Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy OTEVŘENÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA TELČ, MASARYKOVA 141, příspěvková organizace V Telči dne 17. září 2010 Zpracoval: Mgr. Karel Navrátil

2 Obsah: 3. Základní údaje 4. Charakteristika školy 5. Zaměření školy, Koncepce školy Personalistika Poradenské sluţby ve škole Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání pedagogických pracovníků 14. Školní druţina 15. Učební plány Disponibilní dotace, nepovinné a zájmové útvary Přehled o prospěchu školy ICT plán školy Projekty, soutěţe, olympiády, exkurze, Přehled o přijímacím řízení na střední školy 28. Přehled o dojíţdějících ţácích Sběr druhotných surovin Ochrana člověka za mimořádných událostí evakuace školy 35. Modernizace vybavení základních škol v Telči 35. Údaje o inspekcích a kontrolách Otevřená škola Výroční zpráva o hospodaření školy, rozpis nákladů a výnosů 45. Přehled o hospodaření školní jídelny 2

3 Výroční zpráva školy za školní rok Předkladatel: Mgr. Karel Navrátil 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Telč Masarykova 141 Tel.: , Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol je Zřizovatel školy: Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č.10 starosta Mgr. Roman Fabeš Tel.: , Školská rada Předseda: Mgr. Marcela Smejkalová Místopředseda: Jindřich Pospíchal Členové rady: - za zřizovatele: MUDr. Ludmila Brzková Eva Cupáková Josef Barták - za zákonného zástupce: Eliška Pavlů Jana Divišová - za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Ludmila Šmikmátorová Mgr. Jiří Nerad Tato zpráva vychází z Dlouhodobého rozvoje školy z let a , ke kterému přispěla velmi podnětná stanoviska vedoucích metodických sdruţení, výsledky projektů Kalibro a Dotazníku pro rodiče. 3

4 4. Charakteristika školy Základní škola Telč, Masarykova 141 je úplná osmnáctitřídní škola s devíti ročníky, která v současné době poskytuje základní vzdělání ţákům podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 a stávajícího Školního vzdělávacího programu. Od se ZŠ Telč, Masarykova stala komunitní školou, která nabízí další mimoškolní aktivity s cílem vytvořit z ní místo pro generační, kulturní, komunitní a sociální dialog a prostor pro odpočinek, vzdělávání a setkávání. Hlavní budova má mnohaletou školní tradici. V minulosti se zde nacházelo první moravské gymnázium, mezi jehoţ absolventy mimo jiné patřil i básník Otokar Březina. V současné době je z hygienického hlediska na podprůměrné úrovni. Jsou zde nevyhovující sociální zařízení, osvětlení, omítky, podlahy a školní nábytek. Projektová dokumentace na generální rekonstrukci budovy je jiţ připravena. Druhá budova je nová, moderní, byla dokončena v červnu V suterénu budovy se nacházejí šatny pro tělesnou výchovu a sportovní krouţky, které vyuţívají přilehlý sportovní areál. V přízemí byla vybudována nová školní dílna a také cvičná kuchyně. Jsou šity přímo na míru našemu školnímu vzdělávacímu programu. Předpokládá se ale i jejich vyuţití k různým kurzům pro dospělé. V prvním patře pak vznikl multifunkční prostor pro výuku dramatické, hudební či pohybové výchovy, ale i třeba pro zkoušky tanečních či folklórních souborů DDM. Naše škola vyuţívá tohoto sálu i pro své přednášky. Nová budova je jak stavebně, tak i provozně propojena s přístavbou nad stravovacím pavilonem, která je v provozu od Toto propojení umoţňuje bezbariérový přístup ke všem aktivitám jak v hlavní budově školy, tak i nové části školy. Po celkové generální opravě hlavní budovy, vybudováním přístavby nad stravovacím pavilonem, výstavbou nové budovy a modernizací sportovního areálu vznikne vzdělávací a sportovní centrum nejen pro děti, ale i pro občany z Telče a širokého okolí. Škola má velmi dobré podmínky pro výuku výpočetní techniky, cizích jazyků, výtvarné a tělesné výchovy. Po dostavbě nové budovy má škola ideální podmínky nejen pro výuku, ale i pro komunitní vzdělávání. Škola klade důraz na spolupráci s rodiči, úzce spolupracuje se Sdruţením rodičů školy a Školskou radou. Rodiče mají moţnost komunikovat se školou také prostřednictvím ů a webových stránek. Velmi dobrá spolupráce je zajištěna i s dalšími subjekty ve městě a těmi jsou ZUŠ, DDM, SK Telč a Sokol Telč. 4

5 5. Zaměření školy Základní vzdělávání musí být uţitečnou sluţbou občanům a má reflektovat na jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniţ by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůţe být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení ţáků z faktografických přehledů. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich ţáků a odborníků z pedagogické veřejnosti pokoušíme jiţ druhou desítku let. 6. Koncepce školy zajistit osobnostní a sociální rozvoj kaţdého ţáka vytvořit Školní vzdělávací program tak, aby byl zaměřen na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny a zabezpečit jeho výuku od školního roku ve 3. a 8. ročnících vytvořit maximální podmínky pro nadané ţáky zavedením diferencované výuky v blocích na I.stupni a volitelných předmětů na II.stupni školy zajistit přípravný program pro předškolní děti a jejich rodiče - Edukativně stimulační skupinky nevyčleňovat děti z 5.ročníků na víceleté gymnázium, protoţe zhoršuje podmínky ke vzdělávání ve třídách, zvyšuje nerovnost v přístupu ke vzdělávání podle sociálního postavení rodiny a zvyšuje sociální polarizaci společnosti podporovat komunitní vzdělávání rodičů, občanů města a okolí se zaměřením na dlouhodobě nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené, absolventy škol, mladistvé bez praxe a zdravotně postiţené dokončit do roku 2011 generální opravu hlavní budovy včetně vybavení a rekonstrukci školního dvora Postupným cílem je učit se klíčovým kompetencím a poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. Základem jsou partnerské vztahy mezi učiteli ţáky, ţáky učiteli, učiteli rodiči a rodiči učiteli. Dominantním prvkem koncepce školy je zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody všech ţáků a pracovníků školy. 5

6 Klíčové oblasti Ţivotní styl Vzájemné vztahy Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠKOLA Výchovně vzdělávací proces Hodnocení a sebehodnocení 7. Personalistika Kolegium školy Ředitel školy - Karel Navrátil Zástupce ředitele - Marcela Smejkalová Asistentka ředitele sekretářka - Ludmila Leitgebová Ekonomka školy - Iveta Čeloudová Mzdová účetní Šárka Moravcová Vedoucí učitelka I. stupně - Miroslava Křenová Vedoucí učitelka II. stupně Jana Chalupová Informatik školy Vladimír Semotán Poradenské sluţby - Jiří Nerad - výchovný a kariérový poradce pro II. stupeň - Ludmila Šmikmátorová výchovná poradkyně pro I. stupeň - Radka Nováková - školní metodik prevence Vedoucí vychovatelka - Lenka Pokorná Vedoucí školní jídelny - Ludmila Burianová Správce budovy - Miroslav Janek Vedoucí metodických sdruţení ročník Ludmila Šmikmátorová ročník Dagmar Ondráčková ČJ,D Jana Chalupová Cizí jazyky Eva Zajíčková M, PC Vojtěch Vrána CH, F, Z, PŘ Lenka Boţková Ov, Rv Radka Nováková Hv, Vv, Tv, Pv Klára Mikešová 6

7 Školní vzdělávací program Vedoucí a koordinátorka pro II. stupeň Marcela Smejkalová Koordinátorka pro I. stupeň Ludmila Šmikmátorová Závěrečné zpracování ŠVP na PC Vladimír Semotán Ţáci, třídy a zaměstnanci školy I. stupeň Ostatní vyučující: 1. A Nosková Iveta Vedení školy 1. B Procházková Eva Navrátil Karel ředitel školy 2. A Rodová Sárka Smejkalová Marcela - zástupce ředitele 2. B Šmikmátorová Ludmila 3. A Křenová Miroslava Ostatní pedagogičtí pracovníci 3. B Kolaříková Ivana Fridrichovská Martina / od MD / 4. A Remeš Jiří Habermannová Vanda 4. B Ondráčková Dagmar Pařilová Blanka 5. A Kretová Lucie Rodek Dušan 5. B Bartková Iveta Semotán Vladimír Nováková Jana asistentka pedagoga II. stupeň Javůrková Hana asistentka pedagoga 6. A Nováková Radka Krafka Zdeňek 6. B Zajíčková Eva 7. A Boţková Lenka Školní druţina: 7. B Chalupová Jana Pokorná Lenka 8. A Hadrava Martin Matoušková Jana 8. B Vrána Vojtěch 9. A Mikešová Klára Provozní pracovníci: 9. B Nerad Jiří Čeloudová Iveta - ekonomka Moravcová Šárka mzdová účetní Leitgebová Ludmila sekretářka a asistentka I.stupeň 10 tříd Janek Miroslav školník II.stupeň 8 tříd Chalupová Jaroslava - uklízečka Celkem 18 tříd Leupoldová Jana uklízečka Tarasová Jana - uklízečka Počet vyučujících 27 školní druţina 2 Školní jídelna provozní 7 Burianová Ludmila vedoucí ŠJ školní jídelna 6 Čalkovská Marie Lamešová Jana Celkem: 42 zaměstnanců Kalábová Jaroslava Vyvadilová Hana + OŠ 2 zaměstnanci Zlatušková Jana - kuchařky Celkem školy 44 zaměstnanců Otevřená škola doplňková činnost Ing. Marek Tomáš - manaţer Bínová Alena - uklízečka OŠ 7

8 8. Poradenské sluţby ve škole Poradenské sluţby zaměřujeme na: poradenství v oblasti učebních postupů a stylů ţákům, poradenství ve výchově a vzdělávání rodičům ţáka poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení při neprospívání ţáka a jeho podpora ke zlepšení, prevence neúspěchu poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů ţákovi i rodině poradenství v obtíţných ţivotních situacích ţákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí kariérové poradenství, volba dalšího vzdělávání poradenství při integraci ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami poradenství při vzdělávání ţáků mimořádně nadaných metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s ţáky poskytování informací o dalších sluţbách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Výchovní poradci realizují konzultační schůzky s rodiči podle individuální potřeby ţáků a rodičů. Kariérové poradenství Ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy poskytuje výchovný poradce ţákům a rodičům ţáků kariérové poradenství, zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření ţáků vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici jsou ţákům informační materiály o středním školství a trhu práce. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence ve spolupráci s pedagogickým týmem vytváří Minimální preventivní program pro daný školní rok, na jehoţ realizaci v průběhu roku dohlíţí. Součástí prevence jsou metody výuky otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a ţáka, intenzivní komunikace s rodiči aj. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě Městského úřadu a kurátory pro děti a mládeţ a sdruţeními poskytujícími sluţby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje výchovný poradce postup. Svolává setkání s rodiči, konzultace s ţáky a nabízí podporu a poradenství. Do oblasti prevence jsou zapojeni ţáci prostřednictvím Rady ţáků. 8

9 Psychologická péče Ţáci se mohou kdykoli ve škole obrátit na třídní učitele a výchovné poradce a poţádat je o konzultaci a podporu v obtíţných psychosociálních situacích. Výchovní poradci školy pomáhají řešit konflikty mezi ţáky, podporují optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a ţáky, rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízejí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytují konzultace a podporu učitelům v práci s ţákem s potíţemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, ve vztahu k druhým lidem. Podávají informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Koncepce poradenských sluţeb na škole Činnost zajišťuje a) Výchovný a kariérový poradce pro II. stupeň Jiří Nerad Výchovný poradce pro I. stupeň Ludmila Šmikmátorová b) Školní metodik prevence Radka Nováková c) Třídní učitelé ročníků d) Učitelé výchovy k občanství a rodinné výchovy e) Konzultační tým vedoucí: Nerad Jiří členové: Smejkalová Marcela Šmikmátorová Ludmila Nováková Radka Ondráčková Dagmar 9. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům talentovaným, ţákům s mimořádným nadáním. Speciální pedagogové ve spolupráci s třídními učiteli zjišťují vzdělávací potřeby ţáků a ve spolupráci s poradenskými zařízeními zajišťují odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyuţívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Ţáci se zdravotním postiţením i ţáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běţných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáka, vytvářejí a realizují individuální vzdělávací plán. Jeho struktura vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu ţáka a spolupráce se zákonnými zástupci. 9

10 Vzdělávání ţáků zdravotně postiţených Vzdělávání ţáků zdravotně postiţených probíhá formou individuální integrace v rámci běţných tříd při zohlednění druhu, stupně a míry postiţení. Ţáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů zpracovaných podle učebního plánu běţných tříd za podpory školského poradenského zařízení. Pro vzdělávání těchto ţáků má škola zajištěno materiálně technické vybavení (bezbariérový přístup, speciální lavice a ţidle, kompenzační pomůcky, pomůcky pro relaxaci ) a další podmínky (asistent pedagoga, sníţený počet ţáků ve třídě). Při klasifikaci přihlíţíme ke stupni a druhu zdravotního postiţení. Intenzivně spolupracujeme s rodiči ţáků se zdravotním postiţením. Vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Péče o ţáky s SPU je stanovena na základě vyšetření a doporučení z poradenského zařízení. Pokud školské poradenské zařízení doporučí individuální nebo skupinovou integraci, vypracuje škola Individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a je zpracován podle učebního plánu běţné třídy. Ţáci s SPU mají moţnost navštěvovat speciální předmět (Speciální cvičení z jazyka českého), který probíhá v malých skupinách jednou týdně. S dětmi pracují pedagogové, kteří jsou vzděláni nebo proškoleni ve speciální pedagogice a uţívají formy, metody a prostředky k reedukaci. Škola ţákům poskytuje učební pomůcky k nápravě, např. čtecí tabulky, učebnice. Integrovaní ţáci jsou podle stupně a druhu postiţení zohledňováni během výuky a při klasifikaci v předmětech, které jsou určeny v Individuálním vzdělávacím plánu. Učitelé při veškeré své práci respektují individualitu dítěte a jeho potřeby. Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání ţáků sociálně znevýhodněných probíhá formou individuální integrace v rámci běţných tříd. Je jim věnována specifická péče v rozsahu, který potřebují. V případě potřeby je po doporučení školského poradenského zařízení vypracován individuální vzdělávací plán, zajištěn asistent pedagoga, specifické pomůcky a materiály. Třídní učitel se opírá o pomoc speciálního pedagoga, sociálních pracovníků, popř. dalších odborníků. Důraz je kladen na otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a ţáka, na prevenci sociálně patologických jevů a na úzkou spolupráci se zákonnými zástupci ţáka. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Při vzdělávání ţáků mimořádně nadaných je důleţitá včasná diagnostika opírající se o dlouhodobé systematické sledování, rozbor výsledků ţákových prací, rozbor ţákova portfolia, hodnocení testů a úkolů, rozhovor se ţákem a jeho rodiči. Třídní učitel ve spolupráci se speciálním pedagogem zjišťuje vzdělávací potřeby ţáků a za podpory školského poradenského zařízení zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě závěrů odborného vyšetření škola sestaví a realizuje individuální vzdělávací plán se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní ţáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka, práce na projektech, účast ţáka na soutěţích a olympiádách. Pro nadaného ţáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání s moţností volby na straně ţáka včetně moţné účasti na výuce ve vyšším ročníku u vybraných předmětů či témat. 10

11 Individuálně integrovaní ţáci podle druhu zdravotního postiţení Počet celkem 1. stupeň 2. stupeň celkem celkem Mentálně postiţení z toho - středně těţce postiţení - těţce postiţení Sluchově postiţeni z toho těţce postiţeni Zrakově postiţeni z toho těţce postiţeni Vady řeči z toho těţce postiţeni Souběţně postiţeni více vadami z toho hluchosplepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus Celkem Individuální vzdělávací plány Ročník Nadaní ţáci Ţáci se SVP 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 0 0 Celkem

12 10. Vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Termín Název Místo RODOVÁ Š. CELOROČNĚ KOMBINOVANÉ MU PF BRNO I. STUPEŇ GERYKOVÁ I. CELOROČNĚ CELOŢIVOTNÍ VZDĚL. JU PF ČB ROZ. NA AJ SEMOTÁN V KONFERENCE ONLINE KÚ JIHLAVA BEZPEČÍ CHALUPOVÁ J SEMINÁŘ K DRZV VYSOČINA EDUCATION, JI HABERMANNOVÁ V INSPIROMAT PRO ANGLIČTINÁŘE NIDV JIHLAVA NOVÁKOVÁ R NULOVÁ TOLERANCE ŠIKANY VYSOČINA EDUCATION, JI SEMOTÁN V SEMINÁŘ O IT KÚ KRAJE VYSOČINA SEMOTÁN V INFORMATIKA VE ŠKOLE SEMINÁŘ ZLENICE U ČERČAN PAŘILOVÁ B KONFERENCE EKOLOG. VÝCHOVY ZÁMEK TŘEBÍČ PAŘILOVÁ B VELETRH AKTIVIT KÚ JIHLAVA ENVIRON. VÝCHOVY NOVÁKOVÁ R AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ MŠ a SPC KOLAŘÍKOVÁ I. DĚTÍ VRÁNA V GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU - CHALOUPKY HABERMANNOVÁ V. KOLAŘÍKOVÁ I. ZAJÍČKOVÁ E. HABERMANNOVÁ V. KRAFKA Z. KOLAŘÍKOVÁ I VÝUKA AJ SEMINÁŘE PRO 1. a 2. STUPEŇ JIHLAVA KONGRES. SÁL KÚ KR. VYSOČ. ZŠ KRÁS. DOM. PELHŘIMOV SEMINÁŘ PRO UČITELE AJ ZŠ O. BŘEZINY, DEMLOVA, JIHLAVA SEMOTÁN V POČÍTAČ VE ŠKOLE KONFERENCE INFORM. G. V. M NOVÉ M. NA MORAVĚ SEMOTÁN V ŠABLONY - SEMINÁŘ SOŠ a SOU JINDŘ. HRADEC 12

13 Samostudium 1. Literatura Rámcový vzdělávací program a Manuál ŠVP Respektovat a být respektován Moderní vyučování Začít spolu Učím s radostí Jak rozvíjet komunikaci a spolupráci 2. Metodiky Raabík Kafomet Poradce k volbě povolání Evaluace a diagnostika pro ředitele školy Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele Problémové dítě a hry Odborné časopisy CHIP Duo Informatorium Příroda Pastelka Host Školství Učitelské listy Mzdová účetní Informatika Školní druţina Pařilová Blanka Školní druţina ČJ Chalupová Jana Ředitel Ředitel Ekonomický úsek 13

14 11. Školní druţina Název projektu: Kdo je kamarád, ten jde si s námi hrát Charakteristika školní druţiny Školní druţina má 2 oddělení, jejichţ provoz zabezpečují 2 vychovatelky Provoz školní druţiny (dále ŠD) je od 6.30 do hod. (mimo vyučovací hodiny) Oddělení ŠD se nacházejí ve třídách 1.A a 1.B Oddělení ŠD jsou dobře materiálně vybavena hračkami, počítači, magnetofony, televizemi a videem Oddělení ŠD vyuţívají všechny prostory školy, školní hřiště, tělocvičnu a sál hudební výchovy. Po dobu odpoledního provozu ŠD je k dispozici k dodrţování pitného reţimu čaj ze školní jídelny Na základě vyhlášky č.74/ o stanovení úplaty v ŠD vydal ředitel směrnici o výši příspěvku na ŠD 50,- Kč na měsíc Do ŠD přihlašují děti rodiče nebo zákonní zástupci formou zápisních lístků Cíl: Rozvíjení klíčových kompetencí s těmito očekávanými výstupy: 1. kompetence k učení (získávat vědomosti a dávat je do souvislostí) 2. kompetence k řešení problémů (hledat varianty řešení problémů) 3. kompetence komunikativní (jednoduše formulovat své názory a postoje) 4. kompetence sociální a personální (rozeznávat vhodné a nevhodné chování) 5. kompetence občanské a činnostní (pouţívat základní společenské normy chování) 6. kompetence pracovní a trávení volného času ( plánovat své pracovní činnosti) Výchovně vzdělávací strategie Skupinová a individuální práce, komunitní kruh, dramatizace, projekty, práce s knihami a časopisy, vyprávění, rozhovor, pozorování, hra, práce s encyklopedií, soutěţe, výstavy, kříţovky, doplňovačky, vycházky, práce na PC, pohybové aktivity, odpočinek, relaxační a rekreační činnosti, praktické dovednosti, řešení problémů, výtvarné a hudební činnosti. Program Nabízet dětem smysluplné vyuţití volného času. Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky. Učit děti spolupráci a toleranci. Učit děti kaţdého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost. Rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii. Vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém ţijí. Vést děti k tvořivosti. Vybavit děti dovednostmi. Utvářet pracovní návyky a vztah k práci. Vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů. Posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry. 14

15 12. Učební plány Ï. stupeň Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Praktické činnosti Tělesná výchova Disponibilní dotace Celkem II.stupeň Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova k občanství - 1 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Pracovní činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Disponibilní dotace Celkem

16 13. Disponibilní dotace Ročník Vzdělávací obor Zkratka Vyučuje Počet hodin Počet ţáků Konverzace z JA Jak Habermannová Vanda Konverzace z JA Jak Kolaříková Ivana 1 20 Konverzace z JA Jak Fridrichovská Martina Konverzace z JA Jak Zajíčková Eva 1 21 Konverzace z JA Jak Bartková Iveta Konverzace z JA Jak Fridrichovská 1 18 Martina Konverzace z JA Jak Habermannová Vanda 1 18 Ročník Vzdělávací obor Zkratka Vyučuje Počet hodin Počet ţáků Konverzace z JA Jak Fridrichovská Martina 1 15 Konverzace z JA Jak Kolaříková Ivana 1 14 Konverzace z JA Jak Zajíčková Eva 1 14 Praktika z F PF Rodek Dušan 2 10 Praktika z Př PPř Pařilová Blanka 2 10 Výpoč. technika Vt Semotán Vladimír 2 12 Německý jazyk NjV Zajíčková Eva 2 11 Konverzace z JA Jak Fridrichovská Martina 1 17 Konverzace z JA Jak Habermannová Vanda 1 17 Konverzace z JA Jak Zajíčková Eva 1 16 Praktika z F a Př PFPř Nerad Jiří, Pařilová Blanka 2 26 Výpoč. technika Vt Semotán Vladimír 2 14 Německý jazyk NjV Zajíčková Eva 2 10 Konverzace z JA Jak Fridrichovská Martina 1 13 Konverzace z JA Jak Habermannová Vanda 1 17 Konverzace z JN Jnk Zajíčková Eva 1 9 Praktika z F PF Nerad Jiří 2 13 Finan. a ekonom. FEG Boţková Lenka 2 12 gramotnost Redakční činnosti Rč Smejkalová M., Rodek D Německý jazyk NjV NEBYL MEZI ŢÁKY ZÁJEM

17 Přehled o výuce nepovinných předmětů ročníků Ročník Vzdělávací obor Zkratka Vyučuje Náboţenství Náb Burianová Marta Šamalová Jana Práce s počítačem Pp Semotán Vladimír Počet hodin Den čas výuky 5 Út Út St Út Út Počet ţáků Učebna 33 VT 2 kuchyňka, 8.A Přehled o výuce zájmových útvarů ročníků Ročník Vzdělávací obor Seminář z ČJ Seminář z M Speciální cvičení z JČ Speciální cvičení z JČ Sportovní hry Sportovní hry - chlapci Sportovní hry - dívky Zkratka Vyučuje SeČj SeM ScČ ScČ Mikešová Klára Vrána Vojtěch Rodová Šárka Nováková Radka ShZ Remeš J. Ondráčková D. ShZ Rodek Dušan ShZ Kretová Lucie Počet hodin Den čas výuky 1 St Čt Po Út Po + Út + Čt Čt Út Út Počet ţáků 29 6.A 28 8.B 15 2.A 19 6.A Učebna 13 Tv 2 hala 16 Tv 2 hala 7 Tv 1 - tělocvična 17

18 18

19 19

20 15. ICT plán školy Ţáci: Škola měla k ţáků. Na prvním stupni 205, na druhém 171. Pedagogičtí pracovníci: Celkem zaměstnáváme 27 učitelů a 2 vychovatelky. Všichni mají v oblasti výpočetní techniky základní uţivatelské znalosti. Šest učitelů je zapojeno do projektu Učíme interaktivně, mají velmi dobré znalosti při práci s interaktivní tabulí a jsou tvůrci výukových programů pro ţáky a kolegy. Učebny: Máme dvě počítačové učebny s celkovým počtem 21 pracovních stanic pro ţáky + 1 pracovní stanice pro učitele + 4 notebooky. Všechny tyto počítače jsou zapojeny do školní sítě a připojeny k internetu. Na těchto učebnách je dále v síti jedna barevná inkoustová tiskárna a jedna multifunkční (scanner, kopírka, fax a tiskárna). V jedné učebně je dataprojektor, kombopřehrávač DVD a VHS. Máme 18 kmenových, 6 odborných učeben a jednu učebnu školní druţiny. Učebna zeměpisu je vybavena dvěma ks PC, 1 PC s připojením do školní sítě a k internetu, zároveň je vybavena DVD přehrávačem, VHS přehrávačem, dataprojektorem a ozvučením 5+1. Zároveň je zde připojení do sítě a na internet pro učitelský notebook. Ve všech třídách jsou PC pro ţáky s připojením k internetu. V jedné učebně na prvním stupni je PC s programy pro dyslektiky. V divadelním sále, který slouţí zároveň jako odborná učebna hudební výchovy je dataprojektor připojen k PC a rovněţ je moţnost připojení k notebooku. Síť a internet je rovněţ k dispozici. K ozvučení slouţí 3 bezdrátové a 9 klasických mikrofonů. Vše ovládáno přes mixáţní pult. Ve třech třídách jsou umístěny interaktivní tabule s ozvučením. Kabinety, sborovny, kanceláře: Pro pedagogy je k dispozici 12 kabinetů, z celkovým počtem 9 PC, všechny jsou připojeny do školní sítě a k internetu. Sborovna č. 1 je vybavena jedním PC s připojením k internetu a laserovou tiskárnou, sborovna č. 2 je vybavena dvěma PC s připojením k internetu. Sborovna č. 3 je vybavena jedním PC s připojením k internetu. Na chodbě v prvním a druhém patře jsou kopírky, z nichţ jedna je barevná. Vedení školy má tři kanceláře vybavené počítači napojenými na školní síť a internet, u dvou PC je barevná tiskárna. Kancelář ekonoma je vybavena dvěma PC v síti, jednou laserovou a jednou jehličkovou tiskárnou. Standardní prostředí ţáka: Na učebnách výpočetní techniky je kaţdé pracoviště ţáka vybaveno: počítačem P 4 a HD 70 GB, monitorem 17, sluchátkem a mikrofononem. Všechny počítače jsou v těchto učebnách (14 a 7 PC + 1 učitelský) napojeny k serveru školy do lokální sítě a k vysokorychlostnímu internetu. Server má operační systém Windows Server

21 V učebně s počítači jsou monitory 17, v počítačích je OS Windows XP a kancelářský balík Microsoft Office V učebně se 7 počítači jsou počítače postaveny na OS Windows XP a vybaveny kancelářským balíkem Microsoft Office V učebně jsou 17 monitory. Na všech počítačích obou učeben lze vyuţívat přes 40 učebních programů na které má škola rovněţ multilicence. Ve všech třídách jsou Pc s výukovými programy, připojením k internetu, operačním systémem Windows XP a kancelářským balíkem Office Pracoviště pedagogického pracovníka: Ve sborovnách jsou na Pc Windows XP. Na PC je zakoupena licence kancelářský balík Office Tyto počítače jsou napojeny na školní síť a internet. Školní síť a internet: Všechny PC jsou napojeny na internet a intranet. Připojení do budovy je formou optického kabelu, rychlostí 8 Mb. Síť se větví od centrálního serveru a je dále dělena pomocí hubů a switchů. Serverové sluţby: Jsou zajišťovány pomocí centrálního HP serveru s OS Windows 2003 server a podruţného serveru s OS Windows 2008 server. Na centrálním serveru běţí tři x 70 GB disky. Zálohování dat probíhá duplexně ze serveru na záloţní disk o kapacitě 1 TB a zároveň na druhý server. Lokální počítačová síť (LAN) školy umoţňuje sdílení dat jak na serveru, tak v jednotlivých počítačích ţáků, sdílení tiskáren a serveru, komunikaci mezi uţivateli prostřednictvím vlastní školní elektronické pošty. Ţáci a učitelé se do školní elektronické pošty přihlašují prostřednictvím Windows exchange server. Připojení k vysokorychlostnímu internetu s kapacitou 100 Mbit pro všechny počítače v rámci školy, to je plně v souladu Standardu ICT. Prostor pro webovou prezentaci školy máme na vlastní doméně. Plán na obdobní školního roku 2010/2011 vychází z finančních moţností školy. Dojde ke zřízení přípojného místa v odborné učebně dílen. U odborné učebně zeměpisu dojde k rozšíření počtu PC na celkový počet 4 a zapojení do školní sítě a na internet. Rovněţ by bylo dobré pořídit ještě jeden ks interaktivní tabule pro 1. stupeň. Dalším přáním je přechod centrálního serveru na OS Windows server Vzhledem ke skutečnosti, ţe dochází k finančním škrtům v rozpočtu a výhled do budoucna není příliš optimistický, nemůţeme počítat s obnovou PC v počítačových učebnách. Tyto PC jsou jiţ na hraně moţností potřebných pro výuku. Všemi silami se však budeme snaţit zajistit provoz a funkčnost současného stavu. 21

22 16. Plán environmentální výchovy - vyhodnocení Roční plán EVVO byl v letošním roce nejvíce zaměřen na sběr baterií a elektrozařízení a jejich následné recyklaci. V letošním jiţ 2. ročníku jsme pokračovali v projektu Recyklohraní ve spolupráci se společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT s.r.o., EKO-KOM a.s. a EKOLAMP s.r.o.. Díky zapojení do tohoto projektu jsme dostali do školy červenou plastovou popelnici na drobné elektrozařízení a zelené kartonové boxy na pouţité baterie. Během školního roku byly vypisovány soutěţní úkoly, kvízy, které jsme plnili v různých předmětech (Fy, Př, PC, VV, Pč...). Za vypracování těchto úkolů a za sběr jsme získávali body, které jsme si koncem roku proměnili za ceny. Vedle sběru elektroodpadu a baterií probíhala na škole řada úspěšných seznámení s problematikou třídění odpadů, reklamy, šetření energiemi, s tématem bioodpadu, obnovitelných zdrojů apod. nejen v rámci průřezových témat. Ţáci praktik z přírodopisu se zabývali správným tříděním odpadu, ţáci druhého ročníku navštívili Biofarmu, další třída navštívila naše nejbliţší ekologické středisko Chaloupky s.r.o. a podílela se na připraveném programu. Druhý stupeň se zúčastnil a zasoutěţil si na náměstí v Telči, kde si k ekologickému třídění a recyklaci elektroodpadu připravila program Zatočte s elektroodpadem firma Asekol s.r.o.. Doufám, ţe se nám v brzké době podaří najít finance na nákup odpadkových košů, které jsou dnes všude běţné a to na třídění odpadu jako je papír a plast. EVVO povaţuji za jednu z důleţitých výchov pro formování názorů, postojů a chování nejen pubescentních ţáků. Pokud je dobrý vliv vkládán na prvním stupni, jeho zásah na druhém stupni jiţ sahá do oblasti postojů. Ţáci tak jiţ od časného věku nezavírají oči před problémy kolem nás. 17. Preventivní plán protidrogového koordinátora - vyhodnocení Ţáci všech let jsou ohroţeni rizikovými jevy. Škola se snaţí minimalizovat nejen důsledky rizikového chování, ale především těmto jevům předcházet, proto uspořádala řadu preventivních akcí. Rizikové chování škola sniţuje také podporou zdravého ţivotního stylu, nabídkou zájmových útvarů a různých krouţků pro smysluplné trávení volného času, podporou empatického a prosociálního chování mezi ţáky. Po celý rok jsme úzce spolupracovali s Policií ČR, která na naší škole uspořádala řadu přednášek a besed na různá témata. V 7. ročníku se řešilo závislostní chování. Na toto téma byl téţ vyhodnocen dotazník. Ve druhých třídách děti společně s policistkou odhalovaly rizika chování v krizových situacích a šikanu. Téma šikany se také objevilo v 6. třídách. 22

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více