cesta sice neodhalili, jestli se Jan Amos Komenský narodil v Uherském Brodě, Nivnici nebo v Komni, ale zato se blíže seznámili s jeho životem a dílem. Ve středu 3. března totiž navštívili Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Když na vlastní oči viděli spousty knih, které za svého života sepsal, a poslechli si povídání o jeho pohnutém životě a díle, které po sobě zanechal, až tehdy si uvědomili, že se seznámili s jednou z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Byli hrdi, že Učitel národů, jak ho nazývají v celém světě a na jehož počest se v den jeho narození, 28. března slaví Den učitelů, pochází z našeho regionu. Pak navštívili starou školu, kde si poseděli ve stoletých lavicích s kalamáři a podívali se na pomůcky, které ve školách používaly naše babičky i prababičky. V další části muzea obdivovali sbírky ze života našich předků. Pokoj, zařízený z pozůstalosti rodiny Kouniců, kteří bydleli na Pepčíně, i světnici vesničanů. Zaujala je spousta 4/2010 Cimbálová muzika Réva zahrála Cimbálová muzika Réva není našim žákům neznámá, jelikož do naší školy přijíždí skoro každý rok. Stejně tak se stalo i letos. V pátek 5. března se v tělocvičně školy kromě našich žáků sešli i žáci 4. a 5. třídy z Podolí. Koncert začal tradiční lidovou písní a soutěží, které provázely celý koncert. Odměnou za správné odpovědi byly drobné pozornosti vytažené z klobouku. Nezůstalo však jen u lidovek, muzikanti nám zahráli skladby od Mozarta, švédské skupiny Europe, vysvětlili dětem, co je to polyfonie a na závěr roztančili naše nejmenší písní od skupiny Kabát. Tímto koncertem jsme si zpříjemnili páteční dopoledne a naladili se na příchod jara. Masopustní karneval na I. stupni V pátek 12. února se uskutečnil oblíbený masopustní karneval, jehož součástí byla soutěž ve zpěvu. Vítězkou soutěže se stala Adéla Klegová ze 4. třídy, 2. místo obsadila Eliška Habartová spolu s Radkou Míškovou ze 3. třídy a na 3. místě skončila Markéta Šilerová, žákyně 2. třídy. Po soutěži proběhl maškarní rej. Vyhodnotit nejlepší masku bylo velmi těžké, protože se děti velmi dobře připravily. Odměnu za masku si tedy odnesl každý účastník. strana 9

10 KUNOVJAN Přeshraniční projekt zlepší služby Kraj pod Velkou Javořinou po obou stranách česko-slovenské hranice je svérázný, rozmanitý a turisticky zajímavý, i když zatím stále turisty pouze pozvolna objevovaný. Nejčastějšími zahraničními návštěvníky na obou stranách hranice jsou hlavně turisté ze sousedního státu Češi na Slovensku a Slováci v České republice. Absence jazykové bariéry a společné historické kořeny jsou výchozím bodem pro cesty oběma směry. Po rozdělení Československa došlo k oslabení kulturních i sociálních vztahů mezi obyvateli příhraničních obcí, postupně narůstaly problémy s udržováním a zkvalitňováním vzájemné propojenosti a dnes i přes mnohdy dlouhou tradici vzájemných vztahů chybí zázemí pro návštěvníky. Na základě takto vzniklých potřeb vytvořila města Kunovice a Stará Turá společný projekt nazvaný Zlepšenie služieb cestovného ruchu slovensko moravského pomedzia a na jeho realizaci požádala o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce. Projekt se věnuje zkvalitňování služeb cestovního ruchu, prohlubování vzájemných kontaktů obyvatel a vytváření společných produktů cestovního ruchu na podporu zvýšení atraktivity příhraničních území. Úsilím obou partnerů projektu je snaha o zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, rozvoj přeshraničního turismu, ale také snaha o uchování a obnovování lidových tradic a řemesel našich předků, která bude realizována v rekonstruovaných objektech jak na české, tak na slovenské straně. Zmíněný projekt řeší na straně Kunovic rekonstrukci Slovácké búdy a Slováckého sklípku, jehož historie sahá pravděpodobně až do 17. století a který se nachází nedaleko Slovácké búdy v těsném sousedství Panského dvora. Na slovenské straně dojde k rekonstrukci kulturního domu Javorina v městě Stará Turá. Ve Slovácké búdě bude umístěna expozice připomínající historii někdejších podomních prodejců: kunovských handrláků a slovenských hauzírerů. Ve Slováckém sklípku pak bude prostor pro setkávání a připomínku dlouhodobých dobrých vztahů lidí na moravsko-slovenské hranici. Celkové náklady projektu na obou stranách hranice dosáhnou výše eur, přičemž z fondů Evropské unie obdrží žadatelé celkem eur, ze státních rozpočtů eur a eur bude činit spoluúčast obou partnerských měst. Město Kunovice získalo ze společného projektu dotace ve výši eur s podmínkou finanční spoluúčasti města ve výši 1 milión korun. V rámci projektu budou v Kunovicích i ve Staré Turé podpořena i pracovní místa manažerů cestovního ruchu, kteří se budou věnovat rozvoji přeshraničního turismu. Počítá se také se zřízením webových stránek a vydáváním společných propagačních materiálů. Projekt Zlepšenie služieb cestovného ruchu slovensko moravského pomedzia byl poprvé představen účastníkům zasedání Valné hromady Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině, které se uskutečnilo za účasti starostů obcí a měst příhraničních oblastí z obou stran nejvyšší hory Bílých Karpat Javořiny v Kunovicích ve čtvrtek 11. března v kulturním zařízení Pálenice. Dnes již tradiční setkávání na Velké Javořině bude napříště také jednou z aktivit, které bude náš přeshraniční projekt propagovat. Je to akce, která patří bezpochyby k fundamentálním článkům naší vzájemnosti nejen v rámci společného regionu a nejen z toho důvodu se jí náš projekt také týká, řekla v této souvislosti místostarostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková. Na zmíněném zasedání stávající předseda organizačního výboru Ľubomír Miklánek, starosta obce Moravské Lieskové, vyslovil spokojenost s průběhem slavností v roce Součástí programu zasedání byla v souladu se stanovami také volba nového předsedy a dvou místopředsedů organizačního výboru. Javořinským slavnostem bude v letošním roce vládnout místostarostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, jejími místopředsedy budou Pavel Josefík, místostarosta Uherského Brodu, a Milan Ostrovský, starosta obce Lubina. První zásadní krok k přípravě letošních slavností na Javořině byl učiněn. red Slovo z druhé strany hranice ZLEPŠENIE SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKO - MORAVSKÉHO POMEDZIA Spolupráca v pohraničí Nech bola hranica medzi ČR a SR na hrebeni Bielych Karpát akákoľvek, najstráženejšou bola za Protektorátu. A aj vtedy našli k sebe cestu prostí ľudia obidvoch národností. MĚSTO KUNOVICE Po roku 1992 bola a teraz už je i nie je, po rozdelení spoločného štátu sme znova v spoločnej Európskej únii. Avšak vzťahy, spolupráca a súdržnosť ľudí vždy vychádzali z toho, čo sme mali a máme spoločné, a z toho, čo nás spája. A vzťahy snáď nikdy neboli lepšie ako teraz. A sú deklarované nie iba najväčším podujatím česko-slovenskej vzájomnosti - Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, ale vždy aj vzájomnou podporou i pomocou v zlých časoch útlaku i vojen, ale i požiarov a povodní. Významné sú kontakty v združení Euroregión Bílé- Biele Karpaty, spolupráca kontaktných krajov, napr. Trenčianskeho samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja, spolupráca rôznych regionálnych združení, ale i jednotlivých obcí, miest, kultúrnych, športových a záujmových organizácií... Nie ojedinelým, určite však príkladom hodným povšimnutia, je úspešný spoločný projekt MESTO STARÁ TURÁ Starej Turej a Kunovic. Tieto dve mestá sa našli práve v aktivitách okolo spomínaných slávností na Javorine a už o dva roky potom podpísali priamo počas ich konania doklad o vzájomnej spolupráci, o čom svedčí i text pod podpismi štatutárov obidvoch miest: Zmluva o spolupráci a partnerstve bola slávnostne podpísaná pri príležitosti Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine dňa A okrem priateľských stykov, kultúrnych výmen súborov, spolupráce aparátov úradov i škôl, stretnutí seniorov a ďalších podujatí prišlo i na cezhraničnú spoluprácu s využitím prostriedkov z fondov EÚ. Ján Mikláš, mesto Stará Turá strana 10 4/2010

11 Pocta Janu Hrubému Ve čtvrtek 4. března odpoledne se v Kunovicích uskutečnila oslava 95. výročí narození Jana Hrubého kunovického rodáka, příslušníka čs. zahraniční armády ve Velké Británii, člena paraskupiny BIOSCOP, podplukovníka in memoriam. Účastníci oslavy nejprve položili květiny u pamětní desky na rodném domku Jana Hrubého. Poté se odebrali do obřadní síně Městského úřadu v Kunovicích, kde byla slavnostně zahájena výstava mapující život Jana Hrubého, jednoho z občanů Kunovic, kteří své životy položili za osvobození Československa od fašistických okupantů. Výstava současně představuje počátky parašutismu a vzniku výsadkářských jednotek v Československu a také činnost Klubu výsadkových veteránů Zlín. Při vernisáži promluvil zástupce Okresního výboru Bojovníků za svobodu Jan Štokman a připomněl historii a význam domácího odboje v průběhu II. světové války. Ing. Jiří Deml poté velmi plasticky přiblížil osobu Jana Hrubého. Pozdrav od příslušníka čs. zahraniční armády ve Velké Británii a nejstaršího z členů rodiny výsadkářů-veteránů Antonína Maděry vyřídila všem přítomným místostarostka Mgr. Ivana Majíčková a Jan Martásek přednesl úryvek z deníku Jana Hrubého. Mezi hosty na vernisáži byli mimo jiných také synovec Jana 4/2010 KUNOVJAN Hrubého Antonín Hrubý, předseda Klubu slovenských výsadkářů Anton Můdrý, členové Klubu výsadkových veteránů Zlín a další hosté. Po zahájení výstavy se v obřadní síni rozproudila živá diskuse přítomných u jednotlivých výstavních panelů, někteří sledovali promítání filmu Cesty za návraty, který natočil Jiří Deml v 80. letech minulého století, pojednávajícího o osudech Jana Hrubého. Mám radost, že se výstava vydařila. Kromě výročí narození Jana Hrubého si v těchto dnech také připomínáme dobu před 70 lety, kdy odešlo kromě Jana Hrubého z domova dalších dvacet Kunovjanů, kteří se nesmířili s okupací naší země a neváhali za svobodu obětovat svůj život. Je potřeba tyto skromné hrdiny stále připomínat. Ráda bych při této příležitosti poděkovala panu Antonínu Hrubému a Ing. Jiřímu Demlovi za poskytnutí materiálů a dokladů potřebných k vytvoření vlastní výstavy, členům Historické a etnografické komise Rady města Kunovice za účast na vlastní realizaci výstavy a Klubu výsadkových veteránů Zlín za aktivní přístup k této výstavě i za dlouholetou spolupráci, řekla po skončení vernisáže místostarostka Ivana Majíčková. Výstava potrvá do 27. dubna a bude otevřena souběžně s pracovní dobou městského úřadu. zdk Park s herními atrakcemi v Panském dvoře Město Kunovice vybudovalo z rozpočtu Evropských dotačních fondů v minulém roce v areálu Panského dvora moderní dětské hřiště s herními atrakcemi. Jako nejvhodnější lokalita byl vybrán prostor vnitrobloku mezi ulicemi V Pastouškách a Panská. Jedná se o dětské hřiště vybavené lanovým herním prvkem, jsou zde houpačky i oblíbené otáčedlo. Mezi jednotlivými herními atrakcemi je ponechán prostor pro hru zvanou pétanque. Při příchodu na hřiště vás uvítá tyčící se horolezecká sloupovitá stěna, která je další dětmi hodně využívanou zábavní atrakcí. Na ní by se však měly děti pohybovat pod dozorem starší, odpovědnější osoby. Hřiště je rovněž vybaveno vkusnou parkovou zelení, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Údržbu areálu hřiště zajišťují technické služby, jejíž zaměstnanci pravidelně procházejí areál a kontrolují pořádek a technický stav. Povinností každého návštěvníka je, aby se seznámil a dodržoval návštěvní řád, který je vyvěšen u obou vchodů do areálu. Řád má informativní i preventivní charakter. Kromě pokynů pro bezpečné využívání jednotlivých herních prvků zahrnuje provozní dobu v letním a zimním období, informaci o zákazu venčení psů, zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek. Kontrolu nad dodržováním tohoto řádu vykonává městská a státní policie. Při poslední společné hlídce zjistili strážník a policista poškození veřejného osvětlení neznámým vandalem. Proto zde časem přibude i bezpečnostní kamerový systém, který bude nepřetržitě monitorovat dění v parku. V současné době probíhají stavební práce na sousedním Komunitním centru a Podnikatelském inkubátoru. Žádáme proto návštěvníky, aby při příchodu na hřiště z této strany dbali zvýšené opatrnosti. Věříme, že hřiště bude i nadále vítaným oživením celé lokality Panského dvora a že zde děti i dospělí v krásném prostředí stráví nejednu radostnou chvíli. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice strana 11

12 KUNOVJAN Inzerce Vážení čtenáři zpravodaje Kunovjan. Pro dubnové číslo jsme požádali o rozhovor poslankyni Michaelu Šojdrovou. Michaela Šojdrová je známá zejména svým působením ve školství, ale také návrhem na udržení mateřské dovolené nebo návrhem na zrušení poplatků za novorozence, který znamenal celkově citlivější přístup k pacientům při stanovení poplatků. Řeč je o paní poslankyni Michaele Šojdrové, kterou jsme pro březnové číslo požádali o rozhovor. Co považujete za největší úspěch vašeho působení v politice? Tyto čtyři roky volebního období byly mimořádně náročné nestabilitou vlády a začátkem finanční krize, která nyní vrcholí. Proto za úspěch považuji například to, že se rozjíždí financování programů z evropských fondů, které nám vytvoří přece jen určitý finanční zdroj na rozvojové projekty, například na dostavbu silnic a železnic, cyklostezek, na vzdělávání učitelů a vybavení škol, na zateplování budov apod. Největší radost mám ze zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu pro žáky základních škol. Od schválení reformy v roce 2004 jsem přesvědčovala ministry školství o potřebě většího důrazu na výchovu žáků. Teprve od ledna 2010 se do osnov škol tento potřebný předmět dostává. Nyní chystáme využití evropských fondů na rozšíření tohoto předmětu do škol, na proškolení učitelů, kteří budou schopni tento náročný předmět učit. V našem kraji jsem hrdá na to, jaký pokrok udělala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dnes má přes osm tisíc studentů a získává si dobrou pověst mezi vysokými školami u nás i v zahraničí. Za svůj osobní úspěch považuji to, že se mi po mnoha letech v politice nerozpadla moje vlastní rodina. Vaše iniciativa směřuje ale i do zdravotnictví. Je i v této oblasti nějaký krok, který ze svého pohledu považujete za úspěšný? Za úspěšný krok považuji také to, že jsme zabránili přijetí tzv. Julínkovy reformy ve zdravotnictví, která by omezila rozsah a kvalitu zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Zabránili jsme privatizaci fakultních nemocnic a zdravotních pojišťoven. Za neúspěch považuji další zadlužování nemocnic v našem kraji a také sloučení několika pojišťoven. Proto například navrhujeme, aby existovala síť veřejných zdravotnických zařízení, tedy v podstatě našich okresních nemocnic, která by každému z nás garantovala rychlé a kvalitní ošetření či dlouhodobou péči. Chceme zrušit placení za položku na receptu a zavést stejný doplatek za stejný lék v každé lékárně. Chceme tím zabránit nekalé konkurenci velkých řetězců, které si vytváří monopol, aby pak mohly diktovat a zvyšovat ceny. Co naopak považujete za neúspěch a co chcete změnit? Ve školství považuji za neúspěch neustálé odkládání státních maturit, které se tím prodražují. Přitom jsou nezbytné pro udržení kvality našeho středoškolského studia. Nemám ani radost z toho, když slyším, že jsou města a obce v našem kraji, které nemají dostatek míst ve školkách a musí dětí odmítat. Je dobře, že se rodí více dětí, ale chyba je, že obce nemají dostatek prostředků na rozšíření kapacit, možná někde chybí i zájem. Tady by měl stát pomoci, a proto navrhujeme využití evropských fondů i na rozšíření kapacit škol mateřských a základních. Každá strana nabízí nějaký recept na ekonomickou krizi, co nabízí KDU-ČSL? My říkáme, že tím nejlepším protikrizovým opatřením je podpora rodin. Samotná rodina nám pomáhá zvládnout všechny krize, tedy i tu ekonomickou. Samozřejmě, musí to být rodina, kde si lidé věří a pomáhají. KDU-ĆSL chce, aby všechna opatření byla zaměřena na podporu rodin s dětmi. Proto chceme nyní udržet výši finančního příspěvku na mateřské dovolené, proto chceme odstranit diskriminaci rodin s dětmi formou vysokých daňových slev a jistotou výše důchodu pro rodiče se dvěma a více dětmi. Společnost, která si váží rodiny, má budoucnost. Při volbách do Poslanecké sněmovny v květnu můžete se i vy rozhodnout pro podporu rodin. Hlas pro KDU-ČSL je hlasem pro rodinu. strana 12 4/2010

13 Tetičky mají hotovo! KUNOVJAN Na začátku posledního lednového týdne začínaly a už mají hotovo. Kdo a co? No přece kunovské tetičky už mají hotové všechny růžičky, poupátka, třepení i věnce a další ozdobné doplňky, kterými budou vyzdobení koně, na nichž vyjede 23. května při jízdě králů kunovský král Adam Joura se svou družinou. V pondělí 8. března dokončily tetičky poslední soupravy kvítek a věnců, všechno zabalily do krabic a už se bude čekat až do května. Jezdci i samotný král se musí mezitím seznámit s koňmi, naučit se či si aspoň připomenout jízdu na koni a velká sláva může začít. Málokdo si umí představit, kolik práce šikovných rukou tetiček je zapotřebí, než se může kůň začít strojit. Na jednoho koně je zapotřebí udělat více než papírových květů, jejichž tvary a podoba je daná, to není žádné pouťové zboží! Při zdobení koní vycházíme z původních tradic a dalo nám hodně práce dohledat dokumentaci, která mapuje, jak nazdobení koně v minulém století vypadali, čím byli opentlení a jakou podobu měly jednotlivé prvky, vysvětluje dlouholetý organizátor zdejších jízd králů Milan Stašek. Tetičky se scházely ve všední dny odpoledne v budově kulturního zařízení Pálenice, kde měly vyhrazenu pro svou práci klubovnu. Při práci si zazpívaly, probraly novinky z domova blízkého i vzdáleného, a dokonce i ze světa. O tom, že tetičky jsou seniorkami třetího tisíciletí, pochybuje v Kunovicích málokdo a svědčí o tom mimo jiné i to, že si o své práci vedou přesnou statistiku. Od 25. ledna, kdy začaly dělat růžičky, do 8. března, kdy končily s pracemi, odpracovaly celkem hodin, udělaly na růží a dalších kvítků z krepového papíru, strýčkové Turčínek a Zajíc nastříhali na drátků na vázání květů a na výrobu ozdobných třásní se spotřebovalo více než metrů na malé kousky nastříhané bužírky, která nahradila dříve používanou režnou slámu. Na pondělní aldamáš přišla tetičky pozdravit a kytičkou pro každou z nich poděkovat místostarostka Ivana Majíčková a o chvíli později dorazil i budoucí kunovský král Adam se svou rodinou. Poděkovali tetičkám za jejich práci a dovezli pohoštění, aby byl aldamáš, jak má být. Na Pálenici bylo opět veselo a poslední růžičky pomalu mizely v krabicích. Je hotovo, ale kolik práce ještě čeká, než koně vyjedou a v ulicích se ozve: Hýlom, hýlom! zdk Program jízdy králů 2010 Pátek :30 Přijetí královské družiny starostou města Neděle :00 Budíček dechové hudby /Na Rynku/ 17:30 Vernisáž výstavy historických střeleckých terčů 20:00 Setkání všech účastníků kunovských jízd králů /kulturní zařízení Pálenice/ Sobota :00 Královské střílení /Letní areál/ 14:00 Formanské odpoledne, slavnostní defilé městem - projížďky povozy a kočáry /Hasičské hřiště Na Bělince/ 17:30 Na krála, matičko, na krála pořad folklorních souborů s představením krále - /Letní areál/ 21:00 Královská noc /Letní areál/ 4/2010 9:00 17:00 Jarmark vína /nám. Svobody/ Volná vystoupení dětských i dospělých souborů a pěveckých sborů /před radnicí/ 9:00 Řazení koní /Panský dvůr/ 9:30 Žádání o krále /u domu rodičů/ 10:30 Žádání pana starosty o povolení jízdy /nám. Svobody/ 11:00 Jízda králů městem s vyvoláváním 13:00 15:00 Zpívání v Památkovém domku 15:00 17:00 Festival dechových hudeb /Letní areál/ 17:30 Odevzdání krále /kulturní zařízení Pálenice/ strana 13

14 KUNOVJAN Společenská kronika Vítání občánků Jubilanti měsíce V průběhu měsíce března oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 94 let Jaroslav Sukup 90 let Marie Šáchová 85 let Anežka Kopálková Antonín Malík 80 let Františka Lacinová Květoslava Arnoštová Marie Mikulcová Únor Jan Malina Josef Hubík Stanislav Smolík Marie Růčková 75 let Jiřina Pavelková Ludmila Zedníková Ludmila Pavelková Marie Skalická Marie Habartová 70 let Josef Blažek Marie Kotačková Marie Bečicová Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let všechno nejlepší. Úmrtí V průběhu měsíců únor a březen letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Výročí sňatku Březen Josef Borek Stanislav Pavelka V měsíci dubnu oslaví 50 let společného života manželé Anna a Antonín Chladníčkovi Anna a Jan Bžatkovi Františka a František Hanáčkovi Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Sbírka pro Vanessku V březnovém čísle Kunovjanu jsme čtenáře informovali o zahájení Sbírky pro Vanessku a je tedy na místě informovat o jejím stavu a dalším vývoji. Ke 4. březnu bylo v pokladničce umístěné v pokladně Městského úřadu Kunovice celkem korun. Celá částka byly dne 5. března 2010 vložena na bankovní účet č /0100, který byl zřízen speciálně pro účely sbírky. V pondělí 22. března bylo na tomto účtu korun. Poděkování patří všem, kteří přispěli svým darem a podpořili tak rodinu v jejím statečném boji. red V obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích v pátek 19. února slavnostně přivítala místostarostka Mgr. Ivana Majíčková nové občánky Kunovic. Jsou jimi Boris Banda, Veronika Hendrychová, Sofie Šuranská, Emílie Šimková, Roman Mynář, Adam Mezírka, David Peřestý a Gabriela Matušková. Na úvod slavnosti se představily děti ze souboru Kunovjánek pod vedením Romany Kalné a Pavlíny Velecké, o hudební doprovod se postarala Jana Nožičková. Ivana Lůčná, matrika Výstava historických terčů V letošním roce oslavíme padesátileté jubileum střeleckého sportu v Kunovicích. U začátku této aktivity a dalších branných sportů stáli členové dnešní základní organizace AVZO a někdejší svazarmovci. Jubileum si připomeneme několika akcemi. Samozřejmě to budou především střelecké soutěže. Kromě toho se náš střelecký klub bude podílet i na organizaci výstavy historických střeleckých terčů zapůjčených ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vernisáž se uskuteční v pátek 21. května v 17 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích. Terče totiž nebývaly zhotovovány jen jako užitkový předmět, jako pouhý terč, na němž měli střelci osvědčit svou dovednost. Již předem se počítalo s jejich uložením ve spolkových místnostech a uchováním pro budoucí časy. Byly tudíž bohatě zdobené. Měly posilovat sebevědomí měšťanů i podporovat jejich vážnost. Zámožní občané si považovali za čest nechat zhotovit terč a věnovat ho ke střeleckým slavnostem. Slovácké muzeum má ve svém depozitáři 38 těchto historických terčů, nejstarší pochází z roku 1654, nejmladší z roku V minulosti byly už několikrát vystaveny, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Na tradici zdobených terčů navázal i náš klub. Když v roce 2003 organizoval mezinárodní střelecké střetnutí, zařadili jsme do programu střeleckých soutěží i střelbu O krále střelců do terčů s motivem erbu pánů z Kunovic a někteří zahraniční střelci stříleli mimo kruhy, aby si pěkně zdobený terč nepoškodili. K historickým terčům ze Slováckého muzea proto budou na výstavě zařazeny i tyto terče. Sportovní střelecký klub Aircraft Industries SBTS Kunovice zve všechny příznivce historie regionu i ty, kterým voní střelný prach, na tuto vernisáž i výstavu terčů. Jiří Jurásek, předseda SSK Aircraft Ind. SBTS Kunovice strana 14 4/2010

15 Neděle LÍTÁM V TOM 19:30 Film USA komedie. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Středa SAMEC 19:30 Film USA komedie. Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít... České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Neděle PARANORMAL ACTIVITY 19:30 Filmový horor USA. Mladý pár, který se přestěhuje do nového domu, zažívá útoky a teror čehosi nevysvětlitelného. Víš, co se děje v noci, když spíš? České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Středa DEŠŤOVÁ VÍLA 17:00 a 19:30 Český film. Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Mládeži přístupný Neděle DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 17:00 a 19:30 Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky. Příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Mládeži přístupný Středa ŽENY V POKUŠENÍ 17:00 a 19:30 Česká filmová komedie. Čtyřicátnice Helena, odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Mládeži přístupný Neděle MORGANOVI 17:00 a 19:30 Film USA romantická komedie vypráví příběh úspěšného manželského páru z Manhattanu, jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku rozpadá se jim manželství. České titulky Mládeži přístupný Středa NEBE, PEKLO... ZEM 19:30 Psychologický film SR/ČR. Příběh talentované dívky, jejíž vzestup je náhle přerušen nešťastným zraněním; zastavení času a nové hledání hodnot, postavení i životních jistot je zcela jinou cestou, než kam jako baletka směřovala. Mládeži do 15 let nevhodný Vstupné na všechna představení je 30 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 4/2010 KUNOVJAN Občanské sdružení Lípa Vás zve na cyklus mezinárodně oceněných filmů Dny otevřených očí sobota 3. dubna, 20 hodin Pod sluncem Satanovým (režie: Maurice Pialat, Francie) Filmová adaptace stejnojmenného románu Georgese Bernanose. V postavě mladého kněze se tu zrcadlí střet dobra a zla, neutuchající boj víry s beznadějí a smrtí, rozporuplný pohled na Boží moc a úlohu Satana v současném světě. Skvělý herecký výkon Gérarda Depardieu rozkrývá vnitřní krajinu farářovy duše, jeho zoufalství a jeho svatost. Maurici Pialatovi se podařilo zachytit dějiny jedné duše. sobota 17. dubna, 20 hodin Stezky slávy (režie: Stanley Kubrick, USA) Zákopové boje 1. světové války. Plukovník Dax (Kirk Douglas) dostává nesmyslný rozkaz k útoku na silně opevněná německá postavení. Stanley Kubrick natočil Stezky slávy podle skutečné události, která se stala ve francouzské armádě. Protiválečný snímek, tvrdě útočící na armádní vedení a na absurditu válečných jatek, byl ve Francii, ve Švýcarsku a v Belgii na 20 let zakázán. V USA se na vojenských základnách mohla promítat pouze cenzurovaná verze. sobota 1. května, 20 hodin Pokání (režie: Tengiz Abuladze, SSSR) Legendární film, který v 80. letech minulého století předznamenal zlom epochy v Sovětském svazu i v celém Východním bloku. Podobenství o krutém starostovi fiktivního gruzínského města, jenž ani po smrti nenašel klid v hrobě. Vyvrcholení Abuladzeho trilogie o věčném boji dobra a zla. V průběhu běžného soudního přelíčení se vyjevuje pravda o starostově hrůzovládě, stalinistických praktikách neomezené moci spojené s vykonávaným úřadem, v jehož důsledku beze stop mizeli nepohodlní občané. Abuladze dokazuje, že dějiny nejsou černobílé. Vstupné dobrovolné Vydařená vernisáž Pestrá paleta kunovských kulturních akcí byla nedávno doplněna o další vydařený večer. V pátek 26. února v podvečer nebylo kino Lípa otevřeno pro příznivce současné kinematografie, ale pro milovníky příjemných a dekorativních maleb a koláží. Návštěvníci se zde setkali s umělkyní Veronikou Daňkovou, která představila nejen své malby a koláže, ale i řadu krátkých animovaných a hraných filmů. Na těch se podílela spolu s dalšími studenty a absolventy zlínských filmových škol. Večer ubíhal příjemně. Nejen díky dobrému vínu a občerstvení, ale i díky netradiční hudbě v podání Jakuba Rochovanského a Jiřího Štolfy. Jejich hra na indický sitár a etnické perkuse navodila skvělou atmosféru a hosté v kině Lípa se tak dokázali lépe vcítit do fantazijního světa obrazů Veroniky Daňkové. Všem, kterým se nepodařilo na tuto vernisáž přijít, doporučujeme alespoň navštívit webovou stránku inspirace.aspone.cz, na níž se s pracemi Veroniky Daňkové mohou seznámit. Lukáš Tvrdoň strana 15

16 KUNOVJAN Ohlédnutí za lidovými misiemi v Kunovicích Konec února a začátek března přinesl občanům Kunovic bohatý desetidenní program lidových misií. Pod vedením misionářů P. Stanislava a P. Lubomíra z kongregace sv. Vincenta de Paul proběhla nejrůznější setkání v kostele, ve farním domě a dalších místech. O naše nemocné doma pečovaly řeholní sestry sv. Vincenta, které si udělaly čas na osobní rozhovory a milé návštěvy. I přes nepříznivé počasí se programu zúčastnilo mnoho lidí, kteří se tak mohli zamyslet nad svým dosavadním způsobem života. Osloveni mnoha promluvami a katechezemi vyjádřili mnozí upřímnou touhu a odhodlání postavit další etapy svého života na trvalejších hodnotách. Program byl splněn, misie však nekončí. Budou pokračovat misionářským posláním každého z nás. Na památku misií a živou připomínkou do budoucnosti byl postaven a požehnán v blízkosti kostela misijní kříž. Zhotovil jej stolař František Fornůsek z Kunovic. Každé zastavení u kříže nám připomene nejen to, co jsme prožili o misiích, ale bude i velkou výzvou k osobnímu svědectví dobrého křesťanského života. Setkání mužů Nedělní večer patřil mužům. Ve farním domku se sešlo několik desítek mužů všech věkových skupin spolu s misionářem otcem Stanislavem. Vzájemně se zamýšleli a debatovali nad tématy Muž a víra jako dar přirozený a dar nadpřirozený, Muž jako otec rodiny, Postavení muže ve společnosti či Muž a politika. Nechybělo ani téma Povolání muže k zasvěcenému životu, ať duchovnímu či manželskému. Toto setkání v přátelské atmosféře, navíc u skleničky dobrého vína, přineslo hodně podnětů k zamyšlení. Komunikační večer Sedmý den misií se ve farním domečku konal diskusní večer na téma Komunikace ve společnosti, komunikace v manželství. Na počátku všichni přítomní zhlédli k danému tématu animovaný film. Poté misionář P. Stanislav přítomné rozdělil do skupinek a zadal pět otázek, nad kterými se měli lidé společně zamýšlet. Lidé uvažovali nad tím, jaké bariéry existují v naší společnosti, co je způsobuje, jakou bariéru jsem si postavil já vůči svému partnerovi v průběhu našeho společného života, co bych měl změnit já sám v sobě, abych postavil most, který nás opět spojí, a jak se má tento most jmenovat. Myslím, že každý z nás by si měl odpovědět na předchozích pět otázek, nebo se alespoň nad nimi zamyslet. Naučme se odpouštět a udělat první krok ke smíření, abychom kolem sebe šířili dobro a mohli prožívat Boží království už zde na zemi. Celý večer byl velkým přínosem pro nás všechny, a proto velký dík obětavým misionářům za vynaloženou energii. P. Jaroslav Polách, Ivo Ertl ZAHRADNÍ TECHNIKA ALENA CHRÁSTKOVÁ Kunovice V Úzkých 1278, tel Obnova manželských slibů Součástí misijního působení byla i obnova manželských slibů. Mnozí manželé si po pěti, ale třeba i po padesáti letech mohli opět ruku v ruce a s upřímným pohledem do očí svého životního partnera obnovit slib, který si dali na začátku své společné cesty životem. Většina tyto okamžiky prožívala velmi intenzivně, protože tato slova byla již podložena léty společné práce, radostí, ale i životních neúspěchů a zkoušek. Součástí mše svaté bylo i individuální požehnání každé rodině. Po skončení bohoslužby čekala všechny manžele i s jejich nejbližšími slavnostní tabule ve farním domku, kde se v radostné atmosféře mohli všichni podělit o své životní zkušenosti a zážitky S námi u et íte. Od do vyprodání zásob máme 30% slevy na vystavenou zahradní techniku. Na v echnu techniku poskytujeme záru ní i pozáru ní servis. Nabízíme seka ky, k ovino ezy, pily, drti e, motory, erpadla, plotost ihy a dal í. strana 16 4/2010

17 Dotazník knihovny Vážení čtenáři Kunovjanu, vážení návštěvníci knihovny, v rámci snahy o zlepšování služeb městské knihovny Vás prosíme, abyste odpověděli na následující otázky: Kolik je Vám let? a) méně než 15 let b) 15 až 25 c) 25 až 45 d) 45 až 65 e) více než 65 Bydlíte v Kunovicích? a) ano b) ne Jste registrovaným čtenářem knihovny? a) ano b) ne Jak často navštěvujete knihovnu? a) každý týden b) několikrát za měsíc c) několikrát za půl roku d) jednou nebo méně než jednou za půl roku Považujete otevírací dobu knihovny za dostačující? a) vyhovuje mi b) nevyhovuje mi c) je mi to jedno KUNOVJAN Současná otevírací doba knihovny je pondělí, úterý a čtvrtek v době od do a od do18.00 hodin. Jaké otevírací době byste dali přednost? a) prodloužit otevírací dobu (ve stávající dny, tj. Po, Út, Čt) dopoledne, od do b) prodloužit otevírací dobu (ve stávající dny, tj. Po, Út, Čt) odpoledne, od do c) otevírací doba v jiné dny (zakroužkujte ty, které by Vám vyhovovaly): pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle d) navrhněte vlastní otevírací dobu: Děkujeme za Váš čas. Antonie Kučerová, knihovnice Smištíková druhá a žáci čtvrtí v kraji Velkého úspěchu dosáhla naše hráčka Dana Smištíková na přeboru jednotlivců Zlínského kraje ve stolním tenisu v Hluku, když společně se Štěpánkou Pavlicovou ze Spartaku Hluk vyhrály čtyřhru žen. Ve finálovém utkání udolaly dvojici Galdová-Kubíková z MEZ Vsetín. Ve dvouhře pak Dana obsadila druhé místo (právě za Pavlicovou) a kvalifikovala se tak na mistrovství České republiky. V kategorii mužů se z našich hráčů nejvíce dařilo Mirkovi Smištíkovi a Pavlu Chvílovi, kteří se shodně umístili na místě. Přeborníkem kraje se stal Martin Mejzlík z KST Zlín. Ve Vsetíně se pak uskutečnil Krajský přebor tříčlenných družstev žáků. Naše družstvo ve složení Miloš Kopčil, Tomáš Mořický a Adam Kolář obsadilo 4. místo, když v rozhodujícím utkání porazilo Rožnov p. Radhoštěm 3:0. Přeborníkem Zlínského kraje se stalo Dolní Němčí před domácím Vsetínem a Bystřicí p. Hostýnem. bur Moto Racing Pospa do nové sezóny Kunovický závodník Honza Pospíšil zahájil poslední přípravy do nové sezóny silničních motocyklových závodů. Jeho velkou snahou je samozřejmě skončit celý seriál závodů na medailových místech, ale vše je zatím v rukou sportovního štěstí a spolehlivosti techniky, se kterou pracuje. Do nové závodní sezóny připravil jeho tým dva závodní motory a věří, že nezklamou. Ovšem je to jen technika, a ta občas dokáže být nevyzpytatelná. Celý motocykl doznal Inzerce i velkých změn na podvozku i pneumatikách, vybraných pro jednotlivé povrchy tratí. Tyto technické problémy, jak řekl Honza, nám pomohl řešit i sponzorský dar Města Kunovice. Jménem celého týmu MRP děkuji. A všechny zvu na první závod sezóny ve Starém Městě května. Děkuji všem sponzorům, příznivcům i fanouškům. Držte nám palce a pěsti, ať nás neopouští štěstí, vzkazuje mladý závodník. red STAVEBNÍ SPOŘENÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ÚVĚRY Josef Knotek tel.: /2010 strana 17

18 KUNOVJAN Padesát let střeleckých aktivit v Kunovicích Před padesáti lety byly v kunovické základní organizaci Svazarmu branné disciplíny v samých začátcích. V roce 1960 zorganizovala ZO Svazarmu pro žáky základní školy Sokolovský závod - to je předchůdce dnešního biatlonu. Tomuto závodu předcházela příprava v místnostech, kde byly uloženy zbraně - v dnešní hasičské zbrojnici v prvním patře. Později se v Kunovicích rozvíjely závody motokár - až po organizování mistrovství republiky, sportovní potápění, aktivní činnost automotoklubu, který pořádal o prázdninách soutěže pro děti i dospělé, a v neposlední řadě i střelecký sport. Sportovní střelba prošla vývojem po stránce technické i po stránce organizační. Co bylo nutné, abychom se dopracovali k dnešním výsledkům? Byli to především obětaví členové výboru ZO Svazarmu a první střelci puškaři, kteří reprezentovali Kunovice a okres Uherské Hradiště, kteří se věnovali nám, tehdy mladým zájemcům o tento sport. Byli to Antonín Pochylý, Antonín Chrástek, Václav Jonák, Ladislav Mikovič, Rudolf Jančařík, kteří tvořili střeleckou páteř v Kunovicích a okolí. Později chodili střílet Vlasta Gajdošíková roz. Pavlíčková, František Škrášek, František Sochorec a další. Naši střeleckou přípravu vedli tehdy Antonín Pochylý a Antonín Chrástek. První základní skupinu vytvořili desetiletí školáci: Antonín Brhel, František Mrkva, Miroslav Smutný, Jaroslav Talaš a Jiří Jurásek. Později se přidali Antonín Fojta, Milan Juřička, Zdeněk Hráček, Zdenek Lipár, Marie Lukášová a další tehdejší žáci základní školy. Puškaři měli dobré základy a mnozí z nich dosahovali velmi dobrých výsledků. Družstvo Brhel A., Fojta A., Hráček Z. a Juřička M. dosahovalo v okresní a krajské lize pěkných výsledků. Jen pro ilustraci: ve střelbě z libovolné malorážky vleže na 60 ran dosahovali nejednou přes 575 bodů. Nejlepší výkon byl, pokud si pamatuji, 582 bodů a nastřílel je Antonín Fojta. Ještě dnes tento výkon můžeme se ctí srovnávat se střelci v České střelecké lize. Bylo to silné družstvo, jež bylo velmi dobrým soupeřem střelcům z Nivnice a Uherského Ostrohu, kteří stříleli tehdy II. ligu. Mladší členové, Zdeněk Lipár a Marie Kotásková roz. Lukášová, později díky svým výsledkům hostovali a posléze stříleli za Střelecký klub Nivnice, který měl lepší materiální podmínky. Souběžně s puškaři působili v Kunovicích později i pistoláři Miroslav Škrášek a Jiří Jurásek, kteří se věnovali žákům na základní škole. Později se k tréninku mladých připojil i Jaromír Šindelář, sám velmi dobrý puškař, který v mladším věku střílel v Žatci I. a II. ligu. Bohužel aktivita začínala a končila v tělocvičně ZŠ Červená cesta, protože jsme neměli k dispozici střelnici, a po roce 1990 jsme neměli žádnou hospodářskou budovu ani klubovou místnost jako dřív. V roce 1993 byl založen Sportovní střelecký klub v rámci Svazu branně technických sportů a po dohodě s MěÚ Uherské Hradiště jsme trénovali na biatlonové střelnici v Míkovicích a později jsme využívali střelnici v Buchlovicích. V roce 1992 střelci-pistoláři navázali kontakty se sportovními střelci z německého Kasellu - Vellmaru, kde získali na jejich mezinárodních soutěžích nazvaných Střelecký týden i některá medailová umístění společně s březolupskými pistoláři. Družstvo pistolářů našeho klubu se rovněž třikrát zúčastnilo Mistrovství České republiky ve střelbě z velkorážné pistole ve štafetové soutěži družstev a umístilo se od 9. do 13. místa. V roce 2000 byl náš klub pověřen zajištěním nultého ročníku Střeleckého víceboje žáků ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěž - i když s porodními problémy - proběhla v ZŠ U Pálenice a ukázala cestu a trend v této disciplíně. Při svém desátém výročí zorganizoval střelecký klub SBTS Kunovice mezinárodní střetnutí střelců z Belgie, Francie, Německa a Nizozemska. Pro tyto střelce sdružené v mezinárodní volné asociaci ATI (Amis Tireurs Internationaux) byl připraven střelecký i kulturní program. Soutěže se konaly na brněnské střelnici Na Kývalce. V letech se střelecký klub zorientoval na combat střelbu a někteří střelci přešli na střelbu disciplin svazu IPSC, což je dynamičtější střelba. Po útlumu aktivity v letech 2005 až 2007 se na jaře v roce 2008 výbor ve složení Jaroslav Blatný, Jiří Jurásek, Renáta Kohutičová, Ivo Nejezchleba rozhodli, že se bude střelecký klub věnovat mládeži, abychom vychovali širší klubovou základnu pro pistolové disciplíny. Příprava započala v říjnu 2008 v ZŠ Červená cesta a první dobré výsledky přišly už při Mikulášské diabolce a následně při finále tříkolového korespondenčního závodu mezi střeleckým kroužkem ZŠ Červená cesta a střeleckým kroužkem ZŠ ze Staré Turé. První část naší přípravy jsme završili v březnu 2009 na Mistrovství republiky Svazu branně technický sportů v optické střelbě (laserová puška na cíl na vzdálenost 10 metrů). Reprezentovalo nás družstvo mladších žáků ve složení Tomáš Fialík, Petr Fialík a Jan Kohutič, které se umístilo na sedmém místě. Družstvo starších žáků ve složení Petr Daňhel, Jiří Šmíd a Michal Tomaštík si vybojovalo bronzové medaile. Druhý vrchol naší přípravy byl na začátku června 2009 v Pnětlukách u Loun na Mistrovství republiky Svazu BTS ve Střeleckém víceboji (vzduchová puška na vzdálenost 10 metrů). Opět jsme prezentovali družstvo mladších a starších žáků. Starší žáci ve složení Petr Daňhel, Tomáš Lorenc a Michal Tomaštík obsadili sedmou příčku. Mladší žáci - Tomáš Fialík, Petr Fialík a Jan Kohutič - si vystříleli bronzové medaile a Tomáš Fialík si navíc vystřílel zlatou medaili a titul mistra republiky ve své kategorii. V současné době je situace v klubu podstatně lepší než na začátku roku Pomáhají nám členové ZO AVZO Kunovice skromným finančním přispěním, je to fakticky náš fanklub. Jsou to a byli to staří svazarmovci, pánové Eman Prosecký, Juraj Horvát, Jaroslav Pochylý, Josef Lůčný, František Habarta, Jan Krčma, Antonín Stašek, Jiří Hrdina, Jaroslav Černý, Zdenek Kalný, Slávek Hanáček, Josef Chladníček, Antonín Němčický a především jejich zásluhou dnes můžeme s mladými provozovat střelecký sport. Tito členové byli před 50 lety obrazně řečeno u prvních výstřelů na střelnici v Abrhámově cihelně. Pro klub se nám podařilo smluvně zajistit střelnici v areálu firmy Aircraft Industries, a. s., kde jsme zorganizovali první veřejný závod pro naše členy a naše příznivce nazvaný Poslední výstřel roku Zde trénujeme s mládeží každou neděli, pokud to počasí dovolí. Padesátileté výročí bychom rádi oslavili při sportovních soutěžích: Velká cena Kunovic - střelba ze vzduchové pušky na 10 m Memoriál Jaromíra Šindeláře střelba z velkorážné pistole/štafety Branný závod družstev žáků na Javořině (za účasti střelců ze Staré Turé) dokončení na straně 19 strana 18 4/2010

19 Fotbalové jaro začíná S Jaroslavem Baným, předsedou občanského sdružení Fotbal Kunovice, jsme si povídali před zahájením jarní části mistrovských utkání Základní třídy, skupiny A o tom, jak fotbalisté Kunovic zimovali. Jaká byla zima Na Bělince? Zima sice byla bohatší na sníh více, než jsme v posledních letech zvyklí, ale přesto se nám podařilo po celé zimní období udržet hrací plochu s umělou trávou ve stavu, který umožňoval její pravidelné užívání. Za celou zimu jsme nemuseli zrušit jediný trénink nebo zápas z důvodu nezpůsobilosti terénu. Z tohoto pohledu jsme našim hráčům připravili podmínky zcela stoprocentní. A nejen našim hráčům - naše hřiště smluvně využívaly ke své zimní přípravě i okolní kluby. Jak probíhala zimní příprava? Zimní příprava našeho mužstva probíhala v maximální pohodě. Řada našich hráčů studuje vysokou školu a díky zkouškovému období trávili doma více času než na podzim, což jim umožňovalo častější účast na tréninku. Tréninková účast byla opravdu velmi solidní. V závěrečné části zaměřil trenér Pavel Franěk zimní přípravu na herní projev a mužstvo odehrálo od začátku února každý týden jeden až dva přípravné zápasy. Jejich průběh naznačuje, že po herní i kondiční stránce jsme na jarní část sezóny připraveni dobře. Soupeři v těchto přípravných utkáních nám byla mužstva okolních klubů z různých soutěží, v některých případech se jednalo o improvizované sestavy, ale svůj účel tato utkání splnila. Trénink je jedna věc, regenerace je však také nutná Ani na tuto část jsme nezapomněli a hráči měli třikrát k dispozici rehabilitační zařízení saunu, bazén, whirpool myslím, že i po této stránce můžeme být spokojení. Opusťme na chvíli družstvo mužů, žáci a dorostenci byli také zapojeni do zimní přípravy? Příprava mládežnických družstev probíhala obdobně jako u mužů s tím, že žáci využívali především sportovní halu, dorostenci pak stejně jako muži trénovali na ploše s umělým trávníkem. V případě mládežnických družstev je zimní příprava KUNOVJAN více než u dospělých poznamenaná nemocností a také školními povinnostmi a různými doprovodnými akcemi ve školách například lyžařskými kurzy a podobně. Věřím tomu, že ani v případě mládežnických družstev bychom se na jaře neměli potýkat s výraznými problémy ve smyslu složení týmů. Rozpis mistrovských utkání mužů Základní třída sk. A termín zahájení utkání NE hod. Fotbal Kunovice - SK Jalubí B NE hod. TJ Slovácko-Vážany - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Traplice B NE hod. TJ Tupesy B - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Sokol Kněžpole B NE hod. TJ Topolná - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Medlovice NE hod. TJ Sokol Mistřice - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - SK Tučapy SO hod. TJ Slavoj Jarošov B - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Sokol Částkov NE hod. TJ Sokol Janovice - Fotbal Kunovice NE hod. Fotbal Kunovice - TJ Podolí Zpět k mužům, mohou se diváci těšit na nové tváře v mužstvu, nebo naopak někdo odešel? Po podzimu nás opustili dva hráči Ivan Fábry a brankář David Kulhavý, které jsme měli půjčené na hostování z Hradčovic. Současně však přichází Aleš Boček z Podolí, ze Sadů Roman Svoboda ten pokryje pozici stopera, kterou potřebujeme obsadit, z Blatnice přijde z hostování Tomáš David, který by měl posílit levou stranu, a od podzimu se s námi připravuje náš odchovanec Zdeněk Omelka. K tomu se průběžně snažíme zapojovat do dění v družstvu mužů dorostence, kteří už se dostávají na věkovou hranici, kdy v mládežnické kategorii skončí jde o zajištění jejich plynulého přechodu mezi muže. Jde nám o stabilizování hráčského kádru. Takže se dá říci, že jako šéf kubu jste před jarní částí soutěže se situací spokojený? Z pohledu vedení klubu jsme spokojeni. Jedinou kaňkou je zranění Lukáše Černého, který má zlomeninu zánártní kůstky, a dříve jak ke konci dubna s ním asi počítat nemůžeme. Ostatní hráči jsou v pořádku a připravení nastoupit. Z mého pohledu jsme na jarní část soutěže připraveni dobře. Na začátku sezóny jsme si dali za cíl stabilizovat poměry v kunovickém fotbalu a myslím, že se nám to daří. Do konce března předložíme žádost o dotaci z rozpočtu města Kunovice na rok 2010 a věříme, že bude správně vyhodnocena naše pozice v systému výchovy a volnočasových aktivit mládeže v Kunovicích. Věřím tomu, že při rozhodování bude brán zřetel i na to, že nejsme aktivitou sezónní, ale díky zimní přípravě fakticky celoroční. Fotbal v Kunovicích funguje dvanáct měsíců v roce, to je zcela neoddiskutovatelný fakt a takto bychom k němu měli přistupovat. Díky za rozhovor a ať se vám v nadcházejících utkáních daří. Zdeněk Kučera Dokončení ze str Finále Královského střílení - vzduchová puška (hřiště Na Sokolském) Memoriál Oldřicha Janáčka - velkorážná pistole, mířená 3x10 ran Při příležitosti 400. výročí první zmínky o Střeleckém spolku Královského města Uherské Hradiště se náš klub zúčastní 4/2010 uspořádání výstavy střeleckých historických terčů tohoto spolku. Vernisáž výstavy bude v pátek v obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích. Jménem našeho výboru děkuji všem dlouholetým členům za rozvoj a podporu střeleckého sportu v Kunovicích. Jiří Jurásek, předseda střeleckého klubu SSK Aircraft Industries SBTS Kunovice strana 19

20 VZPOMÍNKA NA DEN KUNOVICE V BOJI PROTI FAŠISMU OSVOBOZENÍ KUNOVIC 1 0 PONDÌLÍ 27. DUBNA 2010 PROGRAM: 9.00 hod. Město Kunovice pořádá VZPOMÍNKA NA JANA HRUBÉHO obøadní síò MìÚ Kunovice KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY 9.30 hod. VZPOMÍNKOVÝ AKT na námìstí Svobody LINTAVA A HOSTŮ hod. O POHÁR OSVOBOZENÍ s besedou u cimbálu brannì-sportovní klání mezi áky obou základních škol Poøádá mìsto Kunovice ve spolupráci s Klubem výsadkových veteránù Zlín a kunovickými základními školami. V pøípadì nepøíznivého poèasí se závody nekonají hod. Slet malých èarodìjnic Na námìstí pod lípou Program: Spoleèný prùvod mìstem na sokolské høištì Hry, soutì e, tanec a zábava s moderátory RÁDIA KISS PUBLIKUM Bárou Majíèkovou a Vlas ou Macíkem Volba MISS MALÁ ÈARODÌJNICE Vystoupí: taneèní skupina FAJN, ŠARYHANKY a skupina moderního tance ze Staré Turé hod. Slet velkých èarodìjnic Letní areál sokolského høištì Program: Diskotéka s moderátory RÁDIA KISS PUBLIKUM Bárou Majíèkovou a Vlas ou Macíkem Vystoupení taneèních skupin FAJN, ŠARYHAN a skupina moderního tance ze Staré Turé VOLBA MISS ÈARODÌJNICE MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO KISS PUBLIKUM Vstupné dospìlí 80,- Kè, dìti 30,- Kè, masky zdarma Město Kunovice pořádá KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY LINTAVA A HOSTŮ s besedou u cimbálu 8. května 2010 od hod. v kulturním zařízení Pálenice Koncert se koná u příležitosti 5. výročí založení cimbálové muziky Lintava. Májová zábava 30. dubna 2010 Kunovice 16:00 Stavìní máje pøed radnicí 20:00 Májová zábava s volbou stárkù letní areál Kunovice hraje CM Ohnica 22:00 Volba stárkù pro rok 2011 KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice.

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice. KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 6/2015 Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13 www.mesto-kunovice.cz Kunovské banderium v Nerudově ulici na Malé straně

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018.

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018. Vážení spoluobčané, přestože počasí tomu moc nenasvědčuje, pohled do kalendáře nám neomylně ohlašuje blížící se Vánoce a konec roku 2014. Proto je na místě krátké ohlédnutí za tím, čím jsme letos v naší

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã 3 4 Promûny hrádeck ch hfibitovû Místa posledního odpočinku našich bližních si zaslouží pravidelnou péči a údržbu. V Hrádku nad Nisou se v posledních letech každým

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více