Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy OTEVŘENÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA TELČ, MASARYKOVA 141, příspěvková organizace V Telči dne 17. září 2010 Zpracoval: Mgr. Karel Navrátil

2 Obsah: 3. Základní údaje 4. Charakteristika školy 5. Zaměření školy, Koncepce školy Personalistika Poradenské sluţby ve škole Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání pedagogických pracovníků 14. Školní druţina 15. Učební plány Disponibilní dotace, nepovinné a zájmové útvary Přehled o prospěchu školy ICT plán školy Projekty, soutěţe, olympiády, exkurze, Přehled o přijímacím řízení na střední školy 28. Přehled o dojíţdějících ţácích Sběr druhotných surovin Ochrana člověka za mimořádných událostí evakuace školy 35. Modernizace vybavení základních škol v Telči 35. Údaje o inspekcích a kontrolách Otevřená škola Výroční zpráva o hospodaření školy, rozpis nákladů a výnosů 45. Přehled o hospodaření školní jídelny 2

3 Výroční zpráva školy za školní rok Předkladatel: Mgr. Karel Navrátil 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Telč Masarykova 141 Tel.: , Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol je Zřizovatel školy: Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č.10 starosta Mgr. Roman Fabeš Tel.: , Školská rada Předseda: Mgr. Marcela Smejkalová Místopředseda: Jindřich Pospíchal Členové rady: - za zřizovatele: MUDr. Ludmila Brzková Eva Cupáková Josef Barták - za zákonného zástupce: Eliška Pavlů Jana Divišová - za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Ludmila Šmikmátorová Mgr. Jiří Nerad Tato zpráva vychází z Dlouhodobého rozvoje školy z let a , ke kterému přispěla velmi podnětná stanoviska vedoucích metodických sdruţení, výsledky projektů Kalibro a Dotazníku pro rodiče. 3

4 4. Charakteristika školy Základní škola Telč, Masarykova 141 je úplná osmnáctitřídní škola s devíti ročníky, která v současné době poskytuje základní vzdělání ţákům podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 a stávajícího Školního vzdělávacího programu. Od se ZŠ Telč, Masarykova stala komunitní školou, která nabízí další mimoškolní aktivity s cílem vytvořit z ní místo pro generační, kulturní, komunitní a sociální dialog a prostor pro odpočinek, vzdělávání a setkávání. Hlavní budova má mnohaletou školní tradici. V minulosti se zde nacházelo první moravské gymnázium, mezi jehoţ absolventy mimo jiné patřil i básník Otokar Březina. V současné době je z hygienického hlediska na podprůměrné úrovni. Jsou zde nevyhovující sociální zařízení, osvětlení, omítky, podlahy a školní nábytek. Projektová dokumentace na generální rekonstrukci budovy je jiţ připravena. Druhá budova je nová, moderní, byla dokončena v červnu V suterénu budovy se nacházejí šatny pro tělesnou výchovu a sportovní krouţky, které vyuţívají přilehlý sportovní areál. V přízemí byla vybudována nová školní dílna a také cvičná kuchyně. Jsou šity přímo na míru našemu školnímu vzdělávacímu programu. Předpokládá se ale i jejich vyuţití k různým kurzům pro dospělé. V prvním patře pak vznikl multifunkční prostor pro výuku dramatické, hudební či pohybové výchovy, ale i třeba pro zkoušky tanečních či folklórních souborů DDM. Naše škola vyuţívá tohoto sálu i pro své přednášky. Nová budova je jak stavebně, tak i provozně propojena s přístavbou nad stravovacím pavilonem, která je v provozu od Toto propojení umoţňuje bezbariérový přístup ke všem aktivitám jak v hlavní budově školy, tak i nové části školy. Po celkové generální opravě hlavní budovy, vybudováním přístavby nad stravovacím pavilonem, výstavbou nové budovy a modernizací sportovního areálu vznikne vzdělávací a sportovní centrum nejen pro děti, ale i pro občany z Telče a širokého okolí. Škola má velmi dobré podmínky pro výuku výpočetní techniky, cizích jazyků, výtvarné a tělesné výchovy. Po dostavbě nové budovy má škola ideální podmínky nejen pro výuku, ale i pro komunitní vzdělávání. Škola klade důraz na spolupráci s rodiči, úzce spolupracuje se Sdruţením rodičů školy a Školskou radou. Rodiče mají moţnost komunikovat se školou také prostřednictvím ů a webových stránek. Velmi dobrá spolupráce je zajištěna i s dalšími subjekty ve městě a těmi jsou ZUŠ, DDM, SK Telč a Sokol Telč. 4

5 5. Zaměření školy Základní vzdělávání musí být uţitečnou sluţbou občanům a má reflektovat na jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniţ by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůţe být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení ţáků z faktografických přehledů. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich ţáků a odborníků z pedagogické veřejnosti pokoušíme jiţ druhou desítku let. 6. Koncepce školy zajistit osobnostní a sociální rozvoj kaţdého ţáka vytvořit Školní vzdělávací program tak, aby byl zaměřen na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny a zabezpečit jeho výuku od školního roku ve 3. a 8. ročnících vytvořit maximální podmínky pro nadané ţáky zavedením diferencované výuky v blocích na I.stupni a volitelných předmětů na II.stupni školy zajistit přípravný program pro předškolní děti a jejich rodiče - Edukativně stimulační skupinky nevyčleňovat děti z 5.ročníků na víceleté gymnázium, protoţe zhoršuje podmínky ke vzdělávání ve třídách, zvyšuje nerovnost v přístupu ke vzdělávání podle sociálního postavení rodiny a zvyšuje sociální polarizaci společnosti podporovat komunitní vzdělávání rodičů, občanů města a okolí se zaměřením na dlouhodobě nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené, absolventy škol, mladistvé bez praxe a zdravotně postiţené dokončit do roku 2011 generální opravu hlavní budovy včetně vybavení a rekonstrukci školního dvora Postupným cílem je učit se klíčovým kompetencím a poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. Základem jsou partnerské vztahy mezi učiteli ţáky, ţáky učiteli, učiteli rodiči a rodiči učiteli. Dominantním prvkem koncepce školy je zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody všech ţáků a pracovníků školy. 5

6 Klíčové oblasti Ţivotní styl Vzájemné vztahy Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠKOLA Výchovně vzdělávací proces Hodnocení a sebehodnocení 7. Personalistika Kolegium školy Ředitel školy - Karel Navrátil Zástupce ředitele - Marcela Smejkalová Asistentka ředitele sekretářka - Ludmila Leitgebová Ekonomka školy - Iveta Čeloudová Mzdová účetní Šárka Moravcová Vedoucí učitelka I. stupně - Miroslava Křenová Vedoucí učitelka II. stupně Jana Chalupová Informatik školy Vladimír Semotán Poradenské sluţby - Jiří Nerad - výchovný a kariérový poradce pro II. stupeň - Ludmila Šmikmátorová výchovná poradkyně pro I. stupeň - Radka Nováková - školní metodik prevence Vedoucí vychovatelka - Lenka Pokorná Vedoucí školní jídelny - Ludmila Burianová Správce budovy - Miroslav Janek Vedoucí metodických sdruţení ročník Ludmila Šmikmátorová ročník Dagmar Ondráčková ČJ,D Jana Chalupová Cizí jazyky Eva Zajíčková M, PC Vojtěch Vrána CH, F, Z, PŘ Lenka Boţková Ov, Rv Radka Nováková Hv, Vv, Tv, Pv Klára Mikešová 6

7 Školní vzdělávací program Vedoucí a koordinátorka pro II. stupeň Marcela Smejkalová Koordinátorka pro I. stupeň Ludmila Šmikmátorová Závěrečné zpracování ŠVP na PC Vladimír Semotán Ţáci, třídy a zaměstnanci školy I. stupeň Ostatní vyučující: 1. A Nosková Iveta Vedení školy 1. B Procházková Eva Navrátil Karel ředitel školy 2. A Rodová Sárka Smejkalová Marcela - zástupce ředitele 2. B Šmikmátorová Ludmila 3. A Křenová Miroslava Ostatní pedagogičtí pracovníci 3. B Kolaříková Ivana Fridrichovská Martina / od MD / 4. A Remeš Jiří Habermannová Vanda 4. B Ondráčková Dagmar Pařilová Blanka 5. A Kretová Lucie Rodek Dušan 5. B Bartková Iveta Semotán Vladimír Nováková Jana asistentka pedagoga II. stupeň Javůrková Hana asistentka pedagoga 6. A Nováková Radka Krafka Zdeňek 6. B Zajíčková Eva 7. A Boţková Lenka Školní druţina: 7. B Chalupová Jana Pokorná Lenka 8. A Hadrava Martin Matoušková Jana 8. B Vrána Vojtěch 9. A Mikešová Klára Provozní pracovníci: 9. B Nerad Jiří Čeloudová Iveta - ekonomka Moravcová Šárka mzdová účetní Leitgebová Ludmila sekretářka a asistentka I.stupeň 10 tříd Janek Miroslav školník II.stupeň 8 tříd Chalupová Jaroslava - uklízečka Celkem 18 tříd Leupoldová Jana uklízečka Tarasová Jana - uklízečka Počet vyučujících 27 školní druţina 2 Školní jídelna provozní 7 Burianová Ludmila vedoucí ŠJ školní jídelna 6 Čalkovská Marie Lamešová Jana Celkem: 42 zaměstnanců Kalábová Jaroslava Vyvadilová Hana + OŠ 2 zaměstnanci Zlatušková Jana - kuchařky Celkem školy 44 zaměstnanců Otevřená škola doplňková činnost Ing. Marek Tomáš - manaţer Bínová Alena - uklízečka OŠ 7

8 8. Poradenské sluţby ve škole Poradenské sluţby zaměřujeme na: poradenství v oblasti učebních postupů a stylů ţákům, poradenství ve výchově a vzdělávání rodičům ţáka poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení při neprospívání ţáka a jeho podpora ke zlepšení, prevence neúspěchu poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů ţákovi i rodině poradenství v obtíţných ţivotních situacích ţákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí kariérové poradenství, volba dalšího vzdělávání poradenství při integraci ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami poradenství při vzdělávání ţáků mimořádně nadaných metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s ţáky poskytování informací o dalších sluţbách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Výchovní poradci realizují konzultační schůzky s rodiči podle individuální potřeby ţáků a rodičů. Kariérové poradenství Ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy poskytuje výchovný poradce ţákům a rodičům ţáků kariérové poradenství, zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření ţáků vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici jsou ţákům informační materiály o středním školství a trhu práce. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence ve spolupráci s pedagogickým týmem vytváří Minimální preventivní program pro daný školní rok, na jehoţ realizaci v průběhu roku dohlíţí. Součástí prevence jsou metody výuky otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a ţáka, intenzivní komunikace s rodiči aj. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě Městského úřadu a kurátory pro děti a mládeţ a sdruţeními poskytujícími sluţby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje výchovný poradce postup. Svolává setkání s rodiči, konzultace s ţáky a nabízí podporu a poradenství. Do oblasti prevence jsou zapojeni ţáci prostřednictvím Rady ţáků. 8

9 Psychologická péče Ţáci se mohou kdykoli ve škole obrátit na třídní učitele a výchovné poradce a poţádat je o konzultaci a podporu v obtíţných psychosociálních situacích. Výchovní poradci školy pomáhají řešit konflikty mezi ţáky, podporují optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a ţáky, rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízejí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytují konzultace a podporu učitelům v práci s ţákem s potíţemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, ve vztahu k druhým lidem. Podávají informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Koncepce poradenských sluţeb na škole Činnost zajišťuje a) Výchovný a kariérový poradce pro II. stupeň Jiří Nerad Výchovný poradce pro I. stupeň Ludmila Šmikmátorová b) Školní metodik prevence Radka Nováková c) Třídní učitelé ročníků d) Učitelé výchovy k občanství a rodinné výchovy e) Konzultační tým vedoucí: Nerad Jiří členové: Smejkalová Marcela Šmikmátorová Ludmila Nováková Radka Ondráčková Dagmar 9. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům talentovaným, ţákům s mimořádným nadáním. Speciální pedagogové ve spolupráci s třídními učiteli zjišťují vzdělávací potřeby ţáků a ve spolupráci s poradenskými zařízeními zajišťují odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyuţívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Ţáci se zdravotním postiţením i ţáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běţných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáka, vytvářejí a realizují individuální vzdělávací plán. Jeho struktura vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu ţáka a spolupráce se zákonnými zástupci. 9

10 Vzdělávání ţáků zdravotně postiţených Vzdělávání ţáků zdravotně postiţených probíhá formou individuální integrace v rámci běţných tříd při zohlednění druhu, stupně a míry postiţení. Ţáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů zpracovaných podle učebního plánu běţných tříd za podpory školského poradenského zařízení. Pro vzdělávání těchto ţáků má škola zajištěno materiálně technické vybavení (bezbariérový přístup, speciální lavice a ţidle, kompenzační pomůcky, pomůcky pro relaxaci ) a další podmínky (asistent pedagoga, sníţený počet ţáků ve třídě). Při klasifikaci přihlíţíme ke stupni a druhu zdravotního postiţení. Intenzivně spolupracujeme s rodiči ţáků se zdravotním postiţením. Vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Péče o ţáky s SPU je stanovena na základě vyšetření a doporučení z poradenského zařízení. Pokud školské poradenské zařízení doporučí individuální nebo skupinovou integraci, vypracuje škola Individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a je zpracován podle učebního plánu běţné třídy. Ţáci s SPU mají moţnost navštěvovat speciální předmět (Speciální cvičení z jazyka českého), který probíhá v malých skupinách jednou týdně. S dětmi pracují pedagogové, kteří jsou vzděláni nebo proškoleni ve speciální pedagogice a uţívají formy, metody a prostředky k reedukaci. Škola ţákům poskytuje učební pomůcky k nápravě, např. čtecí tabulky, učebnice. Integrovaní ţáci jsou podle stupně a druhu postiţení zohledňováni během výuky a při klasifikaci v předmětech, které jsou určeny v Individuálním vzdělávacím plánu. Učitelé při veškeré své práci respektují individualitu dítěte a jeho potřeby. Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání ţáků sociálně znevýhodněných probíhá formou individuální integrace v rámci běţných tříd. Je jim věnována specifická péče v rozsahu, který potřebují. V případě potřeby je po doporučení školského poradenského zařízení vypracován individuální vzdělávací plán, zajištěn asistent pedagoga, specifické pomůcky a materiály. Třídní učitel se opírá o pomoc speciálního pedagoga, sociálních pracovníků, popř. dalších odborníků. Důraz je kladen na otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a ţáka, na prevenci sociálně patologických jevů a na úzkou spolupráci se zákonnými zástupci ţáka. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Při vzdělávání ţáků mimořádně nadaných je důleţitá včasná diagnostika opírající se o dlouhodobé systematické sledování, rozbor výsledků ţákových prací, rozbor ţákova portfolia, hodnocení testů a úkolů, rozhovor se ţákem a jeho rodiči. Třídní učitel ve spolupráci se speciálním pedagogem zjišťuje vzdělávací potřeby ţáků a za podpory školského poradenského zařízení zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě závěrů odborného vyšetření škola sestaví a realizuje individuální vzdělávací plán se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní ţáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka, práce na projektech, účast ţáka na soutěţích a olympiádách. Pro nadaného ţáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání s moţností volby na straně ţáka včetně moţné účasti na výuce ve vyšším ročníku u vybraných předmětů či témat. 10

11 Individuálně integrovaní ţáci podle druhu zdravotního postiţení Počet celkem 1. stupeň 2. stupeň celkem celkem Mentálně postiţení z toho - středně těţce postiţení - těţce postiţení Sluchově postiţeni z toho těţce postiţeni Zrakově postiţeni z toho těţce postiţeni Vady řeči z toho těţce postiţeni Souběţně postiţeni více vadami z toho hluchosplepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus Celkem Individuální vzdělávací plány Ročník Nadaní ţáci Ţáci se SVP 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 0 0 Celkem

12 10. Vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Termín Název Místo RODOVÁ Š. CELOROČNĚ KOMBINOVANÉ MU PF BRNO I. STUPEŇ GERYKOVÁ I. CELOROČNĚ CELOŢIVOTNÍ VZDĚL. JU PF ČB ROZ. NA AJ SEMOTÁN V KONFERENCE ONLINE KÚ JIHLAVA BEZPEČÍ CHALUPOVÁ J SEMINÁŘ K DRZV VYSOČINA EDUCATION, JI HABERMANNOVÁ V INSPIROMAT PRO ANGLIČTINÁŘE NIDV JIHLAVA NOVÁKOVÁ R NULOVÁ TOLERANCE ŠIKANY VYSOČINA EDUCATION, JI SEMOTÁN V SEMINÁŘ O IT KÚ KRAJE VYSOČINA SEMOTÁN V INFORMATIKA VE ŠKOLE SEMINÁŘ ZLENICE U ČERČAN PAŘILOVÁ B KONFERENCE EKOLOG. VÝCHOVY ZÁMEK TŘEBÍČ PAŘILOVÁ B VELETRH AKTIVIT KÚ JIHLAVA ENVIRON. VÝCHOVY NOVÁKOVÁ R AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ MŠ a SPC KOLAŘÍKOVÁ I. DĚTÍ VRÁNA V GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU - CHALOUPKY HABERMANNOVÁ V. KOLAŘÍKOVÁ I. ZAJÍČKOVÁ E. HABERMANNOVÁ V. KRAFKA Z. KOLAŘÍKOVÁ I VÝUKA AJ SEMINÁŘE PRO 1. a 2. STUPEŇ JIHLAVA KONGRES. SÁL KÚ KR. VYSOČ. ZŠ KRÁS. DOM. PELHŘIMOV SEMINÁŘ PRO UČITELE AJ ZŠ O. BŘEZINY, DEMLOVA, JIHLAVA SEMOTÁN V POČÍTAČ VE ŠKOLE KONFERENCE INFORM. G. V. M NOVÉ M. NA MORAVĚ SEMOTÁN V ŠABLONY - SEMINÁŘ SOŠ a SOU JINDŘ. HRADEC 12

13 Samostudium 1. Literatura Rámcový vzdělávací program a Manuál ŠVP Respektovat a být respektován Moderní vyučování Začít spolu Učím s radostí Jak rozvíjet komunikaci a spolupráci 2. Metodiky Raabík Kafomet Poradce k volbě povolání Evaluace a diagnostika pro ředitele školy Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele Problémové dítě a hry Odborné časopisy CHIP Duo Informatorium Příroda Pastelka Host Školství Učitelské listy Mzdová účetní Informatika Školní druţina Pařilová Blanka Školní druţina ČJ Chalupová Jana Ředitel Ředitel Ekonomický úsek 13

14 11. Školní druţina Název projektu: Kdo je kamarád, ten jde si s námi hrát Charakteristika školní druţiny Školní druţina má 2 oddělení, jejichţ provoz zabezpečují 2 vychovatelky Provoz školní druţiny (dále ŠD) je od 6.30 do hod. (mimo vyučovací hodiny) Oddělení ŠD se nacházejí ve třídách 1.A a 1.B Oddělení ŠD jsou dobře materiálně vybavena hračkami, počítači, magnetofony, televizemi a videem Oddělení ŠD vyuţívají všechny prostory školy, školní hřiště, tělocvičnu a sál hudební výchovy. Po dobu odpoledního provozu ŠD je k dispozici k dodrţování pitného reţimu čaj ze školní jídelny Na základě vyhlášky č.74/ o stanovení úplaty v ŠD vydal ředitel směrnici o výši příspěvku na ŠD 50,- Kč na měsíc Do ŠD přihlašují děti rodiče nebo zákonní zástupci formou zápisních lístků Cíl: Rozvíjení klíčových kompetencí s těmito očekávanými výstupy: 1. kompetence k učení (získávat vědomosti a dávat je do souvislostí) 2. kompetence k řešení problémů (hledat varianty řešení problémů) 3. kompetence komunikativní (jednoduše formulovat své názory a postoje) 4. kompetence sociální a personální (rozeznávat vhodné a nevhodné chování) 5. kompetence občanské a činnostní (pouţívat základní společenské normy chování) 6. kompetence pracovní a trávení volného času ( plánovat své pracovní činnosti) Výchovně vzdělávací strategie Skupinová a individuální práce, komunitní kruh, dramatizace, projekty, práce s knihami a časopisy, vyprávění, rozhovor, pozorování, hra, práce s encyklopedií, soutěţe, výstavy, kříţovky, doplňovačky, vycházky, práce na PC, pohybové aktivity, odpočinek, relaxační a rekreační činnosti, praktické dovednosti, řešení problémů, výtvarné a hudební činnosti. Program Nabízet dětem smysluplné vyuţití volného času. Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky. Učit děti spolupráci a toleranci. Učit děti kaţdého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost. Rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii. Vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém ţijí. Vést děti k tvořivosti. Vybavit děti dovednostmi. Utvářet pracovní návyky a vztah k práci. Vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů. Posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry. 14

15 12. Učební plány Ï. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Praktické činnosti Tělesná výchova Disponibilní dotace Celkem II.stupeň Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova k občanství - 1 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Pracovní činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Disponibilní dotace Celkem

16 13. Disponibilní dotace Ročník Vzdělávací obor Zkratka Vyučuje Počet hodin Počet ţáků Konverzace z JA Jak Habermannová Vanda Konverzace z JA Jak Kolaříková Ivana 1 20 Konverzace z JA Jak Fridrichovská Martina Konverzace z JA Jak Zajíčková Eva 1 21 Konverzace z JA Jak Bartková Iveta Konverzace z JA Jak Fridrichovská 1 18 Martina Konverzace z JA Jak Habermannová Vanda 1 18 Ročník Vzdělávací obor Zkratka Vyučuje Počet hodin Počet ţáků Konverzace z JA Jak Fridrichovská Martina 1 15 Konverzace z JA Jak Kolaříková Ivana 1 14 Konverzace z JA Jak Zajíčková Eva 1 14 Praktika z F PF Rodek Dušan 2 10 Praktika z Př PPř Pařilová Blanka 2 10 Výpoč. technika Vt Semotán Vladimír 2 12 Německý jazyk NjV Zajíčková Eva 2 11 Konverzace z JA Jak Fridrichovská Martina 1 17 Konverzace z JA Jak Habermannová Vanda 1 17 Konverzace z JA Jak Zajíčková Eva 1 16 Praktika z F a Př PFPř Nerad Jiří, Pařilová Blanka 2 26 Výpoč. technika Vt Semotán Vladimír 2 14 Německý jazyk NjV Zajíčková Eva 2 10 Konverzace z JA Jak Fridrichovská Martina 1 13 Konverzace z JA Jak Habermannová Vanda 1 17 Konverzace z JN Jnk Zajíčková Eva 1 9 Praktika z F PF Nerad Jiří 2 13 Finan. a ekonom. FEG Boţková Lenka 2 12 gramotnost Redakční činnosti Rč Smejkalová M., Rodek D Německý jazyk NjV NEBYL MEZI ŢÁKY ZÁJEM

17 Přehled o výuce nepovinných předmětů ročníků Ročník Vzdělávací obor Zkratka Vyučuje Náboţenství Náb Burianová Marta Šamalová Jana Práce s počítačem Pp Semotán Vladimír Počet hodin Den čas výuky 5 Út Út St Út Út Počet ţáků Učebna 33 VT 2 kuchyňka, 8.A Přehled o výuce zájmových útvarů ročníků Ročník Vzdělávací obor Seminář z ČJ Seminář z M Speciální cvičení z JČ Speciální cvičení z JČ Sportovní hry Sportovní hry - chlapci Sportovní hry - dívky Zkratka Vyučuje SeČj SeM ScČ ScČ Mikešová Klára Vrána Vojtěch Rodová Šárka Nováková Radka ShZ Remeš J. Ondráčková D. ShZ Rodek Dušan ShZ Kretová Lucie Počet hodin Den čas výuky 1 St Čt Po Út Po + Út + Čt Čt Út Út Počet ţáků 29 6.A 28 8.B 15 2.A 19 6.A Učebna 13 Tv 2 hala 16 Tv 2 hala 7 Tv 1 - tělocvična 17

18 18

19 19

20 15. ICT plán školy Ţáci: Škola měla k ţáků. Na prvním stupni 205, na druhém 171. Pedagogičtí pracovníci: Celkem zaměstnáváme 27 učitelů a 2 vychovatelky. Všichni mají v oblasti výpočetní techniky základní uţivatelské znalosti. Šest učitelů je zapojeno do projektu Učíme interaktivně, mají velmi dobré znalosti při práci s interaktivní tabulí a jsou tvůrci výukových programů pro ţáky a kolegy. Učebny: Máme dvě počítačové učebny s celkovým počtem 21 pracovních stanic pro ţáky + 1 pracovní stanice pro učitele + 4 notebooky. Všechny tyto počítače jsou zapojeny do školní sítě a připojeny k internetu. Na těchto učebnách je dále v síti jedna barevná inkoustová tiskárna a jedna multifunkční (scanner, kopírka, fax a tiskárna). V jedné učebně je dataprojektor, kombopřehrávač DVD a VHS. Máme 18 kmenových, 6 odborných učeben a jednu učebnu školní druţiny. Učebna zeměpisu je vybavena dvěma ks PC, 1 PC s připojením do školní sítě a k internetu, zároveň je vybavena DVD přehrávačem, VHS přehrávačem, dataprojektorem a ozvučením 5+1. Zároveň je zde připojení do sítě a na internet pro učitelský notebook. Ve všech třídách jsou PC pro ţáky s připojením k internetu. V jedné učebně na prvním stupni je PC s programy pro dyslektiky. V divadelním sále, který slouţí zároveň jako odborná učebna hudební výchovy je dataprojektor připojen k PC a rovněţ je moţnost připojení k notebooku. Síť a internet je rovněţ k dispozici. K ozvučení slouţí 3 bezdrátové a 9 klasických mikrofonů. Vše ovládáno přes mixáţní pult. Ve třech třídách jsou umístěny interaktivní tabule s ozvučením. Kabinety, sborovny, kanceláře: Pro pedagogy je k dispozici 12 kabinetů, z celkovým počtem 9 PC, všechny jsou připojeny do školní sítě a k internetu. Sborovna č. 1 je vybavena jedním PC s připojením k internetu a laserovou tiskárnou, sborovna č. 2 je vybavena dvěma PC s připojením k internetu. Sborovna č. 3 je vybavena jedním PC s připojením k internetu. Na chodbě v prvním a druhém patře jsou kopírky, z nichţ jedna je barevná. Vedení školy má tři kanceláře vybavené počítači napojenými na školní síť a internet, u dvou PC je barevná tiskárna. Kancelář ekonoma je vybavena dvěma PC v síti, jednou laserovou a jednou jehličkovou tiskárnou. Standardní prostředí ţáka: Na učebnách výpočetní techniky je kaţdé pracoviště ţáka vybaveno: počítačem P 4 a HD 70 GB, monitorem 17, sluchátkem a mikrofononem. Všechny počítače jsou v těchto učebnách (14 a 7 PC + 1 učitelský) napojeny k serveru školy do lokální sítě a k vysokorychlostnímu internetu. Server má operační systém Windows Server

21 V učebně s počítači jsou monitory 17, v počítačích je OS Windows XP a kancelářský balík Microsoft Office V učebně se 7 počítači jsou počítače postaveny na OS Windows XP a vybaveny kancelářským balíkem Microsoft Office V učebně jsou 17 monitory. Na všech počítačích obou učeben lze vyuţívat přes 40 učebních programů na které má škola rovněţ multilicence. Ve všech třídách jsou Pc s výukovými programy, připojením k internetu, operačním systémem Windows XP a kancelářským balíkem Office Pracoviště pedagogického pracovníka: Ve sborovnách jsou na Pc Windows XP. Na PC je zakoupena licence kancelářský balík Office Tyto počítače jsou napojeny na školní síť a internet. Školní síť a internet: Všechny PC jsou napojeny na internet a intranet. Připojení do budovy je formou optického kabelu, rychlostí 8 Mb. Síť se větví od centrálního serveru a je dále dělena pomocí hubů a switchů. Serverové sluţby: Jsou zajišťovány pomocí centrálního HP serveru s OS Windows 2003 server a podruţného serveru s OS Windows 2008 server. Na centrálním serveru běţí tři x 70 GB disky. Zálohování dat probíhá duplexně ze serveru na záloţní disk o kapacitě 1 TB a zároveň na druhý server. Lokální počítačová síť (LAN) školy umoţňuje sdílení dat jak na serveru, tak v jednotlivých počítačích ţáků, sdílení tiskáren a serveru, komunikaci mezi uţivateli prostřednictvím vlastní školní elektronické pošty. Ţáci a učitelé se do školní elektronické pošty přihlašují prostřednictvím Windows exchange server. Připojení k vysokorychlostnímu internetu s kapacitou 100 Mbit pro všechny počítače v rámci školy, to je plně v souladu Standardu ICT. Prostor pro webovou prezentaci školy máme na vlastní doméně. Plán na obdobní školního roku 2010/2011 vychází z finančních moţností školy. Dojde ke zřízení přípojného místa v odborné učebně dílen. U odborné učebně zeměpisu dojde k rozšíření počtu PC na celkový počet 4 a zapojení do školní sítě a na internet. Rovněţ by bylo dobré pořídit ještě jeden ks interaktivní tabule pro 1. stupeň. Dalším přáním je přechod centrálního serveru na OS Windows server Vzhledem ke skutečnosti, ţe dochází k finančním škrtům v rozpočtu a výhled do budoucna není příliš optimistický, nemůţeme počítat s obnovou PC v počítačových učebnách. Tyto PC jsou jiţ na hraně moţností potřebných pro výuku. Všemi silami se však budeme snaţit zajistit provoz a funkčnost současného stavu. 21

22 16. Plán environmentální výchovy - vyhodnocení Roční plán EVVO byl v letošním roce nejvíce zaměřen na sběr baterií a elektrozařízení a jejich následné recyklaci. V letošním jiţ 2. ročníku jsme pokračovali v projektu Recyklohraní ve spolupráci se společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT s.r.o., EKO-KOM a.s. a EKOLAMP s.r.o.. Díky zapojení do tohoto projektu jsme dostali do školy červenou plastovou popelnici na drobné elektrozařízení a zelené kartonové boxy na pouţité baterie. Během školního roku byly vypisovány soutěţní úkoly, kvízy, které jsme plnili v různých předmětech (Fy, Př, PC, VV, Pč...). Za vypracování těchto úkolů a za sběr jsme získávali body, které jsme si koncem roku proměnili za ceny. Vedle sběru elektroodpadu a baterií probíhala na škole řada úspěšných seznámení s problematikou třídění odpadů, reklamy, šetření energiemi, s tématem bioodpadu, obnovitelných zdrojů apod. nejen v rámci průřezových témat. Ţáci praktik z přírodopisu se zabývali správným tříděním odpadu, ţáci druhého ročníku navštívili Biofarmu, další třída navštívila naše nejbliţší ekologické středisko Chaloupky s.r.o. a podílela se na připraveném programu. Druhý stupeň se zúčastnil a zasoutěţil si na náměstí v Telči, kde si k ekologickému třídění a recyklaci elektroodpadu připravila program Zatočte s elektroodpadem firma Asekol s.r.o.. Doufám, ţe se nám v brzké době podaří najít finance na nákup odpadkových košů, které jsou dnes všude běţné a to na třídění odpadu jako je papír a plast. EVVO povaţuji za jednu z důleţitých výchov pro formování názorů, postojů a chování nejen pubescentních ţáků. Pokud je dobrý vliv vkládán na prvním stupni, jeho zásah na druhém stupni jiţ sahá do oblasti postojů. Ţáci tak jiţ od časného věku nezavírají oči před problémy kolem nás. 17. Preventivní plán protidrogového koordinátora - vyhodnocení Ţáci všech let jsou ohroţeni rizikovými jevy. Škola se snaţí minimalizovat nejen důsledky rizikového chování, ale především těmto jevům předcházet, proto uspořádala řadu preventivních akcí. Rizikové chování škola sniţuje také podporou zdravého ţivotního stylu, nabídkou zájmových útvarů a různých krouţků pro smysluplné trávení volného času, podporou empatického a prosociálního chování mezi ţáky. Po celý rok jsme úzce spolupracovali s Policií ČR, která na naší škole uspořádala řadu přednášek a besed na různá témata. V 7. ročníku se řešilo závislostní chování. Na toto téma byl téţ vyhodnocen dotazník. Ve druhých třídách děti společně s policistkou odhalovaly rizika chování v krizových situacích a šikanu. Téma šikany se také objevilo v 6. třídách. 22

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více