Zahájení zasedání zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení zasedání zastupitelstva"

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Bc. Františkem Vildem ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Těškov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 15 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), tímto je zastupitelstvo usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích) Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a to p. Václava Jedličku a p. Milana Dlouhého a zapisovatele p. Petra Opatrného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. : Zastupitelstvo obce Těškov určuje ověřovateli zápisu p.václava Jedličku a p. Milana Dlouhého a zapisovatelem p. Petra Opatrného Usnesení č. 1 bylo schváleno. Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno. Předsedající dal hlasovat o navrhovaném programu.

2 Program 1. Zahájení 2. Přijetí dotace z MMR na dětské hřiště 3. Vyhlášení výběrového řízení na vybudování dětského hřiště 4. Zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Těškov 5. Různé 6. Diskuse 7. Usnesení 8. Závěr Zastupitelstvo obce Těškov schválilo program zasedání Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Bod 2 Přijetí dotace z MMR na vybudování dětského hřiště Zprávu přednesl starosta obce Bc. František Vild - Schválení přijetí registrace akce,,dětské hřiště v obci,,těškov pod identifikačním číslem (ID) 117D Schválení dofinancování projektu dotace ,- Kč - dofinancování ,- Kč Na uvedenou akci s ID 117D obec Těškov nebude uplatňovat odečet DPH. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Zastupitelstvo obce Těškov schvaluje přijetí dotace kč od Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Bod 3 Vyhlášení výběrového řízení na vybudování dětského hřiště Návrh přednesl starosta obce Bc. František Vild Obec Těškov vyhlašuje výběrové řízení na vybudování dětského hřiště V celkovém nákladu do Kč včetně DPH. Cena zahrnuje mimo komponenty. Vjezdovou bránu, dodělání oplocení, terénní úpravy dopadové plochy a celkovou úpravu stavby. Není počítáno z možností jakýchkoliv více nákladů. Viz výzva Na uvedenou stavbu obec Těškov nebude uplatňovat odečet DPH. Jedná se o zakázku malého rozsahu / zakázky do Kč bez DPH/ která je mimo režim zákona a řídí se vnitřní interní směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu A) Z tohoto důvodu budou osloveni 3 dodavatelé 1. Bonita Group service s.r.o. Koráb Tišnov 2. Tewiko systems, s.r.o. Tř.Dr. Milady Horákové 185/ Liberec 3. Hřiště pod Květinou s.r.o. U výstaviště 463, Písek B) Komise pro výběrové řízení Předseda Vilouš Černý Členové: Petr Opatrný Markéta Tůmová Petra Fuchsová Marcela Bergmannová Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Zastupitelstvo obce Těškov schvaluje Vyhlášení výběrového řízení na vybudování dětského hřiště do celkové částky kč, příjem z dotace činí Kč, s úhradou Kč zastupitelstvo počítá ve svém rozpočtu. Pro vyhodnocení zakázky ustanovuje komisi ve složení-předseda Vilouš Černý, členové Petr Opatrný, Markéta Tůmová, Petra Fuchsová, Marcela Bergmannová. Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5 Bod 4 Zadání změny č.4 ÚPN SÚ Těškov Návrh přednesl starosta obce Bc. František Vild Odůvodnění: Záměr pořídit Změnu č. 4 ÚPN SÚ Těškov schválilo zastupitelstvo v květnu Bezprostředně po schválení začal pořizovatel v zastoupení J. Trtíka s pořizováním změny územního plánu. Zadání změny bylo zveřejněno a rozesláno v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Projednání zadání skončilo Žádná připomínka, podnět či požadavek nebyly takového rázu, aby bylo nutné pořizování změny ukončit nebo výrazně pozměnit zadání. Průběh projednání zadání proběhl v souladu s platným zněním stavebního zákona a je tedy možné zadání schválit. Schválením zadání se začíná druhá (a poslední) etapa pořizování zpracování a projednání návrhu změny. Konečné znění návrhu změny bude nakonec opět předloženo zastupitelstvu obce, která jej svým usnesením vydá. Příloha: Zadání Změny č. 4 ÚPN SÚ Těškov Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Těškov (ÚPN SÚ). Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6 Bod 5 Různé Návrh přednesl starosta obce Bc. František Vild Stav výstavby ČOV, oprava hráze rybníka vypuštění, jednání s životním prostředím Oprava zvoničky, statický posudek Těžba v obecním lese, Lesospol Zbiroh jednání Trvalý pobyt Alois Pech Vyzvednutí voličského průkazu k volbám lze pouze volit v plz kraji Zastupitelstvo obce Těškov A) schvaluje zprávu starosty obce o stavu výstavby ČOV, přivaděče a opravu rybníka B) Bere na vědomí stav opravy zvoničky C) Bere na vědomí stav těžby v obecním lese D) Zamítá návrh pana Zákostelny na zrušení trvalého pobytu pana Aloise Pecha Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Usnesení č. 6 bylo schváleno

7 Bod 6 - Diskuse Pan Karel Veverka : příspěvek - k hospodaření v lese, odvodnění lesa oprava cest Zastupitelstvo obce Těškov Bere na vědomí příspěvek pana Karla Veverky o hospodaření v lese Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. Usnesení č. 7 bylo schváleno. Žádné návrhy nebyly občany ani zastupiteli vzneseny, proto byla diskuse předsedajícím ukončena.

8 Bod 7 Usnesení zastupitelstva Obecní zastupitelstvo schvaluje: Usn č. 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Usn č. 2 Schválení programu Usn č. 3 přijetí dotace Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště Usn č. 4 Vyhlášení výběrového řízení na vybudování dětského hřiště do celkové částky kč včetně DPH, příjem z dotace činí Kč, s úhradou Kč zastupitelstvo počítá ve svém rozpočtu. Pro vyhodnocení zakázky ustanovuje komisi ve složení-předseda Vilouš Černý, členové Petr Opatrný, Markéta Tůmová, Petra Fuchsová, Marcela Bergmannová Usn č. 5 Zadání Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Těškov (ÚPN SÚ).. Usn č. 6 Různé Zastupitelstvo obce Těškov A) Bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu výstavby ČOV, přivaděče a opravu rybníka B) Bere na vědomí stav opravy zvoničky C) Bere na vědomí stav těžby v obecním lese D) Zamítá návrh pana Zákostelny na zrušení trvalého pobytu pana Aloise Pecha Usn č. 7 Diskuse Pan Karel Veverka : příspěvek - k hospodaření v lese, odvodnění lesa oprava cest Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19,20 hod.

9 Přílohy zápisu: / všechny přílohy zápisu jsou uloženy v písemné podobě na obecním úřadu / 1) Prezenční listina 2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích 3) Zadání změny Ú plánu č.4 4) Doklad o získání dotace na dětské hřiště Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Jaroslav Tůma.. Ověřovatelé: Milan Dlouhý.. dne Václav Jedlička dne Předseda Kontrolního výboru Zdeněk Lisý.. dne Starosta: Bc. František Vild... dne Razítko obce Vyvěšeno i v elektronické podobě